Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 5, 2012

С. В. Козловськийд.е.н., професор, Вінницький національний аграрний університетО. Г. Заболотнийк.е.н., доцент, Вінницький національний аграрний університетН. М. Махначовааспірантка, Вінницький національний аграрний університет

РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В ПРОЦЕСІ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

У статті проведено теоретичне дослідження сутності методів управління та регулювання земельних відносин в умовах ринкової трансформації. Запропоновано сучасну класифікацію методів регулювання земельних відносин. Визначено перспективи розвитку ринку землі.
 
In the article theoretical research of essence methods of management and regulate of the landed relations in the conditions of market transformation. Modern classification of regulate methods is offered of landed relations. The prospects of market of land development are certain.

V. V. Lantuhprofessor, doctor of historical sciences, professor of department of history of Russia, V. N. Karazin Kharkiv National UniversityI. V. Tkachenkoassociate professor, candidate of historical sciences, associate professor of department of theoretical and applied economy, State higher educational institution «Ukrainian academy of banking of NBU»

PROBLEMS OF FINANCIAL PROVIDING OF THE PRIVATE BUSINESS ACTIVITY IN THE YEARS OF NEW ECONOMIC POLICY (1921-1926)

In the article the mechanisms of the financial providing of the private business activity in the years of new economic policy are reflected, the degree of involvement of private capital in the economy of the country is revealed on the basis of analysis of its participating in passives and assets of the credit system.
 
У статті висвітлено механізми фінансового забезпечення приватнопідприємницької діяльності у роки непу, виявлено ступінь залучення приватного капіталу у господарство країни на основі аналізу його участі у пасивах та активах кредитної системи.

В. Л. Загорудькодоцент кафедри менеджменту виробничої сфери, Вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»О. Г. Зерненковстудент 4 курсу кафедри менеджменту виробничої сфери, Вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»

СПОСІБ ІНВЕСТУВАННЯ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА

В роботі було проаналізовано та визначено типи лізингу, які найбільше відповідають потребам для оновлення основних фондів на вугільних шахтах.
 
In work the types of leasing most corresponded to requirements for fixed capital updating on mines collieries analysed and defined.

О. М. Білоусовдоктор економічних наук, доцент, Міжнародний університет бізнесу і права (м. Херсон)

СТРУКТУРНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЧИННИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В АГРОВИРОБНИЦТВІ

У представленій роботі проаналізовано і систематизовано основні інфраструктурні і організаційні чинники впливу на ефективність зовнішньоекономічної діяльності в аграрній сфері, зокрема висвітлено стан зовнішньоекономічних відносин в економіці Херсонського регіону.
 
В представленной работе проанализированы и систематизированы основные инфраструктурные и организационные факторы влияния на эффективность внешнеэкономической деятельности в аграрной сфере, в частности освещено состояние внешнеэкономических отношений в экономике Херсонского региона.
 
In the work are analyzed and systematized the basic infrastructural and organizing influence factors of the effectiveness of foreign trade activities in the agricultural sphere, in particular is highlighted the state of foreign economic relations in the economy of the Kherson region.

С. Л. Демиденкостарший викладач кафедри бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту, Черкаський державний технологічний університет

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ КРАЇН ТА РЕГІОНІВ

У статті проаналізовано сучасні підходи до оцінки рівня модернізації країни, проведено розрахунок індексів модернізації регіонів України, виокремлено їх конкурентні переваги та критичні відставання від провідних країн світу, запропоновано напрями підвищення конкурентоспроможності регіонів України.
 
In the article the modern methods for evaluating country’s modernization are analyzed, the modernization index of Ukrainian regions are calculated, their competitive advantages and critical gap of the world’s advanced level are pointed out, the ways for increasing of competitiveness on the regional level are suggested.

В. І. Чернякдоцент, к.т.н., ДВНЗ «Національний гірничий університет

ПОСТАНОВА ТА ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ МЕНЕДЖЕРА В ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

На основі синтезу досягнень різних наукових підходів, визначено проблемні на сьогодення питання щодо формалізації механізму впливу економічної поведінки на ефективність управлінських рішень. Представлено логічну схему взаємозв’язку ключових елементів проблеми, що розглядається.
 
On the basis of synthesis of different scientific approaches achievements, currently problematic issues are defined of formalization of the mechanism of economic behavior impact on effectiveness of managerial decisions. The logical scheme is proposed of interrelation of the key elements of the problem being investigated.

С. В. Євтушенкостарший викладач, Університет економіки та права «КРОК»

ДІАГНОСТИКА СТАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ КНИЖКОВОЇ ДРУКАРНІ

Дана робота презентує принципи оцінювання рівня інвестиційної безпеки підприємства та алгоритм діагностики стану його інвестиційної безпеки. Систематизовано загрози інвестиційної безпеки підприємства, вироблено загальні рекомендації з врахування впливу загроз на інвестиційну безпеку книжкової  друкарні.
 
Данная работа презентует принципы оценивания уровня инвестиционной безопасности предприятия и алгоритм диагностики состояния его инвестиционной безопасности. Систематизировано угрозы инвестиционной безопасности предприятия, выработаны общие рекомендации по учету влияния угроз на инвестиционную безопасность книжной типографии.
 
This paper is presented the principles of optimization of valuation of the investment security status of the enterprise and algorithm of diagnostics of its security status. The dangers of the investment security were systematized and the general recommendations in measuring of influence of the dangers on investment security of the book factory were developed.  

П. І. Мірошниченкокандидат економічних наук, доцент кафедри інженерії та загальноосвітніх дисциплін Антрацитівського факультету гірництва і транспорту Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля

ВИКОРИСТАННЯ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІЇ

У статті описана можливість використання теорії нечіткої логіки для визначення інвестиційного потенціалу географічних територій, регіонів. Новизна даного підходу визначається можливістю оцінки даного показника з урахуванням суб"єктивно - об"єктивних факторів, що визначають даний показник.
 
In this article possibility of theory of fuzzy logic is described for determination of investment potential of geographical territories, regions Novelty of this approach is determined possibility of estimation of this index taking into account subjective - objective factors, determining this index

Г. Ю. Олійниккандидат економічних наук, доцент кафедри «Менеджмент організації транспорту» Державного економіко-технологічного університету транспорту

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Для проведення системи реформування запроваджується реструктуризація. Для її впровадження пропонується організаційно-економічний механізм управління реструктуризацією підприємств залізничного транспорту, як єдина система для всієї галузі.
 
For the system reform introduced restructuring. For the implementation of proposed organizational and economic mechanism of management restructuring of railway undertakings as a single system for the entire industry.

Е. В. Свириденкок. э. н., доцент кафедры землеустройства и кадастра, Южный филиал Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, «Крымский агротехнологический университет»

О ВОЗМОЖНОСТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ПРИ ОЦЕНКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ

В предлагаемой работе приведены результаты исследования возможностей сравнительного анализа оценки результатов эксплуатации земельных участков одинакового функционального назначения с помощью коэффициента эффективности использования и мультипликатора доходности.
 
In the offered work results over of research of possibilities of comparative analysis of estimation of results of exploitation of lot lands of the identical functional setting are brought by means of coefficient of efficiency of exploitation and cartoonist of profitableness.

Б. М. Сердюккандидат технічних наук, доцент, Національний технічний університет України «КПІ»А. К. Криловастудентка, Національний технічний університет України «КПІ»

РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ВИРОБНИЦТВА БУРОВИХ ПЛАТФОРМ

Досліджено проблеми реінжинірингу інноваційних бізнес-процесів підприємства щодо виробництва бурових платформ для розвідки та видобутку газу на шельфі моря. Рекомендовано застосування елементів процесного управління у виробництві бурових платформ для видобутку природного газу на вітчизняних машинобудівних підприємства. Автором запропоновано використання методології реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств на засадах Х-інжинірингу для виробництва бурових платформ.
 
The problems of innovative reengineering business processes for the production of drilling platforms for the exploration and extraction on the shelf sea. Recommended use elements of process control in manufacturing drilling platforms for the production of natural gas for domestic machine-building enterprises. The author proposed to use the methodology of business process reengineering of industrial enterprises on the basis of X-engineering for the production of drilling platforms.

Т. О. Фроловак.е.н., доцент кафедри міжнародних фінансів,  ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

КОРПОРАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ГЛОБАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

У статті розглянуто актуальні проблеми розробки корпоративних стратегій компаній. Запропоновано класифікацію стратегій корпорацій з визначенням способів реалізації корпоративної стратегії. Проаналізовано сучасні світові тенденції розробки глобальних корпоративних стратегій, які реалізуються переважно шляхом злиттів та поглинань.

The Problems of stattі rozglyanuto aktualnі rozrobki corporative countries tegіy kompanіy. Zaproponovano klasifіkatsіyu strategіy korporatsіy s viznachennyam sposobіv realіzatsії korporativnoї strategії. Proanalіzovano suchasnі svіtovі tendentsії rozrobki globalization corporative lnih strategіy, yakі realіzuyutsya perevazhno Way zlittіv that poglinan.

А. М. Хімченкокандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії Донецького національного університетуТ. А. Лєхстарший науковий співробітник кафедри економічної теорії Донецького національного університету

ГЕНЕЗИС ТЕОРІЇ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

У статті досліджується процес становлення сучасної теорії людського капіталу. Аналізується виникнення і розвиток концептуальних ідей і положень теорії людського капіталу від зародження політичної економії до сучасних досліджень.
 
The article deals with the formation of the modern theory of human capital. The article analyzes the emergence and development of conceptual ideas and theories of human capital provisions of the emergence of political economy to contemporary research.

О. І. Зорінапрофесор кафедри маркетингу на транспорті Української державної академії залізничного транспорту (м. Харків)О. В. Сиволовскькадоцент кафедри маркетингу на транспорті Української державної академії залізничного транспорту (м. Харків)

МЕТОДИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТРАНСПОРТНОЇ ПОСЛУГИ

У статті досліджено проблему визначення показника конкурентоспроможності транспортної послуги. Проаналізовано основні методи оцінки конкурентоспроможності транспортної послуги.
 
This article explores the problem of determination of competitiveness. Analysis the main methods for evaluating competitiveness and provided recommendations for further modification.

Т. А. Буровак.е.н., доцент, завідувач кафедрою обліку та економічного аналізу, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ МОНІТОРИНГОВИХ І ДІАГНОСТИЧНИХ СИСТЕМ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

В статті описані теоретичні аспекти моніторингу і діагностики діяльності підприємств в умовах впровадження збалансованої системи показників, проведення аудиторського контролю.

The article describes the theoretical aspects of monitoring and diagnostics of enterprises in the implementation of balanced scorecard, conducting an audit control.

І. В. Тюхак. е. н., доц., Національний Університет Харчових ТехнологійН. В. КравчукНаціональний Університет Харчових Технологій

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ

У статті надано характеристику світового ринку кондитерських виробів та досліджено основні тенденції його розвитку. Показано можливі шляхи виходу українських підприємств на даний ринок.
 
The article provided description of the world confectionery market and the basic trends of its development. It shows the possible ways for Ukrainian enterprises to enter this market.

Н. Б. Кузнецовааспірант кафедри управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ФОРМУВАННЯ СЕРЕДОВИЩА ЗНАНЬ У МЕХАНІЗМІ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ КАДРІВ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

У статті розглянуто методичні підходи до оцінки середовища спеціалізованих знань у механізмі професійного розвитку інноваційних кадрів, визначено основні індикатори потоків вхідних і вихідних знань, а також обґрунтовано та проаналізовано стан його сформованості в регіональному розрізі.
 
In this article the author has dealt with the methodological approaches to the environment evaluation of specialized knowledge in the mechanism of professional development of innovative personnel. It has been also defined the indicators of inflows and outflows of knowledge, proved and analyzed the state of its formation on the regional level.

Т. Я. ОлексинТернопільський національний економічний університет

ПОГЛИБЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА МОНЕТИЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА В УКРАЇНІ

У статті досліджені проблеми та перспективи поглиблення процесів інформатизації та монетизації вітчизняного сектору соціальних медіа. Запропоновано шляхи вирішення виявлених проблем та усунення існуючих перешкод поглиблення інформатизаційних та монетизаційних процесів.
 
The article explores the problems and prospects for deepening the informatization and monetization processes in the domestic social media sector. Solutions to the identified problems were proposed and ways for eliminating existing barriers were discussed.

О. М. Буровавикладач кафедри обліку та економічного аналізу, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОПОЗИЦІЇ МОЛОКОПРОДУКЦІЇ В СИСТЕМІ АГРОМАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВ

В статті описані теоретичні основи формування маркетингової політики молокопродукції в системі агропідприємств України.
 
The article describes the theoretical basis of the formation of dairy marketing in agro system of Ukraine.

Є. Г. Левицьказдобувач, викладач Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ

В статті розглянуто особливості та проведено порівняльний аналіз американської, європейської та української моделей соціальної відповідальності. Запропоновано мотиваційний підхід до основних етапів розвитку вітчизняних підприємств сфери послуг щодо імплементації принципів соціальної відповідальності.
 
The principles are considered and the corporative analysis of the American, European and Ukrainian models of social responsibility is realized in the article. The motivational approach to the basic steps of domestic enterprises development to implementation of social responsibility principles was offered.

О. Є. Бавикок. політ. н., доцент кафедри менеджменту, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

Статтю присвячено аналізу змісту сучасних концепцій регіонального розвитку, визначенню їх сильних сторін та недоліків, стратегічних завдань, які пропонуються представниками різних наукових напрямів, їх організаційних засад, основних методів та інструментів регіонального розвитку.
 
This article analyzes the content of modern concepts of regional development, identifying their strengths and weaknesses, strategic objectives, which include representatives of the various theories of organizational principles, basic methods and instruments for regional development.

К. Г. Гриценкок.т.н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики, ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»

СТРУКТУРНИЙ ПІДХІД ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄЗДАТНОСТІСИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

В статті запропоновано структурний підхід до забезпеченняжиттєздатності системи управління ризиками страхової компанії. Наведена стратифікована модель життєздатної системи ризик-менеджменту. Розглянутокласифікаціюризиків страхової компанії за видами діяльності. Визначено напрямки вдосконалення процесів ризик-менеджменту на основі структурного підходу.
 
This article proposes a structured approach to ensure the viability of the system of risk management insurance company. The stratified model of a viable system of risk-management is described. The risk classification of insurance companies based on types of activityis shown. The directions of improving risk management processes, based on a structured approach, are identified.

К. В. Мстоянасистент кафедри банківської справи Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет»

НАДІЙНІСТЬ БАНКУ: СУТНІСТЬ, СКЛАДОВІ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ

В статті наведено теоретичні підходи до визначення поняття «надійність банку», представлені трактування різних авторів, проведено їх узагальнення та доповнення. Вводиться та обґрунтовується поняття складових надійності банку. Автор виділяє та досліджує ряд факторів, що визначають надійність банку, та пояснює механізм їх впливу.
 
To the article the theoretical going is driven near determination of concept "reliability of bank", presented interpretations of different authors, their generalization and addition are conducted. The concept of constituents of reliability of bank is entered and grounded. An author distinguishes and investigates the row of factors that determine reliability of bank, and explains the mechanism of their influence.

О. Р. ОберванЛьвівський національний університет імені Івана Франка

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

Висвітлюється економічна сутність соціальної політики держави в умовах формування інноваційної економіки. Проаналізовано погляди представників різних наукових шкіл щодо змісту поняття “соціальна політика”. Особливу увагу приділено реалізації соціальної політики через систему соціальних гарантій та соціального захисту. Як критерій оцінки соціальності економічної політики держави запропоновано середній клас.
 
In the article economic essence of social politics of the state is illuminated in the conditions of forming of innovative economy. The looks of representatives of different scientific schools are analysed in relation to maintenance of concept “social politics”. The special attention is spared to realization of social politics through the system of social guarantees and social defence. As a criterion of estimation of sociality of economic politics of the state is offered middle class.

В. П. Мазуренкок.е.н., доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса ШевченкаЮ. В. Гойнікспеціаліст міжнародного бізнесу, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

МЕТОДИ АНАЛІЗУ ПРИВАБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ В УМОВАХ АСИМЕТРІЇ ІНФОРМАЦІЇ

Виокремлено й проаналізовано фактори впливу на привабливість міжнародних товарних ринків та методи оцінки їх привабливості. Обґрунтовано метод визначення рівня привабливості зарубіжних ринків при виборі адекватних форм проникнення на цільові ринки та сегменти в умовах асиметрії інформації.
 
The factors affecting the attractiveness of international markets and methods of assessment of their attractiveness are identified and analyzed. The method of determining the level of foreign markets attractiveness for choosing appropriate forms of penetration in target markets and segments under asymmetry of information is motivated in this article.

Б. А. Дадашевдоцент, д-р. экон. наук, заместитель директора, Севастопольский институт банковского дела Украинской академии банковского дела Национального банка УкраиныО. В. Луняковдоцент, канд. экон. наук, доцент кафедры учета и аудита, Севастопольский институт банковского дела Украинской академии банковского дела Национального банка Украины

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ЭНДОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ В ЭКОНОМИКЕ УКРАИНЫ

На основе верификации гипотезы финансовой неустойчивости Х. Мински в контексте экономики Украины предложена математическая модель, позволяющая учитывать взаимосвязи между динамикой реального ВВП и степенью эндогенно формирующейся финансовой неустойчивости национальной экономики.
 
The mathematical model that allows to take into account the dynamics of the relationship between real GDP and the level of endogenously emerging financial instability of the national economy, based on the H. Minsky’s  financial instability hypothesis in application to Ukrainian economy has developed.

А. В. Колодійчукаспірант, Інститут регіональних досліджень НАН України

СЕРЕДОВИЩНІ ТЕОРІЇ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ

У статті розглянуто суть середовищних теорій розвитку промисловості, наведена їх характеристика. До складу середовищних теорій віднесено наступні групи теорій: локалізаційні, інтенсифікаційні, інноваційні, теорії-каталізатори соціально-економічного зростання.
 
В статье рассмотрена суть теорий среды развития промышленности, приведена их характеристика. В состав теорий среды отнесены следующие группы теорий: локализационные, интенсификационные, инновационные, теории-катализаторы социально-экономического роста.
 
Essence of theories of environment of development of industry is considered in the article, their description is resulted. In the complement of theories of environment the followings groups of theories are taken: localization, intensification, innovative, theories-catalysts of socio-economic growth.

О. М. Чупиркандидат економічних наук, Харківський національний технічний університет будівництва та архітектури

ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВНИЦТВА ОБ’ЄКТІВ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Доведена доцільність застосування сучасних форм фінансування залізничних будівельних інвестиційних проектів. Обґрунтовано підхід до формування ефективної стратегії фінансування інвестиційно-будівельних проектів та підхід до вибору пріоритетних проектів.

Grounded usefulness of modern forms of financing railway construction investment projects. Grounded approach to building an effective strategy for financing the investment construction projects and approach to the selection of priority projects.

Х. С. Передалостарший викладач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка»

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ОЦІНЮВАННЯ МІСІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

У статті розглянуто сутність місії організації, звернено увагу на потребі в її оцінюванні, виокремлено основні напрями оцінювання місії організації, а саме за якістю, результативністю та впливовістю на основні економічні показники виробничо-господарської діяльності підприємства
 
In the article consider the essence of the mission, drawn attention to the need for its evaluation, singled out the main directions of the evaluation of the mission, namely for the quality effectiveness and influence to major economic indicators of the production activities of the enterprises

П. П. Гаврилкокандидат економічних наук, доцент, Ужгородський навчальний центр Київського НТЕУ

ПРІОРИТЕТИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

У статті визначено завдання, принципи та цілі управління процесом збереження трудового потенціалу села. Розглянуто заходи з оздоровлення демографічної ситуації на селі, розширення підприємницької діяльності та подолання бідності сільського населення.
 
В статье определенно задание, принципы и целые управления процессом сохранения трудового потенциала села. Рассмотрены мероприятия по оздоровлению демографической ситуации на селе, расширения предпринимательской деятельности и преодоления бедности сельского населения.
 
Tasks, principles and whole process controls of maintenance of labor potential of village, are certain in the article. Measures on making healthy of demographic situation on a village, expansions of entrepreneurial activity and overcoming of poverty of rural population are considered.

О. Г. Коренєвакандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи, Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України"

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ В БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ

У статті розглядаються основні підходи до визначення поняття антикризового управління. Обґрунтовано основні складові системи антикризового управління в банківських установах. Розглянуто інструменти антикризового управління.
 
In the article the basic going is examined near determination of concept of , crisis of management. The basic component systems of crisis of management are reasonable in bank institutions. The instruments of crisis of management are considered.
 
В статье рассматриваются основные подходы к определению понятия антикризисного управления. Обоснованы основные составные системы антикризисного управления в банковских учреждениях. Рассмотрены инструменты антикризисного управления.

Т. Г. Кубахасистент, ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»

РИНОК ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

В статті розглядаються теоретичні аспекти операції злиття та поглинання та визначено сутність найбільш вживаних понять з даного питання. Також проведено дослідження сучасного стану розвитку вітчизняного ринку злиття та поглинання, а також визначено вплив, як на фінансову безпеку держави так і загальний економічний стан держави.
Ключеві слова: ринок злиття та поглинання, фінансова безпека, інвестиції, іноземні інвестори.
 
The article deals with theoretical aspects of operations, mergers and acquisitions and the essence of the most used concepts on the subject. Also analysed the current state of the domestic market of mergers and acquisitions, and determined the impact, as the financial security of the state and the general economic situation in the state.

Н. Ю. Тимошенкоаспірантка кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України „КПІ”

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДІАГНОСТИКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІННОВАЦІЙНО АКТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті запропоновано концепцію комплексної діагностики інтелектуального потенціалу інноваційно активних підприємств, досліджено науково-методичні підходи до його оцінки, запропоновано застосування комплексного показника інтелектуального потенціалу.
 
In the article is developed the conceptual framework of the composite diagnostics of the intellectual potential of innovation active enterprises, researched scientific and methodological approaches to its evaluation, proposed a composite indicator of intellectual potential.

Б. Г. Мухамагістр, студент НТУУ «КПІ»С. О. Солнцев,проф.д.ф.-м.н.

ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА МЕХАНІЗМ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ

У статті розглянуто суть маркетингової цінової політики та механізму ціноутворення на ринку готельних послуг.
 
In article the marketing pricing policy and pricing mechanism that is used on the market of hotel services is considered.

Н. Ю. Соломінааспірант, ПВНЗ „Європейський університет”

ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНИХ ЗМІН ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ ЗАЛІЗНИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

У статті визначені загальні риси формування обсягу та структури, а також активності використання оборотного капіталу, властиві для підприємств галузі залізничного машинобудування.
 
In the article general features of working capital amount, structure and circulating period typical for railway machine building companies are defined.

О. І. Рибінааспірантка, Сумський державний університет

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

У статті розглянуто концепції сталого розвитку, зокрема залізничного транспорту. Наведено особливості систем електрифікації. Обґрунтовано необхідність удосконалення управління залізничним транспортом в контексті сталого розвитку.
 
In the article the concept of sustainable development is considered, including the one of railway transport. The peculiarities of electrification systems are presented. The necessity of improving the management of railway transport is grounded in the context of sustainable development.

С. О. Поповпрофесор, д.т.н., завідувач кафедри Економічної кібернетики і управління проектами, ДВНЗ «Криворізький національний університет»І. І. Максимовааспірантка, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

ВРАХУВАННЯ ФАКТОРУ ЧАСУ ПРИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІЙ ОЦІНЦІ ВИДОБУТКУ ЗАБАЛАНСОВИХ ЗАПАСІВ ЗАЛІЗНИХ РУД

У статті розглянуті принципи врахування фактору часу при економічному порівнянні варіантів розробки забалансових запасів залізних руд. Представлений алгоритм формування терміну відпрацювання запасів і визначений його вплив на ефективність витрат.
 
The research considers common principles of the time factor application at an economic comparison of the variants of unconditioned iron ore extraction. The algorithm of production time estimation is presented in compliance with its influence on expense efficiency.

О. М. Посаднєвак.е.н, доцент кафедри податкової та бюджетної політики ХНТУ

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМИ РЕСУРСАМИ В УКРАЇНІ

Розглянута роль програмно-цільового методу в процесі формування бюджету. Проаналізована модель традиційного бюджету та бюджету, складеного за програмно-цільовим методом. Визначені завдання та наслідки впровадження програмно-цільового методу в Україні.
 
The role of program budgeting is considered. The model of the traditional budget and the budget made on the basis programs is analyzed. The objectives and consequences of introduction of the program budgeting in Ukraine are defined.

М. Є. Федоненкоаспірант, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

В науковій статті дослідженотенденції України щодо формування конкурентних переваг у високотехнологічній спеціалізації, проаналізовані різні форми,методи та інструменти успішної реалізації державної науково-технологічної політики провідних країн світу.
 
In the scientific article explore strends in Ukraine on creating competitivead vantage in high-technology specialization, analyzed different forms, method sandtools of successful implementation of state scientific and technological policies of leading countries.

Б. І. Сюркалокандидат економічних наук, доцент кафедри фінансівТ. В. ШумилоДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Розглянуто ефективність трансфертного ціноутворення в системі корпоративного управління, аналізується стан бізнес-одиниць в структурі транснаціональної корпорації, узагальнюються методичні підходи щодо визначення проблем у сфері ціноутворення між окремими бізнес-одиницями, виявлено вплив бізнес ризиків у запровадженні глобалізаційних процесів.
 
Efficiency of transfer pricing in corporate governance, the condition of business units in the structure of transnational corporations, summarizes methodological approaches to identify problems in pricing between different business units, the effect of business risk in the implementation of globalization.

В. О. Гавурааспірант, Луцький національний технічний університет

АЛГОРИТМ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

У публікації розглянуто алгоритм кластеризації економіки регіону. Визначено напрямки кластеризації економіки Волинської області.
 
The algorithm of clusterization of economy of region is considered. Directions of clusterization of economy of the Volyn area are certain.

Ю. В. Галинськаасистент кафедри управління Сумського Державного Університету

ОПТИМІЗАЦІЙНІ РІШЕННЯ ПО УДОСКОНАЛЕННЮ ПІДХОДІВ ЩОДО ВИЛУЧЕННЯ  ТА ПЕРЕРОЗПОДІЛУ РЕНТНИХ ДОХОДІВ

У статті розглядається проблема вилучення та перерозподілу рентних доходів. І як один з методів оптимізаційного рішення пропонується ввести коефіцієнт прибутковості за допомогою якого буде розраховуватися частка рентного доходу, що підлягає вилученню на користь держави і частка, яка буде залишатися у природоексплуатуючих компаній.
 
In the article the problem of withdrawal and redistribution of investment incomes is considered. It is offered to enter the factor of profitability by means of which to pay off a share of the investment income which is subject to withdrawal in favor of the state and a share which will remain in the extracting companies as one of methods of the optimizing decision.

М. С. ТрайнінамагістрН. В. Юдінаканд. економ. наук, ст. викладач, Національний технічний університет України «КПІ»

МАРКЕТИНГ ЯК РИНКОВО-ОРІЄНТОВАНА КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Проаналізовано роль маркетингу у контексті управління виробничим підприємством. Розглянуто та визначено маркетинг, як функцію управління виробничим підприємством, так и концепцію управління. Акцентовано увагу на тому, що маркетинг – основна функція менеджменту на підприємстві. На прикладі конкретних підприємств показано результати реалізації маркетингу як ринково-орієнтованої концепції управління виробничим підприємством.
 
Проанализирована роль маркетинга в контексте управления производственным предприятием. Рассмотрены и определены маркетинг, как функция управления производственным предприятием, так и концепцию управления. Акцентируется внимание на том, что маркетинг - основная функция менеджмента на предприятии. На примере конкретных предприятий показаны результаты реализации маркетинга как рыночно-ориентированной концепции управления производственным предприятием.
 
Analyzed the role of marketing in the context of management of the production company. Examined and identified marketing as a main function of management of the production company. Attention is drawn to the fact that marketing is the most important function of management in the enterprise. In the case of specific companies shown the results of the implementation of marketing as a market-oriented concept of management production company.

В. В. Віннікстудентка IV курсу, відділення МЕВ Інституту Міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

УЧАСТЬ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Досліджено основні проблеми участі України в інтеграційних та дезінтеграційних процесах в Європі та проаналізовано останні тенденції та перспективи участі України в цих процесах. Проведена дослідницька робота в сфері історичних основ участі України в інтеграційних процесах Європи та її результатів.
 
Article is devoted to the study of basic problems of Ukraine"s participation in integration and disintegration processes in Europe and analyzes the latest trends and prospects of Ukraine"s participation in these processes. А research in the field of historical foundations of Ukraine"s participation in integration processes in Europe and its results is conducted.
 
Статья посвящена исследованию основных проблем участия Украины в интеграционных и дезинтеграционных процессах в Европе и анализа последних тенденций и перспектив участия Украины в этих процессах. Проведена исследовательская работа в области исторических основ участия Украины в интеграционных процессах Европы и ее результатов.

Б. В. Приходькодиректор казначейства АТ «Ощадбанк»

ФІНАНСОВІ РИНКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Досліджено сутність глобалізації фінансових ринків, проаналізовано сучасні тенденції та визначено глобальні чинники, які впливають на розвиток міжнародних фінансових ринків.
 
The essence of financial markets globalization is researched, current tendencies and global factors that influence on international financial markets development are determined and analyzed.

О. А. Сметанюкк. е. н., доцентА. В. БазалицькаВінницький національний технічний університет (ВНТУ)

ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

В статті розглянуті основні проблеми кредитного забезпечення підприємств та кредитування в основні засоби, також було проаналізовано методику оцінки ефективності кредитного забезпечення відтворення основних засобів підприємств та розглянуто кредитну політику країни.
 
The paper examines the basic problems of credit to enterprises and loans in fixed assets, as well as analyzed by methods of credit evaluation of reproduction of fixed assets of enterprises and considered the credit policy of the country.

Л. Б. Штефанк.е.н., доцент, Вінницький інститут економіки ТНЕУВ. Л. Сачокздобувач, Вінницький інститут економіки ТНЕУ

ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Розглянуто стан молокопереробної галузі України, обґрунтовано необхідність залучення інвестицій для модернізації галузі. Визначено основні проблеми залучення іноземних інвестицій та запропоновано заходи, щодо підвищення інвестиційної привабливості молочної галузі.
 
The condition of dairy processing industry is considered, the necessity of attracting investments for the industrial modernization is substantiated. The main problems of attracting foreign invests are defined and measures for rising investment attractiveness of dairy industry are proposed.

Є. О. КоржовНачальник бюро перспективного розвитку ПАТ «НКМЗ», аспірант НТУУ «КПІ»

СИСТЕМНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ НА БАЗІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОЗРОБОК ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуті й запропоновані системні засади створення інноваційного продукту на базі науково-технічних розробок підприємств спрямованих на створення, підготовку виробництва, виробництво та просунення на ринок нових, інноваційних, конкурентоспроможних видів машин і устаткування на ПАТ «НКМЗ». Перелічені основні організаційно-управлінські перетворення на підприємстві, що сприятимуть збільшенню об’ємів виробництва нових видів устаткування. Розроблені й запропоновані на розгляд логічні моделі та схема створення інноваційного продукту на базі науково-технічних розробок підприємства, що забезпечують реалізацію стратегії управління інноваційною активністю машинобудівних підприємств.
 
System-defined foundations of creation of innovation product on base of scientific and technical developments of enterprises directed to making, preparation of production, production and advancement of new, innovation, competitive kinds of machinery and equipment in PJSC «NKMZ» to the market were considered and suggested in the article. The main management-organizational transformations of the enterprise contributing to increase the production of new kinds of equipment were listed. Logical models and diagram of the system of creation of innovation product on base of scientific and technical works in the company providing the realization of control strategy of innovation activity in machine-building enterprises were worked out.

В. П. Кукобад.е.н., професор кафедри економіки підприємств,  ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ОСНОВА ВИЗНАЧЕННЯ МОМЕНТУ УТВОРЕННЯ НЕЗАВЕРШЕНОГО ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ

В статті обґрунтовано необхідність врахування при визначенні обсягу незавершеного виробництва всіх заготівельних витрат підприємства. Сформульоване нове тлумачення терміну «незавершене виробництво». Надані рекомендації щодо встановлення моментів початку і закінчення виробничого циклу на підприємстві.
 
In that article need of the account is proved when scoping a work in progress of all procuring expenses of the enterprise. New interpretation of the term "work in progress" is formulated. Recommendations about definition of the moments of the beginning and the termination of a production cycle at the enterprise are made.

Л. М. Мулярчуквикладач, Тернопільський комерційний інститут

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ СЕРВІСНИХ ПІДПРИЄМСТВ

В статті розглянуто основні методичні підходи щодо забезпечення ефективної диверсифікації сервісних підприємств, дана їх характеристика та обґрунтована доцільність їх використання в тих чи інших умовах.

In the article the basic methodological approaches to ensure effective diversification of service firms given their characteristics and expediency of their use in certain circumstances.

А. В. Пташинськийстудент ФММ, Національний технічний університет України «КПІ»

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ ВИКОРИСТАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

У статті визначенні актуальні конкурентні переваги та проаналізовано перспективи їх використання та зайняття лідируючих позицій на ринках. Обґрунтовано доцільність впровадження інновацій, інтегрованості та надано рекомендації при  виборі конкурентних стратегій на підприємствах.
 
The article defining current competitive advantages and analyzed the prospects for their use and occupation of leadership positions in the markets. The necessity of innovation, integrity and the recommendations in the selection of competitive strategies in the business.

І. Ю. Гусєвааспірант кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «Київський  національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЮ РИНКОВОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

Стаття присвячена вирішенню проблеми визначення складових ринкового капіталу, їх взаємозв’язків та залежності. Обґрунтовано необхідність формування комплексного портфеля ефективності управління ринковим капіталом, потенційних можливостей створення понаднормового прибутку, збільшення ринкової вартості та конкурентних переваг на цій основі.
 
Article is devoted to solving the problem of defining the components of market capital, their relationships and dependencies. The necessity of forming a comprehensive portfolio of performance management market capital, the potential of creating excess profits, increase market value and competitive advantage on this basis.

Л. Є. Турчинаспірантка, Університет банківської справи Національного банку України (м.Київ)

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ДОВІРА» ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

Здійснено логіко-історичний аналіз вчень про довіру в економіці. Уточнено визначення довіри як економічної категорії.
 
The logical-historical analysis of trust studies is made. The definition of “trust” as an economic category is improved.

Л. П. Чигринмагістр, НТУУ «Київський Політехнічний Інститут»

АНАЛІЗ НАСЛІДКІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Проведено аналіз глобальної конкурентоспроможності промисловості Україні та встановлено практичне застосування отриманих результатів у діяльності промислових підприємств.

The analysis of the global competitiveness of industry and Ukraine established the practical application of the results in the activities of industrial enterprises.

Ю. О. Хвальcтудентка ФММ НТУУ «КПІ»

АНАЛІЗ ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТОВАРУ НА РИНКУ (ЖКЦ) ТА МАТРИЦІ БОСТОНСЬКОЇ КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ ГРУПИ (БКГ)

В даній статті розглянуто суть поняття «стратегія», надано характеристику основним видам стратегій: стратегії зростання, стабілізації та спаду. На основі моделі життєвого циклу товару на ринку та матриці Бостонської консультаційної групи проведено більш детальний аналіз та розподіл окремих видів стратегій залежно від характеру діяльності компанії на різних етапах життєвого циклу бізнесу. Сформульовано концепцію вибору стратегії з використанням графічних ілюстрацій наведених вище методів стратегічного аналізу.
 
This paper looks into the concept of "strategy", gives the characteristic of basic types of strategies: strategies for growth, stability and decline. Using the model of the product life cycle on the market and matrix of Boston consulting group a detailed analysis depending on the nature of the company at various stages of the life cycle of business was conducted. The concept of strategies selection using graphic illustrations of the above methods of strategic analysis was done.

І. В. Поповаспірант, ДННУ «Академія фінансового управління»

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ

В статті досліджено методичні підходи до визначення стабільності фінансової системи. Розглянуто існуючий механізм оцінки стабільності фінансової системи.
 
The article describes methodological approaches to financial system stability determining. The existing mechanism to assess the stability of the financial system is defined.

В. Я. Швецьдоктор економічних наук, професор, завідуючий кафедрою менеджменту виробничої сфери Національного гірничого університету

МОНІТОРИНГ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ В УКРАЇНІ

У статті підлягають розгляду питання щодо моніторингу грошових потоків на макрорівні. Наводиться аналіз статистичних даних щодо вхідних та вихідних грошових потоків. Аналізуються основні механізми політики управління  грошовими потоками в Україні.

The subject of question in relation to monitoring of cash flow on a macrolevel are consideration in the article. The analysis of statistical data is pointed in relation to input and initial cash flow. The basic mechanisms of policy of cash flow management in Ukraine are analysed.

С. О. Поторочинк.е.н., ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»О. В. Захаровад.е.н., доц., ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

СТАН ОХОРОНИ ПРАЦІ В РОЗРІЗІ КІЛЬКОСТІ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ЗА ПРИЧИНАМИ

Здійснено аналіз стану охорони праці в розрізі кількості нещасних випадків на виробництві за причинами. Доведено, що основними причинами нещасних випадків є саме організаційні причини.
 
The analysis of safety in terms of number of accidents by causes. It is shown that the main causes of accidents are just organizational reasons.

І. Є. Андрющенкок.е.н., Запорізького національного технічного університету

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті розглянуті підходи до оцінювання організаційно-управлінського потенціалу підприємства, які носять суб"єктивний характер і відрізняються слабкою зіставністю різних показників, що викликає певні труднощі при розрахунку і порівнянні як локального, так і загального інтегрального економічного потенціалу підприємства.
 
The article deals with the estimation of the organizational-administrative potential of an industrial enterprise. The approaches under consideration have subjective character and weak comparability of various indicators, which causes certain difficulties at calculation and comparison for both local and general integral economic potentials of an enterprise.

В. М. Хопчанк.е.н., Тернопільський національний економічний університет, доцент кафедри

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ТА НАРОЩЕННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІЧНИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Розглянуто організаційно-економічні методи впливу держави, що характерні для ринкових умов господарювання та в значній мірі визначають підходи до формування та нарощення виробничого потенціалу регіону. Розроблено практичні пропозиції щодо формування та нарощення виробничого потенціалу економічних суб’єктів господарювання.
 
We consider the organizational and economic methods of influence of the state that are characteristic of market conditions and largely determine the approach to development and increasing production capacity in the region. Practical proposals for development and increasing production potential economic entities.

І. В. Педьд. е. н., доц., фінансовий директор Міжнародного інституту менеджментуЮ. М. Лисенковк. е. н., доц., завідувач кафедри міжнародних фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівліО. Я. Мельникк. е. н., ст. викладач Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

КЛАСИФІКАЦІЯ МАЙНОВИХ ПОДАТКІВ У НАЦІОНАЛЬНИХ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМАХ КРАЇН СВІТУ

З системних позицій запропоновано класифікацію майнових податків у національних податкових системах країн світу в умовах розвитку інтеграційних процесів.

On the basis of system approach classification of property taxes in the national tax systems in the circumstances of integration processes development is suggested.

В. Г. Федоренкодоктор економічних наук, професор кафедри організації, планування та управління будівництвом, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, Міністерство соціальної політики України

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ САМОСТІЙНОГО ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ БУДІВЕЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ

Стаття присвячена дослідженню можливості самостійного формування бізнес-процесів будівельними підприємствами на сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки. Виділено проблеми реалізації процесного підходу господарюючими суб’єктами України, на базі чого формовано висновки про неможливість незалежної реалізації процесного менеджменту більшістю з них у короткостроковій термін часу.
 
The article is devoted to building enterprises business processes independent forming possibilities research at the national economy present stage. Domestic construction enterprises process approach realization problems were highlighted, that has formed the opinion about process management independent implementation impossibility for most of them in the short period of time.

Н. М. Левченкод. держ. упр., проф.І. Ю. ДунецьЗапорізький національний технічний університет

ФІНАНСУВАННЯ ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Розглянуто підходи вітчизняних вчених до трактування поняття «витрати на якість». Дано авторське визначення поняття «витрати на якість готової продукції». Обгрунтовано об’єктивну необхідність організації фінансування та обліку витрат на якість в умовах євроінтеграції. Чітко сформовано принципи та перелік заходів по організації обліку витрат на якість. Запропоновано поетапність процесу організації обліку витрат на якість.
 
Рассмотрены подходы отечественных ученых к определению понятия «затраты на качество». Дано авторское определение понятия «затраты на качество готовой продукции». Обосновано объективную необходимость организации финансирования и учета затрат на качество в условиях евроинтеграции. Четко сформированы принципы и перечень мероприятий по организации учета затрат на качество. Определена последовательность процесса оргпнизации учета затрат на качество.
 
Approaches of domestic scientists to treatment of concept «expenses for quality» are considered. Author"s definition of concept «expenses for quality of finished goods» is offered. It is proved objective necessity of the organisation of the account of expenses for quality in the conditions of eurointegration. Principles and the list of actions for the organisation of the account of expenses for quality are accurately generated. It is offered sequence of process of the organisation of the account of expenses for quality.

С. В. Візіренкостарший викладач кафедри фінансів і кредиту, Запорізький національний технічний університет

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

Розглянуто концептуальні засади формування та реалізації регіональної економічної політики, заснованої на економіці знань. Визначено стратегічний і тактичний аспекти реалізації основної мети регіональної економічної політики в умовах розвитку економіки знань.

Рассмотрены концептуальные подходы формирования и реализации региональной экономической политики, основанной на экономике знаний. Определены стратегические и тактические аспекты реализации основной цели региональной экономической политики в условиях развития экономики знаний.
 
Conceptual approaches of formation and realisation of the regional economic policy based on economy of knowledge are considered. Strategic and tactical aspects of realisation of a main objective of regional economic policy in the conditions of development of economy of knowledge are defined.

Т. С. Веремієнкоасистент кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

СОЦІОКУЛЬТУРНІ КРИТЕРІЇ КОНЦЕПЦІЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Формування, структуризація і динамічні зміни світового економічного розвитку перебувають під безпосереднім впливом соціокультурної компоненти з урахуванням політичних та інформаційних факторів, ідеолого-стратегічних, ціннісно-нормативних та загальноісторичних інтегративних концепцій світогосподарської динаміки. Теоретичні концепції економічного розвитку є відображенням системності процесу історичних трансформацій у контексті існуючих і потенційних соціокультурних детермінант.
 
There was conducted the theoretical analysis of the social and cultural criterions of economic development conceptions in the article. There was widened  the analysis of the current transformations and there was assessed their influence on the worldwide dynamics.

В. В. Іванишинд. е. н., проректор, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ І РОЗВИТКУ ФІРМОВОГО ТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ

В статті вивчається досвід техніко-технологічного обслуговування сільськогосподарського виробництва нашої країни. Аналізуються сильні та слабкі сторони попередніх систем техніко-технологічного забезпечення. Визначаються сучасні потреби в тих чи інших організаційних формах такого забезпечення.
 
The article examines the experience of technical and technological service of agricultural production in our country. Analyzes the strengths and weaknesses of previous technical and technological provision-ing. Identify current needs in different organizational forms such software.

В. В. Лифарк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,  Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЄЮ ВИКОРИСТАННЯ ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

У статті запропоновано механізм управління стратегією використання транзитного потенціалу регіону через розкриття організаційного, економічного і соціального блоків. Визначено елементи системи управління стратегією і структуру механізму управління стратегією.
 
In this article the mechanism of strategy managing of region transit potential usage by the disclosure of organizational, economical and social units is offered. The elements of managing system of strategy and the structure mechanism of strategy managing are determined.

А. Ю. Сербенівськаздобувач, старший викладач кафедри економіки, обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Для адекватного опису багатьох соціокультурних явищ потрібна особлива категорія соціального простору і часу з його власною системою координат, якою є економічні результати самого підприємства й соціально-економічний ефект, який отримує дане суспільство. Такою категорією, як свідчить досвід промислово розвинених країн, є інноваційний процес. Визначальним напрямом інноваційних процесів є забезпечення впровадження результатів науково-технічного прогресу у виробництво, підвищення конкурентоздатність товарів і послуг.
 
For adequate description of many social and cultural phenomena the special category of social space and time is needed with his own system of co-ordinates, which economic results of enterprise and socio-economic effect which gets this society are. Such category, as experience testifies industrially the developed countries, an innovative process is. Determining direction of innovative processes is providing of introduction of results of scientific and technical progress in a production, increase.

М. І. Хопчанк. е. н., доцент, Тернопільський національний економічний університет, доцент кафедри

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

Визначено ступінь практичного застосування облікових принципів щодо відображення витрат обігу в системі рахунків бухгалтерського обліку та в фінансових звітах. Проведено аналіз застосування сучасної методики обліку витрат обігу. Визначено організацію обліку витрат як системну категорію.

The degree of practical application of accounting principles for mapping distribution costs in the system of accounts and financial statements. The use of modern methods of accounting for distribution costs. Determined the organization of cost accounting system as a category.

Л. М. Волощенкок. е. н., доцент, доцент кафедри «Фінанси», Донецький державний університет управління

РОЗВИТОК СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ ЯК КАТАЛІЗАТОРУ КРИЗОВИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ

У статті визначено ризики поширення негативних глобалізаційних тенденцій, проведено аналіз й визначено особливості розвитку фінансового ринку як каталізатору кризових глобалізаційних процесів у світовій економіці.
 
In this article risks of distribution of negative globalization tendencies are revealed, the analysis is carried out and features of development of the financial market as catalyst of crisis globalization processes in world economy are defined.

О. М. Коваленкок. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності Одеського національного політехнічного університету

МІСЦЕ І РОЛЬ ІНТЕГРОВАНИХ ОБ’ЄДНАНЬ У МЕХАНІЗМІ РЕФОРМУВАННЯ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ

У статті досліджуються принципи вертикальної інтеграції, висвітлено очевидні переваги такої інтеграції у харчовій галузі. Розглянуто вертикальну інтеграцію як можливість впливу на економічну ефективність і прибуток - на прикладі Одеської області розглянуто можливі форми інтеграції, наведено висновки та оцінені переваги успішної реалізації вказаної стратегії.
 
В статье исследуются принципы вертикальной интеграции, освещены очевидные преимущества такой интеграции в пищевой отрасли. Рассмотрены вертикальную интеграцию как возможность влияния на экономическую эффективность и прибыль - на примере Одесской области рассмотрены возможные формы интеграции, приведены выводы и оценены преимущества успешной реализации указанной стратегии.
 
This article explores the principles of vertical integration, highlights the obvious benefits of such integration in the food industry. We consider vertical integration as an opportunity to influence the economic efficiency and profit - for example the Odessa region the possible forms of integration, the conclusions and evaluated the advantages of the successful implementation of the said strategy.

М. Г. Лазаревак. е. н., здобувач кафедри управління проектами, Київський Національний університет будівництва і архітектури МОН України, м.Київ

ОСОБЕННОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ХОЛДИНГОВ

В условиях сложного динамически изменяющегося окружения вопрос прогнозирования устойчивости холдинговых компаний является одним из важнейших. В статье предлагается рассматривать динамическую устойчивость холдинговых компаний, как комплекс методов и приемов, которые необходимо планировать и прогнозировать в рамках общей системы управления компанией. Динамическая устойчивость рассматривается с сточки зрения влияния не нее ряда факторов: сбалансированного портфеля бизнесов, упорядоченных отношений собственности, работающих эффективных бизнес-процедур (правил), правильно выстроенной структуры и отлаженного механизма реагирования на внешние события. В статье представлены особенности прогнозирования динамической устойчивости с позиций такого авторского подхода к проблеме динамической устойчивости, которые заключаются в том, что целесообразно строить краткосрочные плавающие прогнозы для механизмов реагирования с учетом паттернов состояний и долгосрочные прогнозы при проектировании будущего бизнес-портфеля холдинга, рассматривая него во взаимосвязи со структурой собственности, с построением процедур и с упорядоченной структурой.

In the complex dynamically changing environment the issue of forecasting the stability of holding companies is one of the most important. The article proposes to consider the dynamic stability of holding companies as a range of methods and techniques that you need to plan and forecast in the common system of company management. Dynamic stability is seen from the standpoint of influence of a number of factors: a balanced portfolio of businesses, arranged property relations, effective business operating procedures (rules), properly structured framework and a well-functioning respond mechanism to external events. The article presents the features of forecasting dynamic stability from the standpoint of the author's approach to the problem of dynamic stability, which lies in the fact that it is expedient to build up short-term forecasts for floating response mechanisms based on patterns of states and long-term forecasts for the design of the future business portfolio of holding, considering it in the conjunction with the ownership structure, with the construction procedures and with an ordered structure.

В. М. Мустяцавикладач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет"

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОГО ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ

У статті розглянуто актуальні питання інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку регіонів України. Узагальнено сутність і досліджено закономірності й регіональні особливості інвестиційної діяльності з метою забезпечення інноваційного розвитку регіонів. Запропоновано динамічна модель соціально орієнтованого інноваційно-інвестиційного механізму. Сформульовані соціальні та інституційні проблеми, що гальмують побудову інноваційної економіки країни.

В статье рассмотрены актуальные вопросы инвестиционного обеспечения инновационного развития регионов Украины. Обобщенно сущность и исследованы закономерности и региональные особенности инвестиционной деятельности с целью обеспечения инновационного развития регионов. Предложена динамическая модель социально ориентированного инновационно-инвестиционного механизма. Сформулированы социальные и институциональные проблемы, которые тормозят построение инновационной экономики страны.

The article deals with topical issues of investment provision of innovative development of regions of Ukraine. Generally the essence and the regularities and regional peculiarities of the investment activity to ensure innovative development of regions. The proposed dynamic model of socially oriented innovation and investment mechanism. Formulated social and institutional problems that hamper the construction of innovative country's economy.

І. М. Червяковдоцент,  ПВНЗ «Херсонський економічно-правовий інститут»

СТРУКТУРА ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ ТА СУТНІСТЬ СТРУКТУРНИХ ЗМІН

У статті розглянуто сутність структурних змін, перетворення структури промислового сектору. Схематично наведено взаємозв'язок властивостей і фаз життєвого циклу структури промислового сектора економіки та причин і функцій структурного зрушення. Зроблено висновок, що основним напрямком структурних перетворень промисловості в умовах модернізації є формування збалансованої структури економіки промислового сектору, відповідної технологічним вимогам чинного укладу.
 
В статье рассмотрены сущность структурных изменений, преобразования структуры промышленного сектора. Схематически приведена взаимосвязь свойств и фаз жизненного цикла структуры промышленного сектора экономики и причин и функций структурного сдвига. Сделан вывод, что основным направлением структурных преобразований промышленности в условиях модернизации является формирование сбалансированной структуры экономики промышленного сектора, соответствующей технологическим требованиям действующего уклада.
 
The article examines the nature of structural changes, transformation of the structure of the industrial sector. Schematically shown correlation properties and phases of the life cycle structure of industrial sector and the causes and functions of structural changes. It is concluded that the main focus of structural changes in the modernization of industry is creating a balanced economic structure of the industrial sector, relevant technological requirements of the applicable order.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"