Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 6, 2012

О. Ю. Поповадоктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки підприємства  ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

РІВНІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

The place of the machine-building enterprises in system of economic safety of international trade is defined. Components of economic safety of foreign trade activities of the machine-building enterprise are proved. Conditions of maintenance of economic safety at level of the enterprise, the market and the state are generated.
 
Висвітлено місце машинобудівних підприємств в забезпеченні економічної безпеки міжнародної торгівлі. Обґрунтовано складові рівнів економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного підприємства. Сформовано умови забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності на рівні підприємства, ринку та держави.

О. І. Маслакзав. кафедри економіки, професор, д.е.н., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

В статті досліджені та запропоновані заходи з розвитку малого підприємництва в аграрному секторі економіки з метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської продукції на основі інвестиційної спрямованості й модернізації галузі.  

There measures to development of small businesses in the agricultural sector of economics are investigated. There increase the competitiveness of domestic agricultural products on the basis of investment orientation and modernization of the agricultural branch of economics.

О. В. Куклінд-р. екон. наук, доц., Черкаський державний бізнес-коледж

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

У статті представлено авторський погляд щодо трансформації вищих навчальних закладів в умовах інноваційного розвитку України. Автором запропоновано стратегічні пріоритети та завдання розвитку вищої освіти України.
 
В статье представлено авторский взгляд относительно трансформации высших учебных заведений в условиях инновационного  развития Украины. Автором предложено стратегические приоритеты и задачи развития высшего образования Украины.
 
Author’s view concerning the transformation of higher educational establishments in the frames of innovative development of Ukraine is presented in the article. Author suggested strategic priorities and tasks of higher education development in Ukraine.

А. В. Черепд.е.н., професорЮ. М. Краснокутськааспірант, Запорізький національний університет

НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВАМИ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

Удосконалено науково-методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності інноваційної продукції за рахунок споживчих та економічних параметрів. Це надасть можливість підприємствам машинобудування при формуванні інноваційної стратегії врахувати рівень конкурентоспроможності та залежність ціни продажу з метою забезпечення подальшого ефективного розвитку.
 
It is improved scientifically methodical going near the estimation of competitiveness of innovative products due to consumer and economic parameters. It will give possibility the enterprises of engineer at forming of innovative strategy to take into account the level of competitiveness and dependence of cost of sale with the purpose of providing of subsequent effective development.

Л. О. Чорнад.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

КОНЦЕПЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

статті представлені результати дослідження проблем зайнятості населення та формування концепції відповідної політики у Вінницькому регіоні. Запропоновано механізм регулювання на основі рівневої системи, що дозволить враховувати особливості визначеної області. Представлено модель потенціалу Вінницької області, що може бути використана для забезпечення зайнятості населення
 
The paper presents the results of study of the employment and the formation of concepts relevant policies in the Vinnitsa region. The mechanism of regulation based on the tier system, which will take into account the peculiarities of a particular region. The model potential of Vinnytsia region, which can be used for employment.

Н. Г. Виговськапрофесор, доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, Житомирський державний технологічний університетО. Л. Стеблянкоздобувач, Житомирський державний технологічний університет

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

В статті досліджено особливості державного регулювання фінансового ринку в Україні в умовах глобалізації. Авторами доведено необхідність посилення регулюючих і контрольних функцій держави для зменшення негативного впливу глобалізації на розвиток національного фінансового ринку.
 
In this article the features of state regulation of the financial markets in Ukraine in the context of globalization. The authors proved the need to strengthen regulatory and supervisory functions of the state to reduce the negative impact of globalization on the development of national financial markets.

Л. П. ГринашНавчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національний університет “Львівська політехніка”

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НАФТОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ (НА ПРИКЛАДІ ТНК "БРІТІШ ПЕТРОЛЕУМ" ТА ВАТ "НПК-ГАЛИЧИНА")

Розраховано коефіцієнти ефективності використання основних засобів нафтопереробних підприємств. Проведено порівняння діяльності нафтопереробного підприємства України з іноземним.
 
Coefficients of efficiency of fixed assets of oil companies. A comparison of the oil companies in Ukraine with foreign.

О. С. Донецькандидат економічних наук, доцент, Донецький національний технічний університетК. В. Філіповичстудентка 4-ого курсу, Донецький національний технічний університет

КОНЦЕПЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ КАДРОВИХ АГЕНТСТВ

У статті розглянуто необхідність автоматизації діяльності кадрового агентства, а також основні аспекти взаємодії претендента і роботодавця з використанням інформаційно-аналітичного забезпечення, що базується на методах і моделях нечіткої логіки.
 
This paper presents the need for automation of the recruitment agency, as well as key aspects of the interaction between the applicant and the employer using the information and analytical support, which is based on the methods and models of fuzzy logic.

Л. М. Кротк.е.н., доцент кафедри економічної теорії, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

ЕКОНОМІЧНІ ВИТРАТИ В БЮДЖЕТАХ ЗЕМСЬКИХ УСТАНОВ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В КІНЦІ XIX НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ

В статті проаналізовано економічні витрати земських установ Лівобережної України в кінці ХІХ- на початку ХХ століття. Особливу увагу приділено бюджетній політиці губернських земств, фінансуванню ними сільськогосподарських потреб населення.
 
The article consists of analysis economic charges of zemsky establishments of the left-bank Ukraine at the end XIX and at the beginning of XX centuries. Special attention is paid to the budget policy of gubernia zemstva and financing of agricultural needs of people.

Г. Ю. Кучерукк.е.н., доцент, доцент кафедри «Економіки підприємств», Державний економіко-технологічний університет транспорту м.Київ

ІННОВАЦІЙНО-ЛОГІСТИЧНА ПАРАДИГМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ

У статті розглядаеться еволюційний розвиток парадигм управління якістю та логістики. Узагальнюеться розвиток парадигм управління якістю транспортних послуг з врахуванням інноваційно-логістичної спрямованості.
 
Evolutional development of paradigms of quality management and logistic is considered in the article. Development of paradigms of quality of transport services management is generalized taking into account innovative to the logistic orientation.

П. І. Мірошниченкокандидат економічних наук, доцент кафедри інженерії та загальноосвітніх дисциплін Антрацитівського факультету гірництва і транспорту Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

У статті розкрито теоретичні аспекти економіко-математичного моделювання інвестиційного потенціалу регіону. Визначені принципи відбору вхідних параметрів економіко-математичної моделі, розроблено послідовність стадій процесу моделювання. Проаналізовано переваги та недоліки застосування такого методичного підходу.
 
The article deals with theoretical aspects of economic-mathematical modeling of the investment potential of the region. Certain principles of selection of input parameters of economic-mathematical model, developed a sequence of stages of modeling. The advantages and disadvantages of such methodological approach are analysed.

І. В. Тюхак. е. н., доц., Національний Університет Харчових Технологій

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА ВИДОВІ ПРОЯВИ

Статтю присвячено вивченню сутності поняття соціально-економічний розвиток підприємства, його природи, видових модифікацій та сфер прояву.

The article is sanctified to the study of essence of concept socio-economic development of enterprise, his nature, specific modifications and spheres of display.

Р. В. Коржк.е.н., доцент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»Н. В. Шевчукк.е.н., доцент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

В статті висвітлена проблематика вимірювання формування вартості підприємства на основі застосування сучасного методичного інструментарію фінансового менеджменту.
 
In the article lighted up problematika of measuring of forming of value of enterprise is on the basis of application of modern methodical tool of financial management.

Г. О. Уск.т.н., доцент, директор Інституту економіки, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. ЧеркасиМ. Ф. Усд.т.н., доцент, директор Інституту інформаційних та інноваційних технологій в освіті, Східноєвропейський університет економіки і менеджментуА. П. Карпенкоінженер Центру дистанційно-заочного навчання, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

УПРАВЛІННЯ ДЕКЛАРАТИВНИМИ ЗНАННЯМИ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ГАЛУЗІ «ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО»

У статті розглядаються проблеми комунікаційних бар’єрів під час сприйняття знань. Розглянуто властивості текстів як декларативних знань для класичного та дистанційного навчання. Запропоновано методи формування представлення декларативних знань у відповідності з персональними характеристиками персоналу (студентів) як складову методології СУЗ.
 
The problems of communication barriers in the perception of knowledge are considered in the article. The properties of texts as declarative knowledge for classical and distance learning have been analyzed. The methods of formation of declarative knowledge representation in accordance with the personal characteristics of staff (students) as a constituent part of the methodology of KMS are proposed.

В. П. Мазуренкок.е.н., доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса ШевченкаO. Ю. Засенкостудент 3-го курсу, Інститут міжнародних відносин/ Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка

СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ

В статі розглянуто основні методологічні підходи до формування сучасної концепції корпоративної відповідальності у міжнародному бізнесу, її ґенеза, розкрито сутнісні характеристики та структуру КСВ.
 
The article reviews the main methodological approaches to the modern concept of corporate responsibility in international business, its genesis, reveals the essential characteristics and structure of the CСR.

М. М. Аксентюкк.е.н. , доцент кафедри менеджменту ім проф. Й.С. Завадського, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м.Київ

ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ АДАПТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ КОРПОРАТИВНИХ ОБ’ЄДНАНЬ

У статті обгрунтовано методологічні підходи до формування організаційних структур корпоративних об’єднань. Запропоновано варіанти включення проектних груп в організаційну структуру підприємства при різних організаційних формах.
 
Methodological approaches to organizational structure formation of corporate unions are substantiated in the article. Variants of project groups inclusion in organizational structure of enterprise at different organizational forms are offered.

С. О. Тульчинськак.е.н., доцент, Національний технічний університет України «КПІ»

ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «РЕГІОН» В СУЧАСНИХ УМОВАХ

У статті розглядається дефініція «регіон», приводяться тлумачення різних науковців, а також авторське бачення цього поняття в контексті системного підходу. Акцентується увага на підході до визначення поняття «регіон», що передбачає характеристику його як соціальної конструкції на основі різних типологічних ознак, які покладені в основу його структурування.
 
In the article дефініція is examined «region», interpretations over of different research workers, and also author vision of this concept, are brought in the context of approach of the systems. Attention is accented on going near determination of concept «region», which foresees description of him as a social construction on the basis of different типологічних signs which are fixed in basis of his структурування.

Г. М. Заварікак. геогр. н., ст.. викладач, СНУ імені Володимира ДаляК. А. ЗаварікаСНУ імені Володимира Даля

ВПЛИВ ТРАДИЦІЙНИХ ЧИННИКІВ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ РОЗСЕЛЕННЯ

В статті йдеться про традиційні чинники розселення, які належать до базових при дослідження географічних процесів.. Головна увага приділяється динамічності чинників розселення та їх впливу на трансформацію розселення.

In this article we are talking about traditional factors of population belonging to the basic research in geographical processes. The main attention is paid to the dynamic sofpopulation factors and their impacton the transformation of population.

О. В. Дикийк.е.н., доцент, докторант КНУБА

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ФОРМ ТА СУТНОСТІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

В умовах глобалізації державно-приватне партнерство виступає важливим інструментом економічного, господарського зростання та підтримання міжнародних соціальних зв’язків. Процес інтеграції України до європейської економічної спільноти відкриває нові можливості для пошуку майбутніх інвесторів, в т.ч. і закордоном.
Тому наявність іноземних інвесторів поряд із вітчизняними в процесі впровадження механізму державно-приватного партнерства є, досить, поширеним. Найбільш широкого застосування з боку іноземних інвесторів дістали сфери інженерних комунікацій, транспортна, будівельна та ін.
 Залучення механізмів державно-приватного партнерства у сфері будівництва є однією з найбільш перспективних та пріоритетних, та однією з найбільш розповсюджених проектів партнерства закордоном.

Т. Є. Зінченкок.с.-г.н., доцент кафедри землеустрою та кадастру Одеської державної академії будівництва та архітектури

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МІСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЙ

В статті визначено, що об"єднання поселень в агломерацію перетворює територію в ареал стійкого економічного та динамічного зростання із значним соціальним та економічним ефектом. Розглянуто тенденцію до формування агломераційних систем, як стратегічного інструменту комплексного розвитку території.
 
The article stipulates that union settlements in the agglomeration area converts in the area of sustainable and dynamic growth of significant social and economic effect. We consider the tendency to the formation of sintering systems as a strategic tool integrated development area.

В. І. Кокорінааспирантка, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФОРМ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Обґрунтована об’єктивна основа розвитку і функціонування міжнародного бізнесу на глобальному рівні інтернаціоналізації. Розкриті передумови та сучасні тенденції розвитку форм міжнародного бізнесу як сукупності ділових операцій ТНК. Визначаються переваги сучасних типів міжнародного виробництва у рамках міжнародного бізнесу. Підкреслено зміну мотивацій і форм міжнародного бізнесу в умовах інноваційно-інформаційного глобалізму.
 
The article considers the basis of international business development at global stage of internationalization. The pre-conditions and advanced progress trends of international business forms by TNCs are defined. The Advantages of modern types of international production within the international business are determined. The article emphasizes the shift of international business`s motives and forms concerning the innovative globalism.

І. М. Зеліскок.е.н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ ІНТЕГРАЦІЙНИХ АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ

Проаналізовано підходи щодо розуміння сутності фінансових потоків інтеграційних аграрних формувань. Розглянуто види фінансових протоків в діяльності інтеграційних аграрних формувань. Запропоновано методичні рекомендації управління фінансовими потоками інтеграційних аграрних формувань.
 
The concept of flows of funds of the integration agrarian formations has been analyzed here. The types of flows of funds are considered in activity of integration agrarian formations. Methodical recommendations of management of flows of funds of the integration agrarian formations are offered.

О. М. Дериколенкок.е.н., старший викладач кафедри економіки та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет

ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ УРАХУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ РИЗИКІВ

В статті досліджено основні функції управління інноваційними ризиками промислових підприємств, запропоновано можливі заходи щодо зменшення негативних наслідків ризиків інноваційних проектів, представлена деталізована схема прийняття управлінських рішень щодо впровадження інноваційних проектів, систематизовані внутрішні та зовнішні засоби оптимізації інноваційних ризиків.
 
Basic functions of industrial enterprises innovative risks management are investigated, possible measures on reduction of negative consequences of innovative projects risks are offered, detailed scheme of management decisions acceptance on implementation of innovative projects is presented, internal and external means of innovative risks optimisation are systematised.

Т. В. Коваленкок.е.н., доц. ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»С. О. Поторочинк.е.н., доц. ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

ВПЛИВ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ НА СТАБІЛЬНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Визначено особливості професійного розвитку та його вплив на рівень стабільності персоналу в умовах підприємства.
 
It were identified the professional development’s features and its impact on the human resources’ stability in the enterprise.

С. В. Іщенкостарший викладач, кафедра економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Проведено аналітичне дослідження методів формування товарної політики промислового підприємства та сформульовано основні вимоги щодо підходів до формування товарного портфелю підприємств виробників товарів виробничо- технічного призначення.
 
Aanalytical research of methods of forming of commodity policy of industrial enterprise is conducted, the basic requirements to development to the brief-case of commodities of enterprises, that produce the products of the production purpose are formulated.

Н. О. Гребенюкдоцент кафедри фінансів та кредиту Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

СУЧАСНИЙ СТАН БОРГОВОГО ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ

У статті розглянуто сучасний стан фінансування довгострокових інвестиційних проектів. Обґрунтовано основні вимоги, що висуваються до позичальників інвестиційних кредитів, та запропоновано засоби зниження ризиків фінансування та реалізації проектів.
 
The current state of the long-term financing of investment projects is considered in this paper. We also describe base requirement to borrower of investment credit. The methods for reduction of financial risks and realization of projects are proposed.

М. І. Кульчицькийк.е.н., доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ БЮДЖЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Розглянуто практику запровадження бюджетування в країні, здійснено оцінку її стану. На основі отриманих результатів обґрунтовано необхідність підвищення ефективності використання бюджетних коштів та посилення важелів бюджетної політики в умовах інтенсифікації інтеграційних процесів.
 
Praktice of introduction of budgeting is considered in a country, the estimation of its state is carried out. On the basis of the got results grounded necessesity of increase of efficiency of the use of budgetary facilities and strengthening of levers of fiscal policy is in the conditions of intensification of integration processes.

К. О. Любимоваасистент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «КПІ»

АТРИБУТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

В статті запропоновано концептуальну модель управління розвитком персоналу підприємств у відповідності до атрибутивної структури. Наведено класифікацію видів навчання персоналу в робочих умовах за 17 класифікаційними ознаками. Сформовано систему професійного розвитку персоналу на підприємстві.

In the article the conceptual model of enterprises’ personnel development management according to the attributive structure is proposed. Classification for types of personnel training in working conditions is given under 17 features. System of professional personnel development at enterprise is formed.

Д. Б. Лозовикасистент кафедри економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ В УКРАЇНІ

Розглянуто сучасний стан та перспективи розвитку систем електронних грошей в Україні. Обґрунтовано основні шляхи подолання проблем розвитку електронних грошей.

The current status and prospects of development of systems of electronic money in Ukraine. The basic solution to the problems of electronic money.

І. А. Стреблянськааспірант Інститут економіки промисловості НАН України

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ПЛАНУВАННЯ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

У статті запропоновано інформаційну модель рефлексивного управління процесами планування на промисловому підприємстві. Дістала подальшого розвитку інформаційна модель рефлексивного управління процесами планування на промисловому підприємстві, заснована на методології структурно-функціонального моделювання, що дозволяє підвищити достовірність інформації, яка використовується для планування на підприємстві, а також знизити витрати на здійснення автоматизованих розрахунків процесів, пов"язаних із рефлексивним управлінням процесами планування на промисловому підприємстві, підвищити якість і оперативність розробки та реалізації планів. Розроблено модель інформаційного забезпечення рефлексивного управління процесами планування на промисловому підприємстві, яку реалізовано з використанням програмного засобу структурно-функціонального моделювання BPWin. Реалізація запропонованої моделі забезпечила повноту, наочність і систематизацію інформації та дозволила значно підвищити достовірність і оперативність здійснюваних розрахунків, а отже, прийнятих рішень щодо рефлексивного управління процесами планування на промисловому підприємстві.

Л. М. Жуковаст. викладач, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ КОНФЛІКТІВ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РОЗВ¢ЯЗАННЯ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

У статті досліджено економічний зміст конфліктів корпоративного сектору шляхом систематизації конфліктів за суб¢єктним критерієм та багаторівневої класифікації цілей, що переслідуються ініціативною стороною конфлікту. Виявлені базові передумови розв¢язання протиріч функціонування та розвитку корпоративного сектору трансформаційної економіки.
 
This article explores the economic contents of conflicts of the corporate sector by organizing conflicts into the comprehensive system following the subjective criteria and multi-level classification of objectives pursued by the party initiating conflict. The basic prerequisites for settlement of contradictions in the operation and development of the corporate sector in the transformation economy are identified.

О. Л. Лаврикcтарший виклач кафедри фінансів та кредиту Харківского національного унівеститету імені В.Н. Каразина (м. Харків)

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА

Досліджено сутність фінансових посередників, проаналізовані сучасні світові та вітчизнянні тенденції розвитку фінансового посередництва, та визначені напрямки об"єднання фінансових посередників на світовому фінансовому ринку.
 
The essence of financial intermediaries, analyzed modern world models and trends in financial intermediation, and directions association of financial intermediaries in the global market.

В. І. Огієнкодоцент, канд. екон. наук, директор, Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банка УкраїниО. В. Луняковдоцент, канд. екон. наук, доцент кафедри обліку та аудиту, Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банка УкраїниО. Ю. Ліснякстудент, Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банка України

ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

У статті здійснено розгляд послуг, які надаються сучасними банками через мережу Інтернет, проведено аналіз ступеня їх розвиненості, перспективи і можливості розширення Інтернет-послуг серед вітчизняних банків України
 
The review of basic Internet-banking services, as well the analysis of the level of their development, prospects and possibilities of expansion of Internet-services among domestic banks in Ukraine have carried out.

Б. О. Бондаренкоздобувач кафедри «Міжнародних фінансів» факультету «Міжнародної економіки і менеджменту», ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ПЕРСПЕКТИВИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ МОЛОДІЖНОГО ЖИТЛОВОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

У статті проведено аналіз основних проблем розвитку молодіжного кредитування в Україні, а також запропоновано альтернативний підхід щодо вирішення даної проблеми на основі міжнародного досвіду.
 
The article researches the main problem of youth lending in Ukraine, and suggested an alternative approach to solving this problem which based on the international experience.

В. А. Рысинак.э.н., доцент кафедры учета и аудита Керченского государственного морского технологического университета

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ И УСЛУГ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В ГОДЫ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА

Показаны результаты за 2008-2010 гг. и методика расчета экономической эффективности экспорта товаров и услуг Автономной Республики Крым
 
Results are rotined for 2008-2010  and method of calculation of economic efficiency of export of goods and services of Autonomous Republic Crimea

І. В. Мамонтовааспірант, Одеський національний економічний університет

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ВПЛИВУ ПОДАТКОВИХ ВАЖЕЛІВ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ ПРИЧОРНОМОР’Я

У статті аналізується підходи до оцінювання результативності впливу податкових важелів зокрема спеціальних режимів оподаткування таких як вільні економічні зони на розвиток економіки регіонів Причорномор’я України. Окреслені напрями удосконалення використання податкових важелів в забезпеченні розвитку економіки регіонів Причорномор’я.
 
In the article the evaluation of tax levers influence effectiveness in particular the Dedicaded modes of taxation such as economic zones on development of Prichernomor’ya regions economy of Ukraine is analysed. Directions of improvement of the use of tax levers in providing of Prichernomor’ya regions economy development are outlined.

К. І. Оксенюкк.е.н., в.о. доцента кафедри економіки та підприємництва, Луцький національний технічний університет

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В статті розглянуто і досліджено інвестиційні пріоритети Волинської області. Визначені основні проблеми, пов’язані з інвестиційною діяльністю області та шляхи їх вирішення.

In the article considers and research investment priorities of the Volyn region. Determined basic problems, associated to investment activityregion and ways to decision.

О. С. Кривоконьк.е.н., доцент, старший науковий співробітник науково-дослідного відділуІ. М. Бурякстудентка факультету обліку та аудиту Вінницький національний аграрний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ-ПОЗИЧАЛЬНИКІВ

В статті наведене авторське визначення поняття “кредитоспроможність”, а також порівняльна характеристика існуючих зарубіжних та вітчизняних методик оцінки кредитоспроможності. На основі проведеного дослідження сформульовані висновки та наведені пропозиції щодо покращення методики оцінки кредитоспроможності.

In article author"s definition of concept credit status, and also the comparative characteristic of existing foreign and domestic techniques of an estimation of credit status is resulted. On the basis of the conducted research conclusions are formulated and offers concerning improvement of a technique of an estimation of credit status are resulted.

О. В. Бакалінськийканд. економ. наук, доцент, Національний технічний університет України “КПІ”

УТВОРЕННЯ СПОЖИВЧОЇ ЦІННОСТІ У ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ ЗАЛІЗНИЦЯМИ

Запропонована модель може слугувати основою для дослідження зв’язків між якістю послуг, витратами пасажирів, досвідом, очікуваннями, комунікаціями та утворенням споживчої цінності послуг у залізничних пасажирських перевезеннях, їхнім впливом на поведінку споживачів транспортних послуг. Визначені поняття: транспортна послуга, споживча цінність, задоволення споживачів, витрати пасажирів, якість послуг, інтенція, намір.
 
The offered model can use as basis for researches of connections between service quality, charges, experience, expectations, communications and customer value creation at railway passenger’ transportation, their influence at passenger customer behavior.
The concepts: transport service, consumer value, satisfaction, charges, service quality, customer intention were defined.

Д. В. Очеретінвикладач кафедри економічної кібернетики Запорізького національного університету

КОНЦЕПЦІЯ МОДЕЛЮВАННЯ НЕВИТРАТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

У статті запропоновано концепцію моделювання невитратного ціноутворення для підприємств сфери туристичних послуг, що поєднує комплекс економіко-математичних моделей, застосування яких дозволяє: здійснювати стимулювання попиту на послуги, розширити асортимент туристичних продуктів. Ці моделі ґрунтуються на застосуванні інформаційно-статистичних методів та методів штучного інтелекту.

The paper presents the concept of modeling of the non-expenditure price formation in the travel business services, which combines the complex economic and mathematical models, that allow to stimulate demand for services and expand the assortment alternative tourism services. These models are based on the use of entropy methods and techniques of artificial intelligence.

М. П. Гриценкок.е.н.,доцент кафедри фінансів і кредиту Бердянського державного педагогічного університету

ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЮ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ ШЛЯХОМ ОЦІНКИ РІВНЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Використовуючи показник ринкової долі і темпи її зміни, побудована конкурентна карта ринку, на основі якої зроблений висновок про рівень конкурентоспроможності підприємств курортно - рекреаційній галузі
 
Using the market share index and rates of its change, there was built the competition map of the market on the basis of which there was drawn the conclusion on the level of competitiveness of resort-recreational industry’s enterprises.

О. В. Степановак.е.н., старший науковий співробітник відділу управління економікою ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

ІНСТИТУЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ

У статті проведено аналіз методичних підходів формування нормативно-правового середовища реалізації проектів державно-приватного партнерства. Визначені основні напрямки удосконалення інституційних механізмів державно-приватного партнерства в Україні.
 
In the article the analysis of methodical approaches to perfection of normatively legal environment of projects of public-private partnership are observed. Basic directions of forming institutional mechanisms of development of public-private partnership in Ukraine are offered.

Н. П. Юрчукстарший викладач кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет

ІНСТИТУЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

У статті досліджено інституційні засади регулювання обліку оплати праці, систему бухгалтерського обліку як інформаційну складову управління людськими ресурсами; кадрової політики аграрних підприємств. Розглядається питання інституційного середовища як системи, що визначає розвиток організації та оплати праці і її облікового відображення, формування інститутів з точки зору державної політики. Запропоновано удосконалення процесів формування нормативних інститутів обліку оплати праці.
 
In the article the institoutsiyni bases of adjusting of consideration of payment of labour are explored, system of record-keeping as an informative constituent of management by human capitals; skilled policy of agrarian enterprises. The question of institoutsiynogo environment is considered as systems, that determines development of organization and payment of labour and its registration reflection, forming of institutes from the point of view state policy. The improvement of processes of forming of normative institutes of consideration of payment of labour is offered.

М. О. Чупрінаст. викладач НТУУ «КПІ»

ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОСТІ АЛОКАЦІЙНО-ІНВЕРСІЙНОГО ТИПУ

Здійснено формулювання категоріальних понять теорії управління розвитком стратегічного потенціалу промисловості України. Доведена необхідність впровадження алокаційно-інверсійних технологій управління розвитком стратегічного потенціалу промисловості України. Запропоновано структуру та дефініційне визначення механізму управління формуванням, нарощенням і використанням стратегічного потенціалу національного промислового виробництва.

Done formulation of categorical concepts of the theory of development of the strategic potential of industry in Ukraine. The necessity of IP-rovadzhennya alokatsiyno-inversion technology of development of the strategic potential of industry in Ukraine. The structure and Definitional determine the mechanism of formation, and increasing use of the strategic potential of the national industrial production.

І. В. Стояненкок.е.н., доцент, доцент кафедри економіки підприємництва, Київський національний торговельно-економічний університет

ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ ЯК РЕАЛЬНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ СЬОГОДЕННЯ

В статті розглянуто та проаналізовано досвід економічно розвинутих країн світу щодо формування та розбудови економіки знань та обґрунтовано можливості його застосування в економіці України.
 
In the article an experience of economically developed countries in respect of forming and development of knowledge-based economy is examined and analyzed, as well possibility of its usage in the economy of Ukraine is substantiated.

Н. В. Сторожукаспірант кафедри менеджменту в будівництві КНУБА

СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ТА ЗМІСТ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

В статті розглядаються основи впровадження на будівельних підприємствах контроллінгу інвестиційних потоків з метою підвищення якості і оперативності управління їх фінансово-господарською діяльністю і оптимізації фінансових результатів.
 
The article reviewed the basis for implementation of construction enterprises controlling investment flows to improve the quality and timeliness of their financial and operational performance and optimize financial results.

Г. М. Рижаковадоктор економічних наук, доцент, Київський національний університет будівництва і архітектури

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ПРОЦЕСІ ГЕНЕЗИСУ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ

В роботі запропоновано методологічні підходи щодо сутнісних характеристик та структури відтворення трудового потенціалу, суть яких полягає у розробці теоретико-методичних основ переважно інтенсивного типу розширеного відтворення трудового потенціалу на основі теорії неокласичного синтезу та обґрунтування основних напрямів щодо формування вітчизняної конкурентоспроможної соціально орієнтованої економіки на основі інтелектуальної складової людського капіталу.

В работе предложены методологические подходы относительно сущностных характеристик и структуры воспроизводства трудового потенциала, суть которых заключается в разработке теоретико-методических основ преимущественно интенсивного типа расширенного воспроизводства трудового потенциала на основе теории неоклассического синтеза и обоснование основных направлений по формированию отечественной конкурентоспособной социально ориентированной экономики на основе интеллектуальной составляющей человеческого капитала.

Г. В. Лагутінд.т.н., проф., зав. кафедри менеджменту в будівництві Київського національного університету будівництва і архітектури

СИСТЕМНО-ЦІЛЬОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

У статті розглянуто питання щодо  суті економічної безпеки та  визначаються особливості системи інвестиційного контролінгу будівельних підприємств. На основі проведеного аналізу визначаються основні шляхи аналізу системи інвестиційного контролінгу та управління ризиками будівельного підприємства.
 
В статье рассмотрены вопросы сущности экономической безопасности и определяются особенности системы инвестиционного контроллинга строительных предприятий. На основе проведенного анализа определяются основные пути анализа системы инвестиционного контроллинга и управления рисками строительного предприятия.
 
The paper considers the merits of economic security and system features are determined by controlling the investment construction enterprises. Based on the analysis identifies the main ways of controlling the analysis of investment and risk management of construction enterprises.

О. П. Швидкак.е.н., ст. викладачкафедри економіки підприємств Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

У статті представлені результати дослідження особливостей управління оборотним капіталом вітчизняних молокопереробних підприємств. Обґрунтовано необхідність використання процесного підходу до управління оборотним капіталом та наведено систему процесів з урахуванням галузевої специфіки підприємств.
 
The article presents the results of study of the working capital management of domestic dairy companies. The necessity of using the process approach to working capital management and system processes are subject to industry specific businesses.

Н. Г. Метеленкод.е.н, завідувач кафедри „Фінансів” Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ІНВЕСТУВАННЯ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Досліджено основні тенденції процесів інвестування в основний капітал підприємств промисловості. Виявлено системні проблеми, що гальмують процеси інвестування власних коштів підприємств на повне та часткове оновлення основних фондів. Встановлено передумови активізації процесів інвестування в основний капітал підприємств промисловості
 
The basic tendencies of investing processes in the fixed assets of industrial enterprises have been investigated. The system problems which slow down the processes of enterprises own money investment on the complete and partial capital assets update has been found out. Pre-conditions of processes activation of investing in the fixed assets of industry enterprises have been set.

Н. Є. Приваловааспірантка кафедри бухгалтерського обліку Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БЕЗ СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

У статті розглянуто теоретичні основи здійснення контролю спільної діяльності без створення юридичної особи. Визначено його сутність, виділено ознаки спільного контролю та визначено його елементи.
 
В статье рассмотрено теоретические основы осуществления контроля совместной деятельности без создания юридического лица. Определено его сущность, выделено признаки совместного контроля и определено его элементы.

The article reviews the theoretical foundations of control joint activities without a legal entity. Defined its essence, selected characteristics of joint control and defined the elements.

Н. В. Шевчукк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ІНФОРМАЦІЯ ЯК ЕКОНОМІЧНИЙ РЕСУРС: СУТНІСТЬ І РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

В статті висвітлено сутність і роль інформації як економічного ресурсу, окреслено її роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства постіндустріальної епохи. Запропоновано виокремлювати ІТ- та знаннєво-когнітивний аспекти дослідження інформаційних ресурсів підприємства. Визначено напрями подальших наукових розвідок у напряму розвинення інформаційної парадигми сучасної економіки.
 
The article highlights the nature and role of information as an economic resource, and its role in ensuring company"s competitiveness in postindustrial era. The author proposes to point out technological and cognitive aspects of enterprise information resources research. The directions for further research in the direction of the development of information paradigm of the modern economy are given.

А. М. Ткаченкод. е. н., професор, завідувач кафедрою економіки підприємства, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ ДІАГНОСТИКОЮ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА, ЯК ОСНОВА ЙОГО РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ

У статті розглянуто теоретико-методологічні засади економічної діагностики підприємства, визначено мету та види діагностики, наведено приклади методики діагностування стану будівельного підприємства в сучасних умовах.
 
The theoretical and methodological foundations of the enterprises’ economic diagnostics are analyzed in the article. The aim and the types of the diagnostics are defined. The examples of the up to date diagnostics methods of the building enterprise are made.

Aлла Бєловак.е.н., доц., Академія муніципального управління МОН УкраїниАльона ЛіщукДП «Управління промислових підприємств Укрзалізниці»

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСІВ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

У статті проведено дослідження процесів реструктуризації та визначено її вплив на ефективність розвитку реального сектору регіональної економіки, оскільки світова фінансово криза вимагає нових підходів, нових методів вирішення питань з метою забезпечення збалансованого розвитку РПК та національної економіки у цілому. Запропоновано проведення процесів реструктуризації бізнес-середовища, як інформаційно-методичну базу розвитку національної промисловості на засадах реалізації забезпечення належних темпів промислового зростання та здатність реального сектору до залучення і раціонального використання як власних резервів так і стратегічного ресурсу.
 
In this paper a study of restructuring and determined its effect on the efficiency of the real sector of the regional economy as the global financial crisis requires new approaches, new methods of resolving issues to ensure sustainable development of the PKK and the national economy as a whole. A restructuring of the business environment as information and methodological base for the development of national industry on the basis of the provision of appropriate industrial growth of the real sector and the ability to attract and management of its own reserves as well as a strategic resource.
 
В статье проведено исследование процессов реструктуризации и определены ее влияние на эффективность развития реального сектора региональной экономики, поскольку мировой финансово кризис требует новых подходов, новых методов решения вопросов с целью обеспечения устойчивого развития РПК и национальной экономики в целом. Предложено проведение процессов реструктуризации бизнес-среды, как информационно-методическую базу развития национальной промышленности на основе реализации обеспечения надлежащих темпов промышленного роста и способность реального сектора к привлечению и рациональному использованию как собственных резервов так и стратегического ресурса.

М. В. Жикалякк. геол. н., генеральний директор, Державне регіональне геологічне підприємство "Донецькгеологія", м. Артемівськ

ГІРНИЧОДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ РОЯЛТІ

В статті розглянуто переваги та недоліки різних видів роялті, досліджено проблеми адміністрування цього платежу. Надано пропозиції щодо удосконалення механізму адміністрування роялті і гірничодобувній промисловості України.

The advantages and disadvantages of different forms of royalties were considered in this paper, administrative problems of this payment were studied. The propositions for improvement of administration of the mining royalties in Ukraine were offered.

Д. В. Дорошкевичкандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і туризму Національного транспортного університету

РОЗВИТОК ЛОГІСТИКИ НА БАЗІ КОНЦЕПЦІЇ ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

У статті розроблені принципи та положення єдиного інформаційного простору які сприяють локалізації завдань реалізації концепції єдиного інформаційного простору транспортно-логістичного ринку. Визначено методичні підходи до організації архітектури системи керування документацією транспортно-логістичних підприємств.

В статье разработаны принципы и положения единого информационного пространства которые способствуют локализации задач реализации концепции единого информационного пространства транспортно-логистического рынка. Определены методические подходы к организации архитектуры системы управления документацией транспортно-логистических предприятий.

In the article the principles and provisions of the unified information space which contribute to the localization task of implementing the concept of a unified information space of the transport and logistics market. Defined methodological approaches to enterprise architecture records management systems of transport and logistics companies.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"