Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: С. В. Князь

Знайдено документів: 9

№ 11, 2018

С. В. Князьд. е. н., професор, завідувач кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів,Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівІ. А. Красіличк. е. н., асистент, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівВ. П. Прохоренкоаспірант, Університет банківської справи, м. КиївВ. М. Мацукаспірант, Національний університет «Львівська політехніка» , м. Львів

КРИТЕРІЇ ЗБАЛАНСОВАНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР

S. V. KniazDoctor of Economics, Professor, Head of the Department of Entrepreneurship and Environmental Examination of Goods, Lviv Polytechnic National University, LvivI. A. KrasilychPh.D., assistant, Lviv Polytechnic National University, LvivV. P. Prokhorenkopostgraduate, Banking UniversityV. М. Matsukpostgraduate, Lviv Polytechnic National University, Lviv

CRITERIA OF BALANCED EVALUATION OF EFFICIENCY OF FINANCIAL ENTERPRISE STRUCTURES

№ 2, 2017

С. В. Князьд. е. н., професор, завідувач кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівВ. П. Залуцькийк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій, Національний університет «Львівська політехніка» , м. ЛьвівН. П. Яворськак. е. н., доцент кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів Національний університет «Львівська політехніка» , м. Львів

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. V. KniazDSc in Economics, Professor, Head of entrepreneurship and environmental expertise of goods department, Lviv Polytechnic National University, LvivV. P. ZalutskyiDSc in Economics, Professor, Head of entrepreneurship and environmental expertise of goods department, Lviv Polytechnic National University, LvivN. P. YavorskaPhD in Economics, Associate Professor of entrepreneurship and environmental expertise of goods, Lviv Polytechnic National University, Lviv

THE PROBLEMS OF INCOME AND EXPENSES ACCOUNTING TRADING ENTERPRISES

№ 5, 2014

С. В. Князьд. е. н., доцент, завідувач кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка»Н. М. Комарницькааспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЄЮ ІННОВАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ

S. V. KniazDoctor of Economics, Associate Professor, Head of Ecological Politics and Enviroment Protection Managment Department, National University "Lviv Polytechnic"N. N. KomarnytskaPostgraduate of Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"

FORMATION OF MANAGEMENT ENTERPRISES COMMERCIALIZATION OF INNOVATIONS

№ 2, 2014

С. В. Князьд. е. н. доцент, завідувач кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівО. М. Страпстудентка, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівГ. Й. Лучкок. е. н, спеціаліст І категорії Інституту дистанційного навчання, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ВПРОВАДЖЕННЯ ПОВІТРООЧИСНИХ УСТАНОВОК ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В СИСТЕМІ ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ

S. V. Knyaz’doctor of Economics, Associated Professor, head of department environmental Policy and management of environmental activities, National university «Lviv polytechnic», LvivO. M. Strapstudent, National university «Lviv polytechnic», LvivH. J. LuchkoPhD, specialist of I Category of the Institute of Distance Education, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

IMPLEMENTATION OF THE AIR-CLEANING EQUIPMENT BY ENTERPRISES AS THE PART OF THE ENVIRONMENTAL PROTECTION SYSTEM

№ 12, 2013

С. В. Князьд. е. н., доцент, завідувач кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка»Г. Й. Лучкок.е.н, спеціаліст І категорії Інституту дистанційного навчання, Національний університет «Львівська політехніка»Я. С. Богіваспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ АКТИВІЗУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

S. V. KniazDoctor of Economics, Associate Professor, Head of  Ecological Politics and Enviroment Protection Managment Department, National University "Lviv Polytechnic"H. J. LuchkoPhD, specialist of I Category of the Institute of Distance Education, National University "Lviv Polytechnic"Y. S. BohivPostgraduate of Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"

DEVELOPMENT STRATEGY OF COMMERCIAL COMPANIES IN THE ACTIVATION OF THE INVESTMENT ACTIVITIES

№ 11, 2013

С. В. Князьд. е. н., доцент, завідувач кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка»Р. Б. Вільгуцькааспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»Я. С. Богіваспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. V. KniazDoctor of Economics, Associate Professor, Head of Ecological Politics and Enviroment Protection Managment Department, National University "Lviv Polytechnic"R. B. VilhutskaPostgraduate of Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"Y. S. BohivPostgraduate of Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"

MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF TRADE ENTERPRISES

№ 9, 2013

Н. Г. Георгіадід. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»С. В. Князьд. е. н., доцент, доцент кафедри екологічної політики і менеджменту природоохоронної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка»Р. Б. Вільгуцькааспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

ПОБУДОВА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ В СИСТЕМАХ МЕНЕДЖМЕНТУ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

N. H. HeorhiadiDoctor of Economics Sciences, Ass. Professor, Professor of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"S. V. KnyazDoctor of Economics Sciences, Ass.Prof., Ass.Prof. of Department of Ecological Policy and Managemen of Environmental Activities, Lviv Polytechnic National UniversityR. B. VilhutskaPostgraduate Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"

BUILDING ORGANIZATIONAL STRUCTURES OF COMPANIES MANAGEMENT SYSTEMS IN ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

№ 8, 2013

С. В. Князьд. е. н., доцент, доцент кафедри екологічної політики і менеджменту природоохоронної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка»Н. М. Байдалааспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»Р. Б. Вільгуцькааспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

S. V. KniazDoctor economic sciences, associate professor of the department of Environmental Policy and Management Environmental Performance, National University "Lviv Polytechnic"N. M. BaidalaPost-graduate student of department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"R. B. VilgytskaPost-graduate student of department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"

THE EXPORT POTENTIAL OF THE COMPANY AS A COMPONENT OF THE ENVIRONMENTAL PROTECTION MANAGEMENT SYSTEM

№ 7, 2013

Н. Г. ГеоргіадіДоктор економічних наук, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва,Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівС. В. КнязьДоктор економічних наук, доцент кафедри екологічної політики і менеджменту природоохоронної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівО. Є. ФедорчакАспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємнитцтва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ПРОГНОЗУВАННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ ПОБУДОВИ ЛІНІЙНИХ РЕГРЕСІЙНИХ МОДЕЛЕЙ

Nelli HeorhiadiDoctor of Economics Sciences, Ass.Prof., Professor of Department of Management and International Business, Lviv Polytechnic National University, LvivSviatoslav KniazDoctor of Economics Sciences, Ass.Prof., Ass.Prof. of Department of ecological Policy and Managemen of environmental activities, Lviv Polytechnic NationalOleksiy Fedorchakpostgraduate of Department of Management and International Business, Lviv Polytechnic National University, Lviv

FORECASTING MARKET VALUE OF THE ENTERPRISE ON THE BASIS OF LINEAR REGRESSION MODELS

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"