Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Є. В. Міщук

Знайдено документів: 4

№ 12, 2019

М. І. Іщенкодоктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку і оподаткування, публічного управління та адміністрування Криворізького національного університетуЄ. В. Міщуккандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку іоподаткування, публічного управління та адміністрування Криворізького національного університетуВ. В. Радькомагістрант кафедри обліку і оподаткування, публічного управління та адміністрування Криворізького національного університету

ПІДХОДИ ДО РОЗКРИТТЯ ДЕФІНІЦІЇ «ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ» У КОНТЕКСТІ ПОНЯТТЯ «ДЕРЖАВНА СЛУЖБА»

M. I. IshchenkoDoctor of Economics, Professor, Professor Department of Accounting and Taxation, Public Administration and Administration of Kryvyi Rih National UniversityIe. V. MishchukCandidate of Economic sciences, Associate professor, Associate professor of Accounting and Taxation, Public Administration and Administration of Kryvyi Rih National UniversityV. V. RadkoMaster\'s Degree in Accounting and Taxation, Public Administration and Administration of Kryvyi Rih National University

APPROACHES TO THE DISCLOSURE OF THE DEFINITION OF "PUBLIC SERVICE" IN THE CONTEXT OF THE CONCEPT OF "PUBLIC SERVICE"

№ 10, 2019

М. І. Іщенкод. е. н., професор кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адмініструванняКриворізького національного університетуЄ. В. Міщукк. е. н., доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування,Криворізького національного університетуА. Ю. Сорочинськиймагістрант спеціальності «Публічне управління та адміністрування»,Криворізького національного університету,спеціаліст відділу енергоменеджменту ПРАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат»

ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ПРЕВЕНТИВНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

M. I. IshchenkoDoctor of Economics, Professor, Department of Accounting, Taxation, public management and administrationKryvyi Rih National UniversityIe. V. MishchukPh.D., Associate Professor, Department of Accounting, Taxation, public management and administration,Kryvyi Rih National UniversityA. Yu. SorochinskyMaster\'s Degree in Public management and administration,Kryvyi Rih National University,Energy Management Specialist PJSC «Central Mining and Processing Plant»

LEGAL BASES OF ADMINISTRATIVE ACTIVITY OF PUBLIC AUTHORITIES IN THE FIELD OF PREVENTIVE ANTI-CRISIS MANAGEMENT

№ 2, 2018

О. А. Гарасюккандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, ДВНЗ “Криворізький національний університет”Є. В. Міщуккандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, ДВНЗ “Криворізький національний університет”О. І. Рицкомагістрант спеціальності «Публічне управління та адміністрування», ДВНЗ “Криворізький національний університет”, м. Кривий Ріг

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ТА СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІЙ ОБ’ЄДНАНИХ ГРОМАД

O. A. Garasiukcandidate of economic science, associate professor of the accounting, taxation, public management and administration department, National University of Krivoy RogE. V. Mishcukcandidate of economic science, associate professor of the accounting, taxation, public management and administration department, National University of Krivoy RogO. I. RitskoMaster of specialty \"Public Administration and Administration\", National University of Krivoy Rog

DEFINITION OF PROBLEMS AND MANAGEMENT STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF THE TERRITORIES OF THE UNITED COMMUNITIES

№ 10, 2016

Є. В. Міщукк. е. н, доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

КЕРІВНИК І ЙОГО РОЛЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСАДОВИХ ОСІБ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

E. Mishcukcandidate of economic science, associate professor of the accounting, taxation, public management and administration department, National University of Krivoy Rog

THE MANAGER AND HIS ROLE IN ORGANIZING THE ACTIVITIES OF OFFICIALS OF PUBLIC ADMINISTRATION ENTITIES

ТОВ "ДКС Центр"