Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Т. С. Яровой

Знайдено документів: 6

№ 12, 2017

Т. С. Яровойк. держ. управ., доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУТУ ЛОБІЗМУ В НІМЕЧЧИНІ

T. S. YarovoiCandidate of Science in Public Administration, Associate Professor in the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

THE FEATURES OF THE INSTITUTE OF LOBBYISM IN GERMANY

№ 12, 2016

Т. С. Яровойк. держ. управ., доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

ҐЕНЕЗА ТА СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ СТОСОВНО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ЛОБІЗМУ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

T. S. YarovoiCandidate of Science in Public Administration, Associate Professor in the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

GENESIS AND CONTEMPORARY VIEWS ON THE DEFINITION OF LOBBYING IN PUBLIC ADMINISTRATION

№ 10, 2017

  Т. С. Яровойк. держ. управ., доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

СПРОБИ РЕГУЛЮВАННЯ ЛОБІСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ КОНТЕКСТ

T. S. YarovoiCandidate of Science in Public Administration, Associate Professor in the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

THE ATTEMPTS TO REGULATE LOBBYING IN UKRAINE: REGULATORY CONTEXT

№ 8, 2017

Т. С. Яровойк. держ. управ., доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЛОБІЗМ, ЯК ДОРОГОВКАЗ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ЗАКОНОТВОРЦІВ: ДОСВІД РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА ТА ЛИТОВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

T. S. YarovoiCandidate of Science in Public Administration, Associate Professor in the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

EUROPEAN LOBBYISM AS A GUIDE FOR DOMESTIC LAWMAKERS: THE EXPERIENCE OF THE REPUBLIC OF POLAND AND THE REPUBLIC OF LITHUANIA

№ 2, 2017

Т. С. Яровойк. держ. управ., доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

ГЕНЕЗИС РОЗУМІННЯ ФЕНОМЕНУ ЛОБІЗМУ У ВІТЧИЗНЯНІЙ НАУКОВІЙ ДУМЦІ: ВІД ПОШУКУ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ДО КРИТИЧНОГО ОСМИСЛЕННЯ

T. S. YarovoiCandidate of Science in Public Administration, Associate Professor in the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

THE GENESIS OF UNDERSTANDING THE PHENOMEN OF LOBBYISM IN THE DOMESTIC SCIENTIFIC THOUGHT: FROM THE SEARCH FOR CONCEPTUAL APPROACHES TO CRITICAL REFLECTION

№ 7, 2014

Т. С. Яровойаспірант, Інститут законодавства Верховної Ради України, м. Київ

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА РЕФОРМА: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

T. S. YarovoyPostgraduate student in the Institute of Legislation of the Supreme Rada of Ukraine, Kyiv, Ukraine

THE CONSTITUTIONAL AND LEGAL REFORM: CHALLENGES OF TODAY

ТОВ "ДКС Центр"