Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. П. Кавтиш

Знайдено документів: 7

№ 7, 2019

О. П. Кавтишк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. КиївВ. А. Бойкомагістрант кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

ВИБІР МОДЕЛІ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЯК АНАЛІТИЧНА ОСНОВА ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

O. P. KavtyshPhd in Economics, associate professor, associate professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»V. A. Boykomaster\'s student of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

SELECTION OF THE ELECTRICAL ENERGY MARKET MODEL AS AN ANALYTICAL BASIS OF THE RESOURCE POTENTIAL MANAGEMENT PROCESS OF THE ENTERPRISE

№ 2, 2019

О. П. Кавтишк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. КиївВ. А. Бойкомагістрант кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЗМІН НА РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

O. P. Kavtyshсandidate of Economics, associate professor, associate professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»V. A. Boykomaster\'s student of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

MANAGEMENT OF ELECTRIC POWER RESOURCES OF ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF CHANGES IN THE MARKET OF ELECTRIC ENERGY

№ 5, 2014

О. О. Мельниковамагістр, студентка V-го курсу, Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут», м. КиївО. П. Кавтишк. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут», м. Київ

КОМПЛЕКСНИЙ МЕТОД ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

О. O. MelnіkovaMaster, 5-th year student, Natіonal Technіcal Unіversіty of Ukraіne “Kyіv Polytechnіc Іnstіtute”, KyіvO. P. KavtyshPhD іn Economіcs, assocіate professor of economy and enterprіse department, Natіonal Technіcal Unіversіty of Ukraіne “Kyіv Polytechnіc Іnstіtute”, Kyіv

THE METHOD OF COMPLEX APPRAISAL OF ENTERPRISES PRODUCT COMPETITIVENESS

№ 4, 2014

Д. О. Мастюкмагістр, студент V-го курсу, Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут», м. КиївО. П. Кавтишк. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут», м. Київ

МЕТОД ОРІЄНТАЦІЇ НА ПОПИТ У ЦІНОВІЙ ПОЛІТИЦІ ПІДПРИЄМСТВА

D. O. MastiukMaster, 5-th year student, National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, KyivO. P. KavtyshPhD in Economics, associate professor of economy and enterprise department, National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv

METHOD OF VALUE DELIVERING IN PRICING POLICY OF ENTERPRISE

№ 5, 2013

О. П. Кавтишкандидат економічних наук, доцент кафедри економіки і підприємництва, НТУУ «Київський Політехнічний Інститут»Т. О. Коліснамагістр факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ «Київський Політехнічний Інститут»

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ПРИБУТКОВОСТІ

O. P. Kavtushcandidate of economic sciences, associate professor of department of economy and enterprise, NTUU «Kyiv Polytechnic Institute»T. O. Kolisnastudent, NTUU «Kyiv Polytechnic Institute»

ANALYSIS OF SMALL BUSINESSES AND WAYS TO IMPROVE THEIR PROFITABILITY

№ 4, 2013

О. В. ДеркачМагістр, НТУУ «КПІ»О. П. Кавтишк. е. н., доц.

ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ

A. V. DerkachMaster of economic, NTUU "KPI"O. P. Kavtyshdocent, PhD

PROBLEM ANALYSIS OF FINANCIAL CONDITION OF COMPANIES

№ 1, 2013

О. П. Кавтишк. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, НТУУ "КПІ"

МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЗДІЙСНЕННЯ РЕФОРМ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"