Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 6, 2013

О. Ю. Біленькийд. е. н., доцент, професор кафедри маркетингу та комерційної справи, Донецький національний університет імені Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк

ІННОВАЦІЙНІ ОРІЄНТИРИ В ПРОЦЕСАХ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

О. Y. BilenkyiDoctor of Economics, associate professor, professor department of marketing and business case Donetsk national university of economy and trade of a name of Mikhail Tugan-Baranovsky, Donetsk

INNOVATIVE LANDMARKS IN THE PROCESS OF DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS: A REGIONAL PERSPECTIVE

У статті розглянуто інноваційні орієнтири оцінки потенціалу проекту розвитку підприємства з урахуванням значимості підтримки й регулювання інноваційних проектів малого й середнього інноваційного бізнесу. Удосконалено багатокритеріальну модель оцінки інноваційного потенціалу проекту, орієнтовану на врахування інтересів суб'єктів на рівні галузей і регіонів.

In the article the innovative capacity assessment guidelines of the project development of the company, considering the importance of support and management of innovative projects of small and medium-sized innovative businesses. Improved multi-criteria evaluation model innovation potential of the project, focused on the interests of the subjects at the level of industries and regions.

О. В. Капустяндоктор ф. м. наук,професор кафедри математичного моделювання економічних систем, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. КиївК. О. Груздевастудентка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

ЯКІСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ТОБІНА З УРАХУВАННЯМ ГРОШОВОГО ОБМІНУ

O. KapustyanDr. Phys.–Math., professor of mathematical modeling of economic systems, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", KievK. O. GruzdevaStudent, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kiev

QUALITATIVE RESEARCH TOBIN MODEL OF ECONOMIC GROWTH BASED ON MONEY EXCHANGE

Стаття присвячена розгляду моделі Тобіна ,яка описує макроекономічну поведінку населення та дає уявлення про доцільну можливу реакцію фінансової та грошової політики держави. На відміну від Солоу, Тобін враховував ще один економічний параметр- інфляцію. До того ж, у моделі Солоу збереження негайно переводилися у форму фізичного капіталу. Тобто фізичний капітал- єдина форма багатства, яка існувала. Тобін же вважав, що реальне багатство складається з двох складових: фізичного капіталу та реальних грошей. Також у моделі Тобіна частина збереження присвячена накопиченню. В роботі було проаналізовано стаціонарні стани системи. Було доведено існування та єдність положення рівноваги. При більш детальному розгляданні було виявлено, що єдиним положенням рівноваги відображається фазовим портретом типу «сідло» . Далі були розглянуті чисельні приклади із графічним зображенням поведінки системи в околі положення рівноваги, які відображають справедливість математичних розрахунків.Подальший розляд моделі передбачає дослідження узагальненої моделі Тобіна.

The article is devoted to the Tobin model that describes the macroeconomic behavior of the population and provides insight into the possible reaction of reasonable financial and monetary policy. Unlike Solow, Tobin took into account another option-economic inflation. In addition, the Solow model save immediately translated into a form of physical capital. That physical capital-the only form of wealth that existed. Tobin also believed that real wealth consists of two components: physical capital and real money. Also, the model is dedicated to the preservation of the Tobin accumulation. The paper analyzed the stationary states of the system. It was proved the existence and unity of the equilibrium. A more detailed contemplation it was found that only the equilibrium phase shows a portrait of the "saddle". Further examined numerous examples of graphical representation of system behavior in the vicinity of the equilibrium that reflect fairness rozrahunkiv.Podalshyy rozlyad mathematical model involves the study of the generalized Tobin model.

О. І. Андруськ. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

МОТИВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПЕРСОНАЛУ

О. І. Аndrusк. е. s., associate professor of department of economy and enterprise, National technical university of Ukraine the "Kyiv polytechnic institute"

THE MOTIVATION FACTORS OF MANAGEMENT OF PERSONNEL ACTIVITY

У роботі проаналізовано мотиваційний аспект управління діяльністю персоналу, який підвищує ефективність господарської діяльності підприємства в умовах ринку. Науковий аналіз проблеми мотивації персоналу дозволив виявити систему мотиваційних чинників, як сукупність потреб, мотивів та стимулів працівників до продуктивної професійної діяльності. Узагальнено також зовнішні, внутрішні та соціальні чинники мотивації працівників підприємства та обґрунтовано доцільність їх органічного поєднання.

The motivation factors of management of personnel activity are in-process analysed and generalized, that influence on efficiency of economic activity of enterprise in the conditions of market. the scientific analysis of problem of motivation of personnel allowed to generalize factors and types of motivational influence on the workers of enterprise and expediency is reasonable them organic combination.

Д. Д. Третякк.э.н., ассистент кафедры страхования и риск-менеджмента, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, г. Киев

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЩЕОБЯЗАТЕЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В УКРАИНЕ

D. D. Tretiakcandidate of economic science, assistant professor of the insurance and risk management department, Taras Shevchenko National University of Kyiv

EVALUATION OF INDICATORS OF THE EFFECTIVENESS OF OBLIGATORY STATE SOCIAL INSURANCE IN UKRAINE

Для определения эффективности развития общеобязательного государственного социального страхования проведены расчеты уровня страховых выплат на душу населения, темпов роста страховых выплат, соотношения страховых выплат фондов общеобязательного государственного социального страхования и социальных доходов в динамике за среднесрочный период, коэффициента замещения как соотношения размера пенсии и заработной платы. По итогам исследования данных показателей предложены основные пути повышения эффективности их расходования.

To determine the effectiveness of obligatory state social insurance, the level of social insurance payments per capita, the growth rate of social insurance payments, the ratio of social insurance benefits fund of obligatory state social insurance and dynamics of social incomes for the medium term, a replacement ratio as the ratio of the size of pensions and wages are calculated. According to the research of these indicators the basic ways of improving the efficiency of their spending are suggested.

В. В. Токарк. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

РОЛЬ ДЕРЖАВИ ПРИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ НА МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ РИНКАХ

V. V. TokarPhD in Economics (Candidate of Sciences), Readership, Associate Professor of the International Finance Department, SHEI “Vadym Hetman Kyiv National Economic University”, Kyiv

THE ROLE OF THE STATE RESTRUCTURING LIABILITIES OF THE PRIVATE ECONOMIC SECTOR AT INTERNATIONAL FINANCIAL MARKETS

Автором проведено аналіз особливостей залучення ресурсів представниками приватного сектору економіки України на міжнародних фінансових ринках та проведення реструктуризації заборгованості у випадку її прострочення. У статті розглянуто вплив комерційної заборгованості на стабільність функціонування держави в цілому. Автором окреслено напрями налагодження взаємодії між приватним і державним секторами економіки з метою покращення умов реструктуризації заборгованості на міжнародних фінансових ринках. У статті наведено шляхи стимулювання кредитування реального сектору економіки України за рахунок залучення ресурсів на міжнародних фінансових ринках. Автором доведено, що такий підхід дозволить зменшити спекулятивну складову на українському фінансовому ринку в цілому, та на його валютній складовій зокрема. У статті аргументується необхідність розширення участі держави у випадку реструктуризації заборгованості на міжнародних фінансових ринках. У статті окреслено перспективи подальших досліджень проблематики реструктуризації зовнішньої заборгованості з урахуванням пріоритетів розвитку української соціально-економічної системи.

The author analyzes of borrowing resources at international financial markets by Ukrainian private economic sector representatives and restructuring their liabilities if they expired. The article considers the influence of commercial liabilities on the state functioning stability. The author outlines directions of adjusting of co-operation between the private and state sectors of economy with the purpose of improvement of terms of liabilities restructuring at international financial markets. The article reveals the ways of stimulation of the Ukrainian real sector of economy crediting using the resources borrowed at international financial markets. The author proves that such approach allows to decrease a speculative constituent at the Ukrainian financial market as a whole, and at its monetary element in particular. The article argues the necessity of expansion of participation of the state in case of liabilities restructuring at international financial markets. The article outlines prospects of subsequent researches of external debt restructuring taking into account priorities of development of the Ukrainian socioeconomic system.

О. В. Золотарьовак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. ДніпродзержинськТ. М. Нікітінастарший викладач кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. ДніпродзержинськТ. А. Лотоцькамагістрант кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕДУРИ КОНТРОЛЮ ЗА ВИТРАЧАННЯМ КОШТІВ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ

O. V. ZolotaryovaPh. D., associate Professor, associate Professor of Department of finances and credit, Dneprodzerzhinsk State technical university, DneprodzerzhinskT. M. Nikitinasenior lecturer, Department of finances and credit, Dneprodzerzhinsk State technical university, DneprodzerzhinskT. A. Lotockayamaster student, Department of finances and credit, Dneprodzerzhinsk State technical university, Dneprodzerzhinsk

FEATURES OF PROCEDURE OF CONTROL OF USE OF FUND OF SOCIAL INSURANCE FROM TEMPORARY DISABILITY AND A WAY OF ITS IMPROVEMENT

В статті розкриваються специфічні особливості процедури контролю за витрачанням коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в Україні, спираючись на нормативну базу; наводяться статистичні дані, які характеризують контрольно-ревізійну роботу даного фонду; виділяються основні напрями вдосконалення зазначеної процедури.

In article specific features of procedure of control of an expenditure of fund of social insurance from temporary disability in Ukraine reveal, leaning on regulatory base; statistical data which characterize control and auditing work of this fund are provided; the main directions of improvement of noted procedure are allocated.

В. Г. Потапенкок. геогр. н., головний консультант відділу екологічної та техногенної безпеки, Національний інститут стратегічних дослідженьД. С. Бірюковк. т. н., старший консультант відділу екологічної та техногенної безпеки, Національний інститут стратегічних досліджень

ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА В СИСТЕМІ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

V. G. Potapenkocand. geography sciences, chief consultant of Ecology and Technogenic Safety department, National institute for strategic studiesD. S. Biriukovcand. tech. sciences, senior consultant of Ecology and Technogenic Safety department, National institute for strategic studies

ENVIRONMENTAL COMPONENT IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY INDICATORS

У статті запропоновано вдосконалення системи показників економічної безпеки держави шляхом включення групи екологічних показників. Проведені розрахунки інтегрального показника економічної безпеки з врахуванням показників екологічної сфери як в адитивній, так і в мультиплікативній формах. Здійснено порівняння отриманих результатів із значеннями інтегрального показника, обчисленого за чинною методикою Мінекономрозвитку.

In this paper we propose to improve the system of economic security indicators by including a group of environmental performance indicators. The Integral Index of Economic Security (IIES) including environmental performance indicators were calculated in additive and multiplicative forms. These results were compared with the values of the IIES calculated by methodology of Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine.

В. П. Гмиряк. е. н., доцент кафедри банківської справи, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ РЕГІОНУ

Victoria GmiryaPhD, associate professor, associate professor of chair of banking University of Banking of the National Bank of Ukraine, Cherkassy’s Institute of Banking

CREDIT POTENTIAL INVESTMENT BANKING SECTOR AREA

В статті розглянуто питання розвитку кредитно-інвестиційного потенціалу банківського сектору регіону. Визначено основні проблеми, які пов’язані з формуванням ресурсної бази банків для довгострокового кредитування галузей економіки регіону. Розроблено пропозиції щодо капіталізації ресурсної бази банків за рахунок використання економічних методів та важелів.

The paper considers the issue of credit and investment potential of the region's banking sector. The main problems relate to the resource base for long-term lending bank of industries in the region. The proposals regarding the capitalization of banks resources through the use of economic methods and instruments.

Н. Л. Шишковак. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, ДВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ

АНАЛІТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИБОРУ АКТУАЛЬНИХ НАПРЯМІВ ІНВЕСТИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА

N. L. ShishkovaAssociate Professor of Accounting and Auditing, National Mining University, Dnipropetrovsk

ANALYTICAL APPROACHES TO THE SELECTION OF ACTUAL INVESTMENT COMPANY

Стаття містить аналіз літературних джерел з проблеми управління санацією. Розроблена концепція санації реального підприємства. Визначені стратегії вугільного підприємства, що функціонує в кризових умовах, та проведено їх аналіз. Основні результати використано на вугільному підприємстві.

The analysis of literature on problem of sanative management takes place in the thesis. The scheme of sanative conception at the real enterprise are worked out. The strategies of the coal-mining enterprises in crisis conditions are offered, the analysis by each from the strategies is given. The main results of the thesis are adopted at the coal-mining enterprise.

Л. Г. Олейніковак. е. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу фіскальної політики, податкових та митних платежів ДННУ «Академії фінансового управління» (м. Київ)

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК ТОВАРУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИУКРАЇНИ

L. G. OleinikovaPh.D.,Senior Fellow, Head of Department fiscal policy, tax and customs duties "Academy of Financial Management" (Kyiv)

FEATURES OF INTELLECTUAL PROPERTY AS A COMMODITY IN TODAY'S ECONOMY OF UKRAINE

В статті викладено погляди вітчизняних авторів на механізми комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності в Україні. Визначено особливості та властивості інтелектуальної власності як товару в умовах ринкової економіки.

The views of local authors on the commercialization mechanisms of intellectual property in Ukraine are described. The intellectual property features and properties as a commodity in a market economy are determined.

О. Р. Жидяккандидат економічних наук, доцент, докторант Науково-дослідного фінансового інституту ДННУ "Академії фінансового управління" Міністерства фінансів України

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР АГРАРНОЇ СФЕРИ

O. R. ZhydyakCandidate of Economic Sciences, associate professor Doctoral candidate of the Research Financial Institute of the State Educational and Scientific Establishment “Academy of Financial Management” of Ministry of Finances of Ukraine

PERFECTION OF SYSTEM TAXATION ENTERPRISE STRUCTURES OF AGRARIAN SPHERE

Виявлено недоліки функціонування та обґрунтовано перспективні напрямки вдосконалення податкової системи України. Визначено комплекс податкових засобів стимулювання інвестиційної активності та основні напрямки формування ефективної податкової політики аграрних підприємств.

Revealed shortcomings operation and substantiated perspective directions to improve the tax system of Ukraine. Been determined complex of tax funds promote investment activity and basic directions forming efficient tax policies agrarian enterprises.

Р. В. Довбушекономіст фінансового відділу, Український Католицький Університет, м. ЛьвівЛ. Д. Тимошевськак. е. н., доцент, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. КиївТ. В. Легкастудентка 4-го курсу Львівської державної фінансової академії, м. Львів

МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ РОЗДРІБНОГО ТОВАРООБІГУ ТА ЙОГО ЗВ’ЯЗОК ІЗ ЧИСЕЛЬНІСТЮ НАСЕЛЕННЯ

R. Dovbushaccountant officer, Ukrainian Catholic University, LvivL. TymoshevskaPh.D., Associate Professor, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, KyivT. Lehkastudent of 4th year, Lviv State academy of Finance, Lviv

MACROECONOMIC ASPECTS OF RETAIL TRADE AND ITS RELATIONSHIP WITH THE POPULATION

Розкривається макроекономічний аспект роздрібної торгівлі. Аналізується зв’язок її товарообігу із чисельністю населення.

Disclosed macroeconomic aspect of retail. Analysed impact of the country's population on retail turnover.

В. П. Колесніковк. е. н., доцент кафедри економіки промисловості та організації виробництва, Український державний хіміко-технологічний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ОБСЯГ ВИТРАТ ІНФРАСТРУКТУРНОЇ СКЛАДОВОЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В ХІМІЧНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

V. P. KolesnikovPh.D., assistant professor of industrial economics and organization of production, Ukrainian State University of Chemical Technology

INVESTIGATION OF FACTORS INFLUENCING THE EXPENDITURE COMPONENT OF RAILWAY INFRASTRUCTURE IN THE CHEMICAL INDUSTRY

Проаналізовано фактори впливу на обсяг витрат інфраструктурної складової залізничного транспорту в хімічній промисловості. Розглянуто дії світових чинників що впливають на рівень витрат при сучасному рівні розвитку виробництва.

Factors of influence on the amount of infrastructure spending component of rail transport in the chemical industry. Considered of global factors that influence the level of expenditure at the present level of production.

І. В. Тюхак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національний університет харчових технологій, м. КиївР. В. Рудніцькастудентка, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ УМОВ ПЛАТЕЖУ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

I. V. TykhaCandidate of Economic Sciences, docent, Department of International Management, National University of Food Technologies, KyivR. V. RudnitskaStudent, National University of Food Technologies, Kyiv

RATIONALE PAYMENT TERMS IN FOREIGN TRADE ACTIVITY

В статті охарактеризовано умови платежу при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Визначено основні фактори, що впливають на їх вибір. Надано рекомендації щодо раціонального вибору умов платежу.

The article describes the payment terms in foreign trade activity. Defined the main factors influencing their choice. Provided the recommendations on the rational choice of payment terms.

Н. В. Тарельникст. викладач кафедри фінансів, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

N. V. TarelnykSenior Lecturer of Finance Department, Sumy National Agrarian University, Sumy

FOREIGN EXPERIENCE OF INSURANCE RISKS IN AGRICULTURE

У статті представлено результати дослідження зарубіжного досвіду страхування ризиків в аграрній сфері.

This article contains the results of a study of foreign experience of insurance risks in agriculture.

К. Ю. Соколюкаспірантка кафедри економіки, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ – СПЕЦИФІЧНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РЕСУРС АПК

K. Y. SokolyukPostgraduate Department of Economics, Uman’ National University of Horticulture, Uman

HUMAN CAPITAL - SPECIFIC RESOURCE INVESTMENT APС

Дана стаття присвячена дослідженню інвестування людського капіталу в цілому та окремих етапів його формування. Обґрунтовано сутність людського капіталу як специфічного інвестиційного ресурсу АПК, який має двоїстий характер по відношенню до процесу інвестування та характеризується специфічними властивостями. Особлива увага у статті приділяється виділенню основних етапів формування людського капіталу та його інвестиційного забезпечення.

This article focuses on the study of human capital investment in general and certain stages of its formation. The essence of human capital as a APC specific investment resources, which has a dual character according to the investment process and is characterized by specific properties is grounded. The article particular attention is paid to highlightingof of the main stages of human capital and its investment security formation.

Л. О. Зайцевааспірантка кафедри економічної теорії та прикладної статистики, ДЗ "Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка", м. Луганськ

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

L. O. Zajtzevagraduate of department of economic theory and applied statistics, Luhansk Taras Shevchenko National University, Luhansk

ANALYSIS OF EFFECTIVE USING OF ECONOMIC POTENTIAL OF ENTERPRISE

У статті узагальнено наукові підходи до визначення поняття "економічний потенціал", розглянуто складові потенціалу підприємства.

In article are summarized the scientific approaches to the definition of "economic potential". The components of the business potential of enterprise are cconsidered.

Ю. І. Опанасюкаспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

ІНСТРУМЕНТАРІЙ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Yu OpanasiukPostgraduate, Kyiv National University of Trade and Economics

TOOLS FOR MANAGING ENTERPRISE'S COMPETITIVENESS

З’ясовано стратегічні і тактичні цільові орієнтири управління конкурентоспроможністю підприємства, окреслено умови її зростання, обґрунтовано динамічні співвідношення факторних показників впливу на детермінанти конкурентоспроможності. Визначено можливі результати управління за різних варіантів конфігурації складових посилення продукційно-виробничої конкурентоспроможності підприємства.

Found out strategic and tactical targets competitiveness management company, outlined the conditions of its growth, reasonably dynamic correlation factor performance impact on the determinants of competitiveness. Definitely possible outcomes of different management options for configuration components enhance productive and industrial competitiveness.

О. С. СердюкДонецький національний технічний університет, м. Донецьк

ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ НАЙБІЛЬШ ОПТИМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У ВУГІЛЬНІЙ ГАЛУЗІ

O. S. SerdyukPhD student, Donetsk state technical university, Donetsk

APPROACH TO DETERMINE THE MOST OPTIMAL MODEL OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS IN THE COAL INDUSTRY

У статті запропонований підхід до визначення найбільш оптимальної форми державно-приватного партнерства для вуглевидобувних підприємств. Даний підхід базується на сукупному аналізі факторів, які в тій чи іншій мірі впливають на роботу підприємств. На основі отриманих результатів, формується остаточне рішення про використання окремої форми для умов конкретного підприємства.

This paper proposes an approach to the determination of the most appropriate forms of public-private partnership for the coal mines. The approach is based on the combined analysis of the factors that are more or less affect the performance of the company. Based on these results, formed the final decision to use a separate form for the conditions of a certain company.

О. Б. Тисякстудент, IV курс, економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ КОРПОРАТИВНИХ ОБЛІГАЦІЙ В УКРАЇНІ

O. B. Tysyakstudent, IV course, economics faculty, Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE PECULIARITIES OF FUNCTIONING OF CORPORATE BONDS MARKET IN UKRAINE

У статті розглянуті основні етапи становлення ринку корпоративних облігацій в Україні. Здійснено аналіз сучасного стану та загальних тенденцій розвитку даного ринку, що свідчать про його зростаючу роль в економіці.

The article deals with the main stages of corporate bonds market development in Ukraine. The current state and common trends of this market are analyzed that evidences about its increasing role in economy.

Ю. М. Сафоновд. е. н., професор, академік АЕН України, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»В. Г. Євтєєваздобувач, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ЖИТЛОВА СФЕРА В УКРАЇНІ: СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Y. SafonovDoctor of Economics, Professor, Academy of Economic Sciences of Ukraine State university "Kyiv National Economic University named Vadym HetmanV. Evteevaаpplicant, State university "Kyiv National Economic University named Vadym Hetman

RESIDENTIAL AREA IN UKRAINE: CURRENT STATE AND TRENDS

У статті досліджено особливості ринку житла, його місце та роль у соціально-економічному розвитку країни. Проаналізовано первинний та вторинний ринки житла; розкрито категорію “житло” через взаємодію ринку житлових послуг та ринку житлового фонду.

The article studies the characteristics of the housing market, its place and role in the socio-economic development. Analysis of primary and secondary housing markets, disclosed the category of "home" through the interaction of market housing services and market housing.

С. В. Коковіхінд . с. - г. н., професор, завідувач кафедри організації виробництва і агробізнесу, Херсонський державний аграрний університет, м. ХерсонН. С. Танклевськад. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, Херсонський державний аграрний університет, м. ХерсонН. В. Кириченкоаспірант, Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ЗРОШУВАНИХ МЕЛІОРАЦІЙ НА ЛОКАЛЬНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ

S. V. Kokovihindoctor of agricultural sciences, professor, head of department of production and agribusiness Kherson State Agrarian University, KhersonN. S. TanklevskaDoctor of Economics, Professor, Head of department of Finance, Kherson State Agrarian University, KhersonN. V. Kirichenkoa graduate student, Kherson State Agrarian University, Kherson

INNOVATIVE APPROACHES TO DEVELOPMENT RECLAMATION ON IRRIGATED LANDS AT LOCAL AND REGIONAL LEVELS

В статті наведено результати досліджень з організації та управління виробничим процесом на зрошуваних землях півдня України. Запропоновані заходи з підвищення ефективності використання зрошуваних земель шляхом об’єднання окремих землевласників дрібних фермерських господарств в асоціацій водокористувачів, що забезпечить можливість використовувати технічні засоби зрошення з максимальною продуктивністю, вирішувати питання охорони елементів зрошуваних систем, проводити їх реконструкцію та ремонтні роботи.

In the article are resulted of researches for organizations and production process controls on the irrigated earths of the South Ukraine. Measures are offered on the increase of efficiency of the use of the irrigated earths by association of the separate landed interests of shallow farmer economies in associations of water-user, that will provide possibility to use the hardwares of irrigation with the burst performance, to decide the questions of guard of elements of the irrigated systems, to conduct their reconstruction and repair works.

Е. М. Забарнадоктор економічних наук, професор, завідуюча кафедрою економічних систем і маркетингу, Одеський Національний Політехнічний Університет, м. ОдесаК. О. Кірнесенкостудентка, Одеський Національний Політехнічний Університет, м. Одеса

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА В СФЕРІ РЕКЛАМНОГО БІЗНЕСУ

E. M. ZabarnaDoctor of Economics, Professor, Head of the cathedra of Economics and Marketing, Odessa National Polytechnic University, OdessaK. O. Kirnesenkostudent, Odessa National Polytechnic University, Odessa

QUALITY CONTROL OF PRODUCTION ENTERPRISE IN ADVERTISING BUSINESS

В статті розглянуто модель якості послуг, що надаються рекламними агентствами. Описані основні вимоги до очікуваної якості послуг, описано «розриви» або розбіжності оцінок, які є причиною незадоволеності клієнтів послугами, що надаються.

The article describes a model of quality services which are provided by an advertising agencies. We describe the basic requirements for the expected quality of the services "gaps" or differences estimates that are the cause of customer dissatisfaction with services rendered.

В. В. Тарасовад. е. н., доцент, професор кафедри економіки природокористування та менеджменту лісового господарства, Житомирський національний агроекологічний університет

ГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ ПРИ ОЦІНЦІ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

V. V. TarasovaDr. of Science in Economics, associate professor, professor of environmental economics and management of forestry, Zhitomir National Agroecological University

THE GRAPHIC METHOD OF RESEARCH AN THE ECOLOGICAL STATE OF ENVIRONMENT

У статті розглянуто наукові основи теоретичних і прикладних питань, пов'язаних з методологією й побудовою статистичних діаграм і їхнім застосуванням при різних статистичних методах обробки й аналізу еколого-економічної інформації. Приведено приклади побудови й аналізу точкових, структурних, стовпчикових та комбінованих багатостовпчикових діаграм. Розроблено пропозиції щодо використанню даної статті не тільки як наочний посібник, але і як довідник, що буде корисним усім, хто у своїй професійній роботі широко використовує графічні зображення.

The paper highlights the scientific principles of the theoretical and applied problems related to the methodology and constructing statistical diagrams and their use under various statistical methods of processing and analysis of ecological and economic information. The examples of constructing and the analyzing pointwise, structural, barwise and integrated multi-bar diagrams are presented. The author offers suggestions related to the use of the given paper not only as a visual aid, but also as a guide which would be useful for those who use widely graphic images in their professional activities.

С. О. Шутздобувач, Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

ПЛАНУВАННЯ І БЮДЖЕТУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

S. O. ShootPostgraduate, Scientific-research economic institute, Ministry of economic development and trade of Ukraine

PLANING AND BUDGETING OF PUBLIC CAPITAL INVESTMENTS ON LOCAL LEVEL

Стосовно капітальних вкладень розглядаються процедури складання і виконання видаткової частини місцевих бюджетів. З точки зору управління інвестиційним процесом, показано недосконалість і взаємну відірваність процесів планування і бюджетування, обґрунтовано пропозиції щодо науково-методичного забезпечення управління державними капітальними вкладеннями на місцевому рівні.

Regarding investments, procedures of composing and executing of local budgets expenses are discussed. In terms of the investment process, imperfection and mutual isolation of planning and budgeting is shown, proposals as to scientific and methodological provision of state capital investments management at the local level are justified.

О. І. Тимченкостарший викладач кафедри прикладної економіки, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. I. Tymchenkosenior lecturer, department of applied economics, National University of Food Technologies, Kyiv

PECULIARITIES OF ANALYSIS OF THE FINANCIAL PERFORMANCE OF SMALL ENTERPRISES

Стаття присвячена дослідженню особливостей існуючих підходів щодо здійснення аналізу фінансових результатів суб’єктів господарювання, вивченню інформаційної бази аналізу фінансових результатів малих підприємств та визначенню напрямків удосконалення методики проведення аналізу фінансових результатів на малих підприємствах.

The article is devoted to the investigation of the peculiarities of the existing approaches to analyzing the financial results of entities, the study of data base analysis of the financial performance of small enterprises in the sector and improving the methods of analyzing financial performance at small enterprises.

А. В. Войтюкк. е. н., молодший науковий співробітник, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

A. V. VoitiukPh.D., Associate Research Fellow, National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economics"

FINANCIAL SUPPORT FOR THE AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY OF UKRAINE

Розглянуто рівень та визначено ефективність фінансового забезпечення аграрного виробництва України в сучасних умовах господарювання.

It explores and defines the financial performance of agricultural production in Ukraine in the contemporary economy.

С. В. Онікієнкок. е. н., докторант кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ФІНАНСИ

S. V. OnikiienkoCandidate of Economic Science, doctoral candidate of Bank Investment Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

REGULATION OF FINANCIAL MARKETS AND FUNCTIONAL FINANCES

Досліджено природу функціонування системи фінансового посередництва, визначено її цілі і функції. Для вирішення існуючих регуляторних суперечностей з метою підвищення ефективності фінансового сектору запропоновано у якості альтернативи традиційному інституціональному регулюванню використати концепцію функціонального регулювання.

It was researched the nature of financial intermediation system’s functioning and identified its aims and functions. To solve the existing regulatory conflict for the increasing financial sector’s effectiveness it is proposed to use the concept of functional regulation as an alternative to the traditional institutional regulation.

В. В. Кужельвикладач кафедри «Менеджмент організацій», ПВНЗ «Херсонський економічно-правовий інститут»

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

V. V. Kuzhellecturer in "Management", PVNZ "Kherson Economics and Law Institute"

STATE SUPPORT ECONOMIC DEVELOPMENT AGRICULTURAL SECTOR

Проаналізовано діючу систему та механізми державної підтримки, стан розвитку аграрної сфери економіки. Викладено пропозиції щодо удосконалення напрямів і механізмів державної фінансової підтримки сільськогосподарської галузі, зокрема через вибір пріоритетів, концентрацію фінансових і матеріальних ресурсів на стратегічних напрямах з урахуванням подолання кризових явищ та адаптації підтримки до вимог СОТ.

Operating system and mechanisms of state support is analyzed in the article, consisting of agrarian sphere of economy. Suggestions are expounded in relation to the improvement of directions and mechanisms of state sponsorship of specific industry which agriculture is, in particular through the choice of primary priorities, concentration of financial and financial resources on strategic directions account overcoming the phenomena of crises and adaptation of support to the requirements of WTO. of their forming; evaluation of risks of the additional bringing in of resources.

Г. Є. Бабенковикладач кафедри економіки та управління національним господарством Одеського національного економічного університету, Одеса

ВПРОВАДЖЕННЯ СЦЕНАРІЇВ ПРОВЕДЕННЯ ЗМІН НА КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

А. Е. Babenkoteacher of Department of Economics and Management of National Economy Odessa National Economic University, Odessa

CONDITIONS OF SCENARIOS OF CHANGES IN UTILITIES

У статті розглядаються питання проведення організаційних змін на комунальних підприємствах, їх класифікація та можливі сценарії проведення змін в залежності від стану зовнішнього середовища та стану підприємства. Систематизовано теорії відомих дослідників щодо сутності процесного підходу при проведенні організаційних змін. Визначається послідовність впровадження організаційних змін на комунальних підприємствах. Надається аналіз можливих сценаріїв та умови їх впровадження.

The article examines the organizational changes in the utilities, the classification of organizational changes and the possible scenarios for changes depending on the state of the environment and the company. A systematic account of the theory of well-known researchers on the nature of the process approach for organizational change. Determined the sequence of the implementation of organizational changes at the municipal enterprises. The analysis of possible scenarios and their conditions of use.

Ю. В. Шморгунасистент кафедри банківських інвестицій, Київський національний економічний університет ім.. Вадима Гетьмана, м. Київ

СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ БАНКУ В ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ

Yu. V. Shmorgunassistant of Bank Investment Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

THE SPECIFICITY OF THE FUNCTIONS OF THE BANK IN THE PROCESS OF PROJECT FINANCE

В статті досліджуються функції банків при здійсненні проектного фінансування. Зроблено порівняння функцій банку через виокремлення специфіки проектного фінансування та банківського інвестиційного кредитування.

This paper examines the function of banks in the implementation of project financing. We made an analysis based on comparing functions through bank separation specific project finance and bank lending investment.

А. В. Завірюхапошукач , Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», м. Луцьк

РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТУ ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

A. V. Zaviryuhaseekers, Lutsk institute of Human Development University “Ukraine”, Lutsk

REGULATION OF EXPORT OF POULTRY PRODUCTS IN A GLOBALIZING

У статті розглянуто основні проблеми української економіки. зокрема птахівничої галузі. Проаналізована юридична база щодо євроінтеграції. Запропоновано напрями спільної аграрної політики, завдяки яким відбудеться підвищення рівня сільськогосподарського виробництва.

The article deals with the basic problems of the Ukrainian economy particularly poultry industry. Analyzed the legal framework for European integration. Directions common agricultural policy, through which will increase agricultural production.

Н. В. Зубстудентка 4 курсу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ГРУП НА РИНКУ УКРАЇНИ

N. V. Zub4-th year student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

EVALUATION OF THE PERFORMANCE OF INTERNATIONAL FINANCIAL GROUPS IN THE UKRAINIAN MARKET

У статті наведено порівняльний аналіз результативності різних міжнародних фінансових груп на ринку України та розроблено низку рекомендацій щодо покращення середовища функціонування міжнародних фінансових груп на рівні держави. Надано оцінку результативності діяльності конкретної міжнародної фінансової групи на основі найбільш важливих показників ефективності.

The article presents the comparative analysis of the performance of different international financial groups in the Ukrainian market. A number of recommendations on the improvement of environment of international financial groups at the state level is given. The performance of a particular international financial group is estimated with the use of the most important effectiveness indicators.

І. С. Гурськак. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ НА РИНКУ ТВАРИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

I. S. HurskaDocent of department of economic enterprises separated subdivision of NUBIP Ukraine «Berezhany agricultural institute»

ORGANIZATIONALLY ECONOMIC TERMS OF FUNCTIONING OF AGROCULTURAL GROUPS AT MARKET OF ANIMAL HUSBANDRY

В статті розглянуто організаційно-економічні умови функціонування сільськогосподарських підприємств-виробників продукції тваринництва на регіональному ринку. Досліджено сучасний стан тваринництва, визначено основні напрями розвитку галузі на прикладі Тернопільської області в умовах ринкових трансформацій.

In this article shows organizationally-economic conditions of functioning agricultural enterprises which are the animal husbandry at regional market. The modern state of animal was researched, the main directions for development of industries were defied in a market transformation on the example of agricultural enterprises of the Ternopil region.

О. А. Авласенкоcт. викладач кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, Міжнародний гуманітарний університет, м. Одеса

ПРОБЛЕМАТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ВИНОГРАДУ БОЛГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ПРОГНОЗИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

E. A. AvlasenkoLecturer, Department of Economics and International Economic Relations, International Humanitarian University, s.Odessa

PROBLEMS OF ECONOMIC EFFICIENCY OF GRAPE BELGOROD DISTRICT OF ODESSA REGION: FORECAST AND OPPORTUNITY

У статті розглядається сучасний стан виноградарсько-виноробного виробництва, яке гостро потребує систему державного регулювання, зовнішнього і внутрішньогосподарського механізму управління та ефективного формування ринкових законів.

The article discusses the current state of wine grapes in production, which is in dire need of the system of State regulation external and intra-farm management mechanism and effective mechanism of formation of market laws.

Є. В. Андрієвськааспірантка Одеського національного економічного університету, Одеса

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО РЕСТРУКТУРУЮТЬСЯ

Y. V. Andriyevskapost-graduate Odessa state economic university

MANAGING INNOVATION RESTRUCTURED ENTERPRISES

У статті розглядаються питання управління інноваційною діяльністю підприємства машинобудування при проведенні реструктуризації. Визначені типи реструктуризації підприємств машинобудування з точки зору створення нового бізнесу, що виникає при реструктуризації. З метою вибору моделі реструктуризації підприємств машинобудування проведено аналіз інноваційно-інвестиційних проектів та програм підприємств Одеської області. Обґрунтовано, що для збереження існуючого вектору розвитку, спрямованого на інноваційну діяльність, необхідно в процесі реструктуризації підтримувати ідею відкритого розвитку.

The article discusses innovation management engineering enterprises in restructuring. The types of enterprise restructuring engineering from the point of view of creating a new business, there is in the restructuring. In order to select the model of enterprise restructuring engineering analysis of innovation and investment projects and programs enterprises Odessa area. It is proved that, to maintain the existing vector of development to innovation, it is necessary in the process of restructuring to support the idea of open development.

Є. Ю. Попкоаспірантка, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ АСПЕКТИ ВИБОРУ ОЦІНКИ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

Ye. Yu. Popko

FUNDAMENTAL ASPECTS OF THE CHOICE OF EVALUATION IN ACCOUNTING

Стаття присвячена дослідженню варіабельності вартісного вимірювання в бухгалтерському обліку. Метою статті є з’ясуванню фундаментальних аспектів вибору оцінки в обліковій системі. В статті виділяються і описуються характерні особливості впливу теорії вартості на використання певного виду оцінки бухгалтерському обліку. На основі аналізу ключових положень трудової теорії вартості та теорії граничної корисності обґрунтовано залежність вибору застосовуваної в бухгалтерському обліку оцінки від зміни домінуючої в економічній теорії концепції вартості.

This article focuses on the research of the variability of cost measurement in accounting. The aim of the article is the elucidation of the fundamental aspects of choice evaluation in the accounting system. The special features of influence of theory of value on the use of certain kinds of evaluation in accounting were determined and described. Based on the analysis of key provisions of the labor theory of value and the theory of marginal utility, author justifies the relationship between the choice of evaluation that used in accounting and the changes of the concept of value that is dominant in the economic theory.

В. А. Дибастудентка 4 курсу кафедри Математичного Моделювання Економічних Систем Національного Технічного Університету України «Київський Політехнічний Інститут», м. Київ

ЯКІСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОДИФІКОВАНОЇ МОДЕЛІ ВАЛЬРАСА-МАРШАЛА (ЕВОЛЮЦІЇ ЦІНИ ТА ОБ’ЄМІВ ВИПУСКУ ДЕЯКОГО АГРЕГОВАНОГО ТОВАРУ)

V. A. Dyba4th year student of the Department of Mathematical Modeling Economic Systems of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

QUALITATIVE STUDY OF THE MODIFIED MODEL WALRAS-MARSHALL (EVOLUTION OF PRICES AND VOLUMES OF SOME AGGREGATE PRODUCT)

У даній роботі об’єктом дослідження є еволюція ціни та обсягів товару деякого товару на ринку та їхнього взаємозв’язку. Тобто класична модель «попит-пропозиція» розглядається як складна динамічна нелінійна модель, а еволюція розвитку представлення через перехід від одного стійкого стану до іншого.

In this paper, the object of study is the evolution of prices of goods and some goods in the market and their relationship. That is a classic model of "supply-demand" is considered as a complex nonlinear dynamical model, and the evolution of representation through a transition from one stable state to another.

І. В. Гончарукстудент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЛАНЦЮГА ЦІННОСТІ ТОВАРУ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ

Inna Honcharukstudent, Taras Shevchenko National University of Kyiv

APPROACHES TO THE FORMATION OF VALUE CHAIN OF PRODUCT IN THE MODERN ECONOMIC SYSTEM

У статті розглянуто основні підходи до дослідження концепції ланцюга цінності товару. З’ясовано необхідність використання ланцюга цінності як інструменту зниження витрат фірми та досягнення конкурентних переваг фірми на ринку.

The article highlights basic approaches to the concept of value chain of product. There was found out a necessity for the use of value chain as a viable tool to reduce company’s costs and achieve a competitive advantage in the market.

М. В. Харчукстудентка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

АНАЛІЗ МАСШТАБІВ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ ШАХРАЙСТВА ЧЛЕНІВ МІЖНАРОДНИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ

M. V. Kharchukstudent, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

ANALYSIS OF THE SCOPE AND MAIN DIRECTIONS OF MINIMIZING THE FRAUD RISKS OF INTERNATIONAL PAYMENT SYSTEMS’ MEMBERS

У статті визначено основні види ризиків шахрайства учасників розрахункових процесів, проаналізовано кількість та обсяги здійснених шахрайств в Україні та окремих країнах світу за 2008 – 2012 роки, надано рекомендації щодо мінімізації ризиків шахрайства членів міжнародних платіжних систем.

The article defines the main types of fraud risks of settlement processes’ participants, analyzes the number and the amount of frauds committed in Ukraine and selected countries in 2008 – 2012, and provides recommendations to minimize the fraud risks of international payment systems’ members.

Л. А. Бондаренкок. е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи, ДВНЗ «Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг І. О. Жукмагістрант, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ: ПОНЯТТЯ ТА СЕГМЕНТАЦІЯ

L. A. Bondarenkothe candidate of economic Sciences, the associate Professor, the associate Professor, Department of banking, of state University of " Krivoy Rog National University", Krivoy RogI. O. Thukthe master student of state University of " Krivoy Rog National Universit ", Krivoy Rog

MARKET BANKING PRODUCTS AND SERVICES: CONCEPT AND SEGMENTATION

Досліджено поняття «ринок банківських продуктів і послуг»; обґрунтовано необхідність його сегментації; визначено основні підходи до сегментування ринку; охарактеризовано його окремі сегменти.

Investigated the concept of "market banking products and services", the necessity of its segmentation, the basic approach to market segmentation, described its individual segments.

І. І. Нагорнак. е. н., доцент кафедри менеджменту безпеки підприємства, ПВНЗ «Європейський університет», м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

I. I. NagornayCandidate of economic sciences, Associate professor of management security prpedpriyatiya, Evropeysky unіversitet, the city of Kyiv

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC BASIS FOR THE FORMATION MECHANISM OF ENSURING SUSTAINABLE ECONOMIC SECURITY

В статті розглядаються організаційно-економічні основи формування механізму забезпечення стійкої економічної безпеки підприємства. Пропонується розглядати модель організаційно-економічного механізму як сукупність методів і засобів, здатних впливати на збалансованість інтересів різних суб'єктів, що взаємодіють і мають різні інтереси.

The article deals with the organizational and economic bases of forming a mechanism to ensure sustainable economic security. The author proposes to consider the model of organizational-economic mechanism as a set of methods that can affect the balance of interests of different interacting entities with different interests.

О. І. Ляшенкод. е. н., доцент, професор кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ СОЛОУ-СВЕНА З НЕЙТРАЛЬНИМ, КАПІТАЛОІНТЕНСИВНИМ ТА ТРУДОІНТЕНСИВНИМ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОГРЕСОМ

O. I. LiashenkoDoctor of Economics, Docent, Professor of Economic Cybernetics Department, Taras Shevchenko National University of Kyiv

SOLOW-SVEN MODEL OF ECONOMIC GROWTH WITH NEUTRAL, CAPITAL INTENSIVE AND LABOR INTENSIVE TECHNOLOGICAL PROGRESS

В даній роботі проведена модифікація моделі економічного зростання Солоу-Свена шляхом відмови від гіпотези про сталість норми збереження. Розглянуто загальний випадок описання в моделі екзогенного технологічного прогресу у вигляді нейтрального, капіталоінтенсивного та трудоінтенсивного. Показано, що при спеціальному виборі змінної в часі норми збереження існує стаціонарний стан траєкторії ефективної капіталоозброжності. При прямуванні до цього стану норма збереження прямує до нуля, а економіка підтримує себе за рахунок зростаючого нейтрального та капіталоінтенсивного технологічного прогресу.

The paper presents a modification of Solow-Sven model of economic growth, that is to abandon the hypothesis of constancy preservation norms. Analyzed the case where the model neutral, capital intensive and labor intensive technological progress are present. It is shown that for a special choice of the variable there is a normal steady state capital-efficient trajectory/ In this condition the norm tends to zero as the economy maintains itself by growing neutral and capital intensive neutral technological progress.

В. А. Деордієваасистент, ДВНЗ «НГУ», м. ДніпропетровськА. С. Ільїнастудентка, ДВНЗ «НГУ», м. Дніпропетровськ

ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: СУТНІСТЬ І РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕНІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ

V. A. DeordiyevaNational Mining UniversityA. S. IlinaNational Mining University

OPERATIONAL MANAGEMENT: THE NATURE AND ROLE IN THE COMPETITIVENESS OF THE ORGANIZATIONS

Стаття присвячена розгляду теми про вплив операційного менеджменту на конкурентоспроможності організацій.

The article is devoted to the topic of the competitiveness of organizations in operations management.

Б. А. Дадашевд. е. н., професор кафедри фінансів і кредиту Севастопольського інституту банківської справи Української академії банківської справи НБУ

ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ МАКРОПРУДЕНЦІАЛЬНОГО НАГЛЯДУ ТА РЕГУЛЮВАННЯ

B. A. DadashevDoctor of economic sciences, professor of department of finances and credit of the of Sevastopol of institute of banking of the of Ukrainian of academy of banking of the National bank of Ukraine

BASIC PRE-CONDITIONS OF REALIZATION OF STRATEGY OF МACROPRUDENTIAL OF SUPERVISION AND ADJUSTING

У статті розглянуто основні положення макропруденційного нагляду та регулювання, визначені основні проблеми його реалізації для регулювання вітчизняного ринку банківських послуг та розглянуто процес реалізації концепції макропруденційного нагляду та регулювання.

The substantive provisions of macroprudential supervision and adjusting, certain basic problems of his realization for adjusting of domestic market of bank services and the process of realization of conception of macroprudential supervision and adjusting is considered, are considered in the article.

Г. П. Гончарк. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, Чортківський інститут підприємництва і бізнесу, Тернопільський національний економічний університет

МЕТОДИЧНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ Й ПРОГНОЗНІ ПАРАМЕТРИ РИНКУ ПРАЦІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

H. P. HoncharPhD, professor of department of finances and banking Chortkivskiy Institute of Entrepreneurship and Business Ternopil National Economic University

METHODICAL AND INFORMATIVE PRINCIPLES OF RESEARCH AND PROGNOSIS PARAMETERS OF LABOUR-MARKET IN AN AGRARIAN SECTOR ECONOMY

У статті пропонується система заходів, націлених на вдосконалення та ефективність використання трудового потенціалу в Україні. Систематизовані та перелічені основні методичні підходи у дослідженні сільського ринку праці та запропоновано методику з поліпшення інформаційного забезпечення дослідження його, що сприятиме комплексно здійснювати оцінку проблем оптимального розвитку трудових ресурсів та на їх основі створювати регіональні та галузеві програми.

The article presents the system of measures, aimed at perfection and efficiency of the use of labour potential in Ukraine is offered in the article. Basic methodical approaches are systematized and transferred in rural market of labour research and a method is offered from the improvement of the informative providing of research of him, that will promote complex to carry out the estimation of problems of optimum development of labour resources and on their basis to create the regional and of a particular branch programs.

К. Г. Туболецьаспірант Дніпропетровського державного аграрного університету

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

E. Tuboletsgraduate of the Dnepropetrovsk state agrarian University

METHODOLOGICAL APPROACH TO EVALUATION OF THE MARKETING POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті розглянуто методичний підхід до оцінки маркетингового потенціалу аграрних підприємств. Досліджено індексний метод порівняння показників, що базується на розрахунку комплексного індексу. Відібрано показники, значення яких пов'язані з кількісною оцінкою маркетингового потенціалу.

In the article the methodical approach to an estimation of the marketing potential of agricultural enterprises. Investigated the index method of comparison of indicators is based on the calculation of comprehensive index. Selected indicators whose values are associated with the quantitative assessment of market potential.

І. А. Ломачинськак. е. н., доцент кафедри економічної теорії та історії економічної думки, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, м. Одеса

ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ

I. A. LomachynskaPhD in Economics, Associate professor, Department of Economic Theory and History of Economic Thought, Odessa I. I. Mechnikov national university, Odessa

FORMATION OF MODERN CONCEPTUAL APPROACH TO DEFINING THE ESSENCE OF ENTERPRISE FINANCES

В статті досліджено підходи до аналізу сутності фінансів підприємств у вітчизняній та зарубіжній економічній літературі. Обґрунтовано трансформацію основних характеристик фінансів підприємств в умовах сучасного розвитку економічної теорії та практики.

This article describes the approach to the analysis of the essence of enterprise finances in the domestic and foreign economic literature. Studied the main characteristics of the transformation of finance of the companies in the modern economic theory and practice.

О. С. Донецьк. е. н., доцент, кафедри економічної кібернетики, Донецький національний технічний університет, м. ДонецькМ. І. Лутфулінастудент, Донецький національний технічний університет, м. Донецьк

КОГНІТИВНА МОДЕЛЬ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ

O. S. DonetsCandidate of Economic Science, Associate Professor, Department of Economic Cybernetics, Donetsk National Technical University, DonetskM. I. Lutfulinastudent, Donetsk National Technical University, Donetsk

COGNITIVE MODELS OF MARKET CONDITIONS

У статті досліджено теоретичні основи та запропоновано когнітивну модель кон'юнктури автомобільного ринку. Обґрунтовано перспективність її застосування при розробці управлінських рішень.

The article examines the theoretical foundations and proposed cognitive model of the automobile market conditions. Grounded perspective of its use in the development of management decisions.

О. В. Григор’євак. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваК. Є. Шевченкостудентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВОМ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ

O. HryhorievaPoltava national technical University named after Yuri Kondratyuk, PoltavaK. Shevchenkostudent, Poltava national technical University named after Yuri Kondratyuk, Poltava

APPLICATION OF THE SYSTEM OF ASSESSMENT OF PERSONNEL BY THE OIL AND GAS COMPLEX

В статті розглянуто основні компоненти системи оцінювання персоналу підприємства, на підставі звітних даних проаналізовано існуючу систему оцінювання діяльності працівників підприємства, що відноситься до нафтогазового комплексу країни, виявлено технологію, методи та інструменти практичного застосування системи оцінювання, недоліки, характерні як для аналізованого підприємства, так і для переважної більшості підприємств України, виділені тенденції успішного запровадження та використання системи оцінювання персоналу підприємства.

The basic components of the system of evaluation of personnel of enterprise are considered in the article, on the basis of current data the existent system of evaluation of activity of workers of enterprise that behaves to the oil and gas complex of country is analysed, technology, methods and instruments of practical application of the evaluation system, defects, characteristic both for an analysable enterprise and for swingeing majority of enterprises of Ukraine, distinguished tendencies of successful input and use of the system of evaluation of personnel of enterprise, is educed.

Л. М. Васільєвад. держ. упр., доцент кафедри обліку і аудиту ДДАУ

СУТНІСТЬ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ, ЇЇ ЗНАЧЕННЯ І ВИМОГИ, ЯКІ ДО НЕЇ ПРЕД’ЯВЛЯЮТЬСЯ

L. M. VasilievaDoctor of sciences from state administration, Assistant of professor Department of Account and Audit DSAU

CONTENT OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES, AND ITS REQUIREMENTS

Узагальнено теоретичні розробки вітчизняних науковців щодо сутності облікова політика та її значення. Визначено основні вимоги, які до неї пред’являються.

The paper summarizes theoretical development of national scientists about the content of significant accounting policies and its value. The basic requirements for it are presented.

О. В. Коротковаканд. екон. наук, доцент кафедри фінанси та кредит, Інституту економіки та управління, РВНЗ «Кримський гуманітарний університет», м. Ялта

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА МЕТОДИКИ ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ

O. V. Korotkovacandidate of economic Sciences, associate Professor of Department of finances and credit, Institute of Economics and Management, Crimean University for the Humanities, Yalta

INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE ENTERPRISE AND ITS EVALUATION METHODS

У статті розкрито сутність інвестиційної привабливості підприємства, визначено основні фактори впливу на неї, як зовнішні, так і внутрішні. Виявлено ряд проблем, що спричиняють низький рівень інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств. З метою покращення ситуації було запропоновано різні методики оцінювання інвестиційної привабливості підприємства та розглянуто можливості їх використання у сучасних умовах.

This article deals with the nature of investment attractiveness, the main factors that influenced it, both external and internal. We found a number of problems that cause low investment attractiveness of domestic enterprises. In order to improve the situation have been proposed methods of evaluation of investment attractiveness and discussed the possibility of their use in the modern world.

О. С. Ткаченкоасистент кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

СУЧАСНИЙ СТАН ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

O. Tkachenkoassistant, chair of accounting and auditing, Dnepropetrovsk State Agrarian University

THE CURRENT STATE OF PERFORMANCE MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES OF DNIPROPETROVSK REGION

В статті проаналізовано сучасний стан аграрних підприємств Дніпропетровської області їх розмір, виробництво та динаміку рівня рентабельності основних видів продукції. Розглянемо ефективність сільськогосподарського виробництва в підприємствах області.

This paper analyzes the current state farms Dnipropetrovsk Oblast their size, production and profitability dynamics of major products. Consider the efficiency of agricultural production in the enterprises of the region.

В. М. Клочкок. е. н., доцент кафедри світової економіки сільського господарства та інформаційних технологій, Харківська державна зооветеринарна академія, м. Харків

СТАН ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ МОЛОКОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ АПК УКРАЇНИ

V. M. KlochkoPh. D., assistant professor of global agricultural economics and information technology, Kharkiv State Veterinary Academy

STATE AND WAYS TO IMPROVE ECONOMIC EFFICIENCY MOLOKOPRODUKTOVOHO SUBCOMPLEX AIC UKRAINE

Розглянуто стан розвитку та економічної ефективності молокопродуктового підкомплексу України, прогноз світового молочного ринку. Зроблено аналіз стану виробництва та переробки молока на Україні. За прогнозами Міжнародної Молочної Федерації, в найближчі роки у світі триватиме процес збільшення молочних ферм. Узагальнено досвід ведення молочного скотарства ЄС, США, Ізраїлю, Австралії та Нової Зеландії. Показано основні напрями вдосконалення молочного скотарства США. Наведено фактори, які стримують розвиток національного молокопродуктового підкомплексу АПК України. Розроблено концептуальні положення стосовно шляхів підвищення економічної ефективності молокопродуктового підкомплексу АПК України.

The state of development and economic efficiency molokoproduktovoho subcomplex Ukraine weather the global dairy market. The analysis of the production and processing of milk in Ukraine. According to projections by the International Dairy Federation in the coming years the world will continue the process of increasing dairy farms. The experience of doing dairy EU, U.S., Israel, Australia and New Zealand. The basic directions of perfection of dairy USA. Shows the factors that hinder the development of national agricultural molokoproduktovoho subcomplex Ukraine. Conceptual provisions regarding ways to improve the economic efficiency of agricultural molokoproduktovoho subcomplex Ukraine.

М. В. Кравченкоаспірант, Економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ПРОБЛЕМА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ ДЕРЖАВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В УКРАЇНІ

M. V. Kravchenkograduate student , Shevchenko University

PROBLEM OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF INTERNAL AND EXTERNAL PUBLIC DEBT IN UKRAINE

В статті досліджено проблему зростання державного боргу,проаналізовано динаміку державної заборгованості України та співвідношення зовнішніх і внутрішніх запозичень,запропоновані можливі шляхи, щодо вдосконалення боргової політики держави.

This paper investigates the problem of public debt, public debt dynamics are analyzed Ukraine and the ratio of external and domestic borrowing offered possible ways for improving debt policy.

Н. Л. Правдюкд. е. н., професор, Вінницький національний аграрний університет, м. ВінницяВ. В. Покиньчередааспірант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

КІЛЬКІСНИЙ ТА ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

N. L. PravdyukPhD, Professor, Vinnytsia National Agrarian University, VinnitsiaV. V. Pokyncheredapost-graduate, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsia

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE ANALYSIS OF LABOR RESOURCES OF UKRAINE’S OIL-FAT INDUSTRY

У статті розглянуто теоретичні аспекти вивчення трудових ресурсів як об’єкта економічного аналізу та запропоновано авторський підхід до їх структуризації. Досліджено сучасний стан і тенденції розвитку трудоресурсної ситуації в олійно-жировому підкомплексі АПК: представлено кількісну та якісну структуру наявних трудових ресурсів в контексті демографічного та освітньо-кваліфікаційного потенціалу. Запропоновано підходи щодо мінімізації негативних наслідків використання ресурсів праці на підприємствах досліджуваної галузі.

Theoretical aspects of labor resources as an object of economic analysis are examined in the article and author's approach to their structure is proposed. Current state and trends of development labor resource situation of oil-fat subcomplex of agroindustrial complex is investigated. Quantitative and qualitative structure of the existing labor resources in context of demographic and qualification potential is presented. Approaches for minimize the negative consequences of using labor resources at enterprises of oil-fat industry are suggested.

T. Zhydetskyimagister department of economics and entrepreneurship, National technical university of Ukraine «Kyiv polytechnic institute», Kyiv

MEASURING OF THE RISK FOR FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN COUNTRIES WITH LARGE SHADOW ECONOMY ON EXAMPLE OF EASTERN EUROPE

In this article we investigate the risk of foreign direct investment (FDI) to countries with a high level of shadow economy (more than 40%) on example of three Eastern European countries: Georgia, Moldova and Ukraine. This study is relevant because of the tendency to increase FDI around the world. As a basis for measuring investment’s attractiveness was taken in two-dimensional adapted model of country risk analysis. This article shows how based on economical and shadow economical data, which is available free on the internet, everyone can get a universal model for the calculation of risks for FDI.

Т. Ф. Михайловакандидат фізико-математичних наук, Дніпропетровський національний університет інженерів залізничного транспорту ім. академіка В. ЛазарянаЛ. Л. Кондрусстарший викладач, Дніпропетровська державна фінансова академія

ПЛАНУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗШИРЕННЯ ВИРОБНИЦТВА

T. F. Mihailova L. L. Kondrus

PLANNING OF EFFECTIVE PRODUCTION EXPANSION

У статті досліджується процес ефективного розширення виробництва підприємства за допомогою методів економетричного моделювання та динамічного програмування. Модель може застосовуватись для прогнозування та планування діяльності підприємства

This article investigates the mathematical economic model of effective production expansion of an enterprise with the help of econometric modelling and dynamic programming, which can be used for forecasting and planning business activities.

М. М. Петращукздобувач, Чернігівський державний інститут економіки і управління

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

M. M. Petrashchukresearcher, Chernihiv State Institute of Economics and Management

USE OF CORRELATION AND REGRESSION ANALYSIS TO MODEL THE FINANCIAL SUPPORT LEVEL OF INNOVATION ACTIVITY IN UKRAINE

У статті наведено результати кореляційно-регресійного аналізу отриманих статистичних даних для побудови економіко-математичної моделі, встановлення щільності та якості кореляційних взаємозв’язків між обраними факторними величинами, що впливають на рівень фінансового забезпечення інноваційної діяльності в Україні. Представлено вплив кожної з досліджуваних факторних величин на результативну ознаку та між собою шляхом перевірки одержаної кореляційно-регресійної моделі на наявність явища мультиколінеарності.

The results of correlation and regression analysis of the statistical data for the construction of economic and mathematical model, setting the density and quality of the correlation relationships between selected factors which are affected to the financial support level of innovation activity in Ukraine are presented in the article. It is presented the effects of each studied factors on the effective feature and to each other due to test obtained by correlation-regression model for the presence of the phenomenon of multicollinearity.

О. С. Щековичдоктор економічних наук, доцент, завідувач кафедрою інноваційного менеджменту і управління бізнес-процесами Криворізького національного університету, м. Кривий РігВ. П. Хорольськийдоктор технічних наук, професор, професор кафедри інноваційного менеджменту і управління бізнес-процесами Криворізького національного університету, м. Кривий РігО. В. Хорольськаздобувач наукового ступеня кандидата економічних наук Криворізького національного університету

СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ З ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИМ КЛАСТЕРОМ

O. S. SchekovychDoctor of Economics, Associate Professor, Head of Innovation Management and Business Process Management Department, Kryvyi Rih National University, Kryvyi RihV. P. KhorolskyDoctor of Technical Science, Professor, Professor of Innovation Management and Business Process Management Department, Kryvyi Rih National University, Kryvyi RihO. V. Khorol's'kaApplicant candidate degree in economics, Kryvyi Rih National University

STRATEGY OF INNOVATIION DEVELOPMENT OF MINING AND METAL CLUSTER REGION

Досліджено теоретичні, методологічні і практичні аспекти соціально-економічного розвитку та зростання регіону на інноваційних принципах з врахуванням специфічних особливостей його території, господарського комплексу, соціальної і екологічної сфер. Методологію інноваційного та соціально-економічного розвитку регіону розроблено для Дніпропетровської області, яка вносить значний вклад у ВНП України, має специфіку експортно-сировинного напрямку і базується на роботі потужного гірничо-металургійного комплексу з такими центрами, як місто Кривий Ріг, місто Орджонікідзе, місто Марганець, місто Дніпропетровськ, міста Дніпродзержинськ, Нікополь, Павлоград, Жовті Води. Визначено специфіку Дніпропетровської області як об'єкта стратегічного управління інноваційним та соціально-економічним розвитком.
З використанням трьох сценаріїв соціально-економічного розвитку, розроблених авторами статті, одержана експертним шляхом структура валового регіонального продукту Дніпропетровської області за видами економічної діяльності на 2013-2025 рр. В якості сценаріїв виділені: інерційний - 1; індустріально-сировинний - 2; інноваційно-сировинний - 3. Найбільш оригінальним сценарієм є інноваційний, який створює інноваційний прорив і нову парадигму розвитку Дніпропетровської області від гірничо-металургійного сировинного придатку до стійкого макрорегіону з оновленою ефективною економікою, високою якістю життя та включеного у світовий процес розділення праці.

Theoretical, methodological and practical aspects of socio-economic development and growth in the region on innovative principles are studied. Specific characteristics of its territory, commercial complex, social and environmental spheres are taken into account. The methodology of innovation and socio-economic development is designed for Dnipropetrovs’k region, which makes a significant contribution to the GDP of Ukraine, has export-specific direction and is based on the work of powerful mining and metallurgical industries of such centers as the city of Kryvyi Rih, the city of Ordzhonikidze, the city of Marganets, the city of Dnipropetrovs’k; such cities as Nikopol, Pavlograd, Zhovti Vody. The specificity of Dnipropetrovs’k region as an object of strategic management of innovation and socio-economic development is defined.
The authors developed the structure of GRP of Dnipropetrovs’k Oblast of economic activity in the years 2013-2025 through experiment, using three scenarios of socio-economic development. The following scenarios are identified: inertial - 1, industrial and raw - 2; innovative raw - 3. The most innovative is the original script that creates breakthrough and a new paradigm of Dnipropetrovs’k region from mining and metallurgical raw appendage to a stable macro-economy with updated effective, high quality life and being included in the global division of labor process.

Є. В. Афанасьєвдоктор економічних наук, професор з менеджменту, професор кафедри інноваційного менеджменту та управління бізнес-процесами, Криворізький національний університет, м. Кривий РігО. Г. Рябекакандидат політичних наук, Радник Заступника Голови Верховної Ради України, м. Київ

МОДЕЛЮВАННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Ye. V. AfanasievDoctor of Economics, Professor of Management, Professor of Innovation Management and Business Process Management Department, Kryvyi Rih National University, Kryvyi RihO. H. RyabekaPhD in Political Science, Advisor to the Deputy Chairman of Verkhovna Rada of Ukraine, Kyiv

MACROECONOMIC MODELING OF INNOVATION PROCESSES IN SYSTEM OF STATE REGULATION OF DEVELOPMENT OF UKRAINIAN ECONOMY

Визначено можливості практичного застосування моделі "витрати-випуск" (міжгалузевого балансу) при моделюванні макроекономічних інноваційних процесів. При цьому основна мета такого моделювання – визначення пріоритетних галузей з високою інноваційною спрямованістю, можливість корегування напрямків розвитку інших галузей народного господарства України.

The possibility of practical application of the model "input-output" (interindustry balance) using modeling macroeconomic innovation processes is defined. Thus the main objective of this modeling is to identify priority sectors with high innovation orientation, to find out the possibility of adjusting trends of other sectors of Ukrainian economy.

Н. І. Ведмідьк. е. н., доц., докторант Київського національного торговельно-економічного університету

СЕРВІСНА КОНЦЕПЦІЯ: ЕВОЛЮЦІЯ ТА ПРІОРИТЕТИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Nadiya VedmidPhD Associate Professor of the Kiev National Trade & Economic University Kiev, Ukraine

SERVICE CONCEPT: THE EVOLUTION AND IMPLEMENTATION PRIORITIES

У статті виокремлено місце сервісу у контексті еволюції концепцій управління. Розглянуто сервісну концепцію як об’єкт наукового пізнання у рамках сучасної парадигми менеджменту та обґрунтовано необхідності її впровадження в діяльності підприємств.

The article singles out a place of service in the context of the evolution of functional management concepts. We consider the concept of service as an object of scientific knowledge within the modern paradigm of management and reasonably necessary for its implementation in the enterprise.

Н. О. Бабінастарший викладач кафедри економіки факультету ринкових, інформаційних та інноваційних технологій Київський національний університет технологій та дизайну, м. Черкаси

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА

N. O. BabinaSr. Instructor of Economics Department, Kyiv National University of Technologies and Design, School of Market, Information and Innovative Technologies at Cherkassy

GLOBALIZATION TRANSFORMATIONS AND ECONOMIC SECURITY

Висвітлені основні проблеми економічної безпеки вітчизняних суб’єктів господарювання в умовах глобалізаційних трансформацій. Запропоновано класифікацію небезпек за рівнем збитку, який несе загроза, якщо її не відвернути, що має практичну цінність при акомодації рівня економічної безпеки підприємств до модернових умов функціонування в глобальному середовищі.

The key issues in economic security of national economic entities in the situation of globalization transformations are highlighted. The taxonomy of threats in terms of their not averted losses is offered. It has its practical value when accommodating the level of economic security at enterprises in modern situation of their performance in global environment.

С. М. Савченкок. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ У КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

S. M. SavchenkoPhD in Economics, Associate Professor Department of International Economics, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

THE WAYS OF OPTIMIZATION AN INNOVATIVE PROCESSES IN ENGINEERING COMPANIES TO INCREASE COMPETITIVENESS

У статті розглянуто питання підвищення ефективності інноваційних процесів на усіх рівнях генерування інновацій машинобудівних підприємств та надано рекомендації щодо методики відбору інноваційних проектів з точки зору підвищення конкурентоспроможності машинобудівних підприємств.

The paper considers the increasing of efficiency of innovation processes at all levels to generate innovation engineering companies and the recommendations on methods of selection an innovative projects to increase the competitiveness of engineering companies.

А. М. Вдовиченкок. е. н., завідувач науково-дослідного відділу економіко-математичного моделювання, аналізу та прогнозів Науково-дослідного інституту фінансового права, Національний університет Державної податкової служби України , м. ІрпіньГ. В. Оросстудентка, Національний університет Державної податкової служби України, м. Ірпінь

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ ТА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

A. M. Vdovychenkocandidate of economic science, the head of economic modeling, analysis and forecasts research department in Researching Institute of Financial Law, National University of State Tax Service of Ukraine, IrpinH. V. Orosstudent, National University of State Tax Service of Ukraine, Irpin

THEORETICAL ASPECTS OF RELATIONSHIP BETWEEN PUBLIC EXPENDITURES AND ECONOMIC GROWTH

У статті розглянуто основні наукові погляди щодо взаємозв’язку між розміром державного сектора та економічним зростанням. Розкрито специфіку та основні проблеми зв’язку між цими категоріями. Доведено необхідність їх раціонального співвідношення, збалансованості та обґрунтованості для досягнення оптимальних параметрів функціонування економіки.

The article deals with basic scientific ideas of relation between public sector size and economic growth. Specificity and major problems of the relation between these categories are indicated. Was proved the necessity of rational relationship, balance and validity between analyzed categories for achieving the optimum parameters of economy.

О. М. Крупак. е. н., в.о. доцента кафедри статистики та аналізу, Львівський національний аграрний університет

ОЦІНКА СТАНУ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

О. М. KrupaPhD in Economics, Associate Professor of Department of Statistic and analysis, Lviv National Agrarian University

THE ESTIMATION OF THE STATE OF FOOD SAFETY IN THE UKRAINE

Автором розглянуто стан продовольчої безпеки України на основі оцінки значень та динаміки основних індикаторів. Запропоновано напрями вирішення проблеми продовольчої безпеки.

The author has considered the state of food safety in the Ukraine on the basis of estimation their main indicators level and dynamic. Directions of an exit from food danger are proposed.

І. Я. Погрібнийд. е. н., зав. кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту, ВФЕУ

ЩОДО ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. Ya. Pogribniyd. e. n., zav by the department of record-keeping and audit, VFEU

СONCERNING FEATURES ON ACCOUNTING OF FIXED ASSETS OF STATE ENTERPRISES

У статті розглянуті питання про необхідність реальної інформації про стан і використання основних засобів державних підприємств, що мають певні особливості функціонування, які пов’язані з виключним характером діяльності. Тобто, недержавні підприємства не мають права виробляти відповідну продукцію і, відповідно, більшість основних засобів можуть бути реалізовані або використані тільки на державних підприємствах.
Проведено аналіз діючої методики обліку основних засобів, визначено особливості, які потрібно враховувати у зв’язку зі специфікою підприємств, орієнтованих на спеціальну продукцію, та надання рекомендацій та пропозицій, спрямованих на вдосконалення зазначеної методики.
Розглянуті основні переваги та недоліки існуючих методів відповідних нарахувань зносу основних засобів.

In the article there are the considered questions of necessity of presence of the real state information and the use of the fixed assets of enterprise as an important operating condition any sub''ekta menage. The review of operating method of account of the fixed assets, determination of it, is conducted weak points and grant of recommendations and suggestions, directed on perfection of the noted method. Basic advantages and lacks of existent methods of charging amortization are considered.

В. Б. Любивабакалавр, 4 курс, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

РИНОК ЛІЗИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

V. B. Lyubivabachelor, 4th year, National Taras Shevchenko University of Kyiv

LEASING MARKET IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS

В статті розглянуті сучасний стан, проблеми та перспективи функціонування та розвитку ринку лізингових послуг в Україні. Автором визначені переваги та недоліки лізингу шляхом використання порівняльної характеристики лізингових угод та позик з точки зору теорії дисконтованих витрат.

In the article the current state, the lacks and directions of improvement of functioning and development of leasing market in Ukraine are defined. The advantages and disadvantages of leasing was described using the comparison of lease agreements and loans from the point of view of the theory of discounted costs.

К. О. Талаєвастудентка четвертого курсу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ФОНДОВИЙ РИНОК В АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Kateryna TalaievaThe fourth year student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

STOCK MARKET IN ACTIVATION OF INVESTING ACTIVITIES IN UKRAINE

В статті досліджено роль фондового ринку як джерела залучення інвестиційних ресурсів в національну економіку. Випуск та обіг цінних паперів забезпечують акумуляцію фінансових ресурсів та їх перерозподіл між суб’єктами економіки і в результаті сприяють економічному зростанню в країні. Тому важливо розвивати вітчизняний фондовий ринок та використання цінних паперів в інвестиційному процесі.

This article is about the role of securities as a source of investments in the national economy. The issue and sale of securities ensure accumulation of financial resources of national companies and as a result the economic growth in the country. Therefore it is essential to develop the national fund market and the usage of securities as an instrument of investments in the national economy.

І. П. Мігусд. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. ЧеркасиВ. В. Срібнастудентка, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. ЧеркасиО. Ю. Цікалостудент, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

ДІАГНОСТИКА СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

I. P. MihusDoctor of economic sciences, Ph.D., Associate Professor, Head of the Management and economic security Department, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnitsky, CherkasyV. V. Sribnastudent, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnitsky, Cherkasy O. Y. Tsikalo, student, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnitsky, CherkasyO. Y. Tsikalostudent, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnitsky, Cherkasy

DIAGNOSIS OF SOCIAL SECURITY CHERKASSY REGION IN THE CONTEXT OF ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE

У дослідженні проведено діагностику стану соціальної безпеки Черкаської області як складової економічної безпеки України. Ідентифіковано економічні та неекономічні загрози соціальній безпеці Черкаської області та здійснено їх порівняння з пороговими значеннями згідно методики розрахунку рівня економічної безпеки України. Запропоновано шляхи покращення стану соціальної безпеки України та Черкаської області зокрема.

In a study conducted diagnosis of social security Cherkassy region as part of the economic security of Ukraine. Identified economic and non-economic threat to social security Cherkasy region and by comparing them with thresholds according to method of calculating the level of economic security of Ukraine. The ways to improve the social security of Ukraine and Cherkasy region in particular.

Н. Л. ОстровськаНачальник управління кредитування, ПАТ «Комерційний банк «Глобус», м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ МОНІТОРИНГУ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ В БАНКУ

Natalia L. OstrovskaHead of credit department, PUBLIC JOINT STOCK COMPANY “COMMERCIAL BANK GLOBUS”, Kiev

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF ORGANIZATION ТНЕ CREDIT POLICY MONITORING IN BANK

У статті розкриваються теоретичні та практичні аспекти організації моніторингу кредитної політики в банку.

The article describes the theoretical and practical aspects of monitoring monetary policy at the Bank.

Г. Т. Чеховичк. е. н., доцент кафедри «Менеджмент організацій», ПВНЗ «Херсонський економічно-правовий інститут»

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ ТА РЕГІОНІВ

G. T. Chekhovychk. e. n., dotsent kafedry «Menedzhment orhanizatsij», PVNZ «Khersons'kyj ekonomichno-pravovyj instytut»

METHODICAL APPROACHES TO AN ESTIMATION OF ECONOMIC SAFETY OF THE COUNTRY AND REGIONS

Статтю присвячено дослідженню оцінки економічної безпеки країни. Розробці матрично-графічної моделі розрахунку оцінки економічної безпеки країни та регіонів с визначенням місця, ролі, економічного становища країни на світовій арені, та наданням можливості вибору стратегії для ведення економічної політики держави.

The article is devoted to evaluation of economic security of the country. Development matrix-graphical model of the calculation of an assessment of the economic security of the country and regions with determination of the place, role, the country's economic position in the world arena, and the possibility of a choice of strategy of economic policy of the state.

А. К. Андрюшкодиректор ДП «Кривбасстандартметрологія», м. Кривий Ріг

УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті досліджено процес управління діяльністю інноваційно-активних підприємств. На основі проведеного аналізу визначено методичні підходи до оцінки діяльності інноваційно-активних підприємств.
 
The article studies the management process of innovatively active enterprises. Methodological approaches to the evaluation of innovatively active enterprises are done on the basis of the analysis.

І. П. Косарєвак. е. н., доц., завідувач кафедри фінансів і кредиту, Харківський інститут фінансів УДУФМТН. В. Сарматицькастудентка 4 курсу факультету фінансів, Харківський інститут фінансів УДУФМТ

ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ РИНКУ ДОСТУПНОГО ЖИТЛА В УКРАЇНІ

I. P. KosarevaPhD in Economics, docent, head of the department «Finance and credit», Kharkov Institute of Finance USUFITN. V. Sarmatytskastudent of the 4th year of the Faculty of Finance Kharkov Institute of Finance USUFIT

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF AFFORDABLE HOUSING IN UKRAINE

И. П. Косаревак. э. н., доц.,заведующий кафедры финансов и кредита, Харьковский институт финансов УГУФМТН. В. Сарматицкаястудентка 4 курса факультета финансов, Харьковский институт финансов УГУФМТ

ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ РЫНКА ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ В УКРАИНЕ

The paper analyzes the possibility of the problems of affordable housing in Ukraine. The paper presents the measures that will create the conditions for the construction of housing for people who need better housing, and give a new impetus to the housing.

В статье проанализированы возможности решения проблем рынка доступного жилья в Украине. В работе предложены меры, которые позволят создать условия для строительства жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и даст новый импульс развитию жилищного строительства.

The paper analyzes the possibility of the problems of affordable housing in Ukraine. The paper presents the measures that will create the conditions for the construction of housing for people who need better housing, and give a new impetus to the housing.

Ю. О. Богданюквикладач кафедри «Економічної теорії» ПВНЗ «Херсонський економічно-правовий інститут»

ДЕРЖАВНІ ЗАМОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМЦЯМ ЯК ФОРМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Y. A. Bogdanuklecturer of the Department «Economic theory » PVNZ «of the Kherson economic-law Institute»

STATE ORDERS ENTREPRENEURS AS A FORM OF STATE REGULATION OF ECONOMY

Статтю присвячено дослідженню державного замовлення як одного з елементів системи підтримки економічної й соціальної стабільності, забезпечення поступального росту економіки за рахунок селективної підтримки підприємництва.

Article is devoted to research of the state order as one of the elements of a system to support economic and social stability, sustained growth of the economy through selective support of entrepreneurship.

М. В. Семикінад. е. н., проф., завідувач кафедри економіки та організації виробництва Кіровоградського національного технічного університетуТ. І. ЖеребченкоСтарший викладач кафедри соціально-економічних дисциплін Кіровоградський інститут розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

СОЦІАЛЬНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ В СИСТЕМІ ЧИННИКІВ СПРИЯННЯ ТА ПРОТИДІЇ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРАЦІ

M. SemykinaDoctor of Economics, Professor, Head of of Economics and manufacturing Kirovograd National Technical UniversityТ. ZherebchenkoKirovograd Institute of Human Development Open International University of Human Development "Ukraine"

SOCAL DIFFERENTIATION IN THE SYSTEM OF INNOVATIVE WORK ANTICIPATION

В статті зосереджено увагу на важливості праці вчителя так щоб не нав'язуючи їм нових обов'язків, створити сприятливі умови для розвитку, що відповідатиме їх професійній якості та соціальним вимогам сьогодення до виконання ними професійних обов'язків. В статті, також, розглянуто соціальну диференціацію в системі чинників сприяння та протидії активізації інноваційної праці, увагу зосереджено на визначенні системи чинників впливу на працю. Проаналізовано: навантаження на вчителів на регіональному рівні; модель оплати праці вчителів, яка застосовується в Україні; досвід «компенсацій», які стосуються оплати праці вчителя; фактори впливу на активізацію інноваційної праці. Обґрунтовано та доведено необхідність створення механізму стимулювання праці вчителів.

The paper represents issue about the importance of teacher’s work, for creation the new coincidences for their professional development that responds their professional quality and social dues of nowadays for their professional realization. The social differentiation in the system of different factors of innovative work activation have been represented. The task of the teachers on the national level, models of salaries, experience of compensations and factors of influence on it have been given.

И. Н. Крейдичд. э. н., доцент, профессор кафедры теоретической и прикладной экономики, Национальный технический университет Украины «КПИ»О. Б. Гребецк. э. н., преподаватель, Славянский колледж Национального авиационного университетаК. М. Швецаспирант, Национальный технический университет Украины «КПИ»

МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЛИНГА НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ

I. KreidychDoctor of Economics, docent, Professor of the Department of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine "KPI"O. HrebetsPhD of Economics, lecturer, Slavic College of National Aviation UniversityK. Shvetspostgraduate student, National Technical University of Ukraine "KPI"

DECISION’S MANAGEMENT SIMULATION IN THE USE OF THE STRATEGIC CONTROLLING SYSTEM THE MANUFACTURE OF MACHINERY CONTEXT

Предложено моделирование развития машиностроительного предприятия с учетом взаимовлияния факторов на основе использования нечетких когнитивных карт. Предложенная модель взаимовлияния факторов функционирования машиностроительного предприятия, представленная в виде нечеткой когнитивной карты, отражает реальные тенденции развития экономической и производственной ситуации на предприятии. Результаты проведенного имитационного моделирования путем вычислительных экспериментов, полученные для предложенной модели, соответствуют существующей практике контроля и управления. Данную модель можно использовать для прогнозирования хозяйственной деятельности и для определения ожидаемых значений ряда параметров, которые необходимо контролировать для диагностики тенденций развития. Определены тенденции развития и состояние факторов развития производственной деятельности машиностроительного предприятия. Сформулированы практические рекомендации по выработке управленческих решений. Результаты решения на основе предложенной модели обратной задачи позволили определить распределение вкладываемых в развитие машиностроительного предприятия инвестиционных ресурсов для достижения требуемых результатов по интересующим аналитика факторам с одновременным контролем развития других факторов.

The simulation of the machine-building enterprise development, taking into account the mutual influence of factors based on the use of fuzzy cognitive maps, was proposed. The proposed model of the engineering enterprise’s interference of functioning factors, presented in the form of fuzzy cognitive maps to reflect real trends in the development of economic and industrial situation in the enterprise. The obtained for the proposed model results of the imitation simulation, conducted by computational experiments, correspond to the current practice and control. This model can be used to predict economic activity and to determine the expected values of a number of parameters that must be monitored for diagnostic development trends. The development trends and the state of the engineering enterprise’s industrial activity development factors were identified. The practical recommendations for the decision making management were formulated. The results of the solution, based on the proposed model of the inverse problem, allowed determining the distribution of the invested in the development of the engineering enterprise resources to achieve the desired results on the analyst's interest factors with simultaneous control of the development of other factors.

Д. І. ГолубєвВикладач НФ ДВНЗ «Запорізький національний університет»

ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА МАШИНОБУДУВАННЯ

D. I. Golubevteacher NF, DVNZ the «Zaporozhia national university»

GROUND OF EXPEDIENCY OF MANAGEMENT INVESTMENT POLICY ENTERPRISES OF ENGINEER

Досліджено сучасний стан інвестиційної діяльності підприємств машинобудування Запорізької області. Визначено її місце і роль в економіці України. Виокремлено найбільш інвестиційно-привабливі підприємства машинобудування Запорізької області та м. Запоріжжя. Обґрунтовано доцільність та необхідність управління інвестиційною політикою як складовою стратегії розвитку підприємств машинобудування.
 
The modern state of investment activity of enterprises of engineer of the Zaporizhzhya area is investigational. Her location and role are determined in the economy of Ukraine. The most investment-attractive enterprises of engineer of the Zaporizhzhya area and Zaporizhzhya are distinguished. Expediency and necessity of management an investment policy are reasonable as by the constituent of strategy of development of enterprises of engineer.

С. С. Стоянова-Ковальк. е. н. доц. кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Одеський державний аграрний університетВ. В. Поповичк. е. н. доц. кафедри інформаційних систем і технологій ім. М.О. Брацславця, Одеський державний аграрний університет

ВПЛИВ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

S. S. Stoyanova-KovalCandidate of Economics, Associate Professor of Accounting and Auditing Odessa State Agrarian UniversityV. V. PopovісhCandidate of Economics Associate Professor, Chair of Information Systems and Technology behalf Bratsslavtsya M.O. Odessa State Agrarian University

IMPACT OF LABOR POTENTIAL ON THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF AGRARIAN ENTERPRISES

В статті розглянуто чинники впливу трудового потенціалу на інвестиційну привабливість. Рейтинг інвестиційної привабливості на регіональному рівні. Особливості процесу використання трудового потенціалу сільського населення.
 
В статье рассмотрены факторы влияния трудового потенциала на инвестиционную привлекательность. Рейтинг инвестиционной привлекательности на региональном уровне. Особенности процесса использования трудового потенциала сельского населения.
 
The article describes the factors of influence of labor potential on the investment attractiveness. Investment rating at the regional level. Features of process of use of labor potential of the rural population.

О. С. Носенкоаспірант Запорізького національного університету

КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ

А. С. Носенкоаспирант Запорожского национального университета

КРИТЕРИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Al. S. NоsеnkоGraduate student of Zaporizhzhya national university

CRITERIA OF MAKING DECISION ON REALIZATION INNOVATIVE PROJECTS OF ENTERPRISES WITH THE PURPOSE OF INCREASE OF THEIR EFFICIENCY

Досліджено методичні підходи до визначення класифікації інноваційних рішень і, на цій основі, запропоновано класифікувати їх за різними ознаками. Виокремлено критерії, які дозволяють ухвалювати рішення інноваційного характеру, як і будь-який інший вид управлінської діяльності, що грунтуються на використанні різних формалізованих і неформалізованих методів управління. Обгрунтовано необхідність кількісної оцінки всіх витрати, які потрібні для розробки інноваційного проекту підприємства. Визначено перешкоди, які пов'язані з необхідністю прийняття ряду допущень в процесі реалізації інноваційних проектів підприємств.

Исследованы методические подходы к определению классификации инновационных решений и, на этой основе, предложено классифицировать их по разным признакам. Выделены критерии, которые позволяют принимать решение инновационного характера, как и любой другой вид управленческой деятельности, что основываются на использовании разных формализированных и неформализированных методов управления. Обоснована необходимость количественной оценки всех расходы, которые нужны для разработки инновационного проекта предприятия. Определены препятствия, которые связаны с необходимостью принятия ряда допущений в процессе реализации инновационных проектов предприятий.

The methodical going is investigational near determination of classification of innovative decisions and, on this basis, it is suggested to classify them on different signs. Criteria, which allow to make decision, as well as any other type of administrative activity innovative character, are distinguished, that based on the use of the different formalized and unformalized methods of management. The necessity of quantitative estimation is reasonable all the charges which are needed for development of innovative project of enterprise. Obstacles which are related to the necessity of acceptance of row of assumptions in the process of realization of innovative projects of enterprises are certain.

В. М. Орелкандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та менеджменту, Миколаївська філія ПВНЗ «Європейський університет»

СУТНІСТЬ І РОЛЬ КОНТРОЛЮ ЯК ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ

V. M. Orelcandidate of economical science, associate professor of the chair « Economics and Management», Mykolaiv branch PVNZ «European University» (Ukraine)

NATURE АND ROLE CONTROL AS MANAGEMENT FUNCTIONS

В статті окреслюється сутність контролю, уточнюється його роль в процесі управління, викладаються основні підходи щодо його розуміння, а також визначаються фактори, що впливають на діяльність підприємств. Функція контролю являє собою процес, в якому керівництво встановлює: чи досягає організація своїх цілей, виділяє проблеми і вживає коригувальні заходи перш, ніж буде завдано серйозної шкоди. Контроль дає можливість керівництву визначати, чи слід переглядати плани, оскільки вони нездійсненні або вже виконані. Даний зв'язок між плануванням і контролем завершує цикл, який і робить управлінню процесом взаємопов'язаних функцій. Менеджери починають здійснювати функцію контролю з того моменту, коли вони визначили мету і створили організацію. Без контролю починається хаос і об'єднати діяльність працюючих стає неможливо. Зміна законів, технологій, умов конкуренції та інших зовнішніх факторів можуть перетворити реальні плани в недосяжні. Для своєчасного реагування на зміни в організаціях повинен бути налагоджений ефективний контроль.
 
The paper outlines the nature of control, refined its role in the governance process, outlines the main approaches to understanding, and identifies factors affecting business activity. Function control is a process in which management determines whether the organization achieves its goals, identifies problems and take corrective actions before will be severely damaged. Control enables management to determine whether to revise the plans as they are not feasible or have met. This relationship between planning and control cycle finishes putting the management and interrelated functions. Managers are beginning to implement control functions from the moment they set a goal and set up the organization. Without control chaos erupts and combine activities of employees becomes impossible. Changing laws, technology, competition and other external factors can turn real plans to reach. For timely response to changes in organizations should be established effective control.

О. М. Потишняккандидат економічних наук, доцент кафедри «Менеджмент», Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ІНТЕГРОВАНОГО ВОВНЯНО-ТЕКСТИЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

Elena N. PotyshnyakPhD in Economics, associate professor of "Management", Admiral Makarov National University of Shipbuilding

THE MECHANISM OF COST MANAGEMENT INTEGRATED WOOL-TEXTILE INDUSTRY

Мета статті зведена до визначення чіткої вихідної позиції: управління ресурсами передбачає точно прогнозовану реакцію системи на управлінський вплив. Аналізуючи, систематизуючи і узагальнюючи наукові праці багатьох вчених-економістів та провідний практичний досвід, були визначені труднощі формування і впровадження механізму управління витратами інтегрованого вовняно-текстильного виробництва. У результаті проведеного дослідження дістав подальший розвиток механізм регулювання та контролю за витратами ресурсів у структурі інтегрованої системи аграрних і промислових підприємств з виробництва та переробки вовни, в основу якого покладено схему оптимізації складу витрат шляхом їх систематизації за технологічними одиницями інтегрованого об’єднання та за його функціями, що забезпечує чітко передбачену реакцію на регулюючу дію. Серед перспектив подальшого розвитку в даному напрямку можна назвати формування системи управління якістю в інтегрованих аграрно-текстильних формуваннях і цілий ряд інших питань, вирішення яких не менш актуальне. Виходячи із вимог інтенсифікації виробництва та сучасної обробки даних, подальший розвиток організаційно-економічних механізмів інтеграційної взаємодії аграрних та промислових підприємств з виробництва та переробки вовни здатний призвести до підвищення ефективності їх діяльності.
 
The purpose of the article is reduced to determining the precise starting position: Resource Management provides accurate predictive response of the system to the control. By analyzing, systematizing and summarizing the scientific works of many scientists, economists and leading experience, it was identified difficulties of developing and implementing a mechanism of cost management integrated wool-textile industry. The study was further developed mechanism for regulating and monitoring the cost of resources in the structure of an integrated system of agricultural and industrial production and processing of wool, which is based on the scheme of optimization of costs through their systematization for technological units integrated association and its functions that It provides a clearly predictable reaction to regulatory action. Among the prospects for further development in this direction can be called the formation of a quality management system in integrated agro-textile units and a number of other issues which are no less important. Based on the requirements of production and intensification of modern data processing, the further development of organizational and economic mechanisms of integration interaction of agricultural and industrial production and processing of wool could lead to increase their efficiency.
 
Цель статьи сведена к определению чёткой исходной позиции: управление ресурсами предусматривает точно прогнозируемую реакцию системы на управляющее воздействие. Анализируя, систематизируя и обобщая научные труды многих учёных-экономистов и ведущий практический опыт, были определены трудности формирования и внедрения механизма управления затратами интегрированного шерстно-текстильного производства. В результате проведенного исследования получил дальнейшее развитие механизм регулирования и контроля за затратами ресурсов в структуре интегрированной системы аграрных и промышленных предприятий по производству и переработке шерсти, в основу которого положена схема оптимизации состава расходов путём их систематизации по технологическим единицам интегрированного объединения и за его функциями, что обеспечивает четко предсказуемую реакцию на регулирующее действие. Среди перспектив дальнейшего развития в данном направлении можно назвать формирование системы управления качеством в интегрированных аграрно-текстильных формированиях и целый ряд других вопросов, решение которых не менее актуально. Исходя из требований интенсификации производства и современной обработки данных, дальнейшее развитие организационно-экономических механизмов интеграционного взаимодействия аграрных и промышленных предприятий по производству и переработке шерсти способно привести к повышению эффективности их деятельности.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"