Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 7, 2015

І. С. Єремєєвд. т. н, професор, Національний технічний університет України «КПІ»С. В. Марчукстарший викладач кафедри менеджменту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана»

НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ТА РИЗИКИ ПІД ЧАС ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ

I. S. YeremeyevSc Dr, prof. National Technical University “Kyiv Polytechnic Institute”S. V. Marchuksenior lecturer in management Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman

UNCERTAINTY AND RISKS IN MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT

В статті досліджено та запропоновано підхід до оцінювання ризиків під час поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ), який використовує методологію теорії нечітких множин. Підхід дозволяє враховувати спільний вплив різних чинників на величину максимального ризику і може бути рекомендований у першу чергу для етапу проектування або модернізації об’єктів, призначених для термічних процедур поводження з ТПВ. У результаті аналізу світового досвіду, зокрема досвіду США,було виявлено позитивний тренд зростання обсягів утилізації у процедурах поводження з ТПВ: вже сьогодні до 28-30% ТПВ підлягають утилізації. Про ефективність утилізації свідчить такий факт: видобування алюмінію з брухту зберігає до 95% енергії, яку б було потрібно використати у разі виробництва цього металу з сировини, пластику – до 70% енергії, паперу – до 40%, не кажучи про те, що це забезпечує відповідну економію вихідної сировини.

The article explored and an approach to risks assessment in the treatment of municipal solid waste (MSW), which uses the methodology of fuzzy sets. The approach takes into account the mutual influence of various factors on velechynu maximum risk and can be recommended primarily for the design phase or upgrading facilities for thermal treatments MSW. An analysis of international experience, including experience in the US, was found positive growth trend in utilization procedures MSW: today to 28-30% of solid waste to be recycled. The effectiveness of recycling shows the following fact: the extraction of aluminum from scrap saves 95% of energy would be required to use in case the production of the metal from raw materials, plastics - up to 70% energy and paper - up to 40%, not to mention the fact that it provides appropriate savings feedstock.

С. В. Волосовичд. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ОЦІНКА ПІДХОДІВ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

S. V. VolosovychDoctor of Economics, Professor of Finance Department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

APPRAISEMENT OF APPROACHES TO THE CLASSIFICATION OF THE FINANCIAL SERVICES MARKETS

У статті досліджено наукові підходи до визначення ринку фінансових послуг. Запропоновано розглядати ринок фінансових послуг з функціональної та інституційної точок зору. З’ясовано, що з функціональної точки зору ринок фінансових послуг є сукупністю економічних відносин, що виникають при здійсненні операцій з фінансовими активами. Здійснено оцінку існуючих класифікацій ринків фінансових послуг. Запропоновано класифікувати ринки фінансових послуг за загальними та специфічними ознаками. До загальних ознак віднесено класифікацію ринків фінансових послуг за товаром, що продається на ринку; за оферентами; за споживачами фінансових послуг; за територіальним (географічним) охопленням. Специфічною ознакою є класифікація ринків фінансових послуг за фінансовими активами, що обертаються на ринку.

The scientific approaches to the determination of the financial services market were investigated in the article. The financial services market was proposed to consider from functional and institutional point of view. It was established that from a functional point of view, the financial services market is a totality of economic relations arising in operations with financial assets. Existent classifications of financial services markets were appraised. It was suggested to classify financial services markets according to the general and specific signs. There are such general classification signs of the financial services markets as classification by the goods selling on the market; by the offeror; by the consumers of financial services; by the territorial (geographic) coverage. A specific sign is the classification of the financial services markets by the financial assets trading on the market.

В. М. Бондаренкодоктор економічних наук, професор кафедри маркетингу та реклами, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ФОРМУВАННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ МАРКЕТИНГУ ТА ЛОГІСТИКИ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

V. М. Bondarenkodoctor of Economics, professor of Marketing and Advertising Vinnytsia trade and economic institution Kyiv National trade Economic University

FORMATION RELATIONSHIP MARKETING AND LOGISTICS IN BUSINESS

В статті окреслено напрямки ефективного ведення бізнесу на основі взаємодії маркетингу і логістики, виявлено взаємозв'язки між логістикою і маркетингом в умовах розвитку економіки і вивчення особливостей механізмів здійснення економічної активності з комбінованим використанням інструментів логістики та маркетингу. Виділені основні аспекти взаємодії маркетингу та логістики в рамках конкретних організацій, згідно якої логістика сприймається як друга половина маркетингу. Представлено взаємозв'язок логістики та маркетингу можна у вигляді схеми взаємодії маркетингового та логістичного міксів з орієнтацією на задоволення запитів споживачів. Визначено синергетичний ефект як результат організованного взаємозв'язку маркетингу та логістики, який характеризується досягненням цілей підприємства за рахунок злагодженої роботи по всіх напрямках і на всіх стадіях роботи з товаром, що дозволяють організувати наявність потрібного споживачеві товару, який відповідає всім його потребам, в потрібний час у потрібному місці.

The article outlines the areas of effective business interaction based marketing and logistics, revealed links between logistics and marketing in terms of economic development and study features mechanisms of economic activity with the combined use of logistics and marketing tools. The basic aspects of interaction between marketing and logistics within specific organizations, according to which logistics is seen as the second half of the marketing. Presented logistics and relationship marketing can be a scheme of interaction between marketing and logistics mixes with a focus on customer satisfaction. Defined synergistic effect as a result relationship marketing and logistics, which is characterized by the achievement of enterprise goals through teamwork in all areas and at all stages of the product, allowing to organize the availability of consumer product that meets all their needs at the right time in the right place.

І. Г. Ханіндоктор економічних наук, професор кафедри міжнародної економіки, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

I. G. KhaninDoctor of Economic Science, professor of international economics, National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

AREAS TO ENCHANCE MILITARY-TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND UKRAINE

У статті обґрунтовано необхідність активізації військово-технічного співробітництва між Україною та ЄС, а також розширення напрямів такої взаємодії. Акцентовано увагу на доцільності участі України у заходах спільної політики безпеки ЄС, охоплюючи всі її виміри. Визначено перспективні напрями військово-технічного співробітництва України зі спеціалізованими агентствами ЄС (Європейське оборонне агентство, Європейське космічне агентство, Європейське агентство з менеджменту оперативного співробітництва на зовнішніх кордонах тощо). Запропоновано ряд ініціатив щодо активізації взаємодії з ЄС у військово-технічній сфері.
 
The article justifies the relevance to activate military-technical cooperation between Ukraine and the EU, as well as to expand the areas of such interaction. Particular attention is paid to expediency of Ukrainian participation in the activities of the EU common security policy, covering all its perspectives. The article identifies promising directions of military-technical cooperation of Ukraine with the specialized agencies of the EU (European Defense Agency, European Space Agency, European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the EU, etc.). It proposes a number of initiatives to enhance cooperation with the EU in the military-technical sphere.

O. A. KavunPhD, Associate Professor of Chair of Trade Entrepreneurship Kiev National University of Trade and Economics, Kiev

ENABLING TRADE INDEX OF UKRAINE: REALITIES AND PROSPECTS

О. О. Кавунк. е. н., доцент кафедри торговельного підприємництва Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

IНДЕКС ЗАЛУЧЕННЯ УКРАЇНИ У СВIТОВУ ТОРГIВЛЮ: РЕАЛIЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

The article reviews the essence of enabling trade index (ETI), its components (market access, border administration, infrastructure and operating environment) and methods of obtaining them. Сomprehensive nature evaluation of the degree of involvement of the countries in the implementation of export-import operations was underlined. The importance of determining the actual position of Ukraine in the foreign trade and prospects of its changes in terms of the internationalization of production and capital and expansion of transnationalization was substantiated. The dynamics of enabling trade index of Ukraine for the 2008-2014 was analyzed with the detailed elaboration of indicators. The instability of the index and groups of indicators were defined. Factors that positively and negatively influence on export and import operations in Ukraine and determine the competitive position of the country as a whole were identified. The measures to improve the position of Ukraine were proposed. Threats and the possible consequences of their manifestation were identified.

У статті розглянуто сутність індексу залучення у світову торгівлю (ETI), його компоненти (доступ на ринок, прикордонна адміністрація, інфраструктура і операцiйне середовище) та методика їх отримання. Підкреслено комплексний характер оцінки ступеня залучення країн у здійснення експортно-імпортних операцій. Обгрунтована важливiсть визначення реальних позицій України у світовiй торгівлi та перспектив їх змін в умовах інтернаціоналізації виробництва і капіталу, розширення масштабів транснаціоналізації. Проаналізовано динаміку індексу залучення України у світову торгівлю за 2008-2014 рр. з деталізацією індикаторів. Визначено нестабільність значення індексу і груп індикаторів. Виявлено фактори, які позитивно та негативно впливають на здійснення експортно-імпортних операцій в Україні та визначають конкурентні позиції країни у цілому. Запропоновано заходи щодо поліпшення позицій України, виявлено загрози та можливі наслідки їх прояву.

Н. В. Багашовак. геол. н., доцент кафедри економіки і стратегії підприємств, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

МІЖНАРОДНІ ПРАКТИКИ І МЕТОДИКИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ У ВІТЧИЗНЯНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

N. V. BahashovaCandidate of Sciences (Geology), Associate Professor, Economy and Strategy of Enterprise Department, Kryvyi Rih Institute of Economics, Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih

INTERNATIONAL PRACTICAL ASPECTS AND TECHNIQUES APPLIED IN UKRAINE’S PROJECT MANAGEMENT

У статті досліджуються загальносвітові практики і методики управління проектами, запровадження яких є необхідною умовою для підвищення ефективності сучасного вітчизняного менеджменту.

The article deals with international practical aspects and techniques of project management, implementation of which is a prerequisite for increasing the efficiency of modern Ukrainian management.

Н. Л. Новіковак. е. н., доцент, здобувач ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН, м. Київ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ В АГРАРНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

N. L NovikovaPhD, Associate Professor Researcher of the National Scientific Centre "Institute of Agricultural Economics» National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

STATE REGULATION OF ECONOMIC INTERESTS IN THE AGRARIAN SECTOR OF UKRAINE

Нині Україна проходить складний період свого розвитку. Кардинальні перетворення в агропромисловому комплексі, різкий перехід до вільного ринку призвели до таких небажаних наслідків, як значне підвищення цін на продукти харчування й, відповідно, зниження рівня життя населення. Ціни на промислові товари зростають значно вищими темпами, ніж на сільськогосподарську продукцію, нееквівалентний обмін, що склався не на користь АПК, спричинив втрату економічного інтересу з боку сільськогосподарських товаровиробників до нарощування виробництва.
Раніше, в різних засобах інформації, переважав погляд на нові умови господарювання як на вільні ринкові відносини. Тому питання про узгодження економічних інтересів здавалося вирішеним і неактуальним. Реальна практика реформування досить швидко довела зворотнє.
Нині сформувалося розуміння того, що при сучасному рівні розвитку продуктивних сил, масштабах виробництва і складності господарських зв’язків не обійтися без державної підтримки сільськогосподарських виробників. Фактично, в організаційно-економічних відносинах аграрного сектору, при збереженні найважливіших ринкових механізмів відбулися фундаментальні зміни. Ринкова економіка вимагає розробки нових методів, підходів та обґрунтованих рішень в сфері національного АПК. Питання врахування економічних інтересів всіх суб’єктів господарювання, шляхів їх узгодження, ефективної реалізації та захисту мають бути в основі наукового обґрунтування економічної політики держави.

Now Ukraine is undergoing a difficult period in its development. Fundamental changes in the agricultural sector, a sharp transition to a free market has led to such undesirable consequences as price increases for food and, consequently, a decrease in the level of living of the population. The prices of manufactured goods are growing much more rapidly than in agricultural commodities, unequal exchange that was not in favor of agriculture, led to the loss of the economic interest of agricultural producers to increase production.
Earlier, in various media, dominated view of new conditions on free market relations. Therefore, the question of coordination of economic interests seemed to be resolved and irrelevant. The actual practice of reform quickly proved otherwise.
Now formed an understanding that at the modern level of development of productive forces, the scale and complexity of economic relations can not do without state support of agricultural producers. In fact, in the organizational and economic relations in the agricultural sector, while preserving the essential market mechanisms has undergone fundamental changes. Market economy requires the development of new methods, approaches and informed decisions in the sphere of national agriculture. The accounting of the economic interests of all economic entities, their coordination, effective implementation and protection should be the basis of a scientific justification of the state economic policy.

М. О. Боровіковак. е. н., асистент кафедри фінансів економічного факультету Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка

ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ ДОВГОСТРОКОВОГО БОРГУ

M. O. BorovikovaPh.D., Assistant Professor Faculty of Economics Department of Finance Taras Shevchenko National University of Kyiv

LONG-TERM DEBT FINANCING OF COMPANIES

В статті систематизовані ряд суттєвих аспектів, пов'язаних з використанням боргових інструментів у фінансуванні компаній. Узагальненні теоретичні основи механізму залучення зовнішніх запозичень на фінансовому ринку України. Систематизовані основні характеристики інструментів боргового фінансування, що застосовуються в процесі прийняття рішення щодо інвестування зокрема банківських кредитів, корпоративних облігацій і лізингу. Виявлені особливості використання боргових інструментів на вітчизняному ринку та уточненні концепції їх застосування в українській економіці.

In the paper the number of significant issues associated with using debt to fund companies are analyzed. Theoretical issues of mechanism to involve external borrowing in the financial market of Ukraine are investigated. Main characteristics of debt financing instruments used in making investment decisions including bank loans, corporate bonds and leasing are systematized. The features of debt instruments in the domestic market and the concept of their use in the Ukrainian economy are clarified.

Ю. С. Худолійк. е. н., доцент кафедри фінансів і банківської справи, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваА. В. Черв’якбакалавр спеціальності «Фінанси і кредит», Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКУ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Y. S. KhudoliiPh.D., Associate Professor, Department of Finance and Banking, Poltava National Technical Yuriy Kondratyuk University, PoltavaA. V. ChervjakBachelor of Finance and Credit, Poltava National Technical Yuriy Kondratyuk University, Poltava

PECULIARITIES OF ENSURING ECONOMIC BANK SECURITY IN TERMS OF FINANCIAL INSTABILITY

У статті досліджено особливості забезпечення економічної безпеки банку в умовах фінансової нестабільності. Оскільки безпека банківської установи є запорукою його стабільної та прибуткової діяльності прийняття ефективних та доцільних заходів щодо її підвищення та стабілізації є першочерговою задачею. Але не завжди можливо чітко визначити за рахунок чого погіршується економічна безпека банку чи які саме фактори на неї впливають. Саме тому в роботі було проведено кореляційно-регресійний аналіз фінансової складової економічної безпеки банку. На основі аналізу даних фінансової звітності банку виявлено тип та щільність зв’язку між результативним показником та факторами, що на нього впливають. За результатами було обґрунтовано заходи з підвищення економічної безпеки банку.

The features of ensuring economic bank security in terms of financial instability were investigated in the article. As the banking institution security is a guarantee it’s stable and profitable activity, therefore taking effective and appropriate measures to increase and stabilize it is a top priority. But it is not always possible to clearly define whereby deteriorating economic bank security or what factors influence it. That is why the correlation and regression analysis of the financial component of economic bank security was carried out in the works. Based on analysis of the banks financial statements have been defined the type and strength of the links between productive indicators and the factors that affect it. As a result, activities to increase economic bank security were justified.

С. А. Харчукк. е. н., доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій, Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

S. A. KharchukPhD of economics, associated professor of the department of economy of enterprises and corporations, The Vinnitsa educational and scientific institute of economics, Ternopil national economic university

CURRENT STATE AND THE MAIN DIRECTIONS OF IMPROVING THE LIFE STANDARD

У статті досліджено сучасний стан рівня життя населення в умовах трансформаційних перетворень економіки України. Запропоновано основні перспективні напрями та заходи щодо підвищення рівня життя населення, а також проаналізовано динаміку показників індексу розвитку людського потенціалу. Визначено напрями діяльності з підвищення рівня життя населення.

The article considers the current state of the population’s life standard in conditions of economic transformations in Ukraine. The main prospects and measures of improving the life standard are proposed. The dynamics of indices rate of the human potential development is analyzed. The actions to improve the life standard of the population are defined.

К. В. Клименкок. е. н., старший науковий співробітник відділу фінансових ринків НДФІ ДННУ «Академія Фінансового управління» Міністерства Фінансів України

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

K. V. KlymenkoPh.D., senior research fellow of the financial markets department State Educational Scientific Institution «Academy of Financial Management» of the Ministry of Finance of Ukraine

CURRENT PROBLEMS OF FINANCIAL SYSTEM MODERNIZATION IN UKRAINE

У статті розглянуто основні тенденції та проблеми модифікації вітчизняної фінансової системи, систематизовано ознаки кризової ситуації, що сформувалася в Україні, та проаналізовано проблемні аспекти розвитку її банківського та парабанківського секторів.
Обґрунтовано необхідність запровадження принципово нового підходу до управління вітчизняною фінансовою системою на основі імплементації європейського досвіду, особливо в частині проведення заходів, які випливають з умов Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та із завдань «Стратегії – 2020».
На основі проведеного аналізу зроблено висновки щодо можливих напрямків дій, спрямованих на вдосконалення функціонування фінансової системи України, а також сформульовано певні рекомендації стосовно першочергових заходів, які необхідно здійснити для модернізації фінансової системи України та трансформації української економіки в контексті провадження Плану Законодавчого Забезпечення Реформ, Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року та Стратегії реформування державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг на 2015-2020 роки, серед яких: забезпечення режиму гнучкого валютного курсу, зниження вартості грошей в країні, відновлення кредитування економіки, модернізація системи регулювання та нагляду, очищення ринків від проблемних активів, забезпечення динамічного розвитку інструментів та інфраструктури фінансових ринків, вдосконалення системи оподаткування учасників фінансових ринків, забезпечення інституційної незалежності регуляторів, підвищення організаційної ефективності регуляторів, впровадження новітніх ІТ-технологій, покращення координації роботи регуляторів та учасників фінансового ринку, стимулювання розвитку фінансової грамотності споживачів та інвесторів фінансового ринку, підвищення стандартів захисту прав споживачів та інвесторів фінансового ринку, дерегуляція на ринках небанківських фінансових послуг та спрощення регуляторного середовища тощо.

The article examines the main trends and challenges of modification of the national financial system, systematizes the features of crisis state that has formed in Ukraine, and analyzes the problematic aspects of banking and parabanking sectors’ development.
It is substantiated the necessity of introduction of a fundamentally new approach to management of the domestic financial system based on implementation of the European experience, especially concerning measures arising from the terms of the Association Agreement between Ukraine and the EU and objectives of the «Strategy 2020».
Based on conducted analysis conclusions on possible directions of action aimed at improving the functioning of the financial system in Ukraine are formulated, as well it is suggested certain recommendations concerning priority measures focused on financial system modernization in Ukraine and transformation of the Ukrainian economy in the context of proceeding the Plan of Legislative Support for Reform, the Comprehensive Program of the Financial Sector Development in Ukraine till 2020, and the Strategy of reformation of non-banking financial services’ state regulation in 2015-2020, including: providing a flexible exchange rate regime, reducing the cost of money in the country, restoration of lending to the economy, modernization of regulation and supervision, cleaning markets of toxic assets, providing dynamic development of financial markets’ tools and infrastructure, improvement of the financial market participants’ tax system, ensuring institutional independence of regulators, improving organizational efficiency of regulators, introduction of new IT-technologies, improving the coordination of regulators and financial market participants, promotion of financial literacy of financial market consumer and investors, raising the standards of protection of financial market consumer and investors, deregulation of non-banking financial services markets and simplification of regulatory environment etc.

П. К. Бечкок. е. н., професор, професор кафедри фінансів і кредиту, Уманський національний університет садівництва, м. УманьЯ. О. Голобородькоаспірант, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СУТНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ КАТЕГОРІЙ "КОНКУРЕНЦІЯ" І "КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ"

P. K. Bechkok. e. n., profesor, profesor kafedry finansiv i kredytu, Umans'kyj natsional'nyj universytet sadivnytstva, Uman'Y. O. Goloborod'koaspirant, Umans'kyj natsional'nyj universytet sadivnytstva, Uman'

THEORETICAL ASPECTS OF ESSENCE OF ECONOMIC CATEGORIES “COMPETITION” AND “COMPETITIVENESS”

Глибока трансформація економічних відносин, що відбуваються в Україні на тлі ринкових умов обумовлює необхідність осмислення і дослідження сутності економічних категорій "конкуренція" та "конкурентоспроможність" відповідно до сучасних умов господарювання. Проаналізовано різні підходи щодо визначення сутності категорій "конкуренції", "конкурентоспроможності" їх роль за ринкових умов господарювання. Досліджено вплив конкуренції та конкурентоздатності на діяльність суб’єктів господарювання.

The deep transformation of economic relations stipulates the reframe and analysis of substance of economic categories “competition” and “competitiveness” under the modern conditions of farming. The different approaches up to the essence of the categories “competition” and “competitiveness” and their role under the market conditions of farm are analyzed. The influence of competition and competitiveness on the activity of farming entities is studied.

І. С. Комаренкок. е. н., доцент (б.в.з.) кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЮ ЧУТЛИВОСТІ ЗЕРНОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ДО ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ

I. S. KomarenkoPhD in Economics, The Department of Economic Theory and International Economy, Petro Mohyla Black Sea State University

THE METHODICAL APPROACH TO DETERMINATION OF FOOD INDUSTRY GRAIN-PROCESSING ENTERPRISES SENSITIVITY DEGREE TO EXTERNAL FACTORS INFLUENCE

У статті розглянуто сутність та етапи методичного підходу до визначення ступеню чутливості зернопереробних підприємств харчової промисловості до впливу зовнішніх чинників, які включають національні та галузеві. Розглянуто низку наукових підходів та встановлено, що переважна частина досліджень стосуються класифікації та відбору ключових факторів впливу на господарську діяльність без визначення математичної залежності фірмової конкурентоздатності від чутливості до впливу чинників зовнішнього середовища. За допомогою розшарованої репрезентативної вибірки по 17-ти підприємствам зернопереробного комплексу розраховано вищезазначену залежність на базі моделей лінійної регресії та проаналізовано конкурентоздатність суб’єктів господарювання, основні тенденції їх розвитку. Елемент розрахунків – коефіцієнт кореляції між фірмовою конкурентоздатністю та впливом зовнішнього середовища за проаналізований семирічний період (2008-2014 рр) – став доповненням до розробки вдосконаленого узагальнюючого показника оцінки рівня конкурентоздатності зернопереробних підприємств харчової промисловості. Аналіз значень отриманого показника підтвердив попередні висновки щодо залежності конкурентоздатності від ступеню чутливості до впливу оточуючого середовища. Крім того, на основі узагальнюючого показника та коефіцієнта кореляції підприємств вибірки проранжовано та згруповано за трьома напрямами ступінь розвитку та реалізації внутрішнього потенціалу. Це дозволяє ефективно здійснювати управлінську діяльність та підвищувати конкурентоздатність підприємств.

The article is devoted to the essence and stages of methodical approach to determination of food industry grain-processing enterprises sensitivity degree to external factors influence, that include national and sectoral. The range of scientific approaches were considered and found that the majority of them concern the classification and selection of key factors which influence the economic activity without determination of mathematical dependence of firm competitiveness sensitivity by environmental factors influence. With a representative stratified sample of 17th grain-processing complex enterprises the above-mentioned dependence was calculated on the basis of linear regression models and the competitiveness of economic agents was analyzed, their main trends of development. Element of calculation – the correlation coefficient between the firm competitiveness and the environment influence during a seven-years period (2008-2014 years) – has become an addition of improved general competitiveness indicator development for grain-processing food industry enterprises.The analysis of indicator confirmed previous findings about competitiveness dependence of the sensitivity degree by the environment influence. Besides, enterprises were ranged and grouped by three areas by the level of internal potential implementation and development that was based on general indicator and correlation coefficient. It allows to carry out management activities effectively and increase the enterprises competitiveness.

Д. С. Степановааспірант кафедри фінансів, ПВНЗ «Європейський університет» (м. Київ, Україна)

БЮДЖЕТОУТВОРЮЮЧІ ЕФЕКТИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ

Daria S. StepanovaPostgraduate, Department of Finance«European University», Kyiv, Ukraine

BUDGET-EFFECTS OF TAX ADMINISTRATION IN UKRAINE

В статті представлено авторське визначення бюджетоутворюючих ефектів адміністрування податків, надано їх аналітичну оцінку по відповідних групах показників. Запропоновано інтегральний індекс бюджетоутворюючих ефектів адміністрування податків, аналіз динаміки якого дозволив виявити вплив позитивних та негативних чинників на ефективність адміністрування податків в Україні.

In the article the author determine the budget-effects of tax administration, given their analytical assessment on relevant groups of indicators. An integral index of budget-effects of tax administration, analysis of the dynamics which revealed the impact of positive and negative factors on the effectiveness of tax administration in Ukraine.

В статье представлено определение бюджетообразующих эффектов администрирования налогов, представлено их аналитическую оценку по соответствующим группам показателей. Предложен интегральный индекс социально-экономических эффектов администрирования налогов, анализ динамики которого позволил выявить влияние положительных и негативних факторов на эффективность администрирования налогов в Украине.

Е. П. Миколенкопреподаватель кафедры экономики предприятия, Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская академия», г. Харьков

ГОСУДАРСТВО И НАДНАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ УПРАВЛЕНИЯ: ДИАЛЕКТИКА СОСУЩЕСТВОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ГЛОБАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СДВИГОВ

О. P. MykolenkoLecturer of the Department of Enterprise, Kharkiv University of Humanities «People's Ukrainian Academy», Kharkiv

STATE AND SUPRANATIONAL INSTITUTIONS OF GOVERNANCE: DIALECTIC OF COEXISTENCE IN THE GLOBAL SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENTS

В статье исследована роль государства и наднациональных институтов в системе глобального управления. Автор дает характеристику противоречивого взаимодействия государства и наднациональных институтов в условиях углубления неоднородности глобального социально-экономического пространства. С одной стороны, актуализируется роль государства как легитимного органа адаптивного управления открытой национальной хозяйственной системой, с другой стороны, ограничивается и размывается исключительный институциональный статус государства влиянием международных институтов, что требует согласованных реформ в сфере разделения национальных и наднациональных полномочий.

The paper investigates the role of state and supranational institutions in the system of global governance. The author characterizes the controversial interaction between state and supranational institutions in the context of growing heterogeneity of the global social and economic space. On the one hand, the role of state is actualized as the legitimate authority of adaptive governance of open national economic system; on the other hand, the exclusive institutional status of state is being limited and eroded by the influence of international institutions that requires coordinated reforms aimed at the separation of national and supranational powers.

В. М. Романюкаспірант кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО СУТНОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Vitaliy RomaniukPostgraduate Student of Economic of an Enterprise Department of Taras Shevchenko Kyiv National University

THE CONCEPTUAL ANALYSIS OF THEORETICAL APPROACHES OF CORPORATE GOVERNANCE DEFINING

У статті досліджено теоретичні підходи провідних вітчизняних та іноземних науковців щодо визначення сутності корпоративного управління. Розроблено концептуально-методологічну схему корпоративного управління. Запропоновано авторський підхід до визначення сутності корпоративного управління.

In the article the theoretical approaches of prominent Ukrainian and foreign scientists were examined in order to investigate the essence of corporate governance. The conceptual and methodological scheme of corporate governance was proposed. The author demonstrated his own approach to define the corporate governance.

А. П. Дукак. е. н., доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ ІННОВАЦІЙНО-ІНДУСТРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

A. P. DukaPhD, Associate Professor of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

ESTABLISHMENT OF THE POLICY INNOVATION AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY

У статті висвітлено концептуальні та науково-методичні підходи до формування політики інноваційно-індустріального розвитку. Зокрема запропоновано сукупність індикаторів для оцінки рівня інноваційно-індустріального розвитку, які охоплюють аналіз асиметрії міжнародної інноваційної активності національної економіки, оцінку якості інвестування інноваційних процесів в економіці, оцінку рівня мобілізації внутрішніх інвестиційних ресурсів для здійснення інноваційних перетворень. Сформовано дерево цілей політики інноваційно-індустріального розвитку, що поєднує два основні напрями її реалізації: політика внутрішнього сприяння та політика зовнішнього обмеження. На основі визначення областей стійкості рівня інноваційно-індустріального розвитку запропоновано три основні типи стратегій впливу держави на активізацію інноваційно-індустріальних процесів в економіці, визначені їх характерні ознаки, інструменти реалізації та можливі форми підтримки.

The article highlights the conceptual as well as scientific and methodical approaches to the innovation and industrial development policy. In particular, was proposed a set of indicators to assess the level of innovation and industrial development covering the analysis of asymmetry of the national economy’s international innovative activity, estimating the quality of investment to innovative processes in the economy, assessment of the domestic investment resources mobilizing for innovation transformations. Formed the tree of the policy objectives for innovation and industrial development that combines two main directions of its implementation: policy of internal aid and policy of external restrictions. Based on identified areas of sustainable innovation and industrial development proposed three main types of state strategies on innovation and industrial processes activization in the economy, by their characteristics, implementation instruments and possible forms of support.

Н. В. Трусовак. е. н, доцент, докторант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, Дніпропетровськ

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ОПТИМАЛЬНОЇ ОЦІНКИ БАГАТОФАКТОРНОГО РИЗИКУ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

N. V. TrusovaPhD., associate professor, past graduate student for getting Doctor Degrees Dnepropetrovsk State Agrarian-Economic University, Dnepropetrovsk

METHODOLOGICAL APPROACH TO OPTIMAL ASSESSMENT OF MULTIFACTOR RISK IN FINANCIAL POTENTIAL

У результаті дослідження виділено новий методологічний підхід оптимальної оцінки багатофакторного ризику в системі фінансового потенціалу підприємств аграрного напряму. Обґрунтовано, що у системі фінансового потенціалу, з позиції оцінки багатофакторних подій, класичні імовірнісні описання, окрім концентрації на типових і повторюваних ситуаціях, передбачають неприпустимо граничну кількість можливих результатів. Доведено, що домінанти фактора випадковості, методи динамічного прогнозування витісняють статичні закономірності і прості екстраполяційні залежності. Прогнозна екстраполяція дозволяє отримати лише частковий прогноз, що зображує зміни лише окремих аспектів функціонування господарюючого об’єкту. Визначено, що ринкові відносини в системі фінансового потенціалу підприємства представлені множиною зворотних зв’язків сукупності її елементів, поведінка яких залежить від випадкового відхилення цілого ряду факторів, генеруючи у цьому процесі нову інформацію, яка обумовлює розмаїття і випадкову природу виникнення ризику.

The study highlighted a new methodological approach optimal multivariate risk assessment in the financial potential of the agricultural enterprises directly. Proved that the system of financial potential assessment of the position of multifactorial events, classical probabilistic description than typical concentration and recurring situations involving unacceptable to limit the number of possible results. It is proved that the dominant factor of randomness, dynamic forecasting methods replacing static patterns and simple extrapolation of dependence. Predictive extrapolation can get only a partial prediction that depicts changes only certain aspects of the business units. Determined that market relations in the financial potential of the company are set feedbacks totality of its elements whose behavior depends on the random deviation of a number of factors, generating in the process the new information which stipulates diversity and random nature of the risk.

Р. Д. Якубіваспірант кафедри обліку і аудиту, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ

АНАЛІЗ МІКРОСЕРЕДОВИЩА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

R. D. YakubivPost-graduate student, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Iwano-Frankivsk

АNALYSIS OF MICROENVIRONMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN PROVIDING OF EFFECTIVE MANAGEMENT PERSONNEL

У статті розкрито основні фактори мікросередовища функціонування сільськогосподарських підприємств, які впливають на ефективність управління персоналом. Проаналізовано динаміку обсягів та структури виробництва валової сільськогосподарської продукції в Івано-Франківської області. Обґрунтовано основні причини динамічних змін у виробничих показниках становлення агроформувань. Узагальнено висновки щодо напрямів підвищення ефективності використання виробничих потужностей сільськогосподарських підприємств у забезпеченні ефективності менеджменту персоналу.

The article reveals the main factors in the microenvironment of functioning of agricultural enterprises, which affect the effectiveness of personnel management. It is analyzed the dynamics of the volume and structure of production of gross agricultural production in Ivano-Frankivsk region. The main causes of dynamic changes in production indicators of the formation of agricultural companies. It is generalized conclusions about the directions of increase of efficiency of use of production capacity of agricultural enterprises in ensuring the effectiveness of personnel management.

І. В. Точилінанауковий співробітник, ДННУ «Академія фінансового управління»

ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПІЛЬГОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

I. V. Tochylinascientist, Academy of Financial Management

REGULATORY SUPPORT OF STATE POLICY OF TAX RELIEF FOR INNOVATIONS IN UKRAINE

В статті досліджено процес розвитку нормативної бази щодо пільгового оподаткування інноваційної діяльності в Україні та запропоновано шляхи її вдосконалення. З цією метою запропоновано запровадження об’ємного дослідницького податкового кредиту з використанням диференційованої ставки, залежно від обсягів вкладень в НДДКР, що сприятиме посиленню зацікавленості суб’єктів господарювання у нарощуванні таких інвестицій. Здійснено економічне обґрунтування такої пільги, показано переваги запропонованого механізму перед іншими механізмами надання дослідницьких податкових пільг.

The article explored development of regulatory framework of tax relief for innovations in Ukraine and studied ways of its improving. For this purpose the volume R&D tax credit with differentiated rate proposed to introduce. It will be encourage businesses to increasing their R&D expenses. The economic assessment of such benefit is made, advantages over other tax relief is shown.

Я. А. Порохнавецьаспірант кафедри обліку у виробничій сфері, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

СТРУКТУРА ТА ПОРЯДОК ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Ya. A. PorokhnavetsTernopil National Economic University, Ternopil, Ukraine

A STRUCTURE AND ORDER OF ACCOUNT OF CHARGES ARE ON THE USE NATURAL RESOURCES

Перспективи стабільного економічного розвитку підприємств видобувної галузі в умовах конкуренції і невизначеності ринкового середовища значною мірою залежать від ефективності управління витратами. Очевидно, необхідним є розроблення ефективної системи обліку витрат підприємства, що повинна забезпечувати попереднє аналізування складу, структури та динаміки певних видів витрат з метою пошуку резервів щодо оптимізації їх розміру.
В статті досліджено особливості діяльності підприємств видобувного сектору економіки, що безпосередньо впливають на структурування витрат підприємства. З врахуванням цих особливостей розподілено процес природокористування на етапи та подано структуру витрат відповідно до них. В результаті дослідження встановлено, що в структурі витрат найбільшу питому вагу становлять витрати етапу пошуково-розвідувальних робіт. Крім того розглянуто законодавче та нормативне регулювання витрат щодо кожного етапу.

The prospects of stable economic development of enterprises of extractive industry in the conditions of competition and vagueness of market environment largely depend on efficiency of management charges. A necessity is development of the effective system of account of charges of enterprise, that must provide the previous analysis of composition, structure and dynamics of certain types of charges with the aim of search of backlogs in relation to optimization of their size.
In the article the features of activity of enterprises are investigational obtaining to the sector economies that directly influence on structuring of charges of enterprise. Taking into account these features the process of природокористування is up-diffused on the stages and the structure of charges is given in accordance with them. It is set as a result of research, that in the structure of charges most specific gravity is presented by the charges of the stage of searching-reconnaissance works. The legislative and normative adjusting of charges of every stage is considered in addition.

Н. В. Комаркандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Тернопільський національний економічний університет, м. ТеернопільA. В. Уніяткандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ПРИВАБЛИВІСТЬ АЗІАТСЬКО-ТИХООКЕАНСЬКОГО РЕГІОНУ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

N. V. Komar A. V. Uniiat

ASIA-PACIFIC REGION ATTRACTIVENESS AT THE GLOBAL TOURISM SERVICES MARKET

В статті розглянуто класифікацію туристичних регіонів в світі та фактори, які впливають на формування привабливого туристичного центру (регіону) з метою більш детального вивчення особливостей розвитку світового туристичного ринку. Досліджено роль та частку Азіатсько-Тихоокеанського регіону на світовому ринку туристичних послуг. Виявлені фактори, які сприяють та стримують процес формування АТР як привабливого туристичного центру. Досліджені найпопулярніші види міжнародного туризму серед туристів в АТР.

In the article the classification of tourism regions in the world and the factors that influence the attractive tourism center (region) formation in purpose more detailed study the development characteristics of the global tourism market are considered. The role and share of the Asia-Pacific region at the global tourism market is researched. The factors that facilitate and hinder the process of APR formation as an attractive tourism center are analyzed. The most popular types of international tourism among tourists in Asia Pacific region are investigated.

К. І. Онуфрічукаспірант відділу грошово-кредитних відносин, ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАНУ”, м. Київ

СУЧАСНА ПРАКТИКА ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У МАЛИХ ВІДКРИТИХ ЕКОНОМІКАХ

K. I. OnufrichukPost-graduate of department of monetary relations, State Organization “Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences”, Kyiv

THE CURRENT PRACTICE OF CURRENCY REGULATION LIBERALIZATION IN THE SMALL OPEN ECONOMIES

У статті здійснено теоретичне обґрунтування переваг та недоліків лібералізації валютного регулювання. Досліджено еволюцію підходів до лібералізації валютного регулювання та вибору режиму валютного курсу. Проаналізовано досвід країн з малими відкритими економіками у проведенні лібералізації системи валютного регулювання. Визначено передумови проведення лібералізації валютного регулювання для української економіки.

The article contains theoretical foundation of currency regulation liberalization, their advantages and disadvantages. The evolution of approaches to currency regulation liberalization and choice of the exchange rate arrangement are discussed. The practice of countries with small open economies in conducting of currency regulation liberalization is analyzed. The prerequisites of conducting of currency regulation liberalization in Ukrainian economy are examined.

О. М. Араповастарший викладач, Одеський національний політехнічний університет, м. ОдесаК. М. Горицькастудентка, Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

O. M. Arapovasenior lecturer, Odessa National Polytechnic University, OdessaK. M. Gorizkayastudent, Odessa National Polytechnic University, Odessa

COMPETITIVENESS OF PERSONNEL AND VALUE OF ENTERPRISE

У даній статті висвітлено основні проблеми конкурентоспроможності персоналу та її значення в діяльності підприємства, дана загальна характеристика конкурентоспроможності персоналу в Україні і визначена її роль у діяльності організації. Запропоновані заходи що до підвищення конкурентоспроможності персоналу, які мають значний вплив на діяльність підприємства в цілому. Сформовані правила, зроблені висновки та надані рекомендації яких слід дотримуватись для забезпечення прибутковості діяльності підприємства.

This article highlights the key issues of competitiveness of personnel and its importance in the enterprise, the general characteristic of the competitiveness of the staff in Ukraine and to determine its role in the organization. Proposed measures to increase the competitiveness of staff that have a great influence on the activity of the enterprise as a whole. The prevailing rules, conclusions and recommendations to be followed to ensure profitability of economic activity.

А. М. Брайковськак. е. н. доцент кафедри «Менеджмент», Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ

ВПРОВАДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОПЕРАТОРІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ЗГІДНО ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ

Anna BraikovskaPh.d., an associate professor of Management department, State Economic and Technological University of Transport, Kyiv

IMPLEMENTATION OF RAILWAY OPERATORS’ SOCIAL RESPONSIBILITY IN ACCORDANCE WITH THE BALANCED SCORECARD

В статті розглянуто особливості та основні напрями впровадження соціальної відповідальності операторами залізничного транспорту. В процесі реформування вітчизняним операторам залізничного транспорту для успішної інтеграції в транспортну систему ЄС слід враховувати соціальні, екологічні, етичні права людини та вимоги споживачів у своїх бізнес-операціях та корелювати стратегію в тісній співпраці з зацікавленими сторонами.
Автор розглядає алгоритм та цілі соціально-відповідальної діяльності підприємства, а також обгрунтовує, що КСВ вагомий фактор конкурентоспроможності. Індекс соціальної відповідальності запропоновано оцінювати згідно пріоритетних напрямів КСВ-діяльності операторів залізничного транспорту за аналогією до методу багатокутника конкурентоспроможності. Автор обгрунтувує доцільність впровадження соціально-відповідальних програм та заходів згідно збалансованої системи показників в рамках мети росту капіталу бренду або ж вартості бізнесу.

The article contains features and main directions of implementation of social responsibility rail transport operators. In the process of reforming for successful integration into the transport system of EU domestic rail transport operators should take into account social, environmental, human rights and ethical requirements of customers in their business operations and strategies correlate closely with stakeholders.
The author examines the algorithm and socially responsible goals of the company and proves that CSR is important factor of competitiveness. The index of social responsibility proposed assessed in accordance with the priorities of CSR rail transport operators similar to the method of polygon competitiveness. The author considers social responsibility assessment index according to the priorities of the CSR activities of railway transport operators corresponds the method of competitiveness’ polygon. The author argues that the introduction of socially responsible programs and activities is advisable to implement using the Balanced Scorecard as part of the goal of capital growth brand or business value.

М. О. Бляхарчукздобувач кафедри обліку і аудиту, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

МОНІТОРИНГ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ

M. O. BlyaharchukResearcher of the Department of Accounting and Auditing, Lutsk National Technical University, Lutsk

MONITORING OF ACCOUNTING POLICIES THE COMPANY

В статті виділено суть перевірки облікової політики підприємств. Розкрито зміст зовнішнього та внутрішнього аудиту облікової політики підприємств. Досліджено суть та завдання контролю облікової політики. Проаналізовано трактування поняття «моніторинг» у довідковій літературі. Подано власне визначення поняття «моніторинг облікової політики» як комплексу наукових, технічних, технологічних, організаційних та інших засобів, які забезпечують систематичний та безперервний контроль за станом, змінами та ефективністю застосуванн обраних принципів, методів і процедур обліку, що використовуються підприємством в ролі засобу управління обліком.З’ясовано, що суттю моніторингу облікової політики є його спрямування на функціональну підтримку управлінців підприємства в галузі інформаційного забезпечення стосовно ефективності та виконання облікової політики. Визначено мету та етапи моніторингу облікової політики. Охарактеризовано види моніторингу облікової політики підприємств.

Тhe article highlighted the concept of checking accounting policies. The content of the external and internal audit accounting policies. The essence of the task of monitoring and accounting policies. Analyzed the interpretation of the term "monitoring" in reference literature. Posted proper definition of "monitoring accounting policies" as a set of scientific, technical, technological, organizational and other measures that ensure systematic and continuous monitoring of, changes and effectiveness of selected principles, methods and accounting procedures used now as a means of control accounting. It was found that the essence monitoring of accounting policies is its focus on functional support company managers in providing information on the effectiveness and implementation of accounting policies. Defined goals and stages monitoring accounting policies. Characterized types of monitoring accounting policies.

Г. В. Ортінадокторант Академії фінансового управління Міністерства фінансів України

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ АНТИКРИЗОВОЇ ПІДТРИМКИ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

G. V. Ortinadoctoral student Academy of Financial Management Ministry of Finance of Ukraine

STRATEGIC AREAS OF SUPPORT ANTI-CRISIS STEEL INDUSTRY UKRAINE

В статті приділено увагу проблемним аспектам протидії кризовим явищам в реальному секторі економіки, оцінено перспективи розвитку металургійної промисловості, яка найбільш постраждала від кризи. Запропоновано стратегічні напрями державної антикризової підтримки галузі в сучасних умовах.

The paper paid attention to problematic aspects of combating the crisis in the real economy, evaluated the prospects of the steel industry, which is most affected by the crisis. The basic directions of the state anti-crisis support to the industry in modern conditions.
In order to increase the competitiveness of the steel industry in Ukraine and reorient its strategic development under the active scenario should improve the structure of metallurgical production, the transition to resource-saving model of industry and the rise of the domestic market as the main consumer of manufactured metal products (semi-finished and finished high quality products). Implementing these priorities during the global financial crisis, which significantly affected the domestic industry should promote anti-crisis measures. These measures have price-tariff, financial, investment, fiscal, market and technological nature and aimed at reducing production costs, expansion of sales on the domestic market accelerated technical and technological modernization of industry, steelmakers provide the necessary resources and the preservation of Ukrainian steel market niches in foreign markets. Feature anti-crisis measures in Ukraine, including the industry, is their short-term nature and need for a comprehensive solution of problems that have accumulated in the last decade.

М. М. Фаріонк. е. н. доцент Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль

ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ В УКРАЇНІ

M. M. FarionPhD, associate professor Ternopil National Economy University, Ternopil

FOREIGN INVESTMENTS AND FEATURES OF INVESTMENT ACTIVITY IN UKRAINE

В сучасних умовах нестабільності наша держава гостро потребує додаткових ресурсів для забезпечення стійкості економіки та підтримання спокою в країні. Саме через невідкладність проведення заходів для збалансованості економічної рівноваги та політичної стабільності, інвестиційній політиці відводиться ключова роль у забезпеченні стійкого економічного зростання та ефективної реалізації економічних реформ. У сучасних умовах уряд України змушений спрямовувати першочергові зусилля на досягнення фінансової стабілізації та вирішення низки гострих суспільно-політичних проблем. Важко пропустити повз увагу вже прийняті заходи та проведені дії, проте це не призвело до суттєвого покращення умови ведення бізнесу. Не вдалося забезпечити мотивацію до активного інвестування у пріоритетні сфери економіки та створити привабливі умови для реалізації іноземними інвесторами своїх інвестиційних проектів у нашій країні. Розвиток системи інвестування має здійснюватися за напрямами, які включають в себе оцінювання та відбір інвестиційних проектів для надання першочергової фінансової підтримки, забезпечення розвитку системи прямих інвестицій та прозорості процесу фінансової підтримки інвестиційних проектів.

The present conditions of instability, our country is in dire need of additional resources to ensure the stability of the economy and maintaining peace in the country. Because of the urgency of action to balance economic balance and political stability, investment policies play a key role in ensuring sustainable growth and effective implementation of economic reforms. In modern terms the government of Ukraine had direct primary efforts to achieve financial stability and address a number of pressing social and political problems. It's hard to miss the past attention has already taken measures and actions carried out, but this has not led to a significant improvement of the business environment. Failed to ensure its effective incentives to boost investment in priority sectors of the economy and create favorable conditions for foreign investors implement their investment projects in our country. Development of investment should be made in areas that include evaluation and selection of investment projects for priority financial support, to ensure development of the equity and transparency of financial support for investment projects.

О. І. Осиповаасистент кафедри економіко-математичного моделювання, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

O. I. OsypovaAssistant of the department of economic and mathematical modeling, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF FORMING COMPLEX MATHEMATICAL ECONOMIC MODELS FOR EVALUATION OF FOOD SECURITY OF REGIONS OF UKRAINE

В статті пропонується концептуальний підхід щодо оцінювання рівня продовольчої безпеки регіонів України методами економіко-математичного моделювання. Визначено основні завдання, що мають бути розв’язані в ході процесу оцінювання, запропоновано низку математичних моделей і методів для вирішення поставлених завдань та здійснено їх об’єднання в концептуальну схему, що складається з трьох блоків і відображає процес проведення оцінювання. У першому блоці сформовано статистичну базу дослідження та на її основі визначено систему показників, що найбільш інформативно відображають рівень продовольчої безпеки. Другий блок, що передбачає розробку моделей для проведення оцінювання рівня продовольчої безпеки, складається з двох підблоків. У першому з них, метою якого є дослідження регіональних особливостей у структурі споживання продуктів харчування, розроблено динамічну модель кластерного аналізу та на її підґрунті проведено класифікацію регіонів України за типом харчового набору. У другому підблоці проведено безпосередню оцінку рівня продовольчої безпеки в регіоні: побудовано узагальнений показник продовольчої безпеки, на його основі здійснено ранжування регіонів України за рівнем продовольчої безпеки; на підґрунті методів економетричного моделювання визначено основні фактори, що впливають на рівень продовольчої безпеки в регіоні та ідентифіковано чинники ризику зниження рівня продовольчої безпеки в регіоні. Третій блок містить рекомендації щодо практичного застосування отриманих результатів в аналізі та управлінні продовольчою безпекою на регіональному рівні.

The article includes a conceptual approach to the evaluation of food security of regions of Ukraine by methods of economic-mathematical modeling. The main problem to be solved during the evaluation process is determined, a series of mathematical models and methods for the task is proposed and made their union a conceptual scheme, which consists of three blocks and reflects the process of evaluation. Statistical research base was formed, scorecard most informative reflect the level of food security was defined in the first block. The second block, which includes the development of models for the evaluation of food security, consists of two sub-blocks. In the first sub-block, whose goal is to study regional peculiarities in the structure of food consumption, there was developed a dynamic model of cluster analysis and the classification of regions of Ukraine was realized to set the type of food. Evaluation of food security was held in the second sub-block: generalized indicator of food security was built, based on it made rankings regions of Ukraine in terms of food security, on the ground of econometric modeling techniques main factors have been identified that affect food security in the region and identified risk factors for reducing food security in the region. The third block includes recommendations for the practical application of the results in the analysis and management of food security at regional level.

Т. М. Кібукк. е. н., доцент кафедри Стратегії підприємств, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ В ПРОЦЕС РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

T. KibukPh.D, Associate Professor of the Department of strategy of enterprises of SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”, Kyiv

FEATURES INTRODUCTION STRATEGIC POTENTIAL IN THE PROCESS OF DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF ENTERPRISE STRATEGY

Управління стратегічним потенціалом — це складний та інтегрований динамічний процес, правильність вибору якого залежить від того, яким чином будь-яке підприємство прагне використовувати власні ресурси та можливості для досягнення власної загальної стратегії. У статті виділено основні складові, об’єкт та предмет стратегічного управління підприємством. Проведена систематизація сучасних принципів та функцій стратегічного управління підприємством. Визначено основні етапи процесу розробки та реалізації загальної стратегії підприємства. Запропоновано методичний підхід до вдосконалення процесу розробки та реалізації загальної стратегії підприємства, реалізація якого ґрунтується на впровадженні в його систему управління та оцінки стратегічного потенціалу підприємства. Викладено авторську модель управління стратегічним потенціалом підприємства, як одного з основних складових процесу розробки та реалізації загальної стратегії.

Management of strategic potential - a complex and integrated dynamic process, right choice depends on how any enterprise wants to use their own resources and capabilities to achieve their own overall strategy. The article highlights the main constituents, the object and the subject of strategic management. The systematization of modern principles and functions of strategic management are conducted. The main stages of the development and implementation of the overall strategy are defined. The article suggests a methodical approach to improve the development and implementation of the overall business strategy, the implementation of which is based on the introduction management and evaluation of enterprise strategic potential in this process. The author's model of strategic potential of enterprise as one of the main components of the development and implementation of overall strategy are presented.

Н. О. Тимочкок. е. н., доцент, доцент кафедри історії та теорії господарства, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

КЛАСИЧНИЙ НАПРЯМОК В УКРАЇНСЬКІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ДУМЦІ: І. В. ВЕРНАДСЬКИЙ

N. TymochkoPh.D., Associate Professor, Associate Professor of Economy History and Theory Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

CLASSICAL TREND IN UKRAINIAN ECONOMIC THOUGHT: I. V. VERNADSKY

Статтю присвячено дослідженню економічних поглядів І.Вернадського, одного з найяскравіших представників української економічної думки ХІХ ст. В роботі розглянуто його основні наукові досягнення, представлено його погляди на визначення економічної науки як теорії послуг, а також науки законів, які забезпечують як індивідуальність окремої людини, так і зв'язок її з іншими людьми. Проаналізовано його трактування тих чи інших аспектів економічної теорії, зокрема теорії потреб, їх впливу на зростання ефективності виробництва, критику ним політики протекціонізму Ф.Ліста та його точку зору на обмін, який В.Вернадський вважав основою людського суспільства. Обмін він також напряму пов'язував з правом власності, через нього пояснював роль приватної власності як рушійної сили у розвитку суспільства. Підкреслено трактування І.Вернадським багатства, яке він бачив у праці, але не лише матеріальній, але й духовній. Звертається увага й на інші теоретичні узагальнення І.Вернадського, зокрема щодо ролі поділу праці у забезпеченні ефективності виробництва, а також у інших сферах суспільного життя, ролі машинного виробництва та зв'язку розвитку промисловості з розвитком освіти. На основі зазначеного аналізу робиться висновок щодо приналежності теоретичних поглядів І.Вернадського до класичного напряму економічної науки.

The article is dedicated to the research of economical view of I. V. Verndaskyy one of the brightest representatives of Ukrainian Economical Thought of 19th cent. In the issue were reviewed his main scientific achievements, performed his view on Economic Thought definition as Economic science of The Theory of Services and also orders which regulate both individuality of each person and its connection with other people.
His interpretation of the aspects of Economic Theory was analyzed and in particular: Theory of Needs and its influence on effectiveness of production growth, his critics of Protectionism Policy by F. List and his view at exchange which was treated by I. Vernadskyy as basis of human society.
Exchange was also connected by I. Vernadsky with Ownership Right and was explaining role of the Ownership Right as a driving force in society development.
It was emphasized on Vernadsky treatment of prosperity which he believed was in work not just physical but also intellectual. Other Vernadsky conclusions were also reviewed such as Role of the Labor Division in implementation effectiveness of the production and other spheres of social life; role of Machine industry and connection between Industry development and Education development.
On basis of the analyzing all above it was concluded about Classic trend of Economic Thought by Vernadsky.

І. В. Єрінааспірант, Науково-дослідний інститут статистичних досліджень

ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ І КОНКУРЕНТНІСТЬ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ ПОСЛУГАМИ: СТАТИСТИЧНИЙ АСПЕКТ

Ivanna YerinaPost-graduate, S&RI of Statistical Research

BALANCE & COMPETITIVENESS UKRAINE'S FOREIGN TRADE IN SERVICES: STATISTICAL ASPECT

Стаття містить результати аналізу збалансованості та конкурентності окремих сегментів зовнішньої торгівлі України послугами. Визначено галузі національної сфери послуг, які мають найбільший експортний потенціал і здатні в умовах транснаціоналізації світової економіки посилити конкурентні позиції країни у міжнародній торгівлі. Особлива увага приділена методологічним аспектам статистичного оцінювання та інформаційного забезпечення аналізу міжнародної конкурентності торгівлі послугами.

The article contains the results of study the balance and international competitiveness on individual segments Ukraine’s foreign trade in services. Defined field of national service sectors that have the greatest export potential and capable in terms of transnationalization of the world economy to strengthen the country's competitive position in international trade. Particular attention is paid to methodological aspects of statistical evaluation and information support analysis of the international competitiveness of trade in services.

І. В. Ганзак. е. н., доцент кафедри бізнес-адміністрування та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Запорізького національного університету, м. Запоріжжя

СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ КОМАНДИ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

I. GanzaPh.D., Ass.Prof. of Business administration and management of foreign economic activity department, Zaporizhzhya national university

PROJECT TEAM BUILDING PRINCIPLES: ADMINISTRATIVE ASPECT

У статті розглядаються етапи створення проектної команди (формування, період спрацювання учасників, період нормального функціонування, реорганізація, розформування). У статі акцент робиться саме на першому етапі цього процесу, який складається з трьох підетапів (діагностичний, тренінгів, супровід). Також у роботі описуються цілі створення проектних команд (зміна набору цілей або пріоритетів; аналіз і розподіл способу роботи; аналіз норм, способу прийняття рішень, комунікацій; визначення взаємозв'язків між людьми, які виконують роботу), а також чотири основні підходи до формування команд (цілепокладання, міжособистісний, рольовий, проблемно-орієнтований). Окрім того, у дослідженні проведена порівняльна характеристика та визначена різниця між групою та командою, а також між менеджером проекту та менеджером організації. У статті зазначено ряд вимог та порад, які дозволять менеджеру ефективно виконувати свою роботу у напрямку формування проектної команди.

The article considers the stages of project team forming (forming, members cooperation period, normal functioning period, reorganization, disbandment). An emphasis is put exactly on the first stage of this process which consists of three substages (diagnostics, trainings, support) in the article. The article also describes the purposes for project teams forming (change of purposes or priorities set; analysis and distribution of operation method; analysis of norms, decision making method, communications; determination of interconnection between people who perform work), and four main approaches to teams forming (goal-setting, interpersonal, role-based, problem-oriented). Besides, the comparative analysis has been conducted and the difference between a group and a team and also between a project manager and an organization manager has been determined in this research. The article indicates a range of requirements and advices which let a manager execute his work effectively in the direction of project team building.

В. Г. Семеновак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

V. G. SemenovaPhD economics, Odessa national economic university, Department of Economics of the enterprise, Odessa

MECHANISM OF INTELLECTUAL PROPERTY COMPANIES

Важливим перспективним напрямком діяльності вітчизняних підприємств є формування інтелектуальної власності. Однак для ефективного управління процесами створення та використання інтелектуальної власності необхідно сформувати відповідне методичне і методологічне забезпечення та інструментарій. Метою дослідження є розробка господарського механізму формування інтелектуальної власності підприємств. Відповідно до зазначеної мети завданнями дослідження є аналіз категорії «господарський механізм», її змісту та характеристик; виділення складових механізму формування інтелектуальної власності підприємств; характеристика кожної складової та визначення існуючих проблем їх побудови і напрямків їх розв'язання. Ефективність процесів формування інтелектуальної власності підприємств напряму залежить від налагодженості механізму управління цими процесами та узгодженої взаємодії окремих складових механізму. У статті досліджені літературні джерела щодо визначення категорії «господарський механізм» в системі управління підприємством. Механізм формування інтелектуальної власності є важливою підсистемою господарського механізму діяльності підприємства. Виділені основні складові механізму формування інтелектуальної власності та визначені основні характеристики кожної складової. Проведене дослідження існуючих підходів дозволило нам виділити наступні складові механізму формування інтелектуальної власності підприємства: правова; науково-технічна; організаційна; фінансова; мотиваційна; інформаційна. Кожна із розглянутих складових є важливою частиною загального механізму формування інтелектуальної власності. Взаємна узгодженість та взаємодія кожного з елементів механізму сприятиме ефективності досліджуваних процесів та швидкій їх реалізації.

An important perspective direction of domestic enterprises is the formation of intellectual property. However, for effective management to create and use intellectual property necessary to form appropriate methodological and methodological support and tools. The aim of the study is to develop an economic mechanism of formation of intellectual property companies. According to these goal objectives of the study is to analyze the category of "economic mechanism", its content and characteristics; allocation components of mechanism of forming the intellectual property of enterprises; characteristics of each component and determine existing problems of construction and directions of their solution. The effectiveness of the formation of intellectual property of enterprises depends on the coordination mechanism of management of these processes and coordinated interaction of individual components of the mechanism. The article examined the literature on the definition of the "economic mechanism" in the system management. Mechanism of intellectual property is an important subsystem of the economic mechanism of the enterprise. The basic components of the mechanism of formation of intellectual property and the basic characteristics of each component. The study of existing approaches allowed us to identify the following components of the mechanism of formation of enterprise intellectual property: legal; science and technology; organization; financial; motivation; information. Each of the components is considered an important part of the mechanism of formation of intellectual property. Mutual coordination and cooperation of each of the elements contribute to the efficiency of the mechanism studied processes and rapid implementation.

К. В. Ор’євак. е. н., доцент кафедри менеджменту, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ

ПРОБЛЕМАТИКА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ

K. V. Orievacandidate of economics, associate professor of management department, National metallurgical academy of Ukraine, Dnepropetrovsk

A RANGE OF ENTERPRISE MANAGEMENT PROBLEMS ON THE BASIS OF KEY COMPETENCES

Сформульовано авторське визначення відмітної стійкої ключової/кореневої компетенції підприємства в умовах динамічного і кризового бізнес-середовища. Окреслено проблематику управління підприємством на основі ключових компетенцій: виділені найбільш розповсюджені на практиці та недостатньо опрацьовані наукою проблеми в даній сфері. Розглянуто одну з основних проблем практичної реалізації концепції ключових компетенцій – ідентифікацію відмітних ключових компетенцій підприємства. Описано метод ідентифікації ключових компетенцій підприємства на основі ключових факторів успіху в галузі діяльності.
Спростовано складність практичної реалізації концепції ключових компетенцій на прикладі малого підприємства оперативної поліграфії м. Дніпропетровська. Встановлено ключові фактори успіху видавничо-поліграфічної галузі України та виділено відповідні їм ключові компетенції підприємства. Надано рекомендації для подальшого розвитку підприємства на основі ключових компетенцій.

Authorial determination of distinctive proof key/root competence of enterprise in the conditions of dynamic and crisis business-environment is set forth. The range of enterprise management problems on the basis of key competences is outlined: distinguished most widespread in practice and not sufficiently worked out by science problems in this sphere. One of basic problems of practical realization of key competences conception – identification of distinctive enterprise key competences is considered. The method of identification of enterprise key competences on the basis of critical success factors in sphere of activity is described.
Complication of practical realization of key competences conception on the example of small enterprise of operative printing of Dnepropetrovsk is refuted. The critical success factors of publishing-printing industry of Ukraine are set and the corresponding to them enterprise key competences are distinguished. Recommendations for further development of enterprise on the basis of key competences are given.

О. Б. Письменнастарший викладач кафедри економіки підприємства та маркетингу, ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія»

ПРОГНОЗУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ В УРАНОДОБУВНІЙ ГАЛУЗІ НА ОСНОВІ ПОБУДОВИ CИСТЕМИ ЦІЛЕЙ

O. B. Pysmennasenior teacher, Regional municipal higher educational institution "Business institute” Strategy”, Zhovti Vody

FORECASTING OF EFFICIENCY OF RESOURCE CONSERVATION MANAGEMENT IN THE URANIUM MINING INDUSTRY ON THE BASIS OF BUILDING THE SYSTEM OF OBJECTIVES

Стаття присвячена побудові системи цілей управління ресурсозбереженням в уранодобувній галузі. Побудовано ліній тренду для прогнозування значень оціночних показників за такими критеріями ресурсозбереження як раціональність, економність та інтенсивність витрачання ресурсів. На основі результатів прогнозування пропонується визначати ефективність управління ресурсозбереженням в уранодобувній галузі.
 
The article is devoted to building a system of objectives of resource conservation management in the uranium mining industry. To predict the values of performance indicators on such criteria as resource rationality, thrift and intensity of use of resources the trend lines were constructed. It is proposed to define the efficiency of management of resource conservation in the uranium mining industry on the basis of forecasting.

Н. М. Пархоменкок. е. н., доц., головний науковий консультант, Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України

ІНТЕГРОВАНІСТЬ  МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

N. M. ParkhomenkoPhD in Economics, assistant professor,  chief scientific consultant, The main scientific and expert Department of the Verkhovna Rada of Ukraine

INTEGRATION OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN THE DEVELOPMENT OF REGIONAL ECONOMY

Досліджено європейський та американський досвід з підтримки малого та середнього підприємництва. Проаналізовано за даними Світового банку легкість ведення бізнесу в Україні та порівняно отриманні показники з іншими країнами світу. Визначено рівень розвитку малого та середнього підприємництва в регіонах та відповідно охарактеризовано головні перепони його становлення як впливової ринкової інституції.
 
European and American experience of support small and medium enterprise was studied in the article. According to the World Bank's ease of doing business in Ukraine was analyzed and obtaining indicators was compared with other countries. The level of development of small and medium enterprises in the regionswas determinedand thus characterized main barriers of its development as an influential market institution.

І. П. Гайдуцькийк. е. н.

УКРАЇНА В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ІНВЕСТУВАННЯ СТАЛОГО НИЗЬКОУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ

I. GaidutskiyPhD in Economics

UKRAINE IN THE CONTEXT OF A GLOBAL SYSTEM OF INVESTMENT INCENTIVES FOR SUSTAINABLE LOW-CARBON DEVELOPMENT

У статті розкрито основні складові глобальної системи мотивації інвестування сталого низьковуглецевого розвитку, зокрема антивуглецеві фонди, податки і санкції, показано досвід створення та інвестиційні можливості екологічних фондів в Україні, обґрунтовано необхідність запровадження антивуглецевих податків, розкрито можливості і наслідки впровадження в Україні глобального антивуглецевого фонду, податку і санкцій та можливості адаптації до цих механізмів в порівнянні з Польщею.

The article describes the main components of the global system of investment incentives for sustainable low-carbon development, including anti-carbon funds, taxes and sanctions, it also shows experience of investment opportunities and environmental funds in Ukraine, reveals the necessity of implementing anti-carbon tax and highlights the possibilities and consequences of adopting the global anti-carbon fund, tax and sanctions in Ukraine compared to these mechanisms in Poland.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"