Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 6, 2019

Т. В. Березянкод. е. н., доц., Національний університет харчових технологій

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

T. Bereziankodoctor of econ., аs.prof., National University of Food Technologies

CONTEMPORARY TRENDS IN THE NATIONAL EDUCATIONAL PROCESS

Пропоновану публікацію присвячено розгляду питань адаптації політики в сфері освіти з урахуванням вимог та напрямків євроінтеграційних прагнень України. Розглядаються підходи та інструменти європейської та національної стратегії підготовки наукових кадрів та тенденції у системі вищої освіти. Увагу приділено асиметрії у підходах та меті конструювання освітньої системи, а також полярності у підходах до використання наукової конкурентоспроможності. В статті застосовано порівняльний підхід у сфері законодавчого, фінансового, стратегічного забезпечення розвитку національної наукової сфери у ЄС та Україні. Наголошено на необхідності удосконалення національного законодавства з пріоритетною адаптацією його до вимог європейської стратегії розвитку. Основний висновок полягає у наявності розбіжності між потребою наукової сфери України, вимогою жорсткої бюджетної економії МВФ та європейською політикою наукового розвитку як засобу економічної стабільності.[||]The article is devoted to consideration of the differences between the approach of European and national society to the issue of education of the population. In particular, in the EU, education and the level of staffing of the economy by personnel who have a complete higher education have been chosen as the basis for ensuring joint competitiveness. That is why the EU has full state funding for institutions of higher education regardless of their economic status, which is why the funding of a large number of programs of the work of the working population to the educational modules is constantly increasing, and the possibility of renewal of education and its development, regardless of age and status of the employee, is provided. The purpose of the article is to compare national and European policy in education, identify problem areas, discrepancies and discrepancies in the process of convergence of national and European educational development strategies. Methods applied in the process of research relate to general scientific, it is comparison, comparison, logical and scientific analysis. In the course of the study, European education policy and impact tools were considered, with which the positive effects were obtained. Results and conclusions. New countries seeking to join the euro area should take into account that European integration in the field of education serves the purposes of increasing the quality, diversity of professions and mobility of workers in the labor market, creating favorable conditions for the citizens to exercise the right to education of the European Union and should be accepted without adjustments and harmonization. In the process of comparing national and European policies in the educational sphere, it has been established that in Ukraine there are problems of inadequate state financing of the development of science and the process of training, the unsettled nature of the provision of services for the training of higher education graduates is increasing. Contrary to the European system, formally adopting the newest approaches (Bologna Process, Erasmus, etc.), the Ukrainian educational system is oriented towards the IMF's guidelines for reducing budget expenditures, and educational programs have become hostage to this. The latest parliamentary hearings also confirm this conclusion: numerous recommendations and proposals relate solely to administrative and restructuring measures and do not include guidance on extending the scope of financial support, the development of scientific activities, and the training of researchers.

А. В. Руснакд. е. н., доцент, професор кафедри економіки,Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ

A. V. RusnakDoctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Economics, Kherson Branch of the Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Kherson, Ukraine

STATE REGULATION AND SUPPORT OF THE DEVELOPMENT OF CONSUMER CO-OPERATION IN UKRAINE

Встановлено, що державне регулювання споживчої кооперації – це система заходів законодавчого, виконавчого та контролюючого характеру. Обґрунтовано необхідність комплексного державного регулювання споживчої кооперації на всіх рівнях державного управління: загальнодержавному, регіональному, місцевому. Узагальнено основні заходи державного регулювання споживчої кооперації на кожному з рівнів державного управління. Виділено організаційні, економічні, науково-методичні, правові засоби впливу на учасників споживчої кооперації. До організаційних віднесено цільові програми, моделі та проекти створення споживчих кооперативів, організаційно-технологічні норми та правила взаємодії, виробничі бізнес-плани діяльності. Економічні засоби впливу включають податкові, кредитні, страхові пільги; субсидії та субвенції; інвестиції; державне та внутрішньогосподарське регулювання; фонди економічного стимулювання. До науково-методичних засобів впливу віднесено методики, інструкції, рекомендації щодо розвитку процесів споживчої кооперації; інформаційно-консультаційне обслуговування; підвищення кваліфікації працівників підприємств споживчої кооперації. Правові засоби впливу включають правові норми та нормативи загальнодержавного, регіонального рівнів та рівня суб’єкта господарювання щодо реалізації організаційних, економічних та науково-методичних засобів стимулювання розвитку споживчої кооперації. Узагальнено комплекс економічних важелів державного регулювання розвитку споживчої кооперації, який включає страхову систему, кредитну та зовнішньоекономічну політики, аудит, податкову систему, цінову політику, державний бюджет. Визначено основні напрями державної підтримки споживчої кооперації, зокрема правове забезпечення розвитку кооперативного сектора; диференціація податків, оптимізація ціноутворення; полегшення доступності до кредитів; реструктуризація заборгованості, відшкодування витрат, пов’язаних із виконанням кооперативами соціальних, економічних функцій, які належать державі; невтручання в господарську і соціальну діяльність кооперативів.[||]It has been established that state regulation of consumer co-operation is a system of measures of legislative, executive and supervisory nature. The necessity of comprehensive state regulation of consumer co-operation at all levels of state regulation: national, regional, and local is substantiated. The main measures of state regulation of consumer co-operation at each level of government control are generalized. Organizational, economic, scientific and methodical, legal means of influence on the participants of consumer co-operation are highlighted. Organizational means include target programs, models and projects of creation of consumer cooperatives, organizational and technological norms and rules of interaction, production business plans of activity. The economic means of influence include tax, credit, insurance benefits; subsidies and subventions; investments; state and internal economic regulation; funds for economical incentive. The scientific and methodological means of influence include methodology, instructions and recommendations for the development of consumer co-operation processes; information and consulting service; improvement of professional skills of employees of consumer co-operation enterprises. The legal means of influence include the legal norms and regulations of the national, regional levels and the level of the subject of economic activity related to the implementation of organizational, economic and scientific and methodical means of stimulating the development of consumer co-operation. The complex of economic levers of state regulation of the development of consumer co-operation, which includes the insurance system, credit and foreign economic policy, audit, tax system, pricing policy, and the state budget, is generalized. The main directions of state support of consumer co-operation, in particular legal support for the development of the cooperative sector; differentiation of taxes, optimization of pricing; facilitating access to loans; debt restructuring, reimbursement of expenses related to the implementation of social, economic functions, which belong to the state, by the cooperatives; non-intervention in the economic and social activities of cooperatives are determined.

Л. О. Мармульд. е. н., професор, професор кафедри економіки,ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», м. Переяслав-Хмельницький

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

L. O. MarmulDoctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Economics, Pereiaslav-Khmelnytsky Hrygorii Skovoroda State Pedagogical University, Pereiaslav-Khmelnytsky

INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR IMPROVEMENT OF MANAGEMENT BY DEVELOPMENT OF CONSUMER COOPERATION

У статті обґрунтовано значення споживчої кооперації в розвитку сільської економіки та забезпечення добробуту сільських жителів. Виявлено, що важливу роль у процесі її становлення та управління має інституційне забезпечення. Визначено його проблеми для споживчої та інших видів кооперації – сільськогосподарської виробничої та обслуговуючої. Встановлено певну неузгодженість основних законів про кооперацію, податкового законодавства. Обґрунтовано, що перспективи удосконалення інститутів управління розвитком споживчої кооперації на селі пов’язані з узгодженням нормативно-законодавчих актів її регулювання; використанням неформальних інститутів підтримки – традицій взаємодопомоги, доброчесності, самоорганізації сільських жителів, ринкових соціальних механізмів (дорадництва, діяльності неурядових організацій); зменшенням інституційного тиску на аграрний ринок агрохолдингів та агрокорпорацій; проведенням реформ децентралізації влади й створенням об’єднаних територіальних громад.[||]The article substantiates the importance of consumer cooperatives in the development of rural economies and the provision of welfare of rural residents. It has been revealed that institutional provision plays an important role in the process of its formation and management. Investigating the institutional mechanism of the spread of cooperation in rural areas of Ukraine, the focus should be on the existing institutional disadvantages that block the processes of forming consumer cooperatives, thus preventing their effective rebirth and development. First of all, it concerns a number of formal institutions, which include all the rules governing the economic activity of the population, enterprises and organizations, thus reducing the level of uncertainty and risks in establishing business transactions between them. Its problems for consumer and other types of cooperation – agricultural production and service are determined. There is a certain inconsistency of the basic laws on co-operation, tax legislation. It is substantiated that development of cooperation in rural areas of Ukraine is expedient, first of all, in the course of market self-organization of rural population. At the same time, priority should be given to measures aimed at overcoming the institutional barriers that restrict the said self-organization, in particular: the demonopolization of the economy, the creation of appropriate conditions for the development of open competition and entrepreneurship in all spheres of economic activity, including agriculture, and the liberalization of fiscal legislation. It is substantiated that the prospects of improving the institutions for managing the development of consumer cooperatives in the village are connected with the harmonization of regulatory and legislative acts of its regulation; using informal institutions of support - traditions of mutual assistance, integrity, self-organization of rural residents, market social mechanisms (advisory, activities of non-governmental organizations); reduction of institutional pressure on agrarian market of agroholdings and agro-corporations; carrying out reforms of decentralization of power and creation of united territorial communities. It has been determined that the institutional capacity of the subjects of the agrarian market to take advantage of the opportunities and mechanisms of market self-organization is of primary importance in the process of formation of consumer cooperatives and societies as important institutions of rural economy.

Л. Т. Горальд. е. н., професор, ІФНТУНГ, Інститут економіки та менеджменту[||]Doctor of Economic Sciences, Professor, Prorector, IFNTUNG,Institute of economics and managementВ. І. Шийко[||]V. I. Shyikoк. е. н., доцент, ІФНТУНГ, Інститут економіки та менеджменту[||]Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, IFNTUNG,Institute of economics and managementМ. В. Шкварилюк[||]M. V. Shkvaryliukстудентка 4 курсу, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, ІФНТУНГ, Інститут економіки та менеджменту[||]4-th year student, 072 finance, banking and insurance, IFNTUNG,Institute of economics and management

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ

У статті досліджено необхідність вдосконалення системи бюджетування діяльності підприємств газотранспортної галузі. Визначено та обгрунтовано особливості впровадження системи бюджетування діяльності на газотранспортних підприємствах. На основі досліджень організаційно-виробничої структури підприємств газотранспортної галузі визначено структурні одиниці бюджетування. Доведено, що підприємства магістрального транспортувння природного газу у фінансовій структурі газотранспортної галузі зокрема та нафтогазового комплексу загалом є центрами витрат. Досліджено поведінку та структуру витрат типового підприємства газотранспортної галузі та встановлено, що найбільша частка у струкутрі загальних витрат типового підприємтва припадає на енерговитрати. Запропоновано в якості вдосконалення системи бюджетування діяльності підприємств газотранспортної галузі доповнити бюджет витрат енергетичним балансом. Доведено, що побудова енергетичного балансу на підприємствах газотранспортної галузі дозволить контролювати потоки енергоресурсів та фінансові витрати на них, здійснювати балансування використовуваних енергетичних ресурсів з метою їх оптимізації, диверсифікувати джерела постачання енергоресурсів. На основі проведених досліджень систематизовано проблеми бюджетування діяльності підприємств газотранспортної галузі.[||]The Improve system of budgeting is studied by different authors and different pieces of evidence of their influence on the development of enterprises. There is no unique evidence as results of many studied factors. This article tried to contribute also in this line bringing evidence for the enterprises of the gas transportation industry. In the article author researched the necessity of Improve system of budgeting. For the research theoretical aspects of the improve system of budgeting, author used the methods of analysis and synthesis, graphics method of research and statistical methods. Also for formulation of conclusions the method of logical generalization was used. Basis of research of the organizational and production structure of enterprises of the gas transportation industry author determined the structural budget units. It is proved that enterprises of the main transportation of natural gas in the financial structure of the gas transportation industry, in particular the oil and gas complex, are generally cost centers. The behavior and cost structure of a typical gas transportation company is investigated and the largest share in the structure of the total costs of a typical enterprise falls on energy costs. As an improvement of the system of budgeting of enterprises of the gas transportation industry, it is proposed to supplement the budget of expenditures with the energy balance. The energy balance of an industrial enterprise is a document that generates a flowchart of energy flows (incoming and outgoing, effective and ineffective), which can be divided into planned and current (accounting, actual) for the actual work performed. It is proved that the construction of the energy balance at the enterprises of the gas transportation industry will control the flow of energy resources and financial costs for them, to balance the energy resources used in order to optimize them, diversify sources of energy supply. Based on the conducted researches author are systematized the problems of budgeting of enterprises of the gas transportation industry.

Г. О. Дорошенкод. е. н., професор, в.о. завідувача кафедри економіки та менеджментуХарківського національного університету імені В.Н. КаразінаО. Г. Дорошенкок. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

КОРПОРАТИВНИЙ КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

H. O. DoroshenkoD.Sc. in Economics, Professor, Head of the Department Economics of Management,V. N. Karazin Kharkiv National UniversityO. G. DoroshenkoPhD, Assotiate Professor, Assotiate Professor of the Department Finance, Banking and Insurance,V. N. Karazin Kharkiv National University

CORPORATE CONTROL IN THE SYSTEM OF VALUE-ORIENTED MANAGEMENT OF ENTERPRISES

Стаття присвячена визначенню можливостей та напрямків використання корпоративного контролю як інструменту економічної влади у вартісно-орієнтованому управлінні підприємствами. [||]The article is devoted to the determination of opportunities and directions of the use of corporate control as an instrument of economic power in value-oriented management of enterprises.
For weak economies, including Ukraine, the issue of corporate control influencing the value of an enterprise is becoming of particular importance, since it is at the crossroads of macro- and microeconomic level contradictions. Interaction within the operating enterprise of different groups of stakeholders causes a basic and driving contradiction between the interests of different groups of stakeholders, the solution of which requires the insurance of a balanced and coherent representation of them in the management of the business entity. The solution of such a situation can not be completed within the implementation of the basic functions of enterprise management and requires the creation of a special organizational and economic mechanism in order to regulate corporate relations.

Л. М. Васільєвадоктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університетуН. В. Даційдоктор наук з державного управління, професор, професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління Житомирського національного агроекологічного університету

КЛАСТЕР ЯК МЕХАНІЗМ МОДЕРНІЗАЦІЇ РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ

L. Vasilievadoctor of sciences in public administration, professor, professor of the Department of Accounting, Taxation and Management of Financial and Economic Security of the Dnipro State Agrarian and Economic UniversityN. Datsiidoctor of sciences in public administration, professor, professor of the department of economic theory, intellectual property and public administration Zhytomyr National Agroecological University

CLUSTER AS A MECHANISM OF MODERNIZATION OF THE REGIONAL RECREATIONAL FIELD OF THE REGION

Узагальнено теоретичні підходи до розгляду кластеру як механізму модернізації рекреаційної сфери регіону. Визначено, що характерною ознакою сутності туристично-рекреаційного кластера є об’єднання окремих елементів і компонентів в єдине ціле для виконання у взаємодії певної функції або реалізації певної мети. Визначено мету та переваги застосування кластерного підходу в розвитку рекреаційної сфери. Сформульовано передумови заснування рекреаційного кластеру. Використовуючи кластерний підхід для розвитку і регулювання рекреаційної сфери в регіоні, доведено головні висновки, зроблені Портером, - чим більше розвинені рекреаційні кластери, тим вище рівень життя населення і конкурентоспроможність регіону в цілому[||]It is determined that the purpose of the activity of the tourist-recreational cluster is to combine the possibilities and capacities of partners to create innovative mechanisms of state regulation of tourist services, diversify the tourism product to improve and improve it, joint development and implementation of marketing policies, advertising and branding of tourist destination, participation in investment projects and state programs for the development of the tourist region, etc.
Application of the cluster approach in the development of the recreational sphere, allows creating favorable conditions for the development of private business, to form priorities, to subordinate all branches of the economy of one main area. In addition, the number of taxpayers and the tax base increases (small and medium business management centers tend to be on the same territory as the business itself, unlike vertical corporations), there is a convenient tool for interacting with business, reducing dependence from individual business groups, there are grounds for diversifying the economic development of the territory. Business also has its advantages - the personnel infrastructure is improving; there is an infrastructure for research and development; costs are decreasing; there are opportunities for more successful entry into international markets.
The preconditions for establishing a recreational cluster are formulated: the recreational potential; the interest of the institutions and subjects of the recreational sphere in increasing the profitability and competitiveness of recreational services, bringing them closer to international standards. So, the application of a cluster approach can not only stimulate the development of local recreational business, but also attract significant investments in the region, including domestic ones, as from the recreation themselves, who are interested in buying recreational services. In view of this, the initiator (interested party) of the establishment of a recreational cluster should be the territorial power, and the head of the cluster should be a public organization that will pursue the interests of the community, rather than commercial interests.

Ю. Г. Королюкд. н. держ. упр., доцент, професор кафедри економічної кібернетики та міжнародних економічних відносин Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУВ. С. Толуб’якд. н. держ. упр., доцент, професор кафедри менеджменту та публічного управління Тернопільського національного економічного університету

ПРОГНОЗНІ ДОМІНАНТИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Yu. H. KoroliukDoctor of Sciences in Public Administration, Docent,Professor of the Department of Economic Cybernetics and International Economic Relations,Chernivtsi Institute of Trade and Economics KNUTEV. S. Tolub’iakDoctor of Sciences in Public Administration, Docent,Professor at the Department of Management and Public Administration,Ternopil National Economic University

FORECASTING DOMINANTS OF REGIONAL DEVELOPMENT (THE CASE OF CHERNIVTSI REGION)

У роботі підтверджено перспективність пошуку і використання прогнозних домінант у якості атракторів регіонального розвитку. Прогноз базувався на методі групового урахування аргументів 25-ти статистичних показників Чернівецької області за 2005-2017 рр. Із високим показником коефіцієнту детермінації встановлено, що у формуванні вихідної величини ВРП беруть участь тільки окремі параметри регіональної соціально-економічної системи. Модельне збільшення величини таких параметрів підтверджує їх суттєвий нелінійний вплив на цільовий показник. Підтверджено високу адекватність методу групового урахування аргументів при передбаченні поведінки багатопараметричних обласних систем у порівнянні із часовими методами. Висока точність прогнозу та виявлені особливості досліджуваного об’єкта можуть бути враховані для подальших розвідок, пов’язаних із розробкою дієвих механізмів регіонального управління.[||]The work confirms the prospect of finding and using predictive dominant as attractors of regional development. For this purpose, the socio-economic system of the Chernivtsi region was selected as the subject of the study. The object was described by 25 indicators of regional statistics. The parameters were divided into output (GRP) and the rest of the inputs part. To perform the forecast, the Group Method of Data Handling was selected. The GMDH Shell DS was chosen as the prognostic software. In total, data from regional statistics for 2005-2017 period was taken into account. With a high value of the determination coefficient, it was established that only separate parameters of the regional socioeconomic system are involved in the formation of the output value of the GRP: current income per one person; consumer price index; wholesale trade; volume of retail turnover of enterprises; manufacture of wood products, paper production and printing activities; production of rubber and plastic products, other non-metallic mineral products. It is should to be mentioned that individual dominant parameters have never been stated as the priority goals of the object’s development. Artificial, model increase of the magnitude of such parameters confirmed their significant non-linear impact on the goal of regional management. Thus, the change in the size of the dominants by 5% leads to the changes in the GRP by 7.2-8.6%. When changing the size of the dominant by 10%, GRP increases by 12.5-17.1%. The tendency of high GRP is maintained throughout the studied horizons. Also, the high adequacy of the Group Method of Data Handling in predicting the behavior of multi-parametric regional systems has been confirmed in the comparison with time methods. Taking into account the dominant parameters has shown that the predicted values of GRP by the Group Method of Data Handling are higher than the result of traditional time forecasting methods. High accuracy of the forecast and revealed features of the investigated object can be taken into account for further explorations related to the development of effective mechanisms of regional management.

В. І. Кравченкодоктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України, Президент, Міжнародний інститут фінансів

ЕКОНОМІЧНІ ТА ФІНАНСОВІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КИЄВА ЯК ГЛОБАЛЬНОГО МІСТА

V. I. KravchenkoDoctor of Economics, Professor, Honored economist in Ukraine, President, International Finance Institute

ECONOMIC AND FINANCIAL PROBLEMS OF KYIV CITY DEVELOPMENT AS A GLOBAL CITY

У статті досліджено основні економічні та фінансові проблеми столиці України – Києва як одного з глобальних міст Європи та світу. Проаналізовано характерні ознаки глобального міста, його роль у розвитку світової економіки та людської цивілізації. Охарактеризовано рейтинги глобальних міст та місце у них Києва.
Визначено, що глобальні міста є носіями стрімкого та динамічного розвитку сучасного світу. Водночас такі міста мають значні проблеми, зокрема, економічні та фінансові. Запропоновано шляхи їх розв’язання у столиці України.
Зазначено, що Київ має набути міжнародного статусу міста групи А. Наголошено, що Київ як глобальний актор,покликаний стати всесвітньовідомим фінансовим центром, містом із сучасною обробною промисловістю, розвинутим транспортним комплексом, зосередженням науки,освіти, культури, історії, осередком християнської цивілізації.
У статті проаналізовано дослідження проблем розвитку глобальних міст. Зазначено, що біля їх витоків був шотландський вчений , автор Генеральних планів Єрусалима, Тель-Авіва, Бомбея Патрік Геддес. Його перу належить опублікована у 1915 році книга «Еволюція міст». Геддес відніс до світових міст Нью-Йорк, Лондон, Париж, Берлін, Чикаго, Бостон, Філадельфію та інші мегаполіси. У книзі «Світові міста», що опублікована у 1966 році британським вченим П.Холлом, обґрунтовано теорію глобального, світового міста. Великий внесок у розробку проблематики глобальних міст зроблено Джоном Фрідменом, Є. Кінгом, П.Тейлором, Г.Рідом, Дж. Штігліцем, Д.Шертом, Т.Тріфтом. Фундаментальні положення, що стосуються функціонування глобальних міст, запропоновані професором Чикагського Університету Саскією Сассен. ЇЇ перу належить книга «Глобальне місто: Нью-Йорк, Лондон, Токіо». Цікавими є дослідження щодо еволюції концепції розвитку глобальних міст, автором якої є Слука М.О., а також публікації українських вчених Дьоміна М.М., Палехи Ю.М., Володимира Нудельмана, Генріха Фільварова. [||]The article studies the most relevant economical and financial issues of the capital of Ukraine – Kyiv as one of the global cities in Europe and in the world. Typical indicators of global cities were analyzed as well as the role of a global city in the development of world economy and civilization. The ratings of global cities were characterized and the place of Kyiv among them was defined.
It was stated that global cities are the embodiment of rapid and dynamic development in the modern world. Nevertheless those cities face serious problems, especially economic and financial. The article offers ways to solve these problems of the Ukrainian capital.
It is stated that Kyiv must obtain the international status of the city group A. It was proved that Kyiv as a global actor must become an internationally well-known economic center, city with modern manufacturing industry, developed transport complex, cradle of science, education, culture, nucleus of Christian civilization.
The article analyzes the investigations about the development of global cities. It’s stated that one of the first authors was a Scottish scientist, author of General Plans of Jerusalem, Tel-Aviv, Mumbai Patrick Geddes. He was the author of the research published in 1915 called “The Evolution of cities”. Geddes considered Global cities as New York, London, Paris, Berlin, Chicago, Boston, Philadelphia and other metropolis. In the book “Global cities” that was published in 1966 by the British scientist P. Hall, is analyzed the theory of global metropolis. Greatly contributed to the development of the problems of global cities researchers like John Friedman, E. King, P. Taylor, G. Reid, J. Shtiglitz, D. Shert, T. Tryfett. Fundamental basis for the Functioning of Global Cities was proposed by Professor at the University of Chicago Saskia Sassin. Her first book publication is "Global City: New York, London, Tokyo". Interesting studies on the evolution of the concept of the development of global cities were made by Sluk M.O., as well as publications by Ukrainian scientists Dyomin M.M., Palekh Yu.M., Volodymyr Nudelman, Henry Filvarov.

В. О. Денисюкк. т. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет, Вінниця

АНАЛІЗ РИНКУ ЕКЗОСКЕЛЕТІВ

V. DenysiukPhD, associate professor, associate professor of economic cybernetics department,Vinnytsya national agrarian university, Vinnytsya

EXOSKELETONS MARKET ANALYSIS

Розглянуто новітню та наукоємну продукцію – екзоскелети. Екзоскелет повторює біомеханіку людини для пропорційного збільшення зусиль під час рухів. Проаналізовано існуючі типи екзоскелетів і перспективні розробки моделей фірм та агентств: General Electric, Panasonic, Lowe's, Ekso Vest, suitX, Lockheed Martin, DARPA, Hyundai, Fourier Intelligence, державні програми, індивідуальні авторські розробки. Розглянуто класифікацію екзоскелетів за характерними ознаками: тип виконавчого механізму, наявність приводу посилення зчленувань, анатомічна локалізація посилених зчленувань, наявність вбудованого джерела енергії, вид використовуваного силового приводу, спосіб отримання сигналу, тип силової установки або джерела енергії та область практичного застосування. Розглянуто характерні моделі екзоскелетів та їх особливості. Зроблено аналіз можливостей сучасних екзоскелетів. Проаналізовано можливий об’єм сучасного міжнародного ринку екзоскелетів та спрогнозовано значне зростання ринку екзоскелетів протягом найближчих 5 років. Визначено одну із головних проблем в розробці екзоскелетів - створення відповідних компактних і містких паливних елементів. Рекомендовано перелік наявних на ринку екзоскелетів для різноманітних застосувань.[||]Exoskeleton as the newest and science products are considered. Exoskeleton repeats man’s biomechanics for the proportional increase of efforts during motions. Exoskeleton is the man carried and online control unit. Exoskeleton have other names: power jacket, exoskeleton device, exosuit, robosuit, external framework, exomachine etc. The existent exoskeleton types and perspective developments of models of firms and agencies are analysed: General Electric, Panasonic, Lowe's, Ekso Vest, suitX, Lockheed Martin, DARPA, Hyundai, Fourier Intelligence, government programs, individual authorial developments. Exoskeleton classification is considered on characteristic signs: type of executive mechanism, presence of occasion of strengthening of coarticulations, anatomic localization of increase coarticulations, presence of built-in energy source, type of the used power occasion, method of signal receiption, type of power-plant or energy source and area of practical application. The characteristic exoskeleton models and their features are considered. The cost of products is large (from $6 000 to $120 000 for unit of products). Wares require the individual tuning and have signs of an experience or small mass production. Most producers of exoskeleton in the world are American Indego, Israel ReWalk, Japanese Hybrid Assistive Limb and Ekso Bionics.Market of robots research for a rehabilitation all over the world from 2015 to 2021 forecasts a considerable increase and profit in $ 1,1 milliards 2021 to. Not a single company while does not prevail on the sector of market of robots for a rehabilitation. The analysis of possibilities of modern exoskeletons is done. The possible volume of modern international exoskeleton market is analysed and the considerable increase of exoskeleton market during the nearest 5. Certainly one of main problems in exoskeleton development is creation of corresponding compact and capacious fuel elements. The list of present is recommended at the exoskeleton market for various applications. From the considered wares, most ready for a medical market are models of HAL - 5 Type - B, Honda, ReWalk, ExoAtlet; for industry and building - Ekso Vest; for a military market - HULC; for an agrosphere - Lowe's, Ekso Vest.

Ю. М. Сафоновзаступник директора Державної наукової установи«Інститут модернізації змісту освіти»,д. е. н., професор кафедри національної економіки та публічного управління,Київський національний економічний університет імені Вадима ГетьманаО. В. Михайловськак. е. н., доцент кафедри публічного управління та менеджменту організацій,Чернігівський національний технологічний університет

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ДІЯЛЬНОСТІ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Yu. M. SafonovDeputy Director of the Institute for the Modernization of the Content of EducationDoctor of Economic Sciences, Professor of Macroeconomics and public administration DepartmentKyiv National University named after Vadym HetmanYu. M. MykhailovskaPhD in Economics, Associate Professor of Public and corporate management DepartmentChernihiv National University of Technology

AN ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF THE PUBLISHING AND PRINTING INDUSTRY IN UKRAINE

У статті висвітлюються питання розвитку національної видавничо-поліграфічної галузі. Охарактеризовано зміни, які стосуються обсягів виробництва поліграфічної продукції. Досліджено основні фактори, що стримують поліграфічне виробництво. Наведено показники завантаженості виробничих потужностей підприємств за видом економічної діяльності «Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації». Побудовано профіль видавничо-поліграфічної галузі Чернігівської області, який доводить, що галузь загалом має середню привабливість, але при формуванні ефективного ресурсного забезпечення (за умов державної підтримки) спроможна до подальшого нарощування стратегічного потенціалу.[||]The transformational changes that are taking place in Ukraine are encouraging national industrial enterprises to seek alternative ways of solving problem issues regarding their strategic development. Publishing and printing companies of our state are no exception. The formation of an effective strategy for the development of the publishing and printing industry (PPI) is a prerequisite for taking into account the most important influence of factors on the industry's activities. The article is devoted to the analysis of the current state of the publishing and printing industry in Ukraine and assessment of its attractiveness in Chernihiv region according to certain criteria-indicators.
The changes concerning the volumes of production of printing products are described, the indexes of load capacity of enterprises' capacities are mentioned, the main factors inhibiting printing production are investigated in the article. Based on the analysis, it was found out that the most influential factor that inhibits production is "insufficient demand" and "financial constraints". The factors of "labor shortage" and "resource and materials" increase their value. At the same time, the assessment of the competitive position of enterprises in foreign markets within the European Union shows a lack of positive shifts in export activity. It is recognized that objects of monitoring should also be: a) execution of state-commissioned programs; b) the efficiency of associations, organizations and enterprises engaged in publishing and printing activities; c) PPI staff; d) publishing and printing activities of enterprises and organizations of PPI; e) resource support for PPI of the state and individual regions, etc.

К. А. Пилипенкод. е. н., доцент, доцент кафедри організації обліку та аудиту,Полтавська державна аграрна академія, м. ПолтаваО. А. АрутюноваЗВО СВО «Бакалавр» спеціальності 071 Облік і оподаткування,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ДОВГОСТРОКОВИХ АКТИВІВ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО ТА ВІТЧИЗНЯНОГО ДОСВІДУ

K. A. PylypenkoDoctor of economics sciences, associate professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Audit, Poltava State Agrarian Academy, PoltavaО. А. ArutyunovaZVO SVO «Bachelor» specialty 071 Accounting and taxation, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

TOPICAL ISSUES OF ACCOUNTING FOR LONG-TERM ASSETS IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL AND DOMESTIC EXPERIENCE

Кожен господарюючий суб’єкт в результаті своєї діяльності безпосередньо використовує довгострокові активи в тому чи іншому сенсі. Питання обліку необоротних активів та відображення їх даних у фінансовій звітності даних об’єктів обліку є досить актуальним. Вивчення міжнародного досвіду є необхідним для гармонізації обліку та звітності в Україні до міжнародних принципів та стандартів. Загалом в статті узагальнено міжнародний та вітчизняних досвід відображення інформації про основні засоби в обліку господарюючого суб’єкта. Розглянуто особливості та проблеми, які виникають при формуванні облікової інформації стосовно відображення та формування первісної вартості необоротних активів. Визначено, що існують відмінності в обліку необоротних активів в вітчизняній і в міжнародній практиці, хоча в обох системах діють окремі стандарти для регулювання обліку, які досить схожі за правовим наповненням. Теоретичною та методологічною основою дослідження є висвітлення у працях вчених-економістів, наукові положення в галузі управління необоротними активами та відображення їх в бухгалтерського обліку.[||]Each business entity as a result of its activities directly uses long-term assets in one sense or another. Therefore, the issue of accounting for non-current assets and the presentation of data in the financial reporting of the objects of accounting is very relevant, international experience is necessary for harmonization of reporting in Ukraine to international standards and principles. In general, the article summarizes the international and domestic experience of displaying information about fixed assets in accounting of the business entity. The peculiarities and problems that arise during the formation of accounting information concerning the display and formation of the initial value of non-current assets are considered. It is determined that there are differences in the accounting of non-current assets in domestic and international practice, although in both systems there are separate standards for accounting regulation, which are quite identical. The theoretical and methodological basis of the study is the coverage in the works of scientists-economists, scientific provisions in the field of management of non-negotiable assets and their reflection in accounting. Long-term assets play an important role in the enterprise's activities. Valuable measurement is necessary for organizations accounting for non-current assets, is a prerequisite, and takes place at such moments of management: revenue, use during the operational cycle, retirement, preparation of financial statements. In the case of non-current assets, they are valued at their original cost. The proposed model for the formation of the initial cost of the objects of fixed assets gives an opportunity to determine the composition of those costs, the value of which should be used to assess the objects of fixed assets. Approach to the formation of the initial cost of objects of fixed assets on the basis of classification of capital expenditures, allows you to more precisely form their initial cost when acquiring or creating. The order of revaluation of P(C)BO and IAS and reflected in accounting is researched. As a result, a comparative analysis of the peculiarities of domestic and foreign accounting of non-current assets was carried out, which showed that there are identical concepts and differences. In the period of increasing use of international accounting standards, we hope to eliminate discrepancies.

В. І. Ткачукд. е. н., професор, завідувач кафедри економіки і підприємництва,Житомирський національний агроекологічний університетМ. І. Яремовак. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва,Житомирський національний агроекологічний університет

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. I. TkachukDr. Sc. (Economics), Professor, Head of Economics and Entrepreneurship DepartmentZhytomyr National Agroecological University of Ukraine, Zhytomyr, UkraineM. I. YaremovaPh. D. (Economics), Associate Professor,Zhytomyr National Agroecological University of Ukraine, Zhytomyr, Ukraine

ECONOMIC SECURITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті розкрито сутність економічної безпеки підприємства. Охарактеризовано процес формування економічної безпеки із врахуванням галузевих особливостей таких як сезонність виробництва, обмеженість земельних ресурсів, недостатня розвиненість інфраструктури аграрних ринків, значна залежність від природно-кліматичних умов виробництва сільськогосподарської продукції. Запропоновано авторське бачення трактування економічної безпеки сільськогосподарських підприємств. Розглянуто системні складові економічної безпеки, а саме кадрову, енергетичну, ринкову, інформаційну, правову, екологічну, виробничу, фінансову та техніко-технологічну. Рекомендовано проводити комплексний моніторинг економічної безпеки задля вчасної нейтралізації наслідків внутрішніх та зовнішніх загроз або мінімізації їх прояву на будь-яку із зазначених складових. Визначено стримуючі чинники розвитку сільськогосподарських підприємств за окремими складовими економічної безпеки. Розроблено превентивні заходи зміцнення економічної безпеки на сільськогосподарському підприємстві.[||]The article reveals the essence of economic security of the enterprise. The authors describe the process of economic security formation taking into account branch features such as seasonality of production, limited land resources, insufficient development of the infrastructure of agrarian markets, a significant dependence on the climatic conditions of agricultural production. It is proposed the author's vision of the economic security of agricultural enterprises as a state of the enterprise characterized by resistance to various kinds of threats and seasonal fluctuations, the ability to ensure the realization of economic interests and to develop effectively in changing climatic conditions. There are considered the systemic components of the economic security, namely personnel, energy, market, informational, legal, ecological, industrial, financial, and technological. It is revealed that the most important component is personnel, since it enables to activate the work of other components and has a complementary relationship. The authors have proven significant importance of the financial security as a component of economic. The ecological component has been identified as a dominant factor in the development of enterprises in the agrarian sector. The main threats of technical and technological, energy components are substantiated. The priority of the information component has been identified in the conditions of in-depth information of agricultural enterprises. It is recommended to carry out a comprehensive monitoring of economic security in order to timely neutralize the effects of internal and external threats or minimize their manifestation on any of these components. The hampering factors of agricultural enterprises development for certain components of the economic security are determined. The preventive measures to strengthen the economic security at an agricultural enterprise have been developed.

С. В. Богачовдоктор економічних наук, професор,заслужений економіст УкраїниГолова правління ГО «Інститут місцевого та регіонального розвитку»

ШЛЯХИ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МІСТА

S. V. BogachovDoctor of Economic Science, Professor,Honored Economist of Ukraine,Chairman of the Board of the PO "Institute for Local and Regional Development"

WAYS OF STRENGTHENING THE ECOLOGICAL SAFETY OF THE CITY

Статтю присвячено дослідженню можливостей зміцнення екологічної безпеки міста на підставі використання відповідних методів та інструментів з урахуванням зарубіжного досвіду Охарактеризовано екологічну безпеку та її зв’язок з іншими складовими сталого розвитку міста. Запропоновано формування екологічної стратегії міста та представлено її типову структуру. Визначено, що розробка та реалізація екологічної стратегії міста здійснюється за наявності відповідної інформаційної бази, для формування якої запропоновано використання геоінформаційних технологій, які дозволяють збирати, накопичувати та зберігати інформацію про наявні природні ресурси, їх користувачів, стан навколишнього середовища; здійснювати гео- та імітаційне моделювання змін у екологічній ситуації та оцінювати екологічні ризики. Визначено роль органів місцевого самоврядування у реалізації екологічної стратегії та охарактеризовано їх екологічні повноваження в Україні. Обгрунтовано доцільність урахування досвіду країн Євросоюзу щодо розподілу компетенції в управлінні екологічною безпекою міста. Запропоновано представлені напрями зміцнення екологічної безпеки міста реалізовувати комплексно, що сприятиме вирішенню завдань сталого розвитку міста та підвищення якості життя його населення.[||]The article is devoted to the research of the possibilities of strengthening the ecological safety of the city based on the use of appropriate methods and tools, taking into account foreign experience. The methods of analysis and synthesis, comparison and logical generalization were used in this article. Environmental protection and its relationship with other components of the sustainable development of the city ensuring economic growth and supporting social consensus were characterized. It was established that the management of the environmental safety of the city was carried out on the basis of the adoption and implementation of appropriate strategic and tactical decisions. The formation of an environmental strategy as a separate document, and as part of an overall strategy for sustainable development of the city was proposed. The typical structure of the ecological strategy of the city was presented. There were the following sections: the feasibility of development, general provisions; goals, principles and objectives; stages, mechanism and financial support for implementation. It was determined that the development and implementation of the city’s environmental strategy was carried out in the presence of an appropriate information base. Information base should contain data on local natural resources, users of these resources (population and business) and state of the environment. The use of geo-information technologies was proposed for forming of information base. They allow to exercise the collection, accumulation and storage of information about available natural resources, users of natural resources, the state of the environment; perform geo- and simulation modeling of changes in the environmental situation and assess environmental risks. The role of local governments in the implementation of the environmental strategy was defined. Environmental powers of local authorities in Ukraine were characterized. The expediency of taking into account the experience of the European Union countries in the distribution of competence in managing the environmental safety of the city was substantiated. The need to ensure the real financial independence of local governments for the implementation of their own environmental powers was emphasized. It was determined that the presented directions of strengthening the ecological safety of the city should be implemented comprehensively. In particular, the formation and implementation of an environmental strategy requires the availability of information support and the empowerment of local governments. It will contribute to solving the problems of sustainable development of the city and improving the quality of life of its people. Further research is required to harmonize the interests of the participants in the implementation of the city’s environmental strategy.

Л. Г. Ліпичд. е. н., професор, декан факультету економіки та управління,Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. ЛуцькО. М. Зеленкоздобувач, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ЗАГОТІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ КООПЕРАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ПОСТАЧАННЯ

Lubov LipychDoctor of economics, Professor, Dean of Faculty of Economics and Management, Lesya Ukrainka Eastern European National University, LutskОksana Zelenkogetter, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk

OPTIMIZATION OF PURCHASING ACTIVITY EXPENSES BASED ON PROCESSING CO-OPERATION

У статті розглянуто заготівельну діяльність сільськогосподарських підприємств, виокремлено витрати які є складовими процесу заготівлі. З’ясовано, що наявність монопольних структури у сфері обігу на продовольчому ринку та відсутність законодавчої бази для розвитку кооперації в Україні ускладнюють реалізацію сільськогосподарської продукції малих підприємств. Доведено, що активізація розвитку взаємодії у заготівельній сфері АПК на засадах кооперації між малими формами господарювання буде вигідним для усіх партнерів за рахунок формування передумов для зниження цін, більших обсягів чистого прибутку, збільшення товарообігу та економії ресурсів, а також покращення соціального становища у сільській місцевості. Для оптимізації витрат у процесі ведення заготівельної діяльності, визначення її впливу на рівень розвитку сільськогосподарських підприємств України, доцільним вважаємо використання методу нечітких множин. В якості залежних змінних нами було обрано обсяги чистого прибутку (Y1) та рівень рентабельності (Y2), незалежними змінними виступають витрати заготівельної діяльності сільськогосподарських підприємств.
Результати моделювання (на основі методу нечітких множин) показали, що кожному рівню результуючих показників відповідають комбінації різних витрат щодо заготівельної діяльності з різним ступенем впливу. Так, за результатами розрахунків на основі методу нечітких множин можливим є досягнення високого рівня чистого прибутку (75,9 тис. грн. на 10 га) та досягнення високого рівня рентабельності (36,7 %) при визначених обсягах окремих витрат на заготівельну діяльність.[||]The article deals with the harvesting activity of agricultural enterprises, which distinguishes costs which are components of the process of harvesting. It is revealed that the presence of monopoly structures in the sphere of circulation in the food market and the lack of a legislative basis for the development of cooperation in Ukraine complicate the implementation of agricultural products of small enterprises. It has been proved that the activation of the development of cooperation in the field of agribusiness on the basis of cooperation between small forms of management will be beneficial for all partners through the creation of prerequisites for lower prices, higher net profits, increased trade turnover and resource savings, as well as improving the social situation in rural areas. To optimize costs in the process of harvesting activities, determine its impact on the level of development of agricultural enterprises in Ukraine, we consider expedient the use of fuzzy sets method. As dependent variables, we chose net profit (Y1) and profitability (Y2), and independent variables are expenditures on harvesting activity of agricultural enterprises.
The simulation results (based on the fuzzy set method) showed that each level of result indicators corresponds to combinations of different costs for procurement activities with varying degrees of influence. Thus, based on the results of calculations on the basis of the fuzzy set method, it is possible to achieve a high level of net profit (75.9 thousand UAH per 10 hectares) and achieve a high level of profitability (36.7%) at certain amounts of separate expenditures on procurement activities.

О. В. Кендюховд. е. н., професор, професор кафедри управління персоналом та маркетингу Запорізького національного університетуО. В. Кожушкок. е. н, доцент кафедри обліку і бізнес-консалтингу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЗАХИСТОМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

O. V. KendiukhovDoctor of Economics, Professor, Department of Human Resources and Marketing, Zaporizhzhya National UniversityO. V. KozhushkoPh.D., Associate Professor, Accounting and Business сonsulting Department, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

MECHANISM OF INDUSTRIAL ENTERPRISE INTELLECTUAL CAPITAL MANAGEMENT PROTECTION

Зауважено, що покращення стану управління захистом інтелектуального капіталу багато в чому залежить від якості механізму управління ним. Визначено, що система управління захистом інтелектуального капіталу припускає створення механізму протидії впливу факторів зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, який виникає як на об'єктивній, так і на суб'єктивній основі. Встановлено, що під механізмом управління захистом інтелектуального капіталу слід розуміти сукупність цілеспрямованих послідовних корегуючих дій управлінського впливу суб’єктів захисту інтелектуального капіталу, що перетворюють об’єкти такого захисту за допомогою елементів управління (цілей, завдань, функцій, принципів, методів, ресурсів) в бажаний стан. Запропоновано наступні компоненти механізму управління захистом інтелектуального капіталу промислового підприємства :організаційну, мотиваційну, маркетингову компоненти. Зауважено, що компотенти механізму управління захистом інтелектуального капіталу промислового підприємства тісно взаємопов’язані між собою та утворюють єдину цілісність.[||]It is noted that the improvement of the state of management of protection of intellectual capital largely depends on the quality of its management mechanism. It is determined that the system of management of protection of intellectual capital involves the creation of a mechanism to counteract the influence of factors of the external and internal environment of the enterprise, which arises both on an objective and subjective basis. It is established that under the mechanism of management of protection of intellectual capital should be understood the set of purposeful sequential corrective actions of management influence of subjects of protection of intellectual capital, which transform objects of such protection by means of controls (goals, tasks, functions, principles, methods, resources) in desired state. The following components of the mechanism of management of protection of intellectual capital of industrial enterprise are offered: organizational, motivational, marketing components. It is noted that the components of the industrial enterprise intellectual property protection management mechanism are closely interconnected and form a single integrity. The organizational component of the mechanism for managing the protection of intellectual capital, according to the authors, is a heterogeneous system, consisting of different, but corresponding to each other resource and organizational subsystems. In this case, the resource subsystem is an object of protection (intellectual capital), and organizational - separate structural divisions of the organization (departments, groups of specialists, individual specialists, fulfilling functional duties of permanent or long-term nature, or temporary creative teams that perform functions short-lived, operational), as well as the methods and tools used to accomplish individual tasks. The marketing component of an industrial enterprise intellectual property protection management mechanism defines the process of developing and implementing a set of measures to achieve its purpose and make appropriate changes to ensure and maintain the desired position of the enterprise in the market, as well as improve customer relationships. Within the motivational component of the mechanism for managing the protection of intellectual capital of an industrial enterprise, a model for evaluating the feasibility of outsourcing the intellectual capital of an industrial enterprise is proposed.

Н. Ю. Мельничукд. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Національна академія статистики, обліку та аудитуС. С. Залюбовськак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Національна академія статистики, обліку та аудитуО. А. Іващенкокандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національної академії статистики, обліку і аудиту

ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ОКРЕМИХ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА БЮДЖЕТНІ ПОКАЗНИКИ

N. Yu. MelnychukDoctor of Science, Economics, Associate Professor,Professor of the Department of Finance, Banking and Insuranceof the National Academy of Statistics, Accounting and Auditing, KyivS. S. ZaliubovskaPhD, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Finance, Baking and Insuranceof the National Academy of Statistics, Accounting and Auditing, KyivO. IvashchenkoPhD in Economics, Associate Professor, Head of Department for Economics and Management of Foreign Economic Activities of National Academy of Statistics, Accounting and Audit

EVALUATION OF THE IMPACT OF INDIVIDUAL MACROECONOMIC FACTORS ON BUDGETARY INDICATORS

В статті доведено, що визначення найбільш суттєвих макроекономічних факторів, які впливають на бюджетні показники є беззаперечною, оскільки протягом останнього часу саме забезпечення результативного формування та використання бюджетних коштів стало стратегічним напрямом в сфері державного управління фінансами. При оцінюванні впливу макроекономічних факторів на бюджетні показники виокремлено індекси. Доведено залежність податкових надходжень до державного бюджету України від рівня безробіття у країні; дефіциту державного бюджету від індексу споживчих цін в Україні; дефіциту державного бюджету від рівня безробіття в Україні; видатків на обслуговування державного боргу України від ВВП і від дефіциту державного бюджету. Виокремлено ризики (недоотримання запланованого рівня доходів; порушень законодавства у бюджетній сфері; недофінансування запланованого рівня видатків; неефективного розподілу бюджетних коштів; перевищення видатків над доходами бюджету; збільшення боргового навантаження; низької бюджетної прозорості; залежності податкових надходжень до державного бюджету України від рівня безробіття; залежності обсягів дефіциту державного бюджету від рівня безробіття України), які виникають при формуванні та використанні бюджетних коштів та є наслідком впливу макроекономічних факторів. Запропонований підхід дає органам державної влади можливість завчасно виявляти пов’язані з ризиками небезпеки, які впливають на бюджетні показники і вживати відповідних заходів щодо зниження цих ризиків шляхом цілеспрямованої зміни зазначених факторів з урахуванням ефективності таких заходів.[||]The importance of studying existing problems, identifying the most important macroeconomic factors that affect the budget indicators is indisputable, since in recent times, ensuring the efficient formation and use of budget funds has become a strategic direction in the area of public financial management. By assessing the impact of macroeconomic factors on budget indicators, indices are highlighted: (index of dependence of budget revenues on GDP; index of dependence of source of formation of budget revenues on GDP; index of dependence of budget expenditures on GDP; index of dependence of i-n expenditures of n budget on GDP; index of dependence of the state budget deficit on GDP; index of dependence of expenditures for servicing the national debt of Ukraine on GDP); determine the dependence of budgetary indicators on macroeconomic factors (tax revenues to the state budget of Ukraine from the level of unemployment in the country; deficits of the state budget from the consumer price index in Ukraine; deficits of the state budget from the level of unemployment in Ukraine; expenditures for servicing Ukraine's public debt from GDP and from the state budget deficit) determine the impact of each such indicator on the state of formation and use of budgetary funds. The factors that give rise to such economic phenomenon as budget risk in the budgetary process, namely the level of solvency of the population, the liability of taxpayers, the efficiency of tax administration, the change of tax burden and tax basis, the remuneration rate, volume of production and services, are proved.
Within the article, the risks are highlighted (failure to meet the planned level of income; breaches of legislation in the budgetary sphere; under-financing of the planned level of expenditures; inefficient allocation of budgetary funds; excess of expenditures over budget revenues; increase in debt load; low budget transparency; dependence of tax revenues to the state budget of Ukraine on the unemployment rate; dependence of the state budget deficit on the unemployment rate of Ukraine), which arise in the formation and use of budgetary funds and are a consequence of the influence of macroeconomic factors. The proposed approach enables public authorities to identify in advance the risks associated with budgetary risks and take appropriate measures to mitigate those risks by purposefully changing these factors, taking into account the effectiveness of such measures.

М. П. Буткод. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та державної служби Чернігівського національного технічного університетуБ. В. Дергалюкк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ОЦІНЮВАННЯ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ПІД ВПЛИВОМ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

M. ButkoDoctor of Economics Sciences, Professor Head of management and civil service department Chernihiv National Technological UniversityB. DergaliukCandidate of economic sciences, Associate professor Associate professor of economics and entrepreneurship department National technical university of Ukraine \"Igor Sikorsky Kiev polytechnic institute\"

METHODICAL APPROACHES TO ASSESSING STRUCTURAL CHANGES IN THE REGIONAL ECONOMY UNDER THE INFLUENCE OF CAPITALIZATION OF INTELLECTUAL POTENTIAL

У статті досліджено існуючі методичні підходи оцінювання структурних зрушень регіональної економіки під впливом капіталізації інтелектуального потенціалу. Узагальнюючи існуючі вітчизняні та зарубіжні наукові дослідження у сфері формування та використання інтелектуальних ресурсів виокремлено три основні підходи до їх оцінки, а саме: по-перше, теоретичних підходів теорії людського капіталу; по-друге, теоретичних підходів теорії інтелектуального капіталу; по-третє, компетентнісних та кваліфікаційних підходів. Застосування теоретичних підходів теорії людського капіталу полягає в оцінці рівня підготовки працівників та можливості виконання ним певних функцій, причому капіталізації підлягають знання, уміння, навички працівників, їх креативні можливості. Узагальнена група моделей безпосередньої оцінки компонент інтелектуальних ресурсів, при застосуванні яких основна увага концентрується на обсягах накопичених та реалізованих знань, творчих, духовних, морально-вольових та креативних якостях особистості. Доведено, що відсутність уніфікованих підходів до визначення інтелектуальних ресурсів, процесів їх формування та використання, які трактуються як інтелектуалізація регіональної економіки наведені групи методів мають обмежені можливості для використання. Виявлено недоліки, що обмежують можливостей оцінки процесів інтелектуалізації регіональної економіки.[||]The existing methodical approaches of estimation of structural shifts of regional economy under the influence of capitalization of intellectual potential are investigated in the article. Summarizing the existing domestic and foreign research in the field of formation and use of intellectual resources, three main approaches to their evaluation are identified, namely: first, theoretical approaches to the theory of human capital; secondly, theoretical approaches to the theory of intellectual capital; third, competency and qualification approaches. The application of theoretical approaches to the theory of human capital is to assess the level of training of employees and the ability to perform certain functions, and capitalization is subject to knowledge, skills, abilities of employees, their creative potential. This approach uses intangible assets and individual competencies of employees involved in value creation as a basis for valuation and capitalization. The main tasks of assessing the processes of intellectualization in the regional economy according to these approaches are to increase the efficiency of regional economic systems by improving their functional structure, and the criterion for such changes is the level of development and use of intellectual resources. A generalized group of models for direct assessment of the components of intellectual resources, the application of which focuses on the amount of accumulated and implemented knowledge, creative, spiritual, moral and creative qualities of the individual. It is proved that the lack of unified approaches to the definition of intellectual resources, the processes of their formation and use, which are interpreted as the intellectualization of the regional economy, these groups of methods have limited opportunities for use. Shortcomings have been identified that limit the ability to assess the processes of intellectualization of the regional economy, which include: models based on the use of human development theory, which use subindexes to evaluate each of the elements of the studied systems, none of which contains a holistic set of indicators resource; most often the methods are limited to the study of only those components that can be evaluated, most often in monetary form; competence methods are focused mainly on the study of employment, which complicates the study of the social and settlement component, which in general is an important resource and tool for intellectualization, and so on.

Н. В. Погудакандидат економічних наук, доцент кафедри туристичного та готельного бізнесуНаціональний університет харчових технологій, м. КиївК. Ю. Павловськастудентка, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ

N. V. PohudaPhD in Economics, associate professor of the department of tourism and hotel businessNational University of Food Technologies, KiyvK. Yu. Pavlovskastudent, National University of Food Technologies, Kiyv

IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE ACTIVITIES OF TOURISM ENTERPRISES

Стаття присвячена вивченню історії розвитку корпоративної соціальної відповідальності за різними науковими школами. Глибинний аналіз наукових підходів дозволив прослідкувати тенденцію зміни поглядів та розширення змісту поняття КСВ. У роботі визначені основні принципи корпоративної соціальної відповідальності, реалізація яких покликана вирішити багато суспільно-важливих проблем. Практика впровадження КСВ є характерною як для закордонних підприємств, так і вітчизняних. Підприємства туризму в Україні поступово впроваджують у власну практичну діяльність КСВ, в основному через соціальні програми та екологічні проекти. КСВ як державного, так і приватного секторів детально викладена в основних положеннях Мережі Глобального Договору ООН, які забезпечують різні напрямки. Визначено, що реалізація ключових принципів КСВ покращує репутацію організації, підвищує рівень довіри до діяльності компанії, якості її товарів і послуг, зростає професіоналізм кадрового потенціалу, збільшує лояльність співробітників до компанії, формує безпечне середовище діяльності, розвиває корпоративну політику. Туристичний та готельний бізнес, з кожним роком, намагаються все більше уваги та зусиль приділяти вирішенню ключових екологічних і соціальних проблем шляхом розробки та впровадження програм та соціальних проектів.[||]The article is devoted of studying the history of corporate social responsibility development. CSR is a broad spectrum process that covers the whole cycle of production, development of products, services and related environmental protection, social, financial and ethical issues. A profound analysis of scientific approaches allowed us to follow the trend of changing views and expanding the content of the concept of CSR. The paper defines the basic principles of corporate social responsibility, the implementation of which is intended to solve many socially important problems. The analysis of the CSR definitions in the article showed that, over time, the emphasis is not on entirely new ideas but on the attitude to the principles, although there is a strong focus on details and applicability in different areas of company activity, which really only explains and partially complements the classical definition of CSR. CSR practice is typical for both foreign enterprises and domestic ones. Tourism companies in Ukraine are gradually implementing CSR in their practical activities, mainly through social programs and environmental projects. The CSR, both public and private, is described in detail in the main provisions of the UN Global Compact Network, which provide the various directions. From the development of CSR, the reputation of the organization improves, increases the level of trust in the company's activities, the quality of its goods and services, the professionalism of the personnel potential, employees' loyalty to the company grows, a secure environment is formed, corporate policy develops. The corporate social responsibility development has undergone significant changes: transforming from the negation of the idea of corporate social responsibility, besides the responsibility for profit to recognition of the responsibility of the enterprise for the development of society at the level with the state. Every year, the tourism and hotel business are trying to focus more and more on solving both environmental and social problems. The study compared the key representatives of the tourism and hospitality industry who are actively engaged in the implementation of key CSR principles through the implementation of social and environmental programs.

О. О. Петровакандидат економічних наук, доцент, Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ В УМОВАХ ІНТЕНСИВНОГО ЗРОШЕННЯ

O. O. PetrovaPh.D. in Economics, Associate Professor,State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University"

MECHANISM OF FORMATION OF THE WATER MANAGEMENT COMPLEX OF THE REGION IN THE CONDITIONS OF INTENSIVE IRRIGATION

У статті розглядаються питання формування дієвого механізму організації та управління функціонуванням водогосподарського комплексу регіону в зоні зрошення. Проведено аналіз водокористування за територіальним та галузевим критеріями. Розглянуто сфери водогосподарського комплексу сільського господарства регіону в зоні зрошення. Проведено ідентифікацію складників, структури, економічних відносин та процесів у водогосподарському комплексі сільського господарства. Визначення ВГК як об’єкта управління дозволяє враховувати роль кожного з його елементів у загальній ефективності водозабезпечення та водокористування, наслідках управлінських, екологічних та економічних рішень для загального ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва. Важливою метою і умовою забезпечення ефективного управління водними ресурсами у сільському господарстві в умовах інтенсивного зрощення є перехід до кількісних характеристик структурних елементів ВГК: параметрів безпосередньої кількісної оцінки водних ресурсів; економічних показників водокористування; виробничо-технічних та екологічних показників, соціальних характеристик.[||]The article deals with the issues of forming an effective mechanism for the organization and management of the functioning of the water management complex in the region in the irrigation zone. With the acceleration of scientific and technological progress, the transition of Ukraine's economy to the innovative basis, the complication of production and economic activity in the agrarian sector, the importance of water resources is constantly increasing. This concerns the provision of high-quality drinking water for settlements, water supply for industrial and social facilities, the preservation of surface and underground water sources, and the restoration of water resources. One of the largest consumers of water is agrarian production. The problem of optimization of water use in order to meet current and future needs in water of agricultural enterprises has become particularly relevant. Ukraine belongs to countries where irrigation is one of the decisive factors in the general state of agricultural production, its export and the provision of food security of the state.
The purpose of the article is to substantiate the methodical principles of forming an organizational and economic mechanism for the efficient use of water resources in the agriculture of the regions, in the economy of which water resources play a decisive role.

С. І. Самайчукк. е. н., доцент, доцент кафедри загальноекономічних дисциплін,ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ВАЖЛИВОГО ЧИННИКА ЇХ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ

S. I. SamaichukCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of General Economics, SHEI "Kherson State Agrarian University", Kherson

FORMATION AND IMPLEMENTATION OF INVESTMENT POLICY OF ENTERPRISES AS AN IMPORTANT FACTOR IN THEIR STRATEGIC DEVELOPMENT

У статті обґрунтовано сутність інвестиційної політики підприємств з позицій її розуміння як основи їх конкурентоспроможності й стратегічного розвитку. Визначено, чо саме інвестиції забезпечують відтворення основних засобів, здійснення діяльності, виробництво продукції і надання послуг, впровадження інновацій. Розроблено основні джерела, етапи й напрями здійснення інвестиційної політики, виявлено ризики й перешкоди. Визначено особливості та цілі інвестиційної політики для сільськогосподарських підприємств. Обґрунтовано, що важливими формами реалізації інвестиційних інтересів є отримання і збільшення доходу (зарплати, премії, дивіденди), підвищення кваліфікації персоналу, стійкий розвиток підприємства, підвищення конкурентних переваг. Обґрунтовано її методологічні принципи, необхідність залучення інструментів сучасної парадигми системного економічного управління в керування інвестиціями. Розроблено зміст моделі інвестиційної політики та визначено перспективи подальших досліджень.[||]The article substantiates the essence of investment policy of enterprises from the standpoint of its understanding as the basis of their competitiveness and strategic development. Investment policy is a major instrument of socio-economic development, which helps to strengthen the company's market position by providing sufficient capital to meet the growing needs. It is determined that the investments themselves ensure reproduction of fixed assets, activities, production of products and services, and the introduction of innovations. The main sources, stages and directions of realization of investment policy are developed, risks and obstacles are revealed. The features and objectives of investment policy for agricultural enterprises are defined. It is substantiated that important forms of realization of investment interests are the receipt and increase of income (salaries, bonuses, dividends), personnel development, steady development of the enterprise, increase of competitive advantages. On the process of implementing investment policy, enterprises are influenced by various factors, while it should be noted that the intensity of their influence and scope are determined by various economic processes. It substantiates its methodological principles, the necessity of attracting instruments of the modern paradigm of systemic economic management in the management of investments. The content of the investment policy model is developed and prospects for further research are determined. It is determined that in further research and investment practice it is necessary to take into account allowable levels of deviation of the actual values of the indicators of the efficiency of investment policy implementation from the forecasted ones in order to timely implement the measures that are being adjusted. Development of measures depending on the degree of deviation of the actual data from the forecast allows: to identify the most effective directions for improving the efficiency of the investment policy implementation of the enterprise; to define prospects of realization of investment decisions; Adjust the target orientation of the investment policy for the future.

Д. С. Касьмінк. е. н., доцент кафедри економіки та соціальних наукХарківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ РОЗВИТОК ЯКОСТІ ЖИТТЯ І ЯКОСТІ ТРУДОВОГО ЖИТТЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

D. S. KasminCandidate of Economic Sciences, Associate Professor,Department of Economic and Social Sciences,Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

INTERDISCIPLINARY DEVELOPMENT QUALITY OF LIFE AND QUALITY OF LABOR LIFE AT THE MODERN STAGE

Уточнено, що розглянуті концепції, а саме концепція якості життя та концепція якості трудового життя пройшли еволюційні етапи акумуляції необхідних знань, і зараз знаходяться на четвертому етапі розвитку, що характеризується міждисциплінарним інтеграційним впливом різних концепцій, зокрема, концепцій гідної праці та безперервного благополуччя людини. Визначено зміст базового поняття «якість трудового життя», що представляє собою сукупність організаційних і соціально-економічних умов, що сприяють розвитку людини і його потенціалу на різних етапах життєдіяльності, вимір яких можливий за допомогою системи показників, що характеризують ступінь реалізації ціннісних орієнтацій працівників, сформованих в період, попередньої трудової діяльності, а також рівень задоволення потреб і забезпечення гідних умов, як в період активної трудової діяльності, так і в період після завершення трудової діяльності.[||]A key category that describes the tasks posed by society and the state is the quality of life. Considerable attention to this category of scientific community represents a certain interdisciplinary interest because this category is now becoming global in nature and becomes the main criterion of social progress, which indicates the turn of the economy to human needs and its humanization. It is specified that the considered concepts, namely the concept of quality of life and the concept of quality of working life, have undergone evolutionary stages of the accumulation of necessary knowledge, and is now in the fourth stage of development, characterized by the interdisciplinary integration impact of various concepts, in particular, the concepts of decent work and the continuous well-being of man. It is substantiated that the fourth stage of the development of the concept of quality of working life is connected with the emergence of a new understanding of the content of work and the emergence of a decent work concept, which became the peak of the evolution of the concept of quality of working life. Despite the lack of criteria for decent work, working in decent conditions is a certain level of quality of working life, and quality is determined in accordance with current standards. It is established that there is a certain interconnection and integration of these concepts, with the emphasis it is important to put it on evolutionary development. Integration of the concepts of quality of working life and the concept of decent work will contribute to their further evolutionary development, as consideration of these concepts in conjunction with the continuity of the basic postulates allows a comprehensive look at social and labor relations. The content of the basic concept "quality of working life" is defined, which is a set of organizational and socio-economic conditions that promote human development and its potential at different stages of life, the measurement of which is possible using a system of indicators characterizing the degree of implementation of value orientations of workers formed in the period of previous employment, as well as the level of satisfaction of needs and the provision of decent conditions, both during the period of active labor activity and in the period after the completion of labor activity.

А. Д. Глушкок. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і банківської справи,Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваА. О. Грачовастудентка,Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Аlina GlushkoPhD (Econ.), Associate Professor,Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaAnastasia HrachovaStudent, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS OF THE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

У статті проаналізовано законодавче забезпечення визначення фінансових результатів діяльності підприємства та наукові підходи до трактування економічної категорії «прибуток» як узагальнюючого показника господарської діяльності. Обґрунтовано необхідність проведення своєчасного та ґрунтовного аналізу фінансових результатів діяльності підприємства в напрямку підвищення ефективності господарської діяльності. Проаналізовано та систематизовано підходи до оцінювання фінансових результатів діяльності підприємства. Правомірно стверджено, що аналіз фінансових результатів не може бути обмеженим лише розрахунком окремих показників. Обґрунтовано узагальнюючу модель аналізу фінансових результатів діяльності підприємства, якою визначено мету, об’єкти, етапи та інструментарій проведення оцінювання фінансових результатів, яка є основою для виявлення резервів підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання. Визначено основні заходи підвищення рівня прибутковості вітчизняних підприємств.[||]In conditions of increasing competition in the domestic and foreign markets, the issue of improving the efficiency of activities is becoming increasingly relevant for economic entities. The basis for making effective management decisions is the right to determine the results of financial and analytical studies of the state and performance of enterprises. The article substantiates the need for a systematic analysis of financial results in order to increase the profitability and efficiency of enterprises in general. The legislative support of determining the financial results of the enterprise and the scientific approaches to the interpretation of the economic category "profit" as a general indicator of economic activity and the main source of capital formation of an enterprise, an indicator of its financial stability and solvency are analyzed. The necessity of timely and thorough analysis of financial results of the enterprise activity in the direction of increasing the efficiency of economic activity is substantiated. The approaches to evaluating the financial results of an enterprise are analyzed and systematized. It is rightly asserted that the analysis of financial results can not be limited only to the calculation of individual indicators and should be based on the application of a complex of mathematical and statistical, economic methods of studying financial results, methods of economic cybernetics and optimal programming, methods of research of operations and the theory of decision making, etc. On the basis of generalization and systematization of existing methods of analysis of the research object, a generalized model of financial performance analysis of an enterprise is defined, which defines the purpose, objects, stages and tools for evaluating financial results, which is the basis for identifying reserves for improving the efficiency of business entities. It is rightly noted that the proposed directions of analytical research are not exhaustive, and their range depends on the requests of users of analytical information, the requirements of the present and the specifics of the entity's activities. The main measures for raising the level of profitability of domestic enterprises are determined.

Т. В. Мокієнкок. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку,Полтавська державна аграрна академіяТ. Б. Прийдакк. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку,Полтавська державна аграрна академіяР. В. Ліпськийк. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку,Полтавська державна аграрна академія

ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ: СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ

T. V. MokiienkoCandidate of Economics, assistant professor,Associate Professor of Accounting Department Poltava State Agrarian AcademyT. B. PriydakCandidate of Economics,Associate Professor of Accounting Department Poltava State Agrarian AcademyR. V. LipskyiCandidate of Economics, Associate Professor of Accounting DepartmentPoltava State Agrarian Academy

ELECTRONIC MONEY: ESSENCE, CLASSIFICATION AND REFLECTION IN THE ACCOUNTING

Досліджено сутність та облікове відображення використання електронних грошей в якості платіжного засобу без використання банківських рахунків. Розглянуто основні послідовні історичні події, пов’язані з розвитком електронного грошового обігу, які сформулювали етапи електронізації грошової сфери. Охарактеризовано чотири основні класифікаційні ознаки електронних грошей обумовлених як економічними так і позаекономічними факторами їх використання. [||]The article investigated the essence and accounting reflection of the use of electronic money as a means of payment without the use of bank accounts. Electronic money is convenient because there is no intermediary, which can be accessed only in certain working hours. With an electronic purse, a 24-hour settlement center becomes available to everyone. Considered the main sequential historical events related to the development of electronic money circulation, which formulated the stages of electronization of the monetary sphere.
Electronic currencies became possible with the development of the Internet, namely the creation of SSL secure communications protocols and the possibilities of bilateral data exchange. Characterized four main classification signs of electronic money by economic and non-economic factors of their use. Electronic money is classified:
1) by type of medium: based on physical device; on the basis of software;
2) by the degree of anonymity: completely anonymous electronic money systems; systems requiring identification; systems requiring partial identification;
3) by the amount of payment: the system of picosecurities; microcredit systems; macro payments systems;
4) by type of storage technology: with centralized account management; using electronic records / characters.
Analyzed the volume of transactions of banks with electronic money in the past and the prospects for using electronic payment systems in the future as an effective means of transactions between all parties to contractual relations. Indicated the main aspects concerning the display of operations with electronic money in the tax accounting.
From the point of view of accounting, electronic money is classified as other means, insofar as they are different from ordinary money, but easily converted into them. To account of electronic money of Chart of accounts provides an account 33 «Other funds».

О. В. Руденкок. е. н., доцент, зав. кафедри обліку і оподаткування,Криворізький економічний інститут «ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима ГетьманаО. М. Кондратюкк. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування,Криворізький економічний інститут «ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ЕКОЛОГІЧНА ТА ОБЛІКОВА ПОЛІТИКИ В УПРАВЛІННІ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

O. RudenkoPhD, Associate Professor, Head of the Department of Accounting and Taxation,Kryvyi Rih Economic Institute SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”O. KondratiukPhD, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and TaxationKryvyi Rih Economic Institute SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”

ENVIRONMENTAL AND ACCOUNTING POLICIES IN THE MANAGEMENT OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE

У статті визначено місце та роль екологічної політики у складі політики господарювання промислового підприємства, що стало передумовою визначення шляхів формування єдиного інформаційного середовища для управління. Основним регламентом інформаційного забезпечення управління з екологічних питань, актуальних для гірничо-збагачувальних підприємств, є облікова політика, яка виконає роль інструмента реалізації екологічної політики шляхом перетворення екологічно направленої інформації в облікові показники для відображення у фінансовій та внутрішній звітностях. Розкрито сутність та значення облікової політики. Запропоновано склад звітної інформації для управління екологічно-небезпечними відходами виробництва. Рекомендовано доповнити зміст облікової політики за її розділами елементи, котрі допоможуть організувати отримання інформації про обсяги відходів гірничо-збагачувального виробництва та операцій поводження з ними.[||]More and more researchers separate three main development’s components of modern economic systems, namely: economic, social and ecological ones. The economic strategy of the industrial enterprise should be included organically into the general-corporative strategy and give the additional competitive advantages on the mostly discussed problems in the business-environment to the enterprise. The leading place in Ukraine’s economic structure belongs to the branches and productions, forming hundreds of millions of wastes’ tons, often exceeding the volume of useful production. The main formation’s sources of ecologically-dangerous wastes in Ukraine are the mining-dressing enterprises. Compiling and keeping of production wastes become the more and more complex economic and ecological problem for the cities. Each such enterprise, having the aim of the behavior management with the production wastes, should have the definite structure of the information resources, united into the unique information system. The basis of the enterprise’s information system is accounting. Therefore the problems of its organization at the industrial enterprise are gaining a special attention.
It’s proved that the main information provision’s regulation of management on the ecological problems, being actual for the mining-dressing enterprises, is the accounting policy, fulfilling the instrument role of the ecological policy’s realization by the transformation of the ecologically-directed information into the accounting indicators for the reflection in the financial and internal reporting.
It’s recommended to supplement the contents of the accounting policy by the elements, including the aspects of interrelation with the environment of the formed wastes, their trustworthy estimation, the detailed accounting of the expenditures on the behavior with the production wastes and the reliable definition of the liabilities’ size before the budget for the environment pollution due to the placing of wastes and their reflection in the accounting.

І. А. Островськийк. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків, УкраїнаС. М. Гайденкок. е. н., старший викладач кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. ХарківВ. М. Прасолдоцент кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

СТРАТЕГІЧНЕ АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ДОСЛІДЖЕНЬ

I. OstrovskyiCandidate of Economic Sciences, Associate Professor,Associate Professor of Department of Economic theory and international EconomicsO. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, KharkivS. HaidenkoCandidate of Economic Sciences,, Senior Lecturer of Department of Entrepreneurship and Business Administration, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, KharkivV. PrasolAssociate Professor of Department of Entrepreneurship and Business Administration, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

STRATEGIC CRISIS MANAGEMENT PERSONNEL: FOREIGN RESEARCH EXPERIENCE

У статті розглянуто сучасні концепції стратегічного антикризового управління персоналом. Підкреслено актуальність такого управління в контексті забезпечення економічної безпеки організації. Відзначено природний та об’єктивний характер циклічного розвитку на всіх рівнях економічної діяльності, зокрема, настання кризи. Наведено теоретичні підстави щодо факторів кризового стану. Систематизовано позитивні та негативні результати діяльності керівництва організації на різних етапах розвитку кризи. Визначено основні групи рішень для подолання кризового стану: планування, відтермінування платежів за зобов'язаннями, вдосконалення механізмів мотивації, впровадження системи систематичного контролю. Узагальнено основні види антикризових стратегій управління персоналом. Охарактеризовано основні стратегії управління емоційним станом персоналу під час проведення антикризових заходів. Запропоновано використання консалтингового аутсорсингу у кадровій політиці під час виходу з кризи. Підкреслено націленість ефективної антикризової стратегії на своєчасну ідентифікацію ознак і усунення ключових причин кризи.[||]The article deals with modern concepts of strategic crisis management personnel. The importance of such management in the context of ensuring the organization's economic security is emphasized. The natural and objective character of cyclical development at all levels of economic activity, in particular, the onset of the crisis, is noted. The theoretical bases on the factors of the crisis state are given. Four groups of factors of the crisis state of the organization are identified: external; business environment; internal, psychological.
Problems of personnel management of the organization are the most difficult ones that have to be solved by the crisis managers. Experienced managers recognize the inevitability of staff problems. The study of causes and negative factors is necessary for the implementation of effective strategies for crisis management personnel. Thus, the organization's management plays a key role in overcoming the effects of the crisis. The study systematized the positive and negative results of the organization's leadership at various stages of crisis development. The basic groups of solutions for overcoming the crisis state are defined: planning, delaying payments for obligations, improving mechanisms of motivation, introducing systematic control system. The main types of crisis management strategies of the personnel management are generalized: managerial, command, obligatory, analytical, event.
The main strategies of managing the emotional state of the personnel during the anti-crisis measures are described: empathy, mediation, psychological assistance, non-interference, active and passive outsourcing. In complex crises, professional psychological help is needed. It is not always capable of conducting HR managers. Therefore, consulting outsourcing is needed as an important step in solving the crisis.

А. М. Безускандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. КиївН. В. Сичовакандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. КиївК. В. Шафрановакандидат економічних наук, доцент, директор Житомирського економіко-гуманітарного інституту вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

КЛАСТЕРИ ЯК ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. M. BezusCandidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor Department of Management, Kyiv National University of Trade and Economics, KyivN. V. SychovaCandidate of Economics Sciences, Associate Professor, Associate Professor Department of Management, Kyiv National University of Trade and Economics, KyivK. V. ShafranovaCandidate of Economics Science, Deputy Director of Educational Work,Zhytomyr Еconomics and Humanities Institute of Higher Educational Institution \"Open International University of Human Development\" Ukraine\"

CLUSTERS AS AN INNOVATIVE ENTERPRISE STRATEGY

У статті досліджено кластерний підхід функціонування суб’єктів господарювання в умовах національної економіки, його можливості та загрози. Наведено алгоритм функціонування кластеру та перспективи впровадження. Визначено головні пріоритети від впровадження кластеризації в діяльність підприємницьких структур та перспективи від її впровадження для регіонального та національного розвитку.
Досвід функціонування кластерів підтверджує більш ефективне і раціональне використання їх наявного капіталу, їх створення допомагає підприємствам-учасникам, оптимально використовувати кошти, залучені як інвестиції, що сприяє прискоренню спеціалізації, поліпшенню якості продукції і збільшенню обсягів виробництва, а також збільшенню асортименту продукції і створення нового продукту, прискорення впровадження нових технологічних процесів, оптимальному розподілу прибутку між учасниками кластера.[||]In the context of globalization challenges and in view of the process of Ukraine's active entry into a single European economic space, the urgent and topical issue is raising the competitiveness of domestic enterprises as structural units of the national economy. Modern business practice confirms the fact that the traditional tools of their development are no longer in line with modern business and business conditions, constantly changing environment challenges, and do not allow solving the acute problem of maintaining the competitive position of domestic enterprises in the world market. All this requires the improvement of existing, as well as the introduction and rapid development of new tools for improving the competitiveness of domestic business entities. It is such a progressive tool that clustering should be considered.
The purpose of the paper is to analyze the use of cluster formations by domestic business entities, their essential features and the degree of influence on the modernization of the Ukrainian economy as a whole, as well as in a particular region in particular.
Materials and methods. During the research, research methods such as monographic and synthesis (in the analysis of existing publications), analysis, induction and deduction (during the study of the impact of clusterization on enterprise development and the economy as a whole), comparisons and key components were used.
Results. In the article the cluster approach of functioning of economic entities in the conditions of the national economy, its possibilities and threats is investigated. The algorithm of cluster functioning and implementation perspectives is presented. The main priorities from introduction of clusterization into activity of business structures and perspectives from its introduction for regional and national development are determined.
The experience of cluster functioning confirms the more efficient and rational use of their available capital, they help the enterprises that make them, the pain to spend more economically on resources and painfully use the funds attracted as investment, they help accelerate the specialization, improve product quality and increase production volumes, increase the range production and creation of new firms, acceleration of introduction of new technological processes, optimal distribution of profits between the participant a cluster.
Using the cluster approach in the conditions of the economy of domestic enterprises is a promising direction for increasing their production potential, which will ultimately lead to an increase in their competitiveness, and hence the competitiveness of the national economy as a whole. Clustering of Ukrainian business entities will allow them to more effectively use human, technical, production, financial, information and other types of resources, which will become a real ground for the formation of production potential and a real prerequisite for sustainable economic development and growth of the national economy of Ukraine.

М. Е. Хуторнакандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи,ДВНЗ «Університет банківської справи», Черкаський навчально-науковий інститут

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ

Мyroslava KhutornaPhD in Finance, Assistant Professor, lecturer of Finance and Banking Department, SHEE «Banking University», Cherkasy educational-and-scientific institute

FEATURES OF FUNCTIONING OF THE SYSTEM OF ENSURING CREDIT INSTITUTIONS’ FINANCIAL STABILITY IN UKRAINE

Наукова праця присвячена діагностиці якості функціонування системи забезпечення фінансової стабільності кредитних установ. Наукове завдання реалізовано на основі використання функціонального підходу. Акцентовано увагу на оцінці якості виконання суб’єктами системи таких функцій: цілепокладання, планування, організації, контролю, збалансування, гармонізації та захисту інтересів зацікавлених осіб, а також просвітницьку. Для забезпечення комплексності діагностика здійснювалася як стосовно окремих кредитних установ (мікрорівень), так і кредитного сегменту фінансового сектору (мезорівень). Узагальнено недоліки у функціонуванні системи забезпечення фінансової стабільності кредитних установ в Україні та окреслено напрями їх подолання, інструментарій реалізації яких буде конкретизовано у подальших дослідженнях.[||]Currently, the establishment of the system for ensuring financial stability of credit institutions is taking place in Ukraine. The main priorities that are characteristic of its modern development are: improving the legal and regulatory framework for the functioning of credit institutions; uninterrupted provision of economic agents with financial resources for sustainable increasing their financial potential; enhancement of the efficiency of regulation, supervision and control of the credit institutions’ activities; improvement of the architecture of the financial sector institutional environment. However, in order to ensure the effectiveness of measures of the system’s subjects, their timely adjustment, it is important to understand current shortcomings. And here it is very important that the object of evaluation was not only the credit institutions themselves and their financial indicators, but the subjects of this process and their actions. In view of this, in order to diagnose the quality of functioning of the financial stability system of credit institutions, we use a functional approach. Thus, a step-by-step assessment of the quality of performance of functions by the subjects of the researched system, in the end, allowed to identify weaknesses in its functioning, and therefore, to outline the range of problem issues that need to be addressed.
Note that the functions to be performed by the subjects of the financial stability system of credit institutions are as follows: purpose-setting, planning, organization, control, balancing, harmonization and protection of the interests of stakeholders, educational. In order to ensure the complexity of the diagnostics of the functioning of the financial stability system of credit institutions in Ukraine, an assessment of the quality fulfillment of these functions was carried out both in relation to certain lending institutions and the financial sector lending segment; for banks as well as non-bank credit institutions. Both positive changes and disadvantages were distinguished in relation to each system’s function and accompanied by the author’s proposition on how to solve identified problems.

А. В. Мордовецьк. е. н., викладач кафедри економічної теорії, статистики та прогнозування,Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

A. MordovetsPhD, lecture of department of economic theory, statistics and forecasting of Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

THEORETICAL FOUNDATIONS FOR MODERNIZATION OF THE HIGHER EDUCATION SYSTEM OF UKRAINE

Проаналізовано напрями модернізації вищої освіти України та виділені основні тенденції розвитку. Проаналізовано рівень автономії в українських закладах вищої освіти як одного із способів досягнення конкурентоспроможності вищої освіти. Проаналізовано практику впровадження автономності в систему вищої освіти Україні за видами автономності, а саме розглянуті такі види автономії як організаційна, фінансова, кадрова, академічна з метою визначення переваг та недоліків в реалізації певного виду автономності. Проаналізовано вплив таких чинників, які соціально-культурні та демографічні, політичні, економічні, технологічні на процес модернізації системи вищої освіти та її конкурентоспроможність. Визначено складові системи інформаційно-аналітичного забезпечення оцінювання складових інституціональної автономії вищих навчальних закладів для отримання оцінки стану показників, які характеризують стан розвитку автономії закладів вищої освіти.[||]Substantiation and observance of the main methodological principles and approaches is of primary importance in achieving the competitiveness of higher education, which ensures the objectivity and practical value of the results. The study of the directions of improving the quality of education is important for the formation of an innovative model for the development of the system of higher education, the decentralization of management processes and the increase of the autonomy of higher educational institutions. At the same time it is important to consider all processes of higher education as functioning of an integrated system.
The purpose of this article is to analyze the development and definition of prospects for the autonomy of higher education institutions, which is important for improving the quality of functioning of higher education through the creation and implementation of conditions for qualitative training of highly skilled specialists.
The directions of modernization of higher education in Ukraine were analyzed. The main trends of higher education development were highlighted. It is emphasized that one of the most important steps in the modernization of higher education is the provision of higher autonomy to higher education institutions.
The level of autonomy in Ukrainian higher education institutions was analyzed as one way to achieve the competitiveness of higher education through analysis of the level of autonomy development in Ukrainian educational institutions.
The practice of introducing autonomy into the system of higher education in Ukraine was analyzed according to the types of autonomy. Such types of autonomy as organizational, financial, personnel, academic have been considered in order to identify the advantages and disadvantages of implementing a certain type of autonomy. It is determined that autonomy concerns the choice of teaching methods, the content of the variation part of the standards of higher education, the organization of the internal life of a higher educational establishment, but the information and analytical changes are important for the rapid reaction of higher education institutions to changes in society.

В. В. Гобеластарший викладач кафедри менеджменту,Львівський державний університет внутрішніх справ

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЯК СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ФЕНОМЕНУ

Volodymyr GobelaLviv state university of internal affairs

THEORETICAL ANALYSIS OF GREENING AS A SOCIO-ECONOMIC PHENOMENON

Наголошено на основних екологічних проблемах та загрозах, що виникають на сучасному етапі існування суспільства. Проаналізовано основні соціальні, економічні та екологічні проблеми, що постали перед суспільством. Вказано на необхідності детального розгляду та ідентифікації поняття «екологізація». Сформулювано мету даного дослідження: здійснити теоретичний аналіз поняття екологізація. Визначено при цьому конкретні цілі проведення даного дослідження, серед них виділено наступні: розглянути методологічні підходи щодо трактування поняття екологізація; провести категоріально-змістовну характеристику поняття екологізація; здійснити структуризацію екологізації як соціально-економічного феномену. Вказано на доцільність та необхідність розгляду поняття екологізація та встановлення його місця в системі суспільно-економічних наук, зокрема економічного безпекознавства. Розглянуто основні підходи до визначення поняття «екологізація». Проведено аналіз останніх публікацій по даній тематиці вітчизняних та зарубіжних авторів. Наведено приклади ряду визначень даного поняття відомими науковцями. Наголошено не тільки на різноманітності визначень даного поняття, але й на теоретичних підходах до визначення даного поняття. Встановлено, що термін екологізація застосовується в різних сферах життєдіяльності та має багато варіантів застосування в поєднання з іншими поняттями. Відповідно дане поняття є поліаспектним та поліфункціональним застосування. Обґрунтовано необхідність розгляду даного поняття в декількох аспектах. Відповідно зроблена спроба розгляду поняття в декількох аспектах. Сформульовано оптимальне визначення даного поняття в залежності від сфери його застосування. Стверджується, що поняття «екологізація» вживається на різних рівнях. Відповідно проведено структуризацію розгляду поняття екологізація в залежності від сфери та рівня застосування. Встановлено основних суб’єктів та об’єктів екологізації. Визначено та обґрунтовано основні форми екологізації. Зроблено висновки стосовно необхідності подальшого вивчення даного поняття та його детальної структуризації та класифікації в системі суспільно-економічних наук.[||]The main environmental problems and threats that arise at the present stage of society's existence are emphasized. The main social, economic and environmental problems facing the society are analyzed. Specifies the need for detailed consideration and identification of the concept of "greening". The purpose of this research is formulated: to carry out a theoretical analysis of the concept of greening. Specifically, the specific objectives of this study, among them are the following: to consider the methodological approaches to the interpretation of the concept of greening; to carry out categorically-meaningful description of the concept of greening; to structure the greening as a socio-economic phenomenon. The expediency and necessity of considering the concept of greening and establishing its place in the system of social and economic sciences, in particular, economic security science, is indicated. The main approaches to the definition of "greening" are considered. The analysis of recent publications on this topic of domestic and foreign authors has been carried out. Examples of a number of definitions of this notion are given by well-known scholars. It is emphasized not only on the variety of definitions of this concept, but also on theoretical approaches to the definition of this concept. It is established that the term greening is used in various spheres of life and has many options for use in combination with other concepts. Accordingly, this concept is a poly-dimensional and multifunctional application. The necessity of considering this concept in several aspects is substantiated. Accordingly, an attempt has been made to consider the concept in several respects. The optimal definition of this concept is formulated depending on the sphere of its application. It is argued that the concept of "greening" is used at different levels. Accordingly, the structuring of the concept of greening has been carried out, depending on the scope and level of application. The basic subjects and objects of greening are established. The basic forms of greening are determined and substantiated. Conclusions are made regarding the need for further study of this concept and its detailed structuring and classification in the system of social and economic sciences.

В. А. Сливенкок. і. н., доцент, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. ДніпроТ. О. Подорожкостудентка, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. ДніпроВ. Б. Шишкінастудентка, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпро

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПРІОРИТЕТІВ РОЗВИТКУ ДІЛОВОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

V. A. SlivenkoCandidate of Historical Sciences, Associate Professor,Dnipro National University Oles Gonchar, DniproT. О. Podorozhkostudent, Dnipro National University іm. Oles Gonchar, DniproV. B. Shishkinastudent, Dnipro National University іm. Oles Gonchar, Dnipro

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE AND PRIORITIES OF BUSINESS TOURISM DEVELOPMENT IN UKRAINE

У статті показано динаміку розвитку ділового туризму в Україні. Проаналізовано його стимулююча роль ділової активності в країні.. Виявлено світові тенденції розвитку бізнес-турів. Наведено порівняння розвитку ділового туризму в різних країнах. Визначено, що Україна володіє великим потенціалом розвитку цього виду туризму який необхідно реалізувати у найближчі роки. Зазначено, що вітчизняний діловий туризм швидко розвивається і може найближчим часом стати найбільш потужним і стабільним сегментом туристичного ринку. Визначено основні пріоритети та розроблено пропозиції щодо вирішення проблем розвитку вітчизняного ділового туризму. Сьогодні діловий туризм є флагманом туристичного бізнесу. Такий вид ділових поїздок в поєднанні з відпочинком дає вражаючі можливості для бізнесу і самих учасників поїздок. Це зустрічі і спілкування партнерів у неформальній обстановці, знайомство з новими технологіями, інвесторами, постачальниками і споживачами - все це в кінцевому рахунку веде до зростання можливостей для бізнесу. Тобто, можна навіть констатувати, що такі ділові поїздки є самоокупним видом туризму (в кінцевому підсумку). Діловий туризм дає можливість знайомства з новими технологіями, зустрічі з інвесторами, партнерами, постачальниками і споживачами товарів або послуг фірми. Таким чином, діловий туризм - одна з найбільш перспективних і високоприбуткових сфер світової економіки. Говорячи про фактори, що зумовили високі темпи розвитку цього виду подорожей, слід відзначити такий феномен нашої епохи, як безперервний процес освіти десятків тисяч організацій, асоціацій та об'єднань, які проводять зустрічі на регіональному, національному та міжнародному рівнях. Діловий туризм об'єднує корпоративну тревел-індустрію (англ. Сorporate travel industry) і індустрію зустрічей (MICE). Діловий туризм включає власне ділові поїздки (відрядження) бізнесменів і підприємців, конгрессно-виставковий і інсентив-туризм, проведення подієвих заходів. В статті було досліджено дані типи на прикладі України та великих країн Європи, які є лідерами на сучасному ринку ділових поїздок, особливо це стосується Німеччини.[||]The article shows the dynamics of development of business tourism in Ukraine. It analyzed its stimulating role of business activity in the country. The world tendencies of development of business tours are revealed. The comparison of development of business tourism in different countries is given. It is determined that Ukraine possesses a great potential for the development of this type of tourism that needs to be implemented in the coming years. It is noted that domestic business tourism is developing rapidly and may soon become the most powerful and stable segment of the tourist market. The main priorities were defined and proposals for solving the problems of development of domestic business tourism were worked out. Today, business tourism is the flagship of the tourism business. This type of business travel, combined with leisure, provides amazing business opportunities and travel participants themselves. This meeting and communication of partners in an informal setting, acquaintance with new technologies, investors, suppliers and consumers - all this ultimately leads to an increase in business opportunities. That is, it can even be stated that such business trips are a self-sustaining type of tourism (in the end). Business tourism provides an opportunity to get acquainted with new technologies, meet with investors, partners, suppliers and consumers of goods or services of the company. Thus, business tourism is one of the most promising and highly profitable spheres of the world economy. Speaking about the factors behind the high rates of development of this type of travel, we should note such a phenomenon of our era as the ongoing process of the formation of tens of thousands of organizations, associations and associations that meet at the regional, national and international levels. Business tourism combines corporate travel industry (English corporate travel industry) and meeting industry (MICE). Business tourism includes business trips (business trips) of businessmen and entrepreneurs, congress and exhibition and incentive tourism, and events. In the statistics, there was a lot of information on the application of Ukraine and the great countries, who led to the important market, especially for Nisechchini.

Н. В. Булецак. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Ужгородський національний університетН. Ю. Кирликк. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Ужгородський національний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПРОЦЕСУ СТИМУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Nadiya Buletsacandidate of Economic Sciences (PhD in Economics)associate Professor at the Department of Economic Theory Uzhhorod National UniversityNataliya Kyrlykcandidate of Economic Sciences (PhD in Economics)associate Professor at the Department of Economic Theory Uzhhorod National University

ORGANIZATIONAL AND LEGAL ENVIRONMENT OF THE PROCESS OF STIMULATION OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION IN THE CONDITIONS OF FINANCIAL DECENTRALIZATION

У статті розглянуто особливості організаційно-правового середовища процесу стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів в Україні. Установлено, що в сучасних умовах інтеграції з країнами ЄС нормативно-правова база стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів України змінюється та доповнюється з позицій сприяння децентралізації органів місцевого самоврядування відповідно до європейських вимог реформування вітчизняної економіки. Впровадження подальших змін обумовлено незадовільним фінансовим забезпеченням регіонів України, що стримує їх соціально-економічний розвиток, та спрямовано на вдосконалення управління з урахуванням досвіду розвинених країн світу.[||]The article deals with the peculiarities of the organizational and legal environment of the process of stimulation of socio-economic development of the regions in Ukraine. It has been established that in the current conditions of integration with the European Union countries, the regulatory framework of stimulation of socio-economic development of the regions of Ukraine is being changed and supplemented from the position of promoting the process of decentralization of local self-government bodies in accordance with the European requirements for reforming the domestic economy.
The additional introduction of incentives will promote the ability of local self-government bodies to resolve issues of regional significance independently, at the expense of their own resources. Under these circumstances, local budgets receive additional tax revenues, as well as the rights of local self-government bodies have been expanded to increase the efficiency of paid taxes.

Т. Л. Томнюкк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та підприємництва, Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Чернівці

ФІСКАЛЬНІ ТА РЕГУЛЮЮЧІ АСПЕКТИ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

T. L. TomniukCandidate of Economic Sciences, Associate Professor,Chernivtsi Institute of Trade and Economics of Kyiv National Economic and Trade University, Chernivtsi

FISCAL AND REGULATORY ASPECTS OF ENTERPRISE PROFIT TAXATION IN UKRAINE

В статті проаналізовано динаміку мобілізації податку на прибуток підприємства до зведеного бюджету України у 2003–2018 роках. Визначено чинники, що вплинули на втрату податком на прибуток домінуючої фіскальної ролі у формуванні податкових надходжень зведеного бюджету, а саме: зміни в механізмі справляння податку (зниження ставки з 30 до 18%, трансформація підходів до визначення об’єкта оподаткування, скасування галузевих податкових пільг), залежність від динаміки економічного розвитку країни (погіршення фінансового результату діяльності підприємств) та втрата окупованих і непідконтрольних Україні територій (зменшення кількості підприємств – платників податку на прибуток).
Встановлено відсутність в Україні інструментів стимулювання промислової, інвестиційної чи інноваційної діяльності в механізмі оподаткування податком на прибуток підприємств. Доведено, що економіці України притаманний надзвичайно низький рівень промислової, інвестиційної та інноваційної активності порівняно з економічно розвинутими країнами. [||]The article analyzes the dynamics of mobilization of the enterprise profit tax to the consolidated budget of Ukraine in 2003-2018. The factors that influenced on the loss of profit tax on the dominant fiscal role in forming the consolidated budget tax revenues were determined, namely: changes in the tax collection mechanism (reduction of rates from 30 to 18%, transformation of approaches to the definition of the object of taxation, the abolition of branch tax breaks), dependence on the dynamics of economic development of the country (worsening financial performance of enterprises) and the loss of territories occupied and uncontrolled in Ukraine ( reduction of the number of enterprises - taxpayers on income).
The absence of tools for stimulating industrial, investment or innovation activity in Ukraine in the mechanism of taxation of corporate profit tax has been established. It is proved that the Ukrainian economy has an extremely low level of industrial, investment and innovation activity compared to economically developed countries.

С. В. Нараєвськийк. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. КиївІ. В. Рокочабакалаврантка кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України \"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського\", м. Київ

ПОСИЛЕННЯ РІВНЯ ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗАВДЯКИ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НА ОСНОВІ МІЖНАРОДНОГО ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ

S. NaraievskyiPhD (Еc.), Assistant professor, Assistant professor оf Department of International Economics, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", KyivI. RokochaBachelor\'s degree of Department of International Economics, National Technical University of Ukraine \"Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute\", Kyiv

STRENGTHENING THE ENERGY DEPENDENCE OF THE NATIONAL ECONOMY OF UKRAINE DEVELOPMENT OF ALTERNATIVE ENERGY ON THE BASIS OF THE INTERNATIONAL TRANSFER OF TECHNOLOGIES

У статті розкрито ключові напрями імпортної залежності національних економік країн світу та України від традиційних джерел енергії. Розглянуто понятійно-категоріальний апарат енергонезалежності національної економіки та визначено економіко-правові аспекти даного питання. На основі комплексного аналізу по галузям промисловості провідних країн світу та держави визначено, що перспективним напрямком для підвищення рівня енергетичної незалежності національних економік є розвиток альтернативної енергетики на основі міжнародного трансферу технологій. З’ясовано, що основними напрямами посилення рівня енергонезалежності є інтенсифікація міжнародної співпраці у сонячній та вітровій енергетиці. Враховуючи стратегічні цілі промислової політики, зазначені у Енергетичній Стратегії України до 2035 року щодо досягнення частки ВДЕ на рівні 25 % від кінцевого енергоспоживання держави та інтеграції з Континентальною енергосистемою Європи, а також практичні рекомендації експертів з «Укренерго» щодо обсягів встановленої потужності ОЕС України, розроблено сценарій підвищення рівня енергонезалежності національної економіки. Для досягнення зазначеного завдання побудовано трендову модель енергоспоживання ВДЕ, на основі чого, застосовуючи середній по Україні показник ефективності роботи вітрових та сонячних установок, визначено прогнозовані обсяги встановленої потужності соняних та вітрових електоростанцій до 2029 року. Визначено економічний ефект від впровадження альтернативних технологій отримання енергії, зокрема, з огляду збільшення обсягів інвестування та кількості робочих місць. Проведене дослідження може бути використане у промисловій політиці України з метою досягнення поставлених цілей щодо енергетичної безпеки для корегування Енергетичної Стратегії, а також забезпечення зростання економіки на екологічних засадах. Подальші дослідження доцільно спрямувати на визначення основних напрямів посилення енергетичної незалежності національної економіки та розробку стратегії у контексті міжнародного співробітництва на основі альтернативних технологій світового рівня.[||]The key import dependence directions of national economies of the world countries and Ukraine on conventional energy sources has been revealed in the article. The conceptual categorical apparatus of the energy independence of the national economy is considered and the economic-legal aspects of the question are defined. The authors determine the development of alternative energy using the international technology transfer as a promising direction for strengthening the energy independence level of the national economies on the basis of a comprehensive analysis of the industries of the leading countries and Ukraine. The conducted research allowed revealing the main alternative directions of strengthening the level of energy independence in the intensification of international cooperation in the solar and wind energy fields. A scenario for increasing the level of energy independence of the national economy has been developed taking into account the strategic objectives of industrial policy indicated in the Energy Strategy of Ukraine until 2035 such as share of 25% by renewable of the final energy consumption and integration with the European Continental Power System and practical recommendations by experts from SE "NPC Ukrenergo (Corp.)" regarding the installed capacity of the UES of Ukraine. In the case, a trend model of alternative energy consumption is constructed using the average indicator of the efficiency of wind and solar installations in use, the forecasted volumes of installed capacity of solar electric stations and wind electric stations up to 2029 is determined. The economic effect from introduction of alternative technologies is in increasing investments volumes and quantity of workplaces. The conducted research can be used in the industrial policy of Ukraine in order to correct the set objectives for the energy security of the Energy Strategy, as well as to ensure the growth of the economy on an ecological basis. Further research should focus on identifying key areas for strengthening the energy independence of the national economy and developing a strategy in the context of international cooperation based on the alternative world-class technologies.

О. А. Волошинастарший викладач кафедри економіки підприємства та управління персоналомПолтавського національного технічного університету імені Юрія КондратюкаІ. А. Кордзаіяакадемічний доктор адміністративного бізнесу, асистент професора,Батумський державний університет ім. Ш. РуставеліС. М. Даценконачальник відділу аналітики «Inter Edinstvo Holding»А. М. Ульченкостудентка Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ФАКТОРІВ ЇХ ФОРМУВАННЯ

O. A. VoloshynaSenior lecturer, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk UniversityI. A. KordzaiaAcademic Doctor of Administrative Business, Assistant ProfessorBatumi Shota Rustaveli State UniversityS. M. DatsenkoHead of Analytical Department «Inter Edinstvo Holding»A. M. Ulchenkostudent of Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk

METHODICAL APPROACHES TO ANALYSIS OF ENTERPRISES INCOME AND FACTORS OF THEIR FORMATION

Однією з найголовніших складових економічної стратегії підприємства є стратегія максимізації дохідності. Формування оптимального доходу підприємств у розмірах, необхідних для покриття його поточних витрат, сплати податків і отримання прибутку, що дає змогу забезпечити розширене відтворення, є необхідною умовою функціонування будь-якого суб'єкта господарювання. У зв’язку з цим особливого значення набуває проблема джерел формування та використання доходів підприємства.
В статті досліджено проблемні питання визнання та формування доходів господарської діяльності підприємства. З'ясовано основні фактори, що впливають на формування доходів, а також запропоновано концептуальні підходи до формування методики аналізу доходів господарської діяльності підприємства. Обгрунтовано класифікацію та складові доходів підприємства.
Аналіз доходів – це частина економічної стратегії підприємства, яка спрямована на створення економічних умов, що забезпечують відшкодування постійних витрат підприємства, покриття змінних витрат, які залежать від обсягу реалізації продукції, повної і своєчасної оплати всіх видів податків, обов'язкових платежів та забезпечення отримання прибутку. У статті досліджено методичні підходи до аналізу доходів підприємства, проведено порівняльну оцінку доходів на прикладі порівняння доходів від реалізації природного газу та сирої нафти АТ «Укргазвидобування» та нафтогазовидобувної галузі в цілому. Оскільки діяльність даного підприємства значною мірою впливає на нафтогазовидобувну галузь, збільшення видобутку природного газу та підвищення доходу від його реалізації по галузі в цілому безпосередньо пов’язано з нарощенням обсягу видобутку природного газу АТ "Укргазвидобування". Основними факторами, які впливають на формування доходів підприємства, є: обсяг виробництва і реалізації продукції, рівень товарності окремих видів продукції, структура реалізованої продукції, ціна реалізації, витрати на виробництво продукції, її реалізацію, зберігання та ін.[||]One of the main components of the company's economic strategy is the strategy of maximizing profitability. Formation of optimal enterprise income in the amounts necessary to cover its current expenses, tax payments and profit making available for enhanced reproduction is a prerequisite for the functioning of any business entity. In connection with this, the problem of sources of formation and use of enterprise revenues becomes of particular importance.
In the article the problem issues of recognition and formation of incomes of economic activity of the enterprise are investigated. The main factors influencing the formation of incomes are found out, as well as conceptual approaches to the formation of a method of analysis of income of an enterprise 's economic activity are proposed. The classification and components of the company's income are substantiated.
Income analysis is part of the company's economic strategy, which aims at creating economic conditions that provide for the compensation of constant costs of the enterprise, coverage of variable costs, which depend on the volume of sales of products, full and timely payment of all types of taxes, compulsory payments and ensuring profit . In the article the methodical approaches to the analysis of the company's income are investigated, a comparative estimation of revenues is made on the example of comparison of revenues from sales of natural gas and crude oil JSC Ukrgazvydobuvannya and oil and gas industry as a whole. As the activity of this enterprise has a significant influence on the oil and gas industry, the increase of natural gas production and increase of the income from its sales in the industry as a whole is directly related to the increase in natural gas production of Ukrgazvydobuvannya JSC. The main factors that influence the formation of incomes of an enterprise are: the volume of production and sales of products, the level of merchantability of certain types of products, the structure of sales, sales price, production costs, its implementation, storage, etc.

О. М. Овдіюкк. е. н., доцент, Житомирський національний агроекологічний університет

УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ В ТЕХНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ

O. M. OvdiukPhd, associate professor, Zhytomyr National Agroecological University

MANAGERIAL DECISIONS IN THE TECHNOLOGY OF ENTERPRISES’ MANAGEMENT

У статті досліджено проблематику та особливості прийняття управлінських рішень в технології сучасного менеджменту. До основних завдань, які були поставлені, можна віднести наступні: визначення змісту та сутності понять: «технологія», «технологія управління»; визначити особливості процесу формування управлінського рішення в технології менеджменту; визначення особливості комунікаційного процесу в циклі управління підприємством при прийнятті управлінських рішень та значення управлінських ролей при формуванні компонент управлінського рішення.
Досліджено поняття терміну «технологія» в цілому та сучасні підходи, щодо бачення поняття «технологія управління» в сфері управління підприємствами. Визначено, що процес прийняття та імплементації управлінського рішення в технології менеджменту має бути локалізовано в відповідному ієрархічному рівні, де виникла потреба в даній процедурі.
Був розроблений покроковий процес формування управлінського рішення в технології менеджменту, з виділенням двох блоків – каскадно-аналітичного блоку та блоку вибору і визначено їх складові елементи.
Визначено особливості процесу комунікаційних зав’язків в циклі управління підприємством з позиції розподілу ролей кожного з учасників формування та реалізації управлінського рішення.
Розроблено комунікаційну модель спілкування, передачі та отримання інформації в середовищі прийняття управлінських рішень. Встановлено, що першопочаткове формування компонентних частин управлінських рішень повинно починатися з низових рівнів. Даний підхід сприяє розвитку та мобілізації знання і професійних компетенцій оперативного персоналу.[||]The article deals with the problems and peculiarities of making managerial decisions in the technology of modern management. The main tasks include the following: to define the content and essence of the concepts: "technology" and "management technology"; to define the peculiarities of the process of making managerial decision in management technology; to identify the features of communication process in the cycle of enterprise management when making managerial decisions and the importance of managerial roles in the formation of the components of managerial decisions.
The concept of the term «technology» in general and modern approaches concerning the concept «technology of management» in the sphere of enterprise management was under research. The author found out that the acceptation process and implementation of managerial decisions in management technology should be localized at the appropriate hierarchical level, where the need for this procedure has arisen.
The step-by-step process of forming a managerial decision in management technology, allocation of two blocks – the cascade and analytic block as well as the block of choice, and their constituent elements were determined.
The author of the article analyzed the peculiarities of the process of communication joints in the cycle of the enterprise management from the point of view of distribution of each participant’s roles in the formation and implementation of managerial decisions.
The communication model of interaction, transmission and reception of information in making managerial decisions media was developed. It was established that the initial formation of compartments of managerial decisions should begin from the lower levels. This approach facilitates the development and mobilization of knowledge and professional skills of operational personnel.

І. А. Романюкк. е. н., асистент кафедри економіки та маркетингу,Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, м. Харків

ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ Й РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

I. A. RomaniukCandidate of Economic Sciences, Assistant Department of Economics and Marketing, Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture, Kharkiv

PROBLEMS OF IDENTIFICATION AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF TOURISM ENTERPRISES AND RECREATION ACTIVITIES

У статті розглянуті зміст та співвідношення категорій туризму і рекреаційної діяльності. Виявлені чинники їх формування, організації та здійснення. Визначено, що рекреаційна діяльність є більш широким і ємним поняттям, ніж туризм. Рекреаційна діяльність здійснюється відповідно до стандартів соціокультурної системи, до якої вона належить; до менталітету надавачів і набувачів рекреаційних послуг. Значною мірою, вона визначається певними усталеними потребами людей на той чи інший момент часу та можливостями їх задоволення. Туризм розуміється як найбільш поширений та комерціоналізований вид рекреації. У перспективі теоретичні та практичні розробки її розвитку необхідно спрямовувати на оцінку й діагностику інших її видів, особливо тих, підприємства яких можуть надавати різноманітні послуги оздоровлення й відпочинку на місцях.[||]The article considers the content and the relation between categories of tourism and recreational activities. The factors of their formation, organization and implementation are revealed. It is determined that recreational activity is a broader and more powerful concept than tourism. Recreational activities are carried out in accordance with the standards of the socio-cultural system to which it belongs; to the mentality of providers and recipients of recreational services. To a large extent, it is determined by certain well-established needs of people at one time or another and the possibilities of their satisfaction. An important condition for the creation of recreational services is the availability of special resources, which due to their properties can be used for recreational activities. Depending on the availability of these or other resources, the region creates conditions for another type of nature use. But they can be realized or not realized under the condition of certain factors, first of all, the needs of people within the recreational environment or the destination. Tourism is understood as the most widespread and commercialized type of recreation. Identification of the content and features of the categories of tourism and recreational activities allowed identifying recreation, recreational economy as a set of types of recreation and health improvement and their provision. Therefore, to use the term tourist and recreational economy is appropriate only to emphasize the priority of tourism as a type of recreational activities. Recreation also has a wider resource base and functions. Obviously unnecessarily small scientific and practical attention to this kind of activity is one of the reasons for the decline of the activity of recreational enterprises, whose provision of services does not require a change in the place of life, such as preventorial schools, school camp camps, various stations, circles, etc. In the long run, the theoretical and practical development of its development should be directed at the assessment and diagnosis of other types of it, especially those enterprises that can provide various health and recreation services on the ground.

Л. А. Свистунк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і банківської справиПолтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка

ПІДХОДИ ДО ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

L. A. SvistunPhD, Associate Professor of Finance and Banking,Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

APPROACHES TO FINANCIAL PROVISIONS FOR SMALL ENTERPRISES ACTIVITIES

Стаття присвячена розгляду проблеми удосконалення підходів до фінансування поточної діяльності та інноваційно-інвестиційного розвитку малих підприємств в умовах нестабільної економіки. У статті розглянуто та критично охарактеризовано доступні джерела та форми фінансового забезпечення малих підприємств залежно від цілей їх діяльності. Зокрема, увагу приділено самофінансуванню, акціонуванню, державній фінансовій підтримці, банківському і комерційному кредитуванню, фінансовому лізингу, програмам фінансування міжнародних фінансових інституцій, грантовому та венчурному фінансуванню та краудфандингу. Виділено особливості та обґрунтовано основні недоліки існуючих фінансових джерел, а також запропоновано найбільш ефективні в несприятливих економічних умовах підходи фінансування діяльності.[||]The article is devoted to the consideration of improving problem the approaches to funding current activities and innovation and investment development of small enterprises in an unstable economy. The author reveals the role and importance of small business for the Ukrainian economy, highlights the main problems of its development, including affordable financial support. The importance of investment and innovation development for small enterprises, in particular their conformity to changes in market conditions, increase of competitiveness and profitability are noted. It is noted that the system of financial support for small business entities activities should be built on the following goals: to ensure uninterrupted current activity or investment and innovation development. The article considers and critically describes the available sources and forms of small enterprises financial support depending on the purposes of their activities. In particular, attention is paid to self-financing, equity, state financial support, banking and commercial lending, financial leasing, financing programs for international financial institutions, grant and venture financing, and crowdfunding. The most common sources of financial support for the current activity of a small enterprise are its profit and bank lending. At the same time, the ability to obtain a bank loan is limited for many reasons. A promising type of financial support for small enterprise innovation and investment development is venture financing in the form of attracting funds from an external investor and grant support from international organizations. Their feature is to provide funds on a non-refundable basis. The conditions of bank investment lending on the example of the leading Ukrainian banks and the conditions of small business lending under the programs of the Ukrainian-German fund were considered in detail. The peculiarities were highlighted and the main advantages and disadvantages of existing financial sources were substantiated, as well as the most effective approaches to financing activities in unfavorable economic conditions were proposed.

Є. В. Талавірак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту,Державний університет інфраструктури та технологій, м. КиївС. С. Пінчукк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту,Державний університет інфраструктури та технологій, м. КиївВ. В. Чернишмагістрант кафедри фінансів і кредиту,Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

E. V. TalaviraCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Finance and Credit, State University of Infrastructure and Technologies, KyivS. S. PinchukCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Finance and Credit, State University of Infrastructure and Technology, KyivV. V. ChernishMaster of Finance and Credit Department, State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

STATE POLICY STUDIES IN THE LABOR PAYMENT ORGANIZATION SYSTEM IN MODERN CONDITIONS

В статті досліджено державну політику у сфері регулювання оплати праці , яка має стати одним із важливих об'єктів проведення соціальної політики нашої держави в сучасних умо-вах. Визначено місце України, як однієї, все ще найбіднішої та соціально нестабільної, краї-ни Європи. Розглянуто тенденції вироблення політики держави щодо встановлення мініма-льної оплати праці в різних країнах. Проаналізовано рівень мінімальної заробітної плати в Україні та країнах Європейського Союзу. Розглянуто механізм розрахунку величини посадо-вих окладів за Єдиною тарифною сіткою. Підкреслена необхідність наближення рівня про-дуктивності праці, заробітної плати і доходів працівників бюджетних установ до рівня розвинених країн, шляхом створення відповідних умов для високопродуктивної трудової дія-льності між роботодавцями та державою.[||]In the article, the systematized notion of "wages", its structure is indicated, it is determined that wages are an extremely important social and legal component of labor relations in Ukraine. Attention was paid to motivating staff of a financial institution, which is important, and is an integral part of social and labor relations and personnel management in general. Also, the state policy in the field of labor remuneration regulation has been researched, which should become one of the important objects of social policy of our state in modern conditions.
It is determined that to date, an important problem facing staff in financial institutions is the activity aimed at efficient use of resources in order to achieve the goals set. It is emphasized that people who are professionals in their work, should be considered one of the important strategic resources of a financial institution.
There was raised a question regarding the positions of personnel management. The author proved that the fulfillment of the goals directly depends on the motivation and construction of the system of remuneration of employees, as well as influenced by the favorable socio-psychological conditions in the team.
In order to reduce costs and increase productivity in the modern economic environment, financial institutions implement targeted and compensatory measures, in line with wage standards, based on the activities of each employee.
The author highlights the main directions of enhancement of motivation in financial institutions, among which the main advocates are: stimulation of employees for the best results; increase personal and collective activities of employees; introduction of a system of remuneration depending on the fulfillment of the goals, the establishment of the relationship between the staff.

С. М. Савченкок. е. н., доцент кафедри міжнародної економікиНаціональний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського»

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

S. M. SavchenkoPhD in Economics, Associate Professor Department of International Economics, National Technical University of Ukraine " KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR THE STUDY OF ENTERPRISES COMPETITIVENESS

У науковій статті наголошено на важливості управління конкурентоспроможністю вітчизняними підприємствами у сучасних умовах розвитку національної і регіональних економічних систем. Акцентовано увагу на ключовому значені в межах управління конкурентоспроможністю проведення оцінки (дослідження) цього аспекту управлінської діяльності суб’єктів підприємництва. Зроблено критичний аналіз теоретико – методологічних основ оцінки (дослідження) конкурентоспроможності підприємств та виділено головні напрямки її удосконалення. Розроблено інтегральний показник конкурентоспроможності підприємства та запропоновано подальші шляхи проведення наукових досліджень.[||]The scientific article has emphasized the importance of enterprise competitiveness management by domestic enterprises in a modern term of national and regional economic systems development. Taking into account that competitiveness is a key characteristic of enterprises financial and economic performance and the basis factor for their long-term profitably in modern conditions, a graphical interpretation of the essential nature and interrelation of the following definitions: "competitiveness", "enterprise competitiveness", "estimation of enterprise competitiveness" and "enterprise competitiveness" were provided. The main focus has been made on the crucial necessity of the estimation (research) of this aspect of management activity conducted by subjects of entrepreneurship within competitiveness management. The research has provided critical analysis of theoretical and methodological foundations of the estimation (research) of enterprises competitiveness.
As part of the estimation of enterprise competitiveness (research) are defined key external and internal factors of influence. For subjects of the estimation of enterprise competitiveness (research) was determinate the purpose of carrying out an estimation. Based on the critical analysis of methodological approaches of the estimation of enterprise competitiveness the feasibility of systematic methodological approach was proved due to a small number of identified shortcomings. According to the comparative analysis, the most appropriate groups of methods for the estimation of enterprise competitiveness were identified as index and complex methods. It is proposed to combine the advantages of these two groups of methods in the calculation of the integral index. The main tools of the enterprise competitiveness analysis are defined and the appropriate algorithm to carry out estimation that will be based on system analysis are developed.

В. Г. Чернишевканд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри математичних методів аналізу економіки,Одеський національний економічний університет, м. ОдесаД. В. Окараканд. фіз.-мат. наук., доцент кафедри інформаційних технологій та прикладної математики,Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. ОдесаІ. Л. Ковальоваканд. техн. наук, доцент кафедри інформаційних технологій та прикладної математики, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

V. ChernyshevPhD, Associate Professor at Department of Mathematical Methods of the Analysis Economics,Odesa National Economic University, OdesaD. OkaraPhD, Associate Professor at Department of Information Technologies and Applied MathematicsOdesa State Academy of Civil Engineering and Architecture, OdesaI. KovalovaPhD, Associate Professor at Department of Information Technologies and Applied MathematicsOdesa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odesa

FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF REGIONS IN UKRAINE

Світові тенденції процесів глобалізації та інтеграції зумовлюють підвищення значущості регіонів України. Серед основних показників, що характеризують рівень економічного розвитку регіонів, для більш об’єктивної оцінки стану виробництва в Україні розглянуто такі: валовий регіональний продукт, обсяг експорту-імпорту товарів та послуг на одну особу. Обґрунтовано актуальність проведення дослідження важливості зовнішньоекономічної діяльності для конкурентоспроможності їх економік, а тим самим і національної економіки. Проаналізовано стан розвитку зовнішньоекономічної діяльності регіонів України у 2016 - 2017 рр. з метою подолання негативної тенденції скорочення експорту та зростання імпорту товарів.
Виявлено, що у 2017 р. сальдо зовнішньої торгівлі товарами та послугами на одну особу в середньому по Україні стало негативним за рахунок перевищення негативного сальдо субкомпоненти «товари» над позитивним сальдо субкомпоненти «послуги». Здійснено економетричне моделювання головних показників розвитку зовнішньоекономічної діяльності регіонів. Наведено авторські висновки та визначено перспективи для подальших досліджень. Надано пропозиції щодо підвищення ефективності сучасної регіональної політики в Україні.
Світові тенденції процесів глобалізації та інтеграції зумовлюють підвищення значущості регіонів України. Серед основних показників, що характеризують рівень економічного розвитку регіонів, для більш об’єктивної оцінки стану виробництва в Україні розглянуто такі: валовий регіональний продукт, обсяг експорту-імпорту товарів та послуг на одну особу. Обґрунтовано актуальність проведення дослідження важливості зовнішньоекономічної діяльності для конкурентоспроможності їх економік, а тим самим і національної економіки. Проаналізовано стан розвитку зовнішньоекономічної діяльності регіонів України у 2016 - 2017 рр. з метою подолання негативної тенденції скорочення експорту та зростання імпорту товарів.
Виявлено, що у 2017 р. сальдо зовнішньої торгівлі товарами та послугами на одну особу в середньому по Україні стало негативним за рахунок перевищення негативного сальдо субкомпоненти «товари» над позитивним сальдо субкомпоненти «послуги». Здійснено економетричне моделювання головних показників розвитку зовнішньоекономічної діяльності регіонів. Наведено авторські висновки та визначено перспективи для подальших досліджень. Надано пропозиції щодо підвищення ефективності сучасної регіональної політики в Україні.
Global trends in the processes of globalization and integration contribute to the increasing importance of regions in the Ukraine. Hereinafter mentioned the main indicators characterizing the level of economic development of regions, presenting a more objective assessment of the state of production in Ukraine, namely: gross regional product, the volume of exports and imports of goods and services per person. The level of gross regional product per capita of the labor age population employed makes it possible to identify the most productive regions of Ukraine. The relevance of conducting a study of the importance of foreign economic activity for the competitiveness of their economies, and thus the national economy, has been substantiated. There also has been analyzed the state of development of foreign economic activity of the regions of Ukraine in 2016 - 2017 in order to overcome the negative trend of reducing exports and increasing imports of goods.
It was revealed that in 2017 the balance of foreign trade in goods and services per person on average in Ukraine became negative due to the excess of the negative balance in the sub-component "goods" over the positive balance of the sub-component "services". The necessity for reorientation of the foreign economic activity on export branches of economy at the expense of the state stimulation, increase of competitiveness of domestic products, review of import policy, wider attraction of investments and foreign capital in economy has been proved. The export / import structure needs to be revised. It is necessary to eliminate one of the problems for exporters - an inefficient system for the Value Added Tax recovery. Important issue is the rapprochement of the Ukrainian hryvnia with the Euro and downturn in orientation to the US dollar. The exchange rate of the hryvnia to the Euro must be in line with the economic equilibrium. An undervalued hryvnia presses on import, but an overvalued lowers the export. Econometric modeling of main indicators of development of foreign economic activity of regions has been performed.
Author's conclusions are presented, as well as prospects for further studies are determined. Hereby were given proposals to improve the efficiency of modern regional policy in Ukraine.
Global trends in the processes of globalization and integration contribute to the increasing importance of regions in the Ukraine. Hereinafter mentioned the main indicators characterizing the level of economic development of regions, presenting a more objective assessment of the state of production in Ukraine, namely: gross regional product, the volume of exports and imports of goods and services per person. The level of gross regional product per capita of the labor age population employed makes it possible to identify the most productive regions of Ukraine. The relevance of conducting a study of the importance of foreign economic activity for the competitiveness of their economies, and thus the national economy, has been substantiated. There also has been analyzed the state of development of foreign economic activity of the regions of Ukraine in 2016 - 2017 in order to overcome the negative trend of reducing exports and increasing imports of goods.
It was revealed that in 2017 the balance of foreign trade in goods and services per person on average in Ukraine became negative due to the excess of the negative balance in the sub-component "goods" over the positive balance of the sub-component "services". The necessity for reorientation of the foreign economic activity on export branches of economy at the expense of the state stimulation, increase of competitiveness of domestic products, review of import policy, wider attraction of investments and foreign capital in economy has been proved. The export / import structure needs to be revised. It is necessary to eliminate one of the problems for exporters - an inefficient system for the Value Added Tax recovery. Important issue is the rapprochement of the Ukrainian hryvnia with the Euro and downturn in orientation to the US dollar. The exchange rate of the hryvnia to the Euro must be in line with the economic equilibrium. An undervalued hryvnia presses on import, but an overvalued lowers the export. Econometric modeling of main indicators of development of foreign economic activity of regions has been performed.

Т. Є. Терещенкокандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів,Університет митної справи та фінансів, м. ДніпроО. С. Карпушкінамагістрант, Університет митної справи та фінансів, м. ДніпроЛ. О. Клоковамагістрант, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

АНАЛІЗ РІВНЯ ДОВІРИ НАСЕЛЕННЯ ДО СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

T. Ev. TereshchenkoPh.D. in Economics, Associate Professor of the chair of state, local and corporate financeUniversity of Customs and Finance, DniproO. S. KarpushkinaMaster student, University of Customs and Finance, DniproL. O. KlokovaMaster student, University of Customs and Finance, Dnipro

ANALYSIS OF LEVEL OF POPULATION TRUST TO INSURANCE SERVICES IN UKRAINE

У статті розглянуто рівень довіри населення до страхових послуг та його вплив на розвиток ринку страхових послуг в Україні та у різних країнах світу, проаналізовано стан сучасного страхового ринку України за 2016-2018 рр., а саме показники, які визначають рівень довіри до страхування: проникнення страхування, щільність страхування в Україні та аналогічні показники за кордоном. Також проаналізовано рівень загальних активів страхових компаній, обсяг сформованих страхових резервів і обсяг сплачених статутних капіталів за 2016-2018 рр. в Україні, які також відповідають за рівень надійності до страховиків і страхового ринку в цілому.
Наведено і проаналізовано обсяг укладених договорів страхування на страховому ринку України, в тому числі кількість й частку договорів зі страхувальниками - фізичними особами в Україні, та визначено як ці показники впливають на рівень страхових послуг.[||]The article deals with the level of public confidence in insurance services and those influence on the development of the insurance market in Ukraine and other countries of the world. It is analyzed the current state of the insurance market in Ukraine for 2016-2018 years, including indicators, that determine the level of confidence in insurance: insurance penetration (the ratio of the insurance premium to the GDP), insurance density (gross insurance premium for 1 person) in Ukraine and the same indicators in other countries of the world. The author analyzes the level of total assets of insurance companies, the amount of formed insurance reserves and the amount of paid authorized capitals for 2016-2018 years, which are responsible for the level of reliability both to insurers and insurance market in general.
It is described and analyzed the number of concluded insurance contracts on the Ukrainian insurance market, including the number and the share of contacts with insurants, natural persons in Ukraine for 2016-2018 years. The influence of indicators on the level of insurance services is determined.
The article gives a detailed analysis of the main issues of the development of the insurance market in Ukraine. The impact of the main factors on insurants behavior and declining confidence in insurance companies is discussed. It is proposed the measures to overcome the main problems of the public distrust towards insurance companies and to increase the level of confidence in the insurance market, which in the future will promote the development of the insurance services market and county’s economy as a whole.

О. М. Савицькакандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту,Факультет менеджменту та маркетингу,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, УкраїнаВ. О. Салабайбакалавр кафедри менеджменту, Факультет менеджменту та маркетингу,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ, МЕТОДОЛОГІЇ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ АНАЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Olena M. SavytskaPh.D., Associate Professor, Associate Professor of Department of Management,Faculty of Management and Marketing,National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, UkraineVladyslav O. Salabajbachelor of Department of Management, Faculty of Management and Marketing,National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine

EFFICIENCY OF ACTIVITY AND MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE: FEATURES OF APPLICATION OF THEORY, METHODOLOGY AND PERFORMANCE OF ANALYTICAL RESEARCHES

У статті висвітлено результати наукового дослідження поняття ефективності як економічної категорії, викладено теоретичні та практичні аспекти методології оцінювання ефективності діяльності підприємства, надано характеристику основним підходам та методам оцінки ефективності діяльності підприємства, представлено і проаналізовано систему критеріїв та показників ефективності. Представлено загальну характеристику діяльності компанії і результати комплексного оцінювання складових, які висвітлюють стан ефективності управління її фінансово-господарською діяльністю в динаміці за останні три роки. Виявлено необхідність підвищення рівня ефективності діяльності та удосконалення управління на підприємствах на засадах формуванні нових цілей, завдань та принципів менеджменту, задоволення потреб споживачів та розширення ринкових можливостей компаній, оперативного реагування керівництва компаній на негативний вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовища організації. Сформовано доцільність підвищення ефективності діяльності підприємств на засадах раціонального використання всіх ресурсів компаній та їх потенціалу в цілому. Доведено необхідність формування нових концепцій сучасного управління у взаємозв’язку з розвитком теоретико-методологічного і практичного інструментарію менеджменту, бізнес-аналітики (для потреб удосконалення методології фінансового аналізу, оцінювання результатів діяльності компаній, моделювання і прогнозування показників прибутковості діяльності та ін.), цифрового маркетингу, інформаційної економіки, розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та економічних трансформацій. Представлено результати комплексного підходу до аналізу та оцінювання показників ефективності діяльності підприємства (ПрАТ «Київстар», Україна) на основі дослідження звітних даних, що представлені в Інтернет-джерелах та інформації офіційного сайту компанії, проаналізовано фінансово-господарський стан, доведено позитивну динаміку її ефективного розвитку та інвестиційної привабливості.[||]The article reflects the results of the scientific research of the concept of efficiency as an economic category, outlines the theoretical and practical aspects of the methodology of evaluating the effectiveness of activity of the enterprise, describes the main approaches and methods of assessing of the effectiveness of activity of the enterprise, a system of criteria and indicators of effectiveness is presented and analyzed. The general characteristics of the company's activity, the results of an integrated assessment of the components that cover the state of efficiency of its financial and economic activity during the last three years are presented. The necessity to increase of the level of efficiency of activity and improve of the management in enterprises on the basis of formation of new goals, tasks and principles of management, satisfaction of consumers' needs and expansion of market opportunities of companies, prompt response of management of companies to the negative influence of factors of the external and internal environment of the organization is revealed. The expediency of increasing of the efficiency of enterprises' activities on the basis of the rational use of all the resources of companies and their potential in general has been formed. Proved the need for the formation of new concepts of modern management in conjunction with the development of theoretical, methodological and practical tools of management, business analysis (for the needs of improving of the methodology of financial analysis, evaluating the performance of activity of the companies, modeling and forecasting profitability indicators of activities, etc.), digital marketing, information economy, development of information and communication technologies and economic transformations. The results of an integrated approach to the analysis and evaluation of the performance indicators of the enterpriseʼs activity (company Kyivstar, Ukraine) are presented on the basis of research of the accounting data presented in Internet sources and information of the company's official website, its financial and economic condition is analyzed, positive dynamics of its effective development and investment attractiveness is proved.

Г. М. Пурійк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту,Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, м. Дрогобич

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІÏ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

H. M. PuriyCandidate of Economic Sciences, Associate Professor at Economics and Management Department, Drohobych I. Franko State Pedagogical University

INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES IN THE MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE ACTIVITY

У статті обґрунтовано необхідність застосування інформаційної системи як потужного інструмента забезпечення конкурентоспроможності сучасного підприємства. З’ясовано, що інформація є одним із найважливіших елементів ресурсного потенціалу організації. Визначено сутність, структуру та основні критерії застосування інформаційних систем на сучасних підприємствах. Досліджено, що сучасні інформаційні системи дають можливість вести безперервний облік та контроль за станом і рухом товарно-матеріальних, фінансових, людських ресурсів на підприємстві, отримувати інформацію про результати діяльності підприємства в режимі реального часу, швидко здійснювати підготовку аналітичних документів, прогнозів і планів робіт на основі достовірної та повної інформації про діяльність підприємства, яка доступна у будь-який момент часу. Встановлено, що використання інформаційних систем і сучасних технологій у сфері управління підприємством сприяє підвищенню ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства внаслідок оперативнішого збору та раціональнішого механізму обробки і систематизації економічної інформації, скорочення часу реагування на зовнішні зміни, оптимізації організаційної структури підприємства, своєчасного отримання раціональніших варіантів вирішення управлінських задач, підвищення рівня продуктивності праці, раціоналізації структури виробництва, зменшення обсягу операційних та управлінських витрат, формування оптимальної стратегії розвитку в умовах конкурентного швидкозмінного ринкового середовища, підвищення рівня ефективності управлінських рішень за рахунок доступу керівників усіх рівнів до єдиної інформаційної бази тощо.[||]The article substantiates the necessity of using an information system as a powerful tool for ensuring the competitiveness of a modern enterprise. It was determined that information is one of the most important elements of the resource potential of the organization. The practice of managing modern enterprises should be based not only on leading concepts and management tools, but also on the use of relevant information systems.
It has been determined that information systems undergo significant changes throughout their existence, and the process of their evolution is inextricably linked with the development of information technologies and new models of corporate business. Modern information systems must meet the criteria for the minimum cost of hardware and software, maximum ease of use, flexibility, security and data security, compatibility of new technologies with existing equipment and software in the enterprise.
Modern information systems make it possible to conduct continuous accounting and control of the state and movement of inventory, financial, human resources at the enterprise, to receive information about the results of the enterprise in real time, to quickly prepare analytical documents, forecasts and work plans on the basis of reliable and full information about the activities of the company, which is available at any time.

Т. А. Рябовак. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, PR-технологій та логістики, Чернігівський національний технологічний університет, м. ЧернігівІ. Б. Рябовк. е. н., доцент кафедри маркетингу, PR-технологій та логістики,Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

РОЛЬ КРЕАТИВУ В РЕКЛАМНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

T. A. RiabovaPh.D., Associate Professor, Associate Professor, Department of Marketing, PR-Technologies and Logistics Chernihiv National Technological University, ChernihivI. B. RiabovPh.D., Associate Professor, Department of Marketing, PR-Technologies and Logistics Chernihiv National Technological

THE ROLE OF CREATIVITY IN ADVERTISING ACTIVITY

У статті розглянуто сутність та особливості рекламного креативу, його влив на маркетингові комунікації, як засіб швидкого реагування і цільового впливу на споживачів та посередників. Рекламний креатив є усвідомленою діяльністю, спрямованою на отримання певних результатів, що здатна використовувати елементи сучасного мистецтва для створення бажаного образу бренду. Деякі товари слід рекламувати не за стандартними правилам, а застосовуючи оригінальні засоби і прийоми. Головним тут є- намагання здивувати споживача за допомогою надання йому незвичайних, яскравих, оригінальних рішень, які б виходили за рамки звичного.[||]The essence and peculiarities of advertising creativity, its influence on marketing communications as a means of rapid response and targeted influence on consumers and intermediaries are considered in the article. Creative creativity is a conscious activity aimed at obtaining certain results that can use elements of contemporary art to create the desired image of the brand. Some products should be advertised not by standard rules, but by using original means and techniques. The main thing here is the attempt to surprise the consumer by providing him with unusual, vivid, original solutions that would go beyond the usual.
Studies show that advertisers should re-focus on a consumer that has changed over the past decade and now expects the advertiser a new, interesting creative product; therefore, advertising agencies need to use the following aspects of their creative work in their work, such as originality, flexibility, development, synthesis and artistic value.
Researchers quantified the impact of each element on sales. All of them had a positive impact, the development was definitely the most powerful result (1.32 with indexation in relation to the general average level of creativity 1.0), followed by artistic value (1.19) then originality (1.06) and flexibility (1 , 03), and the synthesis is only (0.45). However, other studies show that advertising agencies use originality and artistic value more than they use development.

І. Г. Крупельницькак. е. н., доцент Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУЛ. В. Крупельницькийк. т. н., доцент, Вінницький національний технічний університет

ЗАВДАННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ПО ЕТАПАХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ В ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

І. KrupelnitskayaCandidate of Economic Sciences,Associate Professor of the Vinnytsia Trade and Economic Institute of KNTEUL. KrupelnitskyCandidate of of Technical Sciences, Associate ProfessorVinnytsia National Technical University

TASKS OF INTERNAL AUDIT ON STAGES OF RESEARCH WORKS IN INFORMATION TECHNOLOGY INDUSTRY

Розглянуто сучасну специфіку виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у галузі інформаційних технологій в Україні. Зазначено, що внутрішній аудит, як складова частина управлінського контролю є вагомим інструментом збільшення ефективності наукових і конструкторських розробок. Деталізовано виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт за етапами і розглянуто важливі фактори, що впливають на якість виконання робіт на певних етапах, та сформовано завдання для внутрішнього аудиту по кожному етапу. Також акцентовано увагу на можливі наслідки неефективного виконання або контролю, що можуть призвести до фактичних втрат і відмови від подальших розробок. Стаття буде корисною для фахівців як у сфері наукових розробок, так і для фахівців в сфері внутрішнього контролю, оскільки зазначені фактори, що впливають на кінцевий результат можуть бути досліджені більш детально для формування певних алгоритмів та робочих документів внутрішнього аудиту.[||]The modern specificity of research and development work in the field of information technologies in Ukraine is considered. It is noted that internal audit, as an integral part of managerial control, is a powerful tool for increasing the efficiency of scientific and design development. The purpose of this publication is to research and set the objectives of the internal audit, depending on the stage and type of research work in the field of information technology, the definition and characteristics of the inherent features of each stage and the allocation of important factors requiring detailed procedures for conducting qualitative internal audit. Much of the development is currently carried out from the internal reserves of an industrial producer or the firm itself. Therefore, the economic indicators of modern research work, mainly, are crucial for the fate of the most recent developments, and for the research and development teams that perform these works. Consequently, the rational and efficient use of funds allocated for research and development work is a requirement of time.Detailed implementation of research and development work in stages and considered important factors that affect the quality of work at certain stages, and the task for internal audit for each stage is formed. Attention is also focused on the possible consequences of ineffective execution or control, which can lead to actual losses and refusal from further developments. The article will be useful for specialists both in the field of scientific developments and for specialists in the field of internal control, since these factors that influence the final result can be studied in more detail for the formation of certain algorithms and working documents of internal audit. Therefore, research and development is an extremely complex and complex audit object and always requires careful control with a non-standard approach. The quality of information on the progress of R & D implementation does not lose its relevance from the side of internal audit. We reviewed and described the main stages of R & D implementation and identified the main points that are the task of internal audit. In general, it may be noted that, depending on the need for reliability, reliability and relevance of information, it is necessary to create a comprehensive model of audit procedures and a portfolio of working documents to get the executors and R & D leaders to maximize the usefulness of the results of an effective system of internal audit and control.

С. А. Щербінінастарший викладач кафедри економічної теорії та економічної кібернетики, Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваО. Г. Климкостарший викладач кафедри комп’ютерної інженерії, Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваТ. Р. Марочкостудентка, Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

S. ShcherbininaSenior Lecturer, Department of Economic Theory and Economic Cybernetics, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, UkraineO. KlymkoSenior Lecturer, Department of Computer Engineering, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, UkraineT. Marochkostudent, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, Ukraine

APPLICATION OF ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING FOR ANALYSIS OF INDUSTRIAL ENTERPRISE ACTIVITIES

В статті досліджується актуальна для сучасної економіки проблема – можливість застосування економіко-математичного моделювання для обґрунтування перспектив розвитку підприємства, підвищення рівня ефективності його управління та оцінки здатності підприємства до сталого функціонування.
На прикладі статистичних даних промислового підприємства з 2012 р. по 2017 р., розроблено дві моделі лінійної множинної регресії:
– залежності чистого прибутку від собівартості реалізованої продукції, основних засобів та оборотних активів,
– залежності собівартості реалізованої продукції від матеріальних затрат, інших операційних витрат та витрат на оплату праці.
Для побудови та реалізації економіко-математичної моделі використано пакет прикладної програми STATISTICA 10.0 – це універсальна інтегрована система, призначена для статистичного аналізу та обробки даних.[||]In the article an actual problem for the modern economy is considered - the possibility of applying economic and mathematical modeling to substantiate the prospects of enterprise development, increase the level of its management efficiency and assess the company's ability to operate in a sustainable manner.
Economic-mathematical modeling is a mathematical description of the regularities inherent in any object, system, process, expressed using an economic indicator.
Considering economic-mathematical modeling as a process, one can distinguish the following moments in its organization:
- collection and study of information about the properties of the phenomenon, process;
- establishment of rules of construction and the construction of the economic-mathematical model;
- analysis and economic interpretation of the qualities of the model;
- the transition from the abstract information contained in the model to real conditions or phenomena.
Regression analysis is closely related to other statistical methods - the methods of correlation and dispersion analysis. Correlation analysis examines the direction and strength of the statistical link of features. Dispersion analysis investigates the dependence of a quantitative characteristic on one or several qualitative characteristics. Regression analysis is the parameters of the function of the dependence of one feature on one or more other characteristics.
Regression analysis involves to solve two problems. The first is to select independent variables that significantly affect the dependent variable, and to determine the form of the regression equation. This problem is solved by analyzing the relationship that is being studied. The second task - the estimation of parameters - is solved by one or another statistical method of processing data observation.
On the example of statistical data of the industrial enterprise from 2012 till 2017, two models of linear multiple regression are developed:
- the dependence of net profit on the cost of sold products, fixed assets and current assets,
- the dependence of the cost of goods sold on material costs, other operating costs and labor costs.
The package of the application STATISTICA 10.0 is used to construct and implement the economic-mathematical model. It is a universal integrated system designed for statistical analysis and data processing.

О. С. Хринюкк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. КиївВ. В. Петрицькамагістрант кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАКУПКОЮ ТА СПОЖИВАННЯМ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В УМОВАХ НОВОГО РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

O. S. Khryniukсandidate of Economics, assistant professor, associate professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»V. V. Petrytskamaster\'s student of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

IMPROVING ELECTRICAL ENERGY PURCHASE AND MANAGEMENT IN THE CONDITIONS OF THE NEW MARKET OF ELECTRIC POWER ENGINEERING

У статті визначено тенденції, що впливають на рівень витрат підприємств в умовах нового ринку електричної енергії, що розпочав діяти в Україні з 01 січня 2019 року, зокрема «внутрішньодобового» балансуючого ринку. Проаналізовано зміни цін на електричну енергію протягом доби впродовж січня – квітня 2019 року залежно від впровадження та використання схеми функціонування балансуючого ринку електричної енергії. Запропоновано напрямки змін внутрішніх умов функціонування для керування функцією балансуючих об’єктів підприємств на внутрішньодобовому ринку електричної енергії з метою управління його фінансовим потенціалом. В нових умовах рекомендовано формувати спеціальні служби на всіх підприємствах споживачів електричної енергії. Запропоновано новий об’єкт управління для служб енергоменеджменту, а саме – щогодинні обсяги закупки та споживання енергії, розкрито зміст організаційного та технічного напрямків змін умов діяльності підприємств на основі використання принципу ефективності перебудови моделі їхнього функціонування як інструментів управління їх фінансовим потенціалом.[||]The article identifies trends affecting the level of costs of enterprises in the new electricity market, which began to operate in Ukraine from January 1, 2019, in particular the “intra-day” balancing market. Analyzed changes in the price of electricity during the day during January - April 2019, depending on the implementation and use of the scheme of the functioning of the balancing market for electric energy. The directions of changes in the internal operating conditions are proposed to control the function of the balancing objects of enterprises in the intra-day market of electric energy in order to control its financial potential. In the new conditions it is recommended to form special services at all enterprises of consumers of electric energy. A new management object for energy management services has been proposed, namely, hourly volumes of energy procurement and consumption, the content of organizational and technical directions of changes in business conditions of enterprises has been disclosed using the efficiency principle of restructuring their functioning model as tools for managing their financial potential.
In our opinion, there are two ways to reduce the cost of electricity, which were considered in this article, based on the primary information on the operation of the wholesale electricity market, which can be implemented both separately and in a comprehensive way, namely: organizational, consisting in using the schedule average daily consumption as a template for organizing the consumption of electrical energy, altering the work schedule of enterprises and introducing at service enterprises that will deal directly with energy management; technical, provides for the introduction of new technical solutions, first of all, which will provide an opportunity for strict compliance with the balancing schedules through the temporary redistribution of production and the introduction of several shifts of work during the system unloading and reducing their own technical loads on weekends.

І. І. Нагорнак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ПРАЦІ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

I. I. NahornaPhD. (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

LABOR INTELLECTUALIZATION DEVELOPMENT AT AN INDUSTRIAL ENTERPRISE

У статті узагальнено теоретичні засади інтелектуалізації праці підприємства. Було визначено категорію «інтелектуалізація праці», як зростання інтелектуальної діяльності працівників, підвищення рівня професійних та компетентнісних досягнень, вдосконалення праці людини та його результатів, які формують конкурентні переваги підприємства, регіону, держави та суспільства. В роботі визначені чинники негативного впливу на інтелектуалізацію праці підприємства, які дозволили сформувати показники оцінки рівня інтелектуалізації праці на промисловому підприємстві. За допомогою методу математичної статистики було досліджено ряд промислових підприємств та встановлені порогові значення рівнів інтелектуалізації праці. Статистичним методом визначено верхні та нижні границі показників інтелектуалізації праці. Рівень інтелектуалізації праці підприємства було визначено чотирма рівнями: високим, середнім, низьким та критичним. Схематично представлено процес інтелектуалізації праці на промисловому підприємстві, який формується з оцінки його рівня та прийняття відповідних заходів щодо розвитку інтелектуалізації праці на підприємстві.[||]The article is summarizing theoretical foundations of labor intellectualization at the enterprise. The category "labor intellectualization" was defined as the growth of intellectual activity of employees, increase of the level of professional and competent achievements, improvement of human labor and its results, which form the competitive advantages of the enterprise, region, state and society. The work determined the factors of negative influence on the intellectualization of the enterprise's work, which allowed to form indicators for assessing the level of labor intellectualization in an industrial enterprise. Indicators for assessing the level of intellectualization of the industrial enterprise are: the employees' qualification coefficient of the enterprise, intellectualauthority, the enterprise employees' rate of return from the use of intellectual property, the coefficient of personnel turnover, the coefficient of physical aging of personnel, staff resources, staff resources of the enterprise non-productive purposes funds. Using a method of mathematical statistics, a number of industrial enterprises were investigated and the threshold values of intellectualization levels of labor were set. The statistical method determined the upper and lower boundaries of indicators of labor intellectualization. The intervals received were divided at intervals (the number of intervals is equal to the number of labor intellectualization levels). The level of intellectualization of the company's work was determined by four levels: high, medium, low and critical. It has been established that the higher the value of employees' qualification coefficients, intellectual-weapons, the coefficient of employees' profitability of the enterprise from the use of intellectual capital, the staff resources of the funds of production and non-production purposes and the lower the value of the coefficient of personnel turnover and the coefficient of personnel physical aging, the higher the level intellectualization of the industrial enterprise. The process of labor intellectualization at an industrial enterprise is schematically represented, which is formed from the assessment of its level and the adoption of appropriate measures for the development of labor intellectualization at the enterprise.

О. О. Молодідк. е. н., с. н. с., ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва»В. В. Шеменастудент Національний авіаційний університет

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ КОМПАНІЇ

O. O. MolodidPh.d., Senior Researcher, THE STATE «Research institute of building production»V. V. Shemenastudent National Aviation University

GENERAL PRINCIPLES OF ORGANIZATION OF LOGISTICS BUSINESS PROCESSES IN A PHARMACEUTICAL COMPANY

У статті проаналізовано особливості логістичних бізнес-процесів у фармкомпанії. При цьому, визначено основні показники оцінювання ефективності бізнес-процесів у фармкомпанії, до яких відносять: тривалість окремих операцій та процесу загалом, продуктивність праці та вартість процесу. Однією з причин оцінювання логістичних бізнес-процесів, у тому числі й на фармацевтичних підприємствах є ідентифікація «вузьких місць» виробничого процесу. Авторами доведено, що діяльність служби логістики у фармкомпанії недооцінена та сприймається здебільшого з точки зору постачання сировини та матеріалів (ресурсів) на фармацевтичному підприємстві. Виконана ідентифікація основних процесів та підпроцесів логістики у фармацевтичній компанії, що входить у ланцюг поставок. Авторами встановлено, що організація логістичних процесів має створювати єдине ціле з комбінації «ресурси – їх ефективне використання». Аналіз логістичних послуг на фармацевтичному ринку дозволяє стверджувати, що на даний час організацію логістичних систем більшість фармацевтичних компаній прагнуть проводити самостійно, а не звертатись до послуг професійних логістичних операторів. Створення власної логістичної служби зазвичай пов’язане з недовірою фармкомпанії до підприємств-підрядників, які інколи не повною мірою виконують покладені на них обов'язки. Окрім того, важливим фактором, що гальмує передачу підряднику частини бізнес-процесів є їх невпорядкованість. Ще одним стримуючим фактором є відсутність об'єктивної оцінки логістичних витрат. Успіх формування і розвитку логістичної системи фармкомпаній значним чином визначається підходом до проектування інформаційної підсистеми і коректною постановкою задач, що мають бути вирішені при виробництві товарів й наданні послуг. Також, коротко охарактеризовано моделі управління логістикою на фармкомпанії, а також, встановлено, що при проектуванні сучасних систем управління на фармкомпанії зазвичай використовують два підходи: процесний та структурний.[||]The article analyzes peculiarities of logistic business processes in the pharmaceutical company. In this case, the main indicators of evaluation of the effectiveness of business processes in the pharmaceutical company are determined, which include: the duration of individual operations and the process in general, labour productivity and the cost of the process. One of the reasons for assessing logistics business processes, including at pharmaceutical companies, is the identification of “narrow” places in the production process. "Narrow" places and problem areas are usually characterized by overtime duration, but also from the increased cost of individual operations. The authors prove that the activities of the logistics service at the pharmaceutical company are underestimated and perceived mainly from the point of view of the supply of raw materials and materials (resources) to the pharmaceutical company. Identification of the main processes and subprocesses of logistics in the pharmaceutical company are included in the supply chain. The authors found that the organization of logistics processes should create a united whole from the combination of "resources - their effective use." The analysis of logistics services in the pharmaceutical market suggests that, at present, most pharmaceutical companies wish to conduct the organization of logistics systems independently rather than to turn to the services of professional logistics operators. Creating your own logistics service is usually due to the distrust of the pharmaceutical company to contractors, who sometimes do not fully fulfill their responsibilities. In addition, an important factor hampering the transfer of part of the business processes to the contractor is their disorder. Another constraining factor is the lack of an objective assessment of logistics costs. The success of the formation and development of the logistics system of pharmaceutical companies is largely determined by the approach to designing the information subsystem and the correct formulation of tasks to be addressed in the production of goods and services. Also, the models of logistics management on the pharmaceutical company are briefly described, and it is established that in the design of modern control systems at the pharmaceutical company two approaches are usually used: procedural and structural.

А. О. Обознакандидат економічних наук,доцент з/н, декан ВП «Миколаївський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури»(м. Миколаїв, Україна)О. В. Гавриловак. пед. н., ст.викладачкафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу ВП «Миколаївська філія Київського національногоуніверситету культури і мистецтв» (м. Миколаїв, Україна)І. А. Федотоввикладач кафедри культурології ВП «Миколаївська філія Київського національногоуніверситету культури і мистецтв» (м. Миколаїв, Україна)

АНАЛІЗ СТАНУ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ У ВІДПОВІДНОСТІ З МІЖНАРОДНИМИ РЕКОМЕНДАЦІЯМИ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

A. O. OboznaPhD of Economics,Associate Professor, dean VP "Mykolayiv Faculty of Management and Business of Kyiv University of Culture" (Mykolayiv, Ukraine)О. V. HavrylovaPhD of Pedagogical,VP \"Mykolaiv branch of the Kyiv National University ofCulture and Arts\" (Mykolayiv, Ukraine)I. A. FedotovlecturerDepartment of Cultural Studies VP \"Mykolaiv branch of the Kyiv NationalUniversity of Culture and Arts\" (Mykolayiv, Ukraine)

ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE DOMESTIC TOURISM INDUSTRY IN CONFORMITY WITH INTERNATIONAL RECOMMENDATIONS OF STATISTICAL INDICATORS

В ході наукового дослідження виявлено особливості розробки прогнозів розвитку туристичної галузі на міжнародному рівні та його вплив на добробут населення країн світу, в тому числі в Україні.
Щорічно у світі відбувається понад 800 млн. подорожей, половина з яких - у межах Європи. Близько 60% цих подорожей пов’язано з відпочинком. Частка туризму у світовому експорті товарів і послуг складає коло 13%, у країнах ЄС - 14%.
Проаналізовано, що туристична галузь формує 8% сукупного ВВП країн ЄС, забезпечує майже 11% економічного зростання, у ній зайнято 12% світових трудових ресурсів.
Авторами надано головні тенденції розвитку туризму у світі, а саме:
- скорочення тривалості й збільшення кількості туристичних подорожей, що, зокрема, сформувало попит на туристичні пропозиції, які надають можливість відвідати значну кількість місць за коротший час;
- активне залучення держав у конкурентну боротьбу за вплив на параметри міжнародного туристичного потоку, у тому числі через реалізацію державних програм;
- запровадження нормативної бази та фіскальної політики, сприятливої для розбудови туристичної індустрії;
- створення ефективних механізмів установлення і підтримання рівноваги між збереженням природних й історико-культурних ресурсів та туристичною діяльністю.
Навіть в умовах економічної кризи у світовій індустрії туризму зберігалися позитивні тенденції. Нині з’являються нові потужні туристичні ринки, нові успішні гравці.
За допомогою аналітичного прогнозу ВТО стосовно розвитку світового туризму, визначено найпопулярніші види туризму до 2020 року: пригодницький, круїзний, екологічний, культурно-пізнавальний, тематичний, екстремальний.
У світовій практиці туризм має суттєвий вплив на забезпечення розвитку соціально-економічних процесів у країні та є важливим елементом її загальної стратегії.
Тому економічний і соціальний прогноз розвитку туристичної галузі - це частина прогнозу розвитку економіки та соціальної сфери країни. Він потребує врахування своїх особливостей у сучасних умовах.[||]In the course of scientific research the features of the development of tourism industry development forecasts at the international level and its influence on the welfare of the population of the world, including Ukraine, were revealed.
Every year in the world there are more than 800 million journeys, half of which - within Europe. About 60% of these trips are connected with rest. The share of tourism in world exports of goods and services is around 13%, in the EU countries - 14%.
It is analyzed that the tourism industry forms 8% of the total GDP of the EU countries, provides almost 11% of economic growth, it employs 12% of world labor resources.
The authors provide the main trends of tourism development in the world, namely:
- reduction of the duration and increase of the number of tourist trips, which, in particular, has generated demand for tourist offers, which provide an opportunity to visit a significant number of places in a shorter time;
- active involvement of states in the competition for influence on the parameters of the international tourist flow, including through the implementation of state programs;
- introduction of the regulatory framework and fiscal policy conducive to the development of the tourism industry;
- creation of effective mechanisms for establishing and maintaining a balance between the conservation of natural and historical and cultural resources and tourism activities.
Even in the context of the economic crisis in the global tourism industry, there were positive trends. Nowadays there are new powerful tourist markets, new successful players.
With the help of the analytical forecast of the WTO on the development of world tourism, the most popular types of tourism until 2020 are defined: adventure, cruise, ecological, cultural-cognitive, thematic, extreme.
In world practice, tourism has a significant impact on the development of socio-economic processes in the country and is an important element of its overall strategy.
Therefore, the economic and social forecast for the development of the tourism industry is part of the forecast of the development of the economy and the social sphere of the country. He needs to take into account his peculiarities in modern conditions.

Т. О. Харченкок. е. н., доцент кафедри менеджменту,Київський національний університет технологій та дизайну

СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСВ

Tetiana KharchenkoPh.D. of Economic sciences, Associate Professor of Department of management,Kyiv national University of technologies and design

SOCIALLY RESPONSIBLE MARKETING AS THE BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES

У статті досліджено вплив соціально-відповідального маркетингу на розвиток промислових підприємств. В результаті чого виявлено, що соціально-відповідальний маркетинг стає важливою сполучною ланкою між зовнішнім середовищем, стратегічними планами підприємства та його соціально-відповідальними прагненнями. Досліджено моделі корпоративної соціальної відповідальності, а саме модель А. Керолла та модель Ж.Лантоса, проведено співставлення характеристик форм корпоративної соціальної відповідальності описані в цих моделях із особливостями класичного, соціального і соціально-відповідального маркетингу. Встановлено залежність концепцій корпоративної соціальної відповідальності і соціально-відповідального маркетингу. З метою представлення економічних пріоритетів підприємства на функціональному рівні маркетингової діяльності у статті представлено соціально-відповідальні акценти маркетингових цілей підприємства, які здатні привести його до успіху. Визначено результативність впровадження комплексу соціально- відповідального маркетингу у діяльність підприємства та запропоновано основні напрямки розвитку соціально-відповідального підприємства.[||]This article explores the impact of socially responsible marketing to industrial development, since the direction of the company in recent years is the most important. This concept is a response to the objective reality of the socio-economic environment, and the desire of consumers to buy products eoloho- and socio-responsible producers. As a result, found that socially responsible marketing is an important link between the environment, the strategic plans of the company and its socially responsible aspirations. The model of corporate social responsibility, namely ModelA. Carroll and model Zh.Lantosa, conducted comparing the characteristics of CSR forms described in these models with classic features, social and socially responsible marketing. The dependence of the concepts of corporate social responsibility and socially responsible marketing. As socially responsible marketing is an important link between the environment, the strategic plans of the company and its social responsibility aspirations is to present the economic priorities on a functional level marketing in the article the socially responsible focus marketing goals of the company that are able to bring it success. Determined implementation of complex performance of socially responsible marketing in the company. It is noted that the introduction of socially responsible marketing in enterprise activity can lead to the following results: the introduction of the principles of socially responsible marketing value and enhance brand identity commodity; sufficient awareness of stakeholders on issues and progress in the implementation of socially responsible marketing will increase the number of customers and market share, enhance brand reputation as well as the enterprise market; increased confidence of stakeholders and increase market share and sales and increase the efficiency of the enterprise it will open new opportunities for development. So, implementation of socially responsible marketing activities in the company are appropriate and reasonable measures for its further development. Currently remain undiscovered issues relating to accountability and results assessment methodology of social responsibility is marketing. These issues require further study.

В. Ф. Мінкак. е. н., доцент, УкрДУЗТІ. В. Підопригорак. е. н., доцент, УкрДУЗТ

BИЗНАЧЕННЯ ДЮРАЦІЇ КУПОННОЇ ОБЛІГАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕФЕКТИВНОЇ СТАВКИ ДОХІДНОСТІ

V. F. MinkaPhD in Economics, Associate ProfessorI. V. PidoprygoraPhD in Economics, Associate Professor

DETERMINATION OF DUUCATION OF COUPAL BONDS WITH USE OF EFFICIENT FEEDBACK

Одним з основних джерел ризику будь – якого фінансового інструменту є ризик зміни ринкових процентних ставок. Цій ризик можна вважати одним з основних внутрішніх ризиків оскільки динаміку зміни ринкових процентних ставок складно прогнозувати. Метод аналізу дюрацій є наряду з гепом найвідомішим , так званим, комплексним способом аналізу ризику змінення процентної ставки. Він ґрунтується на здатності дюрації відображати чутливість поточної вартості фінансового інструменту до зміни процентних ставок. Різниця між середньою дюрацією активів і пасивів на кожному часовому інтервалі характеризує позицію, яку займає банк стосовно зміни ризику зміни процентної ставки на даному інтервалі. З використанням ефективної ставки дохідності, яка є істиною, а не номінальною в випадку, коли одиничний період виплат менш року, отримані оригінальні вирази, що значно спрощує і підвищує достовірність визначення вартості облігації з постійним купоном та її дюрації.[||]In the modern world, a significant inclination is made on the definition of the economic aspect of risks associated with the implementation of financial and managerial activities, operations of banks, insurance companies and exchanges, etc. The higher the level of economic, political and social interdependence, the more complex the form take the risks, the more difficult they are to identify, measure, manage influence. The wave of financial crises that swept across the globe has demonstrated the subordination of global financial markets (including domestic ones) to the impact of risk factors.

Д. М. Квашукк. е. н, доцент кафедри економічної кібернетикиНаціонального авіаційного університетуВ. В. Підлужнійстудент кафедри економічної кібернетики Національного авіаційного університету

ДІАГНОСТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ РОСЛИН З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ФЕРМЕРСЬКИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ

Метою даної статті є розгляд теоретичний та прикладних аспектів, що пов’язані з технологічним вдосконаленням та підтримкою дрібних фермерських домогосподарств в Україні та підготовкою їх до висококонкурентних умов, поява яких, пов’язана із процесами, що передують відкриттю земельного ринку.
Основна задача, показати сучасні можливості для застосування технологій машинного зору дрібним підприємцям, основний вид економічної діяльності яких, є сільське господарство. Разом з тим наголошено на актуальності оцінки ризиків в сільському господарстві, які визначають рівень економічної безпеки даного виду діяльності.
Досліджено нагальні потреби в підвищенні конкурентоздатності дрібних аграріїв, які мають поступово освоювати технологічну сферу застосування штучного інтелекту.
Розглянуто основні принципи застосування технологій машинного зору та можливості їх використання в умовах сучасності.
Також, було визначено економічну ефективність машинного зору, що в рази перевищує ефективність людської праці. Перш за все це обумовлено витратами на оплату праці, відсутністю людського фактору та точністю розрахунків.
Проаналізовано ряд не вирішених питань, які пов’язані із економічною безпекою вітчизняних аграріїв, а саме їх можливостями використовувати сучасні інформаційні технології для розвитку власних домогосподарств.
Досліджено міжнародний досвід застосування технологій розпізнавання образів в аграрній сфері, зокрема ряд складових, які можуть застосуватись фермерськими домогосподарствами у сфері автоматизованого розпізнавання хвороб рослин.
Розглянуто можливості виділення специфічних ознак таких хвороб на відеозображеннях та ідентифікації їх обчислювальними засобами.
Визначені найбільш придатні способи для використання машинного зору дрібними фермерами. [||]The purpose of this article is to examine the theoretical and applied aspects related to the technological improvement and support of small farm households in Ukraine and their preparation for highly competitive conditions, the emergence of which is associated with the processes preceding the opening of the land market.
The main task is to show modern possibilities for the application of technologies of machine vision for small entrepreneurs, the main type of economic activity of which is agriculture. At the same time, the importance of assessing the risks in agriculture, which determine the level of economic security of this type of activity, is emphasized.
The urgent needs in increasing the competitiveness of small farmers, who must gradually master the technological sphere of artificial intelligence application, are investigated.
The basic principles of the use of technologies of machine vision and possibilities of their use in modern conditions are considered.
Also, the economic efficiency of machine vision, which exceeds the efficiency of human labor, has been determined. First of all, this is due to labor costs, the lack of a human factor and the accuracy of calculations.
The author analyzes a number of unresolved issues related to the economic security of domestic farmers, namely their ability to use modern information technology for the development of their own households.
The international experience in applying image recognition technologies in the agrarian sector is explored, in particular a number of components that can be applied by farm households in the field of computer-aided plant disease recognition.
The possibility of identifying specific features of such diseases on video images and identification of their computing means are considered.
The most suitable methods for the use of machine vision by small farmers are determined.

Н. С. Приймакк.е.н., доцент,завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адмініструванняДонецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

КЛАСИФІКАЦІЯ ОПОРУ ЗМІНАМ ТА ЙОГО ОЦІНЮВАННЯ В РАМКАХ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ПІДПРИЄМСТВА

N. S. PryymakPhD in Economic sciences, Associate Professor, Head of Department of marketing, management and public administration, Donetsk National University of Economy and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky, Kriviy Righ

CLASSIFICATION OF RESISTANCE TO CHANGE AND ITS EVALUATION WITHIN THE FRAMEWORK OF THE MANAGEMENT SYSTEM OF CHANGES IN THE ENTERPRISE

Сучасний менеджмент підприємства нерозривно пов'язаний із впровадженням змін на всіх рівнях та у всіх сферах діяльності. Не існує змін, які б повністю задовольняли запити та очікування всіх складових соціально-економічної системи підприємства. Саме така властивість процесу змін обумовлює існування опору змінам.
Метою даного дослідження виступає обґрунтування підходів до оцінювання опору змінам на підприємствах для забезпечення цілей ефективного управління змінами.
У статті запропоновано класифікацію опору змінам за наступними ознаками: 1) за рівнем виникнення; 2) за формами прояву; 3) за інтенсивністю прояву; 4) за силою впливу на зміни; 5) за наслідками опору для системи управління змінами; 6) за сферою виникнення; 7) за тривалістю існування.
У дослідженні запропоновано процес оцінки опору як інтегрованої складової управління змінами, яка включає: ініціалізацію змін; визначення мети оцінки опору, формулювання її цілей та завдань; ідентифікацію причин опору змінам; оцінку опору за допомогою експертних методів; визначення рівня лабільності до змін та встановлення рівня обумовленості прояву опору змінам корпоративною культурою підприємства; розробку та реалізацію заходів подолання опору змінам на підприємстві.[||]Modern management of the enterprise is inextricably linked with the introduction of changes at all levels and in all spheres of activity. There are no changes that fully satisfy the demands and expectations of all components of the socio-economic system of the enterprise. It is this property of the process of change that causes the existence of resistance to change.
The purpose of this study is to justify approaches to assessing resistance to changes in enterprises to ensure the goals of effective change management.
The article proposes the classification of resistance to changes on the following features: 1) on the level of origin; 2) according to the forms of manifestation; 3) in intensity of manifestation; 4) by force of influence on changes; 5) the effects of resistance for the change management system; 6) in the sphere of origin; 7) for the duration of existence.
The research proposes the process of estimating resistance as an integrated component of change management, which includes: initialization of changes; definition of the purpose of resistance assessment, formulation of its goals and objectives; identification of causes of resistance to changes; assessment of resistance using expert methods; determining the level of lability for change and establishing the level of conditionality of the display of resistance to changes in corporate culture of the enterprise; development and implementation of measures to overcome resistance to changes in the enterprise.
To identify the level of resistance to changes, it is proposed to use a methodology based on the study of the degree of its manifestation at three levels: individual, group and system.

Р. Б. Таратулакандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри земельного кадаструЛьвівський національний аграрний університет, м. Дубляни

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В УКРАЇНІ

R. B. TaratulaPh.D. in Economics, Head of the Department of land cadastreLviv National Agrarian University, Dubliany

DIRECTIONS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF LAND MANAGEMENT INFORMATION SUPPORT IN UKRAINE

Здійснено аналіз сучасного стану та проблем інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами в Україні. Доведено, що складність взаємозв’язків та постійний взаємообмін інформацією між різними підсистемами управління земельними ресурсами обумовлює необхідність застосування процесного підходу до інформаційного забезпеченням управлінської діяльності в сфері землекористування. Досліджено світовий досвід функціонування інтегрованих земельно-інформаційних системи, а також запропоновано шляхи його імплементації у вітчизняній системі землекористування. З метою підвищення ефективності інформаційного забезпечення системи управління земельними ресурсами обґрунтовано доцільність інтеграції усіх відомостей про земельні ділянки різних направленостей у комплексну систему за природними, економічними та юридичними ознаками.
Запропоновано напрями підвищення ефективності інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами в Україні. Ключовим інструментом імплементації вказаних напрямів у практичну площину є запропонована структурна схема функціонування єдиного інформаційного простору управління земельними ресурсами шляхом цілеспрямованого поєднання інформаційних потоків, які формуються в інформаційних системах земельного кадастру, моніторингу та обліку земель, землевпорядному та картографо-геодезичному фондах, а також відомчих кадастрах та базах даних. Таке поєднання інформаційних потоків в єдиній земельно-інформаційній системі дозволить підвищити ефективність та оперативність інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами, зокрема шляхом вирішення проблем фрагментарності інформаційного фонду, дублювання і суперечливості інформації, що надходить з різних джерел.[||]An analysis of the current state and problems of information support for land management in Ukraine has been carried out. It is proved that the complexity of interconnections and the constant interchange of information between different subsystems of land resources management necessitates the use of a process approach to information support for management activities in the land use sphere. The world experience of functioning of integrated land information systems has been investigated, and the ways of its implementation in the domestic land use system have been proposed. In order to increase the efficiency of information support of the land management system, it is reasonable to integrate all information of different orientation into a comprehensive system by natural, economic and legal grounds.
Directions of increasing the efficiency of information support for land management in Ukraine are proposed. A key tool for the implementation of these areas in practice is the proposed structural scheme for the functioning of a single information space for land management through a targeted combination of information flows that are formed in the land cadastre information systems, land monitoring and accounting, land management and cartographic and geodetic funds, as well as departmental cadastres and databases. This combination of information flows in a single land information system will improve the efficiency and effectiveness of information support for land management, in particular by solving the problems of fragmentation of the information fund, duplication and inconsistency of information from different sources.

О. О. Казакк. е. н., доцент кафедри фінансів та економіки,Київський Університет імені Бориса Грінченка

МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

O. KazakPhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Finance and EconomicsBorys Grinchenko Kyiv University

SIMULATION OF EFFICIENCY OF PRODUCTION ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

У статті запропоновано і реалізовано методичний підхід щодо моделювання ефективності виробничої діяльності підприємства. На основі використання багатофакторного кореляційно-регресійного аналізу побудовано мультиплікативні моделі виробничої функції Кобба-Дугласа для Товариства з додатковою відповідальністю «Русь», де результуючою ознакою взято чистий дохід від реалізації продукції, а факторними – залишкову вартість основних засобів як фактор капіталу, річний фонд оплати праці як трудовий фактор (за даними 2009-2018 рр.). На основі моделі виробничої функції побудовано цільову функцію і одержано розв’язки задач максимізації операційного прибутку для короткострокового і довгострокового періодів. За результатами оптимізації розроблено оптимальні плани розвитку: оперативний і стратегічний, можливість реалізації яких у господарській діяльності ТДВ «Русь» стане перспективою подальших досліджень автора.[||]The production activity of the enterprise is conditioned by the proper interaction, which determines for this process the factors of personnel, objects of labor and their means. Industrial relations in terms of saving the combined costs of live and work labor to obtain the final positive result from its activities and the amount of invested or spent in production resources are reflected by the integrated economic category "efficiency". This study defines the concept of economic efficiency as a positive result of the financial and economic activity of an enterprise, which covers all costs of its implementation and contains the net profit that remains for business development. It is substantiated the use of the methodological apparatus of profit maximization based on the combination of modeling of production function and costs to increase the efficiency of the economic activity of Superadded Liability Company “Rus”. The article proposes and implements a methodical approach for modeling the efficiency of production activity of an enterprise. Based on the use of multifactor correlation-regression analysis, Cobb-Douglas multiplicative production function models were constructed for the Superadded Liability Company “Rus”, where the net income from sales of the product was taken as a result and the residual value of fixed assets as a factor of capital, the annual fund as a labor factor (according to 2009-2018). Based on the model of the production function is constructed objective function and the resulting solutions of maximizing operating profit for short and long periods. In particular, improving the economic performance of Superadded Liability Company “Rus” can be achieved through the intensification of the production process, and therefore is required additional investment and innovation. In order to develop the enterprise in the long run and increase the efficiency of its production activity, it is necessary to additionally involve 14 employees, optimize material costs and acquire modern fixed assets. According to the results of optimization, optimal development plans have been developed: operational and strategic, the possibility of which implementation of the economic activity of Superadded Liability Company “Rus” will become a prospect for further researches of the author.

О. О. Юшкевичк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і підприємництва, Державний університет «Житомирська політехніка»

ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. YushkevychPhD in Economics, Associate Professor Zhytomyr Polytechnic State University

THE CONCEPT OF ECONOMIC AND ECOLOGICAL MECHANISM OF AGRICULTURAL ENTERPRISES DEVELOPMENT

В статті проаналізовано та узагальнено категоріальний апарат щодо сутнісного та змістовного наповнення поняття економіко-екологічний механізм забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств. Виявлено специфічні особливості економічного механізму забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств за формами прояву та з урахуванням взаємозв'язку і залежності умов розвитку від екологічного фактора. Теоретичні дослідження в сфері екологічного регулювання дозволили сформулювати ряд критеріїв, яким повинен задовольняти механізм забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств, а саме: ефективність витрат; соціально справедливий розподіл витрат; адміністративне впровадження; інституційна відповідність; доцільність поєднання двох типологічно різних методів екологічного регулювання. Запропоновано застосування терміну «економіко-екологічна взаємодія», оскільки провідним є економічний елемент, а визначальним – екологічний. Через економіку сільськогосподарське підприємство мінімізує забруднення продукції та прямо впливає на екологічні процеси пов’язані з виробництвом, споживанням та безпекою праці. Це визначило назву запропонованого механізму – економіко-екологічний.[||]The article analyzes and summarizes the categorical apparatus for the essential and substantive content of the concept of economic and ecological mechanism for ensuring the development of agricultural enterprises. The specific features of the economic mechanism of ensuring the development of agricultural enterprises are defined according to the forms of manifestation and taking into account the relationship and dependence of development conditions on the ecological factor. It is established that the exclusive role in the mechanism of ensuring the development of agricultural enterprises belongs to the economic component, because it involves the efficient allocation and use of limited resources.
The following types of regulation in ensuring development are characteristic for agricultural enterprises: self-preservation – provides a fundamental possibility of further functioning with the old integrity; self-development – guarantees the preservation of the system in the future, because through innovation the ability to change the nature of integrity, goals and methods of exchange with the external environment is gained. Theoretical researches in the sphere of ecological regulation have made it possible to formulate a number of criteria that must be met by the mechanism for ensuring the development of agricultural enterprises, namely: cost efficiency; socially fair distribution of costs; administrative implementation; institutional compliance; expediency of combining two typologically different methods of ecological regulation. It is proposed to use the term “economic and ecological interaction”, because the economic element is the leading, through the economy the agricultural enterprise minimizes products pollution and directly affects the ecological processes associated with production, consumption and safety, and ecological is the determining element. This defined the name of the proposed mechanism – economic and ecological.

І. М. ДаценкоНаціональний університет харчових технологій

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ІНВЕСТУВАННЯ НА ФОНДОВИХ РИНКАХ

I. DatsenkoNational University of Food Technology

PERSPECTIVE FIELDS OF INVESTING ON STOCK MARKETS

Стаття присвячена актуальним питанням інвестування на фондових ринках. Розглянуто американський фондовий ринок з його основними біржами, котрі займають лідируючі позиції в світі фінансів. Звертуто увагу на те, що міжнародна фондова біржа формується за допомогою поєднання в єдину систему фондових ринків багатьох країн. Фондовий ринок забезпечує перенаправлення капіталу з однієї економічної сфери в іншу. А біржа, у свою чергу, надає необхідні умови для нормального функціонування ринку та його відповідної роботи. До головних функцій фондової біржі відносять: посередницьку, індикативну та регулятивну.
Досліджено можливості вкладення коштів для тих інвесторів, які надають перевагу мінімальному рівню ризику, а також переваги роботи з цінними паперами великих надійних компаній з високим рівнем ліквідності та капіталізації, дивіденди за акціями яких виплачуються стабільно, результати діяльності компанії на них не впливають. Придбати або продати такі цінні папери можна в будь-який час. Структуровано вимоги до наведеного виду цінних паперів.
Встановлено, що деякі проекти в певних сферах інвестування розраховані на короткострокову перспективу і швидко приносять дохід, а для інших розробляються довгострокові плани і кошти отримуються через десятки років, а також, що політичні обставини в світі та стрімкий розвиток технологій мають значний вплив на формування інвестиційних трендів. Запропоновано найбільш привабливі напрями вкладення коштів в світі, які останнім часом набувають популярності серед інвесторів. Їх увагу привертає сфера охорони здоров’я та медицини, а саме антивікове лікування та штучний інтелект. Поряд виступає технологічна сфера, яка розвивається швидкими темпами. Ще одна галузь, яка динамічно формується – аерокосмічна. Також порушено питання про актуальність інвестування в аграрний сектор України, тобто вітчизняні ринки мають великі перспективи.[||]The article is devoted to actual issues of investment in stock markets. Considered the American stock market with its major exchanges, which occupy a leading position in the world of finance. The attention is drawn to the fact that the international stock exchange is formed by combining into a single system of stock markets in many countries. The stock market provides for redirection of capital from one economic sphere to another. And the exchange, in turn, provides the necessary conditions for the normal functioning of the market and its related work. The main functions of the stock exchange include: intermediary, indicative and regulatory.
The possibilities of investing for those investors who prefer the minimum level of risk, as well as the advantages of working with securities of large reliable companies with a high level of liquidity and capitalization, dividends on which shares are paid stable, the results of the company does not affect them. You can buy or sell such securities at any time. Requirements for the above type of securities are structured.
It is established that some projects in certain spheres of investment are designed for the short-term and quickly generate income, while for others long-term plans are developed and funds are obtained over decades, and that the political circumstances in the world and the rapid development of technologies have a significant impact on the formation of investment trends. The most attractive ways of investing in the world, which have recently become popular among investors, are offered. Their attention is attracted by the field of health and medicine, namely anti-aging treatment and artificial intelligence. Along with the advancing technological sphere, which develops at a rapid pace. Another field, which is dynamically formed, is aerospace. Also, the question of the urgency of investing in the agricultural sector of Ukraine is raised, that is, domestic markets have great prospects.

А. А. Возненкоаспірант, ДННУ «Академія фінансового управління» м. Київ, Україна

ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ

A. Voznenkopostgraduate student, SESI «Academy of Financial Management» Kyiv, Ukraine

INFLUENCE OF STATE FINANCING ON THE COMPETITIVENESS OF SPACE INDUSTRY

Механізм державного регулювання комічної галузі має корелюватися з ринковим механізмом та забезпечувати прозоре та дієве конкурентне середовище. Космічна галузь визначає довгостроковий економічний розвиток держави, виступає каталізатором розроблення та впровадження інноваційних технологій, забезпечує науково-технологічний рівень інших галузей. Структурна перебудова космічної галузі є одним із пріоритетів державної промислової політики, засобом реалізації інноваційної стратегії економічного зростання, утвердження України як високотехнічної держави. Об’єм податків та обов’язкових платежів, сплачених суб’єктами космічної діяльності до державного бюджету, у 10 разів більший коштів отриманих із бюджету на виконання космічної програми у 2018 році. Метою статті є оцінка впливу державного фінансування на конкурентоспроможність космічної галузі. Матеріалами дослідження є інформаційно-статистична інформація міжнародних аналітичних агентств та державних статистичних органів, монографії, статті вітчизняних і зарубіжних вчених. У науковому дослідженні використано сукупність підходів та методів, серед яких діалектичний та структурний методи застосовано для розкриття сутності державного фінансування; метод аналізу, синтезу, статистики – для оцінки впливу державного фінансування на конкурентоспроможність космічної галузі. У дослідженні проаналізовано практичні аспекти державного фінансування космічної галузі.[||]The mechanism of state regulation of the comedy industry should be correlated with the market mechanism and ensure a transparent and effective competitive environment. The space industry determines the long-term economic development of the state, acts as a catalyst for the development and implementation of innovative technologies, provides the scientific and technological level of other industries. The restructuring of the space industry is one of the priorities of the state industrial policy, a means of implementing the innovative strategy of economic growth, the establishment of Ukraine as a high-tech state. The volume of taxes and compulsory payments paid by the subjects of space activity to the state budget is 10 times higher than the funds received from the budget for the implementation of the space program in 2018. The cosmic program of Ukraine did not become a government and effective instrument of the state power, but it is also important to study the actual level of the actual program with a program, it is not possible to complete the delivery of the program. A mechanism for evaluating the implementation and financing of the state program at all stages of its implementation, which should take into account the peculiarities of the functioning of the state financial system throughout the budget period, needs to be introduced. It is important to develop a methodology in which the valuation procedures are maximally formalized and enable the estimation of the quantitative performance indicators (indicators) based on the values of the actual measurement parameters contained in the accounting, financial and statistical documentation.

Н. А. Лісевичаспірантка, Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам’янець-Подільський

ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА АГРОПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

N. Lisevichpostgraduate student, Podilsky State Agrarian and Technical University,Kamyanets-Podilskyi city

TRENDS OF INNOVATION AND INVESTMENT DEVELOPMENT OF PRODUCTION OF ANIMAL PRODUCTION BY AGROINDUSTRIAL ENTERPRISES

Основним завданням аналізу обсягів виробництва продукції тваринництва є пошук можливостей нарощування виробництва продукції галузі, поліпшення її асортименту і якості. Це актуально, особливо тепер, коли економічна ситуація в країні не сприяє розвитку тваринництва. Це ускладнює роботу кожного сільськогосподарського підприємства і вимагає розробки цілеспрямованих заходів щодо найповнішого використання потенціалу галузі і підвищення її ролі в економіці господарства.
Дослідження проводилось на основі системного підходу до використання статистичних даних. Матеріалами для даного дослідження слугували праці вітчизняних вчених, статистичні збірники, власні напрацювання. В статті використовувалися такі методи дослідження, як монографічний, порівняльно-аналітичний, спостереження, а також табличний метод подання інформації.
При здійсненні аналізу обсягів виробництва продукції тваринництва необхідно враховувати особливості розвитку галузі тваринництва: виробництво продукції значною мірою залежить від біологічних особливостей тварин; розвиток даної галузі тісно пов'язаний з розвитком рослинництва; тут ширше застосовуються різні форми організації виробництва: від великих тваринницьких комплексів до фермерських господарств та ін. Врахування вищенаведених застережень підвищує якість аналітичної роботи, сприяє ширшому використанню результатів, аналізу в управлінні галуззю.[||]The main objective of the analysis of livestock production is the search for opportunities for increasing the production of the industry, improving its range and quality. This is relevant, especially now, when the economic situation in the country does not contribute to the development of livestock. This complicates the work of each agricultural enterprise and requires the development of targeted measures to maximize the potential of the industry and increase its role in the economy of the economy.
The study was conducted on the basis of a systematic approach to the use of statistical data. Materials for this study were the works of domestic scientists, statistical collections, own developments. The article used such research methods as monographic, comparative-analytical. Observation, as well as the tabular method of presenting information.
When analysing the volume of production of livestock products it is necessary to consider features of development of the livestock industry: production of products largely depends on the biological characteristics of animals; the development of this industry is closely linked to development of plant growing; there is increasingly applied various forms of organization of production from major livestock farms to farms, etc. Given the above reservations improves the quality of analytical work, promoting a wider use of the results of the analysis in management industry.
In our opinion, the negative influence on the functioning of the livestock sector, the reduction of livestock and the reduction of production are: the dominance of natural processes on the milk and milk products market; lack of normative provision of the contractual system, including the integration relations; monopolization of chains of promotion of dairy products from producer to consumer with appropriate influence on price situation; inadequate level of breeding and breeding work and technological support of the industry; lack of support for the integration of production, processing and marketing of dairy products, which increases the disparity of inter-industry prices; the absence of effective state policy in previous years regarding the creation of favorable economic conditions for the development of the industry.
At all stages of the development of the livestock industry, we consider it necessary to adhere to the following directions: organizational - to explain the necessity of creation of cooperatives, associations, unions, communal enterprises, through which to sell industry products to processing enterprises, bypassing intermediaries; technological - to teach: how to keep, feed the livestock and provide production that meets the existing requirements in Ukraine and the European Union; ecological - production of the industry without the use of drugs, feeds, substances that negatively affect the quality of products; economic - to develop conditions for profitable management of small businesses, studying the foundations of entrepreneurial activity, etc .; legal - clarification of the current legislation on animal husbandry, and an explanation of the consequences of Ukraine's accession to the WTO.
At this stage of development of agricultural production, there is an urgent need for the restoration of livestock and the growth of livestock production. For this we consider it necessary: create conditions conducive to the development of business entities of all forms of ownership on the basis of widespread use of funds from the regional and district budgets; to resume the work of farms in agricultural enterprises, and to ensure the increase of cattle population in private households of citizens; to ensure accelerated development of the industry by establishing a basic breeding farm for cattle breeding in the area; to increase the volume of sales of livestock products both at the expense of agricultural enterprises and through the development of small farms in the private sector; create appropriate conditions for the stable distribution of products of the processing and food industry; to introduce biotechnology to accelerate the selection, retrieval of young animals with high genetic potential of productivity and reproduction; to organize directed growth of young animals for replenishment of the main herd; to increase the number of jobs in the village.

А. А. Машевськаасистент кафедри бухгалтерського обліку,Вінницький національний аграрний університет

НАУКОВІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ

A. A. Mashevskayaassistant lecturer of the department of accountingVinnytsia National Agrarian University

SCIENTIFIC AND THEORETICAL ASPECTS OF REFORMATION OF LOAN PAYMENT

В статті розглядаються наукові та теоретичні аспекти реформування системи оплати праці в Україні, при цьому зазначаються основні й актуальні недоліки системи оплати праці в сучасних умовах, економічні і соціальні наслідки нераціональної оплати праці, також досліджуються проблеми механізму оплати праці, які наданий момент є актуальними в державі та визначаються соціально-економічні наслідки реформування оплати праці. Наголошується на важливості чіткого визначення стратегії формування системи оплати праці, яка б відповідала усім вимогам та потребам. Зазначені основні причини низької заробітної плати в Україні та запропоновані напрями удосконалення організації оплати праці. Досліджено, що реформування оплати праці на підприємствах сприятиме підвищенню конкурентоспроможності на ринку праці, а також підвищенню зацікавленості працюючих у продуктивній, якісній та ефективній роботі. Крім того, зазначається, про важливу роль заробітної плати в забезпеченні сталого розвитку країни, адже всі господарські процеси, що здійснюються завжди пов’язані із працею та її оплатою.[||]The article deals with the scientific and theoretical aspects of reforming the system of remuneration in Ukraine, while highlighting the main and actual shortcomings of the system of remuneration in modern conditions, the economic and social consequences of irregular wages, and examining the problems of the mechanism of remuneration, which are given moment in the state are relevant. and the socio-economic consequences of wage reform are determined.
It is emphasized on the importance of a clear definition of the strategy for the formation of a wage system that meets all requirements and needs. These are the main reasons for low wages in Ukraine and the proposed directions for improving the organization of remuneration. It is researched that wage reform at enterprises will increase the competitiveness of the labor market, as well as increase the interest of employees in productive, qualitative and efficient work. In addition, it is noted about the important role of wages in ensuring sustainable development of the country, because all the economic processes that are carried out are always related to labor and its payment.
Today, wages are the main source of income for workers, and certainly an important means of influencing the improvement of labor discipline of workers. After all, it is wages that play an important role in ensuring sustainable development of the country, and all economic processes that are always carried out are connected with labor and its payment. And the wages and the organization of an effective system of remuneration are one of the most important problems of the labor market in Ukraine.
Problems of reforming and improving the system of remuneration were studied by many domestic and foreign economists such as B.M. Genkin, N. Pavlovskaya, Balkin VN, McCulloch JR, Roberts J., A. Kolot and others. But despite a large number of publications on wage reform, the search for effective tools for influencing wages remains quite relevant.

В. В. Овруцькааспірант, Державний університет інфраструктури та технологій

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНО ОБҐРУНТОВАНИХ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ

V. V. OvrutskaPostgraduate Student, State University of Infrastructure and Technology

FACTORS FOR THE FORMATION OF ECONOMICALLY SOUND COSTS IN THE RAILWAY INDUSTRY

Стаття присвячена визначенню факторів впливу формування економічно обґрунтованих витрат на підприємствах залізничної галузі. Визначено, що розвиток залізничної галузі є передумовою стабільного розвитку економіки країни, розширення зв’язків між підприємствами країни, підвищення захисту економічних інтересів держави, розширення зовнішньоекономічної діяльності в забезпеченні євроінтеграційного вектора розвитку. Від розв’язання питання управління витратами підприємств залізничного транспорту залежить майбутнє однієї зі стратегічних транспортних галузей України. Саме тому основою ефективного розвитку та функціонуванням залізничної галузі є розробка сучасних наукових і практичних аспектів проблеми управління витратами залізничного транспорту та їх обґрунтованість. Виявлено фактори формування економічно обґрунтованих витрат на підприємствах залізничної галузі. Запропоновано класифікаційні ознаки для групування факторів впливу формування економічно обґрунтованих витрат на підприємствах залізничної галузі. Розглянуто фактори, що визначають собівартість послуг та які слід обов’язково використовувати при ціноутворенні.[||]The article is devoted to the definition of the factors influencing the formation of economically justified costs in the railway industry. It is determined that the development of the railway industry is a prerequisite for the stable development of the country’s economy, expansion of ties between the enterprises of the country, enhancement of protection of the economic interests of the state, expansion of foreign economic activity in ensuring the Eurointegration vector of development. The future of one of the strategic transport industries of Ukraine depends on the solution of the issue of managing the costs of railway companies. That is why the basis of efficient development and operation of the railway industry is the development of modern scientific and practical aspects of the problem of railway transport costs management and their validity.
It has been determined that effective management of rail transport, when it is included in the global network of international transport corridors, should be based on the principles of competition, such as systemicity, science, financial support, innovation, legal security, awareness, progressive development. The formation of economically justified costs in the railway industry is regulated by the state, therefore one of the main external factors is legislative and normative regulation. This factor is fundamental in the formation of economically justified costs in the railway industry.
The principles on which state regulation of tariffs, charges and fees is based are considered. Also methods of state regulation of tariffs, fees and fees were analyzed, the main of this methods is the method of economically justified costs. The costs included in the expenditure part of the tariff were determined. Classification features are proposed for grouping the factors of influencing the formation of economically justified expenses at railway enterprises. The factors that determine the cost of services and which must be used when pricing are considered.

Ю. А. Мирошникасистент кафедри готельно-ресторанної справи, Національний університет харчових технологій

АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ LUXURY ПОСЛУГ В 5* ГОТЕЛЯХ

Yuliya Myroshnykassistant of the Department of Hotel and Restaurant Business, National University of Food Technology

ANALYSIS OF THE WORLD EXPERIENCE IN ORGANIZING LUXURY SERVICES IN 5 * HOTELS

Метою статті є оцінка якості послуг “butler service” засобів розміщення України, порівняння з закордонним досвідом.
Методика. Статистичною основою роботи виступають праці вітчизняних авторів у сфері готельного господарства, наукова періодика, ресурси Інтернет-мережі.
Результати. У результаті дослідження проаналізовано послуги персональних батлерів в найдорожчих готелях світу. Наведено основні та неординарні послуги мажордомів.
Наукова новизна. Встановлено основні вимоги до особистих дворецьких в готелях. Проаналізовано основні проблеми створення першокласних служб особистих дворецьких в українських готелях.[||]General formulation of the problem. The hotel business is quite promising
today in development and investing. This is facilitated by the rapid development of technology in the field of hospitality that set for the hoteliers two main objectives: to attract the maximum number of customers by optimizing sales and to conquer the clients by making them regular guests.
In the hotel business only accommodation facilities offering their guests quality hotel services that can’t be carried out without highly skilled and motivated personnel can withstand a tough competition.
The purpose of the article is to assess the quality of "butler service" of accommodation facilities in Ukraine, comparison with foreign experience.
Method. Methodical basis of the study are publications of domestic authors in the sphere of hotel industry, scientific periodicals, resources of Internet-network.
Results. As a result of the research, the services of personal butlers in the most expensive hotels of the world have been analyzed. The general and extraordinary services of majordoms are presented.
Scientific novelty. The basic requirements for personal butler in hotels are determined. The main problems of creating first-class personal butler services in Ukrainian hotels are analyzed.
Practical significance. Additional luxury services are a key factor in competitiveness among 5 * hotels. In order to successfully provide additional services on the basis of the hotel, it is necessary to take into account, besides consumers, offers of competitive facilities, own resources, on the basis of which the company operates. To achieve a high level of competitive ability it’s necessary to provide a proper management, creative approach to work and the organization of unsurpassed additional services that meet the needs of the most demanding consumers.

В. В. Жарніковааспірант кафедри обліку і оподаткуванняКиївського національного торгівельно-економічного університету

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВО–АНАЛІТИЧНОЇ БАЗИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ

Valeria ZharnikovaPostgraduate Student, Department of Accounting and TaxationKyiv National University of Trade and Economics, Ukraine

MODERN APPROACHES TO THE FORMATION OF THE ACCOUNTING AND ANALYTICAL BASIS OF THE ACCOUNTING ORGANIZATION OF CALCULATIONS WITH BUYERS

В умовах євроінтеграції України, стрімкого розвитку цифрової економіки та поглиблення конкуренції управління підприємством потребує удосконалення системи інформаційного забезпечення, яке дасть змогу підвищити якість облікової та аналітичної інформації, що використовується не тільки для економічного аналізу діяльності окремого підприємства, а й для узагальнення результатів у масштабі сфер економічної діяльності загалом.
Функціонування системи обліково–аналітичного забезпечення на вітчизняних підприємствах засвідчує низький рівень зорієнтованості на розробку та прийняття оперативних та рішень, що негативно впливає на ефективне використання існуючих інструментів управління та актуалізує наукові дослідження з розробки концептуальних засад обліково–аналітичного забезпечення управління стратегічним розвитком на торговельних підприємствах.
Основним завданням дослідження є визначення сучасних підходів до формування обліково-аналітичного забезпечення управління торговельними підприємствами, методів ефективного застосування програмного забезпечення для планування, аналізу й оптимізації розрахункової діяльності підприємств торгівлі. Наукова значущість роботи полягає в дослідженні процесу управління торговельним підприємством з урахуванням особливостей розвитку та впровадження інноваційної розрахункової діяльності.
За результатами досліджень запропоновано розширити аналітичний облік інформації про розрахунки з покупцями з урахуванням впливу фінансових і комерційних складових. На основі глибокого аналізу обліково-аналітичних інформаційних систем торговельних підприємств розроблена концептуальна архітектурна модель обліково-аналітичного забезпечення розрахунків з покупцями в торгівлі. [||]The article is devoted to the approaches to the formation of the accounting and analytical base of the organization of the settlements with buyers in trade enterprises.
The basic methods of research are general scientific methods of cognition: comparison, theoretical substantiation, methods of generalization and systematization, etc. The main databases of research are information from Ukrainian companies and foreign enterprises.
The importance of accounting as database providing information of the settlements with buyers in trade enterprises for management substantiated. Attention paid to the definition of the main of accounting and analytical information systems of Ukrainian enterprises and its constituent elements. Among the accounting and analytical systems of enterprises which support settlements with buyers are highlighted: ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management), BI (Business Intelligence), ECM (Enterprise content management), RP (Relations of Payment).
The connection of the elements that form the accounting and analytical components of the accounting and analytical support of the settlements with buyers depending on the type of trade is substantiated. The conceptual architectural model of accounting and analytical support of settlements with buyers in trade developed. The need for parallel implementation of ERP and CRM systems of accounting and analytical support at first stages of building of architectural model of accounting and analytical support are determined. The CRM systems, as one of the dynamic components of the conceptual architectural model of accounting and analytical support of settlements with customers in the modern conditions of the innovation-information economy are determined.

М. В. Рябоконьаспірант Черкаського державного технологічного університету

СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІНЖИНІРИНГОВИХ ШКІЛ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ

M. Ryabokonpostgraduate Cherkasy State Technological University

STRATEGIC ASPECTS OF ENGINEERING SCHOOLS’ DEVELOPMENT DURING THE TRANSITION TO THE INNOVATIVE ECONOMY

У статті досліджено концептуальні основи формування стратегій розвитку інжинірингових шкіл. Визначено внутрішні і зовнішні передумови розвитку інжинірингових шкіл, основні завдання стратегії їх розвитку, напрямки та цільові індикатори (критерії) розвитку. Досліджено інформаційні системи, які можуть використовуватись в організаційній діяльності інжинірингових шкіл, фінансово-інвестиційні аспекти їх стратегічного розвитку. Визначено місце інструментів управління ризиками та підвищення ефективності комунікацій у формуванні механізму управління інжиніринговими школами. Виокремлено основні елементи макроекономічної ефективності інжинірингових шкіл в контексті формування НІС. Розвиток ІШ – це питання національного масштабу, яке повинно продемонструвати можливості та шляхи відродження, нарощування і реалізації науково-технічного потенціалу в Україні, новий інтегральний підхід до освіти, що веде до формування НІС та інноваційної нації в Україні.[||]The main strategic goal of the development of engineering schools is to achieve high standards of quality of life on the basis of continuous learning, gaining new knowledge and skills through communication with advanced research and innovation activities. The following priorities are important for the engineering schools’ strategy development: improving the quality of training specialists, including in the existing education system, territorial expansion of the engineering schools’ network in Ukraine, creating the innovative entrepreneurship ecosystem based on engineering schools’ network. The information systems that can be used in the organizational activities of engineering schools, financial and investment aspects of strategic development are studied. The development of innovation and project activities at the engineering schools requires the development of assessment methodologies and the mechanism for innovative projects selecting. The place of risk management tools and improving the communications’ efficiency in the formation of the engineering schools’ management mechanism is defined. It is necessary to build a multilevel innovation risk management system for the entire network of engineering schools, combining centralization and decentralization in strategic and tactical decision making, and the implementation of risk assessment and minimization measures, which is closely linked to increased operational efficiency. The main elements of macroeconomic efficiency of engineering schools in the context of the formation of the national information system are identified. Cooperation in the engineering schools covers various fields (education, R&D, technology transfer) and areas (universities, business, government, local communities).The development of engineering schools (ES) is a matter of national scale, which should demonstrate the possibilities and ways of revival, building and implementation of scientific and technical potential in Ukraine, a new integrated approach to education, which leads to the formation of the National Information Systems (NIS) and innovative nation in Ukraine.

М. С. Лаптєваспірант кафедри управління фінансово-економічної безпеки,Університет економіки та права «КРОК»

ВПЛИВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН У МІЖНАРОДНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

M. S. Laptіеvgraduate student of the department of financial and economic security management, “KROK” University

THE INFLUENCE OF TRANSFORMATION CHANGES IN THE INTERNATIONAL EDUCATIONAL SPACE ON THE ACTIVITIES OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF UKRAINE

Освіта відіграє важливу роль у розвитку сучасних суспільств, забезпечуючи прогрес у соціальній, економічній та культурній сферах. Глобальні виклики XXI ст. поставили всі національні системи освіти перед необхідністю формування нової освітньої парадигми, що відбиває реалії постіндустріального суспільства.
У статті встановлено відсоток населення, який навчається за віковими групами. Визначено кількість студентів в Україні за віком. Прослідковано динаміку кількості студентів закладів вищої освіти. Здійснено розподіл іноземних студентів, які навчаються в країнах ОЕСР, за регіонами походження та рівнем освіти. Виокремлено структуру міжнародних або мобільних студентів, які навчаються в країнах ОЕСР за рівнями освіти. Визначено кількість іноземних студентів у закладах вищої освіти на початок навчального року. Проаналізовано результати SCImago Institutions Rankings. Встановлено топ-10 університетів України за рейтингом SCImago.[||]Education is playing an increasing role in the development of modern societies, ensuring progress in the social, economic and cultural spheres. Global challenges of the XXI century. put all national education systems in front of the need to form a new educational paradigm that reflects the realities of post-industrial society. The modern development of higher education of any country should be considered in the light of global trends that modernize educational strategic priorities, change the tools and approaches to the methodological and methodological foundations of higher education. Moreover, civilizational tendencies produce a systemic influence on the process of reforming national education systems.
Continuous updating and renewal of knowledge is a prerequisite for high qualification and competence of personnel. The training system should take into account the conditions in which the future specialist will live and work. The process of European integration involves the creation of a pan-European educational and scientific space based on the development of common criteria and standards in the field of education and science, with the aim of recognizing periods and terms of training for higher education professionals, which will facilitate cooperation between higher education institutions in Europe, student mobility and teaching.
The article identifies the percentage of the population that studies by age group. The number of students in Ukraine by age is determined. The dynamics of the number of students of higher education institutions has been traced. The distribution of foreign students studying in OECD countries by region of origin and level of education was made. The structure of international or mobile students studying in OECD countries by educational level is distinguished. The number of foreign students in higher education institutions at the beginning of the academic year was determined. The results of SCImago Institutions Rankings have been analyzed. Top 10 universities of Ukraine rated SCImago.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"