Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 6, 2017

Ю. В. ГончаровПрофесор кафедри менеджменту, заслужений економіст України, академік академії економічних наук України, доктор економічних наук, професорР. М. Федорякдоцент, кандидат економічних наукЮ. Б. Бережнамагістр, Київський національний університет технологій та дизайну

УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Y. V. GoncharovProfessor of management department, deserved economist of Ukraine, academician of academy of economic sciences of Ukraine, doctor of economic sciences, professorR. M. FedoryakPhD, Associate professorY. B. Berezhnamagister, Kyiv National University of Technology and Design

IMPROVEMENT OF PERSONNEL POLICY ENTERPRISE

У стaтті рoзкривається сутнiсть кадровoї политики як основної конкурентнoї перeваги підприємства в сучасних умовах розвитку економіки України. Визначено основні поняття кадрової політики, її типи та напрямки удосконалення.
 
The article discusses the essence of human resources policy as a major competitive advantage in modern conditions of development of Ukrainian economy. The main concepts, types and directions of improvement of human resources policy are considered.

О. В. Кухленкопрофесор кафедри менеджменту, доктор економічних наук, професорД. О. Михалишинмагістр, Київський національний університет технологій та дизайну

УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТНОЮ ПОЛІТИКОЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Oleg KuklenkoProfessor, Department of management, doctor of economic Sciences, ProfessorDenis Aleksandrovich Michalisinmasters degree, Kiev national University of technologies and design

CONTROL OF ASSORTMENT POLICY AT THE ENTERPRISE

В статті комплексно досліджено управління асортиментною політикою на підприємстві. Розкрито трактування поняття асортиментна політика, проведено аналіз асортиментної політики ТОВ «Ірбіс».
 
In article comprehensively investigated control of assortment policy at the enterprise. Disclosed interpretation of the concept of assortment policy, analysis of the assortment policy, OOO "IRBIS".

С. М. Ілляшенкод-р, екон. наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю Сумського державного університету, Україна, д-р хабілітований, професор Вищої економіко-гуманітарної школи, ПольщаМ. П. Рудьмагістрант ННІ ФЕМ імені Олега Балацького Сумського державного університету, Україна

МАРКЕТИНГОВІ ІННОВАЦІЇ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Sergii N. IlliashenkoDoctor of Science (Economics), Professor, Head of the Department of Marketing and Management of Innovation Activity, Sumy State University, Ukraine, Habilitated doctor, Professor, Higher School of Economics and Humanities, PolandMariia RudMaster’s degree student gr. MKm-51, Sumy State University, Ukraine

MARKETING INNOVATIONS IN THE INNOVATIVE ACTIVITY OF THE UKRAINIAN ENTERPRISES

В статті розглянуто роль маркетингу в управлінні інноваційним розвитком підприємства. Виявлено особливості використання маркетингового та технічного підходів до інноваційної діяльності підприємств. Виконано системний аналіз підходів до визначення ролі і місця маркетингу в інноваційній сфері.
Виконано аналіз практики застосування інструментів і методів маркетингу в інноваційної діяльності вітчизняних підприємств. Окреслено характеристики, що визначають специфіку сучасного інструментарію маркетингу інновацій. Намічено шляхи подальшого розвитку інструментів та методів маркетингу інновацій та їх практичного застосування в управлінні інноваціями.
 
In the article the role of marketing in the management of enterprise’s innovative development is considered. The peculiarities of use of the marketing and technical approaches in enterprise’s innovative activity analysis are defined. Systems analysis of approaches aimed at defining the role and place of marketing in the innovative sphere is performed.
The analysis of the practice of the marketing tools and methods usage at domestic enterprise’s innovative activity is performed. Characteristics that determine the specificity of modern tools of marketing of innovation are outlined. The further development of tools and methods of marketing of innovations and their practical application in the innovations’ management is planned.

О. В. Морозд. е. н., професор, професор кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет, м. ВінницяВ. М. Семцовк. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету, м. ВінницяІ. Ф. Острийасистент, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

ХОЛДИНГИ В СУЧАСНОМУ СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ: НАСЛІДКИ, МАСШТАБИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДІЯЛЬНОСТІ

O. V. MorozDoctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management and Simulation in Economy, Vinnytsia national technical university, VinnitsaV. M. SemtsovPhD (Economics), Associate Professor, Department of finance and credit Vinnitsa research institute of Economics Ternopil National Economic University, VinnitsaI. F. OstryiAsistant, Vinnytsia national technical university, Vinnitsa

HOLDING IN MODERN AGRICULTURE UKRAINE: EFFECTS, SCALE AND FUTURE ACTIVITIES

У статті проведено комплексне дослідження діяльності холдингових об’єднань як однієї із найбільш поширених форм організації підприємництва у сільському господарстві України. На основі первинної та аналітичної інформації ідентифіковано основні негативні та позитивні аспекти їх діяльності в аграрній сфері. Розглянуто окремі аспекти оподаткування та державного регулювання агрохолдингів в Україні. Звернуто увагу на приховані особливості економічної залежності та системи контролю в структурах вітчизняних агрохолдингів. Підкреслено значення та роль неспостережуваних економічних процесів в діяльності вітчизняних аграрних підприємств. Проведено аналіз динаміки діючих сільськогосподарських підприємств України за розміром сільгоспугідь і на підставі цього з’ясовано, що організаційна структура галузі на пореформеному етапі вже сформувалася.
 
This article provides a comprehensive study of holding groups as one of the most common forms of business in agriculture of Ukraine. Based on primary and analytical information identified major negative and positive aspects of their activities in agriculture. We consider some aspects of taxation and government regulation of agricultural holdings in Ukraine. Attention is paid to the shadow factors of economic dependency and control systems in the structures of domestic holdings. The importance and role of unobservable economic processes of domestic agricultural enterprises. The analysis of the dynamics of existing agricultural enterprises in Ukraine by farmland and on this basis it was found that the organizational structure of the industry in the post-reform phase has formed.

В. П. Решетилод. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. ХарківІ. А. Островськийк. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. ХарківН. В. Можайкінак. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ТЕОРІЙ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

V. ReshetiloDoctor of Economic Sciences, Professor, Shef of Department of Economic Theory, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, KharkivI. OstrovskyiCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of Economic Theory, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, KharkivN. MozhaikinaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of Economic Theory, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

THE REGIONAL ASPECTS OF THEORIES OF ECONOMIC GROWTH

Розглядаються основні теорії регіонального економічного зростання. Використання динамічних теорій економічного зростання є необхідною умовою формування стратегії регіонального розвитку. Йдеться про неокласичні теорії, теорії «потенціалу ринку», ефектів масштабу, моделі кумулятивного зростання, «базового мультиплікатора» тощо. Визначено ключову роль розробки стратегій соціально-економічного розвитку регіонів. Запропоновано алгоритм визначення цілей реформування регіональної економки. Виникає необхідність вибору середньо- і довгострокових цільових орієнтирів. Еволюція розуміння економічного розвитку має такі основні аспекти: 1) урахування нових рис і якостей економічного зростання; 2) нова роль регіонів усередині держави; 3) глобалізація і євроінтеграційний вектор розвитку України. Узагальнено інституціональні фактори сприяння розвитку конкурентних переваг регіонів. Підкреслено взаємозв’язок конкурентних переваг і обмежень при проведенні децентралізації.

The basic theories of regional economic growth are considered. The use of dynamic theories of economic growth is a prerequisite for the formation of a regional development strategy. It is about neoclassical theories, the theory of "market potential", scale effects, cumulative growth models, "base multiplier", etc. The key position of the socio-economic development strategy in regions is determined. The research objective algorithm of regional economic reforming is offered. There is a need to choose medium and long-term target targets. The evolution of understanding of economic development has the following main aspects: 1) taking into account new features and qualities of economic growth; 2) the new role of the regions within the state; 3) globalization and eurointegration vector of Ukraine's development. The institutional factors of competitive advantage regional development are generalized.. The interrelation of competitive advantage and limitation at the time of decentralization is highlighted.

Л. В. Руденко-Сударєвад. е. н., професор, професор кафедри міжнародних фінансів Київського національного економічного університету імені Вадима ГетьманаК. С. Пашинськаздобувач кафедри міжнародних фінансів Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СТВОРЕННІ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНИХ ЕКОНОМІК

Larysa Rudenko-SudarievaDoctor of Sciens (in Economic), professor, professor of department of international finances Kyiv National Economic University named after Vadym HetmanKseniia Sergiivna Pashynskaapplicant of department of international finances Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

THE PRACTICE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP TO CREATE SOCIALLY-ORIENTED ECONOMIES

Особливості Державно-приватних партнерств в порівнянні з іншими механізмами фінансування полягають у тому, що партнери переслідують різні цілі, вирішують свої конкретні завдання, сторони мають різні мотивації. Саме тому досягнення збалансованості цілей приватного інвестора і державного сектору, на нашу думку, стає ключовим чинником успішності ДПП, мінімізації проблем та ризиків при одночасному підсиленні переваг його механізмів, особливо у контексті важливості і пріоритетності концепції сталого розвитку. У статті авторами здійснено порівняльний аналіз застосування механізмів взаємодії державного і приватного секторів, досліджено соціальний розвиток різних країн, проаналізовано практику застосування державно-приватних партнерств.
 
Features of Public-private partnerships compared to other funding mechanisms are that the partners have different goals, solve their specific objectives, the parties have different motivations. Therefore, balancing the goals of private investors and public sector, in our opinion, is a key factor in the success of PPPs, minimizing problems and risks while strengthening its mechanisms advantages, especially in the context of the importance and priority of sustainable development. The author made a comparative analysis of the mechanisms of interaction between the public and private sectors studied social development of different countries, analyze the practice of public-private partnerships.

О. В. Побережецьд. е. н. доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку,  аналізу та аудиту, Одеський національний університет імені І. І. МечниковаГ. В. МакаревичОдеський національний університет імені І. І. Мечникова

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Olga V. PoberezhetsDoctor of Economic Sciences, assistant professor of accounting, analysis and audit Odessa I. I. Mechnikov National UniversityAnna V. MakarevichOdessa I.I. Mechnikov National University

ENSURING THE COMPETITIVENESS OF THE NATIONAL ECONOMY IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION

О. В. Побережецд. е. н., доцент, доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита, Одесский национальный университет имени И. И. МечниковаА. В. МакаревичОдесский национальный университет имени И. И. Мечникова

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

В статті висвітлено сучасний стан конкурентоспроможності національної економіки України. Обґрунтовано значимість участі країни в процесі глобалізації. Встановлено основні проблеми, що впливають на зниження конкурентоспроможності економіки держави та шляхи їх подолання.
 
The article highlights the current state of the competitiveness of the national economy of Ukraine. Substantiates the importance of the country's participation in the globalization process. The main issues affecting the reduced competitiveness of the state's economy and ways to overcome them.
 
В статье освещено современное состояние конкурентоспособности национальной экономики Украины. Обоснована значимость участия страны в процессе глобализации. Установлены основные проблемы, влияющие на снижение конкурентоспособности экономики государства и пути их преодоления.

А. В. Бакуровад. е. н., професор, професор кафедри системного аналізу та обчислювальної математики, Запорізький національний технічний університет, м.ЗапоріжжяА. В. Діденкок. е. н., доцент кафедри економіки, Класичний приватний університет, м.Запоріжжя

КОГНІТИВНІ МОДЕЛІ ВПЛИВУ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ НА ПОКАЗНИКИ ДИНАМІКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Anna V. BakurovaDoctor of Science (Economics), Professor, Professor of the Department of System Analysis and Computational Mathematics, Zaporizhzhya National Technical UniversityAnastasiia V. DidenkoAssociate Professor, Department of Economу, Classic Private University

COGNITIVE IMPACT MODELS OF THE TAX SYSTEM ON THE INDICATORS OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN UKRAINE

В роботі на основі офіційних статистичних даних проведено аналіз сучасного стану податкової системи України та показано неефективність її функціонування. Побудовано три когнітивні моделі: модель впливу податкових реформ на доходи підприємства, модель виплат та нарахувань на заробітну плату на підприємстві та модель впливу податкових змін на загальне благо міста та явище тіньової заробітної плати. На основі моделей проведено імітаційні експерименти, за результатами яких зроблено висновки про те, що податок з доходів фізичних осіб складає п’яту частину загальних податкових надходжень та є одним з основних джерел формування дохідної частини місцевих бюджетів, тому при розробці стратегічних планів щодо збільшення загального блага міста необхідно найбільшу увагу приділити проблемі виплати тіньової заробітної плати.
 
In this paper, based on official statistical data analysis of the current state tax system of Ukraine and the ineffectiveness of its functioning was demonstrated. Three cognitive models have been constructed: the model of the impact of tax reforms on enterprise incomes, the model of payments and payroll taxes on the enterprise, and the model of the impact of tax changes on the general good of the city and the phenomenon of shadow wages. Based on models, simulation experiments were carried out, the results of which concluded that the personal income tax constitutes one fifth of the total tax revenues and is one of the main sources of the formation of the revenue part of local budgets, therefore, when developing strategic plans to increase the overall good of the city must pay the greatest attention to the problem of payment of shadow wages.

Р. І. Жовновачд. е. н., доцент  кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. КропивницькийЮ. В. Малаховськийк. е. н., доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У СТРАТЕГІЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ

R. I. ZhovnovachDoctor of Economic Sciences, associate professor of the department of economic theory, marketing and economic cybernetics, Central Ukrainian National Technical University, KropivnitskyiY. V. MalakhovskyiPhD in Economics, Associate Professor of the department of economic, management and commercial activity, Central Ukrainian National Technical University , Kropivnitskyi Kropivnitskyi

METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN STRATEGIC PERSPECTIVE

Стаття присвячена вирішенню проблеми методологічного забезпечення стабільного розвитку промислових підприємств України у стратегічній перспективі. Розкрито сутність і генезис поняття «сталий розвиток промислових підприємств» та виокремлено основні його складові. Відзначено визначальне місце економічної складової як передумови формування сталого розвитку промислових підприємств. Наведено основні тенденції, відповідно до яких формувалися можливості та обмеження стабільного економічного розвитку промислових підприємств в Україні. Обґрунтовано необхідність структурування промисловості України на засадах сталого розвитку. Запропоновано удосконалення методологічних підходів до управління стабільним розвитком промислових підприємств на основі сегментації їх господарської діяльності та виокремлення сфер функціонування, що привабливі з точки зору зростання обсягу продажів, прибутковості та стабільності у стратегічній перспективі.
 
The article discloses the ways to solve the problem of methodological framework for stable development of industrial enterprises of Ukraine in the strategic perspective. The essence and genesis of the concept "sustainable development of industrial enterprises" is defined and its main components have been outlined. The determining role of economic component as a prerequisite for the formation of sustainable development of industrial enterprises is specified. Basic trends that shape capabilities and limitations of sustainable economic development of industrial enterprises in Ukraine are formed. The necessity of structuring the industry of Ukraine on the basis of sustainable development is substantiated. Methodological approaches for improving sustainable management of industrial enterprises based on segmentation of economic activities and the allocation of areas of functioning that are attractive in terms of sales growth, profitability and stability in the strategic term were suggested.

Oleksandr Ye. PatlatoyPhD (Economics), Senior lecturer of general economic theory and economic policy Department, Odessa National Economic University

PROBLEMS OF SOCIO-ECONOMIC INEQUALITY UNDER THE INNOVATION-BASED ECONOMY

О. Є. Патлатойкандидат економічних наук, старший викладач кафедри загальної економічної теорії та економічної політики, Одеський національний економічний університет

ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ НЕРІВНОСТІ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

The article spotlights the mutual link between the socio-economic inequality and innovation-driven economic growth. The evidence shows that the economic prosperity of leading countries is based generally not on the inequivalent transfrontier exchange but on the technological and institutional transformations of the national economy, which, however, did not lead immediately to the increase of real wages and living standards of broad social strata. The reverse of these trends in the first half of 20th century stipulated the hypothesis about the self-induced tendency of income inequality to reduce, foremost due to the technological advance as an economic growth factor together with the rise of labour force’s qualification level. In the meantime, the majority of studies show the negative effect of deepening inequality on the economic growth. The analysis of key innovation and general macroeconomic indicators of the OECD economies in 1990-2015 has shown the intensification of innovation development as well as the rise in income inequality accompanied by the economic slowdown. The objective reason for the combination of these trends is the effect of fundamental economic laws and objective tendencies (diminishing factor returns, the tendency of the capital-labour ratio to rise) while the subjective ones are the following: price discrimination of inventors and innovative entrepreneurs by the oligopsonists (corporations and venture capitalists), lobbying for overprotection of intellectual and industrial property rights which hinders the innovation diffusion. Hence, besides the measures of social policy, some rate of technological and innovation externalities should be maintained, as well as government risk-taking and direct investment into the early-stage innovation projects.
 
Стаття присвячена дослідженню каузальних взаємозв’язків між соціально-економічною нерівністю та економічним зростанням, заснованим на інноваційній моделі. Розглянуто наукові підходи до дослідження соціально-економічної нерівності, історичні тенденції її зміни в умовах довгострокового економічного зростання та оцінки впливу цього чинника на макроекономічну динаміку. Проаналізовано об’єктивні (викликані іманентними капіталістичній економіці законами та тенденціями)  та суб’єктивні (пов’язані з лобізмом і дискримінаційною поведінкою) причини розширення соціально-економічної нерівності в умовах інноваційної економіки. На прикладі країн ОЕСР доведено, що в сучасній інноваційній економіці  підвищення наукоємності ВВП при уповільненні темпів його зростання супроводжується ще більш повільним збільшенням реальної заробітної плати. Охарактеризовано загальні напрями інноваційної та соціальної політики, що можуть пом’якшити існуючі дисбаланси.

Г. В. Гаврилякак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного бізнесу, Українсько-американський гуманітарний інститут “Вісконсинський міжнародний Університет (США) в Україні», м. КиївЛ. П. Сєровак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного бізнесу, Українсько-американський гуманітарний інститут “Вісконсинський міжнародний Університет (США) в Україні», м. КиївГ. В. Еатонк. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного бізнесу, Українсько-американський гуманітарний інститут “Вісконсинський міжнародний Університет (США) в Україні», м. Київ

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ У ПРИЗМІ СУЧАСНОСТІ

G. V. GavryliakaPhD, doc., docent of department of the International Management and International Business  Ukrainian-American Liberal Arts Institute “Wisconsin International University (USA) Ukraine”, KyivL. V. SerovaPhD, doc., docent of department of the International Management and International Business  Ukrainian-American Liberal Arts Institute “Wisconsin International University (USA) Ukraine”, KyivG. V. EatonPhD, docent of department of the International Management and International Business  Ukrainian-American Liberal Arts Institute “Wisconsin International University (USA) Ukraine”, Kyiv

MACROECONOMIC ISSUES IN PRISM OF CONTEMPORANEITY

У статті сформульовано три макроекономічні питання сучасності, відповідь на які дозволить не тільки узагальнити сучасний досвід але і сформувати передумови для зміни макроекономічної політики та державного регулювання, що сприятимуть сталому економічному зростанню з урахуванням соціальної та екологічної складових. До таких питань віднесено які політики поєднання грошово-кредитної, фіскальної політик та структурних реформ, можуть підтримувати стале зростання; яка форма коригування бюджету є найбільш прийнятною; та як забезпечити відповідність сучасним вимогам та стійкість систем соціального захисту для того на основі сприяння економічному зростанні. Зроблено висновок, що економічні проблеми носять спільний характер для розвинутих країн та країн що розвиваються, але кожна країна має найбільш повно використати не тільки внутрішній потенціал але й ментальні, культурні та інші особливості для подолання кризових явищ та забезпечення збалансованого зростання. Країни що розвиваються, вдаються до більш інновативних практик та засобів розвязання проблем, тому варто звернути уваги на цей сегмент світової економіки в пошуках відповідей на питання.
 
The paper formulated three macro-economic issues of modernity, the answer to which will not only summarize current experience but also create conditions for changes in macroeconomic policy and government regulation to promote sustainable economic growth taking into account social and environmental components. The key questions are what kind of policy mix of monetary policy, fiscal policy and structural reforms can support stronger and more sustainable growth; what form should fiscal adjustment take; how can the adequacy and sustainability of social protection systems be ensured while making them more supportive to growth. It is summarized that the economic problems are common in nature for developed countries and developing countries, but each country has the most fully use not only domestic but also mental capacity, cultural and other features for overcoming the crisis and ensuring sustainable growth. Developing countries have resorted to more innovative practices and means of solving problems, so it is important to should pay attention to this segment of the world economy in search of answers to questions.

Л. В. Ковальк. е. н., доцент, доцент кафедри Бухгалтерського обліку, Вінницький національний аграрний університет, м. ВінницяА. В. Арсенюкмагістр, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ВПЛИВ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ НА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

L. V. KovalPh. D. in Economics, associate Professor, Department of Accounting, Vinnitsa national agrarian University, VinnitsaA. V. Arseniukmaster, Vinnytsia national agrarian University, Vinnitsa

THE IMPACT OF ACCOUNTING INFORMATION ON PRIVATE CAPITAL MANAGEMENT DECISIONS

У статті розглянутий вплив облікової інформації щодо власного капіталу на прийняття управлінських рішень. Розглянуто складові власного капіталу підприємства згідно Звіту про фінансовий стан. Висвітлено етапи формування обліково-аналітичного забезпечення управління капіталом підприємства. Розглянуто проблематику планування, ведення, використання обліку окремих складових власного капіталу.
 
In the article the influence of accounting information relative to its capital management decisions. The components of enterprise's equity capital according to statement of financial condition. Lit stages of formation of accounting and analytical support of capital management of the enterprise. It considers problems of planning, management, use and accounting of separate components of equity.

О. А. Шлапаккандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту Донецького національного університету ім. Василя Стуса

ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГ-МЕНЕДЖМЕНТУ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В ІНТЕРНЕТ-СЕРЕДОВИЩІ

O. A. ShlapakPhD, Associate Professor, Department of Management, Donetsk National University by Vasyl Stus

APPLYING THE CONCEPT OF MARKETING MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE IN THE INTERNET ENVIRONMENT

Стаття містить результати аналізу можливостей застосування концепції маркетинг-менеджменту у діяльності підприємств в електронному середовищі. Автор пропонує враховувати особливості електронного бізнесу. Управлінської та маркетингової діяльності, активно застосовувати інструменти віртуального середовища, розвивати та запроваджувати маркетингові стратегії розвитку підприємства в Інтернте-середовищі. Це дозволить сформувати свою діяльність навколо споживача, утримати існуючих та знайти нових клієнтів. Визначені ключові аспекти концепції електронного маркетинг-менеджменту та досліджені поведінкові особливості споживача у віртуальному просторі.
 
The article includes analysis capabilities of the concept of marketing management of enterprises in the electronic environment. The author proposes to consider features of e-business. Management and marketing activities, actively use the tools of the virtual environment to develop and implement marketing strategies to web enterprise development environment. It will form their activities around customers, keep existing and new clients. The key aspects of the concept of e-marketing management and customer behavioral characteristics examined in the virtual space.
The author identified constraints and possibilities of the Internet to achieve success in the virtual space. The probability of this marketing strategy is determined by chance and choice to obtain a competitive advantage, since a successful entry in the Internet economy and the enterprise network readiness. The developed strategy should be available for competitors and anticipate higher costs for consumers when switching to competitors. It should focus on factors such as planning, evaluation and implementation of measures; focus on the dynamics of implementation; active implementation philosophy plural versions emphasis on the needs of customers, using the measured and standardized architecture hardware and software tracking overall vision, assessment of "network readiness". The concept of marketing management in the Internet environment enables open access to dynamic and multifaceted information; reduction of in-house marketing and administrative costs; enhance the capacity of moving goods, services and brand; development of additional specific distribution channels. The analysis of every aspect of permitted applications to distinguish the outlines of email marketing management during the development of anti-crisis programs. Competitive advantages of Internet technology opens on potential customers, certain companies marketing managers. For online service characterized by the following advantages of Internet services to potential customers, order products at any time and from any location; the opportunity to study and review of price, quality, timing, availability of a sale; objective selection of goods and services. Competitive advantages that provide online services marketing manager, the following: providing information on the state of the market; cheaper Internet advertising; interactivity relationships with customers; ability to determine the number of hits to the site of natural and legal persons. Enterprise receives the following benefits: the possibility of development of new market segments; availability of consumer interest in attracting the attention of consumers; develop a rapid response to the needs and behavior of competitors; providing clients with information services, reducing the cost of production and sale of goods and services by reducing transaction costs.

Л. В. Щетінінак. е. н., доцент, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. КиївС. Г. Рудаковак. т. н., доцент, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. КиївМ. В. Глазуновастудентка, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

МЕТАПРОГРАМНИЙ ПОРТРЕТ ФАХІВЦЯ: ЗНАЧЕННЯ, АЛГОРИТМ РОЗРОБКИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ

L. V. ShchetininaPh.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Personnel Management and Labour Economy, DVNZ "Kyiv National Economic University after Vadim Getman", KievS. G. RudakovaPh.D Associate Professor, Associate Professor of the Department of Personnel Management and Labour Economy, DVNZ "Kyiv National Economic University after Vadim Getman", KievM. V. Glazunovastudent, DVNZ "Kyiv National Economic University after Vadim Getman", Kiev

METAPROGRAMS PORTRAIT OF THE SPECIALIST: MEANING, THE ALGORITHM OF THE DTVELOPMENT AND THE RESULTS OF USING

Мета статті полягає у дослідженні пріоритетних чинників, які впливають на поведінку людини в процесі праці, а також у визначенні головних метапрограм, які слід застосовувати на першому етапі добору персоналу. Аналізуючи, систематизуючи і узагальнюючи наукові праці багатьох учених, було розглянуто різні підходи до розуміння та визначення метапрограм, а також їх використання в процесі добору персоналу.
У результаті дослідження було виділено головні метапрограми, необхідні для створення портрету будь-якого фахівця, запропоновано алгоритм його складання, а також способи застосування при прийомі кандидата на відповідну посаду. Обґрунтовано, що застосування метапрограмного підходу при доборі персоналу дозволить вже на першому етапі обрати необхідних кандидатів на відповідні посади.
Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення пріоритетних метапрограм для фахівця відповідної посади, а також їх ранжування за ступенем вагомості.
 
The purpose of the article is to study the priority factors that affect human behavior in the workplace, and to identify the main. They should be used in the first stage recruitment. Analyzing, summarizing and systematizing scientific work of many scientists, who considered different approaches to understanding and defining metaprograms and their use in recruitment.
The study highlighted major metaprograms needed to create a portrait of any specialist, algorithm of its preparation and methods of using in taking appropriate candidate for the post. Proved that the use metaprohram approach in recruitment will help to select appropriate candidates for the positions.
Prospects for further research in this direction is to identify priority metaprograms for specialist and their ranking according to the importance.

І. Г. Пахомовак. е. н, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,  Запорізького національного технічного університету, м. ЗапоріжжяЛ. М. Ляшовамагістрант Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя

ОЦІНКА РИНКУ СТРАХУВАННЯ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ В УКРАЇНІ

I. G. Pakhomovacandidate of economic sciences, senior lecturer of Zaporizhzhya National Technical UniversityL. M. LâshovaANALYSIS OF INSURANCE MARKET OF CREDIT RISKS IN UKRAINE

ANALYSIS OF INSURANCE MARKET OF CREDIT RISKS IN UKRAINE

У статті досліджено тенденції розвитку ринку страхування кредитних ризиків в Україні на сучасному етапі.. Розглянуто основні показники страхового ринку та його динаміка за 2015-2016 роки. Досліджено концентрацію страхового ринку, динаміку страхових премій; структуру чистих страхових премій та вихідного перестрахування за видами страхування.
 
In article the development tendencies of insurance market of credit risks in Ukraine in contemporary stage are investigated. The basic indexes of insurance market and its dinamics are considered in 2015-2016. The concentration of insurance market; the insurance rewards dinamics; the insurance rewards structure  is investigated.
 
В статье исследованы тенденции развития рынка страхования кредитных рисков в Украине на современном этапе. Рассмотрены основные показатели страхового рынка и его динамика за 2015-2016 годы. Исследованы концентрация страхового рынка; динамика страховых премий; структура чистых страховых премий и перестрахования по видам страхования.

Н. О. Черненкок. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Київський національний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. КиївН. В. Ковальчукстудент, Київський національний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ

АНАЛІЗ СТАНУ СУЧАСНОГО РИНКУ МІЖНАРОДНОГО ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ

N. A. Chernenkok. e. s., docent of department of International Economics, Kyiv National University of Ukraine "KPI named I. Sikorsky", KievN. V. Kovalchuk

ANALYSIS OF CONTEMPORARY INTERNATIONAL LEASING MARKET IN UKRAINE

Стаття присвячена аналізу сучасного стану та тенденцій розвитку вітчизняного ринку лізингових послуг в умовах фінансової кризи. Проведений аналіз діяльності лізингових компаній та визначення перспектив розвитку лізингу в Україні. Досліджено динаміку та тенденції міжнародного лізингу, як засобу забезпечення інвестиційно-інноваційних процесів. Визначено основних споживачів лізингових послуг. Складено SWOT аналіз лізингового ринку України.
 
This article analyzes the current state and trends of the domestic leasing market in the financial crisis. The analysis of the activities of leasing companies and determine the prospects of leasing development in Ukraine. The dynamics and trends in international leasing as a means of providing investment and innovation processes. The basic consumers of leasing services. Done SWOT analysis of the leasing market of Ukraine.

Є. М. ЧеранВикладач кафедри загальноекономічних дисциплін Одеського національного політехнічного університету

ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ

E. M. CheranLecturer Department of general economic disciplines Odessa national polytechnic University

THE EFFECTIVENESS OF INSTITUTIONAL SUPPORT OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF AGRIBUSINESS

У новітній історії розвитку аграрного бізнесу України відбувалося багато регулятивних дій, ефективність яких можна оцінювати по-різному. Проте в інституційному плані чимало змінилося, хоча коефіцієнт корисної дії відносно невисокий, але цьому є вагома причина – необхідність фундаментальної перебудови аграрного укладу. У статті досліджено проблеми, що виникають в інституціональному регулюванні аграрного бізнесу України. Визначено цілі державної регуляторної політики в ефектах інституціоналізації аграрного бізнесу, обґрунтовано та проаналізовано динаміку зміни основних показників ефективності розвитку аграрного бізнесу України.
 
In the modern history of Ukraine Agribusiness was a lot of regulatory actions, the effectiveness of which can be measured in different ways. However, the institutional framework has changed a lot, but efficiency is relatively low, but there is a good reason - the need for fundamental restructuring of the agricultural structure. This article explores the problems that arise in the institutional regulation of the agricultural business in Ukraine. The purposes of regulatory policy in the effects of institutionalization agribusiness, validated and analyzed dynamics of key performance indicators of the agricultural business in Ukraine.

Т. О. Олійникк. е. н., доцент, Запорізький національний технічний університет, м. ЗапоріжжяВ. Ю. Сліпкомагістр, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

T. O. OliinykCand. of Econ. Sciences, associate professor, Zaporizhzhia National Technical UniversityV. Yu. SlipkoMaster, Zaporizhzhia National Technical University

RESEARCH OF FACTORS, WHICH INFLUENCE ON THE FORMATION OF TAXABLE CAPACITY OF THE REGION

З огляду на те, що в регіонах діють усі економіко-соціальні процеси життя та діяльності громадян, проходять досить різноманітні і розгалужені суспільно-виробничі відносини, на формування їх податкового потенціалу впливають чисельні та неподібні за масштабами, характером впливу та природою фактори. Метою статті є дослідження головних факторів формування податкового потенціалу регіону, викладення їх класифікації та визначення основних характеристик. Необхідність їх вивчення полягає у тому, що робота місцевих органів влади у значній мірі залежить від особливостей соціально-економічного розвитку території. Для реалізації зазначеної мети у статті застосовано логічний метод дослідження, метод системного аналізу та синтезу. У результаті виокремлено основні фактори впливу на обсяг податкових надходжень до бюджету.
 
Taking into consideration all socio-economic processes of life and activity of citizens that act in regions and quite various and branching socio-productive relations, one can define factors, numerous and non-similar due to scale, influencing character and their nature, that affect on the forming of their taxable capacity. The objectives of the article are to study the main factors of taxable capacity formation of the region, introduce their classification and define their main characteristics. The necessity of the study is explained by the fact that functioning of local authorities largely depends on the peculiarities of the socio-economic development of the region. For the sake of realization of the objectives logical method of investigation and system-analysis and synthesis technique were used in the article. As a result, were sorted out the main factors of influence on the value of tax receipts into the budget.

C. Ю. Кулаковак. е. н., доцент кафедри економіки підприємства  та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, м. ПолтаваА. О. Гольдстудентка, Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, м. Полтава

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИТРАТ НА ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ

S. KulakovaPh.D., assistant professor of business economics and human resource management, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaA. Holdstudent, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

THE THEORETICAL ASPECTS OF THE STUDY OF COMPANY PERSONNEL COSTS AND THEIR EFFECTIVENESS

У статті розглянуто сутність теоретичних аспектів дослідження витрат на персонал підприємства та їх ефективність. Проаналізовано наукові підходи до визначення категорії «витрати на персонал», визначено склад даного виду витрат підприємства, функції, які покладено в основу управління витратами підприємства, функціональні підсистеми управління персоналом, що мають забезпечити виконання даних функцій, чинники, що впливають на розмір даної групи витрат. Також представлена система цільових показників, які охоплюють як показники витрат на персонал в цілому, так і локальні показники по кожному напрямку роботи Дана система показників дозволяє оцінити ефективність здійснення витрат на персонал підприємства та визначити можливості щодо оптимального використання наявних ресурсів, раціонального зниження витрат і забезпечення зростання прибутку підприємства.
 
The article deals with the essence of the theoretical aspects of the study costs for staff and enterprise performance. The authors analyzed scientific approaches to the definition of the «personnel costs», defined structure of this type of expenses, features, underlying cost management company, the functional subsystem of personnel management that should ensure the implementation of these functions, factors affecting the size of the group costs. Аlso the authors introduced a system of targets as indicators covering personnel costs in general and local indicators in each area of work. The system of indicators allows to evaluate the efficiency of enterprise personnel costs and identify opportunities for optimal use of available resources, sustainable cost reduction and ensuring growth in profits.

М. О. Ананськак. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту, Одеський національний політехнічний університет, м. ОдесаД. М. Товканбакалавр, Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

ЖИТЛОВІ СУБСИДІЇ В УКРАЇНІ, АНАЛІЗ КОРИСТУВАЧІВ СУБСИДІЙ В ОДЕСІ ТА ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ У 2016 РОЦІ

M. A. AnanskayaPhD in Economics, Associate Professor of accounting, analysis and audit, Odessa National Polytechnic University, OdessaD. N. TovkanBachelor, Odessa National Polytechnic University

HOUSING SUBSIDIES IN UKRAINE, ANALYSIS OF USER SUBSIDIES IN ODESSA AND ODESSA REGION IN 2016

У статті розглянуто поняття про субсидії, її роль в нашій країні, хто і як може отримати допомогу від держави у вигляді субсидії. Так само показана актуальність даної теми. Відображені соціальні стандарти споживання комунальних послуг. Наведені тарифи на комунальні послуги м. Одеса. Проілюстровано кількість сімей, які отримали субсидію на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП), середній розмір субсидій та проведено аналіз по Одесі і Одеській області. Так само розглянуті необхідні документи для отримання субсидії. Розглянуто коли і де почали зароджуватися перші соціальні програми. Наведені приклади соціальної допомоги різних країн. Зроблено висновки з проведеного дослідження, а також вказано головний важіль стимулювання малозабезпеченої категорії населення.
 
The article considers the concept of subsidies, its role in our country, who can receive assistance from the state in the form of subsidies. Also shown the relevance of this topic. Reflected social standards of consumption of utilities. Given the tariffs for communal services in Odessa. Illustrates the number of families who received a subsidy for housing and communal services (HCS), the average size of grants and the analysis in Odessa and Odessa region. Also considered are the necessary documents for obtaining subsidies. Considered when and where started to appear the first social programs. Examples of social assistance in different countries. The conclusions drawn from the research, and also set the main lever to stimulate the poor.

Л. Г. Кльобак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та аналізу Інституту підприємництва та перспективних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

ЕФЕКТИВНИЙ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ - ЗАПОРУКА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКУ

L. H. KlobaPh.D., associate professor, assistant professor of finance, accounting and analysis, Institute of Business and Technology Policy, National University "Lviv Polytechnic"

EFFECTIVE RISK MANAGEMENT - KEY FINANCIAL SECURITY BANK

Ризик-менеджмент - це система управління ризиками, яка включає в себе стратегію та тактику управління, направлені на досягнення основних бізнес-цілей банку. Ефективний ризик-менеджмент включає: систему управління; систему ідентифікації і вимірювання; систему супроводження (моніторингу та контролю). Ефективний ризик-менеджмент – запорука належного рівня фінансової безпеки банку.
Сутність фінансової безпеки банківської діяльності полягає в забезпеченні своєчасної реалізації комплексу організаційно-управлінських, режимних, технічних і профілактичних заходів направлених на гарантування якісного захисту прав і інтересів банку, зростання статутного капіталу, підвищення ліквідності активів, забезпечення повернення кредитів, збереження фінансових і матеріальних цінностей.
 
Risk management - a system of risk management includes strategy and tactics of management, aimed at achieve key business objectives of the bank. Effective risk management includes management system; system of identification and measurement; support system (monitoring and control). Effective risk management - the key to a proper level of financial security of the bank.
The essence of financial security Banking is to ensure timely implementation of complex organizational and managerial, operational, technical and preventive measures aimed at guaranteeing the quality protection of rights and interests of the bank, increase the share capital, increased liquidity, ensuring repayment, maintaining financial and material values.

Л. Я. Глубішк. е. н, доцент, доцент кафедри технологій управління, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ ТА ВЗАЄМООБУМОВЛЕНІСТЬ ЦІННІСНОГО ТА ЦІЛІСНОГО ПІДХОДІВ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЕФЕКТІВ ВІД ВЗАЄМОДІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ СФЕРИ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

L. Ya. HlubishPh.D., Assistant Professor, Associate Professor of Technology Management Department, “Lviv Polytechnic” National University

THE INTERDEPENDENCE AND INTERCONDITIONALITY OF WORTH AND AIM APPROACHES ABOUT OF FORMING ECONOMIC EFFECTS OF THE STAKEHOLDERS INTERACTION OF PROVISION SUPPLY SPHERE

В ході окреслення перспектив оптимального функціонування сфери продовольчого забезпечення постає необхідність розглядати взаємовідносини усіх сторін ринку одночасно, які реалізуються через взаємодію їх стейкхолдерів на основі взаємних очікувань. Хоча «держава», «виробник» і «споживач» є протилежними сторонами ринкових відносин сфери продовольчого забезпечення, їх можна розглядати як єдине суперечливе ціле, рівнодіюча інтересів частин якого буде визначати траєкторію її розвитку. Проте цей процес сьогодні гальмується недостатнім рівнем консолідації українського суспільства через те, що інтереси, і тим більше цілі стейкхолдерів різних рівнів набувають антагоністичного характеру, бо кожна із зацікавлених сторін є виразником різних цінностей, які, у свою чергу, визначають цілі та бажані результати (ефекти). Головною умовою досягнення позитивних ефектів від ринкової взаємодії у сфері продовольчого забезпечення є гармонізація цілей її стейкхолдерів шляхом практичного застосування концепції загальних цінностей однаково актуальних для усіх сторін ринку та їх суб’єктів.
 
During delineation of the perspectives for the optimal functioning sphere of food provision there appears the necessity consider the relationship between all sides of the market simultaneously which are realized through the interaction of their stakeholders based on mutual expectations. Though the government, producers and consumers are opposite sides of the sphere of market relations food provision, they can be considered as the only contradictory whole, of the resultant interests of which will determine development trajectory. However, this process today is hampered by insufficient level of consolidation of Ukrainian society because interests and especially goals stakeholders at different levels acquire an antagonistic character, because the each of the stakeholders is an expression of different worth, which, in turn, determine the worth and desired results (effects). Main condition for achieving positive effects on market is an interaction in the sphere of food provision thru the harmonization of goals of its stakeholders practicing of the common values identically actual for all sides of the market and it’s of subjects.

В. В. Лаговськийк. е. н., доцент кафедри статистики та математичних методів в економіці, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ РІВНЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ

V. V. LagovskyCandidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Statistics and Mathematic Methods in Economics, State Fiscal Service University of Ukraine, Irpin-city

STATISTICAL ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF WAGES IN UKRAINE

В статті аналізується динаміка рівня мінімальної та середньої заробітних плат в Україні в контексті повноти виконання ними своїх соціальних та економічних функцій. Досліджено динаміку індексу Кейтса, динаміку співвідношення мінімальної відносно середньої заробітної плати та мінімальної заробітної плати відносно прожиткового мінімуму, динаміку частки середньої заробітної плати та мінімальної заробітної плати в структурі валового внутрішнього продукту. Показано, що в порівнянні з розвиненими країнами в Україні спостерігається низький рівень індексу Кейтса і частки заробітної плати в структурі ВВП. Показано, що до 2017 року заробітна плата не виконувала в повній мірі своїх функцій, зокрема, відтворювальну, регулюючу, стимулюючу, що призводить до знецінювання праці більшості найманих працівників, тінізації заробітної плати, неформальної та вторинної зайнятості тощо. Обґрунтовано необхідність удосконалення методики розрахунку прожиткового мінімуму та підходів до визначення розміру мінімальної заробітної плати. Встановлено, що між темпами зростання середньої заробітної плати і темпами зростання пропозиції послуг праці є статистичний зв'язок із лагом в один рік. Відсоток економічно активного населення по відношенню до населення працездатного віку зростає при умові, що темпи зростання заробітної плати перевищують рівень 115% і далі спостерігається ефект насичення цього показника. Порівняння темпів зростання середньої заробітної плати і кількості народжених в Україні показало, що вони корелюються з лагом в один рік. Перевищення темпів зростання заробітної плати позначки 117% призводило до зростання через рік кількості народжених.
 
In the current article the minimal and average wages dynamics in Ukraine is analysed in the context of fulfilling its social and economic functions. The dynamics of Kaitz index is researched, the dynamics of minimal and average wages ratio, the ratio dynamics of minimal wages and living wage, the dynamics of minimal and average wages parts in the gross domestic product structure. It is shown that Ukraine has low Kaitz index level due to the well developed countries and the part of the wages in the GDP structure. It is shown that before 2017 wages didn’t fulfill its full range functions such as reproductive, regulating and stimulating that caused the value descending of the majority of workers, wages shadowing, informal and secondary employment etc. It is also grounded the necessity of improving the living wage calculation methods and the methods of minimal wages level determining. It was set that there is a statistical connection with a year lag between the average wages raising tempo and labor services suggesting raising tempo. The ratio of economically active population due to the capable of working population is raising when wages raising tempo is over 115% and then there is an effect of this ratio satiating. Comparing the average wages raising tempo and the number of born persons in Ukraine showed they correlate with a year lag. Exceeding this tempo to 117% caused raising the number of born persons in a year.

О. І. Петренкок. е. н., доц., доцент кафедри «Бізнес-логістики та транспортних технологій на водному транспорті» Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, м. КиївД. О. Сичковстудент магістратури 2-го курсу спеціальності «Логістика» Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, м. Київ

УПРАВЛІННЯ СКЛАДСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЛОГІСТИЧНИХ ЗАСАДАХ

O. PetrenkoCandidate of Economical Science, Associate Professor, Associate Professor of Department of Business logistics and Transport technologies for water transport of Kyiv state maritime academy of hetman Peter Konashevich-Sagaidachniy, KyivD. SychkovMaster's student of the 2nd course of the specialty “Logistics” of Kyiv state maritime academy of hetman Peter Konashevich-Sagaidachniy, Kyiv

THE MANAGEMENT WAREHOUSE ACTIVITIES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES ON THE BASIS OF LOGISTICS

Склади є важливим елементом у діяльності промислових підприємств, оскільки призначені для вирівнювання тимчасової різниці між випуском продукції та її споживанням, що дозволяє в свою чергу здійснювати безперервне виробництво та постачання. Від ефективності управління складською діяльністю залежить оптимальність роботи виробничого підприємства.
У статті проведено аналіз підходів до визначення сутності поняття «склад», до класифікаційних ознак складських приміщень. Запропоновано авторські бачення терміну «склад», «складська діяльність», класифікацій складських приміщень, з більш повним урахуванням класифікаційних груп за категорією приміщень та за техніко-технологічними можливостями, що спрямоване на створення єдиного класифікатора складів. Розроблено алгоритм управління складською діяльністю з використанням інструментів логістики, який дозволить покращити діяльність промислових підприємств за рахунок оптимізації їх логістичних витрат.

The warehouses an important element in industrial activities, as intended to equalize differences between its output and consumption, allowing in turn perform continuous production and delivery. From efficiency, warehouse management depends optimal activity of industrial enterprises.
In the article analyzes approaches to defining the essence of the concept of “structure” to the classifications warehouse. The author suggests the term “composition”, “material activity” classification of storage space, with a full view of classification groups for a category of premises and the technical and technological capabilities, which aims to create a single classifier composition. The algorithm was developed of control warehouse activities using the tools of logistics, which will improve the activity of industrial enterprises by optimizing their logistics costs.

А. В. Боханкандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри міжнародних економічних відносин, Київський національний торговельно-економічний університет

ПРОЕКЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ НА ІСТОРИЧНИЙ ТЕРЕН ГОСПОДАРЮВАННЯ

Alina BokhanPhD in Economics, Doctoral Student at the Department of International Economics, Kyiv National University of Trade and Economics

PROJECTION ENVIRONMENTAL DIPLOMACY ON THE HISTORICAL TERRAIN OF ECONOMICS

Розглянуто нові підходи в розумінні проекції екологічної дипломатії на історичний терен господарювання в контексті українознавства та міжнародної політики економічного розвитку. Представлено особливості зовнішньої політики і стилі діяльності в дипломатичній сфері епохальних періодів становлення української державності. Визначено роль природних факторів у розвитку натурального господарства, активізації зовнішньої торгівлі та налагодженні комунікацій між країнами. Констатовано, що вигідне геополітичне розміщення часто зумовлювало боротьбу за природні та людські ресурси, посилювала економічну напругу та змінювала якість потенціалу терену. Політична експансія, військова агресія, знищення етнічного населення мало ознаки деструктивного впливу на довкілля та наступні покоління людства. Розвиток дипломатії сприяв можливостям досягнення політичних, прагматичних, комерційних, культурних і миротворчих цілей. Екологічна дипломатія в консолідуючому форматі дій суспільства має бути спрямована на покращення рівня екологічної культури взаємодії країн в умовах глобалізації.
 
New approaches to understanding the projections of environmental diplomacy on the historical territory of economic management in the context of Ukrainian studies and international policy of economic development are examined. Features of foreign policy and style of activity in the diplomatic sphere of epochal periods of the formation of Ukrainian statehood are presented. The role of natural factors in the development of subsistence economy, the activation of foreign trade and the establishment of communications between countries is determined. It was stated that favorable geopolitical location often led to a struggle for natural and human resources, increased economic tension and changed the quality of the territory's potential. Political expansion, military aggression, the destruction of the ethnic population had signs of destructive influence on the environment and subsequent generations of mankind. The development of diplomacy contributed to the political, pragmatic, commercial, cultural and peacekeeping goals. Environmental diplomacy in the consolidated format of the society's actions should be aimed at improving the level of the ecological culture of interaction between countries in the context of globalization.

Ю. В. Литюгак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана”, м. Київ

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, ОЦІНЮВАННЯ, МЕТОДИ

Y. V. LytiuhaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Kyiv National Economic University, Kyiv

RISK MANAGEMENT OF LOGISTICS SYSTEM OF THE ENTERPRISE: ESSENCE, EVALUATION, METHODS

В статті вирішено складне наукове завдання, котре полягає у подальшому розвитку теоретико-методичного базису ризикології з метою підвищення ефективності функціонування логістичної системи підприємства.
Визначено, що управління ризиками логістичної системи підприємства слід розглядати як цілеспрямований процес впливу суб’єкта логістичної системи підприємства на можливість виникнення небезпеки в роботі ланок логістичного ланцюга за допомогою спеціальних методів і засобів з метою недопущення зміни параметрів потоків від заданих.
Встановлено, що управління ризиками логістичної системи підприємства повинне базуватись на принципах, що відповідають міжнародним стандартам, здійснюватись на основі застосовуваних в сучасних умовах методах оцінювання ризиків, передбачати реалізацію відповідної стратегії, здатної забезпечити високий рівень ефективності прийнятих рішень.
З метою забезпечення максимальної ефективності процесу управління ризиками логістичної системи підприємства, його втілення має відбуватись на основі методичного підходу, що охоплюватиме наступні етапи: збір та обробка бази даних дослідження, вивчення стану логістичної системи підприємства та аналіз середовища її функціонування, аналіз і оцінка ризиків логістичної системи підприємства, оцінка ефективності застосування методів управління ризиками логістичної системи підприємства, запровадження оптимальних методів управління ризиками логістичної системи підприємства.
Комплекс вирішуваних питань спрямовано на забезпечення високого рівня ефективності функціонування логістичної системи підприємства, створює необхідний базис для подальшого розвитку господарської діяльності на основі оптимізації системи взаємозв’язків підрозділів підприємства.
 
The complex scientific task that consists of further development of theoretical and methodical basis of riskology to improve the efficiency of functioning of enterprise’s logistics system was solved in the article.
It was determined that the risk management of logistics system of the enterprise should be seen as a purposeful process of impact of logistics system’s subject on the possibility of danger appearance in the work of supply chain links by means of special methods and means in order to prevent change in flows’ parameters from set ones.
It was established that the risk management of logistics system of the enterprise should be based on principles that meet international standards, be based on the conditions applied in modern methods of risk assessment, provide implementation of an appropriate strategy that can ensure high efficiency level of made decisions.
In order to ensure maximum efficiency of the risk management of logistics system of the enterprise, its implementation should be based on methodical approach, covering the following stages: collection and processing of research database, study of the state of logistics system of the enterprise and analysis of environment it is functioning in, analysis and risk assessment of logistics system of the enterprise, evaluation of the efficiency using methods of risk management of logistics system of the enterprise, implementation of optimal methods of risk management of logistics system of the enterprise.
The complex of issues being solved was aimed at ensuring a high level of functioning efficiency of logistics system of the enterprise creates the necessary basis for further development of economic activity based on optimization of system of interconnections between divisions of the enterprise.

О. Д. Трифоновак. е. н, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів Дніпропетровського національного університету імені Олеся ГончараЄ. С. ДорошкевичДніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ ФАКТОРІВ НА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ, ШЛЯХОМ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ

O. Trifonovaassistant professor of international economics and international finance Oles Honchar Dnipropetrovsk National UniversityE. DoroshkevychOles Honchar Dnipropetrovsk National University

ANALYSIS OF INFLUENCE OF EXTERNAL AND INTERNAL FACTORS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF UKRAINE, THROUGH THE RESEARCH OF EXPORT-IMPORT OPERATIONS

Одними із найважливіших показників зовнішньоекономічної діяльності країни є показники імпорту та експорту. Вони визначають рівень взаємодії держави з окремими країнами, їх об’єднаннями та світовим ринком взагалі. Крім того, динаміка зміни експортно-імпортних операцій відображає стан економіки країни. Тому доцільно використовувати дані показники як лакмусовий папірець певних соціально-економічних зрушень. В статті наведений аналіз експортно-імпортних операцій в Україні у динаміці з 2006 до 2016 року. Проведена оцінка впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на зовнішньоекономічну діяльність України. Визначені причини зміни обсягу експорту та імпорту в Україні.
 
One of the most important indicators of foreign economic activity of the country is an indicator of import and export. They determine the level of state cooperation with individual countries, their associations and the world market in general. In addition, changes in export and import operations reflects the state of the economy. Therefore, these figures should be used as a litmus test certain socio-economic changes. There is the analysis of export-import operations in Ukraine in dynamics from 2006 to 2016 in the article. The evaluation of the impact of external and internal factors on foreign economic activity of Ukraine. Identified causes changes in the volume of exports and imports in Ukraine.

Н. Ю. Коровайченкок. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного торговельно-економічного університету

ПЕРЕДУМОВИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄДИНОГО ЦИФРОВОГО РИНКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

N. Y. KorovaichenkoPh.D., Associate Professor of International Economic Relations Department of Kyiv National University of Trade and Economics

PRECONDITIONS FOR UKRAINE'S INTEGRATION INTO THE DIGITAL SINGLE MARKET OF EUROPEAN UNION

Стаття присвячена визначенню передумов інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС з точки зору відповідності реалій вітчизняного ринку цифрових технологій  інтеграційним пріоритетам. В статті проаналізовано засади та механізм формування, а також фактичні досягнення зі створення Єдиного цифрового ринку Європейського Союзу, проаналізовано основні принципи «цифровізації» України, визначені програмою «Цифровий порядок денний» – 2020, визначено тенденції формування українського ринку цифрових технологій, здійснено порівняння окремих показників його розвитку із відповідними показниками країн ЄС, виявлено ступінь розбіжності між вказаними принципами та тенденціями, окреслено напрями вжиття заходів для вирішення завдання «цифровізації» України та створення сприятливих умов для співпраці із країнами Європейського Союзу у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій та майбутньої інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС.
 
The article is devoted to the definition of preconditions integration of Ukraine into a single digital market EU in accordance with the realities of the domestic market digital integration priorities. The article analyzes the principles and mechanism of formation and actual achievements to create a single digital market European Union general principles "digitalization" of Ukraine, by the program "Digital Agenda" - 2020, identified trends in the development of Ukrainian market of digital technologies, comparison of individual indicators it development of appropriate indicators of the EU countries, revealed the degree of difference between these principles and trends, directions outlined measures to solve the problem "digitalization "Ukraine and creation of favorable conditions for cooperation with the European Union in the field of information and communications technology and future integration into the EU single digital market.

В. Г. Бабенко-Левадак. е. н., доцент кафедри фінанси, банківська справа та страхування, Запорізький національний технічний університет , м. Запоріжжя, УкраїнаА. А. Попадюкмагістр, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя, Україна

ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ПРАКТИЧНОГО ПІДХОДУ ЩОДО РОЗВИТКУ ТА СТАНОВЛЕННЯ НПФ УКРАЇНИ, ЯК ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ, НА ПРИКЛАДІ ОТП «ПЕНСІЯ»

V. G. Babenko – LevadaPh.D., Associate Professor of Department of Finance, Banking and Insurance, Zaporizhian National Technical University, Zaporizhzhya, UkraineA. A. PopadiukMaster, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya, Ukraine

IMPROVEMENT OF THE FINANCIAL MECHANISM OF THE PRACTICAL APPROACH FOR DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT OF UKRAINE'S NPF, AS FINANCIAL INSTITUTIONS, BY THE EXAMPLE OF OTP "PENSION"

В цій статті відображено теоретико-методологічні та практичні основи механізму залучення та ефективного використання фінансових ресурсів шляхом оцінювання впливу зовнішніх чинників на фінансове становище НПФ на прикладі ОТП «Пенсія».
 
This article shows the theoretical and methodological foundations of mechanism of attraction and effective use of financial resources by assessing the impact of external factors on the financial situation of the example OTP NPF "Pension".

Ю. О. Кусаковак. е. н., старший викладач кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів і економічної теорії, Запорізький національний університет, м. ЗапоріжжяВ. О. Костюкстудент, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

СВІТОВИЙ ДОСВІД ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ЧЕРЕЗ ДІЯЛЬНІСТЬ БІЗНЕС-ІНКУБАТОРІВ

Y. O. KusakovaPh.D., senior lecturer of the department of international economics, natural resources and economic theory, Zaporizhzhya National University, ZaporizhzhyaV. O. Kostyukstudent, Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya

WORLD EXPERIENCE INCREASING ECONOMIC SECURITY THROUGH THE ACTIVITIES OF BUSINESS INCUBATORS

Дана стаття присвячена аналізу особливостей функціонування бізнес-інкубаторів у різних країнах світу. Під час дослідження виділено, як саме ці економічні суб’єкти впливають на підвищення економічної безпеки національних економік. Розглянуто особливості створення та здійснення економічної діяльності бізнес-інкубаторами у країнах, що розвиваються та країнах, які нещодавно стали членами Європейського Союзу. Виявлено, що не залежно від рівня розвитку економіки країн, підтримка малого, середнього бізнесу та стартапів – є запорукою покращення економічної безпеки держави у цілому. У результаті аналізу побудовано модель впливу бізнес-інкубаторів на економічний розвиток та економічну безпеку держави. Доведено, що державна підтримка в організації мережі бізнес-інкубаторів, створює позитивний імідж для країни, сприяє зростанню кількості інноваційних стартапів та нових робочих місць, які відрізняються вищою кваліфікацією.
 
This article focuses on the analysis of the functioning of business incubators worldwide. During the study it is highlighted how these economic agents affect to enhance the economic security of national economies. The features of creation and implementation of economic activity by business incubators are considered in developing countries and countries that have recently joined the European Union. Found that regardless of the level of economic development, support for small, medium businesses and start-ups - is the key to improving the economic security of the state as a whole. As a result of the analysis, the impact model of business incubators in economic development and economic security is constructed. It is proved, that government support in the organization of a network of business incubators helps to create a positive image for the country, promotes the growth of innovative start-ups and the number of jobs that that have a higher qualifications.

Ж. А. Олексічк. е. н., асистент кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування Навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету

ФОРМУВАННЯ ЄДИНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Zhanna OleksichPh.d., Assistant Professor of Accounting and Taxation Education and Research Institute for Business Technologies «UAB» Sumy State University

FORMATION OF A UNIFIED SYSTEM OF STATE FINANCIAL CONTROL

В статті проведено дослідження проблемних питань формування єдиної системи державного фінансового контролю. Зазначено, що єдина система державного фінансового контролю є одним з найважливіших напрямків державних реформ в країні. На підставі проведеного узагальнення виокремлено основні проблемні питання формування єдиної системи державного фінансового контролю в Україні. Визначено, що головне місце в єдиній системі державного фінансово контролю України повинно відводитися Рахунковій платі України. Проаналізовано основні результати роботи Рахункової плати України, визначено основні напрями порушення бюджетного законодавств, які були виявлені Рахунковою палатою України, та виокремлено її додаткові функції в єдиній системі державного фінансового контролю. Узагальнено основні напрями вдосконалення функціонування системи державного фінансового контролю в Україні
 
The article deals with problematic issues of forming a unified system of state financial control. It is noted that the only system of state financial control is one of the most important directions of state reforms in the country. Based on the generalization, the main problem issues of forming a unified system of state financial control in Ukraine are identified. It has been determined that the main place in the unified system of state financial control of Ukraine should be allocated to the Accounting Board of Ukraine. The main results of the work of the Accounting Board of Ukraine are analyzed, the main directions of violations of budget legislation identified by the Accounting Chamber of Ukraine are identified and its additional functions are identified in the unified system of state financial control. The main directions of improvement of functioning of the system of state financial control in Ukraine are generalized.

Т. О. Королюкк. е. н., доцент, доцент кафедри макроекономіки та державного управління, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УКРАЇНІ

T. KoroliukPhD, Associate Professor, Associate Professor of the department of Macroeconomics and State Governance SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman», Kyiv

TAX REGULATION OF HUMAN POTENTIAL DEVELOPMENT IN UKRAINE

Здійснено оцінку та визначено чинники розвитку людського потенціалу. Розкрито роль людського потенціалу у продукуванні нових знань та детермінації інноваційного вектору розвитку національної економіки. На основі аналізу податкових інструментів державного регулювання розвитку людського потенціалу визначено проблеми та обґрунтовано напрями удосконалення податкової політики в Україні щодо стимулювання людського розвитку, враховуючи досвід країн ЄС. Відзначено, що зменшення ПДВ на продукти харчування із врахуванням структури сукупного попиту може стати дієвим інструментом стимулювання попиту в країні, збільшення обсягів виробництва, підвищення рівня зайнятості, доходів населення та якості життя, зростання податкових надходжень до державного бюджету завдяки збільшенню податкової бази. Зроблено висновки, що запровадження податкових новацій повинне враховувати культуру споживання, рівень доходів населення, тенденції соціально-економічного розвитку та часовий лаг.
 
The factors of development of human potential are assessed and determined. The role of human potential in the production of new knowledge and determination of the innovation vector of the development of the national economy is revealed. On the basis of the analysis of tax instruments of state regulation of human potential development, problems were identified and directions of improvement of tax policy in Ukraine for stimulating human development were grounded, taking into account the experience of the EU countries. It is noted that the reduction of VAT on foodstuffs taking into account the structure of aggregate demand can become an effective tool for stimulating demand in the country, increasing production, increasing employment, income and quality of life, and increasing tax revenues to the state budget due to an increase in the tax base. It is concluded that the introduction of tax innovations should take into account the culture of consumption, the level of incomes, the trends of socio-economic development and the time lag.

К. В. Шиманськак. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

ГЕОЕКОНОМІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ЇХ ЗВ'ЯЗОК З ЕКОНОМІЧНИМ, СОЦІАЛЬНИМ ТА ТЕХНІЧНИМ РОЗВИТКОМ КРАЇН ТА РЕГІОНІВ

K. V. ShymanskaPh.D., associate professor, assistant professor of Department of International Economics, Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr

GEO-ECONOMIC TRANSFORMATION AND THEIR CONNECTION WITH COUNTRY’S AND REGION’S ECONOMIC, SOCIAL AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT

За результатами аналізу даних Світового Банку про динаміку показників ВВП за регіонами світу, а також показників розвитку людського потенціалу та IKT встановлено групи країн-лідерів економічного, соціального та технологічного розвитку. Їх структура та географічне розміщення демонструє існуючі тенденції глобальних геоекономічних трансформації. Вони полягають у отриманні переваг від регіональної інтеграції. Окреслено особливості розвитку нових індустріальних країн, країн-експортерів нафти та найбідніших країн світу в контексті геоекономічних трансформацій. За результатами вивчення поглядів вчених на геоекономічні трансформації та регіоналізацію економічного розвитку в ході глобалізаційних процесів, визначено, що регіональна інтеграція є одним з напрямів формування геоекономічної стратегії окремих регіонів світу та дозволяє країнам отримувати конкурентні переваги на ринках товарів, послуг та робочої сили.

The analysis of World Bank data on the dynamics of GDP indicators by regions worldwide, as well as indicators of human potential and ICT development found the groups of leading countries in economic, social and technological development. Their structure and geographic location demonstrate the current trends of global geo-economic transformation. They are based on the benefits of regional integration. The features of the development of new industrialized countries, oil exporting countries and the poorest countries worldwide in the context of geo-economic transformations have been outlined. According to the results of the study of scientific views on geo-economic transformations and regionalization of economic development in the course of globalization processes, it is determined that regional integration is one of the fields of regions’ geo-economic strategies for gaining competitive advantages on the markets of goods, services and labor.

Л. О. Мажникк. е. н., викладач, доцент кафедри економіки, управління підприємствами та логістики, Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. ХарківГ. Б. Веретенниковак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, управління підприємствами та логістики, Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків

ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

L. O. MazhnykPh.D, lecturer, associate professor of economics department, enterprise management and logistics, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv cityA. B. VeretennikovaPh.D, associate professor of economics department, associate professor of economics department, enterprise management and logistics, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv city

INFLUENCE FOREIGN ENVIRONMENTON INNOVATIVE ACTIVITY OF ENTERPRISES OF CONFECTIONERY INDUSTRY

На даному етапі розвитку кондитерської промисловості в Україні відбуваються зміни експортно-імпортного орієнтування щодо збуту готової кондитерської продукції. З позиції визначення джерел закупівлі сировини також відбулись певні зміни, так як інгредієнти для промисловості переважно є імпортними, а загальний попит на кондитерську продукцію за останні роки скоротився. Означені зміни тенденцій вимагають від виробників активізації інноваційної діяльності на підприємствах, зокрема диверсифікації виробництва, впровадження інновацій у виробничий процес, а також безпосередньо в маркетингову діяльність.
Проаналізовано та систематизовано зовнішні фактори, що впливають на інноваційну діяльність підприємств кондитерської промисловості, як наслідок виділено, що серед ключових факторів є такі:
попит, який формується купівельною спроможністю населення;
пропозиція, що визначається різноманіттям асортименту кондитерської продукції та широкою ціновою політикою вартості кінцевого продукту;
конкуренція, що розглядається серед двох груп зокрема крупного та середнього з малим бізнесом, так як учасники кожної групи мають свої можливості впровадження інновацій, переваги та недоліки у просуванні товарів на кондитерському ринку тощо.
Досліджено специфіку розвитку кондитерської промисловості у вітчизняних кризових умовах. Виявлено, що на сучасному етапі розвитку суспільства все більшого розповсюдження набувають тенденції здорового способу життя та харчування, що безпосередньо торкнулось кондитерської промисловості. Також зазначено резерви щодо інноваційної діяльності кондитерських підприємств України.
 
At this stage of the development of the confectionery industry in Ukraine there are changes in export-import orientation regarding the sale of finished confectionery products. From the point of view of determining the sources of raw material purchase, there have also been some changes, as the ingredients for the industry are mainly imported, and the overall demand for confectionery products has decreased in recent years. The indicated changes in trends require manufacturers to intensify innovation activities at enterprises, in particular diversification of production, the introduction of innovations in the production process, as well as directly in marketing activities.
The external factors influencing the innovative activity of the confectionery industry companies are analyzed and systematized. As a result, it is highlighted that among the key factors are the following:
Demand formed by the purchasing power of the population;
The offer, which is determined by the variety of confectionery products and the wide price policy of the value of the final product;
Competition is considered among two groups, in particular large and medium-sized businesses with small business, as each group has its own opportunities for introducing innovations, advantages and disadvantages in promotion of goods in the confectionery market, etc.
The specifics of the development of confectionery industry in the domestic crisis conditions are investigated. It is revealed that at the present stage of the development of society, the tendencies of a healthy lifestyle and nutrition that are directly affecting the confectionery industry are becoming increasingly popular. Also noted are the reserves for the innovative activity of confectionery enterprises of Ukraine.

Л. А. Майстерк. е. н., старший викладач кафедри обліку та оподаткування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРУВАННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ ЯК СКЛАДОВИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

L. A. MaisterPh.D. in Economics, Senior Lecturer, Department of Accounting and Тaxation, Vinnitsia Іnstitute of Trade and Economics Kyiv National University of Trade and Economics

FEATURES OF ADMINISTERING LOCAL TAXES AND FEES AS COMPONENT COSTS OF THE ENTERPRISE

У статті досліджено питання стосовно особливостей адміністрування податків та зборів на місцевому рівні. Визначено роль місцевих податків і зборів як складових витрат підприємств та фізичних осіб. Надано характеристику основних видів місцевих податків та зборів. Проведено порівняння ставок місцевих податків та зборів в розрізі у Вінницькій області із загальнодержавними з метою акцентування уваги на зміни у системі місцевого самоврядування в контексті проведення податкових реформ в Україні.
 
The article deals with issues related to the peculiarities of administration of taxes and fees at the local level. The role of local taxes and fees as the component costs of enterprises and individuals is determined. The main types of local taxes and fees are described. The comparison of rates of local taxes and fees in the context of the Vinnytsa region with the national authorities has been carried out in order to focus on changes in the system of local self-government in the context of tax reforms in Ukraine.

В. Ю. Фабіянськак. е. н., доцент кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет, м. ВінницяА. В. Арсенюкмагістр, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

V. Y. FabiianskaPhD in Economics, Associate Professor of the Chair of Audit and State Control, Vinnytsia National Agrarian University, VinnitsaA. V. ArsenyukMaster, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa

METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE AUDIT OF OWN CAPITAL

У статті досліджено методику аудиту власного капіталу. Розкрито сутність власного капіталу відповідно до Національного положення стандарту бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Проведена класифікація власного капіталу та з’ясовано, що власний капітал підприємства за своєю структурою є неоднорідний і складається із накопиченого в результаті діяльності та вкладеного засновниками капіталу. Проведений аналіз структури власного капіталу підприємств України за видами економічної діяльності та підприємств сільського, лісового та рибного господарств станом на кінець 2015 року. Досліджено мету аудиту власного капіталу та його завдання. Особлива увага присвячена дослідженню об’єктів аудиту власного капіталу та напрямам його проведення.
 
The article examines the methodology of audit of equity capital. The essence of equity is disclosed in accordance with the National Accounting Standard 1 "General Requirements for Financial Reporting". A classification of equity was made and it was found that the equity of the company in its structure is heterogeneous and consists of accumulated as a result of activity and invested by the founders of the capital. The analysis of the structure of equity capital of Ukrainian enterprises by types of economic activity and enterprises of agriculture, forestry and fish farms by the end of 2015 has been carried out. The purpose of audit of own capital and its task is investigated. Particular attention is devoted to the research of objects of audit of own capital and directions of its carrying out.

І. М. Гринчишинк. е. н., докторант, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України»

РИЗИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

I. M. HrynchyshynPhD in Economics, SI Institute of Regional Research named after M.I. Dolishniy of the NAS of Ukraine

RISKS AND PROSPECTS FOR EFFECTIVE PROVISION OF SOCIAL SERVICES IN THE CONTEXT OF FISCAL DECENTRALIZATION DEEPENING (ON THE EXAMPLE OF LVIV REGION)

В статті наведено особливості фінансового забезпечення та надання соціальних послуг у Львівській області в умовах децентралізації влади. Охарактеризовано системні проблеми неефективного використання бюджетних коштів та визначено основні ризики секторальної децентралізації у сфері соціального захисту. Встановлено, що рекомендаційний характер виконання власних повноважень об’єднаними територіальними громадами у сфері соціального захисту населення зумовив проблему відсутності чіткого механізму організації та надання соціальних послуг на місцевому рівні. Запропоновано перспективні напрями ефективного надання соціальних послуг в умовах поглиблення фінансової децентралізації в напрямку вдосконалення інституційного забезпечення соціального захисту на національному, регіональному та місцевому рівнях, трансформації системи соціального захисту та усунення системних проблем її функціонування; забезпечення ефективного використання бюджетних ресурсів територіальних громад.
 
The article presents features of financial support and provision of social services in Lviv region under the conditions of decentralization of power. Systematic problems of inefficient use of budget funds were characterized and the main risks of sectoral decentralization in the sphere of social protection were determined. It was identified that the advisory nature of the implementation of their own powers by the united territorial communities in the sphere of social protection of the population caused the problem of the lack of a clear mechanism for the organization and provision of social services at the local level. Directions for effective provision of social services in the context of deepening of financial decentralization and for improving institutional provision of social protection at the national, regional and local levels are proposed, as well as for transformation of the system of social protection and elimination of systemic problems of its functioning and ensuring effective use of budget resources of territorial communities.

Р. Д. Стакановк. е. н., доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА В РЕГІОНІ ОКЕАНІЇ

Roman D. StakanovPhD, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations, Taras Shevchenko National University of Kyiv

MIGRATION POLICY IN THE OCEANIA REGION

Завдання даної статті полягає у досліджені міграційної політики в регіоні Океанії, а також визначення пріоритетів міграційного відбору в Австралії, а також ролі внутрішньо регіональної міграції при формування австралійської міграційної політики. %). В регіоні Океанії рівень імміграції є досить високим, що робить його схожим до Європи та Північної Америки. Океанія є найбільшим регіоном за кількістю мігрантів в структурі населення в світі, і даний відносний показник продовжує своє зростання. Австралія значною мірою є нацією іммігрантів, а міграція продовжує забезпечувати близько половини щорічного зростання населення. Місцеве населення має більш високі показники зайнятості населення. Після початку глобальної кризи 2008 р. рівень зайнятості серед місцевого населення скоротився, натомість серед осіб іноземного походження він залишився незмінним, що зменшило розрив в рівні зайнятості між цими категоріями працівників на австралійському ринку праці. Існує близько 170 різних типів віз для в’їзду на територію Австралії. Загалом, вони розподіляються на тимчасові та постійні. Тимчасовими є ті візи, що дозволяють особі прибути до Австралії на певний визначений термін задля обумовленої мети. Постійні візи дозволяють іноземцям прибувати до країни на постійній основі, хоча деякі з постійних віз містять окремі положення, що накладають певні зобов’язання на їхніх власників вже під час їхнього перебування на території Австралії. Згідно Транстасманської угоди по подорожам (ТТТА), австралійці та новозеландці, які відповідають особистісним вимогам, а також мають задовільний стан здоров’я, мають право подорожувати, проживати, а також працювати в обох країнах без обмежень. При прибутті до Австралії громадяни Нової Зеландії отримують спеціальну візу категорії SCV. Новозеландці отримують негайний доступ до соціального допомоги на дітей та медичної допомоги в Австралії.
 
The paper is devoted analysis of the migration policy in the Oceania region, determination of the priorities of migration selection in Australia, and studying of the role of intra-regional migration in shaping of Australian migration policy. In the Oceania region the level of immigration is quite high, which makes it similar to situation in Europe and North America. Oceania is the largest region in terms of migrants` number in the world population structure. Australia is largely a nation of immigrants and migration provide about a half of the annual population growth. The local population has higher rates of employment than immigrants in Australia. After the 2008 Great Recession, the employment rate among the local population declined, while among foreigners it remained unchanged, which reduced the employment gap between these categories of workers. There are about 170 different types of entry visas in Australia. They are divided into temporary and permanent ones. Temporary are those visas that allow a person to arrive in Australia for a specified period for a given purpose. Permanent visas allow foreigners to enter the country on an permanent basis, although some of the permanent visas contain certain provisions that impose certain obligations on their holders already during their stay in Australia. According to the Trans-Tasman Travel Arrangement Australians and New Zealanders, who meet personal requirements and have a satisfactory state of health, have the right to travel, reside, and work in both countries without any restrictions. When arriving in Australia, New Zealand citizens receive a special SCV visa. New Zealanders receive immediate access to social care for children and medical care in Australia.

Н. С. Бобровничаяк. э. н., доцент, заведующий кафедры управления проектами и системного анализа, Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова, г. ОдессаИ. Ю. Лебедевак. э. н., доцент, доцент кафедры управления проектами и системного анализа, Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова, г. Одесса

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПРОВОДНОГО ИНТЕРНЕТА НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИИ 4G ОПЕРАТОРОМ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ LIFECELL

N. S. BobrovnichayPh.D in Economics, associate professor, head of department of management and analysis of the systems projects, Odessa National Academy of connection the name of А.S of Popova, OdessaI. Y. LebedevaPh.D in Economics, associate professor, associate professor of department of management and analysis of the systems projects, Odessa National Academy of connection the name of А.S of Popova, Odessa

PERSPECTIVES AND PROBLEMS OF PROVIDING A WIRELESS INTERNET ON THE 4G TECHNOLOGY BASIS BY THE MOBILE COMMUNICATION OPERATOR LIFECELL

В статье рассматриваются проблемы развития рынка мобильной связи и необходимость внедрения новых стандартов предоставления услуг. Представлен обзор технологий применяемых операторами мобильной связи по предоставлению беспроводного интернета в Украине, в частности технологии четвёртого поколения. Указаны перспективы развития данных технологий и возможности их применения в будущем операторами мобильной связи в Украине. Рассмотрено изменение положения и проведение ребрендинга украинского оператора мобильной связи. Рассмотрены основные тенденции в изменении интернет трафика в мире и дальнейший прогноз его роста. Указаны основные проблемы распределения частотного трафика, законодательной базы и платёжеспособного спроса пользователей мобильной связи в Украине. Обоснована необходимость применения технологий четвёртого поколения, а также указаны причины ограничения её распространения.
 
The article deals with the development of the mobile communications market and the need to introduce new standards for the provision of services. An overview of the technologies used by mobile operators to provide wireless Internet in Ukraine, in particular, the technology of the fourth generation. The prospects for the development of these technologies and the possibility of their application in the future by mobile operators in Ukraine are indicated. Considered the change in the situation and the rebranding of the Ukrainian mobile operator. The main trends in changing Internet traffic in the world and the further forecast of its growth are considered. The main problems of distribution of frequency traffic, legislative base and effective demand of mobile communication users in Ukraine are indicated. The necessity of using the technologies of the fourth generation is substantiated, and the reasons for limiting its distribution are indicated.

М. Ф. Безкровнийк. т. н., доцент кафедри аграрного консалтингу та сервісу, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДОРАДЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

M. F. BezkrovnyyPh.D., Associate Professor of Department of agrarian consulting and service, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

STATE REGULATION OF AGRICULTURAL ADVISORY ACTIVITIES

Дана стаття присвячена аналізу питань державного регулювання органами управління агропромислового виробництва (АПВ) усіх рівнів інформаційно-консультаційною діяльністю в аграрному сектору економіки. Дослідження показує, що виділення інформаційно-консультаційного обслуговування суб'єктів аграрної сфери у самостійний вид діяльності неминуче веде до потреби внесення відповідних змін у діяльність органів управління АПВ. Завдання пропаганди, консультування і впровадження науково-технічних досягнень за галузями АПВ неминуче мають перейти у ведення дорадчих служб, що розвиваються.
 
This article is devoted to the analysis of issues of state regulation by the bodies of management of agroindustrial production (ATV) of all levels of informational and consulting activity in the agrarian sector of the economy. The research shows that the selection of informational and consulting services for the subjects of agrarian sphere as an independent activity inevitably leads to the necessity of making appropriate changes in the activities of the management bodies of the AWP. The task of advocacy, advising and implementing scientific and technological advancements in the areas of APV will inevitably go to the maintenance of advisory services in developing countries.

C. І. Сергійчукк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

S. I. SergiychukCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv

IMPLEMENTATION OF THE MECHANISM OF LABOR PRODUCTIVITY MANAGEMENT AT INDUSTRIAL ENTERPRISES

Визначено сутності й місця, яке займає управління продуктивністю праці в системі менеджменту підприємств. Сформовано умови для зосередження уваги українських науковців на механізмі управління продуктивністю праці на промислових підприємствах, що допоможе забезпечити зростання конкурентоспроможності української економіки в умовах посилення інтеграційних процесів. Запропоновано впровадження системи компенсаційних пакетів в механізм управління продуктивністю праці, що дозволить стимулювати продуктивність праці всіх працівників, створить умови залучення й утримання професіоналів з інноваційним мисленням.
 
The essence and the place occupied by the management of labor productivity in the system of enterprise management are determined. Conditions have been formed to focus Ukrainian scientists on the mechanism of management of labor productivity at industrial enterprises, which will help to increase the competitiveness of the Ukrainian economy in conditions of strengthening of integration processes. The introduction of compensation packages in the mechanism of labor productivity management, which will stimulate productivity of all employees, will create conditions for attracting and retaining professionals with innovative thinking.

В. С. Олійникаспірант кафедри бухгалтерського обліку, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЗАСУДЖЕНИХ У КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ УСТАНОВАХ

V. OliinykPhD student of the department of accounting, University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

ІMPROVEMENT OF ACCOUNTING OF SALARIES OF PRISONERS IN PENAL INSTITUTIONS

Досліджено законодавчі зміни статусу засуджених та умов їх працевлаштування в контексті реформування пенітенціарної системи України. Визначено особливості та недоліки існуючої методики обліку заробітної плати засуджених у кримінально-виконавчих установах. Виявлено, що на даний час бухгалтерський облік заробітної плати засуджених ведеться частково в установі, частково на підприємстві установи та інших контрагентських об’єктах. Обґрунтовано теоретичні та практичні положення удосконалення взаємозв’язку бухгалтерського обліку в частині заробітної плати засуджених між кримінально-виконавчою установою та державним підприємством установи, що полягає в організації відокремленого ведення обліку заробітної плати засуджених між зазначеними об’єктами працевлаштування. Запропоновано методику бухгалтерського обліку заробітної плати засуджених на контрагентських об’єктах досліджуваних установ, враховуючи останні законодавчі зміни в державному секторі та кримінально-виконавчій системі України.
 
Researched legislative changes of the status of prisoners and conditions of their employment in the context of reforming the penitentiary system of Ukraine. Determined features and shortcomings of the existing accounting treatment of wages of prisoners in penal institutions.  Detected, that currently accounting of wages of prisoners is carried out partly in the institution, partly in state-owned enterprises and other counterparty entities. The article presents a theoretical and practical conditions for improving the relationship of accounting of salaries of prisoners between penal institutions and state-owned enterprise, which consists in organizing of a separate accounting of wages of prisoners between enterprises and penal institutions. The method of accounting of salaries of prisoners has been proposed to counterparty objects of penal institutions, considering the recent legislative changes in the public sector and the penal system of Ukraine.

О. Я. Готьмагістр з менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївС. М. Бондаренкок. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЧИННИК ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Oleg GotMaster of Management, Kiev National University of Technology and Design, KyivSvitlana BondarenkoCandidate of Economic Science, Associate Professor, Associate Professor of department of management, Kiev National University of Technology and Design, Kyiv

STRATEGY AS A FACTOR OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS

Розглянуто сучасні стратегії, за допомогою яких підприємство забезпечує виживання та конкурентні переваги на сучасному глобалізованому ринку. Проаналізовано дефініції поняття «стратегія підприємства» та розглянуто їх класифікацію.
 
The modern strategy by which the company ensures the survival and prosperity in today's globalized market. Definitions of the term "enterprise strategy" were analyzed and examined their classification.

А. М. Черножуковастудентка 3 курсу факультету менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України  "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"Т. П. Лободзинськакандидат економічних наук, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

A. M. Chernozhukova3rd year student of the faculty of management and marketing, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"T. P. LobodzynskaPhD in Economic, assistant professor, Department of theoretical and applied Economics, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

COMPARATIVE ANALYSIS OF AUTOMATED ACCOUNTING SYSTEMS AT THE ENTERPRISES OF UKRAINE

Статтю присвячено дослідженню автоматизованих систем бухгалтерського обліку на підприємствах України та порівнянню їх характеристик з метою підвищення ефективності діяльності підприємств. Зазначено актуальність та доцільність питання вибору і застосування автоматизованих систем бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання. В статті розглянуті автоматизовані системи: 1С, Галактика, Парус та Інтелект-Сервіс–ІС-ПРО. Проаналізовано основні переваги та недоліки шляхом порівняння за визначеними критеріями, а також висвітлено проблему вибору найбільш функціональної програми для впровадження на окремому підприємстві. Визначено важливість автоматизації бухгалтерського обліку, розглянуті наслідки запровадження автоматизованих систем бухгалтерського обліку на підприємствах України.
 
The article is devoted to the study of automated accounting systems at the enterprises of Ukraine and comparison of their characteristics with the aim of increasing the efficiency of enterprises. Was noted the relevance and appropriateness of the selection and use of automated accounting systems in modern conditions of managing. The article considers the following automated systems: 1C, Galaktika, Parus, and Intellect-Service–is-PRO. The authors analyzed their advantages and disadvantages by comparison according to certain criteria, and highlighted the problem of choosing the most functional programs for implementation at the individual facility. In addition, the article identifies the importance of automation of accounting, considered the consequences of the introduction of automated accounting systems at the enterprises of Ukraine.

С. М. Сокотенюкасистент кафедри міжнародної економіки НТУУ «КПІ»

АНАЛІЗ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИБОРУ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТАМИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

S. M. SokotenyukAssistant Professor, Department of International Economics NTUU "KPI"

ANALYSIS AND METHODOLOGICAL APPROACHES TOWARDS THE CHOICE OF TAXATION SYSTEM BY SMALL BUSINESS ENTITIES

У статті наведена статистика малих, середніх та великих підприємств в розрізі їх кількості, кількості найманих працівників, а також обсягу реалізованої продукції за період 2011-2015 рр, проведений аналіз тенденцій в динаміці абсолютних і відносних показників діяльності зазначених видів підприємств. Наголошено на мінливості податкового законодавства взагалі та податкового законодавства в сфері малого бізнесу зокрема. Проведений критичний аналіз загальної системи оподаткування, що стосується малих підприємств з виділенням переваг, які отримують саме представники малого бізнесу, зокрема: перехід від квартального до річного податкового періоду при декларуванні податку на прибуток, дозвіл не відображення тимчасових податкових різниць в річній фінансовій звітності та відсутність авансових внесків з податку на прибуток до бюджету протягом року. Наведені методичні підходи до вибору системи оподаткування малими підприємствами на основі частки витрат у виручці від реалізації товарів, робіт та послуг. Надані рекомендації щодо реформування системи оподаткування малих підприємств.
 
The article uncovers the statistics of small, medium and sizeable enterprises from the point of view of their quantity, number of wage workers as well as amount of products sold over a period of time from 2011 to 2015; trend analysis concerning evolution of absolute and relative indexes of activity of indicated enterprises was made. The changeableness of tax legislation on the whole and tax legislation in the scope of small-scale business in particular was emphasized.
The fulfilled review of general taxation system, in reference to small subsidized enterprises, which (benefits) are given to small business owners, for example: moving from quarterly to annual fiscal period when declaring income tax, permission for representation of provisional deferred taxes stated in financial reporting and absence of income tax advance payments from income tax over a period of year.
There were shown some methodical approaches concerning taxation system choice by small enterprises on the basis of expenditure of sales proceeds of ware, work and service.
Some advices regarding reformation of small enterprises’ taxation system were given.

С. В. Дем'яненкоаспірант Київської державної академії водного транспорту імені гетьман Петра Конашевича-СагайдачногоО. М. Аляб’євааспірантка Київської державної академії водного транспорту імені гетьман Петра Конашевича-Сагайдачного

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

S. DemyanenkoGraduate student of Kyiv State Maritime academy named after hetman Petro Konashevich-SahaydachnyiO. AlyabievaGraduate student of Kyiv State Maritime academy named after hetman Petro Konashevich-Sahaydachnyi

THE FEATURES OF COMPETITIVENESS OF WATER TRANSPORT UKRAINE

У статті досліджено сучасний стан морського та річкового транспорту, визначено проблеми та перспективи розвитку. Проведений аналіз довів, що ключовими факторами розвитку конкурентоспроможної галузі є відповідна інфраструктура, високо-кваліфікаційний персонал, інвестиційно-інноваційні вкладення, державна політика.
 
The article analyzed the current state of sea and river transport, identified the problems and prospects of development. The analyst showed that the key factors for the development of competitive enterprises is relevant infrastructure, high-skill staff, investment and innovation investments.

О. В. Грушкоаспірант кафедри макроекономіки та державного управління, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

АДМІНІСТРАТИВНІ БАР’ЄРИ ЯК ДЖЕРЕЛО ПОЛІТИЧНОЇ РЕНТИ

O. V. Grushkograduate student of Macroeconomics and Public Administration Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ADMINISTRATIVE BARRIERS AS A SOURCE OF POLITICAL RENT

У статті визначено поняття адміністративних бар’єрів та дана їх класифікація. Розглянуто та проаналізовано теоретичні та практичні аспекти адміністративних бар’єрів як об’єктивне існування держави. Доведено корупційну складову адміністративних бар’єрів як джерела політичної ренти, що призводить до появи корупції та погіршення якості суспільних благ. Визначено на основі міжнародних індексів показник ефективності адміністративних бар’єрів.
 
The article defines the concept of administrative barriers and gives their classification. Considered and analyzed theoretical and practical aspects of administrative barriers as the objective existence of the state. Proved corruption component of administrative barriers as a source of political rents, leading to corruption and the deteriorating quality of public services. Determined based on international indices measure the efficiency of administrative barriers.

Л. А. Фенякасистент кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ

L. Fenyakassistant of Department of Economics, Vinnytsia National Agrarian University

THEORETICAL APPROACHES TO THE DEFINITION OF THE ESSENCE OF INVESTMENT RESOURCES OF ENTERPRISES

В статті узагальнено погляди зарубіжних та вітчизняних економістів на зміст поняття інвестиційних ресурсів, уточнено сутність даної категорії. Сформульовано висновок щодо можливості виділення двох підходів до визначення сутності інвестиційних ресурсів підприємства у відповідності з існуючими в економічній науці варіантами трактування поняття «ресурси». Для уточнення економічної сутності інвестиційних ресурсів підприємства були виявлені та сформульовані їх сутнісні ознаки. Різноманіття видів інвестиційних ресурсів підприємства обумовило необхідність уточнення їх класифікації. Визначено різні підходи до класифікації інвестиційних ресурсів, що базуються на різних класифікаційних ознаках, окреслено відмінності між ними. Представлено класифікацію інвестиційних ресурсів підприємств за сімома класифікаційними ознаками.
 
The article summarizes the views of foreign and domestic economists on the content of the concept of investment resources, the essence of this category is specified. The conclusion about the possibility of distinguishing two approaches to the definition of the essence of investment resources of the enterprise in accordance with the existing in economic science variants of the interpretation of the concept of "resources" is drown. In order to clarify the economic essence of the enterprise's investment resources, their intrinsic features were identified and formulated. The variety of types of investment resources of the company caused the need to refine their classification. Different approaches to the classification of investment resources based on different classification characteristics are defined, the differences between them are outlined. The classification of investment resources of enterprises according to seven classification criteria is presented.

М. В. Петерасистент кафедри менеджменту, ім. проф. Й. С. Завадського НУБіП України

ЗАСАДИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ФРАНЦІЇ ЩОДО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

M. V. PeterAssistant Professor Department of Management named by prof. Zavadsky I.S. of NUBiP of Ukraine

FOUNDATIONS OF REGIONAL ECONOMIC POLICY IN FRANCE ABOUT DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL COOPERATION: LESSONS FOR UKRAINE

Проведено дослідження французького досвіду державної підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, що засвідчує її доцільність, та виокремлено рекомендації щодо його застосування в Україні, а саме: запроваджувати політику активної підтримки національного кооперативного руху. На політичній карті Європи представлена інтенсивність членства в сільськогосподарських кооперативах Франції у порівнянні з іншими країнами Європи.
 
A study of the French experience of the state support of agricultural service cooperatives, proving its appropriateness, and highlighted recommendations for its use in Ukraine, namely to introduce a policy of active support for the national cooperative movement. The intensity of membership in agricultural cooperatives in France compared to other European countries shows on the political map of Europe.

Х. С. Демківаспірант кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів

ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ З ПРЕДМЕТАМИ АНТИКВАРІАТУ В УКРАЇНІ

Kh. S. DemkivPhD student of the department of Accounting and audit, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

ACCOUNTING AND INFORMATION SUPPORT OF THE ANALYSIS OF TRADING OPERATIONS ON THE ANTIQUE MARKET

Стаття присвячена дослідженню теоретичних аспектів обліково-інформаційного забезпечення аналізу торговельних операцій з предметами антикваріату в Україні. Визначено роль організації обліку у формуванні облікової політики суб’єктів господарювання на ринку антикваріату. Висвітлено порядок організації документообігу при здійсненні торговельних операцій з предметами антикваріату. Розкрито особливості оформлення актів й аналітичних карток з обліку предметів антикваріату та їх переміщення. Розроблено і запропоновано робочий план рахунків бухгалтерського обліку для відображення торговельних операцій з предметами антикваріату.
 
The article is devoted to the study of theoretical aspects of accounting and information support of the analysis of trading operations on the market of antiques. The role of accounting organization as a key element in shaping the accounting policy of the subject of trade in the antique market is determined. The order of the document circulation in the course of realization of trade operations with antiques the main stages of which includes drafting of an acceptance certificate and an analytical card for the accounting of antiques is defined. Work plan of accounting records for operations with antiques is developed.
Ключові слова: антикваріат, облік, торговельні операції, ринок антикваріату, предмети антикваріату, документообіг, бухгалтерські рахунки.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"