Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 4, 2019

М. Ф. Аверкинад. е. н., професор,професор кафедри економіко-математичногомоделювання та інформаційних технологій,Національний університет «Острозька академія»В. В. Вальчукстудент, Національний університет «Острозька академія»

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТ

M. F. Averkynadoctor of economics, professor, professor of the Department of Economic-Mathematical Modeling and Information Technologies,The National University of Ostroh AcademyV. V. Valchukstudent, The National University of Ostroh Academy

PROVIDING SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CITY

Стаття присвячена розкриттю проблеми щодо забезпечення соціально-економічного розвитку міст. Авторами досліджено теоретичні засади забезпечення соціально-економічного розвитку міст, визначено чинники впливу, проблеми, досліджено зарубіжний досвід та підходи до оцінки. Побудовано інтегральний показник та запропоновано напрями забезпечення соціально-економічного розвитку міст. На підставі проведено дослідження встановлено, що в містах необхідно здійснювати контроль за рівнем соціально-економічного розвитку використовуючи запропонований інтегральний індикатор на ґрунті обчислення таксономічного показника. Визначено, що для забезпечення соціально-економічного розвитку міст необхідне залучення інвестицій, вдосконалення транспортної системи й інфраструктури в місті, державна підтримка, залучення коштів для покращення надання освіти та медичної допомоги, інноваційний розвиток та розвиток людського потенціалу, здійснення заходів для поліпшення екологічного стану середовища міста та сприяння покращення умов життя для населення міста.[||]The article is devoted to the disclosure of problems related to the provision of socio-economic development of cities. The theoretical bases of social and economic development of cities, problems, foreign experience and approach to estimation of rates of economic and social development are presented. An integral indicator and directions of ensuring social and economic development of cities are proposed.
It is determined that the problem of ensuring social and economic development of cities is becoming increasingly important in our time, as the functioning of cities has a significant impact on the development of society, the processes of reproduction, realization of vital needs, development of science, intellectual and creative abilities of the population. The authors noted that socio-economic development of cities is a process of sustainable economic development, which depends on the influence of external and internal, institutional and social factors, living standards and quality of life of the population.
The author identifies two groups of factors that influence the socio-economic development of cities, which reveals the factors of influence on socio-economic development, assess their impact and identify the problems and seek ways to solve them. It was revealed that the most important factor of socio-economic development is natural resources. They have the greatest influence on the development, placement and territorial organization of production. This is explained by the fact that they are mostly the subject of labor, and their production represents the initial stage of social production as a whole. The author established that it is necessary to monitor the level of socio-economic development, using the proposed integration indicator based on the calculation of taxonomic index in cities. Ensuring social and economic development of cities requires investment attraction, improvement of transport system and infrastructure, state support, raising funds for improvement of education and medical care, innovative development and development of human potential, which will improve the living conditions of the city's population.

З. П. Двулітд. е. н., доцент, професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності,Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівА. Р. Куцинстудентка, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівР. І. Стибельстудент, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

СТРАТЕГІЧНІ АЛЬТЕРНАТИВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДП «ХРТ ТЕКСТИЛЬ» В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

Z. P. DvulitDoctor of Economics Associate Professor, Professor of the Department of Foreign Economic and Customs Activities, Lviv Polytechnic National University, LvivA. R. Kutsynstudent, Lviv Polytechnic National University, LvivR. I. Stybelstudent, Lviv Polytechnic National University, Lviv

STRATEGIC ALTERNATIVES FOR FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY DEVELOPMENT OF SC "HRT TEXTILES" IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION CHALLENGES

Розглянуто теоретичні засади формування стратегічних альтернатив розвитку зовнішньоекономічної діяльності, наведено основні підходи до розвитку зовнішньоекономічної діяльності та етапи формування стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємтсв, зазначено ключові фактори, які визначають стратегію розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства, проведено ретроспективнй аналіз розвитку зовнішньоекономічної діяльності ДП «ХРТ Текстиль», структуровано обсяги реалізації зовнішньоекономічної діяльності ДП «ХРТ Текстиль» за ринками збуту, наведено кількісні обсяги експорту готової продукції ДП «ХРТ Текстиль», здійснено структурно-динамічний аналіз зовнішньоекономічної діяльності ДП «ХРТ Текстиль» за 2015-2018 рр., розроблено стратегічні альтернативи розвитку зовнішньоекономічної діяльності ДП «ХРТ Текстиль», деталізовано стратегічні альтернативи розвитку зовнішньоекономічної діяльності ДП «ХРТ Текстиль», запропоновано перспективи подальших досліджень зовнішньоекономічної діяльності ДП «ХРТ Текстиль».[||]The actuality of research is caused by need in search for new outlets in conditions of domestic market saturation. The best way to improve foreign economic activity is to develop it’s strategy. Therefore the article is devoted to the development of strategic alternatives for foreign economic activity development of SC "HTR Textiles".
Development of strategic alternatives for foreign economic activity development of SC "HTR Textiles" determines the following objectives: to consider the theoretical principles of the formation of strategic alternatives for the development of foreign economic activity, to conduct a retrospective analysis of the development of foreign economic activity of the SC "HRT Textile", to formulate a structural analysis of foreign economic activity of SC "HRT Textiles", to develop strategic alternatives to the development of foreign economic activity of the SC "HRT Textiles".
Development of foreign economic activity is a process of deepening and expanding foreign economic relations by entering new markets, use of unique raw materials, integration processes. Approaches to development of foreign economic activity of the enterprise are innovative, economic, strategic, marketing. The most effective in the development of foreign economic activity is a combination of the above-mentioned approaches, and the main one is strategic, since the latter involves the development of a foreign economic strategy in the context of the general strategy of the enterprise.
The formation of a strategy for the development of foreign economic activity is carried out through the restriction of the following sequence of actions: the definition of the mission of the enterprise, the formation of goals and objectives, the analysis and evaluation of the external and internal environment, the development of strategic alternatives.
The object of research is SC “HRT Textiles” – an industry enterprise whose activity is the clothing production.
In the article strategic alternatives for foreign economic activity development of SC "HRT Textiles" are developed. They are: setting up cooperation with foreign buyers that means access to new markets, branches of a subsidiary company in other regions of Ukraine, setting up cooperation with new foreign suppliers, access to the market under its own brand and the opening of branded stores. All the strategies were described and proposed with specific stages of its implementation. It was summarized that all strategies are effective and partly interwoven with each other.

Ю. С. Гринчукд. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту,Білоцерківський національний аграрний університетО. І. Шемігонк. с-г. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Білоцерківський національний аграрний університетМ. В. Вихорк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Білоцерківський національний аграрний університет

КОНТРОЛЬ ЯК ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА СУТНІСТЬ ТА МЕХАНІЗМ ЗАСТОСУВАННЯ

Y. GrynchukDoctor of Economics, , Head of the Department of management, Bila Tserkva National Agrarian UniversityO. ShemigonPh.D. in Agricultural Sciences, Associate Professor of the Department of management, Bila Tserkva National Agrarian UniversityM. VykhorPh.D. in Economics, Associate Professor of the Department of management, Bila Tserkva National Agrarian University

CONTROL AS A PUBLIC ADMINISTRATION FUNCTION: THE ECONOMIC AND LEGAL ESSENCE, ITS APPLICATION MECHANISM

Досліджено соціально-економічну та правову сутність контролюючої функції державного управління. Зазначено, що у її основі лежать класичні погляди на функції менеджменту, сформульовані ще А. Файолем. Охарактеризовано три основні аспекти контролюючої функції державного управління, як його елемент, як функція управління і як система спостережень. Розкрито механізм реалізації контролюючої функції державного управління, який урегульований значною кількістю законодавчих та підзаконних актів. Вказано на проблеми, зв’язані із практичною реалізацією цієї функції через неузгодженість законодавчої бази, та відсутність чіткої взаємодії і координації дій суб’єктів державного контролю. Визначено, що необхідною умовою підвищення ефективності дії державного контролю є координація й упорядкованість діяльності зазначених вище органів у забезпеченні реалізації контрольних функцій та уникнення дублювання тих напрямків контролю, що входять до сфери декількох органів.[||]Social-economic and legal essence of public administration control function has been studied. It is based on classic views of management functions, formulated by Henri Fayol. It is common among all public administration entities, including public authorities. There has been identified the main task of public control is a counteraction of not desirable development of events and termination of someone’s unlawful behaviour.
There are 3 major aspects of public administration control function. Control as its element provides for supervision of a management object in order to determine the correspondence of its actual state to a desired one. Control as a part of public administration function is the system of respective rights, duties and actions of authorized persons. It provides a consistent supervision and verification processes for one or another object. Control, in the latter form, is closely associated with other public administration functions, such as planning, organization, motivation. Public control is noted to appear from the essence of power and state and, like its any element, plays a key role in public administration. It is determined by public administration functions, targets and hierarchy of state authority.
A mechanism of public administration control function has been studied. It is regulated by a significant number of legitimate acts and by-laws of Ukraine in terms of control subjects and limits of its authority, control objects as well as necessary procedures. There were identified problems connected with an implementation of the function due to inconsistency of either legislative framework or the lack of clear interaction and coordination of public control subject actions. There has been recently stated about reconsideration and reorientation of Ukrainian state modern system according to the newest principles regarding the activity of separate state institutions. Thereafter, modern approaches and tasks of state bodies, its functions and structures were implemented. It facilitates a redefinition of control role as a public administration function and change of competence of regulatory authorities.
The necessary provisions for growing effectiveness in public administration control are set as a coordination and regulation of the above mentioned institutions’ activity by ensuring the implementation of control functions and avoiding a duplication of any control initiatives under several governmental authorities.

Т. І. Олешкод. т. н., професор, Національний авіаційний університетА. М. Козелмагістр, Національний авіаційний університет

ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

T. OleshkoDoctor of technical sciences, professor, National Aviation UniversityA. KozelMaster\'s degree, National Aviation University

FEATURES OF ATTRACTION OF FOREIGN INVESTMENTS INTO THE ECONOMY OF UKRAINE

В статті проводиться дослідження особливостей залучення іноземних інвестицій в країну. Для цього було розглянуто динаміку індексу інвестиційної привабливості України, який в останні роки має тенденцію до зростання. Детально проаналізовано обсяги прямих іноземних інвестицій в галузевому розрізі та за географічною структурою. На основі даного аналізу було встановлено, що по регіонам найбільше інвестицій надходить у м. Київ (52% від загального обсягу іноземних інвестицій), лідером за обсягами інвестування виступає Кіпр (28% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій), а найбільш привабливою галуззю є промисловість (33,38%). Визначено основні проблеми, які впливають на інвестиційний клімат країни. Проаналізовано потенціал України у розрізі привабливості для іноземних інвесторів. На основі попередніх досліджень було запропоновано заходи для покращення інвестиційного клімату країни.[||]The article deals with the study of the features of attraction of foreign investments into the country. To this end, the dynamics of the investment attractiveness index of Ukraine, which in recent years has a tendency to increase, was considered. The volume of foreign direct investment in the sectoral and geographical structure is analyzed in detail. On the basis of this analysis, it was found that by region the largest investment comes from Kyiv (52% of total foreign investment), Cyprus is the leader in terms of investment volumes (28% of total foreign direct investment), and industry is the most attractive industry (33.38% of the total volume of direct foreign investments). The main problems, which influence the investment climate of the country, are determined. These include: imperfect legislation; instability of domestic tax legislation; high tax pressure on capital of enterprises; inconsistency of the current normative legal documents regulating investment activity; different conditions of management of domestic and foreign investors; absence of an effective system of insurance of foreign investments; low level of national investment management; undeveloped domestic investment infrastructure; low efficiency of functioning of the national stock market; high inflation; negative international image of Ukraine; insufficient awareness of potential investors in many countries about the state and prospects of Ukraine's development. The potential of Ukraine in the context of attractiveness for foreign investors is analyzed. Based on the identified problems affecting the investment climate, practical recommendations for improving the investment climate of the country were formulated. They include ways to solve these problems: improving investment legislation; ensuring the effective implementation of the declared reforms; formation of an effective mechanism for ensuring organizational, institutional, financial and legal preconditions for the development of investment activity; creation of the automated information system; intensification of implementation of public-private partnership programs; construction of a rational system of innovation infrastructure.

A. V. RusnakDoctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Economics,Kherson Branch of Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Kherson, UkraineI. I. NadtochiiCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics,Kherson Branch of Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Kherson, UkraineV. O. KriukovaApplicant of the second (master’s) level of higher education,Kherson Branch of Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Kherson, Ukraine

ESSENCE AND TYPES OF RISKS OF INVESTMENT PROJECTS FROM CONSTRUCTION OF AUTOMOTIVE ROADS

А. В. Руснакдоктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Херсон, УкраїнаІ. І. Надточійкандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Херсон, УкраїнаВ. О. Крюковаздобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Херсон, Україна

СУТНІСТЬ ТА ВИДИ РИЗИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ З БУДІВНИЦТВА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

The essence of the risk of investment projects of the construction of automobile works is determined. The main features of investment projects for the construction of highways are generalized, in particular: project product, a large number of investors, risks of sources of funding, a high level of government regulation, a significant dependence of the project on the time of work and weather conditions, strategic restrictions. The flaws of public-private partnership in road maintenance infrastructure projects, which are related to risks, such as market and financial, political and social, are substantiated. The main types of risks of investment projects of construction of highways and measures to reduce their influence are determined: insurance objects, permanent monitoring of expected changes in legislation, financial responsibility of the project organization for making errors and miscalculations in the project-budget documentation, customer control of the schedule for the construction work, funding according to the schedule of work and monthly plan allocations. The most influential risks for investment projects of road construction under the condition of public-private partnership are: the risk of unreliability of project participants, the risk of not receiving the project revenue, the country's risk. The potential corruption risks in the field of procurement of works and services for construction, repair and maintenance of highways are determined. Are offered directions of leveling of factors of corruption risks in sphere of realization of investment projects of road economy. The ways to reduce risks and increase the attractiveness of road construction projects based on the principles of public-private partnership are substantiated: identification of priority projects for the priority attraction of private investments; simplification of procedures for registration of rights to use land plots for construction of roads; development of a mechanism for funding PPP projects and guaranteeing a minimum income to a private partner from the state; solving discussion issues and approving the principles of functioning of toll roads.[||]Визначено сутність ризику інвестиційних проектів будівництва автомобільних робіт. Узагальнено особливості інвестиційних проектів будівництва автомобільних доріг, зокрема: продукт проекту, велика кількість інвесторів, ризики джерел фінансування, високий рівень державного регулювання, значна залежність проекту від часу робіт і погодних умов, стратегічні обмеження. Обґрунтовано недоліки державно-приватного партнерства в інфраструктурних проектах дорожнього господарства, які пов’язані з ринковими та фінансовими, політичними та соціальними ризиками. Визначено основні види ризиків інвестиційних проектів будівництва автомобільних доріг та заходи щодо зменшення їх впливу, такі як: страхування об’єктів, постійний моніторинг очікуваних змін у законодавстві, фінансова відповідальність проектної організації за допущені помилки та прорахунки в проектно-кошторисній документації, контроль замовником графіку виконання робіт з будівництва, фінансування коштів згідно графіку виконання робіт та помісячного плану асигнувань. Встановлено, що найбільш впливовими ризиками для інвестиційних проектів будівництва автомобільних доріг за умови державно-приватного партнерства є: ризик ненадійності учасників проекту, ризик неотримання передбачених проектом доходів, ризик країни. Визначено потенційні корупційні ризики у сфері закупівлі робіт та послуг з будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг. Запропоновано напрями нівелювання чинників корупційних ризиків у сфері реалізації інвестиційних проектів дорожнього господарства. Обґрунтовано основні шляхи зменшення ризиків та підвищення привабливості реалізації проектів будівництва автомобільних доріг на засадах державно-приватного партнерства, зокрема: визначення пріоритетних проектів для першочергового залучення приватних інвестицій; спрощення процедур оформлення прав користування земельними ділянками для будівництва доріг; розробка механізму фінансування проектів державно-приватного партнерства та гарантування мінімального доходу приватному партнеру з боку держави; вирішення дискусійних питань та затвердження принципів функціонування платних доріг.

І. І. Вініченкод. е. н., професор, завідувач кафедри економіки,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

I. VinichenkoDoctor of Economic Sciences, Head of the Department of EconomicsDnipro State Agrarian and Economic University

FORMATION OF THE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEM ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISE

Інвестування є однією з узагальнюючих характеристик соціально-економічної ситуації в Україні. Для економіки країни важливе значення має розвиток виробництва і на цій основі збільшення обсягу інвестицій у привабливі галузі. Інвестиції – це передумова суспільного розвитку. В запропонованій статті визначено особливості формування системи управління інвестиційною діяльністю підприємства. Встановлено, що управління формуванням інвестиційних ресурсів включає визначення обсягу інвестованого капіталу, формування власних і позикових інвестиційних ресурсів. Реалізація головної мети і задач здійснення інвестиційної діяльності передбачає виконання певних функцій, які можна розділити на дві групи: загальні функції та специфічні функції. Вважаємо, що найбільш ефективною організаційною структурою управління інвестиційною діяльністю підприємства в сучасних умовах є така, в основі якої знаходяться центр відповідальності, в тому числі й центр інвестицій. Доведено, що управління інвестиційною діяльністю передбачає необхідність проведення фінансових та економічних розрахунків, які пов’язані з потоками грошових коштів в різні періоди часу.[||]Іnvesting is one of the most general characteristics of the socio-economic situation in Ukraine. The development of production is important for the country's economy, and on this basis, an increase in investments in attractive industries. Investments are a prerequisite for social development. The article describes the peculiarities of the formation of a management system for investment activity of an agrarian enterprise. It was established that the management of formation of investment resources includes determination of the volume of invested capital, formation of own and borrowed investment resources.
Realization of the main goal and objectives of investment activity involves the implementation of certain functions, which can be divided into two groups: general functions and specific functions. To the general functions we propose to include: development of investment strategy of the enterprise, organizational structures of providing investment activities, information systems supporting the provision of substantiation of alternative options for investment decisions; analysis, planning, control over the implementation of management decisions in the field of investment activity. Specific functions are investment management and the formation of investment resources.
The effectiveness of the investment activity of the agrarian enterprise depends to a certain extent on the organizational support, which includes an interconnected set of structural units of the enterprise, which, on the one hand, provide development and decision-making on the management of investment activities, on the other hand, they are fully responsible for the implementation of these decisions. Organizational support is provided on the basis of the management structure of investment activities and depends on the organizational structure adopted by the enterprise. The most effective among such structures is the design and matrix.

Я. М. Майовецьк. е. н., доцент кафедри Економічна теоріяЛьвівського національного університету імені Івана Франка

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЇ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Y. M. MayovetsCand. Sc. (Economics), associate professor, Department of Economic TheoryIvan Franko National University of Lviv, Ukraine

THE ROLE OF INFORMATION IN INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRARIAN BUSINESS

Стаття присвячена дослідженню проблем інформаційного забезпечення інноваційного розвитку аграрного підприємництва в Україні. Метою статті є дослідження особливостей сучасної системи інформаційної підтримки інноваційного розвитку аграрного підприємництва і обґрунтування на цій основі практичних рекомендацій щодо її вдосконалення в аграрному секторі економіки України.
Проаналізовано перспективи розвитку точного землеробства та зроблені висновки, що в Україні така технологія доступна в основному великим агрохолдингам.
Розкрито суть поняття «інформація» та простежено особливості інформації, порівняно із звичайними благами.
Звернуто увагу на посилення впливу інформації щодо доступу аграрних підприємств до фінансових ресурсів та можливості оптимального розподілу цих ресурсів для досягнення вищого рівня рентабельності.
Доведено, що перехід підприємств аграрного сектору на інноваційну модель розвитку – перспективний напрям, який сприятиме ефективному використанню їхнього ресурсного потенціалу.[||]The article is devoted to the problems of information support of innovative development of agrarian business in Ukraine. It has been determined that the component of ensuring the development of the innovative agrarian business is the formation of its informational support, which is aimed at creating effective horizontal and vertical linkages between the business entities in the process of achieving competitive advantages both on the domestic and foreign markets.
The purpose of the article is to study the features of the modern system of information support of innovative development of agrarian business and to substantiate the practical recommendations on its basis for its improvement in the agrarian sector of the Ukrainian economy.
It has been noted that in agrarian production, despite the value of such resources as land, labor, capital and intellectual property, more meaningful, in view of the proliferation of digital technologies, becomes such an economic resource as information.
The essence of the notion "information" has been disclosed and the features of information have been illustrarted in comparison with the common good.
The attention has been paid to the increasing impact of information on the access of agrarian enterprises to financial resources and the possibility of optimal allocation of these resources to achieve the highest level of profitability.
The analysis made it possible to draw conclusions about changes in the type of agricultural competition in the developed countries, and its transition to another level - the competition of efficiency.
The prospects for the development of precision agriculture have been analyzed and the conclusions have been drawn that in Ukraine such technology is available mainly to large agricultural holdings. The constraints of the use of modern technologies by small farming enterprises have been determined, the most important of which are: ignorance of the possibilities of the domestic market of agricultural technologies by farmers and the fear of the need to invest significant resources in expensive and risky projects.
The statistics confirm the entry of Ukraine into the world's largest grain exporters. However, this significant progress, in view of the lack of information, can actually become a trap for Ukrainian farmers, most of whom are accustomed to producing only cheap raw materials.
It has been proven that the transition of enterprises of agrarian sector to the innovative model of development is a promising area, which will promote the effective use of their resource potential.

Р. В. Яковенкок. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ІСНУЮЧИХ ТЕНДЕНЦІЙ ЦІНОУТВОРЕННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ: ТЕОРЕТИКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

R. V. YakovenkoPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Marketing and Economic Cybernetics, Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyy

NEGATIVE CONSEQUENCES OF EXISTING PRICING TENDENCIES IN THE SPHERE OF UTILITIES: THEORETICAL AND ECONOMIC SUBSTANTIATION

У статті вирішується важлива економічна загальнотеоретична та прикладна проблема: теоретико-економічне обґрунтування негативних існуючих тенденцій ціноутворення у сфері комунальних послуг.
Визначено загальну економічну тенденцію: постійне підвищення цін на послуги підприємств житлово-комунального господарства та відсутність будь-якої обґрунтованості такої тенденції. Наведено наслідки тарифної політики.
Проаналізовано зміну структури споживання населення, згідно якої витрати на житлово-комунальні послуги займають перше місце за витратами, особливо в опалювальний період для осіб, що мають централізоване опалення.
Синтезовано системні зловживання представниками монополій, що здійснюють надання житлово-комунальних послуг у розрізі надання хибної інформації щодо структури витрат виробництва та їх системного завищення, перекладання відповідальності за підвищення цін на міжнародні кредитні організації.
Визначено нову закономірність економічного розвитку в Україні – принципово новий тип економічних циклів – гіперкороткі „сезонні комунальні” цикли, які визначаються інтенсивністю використання різних житлово-комунальних послуг, в першу чергу енергоресурсів, що використовуються для опалення.[||]The article deals with the important economic theoretical and applied problem: theoretical and economic substantiation of negative existing tendencies of pricing in the field of utilities, in particular, through economic laws and categories.
The general economic trend that has taken place during the last 5 years has been determined: constant increase of prices for services of enterprises of housing and communal services and absence of any justification of such tendency. The consequences of such a tariff policy, which are, at first, in the decline in the level of solvency of the population, reducing the volume of aggregate demand, a multiple excess of the total amount of communal services over the level of income of the population.
The changes in the structure of population consumption are analyzed, according to which expenditures for housing and utilities occupy the first place in terms of costs, especially in the heating period for people with centralized heating. Nutrition and the purchase of clothing in the majority of the population in modern conditions is the final principle.
Systemic abuses are being synthesized by representatives of monopolies providing housing and communal services in the context of providing false information about the structure of production costs and their systemic overstatement, shifting responsibility for raising prices for international credit organizations. This leads to the receipt of super-profits both in the official and informal dimensions, redistribution of income in favor of the oligarchic population and the impoverishment of the absolute majority of citizens, exchange rate fluctuations, and the withdrawal of foreign exchange resources from the country, demographic complications, falling domestic business activity, increasing budget deficits and public debt accumulation.
The new regularity of economic development in Ukraine is defined – a fundamentally new type of economic cycles – hyper-short "seasonal communal" cycles, which are determined by the intensity of utilization of various housing and communal services, primarily the energy used for heating.

Г. А. Іващенкокандидат економічних наук,доцент кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізуХарківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, Україна

АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАЙНОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

G. IvashchenkoPhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Business and Economic Analysis, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine

ANALYTICAL PROVISION FOR THE MANAGEMENT OF LAND PROFESSIONAL SAFETY OF THE ENTERPRISE

Запропоновано послідовність проведення аналізу майнової вітчизняного сільськогосподарського підприємства, що дозволить комплексно, об’єктивно, оперативно, точно оцінювати рівень майнової безпеки суб’єктів господарювання не тільки сільського господарства, але й інших галузей економіки. Проведено об’єктивну оцінку майнової, кадрової та фінансової безпеки вітчизняного господарюючого суб’єкта галузі сільського господарства. В свою чергу, це дає можливість аналізованому підприємству підвищити рівень майнової безпеки підприємства в складних економічних умовах.
Розроблено основні заходи ризик-менеджменту захисту майна підприємства. Для підвищення майнової безпеки сільськогосподарського підприємства необхідно в тексти договорів оренди земельних паїв та інших активів пайовиків, вносити пункти, які ускладнюють або роблять неможливим дострокове розірвання договорів з пайовиками, передбачивши пункт, що забезпечує СТОВ «НИВА» переважне право пролонгації або переукладення цього договору на новий термін.
Систематизовано основні напрямки охорони сільськогосподарських угідь підприємства. Розроблено комплекс заходів щодо управління ризиками на підприємстві відносно попередження рейдерства. При виникненні перших ознак можливих незаконних дій відносно підприємства чи його майна, важливо своєчасно звернутися до кваліфікованих юристів (адвокатів) та служб охорони.[||]The role of risks in the system of property security of the enterprise is determined. The specific risks of an agricultural enterprise are systematized. The sequence of the analysis of the property of the domestic agricultural enterprise, which will allow complex, objective, operational, accurately assess the level of property security of economic entities, not only agriculture, but also other branches of the economy, is proposed. An objective assessment of the property, personnel and financial security of the domestic business entity in the field of agriculture was conducted. In turn, it enables the analyzed company to increase the level of property security of the company in difficult economic conditions.
The basic measures of risk management of property protection of the enterprise are developed. In order to increase the property security of an agricultural enterprise, it is necessary to include in the texts of contracts of lease of land shares and other shares of shareholders, to make items that complicate or make it impossible to terminate pre-term agreements with shareholders, providing a clause providing the NIVA CJSC the pre-emptive right of prolongation or repositioning of this agreement for a new term.
The main directions of protection of agricultural lands of the enterprise are systematized. A set of measures on risk management at the enterprise was developed in relation to the prevention of raids. When there are first signs of possible unlawful actions regarding the company or its property, it is important to apply to qualified lawyers (lawyers) and security services in a timely manner.
In addition, today the anti-rider audit service is relevant, due to which an individual list of measures to minimize the threat of raider hijacking can be provided as a result of the analysis of documents on the company, as well as the necessary briefings on first-priority actions in the event of raider attacks.
The scientific result of this study is the development of methodological recommendations for countering the risks of property security and a methodological approach to improving risk management in relation to the prevention of raider attacks on an agricultural enterprise.

О. М. Кліменкок. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, статистики та прогнозування,Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. ХарківН. О. Степаненкок. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, статистики та прогнозування,Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСОБИ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ

Olena KlimenkoCandidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Statistics and Forecasting, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, KharkivNataliia StepanenkoCandidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Statistics and Forecasting, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

INSTITUTIONAL MEANS FOR IMPROVING INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF UKRAINE

Аргументовано необхідність залучення іноземних інвестицій на даному етапі розвитку економіки України. Структуровано основні загрози та вигоди від іноземного інвестування на макроекономічному рівні. Визначено переваги та перешкоди від залучення іноземних інвестицій, проаналізовано їх взаємну впливовість у вітчизняній економіці. Наведено динаміку основного показнику інвестиційної привабливості країни – індексу інвестиційної привабливості за Європейською бізнес асоціацією та обсяг іноземних інвестицій до України за останні три роки. Обґрунтовано необхідність підвищення інвестиційної привабливості країни. Доведено доцільність використання інституціональної теоретичної бази для підвищення інвестиційної привабливості країни. Розроблено матрицю оцінювального потоку інституційного середовища для підвищення інвестиційної привабливості країни як первісної ланки механізму оцінювання змін інвестиційного середовища для підвищення інвестиційної привабливості України. Для розробки матриці оцінювального потоку визначено низку конкретних параметрів інституційного середовища, специфічних для України.[||]The necessity of attracting foreign investments at the present stage of development of the Ukrainian economy is argued. It is established that ensuring of sustainable economic growth as the basis of long-term economic development of Ukraine today is the main goal of the state in achieving a high standard of living of the population. Socio-economic growth is impossible without a constant flow of investments into the economy. It has been established that the development of the Ukrainian economy at the present stage is largely dependent on foreign investment. Therefore, increasing the country's investment attractiveness is one of the important tasks for achieving Ukraine's economic growth. The main threats and benefits of foreign investment at the macroeconomic level are structured. The advantages and disadvantages of attraction of foreign investments are determined; their mutual influence in the national economy is analyzed. The dynamics of the main indicator of investment attractiveness of the country - the investment attractiveness index of the European Business Association and the volume of foreign investments into Ukraine for the last three years are presented. The necessity of increase of investment attractiveness of the country is substantiated. The expediency of using the institutional theoretical basis for increasing the investment attractiveness of the country has been proved. The assessment flow matrix of the institutional environment was developed in order to increase the investment attractiveness of the country as the primary element in the mechanism of assessing changes in the investment environment for increasing the investment attractiveness of Ukraine. The necessity of using the institutional theoretical basis for increasing the investment attractiveness of Ukraine is proved and a matrix for constructing an estimating flow of changes in the institutional environment has been developed. For development of the assessment flow matrix a number of specific parameters of the institutional environment specific to Ukraine have been defined.

Т. В. Ляденкостарший викладач кафедри комерційної діяльності та логістикиКНЕУ ім. В. Гетьмана

ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ЗАЛІЗОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЇХ РОЗВИТКУ

T. LyadenkoSenior Lecturer of the Department business and logisticsKNEU them. V. Hetman

FEATURES OF MANUFACTURING AND SUPPLY ACTIVITY OF DOMESTIC INDUSTRIAL COMPANIES IN THE MODERN STAGE OF THEIR DEVELOPMEN

У статті надано загальну характеристику головних рудних мінералів залізних руд, наявних на території України. Проаналізовано структуру запасів залізних руд за категоріями та регіонами. З'ясовано, що державним балансом запасів корисних копалин України обліковуються запаси залізних руд у 62 родовищах, які складають за категоріями А+В+С1 – 21579,2 млн. т, при цьому більше половини з них зосереджені у Дніпропетровській області. З'ясувавши існуючі тенденції розвитку металургійних підприємств України, констатовано, що сучасний стан металургійної галузі України та її профільних підприємств характеризується такими особливостями: техніко-технологічною відсталістю виробництва з високим рівнем мартенівської сталі в загальному обсязі виплавки сталі та невисокою часткою безперервного розливання сталі в загальному обсязі її випуску; високим рівнем зносу основних промислово-виробничих фондів, завищеною енерго- і ресурсомісткістю виробництва, значним екологічним навантаженням на довкілля; незбалансованою структурою експорту та імпорту металопродукції, коли продукція з низькою доданою вартістю складає практично весь обсяг експорту, а продукція з високою доданою вартістю (готова продукція) надходить від закордонних виробників, знижуючи прибутковість вітчизняних металургійних підприємств; вузькістю внутрішнього ринку збуту металургійної продукції і, як наслідок, надзвичайну чутливість до коливань економіки країн-імпортерів вітчизняного металу.[||]The article gives a general description of the main ore minerals of iron ores, available on the territory of Ukraine. The structure of reserves of iron ores by categories and regions is analyzed. It was clarified that the state balance of mineral resources of Ukraine accounts for reserves of iron ores in 62 deposits, which make up the categories A + B + C1 - 21579.2 million tons, with more than half of them are concentrated in the Dnipropetrovsk region. It is revealed that the main products produced by mining enterprises are natural-rich iron ores with iron content of 54-61%; Concentrate with iron content 63.8 - 70%; iron ore and agglomerates; metallurgical limestone; dolomite crude and burned. Finding out the current trends in the development of metallurgical enterprises in Ukraine, it was stated that the current state of the metallurgical industry in Ukraine and its profile enterprises is characterized by the following features: technical and technological backwardness of production with a high level of open-hearth steel in the total volume of steel smelting and a low percentage of continuous casting of steel in the total volume its release; a high level of wear and tear of the main industrial-production funds, over-energy and resource-intensive production, a significant environmental burden on the environment; an unbalanced structure of export and import of metal products, when products with a low value added account for almost the entire volume of exports, and products with high added value (finished products) come from foreign producers, lowering the profitability of domestic metallurgical enterprises; the tightness of the domestic market for metallurgical products and, as a result, the extraordinary sensitivity to the fluctuations of the economy of the importing countries of Ukrainian metal. Despite the high indicators in the structure of production (compared with other branches of the economy), the situation in the iron and steel sector is completely disappointing. Over the past years, the industry has generated alarming risks that are caused by a number of factors, both domestic and foreign economic.

А. Р. Дубкандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник,ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕКТОРА У ФОРМУВАННІ ФІНАНСОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Andrii DubPhD (Economics), Associate professor, Senior Research Fellow,State Institution «Institute of Regional Research named after M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine»

INTEGRATED EVALUATION OF THE ENTERPRISE SECTOR IN FORMATION OF FINANCIAL CAPACITY OF REGIONS IN DECENTRALIZATION CONDITIONS

Формування фінансово самодостатніх конкурентоспроможних регіонів передбачає наявність відповідної фінансової бази. Визначальна роль в наповненні місцевих бюджетів відводиться бізнесовим структурам та фізичним особам-підприємцям, які є платниками податків та зборів, та роботодавцями для фізичних осіб, які також сплачують податки.
У ході дослідження нами складено рейтинг регіонів за потенціалом підприємницького сектора наповнювати місцеві бюджети, а також проведено співставлення можливостей бізнесових структур конкретного регіону забезпечувати надходження до місцевих бюджетів із податкоспроможністю відповідного регіону за податком на доходи фізичних осіб, єдиним податком та податком на прибуток.
Виявлено, що кращі можливості для місцевого розвитку мають регіонах, де зосереджено найбільша кількість підприємств, фізичних осіб-підприємців, найманих працівників, а також вищий рівень середньої заробітної плати. Поруч з тим, слабші регіони мають відносно достатній потенціал підприємницького сектора для формування доходів своїх місцевих бюджетів. Обґрунтовано, що підвищити роль підприємницького сектора у наповненні місцевих бюджетів дозволить виведення заробітної плати з «тіні», її своєчасна і в повному обсязі виплата.[||]Formation of financially self-sufficient competitive regions implies the availability of the appropriate financial base. Business entities and individual entrepreneurs are the main taxpayers and dues, so they play a major role in formation of local budget revenues. Our study was to identify the strong and weak regions for the potential of the entrepreneurial sector to form local budgets (ranking the regions), as well as in comparison the opportunities of the business structures to provide revenue to local budgets with the tax capacity of the specific region.
More than two thirds of all local budget revenues provided by taxes that directly related to the efficiency of enterprises and the employment of individuals. Therefore, the comparison of regions with the potential of the business sector (and employed) to form local budgets carried out for personal income tax, a single tax and corporate income tax. The empirical basis of the study was information of The State Statistics Service and The State Treasury Service of Ukraine.
The ranking of regions by the integral indicator of the potential of the region's entrepreneurial sector in forming local budgets indicates the best opportunities for local development in regions where the largest number of enterprises, individual entrepreneurs, employees, and also higher average wages (Dnipropetrovsk, Kharkiv, Odessa , Kyiv and Lviv regions). Moreover, the position of regions in the ratings on the indicators of the potential of the regional entrepreneurial sector in forming the local budgets by the PIT, the single tax and corporate income tax does not always correlate with the positions of the regions with the tax capacity regions for these taxes. Possible reasons for such differences are the number of people in the regions, the volume of tax receipts, the different number of single tax payers belonging to one or other (I-IV) group of single tax payers, different rates of single tax rates in specific administrative-territorial units and so on. The higher positions of certain regions (for example, Kirovograd, Chernihiv, Sumy regions) in the rating of tax capacity, compared with the rating on indicators of the potential of the entrepreneurial sector in forming local budgets, may indicate relatively sufficient potential of the entrepreneurial sector of these regions to form revenues of local budgets.
To increase the role of the entrepreneurial sector in forming local budgets will allow the withdrawal of wages from the “shadow”, its timely and full payment.

Ю. Т. Матвєєвак. е. н., старший викладач кафедри управління, Сумський державний університет, м. СумиС. І. Колосокк. е. н., доцент кафедри управління, Сумський державний університет, м. СумиІ. А. Вакуленкоасистент кафедри управління, Сумський державний уіверситет, м. Суми

АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ SMART GRID

Yu. MatvieievaPhD (Economics), Senior Lecturer of Department of Management,Sumy State UniversityS. KolosokPhD (Economics), Associate Professor of Department of Management,Sumy State UniversityI. VakulenkoPhD (Economics), Assistant of Department of Management,Sumy State University

THE ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE TO IMPLEMENTATION ENERGY EFFICIENCY ON THE BASIS OF SMART GRID MODEL

В статті проаналізовано основні показники енергоефективності, що визначають рейтинг України серед інших країн світу. Досліджено зарубіжний досвід використання сучасних smart-технологій, механізми та інструменти забезпечення енергетичної ефективності на основі моделі розумних мереж. За результатами аналізу, та враховуючи досвід Німеччини, запропоновано алгоритм забезпечення енергетичної ефективності в Україні на рівні регіону на основі моделі smart grid. Алгоритм формування моделі розумних енергетичних мереж на рівні окремих регіонів потребує вирішення взаємозв’язаних задач: визначення впливу системи територіального управління на прийняття управлінських рішень в енергетичній галузі; проведення комплексної діагностики регіонів та вибір окремої території, як тестового майданчика з впровадження моделі Smart Grid; формування інструментарію стимулювання постачальників та споживачів електроенергії; пошук конкретного споживача; забезпечення відповідної системи сертифікації; забезпечення інвестиційним потенціалом та інноваційними рішеннями. Очікувані результати від впровадження систем Smart Grid можуть впливати на більш ефективне використання енергоресурсів; підвищення обсягу транзиту електроенергії без будівництва нових мережевих об’єктів; підвищення надійності електропостачання, зниження часу аварійного відключення; підвищення ефективності завантаження обладнання енергетичних мереж; розвиток розподіленої генерації енергії та активізація використання альтернативних джерел енергії; зниження витрат на виробництво електроенергії та рівня втрат електроенергії в електромережах; зменшення впливу об’єктів енергетики на екологію; забезпечення двостороннього зв’язку із споживачем; виявлення нераціонального використання та розкрадань електроенергії, пошкоджень устаткування, а також зниження вартості енергоресурсів за умови впровадження диференційованих тарифів. Підґрунтям для подальших досліджень є аналіз критеріїв та параметрів за якими здійснюється відбір тестового регіону для апробації моделі розумних енергетичних мереж з метою ефективного впровадження цих систем окремими територіями України.[||]The main indicators of energy efficiency that determine the ranking of Ukraine among other countries of the world have been analyzed in the article. The best practices of foreign experience have been studied in the field of smart-technologies using, mechanisms and tools for ensuring energy efficiency have been formed based on the construction of smart grid model. According to the results of the analysis and based on experience of Germany, has been proposed an algorithm of implementation energy efficiency in Ukraine on the regional level that based on the architecture of the smart grid model. The algorithm of formation of a Smart Grid model on the level of separate region requires to make decision on interrelated tasks: to define the territorial administration system influence on the managerial decisions adoption in the energy sector; to conduct a complex diagnostics of the regions and to select a separate territory as a testing ground to the Smart Grids model implementation; to form the tools of stimulation of suppliers and consumers of electricity; to search a particular consumer; to provision the relevant certification system; to provide the investment potential and innovative solutions stimulation. Expected results from implementation Smart Grid systems can affect on more efficient energy resources use; on increasing the volume of transit of electricity without the construction of new network objects; on increasing the reliability of power supply, on reduction of emergency shutdown time; on increasing the efficiency of equipment loading of energy grids; on development of distributed generation of energy and increased alternative energy sources use; on reducing the cost of electricity production and the level of electricity losses in the electricity grids; on reducing the impact of energy objects on the environment; on provision of two-way communication with the consumer; on detecting inappropriate use and theft of electricity, equipment damage, as well as reducing the cost of energy resources provided. Further research is needed to make the criteria and parameters analysis of test region selection to approve the model of intelligent energy grids to effectively implement these systems in separate territories of Ukraine.

Т. Б. Хлевицькак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств та соціальних технологій,Державний університет телекомунікаційО. Ю. Гусєвад. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємств та соціальних технологій,Державний університет телекомунікацій

КОГНІТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ: ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ

Tetyana KhlevytskaPhD in Economic Sciences, Associate Professor, Department of Enterprise Economics and Social Technologies, State University of TelecommunicationsOlga GusevaDoctor of Economics, Professor, Head of the Department of Enterprise Economics andSocial Technologies, State University of Telecommunications

COGNITIVE COMPETENCE: CONTENTS AND FEATURES OF FORMATION

Сучасні зміни світоглядних парадигм на організацію господарської діяльності, трансформація розуміння якості як базової умови стратегічної стабільності, зростання значущості людського чинника у забезпеченні ефективності й результативності господарювання зумовили підвищення уваги науковців до психологічних аспектів управління, зокрема, до застосування когнітивного підходу до управління підприємством. В його основі лежить спроба провести аналогію між підприємством та людиною в частині пізнавальних процесів. В його межах підприємство розглядається як суб’єкт, здатний до запам’ятовування, концентрації уваги, представлення інформації та прийняття рішень.
Саме тому головна увага в статті зосереджена на когнітивній компетенції підприємства як його здатності на основі накопичених знань (як «вроджених», закладених засновниками і власниками підприємства (нативіські знання), так і закріплених через отриманий в процесі діяльності досвід (емпіричні знання)) сприймати найслабкіші зміни зовнішнього середовища, для забезпечення стабільного й стійкого розвитку шляхом удосконалення існуючих або створення нових конкурентних переваг, а, отже, для розвитку власних когнітивних властивостей на майбутнє.
В статті також запропоновано авторське бачення когнітивного менеджменту як механізму формування когнітивної компетенції, в основі якого вбачається, окрім здатності підприємства навчатися, ще й його спроможність забезпечити власний розвиток через забезпечення відповідності створеної конкурентної переваги вимогам або очікуванням ринку.
Обґрунтовано відмінність понять «організація, що навчається» та «організаційне навчання». Перше поняття розуміється як інститут, а друге – як процес. Проте, визначено, що ці поняття не є антагоністами.
Доведено, що когнітивні властивості стратегічної компетенції підприємства утворюються й розвиваються в межах навчання за циклом емпіричного навчання Д. Колба. Визначено її місце у забезпеченні ефективності стратегічного управління.[||]Modern changes in ideological paradigms on the organization of economic activity, the transformation of understanding of quality as the basic condition for strategic stability, the growth of the significance of the human factor in ensuring the efficiency and effectiveness of management led to increased attention of scientists to the psychological aspects of management, in particular, the use of cognitive approach to enterprise management. It is based on an attempt to draw an analogy between the enterprise and man in the part of cognitive processes. Within this framework, the enterprise is considered as a subject capable of memorizing, focusing, presenting information and making decisions.
That is why the main attention in the article focuses on the cognitive competence of the enterprise as its ability on the basis of accumulated knowledge (as "innate", laid by the founders and owners of the enterprise (Native knowledge), and enshrined through the experience gained in the process of work (empirical knowledge)) to perceive the weakest changes in the environment to ensure stable and sustainable development by improving existing or creating new competitive advantages, and, consequently, for developing their own cognitive properties for the future is.
The article also proposes an author's vision of cognitive management as a mechanism for the formation of cognitive competence, based on which, besides the ability of the enterprise to study, it is seen, as well as its ability to ensure its own development through ensuring the compliance of the established competitive advantage with the requirements or expectations of the market.
The difference between the concepts of "learning organization" and "organizational learning" is substantiated. The first concept is understood as an institution, and the second is understood as a process. However, it is determined that these concepts are not antagonists.
It is proved that the cognitive properties of the strategic competence of the enterprise are formed and developed within the limits of training in the cycle of empirical studies D. Kolba. Its place in ensuring the effectiveness of strategic management is determined.

С. П. Ковальчукк. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування,Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. ВінницяВ. В. Покиньчередак. е. н, доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування,Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. ВінницяО. М. Откаленкок. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування,Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО АУДИТУ ВИТРАТ

S. P. KovalchukCandidate of economic sciences, Associate professor of the Department of Accounting and Taxation, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE, VinnytsiaV. V. PokyncheredaCandidate of economic sciences, Associate Professor, Associate professor of the Department of Accounting and Taxation, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE, VinnytsiaO. M. OtkalenkoCandidate of economic sciences, Associate professor of the Department of Accounting and Taxation, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE, Vinnytsia

CONCEPTUAL APPROACHES TO THE INTERPRETATION OF THE ESSENCE OF SOCIAL AUDIT OF COSTS

У статті досліджено економічну сутність поняття «соціальний аудит» в контексті посилення вимог до соціальної відповідальності держави, бізнесу та громадянського суспільства. На основі опрацювання наукової літератури та з урахуванням власного бачення наведено авторське визначення поняття «соціальний аудит витрат» як сукупності заходів, спрямованих на перевірку фактичних справ щодо законного та ефективного використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів на реалізацію державою та бізнесом соціальних функцій і оцінку рівня досягнення соціального ефекту від реалізації заходів соціального характеру. Встановлено взаємозв’язок та співвідношення понять «соціальний аудит», «державний фінансовий аудит» і «соціальний аудит витрат». Визначено основну мету та завдання соціального аудиту витрат в процесі виконання державою та суб’єктами господарювання соціальних функцій, спрямованих на забезпечення сталого суспільного розвитку, визначення рівня задоволення соціальних потреб різних соціально-вразливих категорій населення. З урахуванням наведеної мети та завдань соціального аудиту розроблено структурно-логічну схему базових компонентів соціального аудиту витрат, що дає змогу сформувати цілісну картину та етапність застосування контрольних процедур в процесі реалізації основних ідей соціального аудиту витрат.[||]Social audit is a relatively new type of audit, the subject of research of which is not so much material and material factors of production, as a complex of methods and measures in the field of social welfare of the population, government and business expenses for the implementation of social functions. The purpose of the study is to substantiate the economic essence of social audit of costs and its importance in ensuring sustainable socio-economic development of the state. The article examines the economic essence of the concept of "social audit" in the context of strengthening the requirements for the social responsibility of the state, business and civil society. Based on the processing of scientific literature and taking into account one’s own vision, the author’s definition of the concept of “social audit of cost” is given as a set of measures aimed at verifying actual cases regarding the legal and efficient use of material, financial and labor resources for the state and business to implement social functions and assess the level of achievement social effect from the implementation of social measures. The interrelation and correlation of the concepts “social audit”, “state financial audit” and “social audit of costs” is established. The main goal and tasks of social audit of costs in the process of the state and business entities performing social functions aimed at ensuring sustainable social development, determining the level of satisfaction of the social needs of various socially vulnerable categories of the population are defined. Taking into account the above goals and objectives of social audit, a structural-logical scheme of the basic components of social audit of costs has been developed, which allows forming a complete picture and phasing of control procedures in the process of implementing the basic ideas of social audit of costs. Practical implementation of the main tasks of social audit of costs will allow not only to reveal the actual state of financing various social programs, but also to establish the degree of satisfaction of the needs of socially vulnerable categories of the population.

І. І. Біликк. е. н., доцент кафедри маркетингу і логістики,Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівН. С. Косарк. е. н., доцент кафедри маркетингу і логістики,Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівН. Є. Кузьостарший викладач кафедри маркетингу і логістики,Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

МАРКЕТИНГ ВІДНОСИН У ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

I. I. BilykPh.D., Associate Professor, Department of Marketing and Logistics,National University “Lviv Polytechnic”, LvivN. S. KosarPh.D., Associate Professor, Department of Marketing and Logistics,National University “Lviv Polytechnic”, LvivN. E. KuzoSenior Lecturer, Department of Marketing and Logistics,National University “Lviv Polytechnic”, Lviv

RELATIONSHIP MARKETING IN THE ACTIVITY OF INSURANCE COMPANIES, OPERATING IN UKRAINE

У роботі досліджено тенденції розвитку страхового ринку України, особливості страхування як галузі, визначено основні фактори, які перешкоджають її розвитку та рушійні сили для подальшого зростання. Встановлено, що Україна за розвитком страхування значно відстає від інших країн світу. Це свідчить про те, що тут існують значні можливості для подальшого розвитку страхових компаній, передумовою для цього є втілення концепції маркетингу відносин у їх діяльність. Визначено, що найкращі конкурентні позиції на ринку займають страхові компанії, які входять до міжнародних фінансових груп, що активно втілюють інновації у свою діяльність, використовують сучасні методи залучення клієнтів. Одночасно діяльність деяких вітчизняних страхових компаній пов’язана із проблемами в обслуговуванні клієнтів, про що свідчить значна кількість скарг клієнтів на їх дії.
Концепція маркетингу відносин у діяльності страхових компаній спрямована на збільшення користування страховими послугами існуючих клієнтів та залучення нових. Її впровадження передбачає підвищення лояльності клієнтів із застосуванням клієнтоорієнтованого підходу, використовуючи CRM-системи, інструменти Інтернет-маркетингу, оновлення асортименту послуг, формування індивідуалізованих страхових послуг, пропозицію пакетів послуг, формування лояльності власного персоналу через реалізацію заходів внутрішнього маркетингу.[||]Insurance is an important component of the financial and credit system of Ukraine, which allows to accumulate significant long-term investments, creates new jobs, reduces the negative effects of global risks.
In the article the tendencies of the insurance market development in Ukraine and peculiarities of insurance as an industry are investigated, the main factors that hinder its development and driving forces for further growth are determined. It is identified that Ukraine is far behind the most countries regarding the development of insurance. This indicates that there are significant opportunities for the further development of insurance companies. Prerequisite for this is the implementation of the relationship marketing concept in their activities. It is determined that the best competitive positions in the market are occupied by insurance companies that are part of international financial groups that actively implement innovations in their activities, use attractive methods of clients engagement. At the same time, the activities of some domestic insurance companies are associated with problems in customer service, as evidenced by a significant number of customer complaints about their actions.
The concept of relationship marketing in the activities of insurance companies is aimed at increasing the usage of insurance services by existing clients' and attracting new customers by providing them more value. Long-term relationships with the insurance company can provide certain benefits for customers - the customer gets used to the same managers. Because of better knowledge of customer’s needs and preferences, the insurer can provide him with individualized offers and a larger amount of discounts.
Using the concept of relationship marketing in the activities of the insurance company involves increasing customer loyalty using a client-oriented approach with the help of CRM-systems, Internet marketing tools, updating the range of services, the formation of individualized insurance services, offers package services. Implementation of the concept of relationship marketing is based on the fact that all employees of the insurance company, and not just a marketing unit, should work to provide customers with maximum customer value. This requires the use of internal marketing measures by insurance companies, the formation of loyalty of their own personnel.

С. П. Кобецькандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії та економічної кібернетики Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваА. О. ЛузінаСтудентка Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ЗАСТОСУВАННЯ АДАПТИВНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЧИСТОГО ДОХОДУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

S. KobetsPhD in Economics, Associate Professor at the Department of Economic Theory and Economic Cybernetics, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, UkraineA. Luzinastudent, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Ukraine

APPLICATION OF ADAPTIVE MODELS FOR FORECASTING A NET SALES

У статті розкрито сутність адаптивних моделей прогнозування, надано їх класифікацію, зазначена важливість застосування даних методів для коротко- та середньострокового прогнозування соціально-економічних процесів.
Авторами на основі статистичних даних за 16 періодів (з 2002р. по 2017р.) розроблено короткостроковий прогноз рівня чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ПрАТ «Полтавамаш» за допомогою адаптивних моделей Брауна, Хольта та Хольта-Вінтерса. Всі розрахунки проводилися у табличному редакторі Microsoft Excel.
У статті також розкрито алгоритм побудови адаптивних моделей Брауна, Хольта та Хольта-Вінтерса для розрахунку прогнозних значень чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (тис.грн) ПрАТ «Полтавамаш» на 2018-2020 роки у MS Excel. Усі моделі перевірені на адекватність та є адекватними до статистичних даних. З результатів розрахунків прогнозних значеннь чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ПрАТ «Полтавамаш», отриманних за допомогою адаптивних моделлей Брауна, Хольта та Хольта Вінтерса видно, що вони відрізняються, це підтверджує доцільність комплексного використання зазначених моделей.[||]The article is devoted to research of problems concerning the application of adaptive models for forecasting net sales.
The objective of the article is to disclosure the essence of adaptive forecasting models, to disclose their classification and, on the basis of statistical data, to carry out a comprehensive forecast of net sales of industrial enterprise through adaptive models.
The authors prognosticated the net sales of the Private Joint-Stock Company “Poltavamash”. For this purpose, the actual data concerning the net sales of this enterprise for the period from 2002 to 2017 was used.
In order to obtain a comprehensive forecast, the adaptive Brown model, the adaptive Holt model and the adaptive Holt-Winters model are used by the authors. All calculations made in Microsoft Excel.
Brown's adaptive model is used, as a rule, for short-term forecasting of economic processes. It reflects the development not only of a linear trend, but also of a random process that does not have a tendency. The adaptive Holt’s model is a modification of Brown's model. This model also takes into account the presence of a trend. To control the level and inclination of the Holt’s model, two smoothing factors are introduced: the smoothing coefficients of the α series and the β trend. The Holt-Winters model involves the allocation of seasonal components. It has a big advantage - the possibility of forecasting economic indicators for the medium term. This model is a three-parameter model of the forecast - it takes into account the smoothed exponential series, the trend and seasonality.
The article describes the algorithm of constructing an adaptive Brown’s model, an adaptive Holt’s model and an adaptive Holt-Winters model using Microsoft Excel.
The resulting models are tested for adequacy and are adequate to the statistics and can be used for forecasting.
The authors determined that the forecast value of net sales of Poltavamash, obtained using the adaptive Brown’s model, adaptive Holt’s model and adaptive Holt Winters model, is different, which confirms the expediency of the complex use of these models.
The research found that the adaptive Holt-Winters model is the most accurate. The forecast error is 3,831%. In the long run, correction factors can be used to take into account prediction accuracy indicators when determining weighted average forecast values.

В. Ю. Стрілецькандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Полтавський університет економіки і торгівлі

ЕТАПИ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

V. StriletsPhD (Economics) Associate Professor of the Department of Finance and Banking of Poltava University of Economics and Trade, Ukraine

STAGES OF INSTITUTIONAL DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS IN CONDITIONS OF UNCERTAINTY OF ECONOMIC PROCESSES

У статті досліджено сутність поняття «невизначеність» та встановлено його зв'язок із розвитком малого бізнесу. Візуалізовано криву залежності ризику від невизначеності. Акцентовано увагу на тому, що невизначеність економічних процесів держави, що проявляється у постійній зміни законодавчої основи існування суб’єктів малого бізнесу, суттєво впливає на результат його діяльності, збільшуючи ризик збитковості. Досліджено основні етапи становлення законодавчого підґрунтя діяльності малого підприємництва. Доведено ґрунтовність встановлених у Господарському кодексі правових основ діяльності малого бізнесу та важливість їх впливу на розвиток малого бізнесу. Надано порівняльну характеристику критеріям віднесення підприємництва до сегменту малих, середніх та великих у різних країнах світу та Україні. Науковою новизною статті є авторське тлумачення поняття «Інституційний розвиток малого бізнесу».[||]In the article is defined the essence of the concept of "uncertainty" as the objective impossibility of obtaining information about the internal and external conditions of the system's operation, the ambiguity of its parameters. The connection of uncertainty of economic processes with the development of small business is established. The risk-dependence curve of uncertainty is visualized, which proves a strong clear direct connection based on the principle that "the greater uncertainty of the onset of economic processes, the greater the risk of obtaining negative consequences from these processes." The attention is focused on the fact that the uncertainty of the economic processes of the state, manifested in the constant change in the legal basis of the existence of small business entities, significantly affects the result of its activities, increasing the risk of loss. The main stages of the legislative basis formation of small business activity are investigated. The substantiality of the legal principles of small business established in the Commercial Code and the importance of their influence on the development of small business has been substantiated. A comparative description of the criteria for assigning entrepreneurship to the segment of small, medium and large in different countries of the world (USA, China, Russian Federation, EU member states) and Ukraine is given. The scientific novelty of the article is the author's interpretation of the concept "Institutional development of small business" as a process of formation of the legislative basis for the development of small business, which involves fixing the criteria for identifying small business entities, the rules for small business, and the rules of interaction of participants in the process of state and administrative reforms in this area. It is noted that the institutional development of small business is directly related to changes in the economic mechanisms of its reform, which require an effective and rapid solution. Further directions of research have identified the need to justify ways to overcome the negative impact of the uncertainty of economic processes on the development of small business.

Н. М. Богацькак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та міжнародних відносин, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ВИХОДІ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ

N. M. BogatskaPhD of economic sciences, Associate Professor of Economics and International Relation Department, Vinnytsia Trade and Economy Institute of Kyiv National Trade and Economy University, Vinnytsia

DEVELOPING STRATEGY OF INTERNATIONAL ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE AT EXTERNAL MARKETS

В статті досліджено підхід сучасних підприємств до міжнародної економічної діяльності на закордонних ринках. В сучасних умовах все гостріше постає питання про вибір українськими підприємствами оптимальної стратегії економічного розвитку в довгостроковій перспективі, невід’ємною частиною якої повинна бути зовнішньоекономічна стратегія. Стратегія міжнародної економічної діяльності передбачає обґрунтування довгострокових цілей фірми у спектрі її зовнішньоекономічних інтересів. Також проаналізовано експорт товарів за 2005-2018 роки, визначено його динаміку. Визначено та запропоновано етапи процесу формування стратегії міжнародної економічної діяльності підприємства. Запропонована схема планування стратегії міжнародної економічної діяльності підприємства являє собою замкнену систему, функціонування якої пов’язане з дослідженням ефективності міжнародної економічної діяльності та досягненням гнучкості при виході на мінливі зовнішні ринки.[||]The article investigates the approach of modern enterprises to international economic activity in foreign markets. In modern conditions, the question of choosing the optimal strategy for economic development, in the long run, is becoming more acute, an integral part of which should be the foreign economic strategy. The strategy of international economic activity implies the substantiation of the long-term goals of the firm in the spectrum of its foreign economic interests. Also analyzed the export and import of goods for 2005-2018 years, defined its dynamics.
In the modern condition of the unstable external environment of business raises the question of the need for establishing a more completed process of realization international economic strategy of the company. In our opinion, when developing international economic strategy should be not only the level of the company internationalization and the way of entering the external market but, as well, the level of lifecycle demands on a product which realizing on the external market.
As a basis of the product lifecycle from the point of studying the influence of the development level of the product on the volume of sales on the market of T. Levitt, we proposed our own mechanism of the level by level forming of the international economic strategy of a company, which in complex taken into account the main influences on external economic activity of the enterprise: stages of business internationalization ( stage of export, contracting stage, stage of participation, stage of the global firm); the lifecycle of the product demand which business propose on external market.
There are defined and proposed stages of the process of formation of the strategy of international economic activity of the enterprise. The proposed scheme for planning the strategy of international economic activity of the enterprise is a closed system, the functioning of which is related with the study of the efficiency of international economic activity and the achievement of flexibility when entering on the changing external markets. The results of analyzing international economic strategy of company indicate on obligation of further research, implementation of the complex of legislative and other measures for resolving the actual problems of development of the external economic activity of companies in the country.

Г. Ю. Ісаншинастарший викладач кафедри обліку, оподаткування та економічної безпеки,Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ

Galyna IsanshynaLecturer of the Department of Accounting, Taxation and Economic Security, Donbass state engineering academy, Kramatorsk

THE APPLICATION FEATURES OF INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS AND INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS IN UKRAINE

Загальна мета статті полягає в дослідженні головних переваг та недоліків переходу до ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності за міжнародними стандартами для суб’єктів господарювання. Представлено діючий алгоритм розробки та затвердження МСФЗ. У роботі обґрунтовано доцільність переходу великого та частки середнього бізнесу до ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності за МСФЗ. Визначена сфера дії національних стандартів бухгалтерського обліку. Малим підприємствам, мікропідприємствам та частині середнього бізнесу слід користуватися національними стандартами, розробка яких здійснюється на основі МСФЗ. Аргументована недоцільність створення окремого регуляторного державного органу, відповідального за впровадження МСФЗ. Проаналізовані можливості подання фінансової звітності, яка складена за таксономією МСФЗ 2018, органам державної влади в єдиному електронному форматі. Запровадження в Україні нової Системи фінансової звітності дозволить здійснювати прийом, обробку, перевірку та розкриття фінансової звітності підприємств у єдиному електронному форматі. Основою для роботи системи стане широко вживаний в світі стандарт XBRL (англ. eXtensible Business Reporting Language – «розширювана мова ділової звітності») – відкритий стандарт обміну бізнес-інформацією. На даний час XBRL офіційно рекомендований до використання і підтримується Радою з МСФЗ для електронного складання звітності за принципами МСФЗ. Розглянуті можливі наслідки впровадження такої Системи фінансової звітності. Шляхом порівняння П(С)БО 15 «Дохід» та МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» досліджено відповідність вказаних стандартів обліку сучасним вимогам господарювання. На основі проведеного дослідження зроблені висновки щодо можливості збільшення довіри іноземних інвесторів до фінансової звітності вітчизняних суб’єктів господарювання.[||]The primary objective of the article is to study the main advantages and disadvantages of transition to accounting and financial reporting according to international standards for business entities. An active algorithm for the development and approval of IFRS is presented. The article substantiates the feasibility of transitioning a large and medium sized business to accounting and financial reporting under IFRS. The scope of national accounting standards is defined. Small enterprises, micro-enterprises and part of medium-sized businesses should use national standards developed on the basis of IFRS. The inappropriateness of setting up a separate regulatory authority responsible for implementing IFRS is argued. The possibilities of presenting financial statements, compiled according to the taxonomy of IFRS 2018, are analyzed for the state authorities in a single electronic format. The introduction of a new Financial Reporting System in Ukraine will allow the reception, processing, verification and disclosure of financial statements of enterprises in a single electronic format. The basis for the operation of the system will be the widely used standard XBRL in the world (eXtensible Business Reporting Language) - an open standard for the exchange of business information. At present, XBRL is officially recommended for use and is supported by the IFRS Board for electronic accounting under IFRS principles. The possible implications of introducing such a financial reporting system are considered. By comparing National Accounting Standards 15 «Revenue» and IFRS 15 «Revenue from contracts with customers», the compliance of these accounting standards with contemporary business requirements has been researched. On the basis of the conducted research, conclusions were drawn about the possibility of increasing the confidence of foreign investors in the financial statements of domestic business entities.

О. Ю. Шумейкостарший викладач, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (м. Полтава, Україна)Н. І. Овсяннікованачальник відділу аналізу даних статистики будівництва, капітальних інвестицій та інвестицій зовнішньоекономічної діяльності управління аналізу даних статистики виробництва та послуг Головного управління статистики у Полтавській областіА. В. Селецькастудентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (м. Полтава, Україна)

ОЦІНЮВАННЯ РЕЙТИНГОВИХ ПОЗИЦІЙ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ СКЛАДОВОЮ

О. ShumeikoSenior Lecturer, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University (Ukraine)N. OvsiannikovaHead of the department of analysis of data on construction statistics, capital investment and foreign economic activity of the Department of Statistics Analysis of Production and Services of the Main Department of Statistics in the Poltava regionA. Seletskastudent, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University (Ukraine)

ASSESSMENT OF THE RATING POSITIONS OF THE BUSINESS ENVIRONMENT OF THE POLTAVA REGION FOR THE INVESTMENT COMPONENT

У статті наведено характеристику бізнес-середовища та його складових: інституціональної, регуляторної, нормативно-правової, економічної, у тому числі й інвестиційної. Функціонування бізнес-середовища, що має властивість територіальної цілісності, часто ототожнюється з економічною діяльністю суб’єктів господарювання яка ніколи не здійснюється у стаціонарних умовах. Слід проводити постійний моніторинг стану бізнес-середовища, всіх його змін та особливостей функціонування, інвестиційної активності з метою розробки стратегії і тактики економічної поведінки господарюючих суб’єктів. У статті також визначено взаємозв’язок інвестицій з іншими елементами бізнес-середовища, досліджено залежність між обсягом, динамікою, структурою інвестицій та економічними показниками функціонування певного бізнес-середовища такими як: валовий внутрішній продукт, валовий регіональний продукт, обсяг реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). Проаналізовано наявні методики та запропоновано власну щодо визначення рейтингових позицій бізнес-середовища регіону за інвестиційною складовою. Наведені якісні та кількісні показники бізнес-середовища Полтавської області, оцінено сучасний стан та перспективи його подальшого розвитку. Обґрунтований зв'язок між його розвитком та динамікою надходження капітальних і прямих іноземних інвестицій, їх структурою та розподілом за видами діяльності, джерелами фінансування. Визначено показники, за якими ранжовано позиції бізнес-середовища регіонів України. Виявлені проблеми щодо розвитку бізнес-середовища Полтавської області та його інвестиційної складової, визначено його місце серед інших областей України. Відповідно до сучасних рейтингових позицій Полтавської області та їх динаміки сформульовані напрями зростання інвестиційної привабливості регіону, а відтак, покращення умов формування бізнес-середовища Полтавської області та його інвестиційної діяльності.[||]The article describes the characteristics of the business environment and its components: institutional, regulatory, normative, legal, economic, including investment. The functioning of the business environment, which has the property of territorial integrity, is often identified with the economic activity of business entities which is never carried out in stationary conditions. It is necessary to conduct continuous monitoring of the state of the business environment, all its changes and features of functioning, investment activity in order to develop a strategy and tactics of economic behavior of business entities. The article also defines the interconnection of investments with other elements of the business environment, the dependence between volume, dynamics, structure of investments and economic indicators of the functioning of a certain business environment such as: gross domestic product, gross regional product, volume of sold products (goods, works , services). The existing methods are analyzed and their own for determining the rating positions of the business environment of the region for the investment component is proposed. The qualitative and quantitative indicators of the business environment of the Poltava region are presented, the current state and prospects of its further development are estimated. The connection between its development and dynamics of capital and foreign direct investment inflow, their structure and distribution by types of activity, sources of financing is substantiated. The indicators, according to which the positions of the business environment of the regions of Ukraine are ranked, are determined. The problems with the development of the business environment of the Poltava region and its investment component were identified, its place was determined among other regions of Ukraine. According to the current rating positions of the Poltava region and their dynamics, the directions of growth of investment attractiveness of the region are formulated, and, consequently, improvement of the conditions of formation of the business environment of the Poltava region and its investment activity.

А. П. Колесніковк. е. н., доцент, доц. кафедри економічної безпеки і фінансових розслідуваньТернопільського національного економічного університету

ІНСТИТУЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИЙ БАЗИС ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

A. P. KolesnikovPhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Economic Security and Financial InvestigationsTernopil National Economic University

INSTITUTIONAL AND INNOVATION BASIS OF STRENGTHENING THE ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES

Стаття присвячена розгляду інституційних засад зміцнення економічної безпеки підприємств. Висока інтенсивність і різновекторність ринкових трансформацій зумовлює виникнення постійно нових загроз економічній безпеці підприємств. Розроблення інструментарію їх усунення передбачає дослідження усієї множинності інституційних умов господарювання підприємств. Для цього було сформовано графічну інтерпретацію інституційно-інноваційного забезпечення економічної безпеки підприємств, в якій поєднано важелі, інструменти, методи та ряд інститутів, що мають значний вплив на рівень економічної безпеки сучасних підприємств. В роботі досліджено особливості впливу окремих з зазначених інститутів.
Розгляд впливу тих чи інших інститутів передбачає попередній аудит економічної безпеки. Який здійснюється не лише шляхом оцінювання ефективності реалізації та своєчасності втілення планів з досягнення бажаного рівня економічної безпеки підприємства та можливостей реалізації зовнішніх та внутрішніх загроз. Важливим є відслідковування ряду супутніх елементів аудиту. Потрібно досліджувати є не лише технічні, інформаційні та юридичні, але і кадрові загрози.
Інноваційно-інституційна складова економічної безпеки передбачала розгляд фінансової та організаційної сторони. Згідно даних офіційної статистики в Україні протягом останніх років частка власних коштів в структурі фінансування була незначною, що є нормальним в умовах розвитку інноваційного підприємництва. Одним з способів залучення коштів є технопарки. За останні роки зі 120 проектів технопарків України 90 мали академічний характер. Низькі показники прийняття проектів технопарками в цей період визначаються фактичною відсутністю державної підтримки та недотриманням і швидкою змінюваністю законодавства, що регулює діяльність технопарків в Україні.
Вагомим новітнім шляхом залучення інвестицій є бізнес-ангели. Фінансово заможні люди з певним практичним досвідом створили Українську асоціацію бізнес-ангелів, яка об’єднує інвесторів на національному та міжнародному рівнях з метою пошуку перспективних проектів для спільного фінансування. Спільне фінансування стартапів зменшує та дозволяє диверсифікувати ризики.[||]The article is devoted on the consideration of the institutional basis for strengthening the economic security of enterprises. The high intensity and multi-vectoring of market transformations leads to the constant emergence of new threats for the economic security of enterprises. The development of tools for elimination the threats involves the study of the whole variety of institutional conditions of enterprise operation. For this purpose, a graphical interpretation of the institutional and innovative ensuring the economic security of enterprises was formed. In this interpretation the leverages, tools, methods and a number of institutes that have a significant impact on the level of economic security of modern enterprises are combined. In this work the influence features of some institutes named are investigated.
The consideration of the influence of certain institutes involves a preliminary audit of economic security. This is done not only by assessing the effectiveness and timeliness of plan implementation to achieve the desired level of economic security of the enterprise and the opportunities for implementing external and internal threats, but also it is important to track a number of related audit elements. It is necessary to investigate not only technical, informational and legal, but also personnel threats.
The innovational and institutional component of economic security included the consideration of the financial and organizational aspects. According to official statistics in Ukraine in recent years, the share of own funds in the financing structure was insignificant, which is normal in the context of the development of innovative entrepreneurship. Technological parks are one of the ways to raise funds. In recent years, out of 120 projects of technology parks in Ukraine, 90 had academic nature. The low rates of acceptance the projects by technology parks in this period are determined by the actual lack of government support and the lawlessness and rapid change in legislation, that regulate the activity of technology parks in Ukraine.
An important newest way of attracting investment is the business angels. The wealthy people with some practical experience have created the Ukrainian Association of Business Angels, which brings together investors at the national and international levels searching promising projects for consolidated financing. Consolidated financing of startups reduces risks and allows to diversify them.

О. А. Пурденкокандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та фінансів підприємстваКиївського національного торговельно-економічного університетуВ. В. Мельниккандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки та фінансів підприємстваКиївського національного торговельно-економічного університету

ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРАЦІВНИКІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

O. PurdenkoPhD in Economics, Associate Professor, Department of Economics and Business Finance, Kyiv National University of Trade and EconomicsV. MelnykPhD in Economics, Senior Lecturer, Department of Economics and Business Finance, Kyiv National University of Trade and Economics

ASSESSMENT OF EMPLOYEES’ INNOVATION POTENTIAL IN MODERN CONDITIONS

У статті досліджено сучасні методики оцінки інноваційного потенціалу працівників. Наведено переваги та недоліки сучасних моделей та методів оцінки персоналу, узагальнено підходи до оцінки з урахуванням інтенсивного розвитку підприємств й використання інноваційної діяльності, якість якої залежить від формування і використання інноваційного потенціалу персоналу. Виокремлено нормативні та етичні принципи проведення оцінювання та створення центрів оцінки з урахуванням регламентування практики асесмент-центрів. Детально розглянуто спосіб оцінки інноваційного потенціалу працівників Німеччини за стандартами асесмент-центрів. Запропоновано підвищити ефективність та результативність оцінки шляхом застосування автоматизованої системи передачі даних та оптимізації алгоритму документообігу, при цьому оцінювачу виконувати оціночні процедури та надавати висновки про оцінку інноваційного потенціалу персоналу із застосуванням автоматизованих інформаційних систем, що спрощує роботу оцінювача та підвищує продуктивність його праці і як наслідок забезпечується отримання об’єктивних та точних результатів оцінки, що в свою чергу, веде до визначення справедливого рівня інноваційного потенціалу працівника. Авторами запропоновано чіткий алгоритм проведення ідентифікації об’єкта з присвоєнням відповідно коефіцієнту, який найбільш повно відповідає меті оцінки інноваційного потенціалу працівника з використанням автоматизованої системи. Зазначений коефіцієнт враховує приріст змін на який спрямована інноваційна діяльність, в порівнянні з попереднім періодом з урахуванням інтегрального показника інноваційного потенціалу. Ступінь інноваційної активності працівника залежить від значної кількості змінних внутрішніх і зовнішніх факторів, які здатні мінімізувати або максимізувати інноваційний потенціал працівника, тому запропоновано враховувати вплив відповідних факторів. Для розрахунку інтегрального показника запропоновано враховувати біосоціальний показник, якому автори надають власне визначення. Відповідно до результатів дослідження розроблено шкалу оцінки інноваційного потенціалу працівника підприємства за критерієм показника інноваційності, що є основою для побудови алгоритму програмного спеціалізованого програмного засобу.[||]The article studies the modern methods of estimation of innovative potential of employees’. Given the advantages and disadvantages of current models and methods of personnel evaluation, and summarizes the approaches to assessment taking into account the intensive development of enterprises and innovative activities, the quality of which depends on the formation and use of innovative potential of personnel. Normative and ethical principles for assessment and creation of assessment centers with the accounting regulation of the practice of assessment centre. Details the method of estimation of innovative potential of the employees of the German standards of assessment centre. It is proposed to increase the efficiency and effectiveness of evaluation by applying the automated system of data transfer and optimization of the algorithm of the document, wherein the evaluator to perform the evaluation procedures and provide conclusions about the evaluation of innovative potential of personnel using automated information systems, which simplifies the job of the appraiser and increases his productivity and as a result provided an objective and accurate evaluation results that in turn leads to determination of a fair level of innovative potential of the worker. The authors offer a clear algorithm of identification of the object with the assignment according to the ratio that most closely matches the purpose of estimation of innovative potential of the worker using the automated system. The coefficient takes into account the increment of change which is aimed at innovation, in comparison with the previous period, taking into account the integral indicator of innovation potential. The degree of innovative activity of the employee depends on a large number of variables of internal and external factors that can minimize or maximize the innovative potential of the worker, therefore, proposed to consider the influence of relevant factors. To calculate the integral indicator is proposed to consider basili indicator, which the authors give their own definition. According to the study developed scale for the assessment of innovative potential of workers in the criterion of innovation indicator, which is the basis to build the algorithm software.

L. S. OtroshchenkoAss. Professor, Sumy State UniversityA. A. Proshuninastudent, Sumy State University

THE PHENOMENON OF “EXTERNALITIES” AS MARKET FAILURES

Л. С. Отрощенкодоц., к.п.н., Сумській Державний УніверсітетА. А. Прошунінастудентка, Сумській Державний Універсітет

ЕКСТЕРНАЛІЇ ЯК ЗОВНІШНІ ЕФЕКТИ РИНКОВИХ ЗБОЇВ

At the beginning of the 21st century we experience the situation, which can be described as “the green boom” or “green madness”. This situation caused the opening of the new bigger discussion about the theme of externalities. Today, we live in a world that is strongly interconnected. This causes not only benefits, but also new difficulties.
Externalities are part of the economy, life and society in general. Economically and politically, they are the result of market and government failure. Externality arises when one entity benefits, and other entities bear the cost without being compensated. In this case, negative externalities are considered.
So the environment has recently been - and not only by the influence of externalities - brought to the forefront of the interest not only of ecologists but also of economists. Today we can even talk about environmental economics. More and more space, both in politics and in the media, is devoted to "green" issues. There is a transformation of ecological groups into a political party and through them ecology directly affects society and the economy.
Various solutions of economic and ecological problems are being implemented. These solutions are mostly a combination of legislative, economic and technical measures. In the tax systems of many countries, so-called green taxes are being adjusted. This is in particular the imposition of excise duty on fossil fuels. These taxes are explained by efforts to reduce the consumption of non-renewable raw materials. Some countries are taking a tax incentive for ecological behavior. Whatever these measures are called, it is essentially about solving the problem of externalities through economic policy.
Although some examples in the theoretical part might seem to be the problem of externalities as a problem for two or more individuals, it is necessary to realize that the problem of externalities is also a problem of the environment, especially in the case of transport. Although many authors (Coase) reject externalities as moral, this aspect can not be denied either. Therefore, the theoretical part of this work reacts, albeit marginally, to the moral dimension of externalities.[||]На початку 21 століття ми відчуваємо ситуацію, яку можна назвати «зеленим бумом» або «зеленим безумством». Така ситуація спричинила відкриття нового великого обговорення теми екстерналій. Сьогодні ми живемо в світі, який міцно взаємопов'язаний. Це викликає не тільки переваги, але й нові труднощі.
Екстерналії є частиною економіки, життя і суспільства в цілому. В економічному та політичному планах вони є результатом ринкових збоїв. Екстернальність виникає тоді, коли суб'єкт господарювання отримує вигоду, а інші суб'єкти несуть витрати без компенсації. У цьому випадку розглядаються негативні екстерналії.
Отже, навколишнє середовище нещодавно вивело на перший план інтерес не тільки екологів, але і економістів. Сьогодні навіть можна говорити про економіку навколишнього середовища. Все більше і більше часу, як у політиці, так і в засобах масової інформації, присвячено «зеленим» питанням. Відбувається трансформація екологічних груп у політичну партію і через них на екологію безпосередньо впливають суспільство та економіка.
Реалізуються різні рішення економічних та екологічних питань. Ці рішення в основному є комбінацією законодавчих, економічних і технічних заходів. У податкових системах багатьох країн коригуються так звані зелені податки. Це, зокрема, запровадження акцизного збору на паливо. Ці податки пояснюються зусиллями щодо зменшення споживання невідновлюваної сировини. Деякі країни беруть податкові стимули для екологічної поведінки. Якими б не були названі ці заходи, це, по суті, рішення проблеми зовнішнього впливу через економічну політику.
Хоча деякі приклади в теоретичній частині можуть здаватися проблемою зовнішніх ринкових збоїв як проблеми для двох або більше осіб, необхідно усвідомити, що проблема зовнішнього впливу також є проблемою навколишнього середовища, особливо у випадку транспорту. теоретична частина цієї роботи реагує, хоча і незначно, на моральний вимір зовнішніх чинників, також.

Д. І. Демак. е. н., професор, Житомирський національний агроекологічний університетА. М. Пивоварк. е. н., Житомирський національний агроекологічний університетЮ. А. Карпишинаспірант Житомирський національний агроекологічний університет

ФОРМУВАННЯ РЕПРОДУКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОХОЛДИНГІВ

D. I. DemaPh.D., Professor, Head of the Department of Finances and Credit, Zhytomyr National Agricultural Agroechnological UniversityA. M. PivovarPh.D., Assistant of the Department for Management of Organizational and Administrative Administration, Zhytomyr National Agricultural Agroeconomological UniversityYu. A. Karpishinpostgraduate, Zhytomyr National Agricultural Agroechnological University

FORMATION OF THE REPRODUCTIVE MECHANISM OF STATE REGULATION OF THE ACTIVITY OF AGROHOLDINGS

Одним із завдань держави в здійсненні аграрної політики має бути забезпечення збалансованості інтересів суб’єктів господарювання, а саме агрохолдингів, та державних пріоритетів, щодо продовольчої безпеки країни та розвитку сільських територій з одночасним залученням реального інвестора до аграрного сектора. Водночас ефективність регуляторного впливу держави на процеси розвитку агрохолдингів безпосередньо залежить від механізмів його реалізації. У статті розглянуто заходами на рівні держави, які необхідно реалізовувати при побудові моделі державного регулювання діяльності агрохолдингів з метою наближення принципів функціонування великого холдингового агробізнесу до принципів стратегії розвитку сільських територій.
Метою дослідження є обґрунтування та поглиблення теоретико-методичних засад й розробка практичних рекомендацій щодо формування репродуктивного механізму державного регулювання діяльності агрохолдингів в Україні. Методи дослідження: монографічний, розрахунково-конструктивний, економіко-статистичний, кореляційно-регресійний аналіз, SWOT-аналіз ін.
Запропонована модель створення інституту трьохсторонього співробітництва «Держава – Наука – Бізнес», яка об'єднає в собі методичне забезпечення державного рівня, ресурсне забезпечення агробізнесу та наукове забезпечення галузі освіти. В запропонованій моделі державний вплив має забезпечуватися шляхом застосування: адміністративних, організаційних, економічних методів. Сформовано алгоритм впливу фінансово-економічних показників діяльності агрохолдингу на соціальну відповідальність бізнесу перед сільськими територіями, на яких вони функціонують. Крім того розробили методику впровадження соціально-комерційної моделі співпраці бізнесу та сільських території, за результатами якої вдосконaлено податковий iнструментaрiй мехaнiзму репродуктивного держaвного регулювання. Розроблено механізм державного регулювання діяьності агрохолдингів, який носитиме репродуктивний характер за умови, що буже сформовано бaгaторiвневу модель державного регуляторного впливу, яка визнaчaється як єднiсть пiдсистем: iнвестицiйно-фiнaнсового розвитку агрохолдингів; науково-іноваційного функціонування агрохолдингів; соціальної aдaптaцiї бізнесу на сільських територіях.[||]One of the tasks of the state in the implementation of agrarian policy should be to balance the interests of economic entities, namely agroholdings, and state priorities, with regard to food security of the country and the development of rural areas, while simultaneously attracting a real investor to the agrarian sector. At the same time, the effectiveness of the regulatory influence of the state on the processes of development of agroholdings depends directly on the mechanisms of its implementation. The article considers measures at the state level that need to be implemented when constructing a model of state regulation of agricultural holding activities in order to approximate the principles of functioning of large holding agribusiness to the principles of the strategy of development of rural territories.
The purpose of the study is to substantiate and deepen theoretical and methodological principles and develop practical recommendations for the formation of the reproductive mechanism of state regulation of the activities of agroholdings in Ukraine. Research methods: monographic, calculation-constructive, economic-statistical, correlation-regression analysis, SWOT-analysis, etc.
The model of creation of the Institute of tripartite cooperation "State - Science - Business" is proposed, which will combine methodological support of the state level, resource supply of agribusiness and scientific support of the branch of education. In the proposed model, state influence should be ensured through the application of: administrative, organizational, and economic methods. The algorithm of influence of financial and economic indicators of activity of agroholding on social responsibility of business before the rural territories on which they operate is formed. In addition, they developed a methodology for implementing a socio-commercial model of business cooperation and rural areas, which resulted in the improvement of the tax instrumentation of the mechanism of reproductive state regulation. The mechanism of state regulation of agroholdings, which is of reproductive nature, is developed provided that a basic model of state regulatory influence is formed, which is termed as the unity of subsystems: investment and financial development of agricultural holdings; scientific and innovative functioning of agroholdings; social support for businesses in rural areas.

М. О. Скорикк. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Університет державної фіскальної служби України

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНСТИТУТУ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

M. О. SkorykPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory, University of the State Fiscal Service of Ukraine

THEORETICAL ASPECTS OF THE INSTITUTE OF CORRUPTION IN UKRAINE

У статті обґрунтовано сутність та структуру корупції як окремий інститут в інституційному середовищі, що має девіантну, антисуспільну спрямованість. Визначено вплив неформальних інститутів на корупцію в Україні. Проведено аналіз основних причин корупції в державі за допомогою системного методу, метод аналізу, синтез, індукції, гіпотези та емпіричні метод (власні спостереження автора за ситуацією, що склалася в державі). Описано вплив корупції на суспільство. Запропоновано конструктивні пропозиції, щодо зменшення корупції в майбутньому. Автор наголошує, що корупція - це неформальний інститут який діє в інституційному середовищі. Система почне змінюватися після економічного розвитку держави, а основною умовою є пропагування культури яка унеможливлює такий інститут як корупція.[||]The main aim of the article is to substantiate the essence and structure of corruption as a separate institution in an institutional environment which is of deviant and anti-social orientation. Influence of informal institutions on corruption in Ukraine is determined. The way to find constructive proposals, to apply in domestic practice, regarding the mechanism of overcoming corruption, which will bring Ukraine to sustainable economic development in the future.
The study we applied is based on a systematic method that considers all elements of corruption in the unity and development. The research used the following general scientific methods of scientific knowledge. The method of analysis are synthesis; method of induction; the method of hypotheses and empirical method.
Corruption in Ukraine can be equal to chain of the spiritual, economic, and political crisis of society. Corruption demoralizes citizens and destroys their trust in the state as result. The mechanism of solving corruption problem is considered from the standpoint of neo-institutionalism. The author deeply stresses that corruption is an informal institution. The system will start to change only after the state's economic development, and the main condition is the promotion of culture, which makes it impossible for an institution to be corrupedt. To act and start such propaganda should be the education of future generations. Investing in education will raise its level, give a new class of professionals who will go to work in private business and government. Worthy wages will make you think about the desire for easy profit.
The author research in its work a qualitative analysis of corruption through the ways of applying of methodological tools of neo-institutionalism. It is proved that the fight against corruption exists at all levels as a complex hybrid of institutional mechanisms of regulation, the impact of which affects informal institutions, and then only formal ones.
It was proposed the mechanism of overcoming the corruption and of informal institutes on corruption in Ukraine. There is big hope that its application and use will ensure the gradual economic development of the state.

А. О. Калиновськийк. е. н., асистент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності,Національний університет «Львівська політехніка»В. М. Голомовзийк. е. н., доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва,Національний університет «Львівська політехніка»Н. Л. Калиновськастарший викладач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва,Національний університет «Львівська політехніка»Л. В. Лучитстарший викладач кафедри іноземних мов,Національний університет «Львівська політехніка»

РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ АВІАРЕМОНТНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

A. KalynovskyyPhD in Economics, Assistant professor, Department of Foreign Economic and Customs Activities, Lviv Polytechnic National UnivesityV. HolomovzyyPhD in Economics, Associate professor, Department of Management and International Business, Lviv Polytechnic National UnivesityN. KalynovskaSenior Lecturer, Department of Management and International Business,Lviv Polytechnic National UnivesityL. LuchytSenior Lecturer, Department of Foreign Languages,Lviv Polytechnic National University

DEVELOPMENT OF INFORMATION COMPONENT OF INCREASING THE ECONOMIC EFFICIENCY OF AIRCRAFT RESTORATION BY AIRCRAFT REPAIR ENTERPRISES

У статті встановлено, що програма технічного обслуговування та відновлення авіаційної техніки (АТ) складається на сьогоднішній день кожним експлуатантом індивідуально з врахуванням рекомендацій виробника АТ, авіаційної адміністрації країни базування АТ, а також зібраних даних щодо технічного стану АТ. Логіка, на якій побудовано прийняття рішень про необхідність проведення тих чи інших робіт, базується на стандартах MSG-3. Встановлено що, обслуговування сучасного літака відбувається за «технічним станом», що дозволяє зменшити витрати та час на проведення технічного обслуговування та відновлення АТ. Проте, важливим фактором економічної ефективності є збереження належного рівня безпеки польотів. Для досягнення балансу між витратами на технічне обслуговування та відновлення й безпекою польотів провідні світові авіакомпанії спільно з авіаремонтними підприємствами збирають та обробляють всю можливу інформацію про технічний стан АТ. Показано що, розвиток технологій збору та оброблення даних дозволяє щорічно збільшувати обсяги інформації про технічний стан АТ, що обробляється. Таким чином, ефективність роботи інформаційної системи по збору та обробці інформації безпосередньо впливає на економічну ефективність відновлення авіаційної техніки. Також у статті представлено пропозиції щодо вдосконалення системи економічного оцінювання інформаційної складової діяльності авіаремонтних підприємств, яка складається з трьох напрямів групування показників, а саме: групи показників властивостей інформації в діючій системі, групи показників технічного оснащення та кадрового забезпечення інформаційної системи та групи показників, що відображають ефекти від функціонування інформаційної системи. Запропоновано кожну з цих груп сформувати з показників, які є найбільш репрезентативними та якнайкраще відображають особливості економічної ефективності відновлення АТ. За допомогою аналізування запропонованих показників пропонується визначити особливості розвитку та функціонування інформаційних систем досліджуваних авіаремонтних підприємств. Характерними ознаками інформаційної системи управління відновленням АТ є те, що вона задіяна у всіх сферах діяльності авіаремонтних підприємств. Також пропонована інформаційна система дозволяє підвищити якість інформації, якою оперує менеджмент підприємства. Покращуються процеси оброблення та зберігання інформації.[||]The article establishes that the program of maintenance and restoration of aircraft is currently developed by each operator individually, taking into account the recommendations of the its manufacturer, the aviation administration of the country where aircraft is located, as well as the collected data on the technical condition of the aircraft. The logic on which decisions are made about the need to carry out certain works, is based on MSG-3 standards. It is established that maintenance of a modern aircraft takes place according to a "technical condition", which allows to reduce costs and time for maintenance and aircraft restoration. However, maintaining an adequate level of flight safety is an important factor in economic efficiency. In order to achieve a balance between the costs of maintenance and restoration and flight safety, the world's leading airlines, together with aircraft repair enterprises, collect and process all possible information on the technical state of the aircraft.It is shown that the development of technologies for data collection and processing permits an increase in the volume of information on the technical state of the aircaft. Thus, the effectiveness of the information system for the collection and processing of information directly affects the economic efficiency of aircraft restoration.Also, the article presents proposals for improving the system of economic evaluation of the information component of aircraft repair enterprises activity, which consists of three directions of grouping indicators, namely: groups of indicators of information properties in the operating system, groups of indicators of technical equipment and staffing of the information system and groups of indicators reflecting effects of the functioning of the information system. It is suggested to form each of these groups with the indicators that are the most representative and reflect the peculiarities of the economic efficiency of the aircraft restoration. By analyzing the mentioned indicators, it is proposed to determine the peculiarities of the development and operation of information systems of the investigated aircraft repair enterprises. Characteristic feature of the information management system for the aircraft restoration is its involvement in all areas of aircraft repair entersprises activities. Also, the proposed information system allows to increase the quality of information used by the management of the enterprise. The processes of processing and storing information are improved.

О. М. Овдіюкк. е. н., доцент,Житомирський національний агроекологічний університет

ВПЛИВ ШКІЛ АДМІНІСТРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ, ЛЮДСЬКИХ ВІДНОСИН ТА БІХЕВІОРИЗМУ НА ФОРМУВАННЯ ТЕОРІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

O. M. OvdiukPhd, associate professorZhytomyr National Agroecological University

THE INFLUENCE OF ADMINISTRATIVE MANAGEMENT SCHOOLS, HUMAN RELATIONS AND BIHEVIORISM ON THE FORMATION OF MANAGEMENT SOLUTIONS THEORY

У статті досліджено особливості формування теорії управлінських рішень під впливом шкіл адміністративного управління (1820-1950 рр.), а саме таких її представників, як А. Файоль, Г.Форд ІІ, Г. Саймон, Р. Саєрта та Дж. Марча. Розглянуто подальший вплив на становлення ключових аспектів теорії управлінських рішень школи людських відносин (1930-1950 рр.) та вклад ярких представників того періоду, а саме Ч. Барнард, Дж. Томпсон, В. Браун, Е. Джевекс, Л. Аллен, та школи біхевіоризму та їх представників К. Мацусіти, Г. Мінцберга, Ф. Дунаєвського.
Здобутками школи людських відносин в частині теорії управлінських рішень є наступні позиції, зокрема сформовані 14 принципів менеджменту А.Файолем, стали підґрунтям для класифікації видів управлінських рішень. Генрі Форд ІІ сформував нормативну теорію прийняття рішень, яка базувалася на достатньому рівні інформованості в тій сфері, де вона буде застосовуватися. Г. Саймоном було запропоновано комплексно підходити до трактування і визначення таких понять, як «прийняття рішення» та «дія»; визначено поняття рішення, яке базується на таких категоріях, як фактовий, ціннісний та етичний; визначено сутність поняття «раціональність» прийняття управлінських рішень. Саєрт Р. та Марч. Дж. провели ідентифікацію середовища прийняття управлінських рішень, а саме в частині середовища невизначеності, яке існує в умовах недостатньої поінформованості.
Неоціненним вкладом школи людських відносин є зростання ролі людського фактору, як суб’єкта прийняття управлінських рішень (К. Мацусіта). Г. Мінцберг наголошував на ролі менеджера в ухваленні управлінських рішень на будь-якому рівні та розширенні його повноважень при прийнятті стратегічно важливих рішень. Було встановлено, що ключем до прийняття ефективних управлінських рішень є розуміння суті всіх процесів, які відбуваються в середовищі бізнесу – від ролі менеджера на підприємстві до взаємодії підприємства та суспільства в цілому.
Представник школи біхевіоризму Ф. Дунаєвський наголошував на приділенні уваги навчанню керівного складу науці менеджменту; вивчалась психологічна сторона суб’єкта прийняття управлінських рішень, сукупність цих факторів сприяли прийняттю ефективних управлінських рішень, направлених на досягнення організаційних цілей та стратегії підприємства в цілому.[||]The author of the article researches the peculiarities of the formation managerial decisions theory under the influence of administrative management schools (1820-1950's), namely, such representatives as A. Fayol, G.Ford II, G. Simon, R.Seert and J.March. Further influence on the formation of key aspects of managerial decisions theory of the school of human relations (1930-1950 biennium) and the contribution of bright representatives of that period, namely C. Barnard, J. Thompson, V. Brown, E. Jeeves, L. Allen, as well as schools of behaviorism and their representatives such as K. Matsushita, G. Mintzberg, F. Dunaevsky were under analysis.
The achievements of human relations school in the part of managerial decisions theory formed by A. Fayyol the 14 principles of management, became the basis for the classification of the types of managerial decisions. Henry Ford II formed a normative decision making theory based on an adequate level of awareness in the area where it will be applied. G. Simon offered a comprehensive approach to the interpretation and definition of such concepts as "decision-making" and "action"; the concept of a decision based on such categories as fact, value and ethics; the essence of the concept of "rationality" of making managerial decisions. Saert R. and Marche. J. carried out an identification of the medium for making management decisions, namely, in the part of the medium of uncertainty, which exists in conditions of lack of awareness.
Invaluable contribution of the school of human relations was the growth of the role of human factor, as the subject of managerial decisions making (K. Matsushita). G. Mintzberg emphasized the role of a manager in managerial decisions making at any level and expanding his powers in making strategically important decisions. The author found out that the key to making effective management decisions is to understand the essence of all the processes that occur in the business madium – from the role of manager to the enterprise up to the interaction of the enterprise and society as a whole.
F. Dunaevsky, a representative of the behaviorism school, emphasized the importance of teaching leadership in management science; studied the psychological side of the subject of managerial decisions making, the combination of these factors contributed to the effective management decisions making aimed at achieving organization’s goals and strategies of the enterprise as a whole.

В. Ю. Халінаканд. екон. наук, доцент Харківського національного університету будівництва та архітектуриА. С. Устіловськааспірант, викладач Харківського національного університету будівництва та архітектуриП. І. Гончаренкомагістр Харківського національного університету будівництва та архітектуриВ. В. Вєтровастудентка групи ЕП-31 Харківського національного університету будівництва та архітектури

АДАПТАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ВПРОВАДЖЕННЯ «ЗЕЛЕНИХ» ЗАКУПІВЕЛЬ ДО ВІТЧИЗНЯНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВ

V. KhalinaPhD in Economics, Associate professor of the Kharkov National Universityof Civil Engineering and ArchitectureA. UstilovskaPostgraduate, Lecturer of the Kharkov National University ofCivil Engineering and ArchitectureP. HoncharenkoMaster of the Kharkov National University of Civil Engineering and ArchitectureV. VetrovaStudent of the Kharkov National University ofCivil Engineering and Architecture

ADAPTATION OF MECHANISM OF IMPLEMENTATION OF «GREEN» PURCHASES TO DOMESTIC ECONOMIC CONDITIONS

Переформатування системи суспільних відносин призвело до визнання необхідності зміни парадигми здійснення публічних закупівель. Гармонізація законодавства та нормативної бази з європейськими стандартами потребує генерації нових підходів та форм взаємодії державних замовників та бізнесу, як учасника закупівельних процесів. Реформування системи публічних закупівель дало поштовх до перегляду концепції ведення бізнесу, з одного боку, та, з іншого, до зміни ставлення державних замовників до процесу закупівель загалом і визнання необхідності економії бюджетних коштів та проведення тендерів зокрема.
Крім того, впровадження концепції сталого розвитку в основні нормативні документи, які формують подальший курс України до змін, дає підстави закріплювати ці принципи і в закупівельній діяльності державних замовників.
«Зелені» закупівлі покликані зробити споживання екологічнішим, а, відтак, якіснішим, і спонукати бізнес виробляти продукцію, яка відповідає цим критеріям. Таким чином, постає необхідність розробки механізму впровадження «зелених» закупівель, який буде адаптовуваним та зрозумілим для всіх учасників закупівельного процесу.[||]Reformation of the system of public relations has led to the recognition of the need to change the paradigm of public procurement. Harmonization of legislation and normative base with European standards requires the generation of new approaches and forms of interaction between government customers and business as a participant in procurement processes. Reforming the public procurement system has pushed for a revision of the concept of doing business, on the one hand, and, on the other hand, changing the attitude of government customers towards the procurement process in general, and recognizing the need to save on budget funds and, in particular, on tendering.
In addition, the implementation of the concept of sustainable development in the main regulatory documents that shape Ukraine's future course of change provides grounds for consolidating these principles in the procurement activities of government customers.
Green purchases are designed to make consumption more environmentally friendly and, consequently, more qualitative, and to encourage the business to produce products that meet these criteria. Thus, there is a need to develop a mechanism for implementing «green» procurement, which will be adaptable and understandable for all participants in the procurement process.
The study made it possible to form a mechanism for implementing "green" procurement, which would be adaptable and understandable for all participants in the procurement process. The result of such a mechanism is the triad of effects (influences): social (consumer safety, respect for citizens' rights to the consumption of environmental products, improvement of working conditions); ecological (saving energy and resources, reducing pollution, preventing climate change); environmental (investment increase, fair competition, economic growth).
Green purchases and the principles on which they are implemented must cover all stages of the product's life cycle (resource mining, own production, transportation and logistics, product use, recycling or recycling). If these conditions are met, the main objective of development and functioning on the principles of sustainability will be achieved.

Л. М. Алавердянк. е. н., доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві Київського національного університету будівництва та архітектуриО. В. Романенкок. е. н., доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві Київського національного університету будівництва та архітектури

СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ З ІНШИМИ КРАЇНАМИ СВІТУ

Liudmyla AlaverdianCandidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Commodity and Commercial Activity in Construction Kyiv National University of Construction and ArchitectureOlesia RomanenkoCandidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Commodity and Commercial Activity in Construction Kyiv National University of Construction and Architecture

MODERN REALITIES AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF FOREIGN TRADE OF UKRAINE WITH OTHER COUNTRIES OF THE WORLD

В статті показано сучасний стан розвитку зовнішньої торгівлі України з іншими країнами світу, зокрема Росією в умовах гібридної війни, країнами організаційного об’єднання Європейський Союз та Туреччиною. Проаналізовано основні економічні показники під дією різних соціально-економічних та політичних чинників, що відображають розвиток вітчизняної зовнішньої торгівлі в розрізі географічної та товарної структури експорту та імпорту.
Визначено, що у високо розвинутих країн експорт, як правило, перевищує імпорт, а в Україні останніми роками спостерігається обернена ситуація, що свідчить про відсутність більшості товарів на вітчизняному ринку, необхідних для забезпечення потреб населення, а розвиток української економіки на сьогодні спрямований на скорочення високотехнологічних виробництв і орієнтацію на випуск сировини для її переробки за кордоном.
Показано, що досить сприятливою для української зовнішньої торгівлі на сьогодні є міжнародна торгівля сільськогосподарською продукцією, продовольством та продукцією машинобудування через що Україна розширює зовнішньо-торгівельні відносини з іншими країнами. Але цей напрям не забезпечує відповідного зростання валютних надходжень в Україну через коливання світових цін на такі товари та сировинний характер експорту продукції з низькою доданою вартістю.
Виявлено світові тенденції впливу американсько-китайського конфлікту на зовнішньоекономічну діяльність України. Зазначено ключові зовнішні ризики для української економіки на найближчу перспективу, серед яких найбільш ймовірними є дефіцит зовнішнього фінансування, посилення загроз національній безпеці, звуження можливостей доступу України до міжнародних ринків капіталу, збереження низьких цін на світових сировинних ринках і звуження зовнішніх ринків збуту через високу конкуренцію.
Розглянуто проблеми переорієнтації українського експорту продукції в Росію на інші географічні ринки, основними серед яких зазначено залучення додаткових фінансових, матеріальних, кадрових, інформаційних ресурсів та часу. Розроблено пропозиції в сфері зовнішньої торгівлі України щодо забезпечення зміцнення економіки країни з урахуванням глобальних викликів.[||]The article shows the current state of Ukraine’s foreign trade with other countries of the world, including Russia in the context of a hybrid war, the countries of the European Union and Turkey. The main economic indicators are analyzed under the influence of various socio-economic and political factors that reflect the development of domestic foreign trade in the context of the geographical and commodity structure of exports and imports.
It has been determined that in highly developed countries, exports tend to exceed imports, while in Ukraine in recent years the situation is reversed, which indicates the absence of most goods on the domestic market that are needed to meet the needs of the population, and the development of the Ukrainian economy today is aimed at reducing high-tech production and orientation to the production of raw materials for its processing abroad.
It is shown that today the international trade in agricultural products, food and engineering products is quite favorable for Ukrainian foreign trade, which is why Ukraine is expanding its foreign trade relations with other countries. But this direction does not provide a corresponding increase in foreign exchange earnings to Ukraine due to fluctuations in world prices for such goods and the raw material nature of exports of products with low value added.
The world tendencies of influence of the American-Chinese conflict on the foreign economic activity of Ukraine are revealed. The main external risks for the Ukrainian economy in the near future are identified, among which the most likely are the lack of external financing, the growth of threats to national security, the restriction of Ukraine’s access to international capital markets, the persistence of low prices in world commodity markets and narrowing of foreign markets due to high competition .
The problems of reorientation of Ukrainian export of products to Russia into other geographic markets are considered, the main among which is the attraction of additional financial, material, personnel, information resources and time. Proposals in the field of foreign trade of Ukraine have been worked out to ensure the strengthening of the country's economy in the light of global challenges.

Н. А. Казаковакандидат географических наук, заведующая кафедры международных экономических отношений, Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, г. ХарьковА. С. Шоломстарший преподаватель кафедры международных экономических отношений,Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, г. Харьков

УКРАИНА КАК ГОСУДАРСТВО-ЧЛЕН ВТО В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ

N. KazakovaPhD (Geogr.), Head of the Department of International Economic Relations, V.N. Karazin Kharkiv National UniversityA. Sholomsenior lecturer of the Department of International Economic Relations, V.N. Karazin Kharkiv National University

UKRAINE AS A MEMBER-STATE OF THE WTO IN THE INTERNATIONAL TRADE SYSTEM

В статье рассматривается Украина как государство-член в системе международной торговли. Вступление Украины в ВТО являлось длительным процессом, в процессе которого произошла гармонизация украинского законодательства к международным стандартам на основе имплементации норм «Базиса ВТО». За время подготовки к вступлению в ВТО трансформация национального институциональной среды Украины произошла только формально – «правила игры» ВТО не стали «образами поведения», принятыми в обществе. Однако членство в ВТО может стать «внешним якорем» для дальнейшей трансформации национальной институциональной среды Украины, которая приведет к росту внешней торговли. Целью статьи является анализ места Украины как государства-члена ВТО в системе международной торговли. Это позволит задать правильный вектор дальнейшей трансформации национальной институциональной среды Украины на основе использования членства в ВТО в качестве «внешнего якоря». Было установлено, что средний уровень связанного тарифа Украины после вступления в ВТО уменьшился на продовольственные товары и увеличился на непродовольственные товары. Это указывает на то, что у Украины есть больше возможностей для защиты производителей непродовольственных товаров с помощью трансформации национальной институциональной среды «изнутри» в рамках членства в ВТО. Такой приоритет непродовольственным товарам, а также установление наибольшего среднего уровня связанного тарифа по товарным группам, доля которых в импорте Украины является незначительной указывает на то, что таможенно-тарифное регулирование Украины после вступления в ВТО является ассиметричным в пользу других государств-членов ВТО. Анализ нетарифного регулирования Украины на основе эквивалентных адвалорных тарифов показал, что сектор непродовольственных товаров более защищен нетарифными барьерами, чем сектор продовольственных товаров, однако установление мер по отдельным позициям не соответствует структуре национального производства. В ходе исследования также было установлено, что Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной также является ассиметричным в пользу ЕС. Таким образом Украине необходимо использовать членство в ВТО и Соглашение об Ассоциации в качестве «внешнего якоря» для трансформации национальной институциональной среды «изнутри», однако ориентируясь на структуру национальной экономики.[||]The article considers Ukraine as a member state in the international trading system. Ukraine’s accession to the WTO was a long process, during which Ukraine’s legislation was harmonized with international standards based on the implementation of the WTO Basis standards. During the preparation for joining the WTO, the transformation of the national institutional environment of Ukraine took place only formally – the “rules of the game” of the WTO did not become “patterns of behavior” adopted in society. However, membership in the WTO may become an “external anchor” for the further transformation of the national institutional environment of Ukraine, which will lead to an increase in foreign trade. The purpose of the article is to analyze the place of Ukraine as a WTO member state in the international trade system. This will allow to set the correct vector of further transformation of the national institutional environment of Ukraine based on the use of WTO membership as an “external anchor”. It was found that the average level of the bound tariff of Ukraine after accession to the WTO decreased for food products and increased for non-food products. This indicates that Ukraine has more opportunities to protect producers of non-food products through the transformation of the national institutional environment “from the inside” within the framework of membership in the WTO. Such a priority for non-food products, as well as the establishment of the highest average level of bound tariffs for product groups, which share in the import of Ukraine is insignificant indicates that the customs and tariff regulation of Ukraine after joining the WTO is asymmetric in favor of other WTO member states. The analysis of non-tariff regulation of Ukraine on the basis of equivalent ad valorem tariffs showed that the non-food sector is more protected by non-tariff barriers than the food sector, but the establishment of measures for individual items does not correspond to the structure of national production. The study also found that the EU-Ukraine Association Agreement is also asymmetric in favor of the EU. Thus, Ukraine needs to use the membership in the WTO and the EU-Ukraine Association Agreement as an “external anchor” for the national institutional environment transformation “from the inside,” however, focusing on the structure of the national economy.

Т. В. Мокієнкок. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського облікуПолтавська державна аграрна академіяТ. Б. Прийдакк. е. н., доцент кафедри бухгалтерського облікуПолтавська державна аграрна академіяР. В. Ліпськийк. е. н., доцент кафедри бухгалтерського облікуПолтавська державна аграрна академія

ГОСПОДАРСЬКІ ДОГОВОРИ: СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ, ВИДИ ТА ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ

T. V. MokiienkoCandidate of Economics, assistant professor, Associate Professor of Accounting Departmet Poltava State Agrarian AcademyT. B. PriydakCandidate of Economics, Associate Professor of Accounting Department Poltava State Agrarian AcademyR. V. LipskyiCandidate of Economics, Associate Professor of Accounting Department Poltava State Agrarian Academy

COMMERCIAL CONTRACTS: ESSENCE, MEANING, TYPES AND PROCEDURE FOR CONCLUDING

Всі види угод про здійснення господарської діяльності побудовані на договірній основі і складений договір є юридичною основою, яка захищає сторони від негативних наслідків господарювання.
Господарський договір є ключовим аспектом організації відносин між суб’єктами господарювання і, особливо, ефективним балансиром організації господарських зв’язків, ведення господарської діяльності та дієвим інструментом і засобом її планування. Безпосередньо підписання сторонами господарського договору є формою вираження господарського зобов’язання, оскільки йому притаманний особливий суб’єктивний склад, специфіка діяльності суб’єктів господарювання, а також предмет і мета, для досягнення якої укладається цей договір.
Головною умовою господарського законодавства щодо ведення бізнесу є ефективна координація діяльності суб’єктів господарювання, тому господарським договорам, як базовим методам організації відносин між суб’єктами господарювання та дієвим інструментам правової організації господарського життя суспільства, належить провідне місце в системі господарського права України.[||]The conclusion of the Free Trade Agreement agreement became a serious step from the standpoint of deepening the trade relations between Ukraine and the European Union, which contributed to bringing the national economy closer to European standards and expanding the presence on the Ukrainian market of new EU members.
In order to successfully solve the tasks of European integration, Ukraine's economy has sufficient prerequisites; in this context, research and scientific understanding of the effectiveness of contractual relations will facilitate the implementation of structural reforms in the economic law of Ukraine and increase the level of competitiveness of domestic enterprises in the European and world markets.
All types of agreements on the implementation of economic activities are constructed on a contractual basis and the concluded agreement is the legal basis that protects the parties from the negative consequences of management.
The economic agreement is a key aspect of the organization of relations between business entities and, in particular, an effective equilibrium in organizing economic relations, conducting business activities, and an effective tool and means of its planning. Directly signed by the parties of the economic contract is a form of expression of business commitments, because it has a special subjective composition, the specifics of the business entities, as well as the object and purpose for the achievement of which this agreement is concluded.
The main condition of economic legislation for business is effective coordination of business entities, therefore, economic agreements, as the basic methods for organizing relations between economic entities and effective instruments of the legal organization of economic life of a society, belongs the leading place in the system of economic law of Ukraine.
In the conditions of globalization of the world economy, regulation of foreign trade is carried out at the corporate and inter-national levels, which is limited to business practice within the framework of concluded bilateral and multilateral agreements. And since the dynamics of foreign trade convincingly proves the strengthening of economic ties between Ukraine and the EU, strengthening the position of domestic production in the European market and the attractiveness of trade with the EU countries, the effectiveness and consistency of contractual relations and the conformity of our treaties to European practice comes to the fore researches.

В. А. Никифоракк. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. ЧернівціО. І. Мельникк. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. ЧернівціЮ. О. Белінськадослідник кафедри економіки підприємства та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

КОУЧИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

V. NukuforakPh.D. in Economic Sciences, associate professor,Yuriy Fedkovych Chernivtsi National UniversityО. MelnykPh.D. in Economic Sciences, assistant,Yuriy Fedkovych Chernivtsi National UniversityYu. Belinskayaesearcher, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

COACHING AS A PERSONNEL MANAGEMENT TOOL

Стаття присвячена дослідженню коучингу як інструменту управління персоналом та його значущості для ефективного управління людськими ресурсами з метою підвищення конкурентоспроможності підприємства. Теоретичні та прикладні дослідження в науці про управління персоналом, вказують на те, що джерела створення конкурентних переваг підприємств слід пов’язувати з людським та інтелектуальним капіталом, а також мотивацією працівників до підвищення якості праці, самовдосконалення, набуття фахової багатопрофільності та суміщення функцій. Внаслідок цього у сфері управління людськими ресурсами активно розробляються та запроваджуються нові форми й методи управління персоналом, що спрямовані на залучення виконавців до участі у прийнятті управлінських рішень, більш повне використання їх особистісного потенціалу, його постійне відтворення. Одним із них є коучинг, який сприятиме розкриттю та максимізації потенціалу працівників.
На основі аналізу наукових досліджень сформовано більш повне уявлення про коучинговий процес, визначено його роль і місце у структурі управління персоналом, охарактеризовано типи коучів. Акцентовано увагу на використання принципів коучингу у роботі коуча для підвищення ефективності управління персоналом. Доведено, що коучинг є високоефективним підходом в роботі з людьми і включає в себе три унікальні компоненти: синергія, структура, професіоналізм і експертність.[||]In modern conditions of management, the focus of personnel management has shifted from primitive control and encouragement of the employee to a system of carefully thought-out motivation, development and application of methods of encouragement to the individual. Recently, managers of enterprises increasingly use the management tool - coaching. In Ukraine, this is a new direction in the training of staff, which increasingly finds its application in management activities.
Theoretical and applied research in the management of human resources, pointing out that the sources of the creation of competitive advantages of enterprises should be associated with human and intellectual capital, as well as the motivation of workers to improve the quality of work, self-improvement, professional multiprofessionality and the combination of functions. As a result, in the field of human resources management, new forms and methods of personnel management are actively being developed and introduced, aimed at involving the executors in participation in making managerial decisions, more fully utilizing their personal potential, and constantly reproducing them. One of them is coaching, which will help to uncover and maximize the potential of employees.
Coaching is especially important for enterprises with a heterogeneous staff structure, which is formed according to the technological process, which requires the implementation of skilled, experienced workers. Therefore, the issue of studying coaching as a tool for personnel management is quite relevant and extremely necessary.
The article is devoted to the study of coaching as an instrument of human resources management and its importance for effective human resource management in order to increase the competitiveness of the enterprise.
Based on the analysis of scientific research, a more complete understanding of the coaching process has been formed, its role and place in the personnel management structure have been determined, types of coaches have been characterized. The attention is focused on the use of the principles of coaching in the work of the coach to improve the effectiveness of personnel management. Coaching is proven to be a highly effective approach to working with people and includes three unique components: synergy, structure, professionalism and expertise.

О. О. Любарк. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДОВГОСТРОКОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ДЖЕРЕЛ ЇХ ФІНАНСУВАННЯ

O. O. LiubarCandidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor of the Chair of Accounting,Vinnytsia National Agrarian University (Vinnytsia)

ORGANIZATION OF ACCOUNTING OF LONG-TERM INVESTMENTS AND SOURCES OF THEIR FINANCING

У статті розкрито сутність довгострокових інвестицій як економічної категорії та об’єкта бухгалтерського обліку. Встановлено, що довгостроковими інвестиціями вважаються активи, що утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора. До довгострокових інвестицій відповідно до потреб бухгалтерського обліку входять довгострокові фінансові інвестиції та капітальні. Встановлено, що всі види інвестиційної діяльності господарюючих суб’єктів здійснюються за рахунок формованих ними інвестиційних ресурсів. Для того щоб здійснити інвестування в якусь область економіки, потрібно мати кошти. Їх називають джерелами фінансування інвестицій. В економічній літературі при аналізі джерел фінансування інвестицій виділено внутрішні та зовнішні джерела інвестування. Досліджено порядок відображення в активі та пасиві Балансу (Звіту про фінансовий стан) підприємства довгострокових інвестицій та їх джерел. Розглянуто основні складові організації бухгалтерського обліку довгострокових інвестицій та їх джерел. Ознайомлено з методами оцінки, первинними документами, аналітичним та синтетичним обліком та відображенням у бухгалтерській звітності довгострокових інвестицій та їх джерел фінансування. Автором систематизовано первинні документи виготовлення, придбання, оновлення та модернізації основних засобів на підприємствах аграрної сфери. Відповідна організація документування капітальних інвестицій, нормативне ведення типових форм щодо їх використання, своєчасне визначення ефективності цих вкладень сприятиме позитивному результату в подальшій експлуатації основних засобів сільськогосподарських підприємств. Виявлено, що у «Звіті про фінансовий результат» (Звіті про сукупний дохід) визначається фінансовий результат лише від операційної та всієї звичайної діяльності, тобто відсутнє чітке розмежування витрат і доходів інвестиційної діяльності. Вказано на необхідність вдосконалення облікової політики, робочого плану рахунків, створення системи внутрішнього контролю, що забезпечить ефективність організації бухгалтерського обліку інвестиційних операцій.[||]The essence of long-term investments is described in the article as an economic category and object of accounting. Found that long-term investments are considered assets held now in order to increase income (interest, dividends, etc.), the rising cost of capital or other benefits for the investor. Long-term investments in accordance with the needs of accounting include long-term financial investments and capital. It is established that all types of investment activity of economic entities are carried out at the expense of their investment resources. In order to make investments in a particular area of the economy, it is necessary to have funds. They are called sources of investment financing. When analyzing the sources of investment financing, the internal and external sources of investment have been identified in the economic literature. The order of reflection of the long-term investments and their sources in the assets and liabilities of the Balance Sheet (Statement of financial position) of the enterprise are represented. The main components of accounting of long-term investments and their sources are considered. It is acquainted with the methods of assessment, primary documents, analytical and synthetic accounting and reflection in the accounting records of long-term investments and their financing sources. The author systematized the primary documents for the production, acquisition, updating and modernization of fixed assets at the enterprises of the agrarian sector. The corresponding organization of documenting capital investments, regulatory maintenance of standard forms for their use, timely determination of the effectiveness of these investments will contribute to the positive result in the further exploitation of fixed assets of agricultural enterprises. Revealed that the "statement of financial performance" (statement of comprehensive income) is defined financial results only from operations and all normal activities, there is no real difference between cost and revenue of the investment activities. It is indicated on the need to improve accounting policies, work plan of accounts, creation of internal control system, which will ensure the efficiency of accounting for investment operations.

Ж. А. Кононенкок. е. н., доцент,доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, УкраїнаВ. О. Петренкостудентка бакалавр,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, УкраїнаА. С. Цибстудент бакалавр,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна

РИЗИКОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Z. A. KononenkoCandidate of Economic Sciences, Associate Professorof Department of economic theory and economic research,Poltava state agrarian Academy Poltava, UkraineV. O. Petrenkothe MBA student,Poltava state agrarian Academy Poltava, UkraineA. S. Tsibthe MBA student,Poltava state agrarian Academy Poltava, Ukraine

RISK-BASED GOVERNANCE IN BANK'S MANAGEMENT SYSTEM

Управління кредитним ризиком банку направлене на запобігання ймовірності настання негативного впливу на діяльність банківської системи в цілому та розробку шляхів та заходів вчасного реагування у випадку настання ризику.
Актуальність даної теми обумовлюється нестабільністю банківської системи, широким спектром існування ризикорієнтованих факторів, що стримують фінансово-економічну незалежність банків. З метою передбачення та вчасного виявлення, розробкою реальних заходів щодо запобігання кредитного ризику, грамотним його управлінням та розв’язком, дана стаття направлена на характеристику основних ризик орієнтованих моментів в управлінні різних сфер банківської діяльності.
Ціль даної статті направлена на дослідження та втілення ризикорієнтованого управління у банківській діяльності, використання найдоцільніших важелів впливу щодо покращення управлінських рішень у вирішенні проблемних питань з настанням кредитних ризиків у сфері банківського менеджменту.[||]Management of the bank’s credit risk is directed at preventing the possibility of an adverse impact on the activities of banking system im general and the development of ways and measures for timely response in the event of a risk.
The urgency of this issue is conditioned by the instability of banking system, the wide spectrum of existence of risk-oriental factors that restrain the anancial and economic independence of banks. For the purpose of pre-emptive and timely detection, developing effective measures to prevent credit risk, competent management and resolution. This article is devoted to the characterization of the main risk of oriented moments in the management of various spheres of banking activity.
The purpose of this article is to focus on the research and implementation of risk-oriented management in banking activities, use of the most suitable levers of influence for improve managerial solutions in solving problems with onset of credit risks in the spheres of banking management.
Crisis phenomena of the financial system lead to significant problems in the banking segment of our state, which are related with abrupt reduction in the amount of banks, increase in level of riskiness of banks. That’s why there is a necessity for risk-oriented management in the banking management system to form a system of guaranteeing the prevention of similar problems in the future. Thus, the modern banking system is still underdeveloped, does not obey its functions properly and lags behind other European countries. This situation extends the risks for the further stable functioning of the banking system, reduces its ability to allocate constantly increasing money supply and implement effective redistribution of temporarily free funds across the country's economy.
Efficient risk management consists of several stages, from the identification of potential, possible causes to constant control of the level of risk. The regularity of risk monitoring, continuity and constant research of its level has been becoming great valuable. Domestic economists haven’t defined optimum methods of credit risks management in the bank activity. However, recent international researches of scientists on risk issues denote us the necessity of the formation risk-oriented management in experts and heads of enterprises in our state.
It should be noticed that the bank credit risk is traditionally related with certain factors of the services and operations: commercial bank credit operations, investment (formation of portfolio securities), guarantee services, derivative operations, loan services (leasing, factoring, etc.)
Consequently, each of these services and operations has a common factor that can be identified as a risk. But we think the another type of risk, such as risk-oriented management, which is needed to achieve the efficiency of the management system, must be added to these factors. Such risk management provides a set of measures and methods of management the numerous hazards and opportunities, that affect its ability to achieve the intended goals and its control, implemented by the financial institution. Although risk is not a loss for the bank, its understanding and management can increase the efficiency of any business. The problem for any bank is losses. The threat of emergence of losses, the concept of their causes compels to manage risk and develops the necessary measures to reduce the risk of financial losses. We can assume that risk is a measure of danger, which is determined by the probability of realization of a hazard in a dangerous event and the degree of gravity of financial losses.
There is a necessity of approval risk-oriented management and thinking in the sphere of quality management, finance, banking, ecology, energy conservation, etc., at the legislative level in our state nowadays in terms of implementation of the requirements of the Association Agreement between Ukraine and the EU.

О. А. Богдановичстарший викладач кафедри агрологістики та управління ланцюгами постачань,Харківськицй національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, м. Харків

ВПЛИВ РОЗМІРІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЇХ ГАЛУЗЕВУ СТРУКТУРУ

O. A. BogdanovichSenior Lecturer of the Department of Agrologistics and Supply Chain Management, Kharkiv National Technical University of Agriculture the name of Petro Vasylenko, Kharkiv

THE INFLUENCE OF SIZE OF AGRICULTURAL ENTERPRISES ON THEIR DEVELOPMENT STRUCTURE

Розмір угідь сільськогосподарських підприємств має значний вплив на зміну структури товарної продукції, а значить на галузеву структуру підприємства і на ефективність виробництва сільськогосподарської продукції.
Визначені показники, за якими визначаються розміри підприємств: вартість виробленої продукції, земельна площа, кількість працівників. Показником вартості виробленої продукції не зручно користуватися при порівнянні господарств неоднакової спеціалізації і з різним рівнем інтенсивності незалежно від району розташування, а також для визначення розміру підприємства з точки зору економічної ефективності його виробництва. Для порівняно точної характеристики розмірів господарств користуються показником середньої чисельності працівників за звітний період. Більш стабільним показником розміру підприємства є площа його земельних угідь.
Кількість сільськогосподарських підприємств в Україні постійно скорочується: з малою земельною площею- зменшується, з великою – збільшується, що вказує на те, що і досі тривають процеси укрупнення і банкрутства малих підприємств.
В сільськогосподарському виробництві в залежності від наявних природних та економічних особливостей повинні поєднуватися різні за розмірами господарства, що забезпечить використання внутрішніх резервів. Рекомендовані раціональні розміри господарств в залежності від їх спеціалізації. В нинішній економічній ситуації збільшення розмірів господарств не завжди є ефективною стратегією розвитку аграрних підприємств: більш ефективним є перехід на сучасні технології виробництва продукції. Досліджено вплив розміру угідь на зміну структури товарної продукції сільськогосподарських підприємств Харківської області у 2017 році. Аналіз показав, що зернові і зернобобові культури мають найменшу питому вагу в підприємствах з угіддями меншими 500 га, найбільшу – при угіддях 500 – 1000 га. Питома вага соняшника збільшується зі збільшенням розмірів угідь, цукрові буряки мають найбільшу питому вагу у крупних підприємствах Найвищий рівень рентабельності мають підприємства з площею угідь 2500 – 3000 га.[||]The size of the agricultural land has a significant impact on the change in the structure of commodity products, and hence on the sectoral structure of the enterprise and the efficiency of agricultural production.
There are determined indicators, which determine the size of enterprises: the cost of produced products, land area, the number of employees. Indicator of the cost of manufactured products is not convenient to use when comparing farms of different specialization and with different levels of intensity, regardless of the location of the location, as well as to determine the size of the company in terms of economic efficiency of its production. For a comparatively accurate description of the size of farms used an indicator of the average number of employees for the reporting period. A more stable indicator of the size of the enterprise is the area of its land.
The number of agricultural enterprises in Ukraine is constantly decreasing: with a small land area decreasing, with a large - increasing, indicating that the processes of consolidation and bankruptcy of small enterprises are still ongoing.
In agricultural production, depending on the existing natural and economic characteristics, different size farms should be combined, which will ensure the use of internal reserves. Recommended rational sizes of farms depending on their specialization. In the current economic situation, an increase in the size of farms is not always an effective strategy for the development of agrarian enterprises: the transition to modern production technologies is more effective. The influence of the size of the land on the change of the structure of commodity products of agricultural enterprises of Kharkiv region in 2017 has been researched. The analysis showed that grain and leguminous crops have the smallest share in the enterprises with the lands less than 500 hectares, the largest - in the fields of 500-1000 hectares. The proportion of sunflower seeds increases with increasing size of land, sugar beets have the largest share in large enterprises The highest level of profitability have enterprises with an area of land of 2,500-3,000 hectares.

В. Г. Баланкандидат фізико-математичних наук,доцент, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності,Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. КиївЛ. В. Харитоновакандидат фізико-математичних наук,доцент, доцент кафедри інформаційних систем і технологій,Національний транспортний університет, м. Київ

СТОХАСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВИБОРУ ТА ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

V. G. Balancandidate of Physical and Mathematical Sciences, associate professor,associate professor of Department of management of innovation and investment,Kyiv Taras Shevchenko National University, KyivL. V. Kharitonovacandidate of Physical and Mathematical Sciences, associate professor,associate professor of Department of information systems and technologies,National Transport University, Kyiv

STOCHASTIC MODELING OF THE PROCESS OF THE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM SELECTION AND IMPLEMENTATION ON ENTERPRISE

У статті розглядається процес вибору та імплементації інформаційної системи в систему управління підприємством. Оскільки даний проект є багатоетапним, досить складним і потребує постійних зусиль, спрямованих на подолання впливу ендогенних та екзогенних факторів, на врахування високого рівня невизначеності на кожному з його етапів, то для підвищення ефективності реалізації цього проекту розроблена стохастична модель на основі W-функцій та теорії замкнутих пото¬кових графів. Даний інструмент дає змогу: у вигляді GERT-сіток наочно й достатньо повно представити всі етапи проекту інтеграції управлінської інформаційної системи в систему менеджменту підприємства; врахувати стохастичну природу як самого процесу впровадження (за рахунок використання ймовірнісних міркувань щодо часу здійснення кожної операції та вірогідності її виконання), так і впливу різноманітних факторів; завчасно визначити можливі проблемні та «вузькі місця» даного процесу, досліджуючи впливи на різні складові процесу впровадження системи ключових факторів успіху та ключових факторів провалу; визначити основні ризики, пов’язані з реалізацією усього проекту та окремих його етапів; завчасно підготувати організаційні зміни (в менеджменті та в організації бізнес-процесів) у зв’язку з упровадженням системи й більш ефективно збалансувати діяльність підрозділів та відповідальних осіб у процесі реалізації проекту; оцінити тривалості етапів впровадження управлінської інформаційної системи (УІС) та всього проекту загалом; визначити ймовірності завершення окремих етапів та отримання результатів у процесі реалізації проекту впровадження УІС; забезпечити оптимальне планування потреби в різноманітних ресурсах на всіх етапах проекту; підвищити рівень та ефективність проектних управлінських рішень як з точки зору їх обґрунтованості, так і з погляду майбутньої реалізації; отримати інформацію про можливості для подальшого вдосконалення усіх підсистем підприємства.[||]The article deals with the process of selection and implementation of the information system in the enterprise management system. Since this project is multi-stage and complex, it requires constant efforts to overcome the impact of endogenous and exogenous factors, taking into account the high level of uncertainty at each of its stages, then a stochastic model based on W-functions and closed flood graphs theory has been developed to improve the effectiveness of this project. This tool makes it possible: to fully represent all stages of the project of integration of the management information system into the management system of the enterprise in the form of GERT-nets obviously and sufficiently; to take into account the stochastic nature as the implementation process itself (due to the use of probabilistic considerations regarding the time of each transaction and the probability of its implementation) and the impact of various factors; to identify in advance the possible problem and «bottlenecks» of this process, examining the impact on the various components of the process of a system implementation of key success factors and key failure factors; to identify the main risks associated with the implementation of the whole project and its individual stages; to prepare organizational changes (changes in management and organization of business processes) in advance in connection with the system introduction and to balance the activities of units and responsible persons in the process of project implementation more effectively; to estimate the stages length of implementation of the management information system (MIS) and the all project as a whole; to determine the probability of completion of individual stages and obtaining results in the realization process of the MIS implementation project; to provide optimal planning of the needs for diverse resources at all stages of the project; to increase the level and efficiency of project management decisions both in terms of their validity and in terms of future implementation; to get information about the possibilities for further improvement of all subsystems of the enterprise.

О. Л. Рудак. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

СУЧАСНИЙ СТАН БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

O. RudaCandidate of economic sciences, associate professor of department of finances, banking and insurance, Vinnytsia national agrarian University, Vinnytsya

THE CURRENT STATE OF THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE AND ITS COMPETITIVENESS

В статті наведено теоретичні матеріали визначення «конкуренції». Оскільки сучасне положення банківської системи України та прогнози її розвитку на найближче майбутнє приводять до усвідомлення актуальності такої характеристики банківської організації як конкурентоспроможність. Дана позиція викликана розумінням того, що багато в чому успішність діяльності комерційного банку зв'язана не тільки зі здатністю грамотно будувати свою внутрішню політику, але й пристосуватися до зовнішніх умов з максимальною для себе користю, передбачати тенденції розвитку ринку й одержувати конкурентні переваги.
Конкурентоспроможність комерційного банку – це можливість здійснення ефективної господарської діяльності та досягнення практичної прибуткової реалізації своїх послуг в умовах конкурентного ринку.
Нами була проведена аналітика діяльності банків на ринку банківських послуг, завдяки якому були виділені проблеми та запропоновані можливі шляхи покращення банківської діяльності.[||]The article presents theoretical materials for the definition of "competition". As the current situation of the banking system of Ukraine and the forecasts of its development in the near future lead to the awareness of the relevance of such a characteristic of the banking organization as competitiveness. This position is due to the understanding that in many respects the success of a commercial bank is related not only to the ability to properly build its internal policies, but also to adapt to external conditions with maximum benefit to themselves, to anticipate trends in market development and to obtain competitive advantages.
The competitiveness of a commercial bank is an opportunity to implement effective economic activity and achieve a practical, profitable implementation of its services in a competitive market.
We conducted an analysis of the banks' activities in the banking services market, which highlighted the problems and proposed possible ways to improve the banking business.
All commercial banks, while developing their development strategy, attracting resources, more favorable terms of placement, fighting for customers, following the reliability and financial stability of their bank, endeavor, ultimately, to increase competitiveness. Such a path of development - increasing competitiveness - is the most reliable way to achieve the main goal of the bank - to maximize profits at an acceptable level of risk. However, despite the fact that such a characteristic of the bank as "competitiveness" comes to the fore, this category is very little attention paid in modern scientific research. At the same time, the problem of ensuring competitiveness is not only at the level of the individual economic entity, but also at the level of the country's economy, is considered by many to be relevant, which solves in order to ensure Ukraine a worthy place in the world economy because in a market economy system competitiveness is one of the key to understand. It concentrates on the economic, scientific and technical, production, organizational and managerial, personnel and other opportunities not only of a separate enterprise or organization, but also of the economy as a whole.

Т. М. Мірошниченковикладач кафедри туристичного бізнесу та країнознавстваХарківського національного університету імені В.Н. Каразіна

СПІВПРАЦЯ КРАЇН ШОС В МЕЖАХ ПРОЕКТУ «ЕКОНОМІЧНИЙ ПОЯС НА ВЕЛИКОМУ ШОВКОВОМУ ШЛЯХУ»

Tetiana MiroshnychenkoTeacher of the Department of Tourism Business and Country StudiesV. N. Karazin Kharkiv National University

COOPERATION OF SCO COUNTRIES IN THE FRAMEWORK OF THE PROJECT “ECONOMIC BELT ON THE GREAT SILK ROAD”

Показано, що ЕПВШШ  не перший проект відродження сухопутного Великого шовкового шляху, запропонований за останні роки. Економічний проект нового Шовкового шляху є продовженням Китайської інтеграційної політики в рамках ШОС. Обґрунтовується, що ЕПВШШ просувається керівництвом КНР як мегапроект посилення своїх геополітичних і геоекономічних позицій на основі поглиблення багатосторонньої і комплексної взаємодії з країнами Євразії. В основу концепції покладено принцип «взаємної вигоди і спільного виграшу». КНР, маючи великі індустріальні, товарні і фінансові можливості, пропонує суміжним державам розширити торгово-економічне співробітництво, завдяки чому вони зможуть отримати для себе користь з економічного розвитку Китаю, а Китай  отримувати вигоду і підтримку від спільного з ними розвитку. Зроблено висновок про те, що китайський «Економічний проект нового Шовкового шляху» дасть новий імпульс розвитку багатосторонніх міжнародних угод у торговому і фінансовому секторі євразійського співробітництва, оскільки націлений на створення нового міжнародно-правового порядку в регіоні, нового простору торгівлі та інвестицій на основі євразійської валютно-фінансової системи розрахунків і фінансування в рамках розширення впливу Китаю через ШОС в азіатському регіоні.[||]It has been shown that Economic Belt of the Great Silk Road (ЕВGSR) is not the first project of the revival of the Great Silk Road, proposed in recent years. An economic project of the new Silk Road is a continuation of China's integration policy within the framework of the SCO. It is substantiated that ЕВGSR is being promoted by the leadership of the China as a megaproject to strengthen its geopolitical and geo-economic positions on the basis of deepening multilateral and integrated cooperation with Eurasian countries. The basis of the concept is the principle of "mutual benefit and joint win". With great industrial, commodity and financial capabilities, the PRC offers the neighboring countries the opportunity to expand their trade and economic cooperation, thereby enabling them to benefit from the economic development of China, and China - to benefit from and support for their joint development. The Chinese "silk" initiative relies heavily on the already established economic base of cooperation with the Central Asian countries in previous years. In the foreseeable future, China, which has huge investment potential, will take on an even more important role in the economic development of the SCO countries by continuing to provide large amounts of finance and implementing planned large-scale projects. At the same time, the joint construction and construction, based on the huge financial capabilities of the People's Republic of China new transport communications and objects of logistics in the territory of the Central Asian states promises serious benefits. The transport corridor connecting the Baltic Sea with the Pacific Ocean and Central Asia with the Indian Ocean and the Persian Gulf will increase the transport connectivity of the SCO space, will allow the economy and trade of partners with each other and with third countries to be fully realized, to realize the transit potential as fully as possible. and, accordingly, increase revenues from exports of transport services. It is concluded that the Chinese "Economic project of the new Silk Road" will give a new impetus to the development of multilateral international agreements in the trade and financial sector of Eurasian cooperation, since it seeks to create a new international legal order in the region, a new area of trade and investment based on the Eurasian currency -financial system of payments and financing in the framework of expanding China's influence through the SCO in the Asian region.

Н. В. Кузенкокандидат економічних наук,доцент, доцент кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансівЛьвівського національного університету імені Івана ФранкаК. Б. Малабааспірант кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансівЛьвівського національного університету імені Івана Франка

ВПЛИВ СЕКТОРАЛЬНИХ ЗМІН НА ЕКОНОМІЧНИЙ ДОБРОБУТ АФРИКАНСЬКИХ КРАЇН

N. V. KuzenkoPhD in Economics, Associate Prof essor, Associate Professor, Department of International Economic Analysis and FinanceIvan Franko National University of LvivK. B. MalabaPost-graduate student,Ivan Franko National University of Lviv

THE EFFECTS OF SECTORAL CHANGES ON THE WELFARE OF AFRICAN COUNTRIES

У статті проаналізовано тенденції секторальних змін країн Західної і Південної Африки протягом 1960-2017рр. Проаналізовано динаміку продуктивності у секторах – сільському господарстві, промисловості та послугах. Для країн групи Західної Африки характерна переважно висока частка сільського господарства з низькою продуктивністю та відносно низька частка сфери послуг. Для групи країн Південної Африки характерна відносно низька частка сільського господарства, а сфера послуг має потенціал до зростання. Отже, існує кардинальна відмінність у структурі економіки між двома групами країн, що відображає різні моделі та стратегії економічного розвитку цих країн. Ті, країни, які характеризуються вищими рівнями доходу, демонструють вищу продуктивність у секторах. Досліджено взаємозв’язок між секторальними змінами та рівнем добробуту цих країн. Для групи країн Західної Африки визначальний негативний вплив на зростання добробуту має сільське господарство; для групи країн Південної Африки промисловість та послуги мають сильний позитивний вплив на добробут, а сільське господарство впливає негативно, але меншою мірою.[||]It is analyzed the trends of sectoral changes in Western and Southern Africa during the 1960-2017 in the article. Also it is analyzed the dynamics of productivity in sectors - agriculture, industry and services. It was observed the predominantly high share of agriculture with a low productivity and a relatively low share of services for countries in the West African region. Countries of South Africa are characterized by a relatively low share of agriculture; services here have potential for growth. The prospects for the development of African countries will depend to a large extent on the implementation of structural changes that involve changes in sectoral distribution. There is a difference in the structure of the economy between two groups of countries. It reflects different models and strategies of economic development of these countries. Those with higher levels of income show higher productivity in the sectors. It is defined the relationship between sectoral changes and the welfare of these countries. Agriculture has a major negative impact on welfare growth of the West African countries; industry and services have a strong positive impact on welfare of the South African countries, and agriculture has a negative impact. The analysis shows that the diferent level of economic development of African countries leads to the search for new approaches and models. The countries of West and South Africa are at different stages of the implementation of structural changes. Since the initial conditions in these countries are different, then the structural changes here are different. Differences in the directions and strategies of economic development among African countries depend on many factors - economic, institutional, historical and cultural. According to international organizations forecasts, this continent will actively develop and in the long run will show high rates of economic growth. The higher level of economic development here is possible if it will be developing the high-productivity industries, modern services and high-productivity agriculture. This involves attracting investment capital, reducing the resource intensity of production through the introduction of new technologies and the improvement of the skills of the workforce.

І. В. Точилінак. е. н., старший науковий співробітник,ДННУ «Академія фінансового управління»

ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ВИКЛИКІВ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Іryna TochylinaPhD (Economics), Senior Researcher,SESE “The Academy of Financial Management”

TAXATION OF SMALL BUSINESSES IN THE FACE OF THE CHALLENGES OF THE DIGITAL ECONOMY

Розвиток цифрової економіки та швидке поширення інтернет-мережпризвели до змін у способах ведення бізнесу. Ці зміни можуть мати вирішальне значення для майбутнього податкових систем. У цій статті розглядаються виклики, з якими можуть стикатися податкові органи і платники податків в умовах цифровізаціїекономічних процесів та нових можливостей, що забезпечуються особливостями взаємодії через цифрові платформи. Для податкових органів церизики, пов'язані з мобілізацією податків від великої кількості малих підприємств –у випадку взаємодії через цифрові платформи їхня діяльність є практично невидимою для податкових органів, крім того, малий бізнес за таких умов має більше можливостей до спотврення інформації з метою уникнення та ухилення сплати податків. Для малих платників податків існує ризик вищого податкового навантаження, тому податкова політика, зокрема застосування спеціальних спрощених умов оподаткування, має вирішальний вплив на вибір організаційної структури бізнесу та рішення про реєстрацію й функціонування в офіційному секторі економіки. Самим цифровим платформам належить критична роль у полегшенні та посередництві угод, здійснених через ці платформи - це суттєва можливість для податкових органів ідентифікувати обсяги доходів, отриманих продавцями через платформи.[||]The development of the digital economy and rapid networks growth have led to changes in ways of doing business. The emergence of digital platforms that connect individual buyers and sellers directly (with peer-to-peer (P2P) principle), has lead to so-called Sharing Economy expansion. One of the defining characteristics of the new type of economy is the atomistic interactions among large number of indivisible, isolated and independent economic units. The ease of access and flexibility inherent in this type of economy has contributed to the fact that the number of people who carry out transactions through digital platforms has significantly increased over the past few years. These changes can be crucial for the future of the tax systems, since the modern tax legislation is not adapted to new ways of doing business. The informality, which is inherent in small atomistic interactions through platforms, will give rise to an enforcement challenge for tax authorities since it increases the risk of non-compliance. At the same time, even though P2P sellers operate mostly as sole proprietors earning low incomes and profits, they are faced with the same compliance burdens as other self-employed businesses.

Ю. О. Ярмоленкокандидат економічних наук., доцент кафедри маркетингуАкадемії праці, соціальних відносин і туризму

ІННОВАЦІЙНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТИ

J. YarmolenkoPh.D., associate Professor of department of Marketing,Academy of Labour, Social Relations and Tourism, Kyiv, Ukraine

INNOVATIVE PATHWAY TO DEVELOP AGRARIAN SECTOR: PROBLEMS AND PRIORITIES

У статті обґрунтовано необхідність розвитку інноваційної діяльності аграрного сектору економіки України. Висвітлено особливості інноваційної діяльності та процесу впровадження інновацій у виробничу діяльність аграрних підприємств. Зазначено, що за рахунок розвитку аграрного сектору забезпечується зайнятість сільського населення та підвищується якість його життя; розвиваються сільські території; покращується система продовольчого забезпечення; створюються сприятливі умови для демографічного зростання. Відсутність чіткого й науково обґрунтованого організаційно - економічного механізму передачі досягнень науки сільськогосподарським товаровиробникам зумовлює істотне відставання галузі з освоєння інновацій у виробництві та істотно стримують розвиток інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки. Акцентовано, що втілення в життя перспективних напрямів інноваційних процесів в аграрному секторі залежать, перш за все, від державної аграрної політики країни. Зосереджено увагу, що інноваційний шлях розвитку аграрного сектору має три взаємопов’язаних і взаємообумовлених напряма нововведень, а саме: вони стосуються, перш за все, людського фактору, а також біологічного і техногенного факторів.
Проаналізовано основні проблеми на шляху інноваційного розвитку аграрного сектору України такі як: відсутність потужної рушійної сили в особі керівників і спеціалістів підприємств, які б бажали, а більш за все, були здатні проводити ефективну інноваційну діяльність; є слабке супроводження науковим забезпеченням техніко-технологічного оновлення аграрного сектору; неефективне використання земельного потенціалу. [||]The article substantiates the necessity of the development of innovation activity of the agrarian sector the economy of Ukraine. The peculiarities of innovation activity and the process of introduction of innovations into the production activity of agrarian enterprises are highlighted. It is noted that due to the development of the agrarian sector, employment of the rural population is ensured and the quality of them life improves; rural areas are developing; the food supply system is being improved; favorable conditions for demographic growth are created. The lack of a clear and scientifically based organizational and economic mechanism for transferring scientific achievements to agricultural commodity producers leads to a significant backlog of the industry for mastering innovations in production and significantly hinders the development of innovation in the agrarian sector of the economy. It is proved that the dynamics of the development of the world economy shows that among the main factors of the competitiveness of countries is the introduction of effective mechanisms of innovation policy that ensure the competitiveness of the economy. It is emphasized that implementation of promising directions of innovative processes in the agrarian sector depends, first of all, on the state agricultural policy of the country. The attention is focused on the fact that the innovative way of development of the agrarian sector has three interrelated and interdependent directions of innovations, namely: they relate, first of all, to the human factor, as well as biological and technogenic factors.
The main problems on the path of innovative development of the agrarian sector of Ukraine are analyzed, such as: lack of powerful driving force in the face of managers and specialists of enterprises that would have wished and, above all, were able to carry out effective innovative activity; there is a weak support to the scientific support of the technical and technological updating of the agricultural sector; ineffective use of land potential.

О. М. Герасименкок. е. н., докторант кафедри менеджменту та економічної безпеки,Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси,сертифікований провідний менеджер з управління ризикамизгідно міжнародного стандарту ISO 31000

ДЕЯКІ АСПЕКТИ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ТРУДОРЕСУРСНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Olena HerasymenkoCandidate of Economic Sciences,Doctoral Student of the Department of Management and Economic Security,Bohdan Khmelnytsky National University of CherkasyPECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager

SOME ASPECTS OF RISK-ORIENTED MANAGEMENT IN ENSURING STATE LABOR SECURITY

У статті автором досліджується місце ризик-орієнтованого підходу до управління у забезпеченні трудоресурсної безпеки держави за складних та невизначених економічних, соціальних та геополітичних умов. Розглядається бачення трудоресурсної безпеки держави вітчизняними дослідниками та авторський погляд з позиції ризик-орієнтованого управління, що залишилось поза увагою дослідників. Розкрито сутність демографічної, соціальної та економічної складової трудоресурсної безпеки. Визначено ряд пріоритетних для вирішення ризиків та загроз за складовими трудоресурсної безпеки держави на сучасному етапі. Резюмовано, що забезпечення трудоресурсної безпеки держави є особливою сферою національної безпеки, потужним елементом сталого розвитку держави та потребує зважання на ризики мікро-, мезо- та макросередовища. Визначено важливість ризик-орієнтованого управління у забезпечення трудоресурсної безпеки держави.[||]The author investigates the place of risk-oriented approach to management in ensuring labor security of the state under difficult and uncertain economic, social and geopolitical conditions. The author considers the vision of the state labor resources of the state by domestic researchers and the author's view from the point of view of risk-oriented management, which was left out of the researchers' attention. The essence of demographic, social and economic component of labor security is revealed. A number of priorities have been identified to address the risks and threats to the components of the state's labor security at the present stage. It is summarized that the provision of labor security of the state is a special area of national security, a powerful element of sustainable development of the state and requires consideration of the risks of micro, meso and macro environment. The importance of risk-oriented management in ensuring labor security of the state is determined.
The current atypical circumstances for Ukraine's economic activity determine the urgency of solving the problem of research on risk-oriented management in ensuring labor security of the state, which is to take into account the risk factor when making decisions at any level of management. Globalization and integration provoke increased levels of competition, the accuracy of risk assessment requires more and more parameters to be taken into account, so diagnostic tools that have been tested in the world do not always provide accurate forecasts. Therefore, the creation of effective mechanisms for ensuring labor security at the micro, mezzanine and macro levels is an urgent need for economic development. The security dimension is present today in many areas and sectors of the economy that differ from one another. This is what determines the controversy of the structure and essential filling of labor security as a component of state security. The solution of the strategic tasks of the state security is impossible without the activation of labor resources as the basis for social development. Accordingly, the effectiveness of labor resources is the basis of labor security of the state.

Г. О. Хіоніаспірант відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпеченняНаціонального наукового центру «Інститут аграрної економіки»

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНОК ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ У МАЙНОВІ ОБ’ЄКТИ АГРОБІЗНЕСУ

G. O. Кhionipost-graduate student of investment and logistics departmentNational Scientific Center "Institute of Agrarian Economics"

METHODOLOGICAL APPROACHES TO EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF INVESTMENTS IN AGRICULTURAL BUSINESS OBJECTS

В статті досліджено та узагальнено основні методичні підходи до оцінки ефективності інвестицій у майнові об’єкти аграрного сектору економіки. Визначено базові критерії для оцінки ефективності капітальних вкладень в виробничі фонди: чистий дисконтований дохід (NPV), внутрішня норма прибутковості (IRR) і дисконтований термін окупності інвестицій (Nok) та їхні похідні. Встановлено три основні методи визначення ефективності проектів на початкових етапах проведення технічного аналізу, які не враховують фактор часу або враховують його неповністю: порівняння витрат; порівняння прибутку; - порівняння рентабельності, до якого належить як спеціальний випадок статистичний метод окупності (pay-back). Виділено дві основні групи факторів, що використовуються при розробці та реалізації інвестиційних проектів: фактори, що впливають на підвищення окупності інвестиційного проекту → фактори економічної ефективності інвестиційних проектів; фактори, що впливають на прийняття рішення інвесторів, щодо доцільності вкладення активів у даний проект → інвестиційні фактори.[||]In the article the main methodical approaches to the estimation of investment efficiency in the property objects of the agrarian sector of economy are researched and generalized. The basic criteria for assessing the efficiency of capital investments in productive assets are defined: net discounted income (NPV), internal rate of return (IRR) and discounted return on investment (Nok) and their derivatives. Three basic methods for determining the effectiveness of projects at the initial stages of technical analysis, which do not take into account the time factor or are taken into account incompletely: cost comparison; profit comparison; - a comparison of profitability, which includes a special case of a statistical payback method. The most simple indicators of project effectiveness, which are used during technical analysis include: capital productivity (annual sales, divided by capital costs); turnover of commodity stocks (annual sales, divided by the average annual inventory); labor productivity (annual sales, divided by the average annual number of employed workers and employees). With the economic evaluation and the choice to introduce into the agricultural production of completed R & D, developed technologies, inventions and rationalization proposals, first of all, take into account: increase in yields, increase in production of gross products and improve its quality, increase productivity and decrease labor costs per unit of output, lower cost of agricultural products and, as a result, economic effect. Along with general performance indicators, other indicators, their groups or systems are used, in-depth (special) analysis of which provides for the adoption of substantiated conclusions and decisions. These special assessments primarily include system indicators for assessing the financial condition of enterprises and investment projects, as well as investment decisions, the profit of which is absent or impossible to determine. Two main groups of factors are used, which are used in the development and implementation of investment projects: factors influencing the increase of return on investment project → factors of economic efficiency of investment projects; factors influencing the decision of investors regarding the appropriateness of investing assets in this project → investment factors.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"