Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 6, 2018

І. А. Ажаманд. е. н., доцент, зав. кафедри менеджменту та управління проектами, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. ОдесаТ. М. Комлєвазаступник керівника навчального відділу, ст. викладач кафедри маркетингу, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

СТАН ТА ДИНАМІКА ОПЛАТИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ ТА ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА

І. AzhamanDoctor of Science in Economics, Associate professor, Head of the Department of Mаnagеment and Managеment the Progect, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, OdessaT. KomlevaDeputy head of the educational department, Art. lecturer at the Department of Marketing, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

THE STATE AND DYNAMICS OF WAGES IN UKRAINE AND THE IN CONSTRUCTION

Визначено актуальність дослідження стану та динаміки оплати праці в Україні та галузі будівництва. Проаналізовано динаміку та структуру валового внутрішнього продукту в Україні, який безпосередньо впливає на рівень оплати праці в країні. Досліджено структуру доходів населення і встановлено, що питома вага заробітної плати характеризується стійкою тенденцією до зменшення. Проаналізовано розмір середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності та встановлено, що в Україні в цілому і в розрізі її областей її розмір зростає. Проте для кожної галузі такі темпи різнять, що обумовлено співвідношенням попиту і пропозиції на певних спеціалістів, а також галузевими особливостями. Оплата праці в будівництві за розміром займає 10 місце та більш як в 2 рази менше за найвищу заробітну плату в Україні – в галузі фінансової і страхової діяльності. Особливістю оплати праці в будівництві є її диференціація в залежності від області та статі. Результати таких досліджень доцільно враховувати при формуванні політики мотивації та оплати праці на сучасних підприємствах будівельної сфери.

The relevance of the study of the state and dynamics of wages in Ukraine and the construction industry is determined. The dynamics and structure of the gross domestic product in Ukraine are analyzed, which directly affects the level of remuneration in the country. The structure of household incomes is investigated and it is established that the share of wages is characterized by a steady tendency to decrease. The average monthly salary by types of economic activity is analyzed and it is established that in Ukraine as a whole and in terms of its regions, the amount of wages increases. However, for each industry, these rates differ, which is due to the ratio of demand and supply to certain specialists, as well as industry specifics. The size of the labor costs in construction is 10th place and more than 2 times less than the highest salary in Ukraine - in the field of financial and insurance activities. The peculiarity of wages in construction is its differentiation depending on the region and sex. The results of such studies should be taken into account when forming the policy of motivation and wages at modern construction companies.

М. В. Корягінд. е. н., проф., професор кафедри бухгалтерського обліку, Львівський торговельний-економічний університетМ. Ю. Чікк. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, Львівський торговельний-економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ПЕРЕРОБКИ ДАВАЛЬНИЦЬКОЇ СИРОВИНИ, ВВЕЗЕНОЇ НЕРЕЗИДЕНТОМ НА МИТНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ

M. V. KoryaginDoctor, Doctor of Economic Sciences, Professor, Prof. the Department of Accounting, Lviv Trade and Economic UniversityM. Yu. ChikPhD, Associate Professor of the Department of Accounting, Lviv Trade and Economic University

FEATURES OF ACCOUNTING FOR OPERATIONS ON THE PROCESSING OF TOLLING RAW MATERIALS, IMPORTED BY A NON-RESIDENT TO THE CUSTOMS TERRITORY OF UKRAINE

Проведено детальний аналіз підходів дослідників до обґрунтування ролі і місця бухгалтерського обліку операцій з переробки давальницької сировини, ввезеної нерезидентом на митну територію України в системі бухгалтерського обліку підприємств. Досліджено синтетичний та аналітичний облік операцій з переробки давальницької сировини, ввезеної нерезидентом на митну територію України. Розглянуто порядок оподаткування операцій з переробки давальницької сировини, ввезеної нерезидентом на митну територію України. Досліджено розрахунки за переробку давальницької сировини, які проводяться грошовими коштами. За результатами проведеного дослідження встановлено як відображаються доходи і витрати з переробки давальницької сировини, ввезеної нерезидентом на митну територію України. Визначено особливості розрахунку курсових різниць при здійсненні операцій з переробки давальницької сировини, ввезеної нерезидентом на митну територію України.

The detailed analysis of the approaches of researchers to the substantiation of the role and place of accounting for operations on the processing of tolling raw materials, imported by a non-resident to the customs territory of Ukraine in the accounting system of enterprises was conducted. The synthetic and analytical accounting of operations on the processing of tolling raw materials, imported by a non-resident to the customs territory of Ukraine was researched. The description of taxation of operations on the processing of tolling raw materials, imported by a non-resident to the customs territory of Ukraine was considered. Investigated calculations for the operations on the processing of tolling raw materials, imported by a non-resident to the customs territory of Ukraine, which was carried out in cash. According to the results of the survey, it is established how the revenue and expenses for the operations on the processing of tolling raw materials, imported by a non-resident to the customs territory of Ukraine are recorded. The peculiarities of calculation of exchange differences in the process of operations on the processing of tolling raw materials, imported by a non-resident to the customs territory of Ukraine are determined.

Г. О. Дорошенкод. е. н., професор, завідувач кафедри економіки та менеджменту, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

R&D-ПРОЕКТИ ЯК СПОСІБ ПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

G. O. DoroshenkoDoctor of Economics, Professor, Head of the Department of Economics and Management of Karazin National University, Kharkiv

R&D-PROJECTS AS THE WAY OF PROCEEDING INNOVATION ACTIVITY AT THE ENTERPRISE

Кожне підприємство, діяльність якого спрямована на довгострокове зростання, підвищення конкурентоспроможності, освоєння нових ринків та видів продукції проводить власну інноваційну діяльність та розробляє R&D (Research and Development) – проекти. Застосування R&D-проектів у діяльності організацій дозволяє останнім вирішити питання – підтримки виробництва, впровадження нової техніки та технології, захисту інформації та окремих об’єктів, дотримання стандартів та забезпечення екологічної безпеки, зниження собівартості продукції, що виготовляється, використання та продаж продукту інтелектуальної власності; створення нового бізнесу та продукту.
Метою цієї статті є визначення місця R&D-проектів у системі інноваційного менеджменту на підприємстві та розробка елементів системи управління R&D-проектами. Для досягнення поставленої мети у роботі вирішено наступні завдання:
- Оцінка стану макросередовища провадження інноваційної діяльності підприємства;
- Визначення місця R&D-проектів у системі управління інноваційною діяльністю;
- Надано пропозиції щодо формування структурних елементів системи управління R&D-проектами.

Every company, whose activities are aimed for long-term growth, competitiveness, the development of new markets and products, carries out its own innovation activities and develops R&D (Research and Development) – projects. The use of R&D-projects in the activities of organizations allows the latter to solve the issue – supporting production, introduction of new equipment and technology, information security and individual facilities, compliance standards and environmental safety, reduce the cost of manufactured products, use and sale of intellectual property products; the creation of new business and product.
The aim of this article is to determine the place of the R&D-projects in the system of innovative management at the enterprise and the development elements of the management system of R&D-projects. To achieve this aim, the following tasks were solved:
- Assessment of the proceedings macro-environment of the innovation activity of the company;
- Determination of the place of R&D-projects in the innovation management system;
- The proposals on the formation of structural elements of the management system of R & D projects are given.

М. Ф. Аверкинад. е. н., професор Національного університету «Острозька академія»О. О. Руднікстудентка економічного факультету Національного університету «Острозька академія»

КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

M. F. AverkynaDoctor of Economics, Professor of the National University of Ostroh AcademyO. O. RudnikStudent of the Economics Faculty of the National University \"Ostroh Academy\"

KEY ASPECTS OF AUTOMATED ACCOUNTING OF FIX ASSETS

У статті визначено сутність поняття «основні засоби». Проаналізовано ключові аспекти автоматизації обліку основних засобів. Автор зазначив найбільш використовувані комп’ютерні програми для вирішення облікових задач. Зокрема, автор проаналізував основні принципи роботи у програмі «1С:Підприємство». Автором було сформульовано переваги автоматизованої системи обліку основних засобів.

The article defines the essence of the concept of "fixed assets". The key aspects of automation of accounting of fixed assets are analyzed. The author noted the most used computer programs for solving accounting problems. In particular, the author analyzed the main principles of work in the program "1C: Enterprise". The author formulated the advantages of an automated accounting system of fixed assets.

Н. А. Ясинськaд. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, обліку та оподаткування Донецького державного університету управлінняІ. Ю. Осадчастудентка магістратури Донецького державного університету управління

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРЕДИТНО-БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ

N. A. YasynskyPh.D., Associate Professor, Professor of Faculty of finance, Accounting and Taxation of the Donetsk State University of ManagementІ. Osadchastudent of the magistrate of the Donetsk State University of Management

THE PROBLEMS OF PROVIDING EFFECTIVENESS OF FUNCTIONING OF CREDIT AND BANKING INSTITUTIONS IN UKRAINE

У статті висвітлені актуальні проблеми функціонування кредитно-банківських установ в Україні. Досліджено фінансовий ринок щодо функціонування кредитно-банківських установ, визначено переваги й недоліки їх роботи, зазначено напрями підвищення їх ефективності в Україні. На оновленому фінансовому ринку в умовах високої конкуренції зможуть розвиватися лише ті кредитно-банківські установи, які вже розпочали або готові перебудовувати свою роботу під нові формати, які відповідають кращим європейським і світовим практикам. Тим не менш, встановлено, що до сих пір в кредитно-банківській системі застосовувалися традиційні рішення - націоналізація проблемних активів або націоналізація банків. Ці рішення стосуються тільки симптомів, а не є системою причин сучасних усе частіше повторюваних банківських криз; як і фінансове регулювання учасників ринку – в кращому випадку зменшить частоту таких криз, але воно не дозволить уникнути їх повторної появи. Тому в статті сформульовано сучасні проблеми забезпечення ефективності функціонування кредитно-банківських установ в Україні.

The paper highlights the actual problems of the functioning of credit and banking institutions in Ukraine. The financial market has been investigated with regard to the functioning of credit and banking institutions, the advantages and disadvantages of their work have been determined, and the directions for increasing their effectiveness in Ukraine have been indicated. In the renewed financial market, in conditions of high competition, only those credit and banking institutions that have already begun or are ready to reorganize their work under new formats that correspond to the best European and world practices will be able to develop. Nevertheless, it is established that so far the traditional solutions in the credit and banking system have been used - the nationalization of distressed assets or the nationalization of banks. These decisions concern only the symptoms, and are not a system of causes of modern, increasingly recurring banking crises; as well as financial regulation of market participants - at best reduce the frequency of such crises, but it will not prevent them from reappearing. Therefore, the article outlines the modern problems of ensuring the effectiveness of the functioning of credit and banking institutions in Ukraine.

Н. В. Попрозманд. е. н., професор кафедри інформаційних і дистанційних технологій, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. КиївА. О. Коробськаздобувач кафедри інформаційних і дистанційних технологій, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗА РІЗНИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ

N. PoprozmanDoctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Information and Distance Technologies of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, KyivA. KorobskaPostgraduate student of the Department of Information and DistanceTechnologiesof the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

USE OF LAND RESOURCES OF AGRICULTURAL PURPOSES BY VARIOUS FORMS OF ENTREPRENEURSHIP

У статті розглянуті особливості функціонування аграрного сектору країни, зокрема, своєрідні умови господарювання, які ведуть до появи різних форм ведення господарської діяльності в галузі. Відзначено, що на сьогоднішній день значимими є функції сільського господарства, які спрямовані на задоволення потреб в сільськогосподарській продукції, задоволення потреб в різноманітній продукції, зв’язки з ринком, потреби в ресурсах на виробництво конкретних видів продукції, пристосованість до природно-кліматичних та економічних умов, соціальні аспекти та форми ведення господарської діяльності. Підкреслено, що в умовах ринкової економіки форми ведення господарської діяльності базуються на різних формах власності, а це в свою чергу призводить до різних форм господарювання та визначає, що не одна з цих форм не може бути названа як найкраща з точки зору взаємодії інтересів землевласника та суспільства.
Дослідження свідчать про наявність конфліктів, які виникають між землевласниками та орендарями землі стосовно строків оренди та які прослідковуються на всіх етапах розвитку земельних відносин. А також те, що в Україні відсутня дієва система контролю за якісним складом ґрунтів, яка б контролювала виконання заходів по збереженню та охороні земель сільськогосподарського призначення, що в подальшому призвела б до зменшення площ непродуктивних та малопродуктивних земель.
Проведений аналіз показує, що результатом впровадження технологій агрохолдингами в основному є виснаженням ґрунтового покриву, мінералізацією ґрунтів та їх забрудненням через те, що вони використовують так би мовити «уявні» технології у виробничих процесах, а отже завдають серйозної шкоди землям сільськогосподарського призначення. У статті акцентується увага на тому, що вирішення проблем, які склалися у сільській місцевості потребує використання комплексного підходу, що формування земельних відносин повинно базуватися на визначенні форм землекористування, які є найбільш ефективними, підтримці усіх форм земельної власності з боку держави, сприянню виробникам сільськогосподарської продукції у розширеному відтворенні на засадах сталого розвитку, а значить враховуючи екологічні, соціальні, економічні фактори і умови функціонування сільськогосподарських підприємств різних форм власності з метою збереження й відтворення родючості земель сільськогосподарського призначення.

The article deals with the peculiarities of the agricultural sector of the country, particularly peculiar economic conditions leading to the emergence of various forms of business activity in the industry. It is noted that today the functions of agriculture are important, which are aimed at meeting the needs of agricultural products, meeting the needs of diverse products, market relations, resource requirements for the production of specific types of products, adaptability to climatic and economic conditions, social aspects and forms of economic activity. It is emphasized that in the conditions of a market economy, the forms of economic activity are based on different forms of ownership, which in turn leads to different forms of management and determines that not one of these forms can not be called as the best in terms of interaction between the interests of the landowner and society.
Studies indicate the presence of conflicts that arise between landlords and tenants in respect of the lease term and are traceable at all stages of development of land relations. Also, the fact that Ukraine does not have an effective system for monitoring the quality of soil, which would control the implementation of measures for the conservation and protection of agricultural land, which in future would reduce the area of unproductive and unproductive land.
The analysis shows that the result of the introduction of technologies by agroholdings is mainly the depletion of soil cover, mineralization of soils and their contamination because they use so-called "imaginary" technologies in production processes, and thus cause serious damage to agricultural lands. The article focuses on the fact that solving problems that have arisen in rural areas requires the use of an integrated approach that the formation of land relations should be based on the definition of land use forms that are most effective, support of all forms of land ownership by the state, promotion of agricultural producers in extended playing on the principles of sustainable development, which means taking into account environmental, social and economic factors and operating conditions of agricultural entrepreneur, leaf of different ownership to preserve fertility and reproduction of agricultural land.

Л. В. Гуцаленкод. е. н., професор, завідувач кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет, м. ВінницяУ. О. Марчукк. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ЗЕД - АКТИВІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ РОЗВИТКОМ УКРАЇНИ

L. V. GutsalenkoDoctor of Economics, professor, Head of the Department of Audit and State Control, Vinnytsia National Agrarian University, VinnytsiaU. O. MarchukPhD ( Economics), Associate Professor, of the Department of Accounting and Taxation Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ACCOUNTING OPERATIONS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES – IS AN ACTIVATION OF MANAGEMENT STRATEGIC DEVELOPMENT OF UKRAINE

В статті досліджено особливості розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. Охарактеризовано норми основних нормативно-законодавчих актів, що забезпечують зовнішньоекономічну діяльність на міжнародному рівні. Наведено еволюцію формування та впровадження ІНКОТЕРМС, що визначає стандартні торговельні правила визначені Міжнародною торговельною палатою (далі – МТП) Представлено категорії термінів ІНКОТЕРМС-2010. Розглянуто порядок формування Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), яка складається на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів Всесвітньої митної організації з урахуванням Комбінованої номенклатури Європейського Союзу.
Наведено аналітичну оцінку основних торговельних партнерів України в експорті товарів у 2017 і 2018 рр. та відзначено основні групи товарів, що експортуються. Акцентовано увагу на основних об’єкта бухгалтерського, завданнях та особливостях обліку зовнішньоекономічної діяльності.

The features of development of foreign economic activity of Ukraine are investigational in the article. The norms of basic normatively-legislative acts that provide foreign economic activity at an international level are described. An evolution over of forming and introduction of INCOTERMS, that determines standard trade rules defined by the International Chamber of Commerce (hereinafter referred to as ICC), presents the categories of terms INCOTERMS-2010. The order of forming of Ukrainian classification of goods of foreign economic activity (UCT FEA) is considered, that is folded on the basis of the Harmonized System of Description and Coding of Goods of the World Customs Organization taking into account the Combined Nomenclature of the European Union.
An analytical estimation over of basic trade partners of Ukraine in the export of goods in 2017 and 2018 is brought and the main groups of commodities that is exported are marked. Attention is accented on basic object accounting, tasks and features of accounting of foreign economic activity.

А. О. Касичдоктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, УкраїнаК. О. Марченкомагістрант кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

АСОРТИМЕНТНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА: МЕТА, ЗАВДАННЯ, МОДЕЛІ

A. О. KasychDoctor of Science (Economics), Professor, Head of Department of management, Kyiv national University of technologies and designK. O. MarchenkoMaster\'s Degree in Management Kyiv national University of technologies and design

ASSORTMENT POLICY OF THE ENTERPRISE: PURPOSE, TASKS, MODELS

У статті досліджено мету та основні завдання процесів управління асортиментом. Також було систематизовано основні підходи щодо оптимізації асортименту продукції підприємств харчової промисловості. Проаналізовано моделі планування асортименту та дано їх характеристику. Виявлено недоліки та переваги проаналізованих моделей, що дасть можливість підвищити ефективність управлінських рішень щодо асортименту. Основними моделями, які було розглянуто були: модель планування асортименту за допомогою модифікованої матриці BCG, моделі поточного та перспективного планування, ринкова модель заснована на відповідності асортименту рівню попиту, модель планування асортименту шляхом оптимізації ключових фінансових показників, модель планування й управління асортиментом на підставі моніторингу фінансово-господарської діяльності підприємства, модель оптимізації асортименту за маржинальним прибутком і рентабельністю, модель оптимізації асортименту на підставі максимізації показника чистої поточної вартості бізнес-проекту та модель максимуму питомого маржинального доходу на оптимізації асортименту. Було розглянуто основні цілі асортиментної політики. Аргументовано важливість формування асортиментної політики підприємства, визначено її роль у системі загального стратегічного управління економічними процесами.

This article investigates the purpose and main tasks of assortment management processes. The main approaches to optimizing the range of products of food industry enterprises were also systematized. The models of assortment planning are analyzed and their characteristics are given. The drawbacks and advantages of the analyzed models are revealed, which will enable to increase the efficiency of managerial decisions concerning the range. The main models that were considered were: the model of assortment planning with the help of the modified BCG matrix, the model of current and future planning, the market model is based on the assortment matching of demand, the model of assortment planning by optimizing key financial indicators, the model of planning and assortment management on the basis of financial monitoring-business activity of the enterprise, model of optimization of assortment for marginal profit and profitability, model of optimization of assortment on the basis of maximizing the net present value of the business project and model specific maximum marginal income to optimize range. The main objectives of the assortment policy were considered. The importance of forming assortment policy of the enterprise is substantiated, its role in the system of general strategic management of economic processes is determined.

Г. Ю. Кучеровад. е. н., доцент, кафедра економікиКласичного приватного університету, м. Запоріжжя

ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ КОРПОРАТИВНИХ ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК РЕЗУЛЬТАТ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНО-ДЕЗІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Н. KucherovaDoctor of Economics, Associate Professor, Department of EconomicsClassic private university, Zaporizhzhia

LIFE OF CORPORATE INTEGRATED STRUCTURES OF THE NATIONAL ECONOMY AS A RESULT OF THE DEVELOPMENT OF INTEGRATION-DISINTERGATION PROCESSES

У статті доведено доцільність застосування концептуальних положень теорії життєздатності соціально-економічних систем у сфері функціонування та розвитку інтегрованих структур. Досліджено суть категорій інтеграційних та дезінтеграційних процесів, в результаті чого підкреслено одночасну їх протилежність та належність одне одному. Доведено, що продуктом збалансування інтеграційно-дезінтеграційних процесів виступають життєздатні інтеграційні структури, властивості об’єднання елементів яких визначаються широким спектром рушійних сил внутрішнього та зовнішнього джерел утворення, також, ключових невизначеностей. Забезпечується життєздатність інтегрованої структури за умов дотримання: балансу інтересів, раціональності структури та сумісності її елементів між собою, видами діяльності, ефективності диверсифікації ризиків та диференціації ресурсів, узгодженості внутрішньої структури і зовнішніх викликів, відсутності перенавантаження системи та перевищення інтенсивності одних процесів над іншими, державного регулювання соціально-економічних трансформацій, впровадження реформ.
Констатовано, що щільність життєздатних інтеграційних структур на територіальну одиницю визначає однорідність її економічного простору та раціональність забезпечення добробуту суспільства. Перевищення темпів інтенсивності інтеграційних процесів над темпами дезінтеграційних в контексті концепції життєздатності формує запас надійності і стійкості інтегрованих структур. Розвиток інтегрованої структури визначається силою вмотивованості об’єднання та встановлення зв’язків, наявним потенціалом до власного довготривалого відтворення в економічному просторі, спроможністю генерувати синергетичний ефект від інтеграції, типом моделі управління. Базові ризики функціонування інтегрованих структур формуються відповідно до: ієрархічності структури їх побудови, узгодженості між обраною моделлю функціонування, розвитку та внутрішніми і зовнішніми факторами, характером взаємодії із зовнішнім середовищем, кореспонденцією цілей об’єднання із можливостями суб’єктів, доцільністю та своєчасністю інтеграції, мірою досягнення максимально можливої складності структури. За кількістю інтегрованих компаній та видів діяльності доведено, що структурна складність інтегрованих структур із часом тільки зростає. Визначено, що генерований синергетичний ефект інтегрованих структур акумулює дохідність, перерозподіл якої демонструє вагомість їх бюджетоутворюючої ролі. Запропоновано досліджувати факторне середовище, що обумовлює рівень життєздатності інтегрованих структур, за допомогою діаграми аналізу ключових факторів.

The article proves the expediency of applying the conceptual provisions of the theory of the viability of social and economic systems in the sphere of functioning and development of integrated structures. The essence of the categories of integration and disintegration processes is investigated, as a result of which simultaneous emphasis is given to their opposites and belonging to each other. It is proved that the product of the integration of integration-disintegration processes is the viable integration structures, the properties of which the elements of the union are determined by a wide range of driving forces of the internal and external sources of education, as well as of key uncertainties. The integrity of the integrated structure is ensured while respecting: the balance of interests, the rationality of the structure and the compatibility between its elements, activities, the effectiveness of diversification of risks and resource differentiation, the coherence of the internal structure and external challenges, the absence of overloading the system and exceeding the intensity of certain processes over others, the state regulation of socioeconomic transformations, reforms.
It is stated that the density of viable integration structures on the territorial unit determines the homogeneity of its economic space and the rationality of ensuring the welfare of society. Excess of the rates of intensity of integration processes over the rates of disintegration in the context of the concept of viability forms the margin of reliability and stability of the integrated structures. The development of an integrated structure is determined by the strength of the motivation of unification and establishment of links, the potential for self-sustained reproduction in the economic space, the ability to generate a synergistic effect from integration, the type of management model. The basic risks of the functioning of the integrated structures are formed, respectively: the hierarchy of the structure of their construction, the coherence between the chosen model of functioning, development and internal and external factors, the nature of interaction with the external environment, the correspondence of the goals of association with the capabilities of the entities, expediency and timeliness of integration, the degree of achievement of the maximum possible complexity of the structure . By the number of integrated companies and activities, it has been proved that the structural complexity of integrated structures is only increasing with time. It is determined that the generated synergy effect of integrated structures accumulates profitability, the redistribution of which demonstrates the significance of their budget-generating role. It is suggested to investigate the factor environment, which determines the level of viability of the integrated structures, using a key analysis factor analysis chart.

Л. М. Малярецьд. е. н., професор,завідувач кафедри вищої математики та економіко-математичних методів, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

РОЗВИТОК ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

L. MalyaretsDoctor of Economic Sciences, Professor, Higher mathematics and economics and mathematical methods, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

DEVELOPMENT OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT OF ENTERPRISE MANAGEMENT UNDER THE DIGITAL TRANSFORMATION OF THE ECONOMY

У статті охарактеризовано процес переходу до цифровізації економіки. Здійснено аналіз теоретичних, методичних та практичних аспектів розвитку обліково-аналітичного забезпечення у контексті цифрової економіки. Гіпотезою даного дослідження постає необхідність розширення облікової парадигми предикативною аналітикою для компенсації ретроспективності та втрачання цінності обліку в управлінні підприємством. Економіко-математичні методи мають стати складовою елементу метода бухгалтерського обліку, що призвело до представлення у статті нового погляду на змістовне наповнення обліково-аналітичного забезпечення в діяльності підприємства. Використання економіко-математичних методів дозволить розширити зміст та роль обліково-аналітичного забезпечення та сприятиме формуванню прогнозної компоненти в обліково-аналітичному забезпеченні, що дозволить формувати управлінські прогнозні звіти відповідно до встановлених оперативних цілей у контексті стратегічного розвитку підприємства. Розширення існуючої парадигми обліку предикативною аналітикою, зокрема використання економіко-математичних методів для формування прогнозної компоненти сприятиме розвитку елементу метода обліку у контексті цифрової трансформації економіки.[||]The digital transformation of the economy affects the enterprise’s business processes. Expansions of cryptocurrency application, contactless identification of enterprise’s assets, blockchain technology are related to the development of Internet technologies that cover all fields of enterprise’s activity. The situation supports the modification of accounting methodology and practice, which is the basis for the shifting to a new accounting paradigm. Process of accumulation, generalization, processing, systematization and transmission of information used to be the most time consuming in the accounting for a long time. But modern information technologies have greatly facilitated the process. This has become possible due to the delegation of making reports to machines, but the problem of modeling a computer function that could replace the professional accountant’s thought remains unresolved. The process of economy digitalization contributes to the development a tendency of reducing the role of accounting in the process of enterprise management. This is why it is necessary to change the methodological basis of accounting that is to expand and to improve the existing elements of the accounting method by taking into account the features of the digital economy. Widening the accounting paradigm with predictive analytics would favor the forecast implementation in management accounting through the economic and mathematical methods application. In particular, application of the multiplicative model for decomposing time series would allow widening the content and role of accounting and analytical support. The accounting component is aimed at accumulation of information about the current state of assets and conducting business operations while analytical component is appointed to processing and assessment of that data for the implementation of operational and strategic tasks. Creating a structural and logical connection in a synthetic accounting system would enable to make a predictive management report with using a mathematical model for further optimization of the enterprise’s management process. Therefore, widening the existing accounting paradigm with predictive analytics would contribute to neutralization the retrospective nature of accounting in the enterprise’s management system.

M. А. OdnorogCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Doctoral student Department of theory of Economics and Finance, Scientific-research financial Institute State educational-scientific institution «Academy of financial management»

THE PROBLEM OF INSTITUTIONALIZATION OF RENTAL INCOMES IN AGRARIAN SECTOR OF MODERN UKRAINE IN THE CONDITIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT

М. А. Однорогк. е. н., доцент, докторант відділу теорії економіки і фінансів, Науково-дослідний фінансовий інститут ДННУ «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України, м. Київ

ПРОБЛЕМА ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ РЕНТНИХ ДОХОДІВ В АГРАРНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

If there is no free market of land rent appears as one of the current regulators of land relations and real factor of formation of optimum size of agricultural land market. Rent is a mechanism that transforms the natural fertility of the land in the economic way of reconciling the interests of people (owners of various resources, representatives of various social groups), which allows to involve the land in economic turnover, creates the conditions for its production use. It holds a special place in the mechanism of realization of ownership and is one of the forms of realization of property rights and efficient use of land in the system of land relations.
The imperfection of the legislation governing the relationships of land ownership and land use and incompleteness of institutional reorganizations in the Ukraine agricultural sector led to the formation of different forms of latent distribution of actual land rent. Within the limits of the existing economic system their rates are calculated regardless of the size of the actual land rent. Consequently, privately owned agricultural lands are not regarded as the source of revenue of the household sector.

За відсутності вільного ринку землі рента постає як один із діючих регуляторів земельних відносин і реальний чинник формування оптимальних розмірів сільськогосподарських землекористувань ринкового типу. Рента є механізмом, який перетворює природну родючість землі в економічну способом узгодження інтересів людей (власників різних ресурсів, представників різних соціальних груп), що дозволяє залучати землю в економічний обіг, створює умови для її виробничого використання. Вона посідає особливе місце в механізмі реалізації власності і є однією з форм реалізації права власності й ефективного використання земель у системі земельних відносин.
Недосконалість законодавства, що регулює відносини власності на землю і землекористування та незавершеність інституційних перетворень в аграрній сфері України призвело до формування різних форм прихованої розподіл фактичних ренти земельної ділянки. В рамках існуючої економічної системи, їх тарифи розраховуються незалежно від розміру фактичної ренти землі. Отже, у приватну власність земель сільськогосподарського призначення не розглядаються як джерело доходу домашніх господарств.

О. М. Подмазкок. е. н., доцент кафедри економічних теорій, Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Одеса

МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ ЛЕГАЛЬНОГО ТА ТІНЬОВОГО СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ

О. M. PodmazkoPhD in Economic, Associate Professor of the Department of Economic Theories, Odessa Institute of Trade and Economics, Kyiv National University of Trade and Economics, Odessa

MECHANISM OF INTERACTION OF THE LEGAL AND SHADOW SECTORS OF THE ECONOMY: THEORETICAL BASIS

Стаття присвячена дослідженню механізму взаємодії між легальним та тіньовим секторами економіки. У статті проаналізовано процес ціноутворення в тіньовому секторі економіки та вплив на нього таких факторів як: рівень оподаткування та корупції. В ринковій економіці зростання рівня оподаткування не підриває економічну структуру економіки лише змінюється співвідношення між легальним і тіньовим її секторами. Ціновий механізм продовжує функціонувати, але знижується економічна ефективність функціонування економіки. Зміна рівня оподаткування і корупції змінює співвідношення цін на товари в легальному і тіньовому секторах економіки, а також призводить до міжсекторного перерозподілу ресурсів в економіці (праці, землі, капіталу). Відповідно, легальний сектор економіки недоотримає ресурси, виведені у тіньовий. Економіка при цьому характеризується структурною трансформацією, але водночас, зберігає загальну рівновагу, поки тіньовий сектор економіки не перевищить граничне значення для економіки даної конкретної країни.

The article is devoted to the study of the mechanism of interaction between the legal and shadow sectors of the economy. The article analyzes the process of pricing in the shadow sector of the economy and the impact on it of such factors as: the level of taxation and corruption. In a market economy, the growth of the level of taxation does not undermine the economic structure of the economy, only the ratio between the legal and shadow sectors is changing. The price mechanism continues to operate, but the economic efficiency of the functioning of the economy decreases. Changing the level of taxation and corruption changes the ratio of prices for goods in the legal and shadow sectors of the economy, and also leads to a cross-sectoral redistribution of resources in the economy (labor, land, capital). Accordingly, the legal sector of the economy will not receive the resources that are taken out in the shadow. At the same time, the economy is characterized by a structural transformation, but at the same time it maintains a general equilibrium until the shadow economy of the country exceeds the boundary value for the economy of this particular country.

Д. В. Малащукк. е. н., доцент кафедри міжнародної торгівлі та маркетингу Київського національного економічного університету імені Вадима ГетьманаН. А. Гринчакстарший викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національної академії статистики, обліку та аудиту

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ

D. MalashchykPhD (Econ.), Associate Professor of the department of international trade and marketing of Kyiv National Economic University named after Vadym HetmanN. GrynchakSenior Lecturer of Department of Management of Foreign Economic Activity of National Academy of Statistics, Accounting and Audit

THE CURRENT STATE AND FEATURES OF THE WORLD LOGISTIC SERVICES MARKET DEVELOPMENT

В статті розглядаються актуальні проблеми сучасного стану та особливостей розвитку світового ринку логістичних послуг. Виокремлено основні тенденції світової логістики та їх вплив на формування світового ринку транспортно-логістичних послуг, та найважливіші фактори диференціації логістичного ринку. Досліджено динаміку розвитку світового ринку транспортно-логістичних послуг, а також зроблено прогноз щодо динаміки обсягів світового ринку логістичних послуг на основі впливу трендового драйверу якісного розвитку світового логістичного ринку.

The article deals with the actual problems of current state and peculiarities of the development of the world market of logistic services. The main tendencies of world logistics and their influence on the formation of the world market of transport-logistic services, and the most important factors of differentiation of the logistic market are distinguished. The dynamics of development of the world market of transport and logistics services is investigated, and also the forecast on the dynamics of volumes of the world market of logistic services is made on the basis of the influence of the trend driver for the qualitative development of the global logistics market.

М. М. Пастернакк. е. н., доцент, доцент кафедри аудиту і економічного аналізу, Університет державної фіскальної служби України м. Ірпінь

АНАЛІТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ВНУТРІШНЬОМУ АУДИТІ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

М. М. PasternakPh.D., Associated Professor at Audit and economic analysis University of State Fiscal Servis of Ukraine, Irpin

ANALYTICAL PROCEDURES IN STATEMENT OF PROFIT AND LOSS INTERNAL AUDIT OF PUBLIC SECTOR

Роль внутрішнього аудиту в державному секторі постійно зростає разом із реформуванням державного фінансового контролю. Надійність та достовірність фінансових звітів є основною метою внутрішнього аудиту, а аналітичні процедури повинні надати аудиторські докази для цього.
Аналітичні процедури внутрішнього аудиту форми 2-дс «Звіт про фінансові результати» не мають достатньої уваги в Україні, перш за все, через дату його впровадження – починаючи з 1 січня 2017 року. У багатьох інших країнах аналітичні процедури використовуються на кожному етапі аудиту.
Стаття описує різні аспекти аналітичних процедур у комерційних аудитах та міжнародних практиках. Автор доводить, що поняття «аналітичні процедури» ширше, ніж «фінансовий аналіз», оскільки він включає інші види аналізу.
Автором надано практичні рекомендації стосовно внутрішнього аудиту звітності про фінансові результати у державному секторі, зокрема пропонується розподіляти процедури відповідно до етапів проведення аудиту – підготовки, дослідження та підведення підсумків.
Аналітичні процедури дають можливість перевірити недостовірну інформацію про фінансові результати бюджетних установ, а також підвищують якість аудиту.
Автором зроблено висновки про важливість розробляти та впроваджувати спеціальні методики проведення аналітичних процедур під час аудиту установ державного сектору. При цьому необхідно використовувати інформаційні технології для виявлення наявних недоліків та вирішення шляхів їх усунення.

The role of internal audit in public sector constantly grows along with reforming of state financial control. Financial report reliability and fairness are the primary goals of internal audit, and analytical procedures have to provide auditing evidences for that.
Analytical procedures for internal audit of Form 2-DS «Profit and loss statement» don’t have enough attention in Ukraine, primarily because of date of its implementation – starting from January 1st, 2017. In many other countries analytical procedures are used at each stage of audit.
Article describes different aspects of analytical procedures in commercial audits as well as international practices. Author proves that the concept of «analytical procedures» is wider than «financial analysis», because it includes other types of analysis. Practical recommendations are presented for the case of profit and loss statement internal audit in public sector, specifically procedures are divided according to the stages of audit to be conducted – preparation, investigation and summarizing results.
Analytical procedures give a possibility to check non-reliable information about profit or loss of budgetary agencies as well as let to provide audit quality.
After investigation conducted author concludes, that it is very important to elaborate and implement special metodics for analytical procedures conducting during the audit of public sector agencies. It is also important to use IT for on-the- spot detecting of weaknesses and deciding the ways of its removing.

І. А. Островськийк. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. ХарківВ. М. Зінченкостарший викладач кафедри економіки, підприємництва та природничих наук, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, м. Київ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ

I. OstrovskyiPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Economic Theory and International Economics Department O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, KharkivV. ZinchenkoSenior Lecturer of Economics, Entrepreneurship and Natural Sciences Department V.I.Vernadsky Taurida National University, Kyiv

SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF VOCATIONAL EDUCATION: EUROPEAN EXPERIENCE AND PROSPECTS OF UKRAINE

Розглянуто особливості управління персоналом в умовах економіки, заснованої на знаннях. Проаналізовано сучасні тренди розвитку професійної освіти та підготовки. Досліджено особливості проведення сертифікації кваліфікацій на підприємстві. Узагальнено переваги та ризики існуючих систем оцінювання і сертифікації.. Обґрунтовано основні напрямки політики забезпечення попиту на фахівців, підготовлених системою професійної освіти..

The peculiarities of personnel management in economics based on knowledge are considered. The modern trends of professional education and training development are analyzed. The peculiarities of certification of qualifications at the enterprise are researched. The advantages and risks of existing systems of evaluation and certification are generalized. The main directions of the policy of providing demand for specialists prepared by the system of professional education are substantiated.

С. С. Савінак. е .н., асистент кафедри маркетингу та аграрного бізнесу, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЙ МАРКЕТИНГУ

S. S. SavinaCandidate of Economic Sciences, Assistant, Department of Marketing and Agrarian Business, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsya

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MODERN MARKETING CONCEPTS

Стаття містить результати дослідження щодо формування та використання сучасних концепцій маркетингу. Розглянуті концепції маркетингу свідчать про їх актуальність та необхідність їх комбінування відповідно стратегічним цілям, стану ринку, особливостям товару або послуги. Сучасні тенденції розвитку концепцій маркетингу орієнтуються на клієнта та його враження від придбання товару або послуги. Сформовані цикли розвитку товару або/і послуги та потреб клієнта є основою для формування загальної маркетингової стратегії. Вона деталізується низкою динамічних маркетингових заходів, процедур врахування зворотного зв’язку від споживачів, моніторингу конкурентів, аналізу повного комплексу маркетингу та його коригування. Маркетингова стратегія є рушієм для підприємства щодо просування його товарів та послуг, а також організації внутрішнього маркетингу підприємства. Інформаційне суспільство, активізація конкуренції та вимог споживачів формує нові вимоги до адаптації сучасної концепції маркетингу до потреб підприємства. Ідеальним варіантом для власника та менеджера підприємства є варіант моделі господарської діяльності, коли підприємство знаходиться в центрі кола, по периметру якого розташовані численні клієнти, що очікують на продукцію та послуги. Але в епоху перенасичених ринків, активної конкуренції – в центрі кола знаходиться споживач (клієнт), а по периметру розташовуються виробники. Взаємодія з клієнтами, дослідження їх поведінки, синергія діалогу і маркетингу дозволить сформувати загальну маркетингову стратегію і деталізувати її до тактичних заходів. Стаття містить алгоритм адаптації інструкції А. Сливоцького щодо формування маркетингової концепції. Всі представлені проекції адаптації інструкції повинні бути представлені в маркетинговій стратегії та комплексній системі маркетингу, архітектура якої повинна охоплювати всі підрозділи підприємства та його партнерів. Маркетинг вражень дозволяє краще пізнати споживача та сформувати тактику продаж і подальшого супроводження.

The article contains the results of research on the formation and use of modern marketing concepts. The considered concepts of marketing indicate their relevance and the need to combine them in accordance with strategic goals, the market, features of the product or service. Modern trends in the development of marketing concepts are oriented towards the client and his impression of the purchase of a product or service. The formed product development cycles and/or services with the customer needs development cycle are the basis for the formation of a common marketing strategy. It is detailed by a series of dynamic marketing activities, customer feedback tracking procedures, monitoring of competitors, analysis of the complete marketing mix and its adjustment. Marketing strategy is the engine for the company to promote its products and services, as well as the organization of internal marketing of the enterprise. The information society, the intensification of competition and the demands of consumers form new requirements for the adaptation of the modern concept of marketing to the needs of the enterprise. An ideal variant for the owner and manager of an enterprise is a variant of the model of economic activity, when the company is in the center of the circle, on the perimeter of which are numerous customers waiting for products and services. But in the era of oversaturated markets, active competition – in the center of the circle is the consumer (client), and the perimeter of the producers are located. Interaction with customers, research on their behavior, synergy of dialogue and marketing will allow to form a general marketing strategy and to detail it to tactical measures. The article contains an algorithm for adaptation of 's instruction by A. Slivotsky on the formation of a marketing concept. All proposed adaptation projections must be presented in a marketing strategy and an integrated marketing system, the architecture of which should cover all divisions of the company and its partners. Marketing of impressions allows you to better understand the consumer and form a sales tactic and follow-up.

О. В. Амельницькак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Донецький національний технічний університет, м. ПокровськО. В. Мізінак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Донецький національний технічний університет, м. Покровськ

ІНТЕГРОВАНІ ПІДХОДИ ДО СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

O. V. AmelnitskayaPhD in economics, associate professor, associate professor of the department of management, Donetsk National Technical University, PokrovskO. V. MizinaPhD in economics, associate professor, associate professor of the department of management, Donetsk National Technical University, Pokrovsk

INTEGRATED APPROACHES TO THE SYSTEM OF MOTIVATION OF PERSONNEL OF THE ENTERPRISE

У статті досліджуються питання побудови ефективної системи мотивації персоналу підприємства. Проведено аналіз теоретичних розробок щодо питань побудови системи мотивації персоналу підприємств, розглянуто основні форми мотивації персоналу та чинники, що впливають на їх вибір. Доведено важливість урахування етапу розвитку компанії при розробці системи мотивації. Обгрунтовано актуальність та необхідність використання сучасних методів управління, таких як метод управления МВО (Management by Objectives, або Управління за цілями) при розробці системи мотивації персоналу підприємства. Розглянуто питання впровадження інтегрованої системи преміювання на промислових підприємствах, у тому числі шляхом побудови матриці відповідальності та відповідної матриці преміювання. Названо умови впровадження інтегрованої системи преміювання на підприємствах (IIS).

In article questions of creation of effective system of motivation of personnel of the enterprise are investigated. The analysis of theoretical developments concerning creation of system of motivation of personnel of the enterprises is carried out, the main forms of motivation of personnel and factors influencing their choice are considered. Importance of accounting of a stage of development of the company at development of the system of motivation is proved. The relevance and need of use of modern methods of management, such as MVO method of management is proved (Management by Objectives, or Management on the purposes) at development of the system of motivation of personnel of the enterprise. Questions of introduction of the integrated system of awarding at the industrial enterprises, including by creation of a matrix of responsibility and the corresponding matrix of awarding are considered. Conditions of introduction of the integrated system of awarding at the enterprises (IIS) are called.

А. В. Волошенкодокторант, к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки Національного університету харчових технологій, м. Київ

СИСТЕМНА КОРУПЦІЯ: ДЕРЖАВНІ РЕГУЛЯТОРНІ ІМПЕРАТИВИ ПРОТИДІЇ

A. V. VoloshenkoCandidate of Economic Sciences, Doctoral Student, Senior Lecturer at Department of International Economy National University of food technologies, Kyiv

SYSTEMIC CORRUPTION: STATE REGULATORY IMPERATIVES OF RESISTANCE

У статті проведено дослідження корупції як системного атрибуту сучасних макроекономічних реалій. Визначено та обґрунтовано різновиди системної корупції у національній економіці. Окреслено основні негативні наслідки від корупційних впливів. Проаналізовано причини неефективної протидії цьому руйнівному явищу на вітчизняних теренах. Запропоновано основні напрями застосування державних регуляторних імперативів протидії системної корупції.

The research of corruption as a systemic attribute of modern macroeconomic realities has been conducted. Varieties of systemic corruption in the national economics have been defined and substantiated. The main negative consequences from corruptive influences have been outlined. The causes of ineffective resistance of this destructive phenomenon in the domestic terrain have been analyzed. Key directions of the use of state regulatory imperatives to counter systemic corruption have been proposed.

О. П. Радченкок. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та управління, Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова, м. ОдесаА. С. Вигоняйло1-й курс магістратури, спеціальність “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова, м. Одеса

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ

O. P. RadchenkoCandidate of Economics Sciences, Associate Professor of Economics and Management of Odesa I. I. Mechnikov National UniversityA. S. Vyhoniailo1st year of magistracy, specialty “Management of foreign economic activity” of Odesa I. I. Mechnikov National University

MANAGING THE COMPETITIVENESS OF AN ENTERPRISE IN A MARKET ENVIRONMENT

У статті розглянуто конкурентоспроможність як пріоритетний економічний чинник функціонування промислових підприємств в мінливому зовнішньому середовищі. Проаналізовано фактори зниження та сприяння конкурентостійкості підприємства, врахування яких забезпечує конкурентні переваги організації. Приділено увагу методам аналізу конкурентних переваг, які дозволяють здійснити вимірювання й прогнозування конкурентоспроможності промислових підприємств, оцінити можливості зростання їх рівня конкурентоспроможності та дослідити найбільш вигідні напрями її підвищення. Зроблено акцент на необхідності розроблення індивідуальної ефективної стратегії суб’єктом господарювання, спрямованої на створення умов для розвитку та поліпшення конкурентної позиції підприємства у майбутньому. Досліджено процес управління конкурентоспроможністю та етапи реалізації функцій управлінської діяльності на усіх рівнях керуючої системи організації, що є необхідною умовою реалізації стратегії розвитку підприємства.

The article considers competitiveness as a priority economic factor of functioning of industrial enterprises in a changing external environment. The factors of reduction and promotion of the enterprise competitiveness are analyzed, the considering of which ensures the competitive advantages of the organization. Attention is paid to the methods of analyzing competitive advantages that allow measuring and forecasting the competitiveness of industrial enterprises, assessing the possibilities for increasing their competitiveness level, and exploring the most profitable directions for increasing it. The emphasis was placed on the need to develop an individual effective strategy by the enterprise aimed at creating conditions for the development and improvement of the company competitive position in the future. The process of management of competitiveness and stages of the implementation of management functions at all levels of the management system of the organization, which is a prerequisite for the implementation of the enterprise development strategy, is studied.

К. В. Чичулінак. т. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваІ. В. Ріжкостудентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваК. М. Матюшенкостудентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

K. V. ChichulinaPhD, Associate Professor, Department of Enterprise Economics and Leadership Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaI. V. Rizhkostudent, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaK. M. Matushenkostudent, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

FEATURES OF PRICING POLICY FORMATION AT AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті розкрито сутність поняття «цінова політика». Розглянуті наукові підходи відомих економістів щодо завдань цінової політики. Виявлено найважливіші цілі цінової політики, що зустрічаються в підприємницькій практиці. Визначено завдання цінової політики згідно закону України. Отримано схему принципу формування цінової політики. Відображено взаємозв'язок між факторами ефективності цінової політики підприємства і рівнем досягнення нею поставлених цілей діяльності. Сформовано схему складу ціни на продукцію вітчизняного виробництва. Розглянуто формування цінової політики у сільському господарстві, на прикладі Публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України». Складено калькуляції на окремі роботи (послуги) зернових культур на дослідному товаристві за актуальними цінами. Виділені стратегічні підходи та шляхи підвищення ефективності цінової політики на сільськогосподарських підприємствах. Визначено новий рівень ціни, що найбільше відповідає реальним умовам реалізації послуг на ринку такого типу підприємств.

The article reveals the essence of the "price policy" concept. The scientific approaches of famous economists concerning the problems of price policy are considered. The most important goals of the price policy, which are found in business practice, are revealed. The tasks of price policy according to the law of Ukraine are defined. The scheme of the principle of formation of price policy is received. Reflects the relationship between the efficiency factors of the pricing policy of the enterprise and the level of achievement of set performance goals. The scheme of the price structure for domestic production is formed. Considers the formation of price policy in agriculture on the example of Public joint stock company "State food and grain Corporation of Ukraine». The calculations for individual works (services) of grain crops in an experienced society at current prices are made. The strategic approaches and ways to improve the efficiency of pricing policy in agricultural enterprises are identified. A new level of price, which most corresponds to the real conditions of services in the market of this type of enterprises.

Т. М. Пілявозк. е. н., доцент кафедри підприємництва та фінансової діяльності, Вінницький національний технічний університет, м. ВінницяЛ. Д. Глущенкок. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА БАЗІ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

M. PiliavozPhD in Economics, assistant professor with the Department for Business Enterprise and Financial Activity Vinnytsia National Technical University, VinnytsiaL. HlushchenkoPhD in Economics, assistant professor with the Department for Economics of Enterprise and Production Management Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

METHODICAL APPROACH TO ASSESSING THE RESULTS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE

Оцінка результатів інноваційного розвитку підприємства відбувається через систему економічних показників. В умовах ринкової економіки кожен суб’єкт господарювання самостійно визначає таку систему, виходячи з особливостей інноваційного розвитку, професіоналізму фахівців та інших факторів. Відсутність вирішених методологічних питань, які пов’язані з оцінкою результатів інноваційного розвитку підприємства обумовлює необхідність удосконалення сучасних підходів в даному напрямку. В статті запропоновано методичний підхід до оцінки результатів інноваційного розвитку підприємства. Методичний підхід базується на вимірюванні узагальнюючих показників інноваційної активності та інноваційної сприйнятливості підприємства, що є складовими компонентами інтегрального показника рівня інноваційного розвитку підприємства. Даний показник може бути використаний та врахований при розробці інноваційної стратегії та інноваційної програми розвитку підприємства з метою економічного обґрунтування конкретних управлінських рішень.

The evaluation of the results of the innovation development of the enterprise is carried out through a system of economic indicators. In a market economy, each business entity independently determines such a system, based on the peculiarities of innovation development, professionalism of specialists and other factors. The lack of solved methodological issues related to the assessment of the results of innovative development of the company necessitates the improvement of modern approaches in this direction. The article proposes a methodical approach to the evaluation of the results of innovative development of the enterprise. The methodological approach is based on measuring the general indicators of innovation activity and innovative susceptibility of the enterprise, which are components of the integral indicator of the level of innovative development of the enterprise. This indicator can be used and taken into account when developing an innovation strategy and an innovative enterprise development program for the purpose of economic substantiation of specific management decisions.

Т. Л. Томнюкк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та підприємництва, Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Чернівці

ФАКТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ

T. L. TomniukCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Chernivtsi Institute of Trade and Economics of Kyiv National Economic and Trade University, Chernivtsi

FACTORS SUPPORTING ECONOMIC GROWTH IN UKRAINE

В статті проаналізовано окремі індикатори економічного розвитку України. На основі показників динаміки ВВП та ВВП на душу населення, продемонстровано кризові явища. Визначено взаємопов’язаність факторів економічного зростання, основними з яких є праця, земля, капітал, підприємницькі здібності, продуктивність праці. Аргументовано, що найважливішим фактором економічного зростання в Україні є капітал (капіталовкладення або інвестиції), який має бути залучений для загальної активізації підприємницької діяльності, проведення структурних перетворень в національному господарстві, технологічного і технічного переоснащення, модернізації діючих виробництв, подолання сировинної спрямованості економіки, розвитку виробничої інфраструктури, підготовки і перепідготовки висококваліфікованих кадрів.
До числа основних факторів, що стримують інвестиційну активність та які потребують усунення, належать: незадовільний стан фінансового ринку та грошово-кредитне регулювання; корупція; політична нестабільність; відсутність дієвих механізмів податкового стимулювання; надлишкові адміністративні бар'єри; зростання державного боргу; недостатній правовий захист вітчизняних та іноземних інвесторів; незадовільна інфраструктура; недостатньо освічена робоча сила; недостатній потенціал для інновацій; злочинність.
Запропоновано заходи щодо збільшення обсягів інвестицій в економіку України та стимулювання національного виробництва.

The separate indicators of economic development of Ukraine are analyzed in the article. Based on indicators of GDP and GDP per capita dynamics, crisis phenomena have been demonstrated. Interdependence of economic growth factors, the main of which is labor, land, capital, entrepreneurship, labor productivity, is determined. It is argued that the most important factor of economic growth in Ukraine is capital (investment) that should be involved in the general activation of entrepreneurial activity, providing structural transformation in the national economy, technological and technical re-equipment, modernization of existing production, overcoming the raw-material orientation of the economy, the development of production infrastructure, training and retraining of highly skilled personnel.
Among the main factors inhibiting investment activity, and which is in need to be removed, include: unsatisfactory financial market conditions and monetary regulation; corruption; political instability; lack of effective tax incentive mechanisms; redundant administrative barriers; growth of government debt; insufficient legal protection of domestic and foreign investors; unsatisfactory infrastructure; insufficiently educated labor force; insufficient potential for innovation; criminality.
Measures to increase the volume of investments into the Ukrainian economy and stimulate national production are proposed.

Т. П. Ткаченкок. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. КиївЮ. О. Токарськамагістрант факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ \"КПІ імені Ігоря Сікорського\", м. Київ

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ЗА УМОВ ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЛАНЦЮЖКА ЦІННОСТЕЙ

Tatiana Tkachenkodoctor of economic, Ph.D., associate professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", KyivYulia Tokarskamaster\'s student of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

MANAGEMENT OF EXPENDITURES IN CONSTRUCTION COMPANIES UNDER CONDITIONS OF USE OF VALUE CONCEPT

У статті досліджуються сучасні концепції які використовуються в процесі управління витратами. В економічній науці використовуються наступні концепції:концепція альтернативних витрат; концепція витрато утворюючих чинників; концепція доданої вартості; концепція ланцюжка цінностей; концепція альтернативних витрат; концепція трансакційних витрат; концепція АВС; концепція стратегічного позиціонування.
Із переліку всіх вище зазначених концепцій було запропоновано концепцію ланцюжка цінностей для використання українськими підприємствами для управління витрат, автором якої є М.Портер. Визначено основні теоретичні особливості, переваги та недоліки концепції. В кінці побудовано приклад ланцюжка цінностей для підприємств будівельної галузі.

The article examines the modern concepts used in the process of cost management. In economics, the following concepts are used: the concept of alternative costs; concept of the cost of creating factors; concept of added value; concept of a chain of values; concept of alternative costs; concept of transaction costs; ABC concept; concept of strategic positioning.
From the list of all the above-mentioned concepts, the concept of a chain of values for the use by Ukrainian enterprises for cost management, proposed by M.Porter, was proposed. The basic theoretical peculiarities, advantages and disadvantages of the concept are defined. At the end, an example of a chain of values for the construction industry was built.

О. О. Гаврилюкк. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Луцький національний технічний університет, м. ЛуцькМ. О. Чопбакалавр, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

СУЧАСНИЙ СТАН ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ПОБУДОВУ ОБЛІКУ ВИТРАТ

O. НavryliukPh.D., Associate Professor, Department of Accounting and Audit, Lutsk National Technical University, LutskM. Chopbachelor, Lutsk National Technical University, Lutsk

CURRENT STATE OF PRODUCTION OF PLANT PRODUCTION AND ITS INFLUENCE ON CONSTRUCTION OF COST ACCOUNTING

У статті розглядається питання побудови обліку витрат виробництва з урахуванням особливостей виробництва продукції рослинництва як одного з основних показників виробничо-господарської діяльності підприємства. Обґрунтовано методику розподілу виробничих витрат рослинництва за статтями і аналітичними рахунками, враховуючи номенклатуру сільськогосподарського виробництва. Визначено способи розподілу витрат на основну і побічну продукцію, доведено безпосередній вплив екзогенних факторів на невизначеність процесу обрахунку собівартості у рослинництві. У зв’язку із використанням у сільському господарстві ресурсів власного виробництва, досліджено питання обчислення собівартості насіннєвого матеріалу, кормів, добрив власного виробництва. Встановлено, що методологічно правильною є оцінка за собівартістю, хоча при реалізації добрив на ринку ціна буде іншою.
Проведене дослідження дало змогу згрупувати основні фактори зниження собівартості продукції рослинництва.

The article deals with the question of construction of accounting for production costs, taking into account the specifics of production of crop production as one of the main indicators of production and economic activity of the company. The method of distribution of crop production costs by articles and analytical accounts, taking into account the agricultural production nomenclature, is substantiated. The ways of distribution of costs for major and by-products are determined, the direct effect of exogenous factors on the uncertainty of the process of calculating prime cost in crop production has been proved. In connection with the use in agriculture of the resources of its own production, the question of calculating the cost of seed material, livestock, fertilizers of own production. It is established that the methodologically correct is the estimate at cost, although when selling the fertilizers on the market, the price will be different.
The conducted study allowed to group the main factors in reducing the cost of crop production.

О. О. Келюхстарший викладач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. ДніпроМ. О. Кравецьвикладач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ЛОГІСТИЧНОМУ ПІДХОДІ ДО ПРОЦЕСУ ЕКОЛОГІЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ АГРАРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

O. O. KeliukhSenior Lecturer of the Department of Information Systems and Technologies, Dnipro State Agrarian and Economic University, DniproM. O. KravetsTeacher of the Department of Information Systems and Technologies, Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE LOGISTIC APPROACH TO THE PROCESS OF ENVIRONMENTAL TRANSPORTATION OF AGRARIAN PURPOSES

Робота присвячена розробці інформаційно-логістичного підходу при оптимізації аграрних перевезень щодо підвищення економічних показників аграрно-промислового комплексу Для вирішення задач такого класу в роботі запропоновано застосувати системний підхід, методи систематизації, групування та узагальнення відповідних показників. Для вирішення запропонованих питань в роботі здійснено оптимізаційний підхід із застосуванням багатопрофільної кооперації взаємодії аграрних комплексів та транспортних можливостей регіону при постановці практичного завдання конкретній кооперації на принципі самоврядування при використанні засобів механізованого устаткування та конкретно логістичного управління засобами перевезень. У даній роботі вирішено ряд питань застосування IT. Більшість питань екологічних перевезень можливо провести за допомогою впровадження логістичного-транспортного ланцюга при впровадженні можливостей загальнотранспортного коридору з поєднанням резерву народно-господарчих можливостей регіону. Запропоновано використання новітніх інформаційних технологій для прогресивного налагодження системи транспорт – виробник аграрної продукції при додержанні питань екології, та її ґрунтовного поєднання з економікою країни в цілому. Використання наведеного методичного підходу дозволить місцевим органам виконавчої влади приймати наукові, екологічні та як витік – економічно-обґрунтовані рішення щодо розвитку транспорту районів та їх доцільної інформатизації та роботизації – на перспективу.

The article is devoted to the use of information technologies in transporting logistic during optimization of agrarian transportations for the increase of joint economic indicators of agrarian and industrial complexes. For the decision of the offered questions co-operative approach which at raising of task of separate co-operation of based on principle of self-government is carried out in work, at the use of the special instruments of mechanization, and concrete – can decide facilities of transportation and technological equipment the set problems, leaning on possibility of neighboring enterprises, using their production and economic resource. The method of introduction of chain lets of the transported loads of the agrarian setting is offered in this work, possibilities of transporting corridor in combination with folk-economic possibilities of region during connecting of analytical method of transporting logistic are incorporated. The use of the newest information technologies for the progressive adjusting of the system is offered transport is producer of agrarian products at the observance of requirements of ecology, and its sound combination with the economy of country on the whole. The use of the resulted methodological approach will allow to the local organs of executive power to adopt scientific, ecological and as a result are the economic grounded decisions on development of communication of transport with the enterprises of agrarian sphere of separate regions and their expedient informatization and robotics now and on a prospect.

Г. О. Тютюнникм. н. с., здобувач відділу економічного регулювання природокористування, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ПЛАНУВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ЯК ПІДҐРУНТЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

H. O. TiutiunnykJunior Researcher, postgraduate, Department of Economic Regulation of Nature Management Institute of Market Problems and Economic&Ecological Research NAS of Ukraine, Odessa

INSTITUTIONAL BASES OF LAND USE PLANNING AS THE BASIS FOR THE EFFICIENCY OF LAND USE

В статті проаналізовано стан сучасного використання землекористувань на території України, виявлено відсутність вигіднішого напряму використання земельних ресурсів. Установлено неефективність використання земельних масивів, зокрема не врахування їх економічного, екологічного і соціального значення. Визначено недосконалість механізму економічного стимулювання раціонального використання й охорони земель. Розкрито прогалини в нормативно-правовому забезпеченні використання земельних ресурсів, зокрема їх суперечливий характер.
Зроблено висновок, що неефективне використання земельних ресурсів, тягне за собою проблеми із формуванням екологічно чистих земельних масивів та ведення екологічно безпечного землеробства, що передусім залежить від ефективних мотиваційних механізмів, які на даний час відсутні.
Представлені шляхи вирішення питання ефективного землекористування шляхом проведення природоохоронних, планувальних та управлінських заходів із переглядом нормативно-правового забезпечення.

The article analyzes the state of modern use of land use in Ukraine, and the lack of a more beneficial direction of land resources usage. The ineffectiveness of the use of land masses, in particular the failure to take into account their economic, environmental and social significance, has been established. The imperfection of the mechanism of economic stimulation of rational use and protection of land is determined. The gaps in the normative legal support of the use of land resources, in particular their contradictory nature, are revealed.
It is concluded that inefficient use of land resources entails problems with the formation of ecologically clean land massifs and ecologically safe agriculture, which depends primarily on efficient motivational mechanisms that are currently absent.
The ways of resolving the problem of effective land use by means of environmental protection, planning and management measures with revision of legal and regulatory framework are presented.

Н. М. Махначовакандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ГРОМАДІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

N. M. MakhnachovaCandidate of Economic Sciences, Associated Professor of Management and Administration Department Vinnytsia Institute of Trade and Economics Kyiv National University of Trade and Economics

THE ROLE OF SOCIAL PARTNERSHIP IN SOCIETY IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION

Стаття присвячена питанню соціальної взаємодії громади, місцевої влади та бізнесу, з метою активізації громадян у вирішенні проблем місцевого значення. Шляхом проведення соціологічного дослідження було виявлено головні перешкоди ефективної взаємодії у форматі «громада-влада-бізнес», що є надзвичайно актуальним в процесі децентралізаційних реформ, що відбуваються в Україні. У статті окреслено також подальші напрямки діяльності активних громад та сфери їх зацікавленості.

The article deals with social cooperation between the community, local authorities and business to activate citizens in solving local problems. The main obstacles of effective cooperation in the format “community-authority-business” that is very actual in the process of decentralization reforms, taking place in Ukraine, were identified through a sociological research. The article also outlines further directions of activity of active communities and their areas of interest. The study found that communities, where citizens' associations are active and residents participate in joint projects, achieve significant results – improvement of infrastructure, introduction of energy saving and energy-efficient technologies, and repair of social institutions.

Є. М. Богатирьовак. е. н., ст. викладач кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ ЯК ДЖЕРЕЛО НАПОВНЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ

Y. BogatyrevaCandidate of Economic Sciences, lecturer of Finance Department, Odessa National Economic University

PAYMENT FOR LAND AS A SOURCE OF FILLING LOCAL BUDGETS OF UKRAINE

Розглянуто плату за землю та особливості її стягнення до бюджетної системи України. Проведено аналіз надходження плати за землю та її місце в податкових надходженнях місцевих бюджетів України. Досліджено структуру плати за землю, визначено роль земельного податку та орендної плати в його складі. Висвітлено особливості виконання плану з цього податку в Україні. Розглянуто зарубіжний досвід земельного оподаткування та запропоновано напрями удосконалення плати за землю в Україні у майбутньому. Наголошено, що сучасна система земельного оподаткування в Україні не відповідає принципам раціонального використання землі та не відіграє належної фіскальної функції, що стримує землеохоронні заходи в країні. Особливу увагу приділено рентному підходу оподаткування землі та необхідності його застосування в Україні.

Considered the payment for land and the features of its collection in the budgetary system of Ukraine. The analysis of the receipt of payment for land and its place in tax revenues of local budgets of Ukraine is carried out. The structure of the payment for the land is investigated, the role of land tax and rent in its composition are determined. The peculiarities of implementation of the plan for this tax in Ukraine are highlighted. The foreign experience of land taxation is considered and directions of improvement of payment for land in Ukraine in the future are proposed. It is noted that the current system of land taxation in Ukraine does not correspond to the principles of rational use of land and does not perform the proper fiscal function, which holds back land-protection measures in the country. Particular attention is paid to the rent approach of land taxation and the necessity of its application in Ukraine.

Г. А. Толокдоцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу , Київський національний університет культури і мистецтв, кандидат технічних наукЄ. В. Толокфакультет природничих наук, освітня програма «Екологія», Національний університет «Києво-Могилянська академія, здобувач вищої освіти

ЕКОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

G. A. Tolokassociate professor of the hotel and restaurant business department, Kiev National University of Culture and Arts, Candidate of Technical SciencesY. V. TolokFaculty of Natural Sciences, Educational program \"Ecology\", National University \"Kyiv-Mohyla Academy, a student of higher education

ENVIRONMENTAL PROTECTION OF QUALITY AND SAFETY OF FOODSTUFFS

У статті розглядаються питання регулювання безпеки харчових продуктів, застосування інтегрованих систем управління на підприємствах. Виявлено ключові завдання управління якістю харчових продуктів та запропоновано застосовування постійно діючих процедур для забезпечення підвищення відповідальності за ефективність та об'єктивність контролю якості сировини, дотримання правил ведення технологічних процесів переробки, маркування готових продуктів.

The article deals with issues of food safety regulation, application of integrated management systems at enterprises. The key tasks of food product quality management were identified and the use of permanent procedures to increase responsibility for the efficiency and objectivity of raw material quality control, compliance with the rules of processing processing processes, labeling of finished products was proposed.

Т. Є. Кіщенкок. е. н, доцент, доцент кафедри економіки будівництва, Київський національний університет будівництва і архітектуриЛ. В. Гусаровак. е. н, доцент, доцент кафедри економіки будівництва, Київський національний університет будівництва і архітектуриН. В. Боліластарший викладач кафедри економіки будівництва, Київський національний університет будівництва і архітектури

ДЕВЕЛОПМЕНТ - МЕТОДОЛОГІЯ ВТІЛЕННЯ ПРОЕКТІВ ІНВЕСТУВАННЯ БУДІВНИЦТВА

T. E. KishchenkoPh.D., Associate Professor, Associate Professor, Department of Construction Economics, Kyiv National University of Construction and ArchitectureL. V. GusarovaPh.D., Associate Professor, Associate Professor, Department of Construction Economics, Kyiv National University of Construction and ArchitectureN. BolilaSenior Lecturer, Department Construction Economics, Kyiv National University of Construction and Architecture

DEVELOPMENT - METHODOLOGY OF CONSTRUCTION INVESTMENT PROJECTS EMBODIMENT

В статті розглянуто можливості та перспективи застосування концепції девелопменту з оглядом на індивідуальний характер розвитку інвестиційних проектів, що реалізуються девелоперськими компаніями на будівельному ринку.
Визначено місце девелоперської компанії при реалізації проектів інвестування будівництва як учасника, що забезпечує не тільки управління проектом від його початку до реалізації, так і управління експлуатацією побудованої нерухомості.
Виявлена роль окремих факторів, значимість яких змінюється в залежності від функціонального призначення об’єктів будівництва та практичного значення для бізнесу, під який призначена будівля.
Узагальнено та проаналізовано специфічні функцій девелоперських компаній в процесі реалізації проектів будівництва житла, торгівельних та офісних установ. Встановлено, що механізм девелопменту в будівництві, від створення команди учасників проекту до управління створеним майном, є практичним відображенням методології втілення інвестиційних проектів будівництва в життя.

In the article the opportunities and prospects for using the methodology of development, taking into account the individual character of the development of investment projects implemented by developers in the construction market, was considered.
The place of the development company in realization of construction investment projects of as a participant is defined, which provides not only the management of the project from its beginning to realization, and management of exploitation of the constructed real estate.
The role of individual factors, the significance of which varies depending on the functional purpose of construction objects and practical significance for the business, under which the designated building is determined, is revealed.
Generalized and analyzed specific functions of development companies in the process of realization of housing construction projects, trade and office establishments. It was established that the mechanism of development in construction, from the creation of a team of project participants to management of the created property, is a practical reflection of the methodology of implementation of investment projects of construction in life.

О. О. Кімк. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, докторант кафедри економічної теорії та економічних методів управління Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна

РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ПОДОЛАННЯ НАДМІРНОЇ НЕРІВНОСТІ РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ

O. O. KimPhD, associated Professor Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics doctoral student V. N. Karazin Kharkiv National University

EXCESSIVE INCOME INEQUALITY OVERCOMING: THE UKRAINIAN ECONOMIC POLICY MEASURES DEVELOPMENT

Стаття присвячена актуальній проблемі впливу нерівності розподілу доходів на соціально-економічну динаміку. Метою статті є розробка ефективних заходів економічної політики України подолання надмірної нерівності на основі адекватної оцінки нерівності розподілу доходів. У статті розрахований коефіцієнт Джині з урахуванням розподілу агрегату чистого наявного доходу (ЧНРД), та цього ж агрегату, очищеного від доходів Державного бюджету України (ЧНРД). В результаті розрахунків з’ясовано, що значення коефіцієнту Джині значно більше, ніж за даними Всесвітнього банку та зростає на протязі досліджуваного періоду (за ЧНРД, коефіцієнт Джині збільшився з 24 у 2014 до 30 у 2016 та, за попередніми оцінками, 40 у 2017; за ЧНРД – з 35 у 2014 до 41 у 2016 та, за попередніми оцінками, до 49 у 2017), що актуалізує розробку економічної політики, спрямованої на подолання надмірної нерівності розподілу доходів. Запропоновані заходи політики подолання надмірної нерівності розподілу доходів, серед яких пільговий режим започаткування нового малого бізнесу та сприятливий режим оподаткування та надання державних послуг.

The current issue is dedicated to the actual problem of the income distribution inequality impact on the socio-economic dynamics. The goal of the paper is the effective measures of the economic policy development targeted to overcome the exceeding income inequality in the Ukraine on the adequate income inequality assessment. The Gini coefficient is calculated in the paper, considering the net disposable income (NDI) aggregate distribution and the same aggregate, minus the incomes of all sources of the Ukraine’s State budget (NDI). After the calculations it is discovered that the value of the Gini coefficient is much higher than according to the World Bank and growing over the investigated period (considering , the Gini value increased from 24 in 2014 to 30 in 2016, and estimated 40 in 2017; considering NDI – from 35 in 2014 to 41 in 2016 and estimated 49 in 2017). This actualizes the economic policy development, aimed on the excessive income distribution overcoming. The measures of the excessive income distribution overcoming policy are proposed, among them the preferential regime of the small business start-up, friendly tax and state services regime.

К. А. Пилипенкок. е. н., доцент, Полтавська державна аграрна академіяО. І. ДідикЗВО СВO «Магістр» спеціальності 071 Облік і оподаткування, Полтавська державна аграрна академія

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ДОСВІДУ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ В СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

K. A. Pylypenkocandidate of economics sciences, associate professor, Poltava State Agrarian AcademyO. I. DidykZVO SVO \"Master\" specialty 071 Accounting and taxation, Poltava State Agrarian Academy

INTRODUCTION OF PRACTICAL EXPERIENCE OF DOMESTIC AND FOREIGN ACCOUNTING OF OWN CAPITAL IN THE SYSTEM OF MANAGEMENT OF FINANCIAL, ECONOMIC AND FOOD SAFETY OF AGRARIAN ENTERPRISES

Будучи головною економічною базою створення і розвитку підприємства, капітал у процесі свого функціонування забезпечує інтереси підприємства, персоналу та держави. Облік власного капіталу має важливе значення з огляду на те, що він використовується кредиторами для оцінювання кредитоспроможності підприємства, тому неправильне відображення в обліку тягне за собою неправдиву інформацію у фінансовій звітності і може тягнути за собою судові позови з боку тих суб’єктів ринку, які використовують цю інформацію для визначення сутності своїх стосунків між ними. Крім того, облік власного капіталу відіграє суттєву роль у стосунках між власниками, оскільки прибуток зазвичай розподіляється пропорційно частці у статутному капіталі кожного з власників чи засновників підприємства. Стабільне фінансове становище підприємств аграрної сфери безпосередньо впливає на фінансово-економічну та продовольчу безпеку, як самого підприємства так і держави. Відповідно правильна організація бухгалтерського обліку власного капіталу безпосередньо впливає на дохідність підприємства та забезпечує продовольчу безпеку. Нами розглядались основи понять капітал як економічної категорії так і бухгалтерської. Також нами було досліджено нормативне регулювання обліку власного капіталу як за міжнародними так і національними стандартами обліку.

As the main economic base for the establishment and development of an enterprise, capital in the process of its operation ensures the interests of enterprises, personnel and the state. Equity accounting is important given that it is used by creditors to assess the company's creditworthiness, so incorrect accounting reflects false information in the financial statements and may result in litigation from those market players that use them. this information to determine the essence of their relationship between them. In addition, equity accounting plays a significant role in the relationship between the owners, since the profit is usually distributed in proportion to the share in the authorized capital of each of the owners or founders of the enterprise. The stable financial situation of agrarian enterprises directly affects financial and economic and food security, both the enterprise itself and the state. Accordingly, the proper organization of accounting of equity capital directly affects the profitability of the enterprise and ensures food security. We considered the fundamentals of the concept of capital as an economic category and accounting. Also, we have investigated the regulatory regulation of equity accounting, both in accordance with international and national accounting standards.

В. О. Денисюкк. т. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКЗОСКЕЛЕТА

V. DenysiukPhD, associate professor, associate professor of economic cybernetics department, Vinnytsya national agrarian university, Vinnytsya

DETERMINATION OF EXOSKELETON EFFICIENCY CRITERION

Розглянуто критерій ефективності використання екзоскелета, який є складним та наукоємним пристроєм. У такому пристрої використовуються найсучасніші розробки і технології, що підвищує вартість самого екзоскелета. Розглянуто вироби, які присутні на сучасному ринку екзоскелетів, що дозволило визначити основні параметри екзоскелетів для порівняння. Критерій становить співвідношення умовної продуктивності пристроя до його вартості. Використання критерія дозволить обрати необхідний за функціями екзоскелет з урахуванням можливих витрат. Надані рекомендації щодо збільшення ефективності використання екзоскелету за рахунок підвищення продуктивності та зменшення витрат на сам екзоскелет.

The criterion of exoskeleton efficiency is considered, that is a difficult and science intensive device. In such device the most modern developments and technology are used, that promotes the cost of exoskeleton. Wares that is present at the modern exoskeleton market are considered, that allowed to define the basic exoskeleton parameters for comparison. A criterion presents correlation of the conditional productivity of device to his cost. The use of criterion will allow to choose needed after the exoskeleton functions taking into account possible charges. Given recommendations in relation to the increase of the use efficiency of exoskeleton due to the increase of the productivity and reduction of exoskeleton charges.

С. В. Добриньк. е. н., доцент кафедри фінансів Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

S. V. DobrynPhD, Associate professor of the Department of Finance S. Kuznets Kharkiv National University of Economics

DETERMINING THE LEVEL OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF KHARKIV REGION ENGINEERING INDUSTRY

Стаття присвячена дослідженню стану інвестиційної привабливості суб’єктів підприємництва та виокремлення основних чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, що здійснюють суттєвий вплив на рівень інвестиційної привабливості підприємств машинобудівної галузі Харківської області. За результатами проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, запропоновано методичний підхід щодо визначення рівня інвестиційної привабливості підприємств машинобудівної галузі Харківської області на основі позиціонування підприємства у просторі розробленої матриці, побудованої за результатами оцінки рівня мінливості факторів зовнішнього та внутрішнього походження, що дозволяє впровадження відповідних рекомендацій щодо підвищення інвестиційної привабливості підприємств. Рекомендацій з визначення рівня інвестиційної привабливості підприємств сформовані на основі комплексної оцінки фінансового стану, можливостей розвитку, обсягів і перспектив отримання та розподілу прибутку та інших основних фінансово-господарських показників діяльності підприємств машинобудівної галузі Харківської області.

The article investigates the state of the investment attractiveness of business entities and isolating the main factors external and internal environment, which have a significant impact on the investment attractiveness of the engineering industry Kharkov region. The results of the analysis of financial and business enterprises, methodical approach to determine the level of investment attractiveness of the engineering industry Kharkov region based on the positioning of the enterprise in space developed matrix, based on the evaluation of the variability of factors internal and external origin which allows the implementation of relevant recommendations to increase the investment attractiveness of enterprises. Guidance on investment attractiveness of enterprises formed on the basis of a comprehensive assessment of the financial situation, development opportunities, scope and prospects and profit distribution and other key financial and economic performance indicators engineering industry Kharkov region.

І. П. Петровакандидат економічних наук, науковий співробітник відділу проблем регуляторної політики та розвитку підприємництва Інституту економіки промисловості НАН України, м. Київ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗАЙНЯТОСТІ ТА СТВОРЕННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ В ПРОМИСЛОВОСТІ

I. P. PetrovaPh.D., Research Fellow, Department of Problems of Regulatory Policy and Entrepreneurship Development at the Institute of Industrial Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

STATE REGULATION OF THE EMPLOYMENT PROCESS AND THE DEVELOPMENT OF WORK PLACES IN INDUSTRY

Проаналізовано продуктивність праці за видами промислової діяльності, досліджено сучасні тенденції створення робочих місць в промисловості. Виявлено тенденції скорочення робочих місць порівняно зі створенням нових. Досліджено процес державного регулювання процесу створення робочих місць. Виявлено основні проблеми державного регулювання зайнятості та створення робочих місць. Запропоновано напрями державного регулювання для створення робочих місць в промисловості: фінансове забезпечення розвитку та модернізації пріоритетних галузей економіки; створення нових і модернізація високопродуктивний робочих місць в базових промислових галузях; розвиток малого та середнього підприємництва, що створюють нові робочі місця у пріоритетних видах економічної діяльності; забезпечення належного рівня професійної підготовки кадрів. Створення високопродуктивних нових робочих місць в базових промислових галузях й суміжних непромислових секторах слід реалізовувати через програму створення високопродуктивних робочих місць в промисловості.

The productivity of labor by types of industrial activity is analyzed, modern tendencies of creation of workplaces in industry are researched. The tendencies of job cuts are revealed in comparison with the creation of new ones. The process of state regulation of the job creation process is researched. The main problems of state regulation of employment and creation of workplaces are revealed. The directions of state regulation for creation of workplaces in industry are offered: financial support of development and modernization of priority branches of economy; creation of new and modernization of high-performance jobs in the basic industrial sectors; development of small and medium entrepreneurship, creating new jobs in priority economic activities; provision of a proper level of professional training. Creation of high-performance new jobs in the basic industrial sectors and related non-industrial sectors should be realized through the program of creating high-quality jobs in industry.

Л. А. Cлатвінськак. е. н., доцент кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла ТичиниІ. М. Поворознюкк. е. н., доцент, кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

АКАДЕМІЧНА ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ З ТУРИЗМУ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ НА ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ

L. A. SlatvinskaPh D in Есоnomics, Associate Professor Department of Technology and Tourism Organization and Hotel and Restaurant Business Uman State Pedagogical University named after Pavlo TychynaI. M. PovorozniukPh D in Есоnomics, Associate Professor Department of Technology and Tourism Organization and Hotel and Restaurant Business Uman State Pedagogical University named after Pavlo Tychyna

ACADEMIC TRAINING OF MASTERS OF TOURISM AS THE FACTOR OF INFLUENCE ON EMPLOYMENT OF THE POPULATION ON THE TOURISM MARKET

Проведено аналіз основних сучасних вимог до якості підготовки фахівців у сфері туризму. Акцентовано увагу на кадровому забезпечені туристичного сектору економіки, який відчуває дефіцит спеціалістів нової генерації в усьому світі. Відзначено, що одним із шляхів розв’язання цієї проблеми є інноваційна академічна і практична підготовка кадрів з туризму.
Обґрунтовано роль і місце професійно орієнтованих дисциплін, зокрема, дисципліни циклу професійної підготовки «Організація туризму» у фаховій підготовці магістрів з туризму. Дисципліна «Організація туризму» входить до обов’язкового компоненту освітньої програми підготовки фахівців з туризму. Основна мета дисципліни «Організація туризму» у системі підготовки фахівців сфери туризму – формування системи теоретичних знань та прикладних вмінь і навичок щодо організації і технології туристичної діяльності в умовах конкуренції на ринку туристичних послуг, а також вирішення конкретних соціально-економічних завдань, що виникають у сфері туристичної індустрії в процесі заснування власного туристичного бізнесу і управління туристичними підприємствами.
Доведено ефективність зміни традиційних форм проведення семінарів з предмету «Організація туризму» на інтерактивні: співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці). Зазначено, що організація інтерактивного навчання сприяла використанню рольових ігор, опрацюванню дискусійних питань, моделюванню життєвих ситуацій, спільному вирішенню проблем на основі аналізу обставин та відповідних ситуацій. Відповідно, кожен із напрямів підготовки передбачає отримання певної системи знань і вмінь, що досягається через засвоєння предметів відповідного циклу, поєднання теоретичної підготовки з практикою та самостійною і науково-дослідною роботою студента.
Професійно орієнтовані дисципліни є важливою складовою в системі фахової підготовки майбутніх магістрів з туризму, яка забезпечує їх професійне становлення. Уніфікація змісту і структури навчальних програм та професійно-орієнтованих дисциплін, доцільна послідовність вивчення, наступність використання компонентів знань щодо загальних об’єктів вивчення є необхідною умовою підвищення якості підготовки магістрів з туризму.

Аnalyzes the main modern requirements for specialists training quality in the field of tourism. It emphasizes on the providing personnel resources in the tourist sector of the economy, which is experiencing a shortage of new generation specialists worldwide. It is noted that one of the ways for solving this problem is innovative academic and practical training of tourism personnel.
The role and place of professionally oriented disciplines, in particular, the discipline of the professional training cycle «Tourism Organization» in the masters in tourism professional training is substantiated. The discipline «Tourism Organization» is included in the compulsory component of the educational program for masters in tourism preparation. The main purpose of the discipline «Tourism Organization» in the system of training specialists in the field of tourism is the formation of theoretical knowledge and applied skills and abilities for organization and technologies of tourism activities in terms of competition in the tourist services market, as well as solving specific socio-economic problems that arising in the tourism industry field in the process of establishing its own tourism business and management of tourism enterprises.
The article proves the effectiveness of changing the traditional forms of conducting seminars on the discipline «Tourism Organization» to interactive that includes: co-education, mutual learning (collective, group, cooperative learning). The author underlines that the organization of interactive learning contributed the use of role-playing games, issues discussion, modelling of life situations, joint problem solving based on the analysis of circumstances and the relevant situations. Accordingly, each of the areas of training involves the receiving of a certain knowledge and skills system, which is achieved through the assimilation of the subjects of the corresponding cycle, a combination of theoretical training with the practice and independent and research work of the student.
Professionally oriented disciplines are an important part of the professional masters in tourism training system, which ensures their professional development. The unification of the content and structure of the curriculum and professionally-oriented disciplines, the appropriate sequence of study, the continued usage of knowledge components in relation to common study objects is a prerequisite for improving masters in tourism training quality.

Т. В. Бучинськавикладач кафедри міжнародних економічних відносин, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ІНКЛЮЗИВНИМ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ ТА ФОРМУВАННЯМ УНІВЕРСАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЛЮДИНИ

T. V. BuchynskaLecturer of international economic relations department, Ternopil National Economic University, Ternopil

INTERCONNECTION BETWEEN THE INCLUSIVE DEVELOPMENT OF THE STATE'S ECONOMY AND THE FORMATION OF UNIVERSAL COMPETENCES OF A PERSON

У даній статті проаналізовано поняття інклюзивного розвитку світового господарства та визначено його ключові моменти. Обґрунтовано, що інклюзивний розвиток світового господарства заснований саме на такому типі економічного зростання, який дозволяє відчути його результати кожному члену суспільства, охоплюючи усі сфери його життя і, власне, є ефективним середовищем формування універсальних компетентностей людини. Визначено, що рівний доступ до результатів праці через достойний рівень прибутку працюючої частини населення та, відповідно, доступ до можливостей наданих державою є підґрунтям для розвитку людського потенціалу, а саме професійних та універсальних навичок кожного члена суспільства. Висунуто гіпотезу, щодо існування зв’язку між інклюзивним розвитком економіки держави та розвитком універсальних компетентностей людини.

In this article the concept of inclusive development of the world economy has been analyzed and its key points have been determined. It has been substantiated that the inclusive development of the world economy is based on this type of economic growth, which allows feeling its results for each member of society, covering all spheres of life and, in fact, is an effective environment for the formation of universal competences of a person. It has been determined that equal access to the results of work through a decent level of income of the working part of the population and, accordingly, access to opportunities provided by the state is the basis for the development of human potential, namely, the professional and universal skills of every member of society. The hypothesis about the existence of a connection between the inclusive development of the state economy and the development of universal competences of a person has been outlined.

О. В. Турканд. ек. наук, старший викладач кафедри менеджменту та адміністрування, Національний університет харчових технологій, м. КиївА. С. Матусевичстудентка, Національний університет харчових технологій, м. Київ

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

O. V. Turcandidate of economic Sciences, Senior Lecturer Department of Management and administration, National University of Food Technologies, KyivA. S. Matusevichstudent, National University of Food Technologies, Kyiv

PRINCIPLES OF STRUCTURING AND EVALUATING BUSINESS PROCESS EFFECTIVENESS

Стаття присвячена актуальним методам управління бізнес-процесами, що включає моделювання, вимірювання та аналіз бізнес-систем. Зокрема було проаналізовано визначення поняття «бізнес - процеси». Наведена їх класифікація за функціональним призначенням, а саме описано основні, обслуговуючі, бізнес-процеси управління та розвитку, що є складовими бізнес-системи. Оскільки при здійснені управління процесами необхідно здійснювати контроль, наведено етапи оцінки бізнес - процесів. В роботі описано інструменти, що застосовують при оцінці та аналізі, такі як діаграма Ісікави, «п’ять запитань», ABC - аналіз та аналіз на основі ключових показників ефективності. В статті також акцентується увага на моделюванні бізнес-процесів, яке базується на їх оцінці. Розглянуто спеціальні програмні засоби та нотації, що застосовуються при моделюванні бізнес – процесів.

The article is about actual business process management methods that include modeling, measure and business system analysis. In particular, the definition of "business processes" is analyzed in the article. The work describes functional classification of business processes according to which business system consist of core processes, support processes, management and development processes. Since the management of business processes must be controlled, the stages of business processes evaluation are presented. The paper describes the particular tools used in the evaluation and analysis, such as the Ishikawa diagrams, the "five questions", ABC - analysis and analysis based on key performance indicators. Also the article focuses on business system modeling based on evaluation and ways of modeling. In addition, the special software and notations used in business processes modeling are briefly described in this article.

С. С. Кравцовк. держ. упр., доцент кафедри туризму та рекреації, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

СИСТЕМА ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ РЕСТОРАНУ: СТРУКТУРА ТА ВИМОГИ ДО РОЗРОБКИ

S. S. KravtsovCandidate of Sciences (Public Administration), Assistant Professor of the Tourism and Recreation Department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

OPERATIONS MANAGEMENT SYSTEM OF RESTAURANT: THE STRUCTURE AND THE REQUIREMENTS TO DEVELOP

Для ресторанного бізнесу притаманна висока ступінь взаємодії зі споживачем. Крім того, послуги надаються в присутності клієнта, який миттєво може відкоригувати їх у відповідності зі своїми потребами. Це висуває особливі вимоги до формування системи операційного менеджменту ресторанну. Операційна система ресторану повинна вирішувати комплекс різноманітних функціональних завдань, до яких можуть входити: управління підготовкою виробництва, техніко-економічне постачання, оперативне керування виробництвом, керування кадрами, керування фінансами. Управління елементами операційної системи ресторану зводиться до взаємодії у форматі вхід-вихід, тобто система формує запит, надає необхідні ресурси і отримує бажаний результат. Визначальним елементом операційного менеджменту ресторану є якість роботи і відповідальність персоналу, стабільність і безперервний розвиток компетентності співробітників, їх командна робота.

The high degree of customer interaction is characteristic of the restaurant business. In addition, services are provided in the presence of clients, who can instantly adjust it to their needs. This puts forward special requirements for the formation of a restaurant management system. The operating system of the restaurant should solve a complex of various functional tasks, such as: pre-production management, technical and economic supply, operational management of production, HR management, financial management. Managing the elements of the operating system of the restaurant is reduced to interaction in the input-output format, that is, the system generates the request, provides the necessary resources and obtains the desired result. The main element of the restaurant's operational management is the quality of work and staff responsibilities, the stability and continuous development of the employee competence, the teamwork.

В. Р. Крупак. е. н., доцент кафедри права і підприємництва, Львівський національний аграрний університет, м. ЛьвівО. М. Крупак. е. н., доцент кафедри статистики та аналізу, Львівський національний аграрний університет, м. Львів

РЕАЛІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: СУЧАСНІ УМОВИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

V. KrupaPhD, associate professor of the department of law and business, Lviv national agrarian university, LvivO. KrupaPhD, associate professor of the department of statistic and analyses, Lviv national agrarian university, Lviv

IMPLEMENTATION OF THE RURAL AREAS BUSINESS POTENTIAL: CURRENT CONDITIONS AND PROSPECTS

Стаття присвячена дослідженню умов та чинників формування підприємницького потенціалу сільських територій та обґрунтуванню заходів щодо його реалізації в сучасному економічному середовищі. Авторами розглянуто теоретичну суть підприємницького потенціалу сільських територій, визначено його складові та особливості. Встановлено, що він переважно реалізується через малі форми господарювання, зокрема фермерські господарства, сільськогосподарські кооперативи, особисті селянські господарства. Узагальнено чинники розвитку підприємницького потенціалу та наведено їх розширену номенклатуру. Дано характеристику програм бюджетної підтримки розвитку аграрного підприємництва на загальнодержавному та регіональному рівнях. Визначено основні напрями реалізації підприємницького потенціалу сільських територій, серед яких основну увагу пропонується приділити розвитку нетрадиційних та малопоширених видів діяльності.

There have been investigated in the article conditions and factors of formation of the rural areas business potential and substantiated the measures on its using in the modern economic environment. The theoretical essence of business potential of rural areas, its components and features are determined by authors. It has been established that potential is mainly implemented through small forms of economic activity, in particular, farms, agricultural cooperatives, private peasant farms. The factors of development of business potential are generalized and their extended nomenclature is presented. The description of budget support programs for the development of agrarian business at the national and regional levels is given. The basic directions of implementation of the rural areas business potential are determined, among which the main attention is paid to the development of non-traditional and scarce types of activity.

М. С. Рахманкандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, м. ХарківН. С. Заікастудент 4-курсу, економічного факультету, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, м. Харків

ВПЛИВ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ ПОКАЗНИКІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ НА ІМІДЖЕВУ МОДЕЛЬ УКРАЇНИ

M. S. RahmanPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Marketing and Management of Foreign Economic Activity, V. N. Karazin Kharkiv National University, KharkivN. S. Zaikastudent of 4nd year of study of the Economic faculty, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

INFLUENCE OF STRUCTURAL CHANGES OF INDICATORS OF HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS ON THE IMAGE MODEL OF UKRAINE

Мета статті полягає у дослідженні теоретичної сутності та особливостей готельно-ресторанного бізнесу, виявленню основних проблем, тенденцій і перспектив розвитку галузі.
Проведено аналіз структурних зрушень економічних показників ринку готельно-ресторанних послуг в динаміці, зокрема загальної кількості закладів готельно-ресторанного бізнесу та в розрізі типів і туристичних регіонів, обсягу реалізації, зайнятості, виїзного та в’їзного туристичних потоків.
Виявлено вплив готельно-ресторанного бізнесу на імідж та конкурентоздатність національного туристичного продукту.
Окреслено сучасні реалії та тенденції туризму, наведено іміджеву модель сприйняття споживачем якості обслуговування в готелі та рекомендації щодо вдосконалення конкурентоздатності готельно-ресторанних послуг, як складової туристичної галузі України.

The purpose the paper is to study the theoretical essence and features of the hotel and restaurant business, to identify the main problems, trends and prospects of the industry.
The analysis structural changes in the economic indicators in the market of hotel and restaurant services in the dynamics, in particular the total number of establishments hotel and restaurant business and in terms of types and tourist regions, sales volume, employment, outbound and inbound tourism flows are carried out.
The hotel influence and restaurant business on the image the competitiveness of the national tourist product is revealed. The current realities and tendencies of the state tourism are outlined. The image model consumer perception of service quality at the hotel and recommendations for improving the competitiveness hotel and restaurant services as a component of the tourism industry in Ukraine are presented.

Є. О. Голишевак. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю, Сумський державний університет, м. СумиО. Ф. Грищенкок. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю, Сумський державний університет, м. СумиЄ. В. Макаренкостудент, Сумський державний університет, м. Суми

АНАЛІЗ ДОСВІДУ КРАЇН «АЗІЙСЬКИХ ТИГРІВ» ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМКІВ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ie. O. GolyshevaPh.D., Associate Professor, Department of Marketing and Management of Innovative Activity, Sumy State University, SumyO. F. GryshchenkoPh.D., Associate Professor, Department of Marketing and Management of Innovative Activity, Sumy State University, SumyYe. V. MakarenkoStudent, Sumy State University, Sumy

ANALYSIS OF THE “ASIAN TIGERS” COUNTRIES EXPERIENCE FOR THE FORMATION OF STRATEGIC DIRECTIONS OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF DOMESTIC INDUSTRIAL ENTERPRISES

У статті розглянуто головні історичні фактори, що передували та сприяли стрімкому економічному розвитку країн «азійських тигрів». «Азійські тигри» – неофіційна назва нових індустріальних держав Азії (Тайвань, Гонконг, Сінгапур та Південна Корея). Був здійснений аналіз основних економічних показників цих країн за період 2012-2017 рр., який показав що країни «азійські тигри» відзначаються високими показниками економічного розвитку, які мають тенденцію до зростання. Показники негативних економічних явищ (інфляції та безробіття) навпаки мають тенденцію до зниження. Ці країни характеризуються сприятливими умовами для ведення бізнесу та високим рівнем інноваційності тощо. Проведені дослідження дали змогу визначити фактори успіху цих країн та розробити можливі напрямки реформування української економіки. Подальші дослідження будуть направлені на поглиблене вивченні економічних індикаторів розвитку країн «азійських тигрів» та їхнє використання для оцінки українського положення з метою подальшого реформування економіки.

The article deals with the main historical factors that preceded and contributed to the rapid economic development of “Asian tiger” countries. “Asian Tigers” is the unofficial name of the new industrial states of Asia (Taiwan, Hong Kong, Singapore and South Korea). The analysis of the main economic indicators of these countries for the period 2012-2017 was implemented. It is showed that “Asian tigers” countries are characterized by high rates of economic development, which have a tendency to increase. The indicators of negative economic phenomena (inflation and unemployment), on the contrary, tend to decrease. These countries are characterized by favorable conditions for doing business and a high level of innovation, etc. The conducted studies allowed to determine the factors of success of these countries and to develop possible directions of the Ukrainian economy reforming. Further research will be focused on in-depth study of economic indicators for the development of “Asian tiger” countries and their use to assess Ukraine's position with a view to further reforming the economy.

В. В. Угринк. е. н., старший викладач кафедри податків та фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет, м. ТернопільС. В. Олексійчукк. е. н., молодший науковий співробітник Науково-дослідного інституту інноваційного розвитку та державотворення Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль

ПРОБЛЕМАТИКА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ БОРГОВИХ РЕСУРСІВ ДЕРЖАВИ

V. V. UhrynPhD in Economics, Senior Lecturer of the Taxes and Fiscal Policy Department, Ternopil National Economic University, TernopilS. V. OleksiichukPhD in Economics, the Fellow of the Scientific and Research Institute of Development and State Building of the Ternopil National Economic University, Ternopil

PROBLEMS OF THE DEBT RESOURCES USAGE OF THE STATE

В роботі окреслено концепції боргової політики держави. Визначено основні напрями управління державним боргом. Систематизовано погляди провідних вітчизняних науковців щодо необхідності та основної мети управління державним боргом в Україні. В статті доведено необхідність застосування як внутрішніх так і зовнішніх боргових ресурсів в процесі покриття дефіциту бюджету. Основний акцент зроблено на потребі фінансування інвестиції за рахунок кредитних ресурсів. Виокремлено шляхи підвищення ефективності використання боргових ресурсів країни шляхом фінансування рентабельних інвестиційних проектів і програм регіонального розвитку. Обґрунтовано доцільність здійснення інтелектуальних та реальних інвестицій на противагу фінансовим через нерозвинутий фінансовий ринок. Доведено необхідність застосування комплексного підходу до управління державним боргом, що ґрунтується на оптимізації джерел залучення кредитних ресурсів і підвищенні ефективності їх використання.

The paper outlines the concepts of the state’s debt policy. The basic directions of public debt management are determined. Ideas of the leading Ukrainian scholars concerning the necessity and main purpose of the public debt management in Ukraine are systemized. This article proves the rationality of the usage of both internal and external debt resources in the process of wiping out budget deficit. The main emphasis is made on the necessity to finance investments through credit resources. The courses of increasing the efficiency of the state’s debt resources usage through financing cost-effective investment projects and regional development programmes are singled out. The expediency of realization of intellectual and real investments in comparison with the financial investments through the underdeveloped financial market is substantiated. The necessity of applying the comprehensive approach to state debt management which is based on the sources optimization of credit resources and increase of efficiency of their usage is proved.

О. М. Дмитренкок. е. н., старший викладач кафедри бухгалтерського обліку оподаткування та аудиту, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ СУБ’ЄКТІВ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ

O. DmytrenkoPh.D, senior lecturer, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

EFFICIENCY ESTIMATION OF INTERNAL AUDITING OF PUBLIC-INTEREST ENTITIES

Обґрунтовано важливість та необхідність використання внутрішнього аудиту як інструменту покращення системи внутрішнього контролю суб’єктів суспільного інтересу. Сформульовано перелік основних завдань та окреслено організаційні аспекти внутрішнього аудиту суб’єктів суспільного інтересу. Визначено передумови та важливість оцінки ефективності внутрішнього аудиту суб’єктів суспільного інтересу з позиції як управління, так і дотримання Міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту. На основі аналізу наукових праць та власних досліджень запропоновано методику оцінки ефективності внутрішнього аудиту окремого об’єкта та діяльності служби внутрішнього аудиту суб’єкта суспільного інтересу з використанням окремих систем якісних і кількісних показників, побудованих за етапами здійснення та напрямами відповідно. Також розкрито основні напрями підвищення ефективності внутрішнього аудиту в сучасних умовах.

The importance and necessity of the usage of internal auditing as an instrument for improving the internal control system of public-interest entities is substantiated. The list of main tasks is formulated and organizational aspects of internal auditing of public-interest entities are outlined. The preconditions and importance of evaluating the effectiveness of internal auditing of public-interest entities in terms of management and compliance with International standards for the professional practice of internal auditing are determined. Based on the scientific papers analysis and own studies, the procedure of evaluating the effectiveness of the internal auditing of a separate object and the activity of the internal auditing service of public-interest entities with the usage of separate systems of qualitative and quantitative indicators constructed according to the stages of implementation and directions respectively is proposed. Also the main directions of increasing efficiency of internal auditing in modern conditions are considered.

Г. І. Рибакк. е. н. старший викладач кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет імені О.М. Бекетова, м. ХарківО. О. Воронінак. е. н. старший викладач кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет імені О.М. Бекетова, м. Харків

МІЖНАРОДНІ МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ

H. RybakPh.D., senior lecturer of the Department of Economic Theory and International Economics, O. M. Beketov National University of Urban Economy in KharkivO. VoroninaPh.D., senior lecturer of the Department of Economic Theory and International Economics, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

INTERNATIONAL MIGRATION PROCESSES IN UKRAINE

У статті розглянуто основні проблеми та причини міграційних процесів в Україні, наведено статистику основних показників міграції робочої сили в Україні. Автором зазначено основні напрями трудової міграції з України та охарактеризовано взаємозв`язок економічних та політичних процесів з міграцією робочої сили в Україні. Особливу увагу в статті приділено визначенню позитивних та негативних сторін міграції робочої сили та виокремлено вплив відтоку «інтелектуального» потенціалу. На основі проведеного дослідження визначено основні економічні наслідки міграційних процесів в Україні та зазначено їх вплив на соціально-економічні процеси в Україні. У статті запропоновані заходи щодо використання позитивних наслідків міграції на користь держави, що мають бути направлені на зміни в нормативно-правовому та мотивування громадян до інвестування коштів в національну економіку.

The article deals with the main problems and causes of migration processes in Ukraine, provides statistics on the main indicators of labor migration in Ukraine. The author outlines the main directions of labor migration from Ukraine and describes the interconnection of economic and political processes with labor migration in Ukraine. Particular attention has paid in the article to determining the positive and negative aspects of the labor migration, and the influence of the outflow of "intellectual" potential has identified. Based on the conducted research, the main economic consequences of migration processes in Ukraine been outlined and their impact on socio-economic processes in Ukraine is indicated. The article proposes measures on the use of positive effects of migration in favor of the state, which should been directed to changes in the normative and legal motivation of citizens to invest in the national economy.

Є. В. Талавірак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ РИЗИКІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

E. V. TalaviraCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Finance and Credit, State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv

RISK SURVEY IN THE SYSTEM OF FINANCIAL SAFETY MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

У статті розглянуто актуальні питання фінансової безпеки підприємств. Визначено фактори впливу на неї суб`єктів господарювання. Окреслені особливості управління фінансовою безпекою та вплив на неї фінансових ризиків. Досліджено сутність фінансової безпеки, основні характеристики та утворення фінансових ризиків. Розглянуто складові загальної системи управління безпекою підприємства. Підкреслено, що існування фінансової безпеки є однією з найважливіших умов забезпечення стійкого зростання підприємства та запорукою формування позитивних результатів його фінансової діяльності. Запропоновано заходи щодо зменшення впливу фінансових ризиків на результати фінансово-господарської діяльності підприємств. Зроблено наголос на необхідність використання методичних підходів щодо нейтралізації ризиків, як останнього етапу у структурі моделі управління фінансовими ризиками суб'єкта господарювання, визначено теоретико-методологічні та практичні основи управління фінансовими ризиками на стадії їх нейтралізації. Обґрунтовано можливі варіанти виявлення й оцінювання рівня загроз фінансовій безпеці суб`єкта господарювання.

The article deals with actual issues of financial security of enterprises. The factors influencing the subjects of management on it are determined. The features of financial security management and its financial risks are outlined. The essence of financial security, the main characteristics and the formation of financial risks are investigated. The components of the general system of enterprise safety management are considered. It was emphasized that the existence of financial security is one of the most important conditions for sustainable growth of the enterprise and a guarantee of the formation of positive results of its financial activity. Measures to reduce the impact of financial risks on the results of financial and economic activity of enterprises are proposed. The emphasis was placed on the necessity of using methodological approaches to risk neutralization as the last stage in the structure of the financial risk management model of the subject of economic activity, the theoretical and methodological and practical bases of management of financial risks at the stage of their neutralization were determined. Possible variants of detection and estimation of the level of threats to the financial security of the subject of management are substantiated.

Т. В. Голобородькоканд. екон. наук., асистент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, ДВНЗ «Криворізький національний університет»С. С. Шмагайлоздобувач вищої освіти, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ: ДЕРЖАВА, ГАЛУЗІ, РЕГІОНИ

T. V. HoloborodkoPhD in Economics, Assistant Professor of Accounting, Taxation, Public Administration and Administration, SHEE «Kryvyi Rih National University»S. S. Shmahailohigher education student, SHEE «Kryvyi Rih National University»

TAX REVENUES STUDY: STATE, INDUSTRY, REGIONS

В роботі розглянуто джерела формування дохідної частини державного бюджету. Податкові надходження до бюджету України формують більшу його дохідну частину. Вагома частка в загальній сумі податкових надходжень генерується за рахунок надходжень з податку на додану вартість. Проаналізовано топ-100 найбільших платників податків, а також галузевий розподіл цих платників. Лідерами серед великих платників податків є переробна та добувна галузі. Було вивчено питання податкових пільг та їх вплив на економічну ситуації в країні. Проведено моніторинг податкових надходжень до державного бюджету в залежності від місця розташування платника, тобто за регіональним розподілом. Встановлено, що розподіл податкових надходжень за регіонами України є високо диференційованим. Більше третини податків надходить з м. Києва та Київської області.

The article studies the sources of revenue formation of the state budget. Tax revenues form a larger part of revenue in the budget of Ukraine. A significant share in the total amount of tax revenue is generated by the revenues from the value added tax. The authors have analyzed top 100 largest taxpayers, as well as the sectoral distribution of these taxpayers. Process and resources industries are the leaders among large taxpayers. The authors have analyzed issue of tax privileges and their impact on the economic situation in the country. They have also monitored tax revenues to the state budget in accordance with the location of the payer, that is, according to the regional distribution. It was found out that the distribution of tax revenues by regions of Ukraine is highly differentiated. More than one third of taxes come from Kyiv and Kyiv region.

Д. М. Загірнякк. е. н., доцент, доцент кафедри «Обліку і фінансів» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕНОВАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

D. M. ZagirniakPhilosopher Doctor (Econ.), Associate professor Associate Professor of the Department of Accounting and Finance Kremenchuk Mykhailo Ostrogradskyi National University

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF RENOVATION OF PUBLIC FINANCING OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Доведено, що сучасне фінансування вищої освіти України є наслідком протиріччя між патерналістськими та ринковими відносинами у сфері вищої освіти. Перехід від патерналістського до солідарно-субсидіарного типу відносин, який сприяє компромісу інтересів держави, постачальників і споживачів освітніх послуг, подано як методологічну засаду реновації державного фінансування вищої освіти. Взаємна відповідальність суб’єктів різних рівнів організаційної ієрархії характеризує новий тип відносин. Відповідальність держави орієнтується на регуляторні та комерційні повноваження, які складають підґрунтя оновлених правил фінансування вищої освіти. Перший аспект повноважень – забезпечення економіки кадрами вищої кваліфікації. Освітній політиці притаманна орієнтація на потреби регіонального бізнесу в кадрах вищої кваліфікації. Другий аспект повноважень держави – фінансування вищої освіти завдяки держзамовленню на надання освітніх послуг, тобто національний рівень економіки. Солідарно-субсидіарний тип відносин дозволяє пов’язати національний і регіональні рівні у державному фінансуванні вищої освіти.

It is proved that modern financing of higher education in Ukraine is a consequence of the contradiction between paternalistic and market relations in the field of higher education. The transition from the paternalistic to the solidarity-subsidiary type of relations, which promotes a compromise between the interests of the state, suppliers and consumers of educational services, is presented as a methodological basis for the renovation of public financing of higher education. Mutual responsibility of subjects of different levels of the organizational hierarchy characterizes a new type of relationship. Responsibility of the state is based on regulatory and commercial powers, which form the basis of updated rules of financing higher education. The first aspect of authority is to provide the economy with highly skilled personnel. Educational policy is characterized by orientation to the needs of regional business in the personnel of higher qualification. The second aspect of the powers of the state is the financing of higher education through the state order for the provision of educational services, that is, the national level of the economy. The solidarity-subsidiary type of relations allows linking national and regional levels in public financing of higher education.

С. І. Дробязкокандидат економічних наук, доцент,професор кафедри обліку та загальноекономічних дисциплінВідкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СТРАХОВОГО РИНКУ В СИСТЕМІ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

S. I. Drobiazko

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE INSURANCE MARKET IN THE MARKET ECONOMY SYSTEM

Удосконалено категорійний апарат управління страховому ринком доповнення та встановлення логічного зв’язку між базовими категоріями та спеціальними поняттями і визначення з позиції ресурсного підходу змісту дефініцій «страхування» (як специфічна галузь національної економіки, що пов’язана з перерозподілом національного доходу, акумулювання, примноження й витрачання коштів в процесі забезпечення безпеки населення на основі урахування як вірогідності несприятливої події, так і її можливих наслідків); «страховой продукт» (яка багатоаспектна дефініція щодо забезпечення підтримки безпеки та захисту майнових інтересів громадян й юридичних осіб у разі настання страхових подій відповідно до договору); «страховий ринок» (як динамічна система на конкретно історично суспільному розвитку соціального захисту та забезпечення економічної безпеки на основі реалізації економічних, фінансових, договірних, інформаційно-консультаційних та інших відносин).[||]The purpose of the article is to study the theoretical aspects of the insurance market. The categorical apparatus for managing the insurance market of additions and the establishment of a logical connection between basic categories and special concepts and the definition of the content of “insurance” definitions from a resource-based approach (as a specific branch of the national economy related to the redistribution of national income, accumulation, multiplication and spending in the process of providing public safety on the basis of taking into account both the probability of an adverse event, and its possible consequences) khovo product "(which is a multidimensional definition to ensure the maintenance of security and protect the property interests of citizens and legal entities in the event of insured events in accordance with the contract)" Insurance Market "(as a dynamic system based on the specific historical development of social protection and economic security based on implementation of economic, financial, contractual, information and consulting and other relations). As a specific product, the insurance service has the following features: the insurance service is realized when the insurance contract between the parties concerned is signed, that is, when the insurance premium is paid (or its part), the insured can estimate the exchange value of the service rendered; the fullness of the consumer value of the insurance service can be assessed by the consumer in full (in the event of an insured event) or incomplete (in the absence of the insured event) volume during the entire period of insurance contract servicing by the insurer. Insurance product, insurance services are integral components of the insurance market. The insurance market is a complex institutional complex that allows you to meet the needs of society in insurance protection during the implementation of the insurance product. The national insurance market has its own characteristics, trends and prospects, and requires further our study.

Н. І. Луцькакандидат економічних наук, доцент,проректор з фінансово-економічної діяльності,Університет Короля Данила (м. Івано-Франківськ)

СУБ’ЄКТИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

N. I. LutsʹkaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor,Vice-Rector for Financial and Economic Activities,King Danylo University (Ivano-Frankivsk)

SUBJECTS OF ECONOMIC ANALYSIS OF FORMATION AND IMPLEMENTATION OF PROJECTS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

Питання ідентифікація та формування суб’єктного складу економічного аналізу формування та реалізації проекту державно-приватного партнерства є досить актуальними в наш час. В процесі дослідження було встановлено, що змоделювати в повному обсязі організаційну модель економічного аналізу підприємства не можливо для формування та реалізації проекту державно-приватного партнерства. Як наслідок, необхідним є вивчення функціонування суб’єктів організації та здійснення економічного аналізу на різних етапах формування та реалізації державно-приватного партнерства. Зважаючи на специфіку управління проектами державно-приватного партнерства, вважаємо, що порядок залучення суб’єктів до аналітичної роботи має відповідати певному етапу формування та реалізації проекту. В статті визначено, що аналітичні центри варто формувати як за процесами, що безпосередньо стосуються реалізації державно-приватного партнерства з боку суб’єкта, відповідального за його реалізацію, так і за окремими операціями участі окремого учасника з позиції оцінки власної ефективності та економічної вигоди. Нами було запропоновано загальний перелік аналітичних центрів управління процесами формування та реалізації проекту державно-приватного партнерства, який можна адаптувати до специфіки окремих проектів та форм їх реалізації. Встановлено, що зазначений перелік не є вичерпним та може доповнюватися як за окремими запитами, так і в контексті галузевої специфіки проекту. Мета аналітичного центру може бути розширена власне як і сам перелік аналітичних центрів, що залежить від галузевої специфіки та умов договору. Дослідження показало, що важливе значення для організації економічного аналізу формування та реалізації проекту державно-приватного партнерства набуває ідентифікація та змістовне наповнення функцій суб’єктів економічного аналізу. В контексті визначених суб’єктів та їх розподілу на внутрішні і зовнішні, доричним буде виокремити дві форми організації економічного аналізу, а саме: залучення сторонніх осіб на основі аутсорсингу або консалтингових послуг; здійснення економічного аналізу спеціальним підрозділом або особою наділеною відповідними функціональним обов’язками.[||]The issues of identification and formation of the subjective composition of the economic analysis of the formation and implementation of the public-private partnership project are quite relevant today. In the course of the research it was found that to model in full the organizational model of economic analysis of the enterprise is not possible for the formation and implementation of the public-private partnership project. As a consequence, it is necessary to study the functioning of the entities of the organization and to carry out economic analysis at different stages of the formation and implementation of public-private partnerships. Considering the specifics of public-private partnership project management, we believe that the procedure for involving entities in analytical work should correspond to a certain stage of project formation and implementation. The article states that think tanks should be formed both by processes directly related to the implementation of the public-private partnership by the entity responsible for its implementation, as well as by the individual participant's own operations in terms of assessing their own efficiency and economic benefits. We have offered a general list of analytical centers for managing the processes of forming and implementing a public-private partnership project, which can be adapted to the specifics of individual projects and forms of their implementation. It is established that the above list is not exhaustive and can be supplemented both on individual requests and in the context of sector specificity of the project. The purpose of the think-tank can be expanded in the same way as the list of think-tanks, depending on the industry specificity and the terms of the contract. The research has shown that the identification and meaningful filling of the functions of the subjects of economic analysis is of great importance for the organization of economic analysis of the formation and implementation of the public-private partnership project. In the context of the identified entities and their division into internal and external, the Doric will distinguish two forms of economic analysis organization, namely: outsourcing through outsourcing or consulting services; carrying out economic analysis by a special unit or a person entrusted with relevant functional responsibilities.

І. М. Дашкок. е. н., доцент кафедри обліку та менеджментуКриворізького факультету Запорізького національного університету

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В РИНКОВИХ УМОВАХ

I. M. Dashkoc. e. s., associate Professor of the Department of accounting and management,Zaporizhzhya National University, faculty of ZNU in Kryvyi Rih

EFFICIENCY OF PRODUCTION OF SUGAR PROCESSING ENTERPRISES IN UKRAINE

Розглянуто поняття «конкурентоспроможність підприємства», що є багатоаспектною категорією і не охоплюється єдиним універсальним визначенням. Проаналізовані основні причини зниження конкурентоспроможності підприємств. Сформовано перелік факторів, що впливають на конкурентоспроможність промислових підприємств і які охарактеризовані за ознаками. Обґрунтовано шляхи підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств.[||]The concept of "enterprise competitiveness", which is a multidimensional category and is not covered by a single universal definition, is considered. The main reasons for the decrease in the competitiveness of enterprises are analyzed. The list of factors influencing the competitiveness of industrial enterprises and which are characterized by features are formed. The ways of increasing the competitiveness of industrial enterprises are substantiated.

О. В. Євдокімовасистент кафедри туризму і готельного господарства, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Oleksandr Ievdokimovassistant of department of tourism and hotel economy, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

ORGANIZATIONAL PREVENTION OF THE FUNCTION AND DEVELOPMENT OF MUNICIPALITY

Останні чотири роки в Україні триває реформа адміністративно-територіального устрою, спрямована на посилення ролі в територіальному адмініструванні, а також соціально-економічного потенціалу територіальних громад, проте досі громади змушені для виконання суттєвої частки своїх повноважень залучати заємні кошти та міжбюджетні трансферти, а отже проблема пошуку шляхів підвищення фінансової стійкості та платоспроможності громад понині залишається актуальною.
Написання даної публікації має на меті пошук організаційних інструментів підвищення ефективності використання наявних бюджетних коштів громад.
В результаті проведеного дослідження виявлені такі заходи, як прискорення введення в експлуатацію активів громади, створення громадами об’єктів спільної власності та перерозподіл коштів між поточним бюджетом та бюджетом розвитку, а також сформовано алгоритм наповнення бюджетів.

The last four years in Ukraine is the reform of the administrative-territorial system aimed at strengthening the role in territorial administration, as well as the socio-economic potential of the municipalities, but they are still forced to attract a significant part of their powers to attract borrowed funds and intergovernmental transfers, and thus the problem of searching The ways to increase financial sustainability and solvency of municipalities remain relevant today.
The purpose of this publication is to seek organizational tools to increase the efficiency of using available budget funds of municipalities.
As a result of the research, such measures as accelerating the commissioning of municipality assets, the creation of joint ownership by municipalities and redistribution of funds between the current budget and development budget, and the algorithm of budget filling were identified.

А. В. Букацеліасистент кафедри шоу-бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

КРЕАТИВНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК РЕСУРС ЕКОНОМІКИ

A. V. BukatseliAssistant Department of show business, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

CREATIVE ENTREPRENEURSHIP AS A RESOURCE OF THE ECONOMY

Стаття присвячена актуальним питанням визначення напрямів креативних інновацій та інноваційних ідей та їх застосуванню у креативному підприємництві. Розкрито основне значення креативного підприємництва як ресурсу економічної діяльності. Проаналізовано та систематизовано фактори, які впливають на якість виробництва продукту в креативній економіці. Досліджено феномен появи креативного підприємництва в світі. Окреслено резерви підвищення рівня інновацій в соціальній, економічній та культурній сферах.

The article is devoted to topical issues of determining the directions of creative innovations and innovative ideas for their application in creative entrepreneurship. The main importance of creative entrepreneurship as a resource of economic activity is revealed. The factors influencing the quality of product production in the creative economy are analyzed and systematized. The phenomenon of the emergence of creative entrepreneurship in the world is investigated. The reserves of increasing the level of innovations in social, economic and cultural spheres are determined.

Я. Р. Петрушкоаспірант кафедри обліку та аудиту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ ЯК ЗАПОРУКА БЕЗПЕКИ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

Y. R. Petrushkopostgraduate student of the Department of Accounting and Audit, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

CREDIT RISK MANAGEMENT AS A GUARANTEE FOR THE SECURITY OF CREDIT ACTIVITY OF THE BANK

У статті, в результаті проведеного дослідження, проаналізовано поняття «кредитний ризик банку», «управління кредитним ризиком банку». Запропоновано визначати кредитний ризик як можливе падіння прибутку банку і навіть втрата частини акціонерного капіталу в результаті неспроможності позичальника гасити і обслуговувати борг. Визначено, що управління кредитними ризиками повинно включати три види директив: директиви, що спрямовані на обмеження або зменшення кредитних ризиків; директиви з класифікації активів; директиви по кредитному резервуванню. Виокремлено принципи управління кредитним ризиком банку.

In the article, as a result of the research, the concept of "credit risk of the bank", "management of credit risk of the bank" is analyzed. It is proposed to determine the credit risk as a possible fall in the bank's profits and even loss of share capital as a result of the insolvency of the borrower to extinguish and service the debt. It has been determined that credit risk management should include three types of directives: directives aimed at limiting or reducing credit risks; asset classification directives; credit reservation guidelines. The principles of management of credit risk of the bank are singled out.

А. І. Биковааспірант кафедри міжнародної економіки Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, м. Київ

СИСТЕМНИЙ ВПЛИВ ЗАХІДНИХ САНКЦІЙ НА ДИНАМІКУ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

A. I. Bykovapost-graduate student of the department of international economics of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

SYSTEMIC INFLUENCE OF WESTERN SANCTIONS ON THE DYNAMICS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION

У статті розглядаються економічні наслідки системного впливу санкцій країн ЄС, США та інших західних країн, які виникли в результаті агресії Російської Федерації проти України та окупації Автономної республіки Крим, аналізується вплив санкцій на динаміку економічного розвитку Російської Федерації. У якості прикладу описано досвід Ірану, здійснено порівняльний аналіз впливу санкцій на політичну та економічну ситуацію Росії та Ірану. Автором охарактеризовано причини зниження показників розвитку нафтовидобувної та газовидобувної промисловості, військового-промислового комплексу, зміни в національній економіці. У статті наведено статистичні дані щодо зміни цін на нафту, газ, зменшення резервів фінансової галузі. Описано проблеми функціонування місцевих бюджетів Російської Федереації, нерівномірний розподіл коштів між регіонами.

In the article economic consequences of systemic impact of sanctions of the EU, US and other Western countries, resulting to the aggression of Russia against Ukraine and Russian occupation of the Autonomous Republic of Crimea are examined, the impact of sanctions on the dynamics of economic development of the Russian Federation is analyzed. As an example, Iran's experience is described, a comparative analysis of the impact of sanctions on the political and economic situation in Russia and Iran. The author describes the reasons for reducing the indicators of development of oil and gas industry, military-industrial complex, changes in the national economy. The article presents statistical data on changes in oil and gas prices, and the reduction of financial sector reserves. The problems of functioning of local budgets of Russian Federation, uneven distribution of funds between regions are described.

М. С. Зваричаспірантка, ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Київ

РОЗВИТОК ІНСТРУМЕНТАРІЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ

M. ZvarychPostgraduate student, Banking University, Kyiv

DEVELOPMENT OF TOOLS FOR FINANCIAL SECURITY OF HOUSEHOLDS IN UKRAINE

У статті наведено характеристику підходів до забезпечення фінансової безпеки домашніх господарств. Запропоновано ряд інструментів та розроблено низку практичних рекомендацій щодо формування ощадливості та планування особистих фінансів. Розглянуто поруч з найбільш популярними варіантами заощаджень, як-от вклади на депозитних рахунках та зберігання коштів у валюті, менш поширені інструменти забезпечення фінансової безпеки домашніх господарств, такі як інвестиції у житлове будівництво та вкладення коштів в ІСІ. Наведено переваги та недоліки даних напрямків інвестування, а також проаналізовано їх перспективи та проблемні питання. Інвестиції у власний людський капітал розглянуто як ще один інструмент забезпечення фінансової безпеки домашніх господарств. Акцент спрямовано на освіту, як основу формування людського капіталу, що дозволяє підвищувати професійний рівень, реалізовувати власний потенціал та, відповідно, підвищувати фінансову безпеку.

The article deals with approaches to ensuring financial security of households. A number of tools have been proposed and a number of practical recommendations for personal finance planning have been developed. Along with the most popular savings options, such as deposit accounts and currency savings, less common household financial security instruments, such as investment in housing and in joint investing institutions are considered. The advantages and disadvantages of these investment directions are presented, as well as their perspectives and problem issues are analyzed. Investments in human capital are considered as yet another instrument of households’ financial security. The emphasis is on education as the basis for the human capital formation, which allows for raising the professional level, realizing own potential and, accordingly, increasing financial security.

Д. С. Жуковстудент групи ФБСС-16i, Донецький державний університет управління (м. Маріуполь)О. Ю. Леосьздoбувaч - ст.виклaдaч кафедри «Фінансів, обліку та оподаткування», Донецький державний університет управління (м. Маріуполь)

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВЕНЧУРНОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ

D. S. Zhukovstudent group FBI-16i Donetsk State University Management (Mariupol city)O. Y. Leosseeker - teacher faculty «Finance, accounting and taxation» Donetsk State University of Management (Mariupol city)

PROBLEMS OF FORMATION AND USE OF VENTURE CAPITAL IN UKRAINE

У статті проведено аналіз сучасного стану формування та використання венчурного капіталу в Україні. Надано рекомендації відносно вдосконалення діяльності венчурних фондів. Дослідження показують оптимістичні прогнози для українських венчурних капіталів, орієнтованих на міжнародний ринок стартапів, які працюють на внутрішньому ринку, що ведуть Україну до успіхів в економіці. Велика частина венчурних інвестицій направляється на фінансування інноваційних проектів і високотехнологічних галузей економіки, в Україні венчурні фонди часто не мають ідею спільного інвестування. Вони створюються під активи одного клієнта для реалізації короткострокових проектів або окремих фінансових схем. Будь-який проект вимагає перевірки працездатності. Для усунення критичних помилок і недоліків на старті своєї роботи запропоновані шляхи відносно покращення інвестиційного клімату у державі.

The article analyzes the current state of formation and use of venture capital in Ukraine. Recommendations on improvement of activity of venture funds are given. The research shows optimistic forecasts for Ukrainian venture capital, focused on the international market of start-ups, working in the domestic market, leading Ukraine to success in the economy. Most of the venture investments are directed to financing innovative projects and high-tech industries, in Ukraine venture funds often do not have the idea of joint investment. They are created under the assets of one client for the implementation of short-term projects or individual financial schemes. Any project requires a performance check. To eliminate critical errors and shortcomings at the start of their work, ways have been proposed regarding improving the investment climate in the state.

Т. В. Бондарстудентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваВ. М. Шведстудентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваС. Ю. Кулаковакандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

РИЗИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

T. V. Bondarstudent Poltava Yuriy Kondratyuk National Technical University, PoltavaV. M. Shvedstudent Poltava Yuriy Kondratyuk National Technical University, PoltavaS. Yu. KulakovaPh.D., assistant professor of Department of Business Economics and Human Resources Management, Poltava Yuriy Kondratyuk National Technical University, Poltava

RISKS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT AGRICULTURAL BUSINESS OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

У статті досліджено сутність явища «глобалізація», позитивні риси впливу та ознаки сучасних глобалізаційних процесів у міжнародній економіці. Визначено сучасні тенденції глобалізації міжнародної економіки, дана оцінка бізнес-середовища діяльності суб’єктів агробізнесу. Визначено місце вітчизняного аграрного бізнесу в умовах глобалізації. Акцентовано увагу на той факт, що український аграрний сектор із потенціалом виробництва, що значно перевищує потреби внутрішнього ринку, є ланкою, що, з одного боку, може стати локомотивом розвитку національної економіки та її ефективної інтеграції у світовий економічний простір, а з іншого – зростання доходів сільського населення, задіяного в аграрній економіці, що складає понад третину всього населення країни, може дати мультиплікативний ефект у розвитку інших галузей національної економіки. виділено його основні сильні та слабкі сторони. На основі проведеного аналізу виявлено ризики та загрози для аграрного бізнесу України в умовах глобалізації, зумовлені як внутрішніми, так і зовнішніми чинниками. Досліджена та охарактеризована стратегія розвитку аграрних підприємств України в умовах глобалізації міжнародної економіки.

The article explores the essence of the phenomenon of "globalization", positive features of influence and signs of modern globalization processes in the international economy. The current trends of globalization of the international economy are determined, the business environment of the subjects of agribusiness is assessed. The place of domestic agrarian business in the conditions of globalization is determined. The emphasis is placed on the fact that the Ukrainian agricultural sector with a production potential far exceeding the needs of the domestic market is a link that, on the one hand, can become the engine of the development of the national economy and its effective integration into the world economic space, and on the other hand growth the income of the rural population involved in the agrarian economy, accounting for more than one third of the total population of the country, can give a multiplier effect in the development of other sectors of the national economy. highlighted its main strengths and weaknesses. On the basis of the analysis, the risks and threats for the agrarian business of Ukraine in the conditions of globalization, determined both by internal and external factors, were identified. The strategy of development of agrarian enterprises of Ukraine in the conditions of globalization of the international economy has been explored and characterized.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"