Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 6, 2014

І. К. Чукаєвад. е. н., ст. н. с., головний науковий співробітник відділу розвитку виробничої інфраструктури Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

РЕГІОНАЛЬНА СКЛАДОВА ВИРОБНИЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

I. K. Chukaevad. e. n., st.n.s., a main research worker of department of production infrastructure of Public institution is «Institute of economy and prognostication of NAN of Ukraine», m. Kyiv

REGIONAL CONSTITUENT OF PRODUCTION INFRASTRUCTURE

В статті досліджено регіональні аспекти функціонування виробничої інфраструктури, а також розглядаються проблеми її розвитку в сучасній економіці України. Показано, що формування ефективної виробничої інфраструктури є одним з чинників підвищення темпів соціально-економічного розвитку регіонів України.
 
In the article investigational regional aspects of functioning of production infrastructure, and also the problems of its development are examined in the modern economy of Ukraine. It is rotined that forming of effective production infrastructure is one of factors of increase of rates of socio-economic development of regions of Ukraine.

Н. О. Лохановад. е. н., доцент, професор кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ ТРАНСАКЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА СТАН ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ  ПІДПРИЄМСТВА

N. O. Lokhanovadoctor of Economics, associate Professor, Professor of the Department of accounting and audit, Odessa National Economic University, Odessa

THE USE OF METHOD OF MODELING IN THE MANAGEMENT OF TRANSACTION COSTS AS AN INSTRUMENT OF INFLUENCE ON STATE ECONOMIC STABILITY OF THE ENTERPRISE

У статті побудована системна класифікація трансакційних витрат, яка може бути взята за основу інформаційного моделювання відповідного об’єкта. Розроблена модель визначення впливу на фінансовий результат від операційної діяльності підприємства. тієї частини трансакційних витрат, яка врахована у складі витрат операційної діяльності. Аналіз ролі окремих груп внутрішніх і врахованих на рахунках обліку трансакційних витрат у формуванні величини прибутку від операційної діяльності підприємств показав, що частка трансакційних витрат, що міститься у складі витрат на збут (витрати на проведення перемовин із покупцями і замовниками, витрати виміру, витрати на укладення та обслуговування реалізації контрактів, витрати на гарантійне обслуговування тощо) зворотнім чином впливають на показник прибутку від операційної діяльності, тобто призводять до його зменшення. Доведено, що частка внутрішніх трансакційних витрат у складі витрат управлінського характеру, що враховуються на рахунку адміністративних витрат, можуть мати позитивний вплив на величину прибутку від операційної діяльності. З точки зору аналітичного розрізу до трансакційних витрат позитивного впливу відносяться: витрати специфікації і захисту прав власності, витрати на моніторинг і попередження опортуністичної поведінки, витрати, пов’язані з прийняттям рішень, витрати на підвищення кваліфікації персоналу, витрати на консультаційні, юридичні і аудиторські послуги; аутсорсинг; витрати на сприяння розвитку бізнесу, отримання ліцензій, привілеїв чи пільг тощо.
 
In the article the system classification of transaction costs built, which can be based on information modeling this object. The model determine the effects on the financial result of the company's operating activity part of transaction costs, which is recorded within cost of operating activities, was developed. Analysis of the role of individual groups of internal transaction costs in the formation of the profit operating activities of enterprises showed that the share of transaction costs as an expense for sales (expenses for carrying out of negotiations with buyers and customers, the costs of measuring, the costs of conclusion and maintenance of realization of contracts, warranty costs, etc.) opposite impact on the profit from operating activities, that is, lead to their decrease. It is proved that the share of internal transaction costs as part of the costs of administrative nature, which are taken into account administrative costs, can have a positive effect on profit from operating activities. In the analytics section to the transaction costs of the positive impact include: costs of specification and protection of property rights costs for monitoring and prevention of opportunistic behavior, the costs associated with making decisions, expenditure on personnel development, the costs of consulting, legal and audit services; outsourcing; expenses on assistance to development of business, obtaining licenses, privileges or benefits, etc.

Т. А. Буровад. е. н., професор, завідувач кафедрою обліку та економічного аналізу, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

НАУКОВІ ОСНОВИ КОНТРОЛЮ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

T. A. BurovaPhD, professor, head of department of accounting and economic analysis, Nicholaev National University named byV.O.Suhomlynskiy

SCIENTIFIC BASIS OF CONTROL IN ENTERPRISE MANAGEMENT

В статті проведені дослідження наукових основ оцінювання ефективності діяльності підприємства та формування завдань моніторингу в системі управління підприємством. Автором проаналізовані теоретичні і практичні аспекти контролю, в тому числі і моніторингу, в розрізі останніх публікацій вчених економістів. Результати наукових досліджень контролюючих систем в управлінні підприємством, важливу роль в яких відіграє моніторинг діяльності, спрямовані на: безперервне спостереження, аналіз й прогнозування показників економічного розвитку підприємства з метою забезпечення прийняття тактичних і стратегічних управлінських рішень, а також оцінки їх ефективності; своєчасного виявлення недоліків, упущень та інформування про це керівництво підприємства; використання принципу безперервності спостереження за станом об’єкта внутрішнього моніторингу з урахуванням фактичного стану і тенденцій розвитку його потенціалу, а також загального розвитку економіки і з урахуванням дії інших зовнішніх факторів.
 
This paper studies the scientific foundations of evaluating the effectiveness of the company formation and monitoring tasks in system management. The author analyzes the theoretical and practical aspects of control, including monitoring in the context of recent publications by academic economists. Research findings supervisory systems in enterprise management, the important role played by them in monitoring activities aimed at: continuous monitoring, analysis and forecasting of economic development company to provide tactical and strategic decision-making and evaluation of their effectiveness; timely detection of flaws, omissions, or notification of the company's management; Using the principle of continuity of observation of the facility of internal monitoring based on the actual situation and trends of its potential, and the overall development of the economy and in view of other external factors.

Л. І. Катанд. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет,  м. ДніпропетровськА. І. Сидоренкомагістр, кафедра фінансів, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет,  м. Дніпропетровськ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ФОРМУВАННЯ

L. I. KatanDoctor of Economic Science, Professor Department of Finance, Dnipropetrosk State Agrarian-Economy University, Dnipropetrovsk, UkraineA. I. Sydorenkomaster's degree, Department of Finance, Dnipropetrosk State Agrarian-Economy University, Dnipropetrovsk, Ukraine

THE FINANCIAL RESOURCES OF ENTERPRISES AND ESPECIALLY THEIR FORMATION

В статті здійснено уточнення соціально-економічної сутності фінансових ресурсів підприємств, наведена їх класифікація за відповідними ознаками та визначено особливості формування фінансових ресурсів суб’єктів господарювання в умовах мінливої економіки в контексті сталого розвитку економіки держави.
 
In the article analyzes and proves the specification of socio-economic nature of the financial resources of enterprises, given their classification under the relevant characteristics and peculiarities of the formation of the financial resources of businesses in a rapidly changing economy in the context of sustainable economic development of the state.

З. П. Бараникдоктор економічних наук, профессор, заступник завідуючого кафедри статистики, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»І. О. Романенкоаспірант кафедри статистики, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА МІГРАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Zoya BaranykPhD, Professor, Deputy Chief of the Statistics Chair Kyiv National University of Economics by Vadim HetmanIrina RomanenkoPostgraduate, Statistics Chair Kyiv National University of Economics by Vadim Hetman

MIGRATION AS AN OBJECT OF STATISTICAL ANALYSIS

У статті розглянуто причини та наслідки інтелектуальної трудової міграції, визначено основні напрями міграційних переміщень висококваліфікованих кадрів, окреслено основні проблеми у сфері інтелектуальної трудової міграції та запропоновані шляхи формування ефективної збалансованої міграційної політики з боку держави.
 
The article examines the reasons and consequences of intellectual migration, the main directions of migration movements of highly qualified labor, outlines the main challenges in the field of intellectual labor migration and the ways of forming an effective balanced migration policy of the state.

Ю. М. Сафоновд. е. н., професор, академік АЕН України, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

СИСТЕМА БУДЗАОЩАДЖЕНЬ ЯК ШЛЯХ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЖИТЛОВОГО ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

 Y. SafonovDoctor of Economics, Professor, Academy of Economic Sciences of Ukraine State university "Kyiv National Economic University named Vadym Hetman

THE HOUSING SAVING SYSTEM AS WAY IS FOR PERFECTION OF THE HOUSING MORTGAGE CREDITING IN UKRAINE

У статті обґрунтовано значення параметрів системи будзаощаджень, при яких вона зможе відігравати роль ефективного інструмента вирішення житлової проблеми в Україні. Встановлено, що оптимальний термін накопичувальної програми термін має становити три роки, а термін кредиту – 15 років, ставки за депозитами 5 %, за кредитами – 8 %, державної премії – 15 %.
 
The values of parameters of housing saving system in which it can act as an effective tool for solving the housing problem in Ukraine have been grounded in the article. It has been found that the optimal time accumulative program period should be three years, and the term loan - 15 years, rates on deposits 5% of loans - 8%, State subsidies - 15%.

В. М. Якубівд. е. н., доцент, професор кафедри обліку і аудиту, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ

НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОГНОЗ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ

V. M. YakubivD.Sc. (Economics), Professor, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Iwano-Frankivsk

DIRECTIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES: TRENDS, FORECASTS AND OPTIMIZATION

У статті проведено аналіз тенденцій розвитку сільськогосподарських підприємств впродовж останнього десятиліття за основними показниками економіко-виробничого господарювання. На основі економіко-статистичних методів визначено прогноз розвитку деяких економічних процесів у діяльності сільськогосподарських підприємств на період до 2016 р. Проаналізовано прогнозні зміни техніко-економічних показників розвитку аграрних підприємств в порівнянні з минулими періодами та сучасним становищем суб’єктів господарювання. Обґрунтовано необхідність і напрями оптимізації виробничо-господарської діяльності агроформувань з метою збереження наявних переваг та нарощування додаткових конкурентних переваг виробничо-збутової діяльності підприємств. Визначено основні напрями інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств на перспективу з врахуванням існуючих тенденцій та можливостей покращення виробничо-господарських, управлінських, організаційних та технологічних параметрів задля забезпечення інноваційного, конкурентоспроможного розвитку внутрішньої структури та інфраструктури аграрного підприємництва.
 
In the article the analysis of tendencies of development of agricultural enterprises in the last decade is made, by main indicators of the economic and production management. On the basis of economic-statistical methods defined forecast of development of economic processes in the activity of the agricultural enterprises for the period up to 2016. Analyzed forecasted changes of technical and economic indicators of development of agricultural enterprises in comparison with previous periods and current status of economic entities. The necessity and directions of optimization of production and economic activity of agricultural enterprises with the purpose of preservation of existing benefits and capacity additional competitive advantages of industrial-marketing activity of the enterprises. Defines the main directions of innovative development of the agricultural enterprises for the future taking into account current trends and opportunities for improvement of production and business, management, organizational and technological parameters to ensure innovative and competitive development of the internal structure and infrastructure of the agrarian business.

G. O. ShvydanenkoCandidate of economic sciences, Professor, Head of the enterprise economics departmentA. Iu. RykunichPostgraduate student of the 3rd academic year Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv, Ukraine

MANAGING SOCIAL INFRSASTRUCTURE

The article talks about social infrastructure as a part of enterprise infrastructural management. It offers possible sollutions for improving inefficient infrastructural management at the machine building plants of Ukraine, providing examples of the actual companies and their achievements. According to the authors interpretation the scope of social infrastructure covers personnel training, development programs, health care and recreation services for the company’s employees and green infrastructure as a key element of the corporate social responsibility. As an outcome of the analysis a set of techniques and strategies were developed that should help managers better serve their employees, discover their best talents, maintain a safe environment in and outside the plant, create a positive image in the society and build a sustainable model for the future development.

В. В. Вертельк. е. н., доцент кафедри «Менеджмент організацій і логістика», Державний економіко-технологічний університет транспорту

РОЗВИТОК ЗАЛІЗНИЧНОЇ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Valentyna VertelPhD, docent, Management organization & logistics department, State University of Economic and Transport Technologies, Kyiv

PROFESSIONAL-TECHNICAL RAILROAD EDUCATION DEVELOPMENT IN UKRAINE

В умовах ринкової економіки, інформаційно-технологічного розвитку країни, значно розширюються функції професійно-технічної освіти, відбувається її трансформація у професійну освіту, що відповідає світовим тенденціям неперервної професійної освіти – освіти впродовж життя. У зв’язку з цим набувають особливого значення такі напрями розвитку професійно-технічної освіти: створення системи забезпечення якості освіти, диверсифікації джерел фінансування освіти, удосконалення системи управління професійно-технічною освітою, оновлення нормативно-правової бази, формування соціальної реклами престижності робітничих професій.
Особливого значення для залізничної професійно-технічної освіти в Україні має підвищення її престижу, сприяння встановленню контактів органів управління та професійно-технічних закладів освіти з зарубіжними установами, обмін інформацією, досвідом, студентами та викладачами, активна участь у освітніх програмах і проектах, організація виробничих практик студентів ПТУ на залізничних підприємствах Європи тощо. Лише за таких умов професійно-технічна освіта стане привабливою для молоді.
 
In a market economy, information technology development, greatly expanding the functions of vocational education, its transformation into a professional education – the global trend of continuous professional education, that’s mean lifelong education. In this regard, the following particularly important areas of vocational education is: creating a system of quality assurance, diversify sources of funding for education, improvement of management system of vocational training, updating legal framework, formation of social prestige of working professions.
More important for railway vocational education in Ukraine is increasing its prestige, promote contacts management and vocational education in foreign institutions, exchange of information, experiences, students and teachers; actively participate in educational programs and projects, organization production’s practices vocational school students in railway companies in Europe and so on. Only this conditions vocational education will be attractive to young people.

М. А. Коноплянниковавикладач кафедри маркетингу та реклами Київський національний торговельно-економічний університет

ГЕНЕЗИС РИНКОВИХ УМОВ РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ КАРТОГРАФІЧНИХ ПОСЛУГ

M. A. KonoplyannykovaKyiv National University of Trade and Economics

THE GENESIS OF THE MARKET CONDITIONS OF MANAGING THE MARKETING ACTIVITIES OF COMPANIES IN THE CARTOGRAPHIC SERVICES

Досліджено сучасний рівень розвитку управління маркетинговою діяльністю на ринку картографічних послуг. Розглянуто фактори інтенсифікації розвитку ринку картографічних послуг. Виділено основні еволюційні етапи розвитку управління маркетинговою діяльністю на підприємствах, що надають картографічні послуги.

The modern level of management of marketing activity in the cartographic services. The factors intensify the development of the mapping services. The basic evolutionary stages of the management of marketing activities for companies that provide mapping services.

О. Є. Стояновавикладач кафедри міжнародного права факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

САМІТ «ГРУПИ ДВАДЦЯТИ»: ХАРАКТЕРИСТИКА, НАЙВАЖЛИВІШІ ПІДСУМКИ ПЕТЕРБУРЗЬКОГО ФОРУМУ

O. E. Stoianovalecturer of the International Law Chair V.N. Karazin Kharkov National University

SUMMIT OF “G20”: CHARACTERISTICS, THE MOST IMPORTANT RESULTS OF SAINT PETERSBURG FORUM

В статті представлена характеристика «Групи Двадцяти» як провідного форуму економічного співробітництва, дана спроба визначити місце і роль «Двадцятки» в формуванні сучасних міжнародних відносин, визначити, яким чином лідери «Групи двадцяти» впливають на світовий порядок та глобальне управління. Також проаналізовані основні результати форумів G20 у 2011-2012 роках, та детально розглянуто підсумки форуму в 2013 році під головуванням Російської Федерації.
«Двадцятка» активізувала свою діяльність у розпал глобальної фінансово-економічної кризи, результатом чого став перший саміт на рівні глав держав урядів «Групи двадцяти» у Вашингтоні у 2008 році. З моменту перетворення у формат зустрічей глав держав і урядів «Група двадцяти» розглядається як ключовий механізм координації макроекономічної політики, вдосконалення системи регулювання фінансових ринків та впливу на міжнародну економічну політику. До основних досягнень Двадцятки належить посилення ролі швидкозростаючих економік, перш за все країн БРІКС; реформування міжнародних фінансових інститутів; підвищення дисципліни та посилення нагляду за діяльністю національних фінансових інститутів та регуляторів; вдосконалення системи фінансового регулювання, перш за все, у країнах де існуючі прогалини в регулюванні призвели до виникнення глобальної кризи; створення фінансових й організаційних «подушок безпеки» для запобігання нових серйозних спадів в економіці. Не дивлячись на той факт, що G20 на рівні лідерів країн була сформована не так давно, вона стає однією з центральних організацій як глобального регулювання, так і регіонального управління.
 
The present article provides characteristic of “Group of Twenty” as a leading forum of economic cooperation as well as an attempt to define place and role of G20 in formation of modern international relations, determine, in what way leaders of “Group of Twenty” influence world order and global management. The main results of G20 forums of the years 2011-2012 were analyzed, as well, and conclusions of forum of the year 2013 under presidency of the Russian Federation were considered.
G20 has promoted its activity in the height of global financial and economic crisis in the result of which the first summit on the highest level took place in Washington, DC in the year 2008. Since the moment of turning into format of meetings of heads of states and governments “Group of Twenty” is considered to be a key mechanism in coordination of macroeconomic politics, improvement of financial market management system and influence on international economic politics. Main achievements of G20 include increase of rapidly developing economics role, first of all of BRICS countries; reforming of international financial institutes; increase of discipline and surveillance over activity of national financial institutes and regulators; advancing of financial regulation system, first of all in countries where existing gaps led to uprise of economic crisis; creation of financial and organizational “safety cushions” for prevention of new serious recessions in economy. Despite the fact that G20 at the level of leaders of countries was formed not so long ago, it became one of the central organizations both of global control and regional management.

С. О. Бідакандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних фінансів, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ МЕХАНІЗМ ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Svitlana BidaPh.D in Economics, Associate Professor of International Finance Dept., Ukrainian State University of Finance and International Trade

ORGANIZATIONAL METHODS OF IMPLEMENTATION OF MANAGEMENT ACCOUNTING BY DOMESTIC ENTERPRISES

У статті сформульовано рекомендації щодо визначення організаційно-методичного механізму впровадження управлінського обліку на вітчизняних підприємствах з метою забезпечення керівництва підприємств повною і достовірною інформацією, яка використовується для планування, управління та мотивації, контролінгу, а також оцінки результатів діяльності підприємства.
 
The article states recommendations for determining organizational methods of implementation of management accounting by domestic enterprises to provide managers of all levels complete and reliable information that is used for planning, directing and motivating, controlling, evaluating of financial results.

Г. М. Бойківськак. е. н., доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій Вінницького навчально-наукового інституту економіки ТНЕУ, м. ВінницяЛ. Г. Дончакк. е. н., викладач кафедри економіки підприємств і корпорацій Вінницького навчально-наукового інституту економіки ТНЕУ, м. Вінниця

ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПОКРАЩЕННЯ ВНУТРІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН НА ПЛОДООВОЧЕВИХ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

G. BoykivskaPh. D., assistant professor of business economics and corporate Vinnytsia Training and Research Institute of Economy TNEU VinnіtsaL. DonchakPh.D., lecturer in business economics and corporate Vinnitsa Training and Research Institute of Economy TNEU Vinnitsa

IMPROVE INTERNAL ORGANIZATIONAL ASPECTS OF ECONOMIC RELATIONS ON FRUIT AND VEGETABLE PROCESSING PROCESSING ENTERPRISES OF VINNІTSA REGION

У роботі запропоновано пропозиції та розроблено рекомендації щодо удосконалення внутрішніх економічних відносин на досліджуваних плодоовочевих переробних підприємствах шляхом вибору оптимальної організаційної форми функціонування внутрішнього економічного механізму, підвищення рівня децентралізації підрозділів, налагодження договірних відносин між керівною ланкою підприємства і його структурними підрозділами, створення ефективної системи внутрішнього ціноутворення тощо.
 
In work presents the suggestions and recommendations for improving internal economic relations in fruit and vegetable processing plants investigated by choosing the optimal organizational form for the internal economic mechanism, improving decentralized units, establishing contractual relations between the senior management of the enterprise and its departments, an effective system of internal pricing, etc.

Т. О. Скрипкокандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, Львівська комерційна академія, м. Львів

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІКИ ЗА ДОПОМОГОЮ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ БІЗНЕСУ

T. SkrypkoPhD, associate professor, assistant professor of management, Lviv Academy of Commerce, Lviv

IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE ECONOMY THROUGH THE IMPROVEMENT OF PUBLIC REGULATION OF BUSINESS INNOVATION ACTIVITY

Проаналізовано негативний вплив політико-економічної кризи в суспільстві на підприємництво із виокремленням проблем щодо його інноваційної активності. Розроблено напрями підвищення ефективності економіки на основі удосконалення державного регулювання інституційного-правового забезпечення інноваційної активності підприємництва в Україні.
Доведено, що механізми політики управління інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку вітчизняного підприємництва доцільно зорієнтувати на пріоритетне удосконалення інституціональної структури економіки. інструменти державної політики, прийняття управлінських рішень органами державного управління нижчих рівнів слід із урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку територій, інвестиційного клімату, ефективності функціонування і структурних характеристик бізнес-середовища, ресурсного та науково-дослідного потенціалу.
Реалізацію інвестиційно-інноваційних проектів доцільно скерувати за такими основними напрямами, як просторовий та галузево-секторальний розвиток, покращення факторно-ресурсного забезпечення, раціоналізація структурних характеристик розвитку та формування домінантних параметрів структури національної економіки.
 
Analyzed the negative impact of the political crisis in society business of distinguishing problems of its innovative activity. Directions increase economic efficiency through improvement of state regulation of the institutional and legal framework of business innovation activity in Ukraine .
It is proved that the mechanisms of investment management policies support innovative development of domestic entrepreneurship advisable to target priority the improvement of the institutional structure of the economy. Instruments of public policy decision- making by lower levels of public administration should be taking into account the characteristics of the socio- economic environment and investment climate, and the efficiency of the structural characteristics of the business environment, resources and research capacity.
Realisation of investment and innovation advisable to steer in the following areas as spatial and sectoral sectoral development, improving quotient resource provision , rationalization and structural characteristics of the formation of dominant parameters of the structure of the national economy.

І. Г. Пахомовак. е. н., доцент, Запорізький національний технічний університет, м. ЗапоріжжяН. Т. Сіріямагістр, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ОЦІНКА РІВНЯ КОНКУРЕНЦІЇ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

I. G. PahomovaCand. of Econ. Sciences, associate professor, Zaporizhzhya National Technical UniversityN. T. SiriiaMaster, Zaporizhzhya National Technical University

LEVEL OF COMPETITION ASSESSMENT IN THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE

У статті проаналізовано основні науково-методичні моделі оцінки рівня конкуренції в банківській системі. Виявлено тенденції розвитку конкуренції, які базуються на аналізі конкуренції з точки зору поведінки банків і рівноваги банківського ринку.
 
The principal methodological models of level of competition assessment in the banking system are analyzed in the article. There are tendencies of development of competition that are based on the analysis of competition from the point of view of banking dealing and balance of banking market.

И. В. Конаковстудент группы 41ФК, РВУЗ “Крымский гуманитарный университет”Ю. Л. Смелянскийcт. преподаватель, каф. Финансы и кредит, РВУЗ “Крымский гуманитарный университет”В. Д. Беликк. э. н. каф. Финансы и кредит, РВУЗ “Крымский гуманитарный университет”

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ И МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ КРИЗИСНОГО СОСТОЯНИЯ КОМПАНИЙ

I. V. Konakov41 finance and сredit student group Crimean University of HumanitiesY. L. Smelyanskiysenior lecturer of Finance and Credit department, Crimean University of HumanitiesV. D. BelikPhD in Economics of Finance and Credit department Crimean University of Humanities

CHARACTERISTICS METHODS AND MODELS FOR DIAGNOSIS OF CRISIS STATE ENTERPRISES

В условиях существующей нестабильной экономики предприятия в их управленческой политике и производственно-коммерческой деятельности сталкиваются с рядом проблем, обусловленных как внешними общегосударственными обстоятельствами: спад производства, кризис неплатежей, нестабильность политической ситуации, несовершенство законодательной базы, так и внутренними: отсутствие производственного и финансового менеджмента, несовершенный маркетинг, неэффективное использование средств, несбалансированность финансовых потоков.
 
Non-payments crisis, the decline in production and internal: inefficient use of funds, imperfect marketing, lack of production and financial management, In today's unstable economic conditions for the enterprises, their governmental policies and industrial and commercial activity will become effective financial difficulties caused by a foreign national problems: unstable political situation, an inadequate legal framework, non-payments crisis, the decline in production and internal: inefficient use of funds, imperfect marketing, lack of production and financial management, imbalances in financial flows. The process of transition has not ended to this day. In today's unstable economic conditions for the enterprises, their governmental policies and industrial and commercial activity will become effective financial difficulties caused by a foreign national problems: unstable political situation, an inadequate legal framework, non-payments crisis, the decline in production and internal: inefficient use of funds, imperfect marketing, lack of production and financial management, imbalances in financial flows. The process of transition has not ended to this day.

О. Г. Михайленковикладач кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

РОЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Olga G. Mihaylenkothe lecturer of Department of the International economics and international finance, Dnepropetrovsk National University, Dnepropetrovsk

THE ROLE OF THE STATE FINANCIAL SUPPORT IN PROVIDING SUSTAINABLE AGRICULTURAL DEVELOPMENT

Завданням даної статті є інтегрований підхід до оцінки державної фінансової підтримки у забезпеченні сталого розвитку сільського господарства.
За допомогою наукового підходу було проаналізовано місце сільського господарства в економіці України, основні законодавчі акти та програми розвитку з питань сталого сільського господарства, обсяги державного фінансування та роль фінансової підтримки держави у забезпеченні сталого розвитку сільського господарства.
Таким чином доведена виключна важливість сільського господарства, яке потребує найбільш дієвого регулювання та фінансової підтримки для свого подальшого розвитку, оскільки дозволяє впливати на вирішення проблем, пов’язаних із суспільною значущістю галузі, а саме забезпечення національної продовольчої безпеки, пом’якшення природних та економічних ризиків, збереження навколишнього середовища, гармонійний розвиток сільських територій та виробничої діяльності різних організаційних форм господарювання, задоволення потреб населення в якісних продуктах харчування, розширення експортного потенціалу країни. Тобто сільськогосподарське виробництво при правильному державному регулюванні та достатньому фінансуванні може надати значний поштовх для сталого розвитку економіки країни.
Сьогодні механізм бюджетного фінансування в сільському господарстві здатен забезпечити не більше 10-20 % загальної потреби. Постійне недофінансування галузі призводить до суттєвого зниження ефективності використання бюджетних коштів та не призводить до стрімкого підвищення показників розвитку сільського господарства.
Для ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні та підвищення його конкурентноздатності перш за все необхідно впорядкувати процес державного фінансування сільського господарства, забезпечити його значне зростання та ефективність використання, що відповідає як принципам ринкової економіки, так і підходам до державного стимулювання сільськогосподарського виробництва в інших країнах. Впорядкування потребує механізм прямої державної підтримки сільського господарства, а основну масу коштів потрібно спрямовувати на фінансування програм, які здатні забезпечити сталий розвиток сільського господарства.
Таким чином, сільське господарство може і повинно стати галуззю, що відіграватиме винятково важливу роль у процесі входження України у світовий ринок.
 
The objective of this article is an integrated approach to assessing the role of the state financial support in providing sustainable agricultural development.
Using scientific approach the place of agriculture in the economy of Ukraine, the main legislative acts and development programs on sustainable agriculture, volume of state financing and the role of government financial support in providing sustainable agricultural development were analyzed.
Therefore, the exceptional importance of agriculture that requires the most efficient management and financial support for its further development was proved. Besides, it allows to influence the solution of problems related to sector’s public importance, namely providing national food security, decrease of natural and economic risks, environmental protection, harmonious development of rural areas and industrial activities in different organizational forms of business, meeting needs of the population in high-quality food products, expanding export potential. It means that agricultural production with proper government regulation and adequate funding can provide a significant impulse for sustainable development of the economy.
Today the mechanism of budget financing in agriculture can provide no more than 10-20% of the total demand. Permanent underfunding of the sector leads to a significant decrease in the efficiency of budgetary funds and does not lead to a rapid increase of agricultural development.
For effective development of agricultural production in Ukraine and for improving its competitiveness first of all it is essential to streamline the process of state spending on agriculture, ensure its impressive growth and efficiency that meets the principles of market economy as well as approaches to the government stimulation of agricultural production in other countries. The regulation requires a mechanism of direct state support for agriculture, and the most volume of funds should be directed on funding programs that are able to ensure the sustainable development of agriculture.
Thus, agriculture can and must be the industry that will play a crucial role during Ukraine entering the global market.

Т. А. Далєвськааспірант Київського національного торговельно-економічного університету

МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ

T. A. Dalievskathe post-graduate student of Kyiv national university of trade and economics

INTERGOVERNMENTAL RELATIONS IN UKRAINE: PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF SETTLEMENT

У статті розглянуто міжбюджетні відносини як важливий інструмент удосконалення фінансових відносин між центральними та місцевими органами влади, дієвий чинник економічного та політичного розвитку України. Запропоновано шляхи удосконалення розвитку регіону та управління його бюджетними ресурсами, а також висвітлено загальну оцінку стану місцевого бюджету у зарубіжних країнах та доцільність реформування системи міжбюджетних відносин в Україні. Розкрито недоліки організації та розвитку міжбюджетних відносин в системі фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць України. Виокремлено чинники, які гальмують розвиток міжбюджетних відносин за сучасних умов господарювання. Вдосконалення механізму наповнення місцевих бюджетів обумовило актуальність обраної теми дослідження.
 
The article deals with intergovernmental relations as an important tool for improving financial relations between central and local government, an important factor of economic and political development of Ukraine. The ways of improving regional development and management of its budget resources, and highlights the overall assessment of the local government in foreign countries and the feasibility of its use in Ukraine. Exposed drawbacks of the organization and development of intergovernmental relations in the financial ensuring of socio-economic development of the administrative-territorial units of Ukraine. Author determined factors that impede the development of intergovernmental relations in modern business environments. This improvement of the mechanism of local budgets caused relevance of the chosen research topic.

С. С. Семенкомагістр, Державний університет телекомунікаційІ. В. Новиковак. е. н., доцент кафедри економіки Державного університету телекомунікацій

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ГАЛУЗІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

S. S. SemenkoMA, State University of TelecommunicationsI. V. NovikovaPhD, Associate Professor, Department of Economics State University of Telecommunications

DESCRIPTION METHODS ENTERPRISE MANAGEMENT TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY

У статті проведено моніторинг методів управління підприємствами галузі телекомунікацій. Розглянуто можливості та перспективи розвитку важливої для країни галузі та окреслено основні проблеми даних підприємств.
 
In the article there is the monitoring management companies in the sector of telecommunications. The possibilities and prospects of development of an important industry for the country and the basic problems of these enterprises.

І. С. Комараспірант кафедри бухгалтерського обліку Національного університету державної податкової служби України

ВИДИ ОФШОРНИХ ЗОН ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗАЦІЮ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

I. S. KomarPostgraduate student (Department of Accounting) National university of State Tax Service of Ukraine

TYPES OF OFFSHORE AREAS AND THEIR IMPACT ON THE ORGANIZATION OF ACCOUTING

У статті аналізується поняття офшорних зон (юрисдикцій), їх походження та мета застосування. Запропоновано детальну класифікацію офшорних зон за характерними ознаками, які впливають на організацію бухгалтерського обліку.
 
This article analyzes the concept of offshore areas (jurisdictions), their origin and purpose of use. A detailed classification of offshore areas for characteristic features that affect the organization of accounting.

Є. Р. Ревастудентка групи 1 ФІК, ВНЗ «Київський національний університет ім. Т. Шевченка»

СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

E. R. Reva1 finance and credit student group Taras Shevchenko national university of Kyiv

BASELINE STUDY OF THE STATE BUDGET IN UKRAINE

У статті розглянуто сучасний стан державного бюджету України. Досліджено основні складові доходів і видатків державного бюджету України. На основі отриманих результатів розглянуто проблеми наповнення  та ефективності використання бюджетних коштів. Запропоновано заходи щодо оптимізації джерел наповнення та напрямків використання фінансових ресурсів держави.
 
The article reviews baseline study of the state budget in Ukraine. The basic components of revenues and expenditures of the state budget of Ukraine have been analised. The problems of pumping up the budget and its effective using have been shown and the measures for optimization of content and using the financial resources of the stat have been proposed.

С. А. Бесарабэксперт по экономическим вопросам, член наблюдательного совета Banca de Economii

МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

S. A. Besarabeconomic expert, member of the Supervisory Board of Banca de Economii

SMALL BUSINESSES IN THE STEEL INDUSTRY: CURRENT TRENDS

Данная статья посвящена обзору металлургической отрасли Украины и проблемам снижения ее экономической эффективности. Анализируя текущую ситуацию в промышленном секторе Украины, а также основываясь на мировом опыте, в статье рассматриваются повышение экономической эффективности предприятий металлургической отрасли путем активного внедрения инноваций. Основным проводником инновационного развития отрасли выступаю малые предприятия, обладающие большой гибкостью к конъюнктуре рынка и высокими технологическими показателями. В современных условиях данные предприятия могут стать альтернативой укрупнению металлургического производства, повысить его эффективность и создать условия для производства продукта с высокой добавленной стоимостью. В статье рассмотрены преимущества данных предприятий перед классическими металлургическими заводами, приведены их технико-экономические показатели, анализируется мировой опыт и необходимость активного развития в Украине.
 
This article reviews the metallurgical industry of Ukraine and the problems of reducing its cost-effectiveness. Based on the current situation in the industrial sector of Ukraine and international experience, the article examines the increasing economic efficiency of enterprises in the metallurgical industry through active innovation. Small businesses have more flexibility to market conditions and of high performance, so are the principal conductor of innovative development of the industry. In modern conditions, these enterprises can be an alternative to enlargement of metallurgical production, increase its efficiency and to create conditions for the production of products with high added value. The article discusses the benefits of these enterprises to the classic metal works, given their technical and economic indicators, analyzes the global experience and the need for active development in Ukraine.

В. Л. Пластунк .е. н., доцент, доцент кафедри фінансівО. Л. Пластунк. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України, м. Суми

ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПОРТФЕЛЬНИХ ТЕОРІЙ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЯМИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

V. L. PlastunPhD, Associate Professor, Associate Professor of the Finance DepartmenO. L. PlastunPhD, Associate Professor, Associate Professor of the Accounting and Audit Department, SHEI “Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine”, Sumy

PROBLEMS OF USING MODERN PORTFOLIO THEORIES IN PORTFOLIO MANAGEMENT

В статті розглядаються проблемні аспекти, пов’язані із застосуванням підходів, характерних для сучасних портфельних теорій. Основний акцент в роботі здійснено на існуючих недоліках пануючих концепцій портфельного управління. Зокрема автори зосереджують увагу на таких ключових моментах: розгляд очікуваної дохідності портфелю в якості основної змінної; використання середньоквадратичного відхилення для виміру ризику; кореляція дохідностей фінансових активів виступає способом зниження ризикованості портфелю; обмеженість портфельного управління трьома критеріями – дохідність, ризик, кореляція; неврахування транзакційних витрат при оцінці фінансових результатів управлінських рішень. На основі виокремлення проблем сучасних портфельних теорій в статті пропонуються загальні напрями їх удосконалення та орієнтири проведення подальших досліджень.
 
The article deals with the problematic aspects associated with the use of modern portfolio theory. This research is focused on main shortcomings of portfolio management process. In particular, the authors emphasize the following key issues: the expected return of portfolio treats as a primary variable; standard deviation uses to measure risk; correlation of financial assets’ yields іs a way of reducing portfolio risk; portfolio management is limited by three criteria - profitability, risk, correlation; ignoring transaction costs in assessing the financial performance management solutions. Based on the isolation of modern portfolio theory problems the general direction of improvement and guidance for further research are suggested in this article.

О. Б. Нікітінак. е. н., доцент, доцент кафедри прикладної економіки, ДВНЗ «Національний гірничий університет» м. Дніпропетровськ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН НА МІЖРЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Olga NikitinaCand. of Econ. Sciences, Dnepropetrovsk Mining University, Dnepropetrovsk

PROBLEMS OF THE RUSSIAN-UKRAINIAN ECONOMIC RELATIONS AT THE REGIONAL LEVEL

Прагнення мінімізувати втрати від протекціонізму з боку Росії і країн МС, в момент перебудови українського вектора на співпрацю з Європою, веде до розширення варіативності економічних контактів. У статті розглядається механізм міжрегіонального співробітництва між Україною та Росією, і аналізуються можливі шляхи його оптимізації.
 
The aspiration to minimize the costs from the protectionism of the Russia and the Custom Union at the time of the restructuring the Ukrainian vector to the cooperation with Europe leads to the expansion the variability of the economic contacts.  In the article considered the mechanism of the interregional cooperation between the Ukraine and the Russia, and analyzed the possible ways of its optimization.

Л. О. Добрикк. е. н., доц., доцент, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. ЛазарянаГ. В. Запорожецьк. е. н., доц., доцент, Харківський національний університет міського господарства  ім. О. М. Бекетова

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА БАНКУ ЯК ОСНОВА ЙОГО СТІЙКОСТІ

L. DobrikCand. of Econ. Sciences, associate professor, Dnipropetrovsk national university of railway transport named after academician V. LazaryanН. ZaporozhetsCand. of Econ. Sciences, associate professor, O.M. Becketov National University of Urban Economy in Kharkiv

THE FINANCIAL SECURITY OF THE BANK AS A BASIS FOR ITS STABILITY

У статті запропоновано теоретичні положення забезпечення фінансової безпеки банку, що були складені з обґрунтованої системи принципів реалізації стратегії, ключових характеристик та основних завдань, переліку внутрішніх та зовнішніх загроз, що можуть становити небезпеку для реалізації інтересів та пріоритетних цілей комерційного банку. Виявлення та усвідомлення таких принципів дозволяє сформувати систему забезпечення надійної фінансової безпеки банку. Зроблено висновок, що діюча система безпеки комерційних банків є необхідною умовою стійкості банків та банківської системи України взагалі. А основними завданнями банківської системи в комплексі безпеки країни є врахування особливостей національної економічної безпеки України.
 
This article presents a theoretical positions to ensure the financial security of the bank, which was composed of well-founded principles of strategy implementation, key characteristics and main tasks, list of internal and external threats that may pose a risk to the implementation of interest and priority goals of a commercial bank. Identifying and understanding these principles allows you to create a system to ensure reliable financial bank security. It is concluded that the current system of the safety of commercial banks is a necessary condition for the stability of banks and the banking system of Ukraine in general. A major task of the banking system in a complex security features is the consideration of national economic security of Ukraine.

І. Є. Семенчад. е. н., доцент, професор кафедри банківської справи, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. ДніпропетровськА. А. Ткачовастудент, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ БАНКУ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

I. Y. SemenchaDoctor of Economics Sciences, Profesor of Department Вanking, Oles Honchar Dniepropetrovsk National University, DniepropetrovskA. A. Tkachovastudent of Department Вanking, Oles Honchar Dniepropetrovsk National University, Dniepropetrovsk

MANAGEMENT OF A CREDIT PORTFOLIO OF BANK IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS IN UKRAINE: PROBLEMS AND IMPROVEMENT DIRECTIONS

В статті зазначається, що однією з найважливіших задач управління кредитною діяльністю є формування та аналіз кредитного портфеля комерційного банку. Тому був проведений аналіз кредитного портфеля з врахуванням сучасного стану банківської системи України. Встановили, що зростання простроченої заборгованості та обсягів безнадійних кредитів у національній валюті, скорочення ресурсної бази банків за одночасного зниження попиту на кредити з боку позичальників, зменшення загального обсягу банківських кредитів у національній валюті за І квартал 2014 року призвело до погіршення якості кредитного портфеля банків.
Для покращення стану кредитного портфеля банку запропоновано систему стратегічних напрямків, які враховують якісні та кількісні характеристики кредитного портфеля та засновуються на блоках роботи з управління процесами кредитування.
Укладено узагальнюючу класифікацію методів оцінки кредитоспроможності позичальника. Розглянуто можливі напрямки удосконалення підходів до управління якістю кредитного портфеля, що забезпечують систему супроводження шляхом вдосконалення методів об’єктивної оцінки кредитоспроможності позичальників.
Зроблено висновок, що обережна кредитна політика з підвищенням процентних ставок, постійний моніторинг складових кредитного портфеля, невідкладні дії керівництва банківських установ з управління ризиками повинно призвести до зростання обсягів кредитування, вдосконалення системи управління якістю кредитного портфеля.
Зазначається, що впровадження переважно якісних за характером заходів щодо покращення структури кредитного портфеля неодмінно впливатимуть на фінансову стійкість банків та ефективність їх діяльності, дозволять підвищувати конкурентоспроможність і безпеку функціонування вітчизняних банківських установ.
 
In article it is noticed that one of the most important problems of management of credit activity is formations and the analysis of a credit portfolio of commercial bank. Therefore the analysis of a credit portfolio taking into account a current state of bank system of Ukraine has been carried out. Have established that growth of the delayed debts and volumes of hopeless credits in national currency, reduction of resource base of banks for simultaneous reductions in demand for credits from borrowers, reduction of total amount of bank credits in national currency for І has led quarter 2014 to deterioration of a credit portfolio of banks.
For improvement of a condition of a credit portfolio of bank the system of strategic directions which consider qualitative and quantitative characteristics of a credit portfolio is offered and are based on work blocks on management of crediting processes.
Generalising classification of methods of an estimation of credit status of the borrower is made. Possible directions of improvement of approaches to quality management of a credit portfolio which provide system of support by improvement of methods of an objective estimation of credit status of borrowers are considered.
The conclusion is drawn that the careful credit policy with increase of interest rates, constant monitoring of parts of a credit portfolio, urgent actions of a management of banking establishments on management of risks should lead to growth of volumes of crediting, improvement of a control system by quality of a credit portfolio.
It is noticed that introduction of mainly qualitative actions for character on improvement of structure of a credit portfolio will influence by all means financial stability of banks and efficiency of their activity, will allow to raise competitiveness and safety of functioning of domestic banking establishments.

І. М. Білецькак. е. н. доц. кафедри міжнародної економіки, менеджменту й маркетингу Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЕКОЛОГІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ, ЯК ПЕРЕДУМОВА СТІЙКОГО РОЗВИТКУ

I. M. BeletskayaPh.D. Assoc. the chair of international Economics, management and marketing Ivano-Frankivsk educational-scientific Institute of management Ternopil national economic University

ECONOMIC MECHANISM OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AS A PREREQUISITE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

В статті обґрунтовано економічний механізм екологічного регулювання, як передумови реалізації концепції стійкого розвитку. Виявлено основні недоліки існуючого економічного механізму екологічного регулювання суб’єктів господарювання. Досліджена зарубіжна практика економічного механізму реалізації екологічного регулювання підприємств.
 
The article justified economic mechanism of environmental management, as preconditions of the implementation of the concept of sustainable development. Highlights the shortcomings of the existing economic mechanisms of environmental regulation of business entities. Studied international practice of economic mechanism of realization of ecological regulation of enterprises.

М. М. Демидовастарший викладач кафедри менеджменту і права, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ

НЕГАТИВНІ ЗАСОБИ МОТИВАЦІЇ ТА ЇХ РОЛЬ В СТИМУЛЮВАННІ РОБОТИ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. M. Demidоvasenior lecturer of Management and Law department, Dniprоpetrоvsk state agrarian and ecоnоmic university

NEGATIVE FACILITIES OF MOTIVATION AND THEIR ROLE IN STIMULATION THE WORKERS WORK OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті розглянуто засоби негативної мотивації, здійснено їх розподіл на дисциплінарні стягнення та заходи дисциплінарного впливу. Запропоновано зміни до трудового законодавства з метою покращення впливу дисциплінарних стягнень на мотивацію працівників.
 
The article deals with the means of negative motivation,realized their distribition on the disciplinary penalties and the measures of disciplinary influence. Proposed changes to the labor legistation in order to improve the impect of disciplinary penalties on staff motivation.

А. Я. Крупкааспірант, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

A. Ya. Кrupkapostgraduate, Ternopil National Economic University, Ternopil

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE FIELD OF CULTURE AND ART: STATUS AND PROSPECTS

У статті аналізується міжнародний досвід щодо залучення приватних інвестицій в галузь культури і мистецтва, можливість та проблеми щодо застосування цього досвіду в Україні. Обґрунтовується використання державно-приватного партнерства для залучення інвестицій у культуру та досліджуються механізми реалізації цього процесу.
 
This article analyzes the international experience to attract private investment in arts and culture, the application of this experience in Ukraine and the problems arising from this. Substantiates the use of public-private partnerships to attract investment in culture and the mechanisms of this process.

Д. Б. Лозовикасистент кафедри економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

НАЦІОНАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ МОЛОКА І МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ

D. B. LozovikAssistant of Department of Economics, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskiy National University

NATIONAL MARKET DEVELOPMENT TRENDS IN MILK AND MILK PRODUCTS

Визначено основні передумови формування вітчизняного ринку молочних продуктів та вплив загальних глобальних тенденцій на подальший процес укрупнення ринку через консолідацію виробництва. Визначено основні тенденції та пріоритетні напрями його розвитку. Обґрунтовано можливі шляхи підвищення конкурентоспроможності товаровиробників ринку молока та молокопродуктів.
 
The basic prerequisites for the formation of the domestic dairy market and the impact of general global trends on the further market merging through the consolidation of production were defined. Key trends and priorities of the market were determined. Possible ways to improve the competitiveness of producers market in milk and milk products were substantiated.

Л. А. КуришкоЗдобувач кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК РОЗПОДІЛУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

L. A. KuryshkoResearcher of Department of Accounting and Auditing, Zhytomyr State Technological University

ACCOUNTING FOR DISTRIBUTION OF FINANCIAL RESULTS OF JOINT ACTIVITY

Обґрунтовано напрями удосконалення бухгалтерського обліку операцій з розподілу фінансових результатів спільної діяльності. Зокрема розроблено акт розподілу фінансових результатів, порядок організації аналітичного обліку та методику відображення на рахунках
 
The ways of improvement of accounting for distribution of financial results of joint activity have been grounded. As well as the act of distribution of financial results, the order of organization of analytical accounting and the methods of reflection in the accounts have been worked out.

Г. С. Терлецькамагістр, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»О. В. Бабичспеціаліст, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА РИНКУ ПОСЛУГ: ПРОБЛЕМИ, ЗМІНИ, РОЗВИТОК

H. S. Terletskamaster, National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”O. V. Babichspecialist, National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”

INFORMATION TECHNOLOGY ON THE SERVICES MARKET: PROBLEMS, CHANGES, DEVELOPMENT

Досліджено сферу інформаційних технологій України на основі аналітичного матеріалу. Зокрема проаналізований експорт ІТ послуг України та встановлений світовий обсяг ІТ ринку останнїх років. Вплив кризи на експорт ІКТ та виявлення наслідків на ІТ сферу в цілому проаналізовано завдяки вивченню ІТ галузі. Відображені проблеми ринку інформаційних технологій та шляхи їх вирішення. Для формування позитивного інвестиційного іміджу України наведено ряд конкретних дій, що сприяють покращенню у цьому питанні. Встановлена причина низької сприятливості підприємницького сектору до інновацій, що обмежує зростання продуктивності праці. Ринок інформаційно-комунікаційних послуг як одна із важливих складових інноваційної економіки демонструє високі темпи зростання, що випереджають темпи зростання економіки в цілому.

Investigated the field of information technologies in Ukraine on the basis of analytical data. Specifically analyzed the export of IT services and Ukraine established global IT market volume in recent years. Impact of the crisis on exports of ICT and identify the consequences of the IT sector in general is analyzed by studying the IT industry. Displayed information technology market problems and their solutions. For creating a positive investment image of Ukraine presented a number of specific actions that help improve this question. Installed cause of low favorability business sector to innovate, which limits the growth of labor productivity. Market information and communication services as one of the important components of the innovation economy shows strong growth, which outpaced the growth of the economy as a whole.

В. О. Шевченкостудентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ В УКРАЇНІ

V. O. Shevchenkostudent, Taras Shevchenko National Universityof Kyiv

THE STATUS AND THE PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION MATERIALS MARKET IN UKRAINE

У статті розглядаються основні тренди сучасного стану ринку будівельних матеріалів України. Автором аналізується структура ринку будівельних матеріалів і, зокрема, сектора виробництва цегли, з позиції взаємозв'язку формуючих її кількісних і якісних показників. Розглядаються особливості конкуренції у секторі виробництва цегли. Серед основних проблем виокремлено наслідки фінансової кризи, зниження попиту внаслідок зменшення платоспроможності населення.
 
The article reviews the main trends of the current state of construction materials market in Ukraine. The author analyzes the structure of the building materials market and in particular the sector of brick production from the perspective of the connection of quantitative and qualitative indicators, that are forming this structure. The features of competition in the production of bricks are revealed. Such main problems as the consequences of the financial crisis, reduced demand due to reduced solvency of the population were identified.

Т. В. Князєвакандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Донецького державного університету управління

РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ ПРОБЛЕМАМИ ПРИ НАЯВНОСТІ АБО ВІДСУТНОСТІ МІЖНАРОДНИХ УГОД

T. V. KniazievaCandidate of Science in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Management of International Economic Activity, Donetsk State University of Management

DEVELOPMENT MECHANISM CONTROL ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN THE PRESENCE OR ABSENCE OF INTERNATIONAL AGREEMENTS

У статті проаналізовано екологічна політика щодо використання дозволів на викиди забруднюючих речовин та процес інвестування у науково-дослідні розробки, які скорочують шкідливі викиди. Розроблено авторську економіко-математичну модель, що описує державні витрати на розробку інноваційних екологічно чистих технологій та механізм управління екологічними проблемами при наявності або відсутності міжнародних угод, в основу якого покладено використання дозволів на викиди забруднюючих речовин та процес інвестування у науково-дослідні розробки, які скорочують шкідливі викиди; розроблений механізм обґрунтовано за допомогою економіко-математичної моделі, що описує державні витрати на розробку інноваційних екологічно чистих технологій.
 
The article analyzes the environmental policy on the use of permits for emissions of pollutants and the process of investing in research and development that reduce harmful emissions. The economic-mathematical model of public spending on the development of innovative clean technologies. In a study of the mechanism of management of environmental issues in the presence or absence of international agreements, which is based on the use of permits for emissions of pollutants and the process of investing in research and development that reduce emissions; a mechanism grounded using economic-mathematical model describing government spending on the development of innovative clean technologies.

Ж. П. Лисенкок. е. н., викладач кафедри фінансів Буковинського державного фінансово-економічного університету, м. Чернівці

ФІНАНСОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ – СТАН, ТРЕНДИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

J. P. LysenkoPhD, Department of Finance Bukovina State Finance and Economics University, Chernivtsi city

FINANCIAL MARKET UKRAINE - SITUATION, TRENDS AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT

У статті проаналізовано сучасний стан фінансового ринку України, визначено основі засади та напрями покращення його роботи. Визначено проблемні аспекти фінансового ринку, при його функціонування в мінливих умовах. Охарактеризовано окремі показники діяльності фондового ринку та визначено ключові проблеми у його функціонуванні. Здійснено спробу сформувати основні напрями реформування та удосконалення фондового та фінансового ринків України. Сформовано основні акценти на які необхідно звернути уваги при здійсненні реформування фінансової системи та фінансового ринку України зокрема.
 
This paper examines the current state of the financial market of Ukraine determined based on the principles and directions of improving its performance. Identified aspects of the financial market, when it is functioning in a changing environment. The characteristic of the individual performance of the stock market and identifies key problems in its functioning. An attempt was made to form the main directions of reforming and improving the stock and financial markets of Ukraine. Formed focus on what you need to pay attention to when carrying out reform of the financial system and financial markets including Ukraine.

О. О. Гоменюкстарший викладач, Національний університет харчових технологійН. В. КруліковськаНаціональний університет харчових технологій

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО РИНКІВ ЯЄЦЬ ТА ЯЄЧНИХ ПРОДУКТІВ

O. O. Homenyuksenior lecturer, National University of Food TechnologiesN. V. KrulikovskaNational University of Food Technologies

CURRENT MARKET SITUATION AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN AND WORLD EGG MARKET

У статті досліджено тенденції зміни світового та вітчизняного ринку яєць та яєчних продуктів, проаналізовано їх сучасний стан. Виділено найбільші компанії – виробники яєць та яєчних продуктів.
 
This article investigates trends in the world and domestic market of shell eggs and egg products, analysis of their current status. Dedicated to the largest manufacturers of eggs and egg products.

О. А. Авласенковикладач кафедри Економіки і міжнародних економічних відносин, Міжнародний гуманітарний університет, м. Одеса

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИНОРОБСТВА В УКРАЇНІ І ЇЇ РЕГІОНАХ

O. A. Avlasenkoteacher of department of Economy and international economic relations, International humanitarian University

MODERN PROGRESS OF VINE MAKING TRENDS ARE IN UKRAINE AND ITS REGIONS

Основні принципи економічної ситуації можна визначити необхідними механізмами для функціонування виноробної галузі, які що формуються на основі структурних елементах загального державного регулювання виробництва в цілому.
 
The basic principles of the economic situation, you can define the necessary mechanisms for the functioning of the wine industry, which formed on the basis of common structural elements of State regulation of production in General.

Н. В. Саприкінак. е. н., доцент кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів, Київський національний економічного університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ

N. V. Saprykinacandidate of economic science, associate professor, accounting and economics faculties political economy department, Kyiv National Economic University Vadym Hetman

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN ECONOMIC THEORY AND PRACTICE

Представлена стаття присвячена пошуку теоретичного коріння явища державно-приватного партнерства як форми взаємодії між ринком і державою. Автором проаналізовано основні течії економічної теорії на предмет виявлення у них теоретичних передумов обґрунтування ролі держави в економіці, а також оптимальної моделі взаємодії держави та ринку з метою вироблення рекомендацій щодо подолання кризових явищ у економіці з допомогою державного регулювання. Автор стверджує, що у сучасних умовах одним із найбільш ефективних способів присутності держави у економіці є модель державно-приватного партнерства, теоретичні засади якого можна відслідкувати, починаючи з неоліберальної теорії соціально ринкового господарства.
 
The article is dedicated to the search of the theoretical roots of the public-private partnership as economic phenomenon and as the form of the co-operation between the market and the state. The author has analyzed the main schools of economic theory to find theoretical background of the role of state in economy as well as the best state and market co-operation model in order to give recommendations concerning overcoming of the crisis in economy by means of the state regulation. The author states that in modern conditions one of the most efficient ways of the state's presence in economy is public-private partnership model. Its theoretical basis can be found beginning from the neo-liberal theory of the social market economy.

В. В. Балак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. КременчукІ. Ю. Харитонаспірант, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук

ІНОЗЕМНЕ ІНВЕСТУВАННЯ В МАШИНОБУДІВНІЙ ГАЛУЗІ

V. BalaPhD, docent, cathedra of economy, Mykhailo Ostrohradskyi Kremenchuk National University, KremenchukI. Kharitongraduate student, Mykhailo Ostrohradskyi Kremenchuk National University, Kremenchuk

FOREIGN INVESTMENT IN THE ENGINEERING INDUSTRY

В статті визначено роль державного регулювання іноземного інвестування в  машинобудування в системі економічних відносин держави, виявлено фактори, які впливають на інвестиційне забезпечення ринку машинобудування в Україні, розкрито сутність та елементи механізму регулювання іноземного інвестування в машинобудуванні. Здійснено розподіл гарантій іноземного інвестування в машинобудуванні на державному рівні, розкрито суть гарантій, визначено переваги міжнародних (двосторонніх) договорів перед вітчизняним законодавством, удосконалено механізми гарантування іноземного інвестування в машинобудуванні із залученням таких гарантів, як банківські, страхові та інші спеціалізовані установи, запропоновано шляхи удосконалення механізмів страхування та перестрахування іноземних інвестицій в Україні та страхування іноземних інвестицій з їх перестрахуванням за кордоном.
 
The paper defined the place and role of state regulation of foreign investment in the engineering system of economic relations between the state, identified factors that affect the investment attractiveness of the market engineering in Ukraine, the essence and elements of state regulation of foreign investment in machinery. Separates guarantees foreign investment in engineering for government and non-government, the essence of government guarantees Advantages international (bilateral) agreements to domestic legislation, improved mechanisms to guarantee foreign investment in machinery involving such guarantees as banking, insurance and other specialized agencies, the proposed ways to improve the mechanisms of insurance and reinsurance of foreign investments in Ukraine and foreign investment insurance from their reinsurance abroad.

А. Б. Почтовюкк. н. д. у., доцент, декан факультету економіки і управління, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук

ІНСТРУМЕНТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІДНОСИН В СЕРЕДОВИЩІ «ІНДИВІД-ДЕРЖАВА-ВНЗ-РОБОТОДАВЕЦЬ»

A. B. PochtovyukPhD in Public Administration, Ass. Professor, Faculty of Economic and Management, dean of the Faculty of Economic and Management, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

THE TOOLS OF IMPROVING RELATIONS AMONG  "INDIVIDUAL-STATE-UNIVERSITY-EMPLOYER"

Сучасний свідомий індивідуум зацікавлений заздалегідь визначитися, яку кваліфікацію та професію обрати по закінченню школи. Від цього залежать його особисте матеріальне становище; задоволеність роботодавця результатами продуктивної праці; зростання надходжень до державного бюджету; збільшення фінансування ВНЗ, які готують потрібних економіці професійних кадрів.
В статті аналізуються питання сполучення інтересів індивіда, держави, вищіх навчальних закладів і роботодавців. Надано пропозиції щодо перспектив розвитку зацікавленості у співпраці елементів системи з метою задоволення інтересів усіх сторін. Детально дослідженні вектори діалогів «індивід-роботодавець», «індивід-держава», «індивід-ВНЗ»; проаналізувано послідовність та ефективність дій стосовно донесення до індивіда інформації довідника професій і кваліфікацій (ДПК); визначено схему діалогу «індивід-роботодавець», використовуючи сучасні інструменти державної пропаганди.
 
Modern conscious individual concerned to decide in advance what skills and profession choose to graduation. From this it depends on the personal financial situation; employer satisfaction with the results of productive labor; increase government revenue; increase funding for universities that prepare the necessary economy of professionals.
This paper examines the communication issues of interest of the individual state higher educational institutions and employers. The proposals regarding the development of interest in cooperation elements of the system to meet the interests of all parties. Detailed study of vectors dialogues "individual-employer", "individual-state", "individual-university"; proanalizuvano consistency and effectiveness of action with respect to individual reports information directory of occupations and qualifications; defined scheme of dialogue "individual-employer", using modern tools of state propaganda.

О. І. Микалок. е. н., старший викладач кафедри маркетингу та реклами, Київський національний торговельно-економічний університет

МАТРИЧНИЙ МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АУТСОРСИНГУ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

O. MykaloPhD, senior lecturer of the Department of Marketing and Advertising, Kyiv National University of Trade and Economics

THE MATRIX METHOD FOR ESTIMATING THE REASONABILITY OF OUTSOURCING IN INDUSTRIAL ENTERPRISES

Статтю присвячено авторському методу оцінювання доцільності передавання функцій або бізнес-процесів підприємства на аутсорсинг, який використовує інтегральні багатокритеріальні оцінки можливостей і загроз та ґрунтується на методі попарного порівняння для визначення вагового коефіцієнта кожного критерію.
 
The article explores the author’s method for estimating the reasonability of outsourcing of functions or business processes. It employs integrated multi-criteria evaluation of opportunities and threats and is based on the method of paired comparisons to determine the significance of each criterion.

А. В. Келічавийк. е. н., асистент кафедри політичної економії факультетів управління і управління персоналом та маркетингу, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ПОЛІТИКА ПРОТЕКЦІОНІЗМУ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

A. V. KelichavyiPhD., assistant of the department of political economy of human resourcers and marketing faculties, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman self govering (autonomous) research university, Kyiv

PROTECTIONISM AS A FACTOR IN INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE ECONOMY

У статті проведено аналіз еволюції протекціонізму та виявлено особливості його розвитку в ХХІ ст. Особливу увагу приділено розвитку основних форм та методів політики протекціонізму. Виявлено основні тенденції застосування політики протекціонізму. Виділено основні економічно обґрунтовані умови використання політики протекціонізму. Розкрито негативні наслідки застосування політики протекціонізму. Сформульовано умови застосування протекціонізму для підвищення економіки країни в довгостроковій перспективі.
 
In the article analysis of evolution protectionism is conducted and the features of its development in the XXI century are detected. Special attention is paid to the development of basic forms and methods of protectionism. The basic trends in the use of protectionism have detected. The basic conditions of economically reasonable use of protectionism are identified. Negative effects of protectionism are revealed. Conditions for the use of protection to enhance the competitiveness of the economy in the long period are given.

Л. В. Кушнірк. е. н., старший викладач кафедри менеджменту і маркетингу на морському транспорті Одеського національного морського університету

МЕТОДИКА МОДЕЛЮВАННЯ ТОЧКИ БЕЗЗБИТКОВОСТІ ПРИМІСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ

L. V. Кushnircandidate of economic sciences, Senior Lecturer, Department of Management and Marketing Maritime Odessa National Maritime University

MODELING TECHNIQUES BREAKEVEN SUBURBAN PASSENGER TRANSPORT RAIL TRANSPORT

В статті розкрито особливості функціонування приміських пасажирських перевезень, визначено передумови збільшення частки залізничного транспорту на ринку приміських перевезень, відзначено вплив системи тарифоутворення на збитковість цього виду перевезень. Запропоновано методику визначення точки беззбитковості приміських пасажирських перевезень залізничним транспортом на основі економіко-статистичних моделей.
 
In the article the features of functioning suburban passenger services, Preconditions increase the share of rail transport market commuter traffic, the observed effect of tariff losses for this type of traffic. The method of determining the break-even point commuter rail passenger transportation based on economic and statistical models.

В. М. Хопчанк. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ

V. M. КhopchanPh.D., Associate Professor of Economics, Ternopil National Economic University, Ternopil

THEORETICAL BASIS OF EVALUATION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE REGION

У статті виділено основні проблеми та тенденції ефективного оцінювання інвестиційної привабливості регіонів України, що визначають напрям і динаміку вкладень. Досліджено основні фактори, що впливають на процес формування рейтингу інвестиційної привабливості. Визначено стратегічні напрями розвитку для покращення ефективності використання інвестицій. Виходячи з аналізу сучасної ситуації на ринку інвестицій України, автор доводить, що при визначенні інвестиційної привабливості регіонів України слід враховувати фактори інвестиційного потенціалу, що виходять із особливостей кожного конкретного регіону. Запропоновано напрями раціоналізації функціонування і розвитку інвестиційних вкладень з урахуванням міжнародного досвіду. Розроблено критерії інвестиційної привабливості.
Оцінювання інвестиційної привабливості регіонів країни надає важливу інформацію для вітчизняних та зарубіжних інвесторів щодо напрямків вкладання капіталу, підвищує рівень інформаційної забезпеченості під час прийняття важливих інвестиційних рішень.
 
The article highlights the key issues and trends effective evaluation of investment attractiveness of regions of Ukraine, which define the direction and dynamics of investments. The main factors influencing the process of formation of the rating of investment attractiveness. Defined strategic directions of development to improve the efficiency of investments. Based on the analysis of the current situation on the investment market of Ukraine, the author proves that for the determination of investment attractiveness of Ukrainian regions should take into account the factors of the investment potential that come out of the peculiarities of each particular region. The proposed direction streamline the functioning and development of investments, taking into account international experience. Developed criteria of investment attractiveness.
Evaluation of investment attractiveness of regions of the country provides important information for domestic and foreign investors concerning directions of capital investments, increases the level of information security when making important investment decisions.

Р. Ю. Олексієнкок. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Академія митної служби України, м. ДніпропетровськК. О. Влаєвстудент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Академія митної служби України, м. ДніпропетровськВ. Д. Левенцовстудент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ТА РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ОБ’ЄКТАМИ ФАУНИ І ФЛОРИ В УКРАЇНІ

R. OleksiienkoPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management of the Foreign Economic Activity, Academy of Customs Service of Ukraine, DniepropetrovskK. VlaievStudent of the Department of Management of the Foreign Economic Activity, Academy of Customs Service of Ukraine, DniepropetrovskV. LeventsovStudent of the Department of Management of the Foreign Economic Activity, Academy of Customs Service of Ukraine, Dniepropetrovsk

BASICS OF THE STATE CONTROL AND REGULATION OF THE INTERNATIONAL TRADE OF THE FAUNA AND FLORA OBJECTS IN UKRAINE

Стаття присвячена аналізу організаційних та економіко-правових засад державного регулювання міжнародної торгівлі об’єктами фауни і флори в Україні. Детально проаналізовано основні положення Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою знищення (СІТЕС). Виділено та пояснено статті Конвенції СІТЕС, що найбільш важливі для повноцінної імплементації даної міжнародної угоди в нашій країні. Досліджено різноманітні організаційні, управлінські та документально-правові засади застосування Конвенції СІТЕС в Україні. Окреслено основні функції митних органів у напрямі контролю за переміщенням об’єктів фауни і флори через митний кордон нашої держави.
 
This article is devoted to analysis of the organizational, economic and legal foundations of the state regulation of international trade in objects of fauna and flora in Ukraine. The main provisions of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) are analyzed in details. The CITES articles, which are the most important for the full implementation of this international agreement in the country are highlighted and explained. Different organizational, administrative, documentary and legal principles for applying CITES in Ukraine are investigated. The basic functions of the customs authorities in control of the direction of movement the objects of fauna and flora through the customs border of our country are underlined.

А. В. Постнийаспірант кафедри «Фінансові ринки» ДВНЗ «Київського національного університету ім. Вадима Гетьмана»

ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ СУТНОСТІ ТА ФУНКЦІЙ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ

Anton Postnyypost-graduate student of the «Financial markets» department of the State higher education establishment «Kyiv national economic university named after Vadym Hetman»

CONTROVERSIAL ISSUES OF THE ESSENCE AND FUNCTIONS OF NON-STATE PENSION FUNDS

В статті розглянуто альтернативні підходи до трактування змісту поняття «недержавні пенсійні фонди» та обґрунтовано авторське визначення. Досліджено наукові погляди на класифікацію функцій недержавних пенсійних фондів, проаналізовано характерні риси НПФ. Узагальнено основні функції недержавних пенсійних фондів, обґрунтовано необхідність виокремлення соціальної функції, функції інституційного інвестування, організаційної функції.
Виділено принципи, за якими функціонують НПФ, що відповідають їх основним функціям: збереження, надійності, дохідності, ліквідності та диверсифікації.
 
In this article alternative methods of the concept's "non-state pension fund" interpretation are considered and author's definition is given. Main scientific approaches on non-state pension funds' functions classification are investigated, as well as key non-state pension funds' features are analysed. Basic functions of non-state pension fund are generalized, the necessity of social, investing and organizational functions distinguishing is proven.
Principles of non-state pension funds functioning are distinguished, in particular principles of saving, reliability, profitability, liquidity and diversification.

А. В. Ткачукстудентка спеціальності Міжнародний бізнес Інституту міжнародних відносин  при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, м. Київ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ФІРМ НА РИНКУ УКРАЇНИ

А. V. Tkachukstudent of International business of Institute of International Relations of Taras Shevchenko National University, Kyiv

CURRENT PROBLEMS OF INTERNATIONAL COMMUNIKATIONS POLICY OF COMPANY IN THE UKRAINIAN MARKET

У даній статті досліджено досвід застосування комплексу маркетингових комунікацій міжнародними компаніями в Україні, а також принципове значення окремих його інструментів в діяльності компанії з просування її продукції. В роботі виявлено основні проблеми розробки комунікаційної політики українськими компаніями порівняно з зарубіжними фірмами та перспективи її вдосконалення шляхом запозичення іноземного досвіду. Проведений аналіз дозволяє сформувати комплексне уявлення про стан українського ринку маркетингових комунікацій, його структуру та потенціал на основі останніх статистичних даних.
 
This article explores the experience of marketing communications application for international companies in Ukraine, as well as the fundamental importance of some individual instruments of the company promoting its products. The paper defines basic problems of setting out communications policy in Ukrainian companies compared to foreign firms and prospects of its improvement by adopting relevant foreign experience. This analysis of the latest statistics allows to create a comprehensive view of the state of the Ukrainian market of marketing communications, its structure and potential opportunities.

О. А. Ряднод. т. н., професор, зав. каф. математичного моделювання та інформаційних систем в економіці, Дніпропетровська державна фінансова академіяЛ. Л. Кондрусстарший викладач, Дніпропетровська державна фінансова академіяЯ. В. Хрущстарший викладач, Дніпропетровська державна фінансова академія

ЕКОНОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ У ДОСЛІДЖЕННІ РИНКУ ПРАЦІ В ПРОМИСЛОВО-РОЗВИНУТОМУ РЕГІОНІ

O.A. Ryadno L. L. Kondrus Ya. Khrushch

MARKET OF LABOUR DEVELOPMENT IN TO INDUSTRIALLY DEVELOPED REGION

За допомогою економіко-математичних методів проведено емпіричне дослідження стану ринку праці в промислово-розвинутому регіоні (на прикладі Дніпропетровської області) та факторів, що визначають зміну його структури. Дослідження, зокрема, показало, що динаміка кількості працівників на підприємствах України тісно пов’язана з динамікою середньомісячної зарплати.
 
With the help of economic-mathematical methods conducted empirical research of the labor market in the industrialized region (based on the Dnipropetrovsk region) and determinants of changes in its structure. Research, in particular, showed that the dynamics of the number of employees in enterprises of Ukraine is closely linked to the dynamics of the average monthly salary.

С. О. Лебеденкок. т. н, доцент, доцент кафедри промислового маркетингу, Національний технічний університет України «КПІ»

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМНОЇ КОМПАНІЇ

S. O. LebedenkoCandidate of Economy, Associated professor, Associated professor of Industrial marketing department, National technical university of Ukraine «KPI»

ESTIMATION OF EFFICIENCY ADVERTISING COMPANY

Стаття присвячена дослідженню злиття широкомасштабних можливостей засобів інформаційних технологій у вигляді носіїв реклами і механізмів реклами на підвищення ефективності рішень, що приймаються на корпоративному рівні, і реалізації бізнес-процесів. В зв'язку з цим доцільний аналіз проведення рекламної компанії як основного інструменту маркетингу для забезпечення ефективності ухвалення маркетингових рішень за рахунок: інтелектуального аналізу інтересів цільової аудиторії і відповідній корекції використовуваних механізмів маркетингу і інформаційних матеріалів для підвищення достовірності аналізу результатів господарської діяльності.
 
The article is devoted to the research of confluence of large-scale possibilities of information technologies facilities as transmitters of advertising and advertising mechanisms in order to increase the efficiency made decision at corporate level and realization of  business. The analysis of leadthrough of publicity company is in this connection expedient as a basic instrument of marketing for providing of efficiency of acceptance of marketings decisions for an account: intellectual analysis of interests of having a special purpose auditori and proper correction of in-use mechanisms of marketing and informative materials for the increase of authenticity of analysis of results of economic activity.

В. В. Довгалюкк. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТОР ЯК АГРЕСОР У ВІТЧИЗНЯНОМУ БІЗНЕСІ

V. Dovgaliukcandidate of economic sciences, associate professor of department of finances and credit, Zhytomyr state technological university

VENTURE INVESTOR AS AGRESO IN DOMESTIC BUSINESS

У статті статистично проаналізований стан ринку прямих іноземних інвестицій України та визначена роль венчурного інвестора у вітчизняному бізнесі, зокрема подальше існування проекту після його “виходу”.
 
In the article the statistically analysed market of direct foreign investments of Ukraine condition and certain role of venture investor is in domestic business, in particular subsequent existence of project after his “output”.

К. А. Малишенкок. е. н., доцент, директор Інституту економіки та управління, РВНЗ Кримський гуманітарний університет, м. Ялта

ПОДІЄВИЙ АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

K. A. MalyshenkoPh.D, Associate Professor, Director of the Institute of Economics and Management, Graduate Educational Institution Republican Crimean University of Humanities, Yalta

EVENT ANALYSIS AS A TOOL INVESTMENT POLICY

Мета. Визначення можливостей застосування подієвого аналізу для цілей прогнозування ринкової кон'юнктури.
Методика дослідження. Івент-аналіз – методика спрямована на обробку інформації, яка б показала, хто говорить або робить, що говорить або робить, по відношенню до кого і коли говорить або робить. Систематизація та обробка відповідних даних здійснюється за такими ознаками: суб'єкт-ініціатор, сюжет, об'єкт, дата події.
Результати. Методичні підходи для проведення подієвого аналізу засновані на очікуваннях. Методика побудована відповідно з гіпотезами, що описують можливу поведінку агента на фондовому ринку: гіпотеза раціональних очікувань, гіпотеза адаптивних очікувань, альтернативні гіпотези очікувань. Внаслідок невизначеності майбутньої ситуації учасники ринку формують очікування економічної кон'юнктури в тій перспективі, яка їм необхідна для економічної діяльності.
Наукова новизна. Проведено аналіз наявних підходів до подієвому аналізу. Сформовано теоретичний базис проведення подієвого аналізу. Визначено можливості застосування подієвого аналізу для цілей прогнозування ринкової кон'юнктури.
Практичне значення. Важливість дослідження подієвого аналізу полягає в тому, що в силу особливостей розвитку фондового ринку в Україні, дозволить застосовувати його як єдино можливий інструмент для цілей прогнозування ринкової кон'юнктури.
 
Purpose. Identify opportunities application event analysis for the prediction of market conditions.
Research Methodology. Event analysis – a technique aimed at processing information that shows who says or does, that says or does in relation to whom, and when he says or does. Organizing and processing relevant data are the following features: an initiating, story, object, event date.
Results. Methodological approaches for event analysis based on expectations. Methods constructed in accordance with the hypotheses that describe the possible behavior of the agent in the stock market: the hypothesis of rational expectations, adaptive expectations hypothesis, alternative hypothesis expectations.
Due to the uncertainty of the future situation, market participants form expectations of economic conditions in the future, which they need for economic activity.
Scientific novelty. The analysis of existing approaches to event-driven analysis. Formed the theoretical basis conduct event analysis. Determined the applicability of event analysis for the prediction of market conditions.
The practical significance. The importance of the study of event analysis is that by reason of stock market development in Ukraine, will use it as the only possible instrument for the purposes of forecasting market conditions.

М. І. Іщенкок. е. н., член правління, Директор Гірничодобувного дивізіону ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ"В. Я. Нусіновд. е. н., проф.. зав. кафедрою обліку, аналізу, аудиту і адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу ДВНЗ «Криворізький національний університет»

АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК СКЛАДОВА СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ

М. І. IschenkoPhD in Economics, Board member, director of Mining Division of “METINVEST HOLDING” LLCV. Y. Nusinovdoctor of Economics, Professor, head. Department of accounting, analysis, auditing and administration of the enterprises of a mining and metallurgical complex, State higher educational institution «Kryvyi Rih National University»

THE ANALYSIS OF THE EXTERNAL ENVIRONMENT AS A COMPONENT OF STRATEGIC ANALYSIS

Проведено аналіз зовнішнього середовища гірничо-збагачувальних комбінатів України. Встановлено, що світовий ринок залізорудної сировини є олігополістичним за своїм характером. Загрозами розвитку ГЗК є можливість вертикальної інтеграції виробників металопродукції у видобуток залізорудної сировини та посилення цінової конкуренції внаслідок перевищення пропозиції над попитом на ринку в наступні кілька років. Аналіз попиту і конкуренції в галузі вказує, що ключовим фактором успіху підприємств-учасників ринку є перевага у витратах за рахунок ефекту масштабу, зниження витрат на всіх етапах створення вартості, географічного положення.
 
The analysis of the external environment ore mining and processing enterprises of Ukraine. It is established, that the world market of iron ore is olgopolsky in nature. Threats to the development of the mining and processing enterprises is the possibility of vertical integration manufacturers of metal products in the production of iron ore and increased price competition due to the excess of supply over demand on the market in the next few years. The analysis of demand and competition in the industry indicates that the key success factor of the enterprises-participants of the market have an advantage in costs due to economies of scale, reduce costs at all stages of the value creation, geographic position.

М. Т. Бецьк. е. н., доцент, доцент кафедр екологічної політики та менеджменту природоохонної діяльності, Національний університет “Львівська політехніка”В. В. Косовськаасистент кафедра екологічної політики та менеджменту природоохонної діяльності, Національний університет “Львівська політехніка”

ЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ

M. BetsLviv Polytechnic National University V. V. Kosovska, Lviv Polytechnic National UniversityV. V. KosovskaLviv Polytechnic National University

IMPORTANCE OF ENVIRONMENTAL INNOVATION IN THE FORMATION OF COMPETITION POLICY REGIONAL COMPANIES

Здійснено оцінку ролі екологічних інновацій у конкурентній політиці підприємств як індикатору регіональної конкурентоспроможності та визначено ознаки екоінноваційних підприємств як суб’єктів господарювання, охарактеризовано положення формування конкурентної політики екоінноваторів в умовах функціонування державних програм підтримки розвитку регіонів, запропоновано систему оцінки екоінноваційності підприємства як конкурентної переваги регіону на основі показників екоінноваційності Європейського співтовариства.
 
The estimation of the role of environmental innovation in business competition policy as an indicator of regional competitiveness and defined signs ekoinnovatsiynyh enterprises as entities, described the position of forming ekoinnovatoriv competition policy in the functioning of government programs to support regional development, ekoinnovatsiynosti proposed evaluation system of enterprise competitive advantage as the region based on indicators ekoinnovatsiynosti European Community.

Ю. М. Моісеєнкоздобувач, Науково-дослідницький центр індустріального розвитку НАН України, м. Харків

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ТА СТИМУЛЮВАННЯ НАНОТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ

U. M. Moiseienkoresearcher, Scientific Research Centre of the industrial development of the NAS of Ukraine, Kharkov

GOVERNMENT SUPPORT AND PROMOTION OF NANOTECHNOLOGY IN UKRAINE

У статті проводиться аналіз напрямів державної підтримки та стимулювання нанотехнологій в Україні. Визначено принципи та напрями державного регулювання інноваційної діяльності України. Запропоновано підходи до оптимізації фінансової підтримки розвитку нанобізнесу з боку державних органів. На думку автора, створення і розвиток наноіндустрії в Україні, освоєння нових результатів промисловістю можливі тільки за наявності сприятливих умов і державної підтримки у фінансовій, організаційній, кадровій, нормативно-правовій сферах. Формування національної наноіндустрії може стати найважливішим пріоритетним стратегічним напрямом, що визначить нові підходи до перетворення вітчизняної промисловості. Наноіндустрія в Україні перебуває на етапі формування і при здійсненні державою поміркованого управління цим процесом можна досягти значного покращання показників національної економіки. З цих позицій автором розроблено і пропонується комплекс заходів й інструментів зі створення вітчизняної наноіндустрії й управління ризиками нанотехнологій.
 
This paper analyzes the trends of government support and promotion of nanotechnology in Ukraine. The principles and directions of state regulation of innovation Ukraine. Approaches to optimizing the financial support of nanobiznesu by the public authorities. According to the author, the creation and development of nanotechnology in Ukraine, development of new industry results are possible only in the presence of favorable conditions and government support in the financial, organizational, personnel, legal and regulatory sectors. Formation of a national nanotechnology can be an important priority strategic direction that will identify new approaches to the transformation of the domestic industry. Nanotechnology in Ukraine is at the stage of formation and the implementation of state of moderate this process, you can achieve a substantial improvement in performance of the national economy. From this perspective, the author developed and proposed a set of measures and tools to create a national nanotechnology and risk management of nanotechnology.

С. М. Савченкок. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

S. M. SavchenkoPhD in Economics, Associate Professor Department of International Economics, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES  

У статті надано пропозиції щодо доцільності застосування для оцінювання конкурентоспроможності підприємства системно-цільового підходу та обґрунтовано проведення оцінювання конкурентоспроможності за трьома напрямами: проявленою частиною інформаційно-інноваційного потенціалу, можливостями екстенсивного збільшення інформаційно-інноваційного потенціалу підприємства за рахунок збільшення задіяних ресурсів та оцінювання резервів інтенсивного збільшення цього потенціалу за рахунок підвищення ефективності інформаційно-інноваційного механізму конкурентоспроможності підприємства без суттєвого збільшення задіяних ресурсів.
 
The paper provided suggestions on the usefulness of evaluation for competitiveness of an enterprise system-based approach and an evaluation reasonably competitive in three areas: the shown part of information and innovation potential, opportunities for extensive information and increase the innovation capacity of enterprises by increasing inputs and estimation of reserves deepening of capacity by increasing the efficiency of information and innovation competitiveness mechanism of enterprises without a substantial increase in the resources involved.

О. О. Нагорнак. е. н., доцент, заступник генерального директора з наукової роботи, Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості», м. Київ

СИСТЕМА ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

O. O. NagornaPhD in Economics, assistant professor of economy, Deputy Director General for Researches State Enterprise «Ukrainian Research and Training Center of Standardization , Certification and Quality» , Kiev

SYSTEM OF THE TECHNICAL ADJUSTING AS COMPONENT PART OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ECONOMY OF UKRAINE

У статті розглянуті питання розвитку системи технічного регулювання України та важливішої з її складових – системи стандартизації з позиції забезпечення ними інноваційного розвитку економіки країни та зниження технічних бар’єрів при виході на світові ринки в зонах високих технологій. Визначено категорію «система технічного регулювання», показана необхідність прийняття Закону України «Про технічне регулювання» та розмежування, згідно вимог ЄС, функцій формування та реалізації політики у сфері технічного регулювання між різними центральними органами виконавчої влади. Піднято питання про координацію роботи державних органів виконавчої влади у двох напрямах: технічне регулювання та сприяння інноваційній діяльності. Розглянуто визначення інновації та вказано, що якість змін, які відбуваються при впровадженні інновацій, повинна слугувати головним критерієм віднесення явища до інноваційного. Показано, що Україні потрібно направити зусилля на створення національної системи технічного регулювання, що буде більш гнучною, дозволить активно впроваджувати інноваційні технології та брати активну участь у міжнародній та регіональній стандартизації у сферах високих технологій.
 
In the article the considered questions of development of the system of the technical adjusting of Ukraine and major from its constituents – system of standardization from position of providing by them innovative development of economy of country and decline of technical barriers on leaving to the world markets in the areas of high technology. Certainly category «system of the technical adjusting», rotined necessity of passing an Act of Ukraine «About the technical adjusting» and determination in the law of subjects of the system of the technical adjusting, differentiating, in obedience to the requirements of EU, functions of forming and realization of policy, in the field of the technical adjusting between the different central organs of executive power. The rotined importance of observance is in the technical adjusting of principle of unity and integrity. The affected questions are about co-ordination of work of public organs of power in two directions: technical adjusting and assistance innovative activity. Determination of innovation is considered and it is indicated that quality of changes which take place at introduction of innovations must serve as the main criterion of taking of the phenomenon to innovative. It is rotined that it is needed to point effort Ukraine at creation of the national system of the technical adjusting which will be more flexible, will allow the Ukrainian economy actively to inculcate innovative technologies and participate actively in international and regional standardization in the spheres of high-tech.

Л. Ю. Сагерасистент кафедри маркетингу та УІД Сумського державного університетуВ. В. Зарубінастудент факультету економіки та менеджменту, Сумський державний університет

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ІМПУЛЬС»

Lyudmila SagerAssistant Professor the Department of Marketing and MIA, Sumy State UniversityViktoria Zarubinastudent of the Faculty of Economics and Management, Sumy state university

STRATEGY PLANNING OF INDUSTRIAL ENTERPRISES FOR EXAMPLE OF «IMPULS»

Стратегічне планування є важливим аспектом у діяльності кожного підприємства, оскільки від нього залежить його майбутнє положення серед конкурентів. Багато керівників підприємств не усвідомлюють переваг стратегічного планування. Відсутність стратегічних орієнтирів - одна з основних загроз, яка може ускладнити розвиток бізнесу успішних компаній. У статті висвітлена роль стратегічного планування на підприємстві в сучасних умовах, основні передумови переходу до стратегічного планування, його переваги та етапи реалізації стратегічного планування. Проаналізовані основні конкурентні переваги підприємства, що виробляє лаки та фарби «Імпульс», визначені джерела і оцінка ступеня впливу конкурентних сил підприємства через стратегічну модель Майкла Портера, проаналізовано бізнес-портфель підприємства через матрицю Бостонської консультативної групи та проаналізоване положення підприємства на даному сегменті ринку через маркетингові конкурентні стратегії.
 
Strategic planning is an important aspect of the performance of each company, as it determines its future position among competitors. Many business leaders do not realize the benefits of strategic planning. Lack of strategic objectives - one of the major threats that may impede successful business development companies. The article highlights the role of strategic planning at the enterprise in modern terms, the basic preconditions for the transition to strategic planning, its benefits and steps of strategic planning. The basic competitive advantages of the company that manufactures paints and varnishes «Impuls» by sources and evaluation of the impact of competitive forces through strategic enterprise model of Michael Porter, analyzed the business list of the company through the matrix of the Boston Consulting Group and analyzed position on this market segment through marketing competitive strategy.

О. П. Зоряк. с. н., доцент кафедри «Облік і аудит», доцент кафедри «Облік і аудит», Запорізький національний технічний університет, м. ЗапоріжжяН. В. Шевченкомагістрантка 6 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ ПАТ «ВТБ БАНК»

O. P. ZoryaPhD associate professor , associate professor of accounting and auditing chair, Zaporizhzhya National Technical University, ZaporizhzhyaN. V. Shevchenkomaster, the 6-th course, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

METHODS OF INTERNAL AUDIT OF CREDIT OPERATIONS JSC "VTB BANK"

Обґрунтовано особливості технології аудиту кредитних операцій ПАТ «ВТБ БАНК». Визначено напрями вдосконалення системи внутрішнього аудиту та контролю в банках України.
 
Proved technology features audits lending operations РJSC "VTB BANK". The ways of improvement of internal audit and control of banks in Ukraine.

Л. М. Кротк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук

ФІНАНСУВАННЯ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗЕМСТВАМИ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.)

  L. KrotPh.D., associate professor, assistant professor of finance and credit, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

FINANCING OF EXHIBITING ACTIVITY BY ZEMSTVOS OF LEFT-BANK UKRAINE (THE SECOND HALF OF XIX – THE BEGINNING OF XX CENTURIES)

В статті проаналізовано діяльність земських установ Лівобережної України щодо організації сільських виставок. Особлива увага приділена фінансуванню названих заходів повітовими і губернськими земствами.
 
The article consists of analysis the activities of zemsky establishments of the left-bank Ukraine is in relation to organization of rural exhibitions. Particular attention is paid to the financing of these measures of povit and gubernia zemstvas.

Т. А. Лехк. э. н., старший преподаватель кафедры экономической теории, ДонНУ

ЦИКЛИЧНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

T. LyekhCand. of Econ. Sciences, senior lecturer of Department of Economic theory, Donetck National University

THE CYCLICAL DEVELOPMENT OF THE HUMAN CAPITAL

В статье рассмотрены приоритеты развития человеческого капитала. Изучены особенности циклического развития человеческого капитала. Рассмотрены циклы оборота человеческого капитала. Длинный цикл оборота представляет собой форму национального воспроизводства человеческого капитала, в которой потребности и способности изменяются кардинально. Средний цикл оборота характеризует воспроизводство человеческого капитала фирмы, что обусловлено удовлетворением потребностей данного типа за счет расширения ассортимента производимых товаров и услуг повышенного качества. Средний цикл связан с инвестициями в переподготовку кадров и массовое обновление активной части основного капитала. Малый цикл оборота характеризует движение индивидуального человеческого капитала и осуществляется в рамках среднего цикла. Проанализирован современный технико-технологический уклад страны. Подчеркнуто, что в Украине преобладает третий и четвертый технологические уклады, тогда как ведущие стран мира переходят к шестому. Сформулирована стратегия развития человеческого капитала.
 
The article describes the development priorities of the human capital. The research studied the characteristics of cyclic development of human capital. The paper looks at recent research dealing with the cycle of human capital turnover. Long cycle trafficking is a form of national reproduction of human capital, in which the needs and abilities change dramatically. Average turnover cycle characterizes the reproduction of human capital firm, due to meeting the needs of this type by expanding the range of goods and services of high quality. Average cycle is associated with an investment in retraining and a massive upgrade of the active part of the human capital. Small turnover cycle characterizes the motion of individual human capital and carried out within the middle of the cycle. The article analyzed the modern techno-technological orders of the country. The article stressed that in the Ukraine is dominated by the third and fourth technological orders, while the leading countries of the world are moving to the sixth. In the article formulated strategy for the development of human capital.

М. И. Синюченкок. э. н., доцент, доцент кафедры теоретической и прикладной экономики Государственного высшего учебного учреждения «Украинская академия банковского дела НБУ», г. Сумы

ИМЕЮТ ЛИ ДЕНЬГИ ЗНАЧЕНИЕ?

M. I. SinjuchenkoРhD, associate professor of department theoretical and applied economy of public higher educational institution « Ukrainian banking academy of national bank of Ukraine », Sumy city

WHETHER THE VALUE OF MONEY?

Статья посвящена особенностям формирования денежного предложения в современных условиях и степень ее чувствительности к изменениям в экономике. В статтье предложено товое толкование фундаментальных положений теории денег, а именно: нейтральность и екзогеннисть денег; взаимосвязь изменений денежного предложения и экономической конъюнктуры.
 
This article is devoted to the peculiarities of the formation of the money supply in modern conditions and degree of sensitivity to changes in the economy. A new interpretation of the fundamental assumptions of the theory of money, namely: exogeneity and neutrality of money; communication of money supply changes and economic conjuncture.

О. Л. Шашкевичк. е. н., доцент, декан факультету «Обліку і аудиту», Тернопільський національний економічний університет, м. ТернопільА. І. Машкок. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЯК ОБ’ЄКТА ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

O. L. ShashkevychPh.D. in Economics, Dean of the Faculty of Accounting and Audit, Ternopil National Economy University, TernopilA. I. MashkoPh.D. in Economics, Department of Finances, Ternopil National Economy University, Ternopil

CONCEPTUALIZATION OF FINANCIAL RESOURCES AS AN OBJECT OF FINANCIAL AUDIT

Розглянуто сутність фінансових ресурсів суб’єктів господарювання як об’єкта фінансового контролю. Значну увагу зосереджено на аналіз дефініції „фінансові ресурси”. Запропоновано власне визначення поняття „фінансові ресурси” з урахуванням надбань наукової думки. Встановлено, що для зручності вивчення, фінансові ресурси доцільно умовно класифікувати за такими ознаками: за місцем створення, джерелами формування, формою власності, методами акумулювання, сферою обслуговування, рівнем управління та напрямами використання.
 
The article deals with the comprehensive research of the essence of public financial resources within business ventures that are considered to be an object of financial audit. Considerable attention is focused on the analysis of definition „financial resources”. The authors suggested their own definition of the notion „financial resources” from the view-point of the latest scientific thought. It was revealed that procedurally financial resources should be classified according to such features: origin, forming sources, type of ownership, methods of accumulation, sphere of service, managerial level, and directions of use.

І. Я. Максименкост. викл. кафедри «Облік і аудит», Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

I. Y. MaximenkoSenior Lecturer of accounting and auditing chair, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

ACCOUNT' FEATURES OF INCONVERTIBLE ASSETS OF BUDGETARY ESTABLISHMENTS

В даній статті розглянуто останні зміни нормативної бази з питань обліку необоротних активів та врахування цих змін при відображенні облікових процедур у бюджетних установах.
 
В данной статье рассмотрено последние изменения нормативной базы по вопросам учета необоротных активов и влияние этих изменений при отображении учетных процедур в бюджетных организациях.
 
In this article the last updates of normative base are considered on questions the account of inconvertible assets and taking into account of these changes at the reflection of registration procedures in budgetary establishments.

О. Е. Сенічкінавикладач кафедри менеджменту та бізнесу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРАЦІ ФАХІВЦІВ У ПРОМИСЛОВОСТІ НА МАКРО-, МЕЗО- ТА МІКРОЕКОНОМІЧНОМУ РІВНІ

O. SenichkinaTeacher Department of Management and Business Kharkiv National Economic University. S. Kuznets, Kharkiv

ENHANCING OF INNOVATION WORK OF PROFESSIONALS IN INDUSTRY ON MACRO-, MESO- AND MICRO-ECONOMIC LEVELS

У статті визначені основні теоретичні положення з активізації інноваційної праці, які включають уточнення поняття, а також основних теоретичних положень, що забезпечують активізацію інноваційної праці фахівців промисловості. В статті запрапоновано комплексну взаємодію інститутів задля активізації інноваційної праці фахівців у промисловості на макро-, мезо-, мікроекономічному рівнях, відмінність яких полягає на макрорівні – в уточненні можливих напрямах активізації, на мезорівні – інформаційних взаємозв’язків між департаментами органів регіонального управління, на мікрорівні – пропозиції з організаційного забезпечення активізації інноваційної праці фахівців як створення відповідного підрозділу або посади, що залежить від особливостей суб’єкта господарювання промисловості.
 
The basic theoretical principles to enhance the innovative work that include clarification of concepts and basic theoretical positions that provide enhancing of innovation work professionals in industry are identified in the article. The complex interaction of institutions for promotion of innovative specialists work in the industry at the macro, meso-, micro-level are proposed in the article: distinction of which is at the macro level - to clarify the possible directions of enhancing, at the meso level - information interconnections between the Department of regional administration, at the micro level - suggestions with organizational support promotion of innovative work professionals as establishment of a relevant division or office that depends on the characteristics of the entity's industry.

Ю. В. Касперовичк. е. н., незалежний податковий консультант, Палата податкових консультантів України, м. Київ

РОЗВИТОК СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ

J. V. Kasperovich Ph.D., tax advisor, The Chamber of Tax Advisors of Ukraine

THE TRANSFER PRICING REGULATION AND CONTROL SYSTEM DEVELOPMENT IN UKRAINE

В статті розкрито проблемні аспекти впровадження системи регулювання та контролю трансфертного ціноутворення в Україні. Обґрунтовано необхідність уточнення окремих законодавчих норм в частині накладення штрафних санкцій, розширення переліку низькоподаткових юрисдикцій, вдосконалення представленої в офіційних джерелах інформації про ринкові ціни, механізмів визначення пов’язаності осіб, укладання форвардних контрактів та здійснення пропорційних коригувань. Вказано шляхи подальшого розвитку системи трансфертного ціноутворення з врахуванням прогресивного міжнародного досвіду
 
The problematic aspects of the transfer pricing regulation and control system implementation in Ukraine are discovered in the article. The necessity of clarifying certain legal provisions regarding the imposition of penalties, expanding the list low taxing jurisdictions, improvement the official source of information on market prices, the mechanisms determining the relatedness of parties, concluding forward contracts and implementation of proportional adjustments are grounded. The ways of further transfer pricing system development in a view of the progressive international experience are indicated.

М. В. Босовськак. е. н., доцент, докторант кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ТУРИЗМІ

M. V. BosovskayaPhD, Associate Professor, Kyiv National University of Trade and Economics, Kiev

PECULIARITIES OF INTEGRATIVE PROCESSES IN TOURISM DEVELOPMENT

У статті здійснено теоретичне осмислення особливостей формування та розвитку інтеграційних процесів у туризмі, що пов’язано із випереджаючим зростанням економіки на основі розвитку різних форм інтеграції суб’єктів господарювання. Особливу увагу приділено обґрунтуванню особливостей та іманентних ознак інтеграційних процесів в туризмі, визначено їх вплив на параметри  та динаміку консолідованого розвитку суб’єктів господарювання та формування новітньої концепції інтеграційного розвитку суб’єктів туристичної діяльності. Обґрунтовано, що врахування специфічних особливостей інтеграційних процесів є передумовою їх реалізація у туризмі. Розглянуто взаємозв’язок особливостей інтеграційної взаємодії туристичних підприємств та проблем організації управління інтегрованими утвореннями. Орієнтація на особливості інтеграційних процесів у туризмі в подальшому дозволить розробляти дієві механізми управління інтегрованими утвореннями на основі теоретичного та методологічного базису концепції інтеграційного розвитку суб’єктів господарювання.
 
This article contains theoretical interpretation of peculiarities of formation and development of the integration processes in tourism that is associated with the advancing economic growth, based on extension of different integration forms of business entities. Specific attention has been paid to substantiation of peculiarities and immanent characteristics of the integration processes in tourism, defined their influence on parameters and dynamics of consolidated growth of business entities and formation of modern concept of integration development of tourist companies.
It has been substantiated that consideration of specific peculiarities of integration processes is the precondition to implement them within the tourism field. Relations between peculiarities of integration interactions of tourist enterprises and issues, associated with control management of integrated formations, have also been reviewed. Commitment to peculiarities of integration processes in tourism further allows developing of efficient mechanisms to control integrated formations based on theoretical and methodical conceptual basis of integration development of business entities.

К. В. Ковальськак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

K. V. KovalskaPh.D. in Economics, associate professor of Department of Innovative and Investment Activity Management, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

FEATURES AND TRENDS IN THE MARKET OF CONSULTING SERVICES IN UKRAINE

Стаття присвячена дослідженню стану ринку консалтингу в Україні. Проаналізовано структурну конфігурацію консалтингового ринку України за функціональною ознакою, за галузевою належністю клієнтів, а також за  географічною ознакою. Охарактеризовано основні причини нестабільного розвитку консалтингової діяльності в Україні та окреслено тенденції її розвитку.
 
This article investigates the condition of the consulting market in Ukraine. The structural configuration of the Ukrainian consulting market on functional grounds, with the customer's branch, as well as geographically were analyzed. The characteristic of the main causes of instability of consulting activities in Ukraine and outlined its development trends. The reasons of unstable development of the consulting activity in Ukraine are studied. Trends of consulting market development has been defined.

О. В. Степановак. е. н., старший науковий співробітник відділу управління економікою ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

O. V. StepanovaPh.D. in Economics, senior researcher of economic governance department,  «Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences»

STRATEGIC DIRECTIONS FOR DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP OF UKRAINE’S HEALTH CARE

У статті проведено аналіз зарубіжного досвіду та науково-практичних засад реалізації механізмів державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я. Визначено потенційні напрями розвитку державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я. Запропоновано заходи, спрямовані на удосконалення організаційно-економічних передумов реалізації проектів державно-приватного партнерства в Україні.
 
In the article the analysis of international experience and scientific and practical basis for implementation of mechanisms of public-private partnerships in the health care sector are observed. Identified potential basic directions of development of public-private partnerships in the health care sector. The measures aimed at improving organizational and economic prerequisites for the implementation of public-private partnership in Ukraine.

С. А. Ткаченкокандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту, проректор з науково-педагогічної роботи (навчальний процес), Вищий навчальний заклад «Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка», м. Миколаїв

АПОГЕЙ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДСИСТЕМИ ЕКОНОМІКО-АНАЛІТИЧНОЇ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В ФУНКЦІОНАЛЬНО РОЗВИНУТИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА НАУКОВО-ВИРОБНИЧИМИ ОБ’ЄДНАННЯМИ

S. A. TkachenkoPhD, Associate Professor of Accounting and Auditing, Vice President for research and educational work (learning process), Higher education institution «International Technological University «Mykolaiv Polytechnic», Nikolaev

APOGEE INFORMATION SUPPORT SUBSYSTEM ECONOMIC AND ANALYTICAL INFORMATION PROCESSING IN THE FUNCTIONAL DEVELOPMENT OF SPECIAL-PURPOSE CONTROL SYSTEMS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES AND SCIENTIFIC-PRODUCTION ASSOCIATIONS

Розроблено науковий підхід до створення в функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промислових підприємств та науково-виробничих об’єднань інформаційного забезпечення підсистеми економіко-аналітичної обробки інформації, який потребував вирішення цілого ряду питань теоретичного та практичного характеру. Зокрема, в першу чергу були досліджені залежності семантичних характеристик економіко-аналітичної обробки інформації від структури управлінських рішень, які приймаються на промислових підприємствах та в науково-виробничих об’єднаннях, обґрунтовані конкретні форми і масиви інформації.

Developed a scientific approach to the creation of the functional development of special-purpose control systems of industrial enterprises and scientific-production associations provide information subsystem economic and analytical information processing, which requires solving a number of issues of theoretical and practical nature. In particular, first studied the dependence of semantic characteristics of economic-analytical processing of information on the structure of management decisions on industrial enterprises and scientific-production associations, grounded concrete forms and amounts of information.

Е. Л. Кунінстудент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м.Київ

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ БІРЖОВИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ (ETF), ЯК ІНСТРУМЕНТУ ЕФЕКТИВНОГО ХЕДЖУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

E. L. Kuninstudent, Taras Shevchenko National University of Kyiv

THEORETICAL ASPECTS OF FUNCTIONING AND USE OF EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF), AS AN INSTRUMENT OF FINANCIAL INVESTMENTS EFFECTIVE HEDGING

У статті розглядаються теоретичні аспекти функціонування ETF. Висвітлено історичні та правові аспекти їх функціонування. Проаналізовані різні визначення поняття ETF. Показана схема роботи біржового індексного фонду ETF. Виділено та розглянуто основні види ETF. Визначено і оцінено основні позитивні та негативні аспекти при вкладенні коштів в ETF.
 
The article examines some aspects of ETF functioning. Historical and legal aspects of their operation are covered. Different definitions of the ETF concept are analyzed and the scheme of ETF exchange index fund is shown. The author also singles out and studies the main types of ETF. The basic positive and negative aspects of investing in ETF are determined and estimated.

А.-М. І. СабовСтудентка, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ЕКОНОМІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІЗИНГУ В ОНОВЛЕННІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ

A.-M. I. SabovStudent of National University of Food Technologies, Kyiv

ECONOMIC AND ORGANIZATIONAL METHODS OF IMPROVING LEASING TO UPDATE FIXED ASSETS OF ENTERPRISES

Стаття присвячена вивченню і розробці теоретичних положень, методичних і практичних рекомендацій щодо необхідності розвитку лізингу в технічному оновленні сільськогосподарських підприємств.
В ході дослідження основну увагу було приділено визначенню соціально-економічної сутності лізингових відносин і особливостей їх прояву в сучасних умовах та обґрунтуванню шляхів забезпечення сприятливих економічних умов для ефективного розвитку лізингових відносин в АПК при нинішньому рівні розвитку інвестиційних процесів в Україні.
Запропоновані шляхи мінімізації ризиків. Результати статті дали можливість дійти ряду теоретичних висновків та сформулювати на їх основі практичні пропозиції щодо вдосконалення системи лізингу як засобу реновації основних засобів підприємств.
 
The article is devoted to study and working out of theoretical propositions, methodical and practical recommendations connected with the necessity of leasing development in technical renovation of enterprises.
The study focused on determining the socio-economic essence of leasing and features of their manifestation in the present conditions and study ways to ensure favorable economic conditions for the effective development of leasing relations in agro-industrial complex at the current level of investment process in Ukraine.
The ways of minimizing risks have been proposed.
The results of the article made it possible to reach a number of theoretical conclusions and formulate on the basis of their practical suggestions for improving the system of leasing as a means for renovation of fixed assets.

О. О. Гончарукстудент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

КОРПОРАТИВНІ ОБЛІГАЦІЇ У МЕХАНІЗМІ ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

O. O. Honcharukstudent, Taras Shevchenko National University of Kyiv

CORPORATE BONDS IN THE MECHANISM OF FINANCING OF ENTERPRISES

У статті розглядаються теоретичні аспекти корпоративних облігацій, як джерела фінансування діяльності підприємств.. Висвітлено законодавчу базу регулювання випуску облігацій підприємств. Проаналізовано вартість здійснення випуску корпоративних боргових цінних паперів. Визначено сучасний стан ринку корпоративних облігацій в Україні. Виділено основні фактори впливу на перспективність даного інструмента у механізмі фінансування діяльності підприємств. Визначено і оцінено основні позитивні та негативні аспекти при залученні коштів шляхом емісії облігацій.
 
The article examins some theoretical aspects of corporate bonds as a source of financing for companies.. The legislative framework of regulating bonds issue was covered. Analyzed the cost of implementation of corporate debt securities. Determined the current state of corporate bond market in Ukraine. The basic factors influencing the availability of the instrument in the mechanism of financing activity were shown. Determined and assessed the main positive and negative aspects of involving funds by issuing bonds.

М. Т. Сенівстудент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ

M. T. Senivstudent, Taras Shevchenko National University of Kyiv

FEATURES OF TRANSFER PRICING IMPLEMENTATION IN UKRAINE

Стаття присвячена вивченню особливостей запровадження трансфертного ціноутворення в Україні. Розглянуто передумови введення міжнародних принципів трансфертного ціноутворення. Проаналізовано позитивні та негативні наслідки даних податкових реформ для держави та суб'єктів господарювання.
 
This article is devoted to the research of features of the transfer pricing introduction in Ukraine. Preconditions of the international transfer pricing principles examined. Analysis of the positive and negative effects of the tax reform for the state and businesses.

М. В. Багрійздобувач, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

КЛАСТЕР – ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРАЦІЙНОГО РЕГІОНУ

M. Bahriygetter, Lviv National Agrarian University, с. Dubliany

CLUSTER - PROMISING DIRECTION OF TRAVEL REKRATSIYNOHO REGION

Пошук підходів до підвищення ефективності туристичної діяльності призвели до зростання популярності нової виробничої інноваційної моделі, в рамках якої всі учасники виробництва прагнуть об’єднатися в кластери. Світова практика показала, що кластеризація економіки обумовлює і справляє вирішальний вплив на процеси посилення конкурентоспроможності та прискорення інноваційної діяльності. В статті обґрунтовано необхідність створення туристично-рекреаційного кластеру, оскільки в Україні досвід формування його відсутній, дано визначення поняття «кластер», розкрито переваги використання кластерної моделі, перелічено ряд можливостей туристично-рекреаційного регіону при використанні кластера, аргументовано ефективність використання кластеру в туристичній сфері. Запропоновано формування туристично-рекреаційного кластеру для підвищення конкурентоспроможності території за рахунок синергетичного ефекту, тобто підвищення ефективності роботи підприємств і організацій, що входять в кластер, стимулюванні інвестицій та розвитку нових напрямів туризму.
 
Finding approaches to improve the efficiency of tourism led to the rising popularity of new product innovation model, in which all the producers seek to unite in clusters. Worldwide experience has shown that clustering economy makes and produces a decisive influence on the process of strengthening competitiveness and accelerate innovation. In the article the need to establish the tourism cluster, as in Ukraine experience shaping his missing, given the definition of "cluster", reveals the advantages of using cluster models listed a number of possibilities of the tourism region using cluster reasonably efficient use of the cluster in the tourism sector. A formation of the tourism cluster to enhance the competitiveness of the territory due to the synergistic effect, ie increasing the efficiency of enterprises and organizations belonging to the cluster, encourage investment and the development of new tourism destinations.

Т. В. Понедільчукк. е. н., доцент, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ: СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ

T. V. PonedilchukCandidate of Economic Sciences, Associate professor, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman

INTELLECTUAL CAPITAL: THE NATURE AND METHODS OF ASSESSMENT

У статті проаналізовано значення та роль інтелектуального капіталу, а також його трактування у  працях зарубіжних та вітчизняних науковців. В статті розкрито сутність поняття «інтелектуальний капітал», як знання, вміння та досвід співробітників підприємства, що мають безпосередній вплив на розвиток організації, а також забезпечують його економічну стійкість та конкурентоспроможність. Встановлено, що структура інтелектуального капіталу включає в себе наступні елементи: людський капітал, структурний капітал та споживчий капітал. Виходячи з цього, запропоновано віднести економічну категорію «інтелектуальний капітал» до нефінансових активів. Досліджено методи оцінки ефективності інтелектуального капіталу компанії, та окреслені їх основні недоліки. Виявлено, що впровадження системи управління інтелектуальним капіталом є створення інформаційно-аналітичної бази для вирішення практичних питань стратегічного розвитку підприємства.
 
The paper analyzes the importance and role of intellectual capital and its interpretation in the writings of foreign and domestic scientists. We believe that intellectual capital is an employees’ knowledge, skills and experience, that has a direct impact on the development of enterprise, provide its economic stability and competitiveness. It was found that the structure of intellectual capital includes the following elements: human capital, structural capital and commodity capital. Therefore, it is proposed to consider the economic category of "intellectual capital" as non-financial assets. The ethods of evaluating the effectiveness of intellectual capital were researched, and their main disadvantages were outlined. It was revealed that the implementation of the management of intellectual capital system is to create information-analytical framework for solving the practical issues of strategic corporate development.

Є. В. Вакуленкоздобувач, Інститут світової економіки і міжнародних відносин

РОЛЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ В ПРОЦЕСІ СУЧАСНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЕКСПАНСІЇ ТНК

E. V. VakulenkoInstitute of World Economy and International Relations

THE ROLE OF INFORMATION IN THE CURRENT FINANCIAL EXPANSION OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS

В статті розглядається проблематика, що пов'язана з фінансовим впливом сучасних ТНК на процеси транснаціоналізації, корпоратизації та ін­форматизації в контексті набуття ними додаткових конкурентних переваг.

In the article the issues that related to the influence of modern financial TNCs in the processes of transnationalization, corporatization and information in the context of the acquisition of additional competitive advantages.

Г. Є. Павловакандидат економічних наук наук, доцент, директор навчально-наукового інституту економіки, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

G. E. PavlovaPhD, Associate Professor director of the research institute of the economy, Dnepropetrovsk State Agrarian Economics University

AREAS OF INNOVATION SAVING TECHNOLOGIES IN AGRICULTURAL SECTOR

В даний час розроблений теоретико- методологічний базис інноваційної діяльності в аграрному секторі національної економіки, є певна правова основа для розвитку інноваційних процесів як на державному, так і на регіональному рівнях, визначені основні можливі механізми та інструменти впливу на дані процеси, певною мірою розставлені пріоритети їх регулювання. Проте слід визнати, що інноваційна активність аграрного сектору залишається на досить низькому рівні, слабка зв'язок між науковими, освітніми організаціями та сільськогосподарськими товаровиробниками, система трансферту і тиражування інновацій в аграрне виробництво працюється неефективно. За нашим припущенням, причина ситуації, що склалася полягає в недосконалості організаційної структури галузевої інноваційної системи.
Запропоновано модель побудови інноваційної системи аграрного сектору національної економіки, учасниками якої є: державні органи управління аграрного сектору, розробники інновацій (НДІ та ВНЗ аграрного профілю, малі науково-технічні підприємства, фізичні особи - індивідуальні розробники), підприємства АПК, ринок інноваційних продуктів. Незважаючи на наявність декількох варіантів організації інноваційної системи в АПК України поки жоден з них не зарекомендував себе ефективно на практиці. Проблеми просування інновацій до теперішнього часу залишаються багато в чому не вирішеними, а система управління інноваційними процесами в галузі остаточно не сформованою.

Now developed a theoretical and methodological basis of innovation in the agricultural sector of the national economy, there is some foundation for the development of innovative processes at both central and regional levels, the basic instruments and possible mechanisms of influence on these processes to some extent placed their priorities regulation. However, it should be recognized that the innovative activity of the agricultural sector is rather low, weak links between scientific, educational organizations and agricultural producers, the system transfers and replication of innovations in agricultural production is operated inefficiently. According to our assumption, the reason for this situation lies in the imperfections of the organizational structure of sectoral innovation system.
Model of the innovation system at different levels of the economy can not do without its members, structural elements within it, creating mechanisms for innovation and transfer in agricultural production.
The model building innovation system of the agricultural sector of the national economy, the participants are: public authorities agricultural sector developers innovation (research institutes and universities agrarian profile, small scientific and technological enterprises, individuals - individual developers), agribusiness market innovative products. Despite the presence of several variants of the innovation system in agriculture Ukraine until none of them has proved effective in practice. Problems promote innovation so far remained largely unresolved, and the system of management of innovation processes in not fully formed.
In the growing dynamics of the aging process innovation occurs faster than during their implementation in existing inertial system. The formalization of knowledge of basic science, which in itself is inert, too long and at best takes time effective life innovation. Teaching process is always longer innovative, education transfers are outdated knowledge that determines the low productivity and lack of competitiveness professionals. Formed human vacuum, while the man (human) is the basis for the formation of innovation, and hence sustainable society (organization). Thus, the use of already functioning structures in the innovation process significantly reduces the rate of transmission of knowledge and skills that require search of innovative solutions in building organizational innovation system.

І. А. Терновакандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та менеджменту Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

ОСОБЛИВОСТІ УЗГОДЖЕННЯ СЕКТОРАЛЬНОГО ТА ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

I. A. TernovaPhD in economics, associate professor of department economy and management V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkov

FEATURES CONSENT OF SECTORAL AND TERRITORIAL DEVELOPMENT OF REGIONS

У статті розглянуті основні підходи щодо узгодження секторального та просторового розвитку регіонів. Визначено роль інтегрованих проектів розвитку регіонів: підходи «зверху вниз» (top-down) «знизу вгору» (bottom-Up). Доведено, що регіональна кластерна політика забезпечуватиме стабільне функціонування регіональних економічних комплексів та їх стійке соціально-економічне зростання з урахуванням досягнення збалансованого просторового розвитку.

The article deals with the main approaches to harmonize sectoral and territorial development of regions. The role of integrated development projects: the approach of «top-down» «bottom-up». It is proved that the regional cluster policy will ensure stable operation of the regional economic systems and their sustainable socio-economic growth in view of achieving a balanced spatial development.

О. С. Корсаковастарший викладач кафедри фінансів Донбаського державного технічного університету, м. Лисичанськ

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ СТРУКТУР РЕГІОНУ

O. S. KorsakovaPhD in department of finance Donbass State Technical University, Lysychansk

CLASSIFICATION OF TERRITORIAL-PRODUCTION STRUCTURE OF THE REGION

У статті досліджена система класифікації регіональних територіально-виробничих структур з позиції їх економічної ефективності та конкурентоспроможності.

This article explores the classification system of regional territorial and industrial structures from the standpoint of economic efficiency and competitiveness.

В. Р. Купчаккандидат экономических наук, Доцент кафедры международной экономики, маркетинга и менеджмента Ивано-Франковского учебно-научного института менеджмента Тернопольского национального экономического университета

МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ЭНЕРГОСФЕРЫ УКРАИНЫ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

V. M. Kupchakcandidate of economic Sciences, associate professor of the chair « International Economics, marketing and management» of Ivano-Frankovsk training and research Institute of management of Ternopol national economic University(Ukraine)

METHODOLOGY OF MANAGEMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENERGOSFERY OF UKRAINE AT THE REGIONAL LEVEL

В статье рассмотрены особенности методологии управления инновационным развитием энергосферы регионов. Предложены положения позволяющие оценивать эффективность реализации стратегии управления инновационным развитием энергосферой в интересах регионов. Рассмотрена сущность и инфраструктура потенциальной энергоэффективной сети предприятий. Представлен анализ и прогноз влияния инновационных преобразований на развитие энергосферы Украины. Приведены данные экспертного опроса (400 экспертов из 14 регионов Украины), которые показали оценку современного состояния вопросов управления инновационным развитием в своей организации, своем регионе и в стране в целом.

In the article the peculiarities of methodology of management of innovative development of energosfery regions. The proposed provisions to measure the effectiveness of implementation of the strategy of innovative development of the energy sphere in the interests of the regions. We consider the nature and potential infrastructure, energy-efficient enterprise network. Presents the analysis and prediction of the effects of innovative changes on the development of energosfery of Ukraine. The data of the expert survey (400 experts from 14 regions of Ukraine), which showed the assessment of the current state of management of innovative development in their organization, their region and in the country as a whole.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"