Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 8, 2010

Н. М. Тополенкок.н.держ.упр., доцент, Академія митної служби України

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИДАТКІВ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ ОРГАНІВ

У статті розглядаються особливості та облік видатків фінансово – господарської діяльності митних органів, їх розподіл на касові та фактичні. На основі аналізу діючого законодавства досліджені основні зміни в економічній класифікації видатків.
 
In the article features and account of charges are examined financially – economic activity of custom organs, their distributing on a cashdesk and actual. On the basis of analysis of current legislation basic changes are investigational in economic classification of charges.

О. В. Прокопенкод.е.н., завідувач кафедри економічної теорії, Сумський державний університетО. В. Кліменкоасистент кафедри економічної теорії, Сумський державний університетС. С. Марочкостудент факультету економіки та менеджменту, Сумський державний університет

ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Досліджено основні проблеми інвестиційного забезпечення охорони навколишнього природного середовища (НПС) та раціонального природокористування. Запропоновано основні напрями вдосконалення застосування економічних інструментів стимулювання, спрямованих на узгодження еколого-економічних інтересів суб’єктів господарювання у сфері інвестиційної діяльності.
 
The basic problems of investment providing protection of environment are investigated there in the article. There are outlined the modern approaches to the a management of investment activity from the position of it’s effectiveness in the decision of Ecological and Economic problems. There are proposed the basic directions to improve the use of Economic instruments which are to coordinate Ecological and Economic interests of Economic agents in the field of investment activity.

І. М. Калінчикнауковий співробітник, ННЦ «Інститут землеробства УААН»

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО МЕТИ ТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

В статті досліджено динамічні зміни в країнах світу кількості населення, земельних угідь, питної води, споживання основних продуктів харчування тощо. Показано, що Україна разом з Росією та Аргентиною в розрахунку на жителя мають найвищу забезпеченість земельними ресурсами і в перспективі будуть потенційно найбільшими експортерами продуктів харчування в країни з низьким рівнем землезабезпеченості.

Н. Г. Метеленкок.е.н., доцент, Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАХОДИ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СИСТЕМІ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

Розроблено організаційно-економічні заходи мотивації трудової діяльності у системі розвитку внутрішнього соціального партнерства, визначено індикатори та фактори впливу економічних заходів на мотивацію трудової діяльності у системі розвитку внутрішнього соціального партнерства
 
The organizational-economic measures of motivation of labour activity in the system of development of internal social partnership were developed. Indicators and factors of influence of economic measures on motivation of labour activity in the system of development of internal social partnership were specified.

І. П. Шульгадоцент, к.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ТОВАРИСТВА ПРИ ВИПУСКУ ТА РОЗМІЩЕННІ АКЦІЙ

Досліджено наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених та практиків щодо розуміння поняття «загрози економічні безпеці підприємства». Запропоновано авторське поняття «загрози економічній безпеці акціонерного товариства при випуску та публічному розміщення акцій», яке враховує специфіку функціонування акціонерних товариств в Україні. Встановлено основні загрози економічній безпеці акціонерного товариства при випуску та розміщення акцій в залежності від етапу емісійної діяльності, за місцем виникнення, за природою виникнення, за ймовірністю виникнення, за суб’єктами, що їх можуть спричинити, за відношенням до людської діяльності, за часом реалізації загроз, за можливістю прогнозування, за економічними наслідками випуску та/або розміщення акцій.
 
Scientific research work of domestic and foreign scholars and practitioners to understand the concept of "threats to security and economic enterprise." A concept of "threats to economic security company in the issuance and public offering, which takes into account the specifics of operation of joint stock companies in Ukraine. The main threat to economic security of the company at issue and placement depending on the stage of emission, the place of occurrence, occurrence in nature, with the probability of occurrence for subjects that they can cause, according to the ratio of human activity, time of threats, with the possibility of forecasting, economic impact on output and / or placement aktsiy.aktsionernoho association with the production and placement.

Г. С. Ліхоносовааспірант, Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМООРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

Надано авторське бачення інформаційного забезпечення самоорганізації підприємств. Обґрунтовано необхідность структурування прийманої інформації, дослідження модифікації сигналів інформації усередині підприємства. Запропоновано видилення груп інформаційних індикаторів та алгоритм корегування інформаційного забезпечення щодо процесів самоорганізації.
 
Provided vision copyright information of self-organization of the enterprise. Proved necessary receptions structuring information, research update information signals within the enterprise. A group allocation information indicators and information of algorithm adjustments on self-organization processes.

О. С. Дубровакандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу та менеджменту, Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

ПРОЦЕС РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

У статті узагальнено погляди сучасних науковців та представлено комплексне бачення процесу розробки та реалізації конкурентної стратегії підприємства. Визначено чинники та умови, необхідність врахування та дотримання  яких на конкретних етапах процесу формування конкурентної стратегії є вкрай важливим і сприяє оптимальному використанню наявного стратегічного потенціалу підприємства.
 
The article summarizes the views of modern scientists and presents a comprehensive vision of designing and realization of a competitive business strategy. The author presents the factors and conditions that should be considered and kept on each specific stage during the elaboration of a competitive strategy. These factors are extremely important because they contribute to the optimal use of available strategic potential of the company.

Г. Л. Красневичаспірант кафедри економіки підприємництва, Київський національний торговельно-економічний університет

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЕКОНОМІЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ РОЗВИТКУ „ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ФОРМИ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ” (ВІДКРИТТЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ)

У статті запропоновано методичні підходи економічного обґрунтування проекту розвитку „впровадження електронної форми продажу товарів” (відкриття Інтернет-магазину). Уточнено сутність проекту розвитку „впровадження електронної форми продажу товарів” (відкриття Інтернет-магазину).
 
The article offers methodological approaches to the economic grounding of the development project “implementation of the electronic form of sale of goods” (opening of Internet shop). Specified sense of the development project “implementation of the electronic form of sale of goods” (opening of Internet shop).

С. В. Капітулак.е.н., доцент кафедри економічного аналізу і фінансів Криворізький технічний університетС. І. Шевченкоздобувач, Криворізький технічний університетВ. В. ШпіткоКриворізький технічний університет

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

В статті піднімається проблема оцінки та управління енергетичної безпеки підприємства. Досліджено та проаналізовано існуючі підходи до визначення, класифікації та оцінки рівня енергетичної безпеки підприємства.
Наведено удосконалене визначення енергетичної безпеки підприємства, визначено фактори її зовнішньої та внутрішньої загроз. Запропоновано метод оцінки рівня енергобезпеки підприємства на основі порівняння фактичних даних з нормативними. Встановлено аспекти та напрямки підвищення енергобезпеки підприємства.
 
This article raises the problem of estimation and management of enterprise energy security. Present approaches for estimation, classification and estimation of enterprise energy security level were researched and analysed.
Improved definition of enterprise energy security was described, factors of its external and internal threats were defined. Method for estimation of energy security level was proposed, based a comparing of actual and normative data. Aspects and directions of effectiveness increase of enterprise energy security were determined.

О. І. Поповкандидат економічних наук, доцент, Університет економіки і права «КРОК»,  м. Київ

СИНХРОНІЗАЦІЯ РУХУ ПОТОКІВ У ЛАНЦЮГАХ ПОСТАВОК ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Розглянуто питання взаємодії потоків у ланцюгах поставок підприємств харчової промисловості. Запропоновано механізми бюджетування логістичної діяльності підприємств харчової промисловості.
 
Issues of flows interaction in supply chains of food industry enterprises were considered. The mechanisms of budgeting in logistics activities of food industry enterprises were offered.

Н. М. Проскурінак.е.н., доцент В.П. Коваленко, аспірант, Запорізький національний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ: АДАПТАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ДО УМОВ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ

В статті досліджено зарубіжний досвід розвитку ринку аудиторських послуг, його позитивні і негативні сторони; можливості його адаптації до умов вітчизняної економіки.
 
Foreign experience of market development of public accountant services, his positive and negative sides, is explored in the article; possibilities of his adaptation to the terms of domestic economy.

С. О. Хайлукк.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», м.СумиС. М. Новакк.техн.н., доцент, завідуючий кафедри економічної кібернетики ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», м.Суми

ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ МЕТОДУ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В статті запропоновано розбиття потенційних користувачів інформацією про рівень ефективності діяльності банків на чотири основні групи. Обґрунтовано доцільність застосування різних методів для оцінки та аналізу ефективності банківської діяльності для різних груп користувачів. З цією метою проведено порівняльний аналіз методів та моделей, що використовуються для оцінки ефективності банків.
 
In the article it is proposed to divide the potential users of the information about the level of bank efficiency into four basic groups. The expedience of the application of different methods for bank efficiency estimation and analysis by different groups of users is argued. The comparative analysis of methods and models which are used for the estimation of banks efficiency is conducted.

О. М. Сазонецьдоктор економічних наук, доцент, професор кафедри міжнародних фінансів, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ГРОШОВИХ СИСТЕМАХ СВІТУ

Розкрито сутність нових форм фінансових інструментів, заснованих на інформаційних технологіях.  Розглянуто тенденції розвитку систем електронних платежів в різних країнах світу.  Подано шляхи вирішення проблем, породжених впровадженням систем електронного обігу в Україні, та перспективи його розвитку.
 
Essence of new forms of financial instruments, based on information technologies is exposed. Trends of the development of the systems of electronic payments are considered in the different countries of the world. The ways of decision of problems, descendant by introduction  systems of electronic appeal in Ukraine are given, and prospects of its development too.

М. Ю. Соколованачальник відділу фінансового моніторингу, філії «Головне управління ПАТ Промінвестбанк в Донецькій області»

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ДЕЯКИХ ПРОБЛЕМ БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИМ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, З ВИКОРИСТАННЯМ МІЖНАРОДНИХ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК

Досліджується система організації фінансового моніторингу фінансових операцій з використанням міжнародних платіжних карток в банківській сфері. Розглядаються найбільш ризикові фінансові операції з точки зору використання з метою відмивання доходів. Пропонується заходи зниження ризиків використання платіжних карток з метою легалізації коштів.

The system of organization of the financial monitoring of the financial transactions using international payment cards in the banking sector is studying. The most risky financial transactions in terms of use with the purpose of the money laundering are considering. Measures for the reduction of the risks of use of the payment cards with the purpose of the money laundering are proposing.

Н. В. Шевчукк.е.н., доцент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана

ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ

У статті проаналізовано сучасні публікації щодо питання економічної ефективності, а також оцінювання ефективності ресурсного забезпечення діяльності підприємств. Проілюстровано вартісну модель ресурсних факторів підприємства, як ключового елементу ефективності вартісно-орієнтованого менеджменту.

In the article modern publications to the question of economic efficiency and resource providing evaluation efficiency of enterprises activity are analyzed. The cost model of enterprise resource factors is illustrated, as a key element of efficiency value-based management.

І. В. Космідайлозавідувач навчального відділу, ст. викладач кафедри економіки та менеджменту, Уманська філія Європейського університету

МЕТОДИЧНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УКРАЇНІ

 У статті розкривається суть методичних положень щодо управління державними підприємствами в Україні. Сформовано найважливіші пропозиції щодо їх вдосконалення вимог соціально-економічного розвитку національної економіки. Уточнено понятійний апарат управління підприємствами державного сектора.
 
Main methodical principles about management of state enterprises in Ukraine are considered in the article. The most important proposal about improvement of their management are formulated. The demand of social and economic development of the national economy is taken into consideration. Main conception of management of state enterprises are specified.   

В. А. Вільхааспірант, Національний університет “Києво-Могилянська академія”

ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ЕНЕРГОРИНКУ УКРАЇНИ

Розглядається проблематика запланованої Україною реформи оптового ринку електроенергії (ОРЕ), яка передбачає перехід на модель Ринку двосторонніх договорів. Обґрунтування реформи пов’язано з необхідністю приваблення інвестицій в генеруючі потужності, з нестачею яких країна може зіткнутися вже в найближчі роки. Невизначеність зі здійсненням реформування та нинішній характер ринку, з перехресним субсидуванням одних видів генерації іншими, призводять до стримування цих інвестицій та потенційної загрози енергетичній безпеці країни. Разом з тим, аналіз передбачуваних наслідків реформи показує, що в процесі її проведення країна зіткнеться і повинна буде врахувати ряд труднощів.
 
Examined are problems concerning the planned electricity market reform in Ukraine which aims transition to the bilateral contracts model. Substantiation of the reform is linked to a necessity in attracting investments into generating capacities, whose deficiency the country may face as soon as in the nearest years. Uncertainty about the implementation of the reform and features of the present market, with cross-subsidizing between types of generation, lead to deterrence of those investments, hence a potential danger to energy safety of the country. A the same time, the analysis of foreseeable outcomes of the reform reveals that in the course of its implementation the country will have to face and manage a number of difficulties.

Н. В. Зачосовавикладач, заступник завідувача кафедри фінансів та кредиту, Східноєвропейський університет економіки та менеджменту

ЕТАПИ РОЗРОБКИ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

У статті розкрито основи процесу проведення оцінки рівня економічної безпеки компанії з управління активами (КУА), виконано розробку методологічного інструментарію оцінки стану економічної безпеки. Детально описано етапи розробки методики оцінки рівня економічної безпеки та конкретизовано дії суб’єктів проведення процедури такого оцінювання на кожному окремому етапі.
 
The article explores the foundations of the process of the economic security level of the asset management company (AMC) assessing, develops a methodological tool of AMC economic security assessment. The author detailed stages of design the assessing of the economic security level and specified the actions that subjects of this evaluation procedure at each separate stage must do.

О. А. Липинськак.е.н., старший науковий співробітник,. Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН УкраїниС. М. Бонярк.е.н., доцент кафедри „Перевезень і маркетингу”, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

ІНСТИТУЦІЙНА СКЛАДОВА ВИКОРИСТАННЯ ТРАНСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

Викладаються основні положення, терміни та визначення щодо створення Правил перевезення зовнішньоторговельних та транзитних вантажів за участю водного транспорту в умовах застосування електронної торгівлі

General provisions, terms and determinations, are laid out in relation to creation of Rules of transportation of cargoes of foreign trades and transits with participation of water-carriage in the conditions of application of electronic trade

В. Ф. Столяровд.е.н., професор, завідувач кафедри національної та міжнародної економіки, Українська академія бізнесу та підприємництваО. В. Музиченкостарший викладач кафедри міжнародних фінансів, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

СПЕЦІАЛЬНІ ПОДАТКОВІ РЕЖИМИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ СПРОЩЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОПОДАТКУВАННЯ

Проведено аналіз досвіду застосування у податкових системах країн з транзитивними економіками спеціальних податкових режимів спрощення процедури оподаткування

The analysis of application in the tax systems of countries with transitive economy of special tax regimes tax simplification

М. В. Макаренкод.е.н., професор, ректор, Державний економіко-технологічний університет транспортуІ. М. Гойхманк.е.н., доцент, професор кафедри «Облік і аудит», Державний економіко-технологічний університет транспорту

ДИНАМІКА І СТРУКТУРА ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПАСАЖИРІВ

Спираючись на Методологічні засади економіко-статистичного аналізу роботи залізничного транспорту, що запропоновані авторами в [11], в цій статті розглянуто методику та способи системного дослідження транспортної рухливості населення, динаміки і структури перевезень пасажирів за видами сполучень, виявлено тенденції (тренди) та структурні зрушення, які відбулись за період 1995-2009 рр., обґрунтовані основні напрямки і рекомендації щодо підвищення ефективності пасажирських перевезень на залізничному транспорті України, збільшення їх сегменту на загальному транспортному ринку.

В. С. Роздобудькокерівник відділу при middle-office, ЗАТ КБ «ПриватБанк»

РЕСУРСНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Запропоновано ресурсне обґрунтування економічної безпеки підприємства. Визначено необхідність захисту стратегічних ресурсів підприємства як основи його економічної безпеки у конкурентному середовищі.
 
Resource justification of enterprise economic security was proposed. The need for protection of enterprise strategic resources as the basis for its economic security in a competitive environment were detected.

Л. І. Кийдавикладач кафедри державного управління та митної справи, Академія митної служби України

МИТНИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ

Діяльність митних органів України пов’язана із здійсненням митного контролю та митного оформлення товарiв, речей, валюти, цінностей, транспортних засобiв, які переміщуються через митний кордон України.

Митне оформлення та митний контроль здійснюються особовим складом підрозділів регіональних митниць, митниць, і є його повсякденною роботою. Як і будь-яка діяльність, робота по виконанню митного контролю та митного оформлення потребує належної організації. Тобто всі операції, які здійснюються в процесі митного оформлення та контролю, повинні бути належним чином упорядковані та відображені в нормативних актах (документах), технологічних схемах, порядках, що визначають правову основу та послідовність дій співробітників митниц

М. С. Пашкевичкандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства Державного ВНЗ «Національний гірничий університет»

ДЕРЖАВА ТА РЕГІОНИ: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ

Досліджено існуючі напрями розбудови ефективної системи взаємозв’язків між державним управлінням та регіональним розвитком. Акцент зроблено на економічних проблемах використання потенціалу продуктивних сил регіонів. Здійснено ретроспективний аналіз концепцій, механізмів та інструментів державного управління економічними системами регіонів України.

Existing vectors of building of effective system for setting connections between state governance and regional development are investigated. Current economic problems of regions’ production capacity using are emphasized. Retrospective analysis of conceptions, mechanisms and instruments of state governance of regional economic systems in Ukraine are performed.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"