Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: М. М. Бабич

Знайдено документів: 3

№ 1, 2018

О. І. Котиковад. е. н., професор, завідуюча кафедрою економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. МиколаївМ. М. Бабичк. е. н., доцент, докторант кафедри економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. МиколаївА. С. Циноборенкомагітсрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

O. I. Kotykovadoctor of economics, professor, head of the department of business economics, Mykolayiv natsіonal agrarian unіversity, MykolaivМ. М. BabychPhD, assistant professor, the doctoral student of department of business of economy, Mykolayiv National Agrarian University, MykolayivA. S. Tsynoborenkomaster, Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv

PROBLEMS OF REALIZATION OF THE REGIONAL POLICY OF SOCIAL PROTECTION IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION: PENSION PROVISION

№ 7, 2014

М. М. Бабичкандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємств, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ "Університет "Україна"

ФІНАНСОВА СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

N. N. BabichPhD, assistant professor of business economics, Nicholas Interregional Institute of Human Development University "University" Ukraine"

FINANCIAL COMPONENT OF FOOD SECURITY

Н. Н. Бабичкандидат экономических наук, доцент кафедры экономики предприятий, Николаевский межрегиональный институт развития человека ВУЗ "Университет" Украина"

ФИНАНСОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

№ 11, 2014

М. М. Бабичкандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємств, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ "Університет "Україна"

ФОРМУВАННЯ СТАЛОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ ЯК ЗАПОРУКИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

N. N. BabichPhD, assistant professor of business economics, Nicholas Interregional Institute of Human Development University "University" Ukraine"

OF SUSTAINABLE FINANCIAL SYSTEM AS THE KEY TO FOOD SECURITY

Н. Н. Бабичкандидат экономических наук, доцент кафедры экономики предприятий, Николаевский межрегиональный институт развития человека ВУЗ "Университет" Украина"

ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ КАК ЗАЛОГ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"