Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 7, 2018

Л. Л. Калініченкод-р екон. наук, проф, зав. кафедри економіки Харківського національного університету будівництва та архітектуриВ. М. Бредіхінканд. техн. наук, доцент, доцент кафедри економіки Харківського національного університету будівництва та архітектури

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

L. L. KalinichenkoDoctor of Science in Economics, professor, Head of the Department of Economics, Kharkiv National University of Construction and ArchitectureV. М. BredikhinCand. tech Sciences, associate professor, associate professor Department of Economics, Kharkiv National University of Construction and Architecture

PROBLEM ASPECTS OF INNOVATION MANAGEMENT POTENTIAL OF BUILDING ENTERPRISES

У статті викладено проблемні аспекти ринку будівельної галузі України. Проаналізовано діяльність підприємств будівельної сфери з огляду на забезпечення відповідності системи управління цілям та завданням. Окреслено основні фактори, що впливають на динаміку розвитку будівництва. Доведено, що для ефективної виробничо-господарчої діяльності підприємства потрібно дві нерозривні складові: інноваційні процеси та розвиток будівельного підприємства. Інноваційні можливості будівельного підприємства та його інноваційний потенціал – це ядро всього потенціалу підприємства. Надано рекомендації щодо покращення ситуації в напрямі використання інноваційного потенціалу будівельної галузі та стану економіки будівельних підприємств. Обґрунтовано необхідність кластеризації підприємств досліджуваної галузі. Проведений аналіз галузі дає можливість оцінити рівень інноваційної діяльності підприємств і позиціювання підприємств за рівнем інноваційної діяльності та економічного зростання.

The article outlines the problematic aspects of the construction industry in Ukraine. The activity of construction companies in Ukraine is analyzed in view of ensuring the compliance of the management system with the goals and objectives. The main factors influencing the dynamics of construction development are outlined. It is proved that for an effective production and economic activity of the enterprise two inextricable components are needed: innovative processes and development of a construction enterprise. The innovative capabilities of the construction company and its innovative potential are the core of the entire potential of the enterprise. The recommendations for improvement of the situation in the direction of using the innovative potential of the construction industry and the state of the economy of construction enterprises are given. The necessity of clustering of enterprises of the investigated branch is substantiated. The analysis of the industry provides an opportunity to assess the level of innovation activity of enterprises and the positioning of enterprises by the level of innovation activity and economic growth.

К. С. Жадькодоктор економічних наук, професор, завідувач кафедри підприємництва та економіки підприємств Університету митної справи та фінансівТ. І. Носовакандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва і торгівлі Одеського національного політехнічного університету

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ М’ЯСА СВИНИНИ В УМОВАХ СКЛАДНОГО ЕПІЗООТИЧНОГО СТАНУ

K. S. ZhadkoPhD, Head of the Department business and Enterprise Economics, University of Customs and FinanceT. I. NosovaPhD (Econ.), Associate Professor of the department of Business and Trade of the Odessa National Polytechnic University

PROBLEMATIC ASPECTS OF THE EFFICIENCY OF PRODUCTION AND SALES OF PORK МЕAT IN CONDITIONS OF COMPLEX EPIZOOTIC STATE

В статті розглядається фактичний стан справ в галузі свинарства і напрями підвищення ефективності виробництва та реалізації свинини в умовах складного епізоотичного стану. Описано тенденції та запропоновано шляхи вирішення проблемних аспектів ефективності виробництва і реалізації м’яса свинини.
На наш погляд саме державна підтримка та створення нормальних умов кредитування діяльності дозволить нормально покращувати як показники ефективності так і реалізації свинини. Як результат, сумісна координація діяльності і консолідація в сфері виробництва і реалізації свинини на рівні регіонів, міждержавному рівні дозволить призупинити інтенсивне розповсюдження захворювання свиней і створить умови привабливості для інвесторів. Україна має вирішити низку внутрішніх завдань, націлених на боротьбу з хворобами, зокрема, це впровадження ідентифікації та реєстрації поголів’я у присадибному секторі і тоді відстежувати ситуацію з хворобами поголів’я у цьому сегменті стане простіше та запровадити реєстр переміщення свиней, відстеження продукції.

The article deals with the actual state of affairs in the field of pig breeding and the directions of increasing the efficiency of production and sales of pork in a complex epizootic state. The tendencies are described and ways of solving of problematic aspects of efficiency of production and realization of pork meat are offered. In our opinion, it is state support and the creation of normal conditions of lending activity will allow to improve normally both performance indicators and sales of pork. As a result, coordination of activities and consolidation in the area of production and sale of pork at the regional level will be mutually compatible, and the interstate level will allow the intensive spread of the disease of pigs to be suspended and create conditions of attractiveness for investors. Ukraine has to solve a number of internal problems aimed at fighting diseases, in particular, introducing the identification and registration of livestock in the household sector, and then tracking the disease situation in this segment will be easier and introduce a register of pigs moving, tracking products.

Н. К. Васильєвад. е. н., професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ОЦІНКА РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

N. K. VasylievaDoctor of Sciences (Economics), Professor, Head of Department of Information Systems and Technologies, Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro-city

ASSESSMENT OF REGIONAL FOOD SECURITY IN UKRAINE

Продовольча безпека потребує постійного контролю та є стратегічним орієнтиром економіки України. Охарактеризувати стан продовольчої безпеки дозволяє склад харчового кошику, що істотно різниться поміж регіонами. На виконання цього завдання запропонована інтегральна рангова оцінка, побудована по показниках базових продуктів тваринного і рослинного походження. Інформаційна база є доступною з джерел офіційної державної статистики. Запропонована інтегральна рангова оцінка впорядковує області за рівнем загрози продовольчій безпеці. Для описання міри неоднорідності вибірки оцінок застосовано децильний та квінтильний коефіцієнти і показники варіації. Вони показують розбіжність у підтримці регіональної продовольчої безпеки і добробуту населення. Впорядкування рангів споживання у складі харчових кошиків кожного регіону обґрунтовує продуктові пріоритети вдосконалення продовольчої безпеки областей України.

Food security needs constant control and is a strategic purpose of Ukrainian economics. The content of the food basket makes it possible to characterize the state of food security which differs significantly among the regions. To solve this issue the aggregate rank assessment created by means of indicators to the principal animal and crop food products was proposed. The relevant data are available from the official sources of the state statistics. The proposed aggregate rank assessment arranges order of the regions according to the level of a threat to their food security. The decile and quintile coefficients as well as indicators of variation were applied to measuring a diversity of the assessments’ sample. They depict differences between food security and population’s welfare by the regions. Sorting ranks of consumption in the food basket of every region substantiates product priorities over improving food security in Ukraine.

К. В. Васьківськад. е. н., професор, Католицький університет Любельський Івана Павла ІІ, м. Люблін, Польща, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. ЛьвівЮ. П. Васьківськийк. філол. н., доцент кафедри теорії і практики журналістики Львівський національний університет імені Івана Франка, м. ЛьвівО. І. Децикздобувач кафедри фінансів суб’єктів господарювання, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. ЛьвівВ. Б. Прокопишакк. е. н., старший викладач кафедри фінансів суб’єктів господарювання, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

K. VaskivskaDoctor of Economics, Professor Catholic University of Lyubelsky Ivan Paul II, Lublin, Poland, Lviv National University named after Ivan Franko, Lviv, UkraineY. VaskivskyуCandidate of Philology, Associate Professor, Chair of Theory and Practice of Journalism Lviv National University named after Ivan Franko, Lviv, UkraineO. DecyckApplicant of the Department of Finance of Business Entities, Lviv National University named after Ivan Franko, Lviv, UkraineV. ProkopyshakCandidate of Economic Sciences, Senior Lecturer of the Department of Finance of Business Entities, Lviv National University named after Ivan Franko, Lviv, Ukraine

FINANCIAL SUPPORT OF INVESTMENT ACTIVITY OF BUSINESS ENTITIES: REGIONAL ASPECT

Дана стаття присвячена розробленню практичних рекомендацій щодо зміцнення фінансового забезпечення інвестиційної діяльності суб’єктів підприємництва. Запропоновано власне трактування поняття «фінансове забезпечення інвестиційної діяльності суб’єктів підприємництва». Виокремлено принципи фінансового забезпечення інвестиційної діяльності суб’єктів підприємництва, які змінюються відповідно до вимог часу. Виокремлено структурні компоненти механізму фінансового забезпечення інвестиційного розвитку суб’єктів підприємництва, комплексне використання яких забезпечить ефективне його функціонування, а результатом функціонування даного механізму є зростання прибутковості, підвищення їх конкурентоспроможності в ринковому середовищі. Запропоновано основні етапи реалізації фінансового забезпечення інвестиційної діяльності суб’єктів підприємництва. Виокремлено, що серед джерел фінансування лідируючі позиції займають власні кошти підприємств та прослідковується тенденція зростання коштів місцевого бюджету, що підкреслює позитивні результати адміністративно-територіальної реформи.

This article is devoted to the development of practical recommendations for strengthening the financial support of investment activities of business entities. Proposed self-interpretation of the concept of "financial provision of investment activity of business entities". The principles of financial provision of investment activity of business entities, which are changed in accordance with the requirements of time, are singled out. The structural components of the mechanism of financial provision of investment development of business entities, the complex use of which will ensure its effective functioning, are identified, and the result of the functioning of this mechanism is the increase of profitability, increase of their competitiveness in the market environment. The main stages of realization of financial support of investment activity of subjects of entrepreneurship are offered. It is noted that among the sources of financing, the leading positions occupy own funds of enterprises and the tendency of growth of funds of the local budget, which underlines the positive results of administrative-territorial reform, is observed.

А. О. Касичдоктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА ПІДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ФАХІВЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕНЕДЖМЕНТ»

A О. KasychDoctor of Science (Economics), Professor, Head of Department of management, Kyiv national University of technologies and design

COMPETENCY APPROACH AS FUNDAMENTALS OF TRAINING OF COMPETITIVE EXPERTS ON A SPECIALTY «MANAGEMENT»

У статті розкрито аргументи доцільності використання компетентнісного підходу як основи підготовки конкурентоспроможних фахівців, в тому числі, зі спеціальності «Менеджмент». Досліджено складові та рівні компетенцій. Синтез наукових джерел та документів Міжнародних організацій дозволив сформувати комплексне бачення понятійного апарату, розуміння якого забезпечує основу для визначення змісту професійних компетентностей в межах конкретної сфери професійної діяльності. Наголошено на важливості постійного моніторингу запитів роботодавців, які підтверджують компетенцій фахівця в процесі прийому на роботу. Наведено переваги та недоліки компетентнісного підходу та основні застереження його імплементації в Україні. Узагальнено пропоновані міжнародними агенціями та експертами ключові компетенції фахівців з менеджменту. Запропоновано перелік ключових компетентностей для фахівців зі спеціальності «Менеджмент» в розрізі двох ступенів освіти «магістр» та «доктор філософії». Висловлено застереження щодо ключової загрози імплементації компетентнісного підходу, якою названо депрофесіоналізацію. Результати представлених досліджень дозволять підвищити якість освітнього процесу та компететності фахівців з менеджменту.

This article investigates the arguments of the expediency of using the competence approach as the basis for the preparation of competitive specialists, including the specialty "Management". The components and levels of competencies are studied. Synthesis of scientific sources and documents of international organizations allowed forming a comprehensive vision of the conceptual apparatus, the understanding of which provides the basis for determining the content of professional competencies within a specific sphere of professional activity. It is stressed on the importance of continuous monitoring of employers' requests, which confirm the competence of a specialist in the process of recruitment. In addition, the article presents advantages and disadvantages of a competent approach and the main reservations of its implementation in Ukraine. The key competences of management specialists are offered by international agencies and experts. The list of key competencies for specialists in the specialty "Management" is offered in the context of two degrees of education "Master" and "Doctor of Philosophy". There was a reservation regarding the key threat of the implementation of a competent approach called deprofessionalization. The presented research results will improve the quality of the educational process and the competence of management specialists.

В. В. Лойкод. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. КиївС. А. Малярздобувач ступеня магістра, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

СИСТЕМА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ МІСТА КИЄВА

V. V. LoikoDoctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Economics, Boris Grinchenko University of Kyiv, KyivS. A. MaliarMasters Degree, Boris Grinchenko University of Kyiv, Kyiv

SYSTEM OF EFFECTIVE GOVERNANCE OF OBJECTS OF THE HOUSING FUND OF THE CITY OF KYIV

У статті розглянуто сучасний стан та тенденції розвитку житлового фонду міста Києва. Проаналізовано зміни в українському законодавстві щодо управління багатоквартирними будинками. Змінами у законодавстві України законодавець надав співвласникам багатоквартирного будинку механізм самостійного управління своїм спільним майном через створення об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Наведено динаміку темпів утворення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків по районам міста Києва. Найбільша кількість ОСББ в м. Києві була утворена у 2016 р. Процес створення ОСББ на території міста Києва триває і потребує подальшого удосконалення системи ефективного управління об’єктами житлового фонду. Зазначено, що фактична відсутність інституту приватної власності на території України близько сімдесяти років призвела до знищення в свідомості громадянина поняття про права та обов’язки, якими має бути наділений власник нерухомого майна. Цивільним кодексом України закріплено положення, що відповідальність за стан багатоквартирних будинків покладено на громадян, співвласниками яких вони є. Органи місцевого самоврядування позбавлені законних підстав ремонтувати об’єкти житлового фонду повністю за кошти місцевого бюджету. Проаналізовано динаміку обсягів надходжень від утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і обсяги заборгованості населення за комунальні послуги у місті Києві за період 2015-2017 рр. Підвищення рівня комунальних послуг в м. Києві призвело як до зростання обсягів надходжень від утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у 2017 р. на 47,06% так і до зростання заборгованості населення за комунальні послуги відповідно у 2,2 рази. Розроблено пропозиції щодо підвищення ефективності управління об’єктами житлового фонду міста Києва. Запропоновано органам влади та місцевого самоврядування Києва розробити та систематично проводити заходи, спрямовані на підвищення правової культури населення, виховання у киян відповідальності за спільну сумісну власність.

The article deals with the current state and trends of housing development in the city of Kyiv. The changes in the Ukrainian legislation on the management of multi-apartment buildings are analyzed. Changes in the legislation of Ukraine the legislator provided the co-owners of the apartment building with the mechanism of independent management of their joint property through the creation of the association of co-owners of multi-apartment houses (ACMHs). The dynamics of the rates of formation of associations of co-owners of multi-apartment buildings in the districts of the city of Kyiv is presented. The largest number of ACMHs in Kyiv was created in 2016. The process of creation of ACMHs in the city of Kiev continues and needs further improvement of the system of efficient management of housing stock. It is noted that the actual absence of the private property institute on the territory of Ukraine for about seventy years resulted in the destruction in the minds of a citizen of the notion of rights and obligations that should be assigned to the owner of real estate. The Civil Code of Ukraine stipulates that the responsibility for the state of multi-apartment buildings is imposed on the citizens whose owners they are. Local governments are deprived of the legitimate grounds for repairing the housing stock entirely at the expense of the local budget. The dynamics of revenues from the maintenance of buildings and constructions and adjoining territories and the amount of arrears of population for utilities in the city of Kyiv for the period of 2015-2017 have been analyzed. The increase of the level of communal services in Kyiv has led to an increase in revenues from the maintenance of buildings and structures and adjoining houses territories in 2017 by 47.06%, and to the increase in population indebtedness for utilities, 2.2 times. Proposals for improving the management efficiency of housing stock in the city of Kyiv have been developed. It is proposed to Kyiv authorities and local authorities to develop and systematically carry out measures aimed at raising the legal culture of the population, raising the responsibility of the Kiev’s people for joint ownership.

Т. Г. Камінськадоктор економічних наук, професор, ректор Київського кооперативного інституту бізнесу і праваО. М. Костенкокандидат економічних наук, докторант кафедри статистики та економічного аналізу Національного університету біоресурсів і природокористування України

ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ АСПЕКТ КАЛЬКУЛЮВАННЯ ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

T. KaminskayaDoctor of Economics, Professor, rector of Kiev Cooperative Institute of Business and LawA. KostenkoCandidate of Economic Sciences, doctoral student of the department of statistics and economic analysis National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ACCOUNTING AND INFORMATION ASPECTS OF CALCULATING OPERATIONAL ACTIVITY EXPENSES

В статті досліджено обліково-інформаційний аспект витратного калькулювання та системоутворюючі чинники його здійснення в операційній діяльності підприємств. Зокрема, розглянуто теоретико-методичні положення витрат і собівартості продукції. Визначено, що вони лежить в основі діагностики процесів розробки і прийняття виважених рішень щодо ефективного управління операційною діяльністю підприємств. Розкрито обліково-інформаційний аспект витратного калькулювання на основі дисперсування системоутворюючих чинників його здійснення в такій діяльності. Проведено аналіз понятійно-дефінітивної ґенези витратоформування, за результатами якого встановлено відмінності між термінами собівартість, калькуляція і калькулювання. Обґрунтовано критерії визначення найрезультативнішого інструментарію впливу на витратоформування. Доведено, що ним є концепція управління за видами діяльності (activity-based management – АВМ), базовим елементом якої виступає функціонально-вартісний аналіз. Ця концепція передбачає аналітичну оцінку доцільності здійснення (прибуток або збиток) кожної господарської операції, функції чи процесу за допомогою обґрунтованої обліково-інформаційної системи управління, сформованої, в тому числі на основі результатів проведеного аналізу витрат і собівартості продукції. Поглиблено праксеологічні засади використання такої системи як обліково-інформаційної першооснови калькуляційної складової раціонального відображення витрат. Аргументовано основні етапи алгоритму забезпечення достовірного і своєчасного проведення калькулювання. Узагальнено важливість підрахунку собівартості для управління витратами, оскільки з його допомогою формується інформація для проведення подальшого їх аналізу з метою пошуку додаткових можливостей підвищення ефективності операційної діяльності підприємств на основі раціонального управління ними з використанням переваг якісної обліково-інформаційної системи менеджменту.

In the article the accounting and information aspect of costing calculation and system-forming factors of its realization in the operational activity of enterprises are investigated. In particular, the theoretical and methodological provisions of costs and cost of production are considered. It is determined that they are the basis of the diagnostics of development processes and the adoption of well-considered decisions on the effective management of business activities of enterprises. The accounting and informational aspect of costing calculation is based on the dispersion of the system-forming factors of its implementation in such activity. The analysis of conceptual-definitive genesis of cost-formation is carried out, the results of which determined the differences between the terms of cost, calculation and calculation. The criteria of determination of the most effective tool of influence on cost formation are substantiated. It is proved that it has a concept of management based on activities (activity-based management - AVM), the basic element of which is functional and cost analysis. This concept provides an analytical assessment of the feasibility of implementing (profit or loss) of each business operation, function or process with the help of a well-founded accounting and information management system, formed on the basis of the results of the analysis of costs and cost of production. In-depth study of the principles of the use of such a system as the accounting and information basis of the costing component of the rational reflection of costs. The main stages of the algorithm of reliable and timely carrying out of the calculation are substantiated. It is generalized the importance of cost accounting for cost management, since it forms the information for further analysis, in order to find additional opportunities for increasing the efficiency of operating activities of enterprises on the basis of rational management of them, using the benefits of a quality accounting and information management system.

Н. В. Резніковадоктор економічних наук, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносинІнституту міжнародних відносинКиївського національного університету імені Тараса ШевченкаН. М. Рилачкандидат економічних наук, науковий співробітник НДЧ Інституту міжнародних відносинКиївського національного університету імені Тараса ШевченкаМ. Ю. Рубцовакандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносинКиївського національного університету імені Тараса Шевченка

РОЛЬ ПАТЕНТІВ У ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГАХ СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ: ПРОЕКЦІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ІННОВАЦІЙ

N. ReznikovaDoctor of Economics, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of theInstitute of International RelationsTaras Shevchenko National University of KyivN. RylachPhD (Econ.), Research Fellow of the Institute of Internationalrelations of Kyiv Taras Shevchenko National UniversityInstitute of International Relations Taras Shevchenko National University of KyivM. RubtsovaPhD (Econ.), Associate Professor at the Chair of World Business ofthe Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE ROLE OF PATENTS IN GLOBAL VALUE CHAINS: PROJECTIONS OF THE COMPETITIVENESS IN INTERNATIONAL BUSINESS THROUGH THE PRISM OF INNOVATIONS

В статті на основі вимірювання міжнародної фрагментації виробництва проаналізовано на засадах міждисциплінарного підходу ступінь взаємопов’язаності останньої з процесом патентування. Розглянуто три види патентування: експортні або вихідні міжнародні патенти, імпортовані або вхідні міжнародні патенти, а також внутрішні патенти. Для виміру глобальних ланцюгів створення вартості використано показник VAX – співвідношення чистого виробництва і чистого експорту або показник інтенсивності обміну продукцією. Зазначений показник дав можливість оцінити розмір участі країн у глобальних ланцюгах створення вартості. Патентообмін було встановлено і виміряно за кількістю переданих патентів між країнами. Спираючись на оцінку множинних реєстрацій патентів в різних технологічних секторах виробничого сектору країн, що входять до ЄС-27, встановлено ступінь інтенсивності міжнародної фрагментації виробництва і патентування. Виокремлено патентування процесу виробництва і патентування продуктів. Компаративний аналіз дозволив встановити ступінь взаємров’язаності виробничих та інноваційних мереж в ЄС і констатувати високий потенціал патентної кооперації, яка на даний час слабко розвинена. Проведений аналіз засвідчив позитивний вплив співпраці між підприємствами країн ЄС-27 в сфері НДДКР на інноваційнну активність в європейському регіоні. Підтверджено, що в сфері інновацій виробництво характеризується сильними зв'язкам в межах однієї галузі. Доведено конкурентоспроможність компаній, що сприяють розвитку НДДКР, є інноваційно-орієнтованими, мають міжнародний характер бізнесу і залучені до інноваційних мереж та глобальних ланцюгів створення доданої вартості (Global Value Chains).

The relationship between the international fragmentation of production and the patenting process is analyzed in the article by measuring the fragmentation using the principles of interdisciplinary approach. Three types of patenting are examined: exported or output international patents, imported or input international patents, and internal patents. The indicator of VAX – the ratio of net production to net exports, or the indicator of the product exchange intensity – is used for the measurement of global value chains. The abovementioned indicators allow for measuring the degree of countries’ participation in global value chains. The patent exchange is set and measured by number of cross-country patent transfers. The intensity of international fragmentation of production and product patenting is derived by measuring the multiple registrations of patents in various technological segments of the production sector in EU-27 member countries. The patenting of production processes and the patenting of products is distinguished. A comparative analysis allows for finding the relationship between production networks and innovation networks in EU, which demonstrates a high potential for patent cooperation that has been underdeveloped by now. The analysis gives evidence of the positive impact of cooperation in R&D between companies in EU-27 member countries on the innovation activity in the European region. It is confirmed that the innovation-driven production features strong intra-industry relations. It is demonstrated that competitive R&D-intensive and innovation-driven companies are characterized by international coverage of business, are engaged in innovation networks and global value chains.

Г. Ю. Кучеровад. е. н., доцент, кафедра економікиКласичного приватного університету, м. Запоріжжя

ІНТЕГРАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ЛІСОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЙОГО СТРАТЕГІЧНОЇ РОЗБАЛАНСОВАНОСТІ

Н. KucherovaDoctor of Economics, Associate Professor, Department of EconomicsClassic private university, Zaporozhye

INTEGRAL ESTIMATION OF THE FINANCIAL CONDITION OF THE FORESTRY COMPLEX OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF ITS STRATEGIC DISBALANCE

У статті узагальнено проблеми функціонування і розвитку лісопромислового комплексу України. За результатами термінологічного аналізу доведено, що суть категорії «лісопромисловий комплекс» проявляється через об'єкт його діяльності - деревину, через види діяльності, які супроводжують просування деревини та її споживчих форм в каналі відновлення-виробництва-споживання, через виникнення об'єднань, формування сукупностей, як на функціонально-територіальному, так і на об'єктивно-суб'єктивному рівнях. Досліджено показники обсягів від реалізації продукції, імпорту і експорту 25 лідерів державного сектора лісопромислового комплексу України, в результаті чого доведена їх експортна орієнтація. Проведено аналіз динаміки показників ліквідності, платоспроможності, дохідності і ділової активності лісопромислового комплексу України, в результаті чого підтверджено погіршення всіх показників з 2015 р. Побудовано інтегральний показник фінансового стану лісопромислового комплексу України за період 2013-2017 рр., його значення стрімко зростало до 2015 р., після чого знизилося до 2017 р . і досягло значення 2014 р.

The article summarizes the problems of the functioning and development of the timber industry complex of Ukraine, which include the following: there is no forest inventory procedure in Ukraine, there is no reliable database of the forest complex, there is an unreasonable loss and illegal logging, which is not statistically taken into account in key indicators, the creation of new forests, there is a shortage of allotted land for new plantations, there is under-funding of the industry, the extent of forest management is reduced cultural companies, the pace of standardization (FSC) is not enough, there are violations of labor safety and environmental impact, the presence of significant moral and physical depreciation of fixed assets, excessive tax and administrative burden, the impact of the negative effects of the crisis in the country, reducing the profitability of enterprises. According to the results of terminological analysis, it is proved that the essence of the category “timber industry complex” manifests itself through the object of its activity - wood, through activities that accompany the promotion of wood and its consumer forms in the recovery-production-consumption channel, through the emergence of associations, the formation of aggregates as functionally -territorial and at the objective-subjective levels. The indicators of volumes from sales of products, imports and exports of 25 leaders of the public sector of the timber industry complex of Ukraine were investigated, as a result of which their export orientation was proved. The analysis of the dynamics of liquidity indicators, financial stability, profitability and business activity of the timber industry complex of Ukraine was carried out, resulting in the deterioration of all indicators from 2015. The integral indicator of the financial status of the timber industry complex of Ukraine for the period 2013-2017 was built, the value of which rapidly grew to 2015 , after which it decreased to 2017 and reached the value of 2014.

О. М. Вініченкодоктор економічних наук, професор,ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ СТРАХОВОГО СЕКТОРУ

O. M. Vinichenko

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT AS A FACTOR OF ECONOMIC SECURITY OF THE INSURANCE SECTOR ENTERPRISES

На підставі логічного поєднання аналітичних, економіко-математичних, стратегічних інструментів оцінки соціально-економічного стану підприємства запропоновано механізм діагностування соціально-економічного розвитку підприємства, який з урахуванням визначених функцій (аналітичної, дослідницької, інформаційної, експертної, оцінювальної, рейтингової, розподільчої, презентаційної, легітимізаційної, креативної) дозволяє оцінити соціально-економічний стан досліджуваних підприємств та визначити динаміку їх розвитку і, як наслідок, обрати найбільш підходящу базову стратегію соціально-економічного розвитку конкретного підприємства. Розроблено механізм здійснення динамічного контролю оцінки соціально-економічного розвитку підприємства. Зазначений механізм складається з таких блоків: факторизація показників; типологізація контрольних дій; сценування напрямів розвитку. У кожному блоці визначено взаємозв’язок між функціями та інструментами контролю. Автором сформовано науковий підхід до оцінки ефективності системи динамічного контролю соціально-економічного розвитку підприємства та моніторингу зовнішніх та внутрішніх факторів впливу середовища, який базується на обґрунтуванні основних факторів впливу середовища та визначенні зацікавлених сторін у здійсненні контролю соціально-економічного розвитку підприємства.[||]Based on the logical combination of analytical, economic and mathematical, strategic tools for assessing the socio-economic status of an enterprise, a mechanism for diagnosing the socio-economic development of an enterprise has been proposed, taking into account certain functions (analytical, research, information, expert, evaluation, rating, distribution, presentation, legitimization, creative) allows you to assess the socio-economic situation of the studied enterprises and determine the dynamics of their development and as a result, the image and the most appropriate basic strategy for the socio-economic development of a particular enterprise. A mechanism has been developed for implementing a dynamic monitoring assessment of the socio-economic development of an enterprise. This mechanism consists of the following blocks: factorization of indicators; typology of control actions; Stage of development. In each block, the relationship between functions and control tools is defined. The author has formed a scientific approach to assessing the effectiveness of the system of dynamic control of the socio-economic development of an enterprise and monitoring external and internal environmental factors based on substantiating the main environmental factors and identifying stakeholders in monitoring the socio-economic development of an enterprise. The combination of the developed mechanisms with other elements of the system allowed us to offer a dynamic control system for the socio-economic development of the enterprise. The presented dynamic control system incorporates three subsystems: the control subsystem; managed subsystem, which consists of four second-level subsystems; support subsystem, which consists of two second-level subsystems. As well as the mechanisms and components that characterize the connections both within the system and beyond its borders, which makes it possible to identify and define formalized and non-formalized tasks of monitoring the socio-economic development of an enterprise in dynamic conditions of operation.

Л. М. Ємельяненкодоктор економічних наук, професор кафедри національної економіки та публічного управління, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. КиївМ. М. Коханвикладач кафедри менеджменту та маркетингуКиївський національний лінгвістичний університет, м. Київ

ГАРМОНІЗАЦІЯ РЕГУЛЯТОРНОГО СЕРЕДОВИЩА ТОРГІВЛІ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

L. YemelianenkoDoctor of Economics, Professor of National Economics and Public Administration Department SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman», KyivM. KokhanLecturer at the Department of Management and MarketingKyiv National Linguistic University, Kyiv

HARMONIZATION OF THE REGULATORY ENVIRONMENT OF TRADE BY MEDICATIONS ON THE PHARMACENTICAL MARKET OF UKRAINE

В статті висвітлено глобальні тренди на світовому ринку фармацевтичних препаратів, які суттєво впливають на розвиток вітчизняного ринку через те, що на ньому представлено багато фармацевтичних компаній, відомих у світі. Запропоновано фармацевтичний ринок розглядати як систему взаємовідносин з приводу договірних схем купівлі-продажу фармацевтичних товарів і послуг за визначеною ціною та умовами гарантії якості. Встановлено нормативно-правову базу щодо регулювання фармацевтичної діяльності та розробки національної політики у фармацевтичній сфері, яка формується на основі концепції розвитку фармацевтичної галузі, основою якої стали рекомендації ВООЗ. Акцентовано увагу на важливості впровадження на підприємствах і організаціях фармацевтичного сектору міжнародних стандартів якості (GLP, GCP, GMP, GDP, GPP) при визначенні соціальних пріоритетів у забезпеченні населення лікарськими засобами. Визначено характерні особливості та закономірності розвитку фармацевтичного ринку в Україні. Узагальнено причинність виникнення його основних проблем через деструктиви діяльності суб’єктів господарювання, реалізацію регулюючих механізмів, ринкові передумови глобалізаційних процесів. Серед головних недоліків бізнес-середовища визначено низький рівень інноваційної активності вітчизняних фармацевтичних підприємств. В статті авторами висвітлено основні завдання, спрямовані на організацію стабільної діяльності фармацевтичної галузі відповідно «Концепції розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я України на 2011-2020 роки». Аргументовано необхідність розвитку виробництва натуральних ліків, що підкріплюється національними традиціями та економічно доцільно, оскільки вітчизняні підприємства наразі не в змозі конкурувати у створенні нових синтетичних компонентів. Охарактеризовано цільову функціональність державного регулювання фармацевтичного ринку зі стратегічною орієнтацією на забезпечення його конкурентоспроможності. Конкурентоспроможність фармацевтичного ринку рекомендовано визначати як тривалу його здатність утримувати конкурентні переваги на вищих інституційно-просторових рівнях з високою адаптивністю до екзогенних змін, а також кон’юнктурними характеристиками, котрі дають змогу оптимізувати задоволення потреб його учасників. Охарактеризовано механізми державного регулювання фармацевтичного ринку як конкретні інструменти регулюючого впливу на його учасників та результуючі кон’юнктурні характеристики, що через взаємодію з відповідним забезпеченням (інституційним, інформаційним, кадрово-управлінським і фінансовим) уможливлюють досягнення задекларованих цілей. Розкрито їхній прикладний зміст з розподілом на концептуально-регламентуючі, нормативно-правові, економіко-мотиваційні, контролюючі та інформаційно-промоційні. Доведено, що в сучасних умовах діяльності фармацевтичного ринку надзвичайно важливу роль відіграють стандартизація, сертифікація та ліцензування, які слід вважати запорукою не тільки розвитку фармацевтичної галузі України, але й гарантією охорони здоров’я громадян. Одним із багатьох проблемних питань щодо діяльності суб’єктів публічного управління фармацевтичної галузі визначено питання управління й координації діяльності із стандартизації обігу лікарських засобів, де задіяні суб’єкти публічного і приватного права.

В. М. Бондаренкодоктор економічних наук, професор, декан обліково-фінансового факультету, Вінницького торгівельно-економічного інститутуВ. І. Дармограйдоктор економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та природничих наук Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗМІЩЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

V. BondarenkoDoctor of Economics, Professor, Dean of the Accounting and Finance Faculty, Vinnytsia Trade and Economic Institute of the Kyiv National Trade and Economic UniversityV. DarmograyDoctor of Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Entrepreneurship and Natural Sciences of the Tavria National University. V.I. Vernadsky

MODERN APPROACHES TO THE PLACEMENT OF ENTERPRISES IN THE REGIONAL ECONOMY

В статті виявлена функціональна неврегульованість в суб'єктній базі управління процесами розміщення бізнесу в регіоні; визначені нові фактори, що впливають на результативність підприємництва в регіоні. В дослідженні проаналізовано еволюцію поглядів на управління розміщенням виробництва і бізнесу. Узагальнено та систематизовано теоретичні підходи до даної проблеми в економічній літературі. Виявлено, що важливим є розподіл і розміщення ринків за певними критеріями, проте не менш важливою є проблематика внутрішньої якісної визначеності ринку і пов'язаних з нею факторів. [||]The article reveals functional non-regulation in the subject-based management of business placement processes in the region; New factors that influence the efficiency of entrepreneurship in the region are identified. The study analyzed the evolution of views on the management of the location of production and business. The theoretical approaches to this problem in the economic literature are generalized and systematized. It was found that distribution and placement of markets according to certain criteria is important, but it is equally important that domestic quality market determinants and factors associated with it are equally important.

Т. С. Яровенкодоктор економічних наук, доцент, професор кафедри статистики, обліку та економічної інформатикиДніпровський національний університет імені Олеся ГончараО. Й. Шевцовадоктор економічних наук, професор, професор кафедри банківської справи,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Tetiana YarovenkoD.Sc. (Economics), Associated Professor, Professor of the Department of statistics, accounting and economic informatics,Oles Honchar Dnipro National UniversityOlena ShevtsovaD.Sc. (Economics), Professor, Professor of the Department of Banking,Oles Honchar Dnipro National University

ECONOMIC PROBLEMS OF ENERGY SAVING AND ENERGY EFFICIENCY AT ENTERPRISES

Встановлено, що сучасні нормативно-правові акти й наукові літературні джерела енергетичної та економічної сфер містять різні підходи щодо визначення й трактування понять «енергозбереження» та «енергоефективність». В статті систематизовано категорійно-термінологічний апарат енергетичного менеджменту підприємства та конкретизовано економічну сутність цих понять. Уточнено відповідні техніко-економічні та фінансові показники й індикатори, що характеризують дані категорії. Встановлено, що поняття «енергозбереження» та «енергоефективність», які застосовуються в єдиній системі енергетичного господарства підприємства, є взаємозалежними, але нетотожними. Виявлено, що обидва поняття описують як діяльність чи процес, так і результат. Доведено, що «енергозбереження» є процесом заощадження енергії, у ході якого скорочується потреба в енергетичних ресурсах. Зроблено висновок, що для формування ефективної енергетичної системи підприємства та її подальшого розвитку, окрім стратегії енергозбереження, необхідне впровадження стратегії енергоефективності. Встановлено, що «енергоефективність» пов’язана із інтенсивним споживанням енергії в разі впровадження новітньої техніки та технологій, що описує його якісні характеристики. Доведено, що підґрунтям ефективної енергетичної політики на рівні підприємства є оцінка результатів доцільності та ефективності впровадження енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів. Виявлено, що основними техніко-економічними та організаційно-правовими заходами енергетичного менеджменту на підприємстві є: використання енергоефективних новітніх технологій; власне генерування та транспортування енергії; теплоізоляція будівель; диверсифікація енергоджерел; заміна викопних джерел енергії на відновлювальні, застосування економічних енергоносіїв; використання пільгових тарифів на енергоносії; організація автоматизації обліку енергоносіїв і контролю споживанням енергії; модернізація енергомереж та вдосконалення схем енергоспоживання; контроль втрат енергоресурсів; розробка і впровадження програми з енергозбереження на підприємстві.

It is established that current regulations and scientific literary sources of energy and economic spheres contain different approaches to the definition and interpretation of the concepts of "energy saving" and "energy efficiency". The categorical and terminological apparatus of the enterprise’s energy management is systematized and the economic essence of these concepts is specified in the article. The relevant technical, economic and financial indicators, which characterizing these categories, have been clarified. It is established that the concepts of "energy saving" and "energy efficiency", which are used in a single energy system of the enterprise, are interdependent, but not identical. It was found that both concepts describe both the activity or process and the result. It is proved that "energy saving" is a process of energy economizing, during which the need for energy resources is reduced. The conclusion is made that for forming an efficient energy system of the enterprise and its further development, apart from the energy saving strategy, it is necessary to implement the energy efficiency strategy. It is established that "energy efficiency" is associated with intensive energy consumption in the case of the introduction of the latest technologies, which describes its quality characteristics. It is proved that the basis of effective energy policy at the enterprise level is to evaluate the results of the feasibility and effectiveness of implementing energy-saving measures and energy-efficient projects. It is revealed that the main technical, economic and organizational-legal measures of energy management at the enterprise are: using the latest energy efficient technologies; own generation and transportation of energy; thermal insulation of buildings; diversification of energy sources; replacing fossil to renewable energy sources, using economical energy carriers; using preferential energy tariffs; organization of automation of energy accounting and control of energy consumption; modernization of energy networks and improvement of energy consumption schemes; control of losses of energy resources; development and implementation of the enterprise energy conservation program.

C. В. Ковергад. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту,ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»Р. В. Павловичаспірант, Донбаська державна машинобудівна академія

ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ: ПІДХОДИ, ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ

S. KoverhaDoctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management, Donbass State Pedagogical University, Slavyansk, UkraineR. Pavlovichpost-graduate, Donbass State Engineering Academy, Kramatorsk, Ukraine

FORMING OF STRUCTURE OF NATIONAL INNOVATIVE SYSTEM : APPROACHES, TASKS, FUNCTIONS

Роботу присвячено дослідженню структури національної інноваційної системи. Запропоновано визначення поняття національної інноваційної системи (НІС) як сукупності взаємопов'язаних організацій, які безпосередньо здійснюють виробництво і комерційну реалізацію наукових знань, технологій, а також комплекс правових, фінансових і соціальних інститутів, що забезпечують функціонування інноваційних структур. Досліджено існуючі підходи до визначення поняття НІС. З позиції системного аспекту концепції НІС, який передбачає, що саме сукупність взаємопов'язаних інституційних структур (малі та великі фірми, університети та державні науково-дослідні центри, уряд і регіональні адміністрації, об'єкти інноваційної структури, фінансові ринки, тощо) впливає на інноваційний розвиток визначена мета, завдання та функції формування національної інноваційної системи.
Визначено, що структура національної інноваційної системи включає науково-дослідну, виробничу, освітню, фінансову, інфраструктурну складові, систему громадських організацій і міжнародних інститутів, сектор знання тощо. Кожна зі складових покликана реалізовувати певний блок завдань і функцій, забезпечуючи тим самим досягнення заданих результатів системи в цілому.
Запропоновано модель структури НІС. В рамках цієї загальної моделі формуються національні особливості НІС: більша або менша роль держави і приватного сектора у виконанні зазначених функцій; відносне значення великого і дрібного бізнесу; співвідношення фундаментальних і прикладних досліджень та розробок; динаміка розвитку та галузева структура інноваційної діяльності.
Доведено, що для ефективного функціонування НІС потрібні певні інституційні умови. По-перше, конкурентоспроможний підприємницький сектор. По-друге, наявність сильних науки та освіти, пріоритет в них державної політики, а також технологічного розвитку, створення сприятливих інституційних умов для інноваційного зростання, збалансований розвиток всіх елементів НІС. По-третє, інтеграція в глобальну інноваційну сферу як найважливіша умова розвитку національного наукового та технологічного потенціалу в рамках стратегії технологічного взаємодоповнення.[||]The work deals with the research of structure of the national innovative system. The national innovative system (NIS) is determined as a complex of organizations, that carry out a production and commercial realization of scientific knowledge, technologies, and also a complex of legal, financial and social institutions which provide functioning of innovative structures directly. The existent approaches to the concept are investigated. From position of systemic aspect, NIS conception as a complex of interconnected institutional structures (small and large firms, universities and state research centers, government and regional administrations, objects of innovative structure, financial markets, etc) is influenced on innovative development by certain goal and functions of forming of national innovative system.
The structure of the national innovative system includes research, productive, educational, financial, infrastructural components, a system of public organizations and international institutes, a sector of knowledge, etc. Each of constituents is called to execute the certain block of tasks and functions, providing achievement of the set results of the system.
The pattern of NIS structure is offered. Within the framework of this general model national features of NIS are formed: greater or less role of the state and private sector in execution the marked functions; relative value of large and small business; correlation of fundamental and applied researches and developments; dynamics of development and branch structure of innovative activity. It is proven that for NIS effective functioning, the following institutional conditions are required: firstly, competitive enterprise sector; secondly, presence of strong sciences and education, and also technological development, creation of institutional conditions for innovative development of all elements of NIS; thirdly, integration into global innovative sphere as a condition for national scientific and technological development.

М. П. Войнаренкод. е. н., проф. проректор, Хмельницький національний університетО. С. Свістуновк. е. н, директор ТОВ «Інтер-Приват»

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ В АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ

M. P. VoynarenkoDoctor of Science (Economics), Professor, Vice-rector, Khmelnytskii national universityO. S. SvistunovPhD in Economics, director of Ltd \"Inter-Privat\"

INTELLECTUAL CAPITAL IN THE ENTERPRISE INNOVATION PROCESS ACTIVATION

В статті висвітлено сутність інтелектуального капіталу підприємства, систематизовано підходи вчених щодо його структури та особливостей формування. Визначено, що за умов глобальної конкуренції інтелектуальний капітал виступає визначальним фактором високоефективного розвитку виробничо-господарських систем, тому процес управління їхнім розвитком передбачає генерування на постійній основі нових ідей, стимулювання і запровадження інновацій за всіма напрямами функціонування. Теоретично доведено, що саме інтелектуальний капітал визначає темп і характер оновлення технологій виробництва підприємства та його продукції, які потім постають головною конкурентною перевагою на ринку. Обгрунтовано необхідність розвитку національних концепцій інтелектуального капіталу в контексті загальносвітових тенденцій інтелектуалізації економіки і творчого використання наявного історичного досвіду.[||]The article covers the essence of the intellectual capital of the enterprise, systematized approaches of scientists regarding its structure and peculiarities of formation. It is determined that in the conditions of global competition, intellectual capital is a decisive factor in the highly efficient development of production and economic systems, so the process of managing their development involves the generation of new ideas on a continuous basis, stimulating and introducing innovations in all areas of operation, updating technologies in accordance with changes in technological contexts.
It is theoretically proved that intellectual capital acquires a higher degree of development in comparison with traditional forms of capital of enterprises, so its formation, tools for successful use and development in the context of activation of high technology are key factors in the development of a highly developed society, which is replaced by traditional economic maximum economic concepts. from the use of limited material resources, the concepts of continuous scientific and technical, balanced of Old development and increased competitiveness based on intellectual capital.
The necessity of development of national concepts of intellectual capital in the context of global tendencies of intellectualization of economy and creative use of available historical experience is substantiated.

Ю. О. Генрегок. е. н., докторант кафедри інвестиційної діяльності, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. КиївЄ. А. Поліщукд. е. н., доцент, професор кафедри інвестиційної діяльності, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. КиївЮ. В. Василишенк. е. н., доцент кафедри інвестиційної діяльності, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА: ФУНКЦІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ В ПРОЦЕСІ ЇЇ ФОРМУВАННЯ

Y. O. GernegoPhD in Economics, Doctoral of Investment activity Department at Kyiv National Economic University named after Vadym HetmanY. A. PolishchukDoctor of science in Economics, associate professor, professor of Investment activity Department at Kyiv National Economic University named after Vadym HetmanY. V. VasylyshenPhD in Economics, associate professor of Investment activity Department at Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

INNOVATION POLICY: STAKEHOLDERS' FUNCTIONS IN THE PROCESS OF ITS FORMATION

Стаття присвячена аналізу цілей стейкхолдерів в моделі публічно-приватного партнерства «Суспільство-бізнес-наука» в контексті формування інноваційної політики. Обґрунтовано необхідність здійснення такого аналізу, яка полягає в упорядкуванні та пріоритезації цілей усіх представників інвестиційно-інноваційного процесу – як на макро-, так і на мікрорівні. Крім того, представлена методика дозволяє ідентифікувати функціональне призначення цих суб'єктів під час реалізації інноваційної політики. У статті описаний загальний алгоритм аналізу стейкхолдерів. Задля ідентифікації учасників було обрано методику Community Tool Box. У подальшому було проаналізовано стейкхолдерів на предмет їхнього впливу на реалізацію інноваційної політики; а також впливу інноваційної політики на їх діяльність. Визначено можливі напрямки кооперації між стейкхолдерів в перебігу реалізації ініціативи. За даною методикою виділено такі типи співпраць: інформаційне, консультативне та залучене співробітництво. Було сформовано план залучення стейкхолдерів до реалізації ініціативи, виходячи із типу співпраці та етапу ініціативи. Він складається з чотирьох взаємопов’язаних етапів: планування, виконання, оцінка і контроль.

The article is devoted to the analysis of the objectives of stakeholders in the model of public-private partnership "Society-business-science" in the context of the formation of innovation policy. The necessity of carrying out such an analysis is grounded, which is to streamline and prioritize the goals of all representatives of the investment and innovation process - both at the macro and micro levels. In addition, the presented methodology allows identifying the functional purpose of these subjects in the implementation of innovation policy. The article describes a general algorithm for stakeholder analysis. In order to identify the participants, the Community Tool Box was selected. Subsequently, stakeholders were analyzed for their impact on the implementation of innovation policy; as well as the impact of innovation policy on their activities. The possible directions of cooperation between stakeholders in the course of implementation of the initiative are defined. According to this method, the following types of cooperation are selected: informational, consultative and involved cooperation. A plan was drawn up to involve stakeholders to implement the initiative, based on the type of cooperation and the stage of the initiative. It consists of four interrelated stages: planning, execution, evaluation and control.

Н. І. Райтерк. е. н., доцент, доцент кафедри статистики та аналізу, Львівський національний аграрний університет, м. Львів

ОСНОВНІ ІНДИКАТОРИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. I. RaiterPhD in economics, assistant professor of the Department of Statistics and Analysis, Lviv National Agrarian University, Lviv

THE MAIN INVESTMENT ATTRACTIVENESS INDICATORS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

В статті визначено основну проблематику теоретико-методологічних засад дослідження інвестиційної привабливості. Досліджено генезис економічного змісту інвестиційної привабливості як характеристики об’єкта інвестування. Систематизовано і вивчено сучасні погляди до визначення суті «інвестиційна привабливість підприємства» та її трактування. З’ясовано важливість та необхідність інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств для ефективного розвитку аграрного бізнесу. Розглянуто алгоритм формування інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств на різних рівнях (макро-, мезо-, та мікрорівні). Встановлено чинники низького рівня інвестиційної привабливості сільського господарства на загальнодержавному та галузевому рівні. Охарактеризовано основні індикатори інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств.

In the article the basic problematic of theoretical and methodological principles of investment attractiveness researching is considered. Genesis of the economic essence of concept "investment attractiveness" as characteristics of the object of investment is researched. Contemporary views on the definition of the essence of "investment attractiveness of the enterprise" and its interpretation are systematized and investigated. The importance and necessity of agricultural enterprises investment attractiveness for the effective development of agrarian business is revealed. The algorithm of formation of agricultural enterprises investment attractiveness at different levels (at macro level, at meso level and at micro level) is considered. The factors of low level of agriculture investment attractiveness at the macro level and sectoral level are established. The main indicators of investment attractiveness of agricultural enterprises are characterized.

О. П. Радченкок. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та управління, Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова, м. ОдесаМ. В. Капанжи1-й курс магістратури, спеціальність “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова, м. Одеса

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

O. P. RadchenkoCandidate of Economics Sciences, Associate Professor of Economics and Management of Odesa I. I. Mechnikov National UniversityM. V. Kapanzhy1st year of magistracy, specialty “Management of foreign economic activity” of Odesa I. I. Mechnikov National University

IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATION OF THE ENTERPRISE’S FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY

У статті розглянуто базові поняття менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, а також проаналізовано функції та методи, що зумовлюють особливості ведення міжнародної діяльності. Визначено методи управління, що використовуються для підвищення ефективності керування операціями на підприємстві, а також детально розглянуто особливості поданих методів, що застосовуються безпосередньо до здійснення міжнародної діяльності. Запропоновано поєднувати загальні методи управління такі, як адміністративні, організаційні та соціальні у комплексі за для досягнення ефективної роботи з персоналом. Проаналізовано функції менеджменту та виокремлено чинники, що впливають на ефективність здійснення цих функцій. Результативність від здійснення зовнішньоекономічної діяльності здебільшого залежить від виконання наведених функцій у відділі та загалом на підприємстві. Виокремлено характерні риси управління зовнішньоекономічною діяльністю відповідно до виробничо-господарської діяльності підприємства.

The article deals with the basic concepts of management of foreign economic activity and analyze the functions and methods that contribute to the peculiarities of international activities. There were defined the management techniques used to improve management operations at the enterprise and presented in detail the features of the methods used to directly engage in international activities. It was suggested to combine the general management techniques, such as administrative, organizational and social in order to achieve efficient work with the staff. Analysis of management functions and highlighted the factors that influence the efficiency of these functions. The impact of foreign economic activity depends mainly on performing the functions of the department and the company in general. Author determined the characteristics of international management in accordance with the industrial and business enterprises.

Ю. Е. Тимофєєвкандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри організації та управління будівництвом, КНУБА

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРКИ В БУДІВНИЦТВІ ЯК ГОЛОВНИЙ ДВИГУН РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ: НАУКОВА ГІПОТЕЗА НОВОЇ ПАРАДИГМИ

Y. E. Timofeevcandidate of technical sciences, Associate Professor, Assistant Professor of organization and management of construction KNUBA

TECHNOLOGICAL PARKS IN CONSTRUCTION AS THE MAIN ENGINE OF ECONOMIC DEVELOPMENT: SCIENTIFIC HYPOTHESIS IS A NEW PARADIGM

Ні для кого не є секретом той факт, що вітчизняний будівельний комплекс знаходиться зараз в глибокій кризі. Причин тому декілька, але основна з них, полягає у значних прорахунках та низькому рівні менеджменту, як в окремих організаціях, так і в економіці, в цілому. Відтак, в умовах впливу зовнішніх і внутрішніх факторів усіх складових на існування будівельного комплексу, настає нагальна потреба у реформуванні методичних та методологічних підходів до організаційно-технологічного супроводу. Цю проблему, в цілому, дозволила б вирішити переорієнтація вітчизняного будівельного комплексу на інноваційну модель розвитку, ключовим елементом котрої є специфічні структурні утворення – технологічні парки.
В цій статті розглядаються загальні наукові засади функціонування технологічних парків в будівельній галузі та здійснюється наукова класифікація відповідних різновидів. Встановлені численні критерії різних типів технопарків, на підставі чого визначений зміст самих типів.

For anybody not a secret of the fact that domestic building complex is now in deep crisis. Several reasons, but the main one is significant prorahunkah and low levels of management, both in individual organizations, and in the economy as a whole. Then, under the influence of external and internal factors of all components of the existence of the building complex, there comes an urgent need for reform of the methodical and methodological approaches to organizational and technological support. This problem, in General, would solve the reorientation of domestic building complex on an innovative model of development, a key element of which is a specific structural formations – technological parks.
This article discusses the general scientific principles of functioning of technological parks in the construction industry and achieves scientific classification of the species concerned. Set multiple criteria for various types of technoparks, on the basis of which determined the content of most types.

О. С. Крамарьовнауковий співробітник, ДУ Інститут зернових культур НААН України

КОНТУРНО-МЕЛІОРАТИВНЕ ЗЕМЛЕВИКОРИСТАННЯ, ЯК ФАКТОР ОПОДАТКУВАННЯ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ЄС

O. S. Kramarovresearch worker, State Institution Institute of Grain Cultures of the National Academy of Sciences of Ukraine

CONTOUR-RECLAMATION LAND USE AS A FACTOR OF TAXATION TAKING INTO ACCOUNT EU EXPERIENCE

Сучасна система ведення сільського господарства у ринкових умовах залежить від ефективного використання сільськогосподарських угідь, при чому формування фінансово-економічного механізму на держаному рівні потребує пошуку удосконалення організаційно-економічного механізму ґрунтового менеджменту.
При прийняті урядом європейського вектору розбудови й розвитку аграрного сектору, стає очевидним необхідність розробки і впровадження ефективних економічних регуляторів, котрі б спонукали суб’єктів землекористування ефективно використовувати сільськогосподарські угіддя.
Але водночас той шлях розвитку який обрала Європа та розвинуті країни світу ( а саме, держпідтримки сільського господарства) для України на сучасному етапі розвитку державної економіки стає не прийнятним.
Для України такі розміри державної підтримки, які мають місце в країнах ЄС, є не підсильними і взагалі держпідтримка для бюджету держави стає важким тягарем. Тому чи не єдиним інструментом впливу, на мою думку, має стати податково-стимулююча система впливу на ведення господарської діяльності на землі з частковою державною підтримкою.
Відповідно, з метою врегулювання вищеозначених проблем механізм справляння плати за землю потребує реформування, в першу чергу, в частині порядку визначення бази нарахування обов’язкових земельних платежів
Стаття присвячена проблемі організації контурно-меліоративного планування, а також податкового механізму впливу на ґрунтовий менеджмент (організацію землеробства), як фактор раціональної організації сільськогосподарських угідь й боротьби з ерозією ґрунтів. Розглянуто досвід ЄС в заохочені фермерів ефективно використовувати сільськогосподарські землі і зберігати їх від розвитку ерозійних процесів

The modern system of farming in market conditions depends on the effective use of agricultural land. At the same time, the formation of a financial and economic mechanism at the state level requires the search for improvement of the organizational and economic mechanism of soil management.
When the government adopts the European vector of development and development of the agricultural sector, the need to develop and implement effective economic regulators that would encourage land use subjects to effectively use agricultural land. becomes obvious
But at the same time, the path of development chosen by Europe and the developed countries of the world (in particular, in the sphere of state support for agriculture), is becoming unacceptable for Ukraine at the present stage of development of the state economy.
For Ukraine, such amounts of state support that take place in the EU countries are unbearable and in general state support for the state budget becomes a heavy burden. Therefore, in my opinion, the only instrument of influence should be a tax-incentive system of influence on the conduct of economic activity on land with partial state support.
Accordingly, with a view to resolving the abovementioned problems, the mechanism for levying land fees needs to be reformed, first of all, regarding the procedure for determining the basis for calculating compulsory land payments
The article is devoted to the problem of organization of contour-meliorative planning, as well as the tax mechanism of impact on soil management (organization of agriculture), as a factor in the rational organization of agricultural lands and the struggle against soil erosion. The EU experience in encouraging farmers to effectively use agricultural land and store them from the development of erosion processes.

В. Л. Гевкок. е. н., доцент, докторант кафедри менеджменту у виробничій сфері Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ЩОДО УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЮ КУЛЬТУРОЮ ПІДПРИЄМСТВ МЕРЕЖЕВИХ СТРУКТУР: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРАГМАТИКА РОЗВИТКУ

Volodymyr GevkoPhD in Economics, Associate Professor, Doctoral of the Department of Management in Production, Ivan Puluj Ternopil National Technical University

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL APPROACH TO MANAGING THE ORGANIZATIONAL CULTURE OF ENTERPRISES AT NETWORK STRUCTURES: THE MODERN STATUS AND PRAGMATIC OF DEVELOPMENT

Сучасні наукові дослідження вказують на той факт, що без належно сформованої організаційної культура підприємств мережевих структур неможливо досягнути високого рівня економічного ефективності. У цьому контексті є досить актуальним формування організаційної культура підприємств мережевих структур та виокремлення структурних елементів, обґрунтування структурно-логічних взаємозв’язків та відзначено, що ефективні функції (системоутворююча, інтегруюча, регулююча, результуюча) є економічним результатом стратегічних векторів організаційної культури підприємств мережевих структур (тактичні заходи, поточні плани, реалізація проектних рішень) та мають безпосередній вплив функціональні аспекти підприємницьких структур: організаційно-правовий, соціально-економічний, технологічний. На основі чого виокремлено відповідну концепцію, яка базується на трьох економічних постулатах та інтерпретовано основні вектори розвитку системи формування організаційної культури підприємств мережевих структур в сучасних умовах макроекономічної нестабільності.

Modern scientific studies point to the fact that without a well-established organizational culture of enterprises at network structures it is impossible to achieve a high level of economic efficiency. In this context, the formation of the organizational culture of enterprises at network structures and the isolation of structural elements, the justification of structural and logical interrelations is very relevant, and it is noted that effective functions (system-forming, integrating, regulating, resulting) are the economic result of strategic vectors of organizational culture of enterprises of network structures (tactical measures, current plans, implementation of project decisions) and have a direct impact on the functional aspects of business structures: the organization On the basis of this, an appropriate concept based on three economic postulates is defined and the main vectors of the development at system of formation organizational culture of enterprises at network structures in the current conditions of macroeconomic instability are interpreted.

Г. М. Яровенкок. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університетуА. І. Сковронськамагістр економічної кібернетики, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університетуМ. М. Бояджянмагістрант кафедри економічної кібернетики, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету

МОДЕЛЮВАННЯ ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК КІБЕРЗАГРОЗ В БАНКАХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

H. YarovenkoPh.D., Associate Professor, Associate Professor of the Economic Cybernetics Department, Educational and Scientific Institute of Business Technologies "UAB" of Sumy State University, SumyA. Skovronskamaster of Economic Cybernetics, Educational and Scientific Institute of Business Technologies \"UAB\" of Sumy State University, SumyM. Boiadzhiangraduate student of the Economic Cybernetics Department, Educational and Scientific Institute of Business Technologies \"UAB\" of Sumy State University, Sumy

MODELING THE DETECT SIGNS OF THE CYBER THREATS IN THE BANKS WITH USING DATA MINING

Стаття присвячена актуальній проблемі боротьби із кіберзагрозами в банківській сфері. Автори пропонують використовувати методи інтелектуального аналізу для оперативного виявлення операцій, які мають ознаки кіберзагрози. Найбільш поширеними є загрози, які класифікують, як соціальну інженерію. Авторами було висунуто ряд гіпотез стосовно вірогідності виникнення ознак кіберзагроз саме такого напрямку. На ймовірність того, що операція має ознаки загрози, впливає факт: обнуління сум рахунків в результаті транзакцій; тип транзакції; тип пристрою – мобільний банкінг або Інтернет банкінг; місцеположення клієнта, який здійснює операцію. Використовуючи сформовані гіпотези, було обрано вхідні показники для моделювання: сума транзакції, тип пристрою, місцеположення в процесі транзакції, місцеположення при реєстрації, баланс після транзакції, баланс до здійснення транзакції, тип транзакції. Набір даних сформовано на основі 2.000.000 спостережень Сумського банку. Для побудови моделі було використано логіт-регресію, нейронну мережу і дерево рішень. Модель реалізовано із використанням аналітичного пакету «SAS Enterprice Miner». Результатом дослідження є математична модель для визначення ймовірності ознаки кіберзагрози під час проведення транзакцій користувачами мобільного та інтернет-банкінгу.

The article is devoted to the actual problem of the fight against cyber threats in the banking sector. The authors suggest using the methods of data mining for the rapid detection of operations that have signs of cyber threats. The most common are threats that are classified as social engineering. The authors put forward several hypotheses about the potential signs of cyber threats in this area. If an operation has signs of cyber treats, such facts affected on the probability: zeroing of account amounts as a result of transactions; transaction type; type of device - mobile banking or Internet banking; the location of the client who carries out the transaction. The input parameters for modeling were selected using the formed hypothesis: transaction amount, device type, transaction location, registration location, post-transaction balance, balance before the transaction, transaction type. The data set is based on the 2.000.000 observations of one Sumy Bank. Logistic regression, neural network and decision tree were used to construct the model. The model is implemented by using an analytical package «SAS Enterprise Miner». The result of the research is the mathematical model for determining the probability of cyber threats signs during transactions by users of mobile and Internet banking.

І. І. Чуницькак. е. н., доцент кафедри фінансових ринків, Національний університет ДФС України

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ НАПРЯМІВ НАРОЩУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

I. I. ChunitskaiaPhD in economics, associated professor of financial market department, National University of state fiscal service of Ukraine

METHODICAL APPROACHES TO MODELING THE DIRECTIONS OF BUILDING UP THE INFRASTRUCTURE POTENTIAL OF THE FINANCIAL MARKET

Стаття присвячена проблемам визначення напрямів нарощування інфраструктурного потенціалу фінансового ринку України. Було сформульовано кілька гіпотез. Перша – між кількістю укладених угод страховими компаніями зі страхування життя та НПФ, їх кількістю та обсягами активів існує регресійний зв’язок. Друга – на кількість укладених угод впливають середні обсяги доходів, гранична схильність до заощаджень та обсяги депозитів у банківських установах. Третя – залежність зростання активів страхових компаній зі страхування життя від динаміки банківських депозитів та обсягів торгів на ринку цінних паперів акціями та облігаціями. Четверта – залежність граничної схильності до заощаджень від інформаційних чинників, у якості яких було визначено коливання рейтингів банків, коливання курсу гривні, поширення інформації про дестабілізацію економічної ситуації. Перша і третя гіпотези не підтвердились. Друга і четверта гіпотези підтвердились, на підставі чого обґрунтовано необхідність системних заходів, спрямованих на розвиток економіки в цілому і підвищення рівня доходів населення, а також на розвиток інформаційної складової інфраструктурного потенціалу фінансового ринку.

The article is devoted to the problems of determining the directions of increasing the infrastructure potential of the financial market of Ukraine. Several hypotheses have been formulated. The first is the existence of a connection between the number of insurance contracts concluded by life insurance companies and non-state pension funds, their number and volumes of assets. The second - the number of concluded transactions is affected by the average income of the population, the marginal propensity to save and the volume of deposits in banking institutions. The third is the dependence of the growth of assets of life insurance companies on the dynamics of bank deposits and the volume of trading on the securities market by shares and bonds. The fourth is the dependence of the marginal propensity to savings on information factors, such as fluctuations in the ratings of banks, fluctuations in the hryvnia exchange rate, dissemination of information on the destabilization of the economic situation. The first and third hypotheses were not confirmed. The second and fourth hypotheses were confirmed, since the necessity of systemic measures aimed at the development of the economy as a whole and raising the income level of the population, as well as the development of the information component of the infrastructure potential of the market, was justified.

Р. В. Тульчинськийк. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту і публічного адміністрування, ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА СТАНОВЛЕННЯ НОВОГО РЕГІОНАЛІЗМУ В УКРАЇНІ

R. TulchinskiyCandidate of economic sciences, Associate professor, Head of the management and public administration department PHEI "Academician Yuriy Bugay International scientific and technical university"

STATE FINANCIAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF NEW REGIONALISM FORMATION IN UKRAINE

У статті проаналізовано державну фінансову підтримку регіонів з Державного фонду регіонального розвитку. З’ясовано, що порівняно із 2015 р. на 2018 р. заплановано вдвічі більше фінансування регіонального розвитку, а саме на суму 6000 млн. грн. Аналіз використання коштів місцевих бюджетів дає можливість стверджувати, що у 2017 р. було передбачено 1354,1 млн. грн. видатків місцевих бюджетів, що на 716,1 млн. грн. більше ніж у попередньому році. Відбулося суттєве зростання власних доходів місцевих бюджетів, у тому числі, за рахунок зростання частки місцевих податків та зборів, зросла частка місцевих бюджетів у зведеному бюджеті, також зросла частка доходів місцевих бюджетів у ВВП країни до 6,5 %.
Обґрунтовано, що зміни щодо формування місцевих бюджетів будуть дієвими та ефективними за умови розуміння процесу децентралізації з точки зору отримання додаткових можливостей для вкладення коштів в інфраструктурні та інші проекти із подальшою можливістю самостійно покращувати умови життя населення регіонів, підвищувати конкурентоспроможність продукції, у тому числі з метою виходу на міжнародний ринок тощо, а не проведення політики збільшення витрат.
Обґрунтовано, що становлення нового регіоналізму в Україні вимагає удосконалення інституціонального забезпечення у напрямі фінансової децентралізації, що повинно бути спрямовано на: забезпечення підвищення ефективності місцевих податків та зборів за рахунок удосконалення механізму фіскального контролю; своєчасне забезпечення відповідними асигнуваннями видатків місцевих бюджетів; впровадження механізмів ефективного бюджетного управління; підвищення відповідальності органів місцевого самоврядування та об’єднаних територіальних громад за використання коштів місцевих бюджетів тощо.

The article analyzes the state financial support of the regions from the State fund for regional development. It was found that twice as much funding for regional development is planned, which is in comparison with 2015 for 2018, and in particular for the sum of 6000 million UAH. Analysis of the use of local budget funds makes it possible to state that in 2017 1354.1 million UAH were foreseen expenditures of local budgets, which is 716.1 million UAH more than in the previous year. There has been a significant increase in local budgets' own revenues, including increasing the share of local taxes and fees, increasing the share of local budgets in the consolidated budget, and increasing the share of local budget revenues in the country's GDP to 6.5%.
It is substantiated that changes concerning the formation of local budgets will be efficient and effective, provided that the process of decentralization is understood from the point of view of obtaining additional opportunities for investing in infrastructure and other projects with the further opportunity to independently improve living conditions of the population of regions, increase the competitiveness of products, including for the purpose entry into the international market, etc., rather than pursuing a policy of increasing costs.
It is substantiated that the new regionalism formation in Ukraine requires the improvement of institutional provision in the direction of financial decentralization, which should be aimed at: ensuring the increase of the efficiency of local taxes and fees through the improvement of the fiscal control mechanism; timely provision of appropriate allocations of local budget expenditures; implementation of effective budget management mechanisms; increase of responsibility of local self-government bodies and united territorial communities for using local budget funds, etc.

Т. П. Ткаченкок. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. КиївЮ. О. Токарськамагістрант факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ \"КПІ імені Ігоря Сікорського\", м. Київ

ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ПРИ ВИКОНАННІ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ

Tatiana Tkachenkodoctor of economic, Ph.D., associate professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", KyivYulia Tokarskamaster\'s student of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

WAYS OF REDUCING OPERATING COSTS WHEN PERFORMING CONSTRUCTION AND INSTALLATION WORK

У статті розглянуто питання теоретичного та практичного висвітлення операційних витрат будівельно-монтажних робіт, доведено необхідність планування собівартості БМР, визначено мету планування, наведено приклади планування за кожним елементом операційних витрат. Головною метою статті було дослідження операційних витрат та їх вплив на формування собівартості. Собівартість БМР визначається калькуляціями на кожний окремий вид роботи або на великий обсяг. В статті наведено приклад складання калькуляції для будівельних підприємств, особливості будівельної галузі,чинники впливу на формування витрат будівельного підприємства, методи визначення ступеня завершеності робіт, методи обліку витрат будівельних підприємств. Для успішного планування собівартості було запропоновано «ефект кривої досвіду», який показав як зменшити свої витрати разом із збільшенням об’ємів робіт.

The article deals with the issues of theoretical and practical coverage of operating costs of construction and installation works, the necessity of planning of the cost of the BIS, the purpose of planning, the examples of planning for each element of operating expenses is shown. The main objective of the article was to study operating costs and their impact on the formation of cost. The cost of the BMR is determined by the calculations for each individual type of work or for a large amount. The article presents an example of costing for construction companies, the features of the construction industry, factors affecting the formation of costs of construction enterprises, methods for determining the degree of completeness of works, methods of accounting for costs of construction enterprises. For the successful planning of cost, the "effect of the curve of experience" was proposed, which showed how to reduce its costs together with an increase in volumes of work.

Е. В. Пахучак. е. н., доцент кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків

ВПЛИВ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

E. PakhuchaPh.D., Associate Professor of Department of applied economics and international economic relations, Kharkiv national agrarian university named after V. V. Dokuchaev, Kharkiv

INFLUENCE OF INTERNAL AND EXTERNAL FACTORS ON THE COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

В статті обґрунтована необхідність підвищення рівня конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, яке досягається за умови використання наявних конкурентних переваг, виробництва високоякісної продукції, що забезпечить вимоги споживача. Виявлені особливості конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Проведена оцінка впливу факторів на зміну витрат на одну гривню реалізованої продукції сільськогосподарських підприємствах Харківської області. Яка доводить, що одним з чинників підвищення конкурентоспроможності підприємств є зниження основних витрат на виробництво та діяльність підприємства. Однак зазначено, що зменшення відрахувань на соціальні заходи, може негативно вплинути на імідж підприємства, в контексті їх соціальної відповідальності бізнесу. Досліджені показники, що фактори впливу на конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств, поділяють на внутрішні і зовнішні, які в свою чергу розгалужуються на різні рівні, в залежності від ступеня контрольованості з боку держави та самого підприємства. Розглянуті складові зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на конкурентоспроможність підприємств, свідчать що необхідне комплексне вивчення і врахування кожного із них з метою виявлення сильних і слабких сторін окремого підприємства у кожному конкретному випадку.

The article substantiates the necessity to increase the competitiveness of agricultural enterprises, which is achieved by using existing competitive advantages, production of high-quality products that will meet the requirements of the consumer. The features of competitiveness of agricultural enterprises are revealed. An estimation of the influence of factors on the change of costs one hryvnia of realized products of agricultural enterprises of Kharkiv region was conducted. This proves that one of the factors of increasing the competitiveness of enterprises is to reduce the main costs of production and activities of the enterprise. However, it is noted that a reduction in deductions for social measures may negatively affect the image of the enterprise in the context of their social responsibility of the business. The research has been carried out that the factors influencing the competitiveness of agricultural enterprises are divided into internal and external ones, which in turn branch into different levels, depending on the degree of control by the state and the enterprise itself. The considered components of external and internal factors of influence on the competitiveness of enterprises, indicate that the necessary comprehensive study and consideration of each of them in order to identify the strengths and weaknesses of the individual enterprise in each case.

Л. В. Домбровськакандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і обліку, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна, МиколаївІ. М. Вакішмагістрант, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна, Миколаїв

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: СТАН ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ

L. DombrovskayaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Finance and Accounting Mykolayiv Interregional Institute Human Development of the University «University «Ukraine», Mykolaiv, UkraineI. Vakishmagistrate, Mykolayiv Interregional Institute Human Development of the University «University «Ukraine», Mykolaiv, Ukraine

ACCOUNTS RECEIVABLE OF UKRAINIAN ENTERPRISES: STATUS AND EFFICIENCY OF MANAGEMENT

У статті обґрунтовано актуальність та необхідність дослідження дебіторської заборгованості, яка є вагомою складовою обігових активів майже будь-якого господарюючого суб’єктів, як з точки зору динаміки її обсягів, так і з точки зору ефективності управління даним видом заборгованості. Виконаний аналіз обсягу та структури дебіторської заборгованості дозволив виявити нерівномірний її розподіл між різними видами економічної діяльності, що є цілком закономірним з огляду на специфічні особливості кожного з них. В результаті розрахунку традиційно застосовуваних аналітичних показників оборотності дебіторської заборгованості (коефіцієнт оборотності, тривалість одного обороту) зроблено висновок про погіршення рівня ефективності управління нею упродовж аналізованого періоду як в цілому по сукупності підприємств України, так і за переважною більшістю видів економічної діяльності. За результатами виконаного дослідження запропоновано систему заходів, спрямованих на забезпечення прискорення оборотності дебіторської заборгованості вітчизняних господарюючих суб’єктів, тобто на підвищення рівня ефективності управління нею.

The article substantiates the relevance and necessity of the study of receivables, which is a significant component of working assets of almost any economic entity, both in terms of the dynamics of its volumes and in terms of the efficiency of management of this type of debt. The analysis of the amount and structure of accounts receivable allowed to reveal its uneven distribution among different types of economic activity, which is quite natural in view of the specific features of each of them. As a result of the calculation of traditionally used analytical indicators of turnover of receivables (turnover ratio, duration of one turnover), it was concluded that the level of management efficiency of it during the analyzed period was worsened, as a whole, in the aggregate of enterprises of Ukraine, and by the overwhelming majority of types of economic activity. According to the results of the performed research, a system of measures aimed at ensuring the acceleration of the turnover of receivables of domestic economic entities, that is, to increase the level of management efficiency of it, is proposed.

М. М. Пастернакк. е. н., доцент, доцент кафедри аудиту і економічного аналізу, Університет державної фіскальної служби України м. Ірпінь

АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ФІСКАЛЬНИХ ТА МОНЕТАРНИХ ІНСТРУМЕНТІВ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

М. М. PasternakPh.D., Associated Professor at Audit and economic analysis University of State Fiscal Servis of Ukraine, Irpin

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN FISCAL AND MONETARY INSTRUMENTS OF ECONOMIC DEVELOPMENT

Досліджено місце і роль грошово-кредитних і бюджетно-податкових інструментів у забезпеченні економічного розвитку, їх взаємодії та взаємовпливу один на одного. Обгрунтовано, що на сучасному етапі розвитку економіки та фінансової системи монетарні та фіскальні інструменти мають використовуватися в таких комбінаціях та оптимальних співвідношеннях, які забезпечують фінансово-економічну стабільність, обмежують інфляцію та дефіцит державного бюджету. Визначено, що фіскальні інструменти займають важливе місце в регулюванні інфляції шляхом оптимального співвідношення між доходами і видатками бюджету, а монетарні інструменти регулюють грошовий обіг та забезпечують стабільність національної грошової одиниці. Автор аналізує взаємозв’язок між монетарними та фіскальними інструментами, доводить їх взаємодію, яка в кінцевому результаті спрямована на зменшення інфляції та скорочення дефіциту державного бюджету.

The place and role of monetary and fiscal and tax instruments in the provision of economic development, their interaction and mutual influence on each other are explored. It is substantiated that at the present stage of development of economy and financial system, monetary and fiscal instruments should be used in such combinations and optimal ratios that ensure financial and economic stability, limit inflation and deficit of the state budget. It has been determined that fiscal instruments play an important role in regulating inflation through an optimal correlation between incomes and budget expenditures, while monetary instruments regulate monetary circulation and ensure the stability of the national monetary unit.

Т. В. Лівошкок. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Запорізький національний технічний університет, м. ЗапоріжжяО. Л. Ліснякмагістр, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ВПЛИВ МЕТОДУ ОЦІНКИ ВИБУТТЯ ЗАПАСІВ НА ВИТРАТИ БУДЖЕТНИХ УСТАНОВ У СФЕРІ МЕДИЦИНИ

T. V. Livoshkok.e.n., associate professor of department of account and taxation, Zaporozhia national tekh-nightly university, ZaporizhzhyaО. L. Lisnyakmaster\'s degree, Zaporozhia national technical university, Zaporizhzhya

NFLUENCE OF METHOD OF ESTIMATION OF LEAVING OF SUPPLIES IS ON CHARGES OF BUDZHETNIKH OF ESTABLISHMENTS IN THE FIELD OF MEDICINE

У статті проведено дослідження особливостей застосування методів оцінки вибуття запасів у бюджетних установах. Розкриті переваги та недоліки кожного з доступних під-ходів, а також обґрунтовано один із методів вибуття запасів, який є оптимальним для медичних установ. Застосування методів оцінки вибуття запасів впливає на загальний рі-вень забезпеченості медичних установ необхідним рівнем медичних препаратів.
В умовах дефіциту фінансування бюджетні установи повинні застосовувати найбільш ефективні підходи до оцінки запасів. В умовах постійного подорожчання лікарських засо-бів при застосуванні методу періодичної середньозваженої собівартості на реалізацію буде списано меншу суму запасів, ніж в методі щомісячної середньозваженої собівартос-ті. В статті обгрунтовано найбільш ефективний для медичних закладів метод списання запасів, який може знайти широке застосовування на Україні.

In the article research of features of application of methods of estimation of leaving of supplies is conducted in budgetary establishments. Exposed advantages and failings each of accessible approaches, and also grounded one of methods of leaving of supplies, which is optimum for medical establishments. Application of me-todiv estimation of leaving of supplies influences on the general level of material well-being of me-dichnikh establishments the necessary level of medical preparations.
In the conditions of deficit of financing budgetary establishments must zastosovu-watts the most effective going near the estimation of supplies. In the conditions of permanent po-dorozhchannya of medications at application of method of periodic sered-nezvazhenoy prime price on realization the less sum of supplies will be written-off, than in the method of monthly serednezvazhenoy prime price. In the article grounded the most effective for medical establishments method of writing of supplies, which can find wide application on Ukraine.

О. А. Подолянчукк. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки, Вінницький національний аграрний університет

ОБЛІК В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ

О. А. PodolianchukCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Accounting and Taxation in the branches of the economy, Vinnytsia National Agrarian University

ACCOUNTING IN THE SYSTEM OF EXPENSES MANAGEMENT

Повсякденна діяльність суб’єктів господарювання пов’язана з витрачанням ресурсів на виробництво, управління, збут, закупівлю тощо. Тому в статті розглянуто питання управління витратами та вагомості обліку як одного з елементів системи управління. В статі визначено зміст бухгалтерського та управлінського обліку, приведено трактування дефініцій «затрати» і «витрати», підтверджено доречність використовувати в економічній літературі терміну «витрати». Проведено дослідження наукових думок щодо визначення «управління витратами», засвідчено процесний та системний підходи до змісту даного трактування та висловлено власну думку. Обґрунтовано систему управління витратами, розкрито її елементи (суб’єкт, об’єкт, завдання, інструменти, методи)та функціональні аспекти (організація, планування, облік, контроль, аналіз, регулювання). Проведено аналіз складу та структури витрат на виробництво, оскільки вони займають значну частину у загальній структурі витрат підприємства. Висловлено думку, що в основу управління витратами повинна бути закладена обґрунтована їх класифікації на підприємстві та система обліку, що адаптовані до вимог управлінських функцій та рішень.

Everyday activity of business entities is connected with the expenditure of resources for production, management, sales, purchases, etc. Therefore, the article deals with issues of cost management and importance of accounting as one of the elements of the management system. The article defines the content of accounting and management accounting, interprets the definitions of "costs" and "costs", it is confirmed that it is appropriate to use the term "expenses" in the economic literature. The research of scientific ideas about definition of "cost management" was conducted, process and system approaches to the content of this interpretation were confirmed and their own opinion was expressed. The system of cost management is substantiated, its elements (subject, object, tasks, tools, methods) and functional aspects (organization, planning, accounting, control, analysis, regulation) are disclosed. An analysis of the composition and structure of production costs is carried out as they occupy a significant part in the overall structure of the company's expenses. We expressed the view that the basis for cost management should be based on their justified classification in the enterprise and accounting system, adapted to the requirements of management functions and decisions.

А. І. Лівінськийканд. с.-г. наук, доцент, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТРУКТУРИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ СКОТАРСТВА

A. I. Lіvinskyсand. s.-g. Sciences, associate professor, Odessa State Agrarian University, Odessa

IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC STRUCTURE OF THE FUNCTIONING OF ENTERPRISES OF ANIMALS

У статті проаналізовано сучасний стан функціонування організаційно-економічної структури підприємств тваринництва. Зазначено, що на особливу увагу заслуговують питання оптимального поєднання між заходами стратегічного планового регулювання й ринковим механізмом. Репрезентовано структурну побудову кооперативного господарства у тваринництві. Пропонований нами тип кооперації пов'язаний з розвитком виробництва тваринницької продукції в особистому господарстві. Запропоновано перспективні напрями удосконалення організаційно-економічної структури підприємств тваринництва: забезпечити консолідацію первинними виробничими ланками виробничих ресурсів; надати право первинним виробничим ланкам (первинним кооперативам) і кооперативному господарству в цілому частину виробленої продукції реалізувати на власний розсуд; запровадити систему оплати праці від отриманого доходу; застосовувати інноваційні технології виробництва кінцевої продукції й ресурсозберігаючу техніку.

The article analyzes the current state of functioning of the organizational and economic structure of livestock enterprises. It is noted that the question of the optimal combination between measures of strategic planning regulation and a market mechanism deserves special attention. Structural construction of a cooperative economy in livestock production is represented. The type of cooperation offered by us is connected with the development of the production of livestock products in the personal economy. Proposed directions of improvement of the organizational and economic structure of livestock enterprises are proposed: to ensure consolidation of the primary production links of production resources; to give the right to the primary production units (primary co-operatives) and to the cooperative economy as a whole to make part of the produced production at its own discretion; introduce a system of remuneration from the received income; to apply innovative technologies of production of end products and resource-saving technique.

В. Г. Міняйленкоголовний інженер, Решетилівський РКДБО «Райагробуд», м. РешетилівкаІ. В. Міняйленкост. викладач, здобувач, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваВ. В. Бибак. т. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

V. G. Miniailenkochief engineer, Reshetilovskaya regional cooperative state construction organization, ReshetilovkaI. V. Miniailenkosenior lecturer of business economics and human resources department Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaV. V. BybaPh.D., assistant professor of business economics and human resources department Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF CONSTRUCTION INDUSTRY ENTERPRISES

У науковій статті визначено важливість будівельної галузі, що забезпечує ефективність системи господарювання в Україні. На основі оцінки тенденцій розвитку будівництва сформовано сильні та слабкі сторони можливості і загрози розвитку будівельного комплексу на основі SWOT-аналізу. Проведена діагностика конкурентного середовища будівельного підприємства з урахуванням п’яти конкурентних сил: проникнення нових конкурентів, поява матеріалів-замінників, конкурентні сили покупців, постачальників, конкуренції між існуючими підприємствами. Оцінка впливу конкурентного середовища будівельного підприємства дозволила визначити ключові фактори успіху за ресурсними елементами: виробничі ресурси, фінансові та інвестиційні, трудові ресурси. На основі проведеного дослідження сформовано пропозиції щодо покращення стану будівельної галузі України: впровадження нових засобів механізації, партнерство влади та бізнесу будівельної галузі, фінансування пріоритетних інвестиційних проектів. Ефективність діяльності будівельного комплексу дозволить отримати соціальний, економічний та екологічний ефект.

The scientific article defines the importance of the construction industry, which ensures the efficiency of the management system in Ukraine. Based on the assessment of the development trends, the strengths and weaknesses of the opportunities and the threat of development of the construction complex on the basis of SWOT-analysis are formed. The diagnostics of the competitive environment of a construction company took place taking into account the five competitive forces: the penetration of new competitors, the appearance of substitute materials, the competitive forces of buyers, suppliers, competition between existing enterprises. An assessment of the influence of the competitive environment of a construction company has allowed us to identify the key factors of success in terms of resource elements: production resources, financial and investment, labor resources. On the basis of the research, proposals were made to improve the state of the construction industry in Ukraine: the introduction of new means of mechanization, partnership of power and business in the construction industry, financing of priority investment projects. The effectiveness of the construction complex will provide a social, economic and environmental impact.

А. Д. Глушкок. е. н., доцент кафедри фінансів і банківської справи, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Аlina GlushkoPhD (Econ.), Associate Professor, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

MANAGEMENT OF ACCOUNTS RECEIVABLE IN THE SYSTEM OF PROVISION OF EFFECTIVE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

У статті проаналізовано наукові підходи до визначення економічної сутності дебіторської заборгованості та встановлено вагомість її впливу на забезпечення стабільної та ефективної діяльності підприємства. Обґрунтовано необхідність побудови ефективної системи управління дебіторською заборгованістю підприємств з метою покращення фінансового стану, підвищення рівня платоспроможності й фінансової стійкості суб’єктів господарювання. Розглянуто сутність управління дебіторською заборгованістю підприємства як складової частини системи управління оборотними активами. Охарактеризовано основні етапи формування системи управління дебіторської заборгованості на підприємстві в напрямку забезпечення ефективної діяльності підприємства. Наслідком впровадження ефективної системи управління дебіторською заборгованістю правомірно визначено: забезпечення безперервної роботи підприємства; зниження обсягів вільних поточних активів, і, як наслідок, зниження витрат на їх фінансування; прискорення обігу оборотних активів; максимізація прибутку підприємства при збереженні ліквідності; підвищення рівня фінансової безпеки підприємства.

The article analyzes the scientific approaches to determining the economic essence of receivables and set weight of its influence to ensure stable and efficient operation of the enterprise. The necessity of an effective system of accounts receivable management companies to improve financial position, raising solvency and financial stability entities. The essence of management of accounts receivable of the company as an integral part of the management of current assets is considered. Characterize the main stages of the management of accounts receivable in the company to ensure the efficient business enterprise. The consequence of the introduction of effective management of accounts receivable legally defined: to ensure continuous operation of the company; reducing the volumes of free current assets, and, consequently, reducing the cost of their financing; acceleration of circulating assets turnover; maximizing company profits while maintaining liquidity; increase the level of financial security of the enterprise.

Г. М. Коцюрубенкок. е. н., ст. викладач кафедри фінансів, Одеський нацональний економічний університет

ДОМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ

A. KotsiurubenkoCandidate of Economics, lecturer Odessa National Economic University

DOMINNENTS OF FORMATION OF HOUSEHOLD INCOME IN UKRAINE

У статті розглянуто існуючі точки зору щодо факторів, які впливають на формування доходів домогосподарств. Виділено важливість аналізу макроекономічних факторів як основоположних для вітчизняних реалій функціонування економіки України. Основна увага приділена розгляду взаємодії тих домінант формування доходів домогосподарств, які з’явились чи виокремились відповідно до вимог часу та пов’язані з розвитком мережі Інтернет та сучасних цифрових систем. Проаналізовано тенденції формування та обсяги надходження коштів від аутсорсингової діяльності домогосподарств в Україні, окреслено перспективність даного напрямку для формування доходів населення. Виділено наявність проблемних аспектів щодо формування державної політики при активізації використання Інтернет технологій для формування доходів домогосподарств. Наголошено на важливості врахування соціальних та демографічних особливостей сучасної ситуації в Україні при розробці податкового механізму стягнення податків з окреслених видів діяльності.

The article considers existing points of view regarding the factors influencing the formation of household incomes. The importance of analysis of macroeconomic factors as the basis for functioning of the Ukrainian economy for the national realities is highlighted. The main attention is paid to the consideration of the interaction of those dominant household income generation that emerged or differentiated according to the requirements of time and related to the development of the Internet and modern digital systems. The tendencies of formation and volume of proceeds from outsourcing activity of households in Ukraine are analyzed, prospects of this direction for formation of incomes of the population are outlined. Problematic aspects regarding the formation of the state policy while increasing the use of Internet technologies for the formation of household incomes are identified . The importance of taking into account the social and demographic features of the current situation in Ukraine during the development of the tax mechanism for collecting taxes from the specified types of activity is emphasized.

І. В. Точилінак. е. н., старший науковий співробітник, ДННУ «Академія фінансового управління»

РІВЕНЬ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМИ РИЗИКАМИ В УКРАЇНІ

Іryna TochylinaPhD (Economics), Senior Researcher, SESE “The Academy of Financial Management”

LEVEL OF MATURITY OF TAX RISK MANAGEMENT IN UKRAINE

Ефективне функціонування системи ризик-менеджменту є запорукою злагодженого функціонування всієї системи адміністрування податків та ознакою її зрілості. В статті досліджено фактичні дані щодо стану розвитку та ефективності системи управління ризиками в органах Державної фіскальної служби України. Розглянуто методику та проаналізовано результати діагностичного оцінювання системи податкового адміністрування з використанням інструменту TADAT, зокрема тієї його частини, що стосується оцінювання ефективності системи управління ризиками. Дослідження показало, що застосовувані ДФСУ ініціативи щодо виявлення та оцінювання ризиків є лише фрагментами окремих етапів цілісної системи державного управління податковими ризиками. Зроблено висновок про необхідність розробки заходів щодо усунення цих недоліків, що дасть можливість сформувати цілісну, ефективну системи управління ризиками, яка в свою чергу сприятиме вдосконаленню всієї системи адміністрування податків.

Tax administrations face numerous risks that have the potential to adversely affect revenue and tax administration operations. Effective functioning of the risk management system is a sign of tax administration maturity at all. The article investigates the actual data on performance the risk management system in the State Fiscal Service (SFS) of Ukraine. The results of the assessment of the system of tax administration of the SFS using the Tax Administration Diagnostic Assessment Tool (TADAT), in particular, the part of performance assessment related to the risk-management are reviewed. And overview of TADAT methodology is done. The study showed that the initiatives for intelligence gathering and research into compliance risk are developed, the SFS has a risk assessment process but this is not well-structured. It was concluded that it is necessary to develop measures to eliminate these shortcomings, which will enable the formation of a coherent, effective system of risk management, which in turn will contribute to the improvement of the entire system of tax administration.

А. Л. Євстахевичвикладач Львівського університету бізнесу та права, Львів

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ У МЕНЕДЖМЕНТІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

A. L. Yevstakhevychlecturer of Lviv University of Business and Law, Lviv

PERSPECTIVES OF USING INTERNATIONAL STANDARDS IN THE MANAGEMENT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

У статті виявлено переваги та недоліки окремих міжнародних стандартів соціальної відповідальності для створення і розвитку системи менеджменту соціальної відповідальності підприємств. За результатами аналізу таких стандартів, як Глобальний договір ООН, SА 8000 та ISO 26000:2010 встановлено перспективність їх впровадження на різних рівнях менеджменту соціальної відповідальності. Розглянуто перспективи нефінансової звітності як одного з інструментів менеджменту соціальної відповідальності та доведено можливість її використання як стимулюючого чиннику розвитку соціальної відповідальності за умови поширення відповідних практик в Україні, що вимагає додаткових стимулів з боку держави. Запропоновано алгоритм використання міжнародних стандартів у менеджменті соціальної відповідальності підприємств, зокрема, надано рекомендації для власників підприємств, менеджерів, держави та органів місцевого самоврядування, громадських організацій.

The article reveals the advantages and disadvantages of some international standards of social responsibility for the creation and development of a corporate social responsibility management system. According to the results of the analysis of standards such as UN Global Compact, SA 8000 and ISO 26000:2010, the prospect of their implementation at different levels of social responsibility management has been established. Prospects of non-financial reporting as one of the tools of social responsibility management are considered. It is proved that it can be used as a stimulating factor for the development of social responsibility, subject to the spread of relevant practices in Ukraine, which requires additional incentives from the state. The algorithm of using international standards in the management of corporate social responsibility of the enterprises is offered, in particular, recommendations were given for owners of enterprises, managers, public authorities, local self-government and public organizations.

Ю. О. Луцикк. е. н., доцент кафедри фінансового забезпечення військ, Військовий інститут Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, м. Київ

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ СУБ’ЄКТА ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА

Yuliia LutsykPh.D. in Economics, Associate Professor of Department of military forces financial support, Military Institute of Taras Shevchenko National University of Kyiv

INVENTORY PROCESS IN MANAGEMENT DECISIONS MAKING SYSTEM OF THE GOVERNMENT SECTOR ENTITY

У статті досліджується питання сутності інвентаризації та інвентаризаційного процесу. Визначено поняття “інвентаризація”, її зміст, призначення, практичне застосування. Розглянуто методику організації і проведення інвентаризації через послідовність стадій формування інвентаризаційного процесу. Розкрито зміст та складові інвентаризаційного процесу, проаналізовано послідовність застосування різних методичних підходів та процедур, які забезпечують організацію і раціональне проведення. Акцентовано увагу на інвентаризації як важливої складової системи прийняття управлінських рішень в умовах реформування системи бухгалтерського обліку державного сектору. Проаналізовано перспективи підвищення ефективності прийняття управлінських рішень на базі якісно сформованої інформаційної інфраструктури, яка включає в себе систему прозорих, відкритих, достовірних показників. Доведено важливість і актуальність інвентаризаційного процесу для суб’єкта державного сектору, основним призначенням якого є визначення достовірності даних обліку і фінансової звітності, з метою забезпечення ефективності прийняття стратегічно важливих для організації управлінських рішень.

The article studies the essence of inventory and inventory process. Was defined the notion of “inventory”, its scope, purpose and practical implementation. Considered methodology of inventory organization and implementation through sequence of inventory process creation stages. Disclosed content and parts of inventory process, analyzed the sequence of utilization of different methodological approaches and procedures which ensure inventory organization and sustainable implementation. Placed the emphasis at inventory as an important part of the management decision making system in the condition of reformation of government sector accounting system. Analyzed the perspectives of increasing the efficiency of management decision at the ground of good created information infrastructure which includes system of transparent, opened and reliable indicators. Proved the importance and relevance of inventory process for government sector entities, the main purpose of which is determination of reliability of financial reporting and accounting data for ensuring the efficiency of strategically important for the organization management decision making.

О. В. Черненкост. викл. кафедри промислового маркетингу, НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”, м. КиївС. Д. Нечитайлостудентка кафедри промислового маркетингу НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”, м. Київ

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

O. V. ChernenkoSenior Lecturer of Department of Industrial Marketing, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute»S. D. Nechytailostudent, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute»

DEVELOPMENT OF AN EFFECTIVE INNOVATION POLICY OF THE ENTERPRISE

У даній статті розглянуто загальний порядок формування інноваційної політики на підприємстві, а також визначені маркетингові інструменти, які можуть бути використані на кожному з етапів її формування. Було установлено, що для здійснення ефективної інноваційної діяльності, необхідною є розробка інноваційної політики з дотриманням порядку її формування. Авторами було запропоновано наступні етапи формування інноваційної політики: виявлення актуальності формування інноваційної політики для підприємства; оцінка інноваційного потенціалу; формування стратегії інноваційного розвитку підприємства; розроблення програми інноваційної діяльності; створення системи оцінки інноваційної програми. Був сформований комплекс принципів, яким повинна відповідати ефективна інноваційна політика, а також наведені елементи інноваційної політики.

In this article, the general order of the creation of innovation policy on an enterprise was described and the marketing tools which can be used on every stage of its creation were defined. It was stated that to have an effective innovational activity there's a need to develop an innovational policy sticking to the right order of its creation. The authours offered the following stages of the creation of innovational policy: the revelation of the timeliness of the creation of innovational policy for the company; the estimation of the innovative potential; the creation of the strategy of innovational development of the company; the development of the program of innovational activity; the creation of the system of evaluation of innovative program. The complex of principles for an effective innovation policy was formed and the elements of innovation policy were defined.

Г. Л. Нордкандидат економічних наук, професор б.в.з Директор навчально-наукового інституту післядипломної освітиЧорноморського національного університету імені Петра МогилиН. І. Цегельникздобувач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудитуЖитомирського національного агроекологічного університету

ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ В УМОВАХ ДРОПШИППІНГУ

G. L. NordCandidate of Economic Sciences, Professor B.V.Director of the Educational and Scientific Institute of Postgraduate Education of the Petro Mohyla Black Sea National UniversityN. I. Tsegelnikapplicant of the department of accounting, taxation and auditZhytomyr National Agroecological University

ACCOUNT DISPLAYING CALCULATIONS WITH BUYERS AND CUSTOMERS IN DROPSHIPPING CONDITIONS

В статті проведено аналіз праць вітчизняних та зарубіжних вчених, які стосуються проблем дропшиппінгу та питаннь використання переваг даної форми співпраці. В процесі дослідження було розглянуто сутність поняття дропшиппінг. В свою чергу було проаналізовано виділені дослідниками переваги та недоліки переваги використання дропшипінгу з позицій постачальника, дропшиппера та покупця. Необхідним є на законодавчому рівні, закріпити визначення дропшипінгу в наступному трактуванні: напрям підприємницької діяльності в інтернет-середовищі, що базується на реалізації товарів постачальника посередником та передбачає обов’язкову участь наступних суб’єктів господарювання: постачальника/виробника товарів, дропшиппера та покупця, які, в свою чергу, відповідно до договірних положень, забезпечують виконання, взятих на себе, зобов’язань. Запропоновано теоретичну модель дропшиппінгу та визначено місце операцій із розрахунків з покупцями та замовниками в ній. В процесі дослідження було визначено варіативність процесу договірного оформлення відносин між суб’єктами дропшипінгу. Розглянуто вплив варіативності договірного оформлення відносин між суб’єктами дропшиппінгу на систему облікового відображення даних операцій в цілому та операцій із розрахунків з покупцями та замовниками, зокрема, з позицій учасників дропшипінгу: дропшиппера та постачальника товарів / виробника продукції. Було визначено порядок облікового відображення операцій дропшиппінгу у системі бухгалтерського обліку дропшиппера за умови визнання діяльності агентською. Продемонстровано облікове відображення операцій дропшиппінгу з позицій дропшиппера та постачальника в умовах укладання договорів комісії та доручення.

The article analyzes the works of domestic and foreign scholars dealing with problems of dropshipping and questions of using the advantages of this form of cooperation. In the study process, the essence of the concept of dropshipping was considered. In turn, the advantages and disadvantages of the advantages of using dropshipping from supplier, dropshipper and buyer positions were analyzed by researchers. It is necessary at the legislative level to consolidate the definition of dropship in the following interpretation: the direction of entrepreneurship in the Internet environment, based on the sale of goods by the supplier by the intermediary and involves the obligatory participation of the following business entities: supplier / producer of goods, dropshipper and buyer who , in turn, in accordance with the contractual provisions, ensure fulfillment of obligations assumed by oneself. The theoretical model of dropshipping is proposed and the place of transactions with settlements with buyers and customers in it is determined. In the course of the research the variability of the process of contractual registration of relations between subjects of dropshipping was determined. The influence of the variability of the contractual registration of relations between the subjects of dropshipping on the system of accounting of the data of operations in general and transactions with payments to buyers and customers, in particular from the standpoint of dropshipper: dropshipper and supplier of goods / producer of products, are considered. The order of the accounting of the dropshipping operations in the dropshipper accounting system was determined, subject to recognition by the agent. Demonstration of the accounting of operations of dropshipping from the position of dropshipper and supplier in the conditions of conclusion of commission agreements and instructions.

Ю. В. Негодак. е. н., доцент кафедри фінансів,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

СТРУКТУРА МЕХАНІЗМУ ТРАНСФОРМАЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ РИНКУ

Yu. NehodaPh.D., Associate Professor of the Department of Finance, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

STRUCTURE OF MECHANISM FOR TRANSFORMATION OF AGRICULTURAL SECTOR OF ECONOMY IN THE MARKET CONDITIONS

В статті уточнено структуру механізму трансформації аграрного сектору економіки, що включає в себе два органічно взаємопов’язані блоки: ринково-конкурентну систему самоорганізації та самоврядування відтворення підприємницького типу на рівнях макро- й мікроекономіки і систему державного регулювання, адекватну вимогам економічних законів, в тому числі законів ринку та підприємництва; розкриті системоутворюючі елементи механізму з виділенням підсистем загального впливу (інституційної, економічної, соціальної, виробничої, природно-кліматичної, екологічної), кожна з яких містить сукупність ринково-конкурентних факторів, що обумовлюють ефективне функціонування аграрного сектору й органічний розвиток окремих її складових елементів. Встановлено, що для більш повного розкриття системоутворюючих елементів соціально-ринкового механізму трансформації аграрного сектору економіки доцільно виділити підсистеми загального впливу: економічну, соціальну, інституційну, виробничу, екологічну, природно-кліматичну. Кожна з цих підсистем містить сукупність ринково-конкурентних факторів, тісно взаємодіючих між собою, що обумовлює, з одного боку, ефективне функціонування аграрного сектору, як цілісної системи, а з іншого – як органічне функціонування окремих її складових елементів. Для подолання негативних наслідків реформування аграрного сектору економіки України розроблена логічна схема механізму соціально-ринкової трансформації аграрного сектору з обґрунтуванням мети, засобів досягнення цілей, методів та напрямів регулювання, а також оцінки наслідків впливу на аграрне виробництво[||]The structure of the mechanism of transformation of the agrarian sector of the economy, which includes two organically interconnected blocks, is specified in the article: market-competitive system of self-organization and self-government of reproduction of entrepreneurial type at the levels of macro and microeconomics and the system of state regulation, which is adequate to the requirements of economic laws, including laws of the market and entrepreneurship; the system-forming elements of the mechanism with the allocation of subsystems of general influence (institutional, economic, social, industrial, natural-climatic, ecological) are revealed, each of which contains a set of market-competitive factors that determine the effective functioning of the agrarian sector and the organic development of its separate constituent elements. It was established that the constituent elements of the transformational mechanism of agroeconomics are: the transformation of agrarian sector enterprises into modern market structures and the reformation of the rural economy; the mechanism of pricing, the formation of government procurement, contractual and wholesale prices; improvement of contractual economic (self-supporting) relations of economic partners in free and regulated markets; innovative and investment activity of agrarian enterprises; staffing, motivation and stimulation of labor of enterprises and their employees; development of intra-economic economic relations of enterprises with their structural units and their labor collectives on the basis of internal economic calculation; the mechanism of development of entrepreneurship and agribusiness. It is established that for a more complete disclosure of the system-forming elements of the social-market mechanism of transformation of the agrarian sector of the economy it is expedient to allocate subsystems of the general influence: economic, social, institutional, industrial, ecological, natural-climatic. Each of these subsystems contains a set of market-competitive factors, which interact closely with each other, which, on the one hand, determines the effective functioning of the agricultural sector as an integral system, and, on the other hand, the organic functioning of its individual constituent elements. To overcome the negative consequences of reforming the agrarian sector of the Ukrainian economy, a logical scheme of the mechanism of socio-market transformation of the agrarian sector has been developed, justifying the purpose, means of achieving the goals, methods and directions of regulation, as well as evaluating the consequences of the impact on agrarian production.

Є. Ю. Кузькінк. е. н., доцент, директор Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України

КОНЦЕПЦІЯ РОЗШИРЕННЯ ФІСКАЛЬНОГО ПРОСТОРУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ

Ye.Yu. KuzkinРhD in Economics, director of Department of municipal budgets of Ministry of finance of Ukraine

CONCEPT OF EXPANSION OF FISCAL SPACE OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN CONDITIONS OF DECENTRALIZATION OF PUBLIC FINANCES

Визначено характеристики концептуального наповнення елементів теоретико-методологічного базису розширення фіскального простору місцевого самоврядування при здійсненні фінансової децентралізації. Визначено аспекти реформування адміністративно-територіального устрою, пов’язані із удосконаленням просторової організації влади: політичний – посилення ролі місцевого самоврядування як джерела децентралізації в управлінні соціально-економічним розвитком території; організаційний – створення ефективної системи управління шляхом оптимізації її структури; фінансовий – зміцнення матеріально-фінансової бази місцевого самоврядування, підвищення дієздатності територіальної громади у вирішенні питань зростання добробуту населення. Визначено зміст розширення фіскального простору місцевого самоврядування як управлінського за змістом процесу надання територіальною громадою, представленою органами місцевого самоврядування, переважно опосередкованого регулятивного впливу – перш за все, через використання фінансових та податкових важелів, а також через внесення змін в інституціональні режими здійснення економічної та соціальної активності. Запропоновано здійснювати удосконалення механізму формування та виконання доходної частини місцевих бюджетів через реалізацію заходів фінансового (зміни у складі наявних джерел дохідної частини місцевих бюджетів або відповідних процедур розрахунку і зарахування) та організаційного (опосередкований вплив на наповнення місцевих бюджетів за доходами через розширення повноважень самоврядування у сфері визначення надходжень місцевих бюджетів, або через підвищення активності у фінансово-господарській сфері органів влади, або на підтримку високого рівня надійності контролю, обліку та моніторингу за наявними й можливими об’єктами, які генеруватимуть потік фінансових ресурсів до місцевих бюджетів) характеру. Встановлено, що упорядкування органами місцевого самоврядування норм і правил здійснення економічної активності в межах певної території, а також фіскальних аспектів регулювання територіально локалізованих економічних процесів і господарських відносин обов’язково повинно узгоджуватися із соціальними, екологічними, інфраструктурними та іншими аспектами забезпечення життєдіяльності та розвитку територіальної громади.[||]The characteristics of the conceptual filling of elements of the theoretical and methodological basis of expansion of fiscal space of local self-government in the implementation of financial decentralization are determined. The aspects of the reform of the administrative-territorial system related to the improvement of the spatial organization of power are defined: political - strengthening of the role of local self-government as a source of decentralization in the management of socio-economic development of the territory; organizational - creation of an effective management system by optimizing its structure; financial - strengthening the material and financial base of local self-government, increasing the capacity of the territorial community in addressing the issues of population welfare growth. The content of the expansion of the fiscal space of local self-government as the administrative content of the process of providing the territorial community represented by local self-government bodies, mainly indirect regulatory influence - primarily through the use of financial and tax levers, as well as through the introduction of changes in the institutional modes of economic and social activity . It is proposed to improve the mechanism of formation and implementation of the revenue part of local budgets through the implementation of financial measures (changes in the existing sources of revenue part of local budgets or the corresponding procedures of calculation and enrollment) and organizational (indirect influence on the replenishment of local budgets on income through the extension of powers of self-government in the field of definition revenues from local budgets, or through increased activity in the financial and economic sector of government, or in the subregion MKU high level of reliability monitoring, reporting and monitoring of existing and possible objects that generate the flow of financial resources to the local budgets) character. It was established that the regulation by local governments of norms and rules of economic activity within a certain territory, as well as the fiscal aspects of regulation of geographically localized economic processes and economic relations must necessarily be in line with social, ecological, infrastructural and other aspects of life support and development of the territorial community.

І. Л. Долозінакандидат економічних наук, доцент, докторант,Донбаська державна машинобудівна академія (м. Краматорськ)

СТРУКТУРА ТА ДИНАМІКА ВИТРАТ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ НА СУБНАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ У ФЕДЕРАТИВНИХ КРАЇНАХ

I. L. DolozinaCandidate of Economics, associate Professor, post-doc,Donbas State Engineering Academy (Kramatorsk)

STRUCTURE AND DYNAMICS OF EXPENDITURES BY COFOG AT THE SUBNATIONAL LEVEL IN THE FEDERAL COUNTRIES

В статті з метою виявлення тенденцій структурної динаміки витрат субнаціональних бюджетів у федеративних країнах та основних моделей формування структури видатків за функціональною класифікацією було здійснено аналіз видатків бюджетів регіонального та місцевого рівня в окремих країнах за даними МВФ. Визначено, що на регіональному рівні склався переважно стабільний підхід, суть якого полягає у відносно низькому рівні витрат на утримання органів регіональної влади за одночасно значущої ваги фінансування освіти та/або медицини, та/або соціальних програм регіонального рівня. На місцевому рівні перший тип моделі – це варіант, коли витрати на утримання управлінського апарату складають 20-25% всіх витрат, натомість більша частина фінансування спрямовується на економічний розвиток, ЖКГ та охорону природного середовища. Другий тип характеризується низькою (до 20%) часткою витрат на управління, натомість високою значущістю витрат на освіту та фінансування соціальних програм. Третій тип відрізняється від попереднього лише високим рівнем тягаря витрат на охорону здоров’я. І, насамкінець, основними рисами четвертого типу є спрямованість фінансування на власне утримання органів місцевого самоврядування та на надання освітніх послуг (дошкільної та шкільної освіти).[||]For the purpose of identification of trends of structural dynamics of expenses of subnational budgets in the federal countries and the main models of formation of expenditure structure by Classification of the Functions of Government (COFOG) the analysis of budgetary expenditures at regional and local level in the certain countries according to the IMF data was done. The cluster analysis of the federal countries on the basis of functional costs structure of regional budgets allowed defining of several stable approaches. Within the first (the Russian Federation, eventually smaller degree - India), expenses on general public services had a priority at rather small, though noticeable, value of expenses on financing of programs of economic development and also education. Within the second (the USA, Australia) the level of expenses on general public services was low against the background of high (nearly a third) of value to article "expenses for education". The third approach combines rather low specific weight of expenses on general public services at the regional level and high importance of financing of education and social programs from budgets of the regional level. That leaded to a conclusion that at the regional level there was mainly stable approach which consists in rather low level of expenditures on general public services of the regional power and significant weight of financing of education and/or medicine, and/or social programs of the regional level. At the local level the first type of model is an option when costs of general public services make 20-25% of all expenses, but the most part of financing was aimed at the economic development, housing & community amenities and protection of the environment. The second type was characterized by low (up to 20%) share of general public services, but the high importance of expenses for education and financing of social programs. The third type differed from previous only in the high level of a burden of expenses onto health protection. And, at last, the main line of the fourth type was the orientation financing on general public services and on providing of educational services (preschool and school education).

В. В.Павловк. е. н., докторант ВНЗ «Національна академія управління», м. Київ

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ: ВЗАЄМОЗВʼЯЗОК КАТЕГОРІЙ ТА СПЕЦИФІКА

V. PavlovCandidate of Economics Science, Doctoral Student «National Academy of Management», Kyiv

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE HIGH-TECH ECONOMY SECTOR: THE INTERACTION OF CATEGORIES AND SPECIFICITY

Статтю присвячено дослідженню факторів та передумов активізації інноваційного розвитку високотехнологічних секторів економіки в умовах поширення в глобальних масштабах моделі «інноваційної економіки». Результати статті слід розглядати в контексті їх важливості для стимулювання інноваційно-орієнтованого розвитку країн, що обумовлює створення певної форми стратегічної взаємодії суб'єктів економіки у процесі створення інноваційного продукту (ідеї, рішення, технології, товару, послуги) з метою задоволення постійно зростаючих суспільних потреб.
Представлений в статті перелік факторів інноваційного розвитку високотехнологічних секторів економіки з конкретними наслідками, які виявляються в результаті впливу даних факторів на створення умов інноваційної діяльності, дає можливість визначити причинно-наслідкові зв’язки в формуванні поточного стану даних секторів, окреслити проблеми та пріоритети розвитку. Показано, що ключовим елементом забезпечення інноваційного розвитку високотехнологічних секторів економіки в умовах впливу глобалізації, інтернаціоналізації, транснаціоналізації, є забезпечення ефективних дій з використання можливостей оточення зі створення та освоєння нових ринкових позицій для реалізації високотехнологічної продукції.
Результати дослідження цієї статті доцільно використати надалі в контексті вивчення теорії інноваційного розвитку, з огляду на можливості сприяння розробці теоретичних положень конвергенції моделі інноваційної економіки і умов та специфіки економіки конкретної країни, їх гармонізації, реалізації можливостей вибору стратегії інноваційного розвитку високотехнологічних секторів економіки конкретної країни на основі віднесення цієї країни до певної групи країн за запропонованими у статті критеріями. Це визначає напрямок подальших досліджень проблематики науково-методологічного обґрунтування фундаментальних передумов збалансованого розвитку економіки на базі концепції «інноваційної економіки».[||]The article is devoted to research of factors and prerequisites for activation of innovative development of high-tech sectors of economy under conditions of global model of "innovation economy" expansion. The article also identifies that a key element in ensuring the innovative development of high-tech sectors of the economy in the context of globalization, internationalization, transnationalization, is to ensure effective action to use the environment to create and develop new market positions for the sale of high-tech products. The results of the article should be considered in the context of their importance for stimulating the innovation-oriented development of the countries, which causes the creation of a certain form of strategic interaction of economic entities in the process of creating an innovative product (ideas, solutions, technologies, goods, services) in order to meet the ever-growing public needs .
The article presents a list of factors for innovative development of high-tech sectors of the economy with specific consequences that result from the impact of these factors on the creation of conditions for innovation activity, allows to determine the cause and effect in the formation of the current state of these sectors, to outline problems and priorities for development. It is shown that the key element of ensuring the innovative development of high-tech sectors of the economy in the context of the impact of globalization, internationalization, transnationalization, is the provision of effective actions to use the environment to create and develop new market positions for the sale of high-tech products.
The research results of this article should be used further in the context of the study of the theory of innovative development, given the possibility of facilitating the development of theoretical convergence models of the innovative economy and conditions and specific economy of a particular country, their harmonization, the realization of the possibility of choosing a strategy for innovative development of high-tech sectors of the economy based on the economy that country is assigned to a specific group of countries by the criteria proposed in the article. This determines the direction of further research on the problems of scientific and methodological substantiation of fundamental prerequisites for balanced economic development on the basis of the concept of "innovative economy".

Нуман Бшаратздобувач, Міжрегіональна академія управління персоналом

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Numan Bsharatpostgraduate, Interregional Academy of Personnel Management

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF ESTIMATING THE EFFICIENCY OF A COMPETITIVE STRATEGY FOR A TRADE ENTERPRISE

Метою статті є розробка та опис методологічних засад оцінювання ефективності конкурентної стратегії управління потенціалом конкурентоспроможності торговельного підприємства.
В процесі дослідження використовувались: загальнонаукові методи, зокрема: методи теоретичного узагальнення – для дослідження теоретичних засад оцінювання ефективності стратегій та стратегічного управління торговельним підприємством; системний підхід – для обґрунтування методологічних засад оцінювання ефективності конкурентної стратегії управління потенціалом конкурентоспроможності торговельного підприємства, їх переваг та особливостей.
Обґрунтовано сутність та засади методології оцінювання ефективності конкурентної стратегії управління потенціалом конкурентоспроможності торговельного підприємства. Визначено основні її особливості та переваги на відміну від інших.
Наукова новизна полягає у розробці методологічних засад оцінювання ефективності конкурентної стратегії управління потенціалом конкурентоспроможності торговельного підприємства.
Отримані результати дослідження направлені на здійснення оцінювання ефективності конкурентної стратегії управління потенціалом конкурентоспроможності торговельного підприємства, що повинно проводитись в межах реалізації наступальної конкурентної стратегії управління потенціалом конкурентоспроможності для вчасного виявлення ймовірних відхилень фактичних результатів від запланованих та здійснення коригування управлінських рішень, стратегії та тактики управління потенціалом конкурентоспроможності, для забезпечення якісного управління діяльністю торговельного підприємства та забезпечення високого рівня його конкурентоспроможності протягом всього життєвого циклу у довгостроковій перспективі. Вони можуть бути використані для удосконалення засад управління на торговельних підприємствах.

The purpose of the article is to develop and describe methodological bases for evaluating the effectiveness of a competitive strategy for managing the competitiveness of a trading enterprise. After all, the problem of evaluating the effectiveness of a competitive strategy of a trading company pursues the task of determining the ultimate effectiveness of strategic management of the trading enterprise on the basis of actually achieved results and the fulfillment of the set goals and objectives, at the same time, a complex universal system of evaluation of the strategy implementation is not yet formed.
In the course of the research were used: general scientific methods, in particular: methods of theoretical generalization - to study the theoretical principles of evaluating the effectiveness of strategies and strategic management of a trading enterprise; systematic approach - to substantiate the methodological bases for evaluating the effectiveness of a competitive strategy for managing the competitiveness of a trading enterprise, their advantages and features.
The essence and principles of methodology for evaluating the effectiveness of a competitive strategy for managing the competitiveness of a trading enterprise are substantiated. Its main features and advantages are unlike any other.
The scientific novelty lies in the development of methodological bases for evaluating the effectiveness of a competitive strategy for managing the competitiveness of a trading enterprise.
The results of the study are aimed at evaluating the effectiveness of a competitive strategy for managing the competitiveness of a trading company, which should be carried out within the implementation of an offensive competitive strategy for managing the competitiveness potential for timely identification of likely deviations from the actual results and adjusting the management competitiveness strategy, to ensure quality Board activities and commercial enterprise to ensure a high level of its competitiveness throughout the life cycle in the long term. They can be used to improve management principles in trading enterprises.

М. І. Полюкздобувач, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ МЕТОДИК ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

M. I. PolyukSenior Lecturer of Lviv Trade and Economic University, Lviv

EFFICIENCY OF USING DIFFERENT METHODS OF PERSONNEL ASSESSMENT ATAGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті проведено комплексний аналіз різних методик оцінки персоналу, які використовуються на практиці. Визначено найбільш результативні та інноваційні методики оцінки персоналу, які можуть використовуватись на сільськогосподарських підприємствах. На основі детального вивчення особливостей застосування різних методів оцінки персоналу на підприємствах, у статті обґрунтовано конкретні механізми використання кожної з них, виявлено переваги і недоліки. На основі експертного соціологічного дослідження встановлено, що найбільш ефективними а практиці є метод «assessmentcenter», метод управління за виконанням, метод «360 °», метод ділових ігор та метод управління за цілями. У експертному соціологічному дослідженні брали участь менеджери різного рівні підприємств та науковці, що проводять дослідження у цій галузі. Результати даного наукового дослідження можуть бути базою для розробки дієвої ефективної системи оцінки та мотивації персоналу на різних підприємствах.

In the article the complex analysis of various methods of personnel assessment, which are used in practice, is carried out. The most effective and innovative methods of evaluation of personnel that can be used at agricultural enterprises are determined. On the basis of a detailed study of the peculiarities of the application of different methods of assessment of personnel at enterprises, the author substantiates the specific mechanisms of the use of each of them, identifies the advantages and disadvantages. On the basis of expert sociological research it was established that the most effective and practice are: the method of "assessment center", the method of control over execution, the method "360 °", the method of business games and the method of management of goals. Managers of different levels of enterprises and scientists conducting research in this field participated in an expert sociological study. The results of this research can be the basis for developing an effective evaluation and motivation system for personnel at different enterprises.

Ю. Ю. Крукаспирант, Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ СТИВИДОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ

J. J. Krukgraduate student, Institute for Market Problems and Economic and Environmental Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine

MODELING OF INVESTMENT PROCESS OF DEVELOPMENT OF STEVEDORING ACTIVITY IN UKRAINE

Устойчивое развитие морских портов, соединяющих транспортно-дорожный комплекс Украины с мировой транспортно-логистической системой, является необходимым условием опережающего развития мультимодальной логистической модели доставки грузов, организации на современном технологическом уровне глобальных и местных товарно-транспортных потоков, разработки, внедрения и совершенствования организационно-правовых моделей государственно-частного партнерства, инвестиционных механизмов транспортного сервиса, основанных на лучшем мировом опыте. Для этой цели выполнена разработка математической модели планирования капитальных вложений для решения задач развития, специализации и размещения производства стивидорной деятельности. В системе управления реальными инвестициями оценка эффективности инвестиционных проектов представляет собой один из наиболее ответственных этапов. От того, насколько объективно и всесторонне проведена эта оценка, зависят сроки возврата вложенного капитала, варианты альтернативного его использования, дополнительно генерируемый поток прибыли порта в предстоящем периоде. Эта объективность и всесторонность оценки эффективности инвестиционных проектов в значительной мере определяется использованием современных методов решения задачи.

The sustainable development of seaports connecting the transport and road complex of Ukraine with the world transport and logistics system is a prerequisite for the advanced development of a multimodal logistic model of cargo delivery, organization of global and local commodity-transport flows at the modern technological level, development, implementation and improvement of organizational legal models of public-private partnership, investment mechanisms of transport service, based on the best world experience. For this purpose, a mathematical model of capital investment planning has been developed to solve development tasks, specialization and location of production of stevedoring activities. In the real investment management system, the evaluation of the effectiveness of investment projects is one of the most crucial stages. On how objectively and comprehensively this assessment is carried out, the timing of the return of invested capital, the options for its alternative use, the additionally generated flow of the port's profit in the forthcoming period depend. This objectivity and comprehensive evaluation of the effectiveness of investment projects is largely determined by the use of modern methods of solving the problem. Investigation of the investment process for the development of stevedoring activities is associated with the improvement of the Strategy for the development of seaports in Ukraine until 2038 and other strategic documents, taking into account development priorities, increasing the competitiveness and efficiency of port operators, liberalization and application of partnerships in stevedoring activities, the introduction of a sound optimal development model ports, the creation for all participants of equal and competitive conditions for the implementation of economic equality.The proposed model of capital investment planning can be used to manage investment activities in the development of sub-sectors. Management of the implementation of a real investment project is directed to its implementation within the prescribed time frames in order to ensure timely return of the invested funds in the form of a pure discounted cash income.

В. В. Савіцькийаспірант кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКА ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАПИТІВ ЗАЦІКАВЛЕНИХ ОСІБ ЩОДО ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ

V. V. SavitskyiPhD student of accounting and audit department Zhytomyr state technological university

IDENTIFICATION AND EVALUATION OF INFORMATION REQUESTS OF INTERESTED PERSONS ABOUT THE ECONOMIC ANALYSIS OF ECONOMIC ACTIVITY OF AUDIT FIRMS

В процесі дослідження було встановлено необхідність розмежування зацікавлених осіб як користувачів результатів економічного аналізу господарської діяльності аудиторської компанії та зацікавлених осіб як користувачів результатів аудиту. В сучасній науці питання розвитку управлінської науки та інформаційних підсистем управління господарською діяльністю підприємств різних галузей національної економіки, в тому числі аудиторської діяльності, вивчається з позиції теорії стекхолдерів. З цією метою було проведено аналіз сутності поняття “стейкхолдери”. Для обґрунтування та ідентифікації інформаційних запитів було визначено потребу у вивченні особливостей інтересів зацікавлених осіб. Щоб досягти зазначеного в досліджені розглянуто класифікацію зацікавлених осіб та їх інформаційних запитів. Проаналізувавши підходи науковців до класифікації стейкхолдерів запропоновано власний підхід до визначення їх інтересу та інформаційного запиту щодо господарської діяльності аудиторської фірми. Визначено, що діяльність аудиторської фірми розглядається з двох позиції: авторська фірма як суб’єкт господарської діяльності, що реалізовує аудиторські та консалтингові послуги; аудиторська фірма як суб’єкт незалежного фінансового контролю. В досліджені проілюстровано взаємодію зацікавлених сторін (стейкхолдерів) із аудиторською фірмою в контексті формування інформаційних запитів до економічного аналізу. В статті автором було наддано характеристику зацікавленим сторонам та їх інтересам та інформаційним запитам, таких як: працівники, керівники, власники, споживачі, постачальники ресурсів, постачальники фінансових ресурсів, держава, суспільство. Дослідженні інтереси зацікавлених осіб в діяльності аудиторської компанії, вказують на певний інформаційний запит. Слід відмітити, що діючі підходи до інформаційних підсистем управління (економічний аналіз, бухгалтерський облік, планування та внутрішній аудит) не в повній мірі дозволяють сформувати якісний інформаційний ресурс та забезпечити задоволення стекхолдера. Як наслідок, це дозволить розширити комплекс аналітичних процедур для оціни господарської діяльності аудиторської фірми.[||]The study identified the need to distinguish between stakeholders as users of economic analysis of the audit firm's business activities and stakeholders as users of audit results. In modern science, the question of the development of managerial science and information subsystems of management of economic activity of enterprises of various branches of the national economy, including auditing activity, is studied from the standpoint of the theory of stockholders. For this purpose, the essence of the concept of “stakeholders” was analyzed. In order to substantiate and identify information requests, the need to study the particularities of stakeholder interests was identified. In order to achieve the mentioned in the research, the classification of interested persons and their information requests is considered. Analyzing the approaches of scientists to the classification of stake holders, we propose our own approach to determining their interest and information request regarding the business activity of the audit firm. It is determined that the activity of an audit firm is considered from two positions: the author's firm as a business entity that implements audit and consulting services; auditing firm as a subject of independent financial control. The study illustrates the interaction of stakeholders (stakeholders) with the audit firm in the context of the formation of information requests for economic analysis. The article describes the characteristics of stakeholders and their interests and information requests such as: employees, managers, owners, consumers, suppliers of resources, suppliers of financial resources, the state, society. Research interests of stakeholders in the activities of the audit company, indicate a specific information request. It should be noted that the current approaches to management information subsystems (economic analysis, accounting, planning and internal audit) do not fully allow for the formation of a quality information resource and ensure the satisfaction of the stockholder. As a consequence, this will expand the range of analytical procedures for evaluating the business performance of an audit firm.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"