Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Р. І. Жовновач

Знайдено документів: 10

№ 11, 2019

Р. І. Жовновачд. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики, Центральноукраїнський національний технічний університет, Кропивницький, УкраїнаС. А. Романчукк. т. н., доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики,Центральноукраїнський національний технічний університет, Кропивницький, УкраїнаМ. О. Шевчукаспірант, Центральноукраїнський національний технічний університет, Кропивницький, Україна

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МАРКЕТИНГУ ДИВЕРСИФІКОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ

R. ZhovnovachDoctor of Economic Sciences, Professor, Head of of economic theory, marketing and economic cybernetics’ department, Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi, UkraineS. RomanchukAssociate Professor of economic theory, marketing and economic cybernetics’ department, Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi, UkraineM. Shevchukpostgraduate student of economic theory, marketing and economic cybernetics’ department, Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi, Ukraine

INVESTMENT MARKETING OF DIVERSIFIED ENTERPRISES’RISK MANAGEMENT

№ 2, 2020

Р. І. Жовновачд. е. н., професор кафедри економічної теорії,маркетингу та економічної кібернетикиЮ. В. Малаховськийк. е. н., доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльностіЦентральноукраїнський національний технічний університет, Кропивницький, УкраїнаС. І. Бессоновак. е. н., професор кафедри обліку та аудитуДВНЗ “Приазовський державний технічний університет”, м. Маріуполь, Україна

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЦЕНТРИЧНА ПАРАДИГМА УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

R. ZhovnovachDoctor of Economic Sciences,Professor of economic theory, marketing and economic cybernetics’ departmentY. MalakhovskyiPhD in Economics, Associate Professor of the department of economy,management and commercial activityCentral Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi, UkraineS. BessonovaPh. D., professor of the Accounting and Audit DepartmentPryazovskyi State Technical University, Mariupol, Ukraine

INTELLECTUALCENTRIC PARADIGM OF INDUSTRIAL ENTERPRISE’ MANAGEMENT

№ 12, 2019

Р. І. Жовновачд. е. н., професор кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики,Центральноукраїнський національний технічний університет, Кропивницький, УкраїнаЮ. В. Малаховськийк. е. н., доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності,Центральноукраїнський національний технічний університет, Кропивницький, УкраїнаМ. М. Г. Мохамедаспірант,Центральноукраїнський національний технічний університет, Кропивницький, Україна

СТРАТЕГІЧНІ ІМПЕРАТИВИ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ПЕРСОНАЛУ ІННОВАЦІЙНО АКТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ (ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД)

R. ZhovnovachDoctor of Economic Sciences, Professor of economic theory, marketing and economic cybernetics’ department,Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi, UkraineY. MalakhovskyiPhD in Economics, Associate Professor of the department of economy,management and commercial activity,Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi, UkraineM. MohamedPhD studentCentral Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi, Ukraine

STRATEGIC IMPERATIVES FOR MANAGING INTELLECTUAL RESOURCES OF THE INNOVATIVE ACTIVE ENTERPRISES’ EMPLOYEES (FOREIGN EXPERIENCE)

№ 10, 2018

Р. І. Жовновачд. е. н., доцент кафедри економічної теорії,маркетингу та економічної кібернетикиЮ. В. Малаховськийк. е. н., доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ВАРТІСНИХ ЛАНЦЮГІВ: ГЛОБАЛЬНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ

R. I. ZhovnovachDoctor of Economic Sciences, associate professor of the department of economic theory, marketing and economic cyberneticsY. V. MalakhovskyiPhD in Economics, Associate Professor of the department of economic, management and commercial activity,Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi

ENSURING INNOVATIVE DEVELOPMENT OF IRON ORE ENTERPRISES IN THE PROCESS OF VALUE CHAIN FORMATION: GLOBAL AND REGIONAL ASPECTS

№ 6, 2017

Р. І. Жовновачд. е. н., доцент  кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. КропивницькийЮ. В. Малаховськийк. е. н., доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У СТРАТЕГІЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ

R. I. ZhovnovachDoctor of Economic Sciences, associate professor of the department of economic theory, marketing and economic cybernetics, Central Ukrainian National Technical University, KropivnitskyiY. V. MalakhovskyiPhD in Economics, Associate Professor of the department of economic, management and commercial activity, Central Ukrainian National Technical University , Kropivnitskyi Kropivnitskyi

METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN STRATEGIC PERSPECTIVE

№ 9, 2017

Р. І. Жовновачд. е. н., завідувач кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. КропивницькийМ. Г. Чередніченкоаспірантка, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

СИСТЕМА КОНТРОЛІНГУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

R. I. ZhovnovachDoctor of Economic Sciences, Head of department  of economic theory, marketing and economic cybernetics, Central Ukrainian National Technical University, KropivnitskyiM. G. CherednichenkoPhD student, Central Ukrainian National Technical University, Kropivnitskyi

THE SYSTEM OF CONTROLLING IN ASSURING STABLE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES OF THE REAL SECTOR OF ECONOMY

№ 4, 2017

Ю. В. Малаховськийк. е. н., доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. КропивницькийО. М. Левченкод. е. н., професор, проректор з наукової роботи, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. КропивницькийР. І. Жовновачд. е. н., доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики, Центральноукраїнський національний технічний університет,м. Кропивницький

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ МАКРОРАХІВНИЦТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО КЛАСТЕРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Y. V. MalakhovskyiPhD in Economics, Associate Professor of the department of economic, management and commercial activity, Central Ukrainian National Technical University (CUNTU)O. M. LevchenkoDoctor of Economic Sciences, professor, Vice-Rector for scientific affairs, CUNTUR. I. ZhovnovachDoctor of Economic Sciences, associate professor of the department of economic theory, marketing and economic cybernetics, CUNTU, Kropivnitskiy

PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF USING INTERNATIONAL EXPERIENCE FOR MACROACCOUNTING IN THE FIELD OF THE STATE REGULATION OF UKRAINE NATIONAL ECONOMY’ TOURIST CLUSTER

№ 3, 2017

О. М. Левченкод. е. н., професор, проректор з наукової роботи, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. КропивницькийР. І. Жовновачд. е. н., доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. КропивницькийҐ. М. Хаідурааспірант, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОГО СЕКТОРА ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

№ 3, 2015

Р. І. Жовновачк. е. н., доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики, Кіровоградський національний технічний університет, м. Кіровоград

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ МАРКЕТИНГУ

R. I. ZhovnovachPhD in Economic Sciences, associate professor of the department of economic theory, marketing and economic cybernetics, Kirovograd National Technical University, Kirovograd

METHODOLOGICAL APPROACH TO THE MANAGEMENT OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES ON THE BASIS OF MARKETING

№ 5, 2011

Р. І. Жовновачкандидат економічних наук, докторант Класичного приватного університету

ПРО ВПОРЯДКУВАННЯ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"