Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. В. Євсюкова

Знайдено документів: 6

№ 3, 2018

О. В. Євсюковак. н. д. у., доцент, докторант кафедри публічного управління та публічної служби Національної академії державного управління при Президентові України

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ РЕАЛІЗАЦІЇ СЕРВІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

О. V. EvsyukovaPh. D. P. A., Docent, Doctoral Candidate of Public Administration and Public Service Department of the National Academy of public administration under the President of Ukraine

IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF REALIZATION OF SERVICE-ORIENTED ACTIVITIES OF PUBLIC AUTHORITIES IN UKRAINE

№ 1, 2015

О. В. Євсюковакандидат наук з державного управління, доцент кафедри історії, теорії держави і права та конституційного права Академії муніципального управління

РЕФОРМУВАННЯ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ РАЙОНІ УКРАЇНИ: ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

O. V. Yevsiukovacandidate of science with public administration, associate professor of history, theory of state and law and constitutional law the Academy of municipal administration

THE REFORM OF THE REPRESENTATIVE BODIES OF LOCAL AUTHORITIES IN THE ADMINISTRATIVE DISTRICT OF UKRAINE: POLISH EXPERIENCE AND SUGGESTIONS FOR ITS USE

№ 12, 2014

О. В. Євсюковакандидат наук з державного управління, доцент кафедри історії, теорії держави і права та конституційного права Академії муніципального управління

УКРАЇНСЬКИЙ ПОГЛЯД НА ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДНИХ ВІДНОСИН ТА ВІДНОВЛЕННЯ САМОВРЯДНИХ ТРАДИЦІЙ

O. V. Yevsiukovacandidate of science with public administration, associate professor of history, theory of state and law and constitutional law The Academy of municipal administration

UKRAINIAN VIEW ON THE POLISH EXPERIENCE OF DECENTRALIZATION OF POWER RELATIONS AND RESTORE SELF-GOVERNING TRADITIONS

№ 5, 2014

О. В. Євсюковакандидат наук з державного управління, доцент кафедри історії, теорії держави і права та конституційного права Академії муніципального управління

СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА НЕОБХІДНІСТЬ

O. V. Yevsiukovacandidate of science with public administration, associate professor of history, theory of state and law and constitutional law The Academy of municipal administration

THE PRINCIPLES OF THE ORGANIZATION OF ACTIVITY OF BODIES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN UKRAINE: CONSTITUTIONAL LEGAL NEED

№ 9, 2014

О. В. ЄвсюковаКандидат наук з державного управління. Завідувач відділом міжнародних зв’язків та організаційної роботи, співдиректор Україно - польського інституту управління Академії муніципального управлінняА. М. ГоворущакCтудент факультету менеджменту Академії муніципального управління

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНОЮ ГАЛУЗЗЮ, ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА

O. V. EvsukovaPhD in Public Administration. Head of Department of International Relations and organizational work, co-director of the Ukraine - Polish Institute of Management Academy of Municipal ManagementA.M. Hovorushchakstudent of the Academy of Management Municipal Management

STATE REGULATION OF THE TRANSPORT SECTOR AS PART OF ECONOMIC DEVELOPMENT

№ 10, 2012

О. І. Васильєвапрофесор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України, доктор наук з державного управлінняО. В. Євсюковаздобувач кафедри управління муніципальним розвитком Академії муніципального управління, м. Київ

РАДИ ЯК ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ МАРКСИСТСЬКО-ЛЕНІНСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ

ТОВ "ДКС Центр"