Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 8, 2013

В. С. Сідакчлен-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, доктор історичних наук,професор, проректор з наукової роботи ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ – ЯК ЗАГРОЗА ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ ТА ЇЇ НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ

Volodymyr S. SidakCorresponding Member of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine PhD of Historical Sciences, Professor, Vice-Rector for Scientific Work “KROK” University

DIVERSIFICATION OF SOCIAL CONSCIOUSNESS - AS A THREAT TO INFORMATION SECURITY OF THE STATE AND ITS NEUTRALIZATION

У статті розкриваються механізми диверсифікації суспільної свідомості, як загрози інформаційній безпеці держави, та показані шляхи її нейтралізації.

The article deals with the mechanisms of diversification of social consciousness as a threat to information security of the state, and the ways to neutralize it are shown.

В. В. Баєвдоктор філософії (PhD) в галузі економіки, доцент кафедри управління туристичної діяльності Україно – Російського інституту менеджменту та бізнесу МАУП, Київ, Україна

СКЛАДОВІ ЯКОСТІ СФЕРИ ТУРИЗМУ ТА ЇХ ОЦІНЮВАННЯ

V. V. Baevdoctor of philosophy (PhD) in Economics, associate Professor, Department of tourist activity of the Ukrainian - Russian Institute of management and business of the interregional Academy of personnel management, Kiev, Ukraine

COMPONENTS OF QUALITY IN THE SPHERE OF TOURISM AND THEIR ASSESSMENT

У статті досліджено основні складові якості сфери туризму які характеризують спроможність сфери туризму країни щодо надання якісних туристичних послуг. Визначено структурні складові індексу якості сфери туризму та методи розрахунку індексу якості як сукупністі субіндексу якості інфраструктури та ресурсів, субіндексу задоволеності споживачів комплексного туристичного продукту та субіндексу безпечності.

The article examines the main components of quality in the sphere of tourism, which characterize the ability of the sphere of tourism in the country regarding the provision of quality tourist services. Structural components of index of the quality of tourism and methods of calculation of the index of quality as set index the quality of infrastructure and resources, index customer satisfaction complex tourist product and index security.

І. Л. Петровад. е. н., професор, Університет економіки та права «Крок»

СТАНОВЛЕННЯ РИНКУ ІННОВАЦІЙ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

I. PetrovaPhD, Professor, University of Economics and Law “KROK”

FORMATION OF THE INNOVATIONS MARKET IN THE CONTEXT OF ECONOMICAL SAFETY OF UKRAINE

У статті розглянуто тенденції та перешкоди на шляху становлення ринку інновацій в контексті економічної безпеки України.

The article reviewed the the trends and obstacles to development of the market of innovation in the context of economical safety of Ukraine.

С. В. Князьд. е. н., доцент, доцент кафедри екологічної політики і менеджменту природоохоронної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка»Н. М. Байдалааспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»Р. Б. Вільгуцькааспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

S. V. KniazDoctor economic sciences, associate professor of the department of Environmental Policy and Management Environmental Performance, National University "Lviv Polytechnic"N. M. BaidalaPost-graduate student of department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"R. B. VilgytskaPost-graduate student of department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"

THE EXPORT POTENTIAL OF THE COMPANY AS A COMPONENT OF THE ENVIRONMENTAL PROTECTION MANAGEMENT SYSTEM

У статті розкрито сутність поняття «експортний потенціал підприємства» як компоненти системи менеджменту природоохоронної діяльності. На підставі критичного аналізу компаративного, ресурсного, системно-структурного і функціонального підходів уточнено сутнісні ознаки цього поняття і сформульовано його означення.

This article discovers the essence of "The export potential of the company" as a component of the environmental protection management system. The essential features of the concept are specified and its definition is formulated, basing on a critical analysis of comparative, resource, system-structural and functional approaches.

Л. В. Антоновад. н. держ. упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. МиколаївЮ. В. Великийк. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. МиколаївО. О. Ляховецьк. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

РОЛЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В ЗДІЙСНЕННІ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН НА ПІДПРИЄМСТВІ

L. V. Antonovadoctor of public management sciences, professor, head of accounting and audit cathedra, Petro Mohyla Black Sea State University, MykolayivY. V. Velykiydoctor of economic sciences, associate professor, associate professor of accounting and audit cathedra, Petro Mohyla Black Sea State University, MykolayivO. O. Liakhovetscandidate of economic sciences, associate professor, associate professor of economic theory and international economics cathedra, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolayiv

THE ROLE OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN ORGANIZATIONAL CHANGES IN THE ENTERPRISE

У статті розкрито напрями взаємозв’язку між управлінським обліком та організаційними змінами на підприємстві. Визначено, як зміни в зовнішньому середовищі організації впливають на прийняття рішень щодо виробництва продукції, обліку витрат на підприємстві.

The directions of the link between management accounting and organizational changes in the enterprise are considered in the article. It was determined that changes in exogenous environment impact on making decision process concerning product production volumes, cost accounting in the enterprise.

Б. Б. Семакд. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Львівська комерційна академія

РОЛЬ СТАНДАРТИЗАЦІЇ У ФОРМУВАННІ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ РОСЛИННИХ БАРВНИКІВ

B. B. SemakDoctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of Marketing, Lviv Commercial Academy

THE ROLE OF STANDARDIZATION IN DEVELOPMENT OF DOMESTIC MARKET OF VEGETABLE DYES

Розкрита роль вітчизняної системи стандартизації у формуванні інформаційного забезпечення вітчизняного ринку рослинних барвників. Особлива увага приділена стандартизації колірної гами та стійкості забарвлень, отриманих при застосуванні рослинних барвників для фарбування тканин різного цільового призначення та волокнистого складу.

The role of national standardization system in development of the information support of the domestic market of vegetable dyes was revealed. Particular attention was paid to the standardization of color range and durability of colors derived from the use of vegetable dyes used for dyeing of fabrics for various purposes and of various fiber composition.

Д. Є. Козенковк .е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національна Металургійна академія України м. ДніпропетровськО. В. Цимбалюкздобувач, Національна Металургійна академія України м. Дніпропетровськ

АНАЛІЗ СТАНУ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ

D. E. Kozenkovcandidate of economic sciences, docent, Department of Management, National Metallurgical Academy of Ukraine, DnipropetrovskO. V. TsymbalyukNational Metallurgical Academy of Ukraine, Dnipropetrovsk

DISCOVERED THE CURRENT SITUATION OF UKRAINIAN IRON: AND STEEL INDUSTRY

Стаття посвячена дослідженню сучасного становища чорної металургії України, виявленню проблем і визначенню шляхів стабілізації галузі в умовах кризи. Виконано аналіз обсягів виробництва металопродукції за виробниками, проаналізовано структуру ринку чорних металів (внутрішнє споживання, експорт, імпорт). Розглянуто можливі перспективи галузі і їх зв'язок зі світовими тенденціями.

The article has discovered the current situation of Ukrainian iron and steel industry, has identified problems and determined ways for stabilization the industry amid the global financial crisis. The production volumes of steel products by the manufacturers and structure of ferrous metals market (domestic consumption, exports and imports were analyzed . There was examined the possibilities of the industry improving according to the global trends.

О. Ю. Паланткандидат економічних наук, старший науковий співробітник НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку України, м. Київ

АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ

O. PalantPhD, Senior Research Fellow legal support of innovative development of Ukraine, Kyiv

ANALYSIS OF THE COSTS OF MECHANICAL ENGINEERING INDUSTRIAL PRODUCTION

У статті проведено дослідження сучасного стану машинобудівного комплексу в умовах нестабільного розвитку економіки України, проаналізовано основні показники діяльності та висвітлено основні проблеми та перспективи розвитку галузі.

In this article it is presented the researches of the current state of engineering complex in an unstable economy of Ukraine, analyzed the main performance indicators and highlighted the main problems and prospects.

В. В. Ясишенак. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ДЛЯ ЦІЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

V. V. YasyshenaPh.D., assistant professor of accounting and auditing, Vinnitsa institute of economy of Ternopil national economic university, Vinnitsa

ECONOMIC CONTENT AND CLASSIFICATION OF INTANGIBLE ASSETS FOR ACCOUNTING PURPOSES

В статті розглянуто визначення нематеріального активу в різних законодавчо-нормативних документах і встановлено розбіжності. Порівняно різні види класифікацій нематеріальних активів, які піднімаються в економічній літературі. Запропоновано класифікацію нематеріальних активів для обліково-аналітичних потреб.

The definition of an intangible asset in a variety of legislative regulatory documents is reviewed and differences are found in the article. Various classifications of the intangible assets are compared, that are raised in the economic literature. The classification of the intangible assets for accounting and analytical purposes is proposed.

Н. В. Федорчукк. е. н., доцент кафедри економічної теорії і права, Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам’янець-Подільський

ЗАРОБІТНА ПЛАТА: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ, УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ І СВІТОВІ СТАНДАРТИ

N. V. FedorchukCandidate of Economic Sciences, associate professor of the Economic Theory and Law department, Podilskiy State Agrarian-Technical University, Kamianets-Podilskiy

SALARY: THEORETYCAL ASPECTS, UKRAINIAN ACTUALS AND WORLD STANDARDS

У статті розглянуто теоретичні основи заробітної плати та визначення її сутності різними політекономічними школами, вітчизняними і зарубіжними вченими-економістами. Вказано причини низької заробітної плати в Україні у порівнянні зі світовими стандартами. Проведено аналіз виплат мінімальної, середньомісячної і погодинної заробітної плати у розрізі різних категорій працівників та за регіонами країни. Встановлено невідповідність між темпами інфляції та темпами підвищення гарантованого мінімуму оплати праці. Окреслено загальні вади функціонування вітчизняної системи оплати праці та визначено її практичні проблеми.

In the article we viewed theoretical aspects of salary and its determination by various political and economical schools, by native and foreign scientists of economics. We mentioned the reasons of low salary in Ukraine in comparison with world standards. We did the analyses of minimum, average monthly and hour payment from the slit of different categories of workers and according to country regions. We ascertained a contradiction between inflation rate and the rates of guaranteed minimum wages increasing. We also traced general faults in the functioning of native payment system and we defined its practical problems.

Є. В. Кузьміновк. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики Східноєвропейського університету економіки і менеджменту

РЕФЛЕКСИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ОЦІНЮВАННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ ФАХІВЦІВ З РОЗРОБКИ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ

E. V. Kuzminovcandidate of economic science, assistant professor of the Economic Cybernetics Department, East European University of Economics and Management

REFLEXIVE MODELING FOR ASSESSMENT THE EFFICIENCY OF THE SOFTWARE DEVELOPMENT SPECIALISTS

У статті досліджені сучасні підходи та показники, які застосовують для оцінювання ефективності праці фахівців з розробки програмних продуктів. Розроблено матрицю компетенцій ІТ спеціаліста, яка дозволяє провести комплексну оцінки як професійних так і особистих навичок працівника.
Побудована модель рефлексивного впливу ІТ компанії на працівника за допомогою якої може бути вирішена задача оцінки та мотивації ІТ персоналу. Визначені канали впливу на професійний розвиток ІТ фахівця з точки зору рефлексивного підходу.

The article explored modern approaches and indicators which are used to evaluate the effectiveness of software development specialists. Has been developed IT specialist competence matrix that allows to achieve a comprehensive assessment of both professional and personal skills of employee. Has been built a model of reflexive impact of IT-company on employee by means of which the problem of evaluation and motivation of IT staff can be solved. Has been defined the channels of influence on professional development of IT specialist in respect to reflexive approach.

Є. В. Алімпієвк. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, „Університет економіки та права „КРОК”, пошукач наукового ступеня доктора економічних наук кафедри макроекономіки та державного управління КНЕУ імені Вадима Гетьмана

КЛАСИФІКАЦІЯ ПЕРЕДАВАЛЬНИХ КАНАЛІВ ФІНАНСОВО-МОНЕТАРНОЇ ТРАНСМІСІЇ

Ievgenii V. AlimpiievPh.D. in Economics, Associate Professor of Economic Theory Department, "КRОК" University, Candidate for a scientific degree of Doctor of Economic Sciences in the Kiev National Economic University named by Vadim Hetman

CLASSIFICATION OF TRANSMISSION CHANNELS OF FINANCIAL AND MONETARY TRANSMISSION

У статті розглянуто існуючі класифікації передавальних каналів у складі фінансово-монетарного трансмісійного механізму. Досліджено структуру субканалів другого рівня у складі трансмісійного механізму. Виділено головні класифікаційні критерії, здійснено аналіз цільових класифікаційних ознак трансмісійних каналів фінансового та монетарного походження.

The article explores the modern classification of transmission channels of the financial and monetary transmission mechanism. The author studies the structure of the second-level subchannels in the transmission mechanism. The main target classification criteria of transmission channels of fiscal and monetary origin are found and analyzed.

Н. М. Соломянюкк. е. н., доцент кафедри маркетингу Національного університету харчових технологій, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНУВАННЯ

N. SolomianiukAssociate Professor, National University of Food Technology

THEORETICAL BASES OF THE MARKETING PLANNING PROCESS

У статті розглянуто категорійний апарат поняття «процесу маркетингового планування», як безперервного механізму, що забезпечує розкриття причинно-наслідкових значень складових визначення. Досліджено та удосконалено схему процесу маркетингового планування.

The category apparatus of concept "The Marketing Planning Process" is considered in the article, as a continuous mechanism that provides determination of cause and effect values making. Investigational and improved chart of the marketing planning process.

А. В. Катаевк. э. н., доцент кафедры маркетинга Харьковского торгово-экономического института Киевского национального торгово-экономического университета

ДОМИНАНТНЫЕ ФАКТОРЫ В ПРАКТИКЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ B2B РЫНКА УКРАИНЫ: РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

A. V. KataevPh.D in Economics, Associate Professor of Department of Marketing at Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

THE DOMINANT FACTORS IN PRACTICE OF PRICING AT ENTERPRISES B2B MARKET OF UKRAINE: RESULTS OF AD-HOC RESEARCH

В статье приведены программа и результаты проектного полевого исследования идентификации доминантных факторов формирования и реализации маркетинговой ценовой политики предприятиями, ведущими хозяйственную деятельность на B2B рынке Украины.

The article contains the program and results of the ad-hoc field research of authentication of dominant factors of forming and realization of marketing price policy by enterprises which provide economic activity at the B2B market of Ukraine.

В. М. Собчишинст. викладач кафедри фінансів і кредиту, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЛЯМИ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

V. M. SobchyshynSenior Teacher of Department of Finance and Credit, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

STATE REGULATION OF LOGISTICAL MANAGEMENT OF PURCHASES AT AGRICULTURAL ENTERPRISES: FOREIGN EXPERIENCE

У статті розглянуто особливості логістичного управління закупівлями матеріально-технічних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах та досвід його державного регулювання в розвинутих країнах світу.

The features of logistical management of inventory purchases at agricultural enterprises and experience of its state regulation of developed countries are considered.

А. В. Боднарчукмолодший науковий співробітник, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», м. Київ

СУТНІСТЬ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ЯК ОБ’ЄКТА ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ

Anna V. BodnarchukJunior Researcher, National Scientific Centre "Institute of Agricultural Economy", Kyiv

THE ESSENCE OF OWN CAPITAL AS AN OBJECT OF RECORDING AND ANALYSIS

В статті досліджено економічну сутність поняття «власний капітал» та його еволюцію у світовій та вітчизняній науці. Визначено виникнення проблем пов’язаних з неоднозначним його трактуванням. На цій основі доведено необхідність уточнення даного поняття. Розглянуто класифікаційні ознаки структуризації власного капіталу та обґрунтовано доцільність, виділити в його структурі відносно однорідні компоненти: інвестиційний капітал, капітал створений в процесі діяльності та потенційний капітал.

In the article economic essence of concept «own capital» and his evolution are investigational in world and home science. The origin of problems related is certain to his ambiguous interpretation. On this basis the necessity of clarification of this concept is well-proven. The classification signs of own capital are considered and expediency is reasonable, to distinguish in his structure relatively homogeneous components: investment capital, a capital is created in the process of activity and potential capital.

Н. В. Архірейськак. е. н., доц. каф. фінансів і кредиту Академії митної служби України, м. Дніпропетровськ

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ОЦІНКИ КАТЕГОРІЇ “ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА”

N. V. Arkhireiskacandidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor of Department of finance and credit, Academy of Customs Service of Ukraine

RESEARCH SYSTEM APPROACHES TO EVALUATION CATEGORY “ECONOMIC SECURITY”

У статті досліджено еволюцію теоретичних концепцій категорії “економічна безпека” та узагальнено підходи російських, українських та західних наукових шкіл до визначення даної категорії.

The article examines the evolution of the theoretical concepts of "economic security" and generalized approach of Russian, Ukrainian and Western science schools to the definition of this category.

В. В. Диканьк. е. н, доцент, Українська державна академія залізничного транспорту

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

V. V. Dykancandidate of economic sciences, associate professor, Associate Professor of Transport Management Department, Ukrainian State Academy of Railway Transport

FORMING OF MODEL OF DEVELOPMENT OF SKILLED POTENTIAL OF MACHINE-BUILDING COMPLEX IN THE CONDITIONS OF INTEGRATION COOPERATION

Досліджено проблеми та перспективи пов'язані з розвитком кадрового потенціалу машинобудівного комплексу. Побудована модель розвитку кадрового потенціалу машинобудівного комплексу з урахуванням запропонованих принципів розвитку кадрового потенціалу та визначених напрямків необхідного впливу державних структур, що здійснюють роботу з кадровими ресурсами на державному і галузевому рівнях.

Problems and prospects are explored are related to development of skilled potential of machine-building complex. The built model of development of skilled potential of machine-building complex taking into account the offered principles of development of skilled potential and definite directions of the necessary influencing of state structures, that carry out work with skilled resources at a state and of a particular branch level.

Ю. В. Кривенкостудент, Донецький національний технічний університет, м. ДонецькН. О. Перевозчиковак. е. н., доцент, Донецький національний технічний університет, м. Донецьк

ІНСТРУМЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАШИНОБУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Yuriy Krivenkostudent, Donetsk National Technical University, DonetskNatalia PerevozchikovaCand. of Econ. Sciences, University Reader, Donetsk National Technical University, Donetsk

INSTRUMENTS INCREASE THE COMPETITIVENESS ENGINEERING ENTERPRISE

У статті проведено аналіз сучасного стану та проблем, що визначають розвиток машинобудівної галузі України та стан управління її підприємствами, визначенні загальні характеристики таких інструментів підвищення конкурентоспроможності, як аутсорсинг та контролінг, можливості їх застосування на вітчизняних підприємствах.

The article analyzed current state and problems that determine development engineering industry of Ukraine and state of management enterprises, determined common characteristics of such instruments increase competitiveness as outsourcing and controlling, their possible application in domestic enterprises.

А. Ю. Жулавськийк. е. н., професор, професор кафедри управління, Сумський державний університет, м. СумиВ. П. Гордієнкок. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України, м. Севастополь

ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

A. U. ZhulavskyiCandidate of Economic Sciences, Professor, Professor of Department of Management, Sumy State University, SumyV. P. GordiienkoCandidate of Economic Sciences, Associate professor, Associate Professor of International Economics Department, Sebastopol Institute of Banking Ukrainian Academy оf Banking оf The National Bank оf Ukraine, Sevastopol

NATURAL RESOURCE POTENTIAL OF THE REGION IN THE SYSTEM OF ECONOMIC RELATIONS

У статті доведено, що соціально-економічний розвиток залежить від величини і ефективності використання природно-ресурсного потенціалу регіону. Розглянуті наукові підходи до визначення сутності поняття «природно-ресурсний потенціал регіону», його структури і методів оцінки. Визначено, що природно-ресурсний потенціал регіону розглядається як сукупність природних ресурсів та природних умов, які в комплексі забезпечують максимально можливий обсяг виробництва споживчих вартостей.

Socio-economic development that depends on the size and efficiency of use of natural resource potential of the region. Scientific approaches to define the essence of the concept "natural resource potential of the region", its structure and methods of estimation are considered. It is determined that the natural resource potential of the region is regarded as a set of natural resources and environmental conditions, that provide the maximum possible output of consumption values.

М. І. Філіпповк. е. н., професор, викладач кафедри менеджменту організацій, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. КиївТ. Б. Гаврищукаспірант, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

M. I. FilippovCandidate of Economic Science, Professor, lecturer in organizational management, Interregional Academy of Personnel Management, KyivT. В. GavryshchukPostgraduate, Interregional Academy of personnel management, Kyiv

STATUS AND PROSPECTS DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS ENTERPRISES OF LIGHT INDUSTRY UKRAINE

В статті визначено основні проблеми та перспективні напрямки розвитку конкурентоспроможності підприємств легкої промисловості України. Окреслено фактори, що впливають на конкурентоспроможність національної продукції легкої промисловості.

Іn the article defined the main problems and future directions of the competitiveness of light industry in Ukraine. Outlines the factors affecting the competitiveness of national products of light industry.

В. О. Логвіненковикладач кафедри економічної теорії, Східноєвропейський університет економіки та менеджмент, м. Черкаси

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ВІД РЕЙДЕРСЬКИХ АТАК

V. O. LogvіnenkoThe Department of vikladach ekonomіchnoї teorії, Shіdnoєvropeysky unіversitet ekonomіki that management, Cherkasy

MODERN APPROACHES ARE TO FORMING OF METHODS AND FACILITIES OF PROTECTING FROM RAIDER ATTACKS

У статті розглянута класифікація методів захисту від небажаного поглинання. Відображені види інформації яку збирає компанія агресор при плануванні захоплення, та запропоновані основні правила захисту від витоку конфіденційної інформації.

In the article the considered classification of methods of protecting is from undesirable absorption. Represented types of information which is collected by a company aggressor at planning of capture, and the basic rules of protecting are offered from the source of confidential information.

О. І. Ступницькийпрофесор кафедри міжнародного бізнесу, Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. КиївА. В. Лелюшкінамагістрант кафедри міжнародного бізнесу, Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ВІТЧИЗНЯНОЇ КОМПАНІЇ НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

О. І. StupnitskyProfessor, Department of International Business, Institute of International Relations, Kyiv National Taras Shevchenko University, KyivА. V. LelyushkinaMaster Student, Department of International Business, Institute of International Relations, Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv

MANAGMENT OF DOMESTIC COMPANY’S COMPETITIVENESS BASED UPON INFORMATION AND INNOVATION TECHNOLOGY

Визначено вплив інформаційних технологій на розвиток компанії та формування факторів її конкурентоспроможності. Запропоновано інноваційні бізнес-моделі на основі інформаційних технологій, що необхідні для ефективного управління конкурентоспроможністю вітчизняної компанії.

This article defines influence of information technology on company’s development and formation of factors of its competitiveness. It suggests innovative business models based upon information technologies required for effective management of domestic company’s competitiveness.

Н. О. Ткаченкоздобувач кафедри економічної теорії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОЗИТИВНИХ ЕКСТЕРНАЛІЙ ОСВІТИ

N. O. Tkachenko

EDUCATION POSITIVE EXTERNALITIES STATE REGULATION MECHANISM

У статті запропоновано підхід до тлумачення поняття (явища) «механізм державного регулювання позитивних екстерналій освітньої сфери», розглянуто його основні елементи та акцентовано увагу на українських проблемах, пов’язаних з реалізацією цього механізму.

The article under consideration offers an approach towards educational sphere positive externalities state regulation mechanism notion (phenomenon) interpretation. Thus it examines its main components and pays special attention to the Ukrainian problems related to this mechanism implementation.

В. Г. Євтєєваздобувач, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕТОСПРОМОЖНОСТІ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ЖИТЛА УКРАЇНИ

V. G. Evteevaаpplicant, State university "Kyiv National Economic University named Vadym Hetman

MARKETING AS A TOOL FOR IMPROVING KONKURETOSPROMOZHNOSTI CONSTRUCTION ENTERPRISES IN THE HOUSING UKRAINE

У статті розкрито сутність та дано визначення терміну конкурентоспроможності. Представлено процес розробки маркетингових заходів та алгоритм оцінки конкурентоспроможності будівельного підприємств.
Розглянуто найбільш відомі в сучасній науці підходи для оцінки конкурентоспроможності будівельного підприємства.

This article deals with the nature and given the definition of competitiveness. Also see the process of developing and marketing efforts estimation algorithm competitiveness of construction enterprises.Considered the most famous in modern science approaches to assess the competitiveness of construction enterprises.

Г. О. Башукасистент кафедри розміщення продуктивних сил і технологій виробництва, Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Кривий Ріг

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ФУНКЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА УКРАЇНИ

A. BashukAssistant Professor distribution of productive forces and production technologies, National University, Kryvyi Righ

STATE REGULATION OF INNOVATIVE FEATURES COMPANIES IN UKRAINE

У статті досліджено особливості інновацій та інноваційної політики на промисловому підприємстві України. Проаналізовано основні функції інновацій. Розкрито категорії «функція», «склад», «функціональний аналіз», «структурний аналіз», «структурні підрозділи» через взаємодію технологічних та організаційних складових розвитку підприємства.

The article examines the features of innovation and innovation policy in an industrial plant in Ukraine. The basic function of innovation. The category "function", "composition", "functional analysis", "structural analysis", "units" through the interaction of technological and organizational components of the enterprise.

С. В. Бойдаздобувач, асистент кафедри загальноекономічних дисциплін, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

ОЦІНКА СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

S. V. Boydaresearcher, teacher of the General Economics Department, Bukovina State University of Finance and Economics, Chernivtsi

STRATEGIC POTENTIAL EVALUATION OF THE WOODWORKING ENTERPRISE OF CHERNIVTSI OBLAST

У статті зроблено спробу дослідити існуючі підходи до оцінки стратегічного потенціалу промислових підприємств; проаналізовано сучасний стан деревообробної промисловості Чернівецької області; на основі фінансової звітності та даних з інших доступних джерел здійснено оцінку стратегічного потенціалу восьми деревообробних підприємств, які розташовані в різних адміністративних одиницях регіону; обґрунтовано залежність потенціалу розвитку підприємств деревообробної промисловості від форми господарювання та організаційно-економічних особливостей підприємства.

The article focuses on the analysis of the ways of evaluation the strategic potential of industrial enterprises, the current state of the timber industry of Chernivtsi oblast is reviewed, on the basis of financial statements and other sources data the strategic potential of eight woodworking enterprise, located in different administrative units, is researched, the dependence of the woodworking enterprises development potential on the business form, organizational and economic features of the enterprises is grounded.

О. Д. Годесаспірант, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЯКІСНОЇ ОЦІНКИ ПРОЦЕСУ УПРАВЛЯННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. GodesGraduate student, Dnipropetrovs'k Alfred Nobel University, Dnipropetrovs'k

ECONOMIC-MATHEMATICAL MODEL OF THE QUALITATIVE ASSESSMENT OF THE PROCESS FINANCIAL ACTIVITIES MANAGEMENT OF ENGINEERING ENTERPRISES

У статті розглянуто основи концепції якосного управління фінансовою діяльністю підприємства. Запропоновано економіко-математичну модель якісної оцінки процесу управляння фінансовою діяльністю машинобудівних підприємств. Наведено інтерпретацію оцінок комплексного рівня якості управління фінансовою діяльністю машинобудівних підприємств на основі функції Харрінгтона.

In the article it is reviewed the basics of the concept qualitative financial management of company.It is shown the economical-mathematical model of a qualitative assessment of financial performance of the management of machine building enterprises process .It is shown the interpretation of estimates of integrated level of quality management of the building enterprises based on function Harrington.

А. А. Романовааспірант, Чернігівський державний технологічний університет МОН України, Чернігівська міська рада, м. ЧернігівО. О. Демешокк. е. н., науковий співробітник відділу соціального прогнозу Центру перспективних соціальних досліджень НАН України і Міністерства праці та соціальної політики України

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГОВОГО ТА УПРАВЛІНСЬКОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ПРИ РОЗРОБЦІ ТЕХНОЛОГІЙ УДОСКОНАЛЕННЯ МІСЦЕВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ (НА ПРИКЛАДІ МІСТА ЧЕРНІГОВА)

A. A. RomanovaPostgraduate Chernihiv state technology university, Chernihiv City Council, ChernihivО. А. Demeshokcandidate is economic sciences, research worker of department of social prognosis of Center of long-range social researches of National Academy of Sciences and Ministry of labour and social politics of Ukraine

USING OF INTERNET-MARKETING AND ADMINISTRATIVE TOOL IS FOR DEVELOPMENT OF TECHNOLOGIES OF IMPROVEMENT OF LOCAL INFRASTRUCTURE (ON EXAMPLE OF CITY OF CHERNIHIV)

Розглянуто умови і засоби застосування прикладного інструментарію Інтернет-маркетингу в процесі популяризації бренду міста. Розкрито перешкоди і проблеми на шляху удосконалення управлінських технологій задля розбудови місцевої інфраструктури та відповідних державних програм розвитку міста. Запропоновано оптимізаційний комплекс методів і здійснено добір найбільш ефективних Інтернет-ресурсів, визнаних доцільними для використання в контексті розбудови бізнес процесів та формування результативного брендингу міста Чернігова.

Terms and facilities of application of the applied tool of Internet-marketing are considered in the process of popularization of brand of city. Obstacles and problems are exposed on the way of improvement of administrative technologies for the sake of development of local infrastructure but corresponding government programs of development of city. The optimization complex of methods is offered and carried out selection of most effective the Internet of the resources confessed expedient for the use in the context of development business of processes and forming of the effective branding of city of Chernihiv.

О. С. Сердюкаспірант, Донецький національний технічний університет, м. Донецьк

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ВУГІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

O. S. SerdyukPhD student, Donetsk state technical university, Donetsk

STATE REGULATION OF COAL SECTOR RESTRUCTURING

У статті приведенні та розглянуті три актуальні моделі реструктуризації вугільної галузі, розглянуті умови їх використання, приведений загальний механізм економічного регулювання кожної моделі.

The article explore three current models of coal sector restructuring, discussed the conditions of their use, given the overall economic mechanism of regulation of each model.

Г. В. Пуйдааспірант кафедри обліку і аудиту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

ФІЛОСОФСЬКО-ЕКОНОМІЧНА ДЕФІНІЦІЯ ТЕХНІКИ

G. V. PuidaPostgraduate Department of Accounting and Auditing, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

PHILOSOPHICAL AND ECONOMIC DEFINITION TECHNIQUE

У статті автором проведено критичний огляд сучасних підходів до визначення поняття технічні ресурси, наведено основні помилки у розумінні суті даного виду ресурсу. Розглянуто наявну наукову думку на місце даного виду ресурсу у сукупності ресурсів підприємства. Для покращення розуміння даної економічної категорії наведено основні особливості технічних ресурсів як ресурсу підприємства. В результаті наведено авторське визначення поняття „технічні ресурси”.

In this article the author conducted a critical review of current approaches to the definition of technical resources are fundamental errors in understanding the nature of this type of resource. Consider the available scientific thought in place of this type of resource in the aggregate enterprise resources. To improve understanding of the economic categories are the main features and technical resources as enterprise resources. As a result, the author provides a definition of "technical resources".

C. Ф. Андреюкк. т. н., доцент кафедри менеджменту, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпропетровськ

ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ КАПІТАЛІЗАЦІЇ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

C. F. AndreyukPh.D., Associate Professor of Management Department, "Ukrainian State University of Chemical Technology", Dnepropetrovsk

EVALUATION OF CAPITALIZATION METALLURGICAL ENTERPRISES IN THE POST-CRISIS PERIOD

У статті проаналізовано зміни рівня капіталізації найбільших металургійних підприємств України у посткризовий період та встановлено, що падіння ринкової капіталізації не співпадає зі змінами фактичної внутрішньої вартості активів підприємств. Доведено, що при визначенні інвестиційне привабливих або перецінених ринком акцій у кризовий та посткризовий періоди припустимо використовувати показники експрес оцінки, розраховані як відношення ринкової капіталізації компанії до вартості її балансових активів, що відображаються у фінансових звітах та не здатні приймати від’ємні значення.

Іn the article analyzes the level changes of capitalization biggest metallurgical enterprises in Ukraine in post-crisis the period and established that fall in market of capitalization does not coincide with changes in actual the intrinsic value firms' assets. Is proved that when determining investment of attractive or overvalued equity markets in crisis and post-crisis periods is permissible to use express evaluation of indices calculated as the ratio of market capitalization of the company to the cost of balance sheet assets recorded in the financial statements and can not take negative values.

І. К. Чукаєвад. е. н., ст. н. с. головний науковий співробітник Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м.КиївВ. А. Рамазановаспірант Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ В УКРАЇНУ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

I. K. Chukaevad. e. n., a main research worker of Public institution is «Institute of economy and prognostication of NAN of Ukraine»V. A. Ramazanovgraduate student of Public institution «Institute of economy and prognostication of NAN of Ukraine»

SUPPLY OF NATURAL GAS TO UKRAINE PROBLEMS AND WAYS OF DECISION

В статті розглянуто питання щодо використання механізмів зниження впливу ВАТ «Газпром» у сфері постачання природного газу в Україну. Країни Європи відіграють роль країн, які розглядаються як потенційні партнери реверсного постачання газу в Україну. Здійснення поставок газу в прямому і реверсному напрямках стане кроком вперед у зміцненні енергетичної безпеки держави. Досліджено основні проблеми диверсифікації постачання природного газу та запропоновано способи їх вирішення.

In the article a question is considered in relation to acquisition of the real mechanisms of decline of influence of «Gazprom» in the field of the supply of gas to Ukraines. The countries of Europe act part countries that is examined as potential partners of reversible supply of natural gas to Ukraine. Realization of supplying with gas in direct and reversible directions will become a step forward in strengthening of energy security of the state. The basic problems of diversification of supply of natural gas are investigated and offered ways of their decision.

Л. Н. Рябининад. э. н., профессор кафедры банковского дела, Одесский национальный экономический университет, г. Одесса

ТЕРМИНОЛОГИЯ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

L. N. Riabininadoctor of economic Sciences, Professor Department of banking of Odessa national economic university

TERMINOLOGY AND ITS IMPORTANCE IN THE THEORY AND THE PRACTICE OF ECONOMIC RELATIONS

Статья посвящена роли и значению терминологии в теории и практике экономических отношений, так как однозначное и четкое определение терминов позволяет избежать неясности и двойного толкования сущности одной и той же экономической категории, позволяя подменять одну экономическую категорию другой, в результате чего возникают ошибочные решения при их применении, что тормозит экономическое развитие страны.

The article is devoted to the role and meaning of the terminology in the theory and practice of economic relations as a clear and precise definition of terms allows to avoid ambiguity and double interpretation of the essence of same economic categories, allowing you to replace one economic category to another, and can result in wrong decisions in their application, which hampers economic development of the country.

Г. І. Карімовк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. ДніпродзержинськО. Ю. Огурцовастудент, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

РЕГІОНАЛЬНА МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА ЯК ФАКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ

G. I. KarimovPh.D., associate professor, assistant professor of organizational management and administration, Dniprodzerzhinsk State Technical University, DniprodzerzhinskO. Y. Ogurtsovastudent Dniprodzerzhinsk State Technical University, Dneprodzerzhynsk

REGIONAL YOUTH POLICY AS A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

В статті аналізуються цільові соціальні програми реалізації державної молодіжної політики на регіональному та міському рівні. Пропонуються напрямки інтенсифікації участі та зростання впливу розвитку молоді на рівень соціально-економічного розвитку регіону.

This paper analyzes the targeted social programs of national youth policies at regional and local level. Proposed directions of intensification of participation and increasing influence of young people on the level of socio-economic development of the region.

Є. В. Дроньк. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства, Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Чернівці

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА РЕГІОНУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

E. V. DronPhD, Chernivtsi Trade and Economics Institute of the Kyiv National Trade and Economics University, Chernivtsi

THE ECONOMIC SECURITY OF THE REGION IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

В статті розглядається категорія економічної безпеки регіону в контексті структурних перетворень економіки спровокованих глобалізаційними процесами.

In the article the category of economic security of region is examined in the context of structural transformations of economy of provoked by globalization.

Н. Г. Міценкокандидат економічних наук, доцент, Львівська комерційна академія

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМБІНАТУ

N. G. MitsenkoPhD, Associate Professor, Lviv Academy of Commerce

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF ECONOMIC EFFICIENCY OF MINING AND PROCESSING PLANT

Розглянуто прикладні аспекти комплексної оцінки економічної ефективності функціонування гірничо-збагачувального комбінату як великої монопродуктової економічної системи, що ґрунтується на визначені взаємозалежностей показників і факторів, які безпосередньо впливають на кінцеві результати діяльності підприємства. Запропонований підхід до оцінки економічної ефективності реалізується відносно декомпозиції функціонування окремих виробничих підрозділів підприємства, що дозволяє інтерпретувати отримані ним результати діяльності, розрахувати його внутрішньогосподарські резерви та розробити конкретні пропозиції щодо їх використання.

Practical aspects of a comprehensive assessment of economic efficiency of functioning of a mining and processing plant as a large mono-product economic system which is based on determining of certain parameters and interdependencies of factors that affect the final results of the company are considered. The suggested approach to assessment of economic efficiency is implemented relatively to decomposition of functioning of individual operating divisions of an enterprise, which allows to interpret the obtained results, calculate its internal reserves and to develop specific proposals on their usage.

В. В. Ковчк. е. н., старший викладач кафедри економічної теорії, ПВНЗ «Хмельницький економічний університет»

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА РІВЕНЬ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

V. KovchCandidate of Economic Studies, Senior Lecturer economic theory cathedra, Private Higher Educational Establishment "Khmelnytskyi Economic University"

LABOUR PAY AND STANDARDS OF SOCIETY NEEDS IN THE EMERGING INNOVATIVE ECONOMY

Розглянуто сучасну специфіку та реальний стан ринку праці, вимоги, що ставляться перед молодими фахівцями та умови праці, що їм пропонують. Досліджено можливості задоволення потреб суспільства за умов формування інноваційної економіки та при сучасному рівні оплати праці. Проаналізована політика держави та її роль щодо оплати праці.

It is examined the current specific character and the state of labour market, the requirements imposed on young professionalsand working conditions they are offered. It is looked into the opportunities of the contentment of society needs in terms of innovative economy and the present level of labour pay.It is analyzed the policy and its role in relation to labour pay.

Н. В. Добіжак. е. н., доцент кафедри „Фінанси і кредит” Вінницького інституту економіки ТНЕУ

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ АГРОСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

N. V. DobizhaPh.D., assistant professor of "Finance and Credit", Vinnitsa Institute of Economics TNEU

CURRENT STATUS AND PROBLEMS OF AGRICULTURAL INSURANCE IN UKRAINE

У статті досліджено стан сільськогосподарського страхування в Україні. Висвітлено основні проблеми та дано пропозиції щодо їх вирішення.

The article examines the state of agricultural insurance in Ukraine. The basic problem is given and suggestions for their solution.Key words: system of agricultural insurance, the business of insurance.

О. В. Болотнак. е. н., доцент , кафедри маркетингу та менеджменту ЗЕД, Харківського Національного Університету ім. В. Н. Каразіна

ЕМОЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ СПОЖИВАЧІВ

O. Bolotnacandidate of economic sciences (PhD in economics), Associate Professor of Marketing and Management Code, Kharkiv National University

EMOTIONAL MARKETING AS A TECHNOLOGY OF CONSUMERS BEHAVIOR ADMINISTRATION

Статтю присвячено аналізу емоційної складової в формуванні мотиваційних механізмів побудови бажаної для підприємств (фірм) поведінки споживача. Маркетинговий підхід до розкриття сутності та особливостей ринку послуг збагачений інструментами психологічної науки. Подібний ухил зумовлено сучасним станом розвитку світової економічної системи, що найбільш традиційно визначається як постіндустріальне суспільство, рідше (однак не менш влучно) – як економіка вражень.
Предметом роботи є аналіз прикладних регіональних аспектів маркетингу вражень. При цьому особлива увага приділена дослідженню ефективності використання нетрадиційних методів маркетингу (методів та інструментів емоційного маркетингу) в умовах подолання наслідків глобальної економічної кризи компаніями, що працюють на послуговому ринку в Україні. Саме емоції представлено найбільш потужною рушійною силою у створенні зміненої у відповідності до потреб підприємства (фірми) моделі поведінки споживача. Визнається діалектичний взаємозв’язок між парами категорій «емоції-потреби», «потреби - виробництво».

The present article is dedicated to the analysis of the emotional component in the process of motivational mechanisms formation of the desirable for enterprises (firms) customer’s behavior forming – up. The marketing lead-up to the market of services core and peculiarities disclose is enriched with instruments of the psychological science. Such an emphasis is stipulated by the modern global economical system condition that commonly is determined as a postindustrial society, less frequently (but not less nimbly) - as an experience economy.
The subject of the present work is the analysis of the experience marketing applied regional aspects. However, a particular attention is paid to the study of the efficiency of the non-traditional marketing methods use (methods and instruments of the emotional marketing) in terms of getting over the global economic crisis consequences by companies that work at the market of cervices in Ukraine. It’s the emotions that are represented as the most powerful impulsive force in the process of the consumer behavior model creation, modified in accordance with the enterprise (firm) needs. It is admitted the dialectic interrelation between pairs of the following categories: “emotions - needs”, “needs - production”.

Л. М. Задувайлок. е. н., старший викладач кафедри міжнародної економіки, Черкаський державний технологічний університет, м. ЧеркасиА. В. Фроловк .е. н., доцент бізнес-школи, Бізнес-школа Уральського Федерального Університету, м. Єкатеринбург

НОВІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ГРУПИ: ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ

L. M. ZaduvayloPhD in Economic Sciences, senior lecturer of department of international economy, Cherkasy State Technological University, CherkasyA. V. FrolovPhD in Economic Sciences, assistant professor of business school, Business School of Ural Federal University, Yekaterinburg

NEW INTEGRATION GROUPS: PECULIARITIES OF DEVELOPMENT AND POSSIBILITIES FOR UKRAINE

Проаналізовано особливості формування та розвитку нових інтеграційних утворень та їх торгівельні відносини з Україною, оцінено потенціал економічного зростання країн БРІКС, групи Н-11 та України, запропоновано напрями підвищення ефективності співпраці між Україною та новими інтеграційними групами.

In the article the peculiarities of organization and development of new integration groups and their trade relations with Ukraine were analyzed, the potential for economic growth of BRICS countries, group Next-11 and Ukraine was measured, the ways for increase of cooperation effectiveness between Ukraine and new integration groups were suggested.

Є. В. ШепельВикладач кафедри банківської справи Одеського національного економічного університету, м. Одеса

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ІНФЛЯЦІЙНИХ ОЧІКУВАНЬ НА БАНКІВСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Е. V. ShepelTeacher of department of banking of the Odesa national economic university, Odesa

THE METHODICAL GOING IS NEAR DETERMINATION OF INFLUENCE OF INFLATIONARY EXPECTATIONS ON BANK ACTIVITY

In the article theoretical bases of types of inflation, basic of her influence, are considered on bank activity. Factors which influence on development of bank activity because of act of inflationary processes are reasonable. Basic directions of account of inflation are certain at prognostication of development of bank activity.

В статье рассмотрены теоретические основы видов инфляции, основные компоненты ее влияния на банковскую деятельность. Обоснованы факторы, которые влияют на развитие банковской деятельности из-за действия инфляционных процессов. Определены основные направления учета инфляции при прогнозировании развития банковской деятельности.

Я. О. Зубрицькастарший викладач, Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя

ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ-ІДЕНТИФІКАТОРІВ ОПТИМАЛЬНОГО ПРОФІЛЮ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА АПК ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Y. O. Zubritskamajor tutor of Zaporizhzhya national technical university, Zaporizhzhya

THE DETERMINATION OF THE INDEXES-IDENTIFIERS OF THE LABOUR POTENTIAL MANAGEMENT SYSTEM OPTIMAL PROFILE OF AGRICULTURAL ENTERPRISE AS THE WAY TO PROVIDING ITS COMPETITIVENESS

В статті надано приклад побудови оптимального профілю системи управління трудовим потенціалом підприємства АПК на підставі експертного опитування. Наведено авторську формулу розрахунку показників-ідентифікаторів оптимального профілю й обчислено дані показники. Обґрунтовано програму підвищення конкурентоспроможності підприємства АПК.

The article provides an example of constructing the optimal profile of labour potential management system of agricultural enterprise on the basis of the expert survey. Author shows the formula of calculating the optimal profile identifiers. These indicators are calculated in the article. The program of improvement of the agricultural enterprise competitiveness is grounded.

О. Л. Кисельовздобувач, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЗМІСТУ СТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

O. L. Kiselevresearcher, International University of Business and Law, Kherson

CONCEPTUALIZATION CONTENTS OF THE STRUCTURE NATIONAL ECONOMY

Представлене дослідження присвячене визначенню теоретико-методичних основ управління розвитком змісту та структури національної економіки в умовах розбудови постіндустріального суспільства.

Research is devoted to the definition of the theoretical and methodological base for the development of the content and structure of the national economy in the development of post-industrial society.

Я. О. Квачукаспірант кафедри міжнародних фінансів Київського національного економічного університету

КОРПОРАТИВНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ

Yaroslav KvachukPost-graduate in Kyiv National Economic University

CORPORATE STRATEGIES OF DEVELOPMENT IN MULTINATIONAL CORPORATIONS

В статті описується структура ТНК, відносини між материнською компанією та її бізнес одиницями, дається поняття різним стилям управління ТНК. Розглядаються визначальні фактори, що впливають на корпоративну стратегію. Визначаються види корпоративних стратегії, описуються інструменти аналізу та прийняття рішень стосовно корпоративної стратегії ТНК.

In the following article the structure of MNC, relationships between parent company and its subsidiaries are described. Different styles of management of MNC are defined, considered factors which influence the corporate strategy. Described the types of corporate strategies, tools of analysis and decision making of corporate strategies of MNC are also considered.

О. Ю. Пироженкоаспирант, Национальная академия природоохранного и курортного строительства, г. Симферополь

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ АР КРЫМ С УЧЕТОМ ПРОЦЕССОВ УРБАНИЗАЦИИ

O. PirozhenkoPostgraduate, the National academy of environmental protection and resort development, Simferopol

PROPOSALS FOR REFORM OF THE SPATIAL STRUCTURE OF THE CRIMEA IN VIEW OF THE URBANIZATION PROCESS

В публикации предложен проект по совершенствованию пространственной структуры АР Крым, предусматривающий выделение шести округов, центрами которых являются узловые элементы опорного каркаса территории. Проект разработан на основе результатов апробации авторского подхода (на примере АР Крым) к оценке пространственной структуры региона в контексте реформирования территориального устройства с учетом процессов урбанизации.

The article proposed a project to improve the spatial structure of the Crimea of allocating the six districts, the centers of which are the nodal elements of the reference frame area. Project is developed on the results of testing the author's approach (as illustrate the Crimea) to assess the spatial structure of the region in a context of reforming the territorial unit in view the urbanization processes.

Є. О. Єщенкоаспірантка, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

МЕРЕЖЕВІ СПІЛЬНОТИ В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ

Е. О. Еshchenkopostgraduate student, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkіv

NETWORK COMMUNITIES IN THE CONTEXT ОF EMPLOYMENT

У статті розглядаються основні зміни та проблеми зайнятості на сучасному етапі розвитку, досліджується виникнення нових форм зайнятості та аналізується роль мережевих спільнот у цьому процесі.

The main changes and employment issues at the present stage of development are considered, the emergence of new forms of employment is examined and the impact of network communities on this process is defined in the article.

Л. В. Григор’єваканд. екон. наук, доцент кафедри післядипломної економічної освіти, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький

ВПЛИВ МОЖЛИВОСТЕЙ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ

L. V. HryhorievaPhD in Economics, Associate professor of Department of Postgraduate Economic Education, Khmelnitsky National University, Khmelnitsky

THE IMPACT OF POSSIBLE INTERNET-TECHNOLOGIES ON THE ENTERPRISES DEVELOPMENT

Розглянуто особливості розвитку підприємства. Проведено аналіз стану використання сучасних Інтернет-технологій, окремо приділено увагу стану ринку електронної комерції, його механізму та залученню логістичних компаній. Обґрунтовано можливість і доцільність їх застосування в веденні бізнесу. Сформульовано коло перспективних задач, вирішення яких можливе з допомогою Інтернет-технологій.

The features of the enterprise development. The analysis of the use of modern of the Internet-technologies, separately studied the market of e-commerce, E-commerce mechanism and the use of logistic companies. The possibility and feasibility of their use in the process of business. Formulated range of perspective problems whose solution is possible using the Internet-technologies.

С. І. Камінськийаспірант кафедри економіки та фінансів підприємства Київський національний торговельно-економічний університет

ОЦІНКА СТАНУ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

S. I. Kaminskiypost-graduate student of economics and finance companies department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

ASSESSMENT OF INVENTORY MANAGEMENT IN TRADE UKRAINE

У статті проведено дослідження стану управління товарними запасами на підприємствах торгівлі України за 2008-2012 роки та розраховано показники ефективності використання товарних запасів.

This article presents the study of inventory management in the trade of Ukraine for 2008-2012 years and calculated performance using inventory.

М. І. Пилипіваспірант, Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника, м. Івано-Франківськ

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОБЛІКОВИХ ПОТОКІВ У СИСТЕМІ ДІЛОВОГО ПАРТНЕРСТВА БАНКІВ

M. I. Pylypivpostgraduate student, Prycarpathians national university named after Vasyl Stefanyk, Ivano-Frankivsk

FORMATION OF INFORMATION ACCOUNTING FLOWS IN THE SYSTEM BUSINESS PARTNERSHIP OF BANKS

У статті досліджено питання щодо формування інформаційних облікових потоків у системі ділового партнерства банків. Проведено аналіз руху інформації у системі ділового партнерства банків. Виявлено специфічні проблеми функціонування інформаційно-облікового забезпечення у цій системі. Визначено основні напрямки формування інформаційних потоків банків.

The article deals with the question of the formation of accounting information flows in the system business partnership banks. The analysis of information flow in the system business partner banks. Identified specific problems in the functioning of your information in this system. The main directions of formation information flows banks.

О. Г. Кухараспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ

Oksana KukharPhd student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

CURRENT TRENDS THE DEVELOPMENT OF ANIMAL HUSBANDRY IN UKRAINE

Беззаперечним фактом є важливість національної продовольчої безпеки та експортний потенціал країни. Велику роль в даній місії держави відіграє тваринництво, яке забезпечує споживачів цінними продуктами харчування. Тому стан розвитку даної галузі сільського господарства є актуальним на даний час та віднесений до пріоритетних в завданнях аграрної політики держави. В статті охарактеризовано основні підгалузі тваринництва в Україні, наведено кількісні та якісні показники їх розвитку.

The absolute fact is the importance of national food security and export potential of the country. The livestock plays an important role in this mission state, which provides consumers valuable food. Therefore, the state of development of the agricultural sector is important at this time and referred to the priority objectives of agricultural policy. The paper describes the main sub-sector of livestock in Ukraine and their indicators of development.

Т. В. Ущаповськийаспірант, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ В КРАЇНАХ БРІКС

Т. V. UschapovskіyPhD student, Institute of International Relations of Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv

SYSTEM OF PROTECTION OF ECONOMIC COMPETITION IN THE BRICS

В даній статті автор розглядає поняття конкурентної політики як однієї із найголовніших складових механізму забезпечення економічного зростання країни. Наводиться поверхневий аналіз особливостей систем захисту економічної конкуренції в країнах БРІКС як представниках групи країн із перехідною економікою та таких, що розвиваються.

In this article the author examines the concept of competition policy as one of the most important components of the mechanism of provision of the economic growth. The author also provides a superficial analysis of peculiarities of systems of economic competition protection in the BRICS countries as representatives of the group of transition and developing countries.

С. А. Рибальченкоасистент кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ДИНАМІКА ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

S. A. RybalchenkoLecturer assistant Department of economic cybernetics Taras Shevchenko National University of Kyiv

DYNAMICS AND PECULIARITIES OF THE UKRAINIAN INSURANCE MARKET

У статті досліджуються основні показники діяльності страхових компаній України та виокремлюються характерні особливості, проблеми перспективи та розвитку.

This article studied key indicators of Ukrainian insurance companies and singles out the characteristics, problems and prospects of development.

О. М. Шемякінамагістр кафедри міжнародної економіки, НТУУ «КПІ»

АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТРОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ У СВІТІ

O. M. Shemiakinamaster of the International economy department, NTUU “KPI”

ANALYSIS AND PERSPECTIVES OF WIND ENERGY IN THE WORLD

Розглянуто значення та перспективи розвитку вітрової енергетики у світі, проведено огляд використання та встановлення потужностей сектору вітрової енергетики у світі. Охарактеризовано світові макроекономічні показники розвитку вітрової енергетики, проведено огляд світових лідерів у виробництві вітроустановок. Розглянуто перспективу розвитку сектору вітрової енергетики в Україні.

The role and perspectives of wind energy in the world and its trends. Characterized global macroeconomic indicators of wind energy, a review of the world leaders in the production vitroustanovok. The prospects of the development of wind energy sector in Ukraine.

Б. С. Федорченкоаспірант кафедри статистики та економічного аналізу Національного університету біоресурсів і природокористування України

ВИРОБНИЧА СОБІВАРТІСТЬ ЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЦІНИ НА БІОПАЛЬНЕ

B. S. Fedorchenkopostgraduate student of Department of Statistics and Economic Analysis of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

PRODUCTION COST OF ENERGY CROPS AS A BASIS OF PRICES FOR BIOFUEL

У статті розглянуто необхідність розвитку біоенергетичного потенціалу на сільськогосподарських підприємствах за для забезпечення енергетичної безпеки країни. Проведено аналіз виробничої собівартості енергетичних культур у Вінницькій області, з яких найефективніше виробляти пальне біологічного походження. Досліджено взаємозв’язок між витратами на виробництво енергетичних культур та собівартістю і ціною на біопальне.

The article deals with the need to develop bioenergy potential on agricultural enterprises for energy security. The analysis of the production cost of energy crops in the Vinnytsia region, of which the most effective way to produce fuels of biological origin. Investigated the relationship between the cost of production of energy crops and the cost and price of biofuels.

І. Д. Мартинюкаспірант, Державна установа «Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ

Iryna Martyniukgraduate student, State Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of NAS of Ukraine»

WAYS TO IMPROVE WATER MANAGEMENT AT NATIONAL AND REGIONAL LEVELS

В статті аналізуються та обґрунтовуються можливі шляхи удосконалення системи управління водними ресурсами України, зокрема, зосереджується увага на такому напрямі як максимізація ефекту від водоспоживання на територіях різних типів.

This article analyzes and explains the possible ways of improving the management of water resources of Ukraine, in particular, focuses attention on such a direction as to maximize the effect on water consumption in the territories of different types.

Н. О. Шурак. е. н., доцент, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий РігТ. Б. Ігнашкінак. е. н., доцент, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ

НЕОБХІДНІСТЬ ВРАХУВАННЯ ІНФЛЯЦІЇ ПРИ ВІДТВОРЕННІ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВ

N. O. Shuraсandidate of economic sciences, associate professor SHEE the «Kryvyi Rih national university», Kryvyi RihT. B. Ignashkinaсandidate of economic sciences, associate professor National metallurgical academy of Ukraine, Dnipropetrovsk

A NECESSITY OF ACCOUNT OF INFLATION IS AT RECREATION OF CAPITAL ASSETS OF ENTERPRISES

У статті наголошено на доцільності врахування інфляційних процесів під час відтворення основних фондів підприємств. Визначено факт інфляційного знецінення об’єктів основних фондів, що має місце в ринковій економіці. На цій основі виділено інфляційний складник амортизації, який має існувати поряд з іншими напрямками відшкодування зносу, зокрема, фізичного і морального. Наведено практичні розрахунки врахування інфляційного складника амортизації при здійсненні відтворювальних процесів на підприємстві.

In the article it is marked expedience of account of inflationary processes during the recreation of capital assets of enterprises. Certainly fact of inflationary depreciation of objects of capital assets, that takes place in a market economy. On this basis the inflationary component of depreciation, which must exist next to other directions of compensation of wear, is selected, in particular, physical and moral. The practical calculations of account of inflationary component of depreciation are resulted during realization of reproductive processes on an enterprise.

Р. Б. Бабичк. е. н., с. н. с., доцент кафедри економічної теорії, Національний авіаційний університет, м. Київ

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ЛІСОВОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

R. B. BabychPh.D., leading researcher, Associate professor of economics, National aviation university, Kyiv

ECOLOGIZATION OF THE FOREST SECTOR OF ECONOMY OF UKRAINE

В статті розглянуто основні напрями екологізації виробництва в лісовому секторі економіки України. Проведено еколого-економічний аналіз як інформаційно-аналітичну основу прийняття оптимальних управлінських рішень у лісовому секторі економіки, що має комплексний характер і включає наступні основні складові: екологічну експертизу, екологічну діагностику і ситуаційний аналіз, екологічний маркетинговий аналіз і екоаудит.

In the article examines the main trends in the greening of the forest sector in Ukraine. An ecological and economic analysis of how information and analytical framework of optimal management decisions in the forestry sector, which is complex and includes the following main components: environmental impact assessment, environmental diagnosis and situation analysis, environmental analysis.

А. В. Шайканд. е. н., професор, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м Кривий РігМ. П. Сагайдакк. е. н., доцент, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м Кривий РігМ. І. Іщенкок. е. н., Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м Кривий Ріг

АВС- ТА BSC-ТЕХНОЛОГІЇ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

A. V. ShaikanDoctor of Science Economics, Professor, Kryvyi Rih Economic Institute of SHEE «Kryvyi Rih National University», Kryvyi RihM. P. SagaidakCand. of Econ. Sciences, University Reader, Kryvyi Rih Economic Institute of SHEE “Kryvyi Rih National University”, Kryvyi RihM. I. IschenkoKryvyi Rih Economic Institute of SHEE “Kryvyi Rih National University”, Kryvyi Rih

ABC- AND BSC- TECHNOLOGIES IN PROVIDING OF INDUSTRIAL ENTERPRISE’S STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT

У статті розглянуто питання щодо використання технологій здійснення обліку витрат за видами діяльності АВС (Activity Based Costing) та системи збалансованих показників BSC (The Balanced Scorecard) в забезпеченні стратегічного маркетингового управління промисловими підприємствами. Доведено, що ефективність операційної діяльності промислових підприємств і її результативність залежить не від якості обраної керівництвом стратегії, а від якості її реалізації. Проаналізовано вимоги до змісту і структури звітності для потреб стратегічного управління промисловими підприємствами.

The problem, dealing with the usage of the expenditures accounting’s exercising technologies, according to the activity types of ABC (Activity Based Costing) and the system of the balanced indicators of BSC (The Balanced Scorecard) in providing of the industrial enterprises’ strategic marketing management, is examined in the article. It’s proved that the effectiveness of the industrial enterprises’ operational activity and its effectiveness depend not on the quality of the chosen by the leadership strategy, but on the quality of its realization. The requirements to the contents and the structure of reporting for the needs of the industrial enterprises’ strategic management are analyzed.

В. І. Саричевк. і. н., доцент кафедри міжнародних відносин, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

СУЧАСНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В КРАЇНАХ ЄС ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА

V. I. Sarychevcandidate of historical sciences, docent, Dnepropetrovsk National University of Oles Gonchar

TRANSFORMATION OF MECHANISMS OF SOCIAL PROTECTION IN THE EU AS A PART OF HUMAN DEVELOPMENT

У статті проаналізовані теоретичні підходи до визначення категорії соціального захисту та висвітлені основні напрямки зміни його механізмів на прикладі європейських моделей. Визначена роль структурних фондів та ініціативних програм у розв’язанні соціальних проблем країн-членів ЄС. Зроблено висновок щодо доцільності застосування позитивного європейського досвіду у побудові системи соціального захисту в Україні.

The paper analyzes the theoretical approaches to categorize social protection and the basic directions of changes of its mechanisms on the example of European models. The role of the Structural Funds and the action programs to address social issues of EU Member States. The conclusion about the feasibility of using the positive European experience in the construction of the social security system in Ukraine.

С. П. Стеценкок. е. н., доцент кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури

РІВЕНЬ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

S. StetsenkoPh.D. in economics, associate professor department, Kyiv National University of Construction and Architecture

A LEVEL OF HUMAN DEVELOPMENT IS IN MYKOLAIV AREA

У статті представлено теоретичні положення людського розвитку. Досліджено рівень людського розвитку в Миколаївській області та запропоновано напрями його підвищення.

The paper presents the theoretical principles of human development. The level of human development in Mykolaiv region and the directions of its improvement.

В. А. Черкасоваспірант Луганського  національного аграрного університету

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ТА АНАЛІЗУ ТЕМПІВ ЗРОСТАННЯ БІЗНЕС-ПОТОКІВ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. A. Cherkasova graduate student Lugansk National Agricultural University

METHODS OF ASSESSMENT AND ANALYSIS OF THE GROWTH OF THE BUSINESS FLOWS OF FOOD ENTERPRISES

В статті наведено результати удосконалення методики оцінки темпів зростання бізнес-потоків підприємств, яка є складовою системи оцінки їх інвестиційної привабливості.
 
В статье представлены результаты усовершенствования методики оценки темпов роста бизнес-потоков предприятий, которая является составляющей системы оценки их инвестиционной привлекательности.
 
In the article adumbrated the results of business-flows' growth estimation methodic perfection. That methodic is a part of investment attractions' estimation system.

Ю. М. Неговськастарший викладач, виконавчий директор, ПВНЗ «Національна академія управління», Київ, Україна

ДЕРЖАВНІ ЗАСАДИ Й ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Julia NegovskaSenior Lecturer, Executive Director, National Academy of Management, Kyiv, Ukraine

STATE PRINCIPLES AND ORGANIZATIONAL SUPPORT OF FORMING OF INNOVATIVE-INTELLECTUAL POTENTIAL OF NATIONAL ECONOMY

У статті розкрито сутність поняття «інноваційно-інтелектуальний потенціал національної економіки» і на основі синтетичного підходу визначено його структурну організацію, яка складається з ресурсної, функціональної і цільової складових. Обгрунтовані державні засади формування інноваційно-інтелектуального потенціалу економіки України, які представлені у вигляді ієрархічної системи, яка включає теоретико-методичний, інструментальний і організаційний рівні. Запропоновано організаційне забезпечення процесу реалізації державних засад формування інноваційно-інтелектуального потенціалу національної економіки.
 
In the article essence of concept "innovative-intellectual potential of national economy" is exposed on the basis of synthetic approach certainly it structural organization, that consists of resource, functional and special purpose constituents. Reasonable state principles of forming of innovative-intellectual potential the economies of Ukraine, that is presented as a hierarchical system, that includes theoretical and methodically, instrumental and organizational levels. The orgware of process of realization of state principles of forming of innovative-intellectual potential of national economy offers.

І. Л. Сазонецьд .е. н., професор, професор кафедри трудових ресурсів і підприємництва Національного університету водного господарства та природокористування, м. РівнеК. С. Стоянаспірантка Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне

СУТНІСТЬ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ З НАДАННЯ ПОСЛУГ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ

I. L. SazonetsDoctor of Economics, Professor, Department of Human Resources and Entrepreneurship, National University of Water Management and Nature Resources Use, RivneK. S. StoyanPost-graduate, National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

ENTITY AND CONCEPTUAL APPROACHES FOR CREATING MECHANISM OF MANAGEMENT OF ENTERPRISES PROVIDING SERVICES OF INTERNATIONAL TOURISM

У проведеному дослідженні автором розглянуто сутність механізму управління підприємствами з надання послуг міжнародного туризму. Визначено особливості функціонування підприємств галузі міжнародного туризму та здійснено удосконалення понятійного апарату. Визначено основні методологічні аспекти управління та основні елементи механізму управління підприємствами. Розглянуто основні підходи до управління підприємствами та визначено концептуальні підходи до формування механізму управління підприємствами з надання послуг міжнародного туризму.

In this article the author considered the entity of the mechanism of management of enterprises providing services of international tourism. There are determined features of the functioning of the enterprises providing services of international tourism and made the improvement of conceptual apparatus. There are determined the main methodological aspects of management and key elements of the mechanism of enterprise management. There are considered basic approaches to the management of enterprises and the conceptual approach to the formation of the mechanism of management of enterprises providing services of international tourism.

М. В. Кирикуасистент кафедри маркетингу, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. V.KyrykuTeaching Assistant Marketing Department, SHEE “Kryvyi Rih National University”

STATE REGULATION OF INFRASTRUCTURE SUPPORT OF INVESTMENT-INNOVATION ACTIVITIES OF PRODUCTION ENTERPRISES

В статті викладенні результати дослідження з питань державного регулювання інфраструктурного забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності промислових підприємств. Проведений аналіз нормативно-правових документів України з регулювання діяльності у сфері забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності промислових підприємств, серед яких розглянуто Закони України «Про інноваційну діяльність», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків».  Визначено, що одним з головних завдань, що стоять перед державою у цьому зв’язку, є створення необхідної нормативно-правової бази.
 
The article sets forth state regulation of infrastructure support of investment-innovation activities of production enterprises. The analysis of legal documents is done. These documents are regulations in the sphere of investment and innovation activity of production enterprises, including the reviewed laws of Ukraine “On innovation activity”, “On scientific and technical activity”, “On scientific and technical expertise”, “On Special Regime of Innovation Activity of Technological Parks”. It was determined that one of the main challenges the country faces in this regard is to create the necessary legal framework.

В. Р. Купчакк. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ В СИСТЕМІ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ

Vladimir R. KupchakPhD, associate Professor of international Economics, marketing, and management of Ivano-Frankivsk training and research Institute of management Ternopil national economic University

THE STATE POLICY OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION IN THE SYSTEM OF PROJECT INVESTMENT MANAGEMENT

У статті досліджена державна політика розвитку економіки регіону в системі проектного управління інвестиціями. Запропонований механізм реалізації державної політики розвитку економіки регіону в системі проектного управління інвестиціями, який складається з координаційно-управлінських, аналітично-інформаційних і оперативно-консультаційних блоків.

The article examines the state policy of economic development of the region in the project management system investment. Proposed mechanism for the implementation of the state policy of economic development of the region in the system of project investment management, which consists of coordinating, managerial, analytical, informational, and operational consulting units.

В статье исследована государственная политика развития экономики региона в системе проектного управления инвестициями. Предложенный механизм реализации государственной политики развития экономики региона в системе проектного управления инвестициями, который состоит из координационно-управленческих, аналитическо-информационных и оперативно-консультационных блоков.

О. С. Харченкоздобувач, ПВНЗ «Європейський університет»

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

О. KharchenkoResearcher, “European University”

SCIENTIFIC AND METHODICAL APPROACH TO MANAGING SOLVENCY IN FINANCIAL SECURITY SYSTEM OF HOUSING AND COMMUNAL ENTERPRISES

У статі на основі дослідження концептуальних положень теорії фінансів щодо управління платоспроможністю підприємства як одного із важливих індикаторів фінансової безпеки, запропоновано методичний підхід порядку узгодження результатів інтегральної оцінки організаційно-фінансового стану підприємств житлово-комунального господарства (ЖКГ) із рівнем їх платоспроможності в системі фінансової безпеки. Визначено критерії, яким має відповідати підприємство комунального господарства, зокрема це: оцінка організаційно-фінансового стану та її розмежування на фінансово-стійкий, адаптивний, гранично допустимий, задовільний та незадовільний організаційно-фінансовий стан; рівень фінансової безпеки; висновок щодо оцінки організаційно-фінансового стану, який констатує результат організаційно-фінансової діяльності підприємства ЖКГ. Проведено фактичний розрахунок базових показників для підприємств ЖКГ муніципальних районів м. Києва. Такий підхід надає змогу відстежувати фінансовий стан суб’єкту господарювання на кожному етапі виробничого циклу, визначати його організаційно-фінансове забезпечення з метою вибору оптимальних шляхів досягнення відповідного рівня фінансової безпеки підприємств житлово-комунального господарства. Враховуючи проблематику даного дослідження доведено наявність потреби у виборі оптимальних умов, які мають найбільш значний вплив на процес забезпечення платоспроможності підприємств та підвищують ефективність фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, а також рівень їх фінансової безпеки в сучасних умовах розвитку економіки.

The article is based on the conceptual principles of the theory of finance for the management of solvency as one of the important indicators of financial security. In this article was offered the methodical approach for procedure of coordination the results of integrated assessment of organizational and financial condition of housing and communal services (HCS) with the level of solvency in the financial security system. The criteria to which may satisfy the communal services were determined, in particular: assessment of organizational and financial condition and its distinction between financial and sustainable, adaptive, the maximum allowable, satisfactory and unsatisfactory organizational and financial condition; level of financial security; conclusion of the evaluation of the organizational and financial condition, which states the result of organizational and financial activity of HCS enterprises. It was conducted an actual calculation of basic indicators for municipal Kyiv’ districts of HCS enterprises. This approach allowed to track the financial position of an entity at each stage of the production cycle, to determine its organizational and financial support in order to choose the best ways for achieving an appropriate level of financial security of housing and communal services. Including the problems of this research were proved the need for the selection of the optimal conditions that have the most significant impact on the process of the implementation solvency of enterprises; improving the efficiency of financial and business entities, and its level of financial security in modern conditions of economic development.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"