Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Д. С. Войт

Знайдено документів: 5

№ 4, 2020

Н. В. Гришинак. е. н., доцент, Національний університет кораблебудування імені адмірала МакароваД. С. Войтк. е. н., докторант, Міжнародний університет бізнесу і праваІ. О. Коваленкостудентка, Національний університет кораблебудування імені адмірала МакароваК. В. Асламовастудентка, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА РЕГІОНУ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

N. HryshynaPhD in Economics, Assistant Professor of Management Department, Admiral Makarov National University of ShipbuildingD. VoitPhD in Economics, competitor for doctor\'s degree,International University of Business and LawI. Kovalenkostudents Admiral Makarov National University of ShipbuildingK. Aslamovastudents Admiral Makarov National University of Shipbuilding

ECONOMIC DIAGNOSTICS OF THE COMPETITIVENESS OF SMALL BUSINESS ENTITIES IN THE REGION AND WAYS TO INCREASE IT

№ 3, 2020

І. С. Крамаренкок. е. н., доцент, декан факультету права та соціально-освітніх технологій,Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету «Україна»І. О. Іртищевад. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту,Національний університет кораблебудування імені адмірала МакароваО. Ф. Сєнкевичздобувач, Національного університету кораблебудування імені адмірала МакароваО. О. Топчійк. е. н., докторант, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»Д. С. Войтк. е. н., докторант, Міжнародний університет бізнесу і права

СТРУКТУРНО-ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНІВ

I. KramarenkoPhD in Economics, Associate Professor, Dean of the Faculty of Law and Social and Information Technologies, Mykolaiv Interregional Institute of Human Development of the “Ukraine” UniversityI. IrtyshchevaDoctor of Economic Sciences, Professor, Head of Management DepartmentNational University of Shipbuilding named after Admiral MakarovO. Senkevichapplicant, National University of Shipbuilding named after Admiral MakarovO. ТоpсhіyPhD in Economics, Doctoral candidate, Public Institution «Institute of Environmental Economicsand Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine»D. VoitPhD in Economics, Doctoral candidate, International University of Business and Law

STRUCTURAL-DYNAMIC CHARACTERISTICS OF INVESTMENT RESOURCES OF THE REGIONS

№ 8, 2017

Н. Б. Кушнірк. е. н., професор, зав. кафедри економіки підприємства Національного університету водного господарства та природокористування, м. РівнеД. С. Войтовичаспірант, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Nina KushnirCandidate of Economics, Professor, Head of Enterprise Economics Department, National University Of Water Management and Environmental Engineering, RivneDiana Voitovychpostgraduate, National University Of Water Management and Environmental Engineering, Rivne

INSTITUTIONAL PROVIDING OF FINANCIAL MONITORING OF ENTERPRISE ACTIVITY

№ 5, 2016

Н. Б. Кушнірк. е. н., професор, зав.кафедри економіки підприємства Національного університету водного господарства та природокористування, м. РівнеД. С. Войтовичвикладач, Технічний коледж НУВГП, м. Рівне

ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Nina KushnirCandidate of Economics, Professor, Head of Enterprise EconomicsDepartment, National University of Water Management and Nature Recourses Use, RivneDiana VoitovychLecturer, Technical College Of National University Of Water Management and Environmental Engineering, Rivne

SPECIFICS OF CRISIS MANAGEMENT AND ECONOMIC DIAGNOSTICS OF ENTERPRISE IN MODERN CONDITIONS

№ 9, 2014

Д. С. Войтаспірант кафедри менеджменту, ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права»

ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Dmitry VoightPostgraduate student management, PVNZ "International University of Business and Law»

IMPROVEMENT OF MARKETING THE FOOD INDUSTRY

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"