Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 3, 2018

О. В. Ходаківськадоктор економічних наук, завідувач відділу земельних відносин та природокористування, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»І. В. Юрченкокандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу земельних відносин та природокористування, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

МОДЕЛЬ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВОГО ОБІГУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В РУМУНІЇ

Olga Khodakskiyadoctor of economic, head of the department of land relations and nature management National science center "Institute of agrarian economics"Ihor Yurchenkocandidate of economics, senior researcher, department of land relations and nature management National science center \"Institute of agrarian economics\"

MODEL OF REGULATION MARKET TURNOVER OF AGRICULTURAL LAND IN ROMANIA

Досліджено досвід Румунії щодо побудови моделі ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. Розглянуто основні принципи та інструменти регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення в даній країні. Розглянуто процес продажу та купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення в Румунії. Досліджено організаційну структуру та діяльність Державного територіального агентства Румунії.

The experience of Romania in constructing a model of market turnover of agricultural land is researched. The basic principles and tools of regulation of market turnover of agricultural land in the given country are considered. The process of sale and purchase of agricultural land in Romania is considered. The organizational structure and activities of the State Territorial Agency of Romania are researched.

О. І. Котиковадоктор економічних наук, професор, завідуюча кафедрою економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. МиколаївЛ. Р. Скорамагістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ВИМІРІ

O. I. Kotykovadoctor of economics, professor, head of the department of business economics, Mykolayiv natsіonal agrarian unіversity, MykolaivL. R. SkoraMaster, Mykolayiv State Agrarian University, Mykolaiv

SCIENTIFIC ACTIVITY OF UKRAINE IN THE EUROPEAN QUANTITY

У статті проаналізовано дані про стан і розвиток наукової діяльності України. Висвітлено показники, що характеризують діяльність аспірантури та докторантури, кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, фінансові показники наукової діяльності у динаміці та у порівнянні зі статистичними індикаторами країн Європейського Союзу за 2016 рік у порівнянні з попередніми роками.

The article analyzes the data on the state and development of Ukrainian scientific activity. The indicators describing the activities of postgraduate and doctoral studies, the number of employees involved in the implementation of scientific research and development, financial indicators of scientific activity in dynamics and in comparison with the statistical indicators of the countries of the European Union for 2016 are compared with the previous years.

Н. Г. Георгіадід. е. н., професор, професор менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівР. Б. Вільгуцькак. е. н., старший викладач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівУ. І. Когутк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ЗАСТОСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ

N. H. HeorhiadiDoctor of Science in Economics, Professor, Professor of Management and International Business Department, Lviv Polytechnic National UnivesityR. B. VilhutskaPhD in Economics, Senior lecturer of Management and International Business Department, Lviv Polytechnic National UnivesityU. I. KohutPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Management and International Business Department, Lviv Polytechnic National Univesity

THE ENTERPRISES APPLICATION THE PRINCIPLES OF CONSTRUCTION AT THE ORGANIZATIONAL MANAGEMENT STRUCTURES

У статті розглянуто сутність і види таких принципів побудови організаційних структур управління підприємствами, як декомпозиції, системності, субординації, мобільності, уникнення протиріч, перехресного контролювання, стандартизації правил і процедур, рівномірності і ритмічності виробництва, економічної ефективності. Авторами визначено особливості та доведено перспективність застосувань даних принципів під час формування та використання організаційних структур управління підприємствами. Наукова новизна одержаних результатів полягає в удосконаленні існуючих і розробленні нових теоретичних і методико-прикладних засад щодо принципів побудови організаційних структур управління. Запропоновані положення забезпечуватимуть прийняття раціональних управлінських рішень для ефективної діяльності підприємств.

The article considers the essence and types the principles of construction the organizational structures of management at the enterprises as decomposition, system, subordination, mobility, avoidance of contradictions, cross control, standardization of rules and procedures, uniformity and rhythm of production, economic efficiency are considered. The authors defined the peculiarities of principles and approve the availability of their using during the formation organizational structures of the enterprises management. The scientific novelty of the results is to improve the existing and develop new theoretical and methodical principles of the building organizational management structures. Accordingly, proposed conditions will ensure the rational decision making for the effective operation of enterprises.

В. П. Мартиненкод. е. н., професор кафедри економіки і підприємництва, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»Н. В. Легезастудент магістратури факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

МЕТОДИ МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

V. P. MartynenkoDoctor of Economics, Professor, Department of Economics and Business NTU "KPI them. Igor Sikorsky"N. V. LegezaStudent FMM, NTUU \"KPI them. Igor Sikorsky\"

MANAGEMENT METHODS TO IMPROVE MANAGEMENT BY PRODUCTION POTENTIAL OF ENTERPRISE

В науковій статті розкрито сутність категорії «менеджмент» і визначено, що для вдосконалення управління виробничим потенціалом підприємствам доцільно використовувати наступні групи методів менеджменту: організаційно-адміністративні, економічні та соціально психологічні. В роботі оцінено вплив та обгрунтовано доцільність використання кожної з наведених вище груп методів менеджменту, застосування яких дозволить ефективніше використовувати елементи виробничого потенціалу підприємства і створить основу для забезпечення ефективного управління суб’єктом господарювання в цілому. Варто зазначити що результати даного дослідження можуть бути використанні для поглиблення знань що стосуються саме управління виробничим потенціалом підприємства.

Іn the scientific article the essence of category "management" is disclosed and it is determined that for the improvement of management of industrial potential enterprises it is expedient to use the following groups of management methods: organizational-administrative, economic and social psychological. The work evaluates the impact and justifies the feasibility of using each of the above groups of management methods, the application of which will allow more efficient use of elements of the production potential of the enterprise and will provide the basis for ensuring effective management of the entity as a whole. It is worth noting that the results of this study can be used to deepen knowledge concerning the management of the production potential of the enterprise.

Л. В. Гуцаленкод. е. н., професор, завідувач кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет, м. ВінницяТ. О. Муликк. е. н., доцент, завідувач кафедри аналізу та статистики, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ОЦІНКА БІОЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

L. V. GutsalenkoDoctor of Economics, professor, Head of the Department of Audit and State Control, Vinnytsia National Agrarian University, VinnytsiaT. O. MulykPhD, Associate Professor, Head of the Department of Analysis and Statistics, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

ASSESSMENT OF BIOENERGETIC POTENTIAL IN VINNYTSIA REGION

В статті досліджено доцільність розвитку біоенергетичного потенціалу Вінницької області. Охарактеризовано основні терміни, що вживаються в біоенергетиці, види біопалива. Визначено здобутки Вінницької області в аграрному секторі, оцінено її позиції на ринку біоенергетики. Охарактеризовано заходи, направлені на заміщення природного газу на підприємствах Вінницької області, реалізацію масштабних енергоефективних проектів. Досліджено зміст Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у Вінницькій області на 2017-2022 роки, якою передбачено заходи підвищення ефективності і зменшення обсягів використання енергетичних ресурсів бюджетними та комунальними закладами області, розвиток галузі відновлювальної енергетики.

In the article studied feasibility of bioenergy potential of Vinnytsia region. terms used in bioenergy, types of biofuels are described. Characterized the main terms used in the bioenergy and types of biofuels. The achievements of the Vinnytsia region in the agrarian sector were determined and assessed its position on the bioenergy market. Characterized measures aimed at replacing natural gas at the enterprises of Vinnytsia region and implementing of large-scale energy-efficient projects. The content of the Energy Efficiency Improvement and Energy Consumption Reduction Program in Vinnytsia Region for 2017-2022 is researched, which provides for measures to increase efficiency and reduce the use of energy resources by the budget and communal institutions of the region, development of the renewable energy sector.

О. Л. Польовад. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університетВ. М. Ціхановськад. е. н., завідувач кафедри маркетингу та аграрного бізнесу, Вінницький національний аграрний університет

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

O. L. PolovaPhD, Vinnitsa National Agrarian UniversityV. M. TsikhanovskaPhD, Vinnitsa National Agrarian University

MARKETING INVESTIGATIONS FOR THE COMPETITIVE ENVIRONMENT FOR THE FOOD MARKET OF UKRAINE

Розглянуто роль і місце маркетингу на продовольчому ринку. Проаналізовано рівень споживання продуктів харчування залежно від розміру середньодушових еквівалентних грошових доходів домогосподарств. Встановлено, що найбільшу частку у структурі споживчих сукупних витрат становлять витрати на продукти харчування 97 %, що необхідно враховувати при формуванні цінової та збутової політики підприємства.

Considered the role and place of marketing in the food market. The level of food consumption is analyzed, depending on the size of the per capita equivalent cash income of households. It was established that the largest share in the structure of consumer aggregate expenditures is made up of food expenses of 97%, which must be taken into account when forming the pricing and marketing policy of the enterprise.

І. М. Мазурд. е. н., доцент, професор кафедри фінансів і кредиту, Універстет Короля Данила

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯМ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОСВІТНІХ УСТАНОВ

I. M. MazurDoctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Credit, University of King Danylo

ANALYSIS OF ENERGY SAVING MANAGEMENT EFFICIENCY IN THE CONTEXT OF EDUCATIONAL SYSTEM REFORM

У статті розроблено та апробовано систему показників для оцінювання потенціалу та ефективності енергозбереження в закладах освіти на прикладі ПТУ м. Івано-Франківська. На основі дослідження нормативно-правових та наукових джерел, наявної статистичної інформації обґрунтовано систему показників для аналізу потенціалу та ефективності енергозбереження в освітніх закладах, до якої включено: 1) кількісні показники споживання ПЕР; 2) приведений контингент студентів; 3) питомі витрати ПЕР на одного студента; 4) рівень використання лімітів на споживання ПЕР; 5) вартісні показники споживання ПЕР; 6) потенціал енергозбереження за окремими ПЕР; 7) показники енергозбереження від внутрішнього споживання. Проаналізовано ефективність управління енергозбереженням на прикладі системи закладів професійної технічної освіти м. Івано-Франківська, що дозволило: дослідити ефективність інтенсивного та екстенсивного напрямів реалізації політики енергозбереження та її зростання в умовах децентралізації; виявити тенденцію зростання показника енергозбереження від внутрішнього споживання для теплоенергії й електроенергії, що відображає нарощування темпів реалізації заходів з оптимізації використання ПЕР та енергозбереження інтенсивного та екстенсивного впливу; виявити зростання потенціалу енергозбереження в розрізі усіх ПЕР під впливом багатьох чинників і наявність можливостей його реалізації шляхом впровадження адміністративно-організаційних та техніко-технологічних заходів.

In the article the system of indicators for assessing the potential and efficiency of energy saving in educational institutions developed and tested by the example of vocational schools of Ivano-Frankivsk. On the basis of the study of regulatory and scientific sources, available statistical information, the system of indicators for the analysis of the potential and efficiency of energy saving in educational institutions is substantiated, which includes: 1) quantitative indicators of consumption of FER; 2) adapted contingent of students; 3) the spend of FER on a single student ; 4) the level of the FER limit using; 5) cost indicators of FER consumption; 6) the potential of energy saving for individual FER; 7) indicators of energy saving from domestic consumption. The efficiency of energy saving management is analyzed on the example of professional technical education institution system in Ivano-Frankivsk, which allowed: to study the efficiency of intensive and extensive directions of energy conservation policy implementation and its growth in conditions of decentralization; to reveal the tendency of increase of the energy saving index from domestic consumption for heat and electricity, which reflects an increase in the pace of implementation of measures to optimize the use of FER and energy saving of intensive and extensive impact; to reveal the growth of the potential of energy saving for all FER under the influence of many factors and the opportunity availability for its implementation through the introduction of administrative, organizational, technical and technological measures.

О. Ю. Поповад. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки і маркетингу ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м. ПокровськЗ. С. Каїрад. е. н., професор, професор кафедри менеджменту Донбаська державна машинобудівна академія, м. КраматорськО. Р. Вакулішинамагістрант кафедри міжнародної економіки і маркетингу ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м. ПокровськЮ. А. Колодіймагістрант кафедри міжнародної економіки і маркетингу ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м. Покровськ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТИМУЛЮВАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ГОСПОДАРСТВА ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ

O. Yu. PopovaDoctor of Sciences (Economics), Professor, Head of the Department of International Economics and Marketing Donetsk National Technical University, PokrovskZ. S. KairaDoctor of Sciences (Economics), Professor, Professor of the Department of International Economics and Marketing Donbas State Engineering Academy, KramatorskO. R. VakulishinaMaster of the Department of International Economics and Marketing Donetsk National Technical University, PokrovskY. А. KolodiiMaster of the Department of International Economics and Marketing Donetsk National Technical University, Pokrovsk

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL PROVISION FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE POWER SUPPLY SERVICE AT INDUSTRIAL ENTERPRISES

Охарактеризовано зміст складових ефективності енергетичного господарства промислового підприємства. Визначено склад основних факторів, що формують ефективність енергетичного господарства промислового підприємства. Обґрунтовано науково-методичний підхід до визначення інтенсивного та екстенсивного напряму формування результатів енергетичного господарства підприємств промисловості. Як основу підходу запропоновано використання системи індексів та узагальнюючого показника, що створює об’єктивне підґрунтя для прийняття управлінських рішень з регулювання ефективності енергоспоживання на промисловому підприємстві.

The content of the components of the power supply service at industrial enterprises is characterized. The structure of the main factors forming the efficiency of the power supply service at industrial enterprises is determined. The scientific and methodical approach to determination of intensive and extensive direction of formation of results of power supply service at industrial enterprises is substantiated. As a basis for the approach, it is proposed to use the system of indices and a generalizing indicator, which create an objective basis for making managerial decisions on the regulation of energy efficiency at an industrial enterprise.

М. С. Пашкевичд. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту, НТУ «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

АГЕНТНО-ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНО-МЕРЕЖЕВИХ УТВОРЕНЬ НА ОСНОВІ БАЛАНСУ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ

M. PashkevychDoctor of Science (Economics), Associate Professor, Head of the Accounting and Auditing Department, National TU Dnipro Polytechnic

AGENT AND PROCESS APPROACH TO CLUSTERING ON THE BASIS OF BALANCED REGIONAL ECONOMIC INTERESTS

У статті розглядається проблема формування кластерів у регіонах, як інструмент реалізації національної регіональної політики розвитку на основі залучення інвестицій в інновації. Проаналізовано кластери різних секторів промисловості у ЄС за показниками кількості підприємств, кількості зайнятих та середньорічної заробітної плати, що дозволило визначити чотири групи кластерів. Встановлено, що процес кластероутворення містить у собі конфлікт інтересів регіональних економічних агентів, а саме компаній та підприємців і працездатного населення регіону, який піднімає питання про доцільність формування кластерів на певній території та справедливість їх подальшого функціонування з точки зору балансу інтересів економічних агентів. Запропоновано агентно-процесний підхід до формування кластерних та територіально-мережевих утворень, який містить базові принципи кластероутворення для дотримання інтересів регіональних економічних агентів. Згідно запропонованого підходу обґрунтовано, що кластер необхідно представляти, як сукупність економічних агентів (статичних вузлів кластерної мережі) та процесів (динамічних ланцюгів перетворень ресурсів для виконання завдань кластеру). При цьому агенти та процеси можуть бути, як внутрішніми по відношенню до кластеру, так і зовнішніми. Практичне застосування агентно-процесного підходу полягає в обґрунтуванні на його підставі різних типів політики регіонального розвитку.

The article deals with the issue of shaping clusters at a regional level as the tool for implementing a national regional policy of development on the basis of attracting investments in innovations. The analysis of EU clusters of various industrial sectors according to indicators of employment, number of plants and annual wages allowed defining four groups of clusters. The research provides rationale for clusters having internal conflicts of regional economic agents’ (companies, entrepreneurs and labour force) interests. The conflict of interests results into the question of whether it is reasonable to set a cluster at the given territory and whether its further performance is fair given the needed balance of regional economic agents’ interests. The article offers the agent and process approach to shaping clusters that contain basic principles of clustering for balancing regional economic agents’ interests. The offered approach provides arguments that a cluster is necessary to be understood as integrity of economic agents (static hubs within cluster network) and processes (dynamic chains for using resources in order to complete the cluster’s tasks). Also, agents and processes can be internal as well as external in relation to a cluster. Practically, the agent and process approach may be applied for reasoning various types of regional development policy.

Г. Ю. Кучеровад. е. н., доцент, кафедра економіки Класичного приватного університету, м. Запоріжжя

ПОДОЛАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ РОЗБАЛАНСОВАНОСТІ ЛІСОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Н. KucherovaDoctor of Economics, Associate Professor, Department of EconomicsClassic private university, Zaporozhye

OVERCOMING THE STRATEGIC UNBALANCE OF THE TIMBER INDUSTRY COMPLEX OF UKRAINE

У статті проведено ретроспективний аналіз етапів поступового подолання стратегічної розбалансованості лісопромислового комплексу України. Доведено, нормативного документу, що визначав би основні стратегічні напрями забезпечення функціонування та розвитку лісопромислового комплексу України, спрямованого на реалізацію соціо-еколого-економічної ролі лісів, не було затверджено. Фінансування необхідних заходів забезпечення лісопромислового комплексу України здійснювалося в рамках довгострокових та середньострокових програмних документів: Концепція реформування та розвитку лісового господарства, Державна програма «Ліси України» на 2002-2015 роки, Державна цільова програма «Ліси України» на 2010-2015 роки. За результатами встановлено організаційну неефективність Державного комітету лісового господарства України у 2002-2006 роках та нераціональність використання бюджетних коштів, внаслідок недостатнього бюджетного фінансування, заходи програми 2010-2015 рр. не забезпечили розширеного відтворення лісу, по окремим регіонам виконання програми становило всього 9%, 1% та 1 % , 22,0 млн. грн. використано з порушенням законодавства, неефективно, недоцільно та не за цільовим призначенням. Подальше реформування стратегічного забезпечення лісопромислового комплексу передбачалося шляхом реалізації оновленої Концепції реформування лісового та мисливського господарства 2015 року, яка так і не була затверджена, впровадження в дію Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо розвитку лісового господарства, раціонального природокористування та збереження об'єктів природно-заповідного фонду», і довгоочікуваної Стратегії сталого розвитку та інституційного реформування лісового та мисливського господарства України на період до 2022 року. Зміст документів націлено на усунення недоліків попередніх їх варіантів, подолання наслідків деструктивного державного регулювання та попередження ризиків настання несприятливих ситуацій у лісопромисловому комплексі України як на рівні державного регулювання, управління та контролю, так і в межах господарської діяльності. Документом передбачено зміни законодавства у напряму збільшення джерел фінансування. Доведено, що подолання стратегічного розбалансування лісопромислового комплексу України можливе лише за умов 100% виконання положень діючих стратегічних документів, цільового та ефективного використання виділених бюджетних коштів та чіткої відповідальності за порушення законодавства.

The article provides a retrospective analysis of the phases of the gradual overcoming of the strategic balance of the forestry complex of Ukraine. It has been proved that the normative document defining the main strategic directions of ensuring the functioning and development of the timber industry of Ukraine, aimed at the implementation of the socio-ecological and economic role of forests, was not approved. The financing of the necessary measures to ensure the forest industry of Ukraine was carried out within the framework of long-term and medium-term program documents: the Concept of Forestry Reform and Development, the State Program "Forests of Ukraine" for 2002-2015, the State Target Program "Forests of Ukraine" for 2010-2015. As a result, the organizational inefficiency of the State Forestry Committee of Ukraine in 2002-2006 and the inappropriateness of the use of budgetary funds were identified due to insufficient budget financing, program activities for 2010-2015. did not provide for extended reproduction of the forest, according to individual regions, the implementation of the program amounted to only 9%, 1% and 1%, 22.0 mln. used in violation of the law, inefficiently, inappropriately and not in the intended purpose. Further reform of the strategic provision of the forestry complex was assumed through the implementation of the updated Conception of reforming the forestry and hunting economy of 2015, which has not been approved, the introduction of the Decree of the President of Ukraine "On additional measures for forestry development, rational nature management and conservation of objects of the nature reserve fund »And the long-awaited Strategy for Sustainable Development and Institutional Reform of the Forest and Hunting Economy of Ukraine for the period up to 2022. The content of the documents is aimed at eliminating the disadvantages of their previous variants, overcoming the consequences of destructive state regulation and preventing the risks of adversarial situations in the forestry complex of Ukraine both at the level of state regulation, management and control, and within the framework of economic activity. The document provides for changes in legislation to increase funding sources. It is proved that overcoming the strategic imbalance of the timber industry in Ukraine is possible only if 100% of the implementation of the provisions of the current strategic documents, the targeted and effective use of the allocated budget funds and clear responsibility for the violation of the law.

О. М. Воронковадоктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та економічної безпеки Донбаської державної машинобудівної академії, м. КраматорськО. О. Качураспірант Донбаської державної машинобудівної академії, м. Краматорськ

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ

O. M. VoronkovaDoctor of Economics, professor, professor of the Department of Accounting, Taxation and Economic Security of the Donbas State Engineering Academy, KramatorskO. O. KachurPostgraduate Student of the Donbas State Engineering Academy, Kramatorsk

CONCEPTUALIZATION OF APPROACHES TO ENSURING FINANCIAL SECURITY OF ENTREPRENEURS OF THE WINE INDUSTRY

Статтю присвячено визначенню концептуальних положень забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва виноробної галузі. Побудова системи забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва виноробної галузі ґрунтується на положеннях теорій економічного росту, сталого розвитку, управління фінансовим ризиком, соціальних теоріях. Встановлені принципи стійкого розвитку вимагають додержання комплексності aбo системності, пріоритету заходів попередження (превентивність), безперервності, законності, плановості, економності, координації, компетентності, поєднання гласності тa конфіденційності, надійності, адаптивності, інтегрованості, цілеспрямованості, динамічності, варіативності підходів, оптимальності процесу забезпечення фінансової безпеки. Методологію забезпечення фінансової безпеки пропоновано базувати на наступних наукових підходах: системний, комплексний, функціональний, динамічний, процесний, нормативний, кількісний, адміністративний, поведінковий, ситуаційний, підприємницький, стратегічний, творчій. Окреслено засади методичного підходу до комплексної оцінки фінансової безпеки суб’єкта підприємництва виноробної галузі, який дозволяє визначити відхилення індикаторів фінансової безпеки з погляду на загальногалузеві причини або на специфічні проблеми у фінансовій діяльності окремого суб’єкта підприємництва, що дозволятиме виявляти «вузькі місця» в управлінні фінансовою безпекою за показниками та їх групами та в розрізі періодів. Наведена сукупність теоретико-методологічних та методичних засад сприятимуть підвищенню якості управління фінансовою безпекою підприємством, визначення важелів, методів та інструментів для оптимізації використання фінансових ресурсів з метою нівелювання впливу ризиків внутрішнього і зовнішнього середовища.

The article is devoted to the definition of the conceptual provisions of ensuring the financial safety of entrepreneurs in the wine industry. The construction of a financial security system for businesses in the winemaking industry is based on the provisions of the theories of economic growth, sustainable development, financial risk management, and social theories. The established principles of sustainable development require the observance of the complexity of either systemicity, priority of prevention (prevention), continuity, legality, planning, economy, coordination, competence, combination of publicity and confidentiality, reliability, adaptability, integrity, purposefulness, dynamism, variation of approaches, optimality of the provision of security financial security. The methodology of providing financial security is proposed based on the following scientific approaches: systemic, complex, functional, dynamic, process, normative, quantitative, administrative, behavioral, situational, entrepreneurial, strategic, creative. The principles of the methodical approach to the comprehensive assessment of the financial security of the entrepreneur of the wine industry, which allows to determine the deviation of financial safety indicators from the point of view of general-sector reasons or specific problems in the financial activity of a separate business entity that will allow to identify bottlenecks in management, is outlined. financial security by indicators and their groups and in terms of periods. The given set of theoretical-methodological and methodical foundations will contribute to improving the quality of financial security management of the enterprise, identifying leverage, methods and tools for optimizing the use of financial resources in order to minimize the impact of the risks of the internal and external environment.

Н. В. Валінкевичд. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та підприємництва Житомирського державного технологічного університету, м. ЖитомирА. О. Ахромкінздобувач Житомирського державного технологічного університету, м. Житомир

ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ

N. V. ValinkevishDoctor of Science (Economics), Head of Department of Economics and Entrepreneurship, Zhytomyr State Technological University, ZhytomyrYe. M. AkhromkinGetter, Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr

FORECASTING OF THE REGIONAL ENERGY POLICY DEVELOPMENT

У статті вкладено результати прогнозування розвитку регіональної енергетичної політки. На основі каузального моделювання та ґрунтуючись на передбаченнях у Енергетичній стратегії України на період до 2030 року: прогноз зростання ВВП України до 2030 року і прогноз потужностей енергопостачаючих компаній України до 2030 року спрогнозовано показники максимального електричного навантаження по енергопостачальним компаніям, обсяги споживання електричної енергії Україною, споживання електроенергії енергопостачальним компаніям, що функціонують в регіонах. Отримані результати прогнозування було використано для розробки Планів розвитку розподільних електричних мереж по кожній енергопостачальній компанії на основі планів розвитку розподільних електричних мереж України. Доведено, що для зменшення витрат електричної енергії в мережах енергопостачальних компаній мають приводитися заходи щодо технічного переоснащення та реконструкції електричних мереж, яке необхідне в зв’язку зі старінням основних фондів і їх моральним зносом, тобто мають проводитися заходи задля енергоефективності та енергозбереження. В планах розвитку розподільних мереж для зменшення витрат електричної енергії разом з оновленням електричних мереж заплановано ряд заходів, направлених на вдосконалення схем електричних мереж та поліпшення технічного стану їх елементів, а саме: реконструкція існуючих мереж шляхом розукрупнення розгалужених ліній; підвищення пропускної здатності ділянок мережі, а саме заміна проводів та кабелів на нові; поетапне переведення існуючих мереж; застосування в електричних мережах сучасних типів комутаційних апаратів; заміна трансформаторів на сучасні зі зниженими втратами; за необхідністю заміна трансформаторів на більш потужні; встановлення регулюючих пристроїв та джерел реактивної потужності для підвищення пропускної здатності мережі та зниження рівня втрат електроенергії.[||]The article presents the results of forecasting of regional energy policy development. On the basis of causal modeling and based on the predictions in the Energy strategy of Ukraine for the period up to 2030: the forecast of GDP growth in Ukraine until 2030 and the forecast capacity of energy companies of Ukraine until 2030 predicted the indicators of maximum electric load on energy supply companies, the volume of electricity consumption by Ukraine, electricity consumption to power supply companies that operate in the regions. The obtained results of forecasting were used to develop the Plans for the development of distribution networks for each power supply company on the basis of plans for the development of distribution networks in Ukraine. It is proved that to reduce the cost of electricity in the networks of power supply companies the measures for technical re-equipment and reconstruction of electrical networks should be given, which is necessary in connection with the aging of fixed assets and obsolescence, that is, the measures should be taken for energy efficiency and energy saving. In plans of distribution networks development for reduction of electric energy expenses together with updating of electric networks a number of actions directed on improvement of an electric network schemes and improvement of technical condition of their elements is planned, namely: reconstruction of existing networks by unbundling of branched lines; increase in capacity of network sites, namely replacement of wires and cables on new; step-by-step transfer of existing networks; applications in electric networks of modern types of switching devices; replacement of transformers on modern with the reduced losses; if necessary, replacement of transformers with more powerful ones; installation of control devices and reactive power sources to increase the network capacity and reduce power losses.

Н. М. Богацькак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та міжнародних відносин, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИНКУ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ

N. M. BogatskaPhD of economic sciences, Associate Professor of Economics and International Relation Department, Vinnytsia Trade and Economy Institute of Kyiv National Trade and Economy University, Vinnytsia

REGULATION OF THE EXCHANGE MARKET BY THE NATIONAL BANK OF UKRAINE

У статті досліджено особливості функціонування валютного ринку України та проаналізовано його динаміку з урахуванням впливу зовнішнього середовища. Виявлено недоліки його функціонування в Україні. Досліджено основні причини впливу, їх наслідки на динаміку та розвиток даного ринку. Розглянуті основні тенденції національного валютного ринку України. Визначено комплекс необхідних заходів для забезпечення стабільності та розвитку валютного ринку України. Теоретичні та методологічні основи роботи - вітчизняні та іноземні вчені з питань забезпечення валютного ринку. У ході дослідження використовувався набір таких методів: монографічний - вивчення особливостей валютного ринку України як важливого компонента національної економіки; системно-структурний підхід - вивчення тенденційних змін валютного ринку України; статистичний та економічний аналіз - оцінити рівень та динаміку валютного ринку; і узагальнення абстракції - робити висновки та окреслити перспективні дослідження. Практична цінність результатів дослідження полягає в тому, що аналіз стану і тенденцій валютного ринку України можуть бути використані при формуванні політики Національного банку України.

In the article the features of functioning of currency market of Ukraine are investigational and his dynamics is analyzed taking into account influence of environment. The lacks of his functioning are educed in Ukraine. The basic causes of the impact and implications on the dynamics and development of the market. Considered basic national currency market of Ukraine tendencies. The complex necessary measures to ensure the stability and development of the foreign exchange market of Ukraine. Theoretical and methodological basis of the work are domestic and foreign scholars on ensuring the foreign exchange market. During the research used a set of the following methods: monographic – the study of characteristics of the foreign exchange market of Ukraine as an important component of the national economy; system-structural approach – the study of tendentious changes of the foreign exchange market of Ukraine; statistical and economic analysis – to assess the level and dynamics of the currency market; and generalization of abstraction – to draw conclusions and outline promising research.
Practical value of the study results is that the analysis of the status and trends of the currency market of Ukraine may be used in the formation of the National Bank of Ukraine.

О. В. Терентьєвак. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені В.Гетьмана»

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ ОСУЧАСНЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО РЕПУТАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ

O. V. TerentievaPh.D. (Econ.), Senior Lecturer of Business Economics Department, SHEI “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”, Kyiv, Ukraine

PROBLEMS AND DIRECTIONS FOR MODERNIZING THE CRISIS REPUTATION MANAGEMENT OF ENTERPRISES

В статті поставлено за мету з'ясувати проблеми, що існують в системах репутаційного менеджменту, та визначити шляхи їх вирішення. На основі результатів авторського дослідження сформовано перелік основних проблем: по-перше, негнучкість системи репутаційного менеджменту (РМ), зумовлена неінформатизованістю управлінських процесів та інституціоналізацією РМ на нижчих щаблях управління бізнесом; по-друге, неусвідомлення слабкості системи комунікацій компанії зі стейкхолдерами керівництвом компанії; по-третє, невміння компанії працювати з новими стейкхолдерами через нові канали комунікації, в першу чергу з непрямими зацікавленими сторонами; по-четверте, відсутність в компаніях ефективної системи раннього попередження репутаційних криз. Напрямками вирішення зазначених проблем і осучаснення антикризового репутаційного менеджменту підприємств є: , для ефективних антикризових дій необхідним є ускладнення системи комунікацій: розвиток альянсів з новими типами партнерів і координація відповідей від ряду сторін, включаючи уряд, групи громадянського суспільства і споживачів; координація дій антикризового менеджменту щодо різних стейкхолдерів шляхом застосування сучасних інформаційних систем та технологій для швидкого й ефективного аналізу великих масивів даних; створення ланцюжка внутрішньоорганізаційного трансферу сигналу про репутаційний ризик з нижнього на верхній щабель управління; розвиток навичок комунікації компанії з непрямими зацікавленими сторонами, як то НУО, громадські активісти та користувачі онлайн-мережі; розвиток у компаній навичок роботи з репутаційними ризиками операційного рівня, однак стратегічного значення; створення в компаніях ефективної системи раннього попередження репутаційних криз.

The article is to find out the problems that exist within the systems of reputation management, and determine the ways to solve them. Based of the results of the author's research, a list of the main problems has been pinpointed: First, the inflexibility of the system of reputation management (RM) due to the non - informativeness of administrative processes and the institutionalization of the RM at the lower levels of business management. Secondly, the lack of awareness of the company's weakness in the communications system within the company's management. Thirdly, the inability of the company to work with new stakeholders through new channels of communication primarily with indirect stakeholders. Fourthly, the lack of effective systems of fore warning of reputation crises in companies. Solving these problems and the modernization of anti-crisis reputational management of enterprises: Effective communication with the crisis requires overhauling the complication of the communication system: Developing alliances with new types of partners and coordination of responses from a number of parties including the government, civil society groups and consumers; Coordination of anti-crisis management actions for different stakeholders through the use of modern information systems and technologies for rapid and efficient analysis of large data sets, creating a chain of intra-organization transfer of signal about the risk of reputation from lower to the upper level of management; developing communication skills of companies with indirect stakeholders such as NGOs, public activists and online network users; development of skills of working with reputational risks of operational level, but of strategic importance; creating an effective system of early warning of reputation crises in companies.

О. В. Каутк. е. н., доцент кафедри менеджменту, Національна металургійна академія України, м. Дніпро

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НАБОРУ, ДОБОРУ ТА АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Olha KautPhD, Associate Professor, National Metallurgical Academy of Ukraine

AN IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF SET, SELECTION AND ADAPTATION OF PERSONNEL, IS ON AN INDUSTRIAL ENTERPRISE

У процесі дослідження розглянута діюча на промисловому підприємстві система набору, підбору та адаптації персоналу як однієї з основних проблем управління підприємством. Розглянуто етапи формування трудового колективу, та методи підбору персоналу. Особливу увагу приділено обзору складностей, що найбільш часто виникають при підборі кандидатів. В результаті дослідження: запропоновані заходи, спрямовані на підвищення ефективності системи набору, добору та адаптації персоналу.

In the process of research the operating on an industrial enterprise system of set, selection and adaptation of personnel, is considered as one of basic problems of management an enterprise. The stages of forming of labour collective, and methods of selection of personnel, are considered. The special attention is spared obzoru skladnostey, that most often arise up at the selection of candidates. As a result of research: offered measures, directed on the increase of efficiency of the system of set, selection and adaptation of personnel.

О. С. Хринюкк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. КиївВ. А. Бовастудентка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

ПРИБУТОК ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

O. S. KhryniukPhD in Economics, docent, Associated Professor, Department of Economics and Business, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», KyivV. A. BovaNational Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

PROFIT AS A TOOL MANAGING FINANCIAL POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

У статті зазначено необхідність управління фінансовим потенціалом підприємств відповідно до нинішніх економічних умов та особливостей розвитку ринку країни. Наданий перелік інструментарію, що використовується в рамках управління фінансовим потенціалом виробничих підприємств. Предметом дослідження у статті обрано засоби підвищення прибутку підприємства. Висвітлено сутність та значення категорії «прибуток підприємства». Визначено, що на сьогоднішній день прибуток є індикатором ефективності господарської діяльності суб’єктів господарювання. Досліджено основні методи підвищення прибутку вітчизняних підприємств. Представлено основні принципи підвищення ефективності управління фінансовим потенціалом. Підкреслено актуальність та необхідність впровадження зазначених методів на підприємствах у сучасних умовах господарювання. В рамках кожного із методів приведено відповідні заходи, що сприятимуть зростанню прибутковості підприємства. Вказано на необхідність застосування зазначених методів у комплексі для досягнення найбільш позитивного результату.

The article indicates the need to manage the financial potential of enterprises in accordance with the current economic conditions and peculiarities of the development of the country's market. The list of tools used in the management of the financial potential of production enterprises is given. The subject of the study in the article is chosen means of increasing the profit of the enterprise. The essence and meaning of the category "profit of the enterprise" are highlighted. It is determined that for today profit is an indicator of the efficiency of economic activity of business entities. The main methods of increasing the profit of domestic enterprises are investigated. The basic principles of increasing the efficiency of financial potential management are presented. The urgency and necessity of implementation of the mentioned methods at the enterprises in modern economic conditions are emphasized. Within each of the methods are given appropriate measures that will promote the growth of profitability of the enterprise. It is indicated on the necessity of using the indicated methods in the complex to achieve the most positive result.

О. М. Овдіюкк. е. н, доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука Житомирського національного агроекологічного університету

ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА МАЛИХ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

O. M. OvdiukPh.D. (Economics), Assistant professor, Department of Organizations and Administration Management (named after M. P. Polishchuk), Zhytomyr National Agroecological University

DETERMINATION OF MARKETING RESEARCH ORGANIZATION FEATURES, AS AN INSTRUMENT OF EFFECTIVE GOVERNMENTAL DECISIONS ON SMALL PROCESSING ENTERPRISES

Висвітлено сучасний стан малих переробних підприємств агропромислового комплексу Житомирщини. Визначено особливості організації неперервних маркетингових досліджень на малих переробних підприємствах, а саме встановлено, що зменшується коло чинників, які мають прямий вплив на діяльність малих переробних підприємств: неконтрольовані чинники зовнішнього маркетингового середовища (політична нестабільність, законодавча база, політика країни по відношенню до малих підприємств в цілому, соціальне та конкурентне середовище, поведінка споживачів) та контрольовані чинники внутрішнього маркетингового середовища (ресурсний потенціал, товарна та цінова політика, просування та розподіл товарів). Розглянуто особливості визначення проблеми та цілі маркетингових досліджень на малих переробних підприємствах сфери АПК та методику їх проведення. Запропонована методика розрахунку ефекту від проведених маркетингових досліджень.

The author of the article highlighted current state of small processing enterprises of Zhytomyr region agro-industrial complex. The researcher also determined features of the continuous marketing researches organization at small processing enterprises. It was established that the number of factors that have a direct impact on the activities of small processing enterprises is decreasing: uncontrolled factors of the external marketing environment (political instability, legislative framework, country's policy towards small enterprises in general, social and competitive environment, consumer’s behavior) and controlled factors of the internal marketing environment (resource potential, goods and price policy, promotion and distribution of goods). The article is dedicated to the peculiarities of the problem determination and objectives of marketing research at small processing enterprises of the agro-industrial complex and methods of their implementation. The author proposed methodology of calculating the effect from marketing researches.

Л. Д. Бачишинастарший викладач, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ : ФАКТОРИ ВПЛИВУ

Larysa BachyshynaSenior Lecturer, National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

TRANSFORMATION OF GRAIN PRODUCTION IN UKRAINE: INFLUENCING FACTORS

Виконано аналіз впливу змін клімату на зерновиробництво в регіонах України. Внаслідок зростання середньорічної температури та зменшення кількості опадів стала меншою територія заболочених земель у зоні Полісся. Це сприяє збільшенню площ земельних угідь, придатних для вирощування зернових в цьому регіоні. Часті посухи та негативні природні явища у південній зоні степу України загрожують виробництву сільськогосподарських культур. Для забезпечення сталого розвитку зерновиробництва постає необхідність у застосуванні новітніх агротехнологій і використанні сучасних сортів зернових.

The climate change impact on grain production in the regions of Ukraine was analized. The territory of wetlands in the Polissya zone has decreased because of average annual temperature increase and precipitation amount decrease. This results the land area extention for growing the cereals in this region. Frequent droughts and negative natural phenomena in the southern zone of Ukraine's steppes threaten the production of agricultural crops. There is a need to apply the latest agrotechnologies and the use of modern grain varieties to ensure sustainable development of grain production.

О. В. Любкінак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. КиївМ. О. Шмельовамагістрант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ НА ОСНОВІ БАГАТОФАКТОРНОЇ МОДЕЛІ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

O. V. LiubkinaPhD, associate professor, the associate professor of department of finance, Taras Shevchenko National University of Kyiv, KyivMariia Shmelovamaster, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

FINANCIAL ACTIVITY DIAGNOSTICS AND PROSPECTS FORECASTING OF BUSINESS DEVELOPMENT ON THE BASIS OF MULTIFACTOR PROFITABILITY MODELS

Аналіз рентабельності власного капіталу і активів дозволяє приймати ефективні управлінські рішення, пов'язані з розвитком бізнесу. У статті розглянуті багатофакторні моделі рентабельності, графічний спосіб фінансового аналізу «фінансова павутина». На основі отриманих результатів факторного аналізу показників ТОВ «Метінвест Холдинг» зроблено висновок про перспективи розвитку компанії і резерви її зростання.

The profitability analysis of one’s own capital and assets allows making effective administrative decisions connected with business development. Various multifactor profitability models and graphic method of financial analysis “financial web” are considered in the article. On the basis of the received results of the factor analysis of Metinvest Holding, LLC ‘s indicators the conclusion on prospects of the company’s development and the reserves of its growth is made.

П. В. Гриценкок. е. н, асистент кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет, м. Суми

ПРАКТИЧНА ОЦІНКА СТАНУ ОСНОВНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ РЕІНЖИНІРИНГУ

Pavlo V. HrytsenkoC.Sc. (Economics), Assistant of the Department of Economics, Entrepreneurship and Business Administration, Sumy State University

PRACTICAL ASSESSMENT OF THE STATE OF THE MAIN BUSINESS PROCESSES OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES IN THE IMPLEMENTATION OF REENGINEERING

У роботі проаналізовані особливості застосування науково-методичного інструментарію визначення стану бізнес-процесів під час реінжинірингу, які полягають у застосуванні автором системного підходу до узгодження вхідних, проміжних та вихідних функціональних потоків. За авторською методикою проведена практична оцінка стану основних бізнес-процесів машинобудівних підприємств України. Методика дозволила визначити критерії оцінювання бізнес-процесів в контексті реінжинірингу за показниками швидкості та складності маршруту функціональних потоків та поділила їх на три основні групи. На наступному етапі автор визначив економічний зміст показника складності маршруту, який базується на взаємозв’язку із собівартістю новостворених процесів в процесі реінжинірингу. Даний показник враховує фактор запізнення функцій через надмірну кількість задіяних підрозділів та переміщень через них об’єктів бізнес-процесу. У висновках автор зазначив, що подальшим науковим завданням вважає формування організаційно-економічного механізму реалізації реінжинірингу, який би максимально відповідав реаліям діяльності вітчизняних промислових машинобудівних підприємств.

The paper analyzes the peculiarities of the application of scientific and methodical tools for determining the state of business processes during reengineering, which consist in the application of the author's systematic approach to the coordination of input, intermediate and output functional flows. According to the author's technique, a practical assessment of the state of the basic business processes of the machine-building enterprises of Ukraine was conducted. The methodology allowed to determine the criteria for evaluating business processes in the context of reengineering based on the speed and complexity of the functional flow route, and divided them into three main groups. At the next stage, the author determined the economic content of the complexity of the route, which is based on the relationship with the cost of newly created processes in the process of reengineering. This indicator takes into account the factor of delay of functions due to the excessive number of involved units and movements through them of business process objects. In the conclusions, the author noted that the further research task is the formation of organizational and economic mechanism for the implementation of reengineering, which would be as closely as possible to the realities of domestic industrial machine-building enterprises.

В. А. Свічкарьк. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

РИЗИКИ В СИСТЕМІ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАВОК

V. A. SvichkarCandidate of Economic Sciences, Associate Professor of the International Economics and Marketing Department, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

RISKS IN THE SYSTEM OF CUSTOMS REGULATION OF INTERNATIONAL SUPPLY CHAINS

У статті автором розглянуті ризики в системі митного регулювання міжнародних ланцюгів поставок. Зазначено, що в сучасних умовах розвитку світової економіки категорії «ризик», «управління ризиками» та «ланцюг поставок» практично неможливо розглядати окремо. Міжнародний ланцюг поставок товарів піддається цілому ряду ризиків, що несе багато складнощів та проблем для авторизованих економічних операторів. Принцип безпеки міжнародного ланцюга поставок товарів, що заснований на оцінці ризиків, стає на сьогодні базовим принципом взаємодії у митній сфері.
Метою статті є аналіз ризиків в системі митного регулювання міжнародних ланцюгів поставок.
В статті зазначено, що одним з основних принципів функціонування міжнародного ланцюга поставок товарів є принцип безпеки, який заснований на оцінці ризиків. Застосування управління ризиками у митних операціях було викладено у ряді міжнародних нормативних актів. Питання використання системи управління ризиками у міжнародних ланцюгах поставок отримали неабиякий розвиток в рамках діяльності Європейського Союзу (ЄС). Наголошено, що специфічною особливістю сучасного управління ризиками у ланцюгах поставок стає реалізація підходу багаторівневого управління митними ризиками в ЄС. В рамках даного підходу формується перспективна концептуальна модель управління митними ризиками в рамках міжнародних ланцюгів поставок, реалізація якої передбачає вирішення певних задач. автором проаналізовані основні блоки цих задач, а саме: інформаційні, ресурсні та забезпечення взаємодії.
Як висновок, зазначено, що в умовах поширення глобалізаційних процесів та зростання об’ємів міжнародної торгівлі зростає роль митних служб, основним завданням яких стає зменшення ризиків міжнародних ланцюгів поставок та підвищення їх конкурентоспроможності. Країни-члени Європейського Союзу приділяють значну увагу питанням управління ризиками у міжнародних ланцюгах поставок. Ними розроблено ряд нормативних актів, які регулюють діяльність митних служб в напряму підвищення ефективності функціонування міжнародних ланцюгів поставок товарів. Але залишається багато задач, які мають бути вирішені країнами Євросоюзу у даній сфері. Розв’язання даних завдань допоможе митним органам піднятися на більш високий, конкурентоспроможний рівень митного менеджменту.

In the article the author considers the risks in the system of customs regulation of international supply chains. It is noted that in today's conditions of development of the world economy, the category of "risk", "risk management" and "supply chain" is practically impossible to consider separately. The international supply chain is exposed to a wide range of risks, which has many challenges and challenges for authorized economic operators. The principle of security of the international supply chain of goods, based on risk assessment, is today the basic principle of interaction in the customs field.
The purpose of the article is to analyze the risks in the system of customs regulation of international supply chains.
The article states that one of the main principles of the functioning of the international supply chain is the principle of security based on risk assessment. The application of risk management in customs operations was outlined in a number of international regulations. The use of the risk management system in international supply chains has received considerable development within the framework of the European Union (EU). It is emphasized that the specific feature of modern risk management in supply chains is the implementation of the multi-level approach to customs risks in the EU. Within the framework of this approach a perspective conceptual model of customs risks management within the framework of international supply chains is being formed, implementation of which involves solving certain problems. The author analyzes the main blocks of these tasks, namely: informational, resource and interoperability.
As a conclusion, it is noted that in the conditions of the spread of globalization processes and the growth of volumes of international trade, the role of customs services is increasing, the main task of which is to reduce the risks of international supply chains and increase their competitiveness. European Union member states pay close attention to risk management in international supply chains. They developed a number of regulations regulating the activities of customs services in order to improve the efficiency of the operation of international supply chains. But there are many challenges that the EU countries must address in this area. Solving these tasks will help customs authorities to rise to a higher, more competitive level of customs management.

Т. А. Рябовак. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, PR-технологій та логістики, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

СПОЖИВЧА ПОВЕДІНКА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

T. A. RyabovaPh.D., Associate Professor, Associate Professor, Department of Marketing, PR-Technologies and Logistics Chernihiv National Technological University, Chernihiv

CONSUMER BEHAVIOR OF INDUSTRIAL ENTERPRISES: THEORETICAL ASPECTS

У статті досліджено особливості споживчої поведінки промислових підприємств, їх влив на прогнозування поведінки певним чином організованих споживачів. Розглянуті фактори, що впливають на процес прийняття рішення промисловими підприємствами щодо закупівлі. Ринки підприємств багато в чому відмінні від споживчих ринків, а саме: на ньому менше покупців, ці покупці значно крупніші, а також сконцентровані географічно; попит на товари виробничого призначення визначається попитом на споживчі товари й він нееластичний та різко змінюється; закупки здійснюють професіонали та їхні рішення змінюються залежно від ринкової ситуації. Розуміння споживчої поведінки на промисловому ринку є базою для розробки ефективної маркетингової стратегії. Проте, зважаючи на комплексність процесу, а також його розвиток у часі та численні чинники впливу, це є досить важким завданням. Цим пояснюється значна кількість моделей споживчої поведінки на промисловому ринку.

In the article the features of consumer behavior of industrial enterprises, their influence on prediction of behavior of a certain way organized consumers are investigated. Considered factors influencing the decision-making process by industrial enterprises regarding procurement. The markets of enterprises are largely different from the consumer markets, namely: there are fewer buyers, these buyers are much larger, and geographically concentrated; demand for goods of production purpose is determined by demand for consumer goods and it is inelastic and drastically changes; Procurement is carried out by professionals and their decisions vary depending on the market situation. Understanding consumer behavior in the industrial market is the basis for developing an effective marketing strategy. However, given the complexity of the process, as well as its development in time and the numerous factors of influence, this is a rather difficult task. This explains a significant number of models of consumer behavior in the industrial market.

Т. Г. Олійникк. е. н., старший викладач, кафедри економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет , м. Миколаїв

МОТИВАЦІЯ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

T. G. Oliinyksenior lecturer, Department of Economics of enterprise, Mykolaiv national agrarian University, Nikolaev

MOTIVATION AS A WAY OF IMPROVING PRODUCTIVITY IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті розглянуто теоретичні аспекти мотивації як способу підвищення продуктивності праці на аграрних підприємствах. Визначено, що складовою економічного механізму підвищення продуктивності праці є класифікація факторів зміни продуктивності праці підприємств, серед яких особливу увагу заслуговують матеріально-технічні, організаційно економічні і соціально-психологічні фактори. Обґрунтовано можливості застосування сучасних форм стимулювання працівників сільськогосподарських підприємств з метою підвищення ефективності їх праці та орієнтації на перспективи розвитку підприємств. На основі соціологічного опитування оцінено стан процесу мотивації праці у аграрному підприємстві.

The article considers theoretical aspects of motivation as a way to improve productivity in the agricultural enterprises. It is determined that an integral part of the economic mechanism of increase of labour productivity is the classification of drivers of change in the productivity of enterprises, among which deserve special attention and are material-technical, organizational-economic and socio-psychological factors. Substantiated the possibility of applying modern forms of incentives for workers of agricultural enterprises with the aim of improving the efficiency of their work and focus on the prospects for the development of enterprises. Based on a sociological survey to assess the current state of motivation of labor in the agricultural enterprise.

Л. В. Каленчукк. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Житомирський державний технологічний університет, м. Житоми

ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ ЯК ЕЛЕМЕНТ СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКИ ЄС

L. V. KalenchukPhD, Assistant Professor of the Department of International Economic Relations, Zhytomyr State Technological University

ORGANIZATION OF THE SYSTEM OF INTERNAL CONTROL OF LOGISTICS COSTS AS AN ELEMENT OF THE STRATEGY OF THE EXIT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES INTO THE EU MARKETS

У статті вивчено стан виконання Угоди про асоціацію України з ЄС, як важливого кроку у підтримці промислових підприємств при виході на ринки ЄС. Досліджено особливості організації і створення системи внутрішнього контролю логістичних витрат на промислових підприємствах. Доведено переваги системи внутрішнього контролю логістичний витрат, як елементу досягнення стратегічних цілей розвитку діяльності підприємств. Запропоновано методичні положення організації системи внутрішнього контролю логістичних витрат на основі застосування методів документального (логістичний аудит) та фактичного контролю (інвентаризація). Виокремлено та охарактеризовано підходи оцінки ефективності логістичних систем на промислових підприємствах, що дозволяють комплексно підійти до контролю логістичних процесів на підприємстві та підвищити ефективність управління заготівельно-збутовою діяльністю для виходу на ринки ЄС.

The article examines the current state of the Association Agreement between European Union and Ukraine implementation as an important step in supporting industrial enterprises entering into EU`s markets. The peculiarities of organization and creation of the system of internal control of logistic costs at industrial enterprises have been investigated. The advantages of the system of internal control of logistics costs as an element of achievement of strategic goals of enterprise activity development have been proved. The methodical provisions of the organization of the system of internal control of logistic costs based on the use of documentary (logistic audit) and factual control (inventory) methods have been proposed. The approaches to assessing the efficiency of logistics systems at industrial enterprises have been selected and characterized, that allows to conduct comprehensive approach of the control of logistics processes at the enterprise and increase the efficiency of management of procurement activities for entering the EU markets.

О. І. Омельченкок. е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи, Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, м. ХарківО. М. Рацк. е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи, Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, м. Харків

АНАЛІЗ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОЇ МАСИ УКРАЇНИ

Oksana І. OmelchenkoCandidate of Economic Sciences, Docent Associate Professor at the Department of Banking Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, UkraineOlga M. RatsCandidate of Economic Sciences, Docent Associate Professor at the Department of Banking Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine

ANALYSIS AND REGULATION OF THE MONEY SUPPLY OF UKRAINE

В статті проведено аналіз найбільш впливових макроекономічних показників, які відображають ефективність виконання функцій НБУ з регулювання економіки та є важливими індикаторами монетарної політики центрального банку, а саме: динаміки грошових агрегатів, рівня монетизації економіки, швидкості обертання грошей, рівня безпеки функціонування грошового ринку, рівня доларизації економіки. В результаті аналізу виявлено, що всім показникам притаманний нестабільний характер, що і відображає реалії української економіки. Протягом 2007-2017 рр. грошова маса збільшилася втричі, спостерігається тенденція до зростання обсягів готівки в грошовому обігу національних валют і коливається на позначці 30%, рівень безпеки функціонування грошового ринку також не відповідає нормативному значенню і перевищує його більше, ніж втричі. Рівень монетизації економіки не перевищує 63%, що значно менше загальносвітової практики забезпечення грошима потреб суспільства. Аналіз показників доларизації економіки та швидкості обертання грошей показав стабільну тенденцію в межах норми. З огляду на визначену динаміку основних індикаторів розвитку грошового обігу було проаналізовано заходи грошово-кредитної політики, спрямованої на стабілізацію національної грошової одиниці.

The article is devoted to analysis of the most influential macroeconomic indicators that reflecting the efficiency of the NBU's functions in regulating the economy. They are important indicators of the central bank's monetary policy and includes: dynamics of the monetary aggregates, level of monetization of the economy, speed of money rotation, level of security of the functioning of the money market, level of dollarization of the economy. It was found that all indicators are inherently unstable that reflects the realities of the Ukrainian economy. During 2007-2017, money supply increased threefold, the level of security of the functioning of the money market is not in line with the normative meaning and exceeds it more than three times. There is a tendency to increase the volume of cash (30%) in the monetary circulation of national currencies. The level of monetization of the economy also does not exceed 63%, which is considerably less than the global practice of providing the money needs of society. The analysis of indicators of dollarization of the economy and the speed of money showed a stable tendency within the normal range. The measures of monetary policy aimed at stabilizing the national currency were investigated.

К. О. Бояриновак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. КиївА. М. Бекмурзінамагістрант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

К. BoiarynovaPhD (Economics), Associate Professorof the Department of Management National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», KyivA. M. BekmurzinaMasters, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

MODELING AND IMPLEMENTATION OFBUSINESS PROCESSES STRATEGIC MANAGEMENTIN ENTERPRISE INNOVATIVE DEVELOPMENT

У статті досліджено та узагальнено поняття та сутність управління бізнес-процесами підприємства. Розглянуто особливості стратегічного управління ними. Узагальнено перелік завдань, покладених в основу стратегічного управління бізнес-процесами, виділено інструменти стратегічного управління бізнес-процесами інноваційного розвитку. Запропоновано процедуру стратегічного управління бізнес-процесами інноваційного розвитку підприємства.

The article researches and generalizes the concept and the essence of business processes management. Considered the characteristic features of their strategic management. Generalized the tasks assigned to the strategy for the long-term perspective in strategic business processes management, allocated the tools for strategic management of business processes in enterprise innovative development. Proposed the procedure of strategic business processes management in enterprise innovative development.

Л. С. Ринейськак. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет

РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ФОРМУВАННІ МІЖНАРОДНИХ СТРАТЕГІЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

L. S. RyneyskaPhD, Аssociate Professor of International Economics and marketing, Poltava National Technical University named Yuri Kondratyuka

THE ROLE OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN THE INTERNATIONAL STRATEGIES FOR ECONOMIC DEVELOPMENT FORMATION

Автор досліджує формування міжнародних стратегій економічного розвитку. Спеціальна увага приділяється ролі міжнародних організацій в цьому процесі. При цьому аналізується діяльність таких міжнародних організацій як ООН, Світовий банк, МВФ, СОТ, ВОІВ. Підкреслюються факти впливу цих міжнародних організацій на стратегічний розвиток світової економіки. Показані етапи формування міжнародних стратегій економічного розвитку.

The author explores the formation of international economic development strategies. Special attention to rule of international organizations in this process research is given. In this the activity of UNO, World Bank, IMF, WTO, WIPO is analyzed. The facts of international organizations impact to strategic development of the world economy are emphasized. The steps of international economic development strategies forming are shown.

О. О. Григоревськак. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІКВІДАЦІЙНОЇ ПРОЦЕДУРИ ПІДПРИЄМСТВ ПОВ’ЯЗАНОЇ ІЗ БАНКРУТСТВОМ

O. HryhorevskaAssociate Professor of Accounting and Auditing, Kyiv National University of Technology and Design, PhD in Economics, assistant professor

ACCOUNTING AND ANALYTICAL PROVISION OF THE LIQUIDATION PROCEDURE OF BANKRUPTCY ENTERPRISES

У статті розглядаються проблемні питання обліково-аналітичного забезпечення проведення ліквідаційної процедури пов’язаної із банкрутством. Узагальнено етапи проведення ліквідаційної процедури, пов’язаної із банкрутством. Детально акцентовано увагу на етапах, де безпосередньо задіяні облікові працівники. Імплементовано етапи ліквідаційної процедури у систему бухгалтерського обліку через використання відповідних облікових записів та складання звітних форм (проміжного та кінцевого ліквідаційного балансу).
Виділено особливості ліквідаційних процедур, регламентованих чинним законодавством: ліквідація включає процеси кінцевого перерозподілу власності, а також процеси погашення зобов’язань перед кредиторами; ліквідаційна процедура передбачає відмову від допущення безперервності діяльності, що тягне за собою зміну методики обліку, наприклад способів оцінки активів підприємства; ліквідаційний баланс складається на базі футуристичної концепції оцінки активів.

The article deals with the problematic issues of accounting and analytical support for carrying out the liquidation procedure related to bankruptcy. The stages of liquidation procedure related to bankruptcy are summarized. The focus is on the stages where accountants are directly involved. The stages of the liquidation procedure in the accounting system have been implemented through the use of the relevant accounts and the compilation of reporting forms (intermediate and final liquidation balance sheet).
The features of liquidation procedures regulated by the current legislation are highlighted: liquidation includes processes of final redistribution of property, as well as processes of repayment of obligations to creditors; the liquidation procedure provides for the waiver of the assumption of continuity of activity, which entails a change in accounting techniques, for example, methods of valuation of assets of an enterprise; the liquidation balance is based on the futuristic concept of asset valuation.

В. В. Ніколаєвськак. е. н., доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМИ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ

V. V. NikolaevskaPhD, an associate professor of marketing and international trade department, National university of life and environmental sciences of Ukraine

IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF ADVERTISING AS A TOOL OF PROMOTION

Статтю присвячено обгрунтуванню необхідності підвищення ефективності процесів просування товарів та послуг, зокрема за рахунок проведення успішних рекламних кампаній. Визначено вплив рекламної інформації на підсвідомість споживача. Виявлено вплив певних факторів на ефективність рекламної діяльності, яка в сучасних ринкових умовах є одним з найбільш дієвих інструментів просування продукції від виробника до споживача.

The article is devoted to the substantiation of the need to increase the efficiency of the processes of promoting goods and services, in particular through successful advertising campaigns. The effect and influence of advertisements on the consumer subconscious are defined. Also we revealed the influence of certain factors on the effectiveness of advertising activity, which is one of the most effective tools of product promotion from manufacturer to consumer in modern market conditions.

Т. М. Корпанюкк. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки, Вінницький національний аграрний університет, м. ВінницяЯ. І. Муликк. е. н., старший викладач кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ЗАСТОСУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ В БІЗНЕСІ ТА ЇХ ОБЛІК

Tatiana KorpaniukCandidate of Economic Sciences Associate Professor of Department of Accounting and Taxation in economics, Vinnytsia National Agrarian University (Vinnytsia)Yaroslavna MulykCandidate of Economic Sciences, Senior Lecturer of the Audit and State Control Department, Vinnytsia National Agrarian University (Vinnytsia)

В статті досліджено сутність мобільних додатків. Представлено прогноз основних напрямків розвитку мережевих технологій. Проаналізовано найпопулярніші типи мобільних додатків для бізнесу та клієнтів. Здійснено огляд популярних мобільних додатків для малого бізнесу. Виявлено проблеми, пов’язані з оцінкою та обліком мобільних додатків, а також запропоновано шляхи їх вирішення. Зроблено висновки щодо доцільності використання у діяльності мобільних додатків.

The essence of mobile apps is explored in the article. The forecast of the key trends of development of network technologies is presented. The most popular types of mobile apps for business and customers are analyzed. An overview of popular mobile apps for small businesses is carried out. The problems associated with the evaluation and accountings of mobile apps data as well as the ways of solving them are identified. Conclusions on the feasibility of using mobile apps are made.

О. В. Марценюк-Розарьоновак. е. н., доцент кафедри фінансів,банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університетЮ. Ю. Марчукмагістр, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет

РОЗВИТОК РИНКУ АВТОСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

O. V. Martsenyuk-RozaronovaCandidate of economic sciences, associate professor of department of finances, banking and insurance, Vinnytsia national agrarian UniversityY. Y. MarchukStudent, master, department of finances, banking and insurance, Vinnytsia national agrarian University

DEVELOPMENT OF AUTO INSURANCE MARKET IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS

У статті досліджено сутність функціонування ринку автострахування; наведено результати оцінки стану страхування в Україні; встановлено актуальність та необхідність розвитку страхування авто в Україні; відображена структура українського страхового ринку; проаналізовано фактори, що здійснюють вплив на розвиток цього напряму страхування. Висвітлено основні недоліки діяльності сучасних страховиків та визначено наслідки їх взаємовідносин зі страхувальниками. Окреслено напрямки для удосконалення сучасної системи автострахування та узагальнено висновки про дійсний розвиток страхування в Україні, надано рекомендації для підвищення ефективності функціонування сфери страхування авто. На основі аналізу показників і тенденцій функціонування ринку автострахування обґрунтовано ритмічність розвитку сегментів економіки і взаємозв’язок страхування та соціальної стабільності населення України.

The article investigates the essence of the functioning of the auto insurance market; the results of assessing the state of insurance in Ukraine are presented; the urgency and necessity of the development of automobile insurance in Ukraine is determined; the structure of the Ukrainian insurance market is reflected; The factors influencing the development of this area of insurance are analyzed. The main shortcomings of the insurers' functioning in the present conditions are outlined and the results of their relationship with the policyholders are determined. The directions for improvement of the modern system of motor insurance are revealed, and conclusions about the general development of insurance in Ukraine are made, recommendations for improving the efficiency of the auto insurance sector are given. On the basis of analysis of indicators and trends of the functioning of the auto insurance market, the pace of development of economic segments and the interconnection of insurance and social stability of the Ukrainian population are substantiated.

І. В. Котькалова-Литвинк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та маркетингу ПВНЗ «Європейський університет», м. Київ

РОЛЬ ФІНАНСОВИХ АКСЕЛЕРАТОРІВ У ВДОСКОНАЛЕННІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ПІДПРИЄМСТВА

I. Kotkalova-LytvynCandidate of economic sciences, Associate professor, Department of Management and Marketing Private Higher Education Institution “European University” Kyiv

THE ROLE OF FINANCIAL ACCELERATORS IN ENTERPRISE’S FINANCIAL PROVISION IMPROVEMENT

Проведено теоретичне дослідження джерел формування фінансових ресурсів підприємств. Проаналізовано позитивні сторони та обмеження щодо залучення і використання власних та залучених джерел фінансування діяльності підприємства. Доведено, що незважаючи на значну кількість джерел фінансових ресурсів, жоден з них, найчастіше, не задовольняє стовідсотково потреби підприємства, що збільшує ускладнює процес ефективного управління фінансовим забезпеченням підприємства. В контексті вирішення означеної проблеми авторами запропоновано ввести в систему менеджменту підприємства фінансового акселератора, головною задачею якого буде модифікація існуючих інструментів фінансування у якісно новий продукт, який абсолютно відповідає вимогам та поточному фінансовому стану підприємства. Запропоновані заходи дозволять вдосконалити систему управління фінансовим забезпеченням підприємства та підвищити результативність його діяльності.

Have conducted theoretical research regarding sources of formation of enterprise financial resources. Performed analysis of pros and cons regarding using internal enterprise financial resources or attracting them from the outside market. It is proved that despite significant number of potential sources of financial resources, usually none of them is able to completely meet company’s needs, which increases complexity for the effective management of enterprise financial provision. In the context of solving this problem, author has proposed to introduce into company’s management system additional department called financial accelerator, main task of which will be to combine and modify set of available financial instruments into a qualitatively new product, which should completely meet requirements and current financial conditions of the enterprise. Proposed measures will allow to improve enterprise’s financial management system and increase effectiveness of its activity.

М. С. Наумовк. е. н., доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків

МОДЕРНІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

M. S. NaumovPh.D in Economics, Associate Professor of Department of Economic Theory, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

MODERNIZATION OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE AS A FACTOR OF THE FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY DEVELOPMENT

У статті досліджуються причини низьких темпів зростання ВВП України. Констатується, що всупереч прогнозам в умовах скорочення внутрішнього попиту експорт не став джерелом економічного зростання. Обґрунтовано, що однією з перешкод на шляху зростання обсягів експорту є неналежний стан транспортної інфраструктури. Основна увага приділена вивченню проблем залізничного та автомобільного транспорту. Названі такі причини скорочення обсягів перевезень, як окупація частини території країни, економічна політика сусідніх держав, неефективність діяльності ПАТ «Укрзалізниця» як природного монополіста, організована протидія основних замовників залізничних перевезень, незадовільний стан автомобільних доріг, нестача інвестицій для відповідних реформ, нераціональне використання таких інвестицій. Зроблені висновки про необхідність підвищення ефективності системи тарифоутворення в транспортній галузі та збільшення ролі таких видів транспорту як водний та авіаційний.

The article deals with the reasons of weak growing of the GDP rate in Ukraine. One of the key points of the article are based on the idea that the forecasts exports did not become a source of economic growth under the conditions of domestic demand reduction. It is argued that the inappropriate conditions of the transport infrastructure are one of the difficulties for the exports to grow. Reasonable attention is paid to the study of rail and road transport problems. There are mentioned the following reasons for traffic volumes reducing: the occupation of the border territories, the economic policy of the neighboring countries, the weak profit of "Ukrzaliznytsya" as a natural monopolist, organized opposition of main rail transport customers, bad condition of highways, lack of investment for appropriate reforms, controversial use of investments. As a conclusion author argued the necessity of increasing the tariff system efficiency in the transport sector and underlining the role of water and aircraft transport.

О. П. Романкок. е. н., доцент кафедри теорії економіки та управління, Івано – Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано – Франківськ

ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ РЕГІОНУ

O. P. Romanko

TECHNOLOGY FOR MANAGING THE COMPETITIVENESS OF THE REGION

В даній статті запропоновано на основі вивченої наукової літератури поняття економічної категорії «технологія управління » конкурентоспроможності регіоном. Розроблені послідовні етапи та операції з виконання технології управління конкурентоспроможності регіоном. Така технологія здійснюється на основі оцінки економічних складових конкурентоспроможності регіону, зокрема інноваційно – інвестиційної діяльності регіону.

In this article, the concept of the economic category "technology of management" of the region's competitiveness is proposed on the basis of the studied scientific literature. Developed successive stages and operations for implementation of technology for managing the competitiveness of the region. Such technology is based on the assessment of the economic components of the region's competitiveness, in particular, the innovation and investment activity of the region.

І. М. Лепетанк. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, Вінницький національний аграрний університет, м. ВінницяН. І. Ковальк. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки, Вінницький національний аграрний університет, м. ВінницяТ. Г. Китайчукк. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ОБЛІК СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ ЯК ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Inna LepetanPhD, Associate Professor, Associate Professor of Accounting Department, Vinnytsa National Agrarian UniversityNataliya KovalPhD, Associate Professor, Associate Professor of Accounting and Taxation in the Branches of Economy Department, Vinnytsia National Agrarian UniversityTetyana KitychukPhD, Associate Professor, Associate Professor of Accounting and Taxation in the Branches of Economy Department, Vinnytsia National Agrarian University

ACCOUNTING OF THE CREATION AND USE OF MOBILE APPS AS THE OBJECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

У статті досліджено облік створення та використання мобільних додатків як об’єктів права інтелектуальної власності, основні етапи формування собівартості мобільного додатка як об’єкта права інтелектуальної власності, а також документування процесу створення об’єкта нематеріальних активів.

The accounting of the creation and use of mobile applications as the objects of intellectual property rights, the main stages of forming the cost of a mobile application as an object of intellectual property rights, and the documenting process of creating of an intangible asset are researched in the article.

Р. Т. Мацьківк. е. н., доцент кафедри теорії економіки та управління, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-ФранківськТ. Б. Топольницькак. е. н., доцент кафедри теорії економіки та управління, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

ІНФРАСТРУКТУРА РИНКІВ: ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ

R. MatskivPh.D. in Economics, Associate Professor of the department of Theory of Economics and Management, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-FrankivskT. TopolnytskaPh.D. in Economics, Associate Professor of the department of Theory of Economics and Management, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

INFRASTRUCTURE OF MARKETS: APPROACHES TO CLASSIFICATION

У статті розглянуто поняття та основні підходи до розуміння сутності категорії “інфраструктура”, узагальнено класифікацію елементів ринкової інфраструктури, описано їх ознаки та функції. Запропоновано класифікацію інфраструктури відповідно до видів ринків. Окреслено функції, які повинні виконувати інфраструктурні елементи для забезпечення ефективного функціонування кожного окремого виду ринку. Акцентовано увагу на необхідності розвитку та вдосконалення інфраструктури ринків для ефективного функціонування національної економіки загалом.

The article deals with the concepts and basic approaches to understanding the essence of the category "infrastructure",it generalizes classification of elements of market infrastructure and describes their features and functions. The classification of infrastructure according to types of markets is proposed. The functions that infrastructural elements must perform to ensure the efficient functioning of each individual market are outlined. The emphasis is on the need to develop and improve the market infrastructure for the effective functioning of the national economy as a whole.

Я. І. Муликкандидат економічних наук, старший викладач кафедри аудиту та державного контролю Вінницького національного аграрного університетуА. О. Цурканстудентка Вінницького національного аграрного університету

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Yaroslavna Igorevna Mulykcandidate of economic sciences, senior lecturer of the audit and state control department The Vinnytsia National Agrarian UniversityAnna Olegovna Tsurkanstudent of the Vinnytsia National Agrarian University

INTERNAL CONTROL IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF AN AGRARIAN ЕNTERPRICE

Розглянута необхідність організації та здійснення внутрішньогосподарського контролю в системі управління аграрним підприємством. Визначено шляхи оптимізації виробництва сільськогосподарської продукції за умови використання внутрішньогосподарського контролю. Виділено внутрішньогосподарський контроль як важливий елемент діяльності аграрних підприємств.

The necessity of organization and implementation of internal control in the management system of agrarian enterprises is considered. The ways of optimization of production of agricultural products are determined with the use of internal control. Domestic control is highlighted as an important element of agrarian enterprises.

О. В. Нєізвєстнак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і банківської справи Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Кривий РігК. В. Ткачукздобувач вищої освіти Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ КРЕДИТУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ З БОКУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ

O. V. NieizviestnaAssociate Professor Department of Finance and Banking Donetsk National University of Economy and Trade named after M. Tugan-Baranovsky Associate Professor, Candidate of Sciences (Economics)K. V. Tkachukapplicant in higher education Donetsk National University of Economy and Trade named after M. Tugan-Baranovsky

RESEARCH THE CURRENT STATE OF THE UKRAINE'S ECONOMY CREDITING BY THE BANKING SECTOR

Стаття присвячена дослідженню сучасного стану кредитування економіки України з боку банківського сектору. Аналізуючи, систематизуючи й узагальнюючи наукові праці вітчизняних вчених-економістів, показники грошово-кредитної статистики, розкриті основні тенденції і проаналізовані обсяги вливання банками кредитних ресурсів в економіку України за строками та за видами валют. Встановлено, що банківська система України слабко виконує своє головне призначення – ресурсне забезпечення економіки. Банки не змогли швидко адаптуватися до фінансового-економічних шоків та незмінної нестабільності у політичній сфері. Це в свою чергу стало причиною збільшення рівня кредитного ризику, як наслідок – збільшення обсягів резервування та зменшення інвестиційних можливостей. Наголошено, що банки мають достатній потенціал розширення інвестиційної діяльності за умов впровадження і розвитку нових кредитних продуктів для економічно активних суб’єктів, модернізації системи контролю за ризиками, розширення клієнтської бази, тощо. Це сприятиме, перш за все, підвищенню конкурентоспроможності українських банків та забезпеченню національної економіки вкрай необхідними для неї фінансовими ресурсами, а відтак зростанню ВВП та стабілізації ситуації як в економіці загалом, так і в банківській системі, зокрема.

The article is devoted to the study of the current state of the Ukraine’s economy crediting by the banking sector. Analyzing, systematizing and generalizing the research works of the native economists, the indicators of the monetary statistics, the main tendencies have been revealed and the volumes of the banks' injections of the credit resources into the Ukraine’s economy have been analyzed as to the terms and the currencies types. It has been recognizeded that the Ukrainian banking system doesn’t adequately perform its main purpose – supporing the economy with funds.
The banks were not able to quickly adapt to the financial and economic shocks and the long-lasting instability in the political sphere. This, in its turn, caused an increase in the level of a credit risk and, as a consequence - an increase in the reserve volumes and a decrease in the investment opportunities. It was emphasized that the banks have the sufficient potential for the expansion of the investment activity under the conditions of the introduction and the development of the new credit products for the economically active entities, the modernization of a risk control system, the expansion of the bank’s customer base, etc. First and foremost, it will allow to increase the competitiveness of the Ukrainian banks and provide the national economy with the essential financial resources and, consequently, the GDP growth and the stabilization of the situation both in the economy as a whole and in the banking system, in particular.

О. А. Дудзяккандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, адміністрування та публічного управління Подільського державного аграрно-технічного університету

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ (АГРОТУРИСТИКИ) В ЗАХІДНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ ТА ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНАХ ПОЛЬЩІ

O. A. DudziakPhD in Economics, asc.prof. of the Department of Management, Administration and Public Management of the State Agrarian and Engineering University in Podilya

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE RURAL GREEN TOURISM (AGROTOURISM) DEVELOPMENT IN THE WESTERN REGIONS OF UKRAINE AND IN THE POLAND BORDER REGIONS

This paper is an important phase of the research, being focused on the development of the rural green tourism, namely, the influence of the latter over the modern Ukrainian and Polish villages development.
The new opportunities of overcoming a variety of economic frontiers are being opened to the rural population. The exigency of both, restructuring agrarian sector of the economy and enhancing the welfare of the rural population, arises. Today, more attention is being paid to the peasants’ culture, their development, and the modes of overcoming their social insecurity.
Therefore, taking into account such an environment, the rural tourism can not only diversify rural production, but also assist the villagers in enriching their budget.
Rural green tourism is now becoming more and more popular among consumers (tourists), as far as, this type of management is being developed on the basis of the Polish Republic experience, where this type of activity has gained larger scope and legal validity.

Стаття є етапом дослідження розвитку сільського зеленого туризму, а саме його вплив на розвиток сучасного українського та польського села.
Перед сільським населенням відкриваються нові можливості для подолання різноманітних економічних рубежів. Виникає нагальна потреба в реструктуризації, як аграрного сектора економіки, так і покращення добробуту населення на сільських територіях. Нині звертається більше уваги на культуру та розвиток селян, подолання їхньої соціальної незахищеності.
Тому, зважаючи на такі умови, сільський туризм, може диверсифікувати сільське виробництво, допомогти сільським жителям додатково поповнити свій бюджет.
Сільський зелений туризм нині стає все популярнішим серед споживачів (туристів), тому як розвивати даний вид господарювання, за досвідом все частіше звертаються до Польської республіки, де цей вид діяльності набув більших об’ємів, та законної сили.

А. А. Дюкк. е. н., доцент кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА ЇХ ОПТИМІЗАЦІЯ

A. A. DiukCandidate of Economic Sciences, Senior Lecturer at Department of Еconomics, Vinnytsia National Agrarian University

FORMATION OF THE SYSTEM OF STATE BUDGET EXPENDITURES AND THEIR OPTIMIZATION

In modern conditions of market transformations are needed to ensure effective management of budget expenditures. The system of public expenditure management Ukraine is imperfect, evidenced by: increasing the cost of servicing the public external and domestic debt, implementation of planned strategic and tactical tasks and reduce quality of life, hence the relevance of the study. The main directions of the State Budget-2018 were as follows: the growth of the national economy and increase of incomes, strengthening of the country's defense, support of the agrarian sector and road construction, decentralization and energy efficiency, development of human capital: education, science, medicine, culture. For the first time, the budget has been created for the medium term based on the budget resolution of 2018-2020. This is a three-year plan for budgeting, and funds are not distributed between industries and not from content, but are oriented towards financing real programs and services.

В сучасних умовах ринкових трансформацій виникає потреба у забезпеченні ефективного управління бюджетними видатками. Система управління видатками державного бюджету України є недосконалою, про це свідчать: збільшення витрат на обслуговування державного зовнішнього та внутрішнього боргу, невиконання намічених стратегічних і тактичних завдань, зниження рівня та якості життя населення, що обумовлює актуальність дослідження. Основними напрямами Державного бюджету-2018 року визначили: зростання національної економіки та підвищення доходів населення, посилення обороноздатності країни, підтримку аграрного сектору та будівництва доріг, децентралізацію та енергоефективність, розвиток людського капіталу: освіти, науки, медицини, культури. Вперше бюджет створений на середньострокову перспективу на основі бюджетної резолюції 2018-2020 років. Це трирічний план формування бюджету, і кошти у ньому розподіляються не між галузями і не від утримання, а орієнтуються на фінансування реальних програм і надання послуг.

В. В. ДаценкоКандидат економічних наук, доцент, декан економічного факультету, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

УДОСКОНАЛЕННЯ МИТНОГО ОПОДАТКУВАННЯ: ЙОГО ВПЛИВ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ

V. V. Datsenkocandidate of economic sciences, associate professor, dean of economic faculty, University of custom business and finances, Dnepr

IMPROVEMENT OF CUSTOM TAXATION: HIS INFLUENCE IS ON FINANCIAL SAFETY OF THE STATE

У статті проаналізовано стан митного оподаткування в умовах посилення інтеграційних процесів у світовій економіці, які ставлять нові вимоги до розвитку національних економічних систем. Розглянути актуальні питання реформування механізмів митного оподаткування та його вплив на фінансову безпеку держави.

In the article the state of custom taxation is analysed in the conditions of strengthening of integration processes in a world economy, which propose new requirements to development of the national economic systems. To consider the pressing questions of reformation of mechanisms of custom taxation and his influence on financial safety of the state.

Ю. В. Подмешальськак. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. ЗапоріжжяЄ. К. Зайбертмагістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

Y. V. PodmeshalskaСandidate of Economic Sciences, associate professor, associate professor of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, ZaporizhzhyaE. K. Zaybertmaster of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

INVENTORY ACCOUNTING

В статті узагальнено особливості обліку виробничих запасів. Встановлено, що категорія «запаси» – це не тільки об’єкт обліку, а й об’єкт управління. Визначено, що ідентифікація виробничих запасів у складі активів при надходженні на підприємство є початковою ланкою їх облікового процесу. В роботі узагальнено документальне оформлення господарських операцій щодо придбання виробничих запасів у постачальника на умовах попередньої оплати. Доведено, що оцінка виробничих запасів при вибутті відіграє важливу роль в бухгалтерському обліку, оскільки від її якості безпосередньо залежать фінансові результати підприємства, а також показники його фінансового стану.

The article summarizes the characteristics of inventory accounting. Found that the category of "stocks" - is not only the object of accounting, but also the object of management. It is determined that the identification of inventories in assets as a result of entering the enterprise is the starting point of their accounting process. The paper summarizes the documentary registration of economic transactions for the purchase of inventory from the supplier on the terms of pre-payment. It is proved that the assessment of inventories plays an important role in accounting, since its financial performance depends directly on its financial performance, as well as its financial status.

І. О. Сєвідовак. е. н., доцент кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Харків, Україна

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ НА ОСНОВІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНСТРУМЕНТАРІЮ НЕКООПЕРАТИВНОЇ ТЕОРІЇ ІГОР

Iryna SievidovaPhD in Economics, Associate Professor of Department of applied Economics and international economic relations, Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchajev Kharkiv, Ukraine

FORMATION OF RESEARCH-BASED STRATEGIES FOR THE USE OF INSTRUMENTS OF NON-COOPERATIVE GAME THEORY

У статті розглянуто та обґрунтовано методику застосування ітераційних алгоритмів для обчислення рівноваг у загальному класі неквадратичних опуклих багатогранників. Комплексне використання численних методів на основі відомих розв’язань задач з оптимізації Дж. Неша, з використанням математичного інструментарію некооперативної теорії ігор, що виражається на практиці у формуванні методик і побудові алгоритмів поведінки аграрних підприємств у ринковій діяльності, для врахування в управлінській та економічній діяльності.

The method of application of iterative algorithms for calculating equilibria in the general class of non-quadratic convex polyhedra is considered and justified. The complex use of numerous methods based on the known solutions to optimization problems of J. Nash, using the mathematical tools of non-cooperative game theory, is expressed in practice in the formation of techniques and the construction of algorithms for the behavior of agricultural enterprises in market activities, for accounting in managerial and economic activities.

І. О. Сєвідовак. е. н., доцент кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Харків, Україна

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ НА ОСНОВІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНСТРУМЕНТАРІЮ НЕКООПЕРАТИВНОЇ ТЕОРІЇ ІГОР

Iryna SievidovaPhD in Economics, Associate Professor of Department of applied Economics and international economic relations, Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchajev Kharkiv, Ukraine

FORMATION OF RESEARCH-BASED STRATEGIES FOR THE USE OF INSTRUMENTS OF NON-COOPERATIVE GAME THEORY

У статті розглянуто та обґрунтовано методику застосування ітераційних алгоритмів для обчислення рівноваг у загальному класі неквадратичних опуклих багатогранників. Комплексне використання численних методів на основі відомих розв’язань задач з оптимізації Дж. Неша, з використанням математичного інструментарію некооперативної теорії ігор, що виражається на практиці у формуванні методик і побудові алгоритмів поведінки аграрних підприємств у ринковій діяльності, для врахування в управлінській та економічній діяльності.

The method of application of iterative algorithms for calculating equilibria in the general class of non-quadratic convex polyhedra is considered and justified. The complex use of numerous methods based on the known solutions to optimization problems of J. Nash, using the mathematical tools of non-cooperative game theory, is expressed in practice in the formation of techniques and the construction of algorithms for the behavior of agricultural enterprises in market activities, for accounting in managerial and economic activities.

В. В. Фатюхак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, ЗДІА, ЗапоріжжяО. В. Яришкок. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, ЗДІА, ЗапоріжжяЛ. І. Кириловак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, ЗДІА, ЗапоріжжяЄ. Ю. Ткаченкок. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, ЗДІА, Запоріжжя

АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

V. V. FatyuhaPh.D., associate professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, ZDIA, ZaporizhzhiaO. V. YarishkoPh.D., associate professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, ZDIA, ZaporizhzhiaL. I. KirilovaPh.D., associate professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, ZDIA, ZaporizhzhiaE. Y. TkachenkoPh.D., associate professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, ZDIA, Zaporizhzhia

ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS OF THE BANKING SECTOR OF UKRAINE

У статті досліджено теоретично-методичні підходи до формування позитивного фінансового результату банку; проаналізовано основні показники діяльності комерційних банків, що функціонують наразі в Україні; запропоновано напрямки поліпшення фінансової результативності банків.

The article examines the theoretical and methodological approaches to the formation of a positive financial result of the bank; analysis of the main indicators of commercial banks; offered improved performance of banks.

В. А. Панченкок. е. н., доцент, ВНЗ Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права ім. М.П. Сая

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

V. A. PanchenkoAssociate Professor, PhD in Economics (Candidate of Economic Sciences) Higher Education Institution Kirovohrad Cooperative College of Economy and Law named after N.P. Sai

THE MAIN ELEMENTS OF THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE

Досліджено основні елементи систем економічної безпеки підприємств. Окрема увага приділена принципам, на яких ґрунтується функціонування системи економічної безпеки підприємств. Виокремлено базові принципи, а саме: системності, своєчасності, правомірності, безперервності, економічної доцільності, плановості, взаємодії, компетентності, поєднання гласності і конфіденційності. Встановлено об’єкти та суб’єкти системи економічної безпеки підприємства. Розподіллено суб’єкти системи економічної безпеки підприємства на внутрішні та зовнішні. Вивчено функціональні складові системи економічної безпеки та систематизовано їх перелік на основі об’єктів захисту. З’ясовано, що основними серед функціональних складових системи економічної безпеки підприємства є фінансова, технологічна, майнова, інформаційна, правова. Встановлено, що окреме місце серед інших функціональних складових займає кадрова безпека, яка є основною системи економічної безпеки будь якого підприємства.

The main elements of the system of economic security of enterprises are investigated. Particular attention is paid to the principles on which the functioning of the system of economic security of enterprises is based. The basic principles are outlined, namely: systemic, timeliness, legality, continuity, economic feasibility, planning, interaction, competence, combination of publicity and confidentiality. The objects and subjects of the system of economic security of the enterprise are established. The subjects of the enterprise's economic security system are divided into internal and external ones. The functional components of the system of economic security are studied and their list on the basis of objects of protection is systematized. It is revealed that the main among the functional components of the system of economic security of the enterprise is financial, technological, property, information, legal. It has been determined that occupational safety, which is the main system of economic security of any enterprise, occupies a separate place among other functional constituents.

О. М. Драбикначальник Кам’янець-Подільського відділу обслуговування громадян управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, здобувач ПДАТУ

ІННОВАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ

O. Drabykthe Head of the Kamyanets-Podilsky Department of Servicing Citizens of the Main Department of Servicing Citizens of the Pension Fund of Ukraine in the Khmelnytsky region, the applicant of the State Agrarian and Engineering University in Podilya

INNOVATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES OF PENSION SYSTEM DEVELOPMENT

Успішний розвиток пенсійної системи України можливий за умови використання усіх ресурсів, які можуть мати на неї вплив. Для досягнення успіху необхідне проведення широкого кола інформаційних заходів, направлених на роз’яснення діючого пенсійного законодавства під час прийому, обслуговування громадян усіх верств населення.
Визначено принципи здійснення прийому та обслуговування громадян, які звертаються до органів Пенсійного фонду як стаціонарно так і на віддалених робочих місцях. Проведено аналіз наданих послуг упродовж 2011-2017рр. для жителів міста Кам’янця-Подільського та сільського населення (Кам’янець-Подільського району) та досліджено структуру звернень громадян до Кам’янець-Подільського об’єднаного управління ПФУ Хмельницької області.
Використання сучасних інноваційно-інформаційних технологій сприятимуть успішному розвитку пенсійної системи, зміцненню фінансової стабільності, підвищенню прозорості діяльності, оптимізації адміністративних видатків Пенсійного фонду України, запровадженню європейських стандартів надання пенсійних послуг.

Successful development of the Ukrainian pension system is possible provided that all resources that may have influence on it are used. In order to succeed, a wide range of information activities aimed at clarifying the current pension legislation during admission, servicing citizens of all walks of life is necessary. The system of servicing citizens and working out of pension documentation in the organs of the Pension Fund of Ukraine requires effective complex changes and the introduction of new upgraded technologies. This issue arises especially in the context of increasing the total reception of citizens and a large number of documents that are processed and stored in the Pension Fund bodies.
The principles of receiving and servicing citizens who apply to the Pension Fund bodies in both stationary and remote workplaces are determined: compliance with the requirements of the current legislation; transparency, openness and clarity of action in the area of service provision; compliance with ethical norms of conduct; competence, timeliness, efficiency and quality; non disclosure of information that became known when receiving the service, except in cases established by the current legislation; targeting the recipient - forming an effective one systems of interaction with the recipient of the service, rendering of the service on the basis of centralized information technologies, regardless of the place where it was taken into account (residence, registration); Awareness is the functioning of a constantly functioning system of information provision of the recipient of the service.
The analysis of services rendered during 2011-2017 is carried out. for the inhabitants of Kamyanets-Podilsky and the rural population (Kamenets-Podilskyi district), and the structure of the appeals of citizens to the Kamyanets-Podilsky joint management of the PFCs of the Khmelnytsky region was investigated.
The use of modern innovation and information technologies will contribute to the successful development of the pension system, to strengthen financial stability, to increase transparency of activities, to optimize the administrative expenses of the Pension Fund of Ukraine, to introduce European standards for the provision of pension services.

С. І. Мельниккандидат економічних наук, доцент,заступник декана факультету №2 (підготовка фахівців для підрозділів кримінальної поліції)Львівського державного університету внутрішніх справ

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВУ НАДІЙНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

Stepan MelnykCandidate of Economic Sciences, Associate Professor,Deputy Dean of the Faculty No. 2 (training specialists for criminal police units)Lviv State University of Internal Affairs

DETERMINATION OF MAIN FACTORS INFLUENCING FINANCIAL RELIABILITY IN THE CONTEXT OF MANAGING THE FINANCIAL SECURITY OF THE ENTERPRISE

Визначено сутність поняття «фінансова надійність підприємства». Під фінансовою надійністю, в контексті управління фінансовою безпекою підприємства, слід розуміти спроможність фінансового менеджменту ефективно та максимально захищено проводити фінансові операції, виконувати власні зобов’язання і реалізовувати загальну стратегію розвитку в умовах конкурентного середовища. Встановлено важливіть та вплив фінансової надійності на управління фінансовою безпекою підприємства. Визначено основні типи фінансової надійності підприємства та охарактеризовано даний процес детальніше. Доведено важливість виділення спершу основних зовнішніх і внутрішніх чинників впливу на фінансову надійність в контексті управління фінансовою безпекою підприємства. Виділено основні ознаки фінансової надійності в контексті управління фінансовою безпекою підприємства. За результатами проведеного дослідження виокремлено основні чинники впливу на фінансову надійність в контексті управління фінансовою безпекою підприємства.[||]Every day, domestic enterprises are faced with a diverse number of destabilizing factors of the external and internal environment, which gradually destroy the security system. Security issues are very broad and include not only power means, but also economic ones. New challenges give rise to new research on the issue of ensuring the financial security of the enterprise, and the more you consider this concept, the more you understand that the financial component is the «circulatory» system. The financial security of the enterprise has long become a separate category with its constituent elements and areas of research. This also applies to the management system. So, for the effective management of the financial security of the enterprise, it is necessary to ensure financial reliability, which allows us to characterize the level of effectiveness of financial, investment management and their operations. That is why, today, the issue of highlighting the main factors of influence on this category in the context of managing the financial security of an enterprise is relevant. The essence of the concept of «financial reliability of the enterprise» is determined. Under financial reliability in the context of managing the financial security of an enterprise, one should understand the ability of financial management to efficiently and maximally protect financial transactions, fulfill its own obligations and implement a common development strategy in a competitive environment. The important and the impact of financial reliability on the management of financial security of the enterprise. The main types of financial reliability of the enterprise are determined and this process is described in more detail. The importance of distinguishing first the main external and internal factors influencing financial reliability in the context of managing the financial security of an enterprise is proved. The main signs of financial reliability in the context of financial security management of the enterprise are highlighted. According to the results of the study, the main factors of influence on financial reliability in the context of financial security management of food acceptance are highlighted. Effectively managing the financial security of the enterprise should include strategic and tactical goals. In this context, for tactical purposes we will understand the effective management of its main components, strategic objectives are the processes of ensuring financial stability and achieving financial equilibrium and reliability.

М. В. Шашинак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

M. V. ShashynaPhD of Economic sciencesAssociate professor of the Department of Economics and BusinessIgor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

SCIENTIFIC APPROACHES TO THE DETERMINATION OF THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF THE REGIONAL ECONOMY

В статті доведено важливість функціонування інституційного середовища регіональної економіки. Узагальнено сучасні погляди на визначення сутності поняття «інституційне середовище регіональної економіки». Ретельний аналіз існуючих визначень дозволив обґрунтувати наукові підходи до визначення сутності інституційного середовища регіональної економіки: інституційне середовище регіональної економіки як сукупність законодавчо встановлених правил та норм, як сукупність певних інститутів, як певна взаємодія, як багаторівневе управління. Обґрунтовано доцільність визначення інституційного середовища регіональної економіки з точки зору системного підходу. Запропоновано інституційне середовище регіональної економіки трактувати як систему окремих елементів, взаємодія яких спрямована на забезпечення ефективного розвитку економіки регіону. Уточнено зміст окремих елементів такої системи.[||]The article proves the importance of functioning of the institutional environment of the regional economy. The review of publications covering the problems of the institutional environment of the regional economy showed, first of all, significant scientific achievements in this context. Modern views on the definition of the essence of the concept of “institutional environment of the regional economy” are generalized. Thorough analysis of existing definitions allowed substantiating scientific approaches to defining the essence of the institutional environment of the regional economy: the institutional environment of the regional economy as a set of legally established rules and regulations, as a set of certain institutions, as a certain interaction, as multilevel governance. The reasonability of determining the institutional environment of the regional economy is substantiated from the point of view of the system approach. This remark is based on the fact that the very interpretation of the institutional environment of the regional economy as a certain system of ordered elements can fully reveal the versatility of the outlined concept. It is proposed to interpret the institutional environment of the regional economy as a system of individual elements, the interaction of which is aimed at ensuring the effective development of the region’s economy. A systemic approach to determining the institutional environment of the regional economy involves the following elements: subjects, objects, goals, objectives, methods, principles and various forms of support. The content of the elements of the specified system is provided. The scientific novelty of the study, the results of which are presented in this article, is to clarify the definition of “institutional environment of the regional economy” on the basis of a systemic approach. At the same time, as a direction of further research, it is reasonable to indicate the need to develop a mechanism for the interaction of individual subjects of the institutional environment of the regional economy. The scientific novelty of the study, the results of which are presented in this article, is to clarify the definition of “institutional environment of the regional economy” on the basis of a systemic approach.

Т. П. Ткаченкок. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»С. О. Тульчинськад. е. н., професор, професор кафедри економіки і підприємництва, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»Д. В. Бойчукмагістрант кафедри економіки і підприємництва, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»

УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

T. TkachenkoAssociate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»S. TulchynskaDoctor of Economics, professor, Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»D. V. Boichukmagistrate, Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

INCOME MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE

У статті проаналізовано підходи до визначення поняття «дохід» різними науковими економічними школами. Встановлено, що доходи підприємства – це найважливіша категорія, від якої залежить чи буде підприємство функціонувати надалі, доходи впливають на всі інші показників діяльності підприємства. Обумовлено необхідність побудови ефективного управління доходами на підприємстві, оскільки дохід є показником ефективності діяльності і від нього залежить можливість подальшого функціонування підприємства. З’ясовано, що важливим для функціонування підприємства є формування системи управління доходами, яка полягає в пошуку шляхів їх максимізації, а також організації суворого контролю за своєчасністю і обсягом надходження доходів. Запропоновано етапи управління доходами, що включають: аналіз доходів попередніх періодів; пошук шляхів підвищення доходів; планування річних показників доходів; складання планових квартальних та помісячних показників доходів; здійснення контролю за виконанням планів по доходам; у разі виявлення відхилень від планових показників пошук причин та застосування методів коригування рівня доходів; складання звіту про фактично отриманий дохід і порівняння отриманих значень із плановими показниками. Обґрунтовано, що методи коригування рівня доходів дозволяють керівникам своєчасно приймати рішення щодо змін у діяльності підприємства з метою підвищення рівня доходів.

The article analyzes the approaches of different scientific and economic schools to the definition of "income". Found that the company's incomes are the most important category, on which depends will the enterprise function in the future, incomes also affect all other indicators of the enterprise. The necessity of building an effective income management on enterprise is substantiated, since income is an indicator of the efficiency of performance and from it the possibility of further activity of the enterprise depends. It is found that the formation of a management system is important for the operation of the enterprise incomes, which is to find ways to maximize incomes, and to organize strict control over the timeliness and volume of income. Stages of income management were proposed, which include: analysis of previous income periods; search for ways to increase incomes; annual income indicators planning; drafting of planned quarterly and monthly income indicators; control over the implementation of income plans; finding reasons and applying methods of adjustment of income level in case of detection of deviations from planned indicators; drawing up a report on the actual received income and comparison of the obtained values with the planned indicators. It is substantiated that methods of adjusting the level of income allow managers to timely accept decision on changes in the activities of the enterprise in order to increase the income levels.

Ю. В. Охотааспірант кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ: СУТНІСТЬ, ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ФОРМА ТА ІНШІ ОСНОВНІ АСПЕКТИ

Yu. Okhotapostgraduate student of the Department of Administrative Management and Alternative Energy, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

ENTREPRENEURSHIP IN THE AGRARIAN SECTOR: THE ESSENCE, ORGANIZATIONAL-LEGAL FORM AND OTHER BASIC ASPECTS

У статті розкриті погляди вітчизняних науковців та трактування існуючих теорій (концепцій) на сутність поняття «підприємство». Висвітлено основні аспекти функціонування суб’єктів господарювання в аграрному секторі, зокрема їх організаційно-правові форми, форми власності та специфічні особливості. Проведено аналіз динаміки зміни кількості сільськогосподарських підприємств в Україні впродовж 2013-2017 рр. на основі аналітичних даних державної служби статистики України та сформовано відповідні висновки щодо шляхів розвитку підприємств в аграрному секторі.

The article reveals the views of domestic scientists and the interpretation of existing theories (concepts) on the essence of the concept of "enterprise". The main aspects of functioning of business entities in the agrarian sector, in particular their organizational and legal forms, forms of ownership and specific features are highlighted. The analysis of the dynamics of changes in the number of agricultural enterprises in Ukraine during 2013-2017 is carried out on the basis of analytical data of the State Statistics Service of Ukraine and the relevant conclusions regarding the ways of development of enterprises in the agrarian sector are formed.

М. Ю. Поворозникаспірант кафедри Міжнародного обліку та аудиту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ІННОВАЦІЙНЕ РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ СИСТЕМИ: ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ФІНАНСОВИХ І ЕКОНОМІЧНИХ ПРАКТИК

M. PovoroznykPost graduate student of International accounting and audit department SHEE “Vadym Hetman Kyiv national economic university”

EUROPEAN INTEGRATION IMPERATIVE OF UKRAINE HEALTHCARE SYSTEM TRANSFORMATION

В статті проаналізовано першочергові компоненти української сфери охорони здоров’я, що потребують реформування системи їх фінансування; досліджено українські реалії ринку медичного страхування, визначено необхідність запровадження механізмів обов’язкового та добровільного медичного страхування на європейських засадах; досліджено систему економічних стимулів суб’єктів надання і споживання медичних послуг з метою підвищення їх якості; проведено компаративний аналіз запровадження інноваційних фінансових інструментів – медичних субвенцій та реімбурсації референтного ціноутворення на лікарські препарати в Україні та ЄС.

High priority elements of Ukraine healthcare sphere, which require reformation of their financing system, have been analyzed in the article. Ukrainian environment of medical insurance market has been studied as well as necessity of obligatory and optional medical insurance mechanisms implementation on European bases has been detected. The system of economic incentives for medical services’ providers and consumers has been researched. Comparative analyses of innovative financial instruments implementation ( medical subvention and reimbursement) has been conducted.

Т. О. Скакунаспірант кафедри фінансових розслідувань та економічної безпеки, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ЕКОНОМІЧНІ ЗЛОЧИНИ: СУТНІСНІ ОЗНАКИ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЇХ ВЧИНЕННЯ

T. O. SkakunPost-graduate student of the Department of Financial Investigations and Economic Security, Ternopil National Economic University, Ternopil

ECONOMIC CRIMES INTRINSIC FEATURES AND FORENSIC ANALYSIS OF THEIR COMMISSION

У статті досліджено сутнісні ознаки економічних злочинів. Розглянуто особливості економічної злочинності, які характерні для даного виду злочинів при їх виявленні. Визначено механізми здійснення протиправних діянь на прикладі злочинів бюджетної сфери. Розглянуто особливості вчинення економічного злочину. Досліджено протиправні дії у механізмі здійснення економічного злочину. Обґрунтовано ряд положень щодо виявлення однак економічного злочину та механізму його здійснення.

The article examines the essential features of economic crimes. The peculiarities of economic crime, which are characteristic for this type of crimes in their discovery, are considered. The mechanisms of realization of unlawful acts on the example of crimes in the budgetary sphere are determined. Features of committing an economic crime are considered. A number of unlawful actions in the mechanism of committing an economic crime have been investigated. The article substantiates a number of provisions for indentifying, however, the economic crime and the mechanism for its implementation.

Б. В. Костюкаспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

СТИМУЛЮЮЧИЙ ВПЛИВ ПОДАТКОВОГО АУДИТУ НА РІВЕНЬ ПОДАТКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

B. V. Kostiukpostgraduate, Kyiv National University of Trade and Economics

INCENTIVE EFFECT OF TAX AUDIT ON THE LEVEL OF TAX DISCIPLINE

У статті досліджено вплив заходів податкового аудиту на податкову дисципліну. Визначені основні фактори, що впливають на податкову поведінку платника, які поділено на наступні групи: моральні, політичні, економічні, організаційні. Розглянуто функції податкового аудиту, особливу увагу приділено стимулюючій функції податкового аудиту, суть якої, на думку автора, полягає в здатності здійснювати вплив на суб’єктів господарської діяльності з метою підвищення рівня податкової дисципліни. Розглянуто інструменти податкового аудиту для реалізації стимулюючого впливу на податкову дисципліну та поділено їх на дві групи: інструменти фінансового впливу (примус, покарання) та психологічного впливу (роз’яснення, рекомендації, попередження). За результатами дослідження сформульовано напрямки удосконалення системи державного податкового аудиту, що направлені на більше охоплення перевірками малого бізнесу, виявлення суб’єктів тіньового бізнесу, біль широке розповсюдження інформації про факти виявлення ухилень серед населення.

The article investigates the impact of tax audit on tax compliance. The main factors of the tax behaviour of the taxpayer were identified. The factors are divided into the following groups: moral, political, economic and organizational. Special attention is paid to the functions of tax audit. In the author’s opinion, a list of functions should be supplemented with a stimulating function, its significance is the ability to influence the subjects of economic activity in order to increase the level of tax compliance. The tools of tax audit for implementation of stimulating influence on tax discipline are considered and divided into two groups: instruments of financial influence (coercion, punishment) and psychological influence (explanations, recommendations, warnings). Based on the results of the research, the author formulated directions for improving the system of state tax audit, aimed at increasing the coverage of small business inspections, detecting entities in the shadow business, and the widespread dissemination of information about the facts of identifying deviations among citizens.

Т. В. Вдовиченкоаспірант кафедри податків та фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль, Україна

ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ ЗВІЛЬНЕНИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ

T. V. Vdovychenkopost-graduate student of the Department of Taxes and Fiscal Policy Ternopil National Economic University, Ternopil, Ukraine

INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF FINANCIAL SUPPORT OF SOCIAL AND PROFESSIONAL ADAPTATION OF SERVICEMEN EXEMPTED FROM MILITARY SERVICE IN UKRAINE

В сучасній економіці України фінансове забезпечення соціальної та професійної адаптації звільнених військовослужбовців реалізується за допомогою інституційного середовища, до складу якого входять суб’єкти (спеціальні органи та структури) з певними функціями та повноваженнями, а також відповідна нормативно-правова база, що регламентує процеси формування, розподілу та використання коштів на фінансування цієї важливої складової соціального захисту вказаної соціальної категорії населення.
У статті проведено дослідження інституційно-організаційних та нормативно-правових основ фінансового забезпечення соціальної та професійної адаптації звільнених військовослужбовців в Україні.

In the modern Ukrainian economy, the financial provision of social and professional adaptation of dismissed servicemen is implemented through an institutional environment that includes entities (special organs and structures) with certain functions and powers, as well as the relevant regulatory and legal framework that regulates the processes of formation, distribution and use of funds to finance this important component of social protection of the specified social category of the population.
The article deals with the study of institutional and organizational and normative legal bases of financial provision of social and professional adaptation of dismissed servicemen in Ukraine.

В. П. Чекановськийаспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РЕФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

V. P. Chekanovskiipost-graduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

STRATEGIC PRIORITIES FOR THE REFORM OF THE BUDGET SYSTEM OF UKRAINE

У статті запропоновано основні напрямки вдосконалення бюджетної системи України в умовах фінансової децентралізації. Визначено сутність місцевих бюджетів та зростання їх економічної ролі в сучасних умовах. Проаналізовано першочергові кроки, щодо прийняття змін нормативно правових документів,що буде запорукою макроекономічної стійкості держави.

The article proposes the main directions of improvement of the budgetary system of Ukraine in the conditions of financial decentralization. The essence of local budgets and their economic role in modern conditions are determined. The primary steps are taken in relation to the adoption of changes in normative legal documents, which will be the key to macroeconomic stability of the state.

Ю. А. Кучеренкоаспірант кафедри фінансів, Сумського Національного аграрного університету, м. Суми

ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Y. KucherenkoPostgraduate Student of Sumy National Agrarian University, Sumy

ECONOMIC PRINCIPLES OF PRESERVATION AND REPRODUCTION OF NATURAL RESOURCE POTENTIAL OF AGRARIAN ENTERPRISES

В статті розглянуто проблемні питання використання природних ресурсів в аграрних підприємствах та вплив сільськогосподарського виробництва на стан навколишнього середовища сільських територій. Проаналізована взаємозалежність та взаємовплив природних ресурсів аграрної сфери, та запропонована система показників, що характеризують стан і використання природних ресурсів в процесі сільськогосподарського виробництва. Запропоновані підходи до збереження і відтворення природних ресурсів аграрних підприємств згідно з концепцією розвитку сільських територій з урахуванням фінансово-економічної, організаційної, правової, техніко-технологічної, еколого-економічної складових.
Доведена необхідність системного підходу до збереження і відтворення природних ресурсів сільських територій з урахуванням специфіки агропромислового виробництва. Запропоновані підходи сприятимуть формуванню економічно вигідних умов для стимулювання накопичення аграрного капіталу, підвищення ефективності його використання як для розвитку аграрного підприємництва так і для розвитку сільських територій. Обґрунтовано вплив фінансових інструментів на забезпечення збереження та відтворення природних ресурсів сільських територій.

The article deals with problematic issues of the use of natural resources in agrarian enterprises and the impact of agricultural production on the state of the environment of rural areas.The interdependence and mutual influence of the natural resources of the agrarian sphere are analyzed, and a system of indicators describing the state and use of natural resources in the process of agricultural production is proposed.Proposed approaches to preservation and reproduction of natural resources of agrarian enterprises in accordance with the concept of development of rural areas taking into account financial-economic, organizational, legal, techno-technological, ecological and economic components.
The necessity of a systematic approach to preservation and reproduction of natural resources of rural territories is proved, taking into account the specifics of agro-industrial production.The offered approaches will promote formation of economically favorable conditions for stimulation of accumulation of agrarian capital, increase of its effective use both for development of agrarian enterprise and for development of rural territories.The influence of financial instruments on ensuring the preservation and reproduction of natural resources of rural areas is substantiated.

І. В. Доміновааспірант кафедри менеджменту банківської діяльності, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

МЕТОДИ ЗНИЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНИХ РИЗИКІВ ЕЛЕКТРОННОГО БАНКІНГУ ЗА ДОПОМОГОЮ АУТСОРСИНГУ

I. V. DominovaPostgraduate Student of the Department of Banking Management Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

THE MINIMIZATION METHODS OF ELECTRONIC BANKING OPERATIONAL RISKS THROUGH OUTSOURCING

Визначено актуальність дослідження методів мінімізації операційних ризиків електронного банкінгу за допомогою аутсорсингу. Мета статті полягає у дослідженні доцільності та ефективності співпраці банківських установ із аутсорсинговими компаніями з метою мінімізації операційних ризиків у процесі впровадження та удосконалення форм електронного банківського обслуговування. Аналізуючи, систематизуючи і узагальнюючи наукові праці учених було сформовано основні переваги та недоліки співпраці банківських установ із ІТ-аутсорсинговими компаніями. У результаті аналізу структури та обсягів ІТ-бюджетів банків України було обґрунтовано необхідність співпраці банків із аутсорсинговими компаніями для мінімізації операційних ризиків та виокремлено три етапи співпраці банків з аутсорсинговими компаніями у процесі впровадження та удосконалення форм електронного банкінгу, а також запропонована методика оцінки доцільності та необхідності співпраці банку з аутсорсинговою компанією.

The urgency of research the minimization methods of electronic banking operational risks through outsourcing is determined. The purpose of the paper is to investigate the feasibility and effectiveness of cooperation between banking institutions and outsourcing companies in order to minimize operational risks in the process of introduction and improvement of forms of electronic banking services. The main advantages and disadvantages of cooperation between banking institutions and IT outsourcing companies were formed in consequence of analyzing, systematizing and generalizing scientific works of scientists. As a result of the analysis of the structure and volumes of IT budgets of Ukrainian banks, the necessity of cooperation of banks with outsourcing companies to minimize operational risks was substantiated, and three stages of cooperation of banks with outsourcing companies in the process of implementation and improvement of forms of electronic banking were outlined, as well as a methodology for assessing expediency and necessity of cooperation bank with an outsourcing company was proposed.

Ю. О. Прокопенкоаспірант заочної форми навчання Міжрегіональної академії управління персоналом

ФОРМУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (РЕЗЕРВУ) МОЖЛИВИХ ВТРАТ ВІД ЗНЕЦІНЕННЯ НОВАЦІЙ ЗА ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ РАКЕТНО-КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ

Yu. ProkopenkoPost-graduate student correspondence course of Interregional Academy of Personnel Management

FORMATION OF PROVISION (RESERVE) OF POSSIBLE LOSSES FROM DEPRECIATION OF NOVATIONS ON INNOVATIVE PROJECTS OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES OF ROCKET-SPACE INDUSTRY

У статті за інформаційним аспектом дано авторське визначення понять: «інновація», «інноваційний проект», «інноваційний лаг», «знецінення новацій», «ризик знецінення новацій», «управлінням ризиком знецінення новацій», «резерв покриття втрат внаслідок знецінення новацій» тощо. Розглянуто схему життєвого циклу інноваційного проекту машинобудівних підприємств ракетно-космічної галузі. Акцентовано увагу на потребі управління ризиками знецінення новацій, що виникають внаслідок інноваційного лагу. Виокремлено за характером корисності ідей види ризику знецінення новацій. Запропоновано схему послідовності етапів процесу управління ризиками знецінення новацій. Доведено необхідність при оцінці ризиків, керуватись прийомами сценарного аналізу, що дозволить визначитись з термінами виконання поставлених задач на кожному з етапів життєвого циклу проекту за умов оптимістичного, песимістичного та реалістичного сценарію реалізації проекту, а отже і встановити ступінь ризику термінгу. Обгрунтовано потребу у експертній оцінці граничного відсотку допустимого відхилення у часі від затвердженого терміну реалізації тієї чи іншої задачі на певному етапі життєвого циклу проекту, що сприятиме визначенню впливу ризику термінгу на знецінення новацій. Констатовано потребу у формуванні забезпечення (резерву) можливих втрат від знецінення новацій. Розроблено механізм формування машинобудівними підприємствами ракетно-космічної галузі забезпечення (резерву) можливих втрат від знецінення новацій.

The article on information aspects of the author's definition of the terms "innovation", "innovative project", "innovation lag", "impairment of innovation", "risk of depreciation of innovation", "risk management impairment innovation", "reserve cover losses due to the depreciation of innovation" etc. The scheme of the life cycle of the innovative project of the machine-building enterprises of the rocket and space industry is considered. The emphasis is on the need to manage the risks of impairment of innovations that arise as a result of the phenomenon of an innovative lag. Isolated on the nature of the usefulness of ideas risk types of impairment of innovations. The scheme of the sequence of stages of the risk management process of the impairment of innovations is proposed. The necessity at risk, scenario analysis guided techniques, which will decide on deadlines tasks at each stage of the project life cycle under conditions of optimistic, pessimistic and realistic scenario of the project and thus establish risk terminhu. Substantiated the need for expert evaluation threshold percentage tolerances of the approved time period of the implementation of a task at a certain stage of the project, which will help determine the impact of risk terminhu impairment innovations. The need to create provisions for covering losses from the impairment of innovations is stated. The mechanism of formation of machine-building enterprises of space branch security (reserves) cover the loss of value innovation.

Г. М. Максимюкаспірант, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

ФОРМУВАННЯ РЕЙТИНГОВОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ

Hanna Maksymiukpostgraduate, Kharkiv National Automobile and Highway University

FORMATION OF LABOR POTENTIAL RATING SYSTEM

У статті розглянуто існуючі підходи до оцінювання трудового потенціалу – ситуативний та особистісний. Виявлено, що особистісний підхід передбачає оцінювання особистості працівника, його особистісних і ділових якостей; ситуативний підхід включає вивчення результатів праці працівника, витрати праці, складність праці. Розглянуто кількісні та якісні методи оцінки, які формуються та використовуються в рамках цих підходів. В результаті аналізу методичних підходів до оцінювання трудового потенціалу, стало можливим запропонувати представлення структури системи оцінювання трудового потенціалу на трьох рівнях: функціональному (за функціями управління трудовим потенціалом); критеріальному (оцінювання за компетенціями та результативністю); комплексному (як оптимального поєднання методів оцінювання). Запропоновано загальний алгоритм впровадження системи рейтингування трудового потенціалу. Розроблено типові рекомендації щодо формування рейтингової системи управління трудовим потенціалом на підприємстві.

In modern conditions, when the complication of activities often does not allow one to successfully perform it by the forces of only one specialist, the human potential of the organization should be considered as a holistic system, which fundamentally does not amount to the sum of potential employees of individual employees. The assessment of labor potential, in modern personnel management, is a system-building activity for the whole organization as a whole.
Today the strategic focus of many companies requires the integration of efforts of various specialists and coordinated team work. So, the assessment of labor potential seems to us not only an assessment of the activity results, but also should include the identification of employee individual characteristics. The purpose of the study is to form a rating system for managing labor potential. The author studied existing approaches to the estimation of labor potential - situational and personal. It is revealed that personal approach involves evaluation of the personality of the employee, his personal and business qualities; the situational approach involves studying the results of the employee`s work, labor costs, labor complexity. Quantitative and qualitative estimation methods that are developed and used within the framework of these approaches are considered. As a result of the analysis of methodological approaches to the assessment of labor potential, author proposes a structure of the labor potential assessment system at three levels: functional (functions of labor potential management); criterion (evaluation by competencies and effectiveness); complex (optimal combination of evaluation methods). A general algorithm for implementing the labor potential rating system is proposed. The application of rating estimation is becoming relevant today, in the current conditions of the economic crisis, since, based on its main function, every head of the optimization of the workplace must have an objective assessment of the potential and personal contribution of employees to business development. Typical recommendations for the formation of a labor potential rating system management at the enterprise have been developed.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"