Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: М. С. Пашкевич

Знайдено документів: 16

№ 9, 2019

М. С. Пашкевичд. е. н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту,НТУ «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА ЯК ЧИННИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ

M. PashkevychDoctor of Science (Economics), Professor, Head of the Accounting and Auditing Department, Dnipro University of Technology, Dnipro city

ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC BALANCE AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS OF REGIONS

№ 4, 2018

М. С. Пашкевичд. е. н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту,НТУ «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ ТА ПОДОЛАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ

M. PashkevychDoctor of Science (Economics), Professor, Head of the Accounting and Auditing Department, Dnipro University of Technology, Dnipro city

ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC REGIONAL DEVELOPMENT AND OVERCOMING TERRITORIAL DIFFERENTIATION

№ 3, 2018

М. С. Пашкевичд. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту, НТУ «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

АГЕНТНО-ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНО-МЕРЕЖЕВИХ УТВОРЕНЬ НА ОСНОВІ БАЛАНСУ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ

M. PashkevychDoctor of Science (Economics), Associate Professor, Head of the Accounting and Auditing Department, National TU Dnipro Polytechnic

AGENT AND PROCESS APPROACH TO CLUSTERING ON THE BASIS OF BALANCED REGIONAL ECONOMIC INTERESTS

№ 10, 2017

М. С. Пашкевичд. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпро

РОЛЬ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ ДІЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА РЕГІОНІВ

M. PashkevychDoctor of Science (Economics), Associate Professor, Head of the Accounting and Auditing Department, National Mining University, Dnipro

ROLE OF EDUCATION IN CREATION OF REGIONAL BUSINESS ENVIRONMENT

№ 8, 2016

М. С. Пашкевичпрофесор, д. е. н., завідувач кафедри обліку і аудиту, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. ДніпроС. М. Шагоянасистент, кафедри економіки підприємства, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпро

ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНО-ОРІЄНТОВАНОГО УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ  В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

M. PashkevychDoctor of Science (Economics), Associate Professor, Head of the Accounting and Auditing Department, National Mining University, DniproS. Shagoyanassistant lecturer, department of economy of enterprise, National Mining University, Dnipro

DIRECT FOREIGN INVESTMENT AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF EXPORT-ORIENTED UKRAINIAN BUSINESS IN GLOBALIZATION CONDITIONS

№ 3, 2017

М. С. Пашкевичд. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. ДніпроО. В. Лобатааспірант, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпро

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ З МЕТОЮ СТИМУЛЮВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ У ЦИРКУЛЯРНІЙ ЕКОНОМІЦІ

M. PashkevychDoctor of Science (Economics), Associate Professor, Head of the Accounting and Auditing Department, National Mining UniversityO. LobataPostgraduate Student, National Mining University

IMPROVEMENT IN THE SYSTEM OF STATE REGULATING REGIONAL DEVELOPMENT WITH THE AIM OF STIMULATING SMES WITHIN THE CIRCULAR ECONOMY

№ 10, 2016

М. С. Пашкевичд. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. ДніпроО. В. Лобатааспірант, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпро

МОДЕЛІ РОЗВИТКУ КООПЕРАТИВНОГО МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ В УМОВАХ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ

M. PashkevychDoctor of Science (Economics), Associate Professor, Head of the Accounting and Auditing Department, National Mining UniversityO. LobataPostgraduate Student, National Mining University

MODELS OF COOPERATIVE SMES’ DEVELOPMENT AT A REGIONAL LEVEL UNDER CONDITIONS OF CIRCULAR ECONOMY

№ 3, 2016

М. С. Пашкевичд. е. н., доцент, професор кафедри економіки підприємства, ДВНЗ «Національний гірничий університет»А. Ф. Косолаповк. т. н., доцент, проректор з фінансово-економічної роботи, ДВНЗ «Національний гірничий університет»

СТАЛИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНИХ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ: МОДЕЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ

M. S. PashkevychDoctor of Sciences (Economic), Associated Professor, Professor of Department of Enterprise’s Economy of SHEE “National Mining University”A. F. KosolapovCandidate of Sciences (Engineering), Associated Professor, Vice-rector on Financial And Economic Affairs of SHEE “National Mining University”

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF REGIONAL PRODUCTION SYSTEMS: MANAGEMENT AND SIMULATION

№ 11, 2014

М. С. Пашкевичд. е. н., доцент, професор кафедри економіки підприємства, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. ДніпропетровськА. А. Макурінасистент кафедри обліку і аудиту, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ

УДОСКОНАЛЕННЯ РОЗПОДІЛУ НАКЛАДНИХ ВИТРАТ МІЖ ОБ’ЄКТАМИ ОБЛІКУ

M. S. PashkevychDoctor of Sciences (Economics), associated professor, professor at the Economy of enterprise department, the State HEE «National Mining University», Dnipropetrovs’kA. A. MakurinАssistant at the Accounting and Auditing department, the State HEE «National Mining University», Dnipropetrovs’k

IMPROVING THE ALLOCATION OF OVERHEADS BETWEEN ACCOUNTING OBJECTS

№ 10, 2014

М. С. Пашкевичд. е. н., доцент, професор кафедри економіки підприємства, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. ДніпропетровськК. П. Лисунецьаспірантка кафедри економіки підприємства, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ

ПРИНЦИПИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В АСПЕКТІ СУЧАСНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

M .S. PashkevychDoctor of Sciences (Economics), Associated Professor, Professor of the Enterprise Economy Department, State HEE «National Mining University», Dnipropetrovs’kK. P. LysunetsPost-graduate of the Enterprise Economy Department, State HEE «National Mining University», Dnipropetrovs’k

PRINCIPLES OF THE MODERNIZATION OF REGIONAL ECONOMY FROM THE CURRENT REGIONAL POLICY PERSPECTIVE

№ 8, 2014

М. С. Пашкевичд. е. н., доцент, професор кафедри економіки підприємства, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. ДніпропетровськК. І. Шевердинськийстарший викладач кафедри обліку і аудиту, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ, ЯК ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ, ПРИ ПЕРЕХОДІ ДО РИНКОВИХ ПРИНЦИПІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

M. S. PashkevychDoctor of Sciences (Economics), associated professor, professor at the Economy of enterprise department, the State HEE «National Mining University», Dnipropetrovs’kY. K. SheverdynskySenior lecturer at the Accounting and Auditing department, the State HEE «National Mining University», Dnipropetrovs’k

PROBLEMS IN OPERATIONS MANAGEMENT DURING THE STATE HEES’ TRANSITION TO THE MARKET PRINCIPLES IN UKRAINE

№ 12, 2012

М. С. Пашкевичк. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. ДніпропетровськТ. О. Паламарчукмагістрант кафедри економіки підприємства, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

№ 8, 2010

М. С. Пашкевичкандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства Державного ВНЗ «Національний гірничий університет»

ДЕРЖАВА ТА РЕГІОНИ: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ

№ 12, 2010

М. С. Пашкевичкандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства Державного ВНЗ «Національний гірничий університет»

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРІОРИТЕТИ

№ 2, 2010

М. С. Пашкевичкандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства Державного ВНЗ «Національний гірничий університет»

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ «РЕГІОН» ЯК ОБ’ЄКТУ ДЕРЖАВНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

№ 3, 2009

М. С. Пашкевичкандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства Державного ВНЗ «Національний гірничий університет»

СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"