Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: В. В. Красношапка

Знайдено документів: 10

№ 5, 2018

В. В. Красношапкак. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. КиївЮ. О. Токарськамагістрант факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ \"КПІ імені Ігоря Сікорського\", м. Київ

КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У ФОРМУВАННІ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Volodymyr Krasnoshapkadoctor of economic, Ph.D., associate professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", KyivYulia Tokarskamaster\'s student of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

CONCEPTS OF COST MANAGEMENT AND THEIR USE IN SHAPING THE COSTS OF ENTERPRISES OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY OF UKRAINE

№ 1, 2016

В. В. Красношапкак. т. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, Національного технічного університету «КПІ»В. О. Кружилкомагістрант кафедри економіки та підприємництва, Національного технічного університету «КПІ»

КЛАСИФІКАЦІЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

V. V. KrasnoshapkaPh.D., Associate Professor, department of economy and business, National Technical University “Kyiv Polytechnic Institute”V. O. KruzhylkoPostgraduate, department of economy and business, National Technical University “Kyiv Polytechnic Institute”

CLASSIFICATION OF INDUSTRIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT STRATEGIES

№ 6, 2015

В. В. Красношапкак. т. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, Національного технічного університету «КПІ»В. О. Кружилкомагістрант кафедри економіки та підприємництва, Національного технічного університету «КПІ»

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПРИЙНЯТТЯ ОПТИМАЛЬНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ РИЗИКУ НА БАЗІ КРИТЕРІАЛЬНОГО ПІДХОДУ

V. V. KrasnoshapkaPh.D., Associate Professor, department of economy and business, National Technical University “Kyiv Polytechnic Institute”V. O. KruzhylkoPostgraduate, department of economy and business, National Technical University “Kyiv Polytechnic Institute”

IMPROVING THE MECHANISM OF OPTIMAL ECONOMIC DECISIONS UNDER RISK BASED APPROACH CRITERION

№ 5, 2015

В. В. Красношапкак. т. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, НТУУ «Київський Політехнічний Інститут»І. І. Трохимецьмагістрантка кафедри теорії та практики управління, Національний технічний університет України  «Київський Політехнічний Інститут»

АУТСОРСИНГ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

V. KrasnoshapkaPh.D., associate professor of the department of economy and enterprise, National Technical University “Kyiv Polytechnical Institute”I. TrokhymetsUndergraduate of the department of theory and practice of management, National Technical University “Kyiv Polytechnical Institute”

OUTSOURCING AND ITS APPLICATION IN ENTERPRISES OF UKRAINE

№ 4, 2014

Т. В. Пархоменкомагістр кафедри економіки підприємства НТУУ «Київський Політехнічний Інститут»В. В. Красношапкад. т. н., завідувач кафедри економіки підприємства НТУУ «Київський Політехнічний Інститут»

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

T. V. Parkhomenkomaster of Department of Business Economics NTUU “Kiev Polytechnic Institute”V. V. Krasnoshapkacandidate of technical sciences, Head of Department of Business Economics NTUU “Kiev Polytechnic Institute”

FORMATION OF MANAGEMENT INNOVATION FOR ENTERPRISE

№ 12, 2013

В. В. Красношапкакандидат технічних наук, доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. КиївЯ. Р. Будановастудент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

КОРПОРАТИВНІ УНІВЕРСИТЕТИ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ

V. V. KrasnoshapkaPh.D., Associate Professor of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», KyivY. R. BudanovaStudent, National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

CORPORATE UNIVERSITIES IN THE SYSTEM OF TRAINING AND STAFF DEVELOPMENT

№ 5, 2013

В. В. Красношапкакандидат технічних наук, доцент кафедри економіки і підприємництва, НТУУ «Київський Політехнічний Інститут»О. В. Моргунмагістр факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ «Київський Політехнічний Інститут»

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПРИЛАДОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

V. V. Krasnoshapkacandidate of engineering sciences, associate professor of department of economy and enterprise, NTUU «Kyiv Polytechnic Institute»O. V. Morhunstudent, NTUU «Kyiv Polytechnic Institute»

FORMATION OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC PERFORMANCE OF ENTERPRISES FOR EQUIPMENT COMPANIES

№ 4, 2013

В. В. Красношапкак. т. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»А. О. Бехстудентка факультету соціології та права, Національного технічного університету України«Київський політехнічний інститут»

РИНОК ПРАЦІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Volodumyr Krasnoshapkacandidate of engineering sciences, associate professor of department of economy and enterprise, National technical university of Ukraine ‘Kyiv polytechnic institute’Alina Bekhstudent, National technical university of Ukraine ‘Kyiv polytechnic institute’

LABOUR-MARKET: TENDENCIES AND PROSPECTS

№ 2, 2013

В. В. Красношапкакандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, НТУУ «Київський Політехнічний Інститут»О. В. Моргунстудентка, НТУУ «Київський Політехнічний Інститут»

ФІНАНСОВІ СТРАТЕГІЇ У КОНТЕКСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

№ 3, 2012

В. В. Красношапкак. т. н., доцент, ФММ, НТУ «КПІ»К. К. Захарченкостудентка 5 курсу, ФММ, НТУ «КПІ»

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ВПЛИВУ ВИТРАТ НА ПЕРСОНАЛ НА ПОКАЗНИКИ ПРИБУТКОВОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"