Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Н. В. Резнікова

Знайдено документів: 17

№ 8, 2020

Н. В. Резніковад. е. н., професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ПОЛІТИКИ ПРОТИДІЇ СЕПАРАТИЗМУ ТА ІРЕДЕНТИЗМУ В УКРАЇНІ: ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ЦІЛІСНОСТІ ДЕРЖАВИ

N. ReznikovaDoctor of Economic Sciences, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

ECONOMIC MECHANISMS OF THE POLICY FOR COUNTERACTING SEPARATISM AND IRREDENTISM IN UKRAINE: ECONOMIC SECURITY AS A DETERMINANT OF STATE INTEGRITY

№ 7, 2020

Н. В. Резніковад. е. н., професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

МІСЦЕ І РОЛЬ ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ СЕРЕД ДЕТЕРМІНУЮЧИХ ФАКТОРІВ РЕАЛІЗАЦІЇ СЕЦЕСІОНІСТСЬКОЇ СТРАТЕГІЇ: ВИПАДОК СЕПАРАТИЗМУ ТА ІРЕДЕНТИЗМУ

N. ReznikovaDoctor of Economic Sciences, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE SIGNIFICANCE AND ROLE OF ECONOMIC FACTORS AMONG THE FACTORS UNDERLYING SECESSIONIST STRATEGIES: THE CASE OF SEPARATISM AND IRREDENTISM

№ 12, 2019

В. Г. Панченкодиректор Агентства розвитку ДніпраН. В. Резніковадоктор економічних наук, професор,професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносинКиївського національного університету імені Тараса ШевченкаО. А. Іващенкокандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національної академії статистики, обліку і аудиту

ВІЙСЬКОВИЙ БЮДЖЕТ ЯК ТРИГЕР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ І РОЗВИТКУ: ПОТОЧНІ РЕАЛІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ (МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ)

V. PanchenkoDirector of Dnypro Development AgencyN. ReznikovaDoctor of Economics, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of KyivO. IvashchenkoPhD in Economics, Associate Professor, Head of Department for Economics and Management of Foreign Economic Activities of National Academy of Statistics, Accounting and Audit

THE MILITARY BUDGET AS A TRIGGER FOR ECONOMIC GROWTH AND DEVELOPMENT: CURRENT REALITIES AND PROSPECTS FOR UKRAINE

№ 11, 2019

В. Г. Панченкодиректор Агентства розвитку ДніпраН. В. Резніковадоктор економічних наук, професор,професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса ШевченкаО. А. Іващенкокандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національної академії статистики, обліку і аудиту

КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ЕФЕКТІВ ВІЙСЬКОВИХ ВИТРАТ

V. PanchenkoDirector of Dnypro Development AgencyN. ReznikovaDoctor of Economics, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of KyivO. IvashchenkoPhD in Economics, Associate Professor, Head of Department for Economics and Management of Foreign Economic Activities of National Academy of Statistics, Accounting and Audit

THEORETICAL APPROACHES TO IDENTIFYING EFFECTS FROM MILITARY SPENDING: A CRITICAL REVIEW

№ 10, 2019

Н. В. Резніковадоктор економічних наук, професор,професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса ШевченкаМ. Ю. Рубцовакандидат економічних наук, доцент,доцент кафедри міжнародного бізнесуІнституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса ШевченкаО. А. Іващенкокандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національної академії статистики, обліку і аудиту

ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПАНІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОГО ІННОВАЦІЙНОГО СУПЕРНИЦТВА

N. ReznikovaDoctor of Economics, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of KyivM. RubtsovaPhD (Econ.), Associate Professor at the Chair of World Business ofthe Institute of International RelationsTaras Shevchenko National University of KyivO. IvashchenkoPhD in Economics, Associate Professor, Head of Department for Economics and Management of Foreign Economic Activities of National Academy of Statistics, Accounting and Audit

FEATURES OF INTERNATIONAL MARKETING STRATEGY OF HIGH-TECH COMPANIES IN THE CONTEXT OF GLOBAL INNOVATION RIVALRY

№ 7, 2019

Н. В. Резніковадоктор економічних наук, професор,професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса ШевченкаМ. Ю. Рубцовакандидат економічних наук, доцент,доцент кафедри міжнародного бізнесуІнституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса ШевченкаО. А. Іващенкокандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національної академії статистики, обліку і аудиту

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЙ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ

N. ReznikovaDoctor of Economics, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of KyivM. RubtsovaPhD (Econ.), Associate Professor at the Chair of World Business ofthe Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of KyivO. IvashchenkoPhD in Economics, Associate Professor, Head of Department for Economics and Management of Foreign Economic Activities of National Academy of Statistics, Accounting and Audit

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL MARKETING STRATEGIES IN THE CONTEXT OF GLOBAL CONVERGENCE

№ 9, 2019

Н. В. Резніковадоктор економічних наук, професор,професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса ШевченкаР. Є. Зваричдоктор економічних наук, доцент,професор кафедри міжнародних економічних відносинТернопільського національного економічного університетуО. А. Іващенкокандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національної академії статистики, обліку і аудиту

ЕКСПАНСІОНІСТСЬКІ ІМПЕРАТИВИ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ КНР

N. ReznikovaDoctor of Economics, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of KyivR. ZvarychDoctor of Economics, Associate Professor, Professor at the Chair of International Economic Relations of Ternopil National Economic UniversityO. IvashchenkoPhD in Economics, Associate Professor, Head of Department for Economics and Management of Foreign Economic Activities of National Academy of Statistics, Accounting and Audit

THE EXPANSIONIST IMPERATIVES AND DETERMINANTS OF THE INTERNATIONAL ECONOMIC POLICY OF CHINA

№ 8, 2019

N. ReznikovaDoctor of Economics, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of KyivR. ZvarychDoctor of Economics, Associate Professor, Professor at the Chair of International Economic Relations of Ternopil National Economic UniversityO. IvashchenkoPhD in Economics, Associate Professor, Head of Department for Economics and Management of Foreign Economic Activities of National Academy of Statistics, Accounting and Audit

APPROACHES TO IDENTIFYING THE FORM OF CHINA’S ECONOMIC EXPANSION IN THE CONTEXT OF GLOBAL ECONOMY TRANSNATIONALIZATION: THE COMMERCIAL EXPANSION CASE

Н. В. Резніковадоктор економічних наук, професор,професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин,Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса ШевченкаР. Є. Зваричдоктор економічних наук, доцент,професор кафедри міжнародних економічних відносин,Тернопільський національний економічний університетО. А. Іващенкокандидат економічних наук, доцент,завідувач кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності,Національна академія статистики, обліку і аудиту

ПІДХОДИ ДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ ФОРМ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПАНСІЇ КНР В УМОВАХ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ : THE COMMERCIAL EXPANSION CASE

№ 1, 2019

О. А. Іващенкокандидат економічних наук, доцент,завідувач кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльностіНаціональної академії статистики, обліку і аудитуН. В. Резніковадоктор економічних наук, доцент,професор кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносинІнституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса ШевченкаМ. Ю. Рубцовакандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесуІнституту міжнародних відносинКиївського національного університету імені Тараса Шевченка

СФЕРА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В ФОКУСІ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ І ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ: РЕЖИМИ НАДАННЯ ПОСЛУГ В СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ

O. IvashchenkoPhD (Econ.), Associate Professor,Head of Department of Management of Foreign Economic Activity ofNational Academy of Statistics, Accounting and AuditN. ReznikovaDoctor of Economics, Associate Professor,Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations ofInstitute of International Relations Taras Shevchenko National University of KyivM. RubtsovaPhD (Econ.), Associate Professor at the Chair of World Business ofthe Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE SPHERE OF HEALTH CARE IN THE FOCUS OF INTERNATIONAL TRADE AND GLOBAL DEVELOPMENT PROBLEMS: THE MODELS OF SERVICES’ PROVIDING IN MODERN INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

№ 11, 2018

Н. В. Резніковадоктор економічних наук, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса ШевченкаМ. Ю. Рубцовакандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносинКиївського національного університету імені Тараса ШевченкаН. М. Рилачкандидат економічних наук, науковий співробітник НДЧ Інституту міжнародних відносинКиївського національного університету імені Тараса Шевченка

ІНСТИТУЦІЙНІ ВАЖЕЛІ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ: ПРОБЛЕМА ВИБОРУ ІНСТРУМЕНТІВ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. ReznikovaDoctor of Economics, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of the Institute of International RelationsTaras Shevchenko National University of KyivM. RubtsovaPhD (Econ.), Associate Professor at the Chair of World Business of the Institute of International RelationsTaras Shevchenko National University of KyivN. RylachPhD (Econ.), Research Fellow of the Institute of Internationalrelations of Kyiv Taras Shevchenko National University

INSTITUTIONAL LEVERS OF THE INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF THE NATIONAL INNOVATION SYSTEM: THE PROBLEM OF SELECTING THE INSTRUMENTS FOR STIMULATION OF INNOVATING ENTERPRISES

№ 7, 2018

Н. В. Резніковадоктор економічних наук, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносинІнституту міжнародних відносинКиївського національного університету імені Тараса ШевченкаН. М. Рилачкандидат економічних наук, науковий співробітник НДЧ Інституту міжнародних відносинКиївського національного університету імені Тараса ШевченкаМ. Ю. Рубцовакандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносинКиївського національного університету імені Тараса Шевченка

РОЛЬ ПАТЕНТІВ У ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГАХ СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ: ПРОЕКЦІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ІННОВАЦІЙ

N. ReznikovaDoctor of Economics, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of theInstitute of International RelationsTaras Shevchenko National University of KyivN. RylachPhD (Econ.), Research Fellow of the Institute of Internationalrelations of Kyiv Taras Shevchenko National UniversityInstitute of International Relations Taras Shevchenko National University of KyivM. RubtsovaPhD (Econ.), Associate Professor at the Chair of World Business ofthe Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE ROLE OF PATENTS IN GLOBAL VALUE CHAINS: PROJECTIONS OF THE COMPETITIVENESS IN INTERNATIONAL BUSINESS THROUGH THE PRISM OF INNOVATIONS

№ 9, 2018

М. Ю. Рубцовакандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносинКиївського національного університету імені Тараса ШевченкаН. В. Резніковадоктор економічних наук, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносинІнституту міжнародних відносинКиївського національного університету імені Тараса Шевченка

ПРОБЛЕМА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ЛЮДИНИ ТА РОЗВИТКУ ЇЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В УМОВАХ РОБОТИЗАЦІЇ СФЕР ВИРОБНИЦТВА ТА ПОСЛУГ

M. RubtsovaPhD (Econ.), Associate Professor at the Chair of World Business ofInstitute of International RelationsTaras Shevchenko National University of KyivN. ReznikovaDoctor of Economics, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations ofInstitute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE PROBLEM OF HUMAN’S LABOR PRODUCTIVITY ENHANCEMENT AND THE DEVELOPMENT OF HIS COMPETENCIES IN THE CONDITIONS OF ROBOTIZATION IN PRODUCTION AND SERVICE SECTORS

№ 8, 2018

М. Ю. Рубцовакандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносинКиївського національного університету імені Тараса ШевченкаН. В. Резніковадоктор економічних наук, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносинІнституту міжнародних відносинКиївського національного університету імені Тараса Шевченка

ПРОБЛЕМА САМОВИЗНАЧЕННЯ ЛЮДИНИ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ЇЇ КОМПЕТЕНЦІЙ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА: ЗВ’ЯЗОК З ГЛОБАЛЬНИМИ ПРОБЛЕМАМИ ЛЮДСТВА

M. RubtsovaPhD (Econ.), Associate Professor at the Chair of World Business ofInstitute of International RelationsTaras Shevchenko National University of KyivN. ReznikovaDoctor of Economics, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations ofInstitute of International RelationsTaras Shevchenko National University of Kyiv

THE PROBLEM OF HUMAN’S SELF-DETERMINATION AND DEEPENING OF HIS COMPETENCIES IN THE CONDITIONS OF INCLUSIVE DEVELOPMENT OF THE GLOBAL ECONOMY: THE RELATIONSHIP WITH GLOBAL PROBLEMS OF THE HUMANITY

№ 2, 2018

Н. В. Резніковадоктор економічних наук, доцент, професор кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса ШевченкаО. А. Іващенкокандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національної академії статистики, обліку і аудитуО. І. Войтовичлікар

ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ ЛІКУВАЛЬНОГО І ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ В КОНТЕКСТІ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

N. ReznikovaDoctor of Economics, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of KyivO. IvashchenkoPhD (Econ.), Associate Professor, Head of Department of Management of Foreign Economic Activity of National Academy of Statistics, Accounting and AuditO. VoitovychMD

THE RELATION BETWEEN THE NOTIONS OF HEALTH CARE TOURISM AND WELLNESS TOURISM IN THE CONTEXT OF ASSESSMENT OF THE CAPACITY OF THE INTERNATIONAL MARKET OF MEDICAL SERVICES

№ 1, 2018

Н. В. Резніковадоктор економічних наук, доцент, професор кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса ШевченкаО. А. Іващенкокандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національної академії статистики, обліку і аудитуО. І. Войтовичлікар

МОДЕЛІ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ ПОСЛУГ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: ПРОБЛЕМА ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ ТА ЇЇ РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

N. ReznikovaDoctor of Economics, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of KyivO. IvashchenkoPhD (Econ.), Associate Professor, Head of Department of Management of Foreign Economic Activity of National Academy of Statistics, Accounting and AuditO. VoitovychMD

COMPETITION MODELS AT THE MARKET FOR HEALTH CARE: THE PROBLEM OF UTILIZATION OF THE MEDICAL INDUSTRY CAPACITY AND ITS REGULATION IN TERMS OF GLOBALIZATION

№ 1, 2016

В. Г. Панченкокандидат історичних наук, директор “Alex Pol Institute”Н. В. Резніковадоктор економічних наук, доцент, професор кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

НЕОПРОТЕКЦІОНІЗМ ЯК ІНСТРУМЕНТ УСУНЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ СУПЕРЕЧНОСТІ ЛІБЕРАЛІЗМУ

V. PanchenkoPhD, The Director of Dnipro Development AgencyN. ReznikovaDoctor of Economics, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

NEO-PROTECTIONISM AS AN INSTRUMENT FOR ELIMINATING THE INTERNAL CONTRADICTION OF LIBERALISM

№ 3, 2017

O. R. YampolskyiPost-graduateN. V. ReznikovaDoctor of Economics, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

INFLUENCE OF NEW TRANSFER PRICING RULES FOR FINANCIAL TRANSACTION IN CYPRUS ON THE BUSINESS ACTIVITY OF THE UKRAINIAN TAXPAYERS

О. Р. Ямпольськийаспірант Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса ШевченкаН. В. Резніковадоктор економічних наук, доцент, професор кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ВПЛИВ НОВИХ ПРАВИЛ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ ДЛЯ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ НА КІПРІ НА БІЗНЕС-ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"