Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 3, 2014

Л. О. Петковад. е. н., професор, професор кафедри фінансів Черкаського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ (м. Київ)

КРАЇНИ ІЗ ЗРОСТАЮЧИМИ РИНКАМИ В СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Lesia O. PetkovaDr.Sc. in Economies, Professor, Professor of Finance Department, Cherkasy Institute of Banking of the National Bank of Ukraine University of Banking (Kyiv)

EMERGING MARKETS IN THE GLOBAL ECONOMY

Статтю присвячено теоретичним та практичним проблемам дослідження країн із зростаючими ринками. На основі аналізу базових показників визначені головні тренди глобального економічного зростання. В статті досліджені особливості участі країн із зростаючими ринками у забезпеченні світового економічного зростання в посткризовий період. Таким чином, поступово підвищується значимість країн із зростаючими ринками у забезпеченні глобального економічного зростання, розподілі валової доданої вартості. Це обумовлює необхідність подальших досліджень дієвості ключових факторів економічного зростання країн, що розвиваються, їх впливу на світове господарство та глобальні ланцюги доданої вартості.

The article investigates theoretical and practical problems of emerging markets. The main trends of global economic growth are analyzed with basic indicators. We explored how the emerging markets add to the world economic growth іn the post-crisis period. We concluded that the importance of the emerging markets to ensure global economic growth to distribute the value added is gradually increasing. This leads to the need for further research into key factors of economic growth in developing countries, their impact on the global economy and global chains of value added.

Ю. В. Гончаровд. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ТЕНДЕНЦІЇ І ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ В ЦІЛОМУ ПО ЕКОНОМІЦІ ТА ЗА ДЕЯКИМИ ВИДАМИ ПРОМИСЛОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Y. V. GoncharovPhD, Professor, Head of Department of Management, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

TRENDS AND CONCERNS ANALYSIS OF LABOR PRODUCTIVITY IN THE WHOLE ECONOMY AND IN SOME TYPES OF INDUSTRIAL ACTIVITY

У статті здійснено розрахунки показника продуктивності праці, проаналізовано тенденції зміни продуктивності праці протягом останніх років в Україні, виявлено проблеми її динаміку та запропоновано заходи щодо підвищення продуктивності праці в цілому по економіці та за деякими видами економічної діяльності.

В статье осуществлено расчеты показателя производительности труда, проанализированы тенденции изменения производительности труда на протяжении последних лет в Украине, выявлены проблемы ее динамики и предложены мероприятия по повышению производительности труда в целом по экономике и по некоторым видам экономической деятельности.

Рresents the calculations of the index of productivity, analyzed trends in productivity in recent years in Ukraine, the revealed problems fall and proposed measures to increase productivity in the economy as a whole and in some important economic activities in the article.

О. В. Козьменкод. е. н., професор кафедри менеджменту ДВНЗ УАБС НБУ, м. СумиД. Р. Абрамітовааспірант кафедри економічної кібернетики ДВНЗ УАБС НБУ, м. Суми

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

O. V. KozmenkoPh.D., Professor, Department of Management UABS NBU, SumyD. R. AbramitovaPhD student, Department of Economic Cybernetics UABS NBU, Sumy

GLOBAL INSURANCE MARKET TRENDS

В статті розглянуті проблеми функціонування сучасного світового ринку страхових послуг. Проаналізовані характерні особливості страхування в розрізі світової економіки, досліджена діяльність світового ринку страхування з урахуванням останніх змін у світовому економічному просторі. Виявлені тенденції, передумови та фактори розвитку ринку та сформовані перспективи розвитку українського страхового ринку та місце України на світовому страховому ринку. У статті були визначені країни-лідери світового ринку страхування та обґрунтоване їх місце на світовому ринку. Звернено увагу на статистичні дані, розглянуті основні комплексні страхові продукти, які пропонуються на світовому ринку страхування, був вдосконалений рейтинг найвпливовіших страхових груп світу, а також були надані деякі прогнози із розвитку страхування на світовому ринку.

The article deals with the problems on the modern world insurance market. Characteristic features of insurance were analyzed in the context of the global economy, activity of the world insurance market was found, furthermore taking into account recent changes in the world economy. Trends, conditions and factors of the market were identified and generated prospects of Ukrainian insurance market in Ukraine and the place of the global insurance market. Attention is paid to the statistics, the basic comprehensive insurance products that are available in the global insurance market were considered, ranking of the most influential insurance groups in the world has been improved also some of the predictions were given of the global insurance market.

Н. С. Івановакандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики, Криворізький факультет Запорізького національного університету

ГРУПУВАННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ МЕТОДАМИ БАГАТОВИМІРНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ

N. S. IvanovaPhD, associate professor of the department of economic cybernetics, Krivorizky faculty Zaporizhzhya National University

GROUPING OF REGIONS OF UKRAINE ON INDICATORS FINANCIAL SAFETY BY THE METHODS OF MULTIDIMENSIONAL CLASSIFICATION

За результатами математико-статистичної обробки даних складових рівня фінансової безпеки визначено групи регіонів України.

As a result of the mathematical and statistical data components of the financial safety association regions were determined.

S. V. OnikiienkoPhD in Economics, associate professor of bank investment chair, Kyiv National Economic University named after Vadim Hetman, Kyiv

THE ROLE OF INTRA-INSTITUTIONAL FORCES IN THE CONCEPT OF INSTITUTIONAL REGULATION

С. В. Онікієнкок. е. н., доцент кафедри банківських інвестицій, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київ

РОЛЬ ВНУТРІШНІХ ІНСТИТУЦІЙНИХ СИЛ У КОНЦЕПЦІЇ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

This article examines the range of problems related to the role of intra-institutional forces in the process of institutional regulation. We considered the nature of such strains of institutional regulation as institutional layering, perversity and self-referential approaches. Special stress is laid on endogenous processes that encourage regulatory change and adaptation within organization; we registered the inherent tensions that may emerge in the face of not only changing environmental requirements but also competing regulatory demands.

У статті досліджується проблематика ролі внутрішніх інституційних сил у процесі інституціонального регулювання. Розглянуто природу таких проблемних аспектів інституціонального регулювання як інституційне нашарування, викривлення і самореферентність. Особливу увагу приділено ендогенним процесам, що сприяють регуляторним змінам і адаптації організації; відзначено неминучість присутності у регулюванні внутрішнього напруження, яке може бути викликане не лише змінами регуляторного середовища а і різноспрямованістю регуляторних вимог.

Л. І. Простебік. е. н., старший викладач кафедри фінансів Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, м. Чернівці

ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ

L. I. ProstebiCandidate of Economics, senior Lecturer, Department of Finance , Chernivtsi Trade and Economics Institute of KNTEU, Chernivtsi

SOME THEORETICAL FOUNDATIONS OF LOCAL FINANCE

В науковій статті досліджено становлення і розвиток місцевих фінансів. Розглянуто і обґрунтовано різні теоретичні підходи до трактування категорії «місцеві фінанси». Досліджено сутність місцевих фінансів через функції, які вони виконують. Дослідження праць по проблемам місцевих фінансів дозволило дійти до висновку щодо сутності і ролі місцевих фінансів. Розглянуто різні складові місцевих фінансів. Центральне місце в системі місцевих фінансів належить місцевим бюджетам, які є важливим знаряддям впливу на розвиток економічної і соціальної сфери. Розкрито значення місцевих фінансів у формуванні фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування. Здійснено аналіз вітчизняної законодавчої бази, яка регламентує функціонування місцевого самоврядування в Україні.

In the scientific article the formation and development of local Finance. Considered and justified various scientific approaches to the interpretation of the category «local Finance». Researched the essence of local Finance through the functions they perform. Research works on problems of local finances allowed to make conclusion about the nature and role of local Finance. The different components of local finance. Central to the system of local finance belongs to the local budgets, which are a vital tool in influencing the development of the economic and social sphere. The article reveals the importance of local Finance in the formation of financial resources of local governments. The analysis of the domestic legal framework, which regulates the functioning of local government in Ukraine.

І. М. Капарулінак. е. н., доцент, докторант кафедри фінансів, обліку та аудиту, Національний авіаційний університет

УНІВЕРСАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

I. M. KaparulinaPhD in Economics, Associate Professor, Doctoral Student, National Aviation University, Kiev, Ukraine

RESEARCH OF ENTERPRISE DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF UNIVERSALISM

В роботі досліджуються універсальні засади формування теорії розвитку підприємства. Обґрунтовується необхідність аналізу ключових понять і категорій, що складають базис теорії розвитку підприємства: «змінювання/рух», «прогрес», «регрес», «зростання», «розвиток», «адаптація» і «еволюція». На основі структурного аналізу процесів, що відображаються відповідними категоріями, визначається логічний взаємозв’язок між ними. Проводиться аналогія між розбіжностями в теорії розвитку підприємства, в універсальній теорії розвитку та базисними філософськими проблемами («якість-кількість», «завершеність-нескінченність», «внутрішнє-зовнішнє») та визначається напрям удосконалення теорії розвитку підприємства.

Universal Principles of formation of the theory of enterprise development are investigated in the paper. Need to analyze the key concepts and categories that make up the basis of the theory of enterprise development is justified: "change / movement", "progress", "regression", "growth", "development", "adaptation" and "evolution". Structural analysis of the processes that appear relevant categories is conducted. The logical relationship between these processes is found. The analogy between the differences in the theory of enterprise development, in the universal theory of development and basic philosophical problems ("quality-quantity", "finality-infinite", "internal-external") is made and direction of improving the theory of the enterprise is determined.

К. О. Латишевк. е. н., доцент кафедри маркетингу, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

К. О. LatyshevPh.D., assistant professor of marketing, Kremenchuk Mykhailo Ostrogradskyi National University

MODELLING THE STRATEGY OF MARKETING MANAGEMENT OF THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES MECHANICAL ENGINEERING

У статті обґрунтовано стратегію маркетингового управління конкурентоспроможністю підприємства. Визначено напрями і функції стратегії маркетингового управління. Сформовано організаційно-функціональну структуру моделі стратегії маркетингового управління, що охоплює питання дослідження ринку (конкурентного середовища, особливостей попиту і купівельної поведінки споживачів); вибору цільового сегмента ринку, зорієнтованого на специфіку маркетингової стратегії; формулювання мікс-концепції маркетингу – системи заходів щодо ефективного використання ресурсних можливостей підприємства. Застосовано комплексний підхід до моделювання стратегії маркетингового управління конкурентоспроможністю підприємства, здатної забезпечити обґрунтування цілей і завдань на кожному окремому ринку (сегменті ринку) і стосовно кожного виробу з урахуванням особливостей конкурентного середовища, конкуренції і попиту споживачів.

The article deals the strategy of marketing management competitiveness of the enterprise has been substantiated. The directions and functions of strategy of marketing management have been defined. The organizational and functional structure of the model of marketing management strategy that covers market research (competitive environment, the characteristics of demand and buying behavior of consumers) has been formed; choice of target market segment, oriented to the specific of marketing strategy; the formulation of the mix-concept of marketing – a system of measures for the effective use of resource capabilities of the enterprise. The complex approach to modeling of the strategy of the marketing management of the competitiveness of the enterprise that can provide substantiation of the aims and objectives for each market (segment of the market) and for each product considering the peculiarities of competitive environment, competiti on and the demand of consumers has been applied.

Л. І. Григорова-Берендак. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

СПРЯЖЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ РЕЖИМІВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ ЄС ТА ЄВРАЗЕС/СНД

L. I. Grigorova-BerendaPhD, Associate Professor of The Chair of International Economic Relations, V.N. Karazin Kharkiv National University

CONJUGATION TRADE REGIMES INTEGRATION ASSOCIATIONS EU AND EURASEC/CIS

Одна із ключових проблем розвитку та функціонування інтеграційних об’єднань сьогодення це формування глобальної зони вільної торгівлі, яка розглядається на порядку денному СОТ як «Made in the World». Взаємодія різноманітних інтеграційних об’єднань вимагає спряження торговельних режимів і зокрема узгодження правил визначення походження товарів. Для України, як країни яка може відіграти роль мосту у формуванні концепції зони вільної торгівлі від Лісабона до Владивостока між ЄС та ЄврАзЕС/СНД, або навіть і НАФТА, особливий інтерес викликає розв’язання проблеми уніфікації правил визначення походження товарів в рамках преференційного режиму між цими інтеграційними треками.
Метою статті є визначення ролі фактору правил визначення походження товарів у формуванні конкурентної інтеграційної політики, між ЄС та ЄврАзЕС/СНД, в контексті євроінтеграційної стратегії України.

One of the key problems in the development and operation of integration associations today is the formation of a global free trade zone, which is formed on the agenda of the WTO as the «Made in the World». The interaction of various integration associations requires conjugation trade regimes and in particular harmonization of rules of origin. For Ukraine as a country that can play a role in shaping the bridge concept of free trade zone from Lisbon to Vladivostok between the EU and EurAsEC / CIS , or even NAFTA particular interest is the problem of harmonization of rules of origin under preferential treatment between integration tracks.
The aim of the paper is to determine the role of factor rules of origin in shaping the competitive integration policy between the EU and EurAsEC/CIS in the context of European integration strategy of Ukraine

І. М. Мазурк. е. н., доцент, професор кафедри фінансів і кредиту, Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, м. Івано-Франківськ

АНАЛІЗ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ

І. М. MazurPh.D., associate professor, professor of finance and credit, Ivano-Frankivsk University of Law named after King Danylo Galytskyy

ANALYSIS OF ENERGY SECURITY ENTERPRISE: THEORETICAL AND PRACTICAL PRINCIPLES

Запропоновано методику і систему показників для кількісного і якісного оцінювання енергетичної безпеки підприємства. Проаналізовано стан і динаміку енергетичної безпеки ДП «Рожнятівтеплокомуненерго».

The methods and system of indexes were offered for the quantitative and quality evaluation of energy safety of enterprise. The state and dynamics of energy safety of SE «Rozhnyativteplokomunenergo» were analysed.

Н. В. Скидоненкок. е. н., доцент кафедри економіки, Національний авіаційний університет , м. Київ

НАПРЯМКИ СТВОРЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО СЕРЕДОВИЩА

N. SkydonenkoAssociate Professor of Economics, National Aviation University, Kyiv

DIRECTIONS THE CREATION OF A COMPETITIVE ENVIRONMENT

Розвиток економічних суб'єктів визначається правильним обранням стратегічних орієнтирів з урахуванням загальноекономічних тенден­цій розвитку людської цивілізації та вибранням моделі економічного зростання. Вдалий вибір моделей та реалізація економічної стратегії, здатні забезпечити стійке економічне зростання, підвищити конкурентоздатність господарюючих суб'єктів в системі ринкових відносин. В сучасних умовах розвиток науки по­требує значних затрат людських та матеріальних ресурсів. Тому актуальним є завдання розробки стратегічних напрямів розвитку та підвищення конкуренто­спроможності національної економіки на світовому ринку, оновлення основних виробничих фондів, впровадження нових технологій на основі розвитку науко­во-технічного прогресу.

The development of economic subjects determined the correct election of strategic objectives based on general economic trends this development of human civilization and election models of economic growth. Apposite choice of models and implementing economic strategies provide that are capable of sustainable economic growth, improve the competitiveness of economic entities in the system of market relations. In modern conditions the development of science in needs a considerable cost in human and material resources. Therefore, an important task is to develop strategic directions of development and enhancing the competitiveness of the national economy in the world market, updating of fixed assets, new technologies through the development of Science and Technology progress.

Г. П. Гончарк. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу, Тернопільський національний економічний університет

АДАПТАЦІЯ СВІТОВИХ СТАНДАРТІВ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ДО ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ КОМПАНІЙ

H. P. HoncharPh.D in Economics, Associate Professor of Department of Finance and Banking Chortkivskiy Educational and Research Institute for Entrepreneurship and Business Ternopil National Economic University

ADAPTATION WORLD STANDARDS OF RISK MANAGEMENT TO THE ACTIVITIES OF DOMESTIC COMPANIES

В статті розглядаються світові стандарти ризик-менеджменту, використання стандартів ризику BASEL щодо банківської системи та визначено їх роль в процесі управління фінансовим ризиком забезпечує підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості підприємств.

The article deals with international standards of risk management, the use of risk BASEL standards on the banking system and define their role in the management of financial risk enhances competitiveness and investment attractiveness of the project-oriented businesses.

О. В. Черновак. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та підприємництва, Національний університет державної податкової служби України, м. ІрпіньА. Г. Королевськамагістрант, Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь

СТАН ТА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

O. ChernovaCandidate of economic science, assistant professor of Department of International Economics and Business, National University of Stay Tax Service of Ukraine, IrpinA. KorolevskaMA, National University of Stay Tax Service of Ukraine, Irpin

STATUS AND DEVELOPMENT DYNAMIC OF GLOBAL SECURITIES MARKET

У статті досліджено та проаналізовано динаміку розвитку світового ринку цінних паперів та оцінено діяльність основних фондових бірж світу як основних елементів ринкової інфраструктури. Проведено аналіз останніх публікацій та досліджень щодо сучасного стану світового ринку цінних паперів.

The article is investigated and analyzed the development dynamic of the Global Securities Market and estimated activities of world’s major stock exchanges as basic elements of market infrastructure. Analyzed of recent publications and research to the current state of the Global Securities Market.

М. І. Іщенкок. е. н., член правління, Директор Гірничодобувного дивізіону ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ"

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РЕСУРСНИХ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

М. І. IschenkoPhD in Economics, Board member, director of Mining Division of “METINVEST HOLDING” LLC

RESEARCH OF INFLUENCE OF RESOURCE FACTORS ON THE FORMATION OF THE RESULTS OF ACTIVITY OF ENTERPRISES

Розроблено комплексну модель формування фінансово-економічного результату в умовах гірничо-збагачувальних комбінатів України. Визначено проблемні зони формування ресурсного базису діяльності ГЗК. Встановлено, що необхідною умовою забезпечення довгострокових фінансово-економічних результатів є формування виваженої політики управління формуванням та використанням техніко-технологічних ресурсів, стан яких ідентифіковано як низький. Доведено, що рівень та збалансованість останніх дозволяє нівелювати вплив гірничо-геологічних факторів виробництва та забезпечити ефективне використання мінерально-сировинної бази комбінатів.

Developed a comprehensive model of formation of financial-economic result in the conditions of mining and processing integrated works of Ukraine. Identified problem areas of the resource basis of activity of the IOEW. It is established that the necessary condition for ensuring long-term financial and economic results is the formation of the balanced policy of management of formation and use of technological resources, which are identified as low. It is proved that the level and balance of the latter allows to mitigate the impact of mining and geological factors of production and to ensure the effective use of the mineral resources of plants.

Ю. П. Синицінак. т. н., с. н. с, доцент кафедри менеджменту, Національна Металургійна академія України м. ДніпропетровськТ. В. Карпенкок. е. н., асистент кафедри менеджменту, Національна Металургійна академія України м. Дніпропетровськ

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ТА ВИКОРИСТАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗГІДНО ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО ПІДХОДУ

Yu. P. Synytsinacandidate of technical sciences, docent Department of Management, National Metallurgical Academy of Ukraine, t. Dnipropetrovs’kT. V. Karpenkocandidate of economic sciences, assistant Department of Management, National Metallurgical Academy of Ukraine, t. Dnipropetrovs’k

STRATEGIC MANAGEMENT OF THE FORMATION AND USE OF HUMAN RESOURCES BY PROGRAM-TARGET APPROACH

Висвітлена проблема формування та використання кадрового потенціалу як на рівні держави, так і на рівні підприємства. Розглянуті питання з використання програмно-цільового підходу до складних проблем за допомогою розробки та реалізації системи програмних заходів, орієнтованих на цілі, досягнення яких забезпечує рішення існуючих проблем. Запропонована програма щодо стратегічного управління формуванням та використанням кадрового потенціалу на макро-, мезо- та мікрорівнях, з точки зору програмно-цільового підходу.

There were discussed the problem of the forming and using the human resources at the government and enterprise levels. There was offered the using of program-based approach which based on solving the complex problems through the development and implementation of program activities targeting the objectives towards which provides a solution to existing problems. The program of strategic management of the formation and use the human resources at the macro , meso and micro levels , in terms of program-based approach was proposed.

В. Я. Чевгановак. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки підприємства та управління персоналом Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

МЕТОДИКА ДІАГНОСТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

V. J. ChevhanovaPh.D., Associate Professor, Head of Department of Business Economics and HR Poltava National Technical University named after Yuriy Kondratyuka

METHODOLOGY OF DIAGNOSTICATING OF ECONOMIC POSITION OF ENTERPRISE

Розглядаються теоретичні питання діагностування економічного стану підприємства в сучасних умовах. Запропонована методика діагностики економічного стану та формула визначення інтегрального рівня економічного стану.

This article describes the theoretical question of diagnosing the economic condition of the enterprise in the modern world. Also it proposes the technique of diagnostic and economic status and configuration definition of the integral level of economic status.

К. М. Ромащенкок. е. н., доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. ЧеркасиТ. І. Ромащенкок. е. н., доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПРИВАТНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

K. M. RomashchenkoPh.D., associate professor of Economic Theory and International Economics Chair, Cherkasy National University named after Bogdan Khmelnitsky, CherkasyT. I. RomashchenkoPh.D., associate professor of Economic Theory and International Economics Chair, Cherkasy National University named after Bogdan Khmelnitsky, Cherkasy

CURRENT PROBLEMS OF PRIVATE HIGHER EDUCATION DEVELOPMENT IN UKRAINE

У статті проаналізовано особливості розвитку приватної вищої школи в Україні. З’ясовано, що поряд із позитивними наслідками розвитку приватних вищих навчальних закладів для ринку освітніх послуг, вітчизняна практика демонструє наявність проблем їх функціонування. Як наслідок, аргументовано деякі заходи підвищення якості підготовки в приватних вищих навчальних закладах.

In the article peculiarities of private higher education development in Ukraine is analysed. It is found out that alongside with positive consequences of private higher education establishments development for the market of educational services, modern Ukrainian practice also demonstrates the existence of some problems of their functioning. As result, the authors gave reasons for certain measures focused on the quality of training in private higher education establishments upgrading.

А. Н. Брагинецк. э. н., докторант, Луганский национальный аграрный университет, г. Луганск

ПРЕДПРИЯТИЕ КАК ОБЪЕКТ С СОВОКУПНОСТЬЮ СВОЙСТВ

A. N. Braginetscand. of econ. sciences, associate professor, doctoral candidate, Lugansk National Agrarian University, Lugansk

ENTERPRISE AS AN OBJECT WITH A SET OF PROPERTIES

На основе систематизации и обобщения научных трудов многих ученых, в статье обосновывается необходимость разработки подхода к предприятию как объекта с совокупностью свойств. Доказано, что свойства предприятия не ограничиваются системными свойствами. Выделены сферы проявления свойств, а так же векторы их изменения. Обосновано существование двух групп свойств предприятия. Одна группа это свойства присущие предприятию внутренне. Вторая группа - обусловлена участием предприятия в результате отношений с другими объектами окружающего мира. Свойствам предприятия характерны наравне, как процессы развития, так и деградации. Управление предприятием сводится к формированию и постоянной корректировке таких свойств предприятия, которые будут способствовать удовлетворению потребностей стейкхолдеров.

On the basis of the systematization and generalization of scientific work of many scholars, the article explains the need for an approach to the enterprise as an object with a set of properties. It is proved that the properties of the enterprise are not limited systemic one. Highlighted the scope of manifestation properties, as well as vectors of their development. Justify the existence of two groups of properties enterprise. One group is the inherent properties of the company internally. The second group is due to the participation of the company as a result of relationships with other objects of the world. Properties the company has both the processes of development and degradation. Enterprise management reduces the formation and properties of such constant adjustment businesses that will help meet the needs of stakeholders.

Є. В. Карпенкок. е. н., старший викладач кафедри управління, Сумський державний університетД. О. Смоленніковасистент кафедри управління, Сумський державний університет

ОБҐРУНТУВАННЯ ОКРЕМИХ СКЛАДОВИХ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СТРУКТУРИ СОЦІАЛЬНОГО ПАКЕТУ

Y. V. KarpenkoPh.D., senior lecturer, Department of Management, Sumy State UniversityD. O. Smolennikovlecturer, Department of Management, Sumy State University

JUSTIFICATION OF BENEFITS PACKAGE COMPONENTS AND DETERMINATION OF ITS EFFECTIVE STRUCTURE

У статті розглядаються сутність та основні компоненти соціального пакету як інструменту непрямої матеріальної винагороди. Проведений аналіз складових соціального пакету, що можуть суттєво вплинути на зменшення податкового тягаря підприємства. Запропоновано порядок визначення ефективної структури соціального пакету на основі аналізу нормативно-правового забезпечення формування та оподаткування окремих його складових.

The paper deals with the essence and main components of the benefits package as a tool of indirect financial aid. An analysis of benefits package components which may significantly affect the company’s tax burden was conducted. A procedure to determine the effective structure of benefits package based on the analysis of the regulatory framework of formation and taxation of its components was proposed in the paper.

К. Д. Хорольськийздобувач наукового ступеня кандидата наук кафедри економіки праці та менеджменту ДВНЗ «Кіровоградський національний технічний університет»

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ГІРНИЧОДОБУВНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

K. D. KhorolskyiCandidate for a degree at the Department of Labour Economics and Management SHEE “Kirovograd National Technical University”

MANAGEMENT OF INVESTMENT AND INNOVATION ACTIVITY OF MINING AND QUARRYING IN UKRAINE

Розвинуті теоретичні основи, що розкривають сутність, значення інноваційно-інвестиційної діяльності в гірничодобувній промисловості. Розроблений діючий ефективний організаційно-економічний механізм управління розвитком інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств гірничодобувної промисловості України, який враховує особливості розвитку галузі на стратегічному періоді до 2030 року. Побудовані моделі причинно-наслідкових зв’язків розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності в гірничодобувній промисловості на регіональному рівні з використанням збалансованих показників та інтелектуальної системи прийняття рішень, яка працює з ERP-2005. Доведено, що інноваційний процес розвитку гірничодобувної галузі до 2030 року виступає стратегічним фактором її реструктуризації на трьох п’ятирічних етапах оптимізації інвестицій та виробництва продукції, яка відповідає вимогам ринку.

Theoretical foundations which reveal the essence and value of innovation and investment in the Mining and Quarrying Industry are developed. Effective organizational and economic mechanism of development of investment and innovation activities of enterprises of the mining industry of Ukraine is designed. It takes into account the development of the sector at the strategic period until 2030. Models of cause and effect links of innovation and investment in the Mining and Quarrying Industry at the regional level are constructed with the help of balanced score card and intelligent decision-making system that works with ERP- 2005. It is proved that the development of innovative Mining and Quarrying Industry until 2030 services as a strategic factor in its restructuring in three five-year phases of investment and production optimization that meets the requirements of the market.

Т. І. Курантаспірант кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу, Тернопільський національний економічний університет, м.Тернопіль

ГЕОГРАФІЯ ПОШИРЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ЛОГІСТИЧНИХ МЕРЕЖ

T. I. KurantPhD student, International management and marketing department, Ternopil National Economic University

GEOGRAPHICAL DISSEMINATION OF GLOBAL LOGISTICS NETWORKS

У статті пояснено суть поняття «логістична мережа» та визначено коли така вважається глобальною. Досліджено суть постійних логістичних мереж. Визначено що для обслуговування глобальних ринків, логістичні мережі стали більш експансивними і набагато складнішими. Виявлено причини зміни характеру потоку товарів через логістичний ланцюг. Досліджено особливості функціонування логістичних мереж Network Global Logistics, Worldwide Partnership Alliance, Tandem Global Logistics та Choice Logistics. Систематизовано центри логістики аналізованих глобальних логістичних мереж та визначено їх континентальну концентрацію. Розраховано питому вагу кількості логістичних центрів у відношенні до загального обсягу об’єктів у кожній із мереж по континентах. Визначено відсоток концентрації логістичних центрів у найбільших бізнес-містах світу згідно із дослідженням Світового Банку.

In the article, the essence of the ‘logistics network’ concept explained and identified when such network considered global. The nature of permanent logistics networks explored. It is identified that for maintenance of global markets the logistics network has become more expansive and more complex. The reasons of the changing nature of the flow of goods through logistical chain discovered. The peculiarities of logistics networks operation such as Network Global Logistics, Worldwide Partnership Alliance, Tandem Global Logistics та Choice Logistics investigated. Logistics centers of analyzed global logistics networks systematized and their continental concentration defined. The proportion of the number of logistics centers in relation to the total amount of objects in each of the networks calculated continentally. The percentage of concentration of logistics centers in world major business cities determined according to the World Bank report.

Б. М. Марковаспірант Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

АНТИМОНОПОЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА МЕЖІ ЙОГО АДАПТАЦІЇ ДО РЕАЛІЙ УКРАЇНИ

B. М. Markova graduate student of Dnepropetrovsk of Alfred Nobel University

ANTITRUST REGULATION : INTERNATIONAL EXPERIENCE SCOPE AND ITS ADAPTATION TO REALITY OF UKRAINE

Б. М. Марковаспирант Днепропетровского университета имени Альфреда Нобеля

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ : ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ПРЕДЕЛЫ ЕГО АДАПТАЦИИ К РЕАЛИЙ УКРАИНЫ

Успішний розвиток ринкових відносин передбачає формування сприятливих умов для чесної конкуренції, що залежить від наявності ефективної системи антимонопольного регулювання. Особливості формування та розвитку системи антимонопольного регулювання в США, а також порівняльний аналіз протікання цього процесу в Росії та в Україні висвітлено у даній статті. Також в роботі межі адаптації зарубіжного досвіду до практичної діяльності антимонопольного комітету України.

The successful development of a market economy involves creating an enabling environment for fair competition , depending on the availability of an effective system of antitrust regulation. Features of formation and development of antitrust regulation in the U.S., as well as a comparative analysis of the flow of the process in Russia and Ukraine highlighted in this article. Also, in the limits of adaptation of international experience to the practice of the Antimonopoly Committee of Ukraine.
Domestic economic policy today operates in Ukraine on the one hand hard Administration in monopolization of production , on the other , the development of uncontrolled autonomy of individual entities on the financial and industrial activity. This greatly complicates the negative impact on efficiency and competition work in the state.
In order to address the above issues must develop and adopt appropriate specific laws that take into account the specific features of the country as well as international experience. The most developed is considered to be the U.S. antitrust laws , which is , moreover, and the most ancient history. It is based on the " three pillars " of three major pieces of legislation . The Sherman Act (1890) prohibits the monopolization of trade secret , grabbing sole control in a particular industry collusion on prices . Clayton Antitrust Act (1914) prohibiting restrictive business practices in the marketing , price discrimination (not in all cases , but only when it is not dictated by the specifics of the current competition), certain mergers , such as " directorates " and so on . Law - Petmena Robinson (1936) - a ban on restrictive business practices in the trade " price scissors " price discrimination and more.
Such inter antitrust laws to overcome the monopoly in trading activities in Ukraine is not. So now it is necessary to take appropriate legal , primarily antitrust measures that adequate measures to regulate monopoly in the production base and economic relations. This will achieve a level of practical implementation of antitrust economic policy in terms of implementation of clear and transparent rules of the " game" at all stages of the passage of goods from producer to final consumer.
The solution to this problem is not seen anyone give a right of antitrust regulation , and the real performance of law by all parties to a market economy, in ensuring proper focus of antitrust activity, which is achieved by coherence mechanisms and instruments of economic and legal regulation based on the principles of transparency , rule of law , economic feasibility and equality before the law of all participants.

Развитие рыночных отношений предполагает формирование благоприятных условий для честной конкуренции , зависит от наличия эффективной системы антимонопольного регулирования . Особенности формирования и развития системы антимонопольного регулирования в США , а также сравнительный анализ протекания этого процесса в России и в Украине отражены в данной статье . Также в работе пределы адаптации зарубежного опыта к практической деятельности антимонопольного комитета Украины.

Є. В. Гавазааспірант, ННЦ „Інститут аграрної економіки” НААН, м. Київ

ОПТИМІЗАЦІЯ ГАЛУЗЕВОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА-ВИРОБНИКА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

E. Gavazapostgraduate, National Scientific Centre „Institute of Agrarian Economics”, Kyiv

OPTIMIZATION OF SECTORAL SPECIALIZATION FOR ORGANIC PRODUCER

Виявлено відмінності між побудовою оптимізаційної моделі виробництва для традиційної та органічної продукції. Зокрема вимоги, встановлені жорсткими стандартами органічного виробництва, не дозволяють максимізувати прибуток настільки, як би це було можливо за традиційного виробництва. Норми сівозмін із значним наповненням кормовими та сидеральними культурами, необхідність достатнього виробництва кормів органічного походження та виходу гною тощо, вимагають встановлення значної кількості обмежень. Тим не менш, оптимізувати органічне виробництво є доцільним та перспективним, що і доведено в результаті розробки моделі оптимізації. Досягти максимізації прибутку можна шляхом збільшення виробництва товарної продукції тваринництва до 91,5 % та зменшення виробництва товарної продукції рослинництва до 8,5 %.

The differences between optimization model’s construction for conventional and organic production is showed. In particular, the requirements, which established the strict standards of organic manufacturing, aren’t allow to maximize a profit so much, like in conventional production. Rotation norms with large fodder and green manure crops filling, necessity of sufficient organic forage’s and dung production, are demanded ascertainment of considerable limitation’s number. Nevertheless, optimization for organic manufacturing is reasonable and perspective, what was proved in result optimization model’s elaboration. To reach of profit maximization is possible by means of growth manufacturing for commodity stock-raising products to 91,5 % and reduction manufacturing for commodity plant growing products to 8,5 %.

В. А. Сливенкок. і. н., доцент кафедри менеджменту та туризму Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ В ТУРИЗМІ ШЛЯХОМ СТРАХУВАННЯ

V. A. Slivenkocandidate of historical sciences, docent, Dnepropetrovsk National University of Oles Gonchar

SECURITY ISSUES IN TOURISM BY INSURANCE

Розглянуто проблеми у сфері забезпечення безпеки в міжнародному туризмі. Проаналізовані шляхи надання допомоги туристам в будь-якій екстремальній ситуації за допомогою страхування. Проаналізовано досвід, набутий вітчизняними страховими компаніями при визначенні засобів вирішення екстремальних ситуацій. Розглянуто світовий досвід з вирішення проблем безпеки подорожуючих. Визначена необхідність тотального страхування всіх потенційно небезпечних подій в туризмі. Досліджена ідея введення глобальної туристичної страховки, яка буде вирішувати значну частину проблем безпеки туриста.

The problems in the field of security in international tourism. The ways to assist visitors in any emergency situation through insurance. Analysis of the experience gained by domestic insurance companies in determining the means to address emergencies . Considered the world experience to solve security problems of travelers. It was determined that there was a need for total security of all potentially dangerous events in tourism. Explored the idea of ??introducing a global travel insurance that will solve a significant part of tourist safety issues.

О. С. Хринюкк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, Національний технічний університет України «КПІ», м. КиївМ. Р. Корчовнамагістрант, Національний технічний університет України «КПІ»

ТЕХНОЛОГІЯ АBC-МЕТОДУ РОЗПОДІЛУ ВИТРАТ НА ОСНОВІ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Alexey HrynyukPh.D. in Economics, Associated Professor, Department of Economics and Business, NTU "KPI"Maryna KorchovnaUndergraduates, Department of Economics and Business, NTU "KPI"

TECHNOLOGY ABC-METHOD OF COST ALLOCATION BASED ACTIVITIES

В статті розглянута необхідність та технологія застосування в практиці вітчизняних підприємств нового методу розподілу витрат на основі діяльності системи ABC. Наведені його основні переваги та недоліки. Показані етапи калькуляції витрат у відповідності до запропонованого методу.

В статье рассмотрена необходи­мость внедрения в практику отече­ственных предприятий нового ме­тода распределения затрат на основе деятельности системы АBC. Приведены его основные преимущества и недостатки. Показаны этапы калькуляции затрат в соот­ветствие с предложенным методом.

In the article the necessity of introduction into practice of national enterprises of the new cost distribution method in the basis of kinds of activities is founded. Its main advantages and drawbacks are determined. The stage of cost calculation accordance with the method suggested are shown.

В. П. Загарійздобувач, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ЯК СИСТЕМИ

V. P. ZagariiPhD candidate, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

BASIC CHARACTERISTICS OF FINANCIAL SECURITY AS A SYSTEM

У статті досліджено основні параметри та індикатори фінансової безпеки держави. Запропоновано виокремлення фізичної, інформаційної та юридичної безпеки, детально охарактеризовано зазначені види фінансової безпеки держави. Запропоновано індивідуальний, професійний, державний та фінансовий способи забезпечення фінансової безпеки держави, проаналізовано особливості їх застосування. Досліджено комплекс загроз фінансовій безпеці держави та запропоновано виділення активних та пасивних заходи із їх мінімізації.

The basic parameters and indicators of financial security of the state are studied in the article. Physical, information and legal types of financial security are proposed and described in details. Personal, professional, governmental and financial means of providing financial security are proposed; the peculiarities of their use are analyzed in details. The range of threats to the financial security of the state are discovered; active and passive measures of their minimization are proposed.

А. Р. Волковичмагістр, Київський національний університет технологій та дизайнуЛ. К. Яцишинак. т. н., професор, професор кафедри маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

A. VolkovychMaster, Kyiv National University of Technologies and DesignL. YatsyshynaPh.D, Associate Professor, Professor of Marketing, Kyiv National University of Technologies and Design

INNOVATIVE TECHNOLOGY IN THE FIELD OF MARKETING COMMUNICATIONS

Стаття присвячена аналізу новітніх інноваційних технологій, що використовуються у системі маркетингових комунікацій. Розглянуто проблему традиційних рекламних методів впливу на кінцевого споживача. Наведено приклади сучасних розробок у сфері новітніх інноваційних технологій, що використовуються у системі маркетингових комунікацій і, що найважливіше, наведено приклади їх реального застосування у рекламній діяльності, BTL-акціях, просуванні загалом. Зазначено доцільність використання інноваційних технологій для модернізації оснащеності місць продажу, вітрин, збільшення привабливості місць продажу, або виставкових стендів, вдало підкреслено привабливість та інформативність таких засобів впливу на споживача у зовнішній та внутрішній рекламі. Метою статті є дослідження та практичне застосування інноваційних технологій у сфері маркетингових комунікацій.

This article analyzes the latest innovative technologies used in the system of marketing communications. The problem of traditional advertising methods for influence over the final consumer is considered in this article. There are examples of modern developments in the field of advanced innovative technologies used in the system of marketing communications and, most importantly, the examples of their actual use in promotional activities, BTL-actions and promotion in general. The feasibility of using innovative technologies to modernize equipment of sales outlets, windows, increasing the attractiveness of places of sale or exhibition stands are indicated too, the attractiveness of these tools of influence over consumers in the outdoor and indoor advertising is emphasized. The aim of the article is the research and practical application of innovative technologies in the field of marketing communications.

А. М. Дейнекад. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту лісових підприємств, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ І ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ „СКОЛІВСЬКІ БЕСКИДИ”

M. Deynekadoctor of economic, assoc. prof., NUFWT of Ukraine, Lviv

WAYS OF IMPROVEMENT OF ECONOMIC AND NATURE PROTECTION ACTIVITY OF NATIONAL NATURAL PARK „SKOLYVSKY BESKYDY”

Проведено детальний аналіз історії та сучасного стану функціонування національного природного парку „Сколівські Бескиди”. Проаналізовано джерела фінансування природоохоронної діяльності парку, головними з яких є трансферти з державного бюджету та власні надходження від рекреаційної та лісогосподарської діяльності. Здійснено аналіз виконання природоохоронних програм, які діють в парку. Зазначені програми мають екологічне, соціально-економічне та просвітницьке спрямування. Встановлено, що міжнародні програми, які здійснюються на партнерських засадах із країнами Європейського Союзу, мають високу позитивну економічну, екологічну та соціальну ефективність. Для підвищення рівня екологічної свідомості громадян велике значення має реалізація просвітницьких програм. Розширення і удосконалення мережі рекреаційної інфраструктури у перспективі дозволяє збільшити надходження коштів. Запропоновані нові перспективні для впровадження форми рекреаційної та природоохоронної діяльності.

The detailed analysis of history and modern state of functioning of national natural park „Сколівські Beskidss” is conducted. Sources are analysed financing of nature protection activity of park, main from that are transferts from the state budget and own receivabless from recreational and forest activity. An analysis is carried out implementations of the nature protection programs, that operate in a park. The marked programs have ecological, socio-economic and elucidative aspiration. It is set that the international programs that come true on partner principles with the countries of European Union have high positive economic, ecological and social efficiency. For the increase of level of ecological consciousness of citizens realization of the elucidative programs has a large value. Expansion and improvement of network of recreational infrastructure the receipt of money allows in a prospect to increase. The new perspective for introduction forms of recreational and nature protection are offered.

О. О. Нечайканд.екон.наук, доцент кафедри міжнародні економічні відносини, Запорізький національний технічний університет

АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ У ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

O. O. NechayCand. Of Econ.sciences, Zaporizhzhye national technical university

ACTUALITY OF IMPLEMENTATION LOGISTICS SYSTEM IN INDUSTRIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES OF ENTERPRISES

Логістичні процеси тісно пов'язані з функціонуванням підприємства, вони не формують самостійну сферу діяльності, але повинні підкорятися основним цілям підприємства і забезпечувати їх досягнення . Для створення ефективної мережі та успішного здійснення логістичної діяльності, необхідне проведення ретельного проектування побудови логістичних систем на промислових підприємствах. Стратегічна логістика, виходячи з довгострокових цілей підприємства, здатна істотно змінити всю системну організацію підприємства. Будь-які логістичні перетворення супроводжуються значними витратами, тому вимагають реалізації послідовної і розгорнутої в просторі й часі програми заходів, які одночасно є комплексом необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних, інформаційних, правових, кадрових та інших передумов створення повноцінного логістичного забезпечення діючих структур.
Будучи відносно новим інструментом управління, логістика являє собою синтез багатьох методів і принципів таких традиційних сфер діяльності, як маркетинг, виробництво, фінанси, вантажоперевезення. Використання концепцій логістики дозволяє здійснити тісну інтеграцію виробництва, матеріально-технічного забезпечення, транспорту та передачі інформації про рух товарів у єдину систему.

Logistic processes are closely related to the functioning of the company, they do not form an independent sphere of activity, but must obey the basic objectives of the company and ensure their achievement. To create an effective network and the successful implementation of logistics activities necessary to conduct a careful design of building logistics systems in the industry. Strategic logistics, based on long-term goals of the company, can significantly change the whole system of the enterprise organization. Any logistic transformation involving significant costs, and therefore requires the implementation of a consistent and deployed in space and time of a program of activities that are both complex of socio-economic, organizational, technical, informational, legal, personnel and other prerequisites for the creation of full-fledged logistics software existing structures.
As a relatively new tool management, logistics is a synthesis of many techniques and principles such traditional areas as marketing, production, finance, transportation. Using logistic concepts allows for tight integration of production, logistics, transport and transfer of information on the movement of goods in a single system.

М. К. Терещенкок. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Державний вищий навчальний заклад «НГУ», м. Дніпропетровськ

ОСОБЛИВОСІ САНАЦІЙНОГО АУДИТУ ВУГЛЕДОБУВНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

М. К. TereshchenkoPh.D. in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Audit, State Higher Educational Institution «National Mining University”, Dnipropetrovsk

FEATURES OF COAL-MINING ENTERPRISE REHABILITATION AUDIT IN THE CONTEXT OF ECONOMIC INSTABILITY

Стаття присвячена особливостям проведення санаційного аудиту вугледобувного підприємства в умовах економічної нестабільності з метою аналізу, прогнозування, планування та оптимізації діагностичних параметрів, що визначають можливість приватизації підприємства. Обґрунтовано поняття «ступінь санаційної привабливості» шахти, що являє собою кількісну (абсолютну або відносну) характеристику того результату, що визначає ефективність підприємства як системи. Проаналізовано основні показники, які використовують при проведенні санаційного аудиту. Узагальнено особливості санаційного аудиту вугледобувного підприємства. Сформульовано положення щодо економічної доцільності відпрацювання ділянки зі складними гірничо-геологічними умовами.

The paper concerns features of coal-mining enterprise rehabilitation audit in the context of economic instability to analyze, estimate, plan, and optimize diagnostic parameters determining the possibility of the enterprise privatization. A concept of a “degree of rehabilitation attractiveness of a mine” being quantitative (absolute or relative) characteristic of the result determining efficiency of the enterprise as a system is rationalized. Basic factors applying in the process of rehabilitation audit are studied. Possibilities for coal-mining enterprise rehabilitation audit are generalized. Principles concerning economic expediency to mine a site with complicated mining and geological conditions are formulated.

С. А. Дражницяк. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів і кредиту, Хмельницький інститут соціальних технологій університету «Україна», м. Хмельницький

ДЕЯКІ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ОНЛАЙН-РІТЕЙЛУ

S. A. DrazhnytsyaPh.D., docent, head of finance and credit, Khmelnitsky Institute of Social Technology University "Ukraine", Khmelnitsky

SOME METHODOLOGICAL APPROACH TO ASSESS THE EFFECTIVENESS OF ONLINE RETAIL

Дана стаття присвячена висвітленню проблем оцінки ефективності діяльності електронних магазинів, а також методичному забезпеченню проведення даного аналізу. Метою даного дослідження є висвітлення особливостей діяльності електронних крамниць та методики оцінки ефективності їх діяльності. В результаті дослідження встановлено перспективність розвитку Інтернет-бізнесу, запропоновано деякі підходи щодо оцінки ефективності онлайн-рітейлу та визначено необхідність розробки компромісного варіанту проведення фінансового аналізу онлайнових бізнес-проектів, враховуючи можливість їх автономного функціонування та діяльності в структурі офлайнової мережі.

This article is devoted to the problems of evaluating the performance of electronic shopping and methodological support of this analysis . The purpose of this study is to highlight the peculiarities of the electronic stores and methodologies for evaluating their performance. The research determined the future development of Internet businesses , suggested some approaches to evaluating the effectiveness of online retailers and identified the need to develop a compromise financial analysis online business projects, including the possibility of autonomous operation and activities within the network offline.

В. С. Домбровськийк. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, ДВНЗ “Українська академія банківської справі Національного банку України”Н. О. Єременкопровідний економіст відділу економічної роботи та грошово-кредитних відносин, Управління Національного банку України в Харківській області

ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ

V. DombrovskyiPhD, Associate Professor, Department of Economic Cybernetics, Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of UkraineN. EremenkoSenior Economist of Economic Activity and monetary relations, Office of the National Bank of Ukraine in Kharkiv region

THE CONCEPT AND ESSENCE OF BANK SUPERVISION IN UKRAINE

В статті досліджено сутність понять банківське регулювання, банківський контроль та нагляд за діяльністю банків. Визначено основну мету банківського нагляду та розглянуто її з різних сторін: у глобальному розумінні, у локальному розумінні та потенційному. Встановлено основні форми реалізації бaнкiвcького нагляду.

This paper investigates the nature of banking regulation, banking supervision and banking control. The authors define the main purpose of banking supervision and examine it from different perspectives: global, local and potential understanding. The basic forms of banking supervision are investigated.

О. С. Заклекта-Берестовенкок. е. н., кафедри податків і фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

O.S. Zaklekta - BerestovenkoPh. D. in Есonomics, Department of tax and fiscal policy Ternopil National Economic University, Ternopil

TAX POLICY IN THE SYSTEM OF ECONOMIC STATE POLICY

З’ясовано співвідношення понять: “фіскальна політика”; “бюджетно-податкова політика”; “бюджетно-фінансова політика”. Узагальнено погляди вчених-економістів на суть поняття “податкова політика”. Розглянуто податкову політику, як складову фіскальної політики, і як діяльність органів державної влади у сфері встановлення та справляння податків. Визначено взаємозв’язок податкової політики з іншими її видами у системі економічної політики держави: соціальною, ціновою, структурною, антициклічною, бюджетною, зовнішньоекономічною та політикою екологічної безпеки. Запропоновано податкові важелі удосконалення соціальної політики через здійснення переходу в оподаткуванні доходів громадян до прогресивної системи та закріплення на законодавчому рівні неоподаткованого мінімуму доходів населення та приведення його у відповідність із прожитковим мінімумом. Доведено, що через удосконалення інструментів податкової політики можливо поліпшити екологічну ситуацію в країні та стимулювати економічних агентів до розробки та впровадження екологічно чистих, безвідходних та ресурсозберігаючих технологій тощо.

In the given article the relations between the concepts "fiscal policy", "budget-tax policy", "budget- financial policy" have been distinguished. The views of economists on the essence of the concept "tax policy" is summarized. Tax policy is considered as part of fiscal policy, and as the activities of public authorities in the sphere of establishing and collecting taxes. The interrelation of tax policy with its other kinds in the system of economic state policy is determined: social, pricing, structural, countercyclical , budget , international and policy of environmental safety. The tax levers of improvement of social policy are suggested through the transition in the personal income tax system to a progressive system and fixation of non-taxable minimum incomes of citizens in the legislative level and bringing it in accordance with the cost of living. It is proved that through the improvement of tax policy instruments the ecological situation in the country may be improved. Economic agents may be encouraged to develop and implement clean, waste, and resource-saving technologies.

Ю. М. Гальчинськак. е. н, доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ПРОЦЕС ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СВІТОВОГО РИНКУ ЦУКРУ

Julia GalchynskaPh.D., Associate Professor, Department of marketing and international trade National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

PROCESS AND BASIC MARKETING RESEARCH THE WORLD SUGAR MARKET

У статті висвітлено основні процеси та етапи маркетингових досліджень на світовому ринку цукру. Проаналізовано стан та тенденції розвитку світового ринку цукру.

The article covered main processes and stages of market research on the world sugar market. Analyzes state and trends of the global sugar market.

Т. О. Шматковськак. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. ЛуцькА. О. Барчукстудентка інституту економіки та менеджменту, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

РОЛЬ ІНТЕГРОВАНИХ АГРОФОРМУВАНЬ В ПОКРАЩЕННІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ АГРОВИРОБНИЦТВА

T. O. ShmatkovskaPh.D. in Economics, Associate Professor of Department of accounting and audit, Lesya Ukrainka Eastern European National University, LutskA. O. Barchukstudent of the Institute of Economics and Management, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk

THE ROLE OF INTEGRATED AGRICULTURAL GROUPS IN THE FINANCIAL INFRASTRUCTURE OF AGRICULTURAL PRODUCTION IMPROVING

В статті встановлено, що об’єднання зусиль різних організаційно-правових форм господарювання за посередництва інтеграційних процесів із обов’язковим залученням компонентів фінансової інфраструктури надає можливість сформувати налагоджену систему взаємодопомоги та взаємопідтримки сільськогосподарських товаровиробників. Окреслено, що розвиток таких процесів обумовить появу можливості зменшення трансакційних витрат шляхом досягнення синергетичного ефекту спільної (групової) взаємодії партнерів, що функціонують у межах інтегрованого агроформування.
Виявлено, що розвиток таких процесів сприятиме поступовому налагодженню системності у функціонуванні не лише новостворених інтегрованих структур на засадах інтенсивного залучення елементів фінансово-кредитної інфраструктури, а й аграрного сектору загалом.
В публікації узагальнено, що завдяки сприянню виваженого поєднання функцій державного регулювання з дією ринкових механізмів можливо сформувати умови гармонізації потреб та інтересів сільгоспвиробників, шляхом забезпечення інтегрування їх діяльності із обов’язковим залученням елементів фінансово-кредитної інфраструктури агросектору.

The article defines, that combined efforts of different organizational forms of management mediated by integration processes together with the components of the financial infrastructure involvement give the opportunity to form established system of mutual assistance and support to agricultural producers. The article also outlines, that the development of such processes will specify the opportunities for reducing transaction costs by achieving synergistic effect of joint (group) interaction of partners that operate within one integrated agricultural formation.
It was found, that the development of these processes contributes to the gradual establishment of consistency in the functioning of not only the new integrated structures, based on intensive involvement of financial and credit infrastructure elements, but also of the agricultural sector as a whole.
The publication summarizes, that the promotion of balanced combination of state regulation features with the market mechanisms may form conditions for farmers needs and interests harmonization by ensuring the integration of their activities together with the obligatory participation of financial and credit infrastructure elements of the agricultural sector.

І. А. Шапиропошукувач кафедри менеджменту, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ

ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ТРУБОПРОКАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ЕЛАСТИЧНОСТІ

I. A. ShapiroCompetitor of the Department of management, National Metallurgical academy of Ukraine, Dnepropetrovsk

EXPERIENCE OF INTRODUCTION OF SYSTEM OF MONITORING OF THE PRODUCTION COST OF PIPE ROLLING PLANT ON THE BASIS OF THEIR ABILITY

Стаття присвячена питанням висвітлення досвіду впровадження системи моніторингу виробничих витрат підприємства на основі визначення їх еластичності. Обґрунтовано поняття моніторингу виробничих витрат. Досліджено підходи до формування системи моніторингу. Запропонована реляційна модель моніторингу виробничих витрат на основі їх еластичності. Апробація моделі формування показників еластичності свідчить про розширення аналітичної інформації за рахунок нового інструментарію для аналізу. Запропоновані показники еластичності можуть використовуватися при здійсненні превентивної перевірки планової обґрунтованості витрат та постійного контролю динаміки витрат.

The article is devoted to presentation of experience implementation of monitoring system of production costs on the basis of determination of their elasticity. The concept of monitoring of productive costs is reasonable. Approaches to the formation of the monitoring system. The proposed model is a relational monitoring of production costs on the basis of their elasticity. Approbation of model of forming of indexes of elasticity testifies to expansion of analytical information due to a new tool for an analysis. Offer indexes of elasticity can be used during realization of preventive verification of planning validity of charges and permanent control of dynamics of costs.

Ж. А. Олексічкандидат економічних наук, асистент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»

УТОЧНЕННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ КОНТРОЛЮ ДЕРЖАВНИХ ФІННАНСІВ

Zh. A. OleksichPh.D. in Economics, assistant of accounting and auditing chair, State Higher Educational Institution Ukrainian Academy of Banking Of The National Bank of Ukraine, Sumy

CLARIFICATION OF THE FUNDAMENTAL PROVISIONS OF THE STATE FINANCIAL CONTROL

У статті проведений аналіз світового досвіду у сфері побудови ефективної системи контролю державних фінансів. Розглянуто та проаналізовано взаємодію функцій контролю державних фінансів. За результатами проведеного аналізу сформовано висновок про неоднорідність даної системи контролю, що дозволило уточнити принципи як кількісно, так і якісно і до того ж представити нову їх класифікацію за рахунок виділення загальних та специфічних принципів контролю державних фінансів.

In this paper an analysis of international experience in building an effective system of control of public finances is represented. Considered and analyzed the interaction functions of the control of public finances. The results of the analysis formed the conclusion of the heterogeneity of the control system, which allowed to specify principles both quantitatively and qualitatively and also introduce a new classification due to the allocation of general and specific principles of control of public finances.

Т. П. Шевченкопреподаватель кафедры маркетинга и менеджмента внешнеэкономической деятельности Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, г. Харьков

ПРОБЛЕМА КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

T. P. Shevchenkolector of Marketing and Management of foreign economic Department, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

THE PROBLEM OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

В современном мире, проблема корпоративной социальной ответственности приобретает огромное значение. Возрастание роли транснациональных корпораций и повышение требований общества и государства к ним, делает проблему корпоративной социальной ответственности как никогда актуальной. Процессы глобализации, охватившие весь мир, имеют не только положительный эффект. Негативные стороны глобализации также требуют немедленного вмешательства и решения со стороны транснациональных корпораций. Именно корпоративная социальная ответственность становится тем эффективным инструментом, который позволяет если не устранить, то минимизировать проблемы общества, связанные с функционированием транснациональных корпораций.
В статье рассматриваются особенности корпоративной социальной ответственности в современных условиях глобализации. Проанализированы подходы в реализации корпоративной социальной ответственности отечественными и зарубежными авторами.

In the modern world, the issue of corporate social responsibility becomes very important. The increasing role of transnational corporations and the increasing demands of society and state to them, makes the issue of corporate social responsibility is as relevant as ever. The processes of globalization that covered the whole world, not only have a positive effect. The negative side of globalization also requires immediate attention and action by the transnational corporations. Corporate social responsibility becomes the effective tool, which allows if not eliminate, minimize the problems of society related to the operation of transnational corporations.
In article features of corporate social responsibility in the modern conditions of globalization. Analyzed approaches in implementation of the corporate social responsibility of Russian and foreign authors.

Н. В. Винниченкок. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудит, ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», Україна

ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

N. V. VynnychenkoPh.D. in еconomics, associate professor, State Higher Educational Institution «Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine», Ukraine

PROBLEMS OF REFORMING BUDGET RELATIONS IN UKRAINE

В статті розглянуто оцінку і узагальнення існуючих сучасних підходів до визначення сутності поняття «бюджетні відносини» та здійснено аналіз їх стану в Україні, а також визначено систему факторів, що знижують ефективність їх реформування за умов реалізації сучасної фінансово-бюджетної політики в Україні.
В результаті дослідження було визначено перелік відносин, які входять до складу бюджетних та розглянуто основні проблеми їх реалізації в Україні. Визначено, що сьогодні значними труднощами супроводжуються відносини пов’язані з бюджетним плануванням, які в свою чергу зумовлюють ускладнення процесу складання і затвердження державного бюджету. Проаналізовано стан затвердження державного бюджету України за останні десять років порівняно з іншими країнам. та визначено, що його стан характеризується суттєвим погіршенням за останній рік, як і відносини пов’язані з його виконанням та контролем.
Перспективами подальших досліджень у напрямі реформування бюджетних відносин є формування комплексних науково-методичних підходів до створення обліково-аналітичної, інформаційної системи бюджетних відносин.

The evaluation and synthesis of existing modern approaches to defining the concept of "budget relations" are considered and their conditions in Ukraine are analyzed in the article. Besides, the system of factors that reduce the effectiveness of the reforming such relations under the conditions of modern fiscal policy in Ukraine are defined.
In the result of research we identified a list of relationships which belong to budget relations and the basic problems of their implementation in Ukraine were considered. It was defined that today the relations related to budget planning are of significant challenge, which in turn leads to complications in the process of drafting and approval of the state budget. The conditions of approval of the state budget of Ukraine in the last decade were analyzed compared to other countries. We found out that its state is characterized by a significant deterioration over the past year, it is also characteristic for relations associated with its implementation and controlling.
The prospects for further research in the direction of budget relations reform is the formation of complex scientific and methodological approaches to creation of an accounting and analytical, informational system of budget relations.

М. Г. Проскурняаспірант кафедри економіки підприємства, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ВИМІРЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. G. Proskurnyagraduate of economy of enterprise department, Vadym Hetman Kyiv National Economic University

MEASURING THE PERFORMANCE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ENTERPRISES

Стаття присвячена викладенню результатів дослідження актуальної проблеми розробки та впровадження системи показників вимірювання та оцінки діяльності інформаційно-комунікаційних підприємств, що пов’язано із специфікою галузі, де використовуються ці послуги, а також особливості проектів та досвіду виконавців при наданні даних послуг. У публікації здійснено критичний огляд систем показників діяльності підприємств, які надають інформаційно-комунікаційні послуги, що стало основою розробки рекомендацій суб’єктам господарювання для оцінювання заходів із поліпшення обслуговування, а також визначення рівня їхнього впливу на результати операційної діяльності підприємства.
У статті досліджено проблемні питання розробки системи вимірювання параметрів послуг на основі розуміння різних процесів діяльності фірм та визначення найбільш критичних із них з точки зору створення вартості бізнесу; обґрунтовано точку зору про те, що документування зрозумілих цілей та реально вимірюваних показників у договорах про обслуговування (SLA) сприяє чіткому встановленню вимог до якості обслуговування, виконання яких гарантується виконавцем; проаналізовано логічну структуру вимірювання параметрів процесів обслуговування і наведено варіанти груп ключових показників діяльності інформаційно-комунікаційних підприємств залежно від об’єкту вимірювання; обґрунтовано необхідність розуміння різниці між показниками-сигналами про хід обслуговування в будь-який момент часу і ключовими показниками діяльності, які представляють у статичних і динамічних системах звітності.

The article is devoted to expounding the research results of the actual problem – development and implementation of measurement and evaluation of information and communications companies` performance, due to customers’ industry specifics, projects features and experience in the provision of these services. Critical review of performance indicators systems is conducted for information and communication services that became the basis for development of recommendations to business entities for estimation measures of improving services and determining the level of their impact on operating results of the company.
There are investigated the problematic issues of development of services` parameters measurement system based on an understanding of the various processes of the companies and identifying the most critical of them in terms of earning business value; substantiated the view that documenting of clear objectives and actual measures in service level agreements (SLA) furthers clear establishing of requirements for services quality, which is guaranteed by the performer; analyzed the logical structure of measuring of service process parameters and exemplified key indicators groups of information and communications companies` performance based on the measurement object; stated the necessity of understanding the difference between the signals on service process progress at any time and key performance indicators, which are presented in static and dynamic reporting systems.

А. В. Калініченкоаспірант, Українська державна академія залізничного транспорту, м. Харків

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ І МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ МОТИВАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

A. Kalinichenkopostgraduate, Ukrainian state academy of railway transport, Kharkov

THEORETICAL BASES AND MECHANISM OF REALIZATION OF THE MOTIVATIONAL MONITORING ON A RAILWAY TRANSPORT

Введення мотиваційного моніторингу є актуальним для більшості залізниць України, адже зараз вивчення потреб, інтересів, мотиваційної спрямованості персоналу здійснюється епізодично й вкрай поверхово. За таких умов діючі на залізницях системи матеріальної й нематеріальної мотивації "приречено" на низьку ефективність. У статті розкрито зміст поняття «мотиваційний моніторинг»; запропоновано виділити основні функції мотиваційного моніторингу. Розроблено і обґрунтовано етапи впровадження процесу моніторингу системи мотивації праці на залізницях, що буде сприяти визначенню найбільш дієвих в даний період важелів і стимулів впливу на поведінку конкретних робітників.

Introduction motivational monitoring is important for most railways of Ukraine, as is the needs, interests, motivational orientation staff is in Ukraine and occasionally very superficial. Under these conditions, the existing rail system for tangible and intangible motivation "doom" for poor performance. The article deals with the concept of " motivational monitoring" and proposed to identify the main features of the motivational monitoring. Designed and reasonable implementation stages of the monitoring process of work motivation in the railways, which will help determine the most effective in a given period of levers and incentives influence the behavior of specific workers.

В. П. Приходькод. е. н., с. н. с., в. о. завідувача кафедри Міжнародних економічних відносин Ужгородського національного університету

СТИМУЛЮВАННЯ АВТОМОБІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ - ПОТЕНЦІЙНА МОЖЛИВІСТЬ ПЕРЕОРІЄНТАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

V. P. PrikhodkoDr.Sc. Grad., Senior Scientist, Head of uzghorod national university international relation s department

AUTOMOTIVE INDUSTRY UKRAINE - NOT USED THE POSSIBILITY REORIENTATION OF THE ECONOMY

Проведено аналіз чинного законодавства України щодо державної підтримки інвестиційної діяльності в автомобільній промисловості.
Досліджено потенціал зростання внутрішнього автомобільного ринку. Розроблено пропозиції щодо перспективних заходів зростання виробництва автомобільної промисловості і захисту вітчизняних виробників з урахуванням світового досвіду.

The analysis of the current legislation of Ukraine on state support of investment activity in the automotive industry. Utolchnyty complex legislation of public-private partnerships and regulatory liberalization in the automotive industry.
To investigate the potential growth of domestic automobile market. Develop a long-term measures output growth of the automotive industry and protect domestic producers from the world experience . Identify targets and tools to support the development of car industry in 2020.

Проведен анализ действующего законодательства Украины относительно государственной поддержки инвестиционной деятельности в автомобильной промышленности. Уточнен комплекс законодательных актов государственно -частного партнерства и регуляторной либерализации в автомобильной промышленности.
Исследован потенциал роста внутреннего автомобильного рынка. Разработаны перспективные мероприятия роста производства автомобильной промышленности и защиты отечественных производителей с учетом мирового опыта. Определены целевые инструменты поддержки и развития автомобильной промышленности на период до 2020 г.

Д. В. Мангушевк. е. н., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

СУЧАСНИЙ СТАН ВИСТАВКОВО-ЯРМАРКОВИХ ЗАХОДІВ

D. V. Mangushevcand. of econ. sciences, Kharkov National University under V. N. Karazin, Kharkov

CURRENT STATUS OF EXHIBITIONS AND EVENTS YARMORKOVYH

У статті розглянуто сучасний стан виставково-ярмаркової діяльності України, виявлено основні напрями подальшого розвитку. На основі статистичних даних проведено порівняльний аналіз основних показників виставкової діяльності.

The article reviews the current state of exhibition and fair activities in Ukraine, identifies the main areas for further development. A comparative analysis of key indicators of exhibition activities has been conducted on the basis of statistic data.

Ю. Б. Івановд. е. н., професор, заступник директора Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку, м. ХарківС. В. Ващилінпошукач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку, м. Харків

ПІДХОДИ ДО ПІДВИЩЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ ОЦІНОК ВИТРАТ НА КОКСОХІМІЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

U. Ivanovdoctor of economic sciences, professor, deputy of director Nauchno-issledovateljskij centr industrialjnih problem razvitiyaS. Vashcilingraduate student, Nauchno-issledovateljskij centr industrialjnih problem razvitiya

GOING IS NEAR THE INCREASE OF AUTHENTICITY OF ESTIMATIONS OF CHARGES ON A COKECHEMICAL ENTERPRISE

У статті запропонований підхід до виділення об’єктів витрат, що враховує технологічні та організаційні особливості коксохімічного підприємства, такі як: наявність розвиненої інфраструктури, його відношення до більш крупного формування (холдингу, комбінату), неможливість управляти частиною витрат, комплексний характер виробництва, складність взаємозв’язків матеріальних потоків, наявність основної та попутної продукції. Цей підхід дасть змогу підприємствам підвищити достовірність оцінок витрат окремих видів продукції.

In the article offered approach near the selection of objects of charges, that takes into account the technological and organizational features of cokechemical enterprise, such as: presence of the developed infrastructure, his relation to more large forming (to holding, combine), impossibility to manage part of charges, complex character of production, complication of intercommunications of material streams, presence of basic and passing products. This approach will give an opportunity to the enterprises to promote authenticity of estimations of charges of separate types of products.

О. В. Усатенкок. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, ДВНЗ «Національний гірничий університет» м. Дніпропетровськ

ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАРУНКОВИХ СЕРТИФІКАТІВ ДЛЯ ЦІЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Olga UsatenkoCand. of Econ. Sciences, Dnepropetrovsk Mining University, Dnepropetrovsk

DEFINITION OF GIFT CERTIFICATES FOR THE AIMS OF ACCOUNTING

В статті визначено правову природу подарункових сертифікатів, що не так давно з’явилися на українському ринку, але вже багато торгових компаній та підприємств роздрібної торгівлі використовують їх в своїй діяльності. Запропоновано класифікацію цих сертифікатів. Розроблено механізм обігу подарункових сертифікатів зі зазначенням основних етапів, що дозволить спростити ведення бухгалтерського обліку. Визначені основні правила впровадження та використання на підприємстві подарункових сертифікатів, що допоможе у повному обсязі виконувати основне призначення подарункових сертифікатів – стимулювати купівельну здатність, шляхом залучення покупців до конкретної торгівельної мережі, що приведе до підвищення об’ємів продажів. Також, встановлені рахунки бухгалтерського обліку, на яких будуть обліковуватися подарункові сертифікати та витрати, понесені на їх виготовлення

In the article it was defined the legal nature of the gift certificates that not so long time ago appeared at the Ukrainian market, but many trading companies and retail businesses have already been using them in their activities. It has been proposed the classification of these certificates. It has been designed the mechanism of circulation of the gift certificates with defining the main steps that will help to simplify the accounting. The basic rules of the implementation and using in the company gift certificates was defined. It will help to perform the main purpose of gift certificates, which is to stimulate purchasing power by attracting buyers to a particular trading network that will lead to increased sales volumes. It has also been established accounts of accounting, on which will be accounted the gift certificates and expenses, incurred for their production.

О. Я. Ковальчукк. ф. - м. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та міжнародної інформації, Тернопільський національний економічний університет, м. ТернопільВ. М. Перігк. т. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин та міжнародної інформації, Тернопільський національний економічний університет, м. ТернопільО. В. Єрьомінстудент, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

РОЗРОБКА СПЕЦІАЛЬНИХ ПРИКЛАДНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ КЛІНІКИ ЗАСОБАМИ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

O. Ya. KovalchukPhD of Mathematics, Associate professor, Department of International Economic Relations and International Information, Ternopil National Economic University, TernopilV. M. PerihPhD of Technical, Associate professor, Department of International Economic Relations and International Information, Ternopil National Economic University, TernopilO. V. Ierominstudent, Ternopil National Economic University, Ternopil

DEVELOPMENT OF SPECIAL APPLICATIONS FOR AUTOMATION OF DENTIST CLINIC BY USING TOOLS OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES

Розглянуто можливості застосування інформаційних технологій для автоматизації бізнес-функцій на підприємствах, що працюють у специфічних галузях діяльності, зокрема у сфері надання медичних послуг. Розроблено спеціальне прикладне рішення на базі платформи «1С:Підприємство 8.2» для інформатизації діяльності приватної стоматологічної клініки. Застосування враховує специфіку діяльності підприємства та може бути адаптовано до особливостей ведення обліку у конкретному медичному закладі.

The possibilities of application of information technologies to automate business functions in companies operating in specific areas of activity, particularly in the area of medical services are considered in the article. A special applied solution, based on the platform of «1S:Enterprise 8.2» for informational activity private dental clinic, is developed. The application takes into account specificity of activity of the enterprise and can be adapted to the peculiarities of accounting in specific medical facility.

О. О. Джаліловаспірант, Київський Національний Економічний Університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ІНТЕГРАЦІЙНА СКЛАДОВА У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ПАРАДИГМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

А. O. Dzhalilovgraduate student,Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

INTEGRATION COMPONENT IN THE CONTEXT OF THE FORMATION OF A NEW RESEARCH PARADIGM OF ECONOMIC SYSTEMS

Стаття присвячена авторському баченню формування нової парадигми дослідження економічних систем з урахуванням ростучої вагомості впливу інтеграційної складової. Спираючись на досвід видатних науковців та враховуючи сучасні умови господарювання, були обґрунтовані основні передумови зміни парадигми. Аналізуючи, систематизуючи і узагальнюючи наукові праці багатьох учених був запропонований авторський підхід до методології дослідження та основного інструментарію його проведення.

The article is devoted to the author's vision of building a new paradigm of research of economic systems based on the weight of the growing impact of the integration component. Based on the experience of prominent scientists and given the current economic conditions were reasonable basic premise paradigm shift. Analyzing, organizing and summarizing the scientific work of many scholars was proposed architectural approach to research methodology and basic tools for its implementation.

Х. С. Лошковськааспірант ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

K. S. Loshkovskayapostgraduate, state higher educational establishment (SHEE) "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

TRENDS OF DEVELOPMENT CREATIVITY IN CONTEXT OF INTERNATIONAL BUSINESS

Сьогодні, у світовій економіці спостерігається трансформація бізнес-структур, підвищення ролі креативності при розробці та реалізації запланованих бізнес-процесів, відбувається інтенсивне формування інтегрованих корпорацій за результатами злиттів, поглинань з метою концентрації капіталу і посилення конкурентних позицій на ринках збуту. Креативний бізнес являє собою тип організації, найбільш адекватний потребам розвитку інтелектуального капіталу, він природним чином виникає з найрозвиненіших форм класичного індустріального бізнесу. Саме цей факт, а не зліт і падіння фондових індексів, відображає реальний масштаб і значення сучасної технологічної революції. Беручи до уваги стрімкий розвиток креативної економіки в цілому та постійно зростаючу частку товарів та послуг її галузей все актуальнішим стає питання феномену креативності в сучасному міжнародному бізнесі та його конкурентні переваги.

Today, the global economy there is the transformation of businesses , increasing the role of creativity in the development and implementation of the planned business processes is an intensive formation of integrated corporations on the results of mergers , acquisitions, in order to concentrate capital and strengthening competitive position on the market. Creative business is the type of organization most appropriate needs of intellectual capital, it naturally arises of the most classic forms of industrial business. It is this fact, rather than the rise and fall of stock indexes reflect the real scale and significance of the modern technological revolution. Considering the rapid development of the creative economy in general and the ever-increasing share of goods and services industries are becoming more relevant question of the phenomenon of creativity in today's international business and its competitive advantages.

В. В. Павловаспірант, Київський Національний Університет Технологій та Дизайну, м. Київ

ПЕРЕДУМОВИ ТА ПРОБЛЕМИ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ КРЕАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ФОРМУВАННІ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

V. V. PavlovPost graduate student, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

PRECONDITIONS AND PROBLEMS OF CREATIVE TECHNOLOGIES PRACTICAL IMPLEMENTATION IN FORMING OF LIGHT INDUSTRY ENTERPRISES STRATEGY

В статті здійснено дослідження стану, передумов та проблем застосування креативних технологій в процесі стратегічного управління підприємствами легкої промисловості, сформовано рекомендації щодо їх використання в практиці підприємств. Актуалізовано значення ефективної організації системи креативного менеджменту для поширення інновацій, що має враховуватись при формуванні стратегічних планів розвитку підприємств. Охарактеризовано сутнісні характеристики застосування креативних технологій в процесі стратегічного управління підприємствами легкої промисловості в сучасних умовах.

The article presents the study of the state, preconditions and problems of creative technologies implementation in the process of strategic management of light industry enterprises, developed recommendations for their use in practice. Actualized the value of efficient organization of creative management system for innovation expanding, which should be considered while forming strategic plans for enterprises development. Considered valuable characteristics of creative technologies implementation in the process of strategic management of the light industry enterprises in modern conditions.

Л. В. Малаховааспірант кафедри міжнародних економічних відносин, Харківський національній університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПОЛІТИКИ «НОВИХ АГРОПРОДОВОЛЬЧИХ» КРАЇН

L. V. Malakhova

POSTGRADUATE STUDENT, DEPARTMENT OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS, V. N. KARAZIN KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY, KHARKIV

На основі аналізу часових рядів були виявлені держави, які було запропоновано назвати «новими агропродовольчими» країнами, які характеризуються середнім або високим рівнем частки виробництва продуктів харчування у ВВП та значними річними темпами зростання виробництва продуктів харчування, починаючи з початку 2000-х років. Було проведено аналіз продовольчих політик визначених країн та виявлені їх недоліки та проблеми. Були запропоновані загальні та окремі перспективні напрями продовольчої політики «нових агропродовольчих» країн.

Based on the analysis of the time series, the group of states are identified and are offered to name the «new agrifood» countries, which are characterized by a medium or high level of share of food production in GDP and high annual growth rate of food production since the early 2000s. The food policies of defined countries are analyzed and their weaknesses and problems are identified. The general and individual perspective directions of food policies of the «new agrifood» countries are suggested.

В. В. Туроваспірант кафедри міжнародних економічних відносин Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

ІСЛАМІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ЯК ФАКТОР МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ В КАЗАХСТАНІ

Vladislav V. Turovgraduate student of The Department of International Economic Relations, V.N. Karazin National University of Kharkiv

ISLAMIZATION OF THE ECONOMY AS A FACTOR OF MACROECONOMIC STABILITY IN KAZAKHSTAN

Стаття присвячена актуальній темі оцінки макроекономічної політики Республіки Казахстан у період світової фінансово-економічної кризи. Окремої уваги надано системі складових ісламської економіки – спираючись на Коран, сутність «ісламської економіки» полягає у відмові від відсотка, від ф'ючерсних угод, від «повітряної економіки». Проаналізовані сучасні тенденції у розвитку ісламської банківської системи в світі. Виокремлено центри ісламського банкінгу, які показали стійкість під час структурних зрушень у світовій банківській системі під впливом наслідків світової кризи. Виділено найбільш вагомі банківські установи світу, деякі з котрих розташовані на пострадянському просторі. Виявлені шляхи імплементації механізмів ісламської економічної системи в макроекономічну політику держав.
Через інструмент кореляційно-регресійного аналізу виявлено, що існує тісний зв'язок між ВВП і зростанням грошової маси, що може свідчити про так зване емісійне зростання ВВП Казахстану.

The article is devoted to the topic of assessment of the macroeconomic policy of the Republic of Kazakhstan during the global financial crisis . Special attention given to system component Islamic economics - based on the Quran, the essence of "Islamic economics" is to avoid the interest from futures transactions, from "air economy." The current trend in the development of Islamic banking system in the world. Author determined centers of Islamic banking, which showed stability during structural changes in the global banking system under the influence of the global crisis. Highlighted the most important banks in the world, some of which are in the post. Detected by the implementation mechanisms of the Islamic economic system in macroeconomic policy.
Because of tool correlation and regression analysis revealed that there is a close relationship between GDP and the growth of the money supply, which may indicate that the so-called emission GDP growth in Kazakhstan.

Ю. М. Бездіткок. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту Херсонського національного технічного університету, м. Херсон

ВПЛИВ РІВНЯ ДЕПОЗИТНИХ СТАВОК НА ДИНАМІКУ ДОЛАРИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

J. BezdetkoPh.D., the assistant professor of Chair of Finance and Credit of Kherson National Technical University, Kherson

THE INFLUENCE OF DEPOSIT RATES ON DYNAMICS IN DOLLARIZATION OF UKRAINE

В статті відображено позитивні та негативні якості притаманні процесу доларизації, визначено показники, які характеризують рівень доларизації економіки країни та проаналізовано вплив рівня депозитних ставок на динаміку процесу доларизації економіки України.

The article shows the positive and negative qualities inherited in the process of dollarization, the parameters that characterize the level of dollarization of the economy and the influence of deposit rates on the dynamics of the process of dollarization of the economy of Ukraine.

О. В. Кушнерикздобувач, ННЦ "Інститут аграрної економіки"

МОТИВАЦІЙНІ СИСТЕМИ В МЕХАНІЗМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ З ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

O. KushnerykPhD candidate of NRC Institute of Agrarian Economics, Kyiv

THE MOTIVATIONAL SYSTEMS ARE IN THE MECHANISM OF MANAGEMENT AN ENTERPRISE FROM PROCESSING OF AGRICULTURAL PRODUCE

У статті розкриваються вплив та роль різних мотиваційних систем в механізмі управління підприємством з переробки сільськогосподарської продукції. Визначено основні аспекти методів стимулювання праці працівників підприємств. Представлено методи та підходи до ефективного впливу на механізм управління підприємством, шляхом використання запропонованих мотиваційних систем.

In the article influence and role of the different motivational systems open up in the mechanism of management an enterprise from processing of agricultural produce. The basic aspects of methods of stimulation of labour of workers of enterprises are certain. Methods and going are presented near effective influence on the mechanism of management an enterprise, by the use of offer motivational systems.

А. І. Коріненкоаспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

A. I. KorinenkoPostgraduate, National university of the life and environmental sciences of Ukraine, Kyiv

SEQUENCE OF CALCULATING THE RENT FOR THE USE OF AGRICULTURAL LAND

Стаття присвячена дослідженню питань оренди сільськогосподарських земель приватної, державної та комунальної власності. Проведено порівняльну оцінку форм плати за землю. Розглянуто істотні умови договору оренди земельних ділянок. Розкрито порядок розрахунку орендної плати за використання сільськогосподарських земель державної та комунальної власності, визначено вимоги щодо граничного розміру орендної плати.

This article is devoted to study of issues of lease agricultural lands of private, state and communal property. The comparative evaluation of forms of pay for land was done. The essential terms of the agreement of land lease were considered. The procedure for calculating the rent for the use of agricultural lands of state and communal property was disclosed and defined requirements which determine the limit amount of rental payment.

Статья посвящена исследованию вопросов аренды сельскохозяйственных земель частной, государственной и коммунальной собственности. Проведена сравнительная оценка форм платы за землю. Рассмотрены существенные условия договора аренды земельных участков. Раскрыт порядок расчета арендной платы за использование сельскохозяйственных земель государственной и коммунальной собственности, определены требования относительно предельного размера арендной платы.

А. Г. Дем’янченкок. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і управління морським транспортом, Азовський морський інститут Одеської національної морської академії, м. Маріуполь

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИМИ ПОРТАМИ УКРАЇНІ

A. G. DemyanchenkoPh.D., associate professor, assistant professor of economics and management of marine transport, Azov Sea Institute of Odessa National Maritime Academy, Mariupol

IMPROVING THE MANAGEMENT SYSTEM OF SEAPORTS IN UKRAINE

Реформування відносин власності та управління в морській портовій галузі України зумовлює необхідність побудови нових структур управління морськими портами на основі розширення співпраці між державним та приватним сектором, а також передачі частини функцій уряду портовим адміністраціям. На основі дослідження структур управління морськими портами в розвинутих країнах із потужною портовою галуззю автором запропоновано оптимізувати новозбудовану у відповідності до Закону України «Про морські порти України» Адміністрацію морських портів України (АМПУ) шляхом її реорганізації із вісімнадцяти філій в кожному морському порту до семи підприємств, що об’єднуватимуть порти за географічною ознакою та спеціалізацією, а також їх створення у вигляді в державних корпорацій, управління якими буде розподілено між урядом, обласними органами влади та місцевими. Запропоновані заходи дозволять не тільки зменшити витрати на утримання адміністративно-управлінського та технічного персоналу, а й підвищити якість процесу прийняття рішень за рахунок кращого використання обмеженого кадрового ресурсу, комплексного та системного підходу до вирішення аналогічних проблем морських портових комплексів.

Reform of the property relations and governance in Ukraine maritime port industry necessitates the construction of new management structures seaports from increased collaboration between the public and private sector and transfer of government functions to the port administration. Based on the study of governance structures seaports in developed countries with strong industry the port author proposed to optimize the Administration seaports of Ukraine by its reorganization of eighteen branches in each seaport to seven companies that will rally ports geographically and specialization, and their creation in the form of public corporations managed to split between the government, regional and local authorities. The proposed measures will not only reduce the cost of maintaining the administrative and managerial and technical staff, but also improve the quality of decision-making through better use of limited staff resources, an integrated and systematic approach to solving similar problems maritime port facilities.

І. В. Причепак. е. н., доцент кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

ІННОВАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА

I. V. PrychepaPh. D., Assistant professor of the Department of Economics Enterprise and Industrial Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

INNOVATION PRIORITIES OF THE FORMATION OF THE STRATEGIC COMPETITIVE ADVANTAGES OF ENTERPRISE

В статті досліджено теоретичні основи конкуренції, конкурентоспроможності та конкурентних переваг у їх тісному взаємозв’язку. Охарактеризовано конкурентні переваги за рівнем їх стійкості та визначено основні джерела їх формування. Досліджено сучасні вимоги до формування конкурентних переваг за умов інноваційно-інформаційного розвитку світогосподарського економічного простору. Обґрунтовано пріоритетність інноваційного чинника в формуванні конкурентних переваг підприємства. Вказано на необхідність розробки підприємством ефективної стратегії формування, утримання та розвитку унікальних конкурентних переваг. Сформульовано принципи формування конкурентних переваг підприємства за сучасних умов інтенсифікації глобалізаційних процесів.

This paper investigates the theoretical foundations of competition, competitiveness and competitive advantages in their close relationship. The competitive advantages in terms of their stability are characterized and the main sources of their formation are determined. The modern requirements for creating competitive advantages in conditions of innovative and informative development of world economic space are examined. The priority of the innovative factor in the formation of competitive advantages of enterprise is grounded. The need to develop effective strategies of forming, maintenance and development of unique competitive advantages are specified. The principles of formation of competitive advantages of enterprise in the current globalization conditions are formulated.

Н. Л. Шишковак. е. н., доц. кафедри обліку та аудиту, ДВНЗ «Національний гірничий університет»

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗРАХУНКАМИ З КОНТРАГЕНТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

N. L. ShishkovaPhD Candidate in Economics, Ass. Prof., SHEI “National Mining University”

ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT MANAGEMENT OF PAYMENTS WITH COMPANY’S PARTNERS

В статті запропоновано побудову інформаційної моделі конфліктних інтересів під час проведення розрахунків підприємства з дебіторами те кредиторами з огляду на існуючі проблеми в роботі бухгалтерської та управлінської служб підприємств.

The article reviews information model of a conflict of interests during settlement enterprise with debtors and creditors because there are some problems in accounting and management departments.

В статье предложена информационная модель конфликта интересов при проведении расчетов предприятия с дебиторами и кредиторами с учетом существующих проблем в работе бухгалтерской и управленческой служб предприятий.

О. М. Парубецьк. е. н., доцент кафедри економіки, Національний авіаційний університет, м. Київ

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОНЯТЬ «МЕРЕЖА» І «МЕРЕЖЕВА СТРУКТУРА» ЯК ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ

O. M. ParubetsPhD, Associate Professor of Economics, National aviation university, Kiev

RELATIONSHIP OF TERMS "NETWORK" AND "NETWORK STRUCTURE" SUCH AS INTEGRATION ASSOCIATIONS OF TRANSPORT ENTERPRISES

У статті досліджено існуючі науково-теоретичні підходи до трактування термінів «мережа» і «мережева структура» та на їх основі доведено взаємозв’язок між поняттями транспортних мереж і мережевих структур на транспорті з метою прискорення застосування мережевих підходів до інтеграції підприємств різних видів транспорту.

The existing scientific and theoretical approaches to the interpretation of the terms "network" and "network structures" in the article examines. On the basis of their proven relationship between the definitions of transport networks and network structures on the transport in order to accelerate the application of network approaches to enterprise integration of different transport modes.

Є. В. Алімпієвк. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, „Університет економіки та права „КРОК”, пошукач наукового ступеня доктора економічних наук кафедри макроекономіки та державного управління КНЕУ імені Вадима Гетьмана

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-МОНЕТАРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У РЕГУЛЮВАННІ ЕКОНОМІКИ

Ievgenii V. AlimpiievPh.D. in Economics, Associate Professor of Economic Theory Department, "КRОК" University, Candidate for a scientific degree of Doctor of Economic Sciences in the Kiev National Economic University named by Vadim Hetman

LEGAL FRAMEWORK OF FINANCIAL AND MONETARY INTERACTION IN REGULATING THE ECONOMY

У статті досліджено шляхи розв’язання проблем у галузі побудови скоординованої макроекономічної політики у частині удосконалення нормативно-правового забезпечення державного регулювання фінансово-монетарної сфери в економіці України. У контексті нормативно-правового забезпечення фінансово-монетарного регулювання висвітлено комплекс теоретичних питань пов’язаних із спільним застосуванням фінансової та монетарної політик, можливостей їхньої взаємодії, підпорядкованості та взаємовпливу. Проаналізовано сучасні проблеми побудови скоординованої макроекономічної політики та можливості їх розв’язання із застосуванням трансмісійного підходу у фінансово-монетарному регулюванні. Виявлено проблеми несиметричної взаємодії органів фінансової та монетарної влади, які пов’язані із відсутністю у системі нормативно-правового забезпечення фінансової політики законодавчого підгрунття з приводу: розбудови трансмісійного механізму державного регулювання економіки інструментами податково-бюджетного впливу; забезпечення правового поля для співпраці із Національним банком України з приводу узгодженого формування макроекономічної політики у фінансово-монетарній сфері економіки України. Визначено напрями удосконалення нормативно-правового та інституціонального забезпечення державного регулювання фінансово-монетарної сфери в економіці України.

The paper investigates solutions to problems in building a coordinated macroeconomic policy, namely improving the legal framework of regulation of the financial and monetary sector in the economy of Ukraine. In the context of the legal support of financial and monetary regulation the author highlights the complex of theoretical issues related to the common use of fiscal and monetary policies, opportunities for their cooperation and mutual accountability. The current problems of developing coordinated macroeconomic policy and their possible solution using transmission approach of financial and monetary regulation are analyzed. The author reveales the problems of asymmetrical interaction of fiscal and monetary authorities, which are related to the omissions in the legal framework of regulatory system of finansial policy. The author finds the lack of legal framework of such aspects as building the transmission mechanism of state regulation of the economy by instruments of fiscal policy, cooperation with the National Bank of Ukraine in the sphere of a coherent macroeconomic policies in the financial and monetary sector of economy of Ukraine. The ways of improving the legal and institutional support of government regulation of financial and monetary sphere in the economy of Ukraine are outlined.

Г. І. Андрєєвакандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми

СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯК БАЗА АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

G. I. AndreevaPh.D. in Economics, Associate Professor, аssociate Professor of accounting and auditing chair, State Higher Educational Institution Ukrainian Academy of Banking Of The National Bank of Ukraine, Sumy

FORMATION SYSTEM OF ECONOMIC INDICATORS AS THE BASIS OF ANALYSIS OF BUSINESS ENTERPRISE

У статті досліджено систему формування економічних показників як бази аналізу господарської діяльності підприємства. Обґрунтовано її відповідність основним принципам економічного аналізу. Доведено, що саме система економічних показників визначає особливість економічного аналізу, характерні риси його методу, а також відповідає основним принципам системності та комплексності.

This article investigates the formation of a system of economic indicators as the basis of analysis of business enterprises. Proved its compliance with the basic principles of economic analysis. We prove that this system defines a feature of economic indicators of economic analysis, the characteristics of his method, and also meets the basic principles of consistency and comprehensiveness.

Т. Б. Вiтряквиклaдaч, Cхiднoєврoпeйcький унiвeрcитeт eкoнoмiки i мeнeджмeнту

OБҐРУНТУВAННЯ КOНЦЕПЦIЇ МOДЕЛЮВAННЯ ПРOЦЕCIВ ЕФЕКТИВНOГO ВИКOРИCТAННЯ ВИРOБНИЧOГO ПOТЕНЦIAЛУ CIЛЬCЬКOГOCПOДAРCЬКИХ ПIДПРИЄМCТВ ГAЛУЗI РОСЛИННИЦТВА

T. Vitryakteacher,Eastern University of Economics and Management

SUBSTANTIATION CONCEPT DESIGN OF PROCESSES EFFICIENT USE OF THE PRODUCTIVE POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES CROP

Предcтaвленa кoнцепцiя мoделювaння прoцеciв ефективнoгo викoриcтaння вирoбничoгo пoтенцiaлу ciльcькoгocпoдaрcьких пiдприємcтв гaлузi рocлинництвa. Oбґрунтoвaно прoцеc реaлiзaцiї ocнoвних етaпiв мoделi ефективнoгo викoриcтaння вирoбничoгo пoтенцiaлу ciльcькoгocпoдaрcьких пiдприємcтв.

Presented Concept design of processes efficient use of the productive potential of agricultural enterprises crop. Based process of implementation of the basic stages model effective use of the productive potential of agricultural enterprises.

А. В. Катаевк. э. н., доцент кафедры маркетинга Харьковского торгово-экономического института Киевского национального торгово-экономического университетаА. C. Слипченкомагистрант кафедры маркетинга Харьковского торгово-экономического института Киевского национального торгово-экономического университета

МАРКЕТИНГ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: АДАПТАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ МИРОВЫХ АЛКОГОЛЬНЫХ БРЕНДОВ

A. V. KataevPh. D in Economics, Associate Professor of Department of Marketing at Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and EconomicsA. S. SlipchenkoMaster’s Degree student of Department of Marketing at Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

RELATIONSHIP MARKETING: ADAPTIVE SOLUTIONS GLOBAL ALCOHOL BRANDS

В статье представлены результаты эмпирического доказательства актуальности использования интегрированных маркетинговых коммуникаций и результативности применения технологий маркетинга взаимоотношений на примере глобальных алкогольных брендов.

The article contains the results of empirical evidence the relevance of using integrated marketing communications and refines the use of technologies of relationship marketing as an example global spirits brands.

К. В. Бутенковикладач кафедри контролю і аудиту Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЕРАТИВНОГО ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

K. V. ButenkoLecturer, Department of Control and Audit of Kharkiv National University of Economics named by S. Kuznets

METHODICAL APPROACH TO THE EVALUATING OF OPERATIVE TAX PLANNING EFFECTIVENESS AT INDUSTRIAL ENTERPRISE

В статті розглянуто сутність поняття ефективності. Наведено поняття оперативного податкового планування на промисловому підприємстві. Обгрунтовано необхідність розробки методичного підходу до оцінки ефективності організації оперативного податкового планування на промисловому підприємстві. Розроблено методичний підхід до оцінки ефективності організації оперативного податкового планування на промисловому підприємстві з використанням інтегрального показника, що складається з сукупності показників ефективності організації, розрахунку їх значень, а також співставлення їх з оптимальним та присвоєнням відповідних балів. Проведено розрахунки запропонованого показника на діючих промислових підприємствах та визначено залежність між рівнем ефективності організації оперативного податкового планування на промислових підприємствах, рівнем загального податкового навантаження на промислове підприємство та рівнем його фінансової стійкості.

In the article it was determived the essence of the concept of efficiency. It was shown the operational concept of tax planning at the industrial enterprise. The necessity of development of the methodical approach to evaluating of the effectiveness of operative tax planning at the industrial enterprise. A methodical approach to evaluating of the effectiveness of operative tax planning at the industrial enterprise using the integral index , which consists of a set of performance indicators , calculate their values and comparing them with the optimal assignment and the relevant points. The calculations of the data shown on the existing industrial and defined relationship between the level of efficiency of operative tax planning in industry, the level of the overall tax burden on industrial enterprise and the level of his financial stability.

О. Ю. Доценкоасистент кафедри економічного аналізу і фінансів, ДВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ

ОБГРУНТУВАННЯ УЧАСТІ РОЗПОРЯДНИКІВ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ У ФІНАНСУВАННІ РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

O. DotsenkoAssistant of the Department of Economic Analysis and Finance, National Mining University, Dnepropetrovsk

EXPLANATION OF PARTICIPATION STEWARDS OF FINANCIAL RESOURCES IN THE FINANCING OF REGIONAL INNOVATION PROJECTS

В статті запропонований авторській підхід до визначення оптимальної структури джерел фінансування інноваційного проекту в регіоні на підставі визначення питомої ваги кожного з розпорядників фінансових ресурсів та розподілу їх у часі за допомогою економіко-математичного моделювання. Також запропонований підхід щодо визначення суми рефінансування прибутку підприємтсвом-інноватором.

In the article the author's approach to determining the optimal structure of sources of financing for innovative projects in the region on the basis of determination of specific gravity of each of the managers of financial resources and their distribution in time with the help of economic and mathematical modeling. Also proposed an approach to determining the amount of the refinancing business profits innovator.

М. В. Кирикуасистент кафедри маркетингу, ДВНЗ «Криворізький національний університет», аспірант, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ

M. V. Kyryku

TEACHING ASSISTANT MARKETING DEPARTMENT, SHEE “KRYVYI RIH NATIONAL UNIVERSITY”, POST-GRADUATE STUDENT, SHEE “KRYVYI RIH NATIONAL UNIVERSITY”

В статті викладенні результати дослідження з питань аналізу світового досвіду державного регулювання та регіональної економічної політики України. Визначено, що характерною особливістю реалізації механізму управління регіональним інвестиційним розвитком в Україні є надмірна централізація фінансових та інвестиційних ресурсів. В Україні створилось деструктивне інституціональне середовище, яке призводить до неналежних показників економічного та соціального розвитку, що є перешкодою в забезпеченні економічної безпеки старопромислових регіоні. Вивчено світовий досвід вирішення загальних економічних та соціальних проблем старопромислових регіонів на прикладі районів з домінуванням вугільної промисловості. Виявлено можливості застосування світового досвіду державного регулювання в забезпеченні економічної безпеки старопромислових регіонів України.

The paper presents research results on the analysis of international experience of government regulation and regional economic policy in Ukraine. Excessive centralization of financial and investment resources was determined to be a characteristic feature of implementation of the controlling mechanism for managing regional development investment in Ukraine. Destructive institutional environment was created in Ukraine, which leads to poor performance of economic and social development. It is also an obstacle in economic security enforcement of an old industrial region. International experience, which deals with general economic and social problems of old industrial regions, is studied on the example of areas with the dominance of the coal industry. The possibilities of application of international experience of government regulation in security management of old industrial regions of Ukraine are defined.

Д. І. Ходикок. е. н., асистент кафедри економіки України Львівського національного університету імені І. ФранкаО. В. Кривеньк. е. н., доц., доцент кафедри економіки України Львівського національного університету імені І. Франка

ВПЛИВ МЕГАРЕГІОНАЛЬНИХ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ДИНАМІКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

D. I. KhodykoCand. of economic sc., assistant teacher at the department of economy of Ukraine, Ivan Franko National University of LvivO. V. KryvenCand. of economic sc., associate prof., associate professor at the department of economy of Ukraine, Ivan Franko National University of Lviv

IMPACT OF MEGA-REGIONAL MACROECONOMIC FACTORS ON THE EXTERNAL TRADE DYNAMICS OF UKRAINE

Здійснено економетричну оцінку впливу інвестиційних, виробничих та споживчих циклів у країнах Європи та пострадянського регіону, на обсяги зовнішньоторгівельних операцій в економіці України протягом 1991-2012 років. Одержані результати свідчать про відсутність суттєвих структурних та географічних зрушень у зовнішньоторгівельних операціях, збереження міжнародної спеціалізації економіки України на товарах інвестиційного спрямування та високу залежність динаміки припливу капіталу від циклічних коливань економіки європейських країн.

The impact of investment, production and consumption cycles in European and post-Soviet regions on external trade volumes in the economy of Ukraine in 1991-2012 is assessed econometrically. The results show the absence of notable structural and geographical shifts in external trade operations, preservation of investment goods specialization of Ukrainian economy, and high dependance of capital inflow dynamics upon cyclical fluctuations in European economies.

О. В. Цимбалюкздобувач, Національна Металургійна академія України, м. Дніпропетровськ

ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ТЕХНІЧНИХ РИЗИКІВ ЯК МІРА КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ

O. V. TsymbaliukLecturer, National Metallurgical Academy of Ukraine, Dnipropetrovsk

THE ECONOMIC CONSEQUENCES OF TECHNICAL RISKS AS A MEASURE OF QUANTITATIVE ASSESSMENT OF UNCERTAINTY IN FINANCIAL RESULT

Стаття посвячена дослідженню економічних наслідків технічних ризиків підприємств чорної металургії. Розроблено класифікації технічних ризиків, економічних наслідків ризикових подій, а також систематизовані ризикоутворюючі фактори технічних ризиків дозволять упорядкувати процедури вибору методів дослідження причино-наслідкового зв’язку між факторами, подіями і втратами.

The article consecrated to research economic impact of technical risks of ferrous metallurgy. The classification of technical risks and economic consequences of risk events, as well as systematic factors ryzykoutvoryuyuchi technical risks.

І. П. Васильчукк. е. н., доцент, докторант кафедри менеджменту банківської діяльності, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСІВ ПІД ВПЛИВОМ ПАРАДИГМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

I. P. VasylchukPh. D., associate Professor, post-doctoral fellow at the department of banking management, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kiev

SOCIAL FINANCE UNDER INFLUENCE OF SUSTAINABILITY PARADIGM

В статті досліджено тенденції соціалізації фінансів під впливом парадигми сталого розвитку. За результатами аналізу наукової і практично-орієнтованої літератури досліджено становлення нового сектору економіки та особливості нових організаційних форм. На підставі узагальнень літературних джерел та чинної практики розширено трактування дефініції «соціальні фінанси».

The article summarizes the tendencies concerning the socialization of finance which takes place due to dissemination of sustainability paradigm. In the course of analysis of the theoretical and empirical literature was concluded that the new sector of economics has been emerged. The main characteristics of the new organizational forms that have been established in this sector were discussed. Based on the overview of relevant economic literature and corporate practices the extended definition of “social finance” was developed.

О. К. Волковастарший викладач кафедри обліку і аудиту, Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного Банку України

АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ ЗОВНІШНЬОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

O. K. VolkovaSenior Lecturer, Department of Accounting and Auditing, Lviv Banking Institute of the University of Banking of the National Bank of Ukraine

ANALYSIS OF FOREIGN BANKING SECTOR RESTRUCTURING IN UKRAINE

Розглянуто теоретичну складову зовнішньої реструктуризації, її форми і види. Визначено мотиви, що призводять до консолідації банків, а також характер їх фінансової інтеграції. Зроблено ретроспективний аналіз реорганізації банків, зокрема об’єднання капіталів шляхом реорганізації та укладання угод «злиття і поглинання» банків України в період з 2007 по 2013 рр.

The theoretical part of the external restructuring, its forms and types are considered in the article. Motives that lead to the consolidation of banks as well as the nature of financial integration are defined. Retrospective analysis of the reorganization of banks is made, in particular combining capital via reorganization and signing agreements of "M&A" of banks of Ukraine from 2007 to 2013.

В. Р. Колодинстудент группы 41ФК, РВУЗ “Крымский гуманитарный университет”Ю. Л. Смелянскийcт. преподаватель, каф. Финансы и кредит, РВУЗ “Крымский гуманитарный університет”В. Д. Беликк. э. н. каф. Финансы и кредит, РВУЗ “Крымский гуманитарный університет”

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ЯУЭГХ ПАО “КРЫМГАЗ”

V. R. Kolodin41 finance and сredit student group Crimean University of HumanitiesY. L. Smelyanskiysenior lecturer of Finance and Credit department, Crimean University of HumanitiesV. D. BelikPhD in Economics of Finance and Credit department Crimean University of Humanities

WAYS OF IMPROVING THE ANALYSIS METHODS OF ASSETS OF AN ENTERPRISE USING EFFICIENCY ON AN EXAMPLE OF DOGF PUBLIC COMPANY “CRIMEAGAS

Для эффективного функционирования в условиях современной рыночной экономики предприятию необходимо квалифицированное управление всем комплексом его ресурсов. При этом немаловажную, а, по мнению некоторых ученых-экономистов, наиболее важную роль играет умение эффективно управлять активами предприятия, так как от управления активами зависит успешное развитие производства, максимизация прибыли и рост конкурентоспособности предприятия.
Одним из важнейших условий качественного управления активами является анализ финансового состояния предприятия. В современных условиях финансовое состояние предприятия отражает конечные результаты его функционирования, которые интересуют не только работников предприятия, но и его партнеров по экономической деятельности, государственные, финансовые, налоговые органы и др. Поэтому, для достижения наилучших результатов деятельности предприятия, необходимо отслеживать и анализировать динамику использования активов и совершенствовать систему планирования на предприятии.
Тема методики анализа эффективности использования активов предприятия и путей ее совершенствования описывается в работах ряда современных украинских (Шеремет А.Д., Бланк И.А., Баканов М. И.) и зарубежных (Шредер Н.Г., Ефимова О.В.) авторов. Однако при этом рассмотрение анализа эффективности использования активов на каждом конкретно описываемом предприятии не выходит, как правило, за рамки использования одного, максимум- двух, методов. Комплексного подхода к анализу с учетом отраслевой специфики современная украинская экономическая мысль, к сожалению не предлагает.

For effective functioning in a modern market economy enterprise needs skilled management the whole complex of its resources. In this important and, according to some scientists and economists, the most important is the ability to effectively manage the company's assets, as asset management, the successful development of production , profit maximization and increase competitiveness.One important factor is the quality of asset management analysis of the financial condition of the company . In modern conditions, the financial condition of the company reflects the results of its operation , which is interested not only employees , but also its partners in economic activity , government , financial, tax authorities , etc. Therefore , to achieve the best performance of the enterprise , it is necessary to monitor and analyze the dynamics of asset utilization and improve the planning system in the enterprise.Subject analysis technique efficiency of enterprise assets and ways to improve it is described in the works of many contemporary Ukrainian (Sheremet A.D., Blank IA Bakanov M.I.) and foreign (N.G. Schroeder , Efimova O. V.) authors. However, consideration of the analysis of the effectiveness of the assets specifically described in each company does not go out , as a rule, beyond the use of one, maximum two - methods . Integrated approach to the analysis based on industry-specific Ukrainian modern economic thought , unfortunately does not offer.

О. П. Зоряк. с. н., доцент, доцент кафедри «Облік і аудит», Запорізький національний технічний університет, м. ЗапоріжжяН. В. Семеновамагістрантка 6 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

АНАЛІЗ ПРИБУТКІВ І ЗБИТКІВ ТА ІНШОГО СУКУПНОГО ДОХІДУ ТОВ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»ЗА СТАНОМ НА 01.01.2014 Р

O. P. ZoryaPhD associate professor , associate professor of accounting and auditing chair, Zaporizhzhya National Technical University, ZaporizhzhyaN. V. Semtnovamaster, the 6-th course, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

THE ANALYSIS OF THE INCOME AND EXPENSES AND OTHER CUMULATIVE INCOME OF JSC RAIFFEISEN AVAL BANK AS OF 01.01.2014

Проведено аналіз прибутків і збитків та іншого сукупного дохіду ТОВ «Райффайзен Банк Аваль»за станом на 01.01.2014.

Іt is carried out the analysis of the income and expenses and other cumulative income of JSC Raiffeisen Aval Bank as of 01.01.2014.

Н. О. Маргітак. е. н., асистент кафедри маркетингу та логістики, НУ «Львівська політехніка»

ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

N. O. MarhitaPh.D., assistant professor, department of Marketing and Logistics Lviv Polytechnic National University

DIAGNOSTIC OF RETAILER’S FINANCIAL POSITION IN UKRAINE

У статті наголошено на важливості роздрібної торгівлі, як сегменту внутрішньої торгівлі, що безпосередньо бере участь у забезпеченні сталості розвитку економіки та підтримці соціальної безпеки. Виділено мету та функції фінансової діагностики, обґрунтовано необхідність постійної діагностики фінансового стану роздрібних торговельних підприємств України. Наголошено на недостатній ефективності організації управління фінансовим станом більшості вітчизняних підприємств в умовах нестабільного розвитку економіки. Проведений аналіз та оцінка показників ефективності діяльності та основних фінансових коефіцієнтів підприємств роздрібної торгівлі України. На основі проведеної діагностики зроблено висновки про те, що хоча діяльність роздрібних торговельних підприємств протягом 2008-2011 років можна оцінити позитивно, однак їх фінансовий стан не є достатньо стійким, про що свідчить динаміка більшості їх фінансових коефіцієнтів.

The article emphasized the importance of retailing for domestic trade which directly involved in ensuring the sustainability of economic development and maintaining social security. The purpose and function of a diagnosis and the necessity of continuous diagnosis of the retailer’s financial position in Ukraine are identified. We detected insufficient effectiveness of the financial management of the majority of domestic enterprises in unstable economic conditions.
The analysis and evaluation of Ukraine retailer’s performance and key financial ratios are conducted. Thus, on the basis of diagnostics we can make a conclusion, that retailer’s activity for period 2008-2011 can be assessed positively, but their financial situation is not sufficiently stable, as evidenced by the dynamics of the majority of their financial ratios.

В. М. Олексюкаспірант, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, м. Чернівці

ЕНЕРГЕТИЧНІ ІННОВАЦІЇ ЯК ФАКТОР ДОСЯГНЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

V. M. OleksyukPostgraduate, Chernivtsi national university named after Y. Fedcovich

ENERGETIC INNOVATIONS AS A FACTOR OF ACHIEVEMENT OF UKRAINIAN ECONOMY ENERGETIC INDEPENDENCE

Розглянуто інноваційну складову розвитку енергетичного комплексу України в контексті сучасних макроекономічних процесів та тенденцій розвитку енергетики в світі. Запропоновано можливі шляхи та напрями підвищення рівня енергетичної безпеки держави на основі поточних оцінок енергетичного потенціалу економіки.

The innovative part of the energy sector of Ukraine in the context of modern macroeconomic processes and trends of power engineering development in the world is considered. Зossible ways and directions of improving energy security based on current estimates of the energy potential of the economy are proposed.

І. Г. Кадируск. е. н., доцент кафедри маркетингуЛ. С. Безуглак. н. з держ. упр., доцент кафедри маркетингу Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, Україна

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВИХ ІННОВАЦІЙ В АГРОПРОМИСЛОВІЙ СИСТЕМІ

I. KadyrusPhD, an associate professor of marketing departmentL. BezuglaPhD, an associate professor of marketing department Dnipropetrovsk state agrarian-economic university

THEORETICAL ASPECTS OF MARKETING INNOVATION IN AGROINDUSTRIAL SYSTEM

И. Г. Кадыруск. э. н., доцент кафедры маркетингаЛ. С. Безуглаяк. н. с гос. упр., доцент кафедры маркетинга Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАРКЕТИНГОВЫХ ИННОВАЦИЙ В АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ СИСТЕМЕ

Визначено роль маркетингових інновацій в агропромисловій системі. Розглянуто особливості інноваційного процесу в сільськогосподарських підприємствах, які спрямовані на певні технічні, екологічні чи соціально-економічні ефекти. Обгрунтовано комплекс заходів для активації інноваційної діяльності аграрних підприємств.
 
In this article outlined the role of marketing innovation in the agroindustrial system. Discussed about innovation process in the agricultural enterprises, that are aimed of technical, environmental or socio-economic effects. Substantiated complex of measures to intensify innovation of agricultural enterprises.
 
Определена роль маркетинговых инноваций в агропромышленной системе. Рассмотрены особенности инновационного процесса в сельскохозяйственных предприятиях, которые направлены на определенные технических, экологических или социально-экономических эффектов. Обоснован комплекс мероприятий для активации инновационной деятельности аграрных предприятий.

О. М. Коваленкок. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності Одеського національного політехнічного університетуС. А. Бугаєнкок. е. н., доцент Одеської національної академії харчових технологій

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ХАРЧОВІЙ ГАЛУЗІ

M. KovalenkoPhD in Economics, Associate Department of Management of foreign and innovation activities of Odessa National Polytechnic UniversityS. BugaenkoCandidate of Science, associate Professor, Odessa national Academy of food technologies

IMPROVEMENT ORGANIZATION AND ECONOMIC MECHANISM OF INTEGRATION PROCESS IN THE FOOD INDUSTRY

У статті досліджені найбільш ефективні заходи державного регулювання росту цін на харчову продукцію. Проаналізовано сучасний інтеграційний процес в економіці та виділені їх особливості. Досліджено процес формування ринку харчової продукції галузі та наведено її основні характеристики. Запропоновано використання економічних механізмів, що забезпечують конкурентоспроможність харчової продукції в умовах інтеграційних процесів з урахуванням пріоритетів економічного розвитку України.

В статье исследованы наиболее эффективные меры государственного регулирования роста цен на пищевую продукцию. Проанализировано современное интеграционный процесс в экономике и выделены их особенности. Исследован процесс формирования рынка пищевой продукции отрасли и приведены ее основные характеристики. Предложено использование экономических механизмов, обеспечивающих конкурентоспособность пищевой продукции в условиях интеграционных процессов с учетом приоритетов экономического развития Украины.
 
This article explores the most effective measures of state regulation of price increases for food. The current process of integration in the economy and highlighted their features. The process of forming market food industry and are its main characteristics. The use of economic mechanisms to ensure the competitiveness of food in terms of the integration process of the priorities of economic development of Ukraine.

Т. М. Пестовааспірантка, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ЩОДО СТАНОВЛЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ПРАЦІ, КАПІТАЛУ ТА ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО ТИПУ

T. M. Pestovacandidate, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

THE FOREIGN PRACTICES ON THE INTELLECTUAL LABOR, CAPITAL AND PROPERTY FORMATION AND FUNCTIONING, IN CONDITIONS OF POST-INDUSTRIAL ECONOMY

У статті досліджуються особливості становлення та функціонування інтелектуальної праці, капіталу та власності у країнах, що ступили на постіндустріальний етап розвитку та країнах, що демонструють високі темпи економічного зростання. Проаналізовано сутність взаємовпливу широкого поля використання інтелектуальної праці на якість та темпи економічного розвитку та зростання.

The article deals with special aspects of formation and functioning of intellectual labor, capital and property in countries that stepped into the post-industrial stage of development and the countries that show high economic growth rates. The essence of influence among wide intellectual work exploitation and the quality and rate of economic development and growth.

Л. О. Комісаровакандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та практики психолого-педагогічних дисциплін, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ПРИНЦИПІВ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ

L. О. KomissarovaPh.D., assistant professor of theory and practice of psycho-pedagogical disciplines Mykolayiv State Agrarian University, Mykolayiv

ECONOMIC PRINCIPLES OF CONTENTS PEDAGOGICAL CULTURE OF TEACHERS-ENGINEERS

У статті розглянуті питання висвітлення особливостей забезпечення ефективності процесу розвитку педагогічної культури майбутніх інженерів-педагогів залежно від застосування доцільних дидактичних принципів відбору та структурування змісту навчально-виробничого процесу. Виділено основні принципи, які впливають на ефективний розвиток педагогічної культури інженера - педагога.
 
The questions of coverage features to ensure the effectiveness of the development of pedagogical culture of future engineers, teachers , depending on the use of appropriate teaching principles of selection and structuring of educational content production process. The main principles affecting the efficient development of pedagogical culture engineer - teacher.

С. П. Бендасюкстарший лаборант Центру економічних досліджень Одеської національної академії харчових технологій

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА В РЕГІОНІ

S. F. BendasyukSenior Laboratory Center for Economic Studies of Odessa National Academy of Food Technologies

METHODS GENERATE INNOVATIVE ENVIRONMENT IN THE REGION

У статті ретельно розглянуто закономірності, умови і чинники управління інноваційними процесами, визначено принципи та основи методології формування та розвитку інноваційного середовища.

В статье тщательно рассмотрены закономерности, условия и факторы управления инновационными процессами, определены принципы и основы методологии формирования и развития инновационной среды.

The article carefully examined patterns, conditions and factors of innovative processes, the principles and foundations of methodology formation and development of innovative environment.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"