Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: В. Г. Балан

Знайдено документів: 4

№ 5, 2020

В. Г. Баланк. ф.-м. н., доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності,Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. КиївД. М. Бабенкостудент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

V. BalanPhD in Physico-Mathematical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of management of innovation and investment, Taras Shevchenko National University of Kyiv, KyivD. Babenkostudent, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

COMPETITIVENESS MANAGEMENT MODEL OF RESEARCH UNIVERSITIES

№ 4, 2019

В. Г. Баланкандидат фізико-математичних наук,доцент, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності,Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. КиївЛ. В. Харитоновакандидат фізико-математичних наук,доцент, доцент кафедри інформаційних систем і технологій,Національний транспортний університет, м. Київ

СТОХАСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВИБОРУ ТА ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

V. G. Balancandidate of Physical and Mathematical Sciences, associate professor,associate professor of Department of management of innovation and investment,Kyiv Taras Shevchenko National University, KyivL. V. Kharitonovacandidate of Physical and Mathematical Sciences, associate professor,associate professor of Department of information systems and technologies,National Transport University, Kyiv

STOCHASTIC MODELING OF THE PROCESS OF THE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM SELECTION AND IMPLEMENTATION ON ENTERPRISE

№ 12, 2018

В. Г. Баланкандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності,Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. КиївВ. О. Подчерняєвастудентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

КОМПАРАТИВНЕ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ ОСВІТНІХ IT-ПОСЛУГ

V. G. Balancandidate of Physical and Mathematical Sciences, docent Department of management of innovation and investment Kyiv Taras Shevchenko National University, KyivV. O. Podcherniaievastudent, Kyiv Taras Shevchenko National University, Kyiv

COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES IN THE FIELD OF EDUCATIONAL IT-SERVICES

№ 7, 2013

В. Г. Баланк. ф. - м. н., доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. КиївА. П. Дукак. е. н., доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. КиївО. М. Кичаньаспірант кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ПРОЦЕСИ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

V. G. BalanCandidate of Physical and Mathematical Sciences, docent Department of management of innovation and investment Kyiv Taras Shevchenko National University, KyivА. P. Dukacandidate of economic Sciences., docent Department of management of innovation and investment Kyiv Taras Shevchenko National University, KyivО. N. KychanPostgraduate Department management of innovation and investment Kyiv Taras Shevchenko National University, Kyiv

MERGERS AND ACQUISITIONS PROCESSES IN THE CONTEXT OF THE STATE ECONOMIC SECURITY

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"