Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. І. Андрусь

Знайдено документів: 5

№ 11, 2018

О. І. Андруськ. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва,Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. КиївМ. Ю. Вовкмагістрант кафедри економіки і підприємництва,Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

КАДРОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ

Olga AndrusPh.D., Associate professor of theDepartment of Economics and EntrepreneurshipNational Technical University of Ukraine“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”M. Y. WovkMasters of National Technical University of Ukraine“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

PERSONNEL POLICY OF THE ENTERPRISE AS AN OBJECT OF RESEARCH

№ 4, 2014

О. І. Андруськ. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»Н. В. Березовастудентка факультету менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

АНАЛІЗ ЦІЛЕЙ, ЗАВДАНЬ, ПРИНЦИПІВ ТА МЕТОДІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТУ УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Оlga Аndrusк. е. s., associate professor of department of economy and enterprise, National technical university of Ukraine the "Kyiv polytechnic institute"Natаlya Berezovastudent of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

ANALYSIS OF THE GOALS, OBJECTIVES, PRINCIPLES AND METHODS OF FINANCIAL PLANNING AS A TOOL FOR MANAGING ENTERPRISE PERFORMANCE

№ 6, 2013

О. І. Андруськ. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

МОТИВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПЕРСОНАЛУ

О. І. Аndrusк. е. s., associate professor of department of economy and enterprise, National technical university of Ukraine the "Kyiv polytechnic institute"

THE MOTIVATION FACTORS OF MANAGEMENT OF PERSONNEL ACTIVITY

№ 5, 2013

О. І. Андруськ. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ

О. І. Аndrusк. е. s., associate professor of department of economy and enterprise, National technical university of Ukraine the "Kyiv polytechnic institute"

ANALYSIS OF PROBLEMS OF THE MODERN PRICING IN UKRAINE AND GROUND OF WAYS OF INCREASE OF HIS EFFICIENCY

№ 4, 2013

О. С. Явтушенкомагістр, НТУУ «Київський Політехнічний Інститут», м. КиївО. І. Андрусьдоцент кафедри економіки та підприємництва НТУУ «Київський Політехнічний Інститут», м. Київ

ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

O. S. YavtushenkoMaster, NTU "Kyiv Polytechnic Institute", KievО. I. AndrusAssociate Professor of Economics and Business NTU "Kyiv Polytechnic Institute", Kiev

WAYS OF REDUCING PRODUCTION COST OF GOODS TO THE ENTERPRISE

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"