Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: К. В. Карпова

Знайдено документів: 2

№ 9, 2013

П. Я. Пригуновкандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку та аудиту Харківської національної академії міського господарстваВ. І. Литвиненкокандидат юридичних наук, Заслужений юрист України, директор Інституту права Міжрегіональної академії управління персоналомК. В. Карповаздобувач кафедри менеджменту Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ ПРОФЕСІОНАЛІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 8.18010014 «УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ»: МІФИ ТА РЕАЛІЇ

P. Pryhunovcandidate of psychological sciences, associate professor, professor of the department financial and economic security, accounting and auditing Kharkiv National Academy of Municipal EconomyV. Litvinenkocandidate of law Honored lawyer of Ukraine, director of Institute of law Interregional Academy of Personnel ManagementK. Karpovaresearcher of department of management Cherkasy National University named after Bogdan Khmelnitsky

NEW APPROACHES TO TRAINING PROFESSIONALS SPECIALTY 8.18010014 "FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY": MYTHS AND REALITIES

№ 2, 2013

К. В. Карповаздобувач, Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПРИВАТНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА СУБ’ЄКТ ОСВІТНЬОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"