Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 3, 2017

Н. А. Ясинськaд. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського Міністерства освіти і науки України, м. Миколаїв

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА ЕМПІРИКА ФУНКЦІОНУВАННЯ Й РОЗВИТКУ СЕКТОРАЛЬНИХ СУБ’ЄКТІВ ФІНАНСОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

N. A. YasynskaD.Sc. (Economics), Associate Professor, Head of finance, banking and insurance Vasilya Sukhomlynsky National University of Mykolaiv, Ukraine

METHODOLOGICAL PRINCIPLES AND EMPIRICISM OPERATION AND DEVELOPMENT OF SECTORAL ENTITIES FINANCIAL INFRASTRUCTURE

У статті висвітлені проблеми методологічного базису поточного розвитку секторальних суб’єктів фінансової інфраструктури національної економіки. На основі проведення теоретико-емпіричного аналізу визначено стратегічні напрями розвитку секторальних суб’єктів економічної інфраструктури. У роботі актуалізовано, що із розвитком фінансової сфери, будь-які господарські процеси супроводжуються грошово-кредитними та борговими операціями. Відповідно, секторальний розвиток суб’єктів фінансової інфраструктури визначено як такий, який супроводжує економічний розвиток. У статті охарактеризована темпоральна еволюція глобальної економіки із світовою фінансовою системою у ХХ-ХХІ ст. Дана характеристика та описаний механізм динаміки розвитку е-фінансового ринку. У статті систематизована компаративна емпірика проблем та перспектив розвитку секторальних суб’єктів фінансової інфраструктури в Україні. Описані законодавчі нововведення 2017 р. відносно розширення фінансових можливостей фізичних осіб поза межами країни.
 
The paper highlights the problems of the methodological basis of this evolution of the sector financial infrastructure of the economy. On the basis of theoretical and empirical analysis, there are strategic directions of development of economic infrastructure sector in it. The paper has modified analyses the development of the financial sector, including business processes in monetary and debt transactions. Accordingly, the sectorial development of the financial infrastructure is defined as one that accompanies economic development. The paper has described temporal evolution of the global economy from the global financial system in XX-XXI centuries. The characteristic and mechanism described dynamics of e-finance market. Comparative empiricism problems and prospects of development of financial sector infrastructure in Ukraine are described in this paper. There are the description legislative innovations regarding expanding financial capabilities of individuals outside the country in 2017.

Д. В. Дорошкевичд. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та інновацій Міжнародного університету фінансівЄ. М. Мокінаспірант, Національний транспортний університет

ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ НАУКОВИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ РОЗВИТКУ ВСЕСВІТНЬОЇ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

D. V. DoroshkevychDoctor of Science (Economics), associated professor, the Head of Management and Innovations Department, International University of FinancesE. M. MokinGraduate Student, National Transport University

ECONOMIC STUDY OF SCIENTIFIC LAWS OF WORLD WIDE WEB DEVELOPMENT

В час, коли відбувається перехід з індустріальної економіки на інформаційну, важливо проводити дослідження наукових закономірностей, на яких базується розвиток всесвітньої мережі Інтернет. Протягом останніх десятирічь світові вчені розроблювали теорії та закони, які стали базисом для становлення та проникнення всесвітньої мережі. Але водночас ці закони потребують економічного обґрунтування для прогнозування еволюції Інтернет-орієнтованої економіки.
В статті проведений огляд історичних фактів створення Інтернету та визначено вплив його поширення на світову економіку. Вивчено та проаналізовано закони Меткалфа, Ріда, Ципфа, Мура та фотона, сформульовано мережевий ефект, дано визначення мережевих ринків та описано їх основні елементи. Всі закони отримали економічне обґрунтування, зроблені припущення щодо майбутнього розвитку глобалізаційних процесів на основі кожного з них. Представлене досліджено є основою для подальшого формулювання науково обґрунтованих тенденцій розвитку як економіки, так і суспільства в цілому.
 
At a time of the transition from an industrial economy to an information, it is important to study the scientific laws underlying the development of the World Wide Web. In recent decades, scientists worldwide developed theories and laws that became the basis for the penetration of the worldwide network. At the same time, these laws require economic justification for predicting the evolution of Internet-oriented economy.
The article reviewed the historical facts of the World Wide Web and the influence of it spreading to the global economy. The laws of Metcalfe, Reed, Zipf, Moore, and photon have investigated and analyzed in the article. Also was formulated the network effect and the definition of network markets and describes their main elements. All laws were economic assessment made assumptions about the future of globalization on this basis. This research is the base for the further formulation of scientifically based trends of both the economy and society as a whole.

Д. О. Баюрад. е. н., професор, професор кафедри економіка підприємства, Київський національний університет імені Тараса Шевченко, м. КиївВ. І. Похилюкстудентка кафедри економіка підприємства, Київський національний університет імені Тараса Шевченко, м. Київ

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИХОДУ ІЗ КРИЗОВОГО СТАНУ

D. BaiuraDr. Habil of Economics Sciences, Professor of Department of Business Economics, Taras Shevchenko National University of KyivV. PokhyliukStudent of Department of Business Economics, Taras Shevchenko National University of Kyiv

RESTRUCTURING OF DAIRY INDUSTRY AS A TOOL OF CRISIS RECOVERY

У статті розкрита сутність поняття реструктуризації як важливого та дієвого інструменту антикризового управління, визначено основні різновиди та форми реструктуризації. Здійснено аналіз поточного стану: динаміка та структура виробництва молокопереробної галузі, як одного із стратегічно важливих напрямків розвитку економіки України. Виявлено основні проблеми, що призвели до настання кризи як загальноекономічні, так і специфічні, притаманні лише даній галузі. В результаті проведеного дослідження стану молокопереробної галузі було побудовано діаграму Ісікава, що наочно відображає взаємозв’язок проблем, що призвели до кризи. Практичне значення статті полягає у наданні автором рекомендацій щодо проведення заходів із реструктуризації молокопереробної галузі задля подолання кризового стану. Рекомендації представлені також у формі діаграми Ісікава.
 
The article explored essence of the restructuring concept as an important and effective anticrisis management tool, identified the main types and forms of restructuring. Author analyzed the current state: dairy industry dynamics and structure as the one strategic dirrection of Ukrainian economic development.
Were discovered main problems as general economic and specificare sectoral specific that caused the crisis. As a result of dairy industry research was constructed Ishikawa diagram that reflects relationship problems that caused the crisis. The practical significance is to provide author’s recommendations for dairy industry restructuring to the crisis recovery. Recommendations are also represented in Ishikawa diagram.

Л. В. Гуцаленкодоктор економічних наук, професор, завідувач кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університетТ. О. Попикстудентка, Вінницький національний аграрний університет

ПОМИЛКИ ТА ШАХРАЙСТВА В АУДИТОРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ

L. V. GutsalenkoDoctor of Economics, professor, Head of Audit and State Control Department, Vinnytsia National Agrarian UniversityT. O. Popikstudent,  Vinnytsia National Agrarian University

ERRORS AND FRAUD IN THE AUDIT PRACTICE

В даній статті розглянуто сутність помилок та шахрайств, що зустрічаються в аудиторській практиці. Наведено погляди вчених щодо трактування поняття «шахрайство». Досліджено неправдиві дії, що впливають на формування неправдивої фінансової звітності. Визначено способи комерційного шахрайства та основні види шахрайств, що мають місце в практичній діяльності підприємств, зокрема: корупція, шахрайство за рахунками, шахрайство за безготівковими операціями, комерційні витрати, шахрайство з підзвітними сумами, скіммінг, підробка чеків, шахрайство з заробітною платою, підробка фінансової звітності, крадіжка готівки, не оприбуткування готівки. Наведемо ознаки, що свідчать про можливість здійснення шахрайства на підприємстві. Розкрито складові здійснення та обґрунтування шахрайства. Визначено заходи, способи та відповідальних осіб служби внутрішнього аудиту щодо попередження крадіжок.
 
This article considers the essence of fraud and errors that occur in the audit practice. Shows the the views of scientists on the interpretation of the term "fraud". Studied false actions that affect the formation of false financial statements. Defined methods of commercial fraud and the main types of fraud that occur in practical activity of companies, including: corruption, fraud accounts fraud on non-cash transactions, business expenses, fraud accountable sums, skimming, counterfeit checks, fraud wages, fake financial reporting the theft of cash, not cash posting. Here are the signs that indicate the possibility of fraud in the company. Exposed components of implementation and justification fraud. The measures, methods and responsible persons of internal audit for preventing theft.

Н. І. Верхоглядовад. е. н., проф., ДВНЗ Придніпровської державної академії будівництва та архітектуриЄ. В. Коваленко-Марченковааспірант, кафедра обліку, економіки і управління персоналом підприємства, ДВНЗ Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПОТЕНЦІАЛУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

N. I. VerhogliadovaDoctor of Economics, Professor, Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and ArchitectureYe. V. Kovalenko-MarchenkovaDoctor of Economics, Professor, Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture

ESTIMATION OF COMPETITIVENESS OF THE CONSTRUCTION BRANCH POTENTIAL OF UKRAINE

Стаття присвячена питанню оцінки конкурентоспроможності потенціалу будівельної галузі. На сьогоднішній день будівельна галузь України є однією з найбільш важливих галузей національної економіки. Будівельна галузь грає ключову роль у забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки в цілому. Тому постає питання оцінки конкурентоспроможності потенціалу галузі. Головна мета оцінки конкурентоспроможності потенціалу будівельної галузі, на нашу думку, це ідентифікація рівня конкурентоспроможності потенціалу. Цей рівень базується на формуванні та ефективності використання потенціалу. Методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності потенціалу, який ми пропонуємо, може стати базисом для моделювання конкурентної стратегії забезпечення конкурентоспроможності потенціалу будівельної галузі.
 
The article is devoted to estimation of competitiveness of the potential of construction branch. Today construction branch is one of the most important branch of the national economy. The construction branch plays a key role in ensuring the competitiveness of the national economy as a whole. That’s why the question about estimating the competitiveness of construction branch potential arises. The main purpose of estimating of competitiveness of the construction branch potential, in our opinion, is the identification of the level of potential competitiveness. This level is based on formation and efficiency of usage of the potential. The methodical approach to estimation of competitiveness of the potential, that we offer, may become the basis for modeling of competitive strategy and ensuring the competitiveness of the construction branch potential.

О. О. Терещенкод. е. н., професор кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. КиївМ. В. Стецькок. е. н., доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ДІАГНОСТИКА НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ

O. TereschenkoDoctor of Sciences in Economics, Professor of the Department of Corporate Finance and Controlling, Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman, KyivM. StetskoCandidate of science in Economics, Associate Professor of the Department of Financial of Business Entities and Insurance, Ternopil National Economic University, Ternopil

DIAGNOSTICS OF ENTERPRISES’ INSOLVENCY AS TECHNOLOGY FOR SUPPORT FINANCIAL DECISIONS

У статті розглянуто комплекс питань, пов’язаних з діагностикою неплатоспроможності та впливом її результатів на прийняття фінансових рішень. Метою пропонованого дослідження є обґрунтування новітньої концепції прогнозування банкрутства, яка б ураховувала як кількісні параметри діяльності підприємств, так і латентні фактори впливу на їх здатність виконувати свої зобов’язання. Визначено напрямки фінансових рішень, для прийняття яких використовуються результати діагностики неплатоспроможності. Встановлено, що проблема діагностики неплатоспроможності зводиться до вирішення завдання оцінки ймовірності дефолту підприємства. Виразом рівня загрози дефолту є рейтинговий клас суб’єкта господарювання. Визначено, що слабким місцем більшості емпірично-індуктивних систем оцінювання ймовірності дефолту є суб’єктивність урахування латентних ознак банкрутства та недосконалість механізму трансформації якісних оцінок у кількісні показники. Обґрунтовано загальні контури концепції непрямого визначення ймовірності дефолту на основі ринкових або експертних оцінок ціни власного капіталу для конкретного підприємства. Підхід вирішує проблему «оцифрування» латентних характеристик, що впливають на ймовірність банкрутства.
 
The article examines the complex issues related to the diagnosis of insolvency and the impact of its results on financial decisions. The purpose of this study is rationale of modern prediction concept of bankruptcy, which takes into account both quantitative parameters of enterprises and latent impacts on their ability to meet their obligations. Financial decisions, for making them use the results of diagnostic insolvency, are determined. It was established what the problem of diagnostics of insolvency are reduced to the task of assessment of the probability of default of the company. Expression of the threat of default rating is class entity. It was determined weak points of most empirical-inductive assessment of the probability of default is a subjective account of latent signs of bankruptcy and imperfect mechanism of transformation qualitative assessments in quantitative indicators. It was grounded general outlines of the concept of indirect determination of the probability of default based on market or expert assessments of price of equity for a particular company. The approach solves the problem of «digitization» of latent characteristics that determine the probability of bankruptcy.

М. С. Пашкевичд. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. ДніпроО. В. Лобатааспірант, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпро

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ З МЕТОЮ СТИМУЛЮВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ У ЦИРКУЛЯРНІЙ ЕКОНОМІЦІ

M. PashkevychDoctor of Science (Economics), Associate Professor, Head of the Accounting and Auditing Department, National Mining UniversityO. LobataPostgraduate Student, National Mining University

IMPROVEMENT IN THE SYSTEM OF STATE REGULATING REGIONAL DEVELOPMENT WITH THE AIM OF STIMULATING SMES WITHIN THE CIRCULAR ECONOMY

У статті розглядається проблема формування циркулярної економіки на регіональному рівні та науково-практичне завдання удосконалення системи державного управління регіональним розвитком. Запропоновано під час удосконалення системи державного управління розвитком регіонів з метою стимулювання малого та середнього бізнесу у циркулярній економіці враховувати процеси регіоналізації, прискорення розвитку транзитивних економік, неоінституціоналізації структурної політики. Обґрунтовано, що удосконалювати вищезазначену систему необхідно шляхом формування принципів оптимальної децентралізації влади, щоб регіональна економіка залишалася керованою, але місцева ініціатива саморозвитку та малого та середнього бізнесу не гальмувалася; стандартизації системи, її функцій та внутрішніх системних зв’язків під вимоги циркулярної економіки, а також формування економічної культури господарюючих суб’єктів для створення кіл руху ресурсів та енергії у циркулярній економіці регіонального типу; формування економіко-правового поля, дизайн конфігурацій елементів системи, при яких дотримання їх правил є вигіднішим для економічних суб’єктів, ніж порушення цих правил, що призведе до прозорої взаємодії підприємців під час утилізації продукції у колах циркулярної економіки.

The article deals with the issue of shaping circular economy at a regional level as well as the scientific and practical task of improving state regulation of regional development. The research results in the idea that the improvement of a system designed for state regulation of regional economy with the aim of stimulating SMEs within conditions of circular economy is to be based on the concepts of regionalization, fastening development of transitive economies and institutionalization of structural policy. The investigation proves that the above mentioned system of state regulation is to be improved by means of introduction of principles of optimal power decentralization in order that regional economy remains governed without slowing initiatives towards self-development and SMEs; system standardization including system functions and inherent relationships according to the basics of the circular economy as well as development of business ethics for entrepreneurs to adhere in order that circles of following resources and energy are effective in circular economy of a regional type; shaping legislative framework and designing system configurations of a type that they are more beneficial for entrepreneurs to adhere than break them, which is exposed to lead to transparent relationships among entrepreneurs while utilizing resources and energy within circular economy.

О. М. Левченкод. е. н., професор, проректор з наукової роботи, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. КропивницькийР. І. Жовновачд. е. н., доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. КропивницькийҐ. М. Хаідурааспірант, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОГО СЕКТОРА ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Статтю присвячено висвітленню проблеми інноваційного розвитку дослідницького сектора вищої освіти в Україні та обґрунтуванню новітніх механізмів його фінансування з урахуванням характеру ринкових постіндустріальних трансформацій національної економіки. Розкрито роль освіти та науки в системі формування інноваційної моделі розвитку національної економіки. Проаналізовано основні джерела фінансування науково-дослідницького сектору системи закладів вищої освіти та встановлено їх вплив на ВНЗ в цілому й на науково-дослідницьку діяльність зокрема. Доводиться, що існуюча система фінансування науково-дослідницького сектору системи закладів вищої освіти потребує реформування на основі пошуку та використання альтернативних джерел фінансового забезпечення діяльності. Визначено основні напрями залучення коштів інвесторів недержавного сектору. Обґрунтовано удосконалення системи фінансування науково-дослідницького сектору закладів вищої освіти у рамках їх участі у розвитку глобальних технологічних платформ.
 
The article discloses the issue of innovative development of the research sector of higher education in Ukraine. The newest mechanisms of financing the research sector taking into account the nature of the market post-industrial transformations of the national economy were grounded. The role of education and science in the system of the formation of an innovative model of development of the national economy was disclosed. The main sources of funding of the research sector of the system of higher education institutions have been analyzed. Their influence on higher educational institutions in general and on the research activity in particular was determined. It was proved that the existing system of financing the research sector of the system of higher education institutions needs to be reformed on the basis of the search and application of alternative sources of financial support for the activities. The main directions of attraction of investments of the non-state sector were determined. The improvement of the funding system for the research sector of higher education institutions were grounded.

O. R. YampolskyiPost-graduateN. V. ReznikovaDoctor of Economics, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

INFLUENCE OF NEW TRANSFER PRICING RULES FOR FINANCIAL TRANSACTION IN CYPRUS ON THE BUSINESS ACTIVITY OF THE UKRAINIAN TAXPAYERS

О. Р. Ямпольськийаспірант Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса ШевченкаН. В. Резніковадоктор економічних наук, доцент, професор кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ВПЛИВ НОВИХ ПРАВИЛ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ ДЛЯ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ НА КІПРІ НА БІЗНЕС-ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

У статті досліджено вплив нових правил трансфертного ціноутворення на Кіпрі на подальшу бізнес-діяльність українських платник податків. З’ясовано основні відмінності правил трансфертного ціноутворення на Кіпрі та міжнародно визнаних правил. Досліджено сутність трансфертного ціноутворення, категорії контрольо- ваних господарських операцій, аспекти податкового контролю за трансфертним ціноутворенням. У статті розглядається сутність трансфертного ціноутворення та використання даного механізму для ухилення від сплати податків українськими компаніями. Визначено вади чинного механізму трансфертного ціноутворення та проаналізовано перспективи розвитку та поліпшення цього напряму податкового регулювання.
 
The article examines the impact of the new transfer pricing rules in Cyprus on the further business activities of the Ukrainian taxpayer. The main differences between the rules of transfer pricing in Cyprus and the internationally recognized rules are revealed.

T. O. ShmatkovskaPh.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of accounting and audit, Lesya Ukrainka Eastern European National University in Lutsk

AUTOMATED WORKSTATION OF AN ACCOUNTANT IN ENSURING ACCOUNTING PROCESS IN BUDGETARY INSTITUTIONS

Т. О. Шматковськак. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ БУХГАЛТЕРА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

The subject of the article is the problem of organization of the automated workplace of the accountant in ensuring accounting process of budgetary institutions.
The paper investigated the improvement of accounting revenue and expenditure budget institutions reporting and other stages of your process by creating and ensuring the effective functioning of the automated workplace. In the article the author asked to provide automation of analytical accounting in public institutions so that it was possible to realize the possibility of forming and getting necessary data in many informational sections and ensure that the process of detailing areas of coding of accounts with regard to the automated management of your account and of the analytical process of relevant objects.
 
Предметом статті є проблема організації автоматизованого робочого місця бухгалтера у забезпеченні облікового процесу бюджетних установ.
Досліджено питання удосконалення ведення бухгалтерського обліку доходів і видатків бюджетних установ, складання звітності та інших етапи облікового процесу за допомогою створення та забезпечення ефективного функціонування автоматизованого робочого місця. Запропоновано забезпечити автоматизацію аналітичного обліку у бюджетних установах таким чином, щоб можна було реалізувати можливість щодо формування й отримання необхідних даних в багатьох інформаційних розрізах та забезпечити процес деталізації напрямів кодування рахунків з урахуванням автоматизованого управління облікового та аналітичного процесу відповідних об’єктів обліку.

В. В. Подольнак. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингу Київського національного університету технологій та дизайну, м. КиївМ. В. ВартоваМ. В. Вартова, магістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ПРОСУВАННЯ ЗАКЛАДУ У СФЕРІ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

V. V. PodolnaPhD, Associate Professor Department of Economic Cybernetics and Marketing Kyiv National University of Technology and Design, KyivM. V. VartovaMagister, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

PECULIARITIES OF PROMOTION INSTITUTION IN RESTAURANT BUSINESS

У статті наведено визначення терміну «просування» стосовно закладів у сфері ресторанного бізнесу. Виділені сегменти ринку ресторанного бізнесу та надана характеристика елементів просування. Визначені проблеми ефективності використання окремих елементів просування. Виокремлений мотиваційний підхід до персоналу, як одного з чинників ефективного просування закладу у сфері ресторанного бізнесу.
 
In this article shown the definition of "promotion" institution in the restaurant business. Selected segments of the restaurant business and the characteristics of the elements of promotion. Shown the problems of efficiency using ocertain elements of promotion. Singled the motivational approach to personnel as one of factors of effective promotion institutions in the restaurant business.

І. В. Паризькийкандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права, кримінології, цивільного та господарського права , Національна академія управління

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ З МЕТОЮ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

I. V. ParyzhskyyPhD of juridical sciences, Associate Professor, Department of Criminal law, Criminology, and Hrazhdanskoho Hozyaystvennoho rights, National Academy of Management

STATE SUPPORT OF THE FORMATION OF INNOVATIVE INFRASTRUCTURE TO PROVIDE THE INNOVATIVE AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF UKRAINIAN ECONOMY

У статті проаналізовано основні характеристики державних програм, що регулюють процес формування інноваційної інфраструктури в Україні. Визначено планові показники формування та розвитку інноваційної інфраструктури у нашій країні відповідно до діючих програм та стратегій. Встановлено ключові проблеми, які перешкоджають ефективній реалізації державної стратегії інноваційного розвитку країни у сфері формування організаційно-інфраструктурного забезпечення інноваційної діяльності. Окреслено пріоритетні заходи державного регулювання процесу створення об’єктів інноваційної інфраструктури, які дозволять досягти запланованих цілей розвитку інфраструктурного потенціалу. Запропоновано шляхи створення ефективної та розвиненої інноваційної інфраструктури як сукупності функціональних взаємопов’язаних підсистем національної інноваційної системи для підтримки й активізації інноваційних процесів в економіці. Охарактеризовано потенційні вигоди від впровадження рекомендованих заходів стимулювання розвитку інноваційної інфраструктури.
 
The main characteristics of the government programs that regulate the process of formation of innovative infrastructure in Ukraine are analyzed the article. The targets of formation and development of innovation infrastructure in our country in accordance with the programs and strategies are determined. The key problems that hamper the effective implementation of the state innovation development strategy of the country in the sphere of formation of organizational and infrastructural support innovation activities are established. Priority measures of state regulation of the process of creating objects of innovation infrastructure that will achieve the planned objectives of infrastructure development are identified. The ways of creating an efficient and well-developed innovation infrastructure as a set of interrelated functional subsystems of the national innovation system to support and enhance the innovation processes in the economy are proposed. The potential benefits of the introduction of recommended measures of stimulation of the development of innovation infrastructure are characterized.

В. В. Ясишенак. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. ВінницяЛ. І. Пославськак. е. н., старший викладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА: ОБЛІКОВИЙ, ПРАВОВИЙ І МАРКЕТИНГОВИЙ АСПЕКТИ

V. V. YasyshenaPh.D., assistant professor of accounting and auditing, Vinnitsa education and research institute of economy of Ternopil national economic university, VinnitsaL. I. PoslavskаPh.D., lecturer of accounting and auditing, Vinnitsa education and research institute of economy of Ternopil national economic university, Vinnitsa

TRADEMARK: ACCOUNTING, LEGAL AND MARKETING ASPECTS

В статті розглянуто питання щодо несприятливих умов ведення бізнесу в Україні, які негативно впливають на розвиток економіки і функціонування торговельної марки в сфері бізнесу. Узагальнено нормативно-правові документи, які регулюють встановлення права власності на торговельну марку. Розкрито порядок реєстрації торговельної марки та відображення в обліку витрат, які виникають в процесі її створення. Встановлено необхідність внесення уточнень у нормативно-правові документи для усунення термінологічної плутанини та удосконалення порядку формування первісної вартості торговельної марки при створенні. Уточнено питання нарахування амортизації на створену торговельну марку. Обґрунтовано важливість відображення торговельної марки у фінансовій звітності.
 
The issues of the adverse business conditions in Ukraine, which negatively affect the economy and the functioning of the trademark in the business sphere, are considered in this article. The legal documents governing the establishment of trademark ownership are generalized. The order of trademark registration and the recording of expenses, which arise in the process of creation, are revealed. The necessity of entering clarification to the legal documents in order to eliminate terminological confusion and improve the order formation of the original value of the brand when creating is defined. The question of depreciation on the created trademark is specified. The importance of the trademark reflection is proved in the financial statements.

І. В. Тюхак. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування Національного університету харчових технологій, м. КиївД. А. Герасимчукбакалавр, Національного університету харчових технологій

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

I. V. TykhaPh. D. in Economics, associate Professor in the Department of Management and Administration at the National University of Food Technologies, KyivD. Gerasimchukbachelor, National University of Food Technologies

FORMING OF STRATEGY OF MANAGEMENT OF ENTERPRISE EXPORTPOTENTIAL

У статті досліджено основні засади стратегічного управління експортним потенціалом підприємства у сучасних умовах господарювання, враховуючи глобалізаційні виклики та інтеграцію України у світові ринки. Крім цього, визначені основні чинники, які впливають на формування експортного потенціалу підприємства, зокрема внутрішні чинники та зовнішні. Обґрунтовано роль експортної діяльності у теперішніх умовах ведення бізнесу, а також визначена необхідність розробки стратегічних засад управління експортним потенціалом сучасних підприємств. Проаналізовано фінансово-економічний стан та зовнішньоекономічну діяльність ПАТ «Золотоніський маслоробний комбінат» за останніх три роки. Розроблено основні стратегічні пропозиції щодо нарощування та підвищення ефективності управління експортним потенціалом досліджуваного підприємства, а також розраховано економічну ефективність запропонованих стратегічних заходів, виходячи із можливостей виходу підприємства на зовнішні ринки.
 
In the article the basic principles of strategic management of enterprises export potential in the current economic conditions, given the challenges of globalization and the integration of Ukraine into world markets. In addition, the basic factors that influence the formation of export potential of the company, including internal and external factors. The role of exports in the current business environment and identified the need to develop strategic bases of export potential of modern enterprises. The analysis of financial and economic situation and foreign economic activity of PJSC "Zolotonosha Butter Plant" in the last three years. Developed key strategic proposals for increasing and improving the management of export potential of investigated enterprises, and calculated the cost-effectiveness of proposed policy measures, based on exit opportunities on foreign markets.

Т. А. Чупілкок. т. н., доцент кафедри прикладної математики та інформатики, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ ЕКОНОМЕТРИЧНОГО АНАЛІЗУ

T. A. ChupilkoCandidate of Sciences (technic), Associate Professor of the Department of Applied Mathematics and Informatics, University of Customs and Finance, Dnipro

MODELING AND FORECASTING OF EMPLOYMENT INDICATORS IN UKRAINE USING METHODS OF ECONOMETRIC ANALYSIS

Розглядається динаміка показників зайнятості населення в цілому по Україні, по регіонах та окремих галузях економіки. Побудовано та досліджено тенденцію динамічних рядів зайнятості населення із урахуванням регіону та галузевої структури економіки. Виявлено загальні закономірності та особливості у динаміці показників зайнятості по різних галузях економіки. Дослідження проводилось за допомогою економетричних методів. Використано апарат dummy–змінних в моделюванні показників, що визначають рівень зайнятості населення. Для деяких галузей економіки, що вирізняються однорідними даними, визначено прогнозні оцінки показників за допомогою нелінійного моделювання.
 
Dynamics of employment in Ukraine as a whole, by regions and branch structure of economics are considered. Time series trend of employment, taking into account region and sectorial structure of the economy is constructed and investigated. Common patterns and characteristics in the dynamics of employment in different industries are revealed. The study is conducted using econometric methods. Dummy-variable in parameter estimation that determine the level of employment are used. For some industries, which include uniform data, determined estimates of parameters using nonlinear modeling.

О. І. Клімовак. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

РОЗВИТОК НАПРЯМІВ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ СТИМУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

O. I. KlimovaCand. Sci. (Econ.), Docent, Department of Finance, Accounting and Auditing, Donetsk State University of Management, Mariupol

DEVELOPMENT OF DIRECTIONS OF STATE INVESTMENT POLICY TO ENCOURAGE ENTERPRISES IN ENGINEERING INDUSTRY

У статті розглянуто напрями державної інвестиційної політики стимулювання підприємств машинобудівної галузі.
Визначено особливості механізму державної підтримки лізингових операцій машинобудівних підприємств у вигляді надання податкових й амортизаційних пільг: можливість пред’являти до вирахування з бюджету ПДВ з усієї суми лізингового платежу, до якого входить сума банківських відсотків, а також сума страховки обладнання; можливість уникнення податкового контролю при сплаті податку на прибуток у розмірі банківських відсотків, що сплачуються в складі лізингового платежу; можливість додаткової оптимізації оподаткування по податку на прибуток і ПДВ за умови обліку лізингового майна на балансі лізингоодержувача; лізинг вирішує проблему використання морально й фізично зношеного обладнання за рахунок застосування коефіцієнта прискореної амортизації.
Обґрунтовано переваги створення промислового лізингового фонду державного (регіонального, міського, галузевого) рівня як однієї форм реальної державної підтримки розвитку лізингових відносин у машинобудуванні. Основними функціями такого фонду є створення інформаційної бази, надання консалтингових послуг, сприяння виробництву інноваційної техніки, оптимізація фінансових умов лізингових угод.
Запропоновано механізм державної підтримки розвитку лізингу продукції підприємств машинобудівної галузі промисловості.
 
The paper considers the directions of the state investment policy to encourage enterprises in the engineering industry.
Defined the features of the mechanism of the state support of leasing operations of engineering enterprises in providing tax and depreciation benefits: the opportunity of the deduction from the budget of value added tax (VAT) on the whole amount of the lease payment, which includes the amount of bank interest, as well as the amount of insurance of equipment; avoidance of the tax control for the payment of income tax in the amount of interest paid as part of lease payment; the possibility of further optimization of taxation for the tax on profit and VAT, subject to lease assets on the balance sheet of the lessee; leasing solves the problem of the use of morally and physically worn-out equipment through the use of the coefficient of accelerated depreciation.
Justified the advantages of creating industrial leasing fund of the state (regional, municipal, sectoral) level as one of the real forms of the state support of the development of leasing relations in the engineering industry. The main function of the fund is the creation of the information base, consulting services, facilitating the production of innovative technology, optimization of the financial terms of leasing transactions.
Proposed the mechanism of the state support of the development of leasing products of the enterprises of the engineering industry.

В. В. Подольнак. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингу Київського національного університету технологій та дизайну, м. КиївМ. В. Вартовамагістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ПРОСУВАННЯ ЗАКЛАДУ У СФЕРІ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

V. V. PodolnaPhD, Associate Professor Department of Economic Cybernetics and Marketing Kyiv National University of Technology and Design, KyivM. V. Vartovaмagister, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

PECULIARITIES OF PROMOTION INSTITUTION IN RESTAURANT BUSINESS

У статті наведено визначення терміну «просування» стосовно закладів у сфері ресторанного бізнесу. Виділені сегменти ринку ресторанного бізнесу та надана характеристика елементів просування. Визначені проблеми ефективності використання окремих елементів просування. Виокремлений мотиваційний підхід до персоналу, як одного з чинників ефективного просування закладу у сфері ресторанного бізнесу.
 
In this article shown the definition of "promotion" institution in the restaurant business. Selected segments of the restaurant business and the characteristics of the elements of promotion. Shown the problems of efficiency using ocertain elements of promotion. Singled the motivational approach to personnel as one of factors of effective promotion institutions in the restaurant business.

І. В. Кривов’язюкк. е. н., професор, професор кафедри економіки та підприємництва, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

ОБ’ЄКТИВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ СТУДІЙ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

I. V. KryvovyazyukPhD in Economics, Professor, Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, Lutsk National Technical University, Lutsk

OBJECTIVE REGULARITIES AND THEORETICAL BASES OF CREATION OF REGIONAL STUDIOS OF ENTREPRENEURIAL MASTERY IN CONDITIONS OF ECONOMY DECENTRALIZATION

Мета статті полягає в обґрунтуванні необхідності пошуку шляхів активізації підприємницької активності в умовах децентралізації економіки через створення інфраструктурних утворень, здатних забезпечити підготовку високопрофесійних фахівців у сфері підприємництва, забезпечити ефективну взаємодію у ланцюгу «освіта-бізнес-влада».
Аналізуючи та узагальнюючи наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених, було визначено поняття «підприємницька майстерність». У результаті дослідження виокремлено умови формування можливостей розвитку підприємницької майстерності.
Розкрито сутність поняття «регіональні студії підприємницької майстерності». Визначено новий вектор відносин в ланцюгу «освіта-бізнес-влада» в регіоні. Уточнено коло суб’єктів таких відносин, а також систему взаємозв’язків між ними.
Перспективами подальших досліджень у даному напрямку є визначення ступеня залучення учасників регіональних студій підприємницької майстерності до інноваційних процесів у регіоні, а на методичному рівні – розробка підходу до виявлення факторів впливу на процес створення регіональних студій підприємницької майстерності.
 
The purpose of the article is in justifying necessity of search of the ways to enhance entrepreneurial activity in conditions of economy decentralization through the creation of infrastructure formations that can provide of highly professional specialists in the field of entrepreneurship, to ensure effective cooperation in the chain «education-business-government».
The notion of «entrepreneurial mastery» was defined by analyzing and summarizing the scientific works of domestic and foreign scientists. As the result of research, conditions for forming development possibilities of entrepreneurial mastery were singled out.
The essence of the notion of «regional studios of entrepreneurial mastery» was revealed. New vector of relations in the chain «education-business-government» in a region was determined. The range of such relationship’s subjects as well as the system of relationships between them was specified.
The prospects for further research in given direction is to determine the degree of involvement of participants of regional studios of entrepreneurial mastery to innovative processes in the region, and on the methodical level – to develop approach for identifying factors of influence on the process of creation of regional studios of entrepreneurial mastery.

О. В. Мізінак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Донецький національний технічний університет, м. ПокровськА. Д. Марченкомагістрант, кафедра менеджменту, Донецький національний технічний університет, м. Покровськ

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОМПАНІЇ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

O. V. MizinaPhD in economics, associate professor, associate professor of  the department of management, Donetsk National Technical University, c. PokrovskA. D. MarchenkoMaster’s degree student, department of management, Donetsk National Technical University, c. Pokrovsk

COMPREHENSIVE APPROACH TO ASSESSING THE COMPETITIVENESS OF THE COMPANY: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS

У статті досліджуються теоретичні та практичні аспекти проблеми визначення конкурентоспроможності компанії в ринковому середовищі. Досліджено зміст поняття «конкурентоспроможність компанії» з сучасних позицій, звернено увагу на необхідність вдосконалення процесса управління конкурентоспроможністю підприємства для виживання у конкурентній боротьбі, проведено аналіз підходів щодо методів оцінки конкурентного положення підприємства на ринку. З метою висвітлення недоліків існуючих підходів до інтегральної оцінки конкурентоспроможності підприємств розглянута діяльність компаній українського кондитерського ринку та проведена відповідна оцінка. Надано пропозиції щодо визначення показника конкурентоспроможності продукції широкого якісного та цінового діапазону, у тому числі з урахуванням її іміджевих характеристик. Обгрунтовано необхідність вдосконалення комплексної оцінки конкурентоспроможності компанії з урахуванням маркетингової складової її діяльності та надано відповідні рекомендації.
 
The article investigates the theoretical and practical aspects of a problem of the definition of competitiveness of the company in the market environment. The content of the concept "competitiveness of the company" from modern positions is investigated, the attention to need of improvement of process of management of competitiveness of the enterprise for survival in competitive fight is paid, the analysis of approaches to methods of assessment of competitive position of the enterprise in the market is carried out. For the purpose of identification of shortcomings of the existing approaches to the integrated assessment of competitiveness of the enterprises, activity of the companies of the Ukrainian confectionery market is considered and the corresponding assessment is carried out. Offers on definition of an indicator of competitiveness of production of wide qualitative and price range, including taking into account her image characteristics are given. Need of improvement of complex assessment of competitiveness of the company taking into account a marketing component her activity is proved and the corresponding recommendations are made.

В. В. Вахлаковак. е. н., доцент кафедри обліку та аудиту, Донбаський державний технічний університет, м. Лисичанськ

ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ ОЦІНЮВАННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕКОЛОГІЇ МІКРОРІВНЯ

V. V. VahlakovaPhD on economy, assistant professor in the department of accounting and audit, Donbas State technical university, Lysychans’k

PROBLEM FIELD OF EVALUATION IN ECONOMICAL SECURITOLOGY ON THE MICROLEVEL

Незважаючи на важливість оцінок об’єктів в економічній безпекології, в економічній безпекології дотепер відсутні цілісні теоретичний та методологічний базиси оцінювання, що надає підстави говорити не про наявні результати досліджень у цій науковій області економічної безпекології, а починати з формування її проблемного поля. Розглянуто три групи проблем в економічній безпекології мікрорівня, що утворюють проблемне поле оцінювання в економічній безпекології макрорівня: проблеми, що мають загальнонауковий характер та існують у різних галузях знань; наявні недоліки оцінювання у соціально-економічних системах; проблеми оцінювання в економічній безпекології мікрорівня. Розв’язання цих проблем сприятиме формуванню комплексного погляду на природу та зміст оцінювання в економічній безпекології, забезпеченню його повноти та цінності отриманих результатів, які є основою безпекозабезпечувальної діяльності та прийняття управлінських рішень у безпекоорієнтованому управлінні підприємством.
 
Despite of importance of estimations of objects in economical securitology nowadays there are no holistic theoretical and methodological bases of evaluation in economical securitology. This fact allows not only considering existing results of researches in this field of economical securitology, but beginning from the forming its problematic field. There are three groups of problems considered in the economical securitology of microlevel that make problematic field of evaluation in it. They are problems with general scientific character that exist in different field of knowledge, existing lacks of evaluation in social-economical systems, specific problems of evaluation in the economical securitology of microlevel. Solving defined problems will promote forming the complex view on the nature and content of evaluation in economical securitology, provide its completeness and value of obtained results. It is shown that such results are basis for activity about secure provision and making managerial decisions in borders of security-oriented approach in enterprise managing.

І. М. Крекотеньк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і банківської справи, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ОСОБЛИВОСТІ ПОСТКРИЗОВОГО ВІДНОВЛЕННЯ РИНКУ СЕК’ЮРИТИЗАЦІЇ АКТИВІВ У ЄВРОПІ

I. M. KrekotenPhD, Associate Professor of Finance and Banking Poltava national technical Yuri Kondratyuk University

FEATURES OF THE POST-CRISIS RECOVERY OF ASSETS SECURITIZATION MARKET IN EUROPE

У статті досліджено світовий досвід використання сек’юритизації активів, розглянуті особливості використання традиційної і синтетичної сек'юритизації. Визначено їх переваги та потенційні загрози. Вивчено основні інструменти, які при цьому використовуються: Mortgage-Backed Securities (MBS) – цінні бумами, забезпечені іпотекою і Asset-Backed Securities (ABS) – цінні папери забезпечені активами. Основна увага сфокусована на європейському ринку, особливості якого стали причиною використання цінних бумах, які відповідають синтетичної сек’юритизації – облігацій, забезпечених борговими зобов’язаннями (collateralized debt obligation, CDO). Досліджено види колатерізованих цінних бумах, які використовуються в країнах Європи, проаналізовано тенденції їх емісії в посткризовий період. Розглянуто підхід, при якому механізм сек’юритизації використовується для зниження кредитних ризиків і підвищення кредитної активності банків.
 
The article studied the world experience in the use of asset securitization, the features of the use of traditional and synthetic securitization. Identify their benefits and potential risks. Studied the basic tools that are used: Mortgage-Backed Securities (MBS) and Asset-Backed Securities (ABS). The main attention is focused on the European market, features of that became the reason use of booms, which correspond to synthetic securitization – collateralized debt obligations (CDO). Studied types backed booms that are used in Europe, analyzed the trends of their emissions in the post-crisis period. An approach in which the securitization mechanism used to reduce credit risk and improve the credit activity of banks.

О. О. Любарк. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ЙОГО ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

O. O. LiubarCandidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor of the Chair of Accounting, Vinnytsia National Agrarian University (Vinnytsia)

AMORTIZATION POLICY OF THE ENTERPRISE AS AN INTEGRAL COMPONENT OF ITS ACCOUNTING POLICY

У статті розглянуто сутність та значення амортизаційної політики підприємства як складової його облікової політики, особливості її формування та реалізації. Представлено основні складові амортизаційної політики підприємства та їх характеристику. Розглядаючи складові амортизаційної політики необхідно зазначити, що керівництво підприємством встановлює, насамперед, термін корисного використання (експлуатації) об’єктів необоротних активів з урахуванням конкретних умов діяльності цих об’єктів, їх фізичного та морального зносу; самостійно обирає методи нарахування амортизації, які повинні ґрунтуватися на методах загальновизначених, але з урахуванням обов’язково індивідуальних потреб власників (засновників) та інших користувачів інформації. У результаті дослідження практики формування амортизаційної політики підприємств запропоновано методи, які дозволять підприємству встановити ліквідаційну вартість основних засобів та інших необоротних активів та визначити строк їх корисного використання, які максимально будуть відповідати дійсності. Також внесено пропозиції щодо розробки універсального підходу до процесу вибору методу нарахування амортизації, який би сприяв підвищенню ефективності амортизаційної політики та зростанню фінансового результату.
 
The essence and significance of amortization policy of the enterprise as a component of its accounting policy, features of its development and implementation are considered in the article. Basic components of amortization policy of the enterprise and its characteristics are presented. Considering components of amortization policy it should be noted that the enterprise management determines, first of all, useful life of the objects of fixed assets taking into account specific conditions of these facilities, their physical and moral depreciation, chooses methods of amortization charge that should be based on the universal methods and at the same time consider required individual needs of the owners (founders) and other users of the information. As a result of the study of amortization policy formation at the enterprise, there have been developed methods that will enable the enterprise to determine salvage value of fixed assets and other non-current assets and identify their useful life that will mostly correspond to the facts. Proposals on the development of the universal approach to selecting the method of amortization charge that would help to improve the efficiency of amortization policy and enhance the growth of financial results have been made.

Н. С. Ілляшенкок. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю, Сумський державний університет, м. СумиМ. С. Миколаєнкостудент, Сумський державний університет, м. СумиЮ. М. Данилюкстудент, Сумський державний університет, м. Суми

АНАЛІЗ ДОТРИМАННЯ ОСНОВНИХ ПРАВИЛ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ НА ПРИКЛАДІ ТОРГІВЕЛЬНОГО СУПЕРМАРКЕТУ "АТБ" В М. ЛЕБЕДИН

N. S. IlliashenkoPhD, Associate Professor, Associate Professor of Department of Marketing and Management of Innovative Activity, Sumy State University, SumyM. S. MykolaenkoStudent, Sumy State University, SumyYu. M. DanylyukStudent, Sumy State University, Sumy

THE ANALYSIS OF OBSERVANCE OF MERCHANDISING BASIC RULES FOR EXAMPLE OF TRADE SUPERMARKET "ATB" IN LEBEDYN

В статті розглянута специфіка дотримання правил ефективного розміщення в мерчандайзингу в системі роздрібного бізнесу на основі викладених теоретичних даних та проведених практичних дослідженнях. Актуальність полягає в тому, що можливість прибуткової діяльності роздрібних торгових точок в сучасних умовах не можлива без дотримання та використання правил мерчандайзингу і розглянуті технології на сьогодні активно набирають популярність. Основна мета мерчандайзингу – збільшити обсяги продажів будь-якого товару. Збільшити обсяги реалізації будь-якого товару можна дотримуючись трьох головних правил: запасу, розміщення і презентації товару. В статті проведено аналіз дотримання цих правил на прикладі роздрібного торгівельного підприємства – магазину «АТБ», який розташований в місті Лебедин. Визначено, що значна частина поличного простору належить власним торговим маркам АТБ. І тому магазин втрачає прибутки за рахунок не активного продажу інших більш популярних торгових марок. Запропоновано зміни до планограми магазину і доведено їх економічну ефективність.
 
The article deals with observance of merchandising basic rules for retail business on the basis of theoretical information and conducted practical studies. The relevance is that the possibility of profitable retail outlets in modern conditions is impossible without using and observance of merchandising basic rules and considered technology today is actively gaining popularity. The main purpose of merchandising – to increase the sales of any product. Increase the sales of any product possible following three main rules: a stock, distribution and presentation of goods. The article analyzes the observance of these rules on the example of retail trade enterprises - supermatket "ATB", which is located in Lebedyn. Determined that much of the shelf space belongs to own brand ATB. And because the supermarket is losing profits due to not actively selling other more popular brands. Proposed changes to supermarket planogram and proved their cost-effectiveness.

L. P. BondarenkoPhD, senior lecturer of Finance Department National University «Lviv Polytechnic», LvivP. I. ViblyjPhD, senior lecturer of Finance Department National University «Lviv Polytechnic», Lviv

FEATURES AND MAIN STAGES OF UKRAINIAN BANKS LEAD GENERATION IN SOCIAL NETWORKS

Л. П. Бондаренкок. е. н., старший викладач кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівП. І. Віблийк. е. н., старший викладач кафедри фінансів,Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ОСОБЛИВОСТІ ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ ПРОЦЕСУ ЛІДОГЕНЕРАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

The article is devoted to the Ukrainian banks which take advantage of the popular social networks, the special focus is on lead generation component, which means activities for attracting new online clients. The relevance of banks in social networks is defined in the article. Additionally, the determination of bank lead generation is formulated and perspective potential clients finding through social networks is proved. The main stages of banks lead generation are evolved. Besides, each of these stages are described in details. The analysis of major steps to transform a single social network user to a qualified lead, and subsequently to a real bank client through social networks is done as well. Moreover, attention of dealing with dissatisfied bank clients is paid, because “old” customers outflow is a major concern of many banks. Finally further prospects of Ukrainian banks lead generation in social networks to expand their client asset is described.
 
В статті присвячена увага роботі українських банківських установ у соціальних мережах, а особливо такій складовій, як лідогенерації, тобто робота по залученню нових клієнтів онлайн. У статті обгрунтована актуальність діяльності банків у соціальних мережах. Сформульовано визначення банківської лідогенерації, а також доведено перспективність пошуку потенційних клієнтів через соціальні мережі. Виділено основні етапи проведення лідогенерації банківськими установами. Детально охарактеризовано кожен з цих етапів, здійснено аналіз основних кроків як трансформувати окремого користувача соціальної мережі у зацікавленого потенційного клієнта, а в подальшому в реального клієнта банку через соціальні мережі. Окремо приділено увагу також роботі з невдоволеними реальними клієнтами банку, адже відтік “старих” клієнтів також є серйозною проблемою багатьох банків. Окреслено подальші перспективи використання лідогенерації українськими банками у соціальних мережах для розширення своєї клієнтської бази.

Н. В. Безруковак. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваВ. А. Свічкарьк. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ОСОБЛИВОСТІ ПРОСУВАННЯ ТОРГОВИХ МАРОК НА УКРАЇНСЬКОМУ ТОВАРНОМУ РИНКУ

N. V. BezrukovaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the International Economics and Marketing Department, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaV. A. SvichkarCandidate of Economic Sciences, Associate Professor of the International Economics and Marketing Department, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

FEATURES OF TRADE MARKS’ PROMOTION ON THE UKRAINIAN COMMODITY MARKET

В статті досліджено особливості просування торгових марок на українському товарному ринку. Наголошено, що значення торгових марок в процесі просування товарів зростає, оскільки відомі марки стають необхідною умовою стійкого положення фірми на ринку, фактором її конкурентоспроможності як на національному, так і на світовому ринках.
Метою статті є дослідження марочної диверсифікації, а також особливостей просування торгових марок на вітчизняному товарному ринку.
На українському ринку існує значна кількість марок, які конкурують між собою, і відмінності між ними досить значні. Авторами виділені та проаналізовані групи марок у різних товарних категоріях споживчого ринку України.
Окрема увага приділена аналізу особливостей у просуванні марок в Україні. Поведінка споживачів на вітчизняному ринку має певні характерні риси і стала прихильність до певних марок ще тільки формується. Але все більше українських споживачів звертає увагу на торгову марку. У такій ситуації розробка та просування українських марок стає актуальною теоретичною та практичною проблемою.
Авторами виділені передумови для успішного просування торгових марок на українському товарному ринку.
 Як висновок, автори стверджують, що кількість торгових марок на українському ринку постійно збільшується. Вітчизняні товаровиробники вже усвідомили, що неможливо продати навіть якісний товар, якщо споживачі не ідентифікують його серед інших товарів даної категорії. Головним засобом такої ідентифікації і стає торгова марка, просування якої потребує врахування певних особливостей, які характеризують той чи інший ринок.
 
In the article the features of trade marks’ promotion on the Ukrainian commodity market are investigated. It is emphasized that the importance of trade marks in the promotion of goods is increasing, so well-known brands become the main condition for sustainable firm’s position on the market and the factor of its competitiveness both on the national and global markets.
The aim of the article is to investigate marks’ diversification and  main features of marks’ promotion on the domestic commodity market.
There are a number of trade marks on the Ukrainian market that compete with each other, and the differences between them are quite significant. The authors identify and analyze groups of trade marks in different product categories on the commodity market of Ukraine.
Special attention is paid to analysis of characteristics of trade marks promotion   in Ukraine. Consumer behavior on the domestic market has certain specific features. But more and more Ukrainian consumers pay attention to the trade mark during shopping. In this situation, the development and promotion of marks become  theoretical and practical problem.
The authors highlighte the prerequisites for successful trade marks’ promotion on the Ukrainian commodity market.
In conclusion, the authors stress that the number of trade marks on the Ukrainian market is growing. Domestic producers have realized that it is impossible to sell a quality product  if consumers do not identify it among other products in this category. The main means of this identification  is the trademark. But the producers should consider the specific market features while promotion of their trade marks.

І. Г. Канцурк. е. н., доцент кафедри менеджменту, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ БУДІВНИЦТВА ДОРІГ В УКРАЇНІ НА УМОВАХ КОНЦЕСІЇ

I. H. KantsurPh.D. in Economics, associate Professor in the Department of Management, University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

CURRENT STATUS AND FEATURES OF CONSTRUCTION OF ROADS IN UKRAINE ON CONCESSION

У статті досліджено сучасний стан автодоріг України, на підставі чого зроблено висновок, що причиною незадовільного рівня та якості доріг є їх недостатнє фінансування. Встановлено, що, в таких умовах, одним із напрямів вирішення проблеми недофінансування є концесійне будівництво. Здійснено аналіз концесійного будівництва автодоріг в деяких зарубіжних країнах, на основні чого визначено причини будівництва автомобільних доріг на умовах концесії. Проаналізовано основні нормативно-правові документи, які регулюють будівництво доріг на умовах концесії. Здійснено оцінку механізму концесії, визначено умови, учасників та їх зобов’язання. Визначено, що будівництво доріг на умовах концесії сприяє залученню інвестицій в дорожню галузь країни та дозволяє підвищити її економічний рівень. На підставі проведеного дослідження зроблено висновки щодо перспектив будівництва доріг в Україні на умовах концесії.
 
In the article the modern condition of roads in Ukraine. It is concluded that the cause of the poor and the quality of roads is their lack of funding. It was established that one of the ways to solve the problem is underfunding concessions building. The analysis of the concession the construction of roads in some foreign countries, which defined the main causes of road construction on concession terms. The basic legal documents regulating the construction of roads on the concession terms. The estimation mechanism concession defined conditions, participants and their commitment. Determined that the construction of roads for concession supports investments in the road sector and the country can increase its economic level. Based on the research conclusions about the prospects for the construction of roads in Ukraine concession.

Т. О. Харченкок. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайнуС. М. Бондаренкок. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД РЕФОРМУВАННЯ

T. A. KharchenkoPh.D. of Economic sciences, Associate Professor of Department of management, Kyiv national University of technologies and designS. M. BondarenkoPh.D. of Economic sciences, Associate Professor of Department of management, Kyiv national University of technologies and design

LOCAL GOVERNMENT: REFORMING THE EUROPEAN EXPERIENCE

У статті досліджено особливості проведених реформ органів місцевого самоврядування у країнах Європейського союзу та можливості застосування європейського досвіду в Україні. Розглянуті питання, що стосуються особливостей реформи їх фінансування. Запропоновано напрямки реформування системи місцевого самоврядування в Україні.
 
In the article the features of the reforms of local government in the European Union and the possibility of European experience in Ukraine. The questions relating to the characteristics of the reform of funding. Directions reform of local government in Ukraine.

Н. І. Паляничкок. е. н., старший науковий співробітник, Національна академія аграрних наук України

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ БАЗИС РОЗВИТКУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

N. I. PalianychkoPhD, Senior Research, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

METHODOLOGICAL BASES FOR DEVELOPMENT OF FINANCIAL AND ECONOMIC TOOLS TO ENSURE SUSTAINABLE LAND USE

Відсутність мотивації у господарюючих суб’єктів щодо природоохоронної діяльності не стимулює ощадливого ставлення до землі. Свідченнями незбалансованого землекористування є диспропорції у структурі земельних угідь, порушення вимог сівозмін, що призводить до збільшення площ деградованих земель. Виправлення ситуації з метою відновлення і збереження родючості сільськогосподарських ґрунтів потребує впровадження комплексу науково обґрунтованої системи заходів в межах необхідної урядової програми використання і охорони земель на науково обґрунтованій основі. Це забезпечить як законодавчо-правову, так і фінансово-економічну підтримку з боку держави та інших інвесторів. Розвиток еколого-економічного механізму впровадження стратегії забезпечення прийнятного рівня агроекологічної безпеки в Україні потребує удосконалення розвитку системи фінансово-економічних інструментів досягнення збалансованого рівня землекористування, що сприятиме ефективному вирішенню завдань державної земельної політики в ринкових умовах.
В роботі запропоновано важливий аспект удосконалення методологічної основи нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення з метою забезпечення детального врахування рівня екологічної стабільності землекористування, що покликано стимулювати досягнення збалансованого його рівня. Також здійснено спробу поділу фінансово-економічних інструментів за групами спонукальних і заохочувальних, що сприятиме полегшенню їх застосування при розробці державних і регіональних програм використання і охорони.
 
Lack of motivation of economic entities on environmental protection does not stimulate of the balanced land using. Evidence of unbalanced land use is the imbalance in the structure of land, violation of crop rotation, which increases the area of degraded lands. Correction of situation in order to the restore and maintain the fertility of agricultural soils requires implementation of complex science-based system of measures within the required government program land use and protection on scientifically justified. There will provide a legislative and legal and financial and economic support from the state and other investors.
The development of environmental-economic mechanism of implementation of the strategy for ensure an acceptable level of safety in agroecological Ukraine needs improving development of financial and economic instruments of achieving sustainable land use to facilitate the effective solution of tasks of the state land policy in market conditions.
The paper presents important aspect of improving the methodological basis for regulatory monetary value of agricultural land in order to provide a detailed account of the environmental sustainability of land use, designed to stimulate the achievement of its balanced level. Also attempted was made separation of financial and economic instruments for motivating and encouraging groups to facilitate their application during preparation the development of national and regional program of land use and land protection.

Є. А. Носовак. е. н., доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, КиївД. Б. Моггестудент 2 курсу магістратури, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВЕНЧУРНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ

E. A. NosovaPhD in Economics, Associate Professor Taras Shevchenko National University of KyivD. B. Mohhemaster’s degree student Taras Shevchenko National University of Kyiv

CURRENT CONDITIONS AND FEATURES OF VENTURE CAPITAL FUNDS IN UKRAINE

Проаналізовано сутність венчурного фінансування та основні особливості діяльності венчурних фондів в Україні. Досліджено сучасний стан та особливості оподаткування венчурних фондів. Висвітлено головні відмінності української моделі венчурного фінансування від світової практики.
 
The nature of venture capital and main features of venture capital funds in Ukraine are analysed. The modern state and the taxation of venture funds are researched. Main differences between Ukrainian model of venture financing from international practice are described.

Гжегож Павловськіаспірант кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій, Львівський університет бізнесу та права (Україна)

ДІАГНОСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТИПОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЗАГАЛЬНА ДІАГНОСТИЧНА ЦІЛЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІАГНОСТИКИ

Grzegorz PawlowskiPostgraduate Student, Department of Business Economy and Information Technology, Lviv University of Business and Law (Ukraine)

DIAGNOSTICS OF EFFICIENCY OF A TYPICAL ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE ENTERPRISE AS A GENERAL DIAGNOSTIC PURPOSE OF SYSTEM OF MANAGEMENT DIAGNOSTICS

Сучасна теорія та практика ведення бізнесу доводить, що одним із основних результативних способів ефективного пошуку напрямів розвитку системи менеджменту підприємства є застосування управлінської діагностики в системі менеджменту з урахуванням діагностики ефективності типової організаційної структури управління як загальної діагностичної цілі системи управлінської діагностики підприємства. Метою статті є формування й розвиток теоретичних та методичних засад діагностики ефективності типової організаційної структури управління підприємства на основі теорії і практики в галузі управління та адміністрування. З’ясовано, що подана діагностика передбачає аналіз та оцінювання відповідності організаційної структури і управлінської системи стратегічним цілям і тактичним завданням, що вирішуються на конкретному підприємстві. Бізнес-інструментами коригування (удосконалення) системи являються реорганізаційні заходи, що обґрунтовуються за підсумками аналізу і оцінювання результатів діяльності підприємства. Встановлено, що ключовими бізнес-індикаторами системи діагностики ефективності типової організаційної структури управління підприємства є: показник цілеспрямованості дій апарату управління підприємства; показник дублювання функцій управління; показник надійності праці апарату управління підприємства; показник ритмічності циклу управління; показник безперервності праці апарату управління; показник економічності праці апарату управління; показник відношення чисельності працівників лінійного і функціонального управління; показник зайнятості працівників у апараті управління. Перспективою подальших розвідок у даному науковому напрямі є розроблення системи загальних діагностичних цілей системи цілей управлінської діагностики підприємства з врахуванням діагностики ефективності типової організаційної структури управління підприємства як загальної діагностичної цілі.
 
The modern theory and practice of doing business show that the use of management diagnostics in the management system considering diagnostics of efficiency of a typical organizational structure as a general diagnostic purpose of system of management diagnostics of the enterprise is one of the main productive ways to effectively search trends of the enterprise’s management system. The formation and development of theoretical and methodological foundations of diagnostics of efficiency of a typical organizational structure of management of the enterprise based on theory and practice in branches of management and administration constitute the purpose of the article. It was found that the given diagnostics involves analysis and assessment of compliance of organizational structure and management systems with strategic goals and tactical tasks, which are solved at particular enterprise. Reorganization measures, which are justified by the analysis and evaluation of the results of the enterprise’s activity, are business tools of correction (improvement). It was established, that there are key business-indicators of systems of diagnostics of efficiency of typical organizational structure of the enterprise. We have presented following business-indicators: indicator of dedication of action of the enterprise’s management apparatus; index of duplication of management functions; reliability index of labor enterprise’s management system, the rate of rhythmic of cycle of management; index of continuity of work of management apparatus; labor cost index of management apparatus; the ratio of the number of employees linear and functional management; employment rate of workers in the administrative apparatus. The prospect of further scientific research in this direction is the development of a system of general diagnostic purposes, goals management system diagnostics the enterprise with regard to diagnostic efficiency of a typical organizational structure of the enterprise as general diagnostic purposes.

О. С. Журавкакандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Сумський державний університет, м. СумиА. Ю. Васильчукстудентка 4-го курсу, напрям підготовки «Фінанси і кредит», спеціалізація «банківські технології і процеси», Сумський державний університет, м. Суми

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

О. S. Zhuravkacandidate of economic sciences, associate professor of the department of finance,   banking and insurance, «Sumy State University», SumyA. Y. Vasylchukthe student of 4 course, the specialty «Finance and credit» (specialization «Banking technologies and processes»), «Sumy State University», Sumy

ANALYSIS OF THE INSURANCE MARKET IN UKRAINE

У статті визначено місце страхового ринку у фінансовій системі України. Проаналізовано основні тенденції розвитку страхового ринку України протягом 2011-2016 років за такими основними показниками:  кількість та концентрація страхових компаній, динаміка та обсяги валових і  чистих страхових премій, страхових виплат, сформованих страхових резервів, активів, сплачених статутних капіталів. Проведено порівняльний аналіз макроекономічних індикаторів розвитку страхового ринку (проникнення страхування, щільність страхування, рівень страхових виплат) з їх оптимальними значеннями. Розглянуто та проаналізовано наявні концепції розвитку страхового ринку. Наголошено на необхідності розробки на державному рівні ефективної комплексної стратегії розвитку вітчизняного страхового ринку та запропоновано шляхи вирішення проблем сучасного страхового ринку України.
 
Place of the insurance market has been determinated in the financial system of Ukraine in the article. Basic trends of the insurance market  of Ukraine during 2011- 2016 years have been analyzed on the following factors: amount and concentration of the insurance companies,  gross and net insurance premiums and insurance payments, assets, paid-up share capital. The macroeconomic indicators of the insurance market (insurance penetration, insurance density, level of insurance payments) have been compared with their optimal values. Main concepts of the insurance market have been analyzed. The necessity of the effective state-level comprehensive strategy for development of the domestic insurance market have been marked and solutions of the problems of modern insurance market in Ukraine has been proposed.

С. М. Короленкок. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ

S. M. KorolenkoPh.D., assistant professor of economics of Krivoy Rog National University

IMPROVEMENT OF FINANCIAL MANAGEMENT IS IN BUDGETARY PROCESS

У статті розглянуто питання використання з максимальною віддачею бюджетних коштів для забезпечення підвищення добробуту суспільства і підтримки фінансової стійкості бюджетної системи. Визначено ефективність фінансового менеджменту в бюджетному процесі, його удосконалення, доцільність впровадження у сферу управління державними фінансами інструментарію бюджетування, орієнтованого на результат. Розглянуто принципи формування системи фінансового менеджменту в бюджетному процесі, які забезпечують результативність бюджетних витрат, ефективність та прозорість використання бюджетних коштів.

In the article the question of the use with the maximal return of budgetary facilities is considered for providing of increase of welfare of society support of financial firmness of the budgetary system. Certainly efficiency of financial management in budgetary process, his improvement, expedience of introduction in the sphere of state financial management of instruments of byudzhetuvannya, oriented to the result. Principles of forming of the system of financial management are considered in budgetary process, which provide effectiveness of budgetary charges, efficiency and transparency of the use of budgetary facilities.

С. І. Стахорськак. е. н., доцент, завідувач кафедри міжнародної економіки та менеджменту, ЗЕД Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця, м. ХарківА. В. Мордовецьаспірант кафедри політичної економії, Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця, м. Харків

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ОЦІНКИ РІВНЯ РИЗИКОВАНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН В ПРІОРИТЕТНИХ СФЕРАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

S. StakhorskaCandidate of Science in Economics, Associate Professor, The Head of the Department of International Economy and Management of International Economic Activity of Simon Kuznets Kharkov National University of Economics, KharkovA. Mordovetspostgraduate student of department of political economy of Simon Kuznets Kharkov National University of Economics, Kharkov

METHODOLOGY APPROACH OF ASSESSMENT LEVEL OF RISK PARTNERSHIPS IN THE PRIORITY SPHERES OF NATIONAL ECONOMY

В статті розроблено методичний підхід щодо оцінки рівня ризикованості реалізації партнерських відносин, який дозволяє виявити ступінь важливості факторів на рівень ризику та виявити залежність виявлених чинників на рівень ефективності проектів. За рахунок визначення критеріїв та альтернатив відповідно до методу аналізу ієрархій обґрунтовано вибір чинників та факторів, які мають найбільший вплив на рівень ризикованості. Визначено відносну величину ступеня важливості критеріїв в рамках груп кожного із ризиків з урахуванням рівня впливу технічних ризиків, невиконання зобов’язань, фінансових ризиків, ризиків попиту, політичних та законодавчих ризиків. Для визначення напрямків зменшення рівня ризикованості проаналізовано рівень чутливості показників. Побудовано економіко-математичну модель взаємозв’язку виділених чинників та рівня ефективності інвестиційних проектів.
 
The methodical approach to risk assessment of the implementation of partnerships were developed in the article, which allows you to identify the degree of importance factors and identify the dependence identified factors on the effectiveness of projects. The selection factors and factors was justified affecting the level of risk at the expense of the analytic hierarchy process methodology at the expense of defining the criteria and alternatives. The relative value of degree of importance of the criteria were defined within each risk group according to the level of influence technical risks of default, financial risks, risks of demand, political and legal risks. The level of sensitivity indicators were analyzed to determine areas of risk reduction. The economic-mathematical model of the relationship selected factors and levels of investment projects was developed.

І. Я. Ткачукк. е. н., асистент кафедри фінансів і кредиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК СФЕРА ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ, БІЗНЕСУ ТА ДОМОГОСПОДАРСТВ

Iryna Ja. TkachukPhD in economics, assistant professor at Finance and Credit Department, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

CIVIL SOCIETY AS THE SPHERE OF INTERACTION BETWEEN THE STATE, BUSINESS AND HOUSEHOLDERS

Досліджено існуючі моделі взаємодії громадянського суспільства, держави, бізнесу та домогосподарств. Обґрунтовано необхідність розгляду громадянського суспільства як сфери взаємодії трьох інших елементів. Обґрунтовано доцільність застосування такої моделі з точки зору досягнення найбільшого рівня економічної ефективності кожного з елементів взаємодії.
 
The existing models of interaction of civil society, state, business and householders were investigated. The necessity of regarding of the civil society as a sphere of interaction of others three elements (state, business, householders) was grounded. The expediency of using of such model was justified (due to the possibility of achievement of the highest level of economic efficiency).

О. С. Євсейцевак. е. н. доц. кафедри економічної кібернетики та маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайнуІ. В. Лучанськамагістр напряму підготовки «Комунікаційний маркетинг», Київський національний університет технологій та дизайну

PUBLIC RELATION ЯК СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ВУЗУ

O. YevseytsevaCandidate of Econ. Sciences, Associate Professor, Department of EconomicI. V. Luchanskamaster specialty "Marketing Communications", Kyiv National University of Technology and Design

PUBLIC RELATION AS A SYSTEM FOR FORMING THE IMAGE OF THE UNIVERSITY

У статті розглядаються теоретичні та методологічні засади актуальних напрямів розвитку public relation вищого навчального закладу, які ґрунтуються на специфіці даного сегменту ринку та цільової аудиторії. Розглянуто обґрунтування основних сучасних поглядів вчених на шляхи розвитку PR в розрізі формування іміджу освітніх закладів.
 
The article considers theoretical and methodological basis of current trends of public relations of the university, based on the specifics of this market segment and target audience. Considered the most common method applied economic research such as analysis and synthesis.

Н. В. Бугаск. е. н., доцент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївБ. В. Ярушенкостудент магістрант кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ПЕРЕДУМОВИ І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ДІЛОВОГО ІМІДЖУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АВТОМОБІЛЬНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

N. BuhasPh.D., associate professor, assistant professor of Department of Kyiv National University of Technologies and DesignB. IarushenkoPh.D student of Kyiv National University of Technologies and Design of Technologies and Design

BACKGROUND AND PROBLEMS OF BUSINESS IMAGE OF ENTERPRISES IN UKRAINE CAR MARKET

Стаття присвячена дослідженню проблем формування ділового іміджу підприємств автомобільного ринку на національному й міжнародному ринку. Представлено вирішення проблем функціонування підприємств в контексті дослідження ролі ділового іміджу, виявлені особливості сучасного розвитку підприємств галузі, за допомогою ретроспективного аналізу їх діяльності, характеризуються підвищенням рівня національної і міжнародної конкуренції. Визначено основні передумови розвитку ділового іміджу підприємств галузі.
 
This article is devoted to the problems of forming business image business car market at the national and international market. Submitted problems enterprises functioning in the context of research on the role of business image, revealed features of the modern development of the industry, through a retrospective analysis of their activities are characterized by increased levels of national and international competition. The basic premise of business image of the industry.

М. О. Михайлюкаспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

M. MykhailiukPhD student, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Куіv

SYSTEMATICS METHODICAL APPROACH TO THE EVALUATION OF MATERIAL RESOURCES FOR INDUSTRIAL ENTERPRISES

В статті визначено сутність матеріальних ресурсів, досліджено основні методичні підходи до оцінювання матеріальних ресурсів на промислових підприємствах. Проведено систематизацію показників оцінювання матеріальних ресурсів за групами: традиційні методи аналізу використання, забезпеченості виробництва матеріальних ресурсів; метод показників ефективності використання основних засобів та обігових коштів підприємства; систему показників і моделювання взаємозв’язку для оцінювання ефективності використання матеріальних ресурсів; оцінювання динаміки та впливу ефективності використання матеріальних ресурсів на величину матеріальних витрат.
 
In the article the essence of material resources The basic methodological approaches to the assessment of material resources in the industry. The systematization of indicators evaluating material resources groups: traditional methods of analysis used, availability of production material resources; Method performance of fixed assets and working capital of the company; system performance relationship and simulation to evaluate the performance of material resources; Assessment of the dynamics and impact the efficiency of use of material resources by the amount of material costs.

Є. М. Богатирьовак. е. н., викладач кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ КОНЦЕПЦІЙ ПОДАТКОВИХ РЕФОРМ В УКРАЇНІ

Y. BogatyrevaCandidate of Economic Sciences, lecturer of Finance Department, Odessa National Economic University

METHODICAL APPROACHES TO THE ANALYSIS OF THE CONCEPTS OF TAX REFORMS IN UKRAINE

Вироблено системний підхід та методичні рекомендації стосовно аналізу концепцій податкових реформ. Методичний підхід до аналізу моделей податкових реформ передбачає: визначення стратегічних орієнтирів податкового реформування в Україні; виділення мети та завдань податкової реформи відповідно до запропонованої концепції; систематизація запропонованих інструментів реалізації податкової реформи відповідно до поставлених завдань та визначення доцільність їх застосування виходячи із стратегічних орієнтирів податкового реформування в Україні; перевірка дотримання принципів проведення податкової реформи при формуванні концепції податкового реформування; визначення фіскальних та економічних наслідків від їх реалізації; формулювання висновку щодо сприяння запропонованої податкової реформи забезпеченню результативності. Запропонований системний підхід до аналізу концепцій податкового реформування дозволяє визначити обґрунтований варіант подальшого розвитку податкової системи України.
 
A systematic approach and methodological recommendations on the analysis of tax reform concepts have been developed. The methodical approach to the analysis of tax reform models provides for: determining strategic guidelines for tax reform in Ukraine; The allocation of goals and objectives of tax reform in accordance with the proposed concept; Systematization of proposed instruments for implementing tax reform in accordance with the tasks set and determining the appropriateness of applying them based on the strategic guidelines of tax reform in Ukraine; Check compliance with the principles of tax reform in the formation of the concept of tax reform; Determination of the fiscal and economic consequences of their implementation; Preparation of an opinion on the promotion of the proposed tax reform to ensure its effectiveness. The proposed system approach to analyze the concepts of tax reform allows you to determine a reasonable option for further development of the Ukrainian tax system.

Г. В. Алданьковастарший викладач кафедри маркетингу та реклами, Київський національний торгівельно-економічний університет, м. Київ

МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ У ФОРМУВАННІ РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ

H. V. AldankovaSenior lecturer, Department of marketing and advertising, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

MARKETING COMMUNICATIONS IN THE FORMATION OF THE ADVERTISING AND INFORMATION SPACE OF THE TRADING NETWORK

У статті досліджено поняття рекламно-інформаційного простору з погляду психології, соціальних та економічних наук, виявлено акцент саме на його інформаційній складовій. Розглянуто дефініції: інформаційно-комунікативне (комунікаційне) середовище, інформаційна сфера, інформаційно-комунікаційний простір, комунікативний простір, рекламний простір, рекламно-комунікативний простір. Автором надано визначення «рекламно-інформаційний простір торговельної мережі» з урахуванням розвитку комунікаційних технологій мультиканальних продаж. Розглянуто маркетингові комунікації в залежності від підходів до аналізу та формування рекламно-інформаційного простору підприємства, доповнено види інтеграції маркетингових комунікацій шляхом використання ресурсів комунікантів у вигляді краудсорсингу та гейміфікації програм лояльності. Запропоновано використання комбінації традиційної та цифрової моделі комунікацій із синергетичним ефектом застосування складових елементів у межах мультиканального просування товарів та послуг торговельної мережі.
 
In the article the concept of advertising-information space in terms of psychology, social and economic sciences, found his focus is on the information component. Considered definitions: information and communication (communication) environment, the information sector, information and communication space, communicative space, advertising space, advertising and communicative space. The author provided the definition of «advertising-information space trading network» with the development of multi-communication technology sale. We consider marketing communication depending on the approaches to the analysis and formation of advertising and information space enterprise integration complemented types of marketing communications through the use of resources communicants in the form of crowdsourcing and gamification loyalty programs. The use of a combination of traditional and digital communications model of synergistic effect of constituents within the multi-channel promotion of goods and services distribution network.

К. О. Бояриновак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО ОРІЄНТОВАНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В РЕЖИМІ РОЗВИТКУ

К. BoiarynovaPhD. (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute”

METHODOLOGICAL ASPECTS OF FUNCTIONING OF INNOVATION-ORIENTED INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE DEVELOPMENT MODE

Статтю присвячено розкриттю методологічних аспектів функціонування інноваційно орієнтованих промислових підприємств в режимі розвитку. Запропоновано аксіому, ідеологію, підходи та методи пропонованих методологічних засад. Обґрунтовано постулати теоретичного базису методології функціонування інноваційно орієнтованого підприємства в режимі розвитку. Розкрито відповідну концепцію, що полягає у синтезі положень, принципів та методів функціонування й розвитку як єдиного динамічного процесу для забезпечення економічного еволюціонізму за провадження інновацій в економічній діяльності. Визначено принципи: відповідності рівня розвитку екосистеми підприємства й екосистеми його функціонування; синергії при взаємодії функціональних середовищ підприємства в структурі фазисів функціонування в режимі інноваційно орієнтованого розвитку; єдиного інноваційного внутрішньоорганізаційного простору; паритету агентських відносин в забезпеченні економічної функціональності партнерів та клієнтів; самоорганізації в процесі інноваційно орієнтованого розвитку; збалансованості у задоволенні економічних інтересів підприємства; емерджентності фазисів функціонування в режимі інноваційно орієнтованого розвитку; динамічної рівноваги у спроможності та вимогах до інноваційно орієнтованого розвитку підприємства.
 
The article is devoted to the methodological aspects of innovation-oriented industrial enterprises in the development mode. It were formed an axiom, ideology, approaches and methods which propose methodological principles. It were grounded the postulates of theoretical basis of the methodology of functioning of innovation-oriented enterprises in the mode of development. It was expanded the concept that consists in the synthesis of the conditions, principles and methods of  functioning and development as integral dynamic process for economic evolutionism proceedings with implementation of innovations in economic activity. It were defined the principles: compliance level of the enterprise ecosystem and the ecosystem of its functioning; functional synergies in the interaction  of functional environment of enterprises in the structure of the phase of the operation mode of innovation-based development; a unified in-house innovation space; parity of the agency relationship for ensuring the functionality of the economic partners and customers; self-organization in the process of innovation-oriented development; balance in satisfaction of the economic interests of the company; emergence phase of functioning in the mode of innovation-oriented development; dynamic balance of the capacity and requirements for innovation-oriented development of enterprises.

Г. О. Кундєєвак. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Національний університет харчових технологійО. А. КулішПублічне акціонерне товариство Державна продовольчо-зернова корпорація України

РОЗВИТОК РОСЛИННИЦТВА І ЕКОНОМІЧНА САМОДОСТАТНІСТЬ УКРАЇНИ

G. KundieievaPh.D. (Econ.), Associate Professor, National University of Food Technologies, Kyiv, UkraineО. Кulish“State Food and Grain Corporation of Ukraine” Public Joint-Stock Company, Kyiv, Ukraine

DEVELOPMENT OF PLANT GROWING AND ECONOMIC SELF-SUFFICIENCY OF UKRAINE

Досліджено сутність поняття «економічна самодостатність» та особливості розвитку аграрного сектору (рослинництва) у контексті економічної самодостатності країни. Зазначено, що вітчизняне рослинництво здійснює вагомий внесок у  забезпечення продовольчої безпеки країни та стає базою відтворювальних джерел енергії. В зв’язку з можливістю використання продукції рослинництва як джерело відновлюваної енергії досліджено стан енергетичної самодостатності України. Саме значна імпортозалежність країни в енергоресурсах загострює питання необхідності розвитку відновлювальної енергетики, у тому числі як ключового елементу економічної самодостатності України. Поява біопалива як нового істотного джерела попиту на сільськогосподарські продукцію, включаючи зерно, кукурудзу, цукрові буряки, сою і ріпак, спричинила зростання цін на продукцію рослинництва. Для вирішення існуючих енергетичних та продовольчих проблем доцільне створення дієвого механізму, який би об’єднував сфери продовольства та енергетики.
 
In this article were investigated the essence of the "economical self-sufficiency" concept and peculiarities of a rural sector (crop production) development in the context of economic self-sufficiency of a country. It is indicated that the domestic crop production provides a significant contribution to a food security of the country and is becoming a base for renewable energy sources. The condition of the Ukrainian energy efficiency was studied given the fact that crop production can be used as a source of renewable energy. It is the dependence on energy imports that sharps the question of necessity of the development of the renewable energy sector, also as a key element of the Ukrainian economic self-sufficiency. It is due to the biofuels becoming a new major source of the demand for agricultural products, including grain, corn, sugar beets, soybeans and rapeseed, that caused increasing of prices for crop products. It is necessary to create an effective mechanism that would unite food and energy sectors in order to solve existing energy and food challenges.

Ю. А. Никитюкк. с.-г. н., с. н. с., старший науковий співробітник відділу економіки природокористування в агросфері, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЕКОЛОГО-ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ РИНКУ ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ

Yu. NykytiukPh.D. in Agricultural Sciences, Senior Research Fellow Senior Research Fellow of the Division Of Environmental Economics in the Agrosphere, Institute of Agroecology and Nature Management of NААS, Kyiv

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF ECOLOGICALLY-BALANCED DEVELOPMENT OF THE MARKET OF MEDICINAL HERBAL SUBSTANCE

В статті обґрунтовано теоретико-методичні засади організаційно-економічного механізму еколого-збалансованого розвитку ринку лікарської рослинної сировини на основі використання економічних методів та інструментарію регулювання ринку. Застосування методів та інструментарію регулювання ринку лікарської рослинної сировини залежно від рівня (територіальний, галузевий, видовий) дадуть можливість у перспективі підвищити еколого-економічну ефективність його функціонування. Побудовано прогнозну модель обсягів виробництва лікарської рослинної сировини, що передбачає їх моделювання на основі множинної регресії Використання запропонованої моделі обсягів виробництва лікарської рослинної сировини дасть змогу формувати достовірні баланси попиту і пропозиції на перспективу залежно від чинників впливу і сценаріїв його розвитку.
 
The article substantiates the theoretical and methodological principles of the organizational and economic mechanism of ecologically balanced development of the market of medicinal herbal substance on the basis of the use of economic methods and instruments of market regulation. The application of methods and tools for regulating the market of medicinal herbal substance, depending on the level (territorial, sectoral, species) will enable in the long term to increase the ecological and economic efficiency of its functioning. A prognostic model of volumes of medicinal herbal substance production, which involves their modeling on the basis of multiple regression, is constructed. Using the proposed model of volumes of medicinal herbal substance production will enable us to form reliable balances of demand and supply for the future depending on the factors of influence and scenarios of its development.

В. М. Масюкаспірант кафедри економіки підприємства та інвестицій, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівН. Є. Селюченкок. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК ТА ФАЗ КРИЗОВОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Viktoriya MasiukPostgraduate, Department of Business Economics and Investment, National University “Lviv Polytechnic”, LvivNadiia SeliuchenkoPh.D. in Economics, Associate Professor, Department of Business Economics and Investment, National University “Lviv Polytechnic”, Lviv

IDENTIFICATION OF FEATURES AND PHASES OF THE CRISIS ON NATIONAL MACHINE-BUILDING COMPANIES

У статті обґрунтовано показники для проведення експрес-діагностики фінансово-економічного стану вітчизняних машинобудівних підприємств, виявлено ознаки та встановлено фази кризового розвитку низки підприємств. Для дослідження вибрано вісім підприємств – акціонерних товариств. Експрес-діагностику підприємств проведено на основі аналізування п’яти груп показників: 1) фінансові результати діяльності; 2) показники власних джерел фінансових ресурсів та фінансової стійкості; 3) показники ліквідності та платіжно-розрахункової дисципліни; 4) показники стану основних засобів; 5) показники ефективності господарської діяльності та менеджменту підприємства. У результаті аналізу виявлено негативні тенденції у значеннях досліджуваних показників окремих машинобудівних підприємств. Для порівняння підприємств за рівнем фінансово-економічного стану та їхнього групування за фазами кризового розвитку використано кластерний аналіз. Кластерне групування машинобудівних підприємств проведено на основі відбору найвагоміших тринадцяти фінансово-економічних показників із застосуванням ППП «STATISTICA». Для кластеризації підприємств використано ієрархічний агломеративний метод та ітераційний метод К-середніх. На основі проведених досліджень виділено такі групи підприємств: стабільна та ефективна діяльність – у ПАТ «РЗТ» та ПАТ «КрКЗ»; друга фаза кризи – у ПАТ «НВП «Радій», ПАТ «АвтоКрАЗ» та ПАТ «Світло Шахтаря»; третя фаза кризи – в ПАТ «ХТЗ», ПАТ «ЗАЗ» та ПАТ «ПААЗ».
 
The article we substantiate indicators for carrying out the express diagnostics of financial and economic situation of the national machine-building enterprises, install signs and phases of the crisis of the companies. For the current research eight companies (joint stock companies) are selected. Express diagnostics of companies is made by analyzing five sets of indicators: 1) financial activity results; 2) indicators of own financial resources and financial stability; 3) indicators of liquidity and payment and settlement discipline; 4) indicators of condition of fixed assets; 5) indicators of efficiency of economic activity and enterprise management. The conducted analysis reveals negative trends in values ​​of the investigated indicators of the machine-building companies. Cluster analysis is used for comparison enterprises in terms of financial and economic conditions and their grouping according to the phases of crisis. Cluster grouping of the machine-building companies is carried out by selection of the most important thirteen financial and economic indicators using analytics software package «STATISTICA». The agglomerative hierarchical method and the iterative method of K-means are used for clustering of the enterprises. Based on conducted research the following groups are identified: stable and efficient activities – in JSC "RZT" and JSC "KrKZ"; the second phase of crisis - in JSC "SPE "Radiy", JSC "AvtoKrAZ" and JSC "Svitlo Shahtarya"; the third phase of crisis – in JSC "HTZ", JSC "ZAZ" and JSC "PAAZ."

У. Х. Бабірліаспірант, Одеський державний екологічний університет, м. ОдесаО. П. Павленкокандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту природоохоронної діяльності, Одеський державний екологічний університет, м. Одеса

СУТНІСТЬ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

U. H. BabirliPostgraduate,Odessa State Ecological University, OdessaO. P. PavlenkoPhD in Economics, Assistant professor of department of management of nature safety activities, Odessa State Ecological University, Odessa

THE ESSENCE OF THE EXPORT POTENTIAL OF ENTERPRISES

Проаналізовано наукову література за тематикою експортного потенціалу підприємства. Виявлено, що сутності даного поняття у наукових джерелах приділено недостатню увагу. Проведено дослідження динаміки обсягів експортних операцій з України та торговельного сальдо. Визначено, що протягом років незалежності сумарне значення експортно-імпортних операцій є від’ємним, а отже, актуальність досліджуваної проблематики є обгрунтованою. Запропоновано визначення сутності поняття експортного потенціалу підприємства.
 
The literature sources were analyzed in area of export potential. It was revealed that insufficient attention has been focused on the essence of the concept of export potential. The study of export dynamics and the trade balance for Ukraine has been conducted. It was proved an importance of the topic because the trade balance has been negative during independence years. The definition of the essence of export potential of enterprise has been proposed.

Е. Х. Бабіроваспірант, Одеський державний екологічний університет, м. ОдесаМ. Т. Бецькандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівГ. Й. Лучкокандидат економічних наук,асистент кафедри технологій управління, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРІВ ІЗ ВРАХУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОСТІ РИНКІВ

E. H. Babirovpostgraduate, Odessa State Ecological University, OdessaM. T. BetsPhD, associate professor of department of ecological expertise of goods, National University "Lviv Polytechnic", LvivH. Y. LuchkoPhD, associate professor of department of management technologies National University "Lviv Polytechnic", Lviv

THE ESSENCE OF COMPETITIVENESS OF GOODS IN TERMS OF THE INTEGRATION OF MARKETS

Проаналізовано наукові літературні джерела за проблематикою конкурентоспроможності товарів. Визначено сутнісні ознаки поняття «конкурентоспроможність товарів». Проведено дослідження динаміки рівня конкурентоспроможності вітчизняної економіки. Визначено перелік чинників, які впливають на конкурентоспроможність товарів.
 
It was analyzed a science literature in the sphere of competitiveness of goods. It was determined an essence of features of conception “competitiveness of goods”. It was conducted a research of competitive level of national economy. It was determined a list of factors that affects on competitiveness of goods.

А. В. Салоасистент кафедри міжнародних економічних відносин, Кіровоградський національний технічний університет, Кропивницький, Україна

БЕЗПЕРЕРВНА ОСВІТА ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ

A. V. Saloassistant of the Department of international economic relations, Kirovograd national technical University, Kropyvnytsky, Ukraine

CONTINUAL EDUCATION AS A PRIORITY TO IMPROVE THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF SPECIALISTS

За основу дослідження розгорнутого в даній роботі взято розгляд поняття «безперервна освіта», проведений аналіз сутності даного поняття, з акцентовано увагу на рівень «популяризації» в українському освітньому просторі. Відкрите питання визначення впливу безперервної освіти на формування та підвищення професійної компетентності фахівців.
 
Based on detailed study in this work is taken the consideration of the nature of the concept of "lifelong education", investigated the history, the difference of this concept from a number of similar terms and the level of "promotion" in the Ukrainian educational space. Open question determine the impact of continuous education on the formation and improvement of professional competence of specialists. The calculations of the "usefulness" of continuing education, in particular for the experts demonstrated a high level of return compared to the invested effort and time, proving the practical effectiveness of continuous education to enhance professional competence of experts.

В. С. Захароваспірант Київського національного торговельно-економічного університету

СТРАТЕГІЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ

V. S. ZakharovPh.D. student of Kyiv National University of Trade and Economics

THE FINANCIAL PROVISION STRATEGY OF ENERGY SECTOR ENTERPRISES DEVELOPMENT IN UKRAINE

Автором проаналізовано теоретичні підходи до формування стратегії фінансового забезпечення підприємств енергетичного сектора України. Обґрунтовано методичні засади вибору оптимальної стратегії фінансового забезпечення підприємств енергетичного сектора України, враховуючи форму власності таких підприємств та особливості участі держави в управлінні капіталом.

The author analyzes the theoretical approaches to the formation of the financial provision strategy of the energy sector enterprises in Ukraine. In the article were defined the methodological principles of choosing the optimal strategy of the financial provision the enterprises of the energy sector of Ukraine, including the ownership structure of such enterprises and features of government involvement in the management of capital.

Т. О. Костюкаспірант кафедри економіки праці та розвитку сільських територій, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. КиївВ. І. Мартиненковаспірант кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса ШевченкаІ. О. Луценкоаспірант кафедри аудиту та економічного аналізу Університету державної фіскальної служби України (м. Ірпінь)

ОЦІНКА ВПЛИВУ ЗБІЛЬШЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

T. O. Kostyukgraduate student of department Economics and Rural Development National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (Kyiv)V. I. MartynenkovPhD student of the Department of Management of innovation and investment activities of the Kyiv National Taras Shevchenko UniversityI. O. LucenkoPhD student of the Department of Economic Analysis and Audit of the University of the State Fiscal Service of Ukraine

ASSESSING THE IMPACT OF AN INCREASE MINIMUM WAGE ON THE ECONOMIC SECURITY OF AGRICULTURE AND RURAL AREAS IN UKRAINE

У статті розглянуто окремі аспекти оцінки можливого безпосереднього впливу подвійного збільшення мінімальної зарплати на економічну безпеку сільського господарства, а також спрогнозовано тенденціальні зміни у розвитку сільських територій. На основі здійсненого комплексного аналізу різних факторів впливу було та прогнозуючі аналізи основних функціонуючих складових фінансово-економічної безпеки. Наголошується, що створення надійної системи фінансово-економічної безпеки забезпечує стабільний розвиток та функціонування підприємства/домогосподарств і створює умови для реалізації його економічного потенціалу.
 
The article discusses some aspects of assessing the possible direct effects of double increase in the minimum wage on the economic security of Agriculture and tendentsialni predicted changes in rural development. Based on a comprehensive analysis of factors could impact analyzes and forecasting major operating components of the financial and economic security.

Л. В. Прудивусаспірант, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПОРЯДКУ НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ

L. Prudyvuspostgraduate, National Scientific Center "Institute of agrarian economy"

STAGES OF FORMATION AND DIRECTIONS FOR IMPROVEMENT THE ORGANIZATIONAL MECHANISM OF STATE SUPPORT FOR ENTREPRENEURSHIP IN AGRICULTURAL PRODUCTION

У статті розглянуто етапи становлення державної підтримки сільськогосподарських суб’єктів господарювання в Україні, обґрунтовано необхідність удосконалення організаційного порядку надання державної підтримки підприємництва в сільськогосподарському виробництві для підвищення дієвості її механізму. Запропоновано шляхи удосконалення схеми організаційного забезпечення реалізації державної підтримки шляхом конкурсного вибору банків для здійснення платежів з підтримки та диференційованого організаційного порядку фінансування програм підтримки в межах якого визначається розподіл часток фінансування між державою й окремим банком по певній програмі та механізм збалансування відносин між державою та банками (зобов’язання від банків про виділення кредитних ліній для фінансування суб’єктів по програмах підтримки, державні гарантії банкам учасникам, компенсація державою банкам різниці по відсоткових ставках, проведення фінансування державної частини через банки учасники та зобов’язання підприємств-учасників переходити на обслуговування та розміщувати частину своїх депозитних рахунків в даних банках).
 
The stages of formation of state support for agricultural business entities in Ukraine are provided in the article. There was justified the necessity of improving the organizational mechanism of state support for entrepreneurship in agricultural production to enhance the effectiveness of its mechanism. It was also proposed the ways of improving organizational scheme for implementation of national support through competitive selection of banks for payment of differentiated support and institutional order financing support programs within which defined particle distribution of funding between the state and a private bank on a particular program and a mechanism to balance the relationship between the state and banks (obligation of banks to allocate credit lines for support programs financing of agricultural entities, government guarantees to banks, compensation of difference in banks interest rates to participants, funding a parts of state financing of participants through banks and commitment participating companies move to service and placed of their deposit accounts in these banks).

О. І. Думаасистент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ВИКЛИКИ

O. I. DumaJunior lecturer, Administrative and financial management department Lviv Polyetchnic National University, Lviv

EFFICIENCY OF THE PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINE: PROBLEMS AND CHALLENGES

У статті описано дослідження ефективності публічного адміністрування в Україні. Наведено визначення системи публічного адміністрування, та запропоновано показники оцінки її ефективності. Виявлено причини неефективності в публічному адмініструванні. Досліджено динаміку, структуру та тенденції зміни чисельності державних службовців в Україні. Описано залежності між показниками, що характеризують публічне адміністрування в Україні та макроекономічними показниками України за досліджуваний період. Проаналізовано залежність між коливанням ВВП та чисельністю державних службовців в Україні. Запропоновано та обґрунтовано доцільність впровадження заходів організаційного, політичного та інституційного характеру, які в комплексі призведуть до підвищення рівня ефективності публічного адміністрування в Україні.
 
This article describes the investigation of public administration efficiency in Ukraine. There is given a definition of public administration system and suggested its efficiency indices. There are detected reasons of inefficiency in public administration. It is investigated dynamics, structure and tendency of government officials’ quantity changes in Ukraine. It is described the dependence of indices, which characterize public administration in Ukraine and macroeconomic indicators in Ukraine during investigated period. It is analyzed dependence of GDP fluctuations and number of Ukrainian government officials. It is suggested and justified the expediency of organizational, political and institutional measures implementation, which in a complex can lead to increase of public administration efficiency level in Ukraine. 

К. С. Коваленкоасистент кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка»

ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ТОВАРОПОТОКІВ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

K. Kovalenkoassistant of finance department in the National University "Lviv Polytechnic"

THE PROSPECTS OF IMPLEMENTATION OF THE DIVERSIFICATION OF TRADE FLOWS IN FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY

В статті досліджується перспективність здійснення стратегії диверсифікації товаропотоків, під якою розуміємо розширення руху товарів на всіх стадіях мережевої структури ланцюга поставок, включаючи кінцевого споживача з метою збільшення економічної вигоди від діяльності. Зокрема висвітлено, що впровадження диверсифікації товаропотоків у діяльність підприємства збільшує період його прибутковості. На основі попередніх досліджень науковців та моделі MR=MC, математично доведено, що застосування вказаної стратегії в оптимальний момент, тобто в період, коли підприємство є максимально прибутковим, дозволяє уповільнити зниження кривої сукупної виручки (TR) та зростання кривої сукупних витрат (ТС). Таким чином, підприємство зможе довше залишатися прибутковим та отримувати прибутки як від вже існуючого, так і від диверсифікованого видів діяльності.
 
The article examines the prospects of implementation of the trade flows diversification strategy that means expansion of the movement of goods at all stages of the supply chain network structure, including the end user in order to increase the economic benefit from the activity. It is highlighted that using trade flows diversification in company operations increases its profitability period. Based on previous research and MR = MC model, it is mathematically proved that the use of the aforesaid strategy in optimal time, i.e at a time when the company is the most profitable, can slow the decline of total revenue curve (TR) and the growth of total costs curve (TC). Thus, the company will be able to stay profitable for longer time and earn both from existing and from diversified activities.

І. В. Горячківськаздобувач кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

ОCОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

I. V. HoriachkivskaApplicant of the Department of Management and Economic Security Cherkasy National University named after Bogdan Khmelnitsky, city of Cherkasy

FEATURES OF PERSONNEL LOYALTY EVALUATION HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT

Методологія оцінки лояльності персоналу навчального закладу – це способи здійснення управлінських впливів на працівників університету для досягнення цілей управління вищим навчальним закладом. При оцінці лояльності персоналу використовуються такі показники, як вміст трудової діяльності, сукупність виконуваних працівником трудових прийомів, умови праці, підвищення кваліфікації, рівень доходів, склався в колективі психологічний клімат.
 
The methodology for evaluating the staff loyalty of an educational institution is a way of implementing managerial influences on university staff to achieve the goals of managing a higher education institution. In assessing the loyalty of staff used indicators such as the content of work, the totality of labor performed by an employee, working conditions, qualifications, level of income, formed in the team psychological climate.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"