Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: М. Т. Бець

Знайдено документів: 6

№ 4, 2020

Н. Я. Михаліцькак. держ. упр., доцент, доцент кафедри менеджменту,Львівський державний університет внутрішніх справ, м. ЛьвівМ. Т. Бецьк. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівХ. І. Цвайгк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та економічної безпеки, Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів

МЕХАНІЗМИ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ З МЕТОЮ ПРОТИДІЇ ВІДПЛИВУ КАПІТАЛУ

N. MykhalitskaPhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of Management Department, Lviv State University of Internal Affairs, LvivM. BetsPhD in Economics, associate professor of department of ecological expertise of goods, National University «Lviv Polytechnic», LvivK. TsvayhPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Economic Security, Lviv State University of Internal Affairs, Lviv

THE MECHANISMS OF TAX ADMINISTRATION AND COUNTERACTING THE CAPITAL OUTFLOWS

№ 3, 2017

Е. Х. Бабіроваспірант, Одеський державний екологічний університет, м. ОдесаМ. Т. Бецькандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівГ. Й. Лучкокандидат економічних наук,асистент кафедри технологій управління, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРІВ ІЗ ВРАХУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОСТІ РИНКІВ

E. H. Babirovpostgraduate, Odessa State Ecological University, OdessaM. T. BetsPhD, associate professor of department of ecological expertise of goods, National University "Lviv Polytechnic", LvivH. Y. LuchkoPhD, associate professor of department of management technologies National University "Lviv Polytechnic", Lviv

THE ESSENCE OF COMPETITIVENESS OF GOODS IN TERMS OF THE INTEGRATION OF MARKETS

№ 8, 2016

М. Т. Бецьк. е. н., доцент, доцент кафедри підприємнимцтва та екологічної експертизи товарів, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівН. Я. Михаліцькак. держ. упр., доцент, доцент кафедри менеджменту, Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів

ДО ПИТАННЯ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО ПОВОДЖЕННЯ З ЕЛЕКТРОННИМИ ВІДХОДАМИ НА ЗАСАДАХ ЛОГІСТИКИ РЕГІОНАЛЬНИХ ТОВАРОПОТОКІВ

M. BetsPhD in Economics, Associate Professor, Senior lecturer at the Department of the entrepreneurship and environmental expertise of goods, Lviv Polytechnic National University, LvivN. MyhalitskaPhD in Public Administration, Associate Professor, Senior lecturer at the Department of management, Lviv State University of Internal Affairs, Lviv

THE QUESTION OF ENVIRONMENTALLY SAFE HANDLING OF ELEKTRONIC WASTE ON THE BASIS OF TRADE FLOWS REGIONAL LOGISTICS

№ 9, 2014

М. Т. Бецьк. е. н., доцент, доцент кафедри екологічної політики та менеджменту природоохонної діяльності, Національний університет “Львівська політехніка”В. П. Залуцькийк. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій Національний університет "Львівська політехніка"

АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

M. BetsLviv Polytechnic National UniversityV. ZalutskuyLviv Polytechnic National University

ANALYTICAL ASPECTS OF ENVIRONMENTAL ASSESSMENT BUSINESS ACTIVITY COMMERCIAL ENTERPRISE

№ 6, 2014

М. Т. Бецьк. е. н., доцент, доцент кафедр екологічної політики та менеджменту природоохонної діяльності, Національний університет “Львівська політехніка”В. В. Косовськаасистент кафедра екологічної політики та менеджменту природоохонної діяльності, Національний університет “Львівська політехніка”

ЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ

M. BetsLviv Polytechnic National University V. V. Kosovska, Lviv Polytechnic National UniversityV. V. KosovskaLviv Polytechnic National University

IMPORTANCE OF ENVIRONMENTAL INNOVATION IN THE FORMATION OF COMPETITION POLICY REGIONAL COMPANIES

№ 5, 2014

М. Т. Бецьк. е. н., доцент, доцент кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівІ. Р. Приймачукбакалавр, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯМ ТОВАРІВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ АВТОТРАНСПОРТНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ

M. Т. Bets'Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of department of of environmental policy and management of environmental activities, the National University "Lviv Polytechnic", LvivI. R. Pryimachukbachelor, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

FEATURES OF MANAGEMENT TRANSPORTATION OF GOODS OF CHEMICAL INDUSTRY VEHICLE ENTERPRISES IN TERMS OF INTEGRATION

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"