Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 3, 2010

К. В. Кузьменкоекономіст - маркетолог

ОСНОВНИЙ СПОСІБ ЕКОНОМІЧНОЇ КООРДИНАЦІЇ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК РИНКУ РЕКЛАМНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Дослідження присвячене теоретичному опису інституційного середовища, сприятливого для успішної роботи рекламного повідомлення та розвитку рекламної галузі, а також емпіричній перевірці теоретичних висновків на статистичному матеріалі. Результати емпіричного дослідження підтвердили наявність тісної прямої залежності між способом економічної координації та рівнем розвитку ринку рекламної продукції, а також між способом економічної координації та ступенем зацікавленості цільової аудиторії у рекламній інформації.

This study is a theoretical description of the institutional environment conducive to the success of advertising messages and advertising industry development and empirical testing of theoretical findings on the statistical material. The results of empirical studies have confirmed the close correlation between the method of economic coordination and the level of advertising market development, and between the means of economic coordination and the degree of interest of the target audience for advertising information.

Ю. П. Владикааспірант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" Української академії аграрних наук

СПЕЦИФІКА Й УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОГО ПОСТАЧАННЯ

Розглянута специфіка кредитування підприємств оптового постачання, зміст управління ризиками, система гарантій, як один з найбільш ефективних інструментів управління ризиками банківського кредитування.

Ю. М. Кушнірчукаспірант, Львівська комерційна академія

АНАЛІЗ ФІСКАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ОПОДАТКУВАННЯ ВЛАСНОСТІ, РЕСУРСІВ Й КАПІТАЛУ У КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Проаналізовано механізм оподаткування власності, ресурсів й капіталу в Україні. Досліджено вплив податків на власність, ресурси й капітал на різні сфери економічної безпеки держави. Висвітлено проблемні питання оподаткування власності, ресурсів й капіталу.

The mechanism of property, resources and capital taxation in Ukraine is analyzed. The influence of taxes on own, resources and capital on different spheres of the state economic safety is explored. The problematic aspects of property, resources and capital taxation are observed.

С. Л. Благодєтєлєва-Вовкдоцент, к.е.н., кафедра економіки та управління, Черкаський державний технологічний університет

ОЦІНКА СТАНУ ЦІННОСТЕЙ ТА ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ПРОФІЛЮ ГРОМАДЯН ПІДПРИЄМСТВА-МІКРОЦИВІЛІЗАЦІЇ

На прикладі вітчизняного підприємства-мікроцивілізації здійснено оцінку стану цінностей та цивілізаційного профілю його громадян. Для визначення ієрархії цінностей та ступеню цивілізованості/не-цивілізованості громадянина розроблено та використано спеціальні методики.

Assess the state of values and civilization profile of the domestic enterprise-microcivilization citizens. Developed and used a special technique to determine the hierarchy of values and the degree of civilize/non-civilize of citizen.

А. В. Ступкоаспірант, Дніпропетровська державна фінансова академія

ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ МАЛОГО БІЗНЕСУ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

У даній науковій статті автор роз’яснює необхідність впровадження інноваційної діяльності у сектор малого бізнесу в Україні та її регіонах. Детально досліджується поняття «інновація» та «інноваційна діяльність», наводиться порівняльна характеристика з такими поняттями, як «інвестиція», «новація», «нововведення». Крім цього, досліджено історичний аспект розвитку поняття «інновація», обґрунтовано необхідність введення інноваційної активності у малий бізнес. Проведено детальний аналіз статистичних даних, щодо частки малих підприємств України в загальній кількості підприємств. Інформація про розподіл обсягу фінансування інноваційної діяльності у промислових підприємствах України, кількість виробничих підприємств України, які ввели інновації. Констатовані та розглянуті проблеми з якими стикаються малі підприємства, запропоновані шляхи їх рішення.
 
In this scientific article the author explains the necessity to implement innovation activity in small business sector in Ukraine and its region. The terms “innovation” and “innovation activity” are researched in details and compared with such characteristics as “investments”, “novations” and “implementation”. Also, besides that, historical aspect of development of the term “innovation” is studied in the given article, and the necessity of innovation activity introduction to small enterprises is proved. Detailed analysis of statistic data of small enterprises amount number and their share in general number of all enterprises in Ukraine is conducted. Information of distribution of innovation activity financing and the number of industrial enterprises in Ukraine, where innovation was introduced is shown in the given article. Problems which are the most common for small enterprises are stated here and ways of their solution are offered by the author.

Л. Б. Колінецькандидат економічних наук, доцент, кафедра міжнародної економіки, Тернопільський національний економічний університет

ВИМОГИ ДО АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ СВІТОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ

Сформульовано перелік вимог до антикризового регулювання економіки в умовах світових економічних криз з огляду на основні властивості економічної системи, що дасть можливість реалізувати програми дій в області структурної, інвестиційної й інноваційної політики, що забезпечуватимуть стійке зростання економіки.
 
The list of requirements to the antycrisis adjusting of economy in the conditions of world economic crises is formulated, what will give the possibility to realize the programs of actions in the spheres of structural, investment and innovative policy, which will provide growth of economy.

А. М. Петрукздобувач, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ТА РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ДОМІНУЮЧИХ СУБ‘ЄКТІВ

В Статті аналізується досвід розвинутих країн та країн, що розвиваються в сфері розвитку та регулювання ринку інтелектуальної власності, пропонується та досліджується в залежності від критерію домінування приватного чи державного сектору в даних процесах класифікація таких моделей.
 
In the article author analyses experience of developed and developing countries in evolvement and regulation of intellectual property (IP) market, and as a result suggests classification of Models of Development and Regulation of IP market depending on domination of private or state sector in this processes.

А. М. Носулічcтарший викладач, Київський національний торговельно-економічний університет, м.Київ

ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ МЕХАНІЗМУ ОПТОВОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті представлені результати досліджень щодо сутності оптової торговельної діяльності та механізму її здійснення. Визначено склад основних бізнес-процесів та операцій оптової торговельної діяльності. Встановлено характер взаємозв’язків між її функціональними бізнес-процесами.
 
Results of the analysis of the essence and mechanism of the wholesale trade activity are presented in the article. The structure of the main business processes and operations of the wholesale trade activity are defined. The nature of correlation of interfunctional business processes is defined.

С. С. БреховНачальник управління контрольно-перевірочної роботи ДПІ в Дніпровському р-ні м. КиєваК. П. Проскурак.е.н., доц. кафедри фінансів та кредиту Київського економічного інституту менеджменту

СОЦІАЛЬНЕ ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ ЯК ПОКАЗНИК СОЦІАЛЬНОЇ ЗНАЧУЩОСТИ ПІДПРИЄМНИЦКОЇ ДІЯЛЬНОСТИ

Стаття присвячена дослідженню рівня податкових надходжень з податку на прибуток підприємств в одному з районів м. Києва за 1 квартал 2007 та 1 квартал 2008 років. Розглядається існування взаємозв’язку між рівнем сплати податку на прибуток підприємств та рівнем сплати соціальних платежів. Також здійснюється аналіз впливу застосовуваних фінансових санкцій щодо порушення податкового законодавства на розміри податкових надходжень від суб’єктів господарювання в наступних періодах.

С. М. Січкоаспірант, Миколаївський Державний Університет імені В.О.Сухомлинського

ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РЕКРЕАЦІЙНИМИ ТЕРИТОРІЯМИ

В статті висвітлені проблеми формування методологічної бази управління рекреаційними територіями, проведено науковий аналіз та освоєння методологічної основи управлінської діяльності для створення надійного теоретичного базису ефективного управління рекреаційними територіями.
 
Problems of forming of methodological base of management recreation territories, a scientific analysis and mastering of methodological basis of administrative activity is conducted for creation of reliable theoretical base of effective management рекреаційними territories lighted up in the article.

О. В. Царенкост. науковий співробітник, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ У ДИНАМІЧНОМУ РИНКОВОМУ ПРОСТОРІ

Концептуальні підходи формування конкурентних переваг регіональних промислових комплексів не можуть бути сформованими без широкого охоплення всіх перешкод та факторів впливу в межах певного синергетичного поля, що вимагає перегляду практики координації відтворювальної функції держави у відповідності до потреб забезпечення належного рівня відновлення ресурсної бази виробничо-економічних систем на мезорівні для забезпечення їх конкурентних позицій. Таку функцію можна трактувати як афіліаційну, що передбачає інкорпорування окремих регіональних промислових комплексів у нову багаторівневу просторову форму організації промислового виробництва для забезпечення алокаційної типу ефективності використання стратегічного потенціалу промисловості країни.

А. П. Кривакаспірант,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СЕКТОРАЛЬНИХ ПРІОРИТЕТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Розглянуто інституційне середовище визначення та реалізації секторальних пріоритетів в Україні. Запропоновано алгоритм їх впровадження на поточному етапі розвитку нашої держави в інституціональному контексті.
 
It is considered the institutional environment for definition and implementation of sectoral priorities in Ukraine. An algorithm for their implementation at the current stage of development of the country in the institutional context is suggested.

О. С. Галушкоаспірант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

СОЦІАЛЬНА ЦІННІСТЬ ЯК ОДИН З КЛЮЧОВИХ ІНДИКАТОРІВ ЕКОНОМІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ПОТОКУ СТВОРЕННЯ ЦІННОСТІ

В статті розкрито сутність та основні особливості процесу економічного оцінювання потоку створення цінності з акцентуванням на визначенні індикатора соціальної цінності як основного критерія соціальної відповідальності ціннісно-орієнтованого підприємства. Запропоновано методику розрахунку та аналізу цього індикатора для забезпечення ефективного впровадження ціннісного підходу в діяльність підприємства.

The article considers the essence and main features of the value stream economic evaluation process, the determination of Social Value Indicator as the main criterion of social responsibility of the value-oriented operating system is accentuated. The technique of calculation and analysis of this indicator for securing effective introduction of value approach within company is suggested.

О. М. Кушнірчук-Ставничааспірант, Інститут регіональних досліджень НАН України

ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ВАЖЕЛІ ПРОТИДІЇ ВІДПЛИВУ ПРАЦЕЗДАТНОГО НАСЕЛЕННЯ ЗА КОРДОН

Здійснено комплексний аналіз соціально-економічних важелів протидії відпливу українських трудових ресурсів за кордон. Обґрунтовано фактори та мотиви трудоміграційних потоків населення та запропоновано авторську класифікацію умов, факторів, причин та мотивів міграції. Аргументовано регулятивні заходи, необхідні для покращення ситуації, що склалась на сучасному ринку праці.

The complex analysis of social and economic ways of abroad labor migration outflow counteraction is carried out. The factors and motives of migration are argued and the author’s classification of migration indicators, factors, reasons and motives is proposed. The regulative measures of improvement the present situation on the modern labor market are offered.

Н. О. ПікаловаДніпропетровський національний університет ім. Олеся ГончараО. І. Бобирьк. е. н., Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара

ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

В статті проаналізовано різноманітність поглядів на економічну суть категорії «фінансові ресурси». Розкрито якісні ознаки та особливості фінансових ресурсів, що дають змогу їх ідентифікувати та визначити економічну суть як об¢єкта функціонального управління.

In this article the author searches into the evolution of views on economic essence of the category «financial resources» and elucidates the qualitative signs and specific characteristics of financial resources which make it possible to identify them and determine their economic nature as an object of functional management.

Г. О. Пушкарк. т. н., асистент Львівська комерційна академіяБ. Б. Семакк. т. н., доцент Львівська комерційна академія

ІНТЕР’ЄРНИЙ ТЕКСТИЛЬ: ФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ТА ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ АСОРТИМЕНТУ

Сформульовані основні вимоги до інформаційного забезпечення вітчизняного ринку інтер’єрного текстилю, показані основні напрями вдосконалення товарної інформації на означеному ринку. Наведені результати товарознавчих і маркетингових досліджень асортименту, властивостей текстильних матеріалів і виробів для оздоблення вікон і дверей, які можуть бути використані для характеристики групового, видового і внутрішньовидового асортименту цих матеріалів, а також створення необхідного банку даних про їх властивості, рівень якості та екологічної безпечності.
 
The basic requirements for information support of the domestic market for interior textiles have been formulated and the main directions of improving commodity information with regard to the abovementioned market have been shown. The results of commodity and market research into the range and properties of textile materials and products for finishing windows and doors, which can be used to describe a group, species and inter-type range of these materials and create the necessary database of their properties, quality and environmental safety have been provided.

О. М. Савицькастарший викладач, кафедра менеджменту, факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЙ БІЗНЕС–АНАЛІТИКИ В СУЧАСНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ЗАСАДАХ КОНТРОЛІНГУ

Розроблено факторну модель кратно-адитивного виду для оцінки та аналізу рівня ефективності діяльності при впровадженні та функціонуванні інтегрованої системи контролінгу на підприємстві, рекомендовано використовувати розроблену автором факторну модель для потреб блоку бізнес-аналітики в сучасних автоматизованих системах управління підприємством. Підготовлено та запропоновано організаційно-економічний процес формування показників контролінгової діяльності з метою оцінки та аналізу рівня ефективності управління промислового підприємства.

Factor multiple additive model type for rating and analysis of marketing effectiveness ranking in process of introduction and functioning of integrated controlling system was developed on enterprise. To use developed model for business analytic needs in modern automatic control systems of the enterprise was recommended. Organizational economic process of indicators formation in controlling activity with ranking goals and analysis of analysis of marketing effectiveness ranking of industrial enterprise goals was prepared and proposed.

О. Б. ПогайдакТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ СТАБІЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Розглянуто чинники, що впливають на економічну стійкість підприємства, класифіковано їх види. Конкретизовано мету інноваційної діяльності підприємства в умовах ринкових трансформацій, обґрунтовано вплив інновацій на його економічну ефективність, економічну та майнову безпеку тощо.

Factors that influence enterprise`s economical stability are viewed their kinds are classified. Innovational enterprise`s goal is specified in conditions of market`s transformation. Innovation`s influence on economical effectiveness and safety is grounded.

О. В. Лисастарший викладач, кафедра фінансів, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

МОЖЛИВОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ ВЕЛИЧИНИ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА НА ПІДСТАВІ ПОЕТАПНОГО ЗНИЖЕННЯ ЙОГО ПРЯМИХ МАТЕРІАЛЬНИХ ВИТРАТ

Стаття присвячена розгляду можливостей скорочення потреби підприємства в оборотному капіталі завдяки зниженню його прямих матеріальних витрат. Пропонована до застосування великими підприємствами система «кайзен-костингу» надасть можливість поетапно знизити матеріальні витрати підприємств до бажаного цільового рівня.

The article is devoted to examining possibilities of decreasing an enterprise"s needs in the working capital by cutting down its direct production costs. The system of Kaizen costing proposed for implementation to large enterprises will enable them to bring down their production costs to the desired target level.

А. В. Затулкоздобувач, кафедра "Економіка підприємства транспорту", Державний економіко-технологічний університет транспорту, Заступник начальника порту ДП«Миколаївський морський торговельний порт»

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ

В статті розглянуто стан та шляхи розвитку транспортного потенціалу морських портів України, сформульовано рекомендації щодо їх розвитку.
 
В статье рассмотрены основные проблемы развития морского транспорта Украины и морских портов, в частности, а также предоставлены практические рекомендации относительно их развития.

В. В. Комірнак. е. н., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

РОЗВИТОК СПІВРОБІТНИЦТВА ЄС І УКРАЇНИ У НАПРЯМІ ПОГЛИБЛЕННЯ СПІВПРАЦІ РЕГІОНІВ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Визначено напрями європейської інтеграції щодо транскордонного співробітництво в Україні на регіональному рівні. Досліджено роль європейської інтеграції у процесі формування її регіональної політики.
 
Directions of European integration in relation to cordon are certain collaboration in Ukraine at regional level. The role of European integration is explored in the process of forming of its regional policy.

І. В. Олександренкостарший викладач кафедри фінансів, Луцький національний технічний університетЮ. А. Подерня-Масюкасистент кафедри фінансів, Луцький національний технічний університет

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ В РЕГІОН

У статті розроблено основні стратегічні орієнтири забезпечення інвестиційного розвитку регіону, що сформовані на основі типології регіонів за рівнем забезпечення фінансовими, трудовими, матеріально-технічними та природними ресурсами. Визначено типи стратегії залучення іноземного капіталу в регіони України, які дозволяють диференційовано підійти до стимулювання іноземних інвесторів вкладати кошти у регіон та забезпечувати вплив результатів іноземного інвестування на економічний розвитку регіону.
 
Forms and types of foreign investments are explored in the article. Objective pre-conditions of motion of foreign capital are considered in host countries. The analysis of foreign investments is carried out in Ukraine and conducted research of influencing of direct foreign investments on investment processes in the regions of country.

О. І. МілашовськаМукачівський державний університет

ПРИКОРДОННИЙ РЕГІОН ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Розкрито сутність прикордонного регіону і теоретико – методологічний підхід до дослідження регіональних трансформаційних процесів в Україні. Проаналізовано головні пріоритети, цілі і основні ознаки комплексного соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів в Україні та сформульовано основні аспекти трансформації структури економіки прикордонних регіонів України згідно тенденцій світогосподарського розвитку.

К. І. Оксенюкаспірант, Луцький національний технічний університет

МЕТОДИКА ОЦІНКИ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Розроблено методику оцінки стратегічного потенціалу регіону. Методика дозволяє враховувати рівень забезпеченості ресурсами регіону, рівень спеціалізації регіону, ефективність спеціалізації регіону.
 
The method of estimation of strategic region potential is developed. A method allows to take into account the level of material well-being the resources of region, level of specialization of region, efficiency of specialization of region.

С. М. Бонярк.е.н., доцент, кафедра Перевезень і маркетингу, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННІ ВНУТРІШНІМ ВОДНИМ ТРАНСПОРТОМ ТА ПЕРЕВЕЗЕННЯМИ РІКА-МОРЕ

У статті представлена структура Державних адміністрацій морського та річкового транспорту у Бельгії (Фландрія), Нідерландах та Франції, кожна з яких відповідає нормативній базі ЄС і є важливим чинником розвитку в країнах і морського і річкового транспорту.
Хоча правова база ЄС була перенесена до національного законодавства, кожна з цих трьох країн має своє тлумачення законодавчої бази ЄС і свою адміністративну структуру та нормативно-правову базу.
Тому, вивчення трьох різних адміністративних систем дозволить визначити основні елементи, які є спільними або подібними і які можна вважати суттєвими складовими ефективної та дієвої адміністрації для управління сектором морського та річкового транспорту, включаючи порти.

Є. В. Бондаренкод. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Київської гуманітарної академії

АУТСОРСИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВИХОДУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ З КРИЗИ

В статті наведено обґрунтування необхідності запровадження аутсорсингу як дієвого інструменту, що дозволяє підвищити ефективність підприємств будівельної галузі України в сучасних кризових умовах.  Особлива увага приділяється сучасному стану будівельної галузі, що підтверджує необхідність запровадження сучасних методів управління прибутковістю.
 
The article is devoted to outsourcing as an effective instrument that allows increasing profitability of the Ukrainian building companies in modern crisis conditions. Attention is paid to the modern condition of the building industry that proves the necessity of implementation the modern methods of profit management.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"