Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: А. В. Гречко

Знайдено документів: 11

№ 8, 2018

А. В. Гречкок. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництваНаціонального технічного університету України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ОЦІНЮВАННЯ СТАЛОСТІ РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

A. HrechkoCandidate of economic sciences, Associate professorAssociate professor of economics and entrepreneurship departmentNational technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kiev polytechnic institute"

METHODICAL APPROACHES OF ESTIMATION OF SUSTAINABILITY OF DEVELOPMENT OF PRODUCTIVE FORCES OF REGIONS OF UKRAINE

№ 10, 2017

А. В. Гречкок. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництваНаціонального технічного університету України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ДЕФІНІЦІЙНЕ ПОНЯТТЯ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР» У ТЕОРІЇ РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

A. HrechkoCandidate of economic sciences, Associate professorAssociate professor of economics and entrepreneurship departmentNational technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kiev polytechnic institute"

DEFINITIVE CONCEPT OF "REGIONAL ECONOMIC SPACE" IN PRODUCTIVE FORCES THEORY AND REGIONAL ECONOMY

№ 8, 2016

А. В. Гречкок. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництваНаціонального технічного університету України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ПРОСТІР ЯК ПЕРЕДУМОВА АКТИВІЗАЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ

A. HrechkoCandidate of economic sciences, Associate professorAssociate professor of economics and entrepreneurship departmentNational technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kiev polytechnic institute"

INSTITUTIONAL SPACE AS A PREREQUISITE FOR ACTIVATING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF REGIONAL ECONOMIC SYSTEMS

№ 11, 2018

А. В. Гречкок. е. н., доцентО. О. Волокстудент кафедри економіки і підприємництва,КПІ ім. Ігоря Сікорського, Факультет менеджменту та маркетингу

УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТДВ «СК «СПЕЙР»

Alla GrechkoPh.D., Assistant ProfessoAlexander VolokStudent of economy and business department Igor Sykorsky Kyiv Polytechnic Institute

MANAGING THE EFFICIENCY OF INVESTMENT POLICY OF «SPARE» INSURANCE COMPANY

№ 11, 2017

А. В. Гречкок. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва , КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. КиївО. М. Мельніковастудентка, кафедра економіки і підприємництва, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ПРИБУТКОВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПОШУК РЕЗЕРВІВ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКУ

Alla GrechkoPHD of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, KyivOleksandra MelnikovaStudent of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv

RESEARCH OF FACTORS INFLUENCING THE PROFITABILITY OF THE ENTERPRISE AND SEARCH OF RESERVES FOR INCREASING INCOME

№ 9, 2016

О. В. Мартинюкстудент кафедри економіки та підприємництва Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. КиївА. В. Гречкок. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського ", м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗАКОНОДАВЧОГО ТА НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

O. MartyniukStudent of the Department of Economics and Entrepreneurship of National Technical University of Ukraine " Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", KievA. GrechkoPhD in Economics, Assistant Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship of National Technical University of Ukraine " Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kiev

THE STUDY OF INFLUENCE OF LEGISLATIVE AND NORMATIVE ADJUSTING ON THE PROCESS OF FORMING OF PROFITABILITY OF AN ENTERPRISE

Е. В. Мартынюкстудент кафедры экономики и предпринимательства Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского ", г. КиевА. В. Гречкок. э. н., доцент, доцент кафедры экономики и предпринимательства Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского ", г. Киев

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО И НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ПРИБЫЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

№ 2, 2016

А. В. Гречкоканд. економ. наук, доцент, Національний технічний університет України «КПІ»Б. В. Балагирстудент, групи ЗУЕ-41М

ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧОЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

A. V. Hrechko B. V. Balahyr

RESEARCHING OF IMPROVING THE MENEGEMENT OF PRODUCTION ACTIVITY

№ 1, 2016

А. В. Гречкок. е. н., доцент ФММ НТУУ «КПІ»А. С. Гречухінстудент, ФММ НТУУ «КПІ»

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Alla HrechkoCandidate of Economic Sciences, Associate ProfessorFMM NTUU “KPI”Anton HrechukhinStudent FMM NTUU “KPI”

EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF THE PRODUCTION ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

№ 4, 2014

А. В. Гречкокандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, НТУУ «Київський Політехнічний Інститут»О. Ю. Кондратьєвамагістрант, НТУУ «Київський Політехнічний Інститут»

OCOБЛИВOCТI УПРАВЛIННЯ ФIНАНCOВOЮ CТРАТЕГIЄЮ ПIДПРИЄМCТВА В УМOВАХ КРИЗИ

A. V. Grechkocandidate of economic sciences, PhD, associate professor of department of economy and enterprise, NTUU «Kyiv Polytechnic Institute»O. Y. Kondratievamaster, NTUU «Kyiv Polytechnic Institute»

FEATURES OF MANAGING FINANCIAL STRATEGY OF THE COMPANY IN CRISIS

№ 10, 2012

А. В. Гречкоканд. економ. наук, доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ

№ 3, 2012

А. В. Гречкок.е.н., доцент ФММ, НТУУ «КПІ»М. В. Гербедастудентка ФММ, НТУУ «КПІ»

ВПЛИВ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ НА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"