Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 5, 2016

Л. Д. Гармідерд. е. н., доцент, професор кафедри міжнародного маркетингу, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. ДніпропетровськЛ. А. Гончарк. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕКОЛОГІЧНОСТІ ТОВАРУ НА УПОДОБАННЯ СПОЖИВАЧІВ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

L. GarmiderDoctor of Economics, professor of International Marketing Department, Dnipropetrovs’k Alfred Nobel University, Dnipropetrovs’kL. HoncharPhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Enterprise, Trade and Exchange Activity,  Dnipropetrovs’k Alfred Nobel University, Dnipropetrovs’k

RESEARCH OF INFLUENCE OF ECOLOGICAL PROPERTIES OF GOODS ON THE PREFERENCES OF USERS THE PRODUCTS OF ENTERPRISE

Обґрунтовано необхідність дослідження екобудівництва та дизайну інтер’єрів. Доведено необхідність врахування вимог екологічно орієнтованих споживачів та прихильності населення до екологічних будівельних матеріалів кожному підприємству що їх виробляє. Метою статті є розкриття переваг панелей дерев’яних, виявлення уподобань споживачів та визначення можливостей підприємства щодо переоснащення і налагодження випуску панелей дерев’яних. Виявлено споживчі властивості панелей дерев’яних, що краще підходять для інтер’єру житлового приміщення. З'ясовано уподобання й орієнтація споживачів на натуральні природні матеріали особливо на вироби з дерева. Констатовано про затребуваність виробів з дерева на ринку будівельних оздоблювальних матеріалів. Проведено анкетування в місцях продажу будівельних матеріалів в найбільш значимих для підприємства містах України. Сформовано портрет потенційного споживача будівельних оздоблювальних матеріалів. Запропоновано підприємству створення та розробка нового виду товару – дерев’яної панелі (вагонки).
 
Grounded necessity of ekobuilding and interiors design research. The necessity of account of requirements of the ecologically oriented users and favour of population is well-proven to ecological build materials to every enterprise that produces themробляє. The purpose of the article is opening of panels wooden advantages, exposures of users tastes and determination of enterprise possibilities to retooling and adjusting of wooden panels. Found out consumer properties of panels wooden, which better befit for the interior of housing apartment. It is found out preferences and orientation of users on natural materials especially on wares from a wood. The claimed of wares from a wood at the build materials market is established. A questionnaire in the places of sale of build materials in the most meaningful for an enterprise cities of Ukraine is conducted. The portrait of potential user of build finishings materials is formed. Creation and development of new type of commodity to the enterprise – to the wainscot (drop siding) is offered.

Н. А. Ясинськад. е. н., доцент, п. н. с., Донбаська державна машинобудівна академія Міністерства освіти і науки України, м. Краматорськ

ГЕНЕТИКА ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ: ПОГЛЯД ФІНАНСИСТА

N. A. Yasynskadoctor of economic sciences, assistant of professor, Donbass State Engineering Academy of Ministry of Education and Science of Ukraine, Kramatorsk

GENETICS OF EVOLUTIONARY ECONOMY: FINANCIER'S VIEWS

У статті висвітлені проблеми інституціоналізму, які системно не розв’язуються впродовж тривалого періоду часу, що призвело до виникнення системних криз. Пояснено сутність та складові цивілізаційної кризи та доцільність виходу з неї через розвиток теорії еволюційної економіки. З’ясовано, що теорія та практика еволюційної економіки бере свій початок в перші роки 20 ст., але технологічно, культурно та організаційно вона не набула широкої практики. Наведено сучасні категорії, які трансформовано за результатами еволюції господарських систем. Дано їх кількісну та якісну характеристику. Під час дослідження зроблено акцент на фінансах та фінансовій системі як первинної основи функціонування регіональної або світової економіки. Підкреслено роль людини й особистості у трансформаційних процесах в економіці. Наведено концепцію еволюційної економіки.
 
There were the results of theoretical and empirical studies about the prerequisites for initiating the concept of personal finance, the current state of their work within the financial system in the article. It was identified the cyclical nature of personal finance. The analysis was performed during the crisis. There was information model the concept of personal finance in the context of financial system development on the basis of its transformation through the development of institutional infrastructure personal finances during the crisis. The empirical results were characterized with the practice of functioning of finances in Ukraine. The forecast timing of the end of the current cycle personal finance. There were given its characteristics, the reasons of the current state of personal finance within the financial system of Ukraine. The results of the empirical research can be used to justify the growth of investment activity of individuals on the stock market of Ukraine.

М. І. Скрипникд. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївО. О. Григоревськак. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївВ. І. Таранмагістрант кафедри обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: НЕОБХІДНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ

M. SkrypnykHead of department of accounting and audit of Kyiv national university of technologies and design, Kyiv, Doctor of Economics, associate professorO. HryhorevskaAssociate Professor of Accounting and Auditing, Kyiv National University of Technology and Design, PhD in Economics, assistant professorV. Taranstudent of the department of accounting and audit, Kyiv National University of Technology and Design

FINANCIAL RESOURCES AS OBJECT ACCOUNTING: NEED TO IDENTIFY

У статті розглядаються питання класифікації об’єктів бухгалтерського обліку та визначення місця серед них фінансових ресурсів. Встановлено наявність трьох підходів до обгрунтування місця фінансових ресурсів серед об’єктів обліку: перший – у виділенні підходів до сутності фінансових ресурсів та джерел утворення фінансових ресурсів. Другий – через складові фінансових ресурсів. Третій – через складові фінансової звітності. При цьому існує як прямий, так і непрямий зв’язок. Обгрунтовано підхід до взаємозв’язку фінансових ресурсів з об’єктами бухгалтерського обліку, виходячи з сутності даного поняття (активи підприємства в частині грошових коштів, дебіторської заборгованості та фінансових інвестицій, а власний капітал, зобов’язання та інші активи підприємства тільки відображають як підприємство розмістило наявні фінансові ресурси, тобто куди вони були спрямовані на дату складання фінансової звітності).
 
The article deals with the classification of objects of accounting and determination among these funds. The presence of three approaches to the justification of financial resources among space objects account: first in the selection of approaches to the nature of financial resources and sources of education funding. The second through the financial resources. The third through the financial statements. However, there are both direct and indirect communications. Grounded approach to the relationship with real financial resources accounting, based on the nature of concepts (assets of the company in terms of cash, receivables and financial investments and equity capital, liabilities and other assets of the company only reflect how the company posted available financial resources, that is, where they were directed to the date of the financial statements).

Д. О. Грицишенд. е. н., доцент, в. о. завідувача кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Житомирського державного технологічного університету

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ НА МІКРОРІВНІ

D. GrytsyshenDr.Econ.Sci., associate professor, acting head of the department of economic safety, public management and administration, Zhytomyr state technological university

INFORMATION AND ANALYTICAL MANAGEMENT SYSTEM OF A SUSTAINABLE DEVELOPMENT AT THE MICROLEVEL

На основі вивчення наукової літератури та практики розробки аналітичного забезпечення на промислових підприємствах, була обґрунтована необхідність в формуванні класифікації еколого-економічного аналізу, яка визначає сфери його прояву та напрями розвитку організаційно-методологічного забезпечення. Зокрема, запропоновано класифікувати еколого-економічний аналіз за наступними ознаками: за відношенням до користувача, за способом проведення, за організаційною формою, за методикою дослідження, за періодичністю проведення, за повнотою охоплення об’єктів, за обсягом дослідження. Обґрунтовано розвиток системи еколого-економічного аналізу шляхом визначення: по-перше, суб’єктної складової системи еколого-економічного аналізу на основі ідентифікації запитів внутрішніх та зовнішніх користувачів та їх взаємозв’язку із суб’єктами організації та виконання аналітичних процедур; по-друге, методологічної складової на основі запропонованого підходу до групування показників еколого-економічного аналізу.
 
On the basis of studying of scientific literature and practice of development of analytical providing on industrial enterprises, the need for forming of classification of the ecological-economic analysis which determines spheres of its manifestation and the direction of development of organizational and methodological providing has been proved. In particular, it has been offered to classify the ecological-economic analysis by the following signs: in relation to the user, on a carrying out method, in an organizational form, by a research technique, on frequency of carrying out, on completeness of a scope of objects, on research amount. Development of system of the ecological-economic analysis by determination is reasonable because of: the first, the subject constituting system of the ecological-economic analysis on the basis of identification of requests of internal and external users and their interrelation with subjects of the organization and accomplishment of analytical procedures; the second, a methodological component on the basis of the offered approach to group of indicators of the ecological-economic analysis.

В. В. Дружинінадоктор економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і туризму, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. КременчукА. І. Макаровстудент, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ОЦІНКИ ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

V. V. Druzhyninadoctor of economic science, assistant professor, associate professor of  Department of Management and Tourism, Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskyi National University, KremenchukA. I. Makarovstudent, Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk

THE IMPACT ASSESSMENT OF THE WELFARE OF THE POPULATION AT THE LOCAL LEVEL

У статті здійснено оцінку об’єктивної сторони добробуту населення на місцевому рівні через основні його складові – рівень та якість життя. Пропонується оцінювати добробут населення за виробничою, дохідною, економічною, демографічною, освітньою та майновою складовими. Удосконалено науково-методичний інструментарій вимірювання рівня добробуту населення на місцевому рівні, а саме базуючись на висновку щодо доцільності переходу від оцінки окремих індикаторів добробуту до інтегральних індексів через неоднорідність критеріїв, запропоновано використання показника об’єктивного індексу добробуту населення на місцевому рівні, який є інтегральним показником і охоплює окремі складові добробуту (індекс обсягу реалізованої промислової продукції, індекс середньої заробітної плати; індекс чисельності зайнятих в усіх сферах економічної діяльності; індекс народжуваності населення; індекс смертності населення; індекс чисельності учнів у навчальних закладах; індекс введення нерухомості). З використанням результатів визначення складових розрахованого інтегрального індексу зроблено порівняння рангів територій місцевого рівня Полтавського регіону. Встановлено суттєву розбіжність зазначених рейтингів для більшості місцевих утворень унаслідок несприятливих показників розвитку макроекономічного середовища, відповідних інституцій, інфраструктури, ефективності ринку праці, розвитку ринку фінансів, рівня розвитку бізнесу тощо. З урахуванням результатів оцінки рівня добробуту населення визначено вектори його підвищення.
 
This article provides an assessment objective of welfare at the local level through the main components – the level and quality of life. It is proposed to evaluate welfare by productive, gainful, economic, demographic, educational and proprietary components. Improved scientific and methodical instruments measure the level of welfare at the local level, in particular based on the opinion on the feasibility of the transition from evaluating individual welfare indicators to the index integrated by the heterogeneity of the criteria proposed use rate objective index of welfare at the local level, which is an integral factor and covers individual components of well-being (volume index of industrial production index of average wages, employment index in all spheres of economic activity, fertility index population, mortality index, the index of the number of pupils in schools; introduction estate index). Using the results determining components designed integral index made comparisons ranks of local areas of  Poltava region. The essential difference these ratings for most local entities due to unfavorable indicators of the macroeconomic environment, institutions, infrastructure, labor market efficiency, financial market development, business development level and so on. Given the results of the assessment of welfare vectors defined its increase.

С. В. Тютюнниковад. е. н., професор кафедри економічної теорії та економічних методів управління, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. ХарківВ. В. Микитасьасистент кафедри економіки підприємства та економічної теорії, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

ЕКОНОМІЧНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ МОДИФІКАЦІЇ

S. V. TiutiunnykovaDoctor of Economics, professor of Economic Theory and Economic Management Methods Department, V. N. Karazin Kharkiv National University, KharkivV. V. Mykytasassistant of department of economy of the enterprise and economic theory, Kharkiv Institute of trade and economics of Kyiv national university of  trade and economics

ECONOMIC SOVEREIGNTY IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION: MAINTENANCE AND FEATURES OF MODIFICATION

Сучасне світове є динамічним з всеохоплюючими інтеграційними процесами. Національні економіки зустрічаються з викликами невизначеності щодо входження їх у глобальній простір. Саме глобалізація виступає площиною формування економічної політики держави. За таких умов стає актуальним створення умов та механізмів відтворення національної господарської системи на основі поєднання ендогенних та екзогенних джерел та факторів розвитку. Потреби економічного розвитку вступають у суперечність мірою, принципом непорушності державного суверенітету тією державою, якої кордони перешкоджають економічній ефективності в цілому соціальному прогресу. За таких умов стає важливим чітке теоретичне осмислення та розуміння економічного суверенітету держави та визначення його місця при формуванні державної економічної політики.
 
A modern world economy is dynamic with all-embracing integration processes. National economies meet with the calls of vagueness in relation to included of them in global space. Exactly globalization comes forward as a plane of forming of economic politics of the state. On such conditions conditioning and mechanisms of recreation of the national economic system becomes actual on the basis of combination of endogenous and exogenous sources and factors of development. The necessities of economic development enter into contradiction a measure, by principle of inviolability of state sovereignty by the that state that borders prevent to economic efficiency in unit to social progress. On such conditions a clear theoretical comprehension and understanding of economic sovereignty of the state and determining his location become important at forming of public economic policy.

Л. Є. Купінецьд. е. н., професор, завідуюча відділом економіко-екологічних проблем приморських регіонів, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса

ПОЛІТИКА  МІЖНАРОДНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА: СИСТЕМНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ

L. E. KupinetsDoctor of  Economics, professor, Head of department of economic and environmental problems of coastal regions, Institute of market and economic-environmental research,  NAS  of Ukraine, Odessa

POLICY OF INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL COOPERATION: SYSTEM DEFINITION AND IMPLEMENTATION

У статті розглянуто сутність політики міжнародного екологічного співробітництва, як вищого рівня її системної побудови в кожній країні, як феномену сучасної міждержавної взаємодії, ocнoвні вeктoри якoї cтвoрюють формат міжнaрoднoї екологічної інтеграції у вирішенні глобальних проблем сьогодення та визначають екологічно усвідомлене управління у відповідності до завдань в сфері охорони довкілля. Визначено системність міжнародної екологічної взаємодії, напрямки та призначення політики міжнародного екологічного співробітництва, визначено вектори та форми міжнародної співпраці. Розглянуто основоположні, екосистемні та ресурсні принципи міжнародного співробітництва в галузі охорони навколишнього середовища. Обґрунтовано необхідність інституційного забезпечення політики міжнародного екологічного співробітництва. Показано, що інституціональне середовище має безпосередній вплив на ефективність дій країни у вирішенні міжнародних екологічних проблем, оскільки визначає контекст в якому країна реалізує свої ініціативи. Окреслено шляхи реалізації міжнародних вимог на рівні національного та регіонального екологічного управління.
 
Article considers the essence of the politics of international environmental cooperation as the highest level of its system construction in each country, as a phenomenon of the modern interstate cooperation, basic vectors of which create the format of the international ecological integration in the solution of present global problems and define environmentally conscious management in accordance to the objectives of the environmental protection field. The consistency of international environmental cooperation, direction and appointment of the policy of international environmental cooperation, its vectors and forms are defined. The fundamental, ecosystematic and resource principles of international cooperation in the field of environmental protection are considered. The necessity of institutional support for policy of international environmental cooperation is emphasized. It is shown that the institutional environment has a direct impact on the effectiveness of the country actions in solving international environmental issues as it determines the context in which the country implements its initiatives. The ways of implementation of international requirements at the level of national and regional environmental management are outlined.

О. К. Прімєровакандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів  Національного університету «Києво-Могилянська академія», м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

O. K. PrimierovaCandidate of economic sciences, docent, associate professor at the Department of Finance, National university of Kyiv-Mohyla academy, Kyiv

CHARACTERISTICS OF UKRAINIAN STOCK MARKET DEVELOPMENT

Метою дослідження стало вивчення поглядів провідних економістів та вчених на фактори розвитку фондових ринків різних країн та взаємозв’язок показників функціонування фондових ринків та економічного розвитку. Основою дослідження стали наукові досягнення зарубіжних вчених, що стосуються проблем функціонування фондових ринків. Також було проведено власне дослідження з метою оцінки взаємозв’язку розвитку фондового ринку та макроекономічних показників в країні. За допомогою методів економетричного аналізу було проаналізовано статистичні дані Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, Національного банку України та Державної служби статистики України. Також в статті було проаналізовано стан вітчизняного фондового ринку та обґрунтовано необхідність його розвитку задля забезпечення сталого економічного розвитку в Україні.
 
The aim of research was to study the views of leading economists and scholars on the factors of stock markets development around the world, and on the relationship of performance of the stock markets and economic development. The bases of the research were the scientific achievements of foreign scientists concerning problems of the stock markets. To study the relationship of stock market performance and macroeconomic indicators own research was conducted. With the help of the econometric analysis the statistics of the National Commission on Securities and Stock Market of Ukraine, the National Bank of Ukraine and the State Statistics Service of Ukraine were analyzed. Also the state of national stock market was investigated and the necessity of its development in order to ensure sustainable economic development in Ukraine was determined.

В. А. Свічкарьк. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваЮ. В. Колибельнікстудентка напряму підготовки «маркетинг», Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ БРЕНДУ У МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ КУРОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

V. A. SvichkarCandidate of Economic Sciences, Associate Professor of the International Economics and Marketing Department, the Yuri Kondratyuk National Technical University of Poltava, PoltavaU. V. KolibelnicStudent, Field of Study "Marketing", the Yuri Kondratyuk National Technical University of Poltava, Poltava

FEATURES OF THE BRAND’S FORMATION AND DEVELOPMENT IN MARKETING ACTIVITY OF THE RESORT COMPANY

В статті досліджено значення бренду як нематеріального активу компанії. Наголошено, що конкуренція на сучасних ринках стає все більше конкуренцією брендів. Бренд – це той актив компанії, який приносить додатковий прибуток та підвищує ринкову вартість компанії. Актуальність питань формування та розвитку брендів постійно зростає.
Метою статті є аналіз процесів формування та розвитку бренду у маркетинговій діяльності курортного підприємства.
Процес створення брендів на підприємствах сфери послуг має свої особливості. Автори зазначають, що створити та активно просувати на ринку бренд послуги значно складніше, ніж звичайного промислового товару, внаслідок таких характерних рис послуг, як нематеріальність, складність для розуміння, невідчутність, тривалість у часі.
Однією зі стратегічних завдань брендингу для працюючої в сфері послуг компанії є формування й підтримка споживчої лояльності, оскільки спостерігається низька диференціація компаній, що працюють в цій сфері.
В якості об’єкту аналізу авторами статті був обраний бренд курортного підприємства ПрАТ «Миргородкурорт». Окреслено характерні риси даного бренду, а також надано рекомендації щодо вдосконалення та подальшого розвитку бренду підприємства.
Як висновок, автори стверджують, що сучасний розвиток туризму в Україні характеризується наявністю глибоких протиріч у його організаційній структурі та спрямованості розвитку. Але Україна має значний науково-технічній та промисловий потенціал. Вітчизняна економіка поступово інтегрується у світове господарство, де конкурують між собою не товари чи послуги, а саме бренди. Тому для підвищення конкурентоспроможності українських підприємств та національної економіки в цілому слід створювати та розвивати власні товарні та корпоративні бренди.
 
The role of the brand as an intangible asset of the company is analyzed in the article. It is emphasized that competition in today's markets is competition between brands, not between goods. Brand is the asset of the company, which brings additional revenue and increases the company's market value. The problems of brands’ formation and development is very actual.
The aim of the  article is an analysis of the brands’  formation and development in the marketing activity of the resort company.
The process of  brands’ formation in the services’ sector has its own features. The authors stress that to create and promote the brand in the services’ sector is more difficult than in the market of  industrial goods, because of their intangible features.
One of the strategic objectives of branding for the company in the  services’ sector is to develop and support customer loyalty, as there is low differentiation of companies in this field.
The resort company "Mirgorodkurort” is the object of analysis in the article. The authors characterized the main features of its brand, and gave recommendations on the brand’s improvement and further development.
In conclusion, the authors argue that modern tourism development in Ukraine is characterized by profound contradictions in its organizational structure and direction of development. But Ukraine has significant scientific, technical and industrial potential. The domestic economy integrates into the world economy. But the world economy is the economy of brands. Therefore, to improve the competitiveness of Ukrainian enterprises and the national economy as a whole, it is necessary to create and develop  national product and corporate brands.

З. М. Гадецькак. т. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. ЧеркасиМ. О. Холоповастудентка напряму підготовки «Економічна кібернетика», Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Z. M. GadetskaPh.D., Associate Professor, Associate Professor of the department of economic cybernetics, Cherkassy Bogdan Khmelnitsky National University, CherkassyM. О. Holopovastudent of specialty economic cybernetics Cherkassy Bogdan Khmelnitsky National University, Cherkassy

MODELING BUSINESS PROCESSES OF ENTERPRISE

Стаття присвячена дослідженню, аналізу та вдосконаленню діяльності підприємства за допомогою моделювання бізнес-процесів. На прикладі публічного акціонерного товариства «АЗОТ» засобами програмного забезпечення Ramus побудовані контекстна діаграма і діаграми деталізації бізнес-процесів з метою вдосконалення його діяльності.
 
The article is devoted to research, analysis and improvement of the company activities through simulation of business processes. In this article we’ve made a context diagram and chart detailing business processes on the example of public company "Azot" with help of Ramus software for more efficient operation of the enterprise The article presents an analysis and was proposed to improve model «AS-TO-BE» on the basis of constructed models "AS-IS" which is based on work department of the A-5 and department of ammonia production.

І. І. Ковтуникк. геогр. н., ст. викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи економічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

ОРОГРАФІЧНІ РЕСУРСИ ЯК ТУРИСТИЧНЕ ТА ЕКОНОМІЧНЕ БАГАТСТВО ХМЕЛЬНИЧЧИНИ

I. I. KovtunykPhD in Geography, senior professor of tourism and hotel-restaurant business chair of economical department, Ivan Ogiyenko Kamyanets-Podilsky national university

OROGRAPHICAL RESOURCES AS A TOURISTICAL AND ECONOMICAL WEALTH OF KHMELNYTSKA REGION

Найважливішою передумовою організації рекреаційної діяльності виступають рекреаційні ресурси. Під рекреаційними ресурсами розуміють об’єкти, явища і процеси природного, антропогенного та соціального походження, що використовуються або можуть бути використані для розвитку рекреації та впливають на територіальну організацію рекреаційної діяльності, її спеціалізацію та економічну ефективність. Багатогранність поняття «рекреаційні ресурси» визначається різноманітністю підходів до їх класифікації. Любіцева О. О. пропонує виділяти шість основних підходів: сутнісний підхід; функціональний підхід (за неповторністю природних умов і рекреаційних ресурсів у поєднанні з комплексністю їх використання); діяльнісний підхід; атрактивний підхід; ціннісний підхід; еколого-економічний підхід. В даній статті проаналізовані поняття «рекреаційні ресурси» та «природно-географічні рекреаційні ресурси». Досліджено рельєф Хмельницької обл. Особлива увага приділена Товтровому Кряжу як привабливому ресурсу туризму.
 
The most important prerequisite of recreational activities are the recreational resources. Under recreational resources understand objects, phenomena and processes of natural, human and social origin that are or may be used for the development of recreation and affecting the territorial organization of recreational activities, specialization and cost efficiency. The many facets of the term «recreational resources» is defined by a variety of approaches to their classification. Lyubitseva O. O. offers to allocate six basic approaches: essential approach; functional approach (for the uniqueness of the natural environment and recreational resources, combined with the complexity of their use); activity approach; attractive approach; value-based approach; environmental and economic approach. In the article defenition «recreational resources» and «natural recreational resources» were analyzed. Relief of Khmelnytska region was investigated. Special attention was paid to Tovtrovyi Edge as an attractive tourist resource.

С. Ю. Кулаковакандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка,  м. ПолтаваА. І. Притуластудентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ТЕХНОЛОГІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

S. Yu. KulakovaPh.D., assistant professor of Department of Business Economics and Human Resources Management, Poltava Yuriy Kondratyuk National Technical University, PoltavaA. I. Pritulastudent, Poltava Yuriy Kondratyuk National Technical University, Poltava

THE TECHNOLOGIES OF STRATEGIC PLANNING AT UKRAINIAN ENTERPRISES UNDER ECONOMIC INSTABILITY

У даній статті розглянуто поняття стратегії та стратегічного планування, розкрито його значення та роль у діяльності підприємств. Представлено етапи стратегічного планування як зациклованого процесу. Наведено ключові переваги стратегічного планування, а також виокремлено та проаналізовано основні проблеми при його впровадженні на українських підприємствах. На базі цього здійснено пропозиції щодо ефективного усунення або зменшення впливу зазначених проблем на формування стратегічного планування на вітчизняних підприємствах. Розглянуто сутність технологій стратегічного планування на підприємстві як неодмінної складової успішної реалізації стратегічного плану, а також схематично наведено механізм їх застосування. З огляду на сучасний стан вітчизняних підприємств, які змушені виживати в умовах подвійної кризи (зовнішньої та внутрішньої), запропоновано сучасний дієвий інструмент стратегічної діяльності підприємств за економічної нестабільності.
 
In this article the terms "strategy" and "strategic planning" are considered, the role and the meaning of the strategic planning in enterprise activity are disclosed. The stages of strategic planning as cyclical process are represented. The main advantages of the strategic planning are  determined  and the introductions’ problems of the strategic planning at Ukrainian enterprises are identified and analyzed. Therefore, the offers of an effective liquidation of these problems or an avoidance of such weaknesses are suggested. The essence of technology strategic planning at the enterprise as an indispensable component of the successful strategic plan implementation is viewed and the mechanism of its application is showed. Given the current state of Ukrainian enterprises, that have to survive in the conditions of the twin crises (internal and external), an effective tool of strategic planing at enterprises under economic instability is proposed.

О. В. Козирєвак. е. н., доцент, здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, м. Харків

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ОЦІНКИ ФАКТОРІВ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Olena V. KosyrievaPhD (Economics), Associate Professor, Applicant, Research Centre of Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine, Kharkiv

THE METHODICAL APPROACH TO THE EVALUATION OF THE FACTORS OF ECONOMIC GROWTH OF REGIONS OF UKRAINE

У статті здійснено аналіз джерел регіонального економічного зростання, запропоновано структурну схему факторів економічного зростання регіонів України та розроблено методичний підхід до інтегральної оцінки визначених факторів. На базі запропонованого підходу оцінено вплив виділених факторів на економічний розвиток регіонів країни. За результатами проведеного комплексного дослідження було виявлено ключові рушійні фактори економічного розвитку регіонів країни та фактори дестимулятори. Доведено, що серед регіонів країни існує чітка економічна структурна регіональна диспропорція.
 
In the article the sources of regional economic growth are analyzed, a structural scheme of factors of economic growth of Ukrainian regions is proposed and a methodological approach to integral estimation of the identified factors is developed. On the basis of the proposed approach the impact of these factors on the economic development of the country is estimated. According to the results of the conducted comprehensive study, the key drivers of the economic development of the regions as well as its disincentive factors are revealed. It has been proved that among the regions of the country there exists an apparent economic structural regional disproportion.

Н. Б. Кушнірк. е. н., професор, зав.кафедри економіки підприємства Національного університету водного господарства та природокористування, м. РівнеД. С. Войтовичвикладач, Технічний коледж НУВГП, м. Рівне

ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Nina KushnirCandidate of Economics, Professor, Head of Enterprise EconomicsDepartment, National University of Water Management and Nature Recourses Use, RivneDiana VoitovychLecturer, Technical College Of National University Of Water Management and Environmental Engineering, Rivne

SPECIFICS OF CRISIS MANAGEMENT AND ECONOMIC DIAGNOSTICS OF ENTERPRISE IN MODERN CONDITIONS

У статті досліджено систему антикризового управління діяльністю підприємства, визначені її сутність і складові елементи. Розглянуто принципи, суб'єкти, предмет, об'єкти, функції, завдання та критерії оцінки ефективності управління підприємством в кризових умовах, інструменти підтримки платоспроможності та ліквідності. В статті також вивчено питання необхідності та актуальності діагностики кризового стану та моніторингу за діяльністю та операціями підприємства на різних фазах розгортання кризи. Проведено порівняння зарубіжного і українського досвіду і практики реалізації антикризового управління та санації, а також державного регулювання в сфері банкрутства. Встановлено основні зовнішні чинники збиткової діяльності українських підприємств. Визначено, що інноваційна політика у процесі антикризового управління є одним із основних інструментів, сприяє виходу підприємства із кризи та підвищенню конкурентних позицій на ринку. Представлена узагальнена послідовність реалізації стратегічних цілей антикризового управління.
 
The crisis management system in entrepreneurship and its essence and constituent elements were defined and investigated in the article. The principles, subjects, objects, functions, tasks and criteria for evaluating the effectiveness of entrepreneurial structures management in the conditions of crisis conditions and instruments of support the solvency and liquidity were reviewed. There were examined the importance and urgency of crisis diagnostics and monitoring of enterprises activities and operations on different phases of the crisis deployment in the article. A comparison of foreign and Ukrainian experience and practices of crisis management and reorganization implementation, as well as state regulation in the sphere of bankruptcy was conducted. There were determined that innovation policy in crisis management brings enterprises out of the crisis and improves the competitive position in the market. There were established main external factors of unprofitable activities in Ukrainian economy in the article. The functional consistency in the implementation of the strategic objectives of crisis management was provided.

M. M. PimenovаPh.D., a senior lecturer at the University of Finance Customs and Finance

THE FINANCIAL SUPPORT FOR THE STATE RESOURCE PROGRAMS IMPLEMENTATION

М. М. Піменовак. е. н., старший викладач кафедри фінансів Університету митної справи та фінансів

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ З РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

The article represents the financial support assessment and calculates the efficiency of the saving resources programs in Ukraine. The author carries out a systematic study of the theoretical principles and practical aspects of the financial efficiency ensuring the implementation of government programs in Ukraine and efficient using of the financial instruments for the saving resources stimulation.
The author substantiates the necessity of the entegrated approach to form and implement the fiscal policy in the financing of resource saving programs. It is also shown the mechanism of its stimulation through fiscal management, public-private partnership in the resources conservation area, coordination of program-target method that plans budget expenditures and priorities of the country’s socio-economic development and its administrative-territorial subdivisions with taking into account the institutional environment.
It is determined that one of the key measures to ensure the implementation of state resource programs is to establish international partnerships that will be aimed at attraction of foreign experience and foreign financial investments to implement state saving resource programs.
 
У статті здійснено оцінку фінансового забезпечення та розраховано ефективність фінансового забезпечення програм ресурсозбереження в Україні. Автором проведено системне дослідження теоретичних засад і практичних аспектів підвищення ефективності фінансового забезпечення реалізації державних програм ресурсозбереження в Україні та використання дієвих фінансових інструментів стимулювання ресурсозбереження.
Обґрунтовано необхідність запровадження комплексного підходу до формування й реалізації бюджетної політики у сфері фінансового забезпечення державних програм ресурсозбереження та механізму його стимулювання на основі використання інструментів податкового регулювання, державно-приватного партнерства у сфері ресурсозбереження, узгодження програмно-цільового методу планування видатків бюджету й пріоритетів соціально-економічного розвитку країни та її адміністративно-територіальних утворень з урахуванням інституційного середовища.
Визначено, що одним із основних заходів забезпечення реалізації державних програм ресурсозбереження є налагодження міжнародного партнерства, яке буде спрямоване на залучення зарубіжного досвіду та фінансових інвестицій для реалізації державних програм ресурсозбереження.

Е. Г. Морозк. е. н., ст. викладач кафедри менеджменту, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗПОДІЛУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА ІЗ ВРАХУВАННЯМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНИХ НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ

E. G. MorozPh.D. (Economics), Senior Lecturer of the Department of Management, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

METHODICAL APPROACH TO OPTIMIZATION THE DISTRIBUTION OF INVESTMENT RESOURCES AT THE WATER SUPPLY AND SEWAGE ENTERPRISES TAKING INTO ACCOUNT THE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL KINDS OF ACTIVITIES

У статті розглядається методичний підхід до розподілу інвестиційних ресурсів підприємств сфери водопровідно-каналізаційного господарства, діяльність яких має надзвичайно важливе значення, адже від їх безперебійної діяльності залежить розвиток підприємств інших галузей економіки, а від якості питної води – стан здоров’я, життя та добробут громадян й усього суспільства. Автором запропоновано здійснювати розподіл інвестиційних ресурсів із урахуванням соціально-екологічних напрямів діяльності, що дозволить в перспективі максимізувати сумарний ефект від здійснення економічних та соціально-екологічних заходів, а також одночасно мінімізувати сукупні інвестиційні ризики. Також автором запропоновано алгоритм вибору оптимального варіанту розподілу інвестиційних ресурсів між економічною та соціально-екологічною сферами діяльності підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, результати моделювання якого були апробовані в одному із провідних комунальних підприємств Рівненської області.
 
In the article the methodical approach to optimize the distribution of investment resources at the water supply and sewage enterprises, activities which is extremely important, because development of field of economy’ enterprises depends of their of uninterrupted activity, is considered. The quality of the drinking water influences on the health, life and prosperity of citizens and society. The author proposed to realize out the distribution of investment resources taking into account social and environmental kinds of activities in the their development, which in the future will allow to maximize the total effect of the economic, social and environmental activities, and minimize the total investment risks. The finding the optimal variant of the distribution of investment resources’ algorithm between the economic and social and environmental spheres of activities at the water supply and sewage enterprises, the modeling results of which were tested at one of the leading municipal enterprises in Rivne region, is proposed also.

Є. С. Палійчукк. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»І. В. Павликвипускник кафедри фінансів, магістр, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТ

Evgeniya PalyjchukPhD, associate professor, department of economic theory, of State higher education institution «Uzhhorod national university»Igor Pavlika graduate of the Department of Finance and Banking, MA of State higher education institution «Uzhhorod national university»

CATERING AS AN ELEMENT OF SOCIAL INFRASTRUCTURE OF TRANSCARPATION REGION

Стаття присвячена проблемам розвитку та функціонування галузей соціальної інфраструктури у Закарпатської області. Надзвичайно складним є подолання проблем розвитку сфери організації харчування в умовах економічної трансформації в Україні. Основною передумовою розвитку даної сфери є стабільно зростаюча економіка країни. У роботі досліджено показники стану підприємств організації харчування та перспективи розвитку в умовах економічної трансформації. Визначено економічні важелі, що забезпечують функціонування підприємств організації харчування. Метою розвитку сфери громадського харчування є підвищення життєвого рівня населення шляхом створення гармонійного соціального середовища, в якому забезпечується повний обсяг життєвих потреб на рівні науково- обґрунтованих норм і нормативів, що сприятиме досягненню показників якості життя та ефективності економіки.Актуальність обраної теми обґрунтована підвищенням уваги до розвитку сфери громадського харчування України і зокрема Закарпаття.
 
The article is devoted to problems of development and functioning of branches of social infrastructure in the Transcarpathian region. Extremely difficult part is overcoming the problems of development of nutrition in the conditions of economic transformation in Ukraine. The basic premise of development of this sector is steadily growing economy of the country. The study examined indicators of enterprises of catering and prospects of development in conditions of economic transformation. The economic levers responsible for the operation of enterprises of catering. The purpose of development of sphere of public catering is to increase living standards by creating a harmonious social environment, which provides a full volume of the vital needs at the level of science - based norms and standards that will contribute to the achievement of indicators of quality of life and economic efficiency.The relevance of the topic chosen is justified by the increasing attention to the development of food industry of Ukraine and particularly in Transcarpathia.

І. І. Доронінак. е. н., доцент кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет  імені Вадима Гетьмана»

НЕДЕРЖАВНІ ПЕНСІЙНІ ФОНДИ В ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОДЕЛІ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ

I. I. DoroninaPhD, Associate Professor of dep. international finance SHEI “Vadym Hetman Kyiv National Economic University”, Kyiv

PRIVATE PENSION FUNDS IN THE PROCESS OF EUROPEAN MODEL OF DEMOCRACY IN UKRAINE

У статті проаналізовано пенсійну систему України в сучасних умовах розвитку. Обґрунтовано необхідність реформування чинної системи пенсійного забезпечення та впровадження обов’язкової накопичувальної системи. Доведено, що саме реформування дасть змогу встановити пряму залежність розміру майбутніх пенсійних виплат від працюючої людини, а не лише від держави. Виявлено, що сьогодні населення не виявляє особливого інтересу до недержавних пенсійних фондів через високу недовіру до довгострокових внесків, а також через низький рівень обізнаності про недержавне пенсійне забезпечення. У статті доведено що першочерговим завданням уряду є розробка конкретних заходів щодо реалізації пенсійної реформи в Україні відповідно до Європейських вимог розвитку.
 
The article provides the analysis of the pension system of Ukraine in contemporary development terms. It determines ground of the necessity of current system alteration as well as mandatory founded system introduction. It proves that the reform will provide an opportunity to establish a direct dependence of the size of future pension payments from the working individual not from the state. It has determined that the population today is not showing much interest in private pension funds because of low confidence in long-term contributions as well as the low level of awareness of private pension provision. The article proves that the initial task of the Government is to develop specific measures concerning the implementation of the pension reform in Ukraine in accordance with European development requirements.

О. І. Ковалівк. е. н., с. н. с., завідувач відділу з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій, Інститут агроекології і природокористування НААН України

ДЕЯКІ ОСНОВНІ ЗМІННІ ЧИННИКИ ЕКОНОМІКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ЗВЕРШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

O. I. KovalivPh.D. in Economics, Senior scientific researcher, Head of the Intellectual Property and Marketing Innovation Department, Institute of Agroecology and Environmental Management of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

SOME ESSENTIAL CHANGEABLE FACTORS IN ENVIRONMENTAL ECONOMICS DURING THE PROCESS OF LAND REFORM ACCOMPLISHMENT IN UKRAINE

Обґрунтовано функціональну значущість основних змінних чинників економіки природокористування у процесі звершення земельної реформи в Україні з позицій національних інтересів. Запропоновано головні засади засобів стимулювання господарської ініціативи. Розраховано основні прогнозні щорічні рентоузгоджувальні доходи (прибутки) при реалізації програми звершення земельної реформи в Україні.
 
Functional significance of essential changeable factors in environmental economics during the process of land reform accomplishment in Ukraine from the standpoint of national interests is substantiated. Main principles of stimulation instruments of economic initiative are offered. It is calculated basic predictive annual rent-harmonized income (profit) during implementation the program of land reform in Ukraine.

В. В. Бибак. т. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваМ. В. Ковалецьстудентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПРИБУТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

V. BybaPh.D., assistant professor of business economics and human resources department Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaM. Kovaletsstudent, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

FACTORS AFFECTING THE PROFITS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS

У статті досліджено фактори, що впливають на формування прибутку сільськогосподарських підприємств. Визначено пріоритетні фактори збільшення прибутку підприємства.
 
In the article the factors influencing the income of agricultural enterprises. The priority factors increase profits.

Н. В. Кравченкок. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, організації та управління підприємствами,  ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОНО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА  В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

N. V. Kravchenkocand.sc.(econ.), assoc. prof., assistant professor of the department of economics and enterprise organization and management of SIHE “Kryvyi Rih National University”

SOCIALIZATION AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF ENTERPRISE’S INNOVATIVE CAPACITY IN THE GLOBALIZED WORLD

У статті розглянуто сутність інноваційного потенціалу підприємства та роль процесу  соціалізації у його формуванні та розвитку. По результатах дослідження визначені основні компоненти соціалізації: соціалізація виробничих відносин, соціалізація праці, функціональна соціалізація. Визначені інструменти імплементації процесу соціалізації, які направлені на подолання відчуження працівників у виробничому процесі, на розвиток і реалізацію їх творчого потенціалу з урахуванням світового досвіду і національних особливостей. Акцентується увага на особливостях організації інноваційної праці, професійно – кваліфікаційного рівня та особистісних рис працівника у формуванні інноваційних можливостей. Дослідження мотиваційної системи інноваційної діяльності дозволило  визначити фактори впливу на готовність виробничих систем до продукування і сприйняття інновацій.
 
The article deals with the essence of enterprise’s innovative capacity and significance of socialization in its formation and development. The study has resulted in determining main socialization components: socialization of productive relations, socialization of labour and functional socialization. Socialization implementation tools are directed at overcoming employees’ estrangement in the production process, developing and realizing their creative potential concerning the international experience and national features. The article highlights the importance of innovation labour, organization, professional skill levels and employees’ personal qualities in creating innovative capacity. The motivational analysis of innovative activities enables to identify impacts on production systems readiness for producing.

І. В. Науменкокандидат економічних наук, старший викладач кафедри інформаційних систем в економіці, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ НА КОНЦЕПЦІЇ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ

I. V. NaumenkoCandidate of economic sciences, senior lecturer professor of information systems in economics SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman»

SOCIAL ASPECTS IN BUSINESS MANAGEMENT BASED ON THE BALANCED SCORECARD CONCEPT

Стаття присвячена узагальненню та подальшому розвитку теоретичних засад управління вагонобудівними та вагоноремонтними підприємствами залізничного транспорту з урахуванням соціальних аспектів на підставі моделювання і розроблення інформаційних технологій з використанням збалансованої системи показників. В основу теоретичних і прикладних розроблень покладено дослідження соціальних аспектів підприємства, застосування збалансованої системи показників на вагонобудівних і вагоноремонтних підприємствах, а також процес аналізу збалансованої системи показників (ЗСП), що містить опис загальних процедур її створення. Запропоновано інформаційно-аналітичну систему оперативного управління виробництвом на основі OLTP і стратегічного управління підприємством із застосуванням OLAP з урахуванням соціальних аспектів.
 
This article is dedicated to generalization and further development of theoretical bases of management of carriage-building and car-repair railway enterprises based on the modeling and development of information technology using balanced scorecard. The basis of theoretical and applied developments laid into research of the social aspects of the enterprise, use of balanced scorecard for carriage-building and car-repair enterprises as well as process analysis of balanced scorecard (BSC), which contains general procedures of its creation. An information analysis system of operations management based on OLTP and strategic management using OLAP were suggested with taking into account the social aspects.

В. Г. Котляровак. е. н., доцент, доцент кафедри управління та економіки підприємства Національного фармацевтичного університету, м. Харків

ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ДОСТОВІРНІСТЬ ОЦІНКИ ВИТРАТ

V. Kotlyarovaa candidate of economic sciences is an associate professor of department of management and economy of enterprise the National pharmaceutical university

RESEARCH OF FACTORS THAT INFLUENCE ON AUTHENTICITY OF ESTIMATION OF CHARGES

В статті досліджено, що один з основних чинників, які впливають на достовірність оцінки, є визначення об'єкту витрат. Особливо ця проблема стосується комплексних виробництв, в яких з одного виду сировини, в одному технологічному процесі отримується низка продуктів. На прикладі коксохімічного підприємства показується, що для таких виробництв Але, аналіз методичних підходів, що використовуються показує, що використання існуючих положень знижує достовірність оцінок витрат окремих видів продукції. До основної недоліків цих підходів належать: вибір об'єктів витрат відповідно до організаційної структури управління і неврахування проміжних матеріальних потоків. Це призводить до того, що на окремі види продукції списуються не лише ті витрати, що пов’язані з їх виробництвом, але і ті, які пов’язані з технологічним переділом.
 
It is well-proven in the article, that one of basic factors that influence there is determination of object of charges on authenticity of estimation. Especially this problem touches complex productions in that from one type of raw material a number of foods is produced in one technological process. It is shown on the example of cokechemical enterprise, that for such productions of application of the existent going near the selection of objects of charges reduces authenticity of their estimation. To the basic lacks of these approaches belong: selection of objects of charges in accordance with the organizational structure of management and untaking into account of intermediate material streams an enterprise. It results in a volume, that on the separate types of products not only those charges that is related to their production are copied off but also those that arise up in a technological redistribution, but unconnected with these foods.

А. І. Камінськанауковий співробітник, ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН, м. Київ

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ РИНКУ ВІВСА В УКРАЇНІ

A. Kaminskaresearch scientist, NSC "Institute of Agrarian Economics" NAAN, (Kyiv)

THE ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF OATS MARKET IN UKRAINE

В статті проаналізовано сучасний стан, тенденції та проблеми функціонування ринку вівса в Україні, у тому числі обсяги вітчизняного виробництва, споживання, експорту, імпорту, показники економічної ефективності. Представлено динаміку цін та обсягів реалізації вівса за маркетинговими каналами. Визначено проблеми, що виникли на цьому ринку та причини їх виникнення.
 
The article analyzes the current status, tendencies and problems of the oats market in Ukraine, including the volume national production, consumption, exports, imports, indicators of economic efficiency. In article presents dynamics of prices and sales volumes of oats in accordance of marketing channels. Here determined the problems that have arisen in this market and their causes.

Т. А. Власенкок. е. н., доцент кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. ХарківЮ. В. Василенкоаспірант кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО МІСТА

T. A. VlasenkoPh.D., assistant professor of public administration and regional economy department, Simon Kuznets Kharkov National University of Economics, KharkivJu. V. Vasylenkograduate student public administration and regional economy department, Simon Kuznets Kharkov National University of Economics, Kharkiv

PROJECT APPROACH TO DEVELOPMENT STRATEGY OF SMALL TOWN

В статті деталізовано розглянуто особливості формування стратегії розвитку малого міста з використанням інструментарію проектного підходу. Запропоновано етапи розробки стратегії, які включають: організацію роботи, проведення аналізу, визначення місії, бачення, напрямків розвитку, розробку планів дій, громадське обговорення та ухвалення стратегії, моніторинг та впровадження. Відповідно даним етапам визначено місію м. Мерефа та складові, в розрізі яких була розроблена стратегія розвитку: соціальна, економічна, екологічна, житлово-комунальна та комунікаційна. Визначено сутність Комунікативної складової стратегії розвитку міста Мерефа. Надані суттєві положення, які відображають сформульовані стратегічне бачення та місію міста. Представлено результати SWOT – аналізу міста за складовою «житлово-комунальне господарство». Розроблено дерево цілей стратегії розвитку м. Мерефа та представлено його фрагмент. Виокремлено основі зацікавлені сторони в розробці та реалізації стратегії розвитку. Проведено структурну декомпозицію робіт та представлено один з пакетів робіт попереднього напряму у формі плану реалізації, який включає: конкретні заходи, очікувані результати, індикатори, виконавців та джерела. Розроблено матрицю відповідальності виконання запланованих робіт.
 
The article detailed the peculiarities of development strategy of small cities, using instruments of the project approach. The stages of strategy’s development are proposed that include the organization of work, analysis, mission statement, vision and directions of development, development plans, public discussion and adoption of the strategy, monitoring and implementation. The mission of Merepha and components are determined under these defined stages: social, economic, environmental, housing and utilities and communications. The essence of the communicative component of the strategy of development of town Merefa is grounded. The essential provisions that reflect articulated strategic vision and mission of the city are provided. The results of SWOT - analysis of the part "utilities" are given. The tree of goals of development strategy of Merepha was developed and his piece is presented. There are determined based stakeholders which are interested in the design and implementation of strategy of development. A structural decomposition of works is done and one of the previous work packages is presented in the form of an implementation plan that includes specific actions, expected results, indicators, and sources of performers. The matrix of responsibility of planned work is made.

Т. Ю. Гайдакандидат економічних наук, викладач кафедри міжнародних економічних відносин і міжнародної інформації, Тернопільський національний економічний університет, м. ТернопільМ. Є. Лазоркостудент, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

T. HaidaPhD, lecturer of international economic relations and international information department, Ternopil national economic university, TernopilM. Lazorkostudent of Ternopil National Economic University, Ternopil

THE IMPACT OF MULTINATIONAL COMPANIES WITH UKRAINIAN ORIGIN AT UKRAINE'S ECONOMY

У статті досліджено вплив великих українських компаній, що здійснюють свою виробничо-господарську діяльність як на території нашої держави, так і за кордоном. Виділено п’ять найбільш значущих компаній українського походження, з них обрано та піддано аналізу одну як найбільш типову в розрізі дохід – валовий внутрішній продукт України. Використано метод регресійного аналізу, при здійсненні якого незалежною змінною виступив дохід міжнародної компанії, а залежною – валовий внутрішній продукт України, для дослідження застосовано програмний пакет SPSS Statistics. Визначено, що найбільш оптимальною є квадратична модель. Також здійснено прогнозування валового внутрішнього продукту України на наступний період, отримані значення співпали з реальними, проте діапазон значень виявився дуже широким, що робить такий прогноз малоефективним. В результаті проведеного аналізу виявлено, що рівень впливу міжнародних компаній українського походження є дуже незначним.
 
In the article authors investigated the impact of large Ukrainian companies engaged in its production and economic activity both in our country and abroad. They highlighted five most important companies of Ukrainian origin, which were selected and subjected to analysis as one of the most typical in terms of income - gross domestic product of Ukraine. The method of regression analysis were used, during implementation of which the independent variable was taken income made by international companies, and dependent – Ukraine's gross domestic product, the study used a software package SPSS Statistics. Authors determined that the best is quadratic model. Also authors made forecasting for gross domestic product of Ukraine in the next period, the values coincide with the real, but the value range was very wide, making this prediction ineffective. The analysis revealed that the level of influence of international companies Ukrainian origin is very low.

С. А. Ілащукк. е. н., доцент, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ ЯК ПЕРЕДУМОВА ДО ПОКРАЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

S. A. IlaschukPhD, associate Professor, Bukovina state University of Finance and Economics,  Chernivtsi

IMPROVEMENT OF CONTROLLING AS A PREREQUISITE TO IMPROVE ECONOMIC SECURITY

С. А. Илащукк. е. н., доцент, Буковинский государственный финансово-экономический университет, г. Черновцы

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА КАК ПРЕДПОСЫЛКИ К УЛУЧШЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

У статті сформовані теоретичні та практичні концепти удосконалення системи контролінгу в контексті формування економічної безпеки суб’єктів різних форм господарювання, обґрунтовано необхідність побудови комплексної системи контролінгу, визначено теоретичний базис нової системи заснованої на необхідності забезпечення належного рівня економічної безпеки суб’єкта.
 
This article formed the theoretical and practical concepts improve the system of controlling in the context of the economic security of the various forms of management, the necessity of building a comprehensive system of controlling, defined the theoretical basis of the new system based on the need to ensure an adequate level of economic security entity.
 
В статье сформированы теоретические и практические концепты совершенствования системы контроллинга в контексте формирования экономической безопасности субъектов различных форм хозяйствования , обоснована необходимость построения комплексной системы контроллинга, определены теоретический базис новой системы основанной на необходимости обеспечения надлежащего уровня экономической безопасности субъекта.

Л. Б. Колінецьк. е. н, докторант кафедри міжнародної економіки, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

G20 – ІНСТИТУЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ТА ВПЛИВ НА СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ ПОРЯДОК

L. B. KolinetsPh.D, doctoral student f Department of International economy, Ternopil National Economic University

G20 - INSTITUTIONAL PROBLEMS AND IMPACT ON WORLD FINANCIAL ORDER

Стаття присвячена висвітленню питання становлення G20, як органу глобального фінансового управління. Виділено причини створення G20. Розкрито етапи становлення організації. Виявлено проблеми функціонування G20, в тому числі і в інституційній сфері. Виявлено потребу в самоідентифікації G20, у виробленні ефективного механізму взаємодії країн-членів та визначенні ролі у трансформації світового фінансового порядку. Встановлено надмірне представництво Європи у функціонуванні глобальної інституційної системи, в тому числі і в G20. Запропоновано перетворити G20 з тимчасового механізму для боротьби з міжнародною фінансовою кризою в основну платформу для міжнародного економічного співробітництва, а також від тимчасового форуму в постійно діючу міжнародну організацію. Також запропоновано розширити діалоги в рамках G20 на недержавному рівні.
 
The article is devoted a question of G20’s formation, as a body of global financial governance. It’s disclosed  the reasons for the creation of G20. It’s detected the stages of organization. It’s detected the problems of functioning of G20, including the institutional sphere. It’s revealed the need for identity G20, to develop an effective mechanism of interaction between members and determining role in the transformation of the global financial order. It’s established over-representation of Europe in the functioning of global institutional system, including the G20. It’s proposed to convert the G20 from temporary mechanism to combat the international financial crisis to the main platform for international economic cooperation, as well as the temporary forum in a permanent international organization. Also it’s proposed to expand the dialogue within the G20 on an unofficial level.

І. А. Островськийк. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. ХарківБ. Ю. Юхновк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Українська інженерно-педагогічна академія, м. ХарківС. І. Штефанстарший викладач кафедри економічної теорії, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК СОЦІАЛЬНА ІННОВАЦІЯ: ПЕРЕВАГИ ТА РИЗИКИ

I. OstrovskyiCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of Economic Theory, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, KharkivB. YukhnovCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of Management, Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, KharkivS. ShtefanSenior Lecturer of Department of Economic Theory, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

THE PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A SOZIAL INNOVATION: ADVANTAGE AND RISKS

Розглянуто теоретичні основи публічно-приватного партнерства (ППП). Визначено сучасні особливості впровадження ППП в Україні. Проаналізовано переваги та ризики використання механізмів ППП. Досліджено підходи до управління ризиками, підкреслено особливості кількісного і якісного аналізу ризиків здійснення проектів ППП. Проаналізовано напрямки розвитку ППП в контексті взаємовпливу процесів капіталізації та соціалізації. Підкреслено, що забезпечення капіталізації й соціалізації шляхом удосконалення структури економіки та підвищення якості життя населення є актуальним завданням дослідження і має теоретичну й практичну цінність. Одним з перспективних напрямків подальшого розвитку ППП в нашій державі є дослідження і впровадження феномену соціальних інновацій. Суспільство, бізнес і держава як рівноправні учасники ринку суспільних благ повинні об'єднати зусилля в забезпеченні необхідного рівня розвитку суспільного добробуту. Узагальнення закономірностей еволюції соціальних інновацій дозволяє визначити перспективи та напрямки подальшого розвитку публічно-приватного партнерства в нашій державі.
 
The theoretical foundations of public-private partnership (PPP). Determined modern features of PPP implementation in Ukraine. Advantages and risks of using PPP mechanisms. Researched approaches to risk management, emphasized features of quantitative and qualitative analysis of risks of PPP projects. The analysis of trends in the context of mutual RFP processes of capitalization and socialization. It is emphasized that ensuring the capitalization and socialization by improving the economic structure and improving the quality of life is an important task and research has theoretical and practical value. One promising direction for further development of PPP in this country is the research and implementation of social innovation phenomenon. Community, business and government as equal participants in the market of public goods must join forces to ensure the necessary level of social welfare. Summary of the evolution of social innovation patterns to determine the prospects and directions of further development of public-private partnerships in our country.

Т. І. Салашенкокандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу економічних проблем машинобудування Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України, м. Харків

ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В СФЕРІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ: СИСТЕМНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ

T. I. SalashenkoPhD in Economics, Senior Researcher of Department of Economic Problems of Mechanical Engineering, Research Centre of Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine, Kharkіv

ENERGY SECURITY OF POWER SECTOR IN UKRAINE: SYSTEMIC PROBLEMS AND PRIORITIES

Розглянуті основні індикатори функціонування електроенергетики в Україні, що визначають її стан у національній енергетичній безпеці. Серед цих індикаторів автором запропоновано виділяти енергетичну незалежність від імпорту первинних паливно-енергетичних ресурсів для виробництва електроенергії, диверсифікацію виробництва електроенергії за виробничими потужностями, їх завантаженість та маневреність, коефіцієнт корисної дії енергоблоків, втрати при розподілі та транспортуванні електроенергії, а також інтенсивність викидів шкідливих речовин від електрогенерації. Аналіз зазначених індикаторів дозволив визначити системні проблеми та пріоритетні напрями зміцнення енергетичної безпеки. Усі пріоритети зміцнення енергетичної безпеки підприємств електроенергетичного сектору розділено за такими складовими як енергетична незалежність, енергоефективність та екологічна стійкість, що дозволять комплексно вплинути на стан її енергетичної безпеки, зробивши цей вид енергобізнесу конкурентоспроможним як в українському, так і європейському просторі.
 
Were investigated the basic indicators of the functioning of power sector in Ukraine, which are defining its status in national energy security system. Among these indicators the author proposed to assess energy independence from primary energy resources imports for electricity production, diversification of production by power facilities, their workload and agility, power efficiency, the losses in the electricity distribution and transportation and also the emission intensity of pollutants from power generation. Analysis of these indicators allowed to identify system problems and priorities of ensuring energy security. All priorities which may strength energy security of the companies in power sector were divided in the three components such as energy independence, energy efficiency and environmental sustainability that will allow effect on ensuring energy security, and making this type of energy business competitive both in Ukrainian and Europe areas.

Л. С. Ринейськак. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

КЛАСТЕРИ У СУЧАСНІЙ ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

L. S. RyneyskayaPhD, Аssociate Professor of International Economics and marketing Poltava National Technical University named Yuri Kondratyuka, Poltava

THE CLUSTERS IN THE MODERN GLOBAL ECONOMY

Стаття досліджує роль кластерів у розвитку глобальної економіки. Визначається  класифікація  кластерів  за  різними  його   ознаками.
Показана роль Сполучених Штатів Америки у розробленні ідеї кластерів та її впровадження в національну економіку. Аналізується процес поширення кластерної моделі економіки по всьому світу. Особлива увага приділяється розвитку кластеризації економіки Європейського Союзу. Визначаються основні галузі країн Європи, у рамках яких функціонує найбільша кількість кластерів. Підкреслюється інноваційний характер багатьох кластерів, а також їх спрямованість на підйом економічного розвитку відсталих регіонів країн. Аналізуються особливості функціонування кластерної моделі економіки у Франції, Італії, Великій Британії. Перелічуються кластери, які діють найбільш ефективно. Обґрунтовується значення кластера як важливого універсального за своїми можливостями інструмента для підвищення конкурентоспроможності економіки окремих країн (або їх регіонів), а також для ефективного розвитку сучасної глобальної економіки.
 
The article explores the role of clusters in the global economy development. Classification of clusters for their various characteristics is determined.
The role of the United States in the clusters idea development and its implementation in the national economy is shown. The process of cluster model economy worldwide dissemination is analyzed. Particular attention is paid to the development of cluster economy in the European Union. The basic industries of Europe, where the largest number of clusters operates are determined. The innovative nature of many clusters and their focusing on lifting the backward regions economic development is emphasized. The peculiarities of cluster economy model in France, Italy and the UK are analyzed. The most efficient clusters are enumerated. The cluster value as an important universal instrument capable of enhancing the economic competitiveness of individual countries (or regions) and the efficient development of the modern global economy is substantiated.

В. В. Бурякаспірант, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

V. V. Buriakpostgraduate, Zaporizhzhya national technical university

THE EVOLUTION OF THE THEORYS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT

В статті досліджується поняття місцеве самоврядування. Виокремлено громадівську, державну та дуалістичну теорії місцевого самоврядування. Обгрунтовано, що дуалістична теорія повинна бути покладена в основу розбудови сучасної системи місцевого самоврядування. Визначено поняття «автономія» у трьох аспектах: правова, організаційна, економічна. Проаналізовано моделі місцевого самоврядування: англосаксонську, французську та німецьку. Виокремлено основні функції місцевого самоврядування з точки зору багатоаспектності. Доведено необхідність побудови ефективної системи місцевого самоврядування, яка базується на елементах громадянського суспільства і самоорганізації.

The concept of local self-government is analyzed. The gromadsky, state and dualist theories of local government are selected. The dualistic theory should be the basis of building a modern system of local government is proved. The concept of "autonomy" in three aspects: legal, organizational, economic is determined. The models of local government: Anglo-Saxon, French and German are analyzed. The basic functions of local government from the point of view of multidimensionality are selected. The necessity of building an effective local government system, which is based on the elements of civil society and self-organization is proved.

М. А. Кірикаспірант кафедри міжнародного обліку і аудиту, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

КОМПЛЕКСНО-СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КРАЇН ІННОВАЦІЙНИХ-ЛІДЕРІВ

M. A. Kirykpostgraduate of international accounting and auditing, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

COMPLEX SYSTEM ANALYSIS OF INNOVATION LEADERS ACTIVITY

В статті проаналізовано закономірності інноваційних процесів у країнах інноваційних-лідерах. Розглянуто особливості формування національної інноваційної системи в США як лідера у секторі інноваційної діяльності. Визначено основні риси американської інноваційної системи, а саме використання кластерного підходу. Досліджено передумови розвитку та підтримки кластерної системи інноваційного розвитку. Розглянуто основні організаційні форми інноваційної діяльності в університетах США. Проаналізовано способи заохочення інноваційної активності підприємств.
 
The article analyzes the patterns of innovation processes in the countries of the innovative leaders. The features of national innovation system formation in the US as a leader in the sector of innovation. The main features of the American innovation system, namely the use of cluster approach. The preconditions of development and support cluster system innovation. Viewed basic organizational forms of innovation in the United States. Analyzed ways to encourage innovation in the enterprises.

В. О. Леховіцераспірант, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

V. O. Lehovitserpostgraduate, Zaporizhzhya national technical university

FEATURES OF DEVELOPMENT OF MACHINE-BUILDING INDUSTRY IN MODERN TERMS

В статті досліджуються особливості розвитку машинобудівної галузі на національному рівні. Акцентується увага на перспективах машинобудування в Україні. Виокремлено економічну, соціальну та екологічну значущість машинобудівної галузі. Проаналізовано зміни індексу промислової продукції машинобудування за видами діяльності за 2007-2014 рр. На основі статистичного аналізу визначено роль машинобудівної галузі з точки зору соціального (рівень зайнятості та оплата праці) та екологічного аспектів (обсяг викидів шкідливих речовин в атмосферу). Доведено необхідність досліджувати особливості машинобудівної галузі на будь-якому рівні функціонування економіки з позиції концепції сталого розвитку, а саме: економічної, соціальної та екологічної складової.
 
The peculiarities of the development of the engineering industry at the national level are analyzed. The prospects of engineering industry in Ukraine are focused. The economic, social and environmental importance of the engineering industry are selected. The changes in index of industrial production engineering activity for 2007-2014 years is analyzed. Based on the statistical analysis the role of the engineering industry from the point of view of social (employment and wages) and environmental aspects (emissions of harmful substances into the atmosphere) are defined. The necessity to study the peculiarities of the engineering industry at any level of functioning of economy with the concept of sustainable development, namely economic, social and environmental component is proved.

І. В. Данилевськааспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ СПЕЦІАЛІСТАМИ АГРОФОРМУВАНЬ З АКЦЕНТОМ НА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЧАСУ

I. V. DanylevskayaPostgraduate student, national University of life and environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

PLANNING THE SPECIALIST AGRICULTURAL ENTERPRISES WITH A FOCUS ON TIME MANAGEMENT

Мета статті полягає у виявленні стану планування особистої роботи спеціалістами агроформувань та опрацювання способів його удосконалення з акцентом на раціональне використання часу. Ефективність використання робочого часу завжди буде актуальним питанням, так як цей показник впливає на продуктивність праці і кінцеві результати господарської діяльності. У статті проаналізовано основні «пожирачі» часу спеціалістів агроформувань та поради боротьби з ними; охарактеризовано методи обліку робочого часу;надано поради спеціалістам щодо раціонального використання свого часу; розглянуто один із способів самоорганізації праці – планування особистої роботи спеціалістами агроформувань та запропоновано комплекс заходів щодо його вдосконалення; також розглянуто методи вибору пріоритетів у справах.
 
The purpose of the article is to identify the state of planning of personal work by the specialists of agricultural enterprises and the development of ways of its improvement with emphasis on time management. Efficiency of use of working hours was a topical issue, as this figure affects the productivity and outcomes of business activities. The article analyzes the main "eaters" of time specialists of agricultural companies and boards of control; characterized by the methods of accounting of working time; advice to the experts on the rational use of their time; considered one of the ways of self-organization of work – planning of personal work by the specialists of agricultural enterprises and the complex of measures for its improvement; also the methods of selecting priorities.

Т. В. Вільховаасистент кафедри менеджменту організацій, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ПІД ПОСІВАМИ КОРМОВИХ КУЛЬТУР

T. V. Vilkhovaassistant of the department of Organizations’ Management, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University

SIMULATION OF EFFECTIVE LAND-USE UNDER FODDER CROPS

Розглянуто сутність ефективного землекористування в сільськогосподарському виробництві через призму еколого-економічних показників ефективності. Здійснено аналіз наукових праць, пов’язаних із вивченням економіки використання земельних ресурсів та збереження їх родючості. Проаналізовано сучасний стан вирощування кормових культур у Дніпропетровській області та України в цілому. Визначено вплив даних культур на якість ґрунтового покриву сільськогосподарських угідь. Досліджено, що посіви кормових культур на орних землях разом із природними рослинами можуть повністю забезпечити галузь тваринництва усіма видами повноцінних кормів. Виявлено, що основою зростання виробництва усіх видів тваринницької продукції є надійна кормова база. За допомогою електронної таблиці MS Excel розроблено економіко-математичну модель ефективності землекористування під посівами кормових культур і розраховано максимальний рівень рентабельності м'ясо-молочного скотарства.
 
The essence of effective land-use in agricultural production through the lens of environmental and economic indicators of efficiency has been considered. The analysis of the scientific works related to study of land-use economics and preservation of soil fertility has been performed. The present state of fodder crops’ cultivation in Dnepropetrovsk region, in particular, and in Ukraine, in general, has been explored. The influence of these cultures on the soil quality has been determined. It has been set up that fodder crops on arable land together with natural plants can provide all kinds of forage for animal production. It is revealed that the basis for an increase in all kinds of animal production is a reliable forage supply. By means of the spreadsheet MS Excel the economic and mathematical model of the efficiency in land-use under fodder crops has bee developed. It resulted in calculation of the maximal level of profitability in meat and milk cattle husbandry.

Я. Є. Москвякстарший викладач кафедри теорії і практики туризму та готельного господарства, Львівський інститут економіки і туризму, Львів

СУЧАСНІ НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Y. Y. MoskviakSenior Lecturer of the department of theory and practice of tourism and hotel industry, Lviv Institute of Economy and Tourism, Lviv

MODERN SCIENTIFIC APPROACHES TO MANAGEMENT OF TOURISM ENTERPRISES

У статті представлено аналіз існуючих наукових підходів до управління туристичними підприємствами, що розроблялись вітчизняними вченими протягом останніх років. Автором розглянуто різні рівні управління та окреслено актуальні напрямки розвитку туристичних підприємств і систем управління ними. Встановлено, що особлива увага приділяється проблемам інновацій та використанню інформаційних технологій. Поряд з цим, актуальність зберігають проблеми стратегічного управління у контексті співпраці підприємств на міжнародному рівні у контексті інтеграційних процесів, а також на рівні місцевих ринків, що обумовлює потребу формування туристичних кластерів.
 
The paper presents an analysis of existing scientific approaches to management of tourism enterprises that developed by domestic scientists in recent years. Author considered the different levels of management and outlines current trends of tourism enterprises and management systems development. Found that special attention is paid to innovation and the use of information technology. At the same time, maintain the relevance of strategic management issues in the context of cooperation between enterprises on the international level in the context of integration processes as well as in local markets, than causes the need for formation of tourist cluster.

В. М. Чербаканд. наук з держуправління, доцент кафедри економічної теорії, Університет митної справи та фінансів, м. ДніпропетровськІ. Ю. Ромашкостудентка гр. УП-14-1, спеціальність «Управління персоналом та економіка праці», Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ

ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

V. M. CherbaPh.D. in Public Administration, Associate Professor of the Department of Economic Theory,  University of Customs and Finance, DnipropetrovskІ. Yu. RomashkoStudent of УП-14-1 group, majoring in Human Resources and Labor Economics, University of Customs and Finance, Dnipropetrovsk

GENDER INEQUALITY ON THE LABOR MARKET IN UKRAINE

У статті розглянуто проблеми гендерної зайнятості населення України та окремо в Дніпропетровській області. Висвітлено особливості різних соціально-демографічних груп населення у сфері зайнятості. Розглянуто проблему нерівності в оплаті праці чоловіків та жінок. Висвітлено проблеми нерівності посадових місць для жінок на керівних посадах. Також, у статті визначено підходи до подолання зазначених проблем на прикладі досвіду країн ЄС. Запропоновано заходи з метою подолання гендерної нерівності та ефективного розвитку ринку праці України.
 
The paper covers the issues of gender employment of the population of Ukraine and separately in Dnipropetrovsk Region. It highlights the specific features of different sociodemographic groups of population in the employment sector. The issue of inequality in labor remuneration between men and women is analyzed. The issues of inequality in managerial positions for women are highlighted. In addition, the paper specifies approaches to overcoming the noted problems through the example of the EU countries. The measures to overcome the gender inequality and for effective development of labor market in Ukraine are proposed.

Л. А. Слатвінськак. е. н., доцент кафедри менеджменту  та соціально-гуманітарних дисциплін Уманська філія Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет»

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРІОРІТЕТИ РОЗВИТКУ МОЛОКОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

L. А. SlatvinskaPh.D., associate professor of the Department of Management and Social and Humanitarian Subjects Uman Branch of Private Higher Education Establishment «European University»

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PRIORITIES OF THE DEVELOPMENT OF MILK-PRODUCTION SUBCOMPLEX OF UKRAINE

У статті проведено аналіз основних досягнень та проблем розвитку національного молокопродуктового підкомплексу. Визначено основні напрямки удосконалення функціонування це – гармонізація діючих стандартів до вимог європейських та світових, активізація роботи по впровадженню систем управління якістю ISO та систем управління безпечністю НАССР.
Встановлено, що одним з основних питань, яке потребує негайного вирішення є те, що основний обсяг виробництва молока (75% у 2015 році) перемістився в дрібнотоварний приватний сектор, тому виникає жорстка необхідність програми розвитку цих господарств та покращення якості сировинної бази з метою покращення конкурентоспроможності продукції та послуг молокопродуктового підкомплексу. Проблема якості молочної продукції та послуг національного молокопродуктового підкомплексу грає першочергову роль у визначенні рівня життя в країні, її конкурентоспроможності на міжнародному ринку, тобто є чинником національної безпеки.
Створення ефективної системи контролю повинно базуватися на сертифікації виробника в першу чергу, а вже потім, на контролі якості продукції, яку він виробляє. Така практика розвинених країн. Сертифікації піддаються ґрунти, де вирощується сировина, корми, власне сировина, обладнання, технологічне обладнання, кадри, транспортування, торгівельна мережа та багато інших аспектів діяльності підприємства. Діє ефективний контроль на всьому ланцюжку від виробництва до реалізації.
Системи управління будь-якого підприємства, чи організації не можуть ефективно функціонувати у відірваності від систем вищого порядку, наприклад, систем управління міністерств, органів виконавчої влади регіону, врешті соціальних і політичних систем управління у державі взагалі. В нашому випадку, організаційно-економічний розвиток підприємств молокопродуктового підкомплексу визначається якістю влади.
Стандартизація процесів управління і виробництва у молокопродуктовому підкомплексі сприятиме проведенню раціональної організації та компетентного менеджменту АПК в цілому, що обумовлено її багатогранною природою і можливостями. Проведення стандартизації, а особливо розробка, впровадження і гармонізація мають економічні, технічні, соціальні наслідки для всієї економіки.
 
Analysis of the main achievements and development problems of the national milk-production subcomplex was done in the article. The main directions for improvement of its functioning were determined. They are harmonization of existing standards to European and international requirements, work activation on the implementation of quality management systems of ISO and safety management system of HACCP.
It was established that one of the main issues that needs urgent attention is that the main volume of milk production (75% in 2015) moved into small-scale private sector; so there is a hard necessity to apply development programme of these farms and make the quality of raw materials better for improving competitiveness of the products and services of milk-production subcomplex. The quality problem of milk products and services of national milk-production subcomplex plays a primary role in determining living standards in the country, its competitiveness in the international market that is the factor of national security.
Creating of effective monitoring system should be based on producer’s certification for the first and only then, on quality control of the products that this producer manufactures. This is the practice of the developed countries. Soils where raw materials are grown, fodder, raw materials, equipment, technologic outfit, personnel, transportation, sales network and many other aspects of company activity are subjected to certification. There is effective control along entire chain from production to sales.
Control systems of any company or organization cannot operate effectively in isolation from the higher-order systems, such as management systems of the Ministries, executive bodies of the region, and finally social and political systems of government in general. In our case, the competitiveness of enterprises of milk-production subcomplex depends on the quality of state authority.
Processes standardization of management and production in milk-production subcomplex will facilitate conducting of rational organization and competent management of agro-industrial complex as a whole that is conditioned by its diverse nature and capabilities. Standardization conducting and particularly development, implementation and harmonization have economic, technical and social consequences for entire economy.

К. М. Северинстудентка економічного факультету спеціалізованої магістерської програми "Фінанси та кредит", Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ВАЖЕЛІВ РОЗВИТКУ АПК В УКРАЇНІ

K. M. Severynstudent of economic faculty specialized master's program "Finance and credit", Taras Shevchenko national university of Kyiv, Kyiv

EFFICIENCY FINANCIAL AND CREDIT LEVERS OF APC IN UKRAINE

В статті розглянуто та досліджено концептуальні підходи щодо дослідження ефективності фінансово-кредитних важелів розвитку аграрно-промислового комплексу України (АПК). В умовах соціально-економічної та політичної нестабільності в Україні АПК залишається єдиною галуззю, що протягом останніх місяців зберігає позитивну динаміку. На основі систематизації суттєвих тенденцій окреслено коло проблем фінансування підприємств АПК в Україні. Було запропоновано низку напрямів вдосконалення механізму фінансування агропромислових підприємств в Україні. Варто зазначити, що реформування аграрної галузі вже розпочато.
 
In the article the conceptual approaches to the study of the effectiveness of financial and credit levers of agro-industrial complex of Ukraine (APC). In terms of socio-economic and political instability in Ukraine AIC is the only industry that in recent months, maintains a positive trend. Based on the systematization of significant trends identified the problems of financing agricultural enterprises in Ukraine. It was suggested a number of areas to improve the mechanism of financing of agricultural enterprises in Ukraine. It should be noted that the reform of the agricultural sector has already begun.

В. А. Смолякк. е. н., доцент, доцент кафедри управління фінансовими послугами Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА РІВЕНЬ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

V. A. SmoliakPh.D. in Economics, Associate professor of financial services management department Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

DETERMINING OF THE INFLUENCING FACTORS TO THE LEVEL OF INSURANCE COMPANY FINANCIAL SECURITY

У статті висвітлені результати теоретичних та методичних досліджень впливу деяких факторів на рівень фінансової безпеки страхової компанії. Досліджено сутність поняття «фінансова безпека страхової компанії», визначено фінансова безпека страхової компанії є довгостроковою характеристикою фінансового стану страхової компанії на відміну від ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості. Розроблено структуру механізму управління фінансовою безпекою страхової компанії, що включає методи управління фінансовою безпекою страхової компанії, важелі впливу на неї, а також індикатори рівня фінансової безпеки страхової компанії. Встановлено індикатори стану фінансової безпеки страхового ринку України. Здійснено аналіз динаміки активів та резервів страхових компаній. Встановлено, що розміщення страхових резервів у банківських вкладах та укладання договорів перестрахування у перестраховиків-резидентів є ефективним важелем впливу на фінансову безпеку страхової компанії. Побудовано економіко-математичну модель впливу обсягів банківських вкладів, якими представлені страхові резерви та страхових премій за договорами перестрахування ризиків у перестраховиків-резидентів на рівень чистих виплат страхових компаній.
 
The article presents the results of theoretical and methodological research on the influence of some factors on the level of financial security of the insurance company. The essence of the concept of "financial security of insurance companies", it is determined that the financial security of the insurance company is a long-term feature of the financial condition of the insurance company, in contrast to the liquidity, solvency and financial stability. The structure of the financial security of insurance company management mechanism, including how to manage the financial security of the insurance company, leverage it, as well as indicators of financial security of the insurance company. The indicators of the financial security of the Ukrainian insurance market were established. The analysis of assets and reserves dynamics of insurance companies was given. It was found that the placement of insurance reserves in bank deposits and conclude reinsurance contracts with reinsurers resident is an effective lever of influence on the financial security of the insurance company. Built economic and mathematical model of the effect of the volume of bank deposits, which are represented by insurance reserves and insurance premiums under contracts of reinsurance of risks with reinsurers resident on the level of net payments to the insurance companies.

Н. Б. Стоволоск. е. н., доцент, доцент  кафедри менеджменту в галузях АПК, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЧНОГО СЕКТОРУ АПК

N. B. StovolosPh.D., assistant professor of management in the fields of agriculture, Sumy National Agrarian University, Sumy

CONCEPTUAL BASES OF FORMATION OF ORGANIC SECTOR OF AIC

В статті проаналізовано питання щодо визначення основи формування сектору органічного виробництва АПК з урахуванням надбання світового досвіду. Зазначено про необхідність використання матеріалів і технологій, які покращують екологічну рівновагу в природних системах та сприяють створенню стійких і збалансованих агроекосистем. Запропоновано розглядати екологічно безпечне органічне агровиробництво стосовно органічних методів господарювання і органічної продукції. Розглянуті світові вимоги до органічної системи сільського господарства і сільськогосподарської продукції, адже сільськогосподарська продукція повинна відповідати певним стандартам до виробничих процесів, які спрямовані на підтримку оптимального стану екосистеми на соціальному, екологічному та економічному рівнях. Зроблено висновки щодо необхідності вдосконалення формування сектору органічного виробництва в АПК, звертаючи увагу на повну відповідальність виробників і постачальників за безпеку використання продукції не лише у сфері споживання, але й щодо впливу на довкілля.
 
The article analyzing the problem of determining the basis for the formation of organic production of AIC considering property of international experience. Also pointed the necessity of using materials and technologies that enhance the ecological balance of natural systems and contribute the creation of sustainable and balanced agricultural ecosystems. In the article considered eco-friendly organic agricultural production on organic methods of management and organic products. Considered the world's requirements for organic farming systems and agricultural products, for agricultural products must respond certain standards for production processes to support optimal ecosystem for social, environmental and economic levels. The article making conclusions on the necessity of the improving the formation of organic production sector in agriculture, paying attention to the full responsibility of manufacturers and suppliers of security products use not only in sector of consumption but also on the impact on the environment.

О. С. Євсейцевак. е. н., доц. кафедри економічної кібернетики та маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайнуГ. М. Собцевамагістр спец. «Маркетинг» , Київський національний університет технологій та дизайну

АНАЛІЗ МЕДІЙНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

O. S. Yevseytsevak.e.n. dots. Department of Economic Cybernetics and Marketing Kyiv National University of Technology and DesignG. M. SobtsevaMaster specials. "Marketing Kyiv National University of Technology and Design

ANALYZES THE MEDIA MARKET OF UKRAINE

Стаття присвячена аналізу медійного ринку України. Виконано дослідження сучасного стану ринку мас-медіа та рекламного медіа ринку. Здійснено аналіз та прогноз розвитку медійного рекламного ринку в Україні, а також вплив сучасної політичної та економічної ситуації на розвиток медійного ринку реклами. У результаті проведеного дослідження було встановлено, що в складних політико-економічних умовах пріоритетними каналами рекламних комунікацій буде Інтернет-реклама.
 
This article analyzes the media market of Ukraine. The research of the current market status of the media and the advertising media market. The analysis and forecast of development of the media advertising market in Ukraine, as well as the impact of current political and economic situation in the development of media advertising market. As a result of the study it was found that in difficult political and economic conditions, the priority of advertising communications channels is Internet advertising.

Ю. В. Подмешальськак. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізької державної інженерної академії, м. ЗапоріжжяН. С. Чакаловаасистент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту Запорізької державної інженерної академії, м. Запоріжжя

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОПОДАТКУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В СИСТЕМІ ОБЛІКУ

Y. Podmeshalskycandidate of economic sciences, associated professor, associate professor, Department of accounting, analysis, taxation and auditing, Zaporizhia state engineering Academy, ZaporozhyeN. Chakalovaаssistant, assistant Department of accounting, analysis, taxation and auditing, Zaporozhye state engineering Academy, Zaporozhye

FOREIGN EXPERIENCE OF THE TAXATION OF WAGES IN THE ACCOUNTING SYSTEM

У статті обґрунтовано необхідність вивчення досвіду європейських країн щодо оподаткування заробітної плати з метою виконання соціальних гарантій для громадян, збільшення надходжень до бюджету та забезпечення економічної стабільності України, а також оптимізації податкового навантаження роботодавців та працівників в системі обліку. Тому стаття присвячена особливостям оподаткування заробітної плати в Німеччині, а також факторам і умовам, які впливають на її розмір. В статті розглянуто податки і соціальні виплати, пов’язані із заробітною платою. Виявлено як величина прибуткового податку залежить від податкового класу та податкової зони, як розраховується та стягується прибутковий податок за прогресивною системою. Зроблено висновки про необхідність розвитку вітчизняної системи оподаткування. Запропоновано вдосконалити процедуру оподаткування заробітної плати, запозичуючи європейський досвід.
 
In the article the necessity of studying the experience of European countries in relation to the payroll tax to implement social guarantees to citizens, increase revenues and ensure economic stability of Ukraine, as well as optimize the tax burden of employers and employees in the accounting system. Therefore the article is devoted to peculiarities of taxation of wages in Germany, as well as the factors and conditions that influence its size. The article examines the taxes and social charges related to salaries. Identified as the amount of income tax depends on the tax class and tax zone, as calculated and subject to income tax on a progressive system. Conclusions are made about necessity of development of the domestic system of taxation. Proposed to improve the procedure of taxation of wages, borrowing the European experience.

О. В. Ткачк. е. н., доцент,доцент кафедри економіко-математичного моделювання, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

O. V. TkachPhD., associate professor, associate professor of the economic-mathematical modeling department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

THE RESEARCH OF UKRAINE’S AGRICULTURAL SYSTEM DEVELOPMENT

У роботі досліджено розвиток національної сільськогосподарської системи. Показано, що її сучасний стан у значній мірі обумовлений успадкованими від радянського періоду особливостями. Навіть за найбільших інвестицій у сільське господарство баланс поживних речовин грунту залишався дефіцитним. Доведено доцільність застосування теорії фізіократів. З переходом до ринкової економіки сільське господарство опинилось у кризовому стані. Спостерігалось різке скорочення обсягів протиерозійних робіт. Для забезпечення стійкого функціонування і розвитку системи сільськогосподарського виробництва необхідні інвестиції для збереження та відтворення родючості ґрунтів. Їх раціональне використання можливо здійснювати на основі математичного моделювання.
 
The work researches the development of national agricultural system. It is shown that its current state largely inherited from the Soviet period features. Even with the greatest investment in agriculture the nutrient balance of the soil remained in deficit. The article proves expediency of application of the phisiocratical theory. With the transition to a market economy, agriculture was in crisis. There was a sharp reduction in the volume of erosion control works. Grate investment for the preservation and reproduction of soil fertility is necessary to ensure sustainable functioning and development of the system of agricultural production. Rational use of investment is possible on the basis of mathematical modeling.

О. С. Заклектак. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Тернопільський національний економічний університет, м. ТернопільО. П. Шиманськак. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ

O. ZaklektaPh. D. in Есonomics, Department of the economic theory, Ternopil National Economic University, TernopilO. ShymanskaPh. D. in Есonomics, Department of the economic theory, Ternopil National Economic University, Ternopil

ECONOMIC POLICY ISSUES: THEORETICAL PRINCIPLES AND THE UKRAINIAN CONTEXT

З’ясовано сутність проблем економічної політики та подано їх класифікацію. Розглянуто зміст методологічних, часових, політичних та психологічних проблем економічної політики. Доведена необхідність існування тісного взаємозв’язку, узгодженості і підпорядкованості цілей та інструментів економічної політики. Обґрунтовано, що мета економічної політики досягається за умови правильного вибору інструментів для її реалізації. Наголошується, що методологічні проблеми економічної політики пов’язані з її невизначеністю у зв’язку з впливом різноманітних чинників. Визначено причини неконтрольованих чинників, які впливають на реалізацію цілей економічної політики. З’ясовано сутність часових лагів економічної політики (розпізнання, затримки, функціонального запізнення). Доведено, що перший – обумовлений рівнем соціально-економічного розвитку країни, а також недостатньою поінформованістю економічних суб’єктів, котрі приймають рішення у сфері регулювання економікою, другий – пов’язаний з тим, що державні органи, які приймають рішення, є бюрократичними інститутами зі своїми правилами та субординацією. Лаг функціонального запізнення викликаний тим, що між моментом, коли рішення прийняте, і коли воно забезпечує результат, проходить певний період часу. Аргументовано вплив політичних лідерів на прийняття економічних рішень. Взаємодію економічної та політичної сфер розглянуто крізь призму теорії суспільного вибору, яка демонструє політичний механізм формування макроекономічних рішень та пропонує різні способи і прийоми використання індивідами владних установ у своїх егоїстичних цілях. Рішення органів влади повинні задовольняти потреби громадян країни, а не окремих осіб чи бізнес-груп. Зазначено, що у процесі формування економічної політики також необхідно враховувати соціопсихологічні характеристики державних службовців. Охарактеризовані проблеми економічної політики властиві сучасній українській економіці через нездатність владних структур забезпечити адекватне економічне регулювання. Зроблено висновок, що належному соціально-економічному розвитку України перешкоджають непрозорість дій органів державної влади, відсутність інформації про її рішення, а також небажання співпрацювати з громадськими організаціями.
 
In the article, the essence of economic policy issues is described and their classification is proposed. The nature of methodological, contemporary political and psychological problems of economic policy is examined. The necessity for the existence of a tight relationship, coherence and relevance between objectives and instruments of economic policy is considered. Consequently, it is postulated that the goal of economic policy can be achieved by means of proper instruments of its implementation. Also, the methodological problems relevant to economic policy uncertainty are faced with due account for the impact of various factors.
In the present study, the reasons of uncontrolled factors that affect the implementation of economic policy objectives are explained, and the nature of time lags in economic policy is described (i.e. identification delay, functional delay). On the one hand, there are the following factors: level of socioeconomic development, lack of economic actors’ awareness. On the other hand, there is the fact that the authorities responsible for making decisions are bureaucratic institutions with their rules and accountability systems. In view of this, functional delays are due to the time taken between decisions being made and results being achieved.
The article also argues the influence of political leaders on making economic decisions. The interaction of economic and political spheres is considered from the standpoint of public choice theory, which highlights the political mechanism of macroeconomic decision-making and offers a variety of methods and techniques used by governance institutions for their own ends. Yet, decisions should be made based on the needs of general public, but not on the needs of some representatives of business groups. Moreover, socio-psychological characteristics of civil servants should be considered in policy-making processes.
The benefit of the present study is that it examines economic policy issues in the modern economy of Ukraine which are relevant to Ukrainian authorities’ inability to adequately ensure economic regulation. It is concluded that the proper economic growth of Ukraine eliminates lack of public authorities’ transparency, lack of information on decision-making processes, and unwillingness to cooperate with NGOs.

В. М. Заріцькакандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу, Дніпропетровський національний Університет імені Олеся Гончара, м. ДніпропетровськЄ. С. Дорошкевичстудент кафедри маркетингу, Дніпропетровський національний Університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

ВПЛИВ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ НА КОМУНІКАЦІЙНУ ПОЛІТИКУ КОМПАНІЇ «МАКДОНАЛЬДЗ»

V. M. ZaritskaOles Honchar Dnipropetrovs National Universiti, DnipropetrovskE. S. DoroshkevichOles Honchar Dnipropetrovs National Universiti, Dnipropetrovsk

INFLUENCE OF THE CONCEPT OF SOCIAL-ETHICAL MARKETING ON THE COMMUNICATIONS POLICY OF THE COMPANI «MCDONALDS»

У статті розглянуто процес впливу соціально-етичного маркетингу на комунікаційну політику компанії «МакДональдз». Визначено теоретико-методичні та практичні засади комунікаційної політики компанії «МакДональдз». Проведене комплексне дослідження процесу використання концепції соціально-етичного маркетингу у процесі формування та реалізації комунікаційної політики компанії «МакДональдз». Запропоновано шляхи удосконалення комунікаційної політики компанії «МакДональдз» на засадах соціально-етичного маркетингу.
 
The article discusses the impact of the process of social and ethical marketing to communication policy of «McDonald's». Determined theoretical, methodological and practical principles of communication policy of «McDonald's». Complex research process using the concept of social-ethical marketing in the formation and implementation of the communication policy of «McDonald's». Ways of improving communication policy of «McDonald's» on the basis of socio-ethical marketing.

Т. В. Соковець-МакатухаСтарший викладач кафедри фінансового та банківського менеджменту, Університет митної справи та фінансів

СУЧАСНИЙ СТАН ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВОГО ЕЛЕМЕНТУ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ДОСТУПНИМ ЖИТЛОМ В УКРАЇНІ

T. Sokovets MakatuhaLecturer of finance and banking management, University of customs and finance

THE CURRENT STATE OF THE MORTGAGE AS AN IMPORTANT ELEMENT OF FINANCIAL AND CREDIT MECHANISM PROVIDING AFFORDABLE PUBLIC HOUSING IN UKRAINE

У статті досліджено сучасний стан розвитку іпотечного кредитування як складового елемента механізму забезпечення населення доступним житлом в Україні на основі аналізу динаміки зміни обсягу наданих іпотечних кредитів, відсоткових ставок, рівня заборгованості за іпотечними кредитами, а також тенденції зміни попиту на кредити. Наведено динаміку розвитку та ефективність реалізації державних програм забезпечення доступним житлом з використання кредитних ресурсів, а саме: програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 рр., програми здешевлення вартості іпотечних кредитів, програми часткової компенсації вартості житла. З огляду на високу актуальність даної теми, в статті представлена оцінка можливості участі населення в державних програмах іпотечного кредитування та в програмах, які надають комерційні банки. Визначено напрямки подальшого розвитку іпотечного кредитування в Україні.
 
In the article the current state of the mortgage as a component of the mechanism of providing the population with affordable housing in Ukraine by analyzing the dynamics of change in the volume of provided mortgage loans, interest rates, arrears on mortgage loans, as well as trends in the demand for loans. An dynamic development and efficiency of state programs for affordable housing on the use of credit, namely programs for youth housing in 2013-2017 gg.: the program reduce the cost of mortgages, the program partial compensation cost of housing. Given the high relevance of the topic, the article provides an assessment of possible participation of the population in state mortgage programs and programs that provide commercial banks. The directions of further development of mortgage lending in Ukraine.

Д. О. Кайнарааспірант кафедри фінансів та кредиту Запорізького національного університету, м. Запоріжжя

ПЕРСПЕКТИВИ ТОВАРІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РИНКУ

D. O. KainaraPhD student, Department of Finance and Credit Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya

THE PROSPECTS OF ZAPORIZHZHIA REGION MACHINERY ENTERPRISES IN THE EUROPEAN MARKET

У статі розглядаються проблеми та перспективи розвитку торгівлі машинобудівних підприємств Запорізької області на європейському ринку. Зокрема, було визначено негативну тенденцію розвитку машинобудування в регіоні та сильні економічні зв’язки із Російською федерацією. Для дослідження перспектив на європейському ринку, автором було розроблено індекс експортних переваг, заснований на ефективності виробництва, якості зовнішнього середовища, якості продукції та потенціалу підприємств регіону. Було визначено, що потенційний обсяг експорту товарів машинобудування до країн ЄС Запорізької області, може бути збільшений за групою 84 у 5 разів, а за групою 85 у 17 разів. За результатами дослідження було побудовано матрицю SWOT-аналізу, в рамках якої було визначено основні внутрішні та зовнішні фактори розвитку Запорізького регіону.
 
This articles deals with the challenges and opportunities Zaporizhzhia regions trade development at EU market. In particular, it was determined the negative trend of machinery in the region and strong economic relations with the Russian Federation. To investigate the prospects for the European market, the author has developed an index of export benefits based on efficiency, quality of the environment, product quality and potential of the region. It was determined that the potential volume of exports of goods to the EU machinery Zaporizhzhia region may be extended by a group of 84 in 5 times, and the group of 85 to 17 times. According to results, it was built the matrix of SWOT-analysis in which it was determined key internal and external factors of the Zaporizhzhia regions machinery.

В. І. Ляшевськааспірант кафедри економіки та менеджменту, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ З УРАХУВАННЯМ НОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Viktoriia Liashevskapostgraduate student of the Department of Economics and management, V. N. Karasin Kharkiv National University

STATE REGULATION OF COMPETITIVENESS WITH REGARD TO NEW TRENDS IN ECONOMIC DEVELOPMENT

Представлено результати дослідження економічних процесів у зарубіжних країнах та динаміки наукових і науково-технічних робіт в Україні. Доведено, що для підвищення конкурентоспроможності економіки України необхідно урахування нових тенденцій економічного розвитку. Авторські узагальнення ґрунтуються на виявленні нового характеру функціонування постсоціалістичних країн у ЄС, де синтетичним показником економічного розвитку виступає Глобальний індекс інновацій та конкурентоспроможності. Зниження цього показника в Україні відображає суперечливість і непослідовність інституційних змін, що передбачає поглиблення наукових досліджень у всьому спектрі макроекономічних процесів у межах інноваційної моделі розвитку. Висновки містять авторські узагальнення, що ґрунтуються на виявленні нового характеру функціонування постсоціалістичних країн у ЄС. Пропозиції автора спрямовані на вдосконалення чинної системи державного регулювання конкурентоспроможності та інвестиційно-інноваційних процесів для підвищення конкурентоспроможності України в глобальній економіці.
 
Presents the results of research of economic processes in foreign countries and the dynamics of scientific and scientific-technical works in Ukraine. It is proved that for increase of competitiveness of economy of Ukraine it is necessary to acetylate new trends of economic development. More generalizations based on identifying a new in the functioning of post-socialist countries in the EU. In these countries the synthetic indicator of economic development is the Global innovation index and competitiveness. The decrease of this indicator in Ukraine reflect the contradictions and inconsistency of institutional change. It will intensify the deepening of scientific research across the spectrum of macroeconomic processes in the framework of innovative model of development. The conclusions contain the author's General conclusions, which are based on detection of a new functioning character of the post-socialist countries in the EU. The author's suggestions are aimed at improving the existing system of state regulation and the competitiveness of investment and innovative processes to improve Ukraine's competitiveness in the global economy.

В. М. Соколовськааспірант, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ПОТЕНЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ НА ШЛЯХУ ВИПУСКУ ПІДПРИЄМСТВОМ НОВОГО ВИДУ ПРОДУКЦІЇ ЗА ВІДСУТНОСТІ ВЗАМОДІЇ МАРКЕТИНГУ ТА ЛОГІСТИКИ

V. M. SokolovskaPhD student, National University of Food Technologies, Kyiv

POTENTIAL PROBLEMS ON THE WAY OF NEW PRODUCT PRODUCTION FROM THE PERSPECTIVE OF MARKETING AND LOGISTICS INTERACTION

В статті розглянуто потенційні проблеми, з якими можуть зіткнутися підприємства, за відсутності взаємодії концепцій маркетингу та логістики, під час випуску нового виду продукції та виведення його на ринок. Обґрунтована важливість спільної діяльності відділів маркетингу та логістики на шляху до зростання ефективності функціонування підприємств в умовах динамічного розвитку ринку.
 
In the article are reviewed the potential challenges that may be faced by the company in the absence of interaction between marketing and logistics concepts on the example of new product production and it’s entrance to the market. The importance of common activities between marketing and logistic departments on the way to increase the enterprises efficiency in a dynamic growth market is substantiated.

О. В. Пелехатааспірант, Львівський національний університет імені І. Франка

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МІЖБЮДЖЕТНОГО ВИРІВНЮВАННЯ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

O. V. Pelehatapostgraduate, Ivan Franko National University of Lviv

FORMATION OF BUDGETARY ALIGNMENT IN THE CONTEXT OF LOCAL GOVERNMENT REFORM

У статті досліджується реформування системи доходів місцевих бюджетів та системи міжбюджетного вирівнювання у контексті адміністративно-територіальної реформи та децентралізації. Визначено сукупність факторів, існування яких ускладнюють формування та функціонування системи відносин між бюджетами. Сформовано схему зарахування податкових надходжень до бюджетів різних рівнів до та після внесення змін до бюджетно-податкового законодавства. Показано основні кроки в оновленні та запровадженні змін у систему міжбюджетних трансфертів. Визначено неточності та неврегульовані аспекти функціонування міжбюджетних трансфертів після реформування. Охарактеризовано систему міжбюджетних відносин, яка побудована із застосуванням механізму горизонтального вирівнювання податкової спроможності обласних, районних, бюджетів міст обласного значення та бюджетів об’єднаних територіальних громад. Визначено схему надання основних міжбюджетних трансфертів після реформування.
 
The article examines the reform of the system of local budgets and inter-leveling system in the context of administrative-territorial reform and decentralization. Defined set of factors exist which impede the formation and functioning of relations between budgets. The scheme of transfer of tax revenues to budgets of different levels before and after the amendments to the budget and tax legislation. The basic steps in updating and implementing changes to the system of intergovernmental transfers. Detected errors and unresolved aspects of intergovernmental transfers after the reform. The system of intergovernmental relations, which is built using the mechanism of horizontal equalization tax capacity of regional, district and city budgets and budgets of regional importance united communities are characterized. Determined scheme providing basic intergovernmental transfers after the reform.

Н. О. Шуракандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств гірничо–металургійного комплексуЛ. А. Бурковакандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств гірничо–металургійного комплексуТ. В. Семенякаасистент кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств гірничо–металургійного комплексу, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ ТА АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

N. A. Shuracandidate of economic, docent of a chair of accounting, analysis, audit and administration of mining enterprisesL. A. Burkovacandidate of economic, senior lecturer of a chair of accounting, analysis, audit and administration of mining enterprisesT. V. Semenyakaassistant of a chair of accounting, analysis, audit and administration of mining enterprises, SIHE «Kryvyi Rih National University», Kryvyi Rih

THE NATURE, IMPORTANCE AND CURRENT ISSUES OF TAXATION IN UKRAINE IN MODERN CONDITIONS OF MANAGING

У статті розглянуто економічну сутність податків, їх трактування вітчизняними та зарубіжними ученими–економістами. На основі цього сформовано три основні концепції трактування податків: плата за послуги держави; перерозподіл національного доходу; примусове стягнення коштів. Проаналізовано стан системи оподаткування в Україні у 2014–2015рр., визначено вплив реформ Державної фіскальної служби на систему оподаткування та величину стягуваних податків.
 
The article considers the economic essence of taxes, their interpretation of domestic and foreign scientists–economists. On the basis of this formed three basic concepts of interpretation of taxes: fee–for–service state; redistribution of the national income; forced collection of funds. Analyzes the tax system in Ukraine in 2014–2015., the impact of the reform of the State fiscal service at the tax system and the amount of taxes charged.

О. В. Радченкок. е. н., начальник філії Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк»

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОН’ЮНКТУРИ ДЕПОЗИТНОГО РИНКУ

O. V. RadchenkoPh.D., Head of Sumy regional department “Oschadbank”

MARKETING RESEARCHES OF THE CONDITIONS IN THE DEPOSIT MARKET

У даній статті проведено аналіз основних проблем, пов’язаних із маркетинговими дослідженнями кон’юнктури депозитного ринку. Розглянуто основні концепції маркетингу банку в цілому та виділено ті, які можна транслювати на забезпеченість депозитного ринку. В контексті зазначеної тематики було виокремлено тактичні та стратегічні завдання банку, які він має виконати для успішного позиціонування на депозитному ринку. Наведено аргументи задля збереження позитивного іміджу банку серед поточних та потенційних клієнтів. Також було визначено основні способи розширення клієнтської бази вкладників шляхом використання технології «вірусного» маркетингу, класифіковано клієнтів за ступенем їхньої надійності. Досліджено питання стосовно клієнтських баз банку, їхньої автоматизації за допомогою CRM-систем, що дозволить управляти кон’юнктурою депозитного ринку за рахунок подальшої сегментації цільової аудиторії.
 
This article analyzes the main problems related to market research conditions of the deposit market. The basic concept of marketing of the bank as a whole and highlighted those that can be broadcast on the security deposit market. In the context of that theme was separated tactical and strategic objectives of the bank, which he has done for successful positioning in the deposit market. An argument to maintain a positive image of the bank's current and potential customers. It was also the basic ways to expand its customer base by using technology investors "viral" marketing, customer classified by the degree of their reliability. The question concerning the bank's customer bases, their automation with the help of CRM-systems that will control the situation on the deposit market by further segmenting the target audience.

К. А. Корабльоваздобувач, Дніпропетровський національний університет імені Олеся ГончараС. Ю. Хамінічдоктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії та маркетингу, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ

K. KorablovaApplicants, Oles Gonchar Dnipropetrovsk National UniversityS. KhaminichHb doctor, professor of Economics, professor of Department Economic and theory Marketing, Oles Gonchar Dnipropetrovsk National University

EFFICIENT USE OF LAND IN AGRICULTURE IN UKRAINE: THEORETICAL APPROACHES

Представлено теоретичні аспекти оцінки ефективності використання земельних угідь в сільському господарстві України. Узагальнено наукові підходи до використання земельних ресурсів у сільському господарстві як об’єктів економічних відносин. Проаналізовані різноманітні сучасні наукові погляди щодо категорії «ефективність» з точки зору застосування його у сфері проблематики питань по використанню земельних ресурсів. Встановлено, що наукові підходи базуються на врахуванні екологічного, економічного та правового чинників. Досліджено взаємодію параметру прибутковості одиниці площі земельних угідь з такими факторами як екологічність та якість земельних угідь, інтенсивність матеріально-трудових вкладень, фондоозброєність, фондомісткість, землемісткість та ін. Обґрунтовано, що оцінка ефективності використання земельних угідь постає перед нами комплексним заходом в економіці сільського господарства України з метою ефективного нагляду за навколишнім середовищем.
 
Presented theoretical aspects of efficient use of land in agriculture in Ukraine. Overview scientific approaches to land use in agriculture as objects of economic relations. Analyzed various modern scientific views on the category of "efficiency" in terms of its application in problems of land resources. Found that the scientific approaches based on consideration of environmental, economic and legal factors. The interaction parameter yield per unit area of land to factors such as environmental friendliness and quality of land, the intensity of the material and labor investment, capital-labor ratio, capital intensity, etc. Proved that evaluate the effectiveness of using land before us comprehensive measures in agricultural economics Ukraine to effectively view of the environment.

Н. В. ОнищенкоГолова Правління ПАТ «Банк Альянс»Н. В. ЧебановаЗдобувач Національної академії управління

ОСОБЛИВОСТІ ОПТИМІЗАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В РАМКАХ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

N. V. OnyschenkoChief of the Board JSCB «Alliance»N. V. ChebanovaApplicant National Academy of Management

EXCHANGE RULES

Стаття присвячена розгляду особливостей оптимізаційного менеджменту та передумов його застосування в рамках зовнішньоекономічної діяльності. Описані методичні засади та практичні ситуації втручання менеджменту банку у супроводження підрозділів валютного контролю. Розглянуто ключові методики проведення валютного регулювання ринку при супроводі ЗЕД з позиції регулятора та банка – посередника.
 
The article is devoted to consideration of optimization management features and preconditions of its application in the framework of foreign economic activity. The methodical principles and practical situations of interference of management of the bank with the support of currency control units are described. The key methods of conducting currency regulation of the market with the support of foreign economic activity from the position of the regulator and the intermediary bank are considered.

Н. І. Горогоцькааспірант, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

N. I. Horohotskapostgraduate,The Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk

PROSPECTS OF DEVELOPMENT FOR ORGANIC PRODUCTION BY AGRICULTURAL ENTERPRISES OF IVANO-FRANKIVSK REGION

Сучасні методи ведення сільськогосподарської діяльності, які зазвичай передбачають інтенсифікацію виробництва для досягнення максимальних результатів, спричинюють негативний вплив як на навколишнє середовище, в якому діє конкретне сільськогосподарське підприємство, так і на здоров’я кінцевих споживачів даної продукції.
Саме тому поступово в світі та Україні зростає зацікавленість з боку держави, кінцевих споживачів та виробників у органічній сільськогосподарській продукції.
Івано-Франківська область характеризується сприятливими передумовами розвитку органічного виробництва в сільськогосподарській діяльності підприємств. Ґрунти, повітря, водні ресурси навколишнього середовища менше порівняно з іншими регіонами зазнали негативного впливу від використання різного виду синтетичних мінеральних добрив та кормів, пестецидів, антибіотиків тощо. Також сприятливим фактором є споживчі настрої мешканців Івано-Франківської області які загалом, як показало анкетування, позитивно та зацікавлено відносяться до органічної продукції та готові до того що дана продукція буде вищої вартості, враховуючи додаткові затрати для досягнення її органічності.
 
Modern methods of agricultural activity involving the intensification of production to achieve maximum results, have a negative impact on the environment where particular agricultural enterprise do its operation and the health of end users of these products.
That’s why interest in organic agricultural products increase from goverment, end users and agricultural maker in the world and in Ukraine.
Ivano-Frankivsk region has a good conditions for agricultural activity in a way of organic production. Environment as soil, water and air is less negative impacted from the use of various types of synthetic fertilizers and feed pesticides, antibiotics, etc, compaing to other regions experience. Also the the consumers confidence of Ivano-Frankivsk region is a positive force to product organics staff according the survey. Also according survey the consumers are ready to pay bigger price for this kind of products, because it takes more efforts to make it organic.

Л. М. Борщздобувач Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України, м. Харків

ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ НЕТРАДИЦІЙНОГО ГАЗОВИДОБУТКУ: АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

L. M. BorschExternal PhD student of Research Centre For Industrial Development Problems Of NAS

GLOBAL CHALLENGES OF UNCONVENTIONAL GAS PRODUCTION INDUSTRY: ANALYTICAL SUPPORT

Узагальнено світові тенденції, що визначають перспективи освоєння покладів природного сланцевого газу, серед яких виділено: по-перше, місце природного газу у структурі світового енергетичного потенціалу за традиційними вуглеводнями; по-друге, запаси традиційного природного газу за країнами світу та їх динаміку; по-третє, динаміку цін на регіональних газових ринках. Проаналізовано структуру технічно видобувних ресурсів природного сланцевого газу в світі та визначено перспективи його освоєння, враховуючи такі чинники як енергетичну залежність від імпорту природного газу, питому вагу поставок зрідженого природного газу у загальному обсязі його імпорту, а також співвідношення між нетрадиційними та традиційними покладами природного газу в окремих країнах. Проведено кластерний аналіз, що дозволив визначити 5 кластерів з різним рівнем перспективності освоєння покладів природного сланцевого газу.
 
Were overviewed global trends that determine the prospects of shale gas revolution deployment, among them are: the place of natural gas in the structure of world energy potential of traditional hydrocarbons; the volume of conventional natural gas reserves by countries and their dynamics; the dynamics of gas prices on regional markets. Were analyzed the structure of technically recoverable resources of shale gas in the world and defined the prospects of its development, taking into account such factors as energy dependence on natural gas imports, the share of supply of liquefied natural gas in the total volume of its imports, and unconventional-to-conventional natural gas reserves ratio of some countries. A cluster analysis that allowed us to determine 5 clusters with different levels of development of promising deposits of natural shale gas.

Н. Г. Бурбеластудентка ІІ курсу магістратури, спеціальності «Фінанси і кредит» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

N. Burbelastudent 2nd year of study Finance and Credit Master programme, Taras Shevchenko National University of Kyiv

METHODICAL ASPECTS OF THE ESTIMATION OF THE LEVEL OF FINANCIAL SECURITY

У статті досліджено сутність фінансової безпеки як однієї з основних складових економічної безпеки держави. Автором розглянуто існуючий понятійно-категоріальний апарат фінансової безпеки. Визначено основні складові фінансової безпеки, серед яких виділяють: грошово-кредитну, валютну, бюджетну, боргову безпеку, безпеку небанківського сектору та банківську безпеку. Проаналізовано показники та індикатори фінансової безпеки. В роботі з’ясовані чинники та загрози, які впливають на рівень фінансової безпеки та основні заходи, що сприятимуть підвищенню фінансової безпеки держави. Розглянуті методичні підходи щодо оцінки стану та рівня фінансової безпеки. Визначено роль та значення моніторингу в забезпеченні фінансової безпеки держави. Проаналізовано сучасний стан фінансової безпеки України в умовах фінансової нестабільності та необхідності більш детального її вивчення з метою вирішення існуючих економічних та політичних проблем у державі.
 
The article investigates the essence of the financial security as one of the most important components of the economic security. Author makes a study of conceptual and categorical framework of financial security. The article defines the main components of financial security, among which are monetary security, currency security, fiscal security, debt security, the security of the non-banking sector and banking security. It analyzes the main indexes and indicators of financial security. It investigates the main causes and threats that influence the level of the financial security. It studies methodological approaches to the estimation of the level of financial security. The article determines the role and significance of monitoring in the provision of financial security of Ukraine. It analyzes the current state of the financial security of Ukraine in terms of financial uncertainty and urgent need of its deeper investigation to solve the existing economic and politic problems of the State.

А. В. Садюкаспірант, Державний економіко-технологічний університет транспорту, Київ

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЛІБЕРАЛІЗАЦІЮ ЦІНОУТВОРЕННЯ В ПОТЕНЦІЙНО КОНКУРЕНТНИХ СЕКТОРАХ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

A. V. Sadiukpostgraduate student, State economic-technological transport University, Kyiv

FACTORS AFFECTING THE PRICING LIBERALISATION IN POTENTIALLY COMPETITIVE OPERATION DOMAINS OF RAILWAY TRANSPORT ENTERPRISES

Триваюче реформування залізничного транспорту України та стратегічне прагнення України щодо інтеграції у європейське співтовариство потребує визначення факторів впливу на процес лібералізації ціноутворення в потенційно конкурентних секторах діяльності підприємств залізничного транспорту. Аналіз наукових публікацій присвячених питанням ціноутворення на підприємствах залізничного транспорту свідчить, що питання визначення факторів впливу на лібералізацію ціноутворення в потенційно конкурентних секторах діяльності підприємств залізничного транспорту залишилося поза увагою. В статті запропоновано визначення факторів впливу на лібералізацію ціноутворення в потенційно конкурентних секторах діяльності підприємств залізничного транспорту. Виконано поділ факторів впливу на лібералізацію ціноутворення в потенційно конкурентних секторах діяльності підприємств залізничного транспорту. Визначено умови, за яких фактори впливу справляють позитивний вплив на лібералізацію ціноутворення в потенційно конкурентних секторах діяльності залізничного транспорту
 
Ongoing reforms in railway transport of Ukraine and strategic objective of Ukraine to be integrated into the European Community require definition of factors affecting the pricing liberalisation in potentially competitive operation domains of railway transport enterprises. Analysis of various scientific publications dedicated to the pricing process at the railway transport enterprises demonstrates that matters pertaining to definition of the factors affecting the pricing liberalisation in potentially competitive operation domains of railway transport enterprises are often disregarded. The paper offers definition of the factors affecting the pricing liberalisation in potentially competitive operation domains of railway transport enterprises. The factors affecting the pricing liberalisation in potentially competitive operation domains of railway transport enterprises are subdivided with simultaneous definition of the environment where such factors have favourable influence over pricing liberalisation in potentially competitive operation domains of railway transport enterprises.

С. С. Остапчукстудентка економічного факультету спеціалізованої магістерської програми "Фінанси та кредит", Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ІНСТИТУЦІЙНА СТРУКТУРА ФОНДОВОГО РИНКУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

S. S. Ostapchukstudent of economic faculty specialized master's program "Finance and credit", Taras Shevchenko national university of Kyiv, Kyiv

THE INSTITUTIONAL STRUCTURE OF THE STOCK MARKET AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT OF UKRAINE

У статті проаналізовано особливості становлення інституційної структури фондового ринку в Україні. Визначено основні показники діяльності фінансових інститутів фондового ринку і чому розвиток інституційної структури фондового ринку не дає змогу виконувати характерні йому завдання та функції. Питання дослідження основних інститутів фондового ринку не достатньо детально вивчені, тому потребують поглибленого аналізу формування та розвитку їх структури, оскільки є рушійною силою залучення інвестиційних ресурсів у реальний сектор економіки та сприяють зростанню добробуту населення. З’ясовано, що стабільність розвитку фондового ринку залежить не тільки від впливу макросередовища, а в основному від ефективної діяльності інституційних інвесторів, а саме: банків, інвестиційних фондів, страхових компаній, недержавних пенсійних фондів.
 
The article analyzes the features of the institutional structure of the stock market in Ukraine. Identified the main indicators of the financial institutions and the stock market and why the development of the institutional structure of the stock market does not enable him to do typical for him tasks and functions. Survey questions the basic institutions of the stock market is not sufficiently studied in details, so they require deep analysis of formation and development of their structure as the driving force of attraction of investments in the real economy and promote the welfare of the population. It was found that the stability of the stock market depends not only on the impact of macroenvironment but mostly efficient operation of institutional investors, namely banks, investment funds, insurance companies, private pension funds.

Л. Ю. Феліксовастуденка 2-го курсу магістратури, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ІТ-СЕКТОРУ УКРАЇНИ

L. Yu. Feliksovasecond-year intramural Master student of Taras Shevchenko National University of Kyiv

FORMATION OF INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF THE UKRAINIAN IT SECTOR

В статті досліджується проблема формування міжнародної конкурентоспроможності ІТ-сектору України, визначено основні її складові, позитивні та негативні фактори впливу на розвиток ІТ-галузі. В динаміці досліджено позиції  України в світі за основними складовими Індексу мережевої готовності, визначено основних конкурентів та країн-лідерів міжнародного ІТ-ринку. Виявлено такі конкурентні переваги ІТ-сектору України як наявність значного людського капіталу та високого рівня освіти за фізико-математичним спрямуванням, швидке зростання ІТ-аутсорсингу в Україні, низька вартість ІТ-послуг у порівнянні з США та країнами ЄС, значне проникнення мобільного зв’язку, наявність в країні міжнародних компаній з крупними центрами розробок, готовність держави співпрацювати з ІТ-індустрією. Прийшовши до висновку, що до факторів, що стримують розвиток ІТ-сектору на світовій арені, належать низький рівень використання ІКТ державою та бізнесом, неефективність нормативно-правової бази, низька ефективність просування державою ІКТ-галузі на міжнародному ринку, окреслено наступні напрямки підвищення міжнародної конкурентоспроможності ІТ-сектору України: залучення припливу іноземного капіталу в сектор, вихід на іноземні ринки малих та середніх ІТ-підприємств через створення ІТ-кластерів, нарощення людського капіталу, стимулювання внутрішнього попиту на продукти ІТ, збільшення кількості сучасних високомаржинальних компаній-постачальників послуг аутсорсингу для вітчизняних та зарубіжних замовників, розвиток ринку хмарних технологій у відповідності з європейськими стандартами.
 
In the article the problem of shaping the international competitiveness of the IT sector in Ukraine is researched, the main components of its positive and negative impact factors are investigated. The dynamic of Ukrainian IT sector position by the Networked Readiness Index is presented, the main competitors and the leaders of the international IT market are defined. In article are defined such competitive advantages of the IT sector in Ukraine as the substantial human capital and high level of education in the physical and mathematical direction, the rapid growth of IT outsourcing in Ukraine, low-cost IT services compared to the US and the EU, a significant mobile penetration , the presence of international companies in the country with major development centers, the willingness of the state to work with the IT industry. Having come to the conclusion that the factors hindering the development of the IT sector on the world stage include low use of ICT by the state and business, inefficiency of the legal framework, low efficiency of promotion of the state of ICT industry in the international market, outlined the following areas of improving international competitiveness of IT sector in Ukraine: attracting foreign capital inflow into the sector, access to foreign markets for small and medium IT enterprises through the establishment of IT clusters, increasing human capital, stimulation of the domestic demand for products of IT, increasing the number of modern high margin supplier companies outsourcing services for domestic and foreign customers, the development of cloud market in line with European standards.

І. В. Мірошниченкостарший викладач кафедри економіко-математичного моделювання, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ НА ПІДҐРУНТІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

I. MiroshnychenkoSenior Lecturer of the department of economic and mathematical modeling, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

ASSESSMENT MODEL OF INVESTMENT POTENTIAL OF UKRAINE TO MOTIVATED FUZZY LOGIC

У статті запропоновано методологічний підхід до оцінювання інвестиційного потенціалу країни. Побудовано економіко-математичну модель, що ґрунтується на використанні інструментарію теорії нечіткої логіки. Проаналізовано наявність взаємозалежностей між пояснюючими змінними шляхом виявлення кореляційних зв’язків. Визначено ряд вхідних показників, що є репрезентантами свої груп. Сформовано терми для кожної з вхідних та вихідної змінної. Задано вигляд функцій належності термів та їх параметрів. Сформована база знань та правил прийняття рішень. Проведена оптимізація всіх ваг правил та параметрів функцій належності всіх вхідних та результуючої змінних. Отримано лінгвістичний опис інвестиційного потенціалу країни та кількісна оцінка вихідної змінної на наступний рік. Проведене експериментальне дослідження засвідчило адекватність побудованих моделей та ефективність їх застосування з метою підтримки прийняття управлінських рішень.
 
Article offers the methodological approach to the assessment of investment potential. Was constructed mathematical model based on the use of tools of the theory of fuzzy logic. Also the presence of interdependencies between explanatory indicators by identifying correlations was analyzed. Determined the number of input parameters that are representants their groups. Formed theme for each input and output variable. Given the appearance of functions of terms and their parameters. Formed the base of knowledge and rules of decision-making. Conducted the optimization of all weights of the rules and parameters of membership functions of all the incoming and the resulting variables. Obtained linguistic description of the country's investment potential and quantification of the output variable for the next year. The pilot study showed the constructed models adequacy and effectiveness of their application in order to support management decision-making.

О. М. Письменнийаспірант кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

ТЕРМІНОЛОГІЧНІ, ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА ФОРМАЛІСТИЧНІ ЗАСАДИ ТЕХНОЛОГІЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ-СТЕЙКХОЛДЕРІВ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

O. M. Pismenniygraduate student of management in construction Kiev National University of Construction and Architecture

TERMINOLOGICAL, PROCEDURAL AND FORMALISTIC PRINCIPLES OF THE TECHNOLOGY OF ASSESSING THE QUALITY OF MANAGEMENT-STAKEHOLDER BUILDING PROJECTS

Стаття присвячена вирішенню науково-прикладної задачі започаткування та впровадження інноваційної технології оцінки якості менеджменту будівельних підрядних підприємств - виконавців (стейкхолдерів) будівельних проектів.
Розроблено процесно-орієнтовану технологію оцінки якості менеджменту TAQM (абревіатура від англ. “Technology assessment of quality management”), яку запроваджено в практику управління та економічної діагностики будівельних підрядних підприємств. Зміст та ієрархія параметрів та розрахунково-аналітична основа створеної технології підпорядковані особливостями операційної системи БПП, вимогам середовища будівельного проекту та особливостям інвестиційного циклу. Покладена в основу технології економічна модель створює належні підстави для трансформації підсумків формалізованого оцінювання управлінського, виробничого, ресурсно-майнового та фінансового потенціалу БПП в інтегровану оцінку якості менеджменту досліджуваного підприємства як стейкхолдера будівельного проекту.
Запроваджений в створеній технології інтегрований показник якості менеджменту - з врахуванням необхідності узгодження стратегії діяльності БПП з різними умовами функціонування в різних будівельних проектах, що складають зміст виробничої програми діяльності БПП, - слід розглядати як достовірний сучасний аналог «індексу стандарту якості», як еталон оцінювання готовності БПП створювати проміжну та готову продукції будівельного проекту (завершені комплекси робіт, будівлі та споруди) у відповідності з вимогами замовника та інших провідних суб’єктів реалізації будівельних проектів.
 
The thesis is devoted to solving scientific and applied launch and implementation of innovative technologies assess the quality management of construction contracting companies - singers (stakeholders) construction projects.
 Developed process-oriented technology assessment of management quality TAQM (an abbreviation in english "Technology assessment of quality management"), which introduced the practice of management and economic diagnostics of building contracting companies. Content and hierarchy parameters and settlement and analytical foundation created technology features are subject to an operating system BCC construction project environmental requirements and characteristics of the investment cycle. Technology underlying the economic model provides reasonable grounds to transform the results of the formal evaluation of management, production, resource and property and financial capacity in the BCC integrated assessment of the quality management company investigated as stakeholder construction project.
Introduced in established technology integrated Quality Management - taking into account the need to harmonize strategy BCC with different conditions of operation in various construction projects that constitute the production program of the BCC - should be seen as a credible modern analogue of "index quality standard" as a standard assessment of readiness BCC create intermediate products and finished construction project (work completed complexes and buildings) in accordance with customer requirements and other leading actors construction projects.

Н. О. Волгінастарший викладач кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. ХарківС. М. Гайденкоасистент кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

N. VolginaSenior Lecturer of Department of Business Economics, Business Administration and Regional Development, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, KharkivS. Haydenkoassistant of Department of Business Economics, Business Administration and Regional Development, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

THE THEORETICAL ASPECTS OF MODERN REFORMING HOUSING AND COMMUNAL SERVICES OF UKRAINE

Розглянуто сучасні проблеми житлово-комунального господарства. Наведена статистика сучасного стану галузі. Підкреслено, що найгостріші проблеми в галузі пов’язані з: невідповідністю відносин у сфері ЖКГ змінам в економіці держави й не інтегрованістю галузі в систему ринкової економіки Досліджено специфіку житлових і комунальних послуг. Проаналізовано альтернативні погляди на співвідношення приватних, суспільних і змішаних благ для  споживачів житлово-комунальних послуг. Розглянуто суперечності модернізації сфери житлово-комунального господарства з позицій ефективності керування цим сектором економіки з боку держави. Виявлені дисфункції держуправління на різних етапах реформи. Обґрунтована позиція необхідності перехід до форм державно-приватного партнерства. Споживачі повинні усвідомити природу комунальних благ і зрозуміти, що вони в рамках комунального тарифу одночасно платять за наданий товар і вкладають гроші в суспільне благо.
 
The modern problems of housing and communal services. The above statistics the current state of the industry. It is emphasized that the most acute problems in the field related to: mismatch of relations in the housing sector to changes in the economy and not with integration in the field of market economy investigated the specificity of housing and communal services. Analyzed alternative views on the ratio of private, public and mixed benefits for consumers of utility services. Considered contradiction upgrading the housing and communal economy from the standpoint of efficiency of management of this sector of the economy of the state. Identified dysfunction public administration at various stages of reform. Reasonable position necessary transition to forms of public-private partnership. Consumers should understand the nature of public goods and to understand that they are under municipal rate simultaneously for the goods and invest in the public good.

О. М. Ісхаковастарший викладач кафедри фінансового та банківського менеджменту, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ

АНАЛІЗ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

O. IskhakovaSenior teacher of Department finance and banking management, University of customs and finance, Dnepropetrovsk

ANALYSIS OF THE FINANCIAL SERVICES MARKET UKRAINE

У статті проаналізовано розвиток фінансової послуги в Україні. Визначено зарубіжний досвід надання та використання фінансової послуги. Наведений обсяг біржових контрактів з цінними паперами, обсяг біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі. Проаналізовано лістингові цінні папери. Зроблений аналіз динаміки розвитку фондового ринку України. Автором наведена капіталізація світового фондового ринку та частка в ній фондових ринків розвинутих країн світу, США, та країн, що розвиваються. Розглянуто особливості функціонування фондової біржі «Перспектива».
 
The article analyzes the development of financial services in Ukraine. Determined to provide international experience and use of financial services. Shows the amount of exchange contracts with securities, exchange contracts volume of securities at stock exchanges. The analysis listed securities. The analysis of the dynamics of the stock market of Ukraine. The authors have shown the world stock market capitalization and share in her stock markets of developed countries, the United States and developing countries. The features of the functioning of stock exchanges "Perspective".

У. Ф. Стефанюкасистент кафедри менеджменту організацій ім. Є. Храпливого, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

ПРОГНОЗНІ ПАРАМЕТРИ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

U. F. Stefaniukassistant, Lviv National Agrarian University, Dubliany, Ukraine

EXPECTED PARAMETERS OF THE EMPLOYMENT POTENTIAL OF FARMS

Стаття присвячена розгляду перспектив формування трудового потенціалу фермерських господарств з урахуванням існуючих тенденцій розвитку вітчизняної моделі аграрного виробництва. Визначено прогнозні параметри фермерських господарств у Львівській області, розглянуто вплив чинників на їх формування. Проаналізована ймовірність реалізації оптимістичного сценарію, пов’язаного зі збільшенням в області кількості фермерських господарств та чисельності зайнятих у них працівників.
 
The article deals with the prospects of formation of labor potential of farms taking into account existing trends of domestic agricultural production model. Determined predictive parameters farms in the Lviv region , the influence of factors in their formation. Analyzed the likelihood of realization optimistic scenario associated with an increase in the number of farms and employment of workers.

А. А. Ващенкоаспірант, Запорізька державна інженерна академія

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА СИСТЕМНИХ ПРОБЛЕМ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

А. А. Vashchenkopostgraduate, Zaporizhya state engineering academy

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS AND SYSTEMIC PROBLEMS OF INDUSTRIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES OF ENGINEERING COMPANIES IN ZAPOROZHYE REGION

У статті досліджуються особливості функціонування та розвитку машинобудівних підприємств Запорізької області. Проаналізовані основні економічні показники групи підприємств, встановлено рівень їх фінансової стійкості та ефективності виробничо-господарської діяльності. За результатами розрахунків виявлено проблеми функціонування машинобудівних підприємств в сучасних умовах.
 
In the article the features of the machine-building enterprises of Zaporozhye region are being researched. The basic economic indicators of enterprises were analyzed, the level of financial stability and the efficiency of production and economic activity was established. By the result of calculations problems of machine-building enterprises in modern conditions were revealed.

Ю. О. Волотковськаасистент кафедри прикладної економіки, Національний гірничий університет, м. Дніпропетровськ

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ТЕРИКОНУ З ПОЗИЦІЇ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ТОВАРНУ ПРОДУКЦІЮ

Yu. O. Volotkovs’kaAssistant Lecturer, SHEI «National Mining University», Dnepropetrovsk

INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE WASTE HEAP WITH THE POSITION OF PRICE FORMATION ON A COMMODITY OUTPUT

Розглянуті особливості впливу ціноутворення на товарну продукцію, отриману з порід вугільного терикону, на його інвестиційну привабливість та визначена ціна з урахуванням корисних та шкідливих домішок.
 
The features of price formation impact on the a commodity output derived from rocks of coal waste heap on its investment attractiveness are defined . The price is determined taking into account the useful and toxic impurities.

О. П. Шульгааспірант, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

СИСТЕМНО – ДИНАМІЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ КУЛЬТУРИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

O. P. Shulgapostgraduate, Zaporizhya state engineering academy

THE SYSTEM - DYNAMICAL APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL CULTURE IN THE ENTERPRISE

У статті розглянуто теоретико-методологічні підходи в дослідженні фінансової культури підприємства. Подальшого розвитку дістав системний підхід, в рамках якого фінансову культуру пропонується досліджувати як цілісну систему, здатну до розвитку та як системоутворюючий елемент системи управління фінансовими ресурсами. Визначено основні елементи вказаної системи та характер їх впливу на розвиток фінансової культури підприємства. На засадах теорії фінансів та теорії організації сформоване власне концептуальне бачення фінансової культури підприємства, як організаційної культури фінансового забезпечення його господарської діяльності. Визначено характер впливу фінансової культури на рівні держави, регіону та особи на рівень розвитку фінансової культури підприємства. Розкрито зміст системно-динамічного підходу та доведено його доцільність та оптимальність для моделювання розвитку фінансової культури підприємства.
 
The article examines the theoretical and methodological approaches in the study of financial culture of the company. Further development took a systematic approach in which financial explore the culture offered as an integrated system capable of development and as a system element of financial management. Been determined the main elements of this system and the nature of their impact on the development of financial culture in the enterprise. Own conceptual vision of the financial culture of the enterprise is formed as organizational culture of its financial provision. We determined the impact of the financial culture of the state, the region and people on the level of development of company’s financial culture. The contents of system-dynamic approach was uncovered and proved its feasibility and optimality to the modeling of company’s financial culture.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"