Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Л. А. Буркова

Знайдено документів: 5

№ 5, 2020

В. Я. Нусіновд. е. н., професор кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування,Криворізький національний університет»Л. А. Бурковак. е. н., доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування,Криворізький національний університет»

КІЛЬКІСНА ТА ЯКІСНА ОЦІНКА ЙМОВІРНОСТІ ПРИМУСОВОЇ ЛІКВІДАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

V. NusinovDoctor of Economic Sciences, Professor,Professor of the Chair of Accounting, Taxation, Public Governance and Administration,Kryvyi Rih National UniversityL. BurkovaPhD in Economics,Senior Lecturer of the Chair of Accounting, Taxation, Public Governance and Administration,Kryvyi Rih National University

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE ASSESSMENT OF THE LIKELIHOOD OF FORCED LIQUIDATION OF ENTERPRISES

№ 11, 2019

Л. А. Бурковакандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування,Криворізький національний університет»

ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЧНО ДОПУСТИМИХ РИЗИКІВ ПІД ЧАС ЕКСПОРТУ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Liudmyla BurkovaPhD in Economics, Senior Lecturer of the Chair of Accounting, Taxation, Public Governance and Administration, Kryvyi Rih National University

DETERMINATION OF MAXIMUM PERMISSIBLE RISKS IN THE EXPORT OF PRODUCTS BY ENTERPRISES

№ 6, 2016

В. Я. Нусіновдоктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексуН. О. Шуракандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств ГМКЛ. А. Бурковакандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств ГМК, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

V. Ya. Nusinovdoctor of economic, professor, head of a chair of accounting, analysis, audit and administration of mining enterprisesN. A. Shuracandidate of economic, docent of a chair of accounting, analysis, audit and administration of mining enterprisesL. A. Burkovacandidate of economic, senior lecturer of a chair of accounting, analysis, audit and administration of mining enterprises, SIHE «Kryvyi Rih National University», Kryvyi Rih

AN INTEGRATED APPROACH TO ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF ENTERPRISES IN THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION

№ 5, 2016

Н. О. Шуракандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств гірничо–металургійного комплексуЛ. А. Бурковакандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств гірничо–металургійного комплексуТ. В. Семенякаасистент кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств гірничо–металургійного комплексу, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ ТА АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

N. A. Shuracandidate of economic, docent of a chair of accounting, analysis, audit and administration of mining enterprisesL. A. Burkovacandidate of economic, senior lecturer of a chair of accounting, analysis, audit and administration of mining enterprisesT. V. Semenyakaassistant of a chair of accounting, analysis, audit and administration of mining enterprises, SIHE «Kryvyi Rih National University», Kryvyi Rih

THE NATURE, IMPORTANCE AND CURRENT ISSUES OF TAXATION IN UKRAINE IN MODERN CONDITIONS OF MANAGING

№ 1, 2015

Л. А. Бурковастарший викладач кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств ГМК, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

ОЦІНКА ЗАХОДІВ ЩОДО ПОДОЛАННЯ КРИЗИ НА ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТАХ

L. A. Burkovasenior lecturer of a chair of accounting, analysis, audit and administration of mining enterprises, SIHE «Kryvyi Rih National University», Kryvyi Rih

AN ESTIMATION OF MEASURES IS ON OVERCOMING OF CRISIS ON ORE MINING AND PROCESSING COMBINES

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"