Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 3, 2013

В. І. Кравченкодоктор економічних наук, професор, заслужений екнономіст України, Президент Міжнародного інституту фінансів

ГЛОБАЛЬНІ ПРОЦЕСИ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

У статті розглядається характер глобальних процесів і чинники розвитку світового господарства на сучасному етапі. Аналізуються прояви глобальної фінансової кризи та її вплив на національні економіки. Досліджуються тенденції розвитку економіки та фінансів України в умовах негативних наслідків світової рецесії.
 
This article considers the characters of the global processes and the factors of development of the world economy at the present stage. The appearance of global financial crisis and its’ influence to the national economics have been analyzed. The trends of development of Ukraine economics and finance in the conditions of negative consequences of world recession have been researched.

О. Г. Домбровськийк. е. н., докторант Інституту світової економіки і міжнародних відносин

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ У ПРОЦЕСАХ КОЕВОЛЮЦІЇ ТА ЕНТРОПІЇ ЯК УМОВИ ВСТАНОВЛЕННЯ НООЕКОНОМІКИ

Стаття присвячена розгляду розвитку економічних систем у процесах «організації-самоорганізації-дезорганізації», що приводить до підвищення флуктуацій і стану «хаосу» у співмірності з «порядком». Актуалізація ролі економічної синергетики розкриває можливості досліджень темпорального виміру економічної реальності та можливості ефективного прогнозування діяльності складних економічних систем. Синергетичний підхід створює можливості прогнозування «відкритих» систем на засадах коеволюції, «синергізму» та ентропії. Остання передбачає врахування ступеню «невизначеності» економічної системи, відтак – можливість визначення альтернатив її подальшого розвитку. Підкреслюється безперспективність переносу моделей економіки в зовсім інше цивілізаційне середовище. Акцентується увага на розробці засад нооекономіки.
 
The paper considers the development of economic systems in the process of "organization” – “self-organization” – “disorganization,  which leads to increasing of fluctuations and the state of "chaos" in the proportionality with "order." Actualization of the role of economic synergetics reveals possible research of the temporal dimension of economic reality and the possibility of effective forecasting of complex economic systems. Synergetic approach creates the possibility of predicting the "open" systems based on coevolution, "synergy" and entropy. Synergetic approach creates capabilities for the prediction of "open" systems based on coevolution, "synergy" and entropy. The entropy requires the consideration of the degree of "uncertainty" of the economic system and reveals the ways of alternatives determanation for further development. The futility transfer models of the economy in very different civilizational environment is emphasized. The development of principles of the “nooeconomy” is underlined.

В. А. Савчукк. е. н., Національний університет ДПС України

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ

У статті визначено сутність адміністрування податків. Окреслено основні засади організації адміністрування податків та види робіт, які воно охоплює.
 
The essence of the tax administration is defined in the article. The basic principles of taxes administration and the types of jobs that it covers are outlined.

С. Ф. Кучерк. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та економічної теорії, Бердянський державний педагогічний університет м. Бердянськ

СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ТА ІНОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРИМОРСЬКОГО МІСТА

У статті досліджуються проблемы структурних змін економіки приморського міста та сільских приморських районів в умовах переходу до інноваційного типу розвитку, що повинно знайти відображення в забезпеченні структурних змін, які стимулюють модернізацію галузей і формування регіональних кластерів с метою використання потенціалу приморских міст для підвищення їх конкурентоздатності.
 
The paper investigates the problems of restructuring the economy of coastal town and rural areas in the transition to innovative development, which should be reflected in ensuring the structural changes that promote the modernization of industries and the creation of regional clusters in order to utilize the potential of the seaside town to boost competitiveness.

В. В. Гобликк. філос. н., старший науковий співробітник Інституту регіональних досліджень НАН України

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННИХ КЛАСТЕРІВ НА КОРДОНІ УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

В статті представлено авторський підхід до перспектив створення транскордонних кластерів, як однієї з форм транскордонного співробітництва на кордоні України з ЄС. Зростання ролі транскордонних регіонів в регіональній економіці, збільшення наукового інтересу до вивчення проблематики їх формування і функціонування зв’язані, в першу чергу, з активізацією транскордонного співробітництва.
 
The author approach to the perspective of transborder clusters creation as one of the transborder cooperation form at the Ukrainian border with European Union is presented in the paper. The increasing role of transborder regions in the regional economy, enhancing the research interests to the issues of their forming and functioning are coursed in the first turn by the growth of transborder cooperation.

О. С. Трегубовк. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Донецький національний університет, м. Донецьк

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИХ МЕХАНІЗМІВ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

В статті визначено шляхи удосконалення організаційно-управлінських механізмів підприємств туристичної сфери України. Обґрунтовано перспективні напрями досліджень та впровадження в практику діяльності підприємств туристичної сфери інноваційних управлінських проектів з метою подальшого розвитку туристичного сектору національної економіки.
 
The research identified some ways to improve organizational and managerial mechanisms at tourism enterprises in Ukraine. The author focuses on the promising areas of research and the ways to implementinnovative management projects to further develop the tourism sector of the national economy.

О. П. Старицькакандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства, Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

У статті аналізується роль системи методів стимулювання інноваційної активності на підприємстві, розглядаються можливості та ефективність їх використання. Деталізовано застосування прямих та непрямих методів стимулювання, що використовуються для підтримки інноваційної активності всередині підприємств на основі зарубіжного досвіду. Серед основних методів стимулювання інноваційної діяльності виділено такі: організаційні й адміністративно-примусові методи та методи економічного й морального стимулювання. Доведено, що використання всіх груп методів стимулювання інноваційної діяльності ефективно в комплексі.
 
In this article the role of methods for stimulating innovative activity within enterprise is analyzed as well as the opportunities and effectiveness of their use are examined. The use of direct and indirect methods of stimulation that are applied to support innovative activities within enterprises based on foreign experience is given in detail. The main methods of stimulating innovation are identified: organizational and administrative compulsory methods and the methods of economic and moral incentives. It is proved that the complex use of all groups of methods to stimulate innovation is effectively.

О. Р. Жидяккандидат економічних наук, докторант Науково-дослідного фінансового інституту ДННУ "Академія фінансового управління" Міністерства фінансів України

УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВИХ ВІДНОСИН ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ

У даній статті висвітлені методологічні підходи до визначення ролі та функцій оподаткування АПК, його важлива роль в системі державного регулювання комплексу. Обгрунтовані напрями вдосконалення податкових стосунків в АПК, які забезпечать підвищення ефективності аграрної сфери.
 
In this article the methodological going is lighted up near determination of role and functions taxation of APK, him important role in the system government control of complex. Directions perfection of tax relations in APK, which will provide the increase efficiency of agrarian sphere, are grounded.

С. В. Войткок. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки НТУУ «КПІ»Н. В. Сопрунмагістр кафедри міжнародної економіки НТУУ «КПІ»

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ ТА НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ ЩОДО ЦИКЛІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ЕКОНОМІЦІ

В статті проаналізовано теоретичні положення циклічності розвитку господарських систем. Визначено сутність поняття «циклічність» на основі попередніх досліджень науковців в даній сфері. Обґрунтовано основні концепції щодо оцінювання циклічності. Систематизовано в хронологічному порядку погляди вчених щодо сутності циклічних процесів. Наведено трактування причин циклічності з точки зору різних зарубіжних та вітчизняних науковців. Зроблено висновки щодо проведеної систематизації теоретичних положень стосовно циклічності розвитку господарських систем.
 
The paper analyzes the theoretical position of recurrence of economic systems. The essence of "cyclical" based on previous research scientists in this field is defined. The basic concepts for assessing recurrence are grounded. The views of scientists about the nature of cyclic processes are systematized in chronological order. An interpretation of the causes of recurrence in terms of various foreign and domestic scholars is presented. The conclusions about the ongoing systematic theoretical positions concerning cyclical development of economic systems are made.

О. М. Ігнатовак.е.н., доцент, доцент кафедри банківської справи, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий РігТ. В. Стародубцевастудент, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий РігМ. В. Тарасенкостудент, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

Досліджено сучасний стан доходів населення України за розміром мінімальної заробітної плати та структури споживчого кошика, здійснено порівняння зі світовими стандартами та проаналізовано вплив сучасного стану доходів населення на рівень його життя.
 
The modern state of income of Ukrainian people by the minimum wage and the structure of the consumer basket is given in comparison with world standards; the influence of the modern state of income of people of Ukraine to the level of their life is analyzed.

О. І. Шаманськак. е. н., доцент  кафедри аграрного менеджменту, Вінницький національний аграрний університет

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

У статті проведений аналіз сучасних підходів до оцінювання ефективності управління і запропоновано власний інтегральний показник для оцінки ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства.
 
In the article the conducted analysis of the modern going is near the evaluation of management efficiency and an own integral index is offered for the estimation of efficiency of the use of resource potential of enterprise.

С. А. Рибальченкоасистент кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОГЛЯД ФУНКЦІЙ РОЗПОДІЛУ ЙМОВІРНОСТЕЙ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Розглянуто та проаналізовано найбільш популярні при моделюванні страхового ризику функції розподілу: Лог-нормальний, Парето, Гамма, Вейбулла, Кокса та Бурра. Визначено функції, що характеризують дійсні значення показників діяльності страхової компанії та ризику найбільш точно. Розроблено рекомендації для апроксимації суб"єктивної функції розподілу. Запропоновано деякі варіанти критерію вибору функції розподілу ймовірностей для моделювання страхової діяльності. Аналіз проведено на основі реальних показників діяльності страхової компанії.

It is considered and analysed most popular at the design of insurance risk of distribution function: Log-normal, Paretto, Gamma, Veibull, Cox and Burr. Functions which describe the actualvalues of performance of insurance company and risk indicators most exactly are definite. Recommendations are developed for approximation of subjective function of distribution. Some criterion of probability distribution selection for insurance modelling were offered An analysis is conducted on the basis of the real performance of insurance company indicators.

О. В. Комірнак. е. н., доцент кафедри фінансового аналізу та контролю, Київський національний торгово-економічний університет, м. Київ

ПРОЦЕДУРНИЙ ПІДХІД ДО ПЕРЕВІРКИ ПОРЯДКУ ВИТРАЧАННЯ КОШТІВ ЗА ПРОЕКТОМ

Стаття присвячена організаційно-методичним засадам аудиторської перевірки процесу витрачання коштів за проектом. Розкрито напрями та процедури аудиту інвестиційних витрат за будівельним контрактом.
 
Article is devoted to organizational and methodological principles of the audit process, spending on the project. Reveals trends and audit procedures of investment costs of a construction contract.

І. В. Лінтурстарший викладач, Мукачівський державний університет, м. Мукачево

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ІНВЕСТУВАННЯ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

В статті розглянуто досвід залучення інвестицій та ведення інвестиційної політики європейськими країнами. Запропоновано використовувати їх досвід. Тобто створення організації, яка могла б проводити переговори з потенційними інвесторами щодо розміщення в Україні та співпрацювати з місцевими громадами з підготовки фахівців та територій до роботи з інвесторами, з метою активізації інвестиційної діяльності в транформаційній економіці України.
 
In the article experience of bringing in of investments and conduct of investment policy is considered by the European countries. It is suggested to use their experience. That creation of organization which would conduct negotiations with potential investors in relation to placing in Ukraine and to co-operate with local societies from preparation of specialists and territories to work with investors, with the purpose of activation of investment activity in the transformational economy of Ukraine.

О. О. Малецькааспірант кафедри фінансів КНТЕУ

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПЕНСІЙНИХ СИСТЕМ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

У статті розглядаються основні особливості солідарних та накопичувальних пенсійних систем у світовій практиці на даному етапі економічного розвитку. Проаналізовано ключові детермінанти формування пенсійного страхування в Україні та обґрунтовано значущість солідарної її компоненти, а також необхідність її подальшого розвитку та удосконалення.
 
The article outlines the main features of pay-as-you-go and funded pension systems in the world at the present stage of economic development. Key determinants of pension insuranse Ukraine are analised, the significance of pay-as-you-go pillar is justified, and the necessity for its further development and improvement is put.

О. Г. Підвальнак.е.н., доцент, доцент кафедри аграрного менеджменту, Вінницький національний аграрний університет, м. ВінницяН. О. Козярстудентка, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

СИНЕРГІЙНИЙ ЕФЕКТ В МЕНЕДЖМЕНТІ

В даній статті розкрито суть поняття «синергійний ефект», висвітлено значення закону синергії. Акцентовано увагу на доцільності застосування синергійного підходу при здійсненні підприємницької діяльності, оскільки це надасть додаткові переваги підприємству в конкурентній боротьбі.
 
This article presents the essence of "synergy", emphasis on the usefulness of a synergistic approach to doing business, because it allows the company to win in the competition. Also highlights the importance of the law of synergy.

В. Г. Бороносд. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Сумський державний університет, м. Суми

ФОРМАЛІЗАЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ТЕРИТОРІЇ

В статті проаналізовані сучасні підходи до оцінки фінансових можливостей території, розглянуті їх переваги та недоліки. Досліджено сутність та основні складові фінансового потенціалу території, показники ефективності його формування та використання, застосування яких сприятиме розробці ефективного механізму управління розвитком території у державній фінансовій політиці.
 
In article modern approaches to an assessment of financial opportunities of the territory are analysed. Their advantages and disadvantages are considered. The essence and the main components of financial capacity of the territory, indicators of efficiency of its formation and use which application will promote development of the effective mechanism of management by territory development in the state financial policy is investigated.

О. І. Зорінак. т. н, доцент, професор кафедри «Маркетинг на транспорті» Української державної академії залізничного транспорту, м. ХарківЮ. Є. Калабухінд. е. н., професор, декан факультету «Економіка транспорту» Української державної академії залізничного транспорту, м. ХарківВ. В. Ткаченкопошукач, Української державної академії залізничного транспорту, м. Харків

УРАХУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

У статті розглядаються питання забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку залізничного транспорту України зокрема, методичний підхід до визначення соціального ефекту від збереження пасажирського руху малодіяльних ділянок.
 
In the article the questions of providing of steady socio-economic development of railway transport of Ukraine are considered in particular, methodical approach to determination of social effect from saving of passenger motion of malodeyatelnih areas.

І. В. Ящишинак. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський

ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ЄВРОСПІЛЬНОТИ: СОЦІАЛЬНИЙ ВИМІР

Досліджено соціальні пріоритети інноваційної стратегії євро спільноти кінця ХХ - початку ХХІ ст., а також проаналізовано напрями їх реалізації на прикладі соціального спрямування Сьомої рамкової програми.
 
The social priorities of Euro society’s innovative strategy in the end of the XX-th – at the beginning of the XXI-st century are investigated in the article. The directions of their realization on the example of the Seventh Framework Programme social orientation are analyzed.

А. П. Пухальськаасистент, аспірант кафедри фінансів та кредиту Запорізького національного університету, м. Запоріжжя

КРИТЕРІЇ ЯКОСТІ ТА МОРАЛЬНОГО ЗНОСУ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

У статті проведено аналіз підходів до визначення морального зносу об"єктів інтелектуальної власності (ОІВ). Встановлено, що значною мірою ступінь морального зносу ОІВ залежить від споживчої вартості виробу. Запропоновано використовувати критерії якості та морального зносу в процесі управління як окремими ОІВ, так і інтелектуально-інноваційним потенціалом підприємства. З точки зору комплексного підходу до обчислення загального ефекту від впровадження ОІВ запропоновано його розуміти як сукупність економічного, соціального, екологічного та зовнішньоекономічного ефектів від залучення ОІВ у господарський оборот.
 
The analysis of approaches to definition intellectual property (IP) moral deterioration was carried. The degree of IP moral deterioration mostly depends on product consumer cost was founded. Using the criteria of quality and obsolescence during management process a separate IP and enterprises intellectual innovation potential was proposed. The calculation of the IP overall effect was proposed to understand as a set of economic, social, environmental and external effects on attracting IP in the economy.

Т. О. Коваленкоасистент кафедри фінансів, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

ОЦІНКА ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА НАПРЯМОК ЙОГО ПІДВИЩЕННЯ ДЛЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

На основі аналізу існуючих підходів до визначення поняття та кількісної оцінки енергетичного потенціалу регіону (ЕПР) набуло подальшого розвитку вказане поняття та запропоновано для його оцінки новий економічний показник: «реалізований енергетичний потенціал». За допомоги цього показника виконано оцінку енергетичного потенціалу для різних країн світу та ряду областей України. З метою підвищення ефективності використання ЕПР розглянуто доцільність створення в Запорізькій області кластеру з участю в ньому: енергетичних, електромашинобудівних та металургійних підприємств, науково-дослідних та проектно-конструкторських інститутів, вищих наукових закладів, - для якого проведено аналіз та оцінку необхідних умов функціонування.
 
Based on the analysis of existing approaches to the definition and quantitative assessment of the regional power potential (RPP), have evolved the above concepts. It was proposed for its evaluation the new economic indicator "realized power potential". The estimation of power potential for different countries and several regions of Ukraine was made by dint of this parameter. In order to improve the efficiency of RPP the feasibility of establishing in Zaporizhzhya region cluster was examined, involving  energy, electric machine building and metallurgy industries, research and engineering  institutes,  higher education facilities, - for which the analysis and assessment of the necessary conditions of operation were done.

Л. І. Оппельдк. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваА. М. Шабардінастудент, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

З посиленням міждержавної, глобальної інтеграції та кооперації, все більш істотне місце займає міжнародна міграція. У статті проаналізовано причини та наслідки інтелектуальної міграції в умовах євроінтеграції. Запропоновано можливі напрями державної політики, за умов успішної реалізації яких Україна припинить бути донором інтелектуальних ресурсів.
 
With strengthening role of intergovernmental, global integration and co-operation, more substantial seat is taken by international migration. In the article the reasons and consequences of the intellectual migration in terms of European integration. The possible directions of state policy are offered, at the terms of successful realization of that Ukraine will stop to be the donor of intellectual resources.

І. В. Козловськиймолодший науковий співробітник відділу технологічного прогнозування та інноваційної політики, ДУ «Інститут економіки і прогнозування НАНУ», м. Київ

ТЕХНОЛОГІЧНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

В статі розглядається сутність технологічної конкурентоспроможності та її вплив на економіку країни. Основна увага приділяється необхідності створення ефективної інноваційної моделі економіки, яка дозволить Україні зайняти належне місце в структурі світового господарства та ринку.
 
The article examined the essence of technological competitiveness and its impact on the economy. The focus is on the need to create effective innovative economic model, which will allow Ukraine to take its rightful place in the structure of the world economy and the world market.

Ю. В. Білякк. е. н., ст.викладач кафедри менеджменту ім. Й. Завадського, НУБіП

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МОТИВАЦІЇ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТУ У ВИГЛЯДІ ВПРОВАДЖЕННЯ СТИМУЛЮЮЧИХ КОНТРАКТІВ НА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Досліджено основний вид витрат, який виникає при стосунках найманого менеджера з акціонером, також було розглянуто можливість переходу до стимулюючих контрактів на основі вимірних цілей; виявлені фактори, що сприяють опортуністичній поведінці менеджерів, визначено основні завдання, які, приведуть до мінімізації опортуністичної поведінки управлінця, а також проаналізовано переваги впровадження стимулюючого контракту на українських підприємствах.
 
This article was researched basic kind of costs that result from the relationship manager with the shareholder, has been considered the possibility of transition to incentive contracts based on measurable goals, identified factors contributing to opportunistic behavior of managers, the basic tasks that will lead to the minimization of opportunistic behavior of managers and also analyzed the benefits of the introduction of incentivecontracts for Ukrainian enterprises.

К. В. Клименкоаспірантка НДФІ Академії Фінансового управлінняМіністерства Фінансів України

ІНСТИТУТИ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА МІСЦЕ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ

У статті розкрито суть інвестиційних фондів, визначено теоретичні засади функціонування інститутів спільного інвестування, а також переваги та можливості використання механізму колективного інвестування для окремих суб’єктів національної економіки.
 
An article reveals an essence of investment funds, defines theoretical functioning basis of collective investment institutions, and also advantages and possibilities of usage of the collective investment mechanism for certain subjects of national economy.

С. С. Букалоаспирант кафедры общего и административного менеджмента Донецкого государственного университета управления

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА УСЛУГ В ГОРОДАХ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

В статье рассмотрено влияние пространственных и социально-экономических факторов на развитие сферы услуг в городах Донецкой области.
 
У статті розглянуто вплив просторових і соціально-економічних факторів на розвиток сфери послуг в містах Донецької області.
 
The article considers the influence of the spatial and socio-economic factors on the development of services in the cities of the Donetsk region.

А. В. Анисимовак. э. н., доцент кафедры экономической статистики Донецкого национального университета, г. Донецк

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

В статье рассмотрены основные проблемы научно-технического и инновационного развития во взаимосвязи. Выявлены факторы и условия функционирования механизма инновационного развития Украины. Выявлены основные показатели стимуляторы и дестимуляторы научно-технического и инновационного развития. Предложен подход к интегральной оценке научно-технического и инновационного развития на основе метода многомерной средней. Произведена оценка влияния научно-технического развития на инновационное с помощью метода корреляционно-регрессионного анализа. Предложена матричная модель на основании индексов научно-технического и инновационного развития, которая позволяет определить позиции научно-технического и инновационного развития Украины, а также сформировать стратегии дальнейшего развития. Рассмотрены проблемы эффективности использования научно-технических знаний в производстве инновационной продукции. Представлены направления совершенствования государственного регулирования инновационного развития с учетом опережающих темпов роста финансирования базисных инноваций.
 
The paper describes the main problems of scientific-technical and innovation development in the relationship. The factors and conditions of the mechanism of innovation development of Ukraine are revealed. The basic indicators of stimulants and disincentives of scientific, technological and innovation development are defined. An approach to the integrated assessment of scientific and technological development and innovation on the basis of a multi-dimensional medium is proposed. The evaluation of the influence of technological development on innovation using the correlation and regression analysis is carried out. A matrix model based on the index of scientific, technological and innovation development, which allows determining the position of scientific, technological and innovation development of Ukraine, and to develop strategies for further development is implemented. The problems of efficient use of scientific and technical knowledge in the production of innovative products are researched. The directions for the improvement of state regulation of innovative development with the progressive rates of the financing of basic innovations are presented.

В. В. Ржепішевськак. е. н., доцент кафедри менеджменту і адміністрування, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У РЕГІОНАЛЬНІЙ ІННОВАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ

У статті визначено роль вищої освіти у розвитку регіональної інноваційної системи. Виявлено проблеми та фактори, що визначають функціонування вищих навчальних закладів в умовах інноваційного розвитку регіонів. Запропоновано орієнтири забезпечення стійкості розвитку вищих навчальних закладів на основі самостійності, відповідальності і саморегулювання.
 
The article defines the role of higher education in the development of regional innovation system. The problems and the factors that govern the higher education institutions are educed for innovative regional development. Proposed guidelines to ensure sustainable development of higher education institutions on the basis of independence, responsibility and self-regulation.

Л. Ю. Чмирьовамолодший науковий співробітник, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. КиївН. О. Федяймолодший науковий співробітник, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ЯК ОДИН З ФАКТОРІВ ПРОСТОРОВОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Районування є важливим фактором територіальної організації та управління господарством країни, воно передбачає розподіл території з урахуванням об"єктивних закономірностей територіального поділу праці, формування територіально-виробничих комплексів різного масштабу тощо. У статті проаналізовано основні ідеї фахівців відносно питань районування території України. Наразі в Україні відсутня єдина загальноприйнята схема районування, а всі варіанти районування базуються на наявному адміністративному поділі. Й досі залишається невирішеним питання кількості та меж існуючих в Україні районів. Розглядаючи думки науковців можна виділити два основні підходи до районування території України в контексті реформування адміністративно-територіального устрою – укрупнення, тобто зменшення кількості областей та формування на їх основі більших за розмірами районів та розукрупнення областей. В статті розглянуто переваги та недоліки різних підходів до районування території України та з’ясовано, що найкращим варіантом наразі є об’єднання областей у більш великі формування без виділення в окремий рівень управління. Тож, районування потрібно для: покращення територіального управління і регулювання; полегшення проведення регіональної політики; поліпшення адміністративно-територіального поділу держави. Виходячи з особливостей районування, бажаним і продуктивним має бути врахування схем економічного районування при вдосконаленні або реформуванні адміністративно-територіального устрою держави.

Zoning is an important factor of territorial organization and management of the economy of the country, it implies the area is categorized into zones taking into account objective regularities of territorial labor specialization, establishment of various scale territorial and industrial complexes etc. The article considers key idea of the experts in respect to the issues of Ukrainian area zoning. As for today, Ukraine has adopted no common zoning design, while all the variants of zoning are based on the existing administrative arrangement of the territory. So far, the issue of a quantity and borders of current districts in Ukraine remain unsolved. Consideration of the scientists’ ideas produces two basic approaches to zoning of the territory of Ukraine in the context of reforming the administrative and territorial system, the former is agglomeration, i.e. the decreasing of the numbers of regions (oblasts) with the development on their basis of larger area units, and the latter is disaggregation of regions (oblasts). The articles review the advantages and disadvantages of various approaches to zoning of the territory of Ukraine and clarifies that the best option today is to consolidate the regions (oblasts) into bigger units without singling out into separate level of the administration. Hence the zoning is required: to enhance the implementation of regional policy; to improve administrative and territorial arrangement of the country. Zoning peculiarities makes it expedient and efficient to take into account the economic zoning schemes for the improvement and reformation of administrative and territorial arrangement of the country.

Ю. І. Головняк. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Київський національний торговельно-економічний університет

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ

У статті розкривається сутність потенціалу регіонального продовольчого ринку. Розглянута загальна методика дослідження потенціалу регіонального продовольчого ринку в контексті національного суверенітету. Пропонуються схеми дослідження потенціалу постачання  імпортної продовольчої продукції на регіональні продовольчі ринки.
 
The article reveals the essence of the potential for regional food market. The general technique for investigation the potential for regional food market in the context of national sovereignty is studied. The potential schemes research entry of imported food products to regional food markets are offered.

О. Ю. Коваленкокандидат економічних наук, доцент кафедри землеустрою та геоінформатики, Південнослав’янський Інститут Київського славістичного університету

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Стаття присвячена обґрунтуванню трансформаційних процесів у системі конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. За допомогою відомих статистичних моделей визначено, що ймовірність банкрутства сільськогосподарських підприємств, які мають незадовільний фінансовий стан, є низькою або незначною. Розроблено практичні рекомендації з відновлення конкурентоспроможності збиткових та малоприбуткових сільськогосподарських підприємств.
 
Article is devoted to substantiation of processes of transformation in system of competitiveness of the agricultural enterprises. By means of known statistical models it is defined, that probability of bankruptcy of the agricultural enterprises which have unsatisfactory financial conditions is low or insignificant. Practical recommendations about restoration of competitiveness of the unprofitable or not profitable agricultural enterprises are developed.

Л. А. Квятковськак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук

СТАН ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОДУКЦІЇ

В статті розглянуто конкурентоспроможність галузі як багатофакторну та багатоелементну категорію, базовим елементом якої є конкурентоспроможність продукції на внутрішніх та зовнішніх ринках. Особливу увагу приділено вирішенню конкретних практичних питань щодо підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств машинобудування.
 
In the article the competitiveness of the industry as a multifaceted and multi-category, which is the basic element of competitive products on the domestic and foreign markets. Particular attention is paid to solving concrete practical issues of improving the competitiveness of enterprise engineering.

Э. Г. Бабковак. э. н., ст. преподаватель кафедры Финансов и кредита, Институт экономики и управления Крымского Гуманитарного Университета, г. Ялта

ОЦЕНКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ, ПРЕДЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КРИЗИСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

В статье рассматриваются вопросы управления прибылью организаций на основе оценки безубыточности, предельной эффективности и кризисности производства, с детализацией в рамках аграрного сектора экономики и сельскохозяйственных предприятий.
 
In article questions of management by profit of the organizations on the basis of an assessment of profitability, marginal efficiency and a production krizisnost, with specification within agrarian sector of economy and the agricultural enterprises are considered.

А. В. Дзюбінаасистент кафедри менеджменту організацій, Національний університет «Львівська політехніка»

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОСТІ ПРОЕКТУ

У статті розглянуто загальні особливості інноваційних проектів. Виявлено параметри, що впливають на рівень інноваційності проектів. Запропоновано метод оцінювання інноваційності проекту на основі ідентифікації типу інновації, її тривалості у часі, бюджету, ресурсної бази, ризиковості, прогнозної результативності, команди виконавців та рівня їх кваліфікації.
 
The general features of innovative projects are considered in the article. Parameters which influence on the level of project innovativeness are found out. The method of evaluation of project innovativeness is offered on the basis of authentication an innovation, its duration in time, budget, resource base, riskiness, prognosis effectiveness, command of performers and level of their qualification.

О. Є. Мезінааспірант, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, м. Київ

CТРАХУВАННЯ АВІАЦІЙНИХ РИЗИКІВ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

В статті автор розглядає місце та значення страхування авіаційних ризиків на вітчизняному страховому ринку, визначає тенденції та перспективи розвитку даного напряму діяльності страховиків. Автором окреслюються деякі проблеми, що характерні для вітчизняного ринку страхування авіаційних ризиків та висловлюються пропозиції щодо стратегічних напрямів його розвитку.
 
In the article the author examines the place and importance of insurance aviation risks in the domestic insurance market, identifies trends and prospects of this area of insurance companies activity. The author outlines some of the problems that characterize domestic aviation insurance market risks and make proposals on the strategic directions of development.

О. А. Трофимчукстудент 4-го курсу економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

МОДЕРНІЗАЦІЯ – ШЛЯХ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Зроблено аналіз сучасного стану економіки України та рівня її ефективності. Розкрито проблематику структурно-технологічної відсталості вітчизняної економіки. Визначено основні напрями модернізації вітчизняної економіки, яких повинна дотримуватися державна політика. Показано основні шляхи, способи та інструменти регулювання інвестиційно-інноваційних процесів.
 
The article has reviewed the analysis of Ukraine"s current economic situation and its efficiency level. The problem of structural and technological backwardness of the domestic economy has been considered. The main directions of national economy modernization, which should be followed by state policy, have been measured. The fundamental ways, methods and tools regulation of investment and innovation in the economy have been displayed.

Л. І. Кицкайк. т. н., доцент, завідувач кафедри загальноекономічних дисциплін, ПВНЗ «Тернопільський комерційний інститут», м. Тернопіль

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ІЗ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Проведено аналіз наукових досліджень, які присвячені проблемам інноваційно-інвестиційного розвитку України та проектного фінансування. Представлено переваги та недоліки проектного фінансування. Визначено механізми, джерела та обсяги фінансування заходів і проектів у енергетичній сфері.
 
The analyses of scientific investigations dedicated to the innovation investment problems of development of Ukraine and project financing are held. The advantages and disadvantages of project financing are shown. The ways of mechanisms, sources and scope of projects and actions financing in the energy sphere are examined.

М. М. Кучерк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. ДніпродзержинськД. А. Дашевськамагістрант, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

ПЕРЕДУМОВИ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ МЕТАЛУРГІЙНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

В статті розглянуто деякі питання створення механізмів адаптації металургійних підприємств до сучасних змін ринкової кон’юнктури. Окреслені основні проблеми та напрями розвитку підприємств металургійної галузі відповідно до змін зовнішнього середовища.
 
The paper deals with some aspects of adaptation mechanisms of metallurgical enterprises to the modern changes in the market conjuncture. The basic problems and directions of development of the metallurgical industry in response to changes in the environment have been determined.

В. А. Лавренчукаспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

Стаття містить результати порівняння сучасного стану енергоємності ВВП України з іншими країнами світу. Надана характеристика напрямків державного регулювання, необхідних для обґрунтованого використання енергії. Розглянуто основні шляхи проведення державної політики стимулювання енергозбереження, проаналізовано відповідні Закони України, постанови Кабінету Міністрів та державні програми з розвитку енергоефективності.
 
This article contains comparing the current state of energy intensity in Ukraine and other countries. The characteristic of necessary government regulation for reasonable use of energy was presented. The author was considered basic ways of promoting energy conservation policy, analyzed relevant laws of Ukraine, the Cabinet of Ministers and state programs promote energy efficiency.

Д. В. Олексічк. е. н., старший викладач кафедри теоретичної і прикладної економіки, ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми

УТОЧНЕННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ ВИЗНАЧЕННЯ ПОПИТУ НА ГРОШІ В МОДЕЛІ БАУМОЛЯ-ТОБІНА

У статті розглянуто проблему формування попиту на гроші, проаналізовано сучасні погляд на функції попиту на гроші через аналіз моделі Баумоля-Тобіна, результатом аналізу стало уточнення фундаментальних положень даної моделі.
 
In the article the problem of money demand formation is highlighted, analyzed modern approaches to money demand function through Baumol-Tobin model, as a result the fundamental essences of this model are improved.

К. В. Богунк. е. н., доцент кафедри економічної теорії та фінансів Донбаської національної академії будівництва та архітектури, м. Макіївка

РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ У ФОРМУВАННІ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ МІСТА

В статті досліджено сутність і склад соціальної інфраструктури, визначено характеристики позитивного іміджу міста для окремих цільових аудиторій (туристів, потенційних та існуючих мешканців, підприємців та інвесторів). Встановлено роль об’єктів соціальної інфраструктури у формуванні іміджу міста. Автором визначено необхідність проведення моніторингу для визначення впливу об’єктів соціальної інфраструктури на зміну іміджу міста, а також сформовано його алгоритм.
 
The paper investigates the essence and composition of the social infrastructure, defined characteristics of a positive image of the city for specific target audiences (tourists, residents, businesses, and investors). The role of social infrastructure in shaping the image of the city. The author defines the need for monitoring to determine the impact of social infrastructure to change the image of the city and formed his algorithm.

В. М. Божкоаспірант, Луцький національний технічний університет

МЕТОДИКА ОЦІНКИ МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

У статті окреслено сутнісно-змістовну основу оцінки маркетингового потенціалу. Виділено специфічні напрямки аналізу інформаційних потоків щодо зовнішньої та внутрішньої складових маркетингового потенціалу. Окреслено структурні особливості процесу оцінки маркетингового потенціалу підприємства.
 
The article describes the essence of the content-based evaluation of the marketing potential. Allocated specific areas of analysis of information flow on the external and internal components of the marketing potential. Are outlined structural features of the evaluation process of enterprise marketing potential.

О. В. Сизоненкок. е. н, доцент кафедри обліку і аудиту Чернігівського державного технологічного університетуН. В. Завгороднястудент Чернігівського державного технологічного університету

МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

В статті розглянуто питання удосконалення методики аудиту нематеріальних активів, враховуючи їх концептуальні, сутнісні, функціональні та інші особливості. Узагальнено варіацію дій аудитора на усіх етапах перевірки виходячи з галузевих, нормативних та інформаційно-технічних критеріїв. Виділено можливий вплив викривлень та неточностей в обліку та звітності нематеріальних активів на аудиторську думку.
 
Intangible assets’ methodology development due to conceptual, essential, functional and other peculiarities is regarded. The plurality of auditors’ procedures is aggregated on the basis of sectoral, normative and information-technical criteria. The possible impact of intangible assets accounting and financial reporting distortions and errors on auditors’ opinion is marked out.

С. В. Ксьондзк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Чернівецький національний університет ім. Ю. ФедьковичаІ. В. Яскалк. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Чернівецький національний університет ім. Ю. ФедьковичаІ. К. Мадеймагістр, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА

Імідж підприємства є одним з інструментів досягнення стратегічних цілей організації, що стосується основних сторін її діяльності та орієнтовані на перспективу. Переваги позитивного іміджу очевидні. Однак позитивна популярність не з’являється сама собою і не існує сама по собі. Вона вимагає цілеспрямованої систематичної роботи з формування позитивного іміджу. Під­приємствам доводиться розв’язувати багато складних проблем, щоб одержати мак­симальний успіх на ринку. Досконале знання потреб споживача та ви­роб­ницт­во товарів, що їх задовольняють, – єдина можливість досягти цілей, пов’язаних з прибутком, збільшенням обсягу продажу, проникненням на нові ринки.

Х. І. Березовськааспірант кафедри фінансів, обліку та кредиту, Львівський Національний університет ім. Івана Франка, м. Львів

ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ У СВІТЛІ НОВИХ ВИМОГ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

У статті автором проаналізовано вплив заходів із реформування спрощеної системи на фінансову безпеку малого підприємництва. За результатами дослідження виявлено позитивні наслідки та негативні моменти новацій Податкового Кодексу України, запропоновано шляхи подальшого вдосконалення спрощеної системи оподаткування як соціальної функції в умовах фінансово-економічної ситуації в країні.
 
Author analyzes the impact of measures of reforming the simplified system of taxation and accounting on financial security of small business in Ukraine. The study found positive effects and negative aspects of innovations of Tax Code of Ukraine, the ways of further improving the simplified tax system as a social function in terms of financial and economic situation in the country.

О. В. Роговааспірант, Чернігівській державний технологічний університет, м.Чернігів

МОДЕЛЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЄВРОРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ЗАДЛЯ КОРИГУВАННЯ ТЕМПІВ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

В статті узагальнено науково-методичні підходи до оцінки розвитку єврорегіонального співробітництва регіонів України. Запропоновано використання івент-рейтингового експрес-методу оцінки розвитку єврорегіонального співробітництва на засадах публічно-приватного партнерства.
 
In the article scientific and methodical approaches to the estimation of the Euroregional cooperation of regions of Ukraine are summarized. It’s proposed to use event-rating rapid method for estimation of development of Euroregional cooperation on the basis of public-private partnership.

О. Д. Рожкок. е. н, доцент кафедри фінансів і кредиту, економічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. КиївВ. А. Музиченкостудент, IV курс, економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

БОРГОВА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Досліджено причини виникнення та перебіг іпотечної кризи у Сполучених Штатах Америки. Встановлено основні наслідки трансмісійного механізму розвитку кризових явищ в економіці Європейського союзу. Досліджено основні фактори зниження економічної динаміки України, ризики зростання боргових зобов’язань та обраховано рівень боргової безпеки країни.
 
This article determines origins and the development of the mortgage crisis in the United States of America. The main consequences of the transmissible mechanism of proceeding recessionary effects in European Union’s economy are established. Principal factors of the reduction of Ukraine’s economic activity, the main risks of the increment of debt instruments are explored and the level of debt security is estimated.

Г. О. Москалюкк. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ: НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ І РОЗВИТКУ

У статті розглянуто питання організації системи внутрішнього контролю розрахунків з дебіторами та кредиторами, а також надано певні шляхи подальшого удосконалення її та розвитку на промислових підприємствах України.
 
The article considers the organization of the internal control system of settlements with debtors and creditors, and some ways of further improvement and development of the Ukrainian industrial enterprises.

П. В. Захарченкод. е. н., професор, зав. кафедри економічної кібернетики і фінансів, Бердянський державний педагогічний університет

МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ПОЗИКОВИМИ КОШТАМИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ

Стаття присвячена вирішенню актуальної проблеми побудови та дослідження моделей управління позиковими коштами для забезпечення інноваційного розвитку національного курортно-рекреаційного комплексу в умовах трансформаційної економіки. Запропоновано та теоретично обґрунтовано концепцію фінансового забезпечення інноваційних процесів, яка дозволяє адекватно реагувати на динаміку зміни економічного середовища. На її основі побудовано модель управління банківськими позиками з урахуванням обмежуючих чинників та сценаріїв виникнення хаотичної динаміки.
 
The article is devoted to solving of actual problem the construction and research of management models by debt funds for providing of innovative development national resort-recreation complex in the conditions of transformation economy. It is offered and in theory grounded conception of the financial providing the innovative processes, which allows adequately reacting on the dynamics of change of economic environment. On its basis, the management model by bank loans is built taking into account limiting factors and scenarios of origin of chaotic dynamics.

В. В. Мельникстарший викладач кафедри економіки та фінансів підприємства, Київський торговельно-економічний університет, м. Київ

ФІНАНСОВІ ІНТЕРЕСИ СУБ’ЄКТІВ ДОВІРЧОГО УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ В КОНТЕКСТІ МЕХАНІЗМУ ЇХ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

У статті виділені характеристики фінансових інтересів в діяльності суб’єктів довірчого управління майном (СДУМ), проаналізовані головні їх класифікаційні ознаки та виявлені основні потенційні загрози фінансовій безпеці даних господарюючих суб’єктів.
 
The selected descriptions of financial interests are in activity of subjects of confiding property, management, analysed main them classification signs and found out basic potential threats financial safety of these being in charge subjects.

О. В. Файчукаспірантка кафедри податкової та страхової справи, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Здійснено спробу встановити приналежність деяких інвестиційних проектів агропромислового виробництва Київської області до категорії інноваційних. Проведено прикладні розрахунки економічної ефективності банківського кредитування інвестиційних проектів із інноваційною складовою за допомогою удосконаленої методики щодо визначення ефекту фінансового левериджу з позиції комерційного банку.
 
An attempt to establish ownership of some investment projects of Kyiv`s region agricultural production in the category of innovation is made. Applicated estimations of economic efficiency of bank crediting of investment projects with an innovative component due to advanced techniques to determine the effect of financial leverage with a commercial bank position are conducted.

Т. С. Шеметк. е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи,  ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ФИНАНСОВО-БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР ЯК ДЖЕРЕЛО ЗАГРОЗ БЕЗПЕКИ: ГЛОБАЛЬНИЙ АСПЕКТ

У статті аналізується сутність ендогенної нестабільності фінансово-банківського сектора як провідної складової глобальних фінансів у контексті виникнення загроз глобальної фінансової безпеки.
 
This article analyzes the nature of endogenous instability of financial and banking sector as a leading component of global finance in the context of threats to global financial security.

О. О. Бредіхінздобувач, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»

МОДЕЛЮВАННЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ ЯКІСНОГО СТАНУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

Запропоновано модель визначення критеріїв оцінки стану якісних показників сільськогосподарських земель та заходи по їх застосуванню для забезпечення екологобезпечного землекористування.
 
A model of the evaluation criteria of quality indicators of agricultural lands and activities on their application for land ecologically.

І. Г. Мінінаспірант, Чернігівський державний технологічний університет

ТІНЬОВИЙ СЕГМЕНТ ПОДАТКОВОГО ПРОСТОРУ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ЛЕГАЛІЗАЦІЇ

У статті наведено основні ознаки проявів тіньової економіки, їх вплив на економічну ситуацію в державі та її регіонах, визначено шляхи легалізації.
 
The article well-balanced exposure main signs of manifestations of shadow economy, their impact on the economic situation in the country and its regions, the ways of legalization.

Д. В. Склярецьаспірант, Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ХАРЧОПРОДОВОЛЬЧИХ КОМПЛЕКСІВ РЕГІОНАЛЬНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ

У статті окреслено основні тенденції функціонування та розвитку виробництва продовольчих ресурсів, сформовано оцінку розвитку виробництва продовольчих ресурсів у регіональному розрізі, розглянуто проблеми значної регіональної асиметрії розвитку виробництва продовольчих ресурсів.
 
This article presents the main trends of the functioning and development of production of food resources, formed by the estimation of the development of the production of food resources in the regional context, the problems of a large regional asymmetry of development of production of food resources.

О. С. Дорошдекан факультету землевпорядкування, к. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ЛАНДШАФТНО-КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Обгрунтовано сутність та переваги територіального планування розвитку землекористування на еколого-ландшафтній основі.
 
The essence and benefits of territorial planning of land use on ecological-landscape basis is grounded.

В. С. Теленчукасистент кафедри менеджменту ЗЕД, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ОПТИМІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ М’ЯСОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ

Розкрито сутність і особливості фінансового забезпечення організаційних інновацій. Встановлено необхідність науково обгрунтованого розподілу інвестиційних ресурсів між різними інноваційними проектами. Виявлено, що економічно вигідно реалізовувати певну комбінацію організаційних інновацій. Запропоновано задачу оптимізації, яка передбачає визначення оптимальних обсягів фінансових ресурсів на підприємствах м’ясопереробної галузі.
 
The paper reveals the essence and peculiarities of the financial support of organizational innovation. The necessity of the scientifically substantiated distribution of investment resources among various innovation projects is proved. It has been revealed that the realization of a particular combination of organizational innovations proves the most profitable. The optimization problem which envisapes the determination of optimal volumes of financial resources at meat – processing plants is suggested.

О. Г. Розметовак. н. з держ. управління, доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

В статті проаналізовано основні методи управління персоналом, представлені в працях вітчизняних та закордонних вчених. Зазначено про необхідність пошуку інноваційних методів управління персоналом як стратегічним ресурсом підприємств індустрії гостинності в сучасних умовах господарювання. Запропоновано ряд методів активізації творчості та пошуку інноваційних ідей серед персоналу з метою диверсифікації послуг підприємств індустрії гостинності та підвищення їх конкурентоспроможності. Зроблено висновки щодо необхідності переходу на нове бачення ролі працівників в діяльності сервісних організацій і пошуку методів активізації їх потенціалу.
 
The article analyzes the main methods of personnel management presented in the works of renowned scientists. Specified the need to find innovative methods of personnel management as a strategic resource for the hospitality industry enterprises in the contemporary economy. The methods enhance creativity and find innovative ideas among staff in order to diversify services businesses of the hospitality industry and increase their competitiveness. The conclusions about the need to move to a new vision of the role of employees in service organizations and finding methods enhance their potential.

В. В. Прядкод. е. н. професор, Буковинський державний фінансово-економічний університетК. Є. Крищенкозаступник голови-начальник Головного фінансового управління Чернівецької обласної державної адміністрації, м. Чернівці

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Досліджено теоретичні основи, науково-методичні підходи та практичні рекомендації щодо побудови фінансово-економічного механізму державних закупівель на засадах конкурентоспроможності ринку державних закупівель. Розглянуто проблемні аспекти та обґрунтовано необхідність удосконалення державного регулювання у сфері державних закупівель.
 
The theoretical foundation of scientific and methodological approaches and practical advice on building financial and economic mechanism of public procurement on the basis of competitive public procurement market. Considered problematic aspects and the necessity of state regulation of public procurement.

О. А. Бондардоцент, кандидат технічних наук

ТИПОЛОГІЯ ГАЛУЗЕВИХ МОДЕЛЕЙ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

В статті обґрунтовується можливість використання моделей ефективного управління в рамках галузевої теорії. Доводиться доцільність використання розробленої типізації таких моделей та ефективність їх застосування.
 
In the article possibility of the use of effective case frames is grounded within the framework of branch theory. There are expediency of the use of the worked out typification of such models and efficiency of their application.
 
В статье обосновывается возможность использования моделей эффективного управления в рамках отраслевой теории. доказывается целесообразность использования разработанной типизации таких моделей и эффективность их приложения.

В. В. Лойкок. е. н., доцент, докторант кафедри економіки, обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

В статті досліджено сутність поняття «система економічної безпеки», сформовано основні принципи побудови системи економічної безпеки на регіональному рівні, запропоновано узагальнену схему системи факторів економічної безпеки на регіональному рівні.

In article the essence of concept «system of economic safety» is investigated, is generated main principles of construction of system of economic safety at regional level, the generalised scheme of system of factors of economic safety at regional level is offered.

А. Г. Жаріновак. е. н., доцент, докторант Київського національного університету технологій та дизайну МОН України, м. Київ

ІННОВАЦІЯ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

В статті викладено результати досліджень щодо обґрунтування ролі та значення інновації як однієї з форм реалізації інтелектуального капіталу, доведено що залучення нових суб’єктів відносин інтелектуальної власності в інноваційну діяльність дозволить забезпечувати активізацію творчого потенціалу суспільства, посилювати інтеграційні процеси науки і виробництва, зміцнювати партнерські відносини між учасниками інноваційного підприємництва на взаємовигідній основі.

In the article the results of researches are expounded in relation to the ground of role and value of innovation as one of forms of realization of intellectual capital, it is well-proven that bringing in of new subjects of relations of intellectual property in innovative activity will allow to provide activation of creative potential of society, strengthen the integration processes of science and production, fasten partner relations between the participants of innovative enterprise on mutually beneficial basis.

І. О. Удовенкоаспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА НАЙМАНОЇ ПРАЦІ ТА ЇЇ ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ДУМЦІ

В даній статті проводиться аналіз поглядів провідних вітчизняних та зарубіжних вчених на соціально-економічну природу найманої праці від. Відбувається спроба виявити основні закономірності в її історичній еволюції та прослідити процес виокремлення характерних особливостей. Обґрунтовується універсальність визначення поняття наймана праця та найманий працівник, що завжди були предметом різних полемічних дискусій.
 
This paper analyzes the views of leading domestic and foreign scholars on the socio-economic nature of wage labor. There is an attempt to identify the main patterns in its historical evolution and trace the process of distinguishing characteristics. Grounded universal definition of hired labor and employee, which have been the subject of various polemical debate.

М. В. Бодрецькийвикладач, к.е.н., МАУП

ОЦІНКА БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ: ТЕОРІЯ І РЕАЛЬНІСТЬ

Проаналізовано систему управління та регулювання банківської діяльності з урахуванням ризику. Визначено основні завдання які необхідно вирішувати вітчизняному банківському нагляду в короткостроковій перспективі проводячи оцінку банківських ризиків.

The system of control and regulation of banking activities based on risk. The basic problem that must be addressed domestic banking supervision in the short-term spending assessment of banking risks.

С. М. Баранцевак. е. н., доцент, доцент кафедри прикладної економіки, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ НА СТАДІЯХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ

У статті розглянута декомпозиція елементів управління внутрішнім середовищем. Запропоноване визначення стадій життєвого циклу будівельного підприємства на основі розрахунку коефіцієнта прибутковості акціонерного капіталу. Такий підхід дозволяє управляти внутрішнім середовищем підприємства, як в поточний період часу, так і в перспективі, створюючи превентивні механізми впливу.

The article considers the decomposition controls the internal environment. The proposed definition of life-cycle stages of construction companies on the basis of the calculation of return on capital. Such approach allows to control the internal environment of the enterprise, as in the current time period and in the future, creating preventive mechanisms of influence.

А. К. Андрюшкодиректор ДП «Кривбасстандартметрологія», м. Кривий Ріг

ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

У статті досліджено інноваційну активність підприємств України. На основі проведеного аналізу визначено напрямки активізації інноваційного розвитку вітчизняних підприємств.
 
This paper looks into the innovative activity of enterprises in Ukraine. Tendencies of innovation boosting of domestic enterprises are determined on the basis of the analysis.

Г. Д. Чижиковд. е. н., доцент, професор кафедри економіки підприємства, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк

ФАКТОР ЧАСУ В СИСТЕМІ ВАРТІСНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Зміст статті на основі проведеного аналізу розкриває сутність показника вартості підприємства, визначаючи її як інтегральний показник, що характеризує спроможність підприємства до ефективного функціонування у ринковому просторі та можливості генерації позитивно стійких грошових потоків на засадах раціонального управління ресурсно-компетенційними активами підприємства, що виражені у вартісних одиницях. Автором розкривається сутність вартісної орієнтації підприємства в контексті управління інтегрованим комплексом «активи-потенціал-фактори впливу». Визначається роль фактора часу в умовах вартісної орієнтації підприємства на основі ефективності прийняття управлінських рішень, ефективного ресурсного управління, ефективного управління фінансовими ресурсами та грошовими потоками та управління вартістю в процесі кругообігу капіталу. Автор наводить поняття цінності бізнес-процесу як додаткової якісної характеристикою бізнес-процесу, що виражає рівень задоволення ринковими суб’єктами результатом або супутнім ефектом цього бізнес-процесу, та якості вартості підприємства, що виступає відображенням параметричного впливу змін на підприємстві на показник його вартості відповідно до екстенсивних та інтенсивних факторів зростання. У статті розкриваються основні типи ризиків залежно від аргументу часу: моментні, інтервальні, періодичні, періодично-інтервальні, хвилеподібні.
 
The content of the article on the basis of the analysis reveals the essence of value indicator, defining it as an integral factor that characterizes the company's ability to function effectively in the market space and the possibility of generating sustainable positive cash flow on the basis of rational management of competence resource assets, which are expressed in value terms. The author reveals the essence of the value orientation of the company in the context of an integrated set of management "asset-potential- factors of influence." The paper describes the role of the time factor in terms of value orientation based on the effectiveness of managerial decision making, effective resource management, efficient financial management and cash flow management and cost management in the process of circulation of capital. The author cites the concept of the business process value as additional qualitative description of the business process, expressing satisfaction with the result of market actors or side effect of the business process. Also the author formulates the category of value quality as serving parametric mapping the impact of changes in the company to figure its value according to extensive and intensive growth factors. The article describes the main types of risk, depending on the time argument: moment, interval, periodic, periodic-interval, wavy.

Ю. П. Майданевичкандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УЗГОДЖЕННЯ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ СТРУКТУР ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ

В статті досліджується організаційно-економічний механізм узгодження інтересів учасників інтеграційних структур переробних підприємств аграрної сфери. Вдосконалюються аспекти узгодження інтересів між учасниками інтеграційних формувань.

The paper investigates the organizational-economic mechanism of coordination of interests of integration structures processing enterprises of agricultural sector. Improving aspects of coordination of interests between the parties integrative forces.

Н. С. Завізєнад. е. н., доцент, Національний авіаційний університет, м. Київ

МОРСЬКІ ПОРТИ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Стаття присвячено розгляду особливостей і специфіки управління морськими портами в контексті державно-приватного партнерства. Розкрито економічний стан морських портів в Україні, динаміка об’ємів міжнародних морських перевезень, допоміжні транспортні послуги морських, річкових портів та причалів з обробки вантажів. Обґрунтовані напрямі перспективного розвитку морської транспортної системи України.

The article is devoted to the consideration of the specific characteristics and management of seaports in the context of public-private partnerships. The economic status of seaports in Ukraine, the dynamics of the volume of international shipping, auxiliary transport services of sea and river ports and wharfs on handling. Grounded perspective towards the development of maritime transport system of Ukraine.

О. Л. Суюсановавикладач кафедри господарського та економічного права Донецького юридичного інституту МВС України

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті досліджені фактори, що впливають на ефективність управління персоналом харчових підприємств. Розроблено класифікацію факторів, яки визначають розвиток підприємств харчової галузі виходячи із цілей і завдань стратегічного й оперативного управління.
 
В статье исследованы факторы, влияющие на эффективность управления персоналом пищевых предприятий. Разработана классификация факторов, которые определяют развитие предприятий пищевой отрасли исходя из целей и задач стратегического и оперативного управления.
 
The article explores the factors that affect the efficiency of personnel management of food enterprises. The classification of factors that determine the development of the enterprises of the food industry based on the goals and objectives of the strategic and operational management.

О. В. Родіоновкандидат економічних наук,  ст. викладач каф. Економіки підприємства  та управління трудовими ресурсами Луганського національного аграрного університету

ПРОФОРІЄНТАЦІЯ, ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ КАДРОВОГО ТА ОСВІТНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ

В статті наведено результати аналізу профорієнтації, як чинника підвищення кадрового та освітнього потенціалу продовольчої сфери. Обґрунтовано актуальність профорієнтації на етапі навчання у ВНЗ. Сформульовано ключові напрямки діяльності, що спрямовані на підвищення ефективності профорієнтаційної роботи, з погляду на економічний розвиток регіонів
 
В статье приведены результаты анализа профориентации, как фактора повышения кадрового и образовательного потенциала продовольственной сферы. Обоснована актуальность профориентации на этапе учебы в вузе. Сформулированы ключевые направления деятельности, которые направлены на повышение эффективности профориентационной работы, с точки зрения на экономического развития регионов
 
The results of analysis of vocational orientation are resulted in the article, as a factor of increase of skilled and educational potential of food sphere. Actuality of vocational orientation is grounded on the stage of studies in the institute of higher. The key trends of activity, which are directed on the increase of efficiency of vocational orientation work, are formulated, from the point of view on economic development of regions.

О. М. Величкоаспірант кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. M. VelychkoPost-Graduate Student of Economics and Agrarian Economy Department Dnipropetrovsk State Agrarian University

FEATURES INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Розкрито економічну суть інновацій та інноваційного процесу різними науковцями. Досліджено умови та принципи інноваційного розвитку підприємств України. Уточнено особливості та перешкоди на шляху використання інноваційних процесів у сільськогосподарських підприємствах.
 
Exposed economic essence of innovations and innovative process by different scientists. Investigational terms and principles of innovative development of enterprises of Ukraine. Specified features and obstacles are on the way of the use of innovative processes in agricultural enterprises.

Л. М. Курбацькак. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет, м. Дніпропетровськ

МАРКЕТИНГОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

L. M. KurbatskaPhD in Economics, Associate professor Dnipropetrovs’k State Agrarian University, Dnipropetrovs’k

MARKETING MECHANISM OF PROVIDING OF COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL PRODUCE

Розглянуто проблеми маркетингового забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції шляхом використання інструментів маркетингу та діючої маркетингової концепції з метою посилення конкурентних позицій підприємства.
 
Considered the problems of marketing support competitiveness of agricultural products by using marketing tools and existing marketing concepts to enhance the competitive position of the company.

О. С. Носенкоаспірант Запорізького національного університету

МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВ З УРАХУВАННЯМ ФАКТОРІВ ЇХ ФІНАНСУВАННЯ

Досліджено критерії з урахуванням принципів оцінки ефективності інноваційних проектів підприємств. Виокремлено показники оцінки ефективності інноваційного розвитку підприємств з урахуванням джерел фінансування реалізації інноваційних проектів, зазначено їх переваги, недоліки та можливості застосування в кожному конкретному випадку. Визначено проблеми та значення застосування показників ефективності реалізації інноваційних проектів з урахуванням факторів їх фінансування. Встановлено переваги та недоліки критеріїв об'єктивності оцінки ефективності інноваційного розвитку, незалежність від абсолютного розміру інвестицій, інформативність, які можуть бути пристосовані для порівняння проектів з різними рівнями ризику.

Criteria are investigational taking into account principles of estimation of efficiency of innovative projects of enterprises. The indexes of estimation of efficiency of innovative development of enterprises are distinguished taking into account the sourcings of realization of innovative projects, their advantages, defects and possibilities of application, are marked in every concrete case. Problems and values of application of indexes | efficiency of realization of innovative projects are certain taking into account the factors of their financing. Advantages and lacks of criteria of objectivity of estimation of efficiency of innovative development are set, independence from the absolute size of investments, informing, which can be adjusted for comparing of projects to the different levels of risk.

Исследованы критерии с учетом принципов оценки эффективности инновационных проектов предприятий. Выделены показатели оценки эффективности инновационного развития предприятий с учетом источников финансирования реализации инновационных проектов, отмечены их преимущества, недостатки и возможности применения в каждом конкретном случае. Определены проблемы и значения применения показателей эффективности реализации инновационных проектов с учетом факторов их финансирования. Установлены преимущества и недостатки критериев объективности оценки эффективности инновационного развития, независимость от абсолютного размера инвестиций, информативность, которые могут быть приспособлены для сравнения проектов с разными уровнями риска.

К. С. Колесніковастарший викладач кафедри прикладної економіки Одеського інституту фінансів

ГОСПОДАРСЬКИЙ І ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ РИБОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ

Catherine S. Kolesnikovаsenior lecturer Applied Economics Odessa Institute of Finance

COMMERCIAL AND INSTITUTIONAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT MECHANISM FISHERY COMPLEX

У статті надано визначення поняттям «господарський механізм», «економічний механізм», «організаційний механізм», «організаційно-економічний механізм». Ретельно розглянуто організаційно-економічний механізм як систему формування цілей та стимулів, як взаємодію суб’єктів та приведено складові механізму функціонування підприємств рибогосподарського комплексу. Також у статті визначено, яких вимог необхідно дотримуватись для ефективного функціонування організаційно-економічного механізму господарювання.

В статье дано определение понятиям «хозяйственный механизм», «экономический механизм», «организационный механизм», «организационно-экономический механизм». Тщательно рассмотрены организационно-экономический механизм как систему формирования целей и стимулов, как взаимодействие субъектов и приведены составляющие механизма функционирования предприятий рыбохозяйственного комплекса. Также в статье определено, какие требования необходимо соблюдать для эффективного функционирования организационно-экономического механизма хозяйствования.

The article defines the concept of "economic mechanism", "economic mechanism", "institutional mechanism", "organizational and economic mechanism." Carefully considered organizational and economic mechanism of formation of a system of goals and incentives as the interaction of actors and brought elements of the mechanism of functioning of enterprises fishery complex. The article defines the requirements which must be followed for the effective functioning of the organizational and economic mechanism.

К. В. Тінтуловвикладач кафедри «Фінанси» Херсонського економічно-правового інституту

ФАКТОРИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ГАЛУЗЕЙ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ

В статті досліджено фактори державної підтримки галузей господарського комплексу країни взагалі та агропродовольчої сфери економіки зокрема з урахуванням світового досвіду.

In the article the factors of state support of industries of economic complex of country are explored in general and agrofood spheres of economy in particular taking into account world experience.

Л. Г. Чернюкд. е. н., професор, Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, м.Київ

МЕТОДИ ПЛАНУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЯК ОСНОВИ РОЗБУДОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

У статті розкрито сутність, порядок та методи бюджетного планування. Охарактеризовано методи формування та планування місцевого бюджета в одній із важливих ланок економіки – соціальній сфері. Обґрунтовано доцільність застосування методичного забезпечення, зокрема програмно-цільового методу визначення доходів місцевого бюджету від здійснення регулятивно-контрольної діяльності місцевих органів влади.
 
The article deals with the nature, procedure and methods of budgeting. The characteristic methods of forming and Plan budget in one of the most important parts of the economy - the social sphere. Expediency of methodological support, including program-target method definition of the local budget from the regulatory, control of local authorities.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"