Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: В. Я. Нусінов

Знайдено документів: 9

№ 5, 2020

В. Я. Нусіновд. е. н., професор кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування,Криворізький національний університет»Л. А. Бурковак. е. н., доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування,Криворізький національний університет»

КІЛЬКІСНА ТА ЯКІСНА ОЦІНКА ЙМОВІРНОСТІ ПРИМУСОВОЇ ЛІКВІДАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

V. NusinovDoctor of Economic Sciences, Professor,Professor of the Chair of Accounting, Taxation, Public Governance and Administration,Kryvyi Rih National UniversityL. BurkovaPhD in Economics,Senior Lecturer of the Chair of Accounting, Taxation, Public Governance and Administration,Kryvyi Rih National University

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE ASSESSMENT OF THE LIKELIHOOD OF FORCED LIQUIDATION OF ENTERPRISES

№ 11, 2016

В. Я. Нусіновд. е. н., професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування, публічного управління та адміністрування, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий РігН. О. Шурак. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, публічного управління та адміністрування, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий РігД. В. ЧубаровМагістрант кафедри обліку і оподаткування, публічного управління та адміністрування, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ КОРПОРАТИВНОГО ТИПУ

Vladimir Ja. Nusinovdoctor of economic sciences, manager of department of account and taxation, public management and administration SIHE «Kryvyi Rih National University», Kryvyi RihNatalia O. ShuraCandidate of Sciences (Economic), Associate Professor of department of account and taxation, public management and administration SIHE «Kryvyi Rih National University», Kryvyi RihD. V. ChubarovMagistrant of department of account and taxation, public management and administration SIHE «Kryvyi Rih National University», Kryvyi Rih

A ROLE OF ECONOMIC POTENTIAL IS IN THE INCREASE OF EFFICIENCY OF MANAGEMENT OF CORPORATE TYPE AN ENTERPRISE

№ 6, 2016

В. Я. Нусіновдоктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексуН. О. Шуракандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств ГМКЛ. А. Бурковакандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств ГМК, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

V. Ya. Nusinovdoctor of economic, professor, head of a chair of accounting, analysis, audit and administration of mining enterprisesN. A. Shuracandidate of economic, docent of a chair of accounting, analysis, audit and administration of mining enterprisesL. A. Burkovacandidate of economic, senior lecturer of a chair of accounting, analysis, audit and administration of mining enterprises, SIHE «Kryvyi Rih National University», Kryvyi Rih

AN INTEGRATED APPROACH TO ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF ENTERPRISES IN THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION

№ 6, 2014

М. І. Іщенкок. е. н., член правління, Директор Гірничодобувного дивізіону ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ"В. Я. Нусіновд. е. н., проф.. зав. кафедрою обліку, аналізу, аудиту і адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу ДВНЗ «Криворізький національний університет»

АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК СКЛАДОВА СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ

М. І. IschenkoPhD in Economics, Board member, director of Mining Division of “METINVEST HOLDING” LLCV. Y. Nusinovdoctor of Economics, Professor, head. Department of accounting, analysis, auditing and administration of the enterprises of a mining and metallurgical complex, State higher educational institution «Kryvyi Rih National University»

THE ANALYSIS OF THE EXTERNAL ENVIRONMENT AS A COMPONENT OF STRATEGIC ANALYSIS

№ 4, 2014

В. Я. Нусіновд. е. н., професор, зав. кафедрою обліку, аналізу, аудиту і адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу, ДВНЗ «Криворізький національний університет»С. П. Лобовк. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту і адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

ЕКСПРЕС-ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ВІД ПРИСКОРЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ

V. J. Nusinovdoctor of Economics, Professor, Head of the Department of accounting, analysis, auditing and administration of the enterprises of a mining and metallurgical complex, SHEI «Kryvyi Rih National University»S. P. LobovPh.D., Associate professor of the Department of accounting, analysis, auditing and administration of the enterprises of a mining and metallurgical complex, SHEI «Kryvyi Rih National University»

RAPID ASSESSMENT OF THE ECONOMIC EFFECTS OF ACCELERATION PLANNING AND CONTROL IN REAL TIME

№ 5, 2013

Є. В. Афанасьєвдоктор економічних наук, професор, професор кафедри інноваційного менеджменту та управління бізнес-процесами, Криворізький національний університет, м. Кривий РігВ. Я. Нусіновдоктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, завідувач кафедри обліку, аудиту і фінансового аналізу, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ БАЗИ УКРАЇНИ

Ye. V. AfanasievDoctor of Economics, Professor of Management, Professor of Innovation Management and Business Process Management Department, Kryvyi Rih National University, Kryvyi RihV. Ya. NusinovDoctor of Economics, Professor, member of the Academy of Economic Sciences of Ukraine, Head of the Department of Accounting, Auditing and Financial Analysis Rig National University, Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih

MINING AND METALS PRODUCTION COMPLEX STRATEGIC DIRECTIONS OF IMPLEMENTING TASKS OF NATIONAL PROGRAM OF MINERAL RESOURCES OF UKRAINE

№ 11, 2012

В. Я. Нусіновд. е. н., професор, завідувач кафедри обліку, аудиту і фінансового аналізу, Криворізький національний університет, м. Кривий РігО. М. Молодецькак. е. н., доцент кафедри обліку, аудиту і фінансового аналізу, Криворізький національний університет, м. Кривий РігК. О. Пономаренкодиректор департаменту інвестиційних проектів, Компанія з управління активами "Прімоколлект", м. Київ.

ЯК ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ВЛАСНИКІВ БІЗНЕСУ

№ 10, 2012

В. Я. Нусіновд. е. н. професор, професор кафедри обліку,  аудиту та фінансового аналізу, Криворізький національний університетК. О. Астаф’єваасистент кафедри економіки, організації та управління підприємствами,  Криворізький національний університет

ОЦІНКА СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

№ 10, 2012

В. Я. Нусіновдоктор економічних наук, професорА. Б. Яровакандидат економічних наук

ВРАХУВАННЯ ЧАСОВОГО ЕФЕКТУ ВІД ВІДСТРОЧКИ НАСТАННЯ МОМЕНТУ ТЕХНІЧНОЇ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ В ХОДІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ НА ГЗК

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"