Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 5, 2017

М. В. Мартиненкодоктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, управління підприємствами та логістики, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

ЕКОНОМІЧНІ, СОЦІАЛЬНІ ТА ДЕМОГРАФІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗНАНЬ У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ПРАЦІВНИКІВ

M. V. MartynenkoDoctor of Science (Economics), Ass. Prof., Professor of the Department of Economics, Management of Enterprises and Logistics, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

ECONOMIC, SOCIAL AND DEMOGRAPHIC BACKGROUND OF ORGANIZATIONAL KNOWLEDGE SYSTEM DEVELOPMENT IN THE PROFESSIONAL EDUCATION OF WORKERS

У статті розглянуто соціальні, економічні та демографічні передумови, які сприяють розвитку системи організаційних знань у структурі професійної освіти. Доведено, що основними із зазначених передумов є перехід світових економік до 5 та 6-го технологічних укладів; підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом; позитивна динаміку позицій України у світових рейтингах за освітньою складовою; скорочення періоду напіврозпаду професійних знань у різних галузях народного господарства; трансформація професій, появу нових та зникнення старих видів діяльності; незначна диференціацію доходів населення залежно від рівня освіти; дисбаланс між попитом і пропозицією на ринку праці; високий рівень безробіття серед випускників вищих та професійно-технічних навчальних закладів; переважання молоді серед зовнішніх трудових мігрантів працездатного віку; інформаційна асиметрію на ринку праці; низька частка фінансування освіти за рахунок коштів приватних компаній; від’ємна динаміку витрат підприємств на професійне навчання працівників; необхідність набуття працівниками специфічних для кожного підприємства професійних знань. Обгрунтовано, яким чином розвиток системи організаційних знань сприятиме вирішенню протиріч у професійній освіті на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях.
 
The article is devoted to the social, economic and demographic conditions that contribute to the development of organizational knowledge system in the structure of vocational education. It is proved that the basic prerequisites of these is to move the global economy to 5 and 6 technological stacks; Association Agreement between Ukraine and the European Union; the positive dynamics of Ukraine's position in the world rankings for educational elements; reducing the half-life of skills in different sectors of the economy; transformation of professions, the appearance of new and disappearance of old activities; small income differentiation depending on the level of education; imbalance between supply and demand in the labor market; high unemployment among graduates of higher and vocational education; prevalence among young foreign migrant workers of working age; information asymmetry in the labor market; low share of education funding at the expense of private companies; negative dynamics of expenses for professional training of employees; entry workers need specific to each company professional skills. It is substantiated how the development of system of organizational knowledge will contribute to resolving problems in vocational education at macro-, meso- and microeconomic levels.

Л. Л. Ковальськад. е. н., професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Луцький національний технічний університет, м. ЛуцькО. Ю. Речунк. е. н., доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РІВНЯ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ РОЗДРІБНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ: ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ АСПЕКТ

L. L. KovalskaDoctor of  Economics, Professor, head of the Department of enterprise, trade and exchange activities, Lutsk National Technical University, LutskО. Yu. RechunPhD (Economics), associate Professor of the Department of commodity research and expertise in customs, Lutsk National Technical University, Lutsk

METHODICAL APPROACH TO ASSESSING THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF THE LOGISTICS SYSTEM OF RETAIL TRADE NETWORK: THE BUSINESS ASPECT

Мета статті полягає в розробці методологічного та методичного підходів до оцінки розвитку логістичної системи роздрібної торговельної мережі. Проведено огляд літератури щодо оцінки розвитку роздрібної торгівлі, системи показників оцінки підприємницької діяльності в сфері торгівлі та розвитку логістичної системи.
В результаті проведених досліджень розроблено методологію дослідження логістичної системи роздрібної торговельної мережі. Виокремлено та обґрунтовано необхідність розробки методичного підходу до оцінки розвитку логістичної системи роздрібної торговельної мережі. Запропоновано авторський підхід до методики оцінки розвитку логістичної системи роздрібної торговельної мережі, яка містить етапи: вибір мети, завдань оцінки логістичної системи роздрібної торговельної мережі регіонів держави; вибір методів аналізу та оцінки логістичної системи роздрібної торговельної мережі регіонів держави; вибір основних напрямків оцінки логістичної системи роздрібної торговельної мережі держави та її регіонів; вибір системи показників оцінки рівня розвитку логістичної системи роздрібної торговельної мережі держави та її регіонів; комплексна оцінка логістичної системи роздрібної торговельної мережі України та її регіонів
Перспективами подальших досліджень у даному напрямку є визначення напрямів та заходів щодо активізації розвитку підприємницького середовища в сфері торгівлі.

The purpose of this article is to develop methodological and methodical approaches to the assessment of the development of the logistics system of retail trade network. The article presents the review of literature on the evaluation of retail development, a system of indicators for evaluation of entrepreneurial activities in the field of trade and logistics development.
As a result of the research was developed the research methodology of the logistics system of retail trade network. The necessity of developing of methodological approach to the assessment of the development of the logistics system of retail trade network was highlighted and substantiated. The author's approach to the assessment of the development of the logistics system of retail trade network was proposed. This approach includes following stages: target selection, objectives of the evaluation the logistics system of retail trade network in the regions of the state; selection of methods of analysis and evaluation of logistics system of retail trade network in the regions of the state; the choice of the main directions of assessment of the logistics system of retail trade network and its regions; the choice of a system of indicators to measure the level of development of the logistics system of retail trade network and its regions; a comprehensive assessment of the logistics system of retail trade network of Ukraine and its regions.
Prospects for further research in this field is the identification of areas and activities to enhance the development of the business environment in trade.

С. О. Солнцевдоктор фізико-математичних наук, професорЮ. В. ЛопатинськаМагістр спеціальності «Маркетинг»

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ТОРГОВОЇ МАРКИ ОСВІТНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА

S. SolntsevDoctor of Sciences, ProfessorY. Lopatynskamaster of specialty «Marketing»

FEATURES OF FORMATION OF TRADEMARK EDUCATIONAL ENTERPRISE

Метою статті є аналіз процесів формування іміджу торгової марки освітнього підприємства. Процес створення торгової марки на підприємствах сфери послуг має свої особливості. Було досліджено, що для створення та активного просування на ринку торгової марки послуги значно складніше, ніж звичайного промислового товару, внаслідок таких характерних рис послуг, як нематеріальність, складність для розуміння, невідчутність, тривалість у часі. Встановлено, що однією зі стратегічних завдань процесу формування іміджу для працюючої в сфері послуг компанії є формування й підтримка споживчої лояльності, оскільки спостерігається низька диференціація компаній, що працюють в цій сфері. В якості об’єкту аналізу, була обрана торгова марка дитячого освітнього закладу «Монтессорі». Окреслено характерні риси даної торгової марки, а також надано рекомендації щодо вдосконалення та подальшого розвитку іміджу торгової марки підприємства. Як висновок, було розглянуто та стверджено, що сучасний розвиток освітніх послуг в Україні характеризується наявністю глибоких протиріч у його організаційній структурі та спрямованості розвитку. Але Україна має значний науково-технічній та промисловий потенціал. Вітчизняна економіка поступово інтегрується у світове господарство, де конкурують між собою не товари чи послуги, а саме торгові марки. Тому для підвищення конкурентоспроможності українських підприємств та національної економіки в цілому слід створювати та розвивати власні товарні та корпоративні торгові марки.
 
The article is to analyze the process of forming brand image of the educational enterprise. The process of creating brand enterprises in the service sector has its own characteristics. It was investigated that the creation and active market promotion brand services more difficult than normal industrial goods, because of the characteristics of services as immateriality, the difficulty to understand, intangibility, duration in time. Established that one of the strategic objectives of branding for working in the service of the company is to develop and support customer loyalty, as there is low differentiation of companies working in this field. As the object of analysis was chosen brand children's educational institution "Montessori". Outlined the characteristics of the brand, as well as recommendations on the improvement and further development of the brand image of the company. In conclusion, it was considered and stated that development of modern educational services in Ukraine is characterized by profound contradictions in its organizational structure and direction of development. But Ukraine has significant scientific, technical and industrial potential. The domestic economy is gradually integrating into the world economy, where no competing goods or services, such as trademarks, brands. Therefore, to improve the competitiveness of Ukrainian enterprises and the national economy as a whole should create and develop their own product and corporate brands.
 
Целью статьи является анализ процессов формирования имиджа торговой марки образовательного предприятия. Процесс создания торговой марки на предприятиях сферы услуг имеет свои особенности. Было исследовано, что для создания и активного продвижения на рынке торговой марки услуги значительно сложнее, чем обычного промышленного товара, вследствие таких характерных черт услуг, как нематериальность, сложность для понимания, неосязаемость, продолжительность во времени. Установлено, что одной из стратегических задач процесса формирования имиджа для работающей в сфере услуг компании является формирование и поддержка потребительской лояльности, поскольку наблюдается низкая дифференциация компаний, работающих в этой сфере. В качестве объекта анализа, была выбрана торговая марка детского образовательного учреждения «Монтессори». Определены характерные черты данной торговой марки, а также даны рекомендации по совершенствованию и дальнейшему развитию имиджа торговой марки предприятия. Как вывод, были рассмотрены и утверждено, что современное развитие образовательных услуг в Украине характеризуется наличием глубоких противоречий в его организационной структуре и направленности развития. Но Украина имеет значительный научно-технической и промышленный потенциал. Отечественная экономика постепенно интегрируется в мировое хозяйство, где конкурируют между собой не товары или услуги, а именно торговые марки. Поэтому для повышения конкурентоспособности украинских предприятий и национальной экономики в целом следует создавать и развивать собственные товарные и корпоративные торговые марки.

O. Pshyk-KovalskaPhD in Economics, Associate professor of management and international entrepreneurship DepartmentD. Mirzoievaa student, National university “Lviv Politechnic”

COMPARATIVE ANALYSIS OF STATIC AND DYNAMIC EFFECTS OF ECONOMIC INTEGRATION IN THE CASE OF THE EU AND NAFTA

О. О. Пшик-Ковальськак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та міжнародного підприємництваД. Р. Мірзоєвастудент, Національний університет «Львівська політехніка»

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТАТИЧНИХ ТА ДИНАМІЧНИХ ЕФЕКТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ЄС ТА НАФТА

The subjects of this article are static and dynamic effects of economic integration. The article aims to explore the influence of these effects on the functioning of the member countries of integration. Case studies of static and dynamic effects are the EU and NAFTA. To research the static effects was analyzed the dynamics of key macroeconomic indicators – GDP and inflation rate before and after the unification of member countries of NAFTA (USA, Canada and Mexico) and particular EU countries with different levels of economic development (France, Germany, Italy and Greece). Also were analyzed the static effects of entry to the EU of countries, which joined later – Poland and Slovakia. Were analyzed dynamic effects of economic integration. The research confirmed the influence of static and dynamic effects, and were adduced the consequences of Ukraine's accession to the EU.
 
Предметом даної статті є статичні та динамічні ефекти, які виникають внаслідок економічної інтеграції. Метою статті є дослідити вплив наведених ефектів на функціонування країн-членів інтеграційних об’єднань. Прикладом для вивчення статичних та динамічних ефектів є інтеграційні об’єднання ЄС та НАФТА. Для вивчення статичних ефектів було проаналізовано динаміку основних макроекономічних показників – ВВП та рівня інфляції до та після об’єднання країн-членів НАФТА (США, Канади та Мексики) та деяких країн ЄС з різними рівнями розвитку економіки (Франції, Німеччини, Італії та Греції). Також були перевірені ефекти інтеграції у країнах ЄС, які вступили пізніше – Польща та Словаччина. Були проаналізовані динамічні ефекти економічної інтеграції. У результаті дослідження було підтверджено наявність дії статичних та динамічних ефектів, а також наведені можливі наслідки вступу України до ЄС.

Є. І. Котляровк. е. н., доцент, доцент кафедри оподаткування, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТА МІСЦЕ НЕПРЯМИХ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У СИСТЕМІ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ В УКРАЇНИ

E. І. KotliarovPhD, Associate Professor Department of Taxatin, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

UKRAINE HAS PROSPECTS OF APPLICATION AND PLACE OF INDIRECT METHODS OF DETERMINATION OF TAX OBLIGATIONS IN THE SYSTEM OF ADMINISTRATION OF TAXES

У статті обґрунтовано необхідність застосування непрямих методів визначення податкових зобов’язань в сучасній податковій системі України. На підставі контент-аналізу розроблено пропозиції щодо вдосконалення визначення терміну «непрямі методи визначення податкових зобов’язань». Акцентовано увагу на те, що для визначення податкових зобов’язань за окремими податками не потрібно використовувати фінансову та податкову звітність, у зв’язку з чим велику увагу потрібно приділяти технічній та виробничій звітності. Визначено перелік податків та зборів, щодо яких можуть застосовуватись непрямі методи та наведено перелік податків (зборів) щодо яких непрямі методи не застосовуються. Вказано на необхідність визначення вичерпного переліку обставин і підстав для застосування непрямих методів. Надано рекомендації щодо ранжування платників податків за ймовірністю виникнення підстав для застосування непрямих методів. Сформульовано вимоги до методичного забезпечення визначення податкових зобов’язань непрямими методами. Обґрунтовано необхідність інформаційної підтримки процесу запровадження непрямих методів визначення податкових зобов’язань.
 
The article substantiates the need to use indirect methods of determining tax liability in the current tax system of Ukraine. Based on content analysis of suggestions for improving the definition of «indirect methods for determining tax liabilities». The attention that for determining tax liabilities for certain taxes do not need to use financial and tax reporting, and therefore great attention should be paid to technical and production reports. The list of taxes and fees, which can be used on indirect methods and provides a list of taxes (fees) for which indirect methods do not apply. The necessity of determining an exhaustive list of the circumstances and reasons for the indirect method. The recommendations for taxpayers ranging in probability of occurrence reason to use indirect methods. Requirements to provide methodical determination of tax liabilities indirect methods. The necessity of information support the introduction of indirect methods of determining tax liabilities.

О. П. Романкок. е. н.,доцент кафедри теорії економіки та управління Івано – Франківського національного технічного університету нафти і газу, м. Івано- Франківськ

УПРАВЛІНСЬКА ІНФРАСТРУКТУРА РЕГІОНУ ІННОВАЦІЙНО – ІНВЕСТИЦІЙНОГО ОРІЄНТУВАННЯ

О. P. RomankoPh.D., assistant professor of theory of economics and management, Ivano - Frankivsk National Technical University of Oil and Gas,  Ivano-Frankivsk

THE MANAGEMENT INFRASTRUCTURE OF THE REGION INNOVATIVE - INVESTMENT ORIENTATION

В даній статті запропоновано та охарактеризовано сутність категорії «управлінська інфраструктура регіону». Розглянуті основні суб’єкти впливу на ефективне функціонування регіональної управлінської інфраструктури за умови закінчення реформи децентралізації в Україні. Проаналізовані ключові недоліки сучасної інноваційної та інвестиційної інфраструктури регіону. Визначено взаємозв’язок та взаємовплив регіональної управлінської інфраструктури з інноваційної та інвестиційної інфраструктури регіону. Розглянуто доцільність побудови в регіоні інноваційно – інвестиційної інфраструктури та сформовані основні її преорітетні напрями розвитку. Зазначено, що активна інноваційно – інвестиційна діяльність регіону є основним чинником підвищення конкурентоспроможності регіону та ознака існування фективної управлінської регіональної інфраструктури. Виділено основні рушійні умови та механізму активізації інноваційно – інвестиційної діяльності на регіональному рівні.
 
This paper proposes and describes the essence of the category of "administrative infrastructure of the region." The main subjects of the impact on the effective functioning of the regional management infrastructure provided end decentralization reform in Ukraine. Analyzed the key shortcomings of modern innovation and investment infrastructure in the region. Correlation and mutual influence of regional management infrastructure of innovation and investment infrastructure in the region. We consider the expediency of building regional innovation - investment infrastructure and formed preoritetni its main lines of development. It is noted that an active innovative - investment activity in the region is a major factor in improving the competitiveness of the region and a sign of the existence fektyvnoyi management of regional infrastructure. The main driving conditions and the mechanism of activation of innovative - investment at regional level.

Т. М. Сторожукк. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку Університету державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

ПОДАННЯ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: НАЦІОНАЛЬНІ ТА МІЖНАРОДНІ ВИМОГИ

T. M. StorozhukPh.D. in Economics, Assistant professor, Associate professor of accounting department State Fiscal Service of Ukraine University, Irpin

PRESENTATION AND DISCLOSURE OF FINANCIAL STATEMENTS: NATIONAL AND INTERNATIONAL REQUIREMENTS

Проведено дослідження національних та міжнародних вимог щодо подання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності. Дано трактування подання та оприлюднення звітності. Визначено фактори, які впливають на подання та оприлюднення фінансової звітності відповідно до чинного законодавчо-нормативного регулювання.
 
The study of national and international requirements for the presentation of financial statements and consolidated financial statements. The interpretation of the presentation and publication of accounts is given. The factors that influence the presentation and disclosure of financial statements in accordance with the current legislative and regulatory framework are identified.

В. С. Янішевськийк. фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри технологій управління, Львівський національний університет «Львівська політехніка» , м. Львів

МЕТОД ЗБУРЕНЬ В МОДЕЛІ ЦІНОУТВОРЕННЯ КОНВЕРТОВАНОЇ ОБЛІГАЦІЇ

V. S. YanishevskyCandidate of Physico-Mathematical Sciences, Associate Professor at the Department of Management Technologies of National University “Lviv Politechnic”, Lviv

THE PERTURBATION METHOD IN CONVERTED BOND PRICING MODEL

Досліджена модель ціноутворення конвертованої облігації, що ґрунтується на моделі Кокса–Інгерсолла–Росса для процентної ставки та моделі геометричного броунівського руху для ціни акції. Показано, що дана модель ціноутворення облігації має точний розв’язок у випадку нульової кореляції вінерівських процесів. Для функція Гріна рівняння динаміки ціни облігації побудований ряд збурень за параметром кореляції вінерівських процесів. В якості нульового наближення використано точні розв’язки відомої моделі радіального осцилятора квантової механіки. Ряд збурень для функції Гріна має вигляд спектрального розвинення за спектральними елементами задачі нульового наближення. Шляхом апроксимації скінченною кількістю спектральних елементів та використання формули розвинення Магнуса для експонентної матриці отримані вирази зручні для практичних розрахунків. Наведена формула ціни конвертованої облігації європейського стилю.
 
A converted bond pricing model, which is based on Cox-Ingersoll-Ross model of interest rate and on geometric Brownian motion model of stock price is investigated. It was shown that the presented bond pricing model has an exact solution in case of zero correlation of Wiener processes. A perturbation series in terms of parameter of correlation of Wiener processes was built for Green’s function of price bond dynamics equation. As a zero-th approximation the exact solutions of a well-known quantum mechanics model of radial oscillator was used. The perturbation series for Green’s function has a form of spectral expansion in terms of spectral elements of zero approximation problem. By approximating with a finite number of spectral elements and using Magnus expansion formula for exponential matrix, we received convenient expressions for practical calculations. A formula of price of converted bond of European-style was given.

Б. В. Дергалюкканд. екон. наук, доц., Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського»М. В. Парфенюкстудент, Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського»

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА» ТА ПРИНЦИПИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

B. DergaliukPhD in Economics, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»M. Parfeniukstudent, National Technical University of Ukraine « Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

ECONOMIC ESSENCE OF THE CONCEPT "FINANCIAL POLICY" AND THE PRINCIPLES OF ITS IMPLEMENTATION AT THE ENTERPRISE

У статті розглянуто сутність і зміст фінансової політики, виділяються короткострокова і довгострокова фінансова політика, у напрямку дії - зовнішня і внутрішня фінансова політика. Дані аспекти розкривають її напрямки, які можуть бути націлені на оптимізацію фінансових відносин і процесів, що відбуваються всередині компанії, і на оптимальне використання можливостей різних сегментів національного і міжнародного фінансових ринків для розвитку підприємства. Розглянуто вимоги до розробки фінансової політики. Наведено компоненти, необхідні для формування і реалізації політики, а саме два взаємопов'язаних напрямки: політика доходів і витрат, які в цілому на практиці реалізують відповідні функції фінансів. Представлена ​​фінансова політика як алгоритм дій для досягнення основної мети підприємства, який передбачає реалізацію послідовних етапів і включає різні інструменти і механізми. Наведено визначення короткостроковій і довгостроковій фінансовій політики. При розробці фінансової політики керівництво підприємства змушене постійно приймати управлінські рішення. У виборі найбільш оптимального рішення важливу роль відіграє оперативна і точна інформація. Сформульовано поняття фінансової інформації і розроблена її класифікація, відзначена її важливість для реалізації цілей фінансової політики, виявлено важливість як внутрішньої, так і зовнішньої інформації, уточнена схема процесу генерування фінансової інформації для розробки і реалізації фінансової політики.
 
In article the essence and content of financial policy are considered, are distinguished short-term and long-term financial policy, in the direction of action – external and internal financial policy. These aspects open its directions which can be aimed at optimization of the financial relations and processes happening in the company and at optimum use of opportunities of various segments of the national and international financial markets for development of the entity. Requirements to development of financial policy are considered. The components necessary for forming and implementation of policy, namely two interconnected directions are given: policy of the income and expenses which in general in practice realize the corresponding functions of finance. Financial policy as an algorithm of actions for achievement of a main objective of the entity which assumes implementation of consecutive stages and turns on various tools and mechanisms is provided. Definitions of short-term and long-term financial policy are given. In case of development of financial policy the management of the entity is forced to make management decisions constantly. In the choice of the most optimal solution an important role is played by operational and exact information. The concept of financial information is formulated and its classification is developed, its importance for implementation of the purposes of financial policy is noted, importance of both internal, and external information is revealed, the scheme of process of generation of financial information for development and implementation of financial policy is specified.

Т. А. Чупілкок. т. н., доцент кафедри прикладної математики та інформатики, Університет митної справи та фінансів, м. ДніпроЛ. О. Клоковастудентка, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

РИНОК ПРАЦІ ТА БЕЗРОБІТТЯ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В КРАЇНІ

T. A. ChupilkoCandidate of Sciences (technic), Associate Professor of the Department of Applied Mathematics and Informatics, University of Customs and Finance, DniproL. O. Klolovastudent, University of Customs and Finance, Dnipro

LABOR MARKET AND UNEMPLOYMENT RATE AS A REFLECTION OF THE SOCIAL-ECONOMIC SITUATION IN THE COUNTRY

Досліджуються особливості динаміки зайнятості населення Дніпропетровської області у зв’язку з динамікою заробітної плати, як показників соціально-економічного стану країни та регіону. Виявлено загальні закономірності та особливості у динаміці показників зайнятості та безробіття по Дніпропетровській області та Україні. Для моделювання і визначення прогнозних оцінок показників застосовуються методи економетричного аналізу, зокрема апарат dummy–змінних та нелінійне моделювання.
 
The features of the dynamics of employment Dnepropetrovsk region due to the dynamics of wages as indicators of social-economic situation of the country and the region are considered. Common patterns and characteristics in the dynamics of employment and unemployment in the Dnepropetrovsk region and Ukraine are revealed. Econometric analysis methods, as dummy-variable and nonlinear methods, are used for modeling and determine forecast estimates indicator.

О. В. Корнутак. т. н., доцент, доцент кафедри інженерної та комп’ютерної графіки, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-ФранківськН. Ю. Потьомкінастудентка, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ ТЕНДЕРНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ «PROZORRO» ПРИ ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРІВ-ЕКОНОМІСТІВ

O. KornutaPh.D., Associate Professor of the Department of Engineering and Сomputer Graphics, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-FrankivskN. PotiomkinaStudent, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

FEATURES OF STUDYING ELECTRONIC TENDER PROCUREMENT SYSTEM “PROZORRO” OPERATION IN TEACHING BACHELOR ECONOMISTS

Стаття присвячена дослідженню особливостей вивчення функціонування електронної системи “ProZorro” при підготовці бакалаврів за спеціальністю 051 – Економіка. Розглянуті принципи роботи цієї електронної системи, закони, що регулюють її діяльність, зміни в термінології, комерційні онлайн-майданчики. Обгрунтована доцільність фкнкціонування великої кількості майданчиків у системі. Запропонований цикл лабораторних робіт для студентів дозволяє їм набути вміння працювати з електронною системою “ProZorro” та її майданчиками, знати можливості системи та принципи її роботи. Опанувавши основні аспекти роботи електронної системи “ProZorro”, студент-економіст зможе вийти на ринок праці обізнаним у сучасній економічній ситуації держави, що дасть значну конкурентну перевагу при подальшому працевлаштуванні.
 
The paper is devoted to the investigation of peculiarities of studying the functioning of the electronic system “ProZorro” during educating Bachelors with 051-Economy speciality. The principles of this electronic system operation, the laws that control its activity, changes in terminology, commercial online platforms are considered. The expediency of the large number of platforms which are functioning in the system is substantiated. The proposed course of labs for students allows them to gain skills of working with the electronic system “ProZorro”and its platforms, to know the possibilities of the system and the principles of its work. After the student-economist masters the main aspects of the electronic system “ProZorro”’s operation, they can enter the labour market with the knowledge of the modern economic situation in the country. This knowledge gives the considerable competitive advantage during the future employment.

В. В. Зубовавикладач кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, м. ХарківТ. О. Шевченкостудентка економічної кібернетики та прикладної економіки Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, м. Харків

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

V. V. ZubovaTeacher,V.N. Karazin Kharkiv National University, KharkovT. O. ShevchenkoStudent, V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkov

THE ANALYSIS OF KEY INDICATORS OF DEVELOPMENT THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE

У статті проаналізовані основні показники розвитку банківської системи України. Досліджені основні проблеми функціонування банківського сектору. Проведений аналіз динаміки активів банків, стан кредитного та депозитного ринків. Визначені загальні перспективи розвитку вітчизняної банківської сфери.

The key indicators of development of the banking system of Ukraine were analysed. The basic problems of the banking sector, the dynamic of bank assets, the credit and deposit markets were investigated. The general prospects of the domestic banking sector were identified.

Н. П. Юрчуккандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ У АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Natalia YurchukCandidate of Economic Sciences, Assistant Professor, Associate Professor of Economic Cybernetics Department, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

THE TECHNIQUE OF INFORMATION SUPPORT FORMATION OF AUTOMATED ACCOUNT AND AUDIT INFORMATION SYSTEMS IN AGRARIAN ENTERPRISES

Досліджено сутність та уточнено з позицій системного підходу визначення поняття інформаційного забезпечення автоматизованих інформаційних систем обліку. Визначено структуру та завдання інформаційного забезпечення підсистеми обліку оплати праці. На основі проведеного дослідження виділено основні функції інформаційного забезпечення підсистеми обліку оплати праці. Сформовано вимоги до інформаційного забезпечення підсистеми обліку оплати праці автоматизованої інформаційної системи обліку з урахуванням інформаційних потреб зовнішніх і внутрішніх користувачів. Підкреслено, що формування ефективного інформаційного забезпечення підсистеми обліку праці та її оплати передбачає використання сучасних інформаційних технологій.
Розроблено концептуальну модель інформаційного забезпечення підсистеми обліку оплати праці у комп’ютерній системі обліку.
Запропоновано уточнену методику формування інформаційного забезпечення підсистеми обліку оплати праці аграрних підприємств у комп’ютерному середовищі відповідно до рівнів управління, яка відображає його завдання, функції, складові і порядок формування інформаційної бази, що уможливлює точність, повноту і правильність відповідних управлінських рішень, чіткість постановки завдань виконавцям, дієвість контролю і досягнення ефективності господарської діяльності підприємства.
 
It is explored the nature and refined from the positions of the system approach definition of information support concept of the automated account information systems. The structure and tasks of the information security subsystem account wages are defined. On the basis of the study we presented the basic functions of the information security subsystem of account wages . It is formed the requirements for information security subsystems for accounting of remuneration of the automated information system of accounting with the accounting information needs of external and internal users. We emphasized that the formation of an effective information security subsystems for accounting of labour and its payment involves the use of modern information technologies.
It is developed a conceptual model of the information security subsystem account wages in the computer accounting system.
We proposed the revised methodology for the formation of the information security subsystem account wages of agricultural enterprises in the computer environment in accordance to the levels of control which reflects its objectives, functions, components and the formation of an information base that provides the accuracy, completeness and correctness of relevant administrative decisions, the clarity of objectives to the performers, the effectiveness of the control and the achievement of economic efficiency of the enterprise.

С. О. Перміноваканд. пед. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ В СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Svitlana O. PerminovaCandidate of Pedagogic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Management, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

THE INTELLECTUAL POTENTIAL IN THE STRATEGY OF THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE MODERN ORGANIZATIONS

В статті розглянуто інтелектуальний потенціал (ІП) як стратегічну складову інноваційної діяльності, що забезпечує конкурентні переваги та економічне зростання сучасній організації. Увагу приділено аналізу структурних компонентів ІП, які визначають інноваційну політику у відповідності з концепцією стратегічного управління. Вивчено фактори впливу на успішну реалізацію інноваційної стратегії та критерії раціонального вибору одного з альтернативних напрямів інноваційного розвитку організації. Виокремлено пріоритетні напрями щодо планування аудиту, оцінки нематеріальних активів, управління ІП, його розвитку та примноження. Досліджено механізм оптимізації інноваційних управлінських схем за рахунок внутрішнього аналізу, використання методів захисту, моніторингу та контролю функціонування ІП.
 
The article considers the intellectual potential (IP) as a strategic component of innovation, that provide competitive advantage and economic growth of the modern organization. Attention is paid to the analysis of the structural components of SP, which define the innovative policy in accordance with the concept of strategic management. Studied the factors influencing the successful implementation of the innovation strategy and criteria for rational choice of one of alternative directions of innovative development of the organization. Identified priority areas for audit planning, evaluation of intangible assets, management of IP, its development and enhancement. We investigated the mechanism of optimization of innovative management schemes through internal analysis, use of methods of protection, monitoring and control of SP.

Л. Є. Довганьк. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. КиївГ. А. Мохонькок. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. КиївЛ. Л. Ведутастарший викладач кафедри менеджменту, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ

L. E. DovganPhD in Economics, professor, professor of the Management Department, National Technical University of Ukraine « Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute»G. A. MokhonkoPhD in Economics, assistant professor, assistant professor of the Management Department, National Technical University of Ukraine « Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute»L. L. VedytaSenior Lecturer of the Management Department, National Technical University of Ukraine « Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute»

CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROBLEMS OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES OF UKRAINE:  SOCIO-ECONOMIC ASPECTS

В статті розглянуто соціально-економічні аспекти розвитку машинобудівних підприємств. Визначено, що нині рівень розвитку машинобудівних підприємств, зокрема їх інноваційна активність, не відіграють відчутну стимулюючу роль у технологічному розвитку таких галузей, як металургійна, хімічна, приладобудування, електроніка тощо. Визначено тенденції розвитку машинобудівного комплексу, що свідчать про його структурну дисбалансованість, невідповідність галузевої структури машинобудування стратегічним пріоритетам сталого розвитку національної економіки. Узагальнено проблеми забезпечення стійкого розвитку машинобудівних підприємств. До економічних проблем віднесено: низькі темпи технологічного оновлення виробництва; зниження рівня завантаження виробничих потужностей; мала кількість замовлень; зростання цін на сировину та комплектуючі; низький рівень впровадження високотехнологічних інновацій та ін. Серед соціальних проблем особливу увагу приділено низькій ефективності системи безпеки праці; незадовільному рівню відповідальності персоналу за виконання роботи; низькій відтворювальній ролі заробітної плати; неоптимальній структурі соціального пакету та ін. Запропоновано пріоритетні напрями подолання труднощів в економічній та соціальній сфері діяльності машинобудівних підприємств.
 
In the article were considered the socio-economic aspects of machine-building enterprises development. It was determined that nowadays the development level of machine-building enterprises, including their innovative activity, does not play a tangible stimulating role in technological development of such industries: metallurgy, chemical, instrumentation, electronics etc. The author identified development trends of machine-building complex, showing its structural imbalance, discrepancy of machine-building branch structure to strategic priorities for sustainable development of national economy. There were generalized the problems of sustainable development ensuring of machine-building enterprises. The economic problems include: low rate of technological renovation of manufacturing; reducing of production capacity potential; small quantity of orders; increasing prices for raw materials and components; low level of high-tech innovation, and so on. Among the social problems the attention was paid to low efficiency of labor safety system; unsatisfactory level of responsibility for staff performance; low reproductive role of wages; suboptimal structure of the social package and so on. There were proposed priority directions of overcoming the difficulties in economic and social sphere of machine-building enterprises activity.

П. В. Горбстудентка кафедри економічної теорії та маркетингу Дніпровського національного університету імені О. ГончараП. М. Соколкандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії та маркетингу Дніпровського національного університету імені О. ГончараС. Ю. Хамінічдоктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії та маркетингу Дніпровського національного університету імені О. Гончара

МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

P. V. HorbStudent, Oles Honchar Dnipro National UniversityP. M. SokolPhD in Economics, associate professor of Department Economic and theory Marketing, Oles Gonchar Dnipro National UniversityS. Y. KhaminichHb doctor, professor of Economics, professor of Department Economic and theory Marketing, Oles Gonchar Dnipro National University

MARKETING PLANNING AT THE ENTERPRISE IN CONDITIONS OF TRANSFORMATION ECONOMY

У статті розглянуто особливості планування маркетингу як складової стратегічного управління підприємством. Узагальнено наукові підходи до визначення функцій, етапів та методів маркетингового планування. Методологічною основою і теоретичною базою дослідження стали загальні положення економічних теорій менеджменту і маркетингу, наукові дослідження з питань планування та антикризового управління. Докладно розглянуто поняття маркетингового плану, його структуру і етапи складання. Виділено причини планування маркетингу, його стадії і інструменти. Проаналізувавши стан економічного середовища України, було встановлено, що актуальним є впровадження елементів антикризової стратегії в процес управління підприємством. Використання результатів статті є доцільним у процесі подальших теоретичних досліджень проблематики планування маркетингу, в умовах сучасної економіки, а також у практичній роботі по підготовці маркетингових планів компаній з впровадженням антикризових інструментів.
 
In the article features of marketing planning as a component of strategic management of the enterprise are considered. There where generalized scientific approaches to the definition of functions, stages and methods of marketing planning. The general principles of economic theories of management and marketing, scientific research on planning and anti-crisis management became the methodological basis and theoretical base of the research. Concepts of the marketing plan, its structure and stages of assembly are considered in detail. The reasons for marketing planning, its stages and tools are highlighted. After the analyzis of the state of the economic environment in Ukraine, it was found that the implementation of the elements of the crisis management strategy in the enterprise management process is topical. The use of the results of the article is expedient in the course of further theoretical studies of the problems of marketing planning in a modern economy, as well as in the practical work on preparing marketing plans for companies using anti-crisis tools.

О. І. Петренкок. е. н., доц., доцент кафедри «Бізнес-логістики та транспортних технологій на водному транспорті» Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, м. КиївТ. В. Дереповськастудентка магістратури 2-го курсу спеціальності «Логістика» Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, м. Київ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ

O. PetrenkoCandidate of Economical Science, Associate Professor, Associate Professor of Department of Business logistics and Transport technologies for water transport of Kyiv state maritime academy of hetman Peter Konashevich-Sagaidachniy, KyivT. DerepovskaMaster's student of the 2nd course of the specialty “Logistics” of Kyiv state maritime academy of hetman Peter Konashevich-Sagaidachniy, Kyiv

PROBLEMS OF MULTIMODAL TRANSPORT DEVELOPMENT IN UKRAINE AND WAYS OF THEIR SOLUTION

Міжнародний досвід організації транспортних перевезень між країнами зводиться до створення мультимодальних транспортних систем, які дозволяють значно збільшити обсяги перевезень, сприяючи підвищенню рівня міжнародно-правового співробітництва, розвитку мережі існуючих транспортних коридорів та інтеграції національних транспортних інфраструктур до міжнародних транспортних систем.
В сучасних умовах ефективним напрямом оптимізації перевізного процесу та створення конкурентоспроможного ринку транспортно-логістичних послуг є розвиток мультимодальних перевезень вантажів, які сприяють уніфікації торгово-правового режиму; забезпечують координацію та організаційно-технологічну взаємодію всіх ланок ланцюга доставки вантажів; сприяють комплексному розвитку інфраструктури та ресурсів різних видів транспорту тощо.
У статті проведено аналіз підходів до визначення сутності поняття «мультимодальні перевезення». Досліджено питання, які присвячені аналізу стану, проблемам та перспективам розвитку мультимодальних перевезень в Україні, котрі здійснюються за участю автомобільного, залізничного і морського виду транспорту. Визначено чинники, що негативно впливають на розвиток мультимодальних перевезень, і обґрунтовано шляхи їх нейтралізації, а саме: ратифікація міжнародних нормативно-правових актів та створення нормативно-правової бази; уніфікація транспортної інфраструктури (розвиток портових складських і вантажоперевалочних потужностей, створення мережі логістичних центрів, які будуть пропонувати різні міжнародні логістичні послуги, що послугують підвищенню ефективності ланцюгів поставок); забезпечення інформаційної автоматизації транспортного процесу та розвиток новітнього електронного документообігу; пошук нових та вдосконалення старих маршрутів доставки вантажів.
 
International experience of transport between the two countries is to create a multi-modal transport systems, which can significantly increase the volume of traffic when promoting international legal cooperation network of existing corridors and integration of transport infrastructure for international transport systems.
In modern conditions effective ways of optimizing the transportation process and create a competitive market of transport and logistics services is the development of multimodal transportation that contribute to the unification of commercial and legal status; provides coordination and organizational and technological interaction of all links in the chain of delivery of goods; promotes the integrated development of infrastructure and resources of different modes of transport and so on.
The article analyzes the approaches to the essence of the definition “multimodal transportation”. The question that focus on analysis of the state, problems and prospects of development of multimodal transport in Ukraine, which are made with road, rail and sea transport. Factors that negatively affect the development of multimodal transport and reasonable ways to neutralize them, namely: ratification of international legal acts and the creation of a regulatory framework; unification of transport infrastructure; maintenance of information automation of transport process and development of modern electronic document circulation; search for new and improvement of old routes of cargo delivery.

П. І. Безуск. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївВ. І. Терефенкомагістрант кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

P. I. BezusPh.D., Associate Professor, Associate Professor of Management Department, Kyiv National University of Technology and Design, KyivV. I. TerefenkoGraduate Department of Management, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

MANAGEMENT ORGANIZATION IN THE COMPETITIVENESS OF EUROPEAN INTEGRATION MANAGING CHANGE IN OUTPUT

Конкурентоспроможність організації як об’єкту правління є сукупністю взаємопов’язаних елементів, спрямованих на забезпечення сильних конкурентних шляхів, підтримання існуючих і створення нових конкурентних переваг.
У дослідженні визначено місце такого явища як конкурентоспроможність підприємства в загальній класифікації об’єктів управління. З’ясовано, що його  можна віднести до функціональних (на відміну від виробничих і структурних), які вимагають розробки спеціального механізму управління. Проаналізовано підходи різних науковців до поняття «управління конкурентоспроможністю» та його елементів, запропоновано власне тлумачення особливостей управління конкурентоспроможністю підприємства.
 
The competitiveness of the organization as object of management is a set of interrelated elements to ensure a strong competitive routes, maintain existing and create new competitive advantages.
In a study of the place the phenomenon of competitiveness in the overall classification of facilities management. It has been found that it can be attributed to functional (as opposed to industrial and structural), which call for a special management mechanism. Researchers analyzed various approaches to the concept of "competitiveness management" and its elements, features offered own interpretation of competitiveness management company.

В. О. Денисюкк. т. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

CТЕГАНОГРАФІЧНИЙ АЛГОРИТМ ЗАХИСТУ ДАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ  ФАЙЛІВ ЗОБРАЖЕНЬ

V. DenysiukPhD, associate professor, associate professor of economic cybernetics department, Vinnytsya national agrarian university, Vinnytsya

STEGANOGRAPHY ALGORITHM OF DATA PROTECTION BY IMAGE FILES

Розроблено стеганографічний алгоритм за методом LSB. Алгоритм підвищує рівень захисту інформації від несанкціонованого доступу. Конфіденційна інформація приховується у файлах зображень. Отримав подальший розвиток метод приховування даних у молодших бітах пікселів файлів зображень. Це не змінює візуальну якість зображення та ускладнює виявлення факту приховування інформації.
 
Steganography LSB-method algorithm is worked. An algorithm promotes the level of priv from an unauthorized division. Confidential information hides in the files of images. The method of concealment of data got further development in the junior bats of pels of files of images. It does not change visual quality of image and complicates the exposure of fact of information concealment.

Р. Б. Бабичк. е. н., с. н. с., доцент кафедри економічної теорії, Національний авіаційний університет, м. Київ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РЕНТНИХ ВІДНОСИН

R. B. BabychPh.D., leading researcher, Associate professor of economics, National aviation university, Kyiv

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF FORMATION OF RENT RELATIONS

В статті розглянуто основні теоретико-методологічні засади формування рентних відносин, формування затратного та рентного підходів до оцінки природних ресурсів. Визначені напрями вдосконалення системи оподаткування, посилення її рентної складової та шляхи вдосконалення механізму платного природокористування.
 
In the article the basic theoretical and methodological principles of forming rent relations, formation and rental costly approaches to the assessment of natural resources. The ways of improving the tax system, strengthening its rent component and the ways of improving the mechanism of paid nature.

В. М. Опанасенкок. е. н., доцент кафедри історії та теорії господарства, Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана

ІСТОРІЯ «ПРОМАХІВ» ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ ЯК ОДНА З ПРИЧИН РОЗВИТКУ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ

V. M. OpanasenkoPh.d., associate professor the Department of History and Theory of Economy, Kyiv National Economic University

HISTORY OF "MISSES" THE FORMATION OF PRIVATE PROPERTY RIGHTS IN UKRAINE AS ONE OF THE CAUSES OF THE SHADOW ECONOMY

У статті розглядається процес утворення приватного сектора економіки України шляхом приватизації державних підприємств. Висвітлені як теоретичні способи приватизації, які були запропоновані Верховній Раді України, так і практичні механізми їх реалізації, а також окреслені причини, що зашкодили ефективному їх введенню та призвели до невдалих результатів цих процесів. Розглянуто соціально-негативний елемент поєднання влади-власності в ході приватизації та відсутність розуміння приватизаційних процесів у простого населення країни, що спотворювало сам фундамент ідеї утворення приватного власника. Показані умови розвитку тіньової економіки через нелегальні приватизаційні схеми, які самі по собі хоча і були в рамках закону, але не відповідали прозорим і прямим шляхам утворення національного ефективного приватного власника.
 
The article deals with the formation of the private sector in Ukraine. The private sector created after the privatization of state enterprises. This article describes the theoretical and practical mechanisms of privatization in Ukraine. This article explores the reasons that led to the disastrous consequences of privatization. The article shows the combination of power and property in Ukraine. The article shows a negative impact on the privatization of the combination of power and property. The article shows that the population of Ukraine did not understand the essence of privatization. Misunderstanding the nature of privatization has not made it possible to create in Ukraine cost effective private owner. The article deals with shady privatization schemes. This article explores privatization schemes were created under certain historical period or individual.

С. В. Нараєвськийк. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ВІТРОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ ТА УКРАЇНІ

S. V. Naraievs'kyjCandidate of Economic Sciences, Associate Professor of International Economics, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF WIND ENERGY IN THE LEADING COUNTRIES OF THE WORLD AND UKRAINE

Проведено порівняльний аналіз ефективності роботи вітрової енергетики у основних регіонах світу та у провідних країнах світу. Серед лідерів у вітровій енергетиці виділяються країни, що розвивають офшорну вітроенергетику чи мають значну площу території і, відповідно, мають можливість обирати для розміщення вітроенергетичного обладнання найкращі ділянки з найбільшим вітровим потенціалом. Визначені основні фактори, що впливають на ефективну роботу вітрової енергетики. Серед цих факторів слід виділити такі: наявний вітровий потенціал та можливість його використання, технічні характеристики встановленого обладнання, наявність якісної мережі для передачі електроенергії споживачу з мінімальними втратами. Вітроенергетика України за ефективністю роботи поступається провідним країнам у даній галузі, але має гарні перспективи для подальшого розвитку у разі виконання певних умов.
 
The article provides a comparative analysis of the efficiency work of wind power in the major regions of the world and the leading countries of the world. Countries that develop offshore wind power or have a large area of territory are leaders in wind power. They have the opportunity to choose for the location of wind power equipment best areas with the highest wind potential. The article defines the main factors influencing the effective work of wind power. Among these factors should be allocated as follows: available wind potential and the possibility of its use, technical characteristics of the installed equipment, the availability of high-quality network for the transmission of electricity to the consumer with minimal losses. The efficiency of Ukrainian wind power inferior to leading countries in this field, but it has good prospects for further development if certain conditions will be done.

Т. Є. Воронковак. е. н., доцент, Професор кафедри бізнес-економіки, Київський національний університет технології та дизайну, м. КиївМ. С. Євтушенкомагістрант кафедри бізнес-економіки, Київський національний університет  технологій та дизайну

МОЛОДІЖНЕ ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

T. VoronkovaCandidate of Sciences, Associate Professor of Department of Business Economics, Kyiv National Univercity of Technologies and DesignM. YevtushenkoMaster, Kyiv National Univercity of Technologies and Design

YOUTH MORTGAGE LOANS: PROBLEMS AND PROSPECTS IN UKRAINE

Дана стаття відображує сучасні проблеми молодіжного іпотечного кредитування. Окреслює перспективи іпотечного ринку в Українi. Підтверджує, що для побудови в Україні сучасного інституту молодіжного іпотечного кредитування необхідна негайна розробка нового механізму іпотечних кредитів, як, у першу чергу для молоді, так й для інших верств суспільства.

Article reflects the current problems of the youth mortgage It is necessary to develop a new lending. Prospects of the mortgage markets development in Ukraine are defined. Need to develop new credit law. Continue to provide their own housing for various strata of society.

О. М. Рацк. е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ БАНКУ

O. M. Ratscandidate of Economic Sciences, docent, associate Professor at the Department of Banking, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

WAYS TO IMPROVE ORGANIZATIONAL SUPPORT OF MANAGEMENT OF ECONOMIC SECURITY OF THE BANK

Досліджено сучасні підходи до трактування поняття «економічна безпека банку» та визначено зміст організаційного забезпечення економічної безпеки банку. Проведено аналіз досвіду організації служби економічної безпеки вітчизняних банківських установ, систематизовано функції та завдання організаційно-функціональних підрозділів, які забезпечують банківську безпеку. Визначено, що ефективність функціонування банків суттєво залежить від організаційної форми, що застосовується для даного процесу. Оскільки досвід функціонування вітчизняних банківських установ показав відсутність централізованого органу, що відповідає за забезпечення економічної безпеки, автором запропоновано створити Центр забезпечення економічної безпеки банку як координуючий орган всіх структурних одиниць та фахівців, які задіяні в цьому процесі. Структура організаційного забезпечення економічної безпеки визначається специфікою функціонування банківської установи. Вибір форми організації управління економічної безпеки банку обумовлюється рядом встановлених чинників та може бути реалізований в декількох формах. В статті визначено основні функції та завдання Центру забезпечення економічної безпеки банку. Реалізація розробленого методичного підходу до організаційного забезпечення економічної безпеки банку дозволить спростити організаційну структуру банку та якісно організувати роботу персоналу, від якого залежить виконання завдань та досягнення цілей у процесі управління безпекою банківської установи.
 
The modern approach to the interpretation of the concept of "economic security of the bank" and defining the content of organizing economic security of the bank. The analysis of the experience of economic security service of domestic banking institutions systematically functions and tasks of organizational and functional units that provide banking security. Determined that the efficiency of banks significantly depends on the organizational form used for this process. As the experience of domestic banks showed a lack of central authority in charge of economic security, the author asked to create a Center of economic security of the bank as a coordinating body of all structural units and professionals involved in the process. The structure of the economic security determined by the specifics of the banking institution. The choice of form of organization of the economic security bank driven by a number of established factors and can be implemented in several forms. In the article the main functions and tasks of the Center of economic security of the bank. Implementation of the methodical approach to organizing economic security of the bank will simplify the organizational structure of the bank and efficiently organize the work of staff, which depends on the tasks and objectives in the safety management of banking institutions.

Є. О. Діденкок. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївП. І. Жураківськиймагістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

E. А. DidenkoPh.D., associate professor of management department, Kyiv National University of Technology and Design, KyivP. I .Zhurakivskyimaster, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

THE MODEL OF COMPETITIVENESS MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

Узагальнено сутність конкурентоспроможності підприємства. Визначено головну мету управління конкурентоспроможністю. Встановлено об’єкт, суб’єкт та предмет управління конкурентоспроможністю підприємства. Представлено сутність управлінських підходів в контексті формування та підтримки конкурентоспроможності підприємства, а також пов’язану з цим систему принципів. Розкрито сутність системи та процесу управління конкурентоспроможністю підприємства.
 
Overview of the essence of enterprise competitiveness. The main goal of competitiveness management is defined. The objectand subject of enterprise competitiveness management is established. The essence of management approaches in the context of the formation and maintenance of the competitiveness of the enterprise, as well as the related system of principles are presented. The essence of the system and the process of enterprise competitiveness management is revealed.

О. М. Дмитренкок. е. н., старший викладач кафедри бухгалтерського обліку оподаткування та аудиту, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВА

O. DmytrenkoPh.D, senior lecturer, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

INTERNAL AUDITING AS A TOOL OF EFFICIENCY IMPROVING OF AN ENTERPRISE ACCOUNTING SYSTEM

Систематизовано сучасні наукові погляди та визначено необхідність розгляду бухгалтерського обліку як складної відкритої системи. На основі аналізу наукових праць та власних досліджень обґрунтовано складові системи бухгалтерського обліку з деталізацією елементів кожної із них. Розкрито зміст поняття «внутрішній аудит» та питання необхідності його використання в господарській практиці суб’єктів господарювання як інструменту підвищення ефективності системи обліку та діяльності в цілому. Сформульовано основні етапи внутрішнього аудиту та запропоновано набір якісних і кількісних параметрів оцінки ефективності системи бухгалтерського обліку, виходячи з напрямів дослідження окремих об’єктів (елементів) системи обліку засобами внутрішнього аудиту. Обґрунтовано та уточнено завдання внутрішнього аудиту щодо оцінки ефективності системи бухгалтерського обліку підприємства.
 
The modern scientific views are systematized and the necessity of considering accounting as a complex open system is identified. Based on the analysis of scientific papers and own studies the accounting system components with detailed specification of their elements are grounded. The concept of "internal auditing" and the purpose of using it in business practices as a tool of improving the accounting efficiency and business in general are considered. Based on research directions of separated objects (elements) of the accounting system with the use of internal auditing, the basic stages of internal auditing are formulated and a set of qualitative and quantitative parameters for the efficiency evaluating of accounting system are proposed. The list of main tasks of internal auditing concerning to assessing the efficiency of the enterprise accounting system are grounded and specified.

M. MaksimovaPhD, Economics, Lecturer, Banking Department, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

MODEL OF BANKING ACTIVITY GOVERNMENT REGULATION SYSTEM

М. В. Максімовак. е. н., викладач кафедри банківської справи, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

МOДЕЛЬ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНOГO РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКOЇ ДІЯЛЬНOСТІ

In the article, the basic elements of banking activity government regulation system have been analyzed, namely, the aim, the functions, the object, the subject, the instruments and the principles. The main focus was given to elaboration of the interaction system of the subjects of the banking activity government regulation system. Application of system elements structuring methodology will enable to determine the nature of interrelations between the elements of banking activity government regulation system through building its information structure.
 
В статті проаналізовано основні елементи системи державного регулювання банківської діяльності, а саме:  мета, функції, об’єкт, суб’єкт, інструменти, принципи. Особливу увагу приділено побудові схеми взаємодії суб’єктів системи державного регулювання банківської діяльності. Застосування методики структурування елементів системи дозволить визначати характер взаємозв’язків між елементами системи державного регулювання банківської діяльності, завдяки побудові їх інформаційної структури.

О. М. Парубецьк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Чернігівський національний технологічний університет, м. ЧернігівД. О. Сугонякок. е. н., доцент, доцент кафедри публічного управління та менеджменту організацій, Чернігівський національний технологічний університет, м. ЧернігівМ. С. Парубецьмагістр, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РЕФОРМИ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА СТАН МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ

O. M. ParubetsPh.D., assistant professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Chernihiv National University of Technology, ChernihivD. O. SugonyakoPh.D., assistant professor of the Department of Public Management and Management of Organizations, Chernihiv National University of Technology, ChernihivM. S. ParubetsMaster, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE FISCAL DECENTRALIZATION REFORM ON THE STATE OF UKRAINE LOCAL BUDGETS

У статті здійснено аналіз впливу реформи фінансової децентралізації на зміну показників місцевих бюджетів та зміцнення фінансової автономії об’єднаних територіальних громад. Розглянуто досвід децентралізації як складової регіональної фінансової політики країн ЄС, головною метою якої є передача центральною владою своїх повноважень та фінансових ресурсів на місця, що сприймається як їх право самостійно розпоряджатися місцевими фінансовими ресурсами. Проведений аналіз стану місцевих бюджетів за останні три роки під час фінансової децентралізації дав змогу зробити висновок про дієвість здійснення зазначеної реформи, поряд з цим виявив основні проблеми, пов’язані з формуванням об’єднаних територіальних громад в Україні.
 
The impact of fiscal decentralization reform on changing indicators and strengthening local budgets combined financial autonomy of local communities analyzes in the article. The experience of decentralization as part of the regional financial policy of the EU, whose mission is the transfer of central government powers and their financial resources in place that is perceived as their right to dispose of local financial resources is detected. The analysis of local budgets for three years when fiscal decentralization has made it possible to conclude that the efficacy of the implementation of these reforms, along with that found major problems associated with the formation of united local communities in Ukraine.

О. В. П`янковак. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ`ЯЗКІВ УКРАЇНИ ТА КАНАДИ У ВИМІРІ СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА

O. PiankovaPh.D. (in Economics), Associate Professor of International Economic Relations Department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

DEVELOPMENT OF FOREIGN ECONOMIC RELATIONS OF UKRAINE AND CANADA IN TERMS OF STRATEGIC PARTNERSHIP

Стаття присвячена розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України та Канади. Досліджено досвід України щодо підписання та реалізації двосторонніх угод про вільну торгівлю та угод про зони вільної торгівлі з групами країн. Проаналізовано стан та товарну структуру міжнародної торгівлі України та Канади. Підписання Угоди про зону вільної торгівлі (CUFTA) розглянуто як крок до поглиблення стратегічного партнерства та перспективу подальшого розвитку відносин країн та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Акцентовано увагу на перевагах України від виконання умов Угоди про вільну торгівлю, розкрито особливості взаємного доступу агропромислових та промислових товарів на ринок країн-партнерів, наголошено на тарифній лібералізації та усуненні нетарифних бар’єрів, розглянуто особливості перехідного періоду, визначені товарні групи щодо яких: узгоджена часткова лібералізація, зберігається тарифне квотування, зроблені вилучення. Акцентовано увагу на перспективах України у вимірі підписання Угоди про вільну торгівлю ЄС та Канади (СЕТА).
 
The article is devoted to the development of foreign economic relations between Ukraine and Canada. The author has been studied the experience of Ukraine in signing and implementing Bilateral Free Trade Agreement and agreements on free trade zones with groups of countries. In the article was conceded the state and commodity structure of international trade between Ukraine and Canada. In the author point of view, the signing of the Agreement on the Free Trade Area (CUFTA) was considered as a step towards deepening the strategic partnership and the prospect of further development of relations between countries and subjects of foreign economic activity. Special attention is given to the advantages for Ukraine from fulfilling the terms of the Free Trade Agreement, the specifics of mutual access of agroindustrial and industrial products to the market of partner countries, tariff liberalization and removal of non-tariff barriers, the specifics of the transition period, are defined commodity groups with regard to: coordinated partial liberalization, tariff quotas and exceptions. The author also has been studied Ukraine's prospects in the context of the signing of the EU-Canada Free Trade Agreement (CETA).

Л. С. Ринейськак. е. н., доцент, кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет

СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ У СВІТОВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР

Ludmila Sergeevna RyneyskayaPhD, Аssociate Professor of International Economics and marketing Poltava National Technical University named Yuri Kondratyuka

UKRAINIAN CO-OPERATION WITH INTERNATIONAL FINANCIAL ORGANIZATIONS IN TERMS OF INTEGRATION TO WORLD ECONOMIC SPACE

У статті автор досліджує інтеграцію України у світовий економічний простір. Проаналізована роль міжнародних фінансових організацій у розвитку глобальної економіки. Визначено значення співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями для розвитку її економіки. Розкриті негативні і позитивні наслідки цього співробітництва для української економіки. Обґрунтовані перспективи розвитку відносин України з міжнародними фінансовими організаціями.
 
The author explores in this article the Ukraine’s integration to world economic space. The role of international financial organizations for global economy development is analyzed. The meaning of Ukrainian co-operation with international financial organizations is determined. The negative and positive consequences of this co-operation for Ukrainian economy are defined. Perspectives of the relations` development between Ukraine and international financial organizations are proved.

Л. А. Слатвінськак. е. н, доцент кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЕКОНОМІЧНИЙ ВЕКТОР

L. A. SlatvinskaPh. D. associate professor of the Department of Technologies and Organization of Tourism and Hotel and Restaurant Business, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University

ORGANIZATION OF EXCURSION ACTIVITIES: ECONOMIC VECTOR

У статті проведено аналіз організації екскурсійної діяльності в аспекті розвитку національної індустрії туризму. Досліджено основні вектори розвитку екскурсійної діяльності в Україні, які розвиваються у напрямку розширення співробітництва та нарощування потенціалу, відповідності до ринкових тенденцій організації екскурсійної діяльності, активізації вагомості впливу екскурсійної діяльності на розвиток культурного, стійкого, відповідального, доступного і етичного внутрішнього та міжнародного туризму спрямованого на створення нових робочих місць і підприємництва.
Встановлено, що одним із найактуальніших питань організації екскурсійної діяльності є удосконалення організаційно-економічного механізму з використанням передового досвіду провідних країн-лідерів світу туристичної індустрії, враховуючи туристично-екскурсійний потенціал України.
 
The article analyses the organisation of excursion activity in terms of the national tourism industry development.
It is researched the basic vectors of the development of excursion activity in Ukraine which is developing in the direction of increased cooperation and building capacity.
Corresponding to market tendencies of the organization of excursion activities, activation of the influence of excursion activity on the development of cultural, sustainable, responsible, accessible and ethical domestic and international tourism that is aimed at new jobs and businesses creation.
It is established that one of the most pressing questions of excursion activity's organisation is to improve the organisational - economic mechanism using the best practices of leading countries leaders of the world tourism industry, taking into account the tourist and excursion potential of Ukraine.

В. А. Фостоловичкандидат с.-г. н, доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки, Вінницький національний аграрний університет

ОСНОВНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО ПІДХОДУ ДО СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Valentyna FostolovychDr. PhD, assistant professor of accounting and taxation sectors of the economy of the Faculty of Accounting and Auditing of Vinnytsia National Agrarian University

KEY ASPECTS OF THE MODERN APPROACH TO THE MANAGEMENT SYSTEM OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

В основі сучасного підходу до системи управління сільськогосподарським землекористуванням лежить застосування інтегрованих систем управління, широке впровадження логістики та  організації бізнесу, спільного партнерства, широкої конкуренції. Реалізувати такий підхід можливо лише при впровадженні сучасних інструментів до загальної системи управління підприємством.
Важливою складовою організаційно-економічного механізму системи управління сільськогосподарським підприємством та його земельно-ресурсним потенціалом є екологічний аудиту, який дозволяє здійснити аналіз і розробити науково-обгрунтований прогноз та за допомогою сучасних методів і інструментів здатний забезпечити достатнім рівнем інформації.
Тому, з метою розробки сучасного підходу до системи управління сільськогосподарськими підприємствами та підвищення показників економічної, екологічної та соціальної ефективності слід удосконалити його організаційно-економічний механізм.
 
The basis of the modern approach to the management of agricultural land use is the use of integrated management systems, logistics and widespread adoption of business organization, joint partnerships, broad competition. To implement this approach is only possible with the application of modern tools of the total enterprise management system.
An important part of the organizational and economic mechanism system of farm land and its resource potential is the environmental audit that allows to analyze and develop science-based prediction and using modern methods and tools can provide a sufficient level of information.
Therefore, to develop a modern approach to farm management system and improve the performance of economic, environmental and social efficiency should be improved organizational and economic mechanism.

І. О. Совершеннак. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ  В УКРАЇНІ

I. SovershennaCandidate of Sciences (Technical Sciences), Associate Professor, Department of Management, Kyiv National University of Trade and Economy

METHODICAL APPROACHES OF EFFICIENCY ESTIMATION TECHNOLOGY TRANSFER IN UKRAINE

В статті проаналізовані зарубіжні та вітчизняні методичні підходи до оцінювання ефективності трансферу технологій. Особлива увага приділена основним напрямам, критеріям, показникам оцінювання ефективності трансферу технологій. Проаналізовано результати діяльності провідних зарубіжних центрів трансферу техногій і визначено ключові індикатори їх ефективності. Повноцінно проаналізувати та всебічно оцінити ефективність трансферу технологій підприємства можливо на основі системи показників та критеріїв. Розроблено систему показників, що характеризують ефективність процесу трансферу технологій на підприємстві. Визначено ключові індикатори ефективності діяльності центрів трансферу технологій. Розроблено  практичні рекомендації щодо застосування системи показників оцінювання ефективності трансферу технологій для вітчизняних підприємств. Отримані результати дозволять зробити необхідні висновки щодо розбудови національної системи управління трансфером технологій в Україні.
 
The article analyzes foreign and domestic methodological approaches to evaluating the effectiveness of technology transfer. Particular attention is paid to the main areas, criteria, indicators evaluating the effectiveness of technology transfer. The results of the activities leading foreign transfer centers tehnohiy and defined key indicators of performance. Fully analyze and comprehensively evaluate the effectiveness of technology transfer now on the basis of indicators and criteria. The system of indicators characterizing the efficiency of technology transfer at the enterprise. The key performance indicators are centers of technology transfer. Practical guidelines for a system of indicators evaluating the effectiveness of technology transfer to domestic companies. The results will make the necessary conclusions for developing a national system of technology transfer in Ukraine.

О. М. Бартошстарший викладач кафедри фінансів та банківської справи Черкаського навчально-наукового ДВНЗ «Університет банківської справи»

ДЕПОЗИТИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ: ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ

Olga Bartoshsenior lecturer of chair of finance and banking State Higher Educational Institution Banking University Cherkasy institute

DEPOSITS OF INDIVIDUALS: CHALLENGES OF THE PRESENT TIME

У статті розглядаються сучасні тенденції розвитку та проблеми депозитного ринку. Описано вплив закону на заборону дострокового закриття депозитів на стабільність банківської системи. Подано характеристику грошової маси в обігу. Досліджено частку депозитів фізичних осіб у структурі зобов’язань банків. Визначено потенційні можливості банків для нарощування обсягу ринку вкладів.
 
The article reviews current trends and problems of the deposit market’s current development. It’s described the impact of the prohibition of early termination of the deposit contract law on the stability of the banking system. It’s described the structure of the money supply and analyzed the proportion of retail deposits in the banks’ liabilities. The author grounded banks’ potential possibilities for increasing deposits market share.

М. І. Івановак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту виробничої сфери, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. ДніпроО. В. Варяниченкок. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту виробничої сфери, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпро

ПОРІВНЯННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ

М. IvanovaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of «Management of Productive Sector», State Higher Education Institution «National Mining University», DniproН. VaryanichenkoCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of «Management of Productive Sector», State Higher Education Institution «National Mining University», Dnipro

COMPARISON AND APPLICATION OF PRESENT-DAY METHODS OF LABOUR REMUNERATION

У статті досліджено особливості використання класичних і сучасних методів організації оплати праці. Діалектична спрямованість інтересів роботодавця та працівника підвищує зацікавленість у виборі найбільш доцільного методу організації оплати праці. На сьогодні недостатньо дослідженими залишаються практичні рекомендації щодо поєднання класичних і сучасних методів оплати праці. Всі системи поділяються на три форми оплати праці – відрядна, погодинна і тарифна. Практичне застосування теоретичних основ продемонстровано на прикладі виробничого підприємства, що спеціалізується на виробництві паливо-мастильних матеріалів. На даному підприємстві доплата за досягнення запланованих показників прибутковості стимулює налагодження ефективної організації постачання та продажу за оптимальними цінами і з мінімальними витратами. Доплата за перевиконання плану встановлюється у відсотках до суми фіксованого окладу, що дорівнює відсотку перевиконання плану. З метою вдосконалення підходів до формування преміального фонду на виробничому підприємстві запропоновано додаткове преміювання працівників за укладання нових контрактів. Розмір преміального фонду (змінна частина фонду заробітної плати) безпосередньо залежить від досягнутих результатів роботи та може коригуватися в залежності від цілей розвитку підприємства.
 
The article studies the use of classical and present-day methods of labour remuneration. The employer and employee’s interests are dialectically directed on choosing the most appropriate methods of labour remuneration. Today, there is lack of practical advice on combining classical and present-day methods of labour remuneration. All systems practise three forms of payment: by the job, by the hour, and base pay. A practical application of the theoretical foundations has been illustrated by an example of a production plant that specializes in the production of fuels and lubricants. At the plant, the incentive payment for achieving the planned profitability promotes the efficiency of supplies and sales at the best price and low cost. Extra pay for above plan is set as a fixed wage percentage equal to the above-plan percentage. To improve the approaches to the formation of the bonus fund at the production plant, additional bonuses to employees for signing new contracts have been suggested. The size of the bonus fund (as a variable part of the payroll fund) depends on the performance and may be adjusted depending on the goals of the plant.

І. М. Коноваловастарший викладач кафедри фінансів, ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»

РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕОРІЇ ОБМІНУ В ОПОДАТКУВАННІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Inna Mykolaivna KonovalovaSenior Lecturer of Department of Finance, SHEI “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”

THEORY OF EXCHANGE IN TAXATION REALIZATION UNDER THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATION

У статті розглянуті ключові питання, що стосуються практичної імплементації та сучасних проявів теорії обміну в оподаткуванні. Наведено класифікацію загальнодержавних пріоритетних функцій в Україні та країн Європи, які репрезентують специфіку та галузеву структуру розподілу функцій держави, що дозволило поєднати попередні теоретичні дослідження із фактичними потребами сучасного суспільства. Проаналізовано динаміку складу податкових надходжень Зведеного бюджету України та його структуру протягом 2013-2015 років. Наголошено на диференціації фундаментальних теоретичних основ та сучасних проявах теорії обміну в оподаткуванні. Зроблено висновки щодо перспектив імплементації положень теорії обміну в оподаткуванні з огляду на нагальні потреби сьогодення.
 
The main issues concerning practical implementation and contemporary manifestations of theory of exchange in taxation are considered in the article. The classification of main public functions that represent the state priorities and branch structure of tax policy in Ukraine and within European countries, which allowed combining previous theoretical studies with the modern society’s current needs, are described within the current article. The dynamics of the tax revenues of the Consolidated Budget of Ukraine within the period of 2013-2015 years and its structure are analysed. The fundamental theoretical bases and modern forms of the theory of exchange in taxation are emphasized. The conclusions about the prospects of implementation of the theory of exchange in taxation due to the current needs of our society are made.

Д. Л. Коляденкок. е. н., доцент кафедри економіки Вінницького національного аграрного університету

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ - ФАКТОР ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ В АПК

D. KoliadenkoPhD, Department of Economics Vinnitsa national agrarian university

HUMAN CAPITAL AS A FACTOR OF INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF AGRICULTURE SPHERE

У статті визначається роль людського капіталу в трансформаційній економіці на основі синтезу основних здобутків зарубіжної та вітчизняної науки. Особлива увага приділена висвітленню основних етапів формування людського капіталу. Констатується, що в Україні фіксується недостатній рівень інвестування в людський капітал, особливо в сфері АПК. Це призводить до дисбалансу в розвитку територій і може спричинити певні негативні наслідки для економіки і соціальної сфери в майбутньому. Ми вважаємо, що існує пріоритетна значущість людського капіталу для зростання продуктивності праці в перспективі. Важливим фактором розвитку АПК є інвестиції в людський капітал, зокрема в освіту.
 
There are role of human capital in economy transformation are investigated in the article. Main stages of the human capitalformation are described. Now in Ukraine recorded insufficient investment in human capital, especially in agribusiness. Itswill lead to an imbalance in development areas and may cause some negative consequences for the economy and social sphere in the future. There is a priority importance of human capital to productivity growth in the future. An important factor in agricultural development is investment in human capital, particularly in education process.

О. С. Павленкок. е. н., доц.І. І. Вініченкостудент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧО-ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

O. S. PavlenkoCandidate of Economic Sciences, DocentI. I. Vinichenkostudent, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University

OPTIMIZATION OF PRODUCTION-BRANCH STRUCTURE OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Обґрунтована необхідність оптимізації виробничо-галузевої структури аграрних підприємств з метою ефективного використання обмежених виробничих ресурсів. Встановлено, що вибір найбільш раціонального та оптимального поєднання галузей забезпечує такий розвиток виробництва, при якому найбільш ефективно використовується земля, праця та інші виробничі ресурси, дозволяє одержати максимальну кількість продукції при обмежених ресурсах, досягти максимально можливого зростання ефективності виробництва, зниження витрат дефіцитних ресурсів.
 
The necessity of optimization of the industrial-branch structure of agrarian enterprises with the purpose of effective use of the limited production resources. It is established that the choice of the most rational and optimal combination of industries ensures such development of production, in which the most efficient use of land, labor and other productive resources, allows to obtain the maximum amount of products with limited resources, to achieve the maximum possible increase in production efficiency, reduce the cost of scarce resources.

М. Ф. Безкровнийк. т. н., доцент кафедри аграрного консалтингу та сервісу, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ АГРОКОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ

M. F. BezkrovnyyPh.D., Associate Professor of Department of agrarian consulting and service, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

INFRASTRUCTURE OF THE MARKET OF AGRO-CONSULTING SERVICES

Дана стаття присвячена аналізу ринку консалтингових послуг.
Дорадчі послуги, що надаються суб’єктам господарювання, сільському населенню, а також органам місцевого самоврядування і органам виконавчої влади, на сьогодні здійснюють різноманітні вітчизняні та зарубіжні фірми, а також приватні консультанти. При веденні просвітницької і організаційної роботи серед виробників с.-г. продукції і сільського населення в якості консультантів вибирають дорадників або дорадчі служб; для надання глибоко-спеціалізованих консультацій залучаються сільськогосподарські експерти-дорадники. Для консультацій при супроводженні міжнародних контрактів залучаються представництва міжнародних консалтингових фірм.
 
This article is devoted to the analysis of the market of consulting services.Currently, various domestic and foreign firms, as well as private consultants, provide advisory services to economic entities, rural populations, as well as local governments and executive authorities. In conducting educational and organizational work among producers of agricultural land. Products and rural population as advisers choose advisers or advisory services; Agricultural expert experts are involved in providing highly specialized consultations. Representative offices of international consulting firms are involved in consulting with the support of international contracts.

З. П. Двулітк. е. н., доцент, докторант, професор. кафедри «Менеджмент», Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ

ЕКОНОМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ ЗАЛЕЖНОСТІ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ВІД ОСНОВНИХ ДЕТЕРМІНАНТ

Z. P. DvulitPhD Economics, Doctoral Student, Prof. of the Department «Management», State Economic and Technological University of Transport, Kyiv

ECONOMETRIC MODEL OF DEPENDENCE OF ENVIRONMENTAL COSTS OF RAILWAY ENTERPRISES ON MAJOR DETERMINANTS

Для проведення дослідження економіко-екологічних наслідків від забруднення навколишнього природного середовища тяговим рухомим складом залізниць доцільно залучати потенціал структурно-динамічного моделювання, тому що, економіко-екологічне управління сталим розвитком підприємств залізничного транспорту (ЕЕУ СР ПЗТ) – це складна динамічна система. У відповідності із цим сформовано відповідну систему показників, застосовані специфічні методи вивчення залежностей для виявлення основних тенденцій у сфері ЕЕУ ПЗТ та їх прогнозування. Отже, потенціал структурно-динамічного моделювання системи ЕЕУ СР ПЗТ стосуватиметься обґрунтування варіантів управлінських рішень з метою раціоналізації розподілу екологічних витрат ПЗТ. Вперше пропонується здійснювати таке обґрунтування на основі розробленої економетричної моделі залежності екологічних витрат від основних детермінант.
 
For conducting research on the economic and environmental impacts of environmental pollution by railways traction rolling stock, it is expedient to involve the potential of structural-dynamic modeling, because the economic and ecological management of the sustainable development of railway transport enterprises (EEM SD RTE) is a complex dynamic system. According to that has been formed an appropriate system of indicators; have been applied specific methods for studying dependencies to identify the main trends in EEM RTE and their prediction. Consequently, the potential of structurally-dynamic modeling of the EEM SD RTE system is concerning the justification for management decisions in order to streamline the distribution of environmental costs of PZT. It is proposed for the first time to make such justification on the basis of the developed econometric model of the dependence of environmental costs on the main determinants.

Н. Й. Радіоновк. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Київського національного університету технологій та дизайну, м. КиївК. О. Журамагістр, Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА

N. RadionovaPh.Doc. of Economics, associate professor of Kiev National University of Technology and Design, KyivK. JuraM.S., Kiev National University of Technology and Design, Kiev

CONCEPTUAL APPROACH TO MANAGEMENT AND METHODS OF ENTERPRISE'S CASH AUDIT

У статті розглянуті теоретичні аспекти організації аудиту грошових коштів підприємства та запропоновано шляхи удосконалення методики її проведення. Сформовано практичні рекомендації, які спрямовані на покращення процесу аудиту грошових коштів підприємства. Запропоновано для використання розроблені документи: тест внутрішнього контролю касових операцій, план та програму аудиту грошових коштів  (з виділенням стадій, етапів перевірки, із зазначенням аудиторських процедур та прийомів),тест вибіркової перевірки залишків готівки в касі. Крім того, зазначено найтиповіші помилки, які можна виявити при аудиті грошових коштів підприємства.
 
The article describes the theoretical aspects of enterprise's cash audit and the ways of improving the method of its implementation. The practical recommendations for improving the audit process of enterprise's cash are formed . Worked out documents are recommended for use: internal control test for cash transactions, the plan and program for cash audit (with pointing the phases, stages of testing, indicating the audit procedures and techniques) test of selected cash balances on cashbox. In addition, the most common mistakes that can be found in the audit of enterprise's funds are noted.

Т. В. Голобородькоасистент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ: ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НА ЦІНОВУ ПОЛІТИКУ

T. V. HoloborodkoTeaching Assistant at the Department of Accounting, Taxation, Management and Public Administration SHEE «Kryvyi Rih National University»

AGRICULTURAL ACTIVITIES TAXATION IN UKRAINE AND FOREIGN COUNTRIES: IMPACT STUDY ON PRICE POLICY

У статті представлені основні результати дослідження щодо оподаткування сільськогосподарської діяльності в Україні та в зарубіжних країнах, його впливу на цінову політику. Описано спеціальні режими оподаткування для сільськогосподарських підприємств. Розглянуто спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, що використовується сільськогосподарськими товаровиробниками, питання нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення.
Встановлено, що скасування спеціального режиму оподаткування ПДВ в Україні негативно вплинуло на цінову політику сільськогосподарських підприємств.
Узагальнено світові моделі підтримки сільського господарства з досвіду аграрного господарювання найуспішніших країн світу. У розрізі обраної теми оподаткування сільськогосподарської діяльності досліджено досвід зарубіжних країн: США, Нідерландів, Франції, Австралії, Канади, Польщі, Китаю.
Оподаткування сільськогосподарської діяльності повинно проводитись диференційовано: в залежності від пріоритетів розвитку видів сільськогосподарської діяльності, масштабів виробництва, зважаючи на темпи переходу на екологічне виробництво та ефективність використання біоресурсів, впливу на ціну продукції. Висока ризикованість здійснення такої діяльності потребує впровадження ефективного механізму страхування.

The article presents the main results of the study on agricultural activity taxation in Ukraine and abroad and its impact on price policy. Specific taxation regulations for agricultural business are described. Simplified systems of taxation, accounting and reporting, which are used by agricultural producers, the issue of standard monetary valuation of agricultural land are considered.
It was established that the abolition of the special VAT taxation treatment affected negatively the pricing policy of agricultural enterprises in Ukraine.
The global models of agricultural support of the experienced agrarian economy of the most successful countries of the world are generalized. In the context of this study of agricultural taxation, the experience of foreign countries was analyzed: the USA, the Netherlands, France, Australia, Canada, Poland, and China.
Taxation of agricultural activities should be carried out on a case-by-case basis: depending on the priorities of the development of agricultural activities, the scale of production; it should also take into account the pace of transition to environmental production and the efficiency of the use of biological resources and the impact on product price. The high risk of such activities requires the introduction of an effective insurance mechanism.

В статье представлены основные результаты исследования налогообложения сельскохозяйственной деятельности в Украине и в зарубежных странах, его влияния на ценовую политику. Описаны специальные режимы налогообложения для сельскохозяйственных предприятий. Рассмотрено упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, которая используется сельскохозяйственными товаропроизводителями, вопрос нормативной денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения.
Установлено, что отмена специального режима налогообложения НДС в Украине негативно повлияла на ценовую политику сельскохозяйственных предприятий.
Обобщены мировые модели поддержки сельского хозяйства из опыта аграрного хозяйствования самых успешных стран мира. В разрезе темы налогообложения сельскохозяйственной деятельности исследован опыт зарубежных стран: США, Нидерландов, Франции, Австралии, Канады, Польши, Китая.
Налогообложение сельскохозяйственной деятельности должно проводиться дифференцированно: в зависимости от приоритетов развития видов сельскохозяйственной деятельности, масштабов производства, учитывая темпы перехода на экологическое производство и эффективность использования биоресурсов, влияния на цену продукции. Высокая рискованность осуществления такой деятельности требует внедрения эффективного механизма страхования.

Д. С. Очеретнийаспірант кафедри міжнародного обліку і аудиту, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК КРЕАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

D. S. OcheretnyiPostgraduate of international accounting and auditing, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ANALYSIS OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP AS A CREATIVE PROCESS

Інноваційне підприємництво - це особливий новаторський і креативний процес, цілеспрямована діяльність економічних суб’єктів щодо створення і використання у комерційних цілях науково-технічних і технологічних інновацій на основі конструювання, створення, освоєння й виробництва ними якісно нових видів техніки, предметів праці, об’єктів інтелектуальної власності (патентів, ліцензій та ін.) та технологій, здатних задовольняти споживчий попит; а також впровадження досконаліших форм організації праці й управління виробництвом.
Фундаментальні інноваційні і технологічні прориви (особливо у таких сферах, як інформаційно-комунікаційні технології, біо- і нанотехнології), світове поширення їх результатів суттєво розширили можливості розв’язання людством глобальних проблем, насамперед щодо динамізації економічного розвитку, підвищення добробуту і якості життя населення, а також поліпшення якості довкілля. Інноваційне підприємництво відкриває також небачені дотепер можливості пом’якшення інноваційної та цифрової нерівності країн і регіонів, оскільки дедалі більша кількість країн і регіонів активно долучаються до володіння інтелектуальною власністю, отримуючи у такий спосіб доступ до науково-технічних здобутків країн західної цивілізації.
В статті проаналізовано виникнення та диверсифікація форм інноваційного підприємництва. Охарактеризовано матеріальну основу функціонування інноваційного підприємництва. Досліджено економічний ефект інноваційного підприємництва.
 
Innovative entrepreneurship is a special innovative and creative process, purposeful activity of economic entities to create and use for commercial purposes of scientific, technical and technological innovations based on the design, creation, development and manufacture them qualitatively new types of equipment, goods and labor, facilities intellectual property (patents, licenses, etc.) and technologies that can meet consumer demand; and the introduction of more advanced forms of work organization and production management.
The fundamental innovation and technological breakthroughs (especially in areas such as ICT, bio- and nanotechnology), the global dissemination of their results significantly expanded the possibilities of solving global problems of humanity, especially regarding the dynamism of economic development, welfare and quality of life, and improved environmental quality. Innovative entrepreneurship also opens still unprecedented opportunities of easing innovative and digital divide countries and regions, as a growing number of countries and regions actively involved in ownership of the intellectual property, thus getting access to scientific and technological achievements of Western civilization.
The article analyzes the origin and diversification of forms of innovative entrepreneurship. We characterize the material basis for the functioning of innovative entrepreneurship. The economic effect of innovative entrepreneurship was discovered.

В. М. Біндюженкомагістр, Київський національний університет технологій та дизайну

СИСТЕМА НАБОРУ ТА ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ

V. M. Bindyuzhenkomagister, Kyiv National University of Technology and Design

THE RECRUITMENT SYSTEM AND SELECTION OF THE PERSONNEL OF ORGANIZATION AND FORMATION OF THE PERSONNEL POLICY

У статті розкривається сутність набору та відбору персоналу організації. У разі ринкової конкуренції актуальність відбору та набору персоналу стала однією з найголовніших чинників, що визначає виживання і економічне становище на підприємствах. Пошук і відбір персоналу є продовженням кадрової політики, реалізованої підприємством, і одним із ключових елементів системи управління персоналом. Розглянемо термін добору, і набору персоналу, методи та напрями удосконалення.
 
This article describes the essence of recruitment and selection of organization personnel. In case of markets competition the relevance of personnel recruitment has become one of the most important factors, which determine survival and economic position at enterprises. Search and recruitment of personnel is the continuation of HR policy, implemented by a company and is one of the key elements of the personnel management system. Consider the expression of personnel recruitment, methods and directions of its improving.

Ю. Є. Кучерасистент кафедри підприємництва і торгівлі, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕЧНОСТІ ВЗУТТЯ ДЛЯ ДІТЕЙ

Y. Kycherassistant, Donetsk national University of Economics and trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky, Krivoy Rog

MODERN SECURITY CONCERNS SHOES FOR KIDS

В статті розглянуто поняття безпеки товарів. Визначено місце безпеки взуття для дітей у системі технічного регулювання. Сформульовано перелік видів безпеки взуття, на основі яких мають визначатися відповідні вимоги.
Конструкція взуття та її членування для дітей у загальному визначаються віковими змінами стопи, модні тенденції сьогодення проявляються насамперед у кольоровій гамі, декоративних елементах тощо. У зв'язку з постійно зростаючими вимогами до якості взуття, все більш очевидним стає те, що особливе місце має зайняти забезпечення стабільного зростання цього показника взагалі і зокрема, надійності виробів, що дозволить підвищити ефективність вітчизняного виробництва та зайняти лідируюче положення на ринку взуття. Для цього необхідно проаналізувати критерії якості взуття для дітей та розробити систему вимог якості та безпечності взуттєвих виробів для дітей.
 
The article considers the concept of security of the goods. The place of safety footwear for children in the system of technical regulation. Formulated a list of types of safety shoes on the basis of which should be determined by the relevant requirements. Footwear design and its division for children in General are determined by age-related changes of the foot, the fashion trends of the present are primarily in color scheme, decorative elements, and the like. In view of the growing demands for quality footwear , it is increasingly clear that special priority should ensure stable growth of this indicator in General and in particular, reliability of products, improve production efficiency and take a leading position in the footwear market. For this it is necessary to analyze the criteria of quality shoes for children and develop system requirements the quality and safety of footwear products for children.

О. В. Заяцасистент, заступник декана факультету «Менеджмент, логістика та туризм», Національний транспортний університет, Київ, Україна

ОКРЕМІ ПРЕДМЕТНІ ОБЛАСТІ КОНТРОЛІНГУ В АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

O. V. ZaiatsAssistant Lecturer, Deputy Dean Faculty of Management, Logistics and Tourism, National Transport University, Kyiv, Ukraine

SOME SUBJECT AREAS CONTROLLING IN OF MOTOR COMPANIES

Для забезпечення належного рівня функціонування підприємства необхідні нові підходи до управління. Тому встановлено, що в такій ситуації актуальності набуває використання контролінгу як системи, що координує роботу функціональних служб підприємства та надає інформаційно-аналітичну підтримку керівництву при прийнятті управлінських рішень.
Дослідження концепцій контролінгу дало змогу виокремити такі концепції, як контролінг з орієнтацією на систему обліку, з орієнтацією на управлінську інформаційну систему та з орієнтацією на систему управління.
На основі проведеного аналізу встановлено, що застосування контролінгу в управлінні підприємством повинно здійснюватися з огляду на внутрішній та зовнішній аспекти функціонування підприємства. Зокрема, зовнішній аспект повинен включати інформацію щодо конкуренції, ринкового, економічного та соціально-політичного середовища. Щодо внутрішнього аспекту застосування контролінгу в управлінні підприємством, то реалізація його завдань здійснюється з врахуванням інформаційного блоку зовнішнього аспекту.
Саме тому, діяльності підприємства необхідно спрямовувати на визначення поточної результативності підприємства для подальшої оцінки рівня досягнення запланованих результатів.
 
To ensure the proper level of the enterprise functioning, it requires new approaches to management. Therefore established that in such а situation the usage of controlling as a system – that coordinates the functional services of company, provides information and analytical support management in decision making – becomes more relevant. Research on concepts of controlling enabled to distinguish such concepts as controlling-oriented accounting systems, with a focus on management information systems and with a focus on management systems.
Based on the analysis it is found that the use of controlling in business management, should be carried out taking into account the internal and external aspects of the enterprise. In particular, the external dimension should include information on the competition, market, economics, social and political environment. As for the internal aspects of controlling in enterprise management, the implementation of tasks is performed by taking into account the information of external aspects. That's exactly why it is necessary to direct the enterprises on the current performance determination of the enterprises, for further evaluation level of achievement of planned results.

К. В. Кривкоcтудентка кафедри «Економіка підприємства», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МЕТАЛУРГІЇ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

K. W. KryvkoStudent of Department of Business Economics, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ANALYSIS OF THE STATE OF THE UKRAINIAN STEEL INDUSTRY IN THE CRISIS AND POST-CRISIS PERIODS: POTENTIAL, PROBLEMS, CAUSES, RECOMMENDATIONS

Стаття присвячена вивченню сучасного стану української металургійної галузі, зокрема огляду основних проблем металургійного комплексу, детальному аналізу причин кризи у галузі, яка розгорнулась на тлі загальної економічної кризи в країні, а також симптомів та факторів, які супроводжували кризу галузі. Під час узагальнення причини кризи було агреговано за трьома напрямками: причини світового (світові тенденції), державного і галузевого рівнів. Завдяки цьому із усієї сукупності причин кризового стану можна виокремити ті, які знаходяться у сфері впливу українських металургійних підприємств і можуть бути усуненні завдяки розробці відповідних стратегічних кроків. Використання комплексного підходу дало змогу окреслити об’єктивну ситуацію і на основі цього сформувати актуальні рекомендації, що і обумовлює практичне значення статті.
 
The article studies the modern state of the Ukrainian steel industry, in particular exploring the main problems of the metallurgical complex, a detailed analysis of the causes of the crisis in the industry, which was developed against on the background of General economic crisis in the country, as well as the symptoms and factors that accompanied the crisis in the industry. During generalization, the causes of the crisis was agreguen in three areas: the causes of world (global trends), state and sectoral levels. Thanks them from the entire set of reasons for the crisis state can select those, which are in the sphere of influence of Ukrainian metallurgical enterprises and can be elimination through the development of relevant strategic steps. The integrated approach allowed to describe an objective situation and on this basis to form a relevant recommendation, which causes a practical value of the article.

М. В. Бегейаспірант кафедри економіки та економічної безпеки, Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів

ДЕРЖАВНЕ ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ЯК СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ОБ’ЄКТ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

M. V. Beheipost-graduate student of the Department of Economics and Economic Security of Lviv State University of Internal Affairs, Lviv

STATE FORESTRY ENTERPRISE AS THE SUBJECT OF ECONOMIC ACTIVITY AND THE OBJECT OF ECONOMIC SECURITY SYSTEM

Розглянуто діяльність лісогосподарських підприємств як основи лісового господарства, які утворенні та функціонують у структурі Державного агентства лісових ресурсів. Встановлено, що їх види діяльності можна поділити на дві групи: екологічного спрямування, – що здійснюються з метою отримання екологічного ефекту та передбачають збереження та примноження лісових ресурсів та економічного, – що мають на меті отримання економічного ефекту від використання лісових ресурсів. Обґрунтовано, що державні лісогосподарські підприємства, як суб’єкти господарювання, реалізуючи функцію розвитку відіграють базисну роль у соціально-економічних відносинах. Доведено, що вона погіршується в наслідок їх дестабілізації, руйнування різними загрозами. Крім того значною мірою негативно позначається на діяльності державних лісогосподарських підприємств конфлікт інтересів: між підприємством, яке зацікавлене в отримані максимального прибутку та суспільними інтересами, в основі яких є сталий розвиток лісового господарства. Для протидії загрозам, конфліктам запропоновано створення та використання механізмів системи їх економічної безпеки, де державні лісогосподарські підприємства з одного боку мають виступати в якості об’єкта економічної безпеки, а з іншого, – суб’єкта її забезпечення.
 
The article examines activity of forestry enterprises as the foundation of Forestry, which are created and function in the structure of the State Agency of Forest Resources. The author established that their activities can be divided into two groups: of ecological nature – that is undertaken with a view to obtain environmental effects and provide preservation and enhancement of forest resources and of economic nature – that are aimed at obtaining economic benefits from the use of forest resources. It is proved that state forestry enterprises as entities of economic activity by implementing the function of development play basic role in social and economic relations. It is proved that it is deteriorating as a result of destabilization, destruction by various threats. Also the activity of state forestry enterprises is significantly affected by conflicts of interest: between the company, which is interested in obtaining the maximum profit and public interests, based on sustainable development is forestry. To counter the threats and conflicts the author suggests creation and use of mechanisms of their economic security system where state forestry enterprises on the one hand should serve as an object of economic security, and on the other hand - the subject of its implementation.

Л. В. Касперевичаспірант, Інститут агроекології і природокористування, м Київ

ЕКОНОМЧНИЙ РОЗВИТОК ЯК ФАКТОР НЕГАТИВНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ НА ПРИРОДООХОРОННІ ТЕРИТОРІЇ

L. V. Kasperevychpostgraduate student, Institute of Agroecology and Environmental Management of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Kyiv

ECONOMIC DEVELOPMENT AS A FACTOR ADVERSE ENVIRONMENTAL IMPACTS IN PROTECTED AREAS

Наведено динаміку викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних джерел забруднення. Встановлено, що викиди від пересувних джерел переважають над викидами від стаціонарних джерел. основна частка промислової продукції Львівської області припадає на переробну промисловість, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря Виявлено, що найбільша питома вага викидів забруднюючих речовин спостерігалась у Кам’янка-Бузькому та Сокальському районах, однак загальна динаміка обсягів викидів забруднюючих речовин в області ілюструє їх зниження. На основі кореляційного аналізу виявлено слабку залежність між обсягом викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, обсягом реалізованої продукції та кількістю підприємств. Тому можна стверджувати, що динаміка зменшення обсягів викидів зумовлена впровадженням природоохоронних заходів. Проаналізовано екологічно небезпечні та промислові об’єкти досліджуваного регіону, які є найбільшими забруднювачами довкілля. Ідентифіковано, які саме забруднюючі речовини від них потрапляють в атмосферне повітря та який вплив вони здійснюють на природні екосистеми та здоров’я людей.
 
Dynamic of polluted substances in the atmosphere from stationary and mobile sources are provided. emissions from mobile sources outweigh emissions from stationary sources were established. The main part of industrial output of Lviv region accounts for the processing industry, electricity, gas, steam and conditioned air is found that the largest proportion of polluted emissions are observed in Kamenka-Busk and Sokal areas, but the overall dynamic of pollution in the area shows their reduction them. Based on correlation analysis was revealed a weak correlation between the amount of pollution the air, the volume of sales and the number of enterprises. To sum up that the reduction of emissions is due to implementation of environmental measures. The analysis of environmentally hazardous and industrial facilities of research region that are major polluters of the environment. It is identified which polluted substances enter them into the air and the impact they make on natural ecosystems and human health.

М. Р. Савчукасист. каф. адміністративного та фінансового менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ

M. R.SavchukAssistant, teaching assistant of administrative and finance department, Lviv Polytechnic National University

THEORETICAL BASIS OF THE RESEARCH OF EMOTIONAL INTELLIGENCE

Велике значення емоційний інтелект має для власної самореалізації, тому оцінка і дослідження його необхідне без винятку всім, насамперед особам, що займають керівні посади, освітянам, де наслідки неправильного рішення під впливом емоційної напруги є важливим, як в економічній сфері, так і в духовній.У статті проаналізовані різні підходи до трактування поняття «емоційний інтелект» та визначена сутність поняття "емоційний інтелект". Досліджено історичні передумови виникнення теорії емоційного інтелекту . Автором проаналізовано періоди становлення та вивчення емоційного інтелекту та зображено схему еволюції поняття «емоційний інтелект» зарубіжних науковців. Було здійснено аналіз особливостей досліджень змісту поняття «емоційний інтелект» на пострадянському просторі. Обгрунтовується актуальність подальшого теоретичного та емпіричного дослідження емоційного інтелекту.
 
Great value emotional intelligence has for his own self, because the evaluation and study it required without exception to all, especially to persons occupying leader positions, teachers, where the consequences of wrong decisions influenced by emotional stress is important in the economic sphere and the mental. The article analyzes various approaches to the interpretation of the concept of «emotional intelligence»  and the essence of the concept of "emotional intelligence. «Researched historical prerequisites of the theory of emotional intelligence. The author analyzes and study periods of emotional intelligence and a diagram of the evolution of the concept of "emotional intelligence» foreign scientists. It analyzes the characteristics of research content of the concept of «emotional intelligence» in the former Soviet Union. Further substantiates the relevance of theoretical and empirical studies of emotional intelligence.

С. О. Бесарабздобувач кафедри економіки підприємства, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ

Svitlana BesarabCompetitor of the Department of Economics of Enterprise, Kyiv National Economic University, Ukraine

DEFINITION OF THE NATURE OF INVESTMENTS

Дана стаття присвячена еволюції економічної категорії «інвестиції» та сучасному визначенню її сутності з розглядом різноманітних підходів щодо існуючих тлумачень даного поняття. В статті розглядається внесок різних економічних шкіл у розвиток теорії інвестицій  та обґрунтуванню їх ролі у відтворювальному процесі, пропонується авторське формулювання з урахування вимог нового економічного середовища.
 
This article is devoted to the evolution of the economic category of "investment", as well as the definition of its essence, taking into account existing approaches to the interpretation of this concept. The contribution of various economic schools to the development of the theory of investments, justification of their role in the reproduction process is considered in the article. The author's formulation of the concept is proposed, taking into account the requirements of new business conditions.
 
Данная статья посвящена эволюции экономической категории «инвестиции», а также определению ее сущности с учетом существующих подходов к толкованию данного понятия. В статье рассматривается вклад различных экономических школ в развитие теории инвестиций, обоснованию их роли в процессе воспроизводства. Предлагается авторская формулировка понятия с учетом требований новых условий хозяйствования.

Н. С. Баришпольмагістр з менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївС. М. Бондаренкок. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Natalia BaryshpolMaster of Management, Kiev National University of Technology and Design, KyivSvitlana BondarenkoCandidate of Economic Science, Associate Professor, Associate Professor of department of management, Kiev National University of Technology and Design, Kyiv

APPROACHES TO THE EVALUATION OF COMPETITIVENESS ENTERPRISE

У статті проаналізовано кількісні та якісні методи оцінки конкурентоспроможності підприємства і обґрунтовано важливість визначення досягнутого рівня конкурентоспроможності виробника.
 
The article analyzes qualitative and quantitative methods for assessing the competitiveness of enterprises and proved the importance of determining the achieved level of competitiveness producer.

О. В. Маколкінаасистент кафедри економічної кібернетики Вінницького національного аграрного університету

СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

O. MakolkinaAssistant Department of Economic Cybernetics Vinnytsia National Agrarian University

MODERN AGRICULTURAL MANAGEMENT CONCEPTS

Стаття містить результати досліджень щодо розвитку концепцій аграрного менеджменту та їх використання в управлінні аграрного сектору регіону. Автор пропонує схему взаємодії відомих концепції та формування практичних проекцій їх запровадження в діяльність підприємств аграрного сектору економіки. Розробка планів розвитку території та її аграрного сектору, особливо для таких областей як Вінницька, передбачає оптимізацію функціонування суб'єктів господарювання та створення умов, при яких найбільш імовірно і з найменшим ризиком реалізуються їх стратегічні та оперативні цілі. Базовими концепціями нами вибрана концепція сталого розвитку та інформаційної підтримки, як наскрізні концепції розробки та підтримки стратегії сталого розвитку аграрного сектору. Впровадження ефективних проектів дозволяє сформувати команду сталого розвитку і подальшої виробничої діяльності, групу стратегічного розвитку підприємства, яка стане стрижнем для управлінської команди підприємства.
 
The article contains the results of studies on the development of agricultural management concepts and their use in the management of the agricultural sector in the region. The author proposes a scheme known interaction concepts and formation of practical projects. This block diagram will effectively introduce the concept of business activity in the agricultural sector. The development plans of the territory and its agricultural sector, especially for areas such as Vinnytsia involves optimization of business entities and to create conditions under which most probably the least risk and realized their goals and objectives. The basic concepts of the selected concept of sustainable development and promoted as a cross-cutting concept development and support strategy for sustainable development of the agricultural sector. Ukraine focusing on the development of the agricultural sector revitalization in the development of the internal market and increasing external sales channels, improved cooperation, integration ties in agri-food system contributes to the introduction of modern concepts and gives hope for positive results. For the agricultural sector especially important aspect is the interaction playback productive capacity, human resources and environment, as well as accounting adjustments and impact of external and internal factors. The concept of information environment provides variant modeling strategies, risk predictive models of individual projects, manufacturing, natural resources and operational support offline and online for effective sustainable development. Through quality system involves the introduction of describing all production and management processes, quality indicators of each product, the requirements for qualification and production activities of each employee and then control and work motivation. Development strategy and advisable to control the system balanced scorecard selecting such projections as production management, finance, customers, resources, staff, services. Such an approach would comprehensively evaluate activities as separate businesses and the agricultural sector defined territory not only on the results of sales and earned income, but also taking into account the efficiency of financial, compliance needs of consumers, rational use of resources and needs of employees. Knowledge Management can be implemented in the form of professional knowledge bases, the use of outsourcing, benchmarking, remote extension, training; active introduction of analytical meetings using modern methods of generating ideas and building conceptual design innovation and reengineering. Experience in the development of the agricultural sector demonstrates the need for a reasonable implementation of production and management innovation, reengineering business processes in accordance with the new technologies. Benchmarking innovation best practices in the agricultural sector of developed countries should take into account the peculiarities of Ukrainian regions, the introduction of new institutional approaches to managing others. The resource concept is to focus the management of specific resources, which is a major competitive advantage for the company. For agricultural enterprises such resources in the first place, are natural resources. But for the Information Society, more important are the knowledge, technology, human resources, dynamic resource utilization. It is this concept of linking resource management theory knowledge, reengineering and innovation. Implementation of effective project team allows generating sustainable development and subsequent production activities, group strategic development of the company, which will be the core management team for the company.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"