Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Л. В. Гуцаленко

Знайдено документів: 8

№ 9, 2020

Л. В. Гуцаленкод. е. н., професор, професор кафедри обліку та оподаткування, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. КиївА. О. Мельникмагістр, Національного університету біоресурсів і природокористування України

ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ П(С)БО ТА МСФЗ

L. GutsalenkoDoctor of Economic Sciences, Professor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, KyivA. Melnykstudent of economics faculty, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE CONCEPTUAL BASIS OF ACCOUNTING RECEIVABLES FOR GAAP AND IFRS

№ 11, 2019

Л. В. Гуцаленкод. е. н., професор, професор кафедри обліку та оподаткування,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. КиївА. О. Костюкстудент, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

СИСТЕМА ГРЕЙДУВАННЯ - УПРАВЛІНСЬКИЙ МЕХАНІЗМ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ

L. V. GutsalenkoDoctor of Economics, Professor,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, KyivA. O. Kostiukstudent of economics faculty,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

GRADING SYSTEM - MANAGEMENT MECHANISM OF LABOR MOTIVATION

№ 7, 2019

Л. В. Гуцаленкод. е. н., професор, професор кафедри обліку та оподаткуванняНаціональний університет біоресурсів і природокористування України, м. КиївН. О. Гавриловамагістр, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

L. V. GutsalenkoDoctor of Economics, Professor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, KyivN. O. Havrylovastudent of economics faculty, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

INVENTORY OF SETTLEMENT OPERATIONS IN THE ECONOMIC ACTIVITY OF ENTERPRISES

№ 6, 2018

Л. В. Гуцаленкод. е. н., професор, завідувач кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет, м. ВінницяУ. О. Марчукк. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ЗЕД - АКТИВІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ РОЗВИТКОМ УКРАЇНИ

L. V. GutsalenkoDoctor of Economics, professor, Head of the Department of Audit and State Control, Vinnytsia National Agrarian University, VinnytsiaU. O. MarchukPhD ( Economics), Associate Professor, of the Department of Accounting and Taxation Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ACCOUNTING OPERATIONS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES – IS AN ACTIVATION OF MANAGEMENT STRATEGIC DEVELOPMENT OF UKRAINE

№ 3, 2018

Л. В. Гуцаленкод. е. н., професор, завідувач кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет, м. ВінницяТ. О. Муликк. е. н., доцент, завідувач кафедри аналізу та статистики, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ОЦІНКА БІОЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

L. V. GutsalenkoDoctor of Economics, professor, Head of the Department of Audit and State Control, Vinnytsia National Agrarian University, VinnytsiaT. O. MulykPhD, Associate Professor, Head of the Department of Analysis and Statistics, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

ASSESSMENT OF BIOENERGETIC POTENTIAL IN VINNYTSIA REGION

№ 7, 2017

Л. В. Гуцаленкод. е. н., професор, завідувач кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університетЯ. В. Сидорукмагістр, Вінницький національний аграрний університет

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ЧИ ЗВІТ: ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ

L. V. GutsalenkoDoctor of Economics, professor, head. Audit Department and state control, Vinnytsia National Agrarian UniversityY. V. Sidorukmagister, Vinnytsia National Agrarian University

AUDITOR’S REPORT OR REPORT: DISCUSSION ASPECTS

№ 3, 2017

Л. В. Гуцаленкодоктор економічних наук, професор, завідувач кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університетТ. О. Попикстудентка, Вінницький національний аграрний університет

ПОМИЛКИ ТА ШАХРАЙСТВА В АУДИТОРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ

L. V. GutsalenkoDoctor of Economics, professor, Head of Audit and State Control Department, Vinnytsia National Agrarian UniversityT. O. Popikstudent,  Vinnytsia National Agrarian University

ERRORS AND FRAUD IN THE AUDIT PRACTICE

№ 12, 2014

Л. В. Гуцаленкод. е. н., професор, завідувач кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет, м. ВінницяУ. О. Марчукк. е. н, старший викладач кафедри обліку та аналізу, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ОБЛІК ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ МОЛОКОПЕРЕРОБНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

L. V. GutsalenkoDoctor of Economic Science, Professor, Head of audit and state control department, Vinnytsia National Agrarian University, VinnytsiaU. O. MarchukPhD, Senior lecture of the department of accounting and analysis, Vinnitsa National Agrarian University, Vinnytsia

ACCOUNTING OF CURRENT LIABILITIES IN THE MANAGEMENT SYSTEM THE DAIRY PROCESSING ENTERPRISES

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"