Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 5, 2013

В. М. Кочетковд. е. н., професор, професор кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. КиївО. О. Мусієнкостудентка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКИХ ТНК ЯК ФАКТОР РОСТУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

V. M. KochetkovDoctor of Science Economics, professor, Department of International Economics, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", KyivO. O. MusienkoStudent, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

DEVELOPMENT OF UKRAINIAN TNCS’ LIKE GROWTH FACTOR OF ECONOMY

В даній роботі досліджується діяльність сучасних українських ТНК, розглядається проблема збільшення впливу транснаціональних компаній та поглиблення процесів транснаціоналізації економіки України в контексті світових процесів глобалізації. Автором визначається динаміка розвитку українських ТНК на основі статистичних звітностей. Висвітлюються основні шляхи взаємодії держави та міжнародних компаній.

In this article the activity of modern Ukrainian TNCs, the problem of increasing the impact of multinational companies and deepening of transnationalization of the economy of Ukraine in the context of world globalization process are considered. The author defines the dynamics of development of Ukrainian multinational companies on the base of statistical reporting. The main ways of cooperation between the state and international companies are highlighted.

О. І. Маслакд. е. н., професор, завідувач кафедри економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. КременчукІ. В. Мовчанаспірант, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ «СТРАТЕГІЧНА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА»

O. I. MaslakDoctor of Economics, Professor, Head of Department of Economics, Kremenchuk National University by Mykhailo Ostrogradskiy, KremenchukI. V. Movchana graduate student, Kremenchuk National University by Mykhailo Ostrogradskiy, Kremenchuk

THE ECONOMIC ESSENCE OF THE CATEGORY OF «STRATEGIC SUSTAINABILITY OF ENTERPRISE»

У статті розглянуто теоретичні аспекти та запропоновано авторську точку зору щодо трактування сутності стратегічної стійкості підприємства. Обґрунтовано розмежування таких категорій, як «стійкість» та «стабільність».

The article deals with theoretical aspects and proposes the author's views on the interpretation of the essence of strategic viability. Proved delineation categories such as «sustainability» and «stability».

Ю. М. Сафоновд. е. н., професор, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ЕКОНОМІЧНІ СКЛАДОВІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТЕКСТИЛЬНОЇ СИРОВИНИ В УКРАЇНІ

Y. SafonovDoctor of Economics, Professor State university "Kyiv National Economic University named Vadym Hetman"

THE ECONOMIC ELEMENTS OF STATE REGULATION OF PRODUCTION OF TEXTILE RAW MATERIALS IN UKRAINE

У статті розглядаються проблеми державного регулювання та економічна оцінка господарських процесів в Україні; розкрито питання забезпечення відповідності інструментів державного регулювання, їх інжинірингу, проектуванню відповідно конкретним умовам, особливостям об’єктів регулювання.

In the article the problems of government control and economic evaluation of economic processes are examined in Ukraine; the question of providing of accordance of instruments of government control, their engineering is exposed, to planning according to concrete terms, features of adjusting objects.

В. К. Євдокименкод. е. н. професор, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м.ЧернівціЯ. В. Гуцуласпірант, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м.Чернівці

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ЖКГ

V. K. EvdokimenkoPhD professor, Bukovina State Finance and Economics University, ChernivtsiJ. Hutsulassistant Bukovina State Finance and Economics University, Chernivtsi

FINANCIAL SECURITY AS A FUNCTIONAL COMPONENT ECONOMIC SECURITY HOUSING AND COMMUNAL SERVICES

Висвітлено основні проблеми формування фінансової безпеки підприємств житлово-комунального господарства як функціональної складової економічної безпеки підприємств. Визначено основні підходи та напрямки удосконалення фінансового забезпечення підприємств житлово-комунального господарства. Окреслено основні заходи щодо формування фінансової безпеки на підприємствах житлово-комунального господарства.

The basic problem of forming the financial security of housing and utilities as functional component of economic security companies. The main approaches and ways of improvement of financial provision of housing and communal services. The basic steps for the formation of financial security for enterprises of housing and communal services.

С. І. Логвіновськак. е. н., доцент кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПОДОЛАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ

S. I. LogvinovskaPhD in Economics, Associate Professor of Finance, Odessa National Economic University

PUBLIC DEBT MANAGEMENT UKRAINE IN THE CONTEXT OF THE ECONOMIC CRISIS IN UKRAINE

В статті досліджено стан та тенденції державного боргу в Україні, окреслено основні проблеми його формування за умови подолання економічної кризи, визначено складові системи управління державним боргом. Автором запропоновано оптимізаційні заходи у вирішенні проблем боргової політики.

The paper investigates the status and trends of public debt in Ukraine, the main problems of its formation, provided the economic crisis, defined components of public debt management. The author proposed optimization measures in addressing debt policy.

О. В. Коротковаканд. екон. наук, доцент кафедри фінанси та кредит, Інституту економіки та управління, РВНЗ «Кримський гуманітарний університет», м. Ялта

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОПЕРАЦІЙНОГО ЛЕВЕРИДЖУ В АНАЛІЗІ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ РЕКРЕАЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

O. V. Korotkovacandidate of economic Sciences, associate Professor of Department of finances and credit Institute of Economics and Management, Crimean University for the Humanities, Yalta

THE POSSIBILITY OF USING OPERATING LEVERAGE IN THE ANALYSIS OF THE CONTROL QUALITY MANAGEMENT OF THE RECREATIONAL ЕNTERPRISE

Розглянуто сутність операційного левериджу, визначено проблеми його використання в рекреаційній зоні та запропоновано шляхи подолання цих проблем. На реальному прикладі показано можливість використання операційного левериджу в аналізі ефективності управління готелем.

The essence of operating leverage was considered, the problem of its use in the recreational area was defined and the ways to overcome these problems were suggested. The possibility of using operating leverage in the analysis of the hotel management were demonstrated on a real example.

Р. І. Мачугаканд. екон. наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та інформатики, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ВІРТУАЛІЗАЦІЯ І ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ: ДАЛЕКЕ МАЙБУТНЄ ЧИ РЕАЛЬНЕ СЬОГОДЕННЯ?

R. I. MachuhaPhD in Economics, Associate professor, Department of Economic Cybernetics and Informatics, Ternopol National Economic University, Ternopol

VIRTUALIZATION AND CLOUD TECHNOLOGIES IN ACCOUNTING: FAR FUTURE OR THE REAL PRESENT?

Досліджено поняття "віртуалізація", можливість його застосування в економіці загалом і в бухгалтерському обліку зокрема. Проведено аналіз стану використання в обліку сучасних інтернет-технологій, окремо приділено значну увагу використанню хмарних технологій. Обґрунтовано можливість і доцільність їх застосування в бухгалтерському обліку. Критично проаналізовано інтернет-ресурси, які надають послуги "віртуальної" бухгалтерії з використанням хмарних технологій. Сформульовано коло облікових задач, вирішення яких можливе з допомогою "хмар" та організації спільних робочих областей.

The concept "virtualization", the possibility of its use in the economy in general and accounting in particular. An analysis of the use of accounted modern Internet technologies, separately paid considerable attention to the use of cloud technology. The possibility and feasibility of their use in accounting. Critical analysis of online resources that provide "virtual" accounts using cloud technologies. Formulated range of accounting problems whose solution is possible using the "cloud" and organization of workspaces.

Н. І. Астаховаст. викладач кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

N. I. AstakhovаDepartment of Financial Management and Stock Market, National Economic University Odessa, s.Odessa

ECONOMIC AND LEGAL BASIS FOR REGULATING BANKING ACTIVITY IN THE REGIONS OF UKRAINE

У статті достатньо розкрито економіко-правові засади регулювання банківської діяльності в регіонах України. Зроблено аналіз наукових робіт провідних вчених з цієї галузі. Наведено визначення поняття «регулювання» та розкрито сутність правових засад регулювання банківської діяльності.

The article reveals sufficient economic and legal framework of banking regulation in the regions of Ukraine. The analysis of scientific works of the leading scientists in this field. Shows the definition of "regulation" and the essence of the legal framework for banking regulation.

Ю. В. Литюгак. е. н., доцент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ВІДКРИТІ ІННОВАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ

Y. LytyugaCandidate of Economic Science, Associate Professor of Business Economics, SHEE «Kyiv National Economic University of Vadym Hetman» Kyiv City

OPEN INNOVATION AS AN INSTRUMENT OF RISK MANAGEMENT

Визначено сутність інтегрованого ризик-менеджменту, особливості та принципи його побудови на підприємствах. Охарактеризовано процес оцінювання ризиків. Розглянуто ризики інноваційної діяльності та особливості управління ними. Розкрито сутність «відкритих інновацій», розглянуто їх природу як інструмента регулювання ризику.

The essence of integrated risk management features and principles of its construction enterprises. The characteristic of the process of risk assessment. Consider the risks of innovation and management features. The essence of "open innovation", considered their nature as a tool for risk management.

Н. І. Передерієнкок. е. н., доцент кафедри організації видавничої справи, поліграфії і книгорозповсюдження, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»О. В. Копайгорастудентка четвертого курсу, Видавничо-поліграфічний інститут, кафедра організації видавничої справи, поліграфії і книгорозповсюдження, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗАГОСТРЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ РИНКУ ДРУКОВАНОЇ ТА ЕЛЕКТРОННОЇ ЛІТЕРАТУРИ

N. I. PerederienkoPh.D. in economics, associate professor department of Organization of publishing and printing complex, National technic university National technical university of Ukraine Kyiv polytechnic instituteO. V. Kopaigorathe fourth year student department of Organization of publishing and printing complex, National technic university National technical university of Ukraine Kyiv polytechnic institute

INVESTIGATING THE INCREASED COMPETITION BETWEEN THE MARKET OF PRINTED AND ELECTRONIC LITERATURE

У статті наведені результати дослідження стану видавничого бізнесу, вивчення гостроти конкуренції електронної і друкованої книжки, проаналізовані основні причини динаміки показників ринку друкованої та електронної літератури за останні роки.

The results of studies of books and e-books business are reviewed, the level of competitionare researched, the main causes of the dynamics of the market of printed and electronic literaturerecent years are analyzed in.

О. В. Демчукк. э. н., доцент, заведующий кафедрой «Экономика предприятия», Керченский государственный морской технологический университет

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ

O. V. DemchukCandidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Head of the Department "Economics of Enterprise" Kerch State Marine Technical University

PROBLEMS OF BUILDING INFRASTRUCTURE FOR FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES OF THE FISHING INDUSTRY OF UKRAINE

Результатом перехода к рыночной экономике Украине стала самостоятельность рыбохозяйственных предприятий в принятии управленческих решений. Это дало им свободу в управлении финансово-хозяйственной деятельностью, но в то же время выявило ряд проблем в организации управления, которые многие предприятия не всегда могут решить самостоятельно в полном объеме. Деформация основных структурно-воспроизводственных пропорций в результате поспешного перехода к рынку явилась препятствием на пути оптимального развертывания интегрированных производственных систем, реализации их преимуществ для экономического роста.
Поэтому в условиях рыночного реформирования возникла потребность в координации совместных усилий и потенциалов рыбохозяйственных предприятий в целях построения эффективных схем управления, что возможно только при интеграции предприятий.

Result of the transition to a market economy, Ukraine became an independent fisheries enterprises in management decisions. This gave them the freedom to manage the financial and operational activities, but at the same time, a number of problems in the management of the organization, which many companies do not always solve itself in full. The deformation of the main structural and reproductive proportions by hasty transition to the market was an obstacle to the optimal deployment of integrated production systems, the realization of their benefits to economic growth.
Therefore, in terms of market reform created a need for coordination of joint efforts and capacities of fisheries enterprises to build effective management schemes, which is only possible with the integration of enterprises.

В. В. Красношапкакандидат технічних наук, доцент кафедри економіки і підприємництва, НТУУ «Київський Політехнічний Інститут»О. В. Моргунмагістр факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ «Київський Політехнічний Інститут»

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПРИЛАДОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

V. V. Krasnoshapkacandidate of engineering sciences, associate professor of department of economy and enterprise, NTUU «Kyiv Polytechnic Institute»O. V. Morhunstudent, NTUU «Kyiv Polytechnic Institute»

FORMATION OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC PERFORMANCE OF ENTERPRISES FOR EQUIPMENT COMPANIES

В статті проаналізовано діяльність підприємств приладобудівної галузі, визначено специфіку та основні проблеми даної галузі. Обґрунтовано необхідність проведення аналізу та оцінка фінансового стану підприємств. Відповідно до цього розроблені критерії, за якими систематизуються фінансово-економічні показники діяльності підприємств приладобудівної галузі.

The article analyzes the activities of enterprises instrument industry defined specificity and major problems of the industry. The need analysis and assessment of the financial situation of enterprises. Accordingly, the developed criteria by which systematized the financial and economic performance of enterprises instrument industry.

А. С. Зєніна-Біліченкок. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій та адміністрування, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

ІННОВАЦІЙНА МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

A. S. Zyenina-BilichenkoPh . D., assistant professor of organizational management and administration Dneprodzerzhinsk State Technical University, Dniprodzerzhynsk

INNOVATIVE MANAGEMENT MODERNIZATION AS A FACTOR OF COMPANIES DEVELOPMENT

В статті визначені інформаційно-аналітичні та інституційні характеристики систем менеджменту, як параметрів процесів інноваційного розвитку; доведена необхідність їх раціонального співвідношення, збалансованості та обґрунтованості, що створює умови випереджального зростання управлінського потенціалу й посилює вплив на сталість інноваційного розвитку керованих об’єктів; обрані критерії оптимізації показників модернізаційних заходів процесів менеджменту; запропоновано використання принципу Паретто, як підґрунтя забезпечення ефективності модернізаційних заходів.

The information and analysis and institutional characteristics of management systems, as process parameters of innovation development are identified; rational relationship balance and validity that sets the advancing growth management capacity and enhances the effect on the sustainability of innovative development of managed objects is proved. The optimization criteria of indexes of modernization actions of management process are chosen; the using of Pareto principle is offered as a background of effectiveness of modernized actions support.

І. В. Хлівнак. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту Уманська філія ПВНЗ «Європейський університет»

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

У статті досліджується стан та особливості функціонування ринку праці у сільській місцевості. Автором розглянуто проблеми, що стосуються розвитку ринку праці, забезпечення зайнятості населення насамперед в аграрному секторі економіки, мотивації аграрної праці, відтворення населення у сільській місцевості Запропоновано та обґрунтовано шляхи розвитку головних напрямків підвищення рівня зайнятості та стабілізації ринку аграрної праці. Доведено, що стратегічною метою державної політики зайнятості є сприяння забезпеченню ефективного використання трудових ресурсів у сільському господарстві, яке забезпечує баланс між попитом і пропозицією робочої сили, відповідність наявної кількості робочих місць професійно-кваліфікаційній робочій силі та зорієнтовано на скорочення ручної, непрестижної та важкої праці.

В. В. Гобликк. філос. н., старший науковий співробітник Інституту регіональних досліджень НАН України

ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ЄС ЯК ЧИННИК АКТИВІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ТРАНСКОРДОННИХ РЕГІОНАХ

V. V. HoblikCandidate in Philosophy Sciences, Senior Research a Associate, Institute of Regional Research, National Academy of Sciences of Ukraine

THE EU INVESTMENT POLICY AS A FACTOR OF ACTIVATION OF FOREIGN ECONOMIC RELATIONS IN CROSS-BORDER REGIONS

Досліджено досвід іноземного інвестування країн – членів Європейського Союзу, вказано на можливості його використання для активізації зовнішньоекономічних зв’язків у межах транскордонних регіонів, сформованих за участю прикордонних територій України. Визначено інструменти впливу інвестиційної політики ЄС на розвиток зовнішньоекономічних зв’язків у транскордонних регіонах.

The experience of foreign investing in countries - members of the European Union is investigated, the possibility of its use to enhance the foreign economic relations within the border regions formed with the border area of Ukraine, is specified. The influence of the EU investment policy instruments on the foreign relations development in the cross-border regions is defined.

Г. В. Миськівк. е. н., доцент, зав. кафедри фінансів та обліку, ПВНЗ «Європейський університет», Львівська філія

ДЕРЖАВА ЯК КРЕДИТОР ТА ГАРАНТ НА КРЕДИТНОМУ РИНКУ

G. V. MyskivPhD, Associate Professor, Head of finance and accounting, private institution of higher education "European University" Lviv Branch

THE STATE AS CREDITOR AND GARANT ON THE CREDIT MARKET

У статті автор досліджує та аналізує проблему державного кредитування, його динаміку та структуру. Окрему увагу приділено діяльності держави як гаранта на кредитному ринку та визначено величину боргового тягаря державних гарантій на розмір валового внутрішнього продукту України.

The author investigates and analyzes the problem of state crediting, its dynamics and structure. Special attention was given to the state as a garant of the credit market. Also determined by the value of the debt burden the state guarantees on the size of Ukraine's GDP.

Л. М. Ткачукк. е .н., доцент, доцент кафедри підготовки менеджерів, Вінницький національний технічний університет, м. ВінницяТ. К. Калугарянустудентка, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ

L. M. TkachukPh. D., assistant professor of Department of manager training, Vinnitsa National Technical University, VinnitsaT. Kalugarianustudent, Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa

PRODUCT QUALITY: METHODOLOGICAL AND PRACTICAL ASPECTS

В статті розглянуто основні підходи до визначення категорії «якість», сформульовано авторське визначення поняття «якість продукції». Проаналізовано чинники формування якості продукції. Запропоновано комплекс проведення заходів по забезпеченню якості продукції за технічним, економічним та організаційним напрямкам.

This paper reviews the main approaches to the definition of "quality", the authors' definition of "quality." The factors forming quality were analyzed. A complex of measures to ensure the quality of products on the technical, economic and organizational areas was offered.

О. М. Герасименкок. е. н., доцент кафедри менеджменту, Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ З ВРАХУВАННЯМ ЧУТЛИВОСТІ КОМПАНІЇ ДО РИНКОВИХ РИЗИКІВ

O. M. GerasimenkoPh.d., Associate Professor of management, Cherkasy national university named after Bogdan Khmelnitsky

FORMATION OF THE COMPLEX SYSTEM OF RISK MANAGEMENT WITH CONSIDERATION OF SENSITIVITY TO MARKET RISKS

У даній статті розроблена і пропонується до впровадження комплексна система управління ризиками з метою реалізації процесу управління ризиками в компанії. Досліджено підходи до формування систем управління ризиками, визначені етапи розробки та впровадження комплексної системи управління ризиками, розроблено схему побудови прогностичної стратегії управління ризиками компанії. Особливу увагу приділено побудові алгоритму процесу управління ризиками. В роботі окреслено ключові складові комплексної системи управління ризиками, що дають змогу сформувати основні елементи розвитку ризикової ситуації в умовах економічної нестабільності.

This article is designed and proposed to implement a comprehensive risk management system to implement the risk management process in the company. Researched approaches to risk management systems, the stages of development and implementation of a comprehensive risk management system, developed scheme of predictive risk management strategy of the company. Particular attention is paid to the construction algorithm risk management process. This paper outlines the key components of a comprehensive risk management system, enabling to form the basic elements of a risk situation in terms of economic instability.

Т. А. Пінчукк. е. н, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Херсонський національний технічний університет, м. ХерсонО. В. Костенкостудентка, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ УМОВ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ

T. A. PinchykPhD, docent, cathedra of accounting and audit, Kherson National Technical University, KhersonO. V. Kostenkostudent, Kherson National Technical University, Kherson

THE ANALYSIS OF CONSUMER CREDITING CONDITIONS FOR INDIVIDUALS IN UKRAINE

Проведено аналіз умов споживчого кредитування фізичних осіб в Україні, визначено актуальні проблеми ринку споживчого кредитування та перспективи його подальшого розвитку.

Conducted the analysis of consumer crediting conditions for individuals in Ukraine, identified the current problems of a consumer credit market and the perspectives for its further development.

В. А. Палеховадоцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ТА УРОКИ ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ

V. A. Palekhovaassociate professor of department of economic theory and international economics, Petro Mohyla Black Sea State University

THE INDUSTRIAL POLICY: THEORETICAL ASPECT AND FOREIGN EXPERIENCE’S LESSONS

Стаття присвячена проблемам промислової політики. Досліджений іноземний досвід, трансформація моделей промислової політики. Наголошується на необхідності переходу до горизонтальної (неселективної) промислової політики.

The article deals with the problems of industrial policy. The foreign experience and transformation of industrial policy’s models were analyzed. The necessity of remove to horizontal (non-selective) industrial policy is stressed.

О. О. Шереметк. е. н., доцент кафедри фінансів, Національний університет харчових технологій, м. КиївЮ. О. Гордійчукмагістр, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ПОДАТКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ПІДВИЩЕННЯ В УКРАЇНІ

O. O. SheremetCandidate of Economical Science (PhD in Economics), Associate Professor of Finance Department, National University of Food Technologies, KyivYu. O. GordiichukMaster (MA), National University of Food Technologies, Kyiv

POTENTIAL TAX ENTERPRISES AND ITS IMPROVEMENT POSSIBILITIES IN UKRAINE

В статті розглянуто основні підходи до визначення поняття податкового потенціалу підприємства та проаналізовано основні фактори впливу на нього. Виділені основні напрями та рекомендації щодо підвищення податкового потенціалу підприємств України.

The article deals with the main approaches to the definition of the tax potential of the company and analyzes the main factors of influence on him. Were identified the basic directions and recommendations for improving tax potential of enterprises in Ukraine.

М. В. Колдовськийк. е. н., доцент кафедри інформаційних технологій та систем, Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України, м. Севастополь

УКРАЇНСЬКИЙ ФЕНОМЕН ПРОЦЕСУ ВІДМИВАННЯ ДОХОДІВ ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

M. V. KoldovskyiCandidate of Economic Sciences, Associate professor of Department Information technology and systems Sevastopol Institute Of Banking Ukrainian Academy Of Banking Of The National Bank Of Ukraine, Sebastopol city

UKRAINIAN PHENOMENON OF THE PROCESS OF MONEY LAUNDERING

У статті розглядаються основні особливості української економіку у розрізі проблеми легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

The article considers the main features of the Ukrainian economy in the context of the problem of legalization of incomes, received by criminal way.

І. І. Білоуск. е. н., доцент кафедри фінансів, Тернопільський національний економічний університет

ЗАРОБІТНА ПЛАТА – ОДИН З ІНСТРУМЕНТІВ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ

I. I. BilousCandidate of Economic Sciences, Associate Professor of Finance Ternopol National Economic University, Ternopol

WAGE AS ONE OF THE TOOLS FINANCIAL SUPPORT TO OVERCOME POVERTY

Охарактеризовано заробітну плату як основне джерело доходів населення та надано рекомендації щодо шляхів підвищення зарплати.

The characteristic of the salary as main source of incomes of the population. The recommendations about to ways of increase of the salary has been offered.

Т. В. Сакалошк. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, НТУУ «КПІ»О. Ю. Янчукмагістрант кафедри міжнародної економіки, НТУУ «КПІ»

МОДЕЛЬ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОЇ КОМПАНІЇ-КООПЕРАНТА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВАТ «ТУРБОАТОМ»

T. V. SakaloshPhD, Docent, Department of International Economics NTUU «KPI»O. Y. Ianchukmaster student, Department of International Economics NTUU «KPI»

THE MODEL OF CHOOSING THE BEST COMPANY TO COOPERATE TO INCREASE THE COMPETITEVESS OF JSC "TURBOATOM"

У статті запропоновано використовувати міжнародне виробниче співробітництво для підвищення конкурентоспроможності вітчизняних промислових підприємств. Запропоновано метод вибору компаній для співробітництва на основі зіставлення оцінок на прикладі українського підприємства енергетичного машинобудування ВАТ «Турбоатом».

The article suggests to use international industrial cooperation to increase the competitiveness of domestic industry. Suggested the method of selecting companies for cooperation based on comparison of estimates by the example of Ukrainian power machinery enterprise OJSC "Turboatom".

А. М. Дворецькийк. е. н., доцент кафедри соціальної економіки Чернігівського державного технологічного університету

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

А. DvoretskyyCandidate of associate professor of department of social economy Chernigiv State Technological University

METHODICAL GOING IS NEAR DETERMINATION OF SOCIO-ECONOMIC EFFICIENCY OF THE USE OF THE LANDED RESOURCES

У статті наведено результати теоретичних і практичних досліджень методичного підходу до визначення соціально-економічної ефективності використання земельних ресурсів.

To the article the results of theoretical and practical researches of the methodical going are driven near determination of socio-economic efficiency of the use of the landed resources.

О. І. Андруськ. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ

О. І. Аndrusк. е. s., associate professor of department of economy and enterprise, National technical university of Ukraine the "Kyiv polytechnic institute"

ANALYSIS OF PROBLEMS OF THE MODERN PRICING IN UKRAINE AND GROUND OF WAYS OF INCREASE OF HIS EFFICIENCY

Формування ціни в ринкових умовах орієнтує виробництво на інноваційний зміст, сприяє зниженню витрат, прискорює обіг виробничого капіталу, підвищує якість товарів і послуг, а також споживчий попит. В статті проаналізовано проблеми сучасного ціноутворення і окреслено шляхи підвищення його ефективності. Проведений аналіз сприятиме підвищенню ефективності сучасних методів та стратегій ціноутворення – невід’ємних чинників механізму господарської діяльності сучасного підприємства.

Forming of price in market conditions orients a production on innovative maintenance: assists the cost cutting, прискорює turnover of productive capital, improves quality, and also consumer demand commodities and services. In the article the problems of the modern pricing are analysed and the ways of increase of his efficiency are outlined. The conducted analysis will assist the increase of efficiency of modern methods and strategies of pricing - inalienable factors of effective mechanism of economic activity of modern enterprise.

О. П. Кавтишкандидат економічних наук, доцент кафедри економіки і підприємництва, НТУУ «Київський Політехнічний Інститут»Т. О. Коліснамагістр факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ «Київський Політехнічний Інститут»

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ПРИБУТКОВОСТІ

O. P. Kavtushcandidate of economic sciences, associate professor of department of economy and enterprise, NTUU «Kyiv Polytechnic Institute»T. O. Kolisnastudent, NTUU «Kyiv Polytechnic Institute»

ANALYSIS OF SMALL BUSINESSES AND WAYS TO IMPROVE THEIR PROFITABILITY

В статті проаналізовано основні показники діяльності та розвитку підприємств малого бізнесу та виявлені проблеми їх функціонування. Відповідно до цього запропоновані шляхи підвищення прибутковості малих підприємств.

The article analyzes main performance and the development of small businesses and some problems of their functioning. Under this proposed ways to improve the profitability of small businesses.

Н. І. Ведмідьк. е. н., доц., докторант Київського національного торговельно-економічного університету

ТРИВІМІРНА СТРУКТУРА СИСТЕМИ СЕРВІСНОГО УПРАВЛІННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНИМИ ТА ОЗДОРОВЧИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Nadiya VedmidPhD Associate Professor of the Kiev National Trade & Economic University Kiev, Ukraine

THREE-DIMENSIONAL STRUCTURE OF SERVICE MANAGEMENT HEALTH AND SPA RESORTS ENTERPRISES

У статті розглянуто особливості підходів до сутнісного та змістовного наповнення сервісного управління як об’єкта наукового пізнання. Враховуючи існуючі концепції управління, які є науковою платформою та дозволяють розкрити сутність процесу управління на підприємствах, розроблено концептуальну структуру системи сервісного управління.

The article considers the approaches to the essential features and substantial substance of service management as an object of scientific knowledge. Considering the concept of management that is a scientific platform and allow to reveal the essence the management of in enterprises, developed a conceptual framework of service management.

Л. Є. Момотюккандидат економічних наук, доцент декан фінансового факультету Національної академії статистики, обліку та аудиту, м. Київ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ТА ПРАКТИКА СКЛАДАННЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ

Lyudmila MomotyukPhD Economics, Dean of Financial Faculty, National Academy of Statistics, Accounting and Auditing, Kyiv

METHODOLOGY AND PRACTICE OF DRAFTING BALANCE OF PAYMENTS

Визначено сутність та значення платіжного балансу для економіки держави. Проаналізовано структуру платіжного балансу України. Запропоновано модель забезпечення рівноваги платіжного балансу з метою забезпечення економічного зростання.

The paper considers essence and value of balance of payments for economy of the state. The structure of balance of payments in Ukraine are analysed. The model equilibrium of balance of payments are offered with the purpose of economy growing.

С. М. Ганзюкк. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ SWOT – АНАЛІЗУ

S. M. GanzyukPh.D., Associate Professor of Finance and credit Dneprodzerzhinskу State Technical University, Dneprodzerzhinsk

DETERMINATION OF FACTORS INFLUENCING THE FORMATION OF INNOVATIVE CLIMATE IN UKRAINE ON THE BASIS OF SWOT – ANALYSIS

В статті досліджено інноваційний клімат України на сучасному етапі та визначено фактори впливу зовнішнього та внутрішнього середовищ на його формування із застосуванням SWOT – аналізу; виділено заходи держави щодо підвищення інноваційної активності в країні.

In the article explores innovative climate in Ukraine at present and the factors of the external and internal environment of its formation using SWOT - analysis, identified measures to improve the state of innovation activity in the country.

Д. В. Олексічк. е. н., старший викладач кафедри теоретичної і прикладної економіки, ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми

ЕВОЛЮЦІЯ І ПРОБЛЕМИ РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ ІННОВАЦІЙ В УМОВАХ ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

D. V. OleksichPh.D., senior lecturer, department of theoretical and applied economy, SHEI “Ukrainian academy of banking of the National bank of Ukraine”, Sumy

EVOLUTION AND CHALLENGES OF UNDERSTANDING THE ESSENCE OF THE INNOVATION IN THE DETERMINATION OF UKRAINIAN ECONOMIC COMPETITVNESS

У статті розглянуто проблему еволюції розуміння сутності інновацій в умовах визначення конкурентоспроможності української економіки. Досліджено основні підходи до визначення сутності інновацій та їх еволюцію під впливом різних чинників. Визначено засади взаємодії основних економічних категорій в сфері інноваційної економіки.

The article considers the problem of understanding of the evolution of innovation in determining the competitiveness of the Ukrainian economy. The basic approaches to defining the essence of innovation and evolution under the influence of various factors are examined. The basic economic principles of interaction categories in the field of innovation economy is defined.

В. А. Москаленкок. е. н., доцент кафедри соціальної економіки, Чернігівський державний технологічний университет , м. Чернігів

ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В ПІДПРИЄМСТВАХ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

V. A. MoskalenkoCandidate of Economical Science (PhD in Economics), Associate Professor of social economy Department, Chernigiv State Technological University, Chernigiv

IMPLEMENTATION OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

В статті розглянуто основні етапи та методи впровадження управлінського обліку в систему бухгалтерського обліку сільськогосподарських підприємств, висвітлено проблеми та шляхи їх подолання.

The paper considers the main stages and methods of implementation of management accounting in the accounting farms highlights the challenges and ways to overcome them.

Л. В. Черничукк. е. н., доц., Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

ПЕРЕВАГИ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

L. ChernychukPh. D., Assoc., Bukovina State Finance and Economics University of Chernivtsi

ADVANTAGES OF INTERNAL CONTROL IN AN ECONOMIC CRISIS

Актуалізовані основні проблеми системи внутрішнього контролю. Науково обґрунтовано роль внутрішнього контролю в діяльності підприємств за умов економічної кризи. Окреслені пропозиції щодо підвищення його ефективності і вирішення існуючих проблем.

The basic problems of the internal checking system aktualizuyut'sya. Scientifically grounded role of internal control in activity of enterprises in the conditions of economic crisis in Ukraine. Outlined suggestions in relation to the increase of his efficiency decision of existent problems.

Н. В. Бугаск. е. н, доцент кафедри фінансів Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая, м. КиївК. В. Палькевичстудентка Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая, м. Київ

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

N. Bugask. e. n, assistant professor of finance but of the International Science and Technical University named after academician Yuriya Bugaya, KievK. Palkevichstudent International Science and Technical University named after academician Yuriya Bugaya, Kiev

THE MAIN FUNCTIONS AND TASKS PENSION FUND AND ENSURE THE FINANCIAL SYSTEM OF UKRAINE

У статті розглянуто функції та завдання діяльності Пенсійного фонду як основного елементу державного фінансового механізму щодо забезпечення соціального захисту громадян. Розкрито сутність управлінської та організаційної структури Пенсійного фонду, окреслено напрями розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні.

Considered in the article s functions and tasks of the Pension Fund as a key part of the state financial mechanism to ensure social protection of citizens. The essence of management and organizational structure of the Pension Fund, the possible ways of development of pension system in Ukraine.

В статье рассмотрены функции и задачи деятельности Пенсионного фонда как основного элемента государственного финансового механизма обеспечения социальной защиты граждан. Раскрыта сущность управленческой и организационной структуры Пенсионного фонда, намечены возможные пути развития пенсионного обеспечения в Украине.

І. В. Грицюкк. е. н., доцент кафедри грошового обігу та кредиту, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м.Чернівці

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

I. V. HrytsyukPh.D., assistant professor of monetary and creditBukovina State Finance and Economics University, Chernivtsi

FINANCIAL AND ECONOMIC ASPECTS OF EXTERNAL BALANCE AND ITS IMPACT ON ECONOMIC GROWTH

У статті розглядаються питання економічного зростання через призму зовнішньоекономічної рівноваги та збалансованості платіжного балансу, проаналізовано структуру платіжного балансу, окреслено фінансові методи та інструменти впливу на зовнішню рівновагу економічної діяльності держави.

The article deals with the economic growth in the light of external balance and balance of payments, analyzed the structure of the balance of payments, outlines financial techniques and instruments of influence on foreign economic balance of the state.

Г. В. Костюкк. е. н., доцент кафедри менеджменту, Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, м. Київ О. В. Петрашмагістр, Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, м. Київ

СТРАТЕГІЧНІ АЛЬТЕРНАТИВИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

G. KostiukPh.D., assistant professor of Management International Science and Technical University named after Academician Yuri Bugay, KyivО. Petrashmagister, International Science and Technical University named after Academician Yuri Bugay, Kyiv

STRATEGIC ALTERNATIVES OF ENTERPRISE

В статті розглянуто процес оцінки та вибору стратегічних зон господарювання, етапи розробки стратегій.

The article deals with the process for evaluating and selecting strategic areas of management, stages of development strategies.

Д. М. Котенокк. е. н., доцент, докторант ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА У СИСТЕМІ МОНІТОРИНГУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ МІСТА

D. M. KotenokPh. D., associate professor, Ph. D. SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

RATING SCORE IN THE MONITORING SYSTEM OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT PROCESSES OF CITY

У статті досліджено структурні особливості системи моніторингу розвитку міста. Обґрунтовано доцільність включення до його структурних елементів різноманітних рейтингових оцінок. Проведено групування рейтингових оцінок, що можуть бути використані при оцінці рівня розвитку міста та ефективності використання його економічного потенціалу. Здійснено апробацію рейтингової складової системи моніторингу на прикладі міста Києва.

This article explores the structural features of the monitoring system of the city. The necessity of the inclusion of its structural elements of different rating. A grouping of ratings that can be used to assess the level of development and effective use of its economic potential. The approbation rating component monitoring system as an example of Kyiv.

Ю. В. Біляккандидат економічних наук ст. викладач кафедри менеджменту ім. Й. Завадського, НУБіП

СПЕЦИФІКА КОРПОРАТИВНОГО РЕЙДЕРСТВА ЯК ПРОЦЕС ОТРИМАННЯ ЮРИДИЧНОГО ТА ФІЗИЧНОГО КОНТРОЛЮ НАД МАЙНОМ, БІЗНЕСОМ ПРОТИ ВОЛІ ВЛАСНИКА ПІДПРИЄМСТВА

Y. BiliakPhD, Senior Lecturer Department of Management NUBiP

SPECIFICITY CORPORATE RAIDERS HOW THE PROCESS OF GETTING LEGAL AND PHYSICAL CONTROL OVER PROPERTY, BUSINESS AGAINST THE WISHES OF BUSINESS OWNERS

Досліджені основні передумови виникнення рейдерських захоплень. Виявлено, що рейдерство це - неправомірне заволодіння корпоративним управлінням юридичною особою, яке має на увазі процес захоплення корпорацій, головною метою якого є перерозподіл часток у статутному капіталі товариства шляхом блокування діяльності товариства.
Проаналізовані деякі з найпоширеніших методів рейдерських захоплень, серед яких є незаконна скупка акцій товариства, придбання активів товариства незаконними шляхами, незаконна зміна керівника виконавчого органу господарського товариства на підставі рішення суду, банкрутство.

Studied basic reasons raider grabs. Revealed that the raid is - unlawful seizure corporate governance legal entity, which implies the process of capturing corporations whose main goal is the redistribution of shares in the charter capital by blocking the activity of the company. Analyzed some of the most common methods raider hobbies, among which is the illegal buying of shares, acquisition of corporate assets illegally, illegal change of the head of the executive body of business entity by a court, bankruptcy.

В. М. ПилявецьВінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету

БЕЗПЕКА ОЛІЄЖИРОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ОЛІЄЖИРОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Viktor PyliavetsVinnytsia Institute of Economics of Ternopil National Economic University

OIL AND FAT PRODUCTS SAFETY AS THE MAIN COMPONENT OF THE COMPETITIVENESS PROVIDING OF OIL AND FAT PRODUCTS

В статті розглядаються основні проблеми якості продукції олієжирових підприємств, пропонуються модель механізму проведення експертизи олієжирової продукції.

The main quality problems of oil and fat companies’ production are regarded, a model of the mechanism of the oil and fat products examination is offered.

С. В. Гринчукнауковий співробітник відділу податково-бюджетної політики Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки»

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЗЕМЕЛЬНО-ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

S. V. Grynchukresearch Fellow of the fiscal policy of the National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economics"

FOREIGN EXPERIENCE OF THE SYSTEM OF LAND MORTGAGE LENDING AND THE POSSIBILITY OF ITS APPLICATION IN UKRAINE

У даній статті досліджено особливості функціонування системи земельно-іпотечного кредитування в іноземних країнах. Оцінено можливість застосування зарубіжного досвіду для розвитку іпотечних відносин в сільському господарстві України.

This paper investigates the features of the system of land mortgage lending in foreign countries. Reviewed possibility of international experience to develop mortgage relations in agriculture in Ukraine.

Ю. М. Савіноваасистент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, ДВНЗ «Українська академія банківської справи національного банку України», м. Суми

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ ЯК ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА

Y. Savinovaassistant, State higher educational establishment «Ukrainian Academy of Banking», Sumy

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL MARKET OF UKRAINE AS THE BASE OF FUNCTIONING OF FINANCIAL INTERMEDIATION

Статтю присвячено особливостям функціонування фінансового ринку України, розгляду його структуроформуючих елементів. Розглянуто структуру фінансового ринку за різними ознаками поділу фінансового ринку, а також проаналізовано використовуваний на фінансовому ринку інструментарій.

The article devoted to the features of functioning of the financial market of Ukraine consider it strukturoformuyuchyh items. The structure of financial markets on various grounds of separation of financial markets, and analyzes used in the financial market tools.

А. А. Корнієнкоасистент кафедри міжнародної економіки, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка, м. ПолтаваО. І. Маликстудентка напряму підготовки «міжнародна економіка», Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка, м. Полтава

ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ДО УКРАЇНИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

А. А. Korniienkoassistant lecturer at the department of international economies at Poltava National Technical Yuriy Kondratyuk University, PoltavaA. І. Malikstudent of specialty «International Economics» at Poltava National Technical Yuriy Kondratyuk University, Poltava

THE PECULIARITIES OF ATTRACTING FOREIGN DIRECT INVESTMENTS INTO UKRAINE IN THE CONDITIONS OF FORMATION GLOBAL ECONOMIC SPACE

У статті проаналізовано сучасні тенденції та особливості залучення прямих іноземних інвестицій в Україну, обґрунтована необхідність їх залучення в сучасних умовах, досліджено головні проблеми надходження іноземних інвестицій та запропоновано основні шляхи їх вирішення.

The current trends and peculiarities of attracting foreign direct investments into Ukraine are analyzed in the article, the necessity of their involvement in the modern conditions is justified, the main problems of attracting foreign investments are investigated and suggests the main solutions of this problems.

К. О. Лисенкоасистент кафедри менеджменту Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка

ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗМІРІВ ФЕРМЕРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В РОСЛИННИЦТВІ

Kateryna O. Lysenkoassistant, Chair of Management of Luhansk Taras Shevchenko National University

OPTIMIZATION OF FARM ENTERPRISES SIZE IN CROP PRODUCTION

К. О. Лысенкоасистент кафедры менеджмента Луганского национального университета им. Тараса Шевченка

ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗМЕРОВ ФЕРМЕРСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ

У статті проаналізовано методичні підходи до вирішення проблем оптимізації розмірів фермерських господарств в Україні. Показано, що оптимальність у світовій практиці досягається шляхом гармонічної взаємодії фермерських господарств з організаційно-технічною інфраструктурою, що надає їм послуги з технічного та торговельного обслуговування тощо. Наведено методику оптимізації розмірів фермерських господарств і визначено, що стратегія є важливим чинником ефективності їх функціонування та включає в себе кооперативне використання або закупівлю техніки.

The article analyzed the methodological approaches to solving optimization problems of farms sizes in Ukraine. It is shown that the optimality in the world is achieved through the harmonious interaction of farmers with the organizational and technical infrastructure that provides services to them on technical and commercial services, and so on. It is given the method of optimizing the size of farms and determined that the strategy is an important factor in the effectiveness and includes the cooperative use or purchase of equipment.

В статье проанализированы методические подходы к решению проблем оптимизации размеров фермерских хозяйств в Украине. Показано, что оптимальность в мировой практике достигается путем гармоничного взаимодействия фермерских хозяйств с организационно-технической инфраструктурой, которая предоставляет им услуги по техническому и торговому обслуживанию и т.д. Приведена методика оптимизации размеров фермерских хозяйств и определено, что стратегия является важным фактором эффективности их функционирования и включает в себя кооперативное использование или закупку техники.

Т. О. Попковааспірант Інституту економіки промисловості Національної академії наук України, м. Донецьк

ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

T. PopkovaPhD student of Industrial economics institute National academy of sciences of Ukraine, Donetsk

DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE IN QUALITY MANAGEMENT

У статті досліджено вітчизняний та зарубіжний досвід розвитку систем управління якістю продукції. Обґрунтовано необхідність його використання при розробці та впровадженні систем управління якістю на підприємствах житлово-комунального господарства України.

The article examines national and international experience in the development of quality management. The necessity of its use in the development and implementation of quality management systems in enterprises of housing and communal services of Ukraine is justified.

О. М. Павловаасистент кафедри фінансів підприємств та банківської справи, Дніпропетровська державна фінансова академія, м. Дніпропетровськ

СУЧАСНИЙ СТАН ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

O. Pavlovaassistant of department of finances of enterprises and banking Dnepropetrovsk state financial academy, Dnipropetrovsk

MODERN CURRENCY MARKET CONDITION IN UKRAINE AND PROBLEMS OF HIS FUNCTIONING

Досліджено особливості функціонування валютного ринку України та проаналізовано його динаміку з урахуванням впливу зовнішнього середовища. Проаналізовано наслідки кризи в Україні. Виявлено недоліки його функціонування в Україні. Розглянуті основні тенденції національного валютного ринку України. Автором викладено пропозиції щодо врегулювання валютного ринку.

The features of functioning of currency market of Ukraine are investigational and his dynamics is analysed taking into account influence of environment. The consequences of crisis are analysed in Ukraine. The lacks of his functioning are educed in Ukraine. Considered basic national currency market of Ukraine tendencies. An author is expound suggestions in relation to the settlement of currency market.

О. Л. Борщаспірант, Львівська державна фінансова академія, м. Львів

ТЕОРЇІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПРИКОРДОННІ ТЕРИТОРІЇ

O. L. BorshchPostgraduate student, Lviv State Financial Academy, Lviv

THEORIES OF INVESTMENTS ON THE BORDERLINE TERRITORIES

У cтатті розглянуто наукові підходи до залучення іноземних інвестицій на прикордонні території. Опрацьовано та класифіковано класичні та новітні теорії, що поєднують інвестиції та розвиток територій. Підсумовано розробки вітчизняних та зарубіжних вчених щодо функціонування інвестицій на прикордонних територіях.

The present article considers scientific methods of foreign investments on the borderline territories. It reviews and classifies classical and modern theories that combine investments and territorial development. Developments of Ukrainian and foreign scientists in the domain of the investments on the borderline territories have been summed up.

А. М. Шаповаловаспирант, Классический приватный университет, г. Запорожье

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

A. M. ShapovalovGraduate Student, Classical Private University, Zaporozhye

EVALUATING THE PERFORMANCE OF THE INTEGRATED STEEL PLANT LOGISTICS SYSTEM

В статье рассматривается оценка эффективности функционирования интегрированной логистической системы предприятия, предложен нематериальный вид оценки и разработан организационно-экономический механизм оценивания.

The article deals with evaluating the performance of an integrated logistics enterprise, proposed an intangible type of assessment and develop an organizational-economic mechanism of evaluation.

Г. В. Іванченкоаспірант Львівської комерційної академії, м. Львів

РОЗРОБКА КЛАСТЕРНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

G. V. IvanchenkoPostgraduate student Lviv Academy of Commerce, Lviv

DEVELOPMENT OF THE CLUSTER MODEL OF REGIONAL DEVELOPMENT: A METHODOLOGICAL APPROACH

В статті визначені переваги і недоліки кластеризації, визначено роль держави у формування кластера. Наводяться основні передумови створення регіонального інноваційного кластера та наслідки створення даного виду мережевого об’єднання. Автор пропонує концепцію 7К, як основу кластера, визначає основні структурні елементи інноваційного кластера.

The article deals with finding the advantages and disadvantages of clustering,and the role of the state in cluster formation. The article describes the basic preconditions for the creation of regional innovation clusters and the consequences of this type of network svorennya association. The author suggests the concept of 7K as a root of cluster, defines the basic structural elements of the innovation cluster.

Т. Л. Шестаковськааспірант, Чернігівський державний інститут економіки і управління

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

T. L. Shestakovskаgraduate student, Chernihiv State Institute of Economics and Management

THE EVALUATING METHODS OF THE INSTITUTIONS EFFECTIVENESS OF THE SECONDARY EDUCATION

В статті висвітлена методика оцінки ефективності функціонування закладів загальної середньої освіти та обґрунтована необхідність її застосування. Розглянуті основні показники, які можна розрахувати в рамках даного дослідження.

The evaluating methods of the institutions effectiveness of the secondary education is investigated in the article and the necessity of its use. The basic indicators that can be calculated in this study are determined.

І. В. Аніськінамагістр, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ПІДПРИЄМСТВО ЯК КЛІЄНТ-ОРІЄНТОВАНА СИСТЕМА

I. Aniskina Master, Kyiv National Economic University n. a. V. Hetman, Kyiv

ENTERPRISE AS THE CLIENT-ORIENTED SYSTEM

Визначено поняття клієнт-орієнтованості, суб’єкт та об’єкт клієнт-орієнтованого управління, ступінь зв’язку між ними у рамках розгляду підприємства як клієнт-орієнтованої системи за сучасних умов господарювання. Розглянуто особливості впровадження клієнт-орієнтованого управління підприємством на прикладі використання моделі Мак-Кінсі «7С». Описано типові проблеми, з якими зіштовхується підприємство на шляху впровадження клієнт-орієнтованості у своїй діяльності та переваги використання даного підходу.

The client-oriented conception, its subject and object, the extent of the connection between them in the context of the enterprise as the client-oriented system in the present-day economic environment are defined. The features of the client-oriented management implementation based on the example of the McKinsey 7S framework is presented. The typical problems for the enterprise on the way of implementation of the client-oriented concept are described. The advantages of the implementation of this approach are developed.

Ю. В. Рудковськамагістр кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

НАЯВНІСТЬ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ СТАБІЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ З КОНТРАГЕНТАМИ

U. Rudkovs’kamagister department of economics and entrepreneurship, National technical university of Ukraine «Kyiv polytechnic institute», Kyiv

AVAILABILITY OF ACCOUNTS RECEIVABLE AS A FACTOR IN FORMING STABLE CONTACTS WITH COUNTERAGENTS

У статті розкрито основні положення сутності поняття «дебіторська заборгованість». Проаналізовано основні аспекти розробки кредитної політики щодо контрагентів підприємства на основі формування системи знижок. Надано рекомендації щодо вирішення проблем розробки ефективної кредитної політики підприємства.

The article deals with main provisions of the the essence of the concept of "accounts receivable". It was analyzed the main concepts of the development of the credit politic for contractors based on the discount system. Recommendations in this article provided to solving the problem of developing an effective credit policy of the company.

В. В. Паппдоктор ек. наук, професор кафедри обліку і фінансів Мукачівського державного університетуТ. В. Марковастудент-магістрант, Мукачівський державний університет

РОЛЬ ПОДАТКОВИХ РЕФОРМ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

V. V. PappDoctor of Economic Sciences, Professor of Accounting and Finance Mukachevo State UniversityT. V. Markovastudent-master Mukachevo State University

ROLE OF TAX REFORMS IN THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT UKRAINE

Стаття присвячена аналізу податкових реформ, які проводяться в Україні, а також основних проблем у реформуванні податкової системи. Обґрунтовано основні важелі у регулюванні податкової системи. Визначено пріоритетні напрямки розвитку податкового законодавства в умовах трансформаційних економічних процесів.

The article is devoted to the analyzes tax reforms carried out in Ukraine, as well as major issues in tax reform. The basic instruments to regulate the tax system. The priority areas of tax law in the transformation of economic processes.

О. О. Охріменкодоктор економ. наук, доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. КиївД. Д. Сільвестровастудентка, факультет менеджменту та маркетингу, кафедра міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ У СИСТЕМІ СВІТОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

O. O. Ohrimenkodoctor of economic sciences, professor, deputy head of the department of educational and organizational work of the Faculty of Management and Marketing, chair of International economy, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", KievD. D. SilvestrovaStudent, management and marketing department, chair of international economy, National technique university of Ukraine «Kyiv polytechnic institute»

TRANSNATIONAL CORPORATIONS IN THE SYSTEM OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

В статті розглянуто основні причини виникнення транснаціональних корпорацій під впливом інтеграційних та глобалізаційних процесів світової економіки. Проведено аналіз діяльності найбільших транснаціональних корпорацій та встановлено фактори їх успіху. Визначено переваги та недоліки прямого іноземного інвестування ТНК, як основної форми розширення їх діяльності. Розглянуто динаміку галузевого та регіонального руху ПІІ транснаціональних корпорацій. Запропоновано заходи щодо залучення інвестицій ТНК в Україну.

In the paper was considered the main causes of transnational corporations under the influence of integration and globalization of the world economy. The analysis of the largest multinational corporations and established factors of their success. The advantages and disadvantages of foreign direct investment TNC as the main form of the expansion of their activities. We consider the dynamics of sectoral and regional traffic FDI multinationals. The measures to attract TNC investment in Ukraine.

А. Г. Бондарстудент 4-го курсу економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

СТРАХУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

A. G. Bondar4th year student, school of economics, Kyiv national Taras Shevchenko university

LAND TRANSPORT INSURANCE: СURRENT STATE, PROBLEMS AND DEVELOPMENT TRENDS IN UKRAINE

Стаття присвячена аналізу динаміки та виявленню основних тенденцій функціонування ринку страхування наземного транспорту України. В статті розкрито основні проблеми, які характерно для даного виду страхування, та визначено основні шляхи їх подолання.

The article deals with analysis of dynamics and identifies the basic trends of land transport insurance functioning in Ukraine. The article reveals basic problems, which are typical for such type of insurance, and defines the main ways of overcoming them.

О. Д. Рожкок. е. н, доцент кафедри фінансів і кредиту, економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. КиївА. С. Слобоженюкстудентка, IV курс, економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

СВІТОВИЙ ДОСВІД ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ ЯК СУЧАСНОЇ ФОРМИ ІНВЕСТУВАННЯ

O. D. RozhkoPhD, associate professor, department of finance and credit, economics faculty, Taras Shevchenko National University of KyivA. S. Slobozheniukstudent, IV course, faculty of economics, Taras Shevchenko National University of Kyiv

WORLD EXPERIENCE OF THE VENTURE FINANCING AS A MODERN FORM OF INVESTMENT

Досліджено основні тенденції розвитку ринку венчурного капіталу в США, Європі та Україні, зроблено висновки щодо відповідності розвитку українського венчурного інвестування загальносвітовим тенденціям та надано рекомендації щодо стимулювання розвитку венчурного фінансування в Україні.

The basic trends in the US, European and Ukrainian venture capital markets were analyzed, conclusions regarding the conformity of Ukrainian venture financing to the global trends were made and recommendations how to encourage the development of venture financing in Ukraine were provided.

І. Ю. Захарчукстудентка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. Yu. ZaharchukStudent, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kiev

EXPORT POTENTIAL OF MACHINE – BUILDING ENTERPRISES

Розглянуто сутність категорії «експортний потенціал», досліджено чинники формування експортного потенціалу машинобудівних підприємств, проаналізовано стан підприємств галузі машинобудування, запропоновані методи стимулювання експортної діяльності машинобудівних підприємств.

The essence of the category "export potential", examines the factors shaping the export potential of machine-building enterprises, analyzed enterprise engineering, the methods to stimulate the export of machine-building enterprises.

О. В. Ігошеваст. гр. УС-81м, Національний технічний університет України «Київський Політехнічний університет», м. Київ

ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ ТА МЕХАНІЗМ ЇХ ДОПУСКУ

O. V. Igoshevastudent of group US-81m, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic University", Kyiv

FOREIGN INVESTMENT IN THE BANKING SECTOR OF UKRAINE AND THE MECHANISM OF THEIR ADMISSION

У статті досліджено тенденції залучення іноземного банківського капіталу в Україну, розглянуто міжнародні угоди злиття та поглинання банківських установ в Україні за 2007-2011 роки, розрахований загальний банківський ризик для вибіркових банків та представлена схема допуску іноземних банків у вітчизняний банківський сектор.

The article examines trends involving foreign banking capital in Ukraine, reviewes international mergers and acquisitions of banks in Ukraine in 2007-2011, general banking risks for some banks is intended and the scheme of the admission of foreign banks in the domestic banking sector is presented.

А. А. Струневичстудент V курсу кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

ДО ПИТАННЯ ФІНАНСОВО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

A. A. Strunevychstudent of International Economics National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute»

TO THE ISSUES OF FINANCE SUPPORT OF INNOVATION ACTIVITY BY INDUSTRIAL ENTERPRISE

Визначено структуру джерел фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств України, обґрунтовано заходи стимулювання залучення коштів фінансових установ для активізації інноваційної діяльності промислових підприємств, здійснено пр?гн?з впливу запр?п?н?ваних зах?дів на ?бсяги вир?бництва пр?дукції промислового підприємства.

It was determined the structure of sources of financing of innovative activity of industrial enterprises in Ukraine. It was justified incentives of financial institutions to raise funds to enhance the innovation industry. It was made a forecast of an impact on production output of industrial enterprises according to measures which have been mentioned before.

М. Л. Цюп’якстудент, факультет менеджменту та маркетингу, кафедра міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

УКРАЇНА ТА МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ РИНОК: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

M. L. Tsupiakstudent, management and marketing department, chair of international economy, National technique university of Ukraine «Kyiv Polytechnic Univercity», Kyiv

UKRAINE AND INTERNATIONAL MONEY-MARKET: PROBLEMS AND PROSPECTS

В статті розглянуто основні проблеми України на міжнародному валютному ринку. Визначено чинники, що спричинили конкретні проблеми та запропоновано певні заходи для покращення ситуації в даному питанні. Проведено аналіз обраних показників національного валютного ринку. Було зазначено зв’язок міжнародного, національного валютного ринків та світового і національного господарств. Було вияснено, що ці два складних механізми взаємозалежні та в певній мірі доповнюють один одного. На основі проведеного дослідження визначено можливі перспективи України на міжнародному валютному ринку.

In the paper was considered the main problems of Ukraine in the international currency market. Were determined factors that led to specific problems and proposed some measures to improve the situation in this regard. An analysis of selected indicators of national exchange market was done. Relationship between international, national currency market and global markets and national economies. It was found that these two mechanisms of complex and interdependent to some extent complementary. On this study was determined the possible prospects of Ukraine in the international currency market.

Є. В. Афанасьєвдоктор економічних наук, професор, професор кафедри інноваційного менеджменту та управління бізнес-процесами, Криворізький національний університет, м. Кривий РігВ. Я. Нусіновдоктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, завідувач кафедри обліку, аудиту і фінансового аналізу, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ БАЗИ УКРАЇНИ

Ye. V. AfanasievDoctor of Economics, Professor of Management, Professor of Innovation Management and Business Process Management Department, Kryvyi Rih National University, Kryvyi RihV. Ya. NusinovDoctor of Economics, Professor, member of the Academy of Economic Sciences of Ukraine, Head of the Department of Accounting, Auditing and Financial Analysis Rig National University, Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih

MINING AND METALS PRODUCTION COMPLEX STRATEGIC DIRECTIONS OF IMPLEMENTING TASKS OF NATIONAL PROGRAM OF MINERAL RESOURCES OF UKRAINE

Висвітлено і проаналізовано сучасні проблеми функціонування гірничо-металургійного комплексу України за умов невизначеності й конфліктності ринку металопродукції. Надано узагальнену класифікацію напрямків стратегії і тактики розвитку підприємств гірничо-металургійного комплексу, спрямованих на раціональне використання мінерально-сировинної бази України.

Deals with analyzing of the current problems in the functioning of mining and metallurgical complex of Ukraine under conditions of uncertainty and conflict of the steel market. Generalized classification of areas of strategy and tactics of the mining and metallurgical complex is provided, which is aimed at the rational use of mineral resources of Ukraine.

Н. П. Барідак. е. н, докторант, доцент кафедри банківської справи, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ГРОШОВА ПРОПОЗИЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

N. BaridaPhD in Economic Sciences, Associate Professor, PhD of Department of banking, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kiev

CASH OFFER AND ITS IMPACT ON SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT

У статті досліджено механізм впливу грошової пропозиції на макроекономічні показники, що визначають соціально-економічний розвиток країни. Визначено сутність грошової пропозиції та основні чинники, що на неї впливають. Обґрунтовано механізм грошово-кредитної мультиплікації та його вплив на реальний сектор економіки країни.

The article studies the mechanism of the effect of money supply on macroeconomic indicators that determine the socio-economic development. The essence of money supply and the main factors that affect it. The mechanism of the monetary multiplier and its impact on the real economy.

С. В. Шевчукк. е. н., науковий співробітник НДІ фінансового права

СПРОЩЕННЯ СИСТЕМИ СПЛАТИ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ ЯК НОВИЙ ВЕКТОР ДІАЛОГУ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ З ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

S. V. Shevchukсandidute of economic science, researcher of Researching center of Financial Law

SIMPLIFICATION OF TAXES AND FEES SYSTEM AS A NEW VECTOR OF TAX AUTHORITIES DIALOGUE WITH TAX PAYERS

У статті проведено аналіз наявної системи сплати податків та зборів до бюджету. Визначено пріоритетний характер спрощення та модернізації існуючої моделі сплати податкових платежів. Розкрито передумови покращання ділової активності та формування паритетних стосунків між платниками податків і податковими органами.

The article analyzes the existing taxes and fees in the budget. Definitely priority to simplify and modernize existing models pay taxes. Exposed conditions improve business activities and establishing equal conditions between taxpayers and tax authorities.

І. Р. Гавришківк. е. н., доцент кафедри міжнародних фінансів Тернопільського національного економічного університету

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА СТАН ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ КРАЇНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ

I. GavryshkivPhD, assistant professor of international finance Ternopil National Economic University

FACTORS OF INFLUENCE OF STATE BALANCE AND PECULIARITIES OF ITS REGULATIONS

У статті визначено фактори, що впливають на рівновагу платіжного балансу, охарактеризовано його стан в Україні та запропоновано методи за рахунок, яких можна мінімізувати його дефіцит.

The article outlines the factors that affect the balance of payments, described his situation in Ukraine and methods by which you can minimize its deficit.

С. О. Кобернюкстарший викладач кафедри маркетингу Дніпропетровського державного аграрного університету, м. Дніпропетровськ

ТЕНДЕНЦІЇ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ СВИНАРСТВА В УКРАЇНІ

S. Kobernyukteacher of the Dnipropetrovsk state agrarian university

MARKET OF PRODUCTS OF THE PIG BREEDING TENDENCIES ARE IN UKRAINE

Проведено аналіз основних складових ринку продукції свинарства в Україні. Визначено причини циклічного розвитку ринкової кон’юнктури. Розглянуто перспективи вітчизняного свинарства в національному та глобальному вимірах.

The analysis of basic constituents of market of products of the pig breeding is conducted in Ukraine. Certainly reasons of cyclic development of the market state of affairs. The prospects of the domestic pig breeding are considered in the national and global measurings.

А. А. Кимкандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и маркетинга, Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «ХАИ», г. Харьков

КИТАЙСКАЯ МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

A. А. KimPhD, associated professor department of economy and marketing National Aerospace University named N. E. Zhukovsky “KHAI”, Kharkiv

CHINESE MODEL IMPLEMENTATION OF SOCIAL JUSTICE INCOME DISTRIBUTION SYSTEM: INSTITUTIONAL ASPECTS

Рассмотрены проблемы реализации системы социальной справедливости распределения доходов, проанализирована китайская модель реализации системы социальной справедливости и ее институциональный аспект. Проанализированы основные показатели, характеризующие распределение доходов в Китае. Выявлена зависимость между неэквивалентностью распределения доходов и экономическим ростом, проанализированы институциональные основы зависимости между неэквивалентностью и экономическим ростом в Китае.

The problems of implementing a system of social justice income distribution is analyzed the implementation of the Chinese model of social justice and its institutional dimension. The main indicators of income distribution in China are analyzed. A relationship between the nonequivalence of income distribution and economic growth, analyzed the relationship between the institutional framework and the nonequivalence of economic growth in China.

І. А. АбрамовичДніпропетровський державний аграрний університет

СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

I. Abramovichteacher of the Dnipropetrovsk state agrarian university

STRATEGIC SALES MANAGEMENT CONTROL FRAMEWORK

У статті досліджено наукову думку щодо визначення стратегії підприємства. Систематизовано етапи планування їх збутової діяльності.

The article examines the scientific opinion on the definition of business strategy. Systematized planning stages of their marketing activities.

Є. Б. Гєллєрздобувач, Донецький національний університет

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ БЮДЖЕТУ ПІДПРИЄМСТВА

E. Gellerbread-winner Donetsk national university

BASIC PRINCIPLES OF FORMING MODEL’S FUNCTIONAL OF BUDGET OF ENTERPRISE

В статті проводиться функціональний аналіз бюджетування провідних європейських країн та України. На основі проведеного аналізу визначаються основні принципи формування бюджетної політики, та на їх основі - принципи формування бюджету підприємства. Дані принципи обґрунтовуються як системотворчі елементи функціональної моделі.

The functional analysis of budgeting of the leading European countries and Ukraine is conducted in the article. On the basis of the conducted analysis basic principles of forming of fiscal policy are determined, and on their basis are principles of forming of budget of enterprise. These principles are grounded as systems elements of functional model.

В статье проводится функциональный анализ бюджетирования ведущих европейских стран и Украины. На основе проведенного анализа определяются основные принципы формирования бюджетной политики, и на их основе - принципы формирования бюджета предприятия. Данные принципы обосновываются как системные элементы функциональной модели.

Т. В. Мазанаст. викладач, Дніпропетровський державний аграрний університетВ. П. Ткаченкок. е. н, доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

СТАН РОЗВИТКУ ТА ПРОБЛЕМИ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА

T. V. Mazanasensor teacher Dnipropetrovsk State Agrarian UniversityV. P. TkachenkoPhD, as. Professor Dnipropetrovsk State Agrarian University

LEVEL OF DEVELOPMENT AND ACTUAL ISSUES OF MILK CATTLE-BREEDING

Розглянуто стан та проблеми розвитку молочного скотарства в сучасних умовах. Визначено основні фактори впливу на економічну ефективність галузі.

Consisting and problems of development of the suckling cattle breeding is considered of modern terms. Certainly basic factors of influence on economic efficiency of industry. Actual issues of development of milk cattle-breeding are considered. Main factors of economic efficiency are determined.

М. Ю. Макаренкомагістр, студентка, НТУУ «КПІ», м. Київ

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ ІТАЛІЇ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

M. MakarenkoMA, Student, NTUU "KPI", Kyiv

COMPREHENSIVE ESTIMATION OF TRADE AND ECONOMIC RELATIONS BETWEEN UKRAINE AND REPUBLIC OF ITALY IN CASE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

В статті розкрито сутність торговельно-економічних зв’язків у контексті сталого розвитку. Визначено їх роль та значення у світовому розвитку. Сформовано концептуальні підходи до комплексної оцінки торговельно-економічного співробітництва між Україною та Республікою Італія. На основі здійсненої комплексної оцінки співробітництва між двома країнами сформульовані висновки та розроблені рекомендації щодо пріоритетних напрямів його розвитку.

The paper deals with issues of trade and economic ties in case of sustainable development. Its role and importance in the world development are defined. Conceptual approaches to integrated assessment of trade and economic cooperation between Ukraine and the Republic of Italy are formed. Formulated conclusions and recommendations for prior directions of its development are based on the comprehensive assessment of cooperation between the two countries.

Ю. В. Орловськад. е. н., професор, Придніпровська державна академія будівництва та архітектуриТ. Ю. Бойкостарший викладач кафедри фінансів, Західнодонбаський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В ПІДПРИЄМНИЦЬКОМУ КЛАСТЕРІ

Julia V. OrlovskayaDr.Econ.Sc, Prof., Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and ArchitectureTetyana Boikosenior teacher of department of finances Westdonbass Institute Inter-Regional Academy of Personnel Management

ADMINISTRATIVE ACTIVITY IS IN ENTERPRISE CLUSTER

У статті досліджені підходи різних вчених до поняття «управлінська діяльність», визначено набір факторів, які впливають на якість управлінської діяльності будь якого суб’єкта господарювання. Проведено порівняльний аналіз функціонування різних видів об’єднань, які засновані на принципах добровільного членства і існують на сучасному етапі в Україні з метою визначення особливості управлінської діяльності в них. Визначені принципові відмінності структури підприємницького кластеру, які виділяють його серед інших добровільних об’єднань і обґрунтовують окреслені особливості управлінської діяльності в такому кластерному об’єднанні.

The article examines different approaches to the concept of scientific "management activities", defined by a set of factors that affects the quality management activities whether any entity. A comparative analysis of the performance of different types of associations, which are based on the principles of voluntary membership, and there are at present in Ukraine in order to isolate the features of management activity in them. Identified fundamental differences entrepreneurial cluster structure , that distinguishes it from other voluntary associations and justify particular management activities outlined in this cluster association.

В статье исследованы подходы разных ученых к понятию «управленческая деятельность», определен набор факторов, влияющих на качество управленческой деятельности будь - какого субъекта хозяйствования. Проведен сравнительный анализ функционирования разных видов объединений, которые основаны на принципах добровольного членства и существуют на современном этапе в Украине с целью выделения особенностей управленческой деятельности в них. Определены принципиальные отличия структуры предпринимательского кластера, которые выделяют его среди других добровольных объединений и обосновывают очерченные особенности управленческой деятельности в таком кластерном объединении.

О. Ю. Чубуковад. е. н., проф., зав. кафедри Економічної кібернетики, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

МОДЕЛІ ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

O. U. ChubukovaDoctor of Economics, professor, head of the department of Eeconomic cybernetics, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

MODELS AND ACTUAL PROBLEMS OF REGIONAL DEVELOPMENT IN MODERN CONDITIONS

В статті представлено огляд моделей ринкового господарювання у прив’язці до регіонів України. Визначені прогалині питання, а саме – регулювання і управління регіонами на сучасному етапі економічного розвитку. Запропоновані концептуальні засади ефективного управління економічним розвитком регіонів в умовах становлення ринкового середовища. Визначені ролі екзо- і ендогенних факторів в цьому процесі.
 
This paper provides an overview of models of market economy in relation to the regions of Ukraine. It is defined gaps questions - namely, regulation and control regions at the present stage of economic development. It is suggested the conceptual foundations of effective management of regional economic development in the conditions of the market environment. It is defined as exogenous and endogenous factors in this process.

Н. В. Семенченкод. е. н., доц. Національного технічного університету України «КПІ»О. С. Морозаспірант Національного технічного університету України «КПІ»

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОСНОВНИХ ПЕРВИННИХ ПОКАЗНИКІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

N. V. SemenchenkoDoctor of Economics., docent, National Technical University of Ukraine “KPI”O. S. Morozpostgrad, National Technical University of Ukraine “KPI”

FORMATION THE SYSTEM OF MAJOR PRIMARY INDICATORS OF ENTERPRISE’S INNOVATIVE DEVELOPMENT

У роботі розглянуто підходи до визначення показників інноваційного розвитку підприємства. Авторами запропоновано комплексну систему первинних показників для оцінювання рівня інноваційного розвитку промислового підприємства у розрізі його складових частин. Визначено, що серед наявних методик неможливо виокремити єдиний універсальний підхід, тому актуальною проблемою є формування універсальної системи показників для оцінювання рівня інноваційного розвитку. Доведено, що інноваційний розвиток становить нерозривну єдність інноваційного потенціалу та інноваційного процесу, а отже система показників для оцінювання рівня інноваційного розвитку підприємства повинна включати характеристики кожної з цих складових. В результаті дослідження було сформовано систему первинних показників для оцінювання рівня інноваційного розвитку підприємства, яка дозволяє проаналізувати його у розрізі складових частин (інноваційних потенціал та інноваційний процес). Така система також є підґрунтям для ієрархічної моделі аналізу інноваційного розвитку підприємства.

This article considered approaches to determination of indexes of the innovative enterprise development. It was proposed by authors a complex system of primary indicators for the evaluation of innovative development of the industrial enterprise in terms of its component parts. It was determined that among the existing methods it is impossible to single out a universal approach because the actual problem is to create a universal system of indicators for the evaluation of innovation development. It is proved that innovation development defines indissoluble unity of the innovation potential and innovation process, and thus the system of indicators for evaluation of innovative development of the company should include the characteristics of each of these components. As the result of research was set up a system of primary indicators for the evaluation of innovative development of the company that allows to analyze it in terms of component parts (innovation potential and innovation process). Such system is also the basis for the hierarchical model analysis of innovative development of enterprise.

Ю. В. Тінтуловкандидат економічних наук, доцент кафедри інформаційних систем і технологій Одеського Державного Аграрного Університету

ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ІНВЕСТУВАННЯ ХАРЧОВИХ КОРПОРАЦІЙ НА МЕЗОРІВНІ

Y. V. TintulovPhD, Associate Professor of Accounting and Auditing Odessa State Agrarian University

FORMS OF STATE REGULATION OF INVESTMENT PROCESSES FOOD CORPORATIONS AT THE MESO LEVEL

Розглянуто основні засади державного регулювання інвестиційних процесів в Україні на мезорівні. Проаналізовано тенденції проведення інвестиційної політики на сучасному етапі розвитку української економіки та надано рекомендації для її активізації.
 
Рассмотрены основные принципы государственного регулирования инвестиционных процессов в Украине на мезоуровне. Проанализированы тенденции проведение инвестиционной политики на современном этапе развития украинской экономики и даны рекомендации для ее активизации.
 
Main principles of state regulation of investment processes in Ukraine at the meso level. Analyzed trends carrying out of investment policy at the present stage of development of the Ukrainian economy and recommendations for its activation.

Т. Н. Каджаметовак. е. н., доцент, РВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет», Сімферополь

ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

T. N. KadgametovaPh.D., associate Professor RVNZ "Crimean engineering and pedagogical University" Simferopol

IMPROVING THE STRATEGIC MANAGEMENT AND DEVELOPMENT OF THE RECREATIONAL POTENTIAL OF THE REGION

У статті визначено шляхи вдосконалення стратегічного управління і розвитку курортних територій. Запропоновано модель ефективного механізму реалізації стратегії комплексного розвитку курортних територій та формування регіонального ринку курортних послуг, як система механізмів державного та ринкового регулювання на основі використання інституціональних інструментів регулювання, що забезпечують нормативно-правове регулювання процесів розвитку курортних територій, регулювання курортної сфери на основі ефективного використання фінансово-економічних механізмів, податкової, бюджетної, інвестиційно-іноваційної політики, а також ринкових механізмів регулювання та системи механізмів реалізації інфраструктурного потенціалу.

В статье определены пути совершенствования стратегического управления и развития курортных территорий. Предложена модель эффективного механизма реализации стратегии комплексного развития курортных территорий и формирования регионального рынка курортных услуг, как система механизмов государственного и рыночного регулирования на основе использования институциональных инструментов регулирования, обеспечивающих нормативно-правовое регулирование процессов развития курортных территорий, регулирование курортной сферы на основе эффективного использования финансово-экономических механизмов, налоговой, бюджетной, инвестиционно-иновационной политики, а также рыночных механизмов регулирования и системы механизмов реализации инфраструктурного потенциала.

The article defines ways to improve the strategic management and development of resort areas. A model of an effective mechanism for the implementation of a strategy for integrated development of resort areas and the formation of a regional market of spa services, as a system of mechanisms of state and market regulation through the use of institutional regulatory tools to ensure the legal regulation of developmental processes resort areas, regulation resort areas on the basis of the effective use of financial economic mechanisms, tax, budget, investment and innovative policy and market regulation mechanisms and mechanisms for the implementation of infrastructural capacity is proposed.

В. І. Бойкодоцент кафедри менеджменту Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СФЕРИ КУЛЬТУРИ

V. I. Boykoassociate professor of the chair « Management of the National Academy of Culture and Arts»

PRACTICAL CONSIDERATIONS FOR REGIONAL PLANNING OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT AREAS OF CULTURE

Система планування займає провідне місце в методологічному соціально-економічному обґрунтуванні розвитку культури на регіональному рівні, оскільки зумовлює напрями та зміст діяльності на певний період. Більш того, фінансування, матеріальне та інше забезпечення надаються під конкретні плани. Змістом запланованої діяльності та можливостями її забезпечення визначаються тип організаційної структури установ культури, а значить - відповідні вимоги до персоналу і, залежно від цих вимог, - способи підбору, розстановки та подальшої роботи з кадрами, характер та порядок обліку та контролю. Це визначення соціально-економічної ефективності культури та рівня її впливу на розвиток господарського комплексу регіону. Плани, що розробляються та використовуються в сфері культури, різняться в залежності від змісту планованої діяльності, рівня прийняття планових рішень, ступеня директивності і термінів, на які вони розраховані.
 
Planning system is a leader in the methodological socio-economic justification of cultural development at the regional level as causes directions and content of a certain period. Moreover, financing, financial and other support provided to specific plans. The content of activities and opportunities to ensure it defines the organizational structure of cultural institutions, and - relevant requirements for personnel and, depending on these requirements - methods of selection, placement and follow-up work with the staff, and the nature of the accounting for and control. This definition of social and economic efficiency of the culture and its influence on the development of the economic sector in the region. Plans that are developed and used in the field of culture, vary depending on the content of the planned activities, adoption of planning decisions, dyrektyvnosti degree and duration for which they are designed.

І. М. Червяковдоцент,  ПВНЗ «Херсонський економічно-правовий інститут»

СТВОРЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ КЛАСТЕРІВ, КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД У РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Ivan M. ChervyakovAssociate Professor of Private Higher Educational Institutions " Kherson Economics and Law Institute"

CREATION OF COMPETITIVE CLUSTERS CLUSTER APPROACH OF THE REGION

У статті дано визначення поняттю «конкурентоспроможність регіону». Визначено етапи комплексної оцінки розвитку виробництв і галузей промисловості в економіці регіону. Розглянуто рівень розвитку галузей економіки регіону. Запропоновано виконання етапів кластеризації на зразку Причорноморського регіону. Приведено ключові інвестиційні напрями, при реалізації яких буде досягнуто ефективне функціонування елементів кластеру при організаційно-технологічному сприянні держави.
 
В статье дано определение понятию «конкурентоспособность региона». Определены этапы комплексной оценки развития производств и отраслей промышленности в экономике региона. Рассмотрены уровни развития отраслей экономики региона. Предложено выполнения этапов кластеризации на образце Причерноморского региона. Приведены ключевые инвестиционные направления, при реализации которых будет достигнуто эффективное функционирование элементов кластера при организационно-технологическом содействии государства.
 
The article defines the concept of "competitiveness of the region." The stages assess the development and production industries in the economy of the region. The level of development of the regional economy. A performance stage cluster sample in the Black Sea region. Powered key investment areas, the implementation of which will be made effective functioning of cluster elements in organizational and technological assistance of the state.

В. Ю. Царукасистент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет"

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ

Vasily Y. Tsarukassistant Professor of accounting accounting and audit of the southern branch National University of life and environmental Sciences of Ukraine "Crimean agrotechnological University"

THEORETICAL ASPECTS OF TERRITORIAL INNOVATION SYSTEMS IN UKRAINE

У статті виділено три основні стадії територіальної взаємодії освіти, науки та виробництва при формуванні територіальних інноваційних систем. Наголошено на необхідності використовування комплексного територіально-галузевий підходу до формування територіальних інноваційних систем, враховуючи специфіку адаптації зарубіжного досвіду до українських умов. Представлено створення територіальних інноваційних систем як один з факторів стимулювання розвитку нового технологічного укладу.
 
В статье выделено три основных стадии территориального взаимодействия образования, науки и производства при формировании территориальных инновационных систем. Отмечена необходимость использования комплексного территориально-отраслевой подхода к формированию территориальных инновационных систем, учитывая специфику адаптации зарубежного опыта к украинским условиям. Представлено создание территориальных инновационных систем как фактор стимулирования развития нового технологического уклада.
 
The article is divided into three main stages of territorial cohesion of education, science and industry in the formation of regional innovation systems. The necessity of an integrated territorial-sectoral approach to the formation of regional innovation systems, taking into account the specifics of the adaptation of international experience to the Ukrainian conditions. Presented by the creation of regional innovation systems as a factor in stimulating the development of new technological order.

В. В. Клочанд. е. н., доцент, зав. кафедри менеджменту організацій та права, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

НАУКОВО-ПРИКЛАДНЕ ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ

V. V. KlochanPhD, Associate Professor, The Head of Management and Organizations Law Department, Mykolayiv State Agrarian University, Mykolaiv

SCIENTIFIC AND PRACTICAL IMPORTANCE OF THE INFORMATION AND CONSULTATION FOR THE AGRICULTURAL AREAS

У статті розглянуті питання науково-прикладного значення інформаційного та консультаційного забезпечення аграрної сфери. Виділено основні елементи, які формують методологічну стратегію інформаційно-консультаційного забезпечення аграрної сфери. Зазначені стратегічні аспекти розвитку методичного забезпечення аграрного консалтингу.
 
В статье рассмотрены вопросы научно-прикладного значения информационного и консультационного обеспечения аграрной сферы. Выделены основные элементы, которые формируют методологическую стратегию информационно-консультационного обеспечения аграрной сферы. Указанные стратегические аспекты развития методического обеспечения аграрного консалтинга.
 
The article deals with the scientific and practical importance of the information and consultation for the agricultural sector. The basic elements that form the methodological strategy the guidance of agricultural areas. These strategic aspects of methodological support agricultural consulting.

В. Р. Купчакк. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЮ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Vladimir R. KupchakPhD, associate Professor of international Economics, marketing, and management of Ivano-Frankivsk training and research Institute of management Ternopil national economic University

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC METHODS OF MANAGEMENT OF ENERGY EFFICIENCY OF PRODUCTION SYSTEMS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

У статті досліджено методи управління енергоефективністю виробничих систем промислових підприємств. Обґрунтовано витрати на заходи щодо зниження техногенних ризиків експлуатації газопостачальних систем і об'єкти газового господарства. Розроблено алгоритм розрахунку економічно обґрунтованих витрат, необхідних для зниження техногенних ризиків експлуатації газопостачальних систем і об'єктів газового господарства промислових підприємств.

The article examines methods of managing the energy efficiency of the production systems of industrial enterprises. It justifies the cost of measures to reduce anthropogenic risks operation of gas supply systems and gas facilities. The developed algorithm of calculation of economically justified costs necessary to mitigate technological hazards operation of gas supply systems and gas facilities of industrial enterprises.

В статье исследованы методы управления энергоэффективностью производственных систем промышленных предприятий. Обоснованы затраты на мероприятия по снижению техногенных рисков эксплуатации газоснабжающих систем и объектов газового хозяйства. Разработан алгоритм расчета экономически обоснованных затрат, необходимых для снижения техногенных рисков эксплуатации газоснабжающих систем и объектов газового хозяйства промышленных предприятий.

В. І. Скабальасистент кафедри економічної теорії та фінансово-економічної безпеки Одеської національної академії харчових технологій

СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ТВАРИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Valentina I. SkabalAssistant Professor of Economic Theory financial and economic security Odessa National Academy of Food Technologies

CURRENT MARKET IN REGIONS LIVESTOCK PRODUCTION UKRAINE

У статті розглянуто стан виробництва м'яса великої рогатої худоби в Україні, наголошено на негативний процес, який полягає в тому, що в Україні реалізовується більше худоби, ніж її вирощується, внаслідок чого скорочується поголів'я. Приведено статистичні дані щодо споживання м’ясної продукції, виробництва на душу населення. Розглянуто умови успішного розвитку і підвищення ефективності м'ясного скотарства.

В статье рассмотрено состояние производства мяса крупного рогатого скота в Украине, отмечено негативный процесс, который заключается в том, что в Украине реализуется более скота, чем ее выращивается, в результате чего сокращается поголовье. Приведены статистические данные по потреблению мясной продукции, производства на душу населения. Рассмотрены условия успешного развития и повышения эффективности мясного скотоводства.

The article discusses the state of meat cattle in Ukraine, stressed the negative process that is being implemented in Ukraine more cattle than it is grown, resulting in reduced livestock. Powered statistics on consumption of meat products, production per capita. The conditions of successful development and improving the efficiency of beef cattle.

Л. М. Курбацькак. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет, м. Дніпропетровськ

МАРКЕТИНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

L. M. KurbatskaPhD in Economics, Associate professor Dnipropetrovs’k State Agrarian University, Dnipropetrovs’k

MARKETING IN THE MANAGEMENT OF AN ENTERPRISE SYSTEM

Обґрунтовано необхідність використання маркетингу в діяльності підприємства, досліджено зміст маркетингу в системі управління підприємством. Запропоновано напрями реалізації концепції маркетингового менеджменту шляхом практичного впровадження комплексної системи управління підприємством на основі маркетингу.

The definition and place of marketing in the company operation system was grounded. Directions of implementation for the concept of marketing management through practical using of integrated management system based on marketing were proposed.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"