Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 7, 2010

А. А. Долгийдоктор наук по государственному управлению, профессор, начальник научно-исследовательского отдела изучения проблем финансовой безопасности, Национальный университет Государственной налоговой службы УкраиныВ. И. Коротункандидат экономических наук, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела изучения проблем противодействия налоговым правонарушениям, Национальный университет Государственной налоговой службы Украины

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ УКРАИНЫ ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

В статье рассматриваются результаты деятельности ведущих контролирующих органов Украины – Государственной налоговой и Государственной таможенной служб, по администрированию налога на добавленную стоимость. Предлагаются меры по совершенствованию деятельности контролирующих органов в исследуемой сфере.
 
The main results of activity of State Tax Service and State Custom Service in the sphere of administration of VAT are considered in the article. The authors propose some actions to amend the activity of controlling units in the sphere of investigate.

О. В. Стадніченкоаспірант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ОБЛІК ВИДАТКІВ ЗА ЗАХИЩЕНИМИ СТАТТЯМИ БЮДЖЕТУ: ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ, АНАЛІЗ СТАНУ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ

На основі дослідження основних положень обліку видатків за захищеними статтями бюджету обґрунтовано шляхи удосконалення методики та організації їх бухгалтерського обліку.
 
On the basis of research of substantive provisions of account of charges after the protected items of budget the ways of improvement of methodology and organization of them are reasonable record-keeping.

М. М. Бліхарздобувач кафедри міжнародних економічних відносин, Львівський національний університет імені Івана Франка

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СПІЛЬНОЇ  ТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

У статті проведено аналіз теоретичних засад спільної торговельної політики ЄС, а також сутність і особливості спільної торговельної політики ЄС.

The article analyzes the theoretical foundations of common trade policy, as well as the nature and features of formation of common trade policy.

О. В. Скиданд.е.н., доцент, завідувач кафедри організації виробничих та інформаційних систем, Житомирський національний агроекологічний університет

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ

У багатьох країнах все більша кількість сільськогосподарських виробників є членами кооперативів або залучені до їх створення. Завдання держави щодо розвитку кооперативних організацій – взяти під свою опіку створення і розвиток сільськогосподарських кооперативів і формувати сприятливий інституціональний клімат для кооперативного руху в Україні. При цьому необхідно забезпечити підтримку всіх ключових організацій і осіб, причетних до розвитку кооперативного руху, поєднуючи уміння і прагнення на всіх рівнях.
 
In most countries an increasing number of agricultural producers participates in a co-operative or is involved in creating one. The State co-operative project aims at fostering the creation and development of agricultural co-operatives and at creating a favourable institutional environment for the co-operative movement in Ukraine. Thus it is necessary to provide assistance to all key organizations and persons involved in development of the co-operative movement - bringing together and supporting skills and wills at all levels.

Н. О. Кондратенкок. е.н., Харківська національна академія міського господарства

АНАЛІЗ ПРОГРАМ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ І ВИРОБНИЦТВО ПОХІДНИХ РЕСУРСІВ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Розглянуто методи ресурсозбереження, як конкретні технологічні засоби, організаційні і економічні методи економії витрат ресурсів на одиницю корисного ефекту по новому варіанту інвестиційного проекту в порівнянні з існуючим варіантом.  Запропоновано розробка схеми ресурсозберігаючих заходів і математичні методи врахування ресурсозбереження при використанні похідних ресурсів на підприємстві на основі аналізу великих машинобудівних підприємств.
 
The methods of resource economy, as the concrete technological means, the organization and economical methods of economy of resource expenditures per useful effect unit in new variant of infestation project in comparison with existensing variant are examined. The working out of resource economy means scheme and mathematical methods of the calculation of resource economy with derivative resource using on the enterprise on base of great machine-building enterprises analysis is offered.

В. Ф. Столяровд.е.н., професор, Завідувач кафедри національної та міжнародної економіки, Українська академія бізнесу та підприємництваО. В. Музиченкостарший викладач кафедри міжнародних фінансів Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

ПРИНЦИПИ ОПОДАТКУВАННЯ В НАЦІОНАЛЬНИХ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМАХ КРАЇН З ТРАНЗИТИВНИМИ ЕКОНОМІКАМИ

Розглянуто систему принципів оподаткування в національних податкових системах країн з транзитивними економіками

There was considered the system of taxation principles in national tax systems of countries with transitional economics.

В. П. Коваленкоаспірант, Запорізький національний університет

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

В статті розглянуто змістовне навантаження та генезис дефініції „якість”. Ґрунтуючись на кібернетичних підходах, сформовано сучасну концепцію управління якістю, прийнятну для вітчизняної економіки.
 
The rich in content loading and genesis of definition is considered in the article „quality”. Ground on cybernetic approaches, modern conception of quality management is formed, acceptable to the domestic economy.

О. С. БондаренкоКиївський національний університет технологій та дизайнуМ. С. ГончаренкоКиївський національний університет технологій та дизайну

ВИЗНАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ І ЗАРУБІЖНІЙ ПРАКТИЦІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

У статті досліджено підходи науковців щодо визначення сутності нематеріальних активів, проведено порівняльний аналіз зарубіжних і вітчизняних підходів до критеріїв їх визнання та класифікації, запропоновано власний підхід до оцінки нематеріальних активів на підприємствах України.
 
In the article investigate approaches of research workers to determination of essence of intangible assets, the comparative analysis of the foreign and domestic going is conducted near the criteria of their confession and classification, the own going near the estimation of intangible assets on the enterprises of Ukraine offered.

В. В. Тронькоаспірант кафедри міжнародної економіки, КНТЕУ

РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Розглянуто роль телекомунікацій в забезпеченні економічного зростання держав на сучасному етапі постіндустріального розвитку. Досліджено міжнародний досвід формування регуляторної політики щодо телекомунікаційної галузі. Обґрунтовано пропозиції оптимізації заходів державного впливу на ринок телекомунікаційних послуг України.
 
The telecommunications role in state economic growth provision in modern postindustrial development is examined. International experience of regulatory policy formation in telecommunication sphere is analyzed. The instruments optimization proposals of the state influence on Ukrainian telecommunication services market are substantiated.

О. В. Прокопенкод.е.н., завідувач кафедри економічної теорії, Сумський державний університетО. В. Кліменкоасистент кафедри економічної теорії, Сумський державний університетС. С. Марочкостудент факультету економіки та менеджменту, Сумський державний університет

ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Досліджено основні проблеми інвестиційного забезпечення охорони навколишнього природного середовища (НПС) та раціонального природокористування. Запропоновано основні напрями вдосконалення застосування економічних інструментів стимулювання, спрямованих на узгодження еколого-економічних інтересів суб’єктів господарювання у сфері інвестиційної діяльності.
 
The basic problems of investment providing protection of environment are investigated there in the article. There are outlined the modern approaches to the a management of investment activity from the position of it’s effectiveness in the decision of Ecological and Economic problems. There are proposed the basic directions to improve the use of Economic instruments which are to coordinate Ecological and Economic interests of Economic agents in the field of investment activity.

К. А. Андрющенкок.е.н., доцент кафедри менеджменту та інновацій , Міжнародний університет фінансів

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ: УМОВИ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ

Визначено теоретичні аспекти сутності поняття «самоменеджмент» та розвиток досліджень. Проаналізована структура та зв’язок самоменеджменту з різними науковими напрямами.
 
Certainly theoretical aspects of essence of concept «management» and development of researches. The analysed structure and management connection is with different scientific directions.

Н. В. Толюпааспірант, Київський національний університет  технологій та дизайну

СТРАТЕГІЧНО-ОРІЄНОТВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

У статті досліджуються  питання стратегічно – орієнтованого управління, як ключового фактору в підвищенні конкурентоздатності підприємств легкої промисловості України.
 
This article is dealing with some issues of the strategically - oriented management, as a key factor of increasing the competitiveness of enterprises of the Ukraine light industry.

А. В. Вартанянассистент кафедры экономики природопользования, Одесский государственный экологический университет

ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В СФЕРЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В данной статье рассматривается природно-ресурсный потенциал как составляющая туристского потенциала, т.к. именно природно-ресурсный потенциал Украины является важнейшим элементом для развития туристической деятельности.
 
In this article the natural-resource potential is considered as a component of the tourist potential, because the natural-resource potential of Ukraine is the major element for development of the tourist activity.

Н. Г. Метеленкок.е.н., доцент, Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій

ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Конкретизовано сутність поняття „виробничий потенціал промислового підприємства”, визначено його складові, ключові фактори формування, використання і критерії оцінювання на основі системної концепції. Обґрунтовано системний підхід до формування виробничого потенціалу промислового підприємства.
 
Essence of concept „production potential of industrial enterprise” was specified. His constituents, key factors of forming, use, and evaluation criteria, on the basis of system conception was discovered. Systematical approach to forming of production potential of industrial enterprise was grounded.

В. В. Ферлійаспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА» ТА ЙОГО ВИДИ

Розглянуто генезис трактування поняття «інвестиційна  привабливість підприємства», обґрунтовані уточнення його змісту та класифікаційні ознаки.
 
Genesis of interpretation of concept "investment attractiveness of enterprise", reasonable clarifications of his maintenance and classification signs is considered.

О. М. Вознюкздобувач кафедри менеджменту, маркетингу та управління проектами, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ВИРОБНИЦТВА ВИРОБІВ З ГУМИ ТА ПЛАСТМАСИ В УКРАЇНІ

В статті описано стан галузі виробництва виробів з гуми та пластмаси в Україні за 2001-2010 роки, зазначено основні проблеми розвитку галузі, вказано на фактори інвестиційної привабливості виробництва гумових та пластмасових виробів. Відмічено, що перед державою постає проблема регулювання процесом інвестування галузі з урахуванням комерційних пріоритетів підприємств та соціально-екологічних потреб країни.
 
In the article the state of production of rubber and plastic parts in Ukraine in 2001 – 2010 is described as well as defined the main problems of industry development, indicated all factors of investment attraction of rubber and plastic parts production. It is noted also that the state faces the problem of regulating the process of industry investing taking into consideration the commercial priorities of enterprises as well as social and environmental needs of the country.

О. І. Поповк. е. н., доцент, Університет економіки і права  «КРОК», м. Київ

ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ДИНАМІЧНИХ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАВОК У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Розглянуто сучасні види ланцюгів поставок. Визначено переваги використання динамічних ланцюгів поставок у діяльності підприємств харчової промисловості.
 
Modern types of supply chains were considered. The advantages of using the dynamic supply chains in food industry enterprises activities were determined.

М. В. Мельниковак.е.н., старший науковий співробітник, Інститут економіко-правових досліджень НАН України, м. Донецьк

РОЗВИТОК МЕТОДІВ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ

Розглянуто методи та моделі управління організаційним потенціалом виробничо-господарських комплексів. Обгрунтована доцільність формування синтезованої моделі управління організаційним потенціалом за результатами оцінки ефективності організаційної структури, організації виробництва і організації господарювання.
 
Methods and case frames  of organizational potential the production -economic complexes are considered. Expedience of forming the synthesized case frame of organizational potential is grounded on the results of the estimation the efficiency of organizational structure, organization of production and organization of management.

Н. М. Проскурінак.е.н., доцент, м. Запоріжжя

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УКРАЇНИ І РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ

Аудит в Україні є порівняно новим видом діяльності і тому, процес його розвитку супроводжується виникненням проблемних питань, що обумовлені впливом цілого ряду чинників і обставин: недосконалість вітчизняного законодавства з аудиту, незначний практичний досвід, відсутність методики з проведення та документування процесу аудиту. Постає необхідність обґрунтування підходу, який би дозволяв розглядати аудит як цілісну систему з розвинутими інфраструктурою та забезпеченням, оцінювати її ефективність, характер та ступінь впливу на суспільно-господарські процеси.
 
An audit in Ukraine is it is comparative by a new type of activity and, the process of his development is accompanied by the origin of problem questions which are conditioned by influencing of whole row of factors and circumstances: imperfection of domestic legislation from an audit, insignificant practical experience, absence of method from conducting and documenting of process of audit. The necessity of ground approach, which allowed to examine an audit as integral system with developed by an infrastructure and providing, estimate its efficiency, character and degree of influence on publicly-economic processes, gets up.

І. П. Шульгак.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів та кредиту, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

МЕХАНІЗМ ДЕМАТЕРІАЛІЗАЦІЇ АКЦІЙ У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ ЗМІНОЮ ФОРМИ ВИПУСКУ

Досліджено основні нормативно-правові акти щодо обігу акцій на фондовому ринку України та приведення їх у відповідності із законом України «Про акціонерні товариства» у бездокументарну форму існування. Систематизовано основні етапи механізму дематеріалізації акцій, визначено основні складові документообігу процесу дематеріалізації, розроблено схему договірних відносин щодо обліку прав власності на цінні папери. Проаналізовано стан дематеріалізації акцій депозитаріями України.

Investigational basic normatively legal certificates in relation to the appeal of shares at the fund market of Ukraine and bringing them over in accordance with the law of Ukraine «On joint-stock companies» in the electronic form of existence. The basic stages of mechanism of change of form of issue of equities are systematized, certainly basic constituents of the turn of documents of this process; the chart of contractual relations is developed in relation to the account of ownership rights on securities. The state of change of form of issue of equities is analyzed by the depositories of Ukraine.

Л. А. Безгіновааспірант ДонДУУ

УЗГОДЖЕНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ У НАПРЯМІ СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

В статті запропонована класифікація регіонів України за рівнем технологічного розвитку і валового регіонального продукту на душу населення, яка дозволяє обрати один з двох шляхів регіонального розвитку: 1) більш ефективне використання старих ресурсів; 2) пошук нових ресурсів і залучення нових чинників економічного зростання. Обрання стратегічного шляху регіонального розвитку спрямоване на попередження міжрегіональних конфліктів в процесі руху національної економіки до економіки знань.
 
В статье предложена классификация регионов Украины по уровню технологического развития и валового регионального продукта на душу населения, которая позволяет избрать один из двух путей регионального развития: 1) более эффективное использование старых ресурсов; 2) поиск новых ресурсов и привлечение новых факторов экономического роста. Выбор стратегического пути регионального развития направлен на предупреждение межрегиональных конфликтов в процессе движения национальной экономики к экономике знаний.

О. В. Клименкоаспірант ДонДУУ

ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: ОБГРУНТУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ «ПРІОРИТЕТУ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ»

В статті обґрунтовано концепцію «пріоритету економічного розвитку», що передбачає у випадку виникнення конфліктних ситуацій пошук і впровадження тих рішень, які є оптимальними для більшості учасників економічних відносин.
 
В статье обоснована концепция «приоритета экономического развития», которая предусматривает в случае возникновения конфликтных ситуаций поиск и внедрение тех решений, которые являются оптимальными для большинства участников экономических отношений.
 
In the article a concept of «priority of economic development» which provides search and introduction of those decisions which are optimum for the majority of participants of economic relations in case of conflict situations occurrence is proved.

А. І. Стьопочкінздобувач, Донецький державний університет управління

СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

У статті розглянуто сучасні проблеми державного регулювання розвитком національної економіки в сучасних умовах геополітичної нестабільності, обґрунтовано систему державного регулювання розвитком національної економіки та необхідність використання валютної складової.
 
In the article the modern problems of state regulation of national economy development in terms of modern geopolitical instability have been considered, the state regulation system of national economy development and the necessity of currency element usage have been grounded.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"