Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Н. Г. Клименко

Знайдено документів: 7

№ 7, 2020

Н. Г. Клименкок. держ. упр., доцент, начальник відділу організації фундаментальних та прикладних досліджень Інституту експертно-аналітичних та наукових досліджень Національної академії державного управління при Президентові України

ПІДХОДИ, ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

N. KlymenkoPhD in Public Administration, Associate Professor, Head of the Department for the Organization of Fundamental and Applied Research of the Institute of Expert-Analytical and Scientific Research of the National Academy for Public Administrationunder the President of Ukraine

APPROACHES, PRINCIPLES AND METHODS OF RESEARCH OF PUBLIC REGULATION OF ACTIVITIES OF NON- STATE INSTITUTIONS IN THE CONTEXT OF NATIONAL SECURITY

№ 12, 2019

Н. Г. Клименкокандидат наук з державного управління, доцент, начальник відділу організації фундаментальних та прикладних досліджень Інституту експертно-аналітичних та наукових досліджень Національної академії державного управління при Президентові України

НАУКОВЕ ТА ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ДЕРЖАВНОМУ РЕГУЛЮВАННІ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

N. G. KlymenkoPh.D. in Public Administration, Associate Professor, Head of the Department for the Organization of Fundamental and Applied Research of the Institute of Expert-Analytical and Scientific Research of the National Academy for of Public Administration under the President of Ukraine

SCIENTIFIC AND EXPERT-ANALYTICAL SUPPORT IN STATE REGULATION OF ACTIVITY OF NON-STATE INSTITUTIONS IN THE CONTEXT OF ENSURING NATIONAL SECURITY OF UKRAINE: STATE, PROBLEMS, PROSPECTS

№ 8, 2019

Н. Г. Клименкокандидат наук з державного управління, доцент, начальник відділу організації фундаментальних та прикладних досліджень Інституту експертно-аналітичних та наукових досліджень Національної академії державного управління при Президентові України

ЕВОЛЮЦІЯ ЗМІСТУ КОНЦЕПТУ “БЕЗПЕКА” ЗА РІЗНИХ ІСТОРИЧНИХ ЕПОХ ТА ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ

N. G. KlymenkoPh.D. in Public Administration, Associate Professor, Head of the Department for the Organization of Fundamental and Applied Research of the Institute of Expert-Analytical and Scientific Research of the National Academy for of Public Administration under the President of Ukraine

THE EVOLUTION OF THE MEANING OF THE CONCEPT OF “SECURITY” IN DIFFERENT HISTORICAL EPOCHS AND POLITICAL SYSTEMS

№ 2, 2018

Н. Г. Клименкок. держ. упр., доцент, докторант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

РОЛЬ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ НЕДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ В ДЕРЖАВНОМУ РЕГУЛЮВАННІ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

N. KlimеnkoPhD (Рublic Аdministration), associate professor, doctoral student of the Department of globalistics, European integration and national security administration National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

THE ROLE OF STATE REGISTRATION OF NON-STATE INSTITUTIONS IN THE STATE REGULATION OF THEIR ACTIVITIES IN THE FIELD OF NATIONAL SECURITY

№ 9, 2017

Н. Г. Клименкок. держ. упр., доцент,докторант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України

МЕТОДИ, ЗАХОДИ ТА ЗАСОБИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

N. G. KlimеnkoPhD (Рublic Аdministration), associate professor, doctoral student of the Department of globalistics, European integration and national security administration National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

МETHODS, MEASURES AND MEANS OF STATE REGULATION OF ACTIVITIES OF NON-STATE INSTITUTIONS IN THE FIELD OF NATIONAL SECURITY

№ 3, 2017

Н. Г. Клименкок. держ. упр., доцент, докторант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ЯК ЗАСОБУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

N. Klimеnkodoctoral student of the Department of globalistics, European integration and national security administration National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, PhD (Рublic Аdministration), associate professor

LEGAL PRINCIPLES OF LICENSING AS A TOOL OF STATE REGULATION OF PRIVATE INSTITUTIONS OF NATIONAL SECURITY

№ 3, 2014

Н. Г. Клименкок. держ. упр., доцент кафедри національної безпеки Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В УКРАЇНІ: ВІД ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ ДО ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (1991 – 2012 РОКИ)

N. Klimenkocandidate of sciences from public administration, associate professor of department of national safety National academy of public administration the President of Ukraine

PUBLIC ADMINISTRATION IS IN THE CONDITIONS OF EXTRAORDINARY SITUATIONS IN UKRAINE: FROM A CIVIL DEFENSIVE TO CIVIL DEFENCE (1991 – 2012 YEARS)

ТОВ "ДКС Центр"