Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 9, 2017

О. І. Котиковад. е. н., професор, завідуюча кафедрою економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

O. I. Kotykovadoctor of economics, professor, head of the department of business economics, Mykolayiv natsіonal agrarian unіversity, Mykolaiv

STATE REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITY IN THE AGRICULTURAL SECTOR

У статті проаналізовано структуру, динаміку та основні тенденції формування та використання іноземних та капітальних інвестицій в Україні та Миколаївській області. Встановлено роль держави в активізації інвестиційних процесів в аграрному секторі, визначаються цілі інвестиційної політики на даному етапі розвитку вітчизняної економіки. Уточнена головна мета державної політики в сфері інвестування. Конкретизовано головні чинники, що викликали погіршення інвестиційного клімату в галузях агропромислового комплексу регіону. Визначено основні напрями державного регулювання інвестиційної діяльності в агропромисловому комплексі та досліджено складові механізму оцінки впливу інвестиційної аграрної політики на розвиток інвестиційних процесів у регіоні. Визначено основні напрями удосконалення державної інноваційної політики, спрямованої на забезпечення конкурентоспроможності галузі.
 
The article analyzes the structure, dynamics and main tendencies of the formation and use of foreign and capital investments in Ukraine and in the Mykolaiv region. The role of the state in activization of investment processes in the agrarian sector is determined, the objectives of investment policy are determined at this stage of development of the domestic economy. The main goal of state investment policy is specified. The main factors that caused the deterioration of the investment climate in the branches of the agro-industrial complex of the region were specified. The main directions of the state regulation of investment activity in the agroindustrial complex are determined, and the components of the mechanism of evaluation of the impact of investment policy on the development of investment processes in the region are explored. The main directions of improvement of the state innovation policy aimed at ensuring the competitiveness of the industry are determined.

Б. І. Пшикд. е. н., профессор, завідувач кафедри фінансів Львівського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИНКІВ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

B. Pshykdoctor of economic sciences, professor, head of Finance department of Lviv Institute of State Higher Education Institution “Banking University”

PROBLEMS OF NON-BANKING FINANCIAL SERVICES MARKETS DEVELOPMENT IN UKRAINE: AND WAYS OF THEIR SOLUTION

У статті наведено характеристику основних проблем, які стримують процеси розвитку ринків небанківських фінансових послуг в Україні та обґрунтовано напрями їх вирішення. Розроблено низку практичних рекомендацій щодо вирішення таких основних проблем: існування фінансових установ, які не виконують функції фінансового посередництва і створюють суттєві системні ризики для сектору; недосконалість системи державного регулювання небанківських фінансових установ та необхідність її реформування; зміцнення довіри населення до небанківських фінансових установ; низький рівень поінформованості споживачів небанківських фінансових послуг; низький рівень капіталізації ринків небанківських фінансових послуг в Україні Запропоновано створення Регулятора фінансового ринку шляхом об’єднання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, у компетенції якого б перебувало: встановлення правил здійснення діяльності на фінансових ринках та нагляд за ними, захист прав інвесторів та споживачів фінансових послуг, а також питання, пов’язані з конкуренцією. Крім цього, необхідно визначити організаційну структуру, створити належну нормативно-правову базу, яка б регламентувала статус і функції цього органу.
 
The article describes the main problems that hinder the development of the non-banking financial services markets in Ukraine and substantiates the directions of their solution. A number of practical recommendations have been developed for addressing such key issues as: the existence of financial institutions which do not perform financial intermediation functions and create significant systemic risks for the sector; imperfection of the system of state regulation of non-banking financial institutions and the need for its reform; strengthening of public confidence in non-banking financial institutions; low level of consumer awareness of non-banking financial services; low level of capitalization of non-banking financial services markets in Ukraine. It is proposed to create a financial market Regulator by merging the National Securities and Stock Market Commission and the State Commission for the Regulation of Financial Services Markets, which would: establish rules for the activities in financial markets and their supervision, protection of the rights of investors and financial services' consumers, as well as competition related issues. In addition, it is necessary to determine the organizational structure, to create an appropriate legal and regulatory framework that would regulate the status and functions of this body.

О. М. Сазонецьдоктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Національного університету водного господарства та природокористування

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ВОЄННОЇ ТЕОРІЇ К. КЛАУЗЕВИЦА НА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВОЄННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ДЕРЖАВ ЄВРОПИ

O. M. SazonetsDoctor of Economics, Professor, Head of the International Economic Relations Department of National University of Water and Environmental Engineering

IMPLEMENTATION OF THE MILITARY THEORY OF K. CLAUSEWITZ ON THE TENDENCIES OF THE MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX DEVELOPMENT OF THE EUROPE STATES

В статті представлено позиції щодо побудови воєнних стратегій видатного німецького полководця Карла Філіпа Готтліба фон Клаузевіца. Висвітлено основні віхи його життя що сформували його як великого воєнного діяча та як воєнного історика. Основним його твором був твір «Про війну», в якому ясно викладено основні положення про війну. Показано, яким чином виявляється можливим використання цих положень європейськими країнами, які в сучасних умовах ведуть миролюбну політику, але повинні бути напоготові до будь-якої воєнної загрози. Ним також позначено роль державного діяча при можливому розв’язанні воєнного конфлікту. Особливе місце він відводить такій якості людини, як хитрість у воєнному мистецтві. У зв’язку з цим в статті проаналізовано стан воєнно-промислових комплексів європейських країн. Окреме місце займає обговорення питання стану воєнно-промислового комплексу на Україні, зокрема розвитку Південмаша.
 
The article presents positions on the construction of military strategies by the famous German commander Karl Philippe Gottlieb von Clausewitz. The main milestones of his life which have formed him as a great military figure and as a military historian are highlighted. His main work was the work "On the War", which clearly outlines the main provisions of the war. It is shown how it is possible to use these provisions by European countries, which in modern times conduct peaceful politics, but must be ready for any military threat. It also mentions the role of statesman in the event of a possible resolution of a military conflict. He places a special place on such a person's quality as a trick in martial arts. In this regard, the article analyzes the state of the military-industrial complexes of European countries. A separate place is the discussion of the state of the military-industrial complex in Ukraine, in particular the development of Pivdenmash.

С. М. Голубкад. е. н., професор  кафедри фінансів, банківської  справи та страхування, ДВНЗ «Університет банківської справи»Р. Р. Білоскурськийканд. екон. наук, доцент, декан економічного факультету, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗАСАДИ НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН

S. HolubkaDoctor of Economics, Professor of the Department of Finance, Banking and InsuranceR. BiloskurskyyPh.D., Associate Professor

PARADIGNAL PRINCIPLES OF NATIONAL OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF GLOBAL CHANGES

У статті здійснено наукове обґрунтування концептуальних підходів формування політики еколого-економічного розвитку України та визначено пріоритетні заходи у даній сфері. Проведено класифікацію можливих типів політики за різними концептуальними ознаками: залежно від середовищних умов –реформістська, ситуативна, консервативна; залежно від ідеологічної основи – соціально-демократична, ліберальна, консервативна, націоналістична, прагматична; залежно від урахування досвіду інших держав – інтеграційна, змішана, автономна; залежно від характеру застосування механізмів державного регулювання – обмежуюча, стимулююча, стримуюча, дозвільна, мобілізаційна, відтворювальна, комбінаційна; залежно від обов’язковості виконання управлінських рішень – директивна, рекомендаційна, прихована; залежно від часових характеристик реалізації механізмів – спланована (стратегічна, превентивна), ситуативна (актикризова, стабілізаційна). Для України обґрунтовано необхідність реалізації політики еколого-економічного розвитку реформістсько-ситуативного, націоналістичного, інтеграційного, комбінаційного, прихованого, створюючого умови для ринкового саморегулювання, регіонального типу. Здійснено огляд основних програмних і стратегічних нормативно-правових документів України у сфері еколого-економічного розвитку, з чого зроблено висновок про високий рівень їх формалізму через охоплення надмірної кількості проблемних питань, для вирішення яких є відсутньою політична воля. Обґрунтовано актуальність дії Стратегії еколого-економічного розвитку України, базовими умовами успішної реалізації якої має бути демонополізація ринку природних ресурсів, промоція екологічного маркетингу з метою формування екологічно орієнтованого попиту та задоволення відповідних потреб, цільовий еколого-економічний розвиток в обмежених просторових масштабах. Запропоновано шляхи забезпечення еколого-економічного розвитку України з погляду вирішення гострих проблем, здійснення управлінських і ринкових інновацій. Управлінські інновації включають інституційні та ресурсні інновації, причому інституційні передбачають бажану реорганізацію діючого Міністерства екології та природних ресурсів України й створення Міністерства еколого-економічного розвитку України, децентралізацію регулювання еколого-економічного розвитку, державне дерегулювання (посилення ролі екологічного підприємництва і громадськості). Ринкові інновації охоплюють розвиток ринку природних ресурсів, розвиток ринку торгівлі квотами на викиди, структурні зміни на користь екологічно орієнтованих видів економічної діяльності та подальше становлення екологічної економіки. Орієнтуючись на структурний підхід, сформульовано пріоритети еколого-економічного розвитку України в розрізі складових природно-ресурсного потенціалу.
 
The classification of possible types of policy on various conceptual features in the article was made. The most acceptable of them for Ukraine in the field of ecological and economic development was highlighted. Ways of ecological and economic development of Ukraine in terms of solving the acute problems, implementation of managerial and market innovations were proposed. Priorities of ecological and economic development of Ukraine in terms of components of natural resource potential were formulated.

Г. Ю. Кучеровад. е. н., доцент, професор  кафедри обліку та оподаткування Класичного приватного університету, м. ЗапоріжжяА. В. Діденкок. е. н., доцент кафедри економіки Класичного приватного університету, м. Запоріжжя

МОДЕЛЮВАННЯ РИНКОВОЇ АКТИВНОСТІ АГЕНТІВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В МЕЖАХ ЇХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

G. Yu. KucherovaDoctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Accounting and Taxation, Classic Private University, ZaporizhzhiaA. V. DidenkoCandidate of Economic Sciences, Associate Professor of Department of Economics Classic Private University, Zaporizhzhia

SIMULATION OF MARKET ACTIVITY OF FINANCIAL MARKET AGENTS IN THEIR SOCIO-ECONOMIC PARTNERSHIPS IN THE INFORMATIONAL SPACE

У статті досліджено суть поняття «ринкова активність». Запропоновано структуру мультиагентної моделі фінансового ринку в інформаційному просторі. Визначено змінні, що описують агента на фінансовому ринку. Доведено існування взаємозв’язку між ціновими показниками фінансових інструментів та ринковою активністю агентів на основі дослідження частоти запитів щодо них у пошукових системах. Проаналізовано частоту запитів „Курс валют”, „Курс долару”, „Курс євро”, „Курс гривні”, „Курс єни”, „Курс франка”, „Курс фунта”, „Курс золота” у інтернеті за період 2004- 2016 роки. Здійснено технічний аналіз курсу долару США та гривні. Доведено залежність ринкової активності від стабільності та чіткості тенденції ціни фінансового інструменту. Охарактеризовано реакцію агентів на зміни фінансового ринку. Формалізовано силу ринкової активності агентів на фінансовому ринку на основі методології аналітичного моделювання, зокрема, детермінованих моделей біологічних епідемій.
 
The article explores the essence of the concept of "market activity". The structure of the multi-agent model of the financial market in the information space is proposed. The variables describing the agent in the financial market are determined. The existence of the relationship between price indices of financial instruments and the market activity of agents is proved on the basis of research of the frequency of requests for them in search engines. The frequency of queries "Currency", "Dollar", "Euro exchange rate", "Hryvnia exchange rate", " The rate of the yen", "Franc rate", "Pound rate", "Gold rate" on the Internet for the period of 2004-2016 has been analyzed. . A technical analysis of the US dollar and hryvnia exchange rate was made. The dependence of market activity on the stability and clarity of the price trend of a financial instrument is proved. The reaction of agents to changes in the financial market is described. Formalized force of market activity of agents in the financial market based on the methodology of analytical modeling, in particular, deterministic models of biological epidemics.

І. В. Заблодськад. е. н., професор, професор кафедри менеджменту та маркетингу Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля м. СєверодонецькІ. В. Тяжкоробк. е. н., доцент, кафедри фінансів, банківської справи та страхування Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи», м. ЛьвівМ. В. Плетньовк. т. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля м. Сєверодонецьк

ТЕНДЕНЦІЙНІСТЬ РОЗВИТКУ ПРОСТОРОВИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

I. V. ZablodskaDoctor of Economic Sciences, Professor, Associated Professor of Management and Marketing Department, Volodymyr Dahl East-Ukrainian National University, Severodonets`k cityI. V. TiazhkorobPh.D. in Economics, Associated Professor of the Department of Finances, Banking and Insurance of the Lviv Institute of SHEI «Banking University», Lviv cityM. V. PletniovPh.D. in Technical Sciences, Associated Professor of Enterprise`s Economy Department, Volodymyr Dahl East-Ukrainian National University, Severodonets`k city

TENDENTIOUSNESS DEVELOPMENT SPATIAL FORMS OF THE ORGANIZATION REGIONS ECONOMICS

У статті досліджено сучасні тенденції розвитку просторових форм організації економіки регіону. Зазначено, що обґрунтоване впровадження новітніх просторових форм організації економіки з урахуванням стратегічних цілей та конкурентних переваг регіонів сприятиме поширенню процесів кластеризації та створенню бізнес-територій, а також забезпечить реалізацію пріоритетних напрямів інноваційно-інвестиційного розвитку. При цьому велика роль у створенні нових та розширенні наявних мереж просторових форм організації бізнесу в регіонах відводиться державі, зокрема необхідним є створення належного інституційного середовища.
 
The article studies modern trends in the development of spatial forms of organization of the region's economy. It was noted that the well-founded introduction of the new spatial forms of organization of the economy, taking into account the strategic goals and competitive advantages of the regions, will promote the dissemination of clustering processes and the creation of business territories, and ensure the implementation of the priority directions of innovation and investment development. At the same time, a significant role in creating new and expanding existing networks of spatial forms of business organization in the regions is assigned to the state, it is necessary to create an appropriate institutional environment.

Р. І. Жовновачд. е. н., завідувач кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. КропивницькийМ. Г. Чередніченкоаспірантка, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

СИСТЕМА КОНТРОЛІНГУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

R. I. ZhovnovachDoctor of Economic Sciences, Head of department  of economic theory, marketing and economic cybernetics, Central Ukrainian National Technical University, KropivnitskyiM. G. CherednichenkoPhD student, Central Ukrainian National Technical University, Kropivnitskyi

THE SYSTEM OF CONTROLLING IN ASSURING STABLE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES OF THE REAL SECTOR OF ECONOMY

Стаття присвячена проблемі забезпечення стабільного розвитку підприємств реального сектору економіки на засадах контролінгу. Обґрунтовано необхідність впровадження системи контролінгу, спрямованої на забезпечення поетапного управління процесом розвитку підприємства з урахуванням специфіки його діяльності з високою оперативністю, достатньою гнучкістю та ефективністю. Здійснено ретроспективний аналіз етапів формування контролінгу в промислово розвинутих країнах, за результатами якого виокремлено основні концепції контролінгу відповідно до їх орієнтації та масштабів здійснення, а також визначено методологічний базис формування системи контролінгу вітчизняних підприємств реального сектору економіки. Запропонована цілісна система контролінгу, спрямована на стабільний розвиток підприємства з виокремленням окремих підсистем, їх завданням, напрямів діяльності та інструментів.
 
The article discloses the problem of ensuring stable development of enterprises of the real sector of economy on the basis of controlling. The necessity of introducing the controlling system aimed at ensuring the step-by-step management of the enterprise development process based on the specificity of its activities with high efficiency, sufficient flexibility and effectiveness is substantiated. A retrospective analysis of the stages of formation of controlling in the developed countries has been carried out. According to the analysis we got the results which outline the main concepts of controlling in accordance with their focus and scale of implementation. The methodological basis for the formation of the controlling system of the national enterprises of the real sector of the economy was determined. An integral controlling system is suggested which is aimed at the steady development of a company with the selection of certain subsystems, their tasks, directions of activity and tools.

К. С. Шапошниковд. е. н., професор, директор Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій, м. Одеса

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ (ДОСВІД РОЗВИНУТИХ КРАЇН)

K. S. ShaposhnykovDoctor of Economic Sciences, professor, Head of Black Sea Research Institute of Economy and Innovation, Odessa

TOOLS FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE DEVELOPMENT OF THE SOCIAL SPHERE OF THE NATIONAL ECONOMY (EXPERIENCE OF DEVELOPED COUNTRIES)

Публікацію присвячено вирішенню наукової проблеми вимірювання ефективності проектів державно-приватного партнерства (ДПП) у соціальній сфері національної економіки України. Узагальнено міжнародний досвід здійснення оцінних процедур, зміст яких полягає у порівнянні витрат обмежених обсягів коштів інституційних агентів з сумарним комерційним та соціальним ефектом у сфері державного управління соціальним розвитком громади. Метою публікації визначено узагальнення досвіду використання інструментарію забезпечення ефективності ДПП у соціальному секторі національної економіки, а також розроблення пропозицій щодо його застосування у вітчизняній практиці. Досліджуються особливості проведення відбору конкурентних проектів за критеріями досягнення очікуваних вигід, результатів та корисностей у грошовому та нематеріальному виразах. Вирізнено проблеми застосування принципових підходів до визначення рівня ефективності проектів ДПП, а також намічено шляхи їх подолання. Окремо оцінюється доцільність використання показників агрегування сукупності ефектів партнерства у сфері охорони здоров’я. Окреслено принципові напрями удосконалення інструментарію підходів до розрахунку ефективності проектів ДПП, намічено шляхи їх комплексного організаційного та інформаційного забезпечення у вітчизняній практиці. Цінність дослідження полягає у розробці рекомендацій щодо можливостей та пересторіг проведення розрахунків з врахуванням досвіду еволюції окремих показників. Результат вбачається в удосконаленні практичних процедур відбирання найбільш ефективних форм та механізмів партнерства держави та приватного бізнесу у розвитку вітчизняної соціальної сфери.
 
The publication is devoted to solving the scientific problem of measuring the effectiveness of public-private partnership (PPP) projects in the social sphere of the national economy of Ukraine. The international experience of evaluating procedures, the content of which is to compare expenditures of limited amounts of institutional agents with a total commercial and social effect in the field of public administration of social development of the community, is summarized. The purpose of the publication is to summarize the experience of using tools for ensuring the effectiveness of PPP in the social sphere of the national economy, as well as developing proposals for its application in domestic practice. The peculiarities of selection of competitive projects according to criteria of achievement of expected benefits, results and benefits in monetary and intangible terms are investigated. The problems of applying principle approaches to determining the level of effectiveness of PPP projects are identified, and ways of overcoming them are outlined. The expediency of using indicators of aggregation of the effects of partnership in the healthcare sector is separately assessed. The principal directions of improvement of the tools for implementation of approaches to calculating the effectiveness of PPP projects are outlined, ways of their complex organizational and informational support are outlined in the national practice. The value of the study is to develop recommendations on the possibilities and re-scheduling of calculations taking into account the experience of the evolution of individual indicators. The result is seen in improving the practical procedures for selecting the most effective forms and mechanisms of РРР between the state and private business in the development of the domestic social sphere.

І. І. Д’яконовад. е. н., професор, директор ННІБТ «УАБС» Сумського державного університету, Сумський державний університет, м. СумиЮ. Ю. Онопрієнкоаспірант, Сумський державний університет, м. Суми

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТНОГО ПОЛЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ БАНКУ

Iryna D'yakonovaDoctor of Economic Sciences, professor, director of the Institute of Business Technology Studies "Ukrainian Academy of Banking" Sumy State University, Sumy State University, SumyYuliia OnopriienkoPhD student of Sumy State University, Sumy

SCIENTIFIC AND METHODICAL APPROACHES TO THE DEFINITION OF THE OBJECTIVE FIELD OF STRATEGIC MANAGEMENT OF THE BANK'S FINANCES

У статті визначено фундаментальні властивості фінансових ресурсів як об’єктів управління. Обґрунтовується доцільність вивчення діяльності банку в двох аспектах: як суб’єкта господарювання та як фінансового посередника, то економічні відносини банку розділяються на зовнішні та внутрішні. Здійснено поглиблений аналіз принципів фінансів банку. В ході аналізу основних характеристик фінансів банку було удосконалено власне визначення поняття «фінанси банку». В результаті проведеного дослідження та узагальнивши змістовні характеристики фінансів банку сформовано наукове підґрунтя визначення об’єктного поля управління фінансами банку.
 
The article defines the fundamental properties of financial resources as objects of management. The expediency of studying the bank in two aspects is substantiated: as a business entity and a financial intermediary, the bank's economic relations are divided into external and internal ones. An in-depth analysis of the principles of the bank's finances has been carried out. During the analysis of the main characteristics of the bank's finances, the actual definition of the concept "bank finances" was improved. As a result of the research and summing up the main characteristics of the bank's finances, a scientific basis for determining the objective field of financial management of the bank was formed.

І. В. Кривов’язюкк. е. н., професор, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Луцький національний технічний університет, м. ЛуцькН. В. Тележинськамагістрант кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

I. V. KryvovyazyukPhD in Economics, Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchanges, Lutsk National Technical University, LutskN. V. Telezhynskastudent of the Department of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchanges, Lutsk National Technical University, Lutsk

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL JUSTIFICATION AND ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF EXTERNAL ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

Мета статті полягає в узагальненні і розробці теоретико-методичних положень та наданні практичних рекомендацій з питань підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
Подальшого розвитку набуло сутнісне наповнення поняття “ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства”. Удосконалено методичний підхід аналізу і оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
Практична апробація підходу реалізована на матеріалах підприємств-виробників хімічної промисловості. Досліджено зміни ефективності та визначено основні проблеми здійснення зовнішньоекономічної діяльності українського виробника ВОРР плівки ПрАТ СП “Теріхем-Луцьк”. Запропоновано стратегію глибокого проникнення, спрямовану на захоплення нових міжнародних ринків збуту продукції шляхом розширення асортименту ВОРР плівки та продажу вторсировини для іноземних компаній.
Перспективами подальших досліджень у даному напрямку є здійснення класифікації видів ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства та обґрунтування системи заходів з підвищення ефективності діяльності методами цільового управління.
 
The purpose of the article is generalization and development of theoretical and methodological regulations and providing practical recommendations on improving the efficiency of external economic activity of the enterprise.
The concept of “efficiency of external economic activity of the enterprise” had gained essential further development. The methodical approach of analysis and estimation of the efficiency of external economic activity of the enterprise is improved.
The practical testing of the approach was made on the materials of the enterprises producers of chemical industry. The changes of efficiency were investigated and the main issues of external economic activity of the Ukrainian producer of biaxial oriented poly propylene films of PJSE “TERICHEM-LUTSK” were determined.
The strategy of deep penetration was suggested and it is aimed at conquering new international sales markets of products by expanding the range of BOРP film and selling recyclable materials for foreign companies.
Prospects for further research in this area are implementing classification of the kinds of efficiency of external economic activity of the enterprise and justification of the system of measures to improve the activity efficiency using target management methods.

Iu. V. IgnatovaPh.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Economic and Mathematical Modelling Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, KyivT. L. KmytiukPh.D. in Economics, Senior lecturer of the Economic and Mathematical Modelling Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

PRICING MODELLING IN THE AIR TRANSPORT MARKET

Ю. В. Ігнатовак. е. н., доцент, доцент кафедри економіко-математичного моделювання, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»Т. Л. Кмитюкк. е. н., старший викладач кафедри економіко-математичного моделювання, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

МОДЕЛЮВАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ

One of the main conditions for a rational organization of transport activity and its profitability is the competent, qualitative and systematic formation of prices for transport services. In addition, where it is impossible to create a competitive environment, conduct a balanced tariff policy of the state. Transport fare is a fee for moving services. Its role in the activity of this or that type of transport company is difficult to overestimate, since the level of tariffs depends on the profitability, and hence the financial stability of competitiveness. The article proposes a series of mathematical models for forecasting average annual tariffs for passenger air transportation on the domestic USA market. Descriptive statistics and simulation modelling tools were used in constructing models. Since the basis of the simulation model is the discrete law of distribution of the average annual prices for airline tickets, the prospect of further research will be finding and justifying the continuous law of price distribution and the construction of mathematical models on this basis.
 
Одним з головних умов раціональної організації діяльності транспорту та його прибутковості є грамотне, якісне і планомірне формування цін на транспортні послуги, а там, де неможливе створення конкурентного середовища, проведення виваженої тарифної політики держави. Транспортний тариф - це плата за послуги з переміщення. Його роль у діяльності того чи іншого виду транспорту транспортного підприємства важко переоцінити, оскільки від рівня тарифів залежить прибутковість, а значить, і фінансова стабільність конкурентоспроможність. В статті запропоновано ряд математичних моделей прогнозування середньорічних тарифів на пасажирські авіаперевезення на внутрішньому ринку США. При побудові моделей використовувались інструментарії описової статистики та імітаційного моделювання. Так як основою імітаційної моделі є дискретний закон розподілу середньорічних цін на авіаквитки, то перспективою подальших досліджень буде знаходження та обґрунтування неперервного закону розподілу ціни та побудова математичних моделей на цій основі.

О. І. Бабчинськак. геогр. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНСТРУМЕНТИ РОЗВИТКУ VQ ЯК ОСНОВОПОЛОЖНОГО ФАКТОРУ УСПІХУ МЕНЕДЖЕРА-ЛІДЕРА

O. I. BabchinskaPhD., Associate Professor of Department of Management and Administration, Vinnytsia Trade and Economy Institute of Kyiv National Trade and Economy University, Vinnytsia

TECHNOLOGIES AND TOOLS FOR VQ DEVELOPMENT AS THE MAIN DRIVER OF THE SUCCESS OF THE LEADER MANAGER

У статті проаналізовано та обґрунтовано технології та інструменти розвитку VQ як основоположного фактору успіху менеджера-лідера. Особливістю зазначеної проблематики у сучасних умовах є розроблення дієвих науково обґрунтованих пропозицій щодо інтелектуального рівня людських ресурсів підприємства. Реалізація у нинішніх умовах креативного менеджменту вимагає пошуку та обґрунтування нових підходів до формування необхідного рівня інтелектуального потенціалу персоналу підприємств, а також технологій та методів його ефективного використання. Впровадження системи оцінки емоційного інтелекту як обов’язкової компоненти професійного зростання персоналу дозволить отримати ефективну команду фахівців, знайти найбільш оптимальний розподіл обов’язків між співробітниками.
 
The article analyzes and justifies the technologies and tools of VQ development as the main factor of the success of the leader manager. The peculiarity of the mentioned problem, in modern conditions is the development of effective scientifically substantiated proposals regarding the intellectual level of human resources of the enterprise. Realization in the current conditions of creative management requires the search and substantiation of new approaches to the formation, of the necessary level of intellectual potential of the personnel of enterprises, as well as technologies and methods for use it іs effective. The introduction of a system for evaluating emotional intelligence as an obligatory component of professional staff development will allow an effective team of professionals to find the best distribution of responsibilities among employees.

Н. М. Малінінак. е. н., доцент кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

КЛЮЧОВІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ СІМЕЙНИХ ФЕРМ В УКРАЇНІ

N. M. MalininaPhD, Associate Professor of Department of Economics of Enterprise and Production Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

THE MAIN DETERMINANTS OF THE DEVELOPMENT OF FAMILY FARMS IN UKRAINE

У статті розглянуті питання розвитку сімейних фермерських господарств в Україні. З’ясовано, що сімейні ферми є відносно новою формою господарювання у вітчизняному сільському господарстві. На даному етапі більшість із них утворюються шляхом трансформації високотоварних особистих селянських господарств та сільських домогосподарств у підприємницькі структури без створення юридичної особи.
Формування ефективного механізму стимулювання розвитку сімейних ферм в Україні потребує реалізації виважених, раціональних заходів державної фінансової підтримки.
Вивчення зарубіжного досвіду державної підтримки фермерських господарств дозволило виявити ряд ключових детермінант їх сталого розвитку: пільгове кредитування, державне субсидування, досконала система страхування сільськогосподарських ризиків, система державних закупівель сільгосппродукції, державна підтримка експорту продукції, протекційні мита на імпортовану сільгосппродукцію, пільгові (спрощені) системи оподаткування доходів або податкові преференції у межах загального порядку оподаткування.
Використання позитивного досвіду розвинутих країн щодо здійснення державної підтримки фермерських господарств, з його адаптацією до вітчизняних реалій, дозволить сформувати ефективну концепцію розбудови сімейних ферм в Україні, реалізація якої сприятиме розвитку підприємництва у сільській місцевості, зміцненню фінансової бази місцевих бюджетів, підвищенню рівня зайнятості та доходів сільського населення, формуванню передумов для покращення інфраструктури сільських територій, збалансуванню структури сільськогосподарського виробництва, підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської продукції на світовому ринку.
 
Тhе questions of development of family farms in Ukraine are considered in the article. It is found out, that family farms are relatively the new form of management in domestic agriculture. At this stage, most of them are formed by transforming high-commodity personal peasant farms and rural households into entrepreneurial structures without creating a legal entity.
Formation of an effective mechanism for stimulating the development of family farms in Ukraine requires implementation of well-balanced, rational measures of state financial support.
The study of foreign experience of state support to farms has revealed a number of main determinants of their sustainable development: preferential lending, state subsidies, a comprehensive system of agricultural risk insurance, a system of public procurement of agricultural products, state support for export of products, protective duties on imported agricultural products, privileged income taxation systems or tax preferences within the general tax regime.
Using the positive experience of developed countries to implement state support for farms, with its adaptation to domestic realities, will allow to form an effective concept for the development of family farms in Ukraine, the implementation of which will promote the development of entrepreneurship in rural areas, strengthening the financial base of local budgets, raising the level of employment and income of rural population, the formation of prerequisites for improving the infrastructure of rural areas, balancing the structure of agricultural production, increase the competitiveness of domestic agricultural products on the world market.

О. В. Мосієнковикладач, Житомирський трговельно-економічний коледж, м. Житомир

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. V. Mosienkoteacher, Zhytomyr trade and economic college, Zhytomyr

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE REFLEXIVE MANAGEMENT OF THE PERSONNEL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Проаналізовано стан розвитку сільськогосподарських підприємств Житомирської області та охарактеризовано проблеми сучасної системи управління персоналом сільськогосподарських підприємств. На базі проведеного аналізу обґрунтовано необхідність модернізації системи управління персоналом, через застосування прогресивних інноваційних технологій управління, що сповідують гуманістичний напрямок та базуються на соціально-психологічних методах управління персоналом підприємства. Визначено основні теоретичні положення рефлексивного управління персоналом сільськогосподарських підприємств. Сформовано визначення поняття «рефлексивне управління персоналом підприємства». Описано методи та інструменти рефлексивного управління персоналом підприємств. Проведено аналіз соціометричних показників діяльності досліджуваних груп (колективів сільськогосподарських підприємств) в два етапи - до та після використання методів рефлексивного управління персоналом. Визначено позитивний соціально-економічний ефект від впровадження запропонованих методів рефлексивного управління.
 
The state of development of agricultural enterprises of Zhytomyr region is analyzed and problems of the modern system of personnel management of agricultural enterprises are described. On the basis of the analysis, the necessity of modernization of the personnel management system, through the application of advanced innovative management technologies, which are professed in the humanistic direction and based on the socio-psychological methods of personnel management of the enterprise, was substantiated. The basic theoretical positions of reflexive management of personnel of agricultural enterprises are determined. The definition of "reflexive management of the personnel of the enterprise" is formed. The methods and tools of reflexive management of personnel of enterprises are described. The analysis of sociometric indices of the activity of the studied groups (agricultural enterprises) in the two stages - before and after the use of methods of reflective personnel management was carried out. The positive socio-economic effect from the introduction of the proposed methods of reflexive management is determined.

Є. С. Палійчукк. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, ДВНЗ «Ужгородський національний університет, м. УжгородО. В. Булецамагістр, ДВНЗ «Ужгородський національний університет, м. Ужгород

СТАН РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ

E. S. PalyjchukPhD, docent, Associate Professor of the Department of Economic Theory, State Higher Educational Institution «Uzhgorod national university”, UzhgorodO. V. BulecaState Higher Educational Institution «Uzhgorod national university”, Uzhgorod

THE CONDITION OF THE DEVELOPMENT OF LOGISTICS INFRASTRUCTURE IN UKRAINE

Логістична інфраструктура України виступає одним із важливих факторів ефективного використання включених у логістичний процес ресурсів. Актуальною є необхідність раціонального розвитку логістичної інфраструктури зумовлена зростанням її значення для одержання високих кінцевих результатів виробництва. Останнім часом підвищена увага приділяється динамічному розвитку логістичних процесів в Україні, що призводить до необхідності створення сучасної логістичної інфраструктури, яка буде ефективно функціонувати в умовах ринкових трансформацій. Але слід відзначити, що деякі теоретичні, методологічні і практичні аспекти потребують подальших досліджень. У сучасній економічній літературі відсутні комплексні дослідження питань безпеки логістичної інфраструктури на підприємствах України. Цей факт підтверджує необхідність здійснення теоретико-методичних і прикладних досліджень логістичної інфраструктури та її безпеки. Як у теоретичному, так і практичному плані рішення кола поставлених завдань визначає актуальність теми дослідження,. Методологічну, теоретичну і практичну основу дослідження складають фундаментальні положення сучасної економічної теорії, наукові праці і методичні розробки провідних українських вчених у галузі логістики та логістичної інфраструктури.
 
Logistics infrastructure of Ukraine is one of the important factors in the efficient use of resources included in the logistics process. The urgent need for a rational development of logistics infrastructure is due to the growth of its importance for obtaining high end results of production. Recently, attention has been paid to the dynamic development of logistics processes in Ukraine, which leads to the need to create a modern logistics infrastructure that will function effectively in conditions of market transformations. But it should be noted that some theoretical, methodological and practical aspects require further research. In the modern economic literature there are no comprehensive studies of the safety of logistic infrastructure at Ukrainian enterprises. This fact confirms the need for theoretical, methodological and applied research of logistics infrastructure and its security. Both in the theoretical and practical terms the solution of the range of tasks is determined by the relevance of the research topic. The methodological, theoretical and practical basis of the research are the fundamental provisions of modern economic theory, scientific works and methodological developments of leading Ukrainian scientists in the field of logistics and logistics infrastructure.

С. П. Ковальчукк. е. н., старший викладач кафедри обліку та оподаткування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУО. М. Кудиркок. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ АНАЛІЗУ ТА СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ДОХІДНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

В статті наведено класифікацію інвестиційних проектів. В основу класифікації покладено цільову спрямованість інвестиційних проектів. Виділено три основні групи проектів, які включають проекти засновані на економічному потенціалі, проекти, засновані на економічних прагненнях та проекти, що ґрунтуються одночасно на двох підходах. Систематизовано показники визначення дохідності інвестиційних проектів. Сформовано структуровану схему взаємозв’язку показників дохідності інвестицій. Відтворено алгоритм взаємозалежності всіх показників, що розпочинається із кількісного показника – розміру інвестицій та завершується якісним показником – дохідністю інвестицій. Представлено математичне трактування залежності витратної та дохідної складової інвестиційного проекту. В рамках дослідження дохідності інвестиційних проектів визначено заходи, які доцільно використовувати для підвищення ефективності інвестиційних проектів.
 
The article describes the classification of investment projects. Classification is based on the target orientation of investment projects. There are three main groups of projects. These include projects based on economic potential, projects based on economic aspirations and projects based on two approaches at the same time. The indexes of determination of profitability of investment projects are systematized. A structured scheme of interconnection of the indicators of return on investment is formed. The algorithm of interdependence of all indicators starting with the size of investments and completing the return on investment is reproduced. The mathematical interpretation of the dependence of the cost and revenue component of the investment project is presented. The measures, which should be used to improve the efficiency of investment projects, are determined.

Я. О. Барибінакандидат економічних наук, доцент, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»І. В. Титаренкокандидат економічних наук, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В СИСТЕМІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ УПРАВЛІННЯ НЕЮ

Y. O. BarybinaphD  associate professor Poltava University of Economics and TradeI. V. TitarenkophD  associate professor Poltava University of Economics and Trade

EVALUATION OF THE MODERN STATE OF RETAIL TRADE IN THE SYSTEM OF THE CONSUMER COOPERATION OF UKRAINE AND THE PECULIARITIES OF ITS MANAGEMENT

Проведена оцінка стану роздрібної торгівлі в системі споживчої кооперації України дозволила визначити ключові проблеми та сформувати управлінський інструментарій щодо пошуку резервів забезпечення прибутковості підприємств роздрібної торгівлі споживчої за рахунок: прогнозування фондовіддачі та рентабельність основних засобів; виведення з консервації основних засобів, що потребуватиме ефективного їх переоснащення; прискорення темпів зростання роздрібного товарообороту;  ефективно використовувати наявну матеріально-технічну базу; збалансування кругообігу оборотних коштів і грошових потоків; організація заходів щодо поступового збільшення до нормативу частки власних коштів у обороті торговельним підприємствам споживчої кооперації на сільському споживчому ринку. Запропоновано додатково здійснювати заходи щодо підвищення ефективності управління системою через зменшення запасів і витрат до нормативного рівня; прискорення оборотності капіталу, вкладеного в оборотні активи; примноження власного оборотного капіталу за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел.
 
The assessment of the retail trade situation in the system of consumer co-operation in Ukraine allowed to identify key issues and formulate management tools for finding reserves to ensure the profitability of retail consumer enterprises trough such tools: forecasting of return on assets and capital assets; withdrawal from the conservation of fixed assets, which will require effective re-equipment; acceleration of retail trade turnover growth; effectively use the existing material and technical base; balancing the circulation of working capital and cash flows; organization of actions for the gradual increase of the share of own funds in the turnover of retail enterprises of consumer cooperatives in the rural consumer market. It is proposed to implement additional measures to improve the management of the system by reducing inventories and costs to the standard level; acceleration of the turnover of capital invested in working capital; increase of own working capital at the expense of internal and external sources.

І. В. Гончарукпомічник ректора, к. е. н., доцент кафедри економіки факультету економіки та підприємництва Вінницького національного аграрного університету

РОЛЬ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ У РОЗВИТКУ МАЛОГО I СЕРЕДНЬОГО БIЗНЕСУ

I. V. Goncharukassistant to the rector, candidate of economic sciences, associate professor of the department Economics Faculty of Economics and Entrepreneurship Vinnitsa National Agrarian University

THE ROLE OF FINANCIAL PLANNING FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS

В статті розкрито проблеми розвитку малого і середнього підприємництва в країні. Охарактеризовано фінансове забезпечення, яке являє собою процес розробки системи заходів щодо забезпечення розвитку підприємства необхідними фінансовими ресурсами і підвищення ефективності фінансової діяльності в майбутньому періоді. Проведено диференціацію методів фінансового планування залежно від розміру підприємства. Показано, що одним із головних факторів формування середнього класу є розвиток малого і середнього підприємництва, що гарантує стабільність економіки та підвищення рівня життя громадян.
 
The article deals with the problems of development of small and medium enterprises in the country. The financial support is described, which is the process of developing a system of measures to ensure the development of the enterprise with the necessary financial resources and increase the efficiency of financial activity in the future period. The differentiation of financial planning methods depending on the size of the enterprise. It is shown that one of the main factors in the formation of the middle class is the development of small and medium entrepreneurship, which guarantees the stability of the economy and raising the standard of living of citizens.

І. А. Нечаєвак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Запорізький Національний Технічний Університет, м. ЗапоріжжяМ. В. Кабакмагістр спеціальності «Менеджмент», Запорізький Національний Технічний Університет, м. Запоріжжя

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ

I. A. NechaevaPhD, associate professor, associate professor of department of management, Zaporozhye National Technical University, ZaporizhiaM. Kabakmaster of specialty «Management», Zaporozhye National Technical University, Zaporizhia

FEATURES OF ENTERPRISE MANAGEMENT BASED ON THE USE OF MODERN TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT SYSTEMS

У статті досліджено підходи до визначення понять «системи менеджменту» та «технології менеджменту», розглянуто їх класифікацію та встановлено зв'язок між ними. З огляду на світову тенденцію переважання ролі людських ресурсів перед факторами матеріально-технічного характеру та проблеми соціальної сфери менеджменту, запропоновано використання технологій грейдингу та соціометрії, як найефективніших серед розглянутих, для розв’язання існуючих на вітчизняних підприємствах проблем.
 
In article we analyzed approaches to definition of the concepts "management system" and "management technology", considered the classification and established the connection between this categories. Taking into account the global tendency of predominance of the role of human resources to factors of material and technical nature and problems of the social sphere of management, proposed using technology of grading and sociometry as the most effective examples among considered, for solving existing problems at domestic enterprises.

Т. В. Гончарукучений секретар, к. е. н., доцент кафедри аграрного менеджменту факультету менеджменту та права Вінницького національного аграрного університету

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВIД РОЗВИТКУ ПIДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

T. V. Goncharukacademic secretary, candidate of economic sciences, associate professor of the department agrarian management of the faculty of management and law Vinnitsa National Agrarian University

EXTERNAL EXPERIENCE OF DEVELOPMENT OF ENTERPRISES 'STRUCTURES AND POSSIBILITIES OF ITS APPLICATION IN UKRAINE

В статті зроблено аналіз розвитку підприємницьких структур за кордоном. Відображено значний вклад уряду країн у фінансову підтримку організацій, фондів, що допомагають розвитку малого підприємництва. Розглянуто ряд спеціальних програми підтримки малого бізнесу, які використовують розвинуті країни світу. Показано, що у зарубіжних компаніях внутрішньофірмове планування малих та середніх підприємницьких структур відбувається досить детально і систематизовано, оскільки розробляють декілька видів планів за відповідною ієрархією. Запропоновано, що для вирішення проблем малого бізнесу в Україні варто звернутися до міжнародного досвіду та забезпечити стимули до активного інноваційного розвитку малих компаній як рушійного фактору інтенсивного розвитку бізнесу.
 
The article analyzes the development of entrepreneurial structures abroad. The significant contribution of the government of the countries to the financial support of organizations, funds that help small business development is shown. A number of special small business support programs that use developed countries of the world are considered. It is shown that in foreign companies, intra-firm planning of small and medium-sized entrepreneurial structures takes place in a rather detailed and systematic way, since it develops several types of plans according to the corresponding hierarchy. It is suggested that to solve problems of small business in Ukraine it is necessary to turn to international experience and provide incentives for active innovation development of small companies as a driving factor for intensive business development.

C. І. Сергійчукк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

S. I. SergiychukCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv

PROBLEMS OF LABOR PRODUCTIVITY MANAGEMENT IN CONDITIONS OF STRENGTHENING INTEGRATION PROCESSES

Проведено аналіз номінальної, реальної та фінансової продуктивності праці на підприємствах промисловості України. Виявлена проблема зниження ваги витрат на робочу силу у валовому продукті промисловості, що призводить до зниження реальних заробітних плат українців та низької мотивація працівників до високопродуктивної праці. Запропоновано використання “компенсаційних пакетів”, як основний елемент компенсаційної політики на підприємствах промисловості, що дозволить стимулювати продуктивність праці, створить умови залучення й утримання професіоналів з інноваційним мисленням, підвищить конкурентоздатності промисловості України в умовах посилення інтеграційних процесів.

The analysis of nominal, real and financial productivity of labor at the enterprises of industry of Ukraine is carried out. The problem of reducing the labor costs in the gross product of the industry is found, which leads to a decrease in the real wages of Ukrainians and low motivation of workers to high-performance work. The use of “compensation package” is proposed, as the main element of the compensation policy in industrial enterprises, which will boost productivity, create conditions to attract and retain professionals with innovative thinking, enhance the competitiveness of the industry in Ukraine in terms of strengthening integration processes.

А. О. Богуславськамагістр, Запорізький національний технічний університет, м. ЗапоріжжяЮ. О. Набатовак. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит, Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, Україна

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ОБСЯГИ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

A. A. BohuslavskaMaster, Zaporizhzhia National Technical UniversityIu. A. NabatovaPh.D., Associate Professor of Department of Financial and Credit, Zaporizhian National Technical University, Zaporizhzhya, Ukraine

FACTORS OF THE INFLUENCE OF TAX APPROPRIATIONS OF LOCAL BUDGETS

У статті розглянуто теоретичні і практичні аспекти формування дохідної частини місцевих бюджетів за останні три роки зі застосуванням методу системного аналізу та синтезу. Встановлено роль податкових надходжень у формуванні дохідної частині місцевих бюджетів, дана об’єктивна оцінка податкового потенціалу, вплив економічних та демографічних особливостей на його обсяги. Метою статті є дослідження основних чинників, які впливають на формування податкових надходжень до місцевих бюджетів та напрями їх збільшення в сучасних економічних умовах .
 
The author of the article considers theoretical and practical aspects of local budgets profits formation for the last three years using the method of system analysis and synthesis. Established the role of the tax revenues in the formation of the revenue part of local budgets, the objective assessment of tax potential and the impact of economic and demographic characteristics on its volume. The purpose of the article is to study the main factors that influence the formation of tax revenues to local budgets and directions of their increase in modern economic conditions.

Л. Ю. Патраманськаасистент кафедри обліку та оподаткування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТНЕУ, м. Вінниця

КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЮ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Е-КОМЕРЦІЇ

L. PatramanskaAssistant of accounting and taxation department of Vinnytsia Institute of Trade and Economics KNUTE, Vinnitsa

KEY ASPECTS CONTROL OF CORE BUSINESS ENTERPRISE ECOMMERCE

У статті розглядається проблематика внутрішнього контролю основної діяльності підприємств е-комерції. Автором представлено визначення поняття «основна діяльність» підприємств е-комерції. До ключових напрямків контролю основної діяльності підприємств е-комерції віднесено: перевірку легітимності організаційних засад, законодавчо-нормативної бази основної діяльності суб’єкта господарювання; аналіз і контроль ризиків діяльності суб’єктів електронної комерції; контроль інформаційних систем та технологій підприємства електронної комерції; контроль доходів, витрат та результатів основної діяльності підприємств електронної комерції. Увагу акцентовано на виділенні такого напряму контролю основної діяльності як контроль ризиків підприємств електронної комерції. Ризики для підприємств електронної комерції було розмежовано у розрізі зовнішніх та внутрішніх. Описано етапи та результати контролю інформаційних технологій підприємства е-комерції.
 
The article deals with the problems of internal control of the main activities of e-commerce enterprises. The author presents the definition of the concept of "core business" e-commerce companies. The key areas of control of the main activities of enterprises e-commerce include: verification of the legitimacy of organizational principles, legislative and regulatory framework of the main activities of the entity; analysis and control of the risks of the activities of e-commerce entities; control of information systems and technologies of e-commerce enterprise; control income, expenses and results of the main activities of e-commerce companies. Attention is focused on the allocation of such direction of control of the main activities as risk control of e-commerce companies. The risks to e-commerce companies were differentiated in terms of external and internal. The stages and results of control of information technologies of e-commerce enterprise are described.

В. А. Кавунаспірант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

ПРОЕКТНІ РИЗИКИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. A. KavunPostgraduate Student, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kiev Polytechnic Institute", Kyiv

PROJECT RISKS OF CONSTRUCTION ENTERPRISES

В статті обґрунтовано доцільність впровадження міжнародного стандарту з управління проектами Project Management Body of Knowledge (PMBoK) в практику вітчизняних будівельних підприємств з метою спрощення процедур ідентифікації проектних ризиків та підвищення ефективності заходів з управління ними. Ідентифіковано та категоризовано за ієрархічною структурою Risk Breakdown Structure (RBS), передбаченою стандартом, проектні ризики, які найчастіше впливають на ефективність реалізації проектів в будівельній сфері. З огляду на специфіку проектної організації будівельної діяльності запропоновано структурувати та організовувати заходи з управління ризиками за фазами життєвого циклу проектів. З такої точки зору розглянуто базові стратегії управління ризиками будівельних проектів та обґрунтовано попередній план реагування на загрози.
 
In this article substantiates the feasibility of introducing the Project Management Body of Knowledge (PMBoK) international project management standard into the practice of domestic construction companies in order to simplify the procedures for identifying project risks and for increase the effectiveness of their management measures. Identified and categorized by the Risk Breakdown Structure (RBS), the standard provided, project risks that most often affect the effectiveness of project implementation in the construction industry. Taking into account the specifics of the project organization of construction activity, it is proposed to structure and organize risk management measures by the phases of the life cycle of the projects. From this point of view the basic strategies of risk management of construction projects are considered and the preliminary threat response plan is substantiated.

О. Ю. Швецьаспірант Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ВПЛИВ ПОЛІТИКИ НБУ НА СТАН ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

O. Y. Shvetsрostgraduate student of Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

INFLUENCE THE POLICY NBU ON THE MONETARY MARKET OF UKRAINE IN THE MODERN CONDITIONS OF TRANSFORMATION OF BANKING SYSTEMS

Стаття присвячена  дослідженню теорії і практики категорії «грошово-кредитний ринок» та «грощово-кредитна політика». Охарактеризовано сучасний стан банківського сектору України. Проведено оцінку та аналіз динаміки основних показників та інструментів грошово-кердитного ринку. Проаналізовано основні проблеми розвитку грошово-кредитного ринку, та подано шляхи вирішення.
 
The article is dedicated to the research the theory and practice of «monetary market» and «monetary policy» category. Characterize the current state of the banking sector of Ukraine. The evaluation and analysis of monetary market indicators and tools are shown. The basic problem of the money market and presents solutions are shown.

М. А. Горшковасистент кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університетуЕ. О. Ковтунк. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ПОНЯТЬ ПРОЦЕСІВ ВІДТВОРЕННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

M. Horshkovassistant of the Department of Management and Administration of the Vinnytsia Trade and Economic Institute of Kyiv National University of Trade and EconomicsE. KovtunCandidate of Economic Science, Associate Professor of the Department of Management and Administration of the Vinnytsia Trade and Economic Institute of the Kyiv National University of Trade and Economics

EVOLUTIONARY APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF DEFINITIONS OF THE PROCESSES OF REPRODUCTION OF THE RESOURCE POTENTIAL FOR THE AGRARIAN SECTOR OF THE ECONOMY

Стаття містить результати дослідження щодо змін основних понять та підходів процесів відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектору економіки. Автори аналізують відомі підходи та удосконалюють поняття ресурсного потенціалу аграрного сектору економіки. Результатами дослідження є сформовані поняття синергетичного та збалансованого підходу, використання концепції сталого розвитку регіону та території, розширення поняття інформаційно-знаннєвих ресурсів.
 
The article contains the results of the study on changes in the basic concepts and approaches of reproduction processes of the resource potential of the agrarian sector of the economy. The authors analyze well-known approaches and improve the concept of resource potential of the agrarian sector of the economy. The results of the study are the concepts of synergetic and balanced approach, the use of the concept of sustainable development of the region and territory, the expansion of the concept of information and knowledge resources. The integrated synergistic approach to reproduction processes involves the gradual convergence and integration of parts in the process of interaction (mutual influence, interpenetration, and mutual enrichment), the process of reproduction and use is not a mechanical combination of resources, but forms a new integrative integrity of the development of the resource potential of production and social sphere. A balanced approach determines the need to study the reproduction of fixed assets through the prism of interrelated and interdependent processes of development of territory and enterprises, organizations, individual groups of the population, coherence of their development with the requirements and trends of the development of the environment. An analytical tool for contemporary reproduction research can be a balanced system of indicators, which should have four main projections: production, territory, investment, human resources and knowledge. Such an approach involves emphasizing the reproduction of the resource potential for the possibility of realizing the tasks of continuous production; support of the territory and reproduction of resources for socio-economic development; availability of the necessary human resources of the appropriate qualification. In addition, it implies the use of the theory and practice of managing total resources. The balanced approach to the study of reproduction processes involves the interconnection between projections and financial support, as well as the active influence of reproduction processes on the development of the agrarian sector and agricultural territories. Detailing of various types of resources and their organizational and methodological support involves the definition of quantitative and qualitative characteristics, as well as the formation of a single policy of conservation, use and reproduction for the production and ecological balance of the territories, ensuring food security, socio-economic development of the territory, etc. Socio-economic potential is determined by property relations, development of the territory and its community. The resource potential of the agrarian sector of the economy should be considered as a combination of natural, material, human and information resources and the conditions for the development of their environment (territory, community, enterprises, region and state). The determined strategy of reproduction of resource potential involves further elaboration of each direction of resources within the framework of regional development taking into account the peculiarities of agricultural territories and socio-economic development.

Є. К. Бондаренкоасистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування ННІБТ «УАБС» Сумського державного університету

СТРАХУВАННЯ ЯК ОДНИН ІЗ ІНСТРУМЕНТІВ ВПЛИВУ НА КЛЮЧОВІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ

E. K. BondarenkoAssistant of Finance, Banking and Insurance department ESIBT “UABS” of Sumy State University

KEY FACTORS OF FUND MARKET DEVELOPMENT AND INFLUENCE OF INSURANCE INSTRUMENTS ON IT

Основною метою дослідження є аналіз впливу різних форм страхування ризиків фондового ринку на його розвиток та вивчення досвіду країн Європейського Союзу в даному питанні. Автором було вивчено бачення вітчизняних та зарубіжних науковців щодо фундаментальних факторів розвитку фондового ринку та наведена власна їх класифікація.
У якості ключових факторів розвитку фондового ринку, на які можливо здійснювати вплив за допомогою інструментів страхування, було визначено: діяльність інфраструктурних інститутів фондового ринку та діяльність приватних інвесторів фізичних осіб на ньому.
Найефективнішим інструментом мінімізації ризиків інфраструктурних інститутів на фондовому ринку автор визначає класичні програми страхування операційних ризиків фінансових інститутів. Створення компенсаційних фондів захисту інвестицій індивідуальних інвесторів було визначено як кращий інструмент для зниження їх ризиків на фондовому ринку.
У статті був вивчений досвід європейських країн щодо створення та функціонування аналогічних компенсаційних фондів. Автором було запропоновано створення Фонду гарантування інвестицій фізичних осіб на фондовому ринку з метою активізації їх діяльності на даному ринку та, як наслідок, сприяння його розвитку.
 
The purpose of the paper is to investigate key factors of fund market development and their influence on it. The author reviewed different visions on fundamental development factors of fund market and their classification. Two key factors of fund market development, on which insurance instruments have influence, were determined: fund market infrastructure institutions activity and individual investor’s activity.
The classical insurance programs were determined as the best way of infrastructure institutions operating risks minimizing and the most effective instruments for minimizing individual investor’s risks was designated the creation of investment protection compensation scheme.
The authors analyze the experience of compensation funds operating in different countries of Europe Union. The following main characteristics of the funds operating were studied: the year of foundation of the fund, the quantity of countries compensation scheme, the risks insured, the range of insured persons, the amount of compensation. The authors propose the creation of Individuals' Investments Guarantee Fund in the Ukrainian Stock Market. It is determined that the launch of such compensation fund in Ukraine will facilitate the revival of individual’s activity in the stock market and will stimulate its development.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"