Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. В. Мельник

Знайдено документів: 11

№ 9, 2016

О. В. Мельникк. е. н., доцент кафедри стратегії підприємств,ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ VBM-АНАЛІЗУ У ПРАКТИЦІ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Oksana Melnyk

RESULTS OF THE USE OF VBM-ANALYSIS IN THE ACTIVITIES OF DOMESTIC ENTERPRISES

№ 4, 2016

О. В. Мельникк. е. н., доцент кафедри стратегії підприємств,ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

БАГАТОФАКТОРНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ АНАЛІТИЧНОЇ МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Oksana MelnykCandidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Enterprise StrategyKyiv National Economics University named after V.P. Hetman

MULTI-FACTOR INTERPRETATION OF ANALYTICAL MODEL OF ESTIMATING THE ECONOMIC PROFIT OF THE ENTERPRISE

№ 8, 2017

О. В. Мельниккандидат економічних наук, ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Oksana MelnykPhD in EconomicsKyiv National Economics University named after V.P. Hetman

TRENDS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF METALLURGICAL ENTERPRISES OF UKRAINE

№ 2, 2017

Л. В. Фроловадоктор економічних наук, професор,ДВНЗ «Одеський національний політехнічний університет»О. В. Мельниккандидат економічних наук, ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Larisa FrolovaDoctor of Economics, ProfessorOdessa National Polytechnic UniversityOksana MelnykPhD in Economics, Kyiv National Economics University named after V.P. Hetman

ECONOMIC RESULTS OF ACTIVITIES OF FOOD ENTERPRISES OF UKRAINE

№ 1, 2017

О. В. Мельникдоцент кафедри Бізнес-логістики та транспортних технологій на водному транспорті Київської державної академій водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного  Інституту технологій управління та праваО. І. Горбенкостарший викладач кафедри Бізнес-логістики та транспортних технологій на водному транспорті Київської державної академій водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Інституту технологій управління та праваЮ. А. Мироненкомагістр, факультет управління і технологій,  Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, Інститут технологій управління та права, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСТАВКИ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ У ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОМУ ЛАНЦЮЗІ

O. V. Melnik O. I. Horbenko Yu. A. Myronenko

ORGANIZATION OF DELIVERY OF MATERIAL RESOURCES IN THE TRANSPORT AND LOGISTICS CHAIN

№ 11, 2015

О. М. Тимощукдоцент кафедри Транспортних технологій і логістики Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (КДАВТ)О. В. Мельникдоцент кафедри Транспортних технологій і логістики Київської державної академій водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (КДАВТ)

РОЛЬ КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА НА ВОДНОМУ ТРАНСПОРТІ

O. M. TimoshukCandidate of Economical Science (PhD in Economics), associate professor of department of Transport technologies and logistic of  Kyiv state maritime academy of hetman Peter Konashevich -SagaidachniyO. V. MelnikCandidate of Economical Science (PhD in Economics), associate professor of department of Transport technologies and logistic of Kyiv state maritime academy of hetman Peter Konashevich –Sagaidachniy

THE ROLE OF CONTAINER TRANSPORTATION IN THE ORGANIZATION OF PRODUCTION ON WATER TRANSPORT

№ 5, 2014

І. В. Новіковак. е. н., доцент кафедри економіки Державного університету телекомунікаційО. В. Мельникмагістр, Державний університет телекомунікацій

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ

I. V. NovikovaPhD, Associate Professor, Department of Economics State University of TelecommunicationsO. V. MelnikMA, State University of Telecommunications

METHODS FOR MANAGING TELECOMMUNICATIONS COMPANIES IN UKRAINE

№ 11, 2012

О. М. Тимощукдоцент, завідуюча кафедри кафедри Перевезень і маркетингу Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (КДАВТ)О. В. Мельникстарший викладач кафедри Перевезень і маркетингу Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (КДАВТ)

РОЛЬ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ В СУЧАСНИХ ЛОГІСТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ ТРАНСПОРТУВАННЯ

№ 2, 2013

О. В. Мельникстарший викладач кафедри Перевезень і маркетингу Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (КДАВТ)

НОВІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ В ЛОГІСТИЦІ

№ 9, 2011

О. М. ПетрашоваПрАТ «УкрНДІ спеціальних видів друку», фінансовий директорО. В. Мельниковканд. техн. наук, Українська академія друкарства, директор видавництва Української академії друкарстваА. М. Штангретканд. екон. наук, Українська академія друкарства, доцент кафедри обліку і аудиту у ВПК

МОДЕЛЮВАННЯ ЗАГРОЗ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ

№ 12, 2010

В. І. Воробйовгенеральний директор, ВАТ «Український науково-дослідний інститут спеціальних видів друку»А. М. Штангреткандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту, Української академії друкарстваО. В. Мельниковкандидат технічних наук, директор, Української академії друкарства

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ОСНОВА ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНИХ АНТИКРИЗОВИХ РІШЕНЬ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ (НА ПРИКЛАДІ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ)

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"