Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: І. В. Гончарук

Знайдено документів: 3

№ 9, 2017

І. В. Гончарукпомічник ректора, к. е. н., доцент кафедри економіки факультету економіки та підприємництва Вінницького національного аграрного університету

РОЛЬ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ У РОЗВИТКУ МАЛОГО I СЕРЕДНЬОГО БIЗНЕСУ

I. V. Goncharukassistant to the rector, candidate of economic sciences, associate professor of the department Economics Faculty of Economics and Entrepreneurship Vinnitsa National Agrarian University

THE ROLE OF FINANCIAL PLANNING FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS

№ 7, 2016

І. В. Гончарукаспірант кафедри економічної теорії, макро- та мікроекономіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ПОГЛИБЛЕННЯ ЗНАЧИМОСТІ МЕРЕЖЕВИХ РИНКІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Inna HoncharukGraduate student of  Dеpartmеnt оf Есоnоmic Thеоry оf thе Faсulty оf Есоnоmісs at Taras Shеvсhеnkо Natіоnal Unіvеrsіty оf Kyіv

INCREASED IMPORTANCE OF NETWORK MARKETS IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

№ 6, 2013

І. В. Гончарукстудент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЛАНЦЮГА ЦІННОСТІ ТОВАРУ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ

Inna Honcharukstudent, Taras Shevchenko National University of Kyiv

APPROACHES TO THE FORMATION OF VALUE CHAIN OF PRODUCT IN THE MODERN ECONOMIC SYSTEM

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"