Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 2, 2019

П. І. Шилепницькийдоктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародної економіки, Чернівецький національний університет ім. Ю. ФедьковичаО. В. Зибаревадоктор економічних наук, до цент, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО: ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД

Pavlo ShylepnytskyiDoctor of economic sciences, professor, Department of International Economics, Yu. Fedkovych Chernivtsi National UniversityOksana ZybarevaDoctor of economic sciences, associate professor, Head of the Department of Business, Trade and Exchange Activities, Yu. Fedkovych Chernivtsi National University

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP: THE POLISH EXPERIENCE

Стаття присвячена розвитку державно-приватного партнерства (ДПП) в Польській Республіці. Зважаючи на загальні тенденції розвитку підходів до державного управління, зокрема, нового публічного менеджменту, проблем із розвитком інфраструктурного комплексу держави, а також тих переваг, які можна отримати в результаті залучення приватного бізнесу до виконання функцій держави, останнім часом отримала поширення співпраця держави та приватного сектору у сфері розвитку інфраструктури загального користування та надання пов’язаних послуг у формі ДПП. Не є тут винятком і приклад Польщі. У даному дослідженні розглядається актуальність застосування державно-приватного партнерства в практиці господарювання. Проаналізовано чинники та еволюцію становлення ДПП в Польській Республіці. Досліджено правове та інституційне забезпечення співпраці держави та приватного бізнесу в даній країні. Також охарактеризовано нинішній стан перспективи розвитку ДПП в Польщі, у т.ч. і діючу концепцію розвитку такої співпраці.[||]The article is devoted to the development of public-private partnership (PPP) in the Polish Republic. It includes building, as well as renovating of such infrastructure objects as roads, bridges, tunnels, airports, schools, hospitals, and even prisons, and provision water supply, sewage, waste management etc. Poland's case is not an exception to this. Taking into account the general tendencies of development of approaches to public administration, in particular, New public management, problems with the development of the state's infrastructure complex, as well as the advantages that can be gained as a result of the involvement of private business in the performance of state functions, the cooperation between the state and the private sector has recently become widespread in the field of development of public infrastructure and the provision of related services in the form of PPP. Among the advantages of cooperation, one can mention the following: lower production costs; financial resources of the private sector; preschedule or timely implementation of the project; innovations in private business; consumer-oriented private business management; distribution of risks between the parties on the principle of the best treatment of them; focusing on the responsibility of one company throughout the cycle of PPP project implementation; life-time costing of the project, etc. This paper examines the relevance of public-private partnerships in business practices. The factors and evolution of PPP formation in the Republic of Poland are analyzed. The legal and institutional support of cooperation between the state and private business in the given country are investigated. The current state of the PPP development perspective in Poland is also described, including current concept of such cooperation development.

Н. М. Краусд. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економікиКиївського університету імені Б. ГрінченкаО. В. Манжурад. е. н., доцент, проректор, ВНЗ Укоопспілки “Полтавськийуніверситет економіки і торгівлі”К. М. Крауск. е. н., доцент кафедри управлінняКиївського університету імені Б. Грінченка

ДІАГНОСТИКА ВПЛИВУ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІННОВАЦІЙНИХ РОЗРОБОК НА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ

N. M. KrausDr. Sc. (Economics), Associate Professor, Professor of the Department of Finance and EconomicsBorys Grinchenko Kyiv UniversityO. V. ManzhuraDr. Sc. (Economics), Associate Professor,Vice-rector of Poltava University of Economics and TradeK. M. KrausCand. Sc. (Economics), Senior Lecturer of the Department of ManagementBorys Grinchenko Kyiv University

DIAGNOSIS OF THE INFLUENCE OF RESEARCHES AND INNOVATIVE DEVELOPMENT OF TRANSFER TECHNOLOGIES IN UKRAINE

У статті досліджено та узагальнено характерні особливі впливу досліджень та інноваційних розробок на трансфер технологій. Використовуючи світову статистичну інформацію представлено місце України у глобальному та цифровому рейтингах конкурентоспроможності країн. Встановлено, що до основних організаційно-економічних форм здійснення трансферу технологій доцільно відносити такі, як: філія, спільні підприємства, підприємство “під ключ”, партнерство (стратегічний альянс), ліцензування, франчайзинг, контрактне співробітництво, лізинг. Засвідчено статистичними даними, що майже всі ліцензійні технології не належали до останніх досягнень у науково-технологічній сфері та надходили в середньому з 10-річним запізненням.
Аргументовано, що серед основних інструментів державного стимулювання R&D повинні бути реалізованими на практиці: Страхування інноваційного експорту, Вирахування інвестицій у R&D з бази оподаткування компаній, Державні закупівлі інновацій, Пільгові ставки податків та “податкові канікули”. Розкрито переваги і недоліки малих та великих венчурних підприємств. Представлено порівняльну характеристику бізнес-моделей малих інноваційних підприємницьких структур, що працюють з галузями хай-теку та які пропонують готові інноваційні продукти для широкого ринку в розрізі цінності для споживача, позиції в галузевій бізнес-системі, стратегії розвитку, ключових ресурсів і процесів.
Зроблено висновок про те, що на трансформацію технологічного способу виробництва індустріального типу та розвиток техніки, технологій і трансфер технологій, впливає ряд правил, серед яких: правила проектування інноваційних виробів і оформлення конструкторської документації, інженерного супроводу виробу в цех, інформаційного забезпечення даної роботи, числових розрахунків; правила патентування технічних ідей, винаходів, отримання авторських прав та їх захист, оформлення і проведення R&D; правила фінансового забезпечення нової ідеї, її реалізація на виробництві, комерціалізація, можливості тиражування, запозичення технічних рішень, розповсюдження технологічних досягнень, визначення взаємодії нової технології із застарілою.[||]Special effects of research and innovation on technology transfer are explored and generalized in the article. Using the world’s statistical information, Ukraine’s place in the global and digital ratings of competitiveness of countries is presented. It is established that the key organizational and economic forms of technology transfer are appropriate to include: a branch, joint ventures, company “turnkey”, a partnership (strategic alliance), licensing, franchising, contractual cooperation and leasing. It is proved by statistical data that almost all licensed technologies didn’t belong to latest achievements in the scientific and technological sphere and came on average with a 10 year delay.
It is argued that among the main instruments of state incentives for R&D should be implemented in practice: Innovative Export Insurance, Calculation of investments in R&D from the tax base of companies, Public Procurement of Innovations, Preferential Taxes and “Tax holidays”. The advantages and disadvantages of small and large venture companies are revealed. A comparative description of business models of small innovative business structures that are working with high-tech branches is presented, which offers ready-made innovative products for the broad market in terms of value for the consumer, positions in branch business system, development strategies, key resources and processes.
It is concluded that the transformation of the technological method of production of industrial type and the development of technology and technology transfer, influenced by a number of rules, among which: rules of designing innovative products and registration of design documentation, engineering support of the product in the workshop, information provision of this work, numerical calculations; rules for patenting technical ideas, inventions, obtaining copyright and their protection, designing and conducting R&D; rules of financial provision of the new idea, its implementation in the production, commercialization, possibilities of replication, borrowing technical solutions, the dissemination of technological advances, the definition of the interaction of new technology with out-dated.

Н. І. Ведмідьд. е. н., проф., Київський національний торговельно-економічний університет, м. КиївМ. В. Босовськад. е. н., проф., Київський національний торговельно-економічний університет, м. КиївО. В. Полтавськак. е. н., доц., Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ СУБ’ЄКТІВ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ

Nadiia VedmidKyiv National University of Trade and Economics, KyivMyroslava BosovskaKyiv National University of Trade and Economics, KyivOksana PoltavskaKyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

THEORETICAL BASIS OF STIMULATION OF PERSONNEL OF BUSINESS SUBJECTS OF THE HOTEL BUSINESS

В статті розкрито проблеми та особливості функціонування суб’єктів готельного бізнесу. Наведено класифікацію видів матеріального стимулювання персоналу суб’єктів готельного бізнесу, яку було розширено наступними класифікаційними ознаками: вплив на рівень компетентності персоналу, характер дії на об’єкт. Зазначене дало змогу виокремити сервісну компетентність персоналу як ключову складову його характеристики при формуванні системи матеріального стимулювання та обґрунтувати сутнісно-змістовне наповнення системи мотивації відповідно до завдань управління матеріальним стимулюванням.
Наведено нові науково обґрунтовані розробки щодо вирішення проблеми управління персоналом та стимулювання його діяльності на рівні суб’єктів господарювання. За результатами аналізу розроблено розширене категоріальне поле теорій мотивацій та стимулювання до праці за рахунок авторського трактування поняття матеріального стимулювання персоналу.[||]The article deals with the problems and features of the functioning of the hotel business entities. The classification of types of material incentives for hotel business personnel, which was expanded by the following classification features: influence on the level of competence of staff, the nature of the action on the object. The above made it possible to distinguish the service competence of the staff as a key component of its characteristics in the formation of the system of material incentives and to substantiate the substantive content of the system of motivation in accordance with the tasks of management of material incentives.
New scientifically grounded developments on solving the problem of personnel management and stimulating its activity at the level of business entities are presented. The results of the analysis of the essential characteristics of the scientific concept of "material incentives" is the possibility of concluding that it is considered only from the position of the subject of control (leader) on the object (personnel) production and development of hotel business entities. According to the authors, in defining the concept of "material incentives", as in the concept of "stimulation", it is necessary to expand its goals and objects of influence, namely to add the development of competencies of staff, which affect the quality of the results of work, especially this need to be taken into account in the field provision of services.
According to the results of the analysis, an extended categorical field of theories of motivation and stimulation of labor was developed due to the author's interpretation of the notion of material incentives for staff. It will be objective to recognize that the material stimulation of the staff should be understood as a dynamic process of influencing occupational behavior and professional competence through material incentives that contribute to the formation of interest in the positive results of work and the development of competencies to ensure high quality of work, customer satisfaction with the service process, positive the image of the subjects of the hotel business.

В. О. Мельникперший заступник директора департаменту управління рухом, АТ «Укрзалізниця»Л. В. Марценюкдоктор економічних наук, доцент кафедри економіки та менеджменту Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. ЛазарянаМ. І. Міщенкодоктор економічних наук, професор кафедри економіки та менеджменту Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. ЛазарянаО. П. Власовакандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та соціології Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

РОЗРОБКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ПЛАНУВАННЯ ПРОЦЕСІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЦЬ

Vitalii Melnykfirst deputy director of the department of traffic management, JSC «Ukrzaliznytsya»Larysa MartseniukDoctor of Economical Sciences, Associate Professor of Economical Sciences Department of Economics and Management Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. LazaryanMaksym MyshchenkoDoctor of Economical Sciences, Professor of Economical Sciences Department of Economics and Management Dnipropetrovsk national university of railway transport named after academician V. LazaryanOlha VlasovaAssociate Professor of Philosophy, Department of Philosophy and Sociology Dnipropetrovsk national university of railway transport named after academician V. Lazaryan

DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND METHODICAL APPROACH TO PROCESS PLANNING INNOVATION DEVELOPMENT OF RAILWAYS

Автори статті поставили собі за мету знайти напрямки підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту в сфері пасажирських перевезень в Україні. Для цього розроблено науково-методичний підхід до планування процесів інноваційного розвитку залізниць, який передбачає розподіл витрат та вигід між державними та приватними суб’єктами господарювання, які організовуватимуть туристичні перевезення залізничним транспортом. Для вирішення поставленого завдання в статті використано методи наукової абстракції, дедукції, логічної формалізації, системного аналізу.
Реалізація даного методичного підходу дозволить керівництву ПАТ «Українська залізниця» продавати надлишковий рухомий склад після його капітально-відновлювального ремонту туристичним компаніям та агентам для організації залізничного туризму та отримання додаткового прибутку за рахунок надання комплексу послуг при експлуатації туристичних поїздів.[||]The article is devoted to the substantiation of theoretical and methodological postulates of innovative development of passenger companies through the organization of railway tourism in modern economic conditions, which are formed under constant influence of internal and external factors.
The concept of innovative development of a passenger company was developed. It allows to establish the regularities of innovative management processes under conditions of dynamically changing exogenous and endogenous environment. The mechanism of innovative development of passenger companies was created. The essence of it is the systematic combination of socio-economic, motivational, organizational, legal and other processes of management.
The scientific and methodical approach to optimization of the processes of innovative development of passenger companies was developed. It is based on the use of description, explanation, forecasting of the choice between two or more fragmentary values using the empirical analysis of discrete optimal planning for the determination of alternative efficient routes. This provides the maximum of the criterion of net present value with established requirement system for the activities of tour operators, which significantly influences innovation as a creative factor for the development of passenger companies.
The authors form the theoretical and methodological foundations of innovative development of the companies, which are based on selectively chosen theories of representatives of economic schools on specific methods and techniques of scientific and empirical knowledge that form the necessary component of innovation activity.
Improved terminology, namely:
– «sphere of railway tourism» – a set of socio-economic relations associated with the movement of tourists with an individual or socially necessary purpose to provide them with special passenger wagons the necessary service during a trip to the wide and narrow circles of Ukraine, which, unlike existing, takes into account the full range of tourist accommodation services in hotels, catering in cafes and restaurants, excursions and other types of transfer.

Д. А. Міщенкодоктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів, Університет митної справи та фінансів

ФОРМУВАННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ: ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ

D. A. MishchenkoDoctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of State, Local and Corporate Finance, University of Customs and Finance

FORMATION AND STRENGTHENING OF THE BUDGET POTENTIAL OF THE REGION: THE INSTITUTIONAL ASPECT

У статті визначено, що незважаючи на здійснені кроки щодо децентралізації в Україні, сучасна система фінансового забезпечення регіонів і надалі створює умови для виникнення диспропорції між ланками бюджетної системи та обмеження можливостей щодо зростання фінансових ресурсів місцевих бюджетів, а частка офіційних трансфертів залишається значною у структурі місцевих бюджетів. Зазначено, що в теорії та практиці державних фінансів питання інституційних перетворень залишаються недостатньо розробленими в напрямі дослідження інституційного середовища формування та зміцнення бюджетного потенціалу регіону. Визначено, що серед заходів щодо зміцнення бюджетного потенціалу регіонів України, особливо слід виділити подальшу реалізацію реформи бюджетної децентралізації та забезпечення ефективності механізму бюджетного регулювання соціально-економічних процесів. Ці завдання вимагають забезпечення відповідності між фінансовими ресурсами місцевих бюджетів і делегованими їм повноваженнями шляхом визначення механізму їх покриття, адже нестача коштів може призвести до невиконання функцій органів місцевої влади.[||]The article states that despite the steps taken towards decentralization in Ukraine, the modern system of financial provision of the regions continues to create conditions for the imbalance between the linkages of the budget system and the limitation of opportunities for the growth of financial resources of local budgets, while the share of official transfers remains significant in the structure of local budgets . It is noted that in the theory and practice of public finances, the issue of institutional transformation remains insufficiently developed in the direction of studying the institutional environment for the formation and strengthening of the budgetary potential of the region.
It is noted that the institutional environment of the society affects the budget space, the budget policy of the state and, therefore, the budgetary potential, including at the local level. Changes in the state policy of regulating economic processes, decentralization of power, redistribution of revenues between state and local budgets are directly related to the change in the institutional environment of society; therefore, the study of the peculiarities of the formation and strengthening of the budget potential of the region should take into account the state of the institutional environment and its transformation. Formation and strengthening of local budget capacity requires an institutional environment that ensures the proper implementation of this process and increases the efficiency of budgetary regulation of the socio-economic development of the region. It is the institutional environment that is of fundamental importance on Ukraine's path to building a democratic state-building, building civil institutions and strengthening the region's budgetary potential.
It is determined that among the measures to strengthen the budget potential of the regions of Ukraine, particular attention should be paid to further implementation of the budget decentralization reform and to ensure the effectiveness of the mechanism of budgetary regulation of socio-economic processes. These tasks require ensuring the correspondence between the financial resources of local budgets and the powers delegated to them by determining the mechanism of their coverage, as lack of funds may lead to non-fulfillment of the functions of local authorities.

З. М. Яремкод. хім. н., професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності,Львівський національний університет імені Івана Франка, м. ЛьвівВ. В. Ващукк. техн. н., асистент кафедри безпеки життєдіяльності,Львівський національний університет імені Івана Франка, м. ЛьвівЯ. В. Галаджунк. хім. н., доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності,Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ БЕЗПЕЧНОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

Z. YaremkoDoctor of Chemical Sciences, Professor, Head of Life Safety Department,Lviv National University of Ivan Franko, LvivV. VashchukCandidate of Technical Sciences, Assistant of Life Safety Department,Lviv National University of Ivan Franko, LvivYa. GaladzhunCandidate of Chemical Sciences, Associate Professor, Assistant Professor of LifeSafety Department, Lviv National University of Ivan Franko, Lviv

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF THE HUMAN LIFE SECURITY

Мета цієї праці – встановити взаємозв’язок безпеки життєдіяльності людства із науково-технічним прогресом на основі залежності загального коефіцієнта індивідуального ризику від величини валового внутрішнього продукту країни. Для кількісного аналізу рівня безпеки життєдіяльності людини використано загальний коефіцієнт індивідуального ризику. Аксіомно прийнято, що загальний коефіцієнт індивідуального ризику є пропорційний інтенсивності життєдіяльності людства, яку можна оцінити за кількістю виробленої енергії. Встановлена теоретична залежність загального коефіцієнта індивідуального ризику від величини валового внутрішнього продукту, на основі якої обґрунтовані умови, коли науково-технічний прогрес сприятиме підвищенню безпеки людства, а саме: у разі переорієнтування науково-технічного прогресу на створення енергозберігальних технологій і витіснення ресурсномістких технологій наукомісткими, а також за умови соціально-орієнтованої людино- центричної економічної політики держав. Показано, що підтримання необхідного рівня безпеки життєдіяльності людини потребує взаємоузгоджених змін усіх параметрів, які пов’язують валовий внутрішній продукт із загальним коефіцієнтом індивідуального ризику, а їхні довільні зміни не завжди можуть бути прийнятними для суспільства. З метою управління рівнем ризику та безпекою життєдіяльності людини обґрунтовані комплекси параметрів, які входять у рівняння взаємозв’язку загального коефіцієнта індивідуального ризику та валового внутрішнього продукту. Аналіз часових залежностей функцій цих комплексів параметрів дозволяє виявити тенденції змін загального коефіцієнта індивідуального ризику і обґрунтувати найефективніші підходи до його зниження шляхом зміни відповідних параметрів. Обговорені характерні рівні загального коефіцієнта індивідуального ризику та проблеми забезпечення безпечної життєдіяльності на сучасному етапі на засадах наукового нормування рівнів ризиків із врахуванням соціально-економічних можливостей держави, природно-ресурсного потенціалу країни, особливостей видів виробничої діяльності та інших чинників.[||]The purpose of this work is to establish the interconnection of the human life safety with scientific and technological progress on the basis of the dependence of the overall coefficient of individual risk on the value of gross domestic product of the country. For the quantitative analysis of the level of human life safety, the general coefficient of individual risk is used. It is axiomally assumed that the overall coefficient of individual risk is proportional to the intensity of human activity, which can be estimated by the amount of produced energy. The theoretical dependence of the general coefficient of individual risk on the value of the gross domestic product is established, on the basis of which justified conditions, when scientific and technological progress will contribute to increasing the human safety, namely: in case of reorientation of scientific and technological progress on the creation of energy saving technologies and displacement of resource-intensive technologies with high-tech, and also under the condition of socially-oriented financial and economic policy of countries. It is shown that maintenance of the necessary level of human life safety requires mutually agreed changes in all parameters that connect the gross domestic product with the general coefficient of individual risk, and their arbitrary changes may not always be acceptable to the society. In order to control the level of risk and safety of human life, the complexes of parameters included in the equation of the relationship of the total coefficient of individual risk and gross domestic product are substantiated. Analysis of the time dependencies of the functions of these complexes of parameters allows us to identify trends in the general coefficient of individual risk and to justify the most effective approaches for reducing it by changing the corresponding parameters. The characteristic levels of the general coefficient of individual risk and the problems of providing safe life at the present stage are discussed on the basis of scientific valuation of the levels of risks taking into account socio-economic opportunities of the country, natural resource potential of the country, peculiarities of types of production activity and other factors.

І. Я. Антоненкод. е. н., професор, професор кафедри туристичного та готельного бізнесу,Національний університет харчових технологій, м. КиївІ. Л. Мельникк. е. н., доцент кафедри теорії і практики туризму та готельного господарства,Київський університет туризму, економіки і права, м. Київ

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ РИНКУ КРУЇЗНОГО ТУРИЗМУ

I. AntonenkoDoctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Tourism and Hotel Business, National University of Food Technologies, KyivI. MelnykPh.D. in Economics, Associate Professor of the Department of Theory and Practice of Tourism and Hotel Industry, Kyiv University of Tourism, Economics and Law, Kyiv

PERSPECTIVE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE CRUISE TOURISM MARKET

У статті розглянуто питання щодо ключових факторів розвитку світового ринку круїзного туризму. Визначено зміни у його структурі за регіональними туристичними потоками. Охарактеризовано стратегічні напрями діяльності провідних круїзних компаній, визначено їх ринкові пріоритети. Проаналізовано дані щодо планів на оновлення круїзного флоту до 2027 року. Наголошено на необхідності збереження природних ресурсів в межах водних акваторій та запобіганні рекреаційного перенавантаження територій в результаті круїзних подорожей. Оцінено потенціал розвитку круїзного ринку через співставлення роботи круїзних компаній по оновленню флоту із розбудовою портової інфраструктури. Окреслена проблема круїзного туристичного продукту по формуванню диференційованої пропозиції на борту судна без використання потенціалу дестинацій на шляху слідування маршруту. Визначено поняття комбінованого продукту в круїзному туризмі та окреслено переваги по його формуванню з позиції виробників та споживачів. Зроблено припущення, що комбіновані круїзні продукти можуть сформувати стійкий сегмент на ринку та стати основою для активного розвитку круїзного туризму у нетипових районах в майбутньому.[||]The article deals with the key factors of the development of the world market for cruise tourism. Changes in its structure according to regional tourist flows are determined. The strategic directions of activity of the leading cruise companies are characterized, their market priorities are determined (updating the material and technical base, increasing the capacity of vessels, expanding the range of services offered on board). The data on plans for cruise fleet renewal up to 2027 is analyzed. Comparison of construction orders by leading companies in the world. It is estimated that about one third of the vessels in the world will be replaced by a new generation model, that is, the structure of services will change on typical routes and, accordingly, the level of safety and quality of service will increase. It is confirmed that the upgrade of the fleet requires the development and modernization of berths, which is carried out in close cooperation with state institutions, taking into account the recreational possibilities of the territory for the reception of cruise tourists. The necessity of preserving natural resources within the water areas and prevention of recreational overloading of territories as a result of cruise trips is emphasized. The potential of the cruise market development is assessed by comparing the work of cruise companies with the modernization of the fleet with the development of the port infrastructure. The problem of the cruise tourism product on the formation of a differentiated offer on board the ship without the use of the potential of the destinations on the route follow route is outlined. In order to expand the contingent of tourists, it is necessary to search and introduce new products and concepts within cruise destinations, for example, to form combined products. The concept of a combined product in cruise tourism is defined and the advantages of its formation from the standpoint of producers and consumers are outlined. It is assumed that combined cruise products can form a stable segment on the market and become the basis for the active development of cruise tourism in non-typical districts in the future.

Є. А. Поліщукд. е. н., професор, професор кафедри корпоративних фінансів і контролінгу,ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. КиївА. І. Іващенкок. е. н., доцент, доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу,ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ (KPI) ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ МСБ

Y. A. PolishchukDoctor of science in Economics, professor, professor of corporate finance and controlling Department at Kyiv National Economic University named after Vadym HetmanA. I. IvashchenkoPhD in Economics, associate professor, associate professor of corporate finance and controlling Department at Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

METHODOLOGY FOR CALCULATING KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPIS) FOR USING VARIOUS FINANCIAL AND CREDIT INSTRUMENTS BY SMES

Наразі існує проблема оцінювання використання фінансово-кредитних інструментів підприємствами МСБ для реалізації інноваційних проектів. На практиці обмежуються оцінкою ефективності інноваційного проекту за методикою оцінювання грошових потоків. Разом з тим зазначена методика не дає відповіді на питання щодо раціональності залучення коштів з різних джерел фінансування для впровадження інновацій. Крім того, спостерігається і таке, що залучені ресурси спрямовуються не за призначенням. Тому з метою оцінки ефективності використання різних фінансово-кредитних інструментів для розвитку інновацій на підприємствах МСБ було розроблено методику, яка передбачала розрахунок ключових показників ефективності (КРІ). KPI оцінки ступеня готовності підприємства МСБ до розробки та впровадження інновацій та використання різних фінансово-кредитних інструментів – це комплексна система оцінки з використанням інструментів вимірювання за якісними та кількісними характеристиками щодо відстеження рівня та якості управління ефективністю діяльності, бізнес-процесами, технологічними процесами, людським капіталом та рівня фінансової стійкості та надійності. Передбачено використання кількісних показників в якості збалансованої системи індикаторів, яка складається з таких функціональних складових блоків: управління фінансами, технологічні процеси, бізнес-процеси, робота иперсоналу, кредитоспроможність підприємства. В статті наведені переваги розробленої методики. Зокрема слід виділити: реалістичність оцінки бізнесу, забезпечення зростання вартості компанії. Разом з тим, автори застерігають і про недоліки використання даної методики, оскільки вона вимагає високого рівня затрат по часу, наявність інструментів контролю якості менеджменту. Результатами дослідження має стати запровадження системи показників для підприємств МСБ. До них зокрема належать: підвищення прибутковості діяльності, підвищення ефективності операцій, впровадження інновацій в діяльність підприємства, підтримка добрих стосунків із постачальниками, зростання продажів, довготривалі стосунки з клієнтами, збереження клієнтів, тощо.[||]Currently, there is a problem of assessing the use of financial and credit instruments by SMEs for the implementation of innovative projects. In practice, they are limited in assessing the effectiveness of an innovative project using only the method of estimating cash flows. However, this method does not answer the question of rationality of raising funds from different sources of funding for the introduction of innovations. In addition, it is observed that attracted resources are diverted to other destinations. Therefore, in order to assess the effectiveness of using various financial and credit instruments for the development of innovations at SMEs, a methodology was developed that included the calculation of key performance indicators (КРІ). KPI assesses the degree of readiness of an enterprise of SMEs to develop and implement innovation and use of various financial and credit instruments is a complex evaluation system using measurement tools for qualitative and quantitative characteristics regarding the monitoring of the level and quality of management of business activity, business processes, technological processes, human capital and the level of financial stability and reliability. It is intended to use quantitative indicators as a balanced system of indicators, which consists of such functional components of the bloc: financial management, technological processes, business processes, work and staff, the creditworthiness of the enterprise.
The advantages of the developed method are presented in the article. In particular, it should be highlighted: the realistic assessment of business, ensuring the growth of value of the company. However, the authors caution against the drawbacks of the use of this technique, because it requires a high level of time costs, the availability of tools for quality management.
The results of the study should be the introduction of a system of indicators for SMEs. In particular, they include increasing the profitability of operations, increasing the efficiency of operations, introducing innovations into the enterprise, maintaining good relationships with suppliers, increasing sales, long-term relationships with customers, customer retention, etc.

С. С. Стоянова-Ковальд. е. н., доцент, професор кафедри обліку і оподаткування,Одеський державний аграрний університет, м. ОдесаМ. О. Варгатюкаспірант кафедри обліку і оподаткування,Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

S. S. Stoyanova-KovalDoctor of Economics, docent, Professor of the Department of Accounting and Taxation,Odessa State Agrarian UniversityM. O. Varhatiukgraduate of the Department of Accounting and Taxation, Odessa State Agrarian University

STATE MANAGEMENT OF ECOLOGICAL SAFETY OF AGRARIAN PRODUCTION

У статті досліджено склaд та мету Дeржaвної цiльової прогрaми зaбeзпeчeння eкологiчної бeзпeки aгрaрного виробництвa. Розглянуто підпрограми: екологічної ефективності результатів діяльності аграрного бізнесу, раціоналізації аграрного виробництва, розвитку органічного сільськогосподарського виробництва та пріоритетності екологічної безпеки в аграрному виробництві. Приділено увагу зaвдaнням Дeржaвної цiльової прогрaми зaбeзпeчeння eкологiчної бeзпeки aгрaрного виробництвa, реалізація яких, дасть поштовх до cтимулювaння вeдeння оргaнiчного виробництвa тa побiчно cприятиме рeaлiзaцiї зaвдaнь iз охорони i пiдвищeння родючоcтi ґрунтiв. Розглянуті аспекти пiдпрогрaм eкологiчної eфeктивноcтi рeзультaтiв дiяльноcтi aгрaрного бiзнecу, рaцiонaлiзaцiї aгрaрного виробництвa, розвитку оргaнiчного ciльcькогоcподaрcького виробництвa у розрізі завдань та заходів, щодо їх реалізації. Визначено роль кодексів належної сільськогосподарської практики, щодо забезпечення зниження нітратного забруднення для ділянок поза вразливими зонами, а також розглянуто шлях здійснення стимулювання дотримання вимог Національного кодексу належної сільськогосподарської практики. Визначено характер впливу державного управління на суб’єкти аграрного виробництва. Розглянуто площину еколого-соіо-економічного ефекту в якій знаходяться очікувані результати від реалізації Державної цільової програми забезпечення екологічної безпеки аграрного виробництва.[||]The article examined the compound and objectives of the State target program to ensure the environmental safety of agricultural production. The subprogrammes are considered: ecological efficiency of results of agrarian business activity, rationalization of agrarian production, development of organic agricultural production and priority of environmental safety in agrarian production. Attention is paid to the tasks of the State Target Program for ensuring the environmental safety of agriculture, the implementation of which will give impetus to the stimulation of organic production and indirectly affect the implementation of the tasks of protecting and improving soil fertility. The aspects of the environmental efficiency subprograms of the results of the activities of the agricultural business, the rationalization of agricultural production, the development of organic agricultural production in the context of the tasks and measures for their implementation are considered. The role of codes of good agricultural practice has been determined to ensure that nitrate pollution is reduced for areas outside sensitive zones and the way to promote compliance with the requirements of the National Code of Good Agricultural Practice is considered. The character of the influence of state administration on the subjects of agrarian production is determined. The plane of ecological-soia-economic effect is considered in which the expected results from the implementation of the State target program for ensuring the ecological safety of agrarian production are located.

А. О. Масловдоктор економічних наук, доцентА. Т. Гладковськамагістрант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СУТНІСТЬ, ТИПИ, ФОРМИ, МОЖЛИВОСТІ І ЗАГРОЗИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

A. MaslovDoctor of Economics, Assistant professoA. HladkovskaMaster student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ESSENCE, TYPES, FORMS, POSSIBILITIES AND THREATS OF DECENTRALIZATION

На основі здійсненого наукового дослідження, розглянута історія формування наукових підходів до розуміння процесу децентралізації та узагальнено основні теоретико-методологічні підходи вітчизняних та зарубіжних вчених до визначення категорії «децентралізація». Визначено сутність, форми і типи децентралізації, їх основні характеристики та доцільність використання. Проаналізовано основні можливості, які відкриває децентралізації, та загрози, які вона може нести. Досліджено проблеми, пов’язані з вибором форми децентралізації та відповідного її типу.
З’ясовано, що ефективне впровадження реформи децентралізації можливо лише за умови розвинутості інституту демократії, громадянського суспільства, сильних інституцій та ефективного державного управління. Вказано основні виклики для місцевого самоврядування та центрального уряду, які постають у процесу реалізації реформи децентралізації національної економіки.[||]On the basis of the conducted scientific research, the history of the formation of scientific approaches to understanding the process of decentralization is considered and the main theoretical and methodological approaches of domestic and foreign scientists to the definition of the category of "decentralization" are coincided. The common and distinctive features in the interpretation of the term "decentralization" between the approaches of domestic and foreign scientists are revealed. The essence, forms and types of decentralization, their basic characteristics and expediency of use are determined. The main opportunities that open up decentralization and the threats it can bear are analyzed. The problems connected with the choice of the form of decentralization and its corresponding type is investigated.
It is revealed that effective implementation of the decentralization reform is possible only with the development of the institute of democracy, civil society, strong institutions and effective public administration. The main challenges for local government and central government that are emerging in the process of implementing the reform of the decentralization of the national economy are specified.
Particular attention is paid to the actualization of the study of decentralization in the context of the reforms carried out in Ukraine, as well as in the global global trends towards decentralization due to the inability of the centralized government to cope with the branching of the modern economy.The problem of starting the reform of economic decentralization and the main stages of its implementation was formulated.
The content of the policy of decentralization of economy is characterized. It is revealed that effective implementation of the decentralization reform is possible only with the development of the institute of democracy, civil society, strong institutions and effective public administration. The main challenges for local government and central government that are emerging in the process of implementing the reform of the decentralization of the national economy are specified.

Л. В. Фроловад. е. н., професор, завідувач кафедри підприємництва та торгівліОдеського національного політехнічного університетуК. О. Іванчукк. е. н., доцент кафедри підприємництва та торгівліОдеського національного політехнічного університету

ВПЛИВ ЗАСОБІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЗІ СПОЖИВАЧЕМ НА УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

L. V. FrolovaDoctor of Economics, Professor, Head of the Department of Entrepreneurship and Trade, Odessa National Polytechnic UniversityK. O. IvanchukPhD in Economic Sciences, Associate Professor, Department of Entrepreneurship and Trade, Odessa National Polytechnic University

INFLUENCE OF ELECTRONIC INTERACTIONS WITH THE CONSUMER ON THE ENTERPRISE COMPETITIVENESS

У статті розкрито характеристики сучасного споживання, а саме – схильність до цілодобового споживання, взяття на себе ролі контролера, омніканальне споживання та споживання контенту, глобальний досвід, партнерство та поширення соціальних медіа.
Обумовлено роль цифрових технологій у зміні споживчої поведінки, задля чого надано статистичний аналіз поширення Інтернету серед населення України за різними віковими групами, визначено переважні засоби виходи в Інтернет, обґрунтовано особливу роль смартфонізації населення на зміну споживчої поведінки.
Визначено основні тенденції розвитку засобів електронної взаємодії сучасних підприємств з кінцевим споживачем та обґрунтовано вплив цих тенденцій на управління конкурентоспроможністю. Проаналізовано світові тренди розвитку соціальних мереж – використання підприємствами SMM, «дорослішання» аудиторії соціальних мереж, зміни формату таргетованої реклами, вплив наявності інформації в мережі на рішення про купівлю продуктів.[||]Currently, the process of bilateral transformation is under way - existing technologies change the infrastructure of commodity and financial markets, affect the behavior of consumers, while consumers simultaneously stimulate enterprises to introduce even more innovations for a qualitative response to demanding consumer demand. Competitiveness of an enterprise now also depends on the use of electronic interaction with the consumer, as from the effective management of financial flows. Therefore, an urgent problem is the determination of the relationship between ensuring the competitiveness of the enterprise and its electronic development, that is, the ability to provide consumers with various electronic channels of consumer interaction.
The article deals with consumers in five categorical scale - potential buyers, visitors, buyers, customers, followers. The features of modern consumption, namely, the propensity to use the round-the-clock consumption, taking over the role of the controller, omnichanell consumption and consumption of content, global experience, collaboration and dissemination of social media, are revealed.
The role of digital technologies in changing consumer behavior has been determined, for which a statistical analysis of the distribution of the Internet among the population of Ukraine by different age groups was provided, the preferred means of Internet exits were identified. It has been established that the share of the population, which is active Internet users, is increasing every year among all age groups. The prevailing means for Ukrainians to access the Internet are smartphones, therefore, the level of smartphone population is a significant factor in the impact on changing consumer behavior, as modern consumers have almost unlimited access to information about the product and its substitutes.
The main tendencies of development of means of electronic interaction of modern enterprises with the end user are determined and the influence of these tendencies on competitiveness management is substantiated. The analysis of the world trends of social networks development - use of SMM by enterprises, "growing up" the audience of social networks, changing the format of targeted advertising, the influence of the availability of information on the network on the decision to purchase products.

О. В. Покатаєвад. е. н., проф., перший проректор Класичного приватного університету, м. ЗапоріжжяМ. А. Славкінааспірант Класичного приватного університету, м. Запоріжжя

СТРУКТУРНА МОДЕЛЬ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ЯК ЗАПОРУКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

O. V. Pokataievadoctor of sciences, professor,First Vice-rector of the Classical Private University, ZaporizhzhyaM. A. SlavkinaPostgraduate Student of the Classic Private University, Zaporizhzhya

FINANCIAL LITERACY AND DETAILS OF THE POPULATION AS A SICKNESS OF ECONOMIC SECURITY OF THE BANKING SECTOR OF UKRAINE

У статті досліджено різницю між методологіями досліджень фінансової грамотності USAID та ОЕСРOECD/INFE. Визначено різницю між фінансовою обізнаністю та грамотністю, досліджено суть даних категорій. Підтверджено, що фінансова грамотність населення безпосередньо впливає на економічну безпеку банківського сектору. Рівень фінансової грамотності українців є низьким. У розвинених країнах також існує проблема з рівнем фінансової грамотності населення. Визначено, що у країнах з низьким рівнем життя фінансова грамотність є нижчою, ніж у країнах з високим рівнем життя. [||]The purpose of the study was to substantiate the basis and develop a concept for the development of financial literacy and awareness to ensure the security of the banking sector of the national economy. To achieve the goal, the general scientific methods of research are used: analysis, synthesis, induction, deduction, generalization, critical thinking, statistical, grouping, graphic. The difference between USAID and OESROECD / INFE financial literacy research methodologies has been studied. The difference between financial awareness and literacy is determined, the essence of these categories is investigated. In the course of the study, the level of financial literacy and awareness in Ukraine was determined and comparative characteristics were compared with other countries of the world. It is confirmed that financial literacy of the population directly affects the economic security of the banking sector. The level of financial literacy of Ukrainians is low. In developed countries, there is also a problem with the level of financial literacy of the population. It has been determined that financial literacy is lower in low-income countries than in countries with a high standard of living.

О. В. Димченкодоктор економічних наук, професор, завідувач кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування,Харківський національний університет міського господарства імені О. М. БекетоваВ. В. Белявцевакандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва табізнес-адміністрування,Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

АНАЛІЗ ОСНОВ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ І РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

Olena DymchenkoDoctor of Economics, Professor, Head of Department of Entrepreneurship and Business Administration O. M. Beketov National University of Urban Economy in KharkivVictoria BeliavcevaPhD, Associate Professor Department of Entrepreneurship and Business AdministrationO. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

ANALYSIS OF THE REGIONAL POLICY AND REGONAL DEVELOPMENT BASIS IN THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATION OF THE POWER

Об’єктом дослідження є процес регіонального розвитку та укріплення місцевого самоврядування в Україні на принципах децентралізації влади. В ході дослідження використовувалися методи наукового обґрунтування, системного аналізу, логіко-структурного моделювання, систематики і групування. Запропоновано розглядати «інноваційну політику» як дві трактовки на рівні змістовної сутності. По-перше, як механізм управління розвитком як специфічним процесом, тобто інновації в методах політичної діяльності. По-друге, як об’єкт політики, що становить собою інноваційний процес, особливий напрямок розвитку, більш непередбачуваний, ніж інші, а отже, і більш складний в управлінні. Рекомендовано варіант стратегії розвитку регіонів та визначено основні елементи механізму управління розвитком. Завдяки новому підходу до управління регіональним розвитком, більш раціонально проведено розмежування функцій між структурами влади, покращено інвестиційний клімат на місцях, обґрунтовано перспективні плани урбанізації та розвитку громад.[||]The object of the research is the process of regional development and strengthening of local self-government in Ukraine on the principles of decentralization of power. This process was initiated by changes to the national strategy for regional policy, plans for the creation of integrated territorial communities and the transfer of budgetary resources to the local level. At present in the regions the issues of economic imbalance and imbalances have become more acute. Problems and negatives are manifested in the low level of capacity of regional communities for self-development, in the imperfection of management mechanisms, land ownership and infrastructure development opportunities. The study used the methods of scientific substantiation, system analysis, logic-structural modeling, systematics and grouping. The methodological toolkit based on the generalization of the works of well-known scientists and analytical information on the situation in the regions made it possible to draw sound conclusions about the nature of the course and prospects of the reform process on the example of the Kharkiv region.
It is proposed to consider "innovation policy" as two interpretations at the level of substantive essence. First, as a mechanism for managing development as a specific process, that is, innovation in methods of political activity. Secondly, the very object of the policy, which is an innovation process, a specific direction of development, is more unpredictable than the others, and therefore more complicated to manage.
The option of developing a regional development strategy is recommended and the main elements of the development management mechanism are identified. The author's approach has a number of peculiarities, in particular the individual development of the regions is viewed not so much in terms of technical innovation as organizational, economic and institutional. Thanks to a new approach to managing regional development, a more rational separation of functions between the authorities, improved the investment climate in the field, substantiated prospective plans for urbanization and community development. In the new, financially strengthened and staffed regions, the state regional policy has received a solid basis for the implementation of state programs in the economic, social and environmental spheres.

О. І. Драганд. е. н., професор Національний університет харчових технологій

ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Olena DraganDoctor of Economic Sciences, Professor National University of Food Тechnology

APPROACHES TO THE FORMING OF SYSTEM MANAGEMENT OF BUSINESS PROCESSES ON THE ENTERPRISE

Досліджено теоретичні підходи до процесного управління підприємства. Обґрунтовано існування потреби у формуванні системи управління бізнес-процесів на підприємствах м’ясопереробної галузі, яка націлена на кінцевий результат від усіх структурних підрозділів підприємства. Доведено застарілість застосування функціональних структур управління, які не відповідають сучасним умовам щодо забезпечення інноваційного розвитку підприємства. Досліджено, що система управління бізнес-процесів буде сприяти переходу до впровадження більш сучасних дивізіональних організаційних структур управління підприємством. Розроблено систему управління бізнес-процесів підприємства у розрізі стратегічного та тактичного рівня управління. Запропоновано застосування різних підходів (ситуаційного, комплексного, інтеграційного, функціонального, нормативного, системного) для теоретичної основи формування системи управління бізнес-процесами підприємства. Охарактеризовані основні принципи ефективного функціонування системи управління бізнес-процесами підприємства: безперервність, альтернативність, гнучкість, раціональність, аналітичність, керованість, оперативність та інші. Запропоновані основні цілі системи управління бізнес-процесами: забезпечення високої якості продукції, дотримання принципів ощадливого виробництва, зниження витрат на виробництво продукції, комплексне перероблення сировини, безперервне навчання персоналу, застосування технологій аутсорсингу. Досліджено бізнес-процеси у розрізі виробництв м’ясопереробної галузі (м’ясожирове, ковбасно-кулінарне, консервне, медичної продукції), які залежать від різних факторів.[||]In the conditions of globalization, progress in the field of management of enterprise is impossible without introduction of new approaches to the increase of its efficiency, effectiveness due to the improvement of business processes on principles of economy and resources accumulation. Therefore, the question of control system forming of business processes of the enterprise remains actual, that is sent to minimization of charges, reduction of unproductive operations, decline of products labour intensiveness.
Theoretical approaches to the process management of the enterprise is investigated in the article. Existence of requirement in forming of control system of business processes on the enterprises of meat processing industry that is aimed on the eventual overcome from all structural subdivisions of the enterprise. The out-of-date application of functional structures of management, that does not fit modern conditions in relation to providing of innovative development of the enterprise, is proven. It is investigated that control system of business processes will assist passing to introduction of more modern divisional organizational structures of enterprise’s management. Control system of business processes of the enterprise in context of strategic and tactical level of management is worked out. Application of different approaches (situational, complex, integration, functional, normative, system) for theoretical basis of control system forming of the business processes of the enterprise is offered. Basic principles of the effective functioning of control system of the business processes of the enterprise are described. They are continuity, alternativeness, flexibility, rationality, analytical, management, efficiency and other. Basic objectives of control system of business processes offer: providing of high quality of products, observance of prudent production principles, cost cutting on the production of goods, complex redoing of raw material, continuous studies of personnel, application of technologies of outsourcing. Business processes in the context of productions of meat processing industry (meat and fat, sausage-culinary, canning, medical products), that depend on different factors are investigated.

О. М. Дороховськийд. е. н., доцент, професор кафедри менеджментуМіжрегіональної академії управління персоналомО. І. Радзієвськийд. е. н., с. н. с., професор кафедри організації туристичної діяльностіМіжрегіональної академії управління персоналом

ОСОБЛИВОСТІ СТИМУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Oleksandr DorokhovskiiDoctor of Science (Economics), Associate Professor, Professor, Department of Management, Interregional Academy of Personnel ManagementOleksandr RadzievskiiDoctor of Science (Economics), Professor, Chair of the Organization of Tourism Activities of the Interregional Academy of Personnel Management

PECULIARITIES OF STIMULATION OF SOCIO-ECOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS

З’ясовано особливості стимулювання сталого розвитку регіонів України. Зокрема, проаналізовано сучасний стан стимулювання регіонів України, виявлено основні недоліки при реалізації стимулюючих заходів в контексті забезпечення сталого розвитку регіонів України. основними недоліками стимулювання сталого розвитку є наступні: відсутність єдиної законодавчої бази стимулювання сталого розвитку регіонів (про що вже говорилось); відсутність стратегічного підходу у заходах стимулюючого характеру; відсутність комплексної методики застосування механізмів (інструментів, методів, важелів) задля досягнення сталого розвитку регіону; неефективність дій стимулюючого характеру, що здійснюються виконавчими органами влади різних рівнів; необґрунтоване, безсистемне надання переваги (пріоритету) одним регіонам над іншими в процесі стимулювання; відсутність внутрішньої мотивації регіону до саморозвитку та самоорганізації (очікування підтримки ззовні).
Визначено основні недоліки у теперішній системі стимулювання сталого розвитку регіонів: недосконалість законодавчої бази стимулювання сталого розвитку регіонів; відсутність стратегічного підходу у заходах стимулюючого характеру; відсутність комплексної методики застосування механізмів (інструментів, методів, важелів) задля досягнення сталого розвитку регіону; неефективність дій стимулюючого характеру, що здійснюються виконавчими органами влади різних рівнів; необґрунтоване, безсистемне надання переваги (пріоритету) одним регіонам над іншими в процесі стимулювання; відсутність внутрішньої мотивації регіону до саморозвитку та самоорганізації (очікування підтримки ззовні) тощо. Запропоновано практичні рекомендації щодо стимулювання соціально-еколого-економічного розвитку регіонів.
У підсумку можна стверджувати, що на сьогоднішній час в Україні попри певні спроби налагодити єдину систему стимулювання сталого розвитку регіонів, немає виваженої комплексної політики стимулювання сталого розвитку регіонів. Зокрема, немає чіткої однозначної думки вчених в галузі регіональних досліджень з приводу комплексної методики застосування стимулюючих заходів щодо регіонів. Нагальною проблемою, що потребує вирішення є надання пріоритету одним регіонам над іншими в процесі реалізації заходів стимулюючого спливу на регіони України. Негативним наслідком таких недоліків у стимулюванні сталого розвитку регіонів України є втрата регіонами України мотивації до саморозвитку. Такий стан справ гальмує подальший поступ українського суспільства та особливо регіональних СЕЕ систем до сталого розвитку.
Досягнути максимально ефективного результату під час задоволення потреб регіону необхідно через регіональну політику у галузі стимулювання сталого розвитку регіону. Саме у цьому допоможе запропонована теорія стимулювання сталого розвитку регіонів. Адже, враховуючи всі аспекти стану регіональної соціо-еколого-економічної системи, увага акцентується на задоволення конкретних соціальних, екологічних та економічних потреб через стимулюючий вплив на господарюючі структури регіону для вироблення внутрішньої мотивації до забезпечення системою сталого розвитку. Потреб може бути безліч у кожній сфері функціонування регіону. Задоволення потреб регіону свідчитиме про вихід системи на шлях сталого розвитку регіону.[||]The peculiarities of stimulating sustainable development of the regions of Ukraine have been clarified. In particular, the current state of stimulation of the regions of Ukraine is analyzed, the main shortcomings in the implementation of stimulating measures in the context of ensuring the sustainable development of the regions of Ukraine are identified. The main disadvantages of promoting sustainable development are the following: lack of a single legislative framework to promote sustainable development of the regions (as already mentioned); lack of strategic approach in incentive activities; lack of a comprehensive methodology for applying mechanisms (tools, methods, levers) to achieve sustainable development of the region; ineffectiveness of actions of stimulating nature, carried out by executive authorities of different levels; unjustified, unsystematic preference (priority) for one region over others in the incentive process; lack of internal motivation of the region for self-development and self-organization (expectation of support from outside).
The main shortcomings in the current system of stimulation of sustainable development of regions are identified: imperfection of the legislative framework for stimulation of sustainable development of regions; lack of strategic approach in incentive activities; lack of a comprehensive methodology for applying mechanisms (tools, methods, levers) to achieve sustainable development of the region; ineffectiveness of actions of stimulating nature, carried out by executive authorities of different levels; unjustified, unsystematic preference (priority) for one region over others in the incentive process; lack of internal motivation of the region for self-development and self-organization (expectation of support from the outside), etc. Practical recommendations for stimulating the socio-ecological and economic development of the regions are offered.
As a result, it can be argued that, despite some attempts to establish a unified system of promoting sustainable development in the regions, there is no comprehensive policy to promote sustainable development in the regions. In particular, there is no clear-cut opinion of regional research scientists on the complex methodology for applying incentive measures to regions. An urgent problem that needs to be addressed is to give priority to one region over the other in the process of implementing stimulus measures to the regions of Ukraine. The negative consequence of such deficiencies in stimulating the sustainable development of Ukrainian regions is the loss of self-development motivation by the Ukrainian regions. This state of affairs hinders the further progress of Ukrainian society and especially regional SEE systems towards sustainable development.
Achieving the best possible result while meeting the needs of the region is necessary through a regional policy to promote sustainable development in the region. This is what the proposed theory of stimulating sustainable development of the regions will help. After all, taking into account all aspects of the state of the regional socio-ecological-economic system, the attention is focused on meeting specific social, environmental and economic needs through stimulating influence on the economic structures of the region to develop internal motivation to ensure the system of sustainable development. There can be many needs in every area of the region. Meeting the needs of the region will signal the way in which the system is moving towards the sustainable development of the region.

Т. Л. Мостенськадоктор економічних наук, професор, професор кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування УкраїниЕ. О. Юрійкандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва,Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

РОЛЬ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ТА САНАЦІЇ В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ

T. L. MostenskaDoctor in Economics, Professor, Professor of Department of Administrative Management and Foreign Economic Activity, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, UkraineE. O. YuriiPhD in Economics, Associate Professor, Department of Public, Corporate Finance and Financial Intermediation, Yurii Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine

THE ROLE OF RESTRUCTURING AND READJUSTMENT IN ANTI-CRISIS MANAGEMENT

Погіршення фінансового стану підприємства, втрата ним ринкової стійкості вимагають від менеджменту адекватних дій, спрямованих на відновлення платоспроможності, ліквідності, забезпечення фінансової стійкості. Це визначає завдання антикризового управління. У статті визначено теоретичні підходи до визначення сутності реструктуризації та санації як процедур антикризового управління. Розглянуто форми та способи здійснення санації та реструктуризації, визначено особливості їх проведення, недоліки та переваги, охарактеризовано систему санаційних та реструктуризаційних заходів та її складові, визначено процедуру санації та реструктуризації та основні внутрішні та зовнішні джерела їх фінансування, функції санації та реструктуризації та їх значення. Відповідно до проведених досліджень санація та реструктуризація можуть розглядатися і як інструмент антикризового управління, і як комплексна процедура проведення оздоровлення підприємства. Охарактеризовано основні моделі та правові засади здійснення санації та реструктуризації, проведено їх порівняльний аналіз. Проведені дослідження дозволяють зробити висновок щодо доцільності використання санації та реструктуризації залежно від результатів моніторингу фінансового стану підприємства.
В результаті проведення аналізу наукових публікацій авторами встановлено взаємозв’язок та взаємозалежність між санацією та реструктуризацією та охарактеризовано роль реструктуризації та санації в антикризовому управлінні. Проведений аналіз наукових підходів дозволив здійснити визначення ролі санації та реструктуризації у забезпеченні комерційної та фінансової стійкості підприємств.
З метою запобігання банкрутству у сучасному управлінні використовуються санація та реструктуризація, які розглядаються як складова антикризового управління. Виконано порівняння процедур здійснення санації та реструктуризації, заходів їх проведення. Визначено вплив результатів санації та реструктуризації на фінансову стійкість підприємств. Обґрунтовано доцільність використання окремих інструментів антикризового управління при проведенні санації та реструктуризації підприємств за результатами визначення фінансового стану підприємств.[||]The deterioration of the financial condition of the enterprise, its loss of market stability, require the management to take adequate actions aimed at restoring solvency, liquidity, and ensuring financial stability. This defines the objectives of anti-crisis management. The article defines theoretical approaches to determining the essence of restructuring and readjustment as anti-crisis management procedures. The forms and methods of readjustment and restructuring are considered, the features of their implementation, the disadvantages and advantages are determined. The system of readjustment and restructuring measures, and its components are characterized. The procedure for readjustment and restructuring as well as the main internal and external sources of their financing, the functions of reorganization and restructuring and their significance are determined. According to the research, readjustment and restructuring can be considered both as an anti-crisis management tool, and as a complex procedure for conducting enterprise recovery. The main models and legal foundations for the implementation of readjustment and restructuring are characterized, their comparative analysis is carried out. The conducted studies allow us to conclude that it is advisable to use readjustment and restructuring, depending on the results of monitoring the financial condition of the enterprise.
As a result of the analysis of scientific publications, the relationship and interdependence between reorganization and restructuring is established and the role of restructuring and reorganization in crisis management is characterized by the authors. The analysis of scientific approaches made it possible to determine the role of readjustment and restructuring in ensuring the commercial and financial sustainability of enterprises.
In order to prevent bankruptcy, modern management uses readjustment and restructuring, which are considered as part of crisis management. Comparison of the procedures for the implementation of readjustment and restructuring, measures for their implementation is made. The influence of the results of readjustment and restructuring on the financial stability of enterprises is determined. The feasibility of using individual anti-crisis management tools during the reorganization and restructuring of enterprises based on the results of determining the financial condition of enterprises is substantiated.

Н. Ю. Рековад-р екон. наук, професор, професор кафедри «Економіка підприємства», Донбаська державна машинобудівна академія, м. КраматорськО. Л. Кононенкоаспірант, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ ДО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

N. Yu. RekovaDoctor of Economics Sciences, Professor, Professor of "Economics of Enterprise" Department, Donbas State Engineering Academy, KramatorskO. L. KononenkoPostgraduate Student of the Donbas State Engineering Academy, Kramatorsk

IMPROVING THE METHODOLOGICAL APPROACH TO THE ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS OF BUDGETARY INSTITUTIONS

У статті запропоновано систему відносних показників для аналізу фінансової звітності бюджетної установи, що складаються з чотирьох груп: показники достатності фінансування, які дають уявлення та дозволяють оцінити стан фінансування бюджетної установи; показники фінансової надійності бюджетної установи, що ґрунтуються на оцінці надійності доходу, диверсифікації його джерел з точки зору певних обмежень; показники результативності діяльності бюджетної установи, які дозволяють оцінити віддачу від використання ресурсів бюджетної установи; показники ліквідності бюджетної установи, які надають уявлення про її здатність відповідати за своїми зобов’язаннями та вчасно фінансувати витрати. На наш погляд, необхідною умовою аналізу бюджетних установ є застосування порівняльного аналізу за кількома організаціями з однаковою галузевою належністю. Це дозволить визначити як типові для певної сфери діяльності недоліки, так і специфічні, які притаманні окремій організації, та визначити орієнтири подальшого розвитку.[||]The article improves the methodological approach to the analysis of financial statements of the budget institution, which is based on the use of indicators of funding adequacy (assessment of budget allocations and expenditures for budget programs, changes in budget allocations for budget programs compared to the previous period, ability of budget institutions to increase equity, including the financial results of the reporting period; budget allocations per 1 person). The importance of the proposed calculation of indicators of financial reliability of the budgetary institution is justified by the removal of excessive focus on the ratio of sources of income, and focusing on assessing the reliability of income, diversification of its sources in terms of certain limitations. It is proposed to analyze this aspect on the basis of assessing the dependence of the budgetary institution on donors, budget allocations, expenditures on budget programs in the total expenditures of the budgetary institution, the share of assets financed through debt, the share of expenditures of the budgetary institution on borrowing services. from operating activities covers payments on debts of the budgetary institution. Performance indicators of a budgetary institution need to be carefully measured through the analysis of the effectiveness of the use of their resources, their economy. The proposed liquidity indicators of the budgetary institution are adapted to the peculiarities of their activities. They characterize the ability of a budgetary institution to finance expenditures in a timely manner, to pay liabilities in cash and less liquid assets, which can be quickly converted into cash to cover expenditures. The application of comparative analysis of the proposed methodological approach for several organizations with the same industry affiliation will identify both typical for a particular area of activity shortcomings and specific, which are inherent in an individual organization, and identify guidelines for further development.

О. В. Гамовак. е. н., доцент кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит,Запорізька державна інженерна академіяІ. А. Козачокст. викладач кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит,Запорізька державна інженерна академіяА. В. Нікітюкмагістр ОА-17, Запорізька державна інженерна академія

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЮ НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В БЮДЖЕТНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ

O. GamovaCand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting, Analysis,Taxation and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering AcademyI. KozachokSenior Lecturer of Accounting and Auditing Departmentof Zaporizhzhia State Engineering AcademyА. NikitiukGroup of studing the theory of taxation -17 of Zaporizhzhia State Engineering Academy

FEATURES OF ACCOUNTING AND IMPROVEMENT OF CONTROL OF EXTRA CHARGE OF SALARY IN THE BUDGETARY ORGANIZATION

Авторами статті представлені особливості обліку в бюджетній установі. Облік нарахування заробітної плати є важливим завданням для кожної бюджетної установи, який має певні особливості: результатом виконуваної роботи є часто не продукція, а послуги; праця носить переважно розумовий характер; у складі сукупних витрат бюджетних установ на оплату праці припадає від 60 до 85% усіх витрат; у бюджетній сфері досить високий рівень кваліфікації працюючих.
Для удосконалення обліку нарахування заробітної плати працівникам в КЗ «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа- інтернат № 1» ЗОР пропонується: запровадити оперативний контроль за обліком робочого часу працівників школи-інтернату, задля чого ввести щоденну фіксацію явок працівників на робочому місці, з метою подальшої передачі інформації до бухгалтерії. У разі неявок вказувати причину; при розрахунку видатків, планування проводити не на основі показників попереднього періоду, а використовувати метод планування фінансового забезпечення діяльності школи-інтернату №1 з урахуванням досягнутих результатів, який на відміну від кошторисно-нормативного планування має значно більше переваг; при відображені операцій із нарахування та виплати заробітної плати, запропонувати до Робочого плану рахунків, ввести наступні субрахунки, а саме: до синтетичного рахунку 651 «Розрахунки з оплати праці розпорядників бюджетних коштів» наступні аналітичні рахунки: 6511.1 «Поточні виплати працівникам»; 6511.2 «Виплати із додаткової заробітної плати: надбавки»; 6511.3 «Виплати із додаткової заробітної плати: доплати»; 6511.4 «Премії у складі заробітної плати»; 6511.5 «Матеріальна допомога у складі заробітної плати».
Під час контролю нарахування заробітної плати в КЗ «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 1» ЗОР вивчають і досліджують форму і систему організації оплати праці. Розроблена програма контролю нарахування заробітної плати в КЗ «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 1» ЗОР є основою формування контрольного процесу, що включає певний перелік питань, а також включає додаткові процедури щодо обліку праці та оперативного економічного контролю за використанням праці та фонду її оплати.[||]The peculiarities of accounting in the budget-funded entity are presented by the authors. The accounting of salary accrual is the important task for every budget-funded entity. It has certain features: the result of the work is often not products, but services; labour has mainly intellectual character; composition of aggregate expenditure of budget-funded entities for remuneration of labour includes from 60 to 85 % of all expenses; there is sufficiently high level of personnel qualification in budget sphere.
For improvement the accounting of salary accrual for employees in State-run Enterprise "Zaporozhian Special Secondary Boarding School № 1", Zaporizhzhya Regional Council one is being proposed: to introduce operational control on accounting of boarding school employees' working time in order to accomplish everyday fixation of employees' presence at the workplace for the purpose of information transfer to account department. In case of employees' non-appearance one should point the reason; when charges calculation the planning shouldn't be carried out on basis of indicators of previous period, but you should use the financial provision planning method of activity of boarding school №1 with a glance of achieved results, which in contrast to estimate - normative planning, has much more advantages; when reflection of operations with salary accrual and payments one should suggest including into Working plan of accounts such subaccounts, in particular to synthetic account 651 "Settlements under remuneration of labour with manager of budget funds " such analytical accounts: 6511.1 "Employee current benefits"; 6511.2 "Disbursements from extra wage: allowances"; 6511.3 "Disbursements from extra wage: surcharges"; 6511.4 "Premiums in composition of salary";6511.5 "Pecuniary aid in composition of salary".
During control of salary accrual in State-run Enterprise "Zaporozhian Special Secondary Boarding School № 1", Zaporizhzhya Regional Council the form and system of payroll organization are studying and investigating.
The developed programme of control of salary accrual in State-run Enterprise "Zaporozhian Special Secondary Boarding School № 1", Zaporizhzhya Regional Council is the foundation of control process forming, that includes a certain list of questions as well as includes additional procedures concerning the accounting of labour, operational economic control on the use of labour and payroll fund.

С. А. Мазурк. е. н., ст. викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму, Вінницький національний аграрний університет, м. ВінницяА. М. Прилуцькийк. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ

S. MazuPh. D. in Economics, Lecturer in the Department of Management foreign trade activities, hotel andrestaurant business and tourism, Vinnytsia National Agrarian University, city of VinnitsaА. PrylutskyiPh. D. in Economics, Associate Professor of the Department of finance, banking and insurance, Vinnytsia National Agrarian University, city of Vinnitsa

THE ISSUES OF THE DEVELOPMENST OF HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS IN UKRAINE

У статті розглядаються актуальні питання розвитку готельно-ресторанної справи в Україні. Акцентується увага на динаміці створення нових готельних і ресторанних підприємств за роки незалежності. Автори ставлять за мету здійснити структуризацію напрямів, що сприяють відтворенню готельно-ресторанного господарства, серед яких: удосконалення готельно-ресторанної діяльності; запровадження нових технологій організації дозвілля громадян; розширення асортименту послуг; запровадження в господарську практику інтернет-послуг тощо.
Аналітична складова тематики дослідження в статті викладена за окремими напрямками ресторанної й готельної справи. У першому випадку аналізується віртуальний ринок ресторанів із виділенням кухні 20-ти зарубіжних країн, цінова політика, форми розрахунків та системи управління; в іншому – попит населення на пропоновані послуги.
Методологія дослідження даної проблематики передбачає глибоке опанування великого масиву інформаційних джерел по заданому об’єкту дослідження (32 літературних джерела), дані офіційної статистики за 2016 рік та аналітичні дані регіональних органів влади і управління.
Результати наукового висвітлення даної тематики дозволили запропонувати реструктуризацію готельно-ресторанного господарства за напрямами розвитку та специфікою надання нових видів послуг, обґрунтувати управлінський підхід в реалізації інноваційної політики, як то: правове регулювання відносин між суб’єктами господарської практики, впровадження основних систем заохочення праці та підвищення кваліфікації працівників, інформаційно-аналітичне забезпечення.
В той же час у ресторанному господарстві почала розвиватися стійка тенденція появи тематичних ресторанів, заснованих на базі кулінарних традицій різних країн. За цією ознакою в Україні сьогодні ресторани пропонують гостям страви кухонь більше тридцяти країн світу, в тому числі: польської, грузинської, узбецької, угорської, грецької, французької, американської, німецької, іспанської, італійської, японської, арабської та інших.
У статті пропонується також комплекс заходів державного регулювання та удосконалення галузевого управління з активізації розвитку готельно-ресторанної справи.[||]The topical issues of the development of hotel and restaurant business in Ukraine are examined in the article. The dynamics of the creation of new hotel and restaurant enterprises over the years of independence is accentuated. The authors aim at structuring of the directions which promote the reproduction of the hotel and restaurant business, including: improvement of the hotel and restaurant activity; support of new technologies of organization of leisure activities for citizens; expansion of the range of services; introduction of the Internet services into the economic practice etc.
The analytical component of the research subject in the article is presented by the separate directions of the restaurant and hotel business. In the first case, the virtual market of restaurants with the allocation of cuisine of the 20 foreign countries, price policy, forms of calculations and control systems are analyzed; in the other case - the demand of the population for the offered services.
Methodology of the research of the given problems requires deep study of large volumes of informational sources on the research object (32 literature sources), data of the official statistics for 2016 as well as analytical data of the regional authorities and management.
The results of the scientific coverage of the given subject allowed to offer the restructuring of the hotel and restaurant business by the directions of development and the specificity of the introduction of new types of services, to substantiate the managerial approach in the implementation of the innovation policy, in particular: legal regulation of relations between subjects of economic practice, the introduction of basic systems of labor promotion and further training for employees, information and analytical support.
At the same time, a stable trend for the appearance of thematic restaurants founded on the basis of culinary traditions of different countries has started its development. By this feature, nowadays restaurants in Ukraine offer guests the cuisine of more than thirty countries of the world, including: Polish, Georgian, Uzbek, Hungarian, Greek, French, American, German, Spanish, Italian, Japanese, Arabic and others.
The complex of measures on the state regulation and the development of sectorial management in the activation of the hotel and restaurant business development is suggested in the article.

О. П. Кавтишк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. КиївВ. А. Бойкомагістрант кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЗМІН НА РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

O. P. Kavtyshсandidate of Economics, associate professor, associate professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»V. A. Boykomaster\'s student of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

MANAGEMENT OF ELECTRIC POWER RESOURCES OF ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF CHANGES IN THE MARKET OF ELECTRIC ENERGY

Дослідження присвячено аналізу особливостей управління енергетичною складовою ресурсного потенціалу підприємств, зокрема, електроенергетичною при зміні умов функціонування ринку електричної енергії України. Проаналізовано сутність змін на ринку електричної енергії України, визначено схеми взаємодії його учасників, виявлено результати їх запровадження, зокрема у частині динаміки цін на електроенергію для підприємств-споживачів різних регіонів України з урахуванням поділу на вартість самої електроенергії, послуг з розподілу електричної енергії та вартості універсальних послуг. На цій основі запропоновано організаційні та структурні зміни в управлінні енергетичною складовою ресурсного потенціалу підприємств при роботі на різних сегментах ринку електричної енергії, зокрема, на ринку двосторонніх договорів, ринку на добу наперед, внутрішньодобовому (балансуючому) ринку та надано рекомендації щодо забезпечення ефективного управління енергетичними ресурсами у структурі ресурсного потенціалу підприємств. Серед основних та першочергових визначено такі заходи, як: техніко-технологічне, кадрово-інтелектуальне та організаційне удосконалення енергетичного менеджменту на підприємствах України. Визначено подальші напрями наукових досліджень у сфері управління електроенергетичними ресурсами та енергетичної складової ресурсного потенціалу підприємств.[||]The research is devoted to the analysis of features of management of a power component of resource capacity of the enterprises, in particular, of electric energy of Ukraine, electrical power at change of operating conditions of the market. The substance of changes in the market of electric energy of Ukraine is analysed, schemes of interaction of its participants are defined, results of their input, in particular regarding dynamics of the prices of the electric power for the enterprises consumers of different regions of Ukraine taking into account division into the cost of the electric power, services in distribution of electric energy and cost of the universal services are revealed. On this basis organizational and structural changes in management of a power component of resource capacity of the enterprises during the work on different segments of the market of electric energy, in particular, in the market of bilateral contracts, the market for day are offered in advance, to the market intra daily, or as it is called still, to the balancing market, and recommendations concerning ensuring effective management of energy resources in structure of resource capacity of the enterprises are provided. Among the main and primary technical and technological, personnel and intellectual and organizational improvement of power management at the enterprises of Ukraine is defined.
Energy resources act as an important building block of resource capacity of the enterprises. Among them the main place is allocated to electric energy that for separate types of activity can put enough considerable proportion of energy resources. And taking into account the accelerated realization of modernization reforms, in particular in spheres of ensuring social and economic body height, inducing of body height of industrial potential and also strategic changes in a power engineering, in particular, to power industry, the question of their interdependence and mutually coordination, identification of impact of changes in the electricity market on structure of resource potential, efficiency factors of its use and accretion regarding electrical power resources appears. For this reason, the relevance of consideration of questions and searching of applied instruments of improvement of management of a power component of resource potential which wasn't paid the considerable attention due to lack of a leverage over price dynamics in the conditions of exclusive state regulation of the market of electrical power resources grows. While the condition of the new electricity market of Ukraine puts new calls and enters new opportunities for management of an electrical power component of resource capacity of the enterprises.

О. В. Нєізвєстнак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і банківської справи Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Кривий РігО. В. Овчаренкоздобувач вищої освіти Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Кривий РігІ. В. Гребенюкздобувач вищої освіти Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

ПОДАТКОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК ІНДИКАТОР РІВНЯ ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ

O. V. NieizviestnaAssociate Professor Department of Finance and BankingDonetsk National University of Economy and Trade named after M. Tugan-BaranovskyAssociate Professor, Candidate of Sciences (Economics)K. V. Ovcharenkoapplicant in higher educationDonetsk National University of Economy and Trade named after M. Tugan-BaranovskyI. V. Hrebenyukapplicant in higher educationDonetsk National University of Economy and Trade named after M. Tugan-Baranovsky

TAX COMPETITIVENESS AS A POPULATION BENEFIT INDICATOR

Стаття присвячена дослідженню впливу податкової конкурентоспроможності країни на рівень добробуту населення. Наголошено, що податкова конкурентоспроможність держави є невід’ємною складовою її сталого економічного розвитку та являється запорукою зростання потенціалу галузей виробництва. Але, якщо розглядати її важливість на рівні лише держави, не враховуючи міжнародні зв’язки, то слід сказати, що вона також впливає і на рівень загального добробуту населення. Авторами досліджено та проаналізовано рівень оподаткування доходів фізичних осіб та відношення мінімальної заробітної плати до прожиткового мінімуму. Встановлено, що податкове навантаження на офіційні заробітні плати починаючи з 2013 року щороку поступово зростає і з 2017 року незалежно від суми нарахованої заробітної плати воно становить 19,5% для всіх громадян. З цього можна зробити висновок, що впродовж останніх років в Україні податкове навантаження на трудові доходи усіх верств населення мало тенденцію до зростання. При цьому в Україні податкове навантаження на невисокі доходи громадян в дійсності є більшим, ніж у багатьох країнах ЄС. Авторами наведені заходи, які необхідно впровадити задля забезпечення максимального наближення вітчизняної податкової системи до європейських та міжнародних стандартів.[||]The article is devoted to the study of the impact of the country tax competitiveness on the welfare of the population. It is stressed that the tax competitiveness of the state is an integral part of its sustainable economic development and is a guarantee of growth of the branches of trade potential. But, considering its importance at the level of the state only, not taking into account international relations, it should be noted that it also affects the level of general well-being of the population. The authors investigate and analyze the level of taxation of individuals’ incomes and the ratio of minimum wages to the subsistence minimum. It was established that the tax burden on official salaries from 2013 onwards gradually increases and from 2017, regardless of the amount of accrued wages, it makes up 19.5% for all citizens. It can be concluded that in recent years in Ukraine, the tax burden on labor income of all stratum has a tendency to increase. At the same time, the tax burden on low incomes in Ukraine is actually higher in Ukraine than in many EU countries. The authors outline measures that need to be implemented in order to maximally approximate the domestic tax system to European and international standards.

C. В. Мішинак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та соціальних наук Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. ХарківО. Ю. Мішинк. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ КАР’ЄРОЮ ПЕРСОНАЛУ НА ЗАСАДАХ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ

S. V. MishynaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Department of Economic and Social Sciences, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, KharkivО. Y. MishynCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of International Business and Economic Analysis, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

FORMATION OF THE MANAGEMENT SYSTEM OF A PERSONNEL'S BUSINESS CARE ON THE PRINCIPLES OF THE LOGISTIC APPROACH

Уточнено понятійний апарат з питань управління діловою кар’єрою, а саме сутність понять “ділова кар’єра”, “управління діловою кар’єрою”, “система управління діловою кар’єрою” на засадах поєднання процесного, системного, структурного та цільового підходів. Обґрунтовано доцільність розуміння ділової кар’єри як процесу зміни ролей, посад, статусів за обраною стратегією чи складом обставин, здійснюваного задля забезпечення успішності в професійній діяльності за певним критерієм чи їх сукупністю. Запропоновано систематизовану багатокритеріальну класифікацію ділової кар’єри за такими ознаками: критерієм успішності; просторовою ознакою; характером протікання; швидкістю протікання; стабільністю протікання; часовою ознакою; способом досягнення; етапами кар’єрного процесу; ступенем спеціалізації; ступенем відповідності плановим завданням. Обґрунтовано доцільність застосування логістичного підходу в управлінні діловою кар’єрою в умовах обмеженості фінансування кадрових програм, динамічної кон’юнктури ринку праці та високої професійної мобільності робочої сили. Уточнено концептуальні засади впровадження логістичного підходу до управління діловою кар’єрою за рахунок обґрунтування завдань, принципів та особливостей застосування кадрової логістики. Удосконалено науково-методичний підхід щодо формування системи управління діловою кар’єрою на засадах логістичного підходу за рахунок виділення основних і допоміжних підсистем управління, встановлення системи взаємозв’язків між ними та обґрунтування переліку доцільних для застосування інструментів управління внутрішніми кадровими логістичними потоками. Серед основних підсистем виділено управління горизонтальними, вертикальними і змішаними кадровими потоками. В якості допоміжних підсистем управління діловою кар’єрою виділено: підсистему діагностики кар’єрної компетентності, інформаційно-аналітичну підсистему, підсистему планування кар’єри; підсистему розвитку кар’єри. Розглянуто методи діагностики кар’єрної компетентності, їх призначення та особливості застосування.[||]The conceptual apparatus on business career management was clarified, namely, the essence of the concepts “business career”, “business career management”, “business career management system” based on a combination of process, system, structural and target approaches. The expediency of understanding а business career as a process of changing roles, positions, statuses according to the chosen strategy or the composition of circumstances, carried out to ensure success in professional activities according to a certain criterion or their combination is substantiated. A systematized multi-criteria classification of a business career is proposed according to such criteria as: success criteria; spatial characteristics; nature of flow; progress rate; progress stability; provisional characteristics; way to achieve; stages of the career process; degree of specialization; the degree of compliance with the planned tasks. The expediency of applying a logistic approach in managing a business career in the context of limited funding for personnel programs, a dynamic labor market environment and high professional mobility of the workforce has been substantiated. The conceptual framework for the implementation of a logistics approach to managing a business career has been clarified by explaining the objectives, principles and features of applying personnel logistics. Improved scientific and methodological approach to the formation of a business career management system based on the logistic approach by identifying the main and auxiliary management subsystems, establishing a system of interconnections between them and justifying the list of appropriate personnel management tools for logistic flows. Among the main subsystems: management of horizontal, vertical and mixed personnel flows has been allocated. As an auxiliary subsystem of business career management, the following have been distinguished: subsystem for diagnosing career competence, information and analytical subsystem, subsystem for career planning; career development subsystem. The methods of diagnosis of career competence, their purpose and features of their application are considered.

Ю. О. Шейкок. е. н., старший викладач, Луцький національний технічний університетІ. М. Юхимчукстудентка V курсу, Луцький національний технічний університет

ПЕРЕСТРАХУВАННЯ ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ ЕЛЕМЕНТ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Y. O. SheikoCandidate of Economic Science /PhD in Economics, Senior Lecturer,Lutsk National Technical UniversityI. M. YuhimchukStudent, Lutsk National Technical University

REINSURANCE AS AN INDEPENDENT ELEMENT OF RISK MANAGEMENT OF THE INSURANCE COMPANY

Визначено, що запорукою стабільної і успішною діяльності будь-якого страховика є розробка і застосування ефективного механізму управління ризиком, відтак обґрунтовано систему ризик-менеджменту страхової організації. Обґрунтовано, що одним із напрямів підвищення ефективності діяльності та фінансової стійкості страхових компаній є розвиток перестрахування, як невід’ємний елемент системи управління ризиками на страховому ринку, забезпечення його стабільності і економічної безпеки. Визначено основні тенденції розвитку перестрахування і напрями його впливу на страховий ринок і соціально-економічний розвиток країни. На підставі проведеного дослідження обґрунтовано пріоритетні напрями розвитку перестрахування в Україні. Доведено, що активний розвиток перестрахування сприятиме забезпеченню додаткових гарантій надійного страхового захисту, фінансової стійкості страховиків, а отже стане також чинником сприяння соціально-економічній стабільності та безпеки у суспільстві, а, як невід’ємний елемент фінансової системи, сприятиме забезпеченню синергетичного ефекту щодо нівелювання піків фінансової та економічної нестабільності.[||]The financial market of Ukraine, and insurance in particular, is currently developing in rather difficult and tense circumstances caused by the conflict in the east of Ukraine, inflation and devaluation of hryvnia, rising unemployment and reducing the purchasing power of the population, a decline in business activity and, consequently, a decrease of investment attractiveness of Ukraine for foreign investors. Therefore, the search for ways to improve the efficiency of operations and financial stability of insurance companies is becoming particularly relevant. It is determined that the key to the stable and successful activity of any insurer is the development and application of an effective risk management mechanism, therefore the risk management system of the insurance organization is substantiated. It is substantiated that one of the directions of increasing the efficiency of activity and financial stability of insurance companies is the development of reinsurance, as an integral part of the system of risk management in the insurance market, ensuring its stability and economic security. The main tendencies of reinsurance development and directions of its influence on the insurance market and socio-economic development of the country are determined. Based on the research, the priority directions of reinsurance development in Ukraine are grounded. They include: conducting a state policy promoting the development of reinsurance; harmonization of domestic legislation in the field of insurance and reinsurance in accordance with the norms of international law; improvement of tax treatment of insurance and reinsurance activities; development of the infrastructure of the reinsurance market; raising the level of professional training of specialists in the field of insurance and reinsurance; information provision of insurance and reinsurance activities, increasing the degree of their openness and transparency. It has been proved that the active development of reinsurance will help to provide additional guarantees of reliable insurance protection, financial stability of insurers, and therefore will also contribute to the assistance of socio-economic stability and security in society, and as an integral part of the financial system, will contribute to ensuring synergy effect on the leveling of the peaks of financial and economic instability.

К. В. Чичулінак. т. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваЯ. О. Кладченкостудентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ВЕКТОРИ ЗРОСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПИВОВАРНОЇ ГАЛУЗІ

K. V. ChichulinaPhD, Associate Professor, Department of Enterprise Economics and LeadershipPoltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaYa. O. Kladchenkostudent, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

VECTORS OF ENTERPRISES EFFECTIVENESS GROWTH IN THE BREWING INDUSTRY

У проведеному дослідженні аналізується поняття «результативність», що є однією з найбільш вагомих характеристик успішності функціонування та розвитку суб’єктів господарювання. Ознакою успішної діяльності стає досягнення поставлених цілей, а також послідовне вирішення виробничих, комерційних, фінансових, соціальних та інших завдань, що супроводжується отриманням відповідних ефектів. В статті було визначено характерні ознаки галузі, в якій функціонує дослідне товариство, а саме пивоварної. Визначена характеристика діяльності товариства протягом 2015-2017 років. На основі проведеної діагностики стану фінансової результативності приватного акціонерного товариства «Фірма «Полтавпиво» за видами господарської діяльності були використані середньорічні суми активів та власного капіталу, що є одним із ключових факторів, котрі впливають на результативність діяльності. Застосування даного підходу надає можливість виявити рівень результативності діяльності ПрАТ «Фірма «Полтавпиво». Визначені напрямки підвищення результативності діяльності ПрАТ «Фірма «Полтавпиво» так і інших підприємств пивоварної галузі на основі ресурсних чинників підвищення результативності діяльності.[||]The study analyzes the concept of "effectiveness", which is one of the most significant characteristics of the success functioning and development of business entities. A sign of success is the achievement of the goals, as well as the consistent solution of production, commercial, financial, social and other tasks, which is accompanied by the corresponding effects. In modern publications there is no single approach to the definition of performance and its evaluation. A variety of approaches to the interpretation of the essence of the "effectiveness" concept is due to the wide range of its application and the characteristics of the scope of the enterprise, the effectiveness of which must be evaluated. The article defines the characteristic features of the industry in which the research society operates, namely brewing. Identified characteristics of the society activities during 2015-2017. Based on the diagnosis of private joint stock company "Firm "Poltavpyvo" financial effectiveness by type of economic activity were used average annual amounts of assets and equity. This is one of the key factors affecting effectiveness. The application of this approach makes it possible to identify the effectiveness level of PJSC "Firm "Poltavpyvo". Financial effectiveness of PJSC "Firm "Poltavpyvo" is identified as a certain financial condition of the relevant activity of the enterprise at a certain point in time, reflecting the level of efficiency of use of assets, equity, investments, the degree of profitability (loss) of activities. Financial effectiveness allows us to assess the existing potential of the company economic development with each individual type of its activities and the economic process as a whole. The directions of efficiency increase PJSC "Firm "Poltavpyvo" and other enterprises of brewing industry on the basis of resource factors of efficiency increase are defined. Among the main directions are the following: access to new market segments; improvement of marketing communications; restructuring of the resource portfolio and stabilization of key financial indicators. It is determined that the company is in a crisis, dangerous state, despite the positive changes in the indicators for 2017. It requires immediate drastic changes and improvements to improve its performance.

Г. О. Пчелянськакандидат економічних наук, доцент,доцент кафедри маркетингу та реклами,Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університетуН. В. Пришляккандидат економічних наук,старший викладач кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Galyna PchelianskaCandidate of Economic Sciences,Associate Professor of Marketing and Advertising DepartmentVinnytsia Trade and Economic Institute of Kyiv National University of Trade and EconomicsNatalia PryshliakPhD in EconomicsSenior lecturer of the Administrative Management and Alternative Energy DepartmentVinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

FORMATION OF THE MECHANISMS OF FOOD SECURITY IN CONDITIONS OF ECONOMY TRANSFORMATION IN UKRAINE

У статті визначені особливості формування продовольчої безпеки в умовах трансформації економіки України. Визначено, що основним завданням трансформації економіки є здійснення перебудови економіки та суспільства відповідно до сучасних вимог, що зумовлюються глобалізацією, інформатизацію, прискоренням науково-технічного прогресу. Встановлено, що під впливом трансформаційних процесів відбулося погіршення стану продовольчої безпеки, а саме – фізичної та економічної доступності продовольства, якості та безпечності продуктів харчування. Визначено, що в умовах трансформації економіки формування продовольчої безпеки має відбуватися з врахуванням таких принципів: забезпечення фізичної та економічної доступності продовольства, самозабезпеченості, якості та безпечності, адекватності, пріоритетності та стабільності. Проведено оцінку якості та безпеки продовольчих товарів в Україні у Глобальному індексі продовольчої безпеки. Запропоновано заходи, що дозволять реалізацію принципів формування продовольчої безпеки.[||]The condition for the economic, political and social development of Ukraine is to ensure and ensure food security, since its level depends not only on the health, efficiency and activity of citizens, but also on the functioning of certain sectors of the economy related to food production, such as agriculture, food industry, trade and etc.
The implementation of state fiscal, monetary, agricultural, macroeconomic policies affects not only the general economic situation in the country, but also, accordingly, affects the state of food security for each person. Therefore, in the conditions of transformation of the economy, which provides for a qualitative transformation of the fundamental principles of society, it becomes extremely important to ensure the food security of Ukraine on the basis of innovation, science and taking into account the cultural, religious and social needs of people. The article describes the peculiarities of the formation of food security in the conditions of the transformation of the Ukrainian economy. It is determined that the main task of the transformation of the economy is to implement the restructuring of the economy and society in accordance with modern requirements that are conditioned by globalization, informatization, acceleration of scientific and technological progress. It has been established that under the influence of transformation processes there was a deterioration in the state of food security, namely, the physical and economic availability of food, the quality and safety of food. It has been determined that in the context of the transformation of the economy, the formation of food security should take into account the following principles: ensuring the physical and economic availability of food, self-sufficiency, quality and safety, adequacy, priority and stability. An assessment of the quality and safety of food products in Ukraine in the Global Food Security Index was conducted. Proposed measures that will allow implementation of the principles of food security.
The mechanism of food security in the context of the transformation of the economy of Ukraine should be based on the principles of ensuring the physical and economic availability of food, self-sufficiency, quality and safety, adequacy, priority and stability. To implement these principles, it is necessary to increase production of agricultural products and food products in accordance with the food needs of the population, provide state support to the domestic agricultural producer, stimulate the development of animal husbandry in agricultural enterprises and households, promote the formation of the infrastructure system of the agri-food complex, and provide social protection for poor families. It is expected to provide income growth for the population to increase the economic availability of food.

Т. О. Меліховак. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізької державної інженерної академіїН. С. Чакаловаасистент кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудитЗапорізької державної інженерної академіїК. А. Мисливкамагістрант кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудитЗапорізької державної інженерної академії

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ, ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

T. O. MelikhovaСandidate of Economic Sciences, associate professor, Head of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, of the Zaporozhye State Engineering AcademyN. S. ChakalovaAssistant of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit of the Zaporozhye State Engineering AcademyK. A. MyslyvkaMaster student of the department of accounting, analysis, taxation and audit of the Zaporozhye State Academy of Engineering

IMPROVING THE ACCOUNT OF INCOME FROM THE IMPLEMENTATION OF GOODS, AS A TOOL OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

У сучасних умовах господарювання одним із способів, спрямованих на ефективне управління підприємством є вдосконалення ведення обліку в контексті аналітичного групування та обліково-інформаційного забезпечення щодо раціонального податкового планування, які дозволяють покращити обробку інформаційних даних у бухгалтерському обліку, забезпечити мінімізацію податкових платежів, здійснювати якісний облік та складання звітності при найменших витратах сил і коштів на всіх етапах облікового процесу. Всі зазначені аспекти залишається актуальним для кожного суб’єкта господарювання. Тому на сьогодні більшість підприємств в управлінській діяльності потребують обліково-аналітичної деталізації обліку доходів від реалізації з урахуванням його галузевих особливостей та узгодженого алгоритму обліково-інформаційного забезпечення щодо мінімізації податкових платежів, якими оподатковується дохід від реалізації товарів, для вибору альтернативних схем податкового планування.
У роботі удосконалено облік доходів від реалізації товарів, як інструмент ефективного управління підприємством в контексті обліково-аналітичної деталізації. Запропоновано: робочий план рахунків до субрахунків 702 та 281; аналітична картка обліку рахунків; оборотна відомість щодо обліку доходів від реалізації товарів, отриманих на умовах попередньої оплати та на умовах наступної оплати, в розрізі аналітично-контрольної інформації. Запропоновані документи на відміну від існуючих враховують галузеві особливості підприємства та забезпечують можливість 702 субрахунок розглядати з аналітичної точки зору для взаємної перевірки правильності записів за окремими рахунками і складання фінансової звітності.
Для ефективного управління підприємством удосконалено алгоритм обліково-інформаційного забезпечення щодо мінімізації податкових платежів, якими оподатковується дохід від реалізації товарів, на підприємстві для вибору альтернативних схем податкового планування. Даний алгоритм на відміну від існуючих включає наступні елементи: супровід і контроль керівника підприємства, етапи облікового процесу, юридичну складову, податкову складову від незалежного фахівця та оцінку спеціаліста з податкового планування щодо доцільності втілення в господарську діяльність підприємства мінімізації податкових платежів, якими оподатковується дохід від реалізації товарів. Впровадження розробленого алгоритму дасть змогу не лише планувати податкові платежі, а й виявляти та контролювати фактори, що впливають на їх зміни.[||]In modern conditions of management one of the ways aimed at effective management of the enterprise is to improve accounting in the context of analytical grouping and accounting and information support of rational tax planning, which allow to improve the processing of information data in accounting, to minimize tax payments, to carry out quality accounting and reporting at the lowest cost of effort and money at all stages of the accounting process. All these aspects remain relevant for each business entity. Therefore, today the majority of enterprises in management activities need accounting and analytical details of income from sales, taking into account its industry characteristics and the agreed algorithm of accounting and information support to minimize tax payments, which are subject to income from the sale of goods, to select alternative schemes of tax planning.
The paper improved the accounting of income from the sale of goods as a tool for effective enterprise management in the context of accounting and analytical detail. It is offered: the working plan of accounts to subaccounts 702 and 281; the analytical card of accounting of accounts; the turnover sheet on accounting of the income from sale of the goods received on the terms of advance payment and on the terms of the subsequent payment, in the context of analytical and control information. The proposed documents, in contrast to the existing ones, take into account the industry features of the enterprise and provide an opportunity to consider 702 sub-accounts from an analytical point of view for mutual verification of the correctness of records on individual accounts and preparation of financial statements.
For effective management of the enterprise the algorithm of accounting and information support on minimization of tax payments by which the income from sale of goods, at the enterprise for the choice of alternative schemes of tax planning is taxed is improved. This algorithm, unlike the existing ones, includes the following elements: support and control of the head of the enterprise, the stages of the accounting process, the legal component, the tax component from an independent specialist and the assessment of a specialist in tax planning on the feasibility of implementing into the economic activity of the enterprise to minimize tax payments, which are subject to income from the sale of goods. The implementation of the developed algorithm will allow not only to plan tax payments, but also to identify and control the factors affecting their changes.

О. С. Хринюкк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. КиївВ. В. Петрицькамагістрант кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

ВИКОРИСТАННЯ УМОВ РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ

У статті визначено фактори, що впливають на рівень витрат підприємств в умовах нового ринку електричної енергії, що розпочав діяти в Україні з 01 січня 2019 року, зокрема «внутрішньодобового» балансуючого ринку. На прикладі ПрАТ «ІНТЕРКОРН КОРН ПРОСЕССІНГ ІНДАСТРІ» проаналізовано зміни в фінансовому стані досліджуваного підприємства залежно від впровадження та використання схеми функціонування балансуючого ринку електричної енергії. Запропоновано систему заходів для керування функцією балансуючого об’єкту підприємства на внутрішньодобовому ринку електричної енергії з метою управління його фінансовим потенціалом. Показані проблеми, з якими в подальшому можуть зітнутися підприємства України в зв’язку з необхідністю впровадження енергоменеджменту, як однієї з форм управління фінансовим потенціалом підприємств. Також, наведено середні значення вартості електричної енергії для промислових споживачів по країнах Європейського Союзу та в Україні.[||]The article identifies factors affecting the level of costs of enterprises in the new electricity market, which began operating in Ukraine from January 1, 2019, in particular, “within the daily” balancing market. On the example of PJSC «INTERCORN CORN PROCESSING INDUSTRY», changes in the financial condition of the studied enterprise are analyzed depending on the implementation and use of the functioning scheme of the balancing electric energy market. A system of measures is proposed for managing the function of the balancing facility of an enterprise in the intra-day market of electric energy in order to manage its financial potential.
The problems that Ukraine’s enterprises may encounter in the future due to the need to introduce energy management as a form of management of enterprises ’financial potential are shown. Also given are the average values of the cost of electrical energy for industrial consumers in the European Union and in Ukraine. These changes affected every enterprise in Ukraine, regardless of the form of ownership and management. As a result of these changes, new entities appeared in the electricity market, which were absent in the old electricity market. The purpose of these changes is the liberalization of the electricity market. New conditions for the operation of the electricity market completely change the relationship between its subjects. In order to maintain the competitiveness of an enterprise’s products and effectively manage their financial potential in this area, there is a need to find an effective model for their operation in the electricity market in new conditions, as an important element of management activities.
Regardless of the implemented model of the electric power market, its goal is to provide the required level of reliability in the power system, which means the availability of ready-to-produce generating capacity in an amount sufficient to supply consumers with power and provide a reserve of power to regulate the power system's operating modes.
It is not yet possible to analyze the financial implications for the economy of Ukraine, since the market is only operational and does not have sufficient statistical information. Based on the above, to determine the impact of the introduction of the new energy market on the financial condition of enterprises, we use the indicators of economic entities of countries that have been working in such markets for a long time.

С. О. Перміновакандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту,Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, УкраїнаВ. С. Баранецьмагістр, Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ГАЛУЗІ УКРАЇНСЬКОЇ АВІАЦІЇ ЯК ІНДИКАТОР СТВОРЕННЯ START-UP ПРОЕКТІВ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Здійснено аналіз сучасного стану вітчизняної авіаційної галузі в контексті інноваційної активності. Виокремлено проблемні аспекти в інвестуванні інноваційної діяльності технічної галузі, зокрема авіаційної, що не стимулює розвиток ринку інноваційних Start-up проектів. Окреслено причини низького інноваційного розвитку за відсутності конкуренції у великому бізнесі, непрозорості бізнес-середовища, загальної технологічної відсталості вітчизняної промисловості від світового рівня. Зроблено акцент на проблемах в держаному регулюванні інноваційної діяльності щодо недостатньої фінансової підтримки наукової та інноваційної сфер, фрагментарності та неузгодженості на рівні законодавства інноваційного розвитку країни, недосконалості інститутів інноваційної інфраструктури. Вивчено тенденції у фінансуванні промислових підприємствах з державного бюджету, які негативно впливають на новітні розробки в галузі авіації. Проаналізовано умови підвищення інноваційної складової та державні заходи заохочення інноваційної діяльності авіабудівних підприємств. Розглянуто перспективні напрями та інструменти подолання кризових явищ у вітчизняному авіабудуванні.[||]An analysis of the current state of the domestic aviation industry in the context of innovation activity is carried out. The problematic aspects in investing the innovative activity of the technical branch, in particular aviation, which does not stimulate the development of the market of innovative Start-up projects, are singled out. The reasons of low innovation development in the absence of competition in large business, opaque business environment, general technological backwardness of domestic industry from the world level are outlined. The emphasis is placed on the problems in the state regulation of innovation activity in relation to insufficient financial support of scientific and innovative spheres, fragmentation and inconsistency at the level of legislation of the country's innovation development, imperfection of the institute of innovation infrastructure. The tendencies in the financing of industrial enterprises from the state budget, which negatively influence the latest developments in the field of aviation, are studied. The conditions of enhancement of innovation component and state measures to promote innovation activity of aviation enterprises are analyzed. Perspectives of overcoming of crisis phenomena in domestic aircraft construction are considered at the expense of: formation of state orders for aviation technique; defining priorities in the field on the basis of analysis and taking into account international experience; development of the system of stimulation of demand and sales for domestic aviation equipment; shorter terms for serial production of new aircraft; creation of a single vertically integrated complex in the aviation industry for effective cooperation; the formation of innovative infrastructure (business incubators, business accelerators, venture capital) to create the foundation for the development of innovation and the emergence of start-up projects in Ukrainian aircraft construction. The perspective directions of cooperation of domestic aircraft building enterprises with foreign partners, which serve as customers and investors of innovative projects, are determined.

О. В. Ярошевськак. е. н., доцент кафедри економіки Класичного приватного університету, м. ЗапоріжжяВ. М. Красноступаспірант кафедри економіки, Класичного приватного університету, м. Запоріжжя

УПРАВЛІННЯ КРЕАТИВНІСТЮ КРОС-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ КОМАНДИ У ВНУТРІШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПІДПРИЄМСТВА

O. V. YaroshevskayaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of EconomicsClassic private university, Zaporozhye cityV. M. KrasnostypPostgraduate student of the Department of Economics,Classic private university, Zaporozhye city

MANAGING THE CROSS-FUNCTIONAL TEAM CREATIVITY IN THE INTERNAL ENVIRONMENT OF THE ENTERPRISE

Метою статті є удосконалити процес управління креативністю крос-функціональної команди на підставі теорії імпульсного процесу. Методами дослідження виступили загальнонаукові та спеціальні, зокрема: узагальнення, спостереження, графічний, порівняння, аналіз, абстрагування, сценарний, імпульсний, експертний. В ході дослідження сформовано матрицю суміжності методом експертних досліджень, яка відображає характер зв’язків у ланцюзі «керівництво підприємства – керівник команди – крос-функціональна команда». Досліджено взаємодію суб’єктів у ланцюзі «керівництво підприємства – керівник команди – крос-функціональна команда» за допомогою теорії імпульсного процесу. Встановлено, що цей підхід дає змогу формулювати тактичні завдання для певної стратегічної мети розвитку крос-функціональної команди. Побудовано сценарії взаємодії суб’єктів у ланцюзі «керівництво підприємства – керівник команди – крос-функціональна команда» та проведеного їх аналіз. Виявлено можливість обрати найкращий варіант розвитку взаємовідносин у ланцюзі «керівництво підприємства – керівник команди – крос-функціональна команда» під час управління креативністю крос-функціональної команди.[||]The purpose of the article is to improve the process of managing the creativity of the cross-functional team based on the theory of pulse process. The research methods were general scientific and special, in particular: generalization, observation, graphic, comparison, analysis, abstraction, scenario, pulse, expert. During the study, a matrix of adjacency was created by the expert research method, which reflects the nature of the links in the chain "enterprise management - team leader - cross-functional team." The experts in the study were the top and middle managers of Motor Sich PJSC and the results of scientific research. In all three subjects, the experts recorded a favorable impact on the images of themselves. The negative impact of management on the team leader points to a certain conflict of interest that arose at different levels of management. It was explored the feasibility of applying a number of moral and material incentives to increase the level of creativity of the cross-functional team. The interaction of subjects in the chain "enterprise management - team leader - cross-functional team" with the help of the theory of pulse process is investigated. It has been established that this approach makes it possible to formulate tactical tasks for a certain strategic goal of the development of a cross-functional team. The scenarios of interaction of subjects in the chain "enterprise management - team leader - cross-functional team" and their analysis have been constructed. A number of tactical tasks have been formed to achieve the strategic goal: from the moment of interference to the activities of the cross-functional team should be minimal; incentives and motivation can only be aimed at consolidating the team; gradually introduce the command system of motivation and change it over time; training in teambuilding. The power of connections between subjects was also investigated by means of the theory of pulse process. The maximum perturbation pulse process reaches 15 months, then the work of the cross-functional team should end. The opportunity to choose the best variant of the development of relationships in the chain "enterprise management - team leader - cross-functional team" during the management of the creativity of the cross.

И. А. Пановапреподаватель кафедры туристического бизнеса и страноведения Хаpьковского национального унивepситeта имeни В.Н. Каpазина

ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ

Irina PanovaTeacher of the Department of Tourism Business and Country StudiesV. N. Karazin Kharkiv National University

ECOLOGIZATION OF THE ECONOMY OF UKRAINE IN CONDITIONS OF GLOBAL CHALLENGES

Показано, что охрана природы стала одним из основных приоритетов Украины, поскольку сохранение биологического и ландшафтного разнообразия является основой, которая обеспечивает возможность любого природопользования и развития общества. В условиях глобальных вызовов важным условием устойчивого развития отдельной страны и мировой экономики в целом, повышения эффективности механизма международных экономических отношений является экологизация экономики, переход всей системы хозяйственного воспроизводства человечества на принципы, которые отвечают задачам сохранения окружающей среды. Экологизация экономики и переход к устойчивому развитию обеспечивают сбалансированное решение социально-экономических задач, задач сохранения благоприятного состояния окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения жизненных потребностей нынешнего и будущих поколений. Обосновывается, что основная задача устойчивого развития Украины заключается в обеспечении динамичного социально-экономического роста, сохранении окружающей среды и рациональном использовании природно-ресурсного потенциала путем построения высокоэффективной экономической системы, которая стимулирует производительный труд, научно-технический прогресс, имеет социальную направленность. То есть возникает объективная необходимость установления взаимосвязи между результатами хозяйственной деятельности и показателями экологичности выпускаемой продукции, технологией ее производства. Сделан вывод о том, что проблема достижения определенного равновесия в отношениях между государством, природой и человеком, базирующееся на законодательных и организационно-технических решениях, достигла своего критического уровня. Именно этим объясняется объективная необходимость вмешательства государства в естественно-экологическую сферу с целью достижения сбалансированного социально-экономического развития в рамках этой триады «общество-природа-человек». Причем именно государству нужно взять на себя ведущую роль в этом процессе, поскольку оно может и должно заложить основы глобального эколого-экономического партнерства между отечественными субъектами предпринимательства и иностранными партнерами ради выживания и дальнейшего развития Украины, а также всей современной цивилизации.[||]It is shown that nature conservation has become one of the main priorities of Ukraine, since the preservation of biological and landscape diversity is the foundation that ensures the possibility of any nature management and development of society. In the context of global challenges, an important condition for the sustainable development of a single country and the world economy as a whole, increasing the efficiency of the mechanism of international economic relations is the greening of the economy, the transition of the entire system of economic reproduction of humanity to principles that meet the objectives of environmental conservation. The greening of the economy and the transition to sustainable development provide a balanced solution of social and economic tasks, the tasks of preserving the favorable state of the environment and the natural resource potential in order to meet the vital needs of present and future generations. It is substantiated that the main task of sustainable development of Ukraine is to ensure dynamic socio-economic growth, preservation of the environment and rational use of natural resource potential by building a highly efficient economic system that stimulates productive work, scientific and technical progress, has a social orientation. That is, there is an objective need to establish the relationship between the results of economic activity and indicators of environmental performance of products, technology of its production. It was concluded that the problem of achieving a certain balance in the relations between the state, nature and man, based on legislative, organizational and technical solutions, has reached its critical level. This explains the objective need for state intervention in the natural-environmental sphere in order to achieve balanced socio-economic development within the framework of this triad "society-nature-man." And it is the state that needs to take the lead in this process, since it can and should lay the foundations for a global environmental-economic partnership between domestic business entities and foreign partners for the survival and further development of Ukraine, as well as the entire modern civilization.

К. П. Штепенкостарший викладач кафедри фінансів та банківської справи,Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваТ. І. Борисоваcтудентка 4-го курсу кафедри фінансів та банківської справи,Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

СТАН ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗГЛЯДУ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

K. P. ShtepenkoSenior Lecturer of the Department of Finance and Banking, Yuri Kondratyuk National Technical University of Poltava, PoltavaT. I. Borisovastudent of 4rd year of stady of the Department of Finance and Banking, Yuri Kondratyuk National Technical University of Poltava, Poltava

STATUS OF VOLUNTARY MEDICAL INSURANCE IN THE CONTEXT OF CONSIDERATION OF THE ACTIVITIES OF INSURANCE COMPANIES

У статті охарактеризовано сучасний стан добровільного медичного страхування та запропоновано шляхи удосконалення програм страхування вітчизняних страхових компаній. Окреслено місце та роль медичного страхування в загальній системі суспільного страхового захисту. Досліджено місце та показники розвитку ринку медичного страхування в Україні за перше півріччя 2017-2018 років, за рахунок визначення частки ринку медичного страхування у загальному обсязі страхового ринку. Визначено динаміку показників ринку медичного страхування на основі розміру валових страхових премій та виплат, а також розрахункового показника – коефіцієнта страхових виплат. Запропоновано методику складання рейтингу страховиків на основі страхових премій та виплат. Проаналізовано умови програм добровільного медичного страхування вітчизняних страхових компаній та на основі отриманих результатів запропоновано перелік найбільш вигідних для страхувальників варіанти. Виділено основні проблеми функціонування системи добровільного медичного страхування та запропоновано шляхи їх вирішення.[||]The article describes the current state of voluntary medical insurance and suggests ways to improve the insurance programs of domestic insurance companies. The place and role of health insurance in the general system of social insurance is outlined. Differences in voluntary and compulsory health insurance are distinguished. The structure and dynamics of insurance premiums for the first half of 2018 are analyzed. The main types of insurance that have collected the maximum number of bonuses are allocated. It is found out that the most popular is the continuous life insurance. This type of insurance takes the 3rd place in the general structure of net insurance premiums and 2nd place in the structure of insurance payments. The ratio of insurance payments by types of insurance is analyzed. It was found that the highest level of payments is observed for health insurance. The methodology of rating insurers on the basis of insurance premiums and payments is offered. The conditions of the programs of voluntary medical insurance of domestic insurance companies are analyzed. The basis was the following criteria: the price of the insurance policy, the insured amount, the age of the insured person, the ratio of the sum insured to the insurance payment, the period of the contract, the amount of the sum insured, the complexity of the policy for basic health insurance services. On the basis of the obtained results the list of the most favorable options for policyholders is offered. It is revealed that domestic insurance companies offer practically the same health insurance programs with a similar set of services. The main reasons for distrust of domestic insurers to insurance companies and voluntary medical insurance are offered. It is found out that in the market of medical insurance when choosing an insurance policy you need to pay attention to: complexity of the policy and the ratio of prices to services, quality of service, payment of insurance sum, popular among consumers. The main problems of functioning of the system of voluntary medical insurance are highlighted. The following ways of solving the main problems of health insurance development are offered: motivating the population to take control measures in the field of health protection, establish available tariffs, simplify the system of obtaining online policy.

О. М. Карапетянк. е. н., доцент, доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань,Тернопільський національний економічний університет, м. ТернопільК. О. Андреєвастудентка магістратури, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ДОТРИМАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ АСИМЕТРИЧНОСТІ СТРУКТУРИ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ ТА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ

О. М. KarapetianPhD, Associate Professor of the Department of Economic Security andFinancial Investigations Ternopil National Economic University, TernopilK. O. Andreievamaster\'s student, Ternopil National Economic University, Ternopil

ENFORCEMENT OF THE FINANCIAL SAFETY OF THE STATE IN THE CONDITIONS OF ASYMMETRICITY OF THE STATE DEBT AND FINANCIAL RISKS STRUCTURE

Розглядається проблема дотримання фінансової безпеки в умовах підвищення ризиків, притаманних державному боргу та асиметричності його структури. Визначено, що макроекономічні ефекти державного боргу є якісними оцінками економічних процесів та явищ, спричинених впливом зовнішнього боргу на економіку, які проявляються через зміну параметрів макроекономічної кон’юнктури, фіскальної та монетарної політики, національного багатства, економічного розвитку, політичної стабільності країни та її економічної залежності.
Досліджено валютну структуру державного боргу України та визначимо її вплив на стан державних фінансів України та фінансову безпеку держави загалом. Встановлено, що Значна частина зобов’язань в іноземній валюті у структурі державного боргу посилює залежність фінансового стану уряду від поведінки обмінного курсу, а виникнення зовнішніх чи внутрішніх шоків може стати причиною незбалансованості валютних потоків і призвести до різкого знецінення національної валюти та суттєво посилити тягар боргових виплат на державний бюджет
Визначено ризики притаманні державному боргу та особливу увагу приділено валютному ризику. Для оцінки валютного ризику застосовано показник зростання витрат на погашення державного боргу при девальвації національної валюти на одиницю.
Аргументовано, що високий рівень боргового навантаження, несприятлива валютна структура державного і гарантованого державою боргу та незадовільні значення показників стійкості державного боргу України свідчать про суттєві боргові ризики, які потребують серйозної уваги органів державної влади та оптимізації управління державним боргом. Встановлено, що зміна валютної структури державного боргу України на користь гривневих зобов’язань, збереження високої частки позик у доларах США в структурі зовнішнього позичкового фінансування, збільшення запозичень із фіксованими ставками, тривалими термінами погашення боргу і забезпечення рівномірного розподілу боргових платежів у часі дасть змогу мінімізувати основні ризики, властиві структурі боргового портфеля держави, та гарантуватиме прийнятний запас міцності державних фінансів України.[||]The problem of observance of financial safety in the conditions of increase of risks inherent in the state debt and asymmetry of its structure is considered. It is determined that the macroeconomic effects of public debt are qualitative estimates of economic processes and phenomena caused by the influence of external debt on the economy, which are manifested through changes in the parameters of the macroeconomic situation, fiscal and monetary policy, national wealth, economic development, political stability of the country and its economic dependence .
The monetary structure of Ukraine's public debt and its impact on the state finances of Ukraine and the financial security of the state in general are determined. It is established that a significant part of liabilities in foreign currency in the structure of public debt increases the dependence of the financial state of the government on the exchange rate behavior, and the emergence of external or internal shocks may cause imbalances in currency flows and lead to sharp depreciation of the national currency and significantly increase the burden of debt payments to the state budget
The risks inherent in the state debt are determined and special attention is paid to currency risk. In order to assess currency risk, the indicator of growth of expenses for repayment of the state debt at the devaluation of the national currency per unit was used.
It is argued that the high level of debt load, the unfavorable currency structure of the state and state-guaranteed debt and unsatisfactory indicators of the sustainability of Ukraine's sovereign debt show significant debt risks that require serious attention of public authorities and optimize public debt management. It was established that the change in the currency structure of Ukraine's public debt in favor of hryvnia commitments, the maintenance of a high share of US dollar loans in the structure of external borrowing financing, an increase in fixed-rate borrowings, long-term debt repayment and a uniform distribution of debt payments in time will make it possible to minimize the main risks inherent in the structure of the debt portfolio of the state, and will ensure an acceptable margin of government finances in Ukraine.

В. О. Шевчукк. е. н., доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки,Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

АНАЛІЗ ДЕТЕРМІНАНТ СИСТЕМИ ВІДТВОРЕННЯ КВАЛІФІКОВАНОЇ РОБОЧОЇ СИЛИ В УКРАЇНІ

V. O. ShevchukCandidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Theoretical and Applied Economics, State University of Infrastructure and Technologies, Kiev

ANALYSIS OF THE INDICATORS OF THE SYSTEM OF SKILLED LABOUR FORCE REPRODUCTION IN UKRAINE

У даній статті розглянуто інструментарій дослідження системи відтворення робочої сили через структуризацію освітніх, демографічних, доходних детермінант, а також охорони здоров’я. Досліджено кожний фактор за допомогою групи показників, вибір яких було обумовлено особливістю процесу відтворення робочої сили та наявною статистичною базою. Проведений аналіз динаміки означених детермінант на основі системи показників дав змогу оцінити систему відтворення робочої сили в Україні і зробити висновок, що більшість показників до 2014 року мали тенденцію до зростання, лише декілька несуттєво зменшились. Це свідчить про стійке відтворення робочої сили в Україні. Але без покращення деяких показників в середньостроковій перспективі стійке відтворення робочої сили в Україні буде неможливим.[||]At the present stage, in the conditions of transition to the innovative principles of the development of the labor force economy, a special place, role and significance are given, in particular, in the system of reproduction of the workforce. The field of education, in particular higher education, is directly related to the process of creating a social product, playing an important role in the preparation and reproduction of skilled labor for all sectors of the country's economy. Therefore, it is important to study the determinants of the system of reproduction of labor on the basis of the system of indicators.
The purpose of the paper is to study and assess the state of the system of reproduction of skilled labor in Ukraine through structuring and analysis of dynamics of determinants.
This article examines the tools for researching the system of labor force reproduction through the structuring of educational, demographic, income factors, and health care. Each factor was investigated with the help of a group of indicators, the choice of which is due to the peculiarity of the process of labour force reproduction and the available statistical base.
Educational factors were considered using the following indicators: level of education as the number of persons with higher education; number of higher education institutions; the share of household spending on education; the share of state budget expenditures on education, including higher education. Demographic factors are considered on the basis of such indicators as: employment level; the proportion of the economically active population in the total population; natural population growth; average life expectancy. Income factors are analyzed using indicators: average wage; the proportion of persons receiving wages is less than the average; the proportion of persons receiving the minimum wage; the share of social assistance in the income of the population. And health factors are investigated on the basis of indicators: the number of hospitals and hospital beds per 10 thousand of the population; the share of state budget spending on health care; the share of household spending on health care; proportion of people involved in sports.
The analysis of the dynamics of these determinants on the basis of a system of indicators allowed us to estimate the system of reproduction of labor in Ukraine and to conclude that most of the indicators until 2014 tended to increase, only a few indicators decreased slightly. This indicates a steady reproduction of labor in Ukraine. In recent years, there has been a tendency to a decrease in many indicators. The reasons for this are political instability and military operations in the east of the country. Therefore, without improving some indicators in the medium term, sustainable reproduction of labor in Ukraine will be impossible.

О. М. Лозовськийк. е. н., доцент, кафедри менеджменту та адмініструванняВінницький торговельно – економічний інститутКиївського національного торговельно – економічного університету, м. ВінницяК. Ю. Гусакстудентка, Вінницький торговельно – економічний інститутКиївського національного торговельно – економічного університету, м. Вінниця

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

O. M. LozovskyCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Management and Administration Vinnitsa Trade and Economic InstituteKyiv National University of Trade and Economics, VinnytsiaK. Yu. GusakStudent, Vinnytsia Trade and Economics InstituteKyiv National University of Trade and Economics

WAYS OF OPTIMIZATION OF THE MANAGEMENT SYSTEM OF ENTERPRISE

У статті розглянуто проблему формування сучасної системи менеджменту підприємства, яка б надавала можливість виходу організації на новий рівень розвитку, та передбачала б модернізацію організаційної структури управління з урахуванням змін оточуючого середовища. Узагальнені основні підходи щодо сучасного стану, закономірностей розвитку, проблем існування та функціонування системи менеджменту підприємства. Особливу увагу приділено висвітленню практичного досвіду застосування управлінського аналізу діяльності підприємств в процесі поетапної розробки систем менеджменту підприємством. Розглядаються основні підходи до визначення економічних категорій “ефективність системи менеджменту” та “результативність роботи системи менеджменту”, на основі їхнього розмежування та характеристики. Висвітлюється мета менеджменту організації, в контексті сучасного рівня розвитку ринкових відносин в Україні. Наголошується на важливості оцінювання продуктивності системи менеджменту з врахуванням критеріїв ефективності роботи всіх підсистем підприємства: економічної, організаційної та соціальної. В ході проведеного дослідження узагальнюються основні проблеми забезпечення ефективності менеджменту на вітчизняних підприємствах з урахуванням сучасних умов господарювання. У відповідності до виявлених проблем запропоновані основні методи оптимізації системи менеджменту вітчизняних підприємств за умов нестабільної економіки та складної соціальної ситуації в країні. Розглянуто сутність системи менеджменту та визначальні принципи її функціонування, основний наголос при цьому робиться на їх фундаментальній складовій в діяльності всіх без винятку соціально – економічних об’єктів і підсистем підприємства. Охарактеризовано основні системи менеджменту які дозволяють підприємству реалізовувати власну місію на ринку, утримувати визначенні позиції та певний рівень конкурентоспроможності. При розгляді визначальних напрямків оптимізації системи менеджменту підприємства, основний акцент робиться на конкурентоспроможності та компетентності комерційної діяльності, адаптованості організації до мінливих умов зовнішнього оточення та своєчасного ухвалення відповідних управлінських рішень, господарюючим суб’єктом. За результатом досліджень окресленні головні напрямки оптимізації системи менеджменту підприємства, спрямовані на покращення планування, обліку і контролю господарської діяльності на ринку.[||]The article deals with the problem of the formation of a modern system of enterprise management, which would enable the organization to reach a new level of development, and would involve modernizing the organizational structure of management taking into account changes in the environment. Generalized approaches to the current state, patterns of development, problems of existence and functioning of the enterprise management system. Particular attention is paid to highlighting the practical experience of applying managerial analysis of enterprises in the process of phased development of enterprise management systems. The main approaches to determining the economic categories "effectiveness of the management system" and "performance of the management system" are considered, based on their differentiation and characteristics. The aim of the organization's management is highlighted in the context of the current level of development of the level of market relations in Ukraine. emphasizes the importance of evaluating the performance of the management system taking into account the criteria for the efficiency of all subsystems of the enterprise: economic, organizational and social. In the course of the research, the main problems of ensuring the efficiency of management at domestic enterprises are summarized, taking into account modern economic conditions. In accordance with the identified problems, the main methods of optimizing the management system of domestic enterprises in the conditions of an unstable economy and complex social problems in the country are proposed. The essence of the management system and the defining principles of its functioning are considered, the main emphasis is made on their fundamental component in the activities of all socio - economic objects and subsystems of the enterprise, without exception. The main management systems are described which allow the company to realize its own mission in the market, to maintain a position definition and a certain level of competitiveness. In considering the main areas of optimization of the enterprise management system, the main emphasis is placed on the competitiveness and competence of the business, the adaptability of the organization to the changing environment of the environment and the timely adoption of appropriate management decisions, the business entity. As a result of the research, the main directions of optimization of the management system of the enterprise are outlined, aimed at improving the planning, accounting and control of economic activity in the market.

О. В. Довгалькандидат економічних наук, доцент, кафедра економічної теорії і суспільних наук,Миколаївського національного аграрного університету

ДЕМОГРАФІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ ВІДТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ

O. V. DovgalCandidate of Sciences (Economics), assistant professor, department of economic theory and social sciences, Nikolaev national agrarian university

DEMOGRAPHIC POTENTIAL OF AGRICULTURAL TERRITORIES: STATE, PROSPECTS FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

У статті досліджується демографічний потенціал сільських територій, а саме стан, перспективи їх відтворення та розвитку. В результаті дослідження встановлено, що скорочення чисельності населення, в першу чергу у дітородному віці, негативно впливає на процес демографічного відтворення – народжуваність. Коефіцієнт народжуваності в усіх областях Причорноморського економічного району зменшується. Негативним явищем є і збільшення середнього віку матері при народженні дитини. Єдиним позитивним показником досліджуваної динаміки є поступове зростання середньої очікуваної тривалості життя при народженні. Попри усі соціально-економічні складнощі – це вказує на хоч і повільне, але зростання рівня життя населення. В числі іншого – покращуються показники рівня здоров'я, а отже збільшується тривалість продуктивного (трудового) періоду життєвого циклу людини, що позитивно відображається на економіці країни та кожного окремого регіону, де відбуваються досліджувані позитивні зміни.[||]According to our belief, demographic potential is the main resource for the development of rural areas. Man is both a subject and an object of transformation, which it performs when interacting with the surrounding natural and social environment. The level of culture, education, and motivation play a much greater role in the development of the industrial and domestic spheres of human life than the availability of natural or capital resources.
The purpose of this article is to study the demographic potential of rural areas, namely their state, prospects for reproduction and development.
Results. The article investigates the demographic potential of rural areas, namely the state, prospects for their reproduction and development. As a result of the study, it was found that a decrease in the population, primarily in childbirth, has a negative impact on the process of demographic reproduction - fertility. The fertility rate in all areas of the Black Sea region is decreasing. As a result, the total fertility rate also decreases, including in the Black Sea region. A negative phenomenon is the increase in middle-aged mother's birth. The only positive indicator of the studied dynamics is the gradual increase in the average life expectancy at birth. Despite all the socio-economic difficulties, this indicates at least a slow, but a rising standard of living for the population.
Among other things, health indicators are improving, and therefore the duration of the productive (labor) period of the human life cycle increases, which is positively reflected in the economy of the country and in each individual region where the positive changes are taking place.
Conclusions. The overall dynamics of the rural population of Ukraine and the Black Sea Economic Area is negative - the population is declining. At the same time, there is a decrease in the average annual rate of reduction of rural population in the country. In contrast, the rural areas of the Black Sea region are deserted with accelerated dynamics. Kherson region suffers the biggest annual losses. The socio-economic environment of the rural territories of the Mykolayiv region is unfavorable for stabilizing and restoring at least the minimum increase in the population of the population living there.

Л. В. Іванченковакандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудитуОдеської національної академії харчових технологій

ПРИНЦИПИ Й ЗАВДАННЯ ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

L. V. Ivanchenkovacandidate of economic sciences, assistantе professor, associate professor of department accounting and audit, Odessa national academy of food technologies

PRINCIPLES AND OBJECTIVES OF PLANNING AND ORGANIZATION OF CONTROL OF FINANCIAL AND ECONOMIC RESULTS OF FOOD ENTERPRISES

У статті розглянуто основні принципи й завдання планування та організації контролю фінансово-економічних результатів харчових підприємств. Доведено, що наукова організація праці в контрольно-моніторинговому процесі - це система прийомів, створених наукою й передовою практикою, за допомогою яких забезпечується правильна організація контрольно-моніторингових процедур і найбільш раціональне їхнє виконання. Визначено, що організація фінансово-господарського контролю включає: організацію контрольно-моніторингового процесу, управління цим процесом та його обслуговування.
Обґрунтовано, що критерії фінансово-економічної стійкості підприємств чи так інакше пов'язані з проблемою наявності в підприємств власних коштів для виконання своїх зобов'язань перед державою чи партнерами, тобто з проблемою платоспроможності. Вона ж виступає вирішальною характеристикою фінансово-економічної стійкості підприємств, недопущення їх банкрутств.[||]The article deals with the main principles and tasks of planning and organizing the control of financial and economic results of food enterprises. It is proved that the scientific organization of labor in the control and monitoring process is a system of receptions, created by science and best practice, through which the correct organization of monitoring and monitoring procedures and their most rational implementation are ensured. It is determined that the organization of financial and economic control includes: organization of monitoring and monitoring process, management of this process and its maintenance.
It is substantiated that the criteria of financial and economic stability of enterprises or otherwise are related to the problem of the availability of own funds in enterprises to fulfill their obligations to the state or partners, that is, with the problem of solvency. It is also a decisive feature of the financial and economic stability of enterprises, preventing their bankruptcy.
The volume of funds varies in time depending on production schedule, sales volume, receivables collection, capital expenditures and financing. On the other hand, stocks of raw materials, work in progress, finished goods, accounts receivable and commercial payable loans fluctuate depending on the size of the company's funds and their focus on ensuring the expansion of the production process. The size of the company's assets in comparison with its expenses and debts and determines its financial stability.
The ultimate result of the company's operating income is profit (loss). Profit and profitability of the enterprise are the most important indicators that characterize its financial and economic condition. Profit is, on the one hand, the basis for the formation of its funds and ultimately ensuring financial and economic stability. On the other hand, profits are the most important source of income of the State and local budgets. It is important in determining the factors of ensuring financial and economic stability of the enterprise to take into account not only the volume and profit growth, but also the level of profitability: to know how much profit is received per unit of production assets.

І. В. Кривов’язюкк. е. н., професор, професор кафедри підприємництва,торгівлі та біржової діяльності, Луцький національний технічний університет, м. ЛуцькТ. О. Нікітінстудент, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

ХТО ДОМІНУВАТИМЕ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ КРАЇН АЗІАТСЬКО-ТИХООКЕАНСЬКОГО РЕГІОНУ – КИТАЙ ЧИ ЯПОНІЯ?

I. V. KryvovyazyukCandidate of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchanges, Lutsk National Technical University, LutskT. О. Nikitinstudent, Lutsk National Technical University, Lutsk

WHO WILL DOMINATE THE STOCK MARKET IN THE COUNTRIES OF THE ASIA-PACIFIC REGION – CHINA OR JAPAN?

Мета статті полягає в дослідженні тенденцій розвитку фондових ринків Китаю та Японії задля подальшого прогнозування ситуації щодо розподілу домінуючих позицій країн у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
Критичний аналіз змісту наукових публікацій вчених сучасності вказав на недостатність приділення уваги питанням дослідження тенденцій розвитку фондових ринків окремих країн світу, які мають суттєвий вплив на зміни світової економіки.
Аналіз динамізму економічного розвитку Китаю та Японії вказує на домінування Китаю в кількісних показниках, а Японії – в якісних. Завдяки швидкому зростанню, економіка Китаю здатна залучати значно більші інвестиції порівняно з Японією. Стримуючим фактором розвитку економіки Японії є значне зростання частки державного боргу відносно ВВП.
Визначено, що за обсягами капіталізації та темпами зміни показників розвитку фондових ринків Китай значно випереджає Японію, фондовий ринок якої є більш стабільний, про що свідчить динаміка показників волатильності ринків.
Як показали результати досліджень, в найближчі роки на Азіатсько-Тихоокеанському фондовому ринку домінуватиме Китай, завдяки здатності залучати значно більші обсяги інвестицій в умовах одного з найвищих темпів економічного зростання економіки, а також активного розвитку біржового ринку.
Перспективами подальших досліджень у даному напрямку є аналіз факторів впливу на розвиток фондових ринків з метою збільшення їх капіталізації.[||]The purpose of the article is in the study of trends in the development of stock markets in China and Japan. This is in order to further predict the situation regarding the distribution of the dominant positions of the countries in the Asia-Pacific region.
Critical analysis of the content of scientific publications of contemporary scientists pointed to the insufficiency of focusing attention on the study of trends in the development of stock markets in individual countries of the world, which have a significant impact on changes in the world economy.
A comparative analysis of GDP dynamics in China and Japan over the past 50 years has shown a significant increase in China's gross domestic product over the past decade, with a predominance of its absolute values over Japan. However, over the entire period, GDP per capita is much higher in Japan, but in the last decade, the gap between countries for this indicator has declined significantly. China's economy looks more promising and capable of attracting significantly more investment than Japan. The deterrent factor in Japan's economic development is a significant increase in public debt relative to GDP over the past 15 years.
It is determined that the Tokyo Stock Exchange has significantly more individualized capitalization than the Chinese exchanges, but the latter are substantially above the stock market in Japan. Negative factor for Japan is also the slow recovery of the positive dynamics of the stock index Nikkei 225 after the global financial crisis of 2009.
Comparison of the dynamism of the development of stock markets in Japan and China indicates their significant instability and the prevalence of the latter by the ratio of shares to be sold to the country's GDP in the period 2015-2017. The most stable stock indexes during the study period were Nikkei 225 and HSIH, and the unstable should include SSECI, SZSECI, SHSZCSI 300. At the same time, the volatility of China's stock market is significant compared to the Japanese stock market, which allows the latter to be attributed to relatively stable markets.
Research has shown that in the coming years, the Asia-Pacific stock market will dominate China, thanks to its ability to attract significantly higher investment volumes in one of the highest rates of economic growth, as well as the active development of the stock market.
Prospects for further research in this direction are an analysis of the factors affecting the development of stock markets in order to increase their capitalization.

Н. І. Моісєєвакандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ СУТНОСТІ ТУРИЗМУ

N. I. Moisieievacandidate of philosophical sciences, assistantе professor, head of the department of the UNESCO "Philosophy of human communication" and social and humanitarian disciplines of Kharkiv National Technical University of Agriculture named after. Petr Vasilenko

THEORETICAL SUBSTANCES OF THE CONCEPTUAL AND CATEGORY COMPLEXITY OF TOURISM

У статті розкрито теоретичні засади понятійно-категоріальної складової сутності туризму. Досліджено туризм як специфічний вид економічної діяльності, що здійснює реалізацією відповідних конституційних прав. Обґрунтовано історичні передумови виникнення та ретроспектива визначення категорії «туризм» та його широкий функціональний спектр як процесу або ж явища. Встановлено, що становлення туризму, розвиток ринку туристичних послуг залежить від регіональних, географічних, соціальних та економічних чинників. Його роль у системі світової торгівлі визначають форми, види та напрямки туризму. Оптимізовано загальну класифікацію видів туризму. Виникнення та поширення нових видів туризму забезпечується як глобалізаційними процесами, так і науково-технічним прогресом. Різновекторність видів туризму дає змогу констатувати, що у процесі цієї діяльності відбувається активний і тісний взаємозв’язок усіх сфер соціально-економічного життя, консолідація зусиль та ресурсів усіх учасників процесу, що перетворює туризм в індустрію туризму.[||]The article reveals the theoretical principles of the conceptual and categorical component of tourism. The article investigates tourism as a specific type of economic activity that implements the corresponding constitutional rights. The swiftness of modern life prompts a person to remove fatigue before proper restoration of his own organism and a feeling of new emotions. One of the sources of satisfaction of these moral and physical needs is the travel and leisure, which in modern societies are called "tourism". Tourism is a multifaceted and complex phenomenon, whose significance only grows. Traveling around the world, people get new knowledge, skills, and insight as well as engage in other cultures. Today, travel and leisure are an integral part of the life of the population of all continents and, as a result, in the structure of the expenses of the average family, the cost of travel services is the fourth article after the cost of food, clothing and car maintenance.
Results Tourism as a specific type of economic activity carries out the implementation of the corresponding constitutional rights (for rest, for education, for treatment ...), the relevant subjects and groups that independently, or using the services of tourists, travel in places that are outside their normal environment, for up to one year in a row, which is not aimed at obtaining commercial profits, etc.
The variety of interpretations of the categorical definition of "tourism" and its wide functional spectrum as a process or phenomenon determine a certain classification of this concept by functional features and direction of implementation.
Conclusions The formation of tourism, the development of the tourist services market, which depends on regional, geographical, social and economic factors, its role in the system of world trade, determine the forms, types and directions of tourism. In addition, the emergence and spread of new types of tourism are provided by both globalization processes and scientific and technological progress.
The multidisciplinarity of tourism makes it possible to state that active and close interconnection of all spheres of socio-economic life, consolidation of efforts and resources of all participants of the process, which transforms tourism into the tourism industry, takes place in the process of this activity.

Р. В. Яковенкок. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики,Центральноукраїнський національний технічний університет, м. КропивницькийВ. В. Зайченкок. держ. упр., доцент, декан факультету „Економіка та менеджмент”,Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

ІНФОРМАЦІЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК ЦІНОВИЙ ФАКТОР

R. V. YakovenkoPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Marketing and Economic Cybernetics, Central Ukrainian National Technical University, KropyvnytskyyV. V. ZaychenkoPhD in Public Administration, Associate Professor, Dean of the Faculty of Economics and Management, Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyy

INFORMATION IN THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION AS A PRICE FACTOR

У статті досліджується інформаційний фактор у системі державного управління в розрізі можливості впливу на ціни. Визначено сутність та роль інформації в сучасному світовому господарстві з орієнтацію на країни – лідери світового розвитку. Наведено характеристику економічної системи України, яка, так само як і більшість країн колишнього СРСР, характеризується олігархічним укладом, поєднанням економічної та політичної влади, але з декларуванням ринкових цінностей. Визначено принципи побудови та організації системи державного управління та державного регулювання економіки в Україні, проаналізовано домінування особистого матеріального інтересу окремих представників системи державного управління над суспільними та національними інтересами.
Наведено сутність та зміст індустріальної стадії розвитку економіки, визначено відмінність української цивілізаційної стадії, яку вважати індустріальною можна лише умовно, враховуючи наявні процеси та тенденції.
Запропоновано новий економічний термін – „інформаційна бульбашка”, як складова витрат виробництва монополій державного значення, що характеризується неправильним розумінням ролі інформації правлячим класом України та зловживанням інформаційним фактором органами державного управління. Побудовано нову формулу витрат виробництва приватних монополій, що забезпечують населення комунальними послугами, діяльність яких різними способами підтримують органи державної влади. Визначено нову складову цих витрат – „інформаційні витрати”, яка може призводити до суттєвого збільшення як ціни комунальних послуг, за якими вони надаються населенню, так і монопольного прибутку власників компаній.
Спрогнозовано негативні наслідки застосування цього чинника при врахуванні витрат виробництва, що спроможне призвести до економічної кризи нового типу. Визначено певні конкретні заходи, що сприятимуть уникненню появи криз подібного типу в майбутньому.[||]The article investigates the information factor in the system of public administration in terms of the possibility of influencing prices. The essence and role of information in the modern world economy from the orientation towards the countries – leaders of world development are determined. The characteristics of the economic system of Ukraine, which, like most countries of the former USSR, is characterized by an oligarchic structure, a combination of economic and political power, but with the declaration of market values, is described. The principles of construction and organization of the system of state administration and state regulation of the economy in Ukraine are determined, the domination of personal financial interests of some representatives of the system of state administration over social and national interests is analyzed.
The essence and content of the industrial stage of economic development are presented, the distinction between the Ukrainian civilization stage is determined, which can be considered industrial only conditionally, taking into account existing processes and tendencies.
A new economic term – "information bubble" – is proposed as a component of production costs of monopolies of state importance, characterized by a misunderstanding of the role of information by the ruling class of Ukraine and the abuse of the information factor by public administration. A new formula for the costs of production of private monopolies, which provide the population with communal services, whose activities are supported by various bodies of state power in various ways, is constructed. A new component of these costs is identified – "information costs", which can lead to a significant increase in both the prices of utilities, for which they are provided to the population, and the monopoly profit of the owners of companies.
The negative consequences of applying this factor are forecasted, taking into account production costs that can lead to a new type of economic crisis. Certain concrete measures have been identified that will help to avoid the appearance of crises of this type in the future.

Л. П. Бондаренкок. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів,Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівН. Б. Ярошевичк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів,Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівА. Б. Тарабіновичстудентка кафедри фінансів,Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ БЕЗКОНТАТНИХ ПЛАТЕЖІВ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

L. P. BondarenkoPhD, Associate Professor, Associate Professor of Finance DepartmentNational University «Lviv Polytechnic», LvivN. B. YaroshevychPhD, Associate Professor, Associate Professor of Finance DepartmentNational University «Lviv Polytechnic», LvivA. B. Tarabinovychstudent of Finance DepartmentNational University «Lviv Polytechnic», Lviv

PRACTICE OF USING CONTACTLESS PAYMENTS IN UKRAINE AND THE WORLD

Стаття присвячена дослідженню функціонування безконтактних розрахунків в Україні та світі. Вивчається поняття та специфіка роботи технології NFC, на якій грунтується процес проведення безконтактних платежів. Проаналізована динаміка обсягів зростання безконтактних карток в Україні за останні 4 роки. Особлива увага присвячена трьом системам безконтактних розрахунків – Google Pay, Apple Pay та Garmin Pay, які на сьогоднішній день використовуються в Україні. Проаналізовано основні переваги та існуючі обмеження щодо використання безконтактних платежів в Україні на даний час. До основних переваг віднесено швидкість проведення розрахунків, зручність у використанні та більш високий рівень безпеки персональних даних клієнтів. Серед головних недоліків виділено можливість роботи системи лише на базі технології NFC, а також досить низький темп інтеграції українських банків до систем безконтактних платежів. Окрім того увага звернена на систему Samsung Pay, запровадження якої в Україні також активно обговорюється.[||]The article is devoted to the study of the contactless payments functioning in Ukraine and in the world. In recent years, the system of contactless payments has become more accessible to many countries of the world, including Ukraine. This is why the article researches contactless payments development and their influence on the quality of the financial sector functioning. For a deeper understanding of the contactless payments essence, the concept and specificity of the NFC technology work is studied, on which the process of contactless payments is based. Additionally, the dynamics of contactless cards growth in Ukraine for the last 4 years has been evaluated, in order to show the significant latest development of this financial segment.
Furthermore, special attention is devoted to three contactless payments systems - Google Pay, Apple Pay and Garmin Pay, which are currently used in Ukraine. The main advantages and existing restrictions of contactless payments using in Ukraine for the time being are analyzed.
The main advantages of using contactless payments are: speed, high security and convenience. Compared to normal card payment, payment using NFC technology becomes even faster and takes a few seconds. And the token system using provides a higher level of security of personal data. As for the drawbacks, among them one can distinguishs the following. First of all, system works only on the NFC base. Secondly, Ukrainian banks show slow pace of integration to contactless payments systems.
Moreover, the dynamics of POS-terminals growth in Ukraine during 2015-2018 is examined, since the percentage of POS-terminals with NFC-chips still remains very low. Also certain attention is paid to the Samsung Pay system, the introduction of which in Ukraine is also actively debated. Besides, studies have shown that Samsung Pay is one of the four most popular mobile payment applications in the US by 2018.
On a whole, contactless payments systems are now actively developing, and their use is extremely promising and profoundly important both in the world and in Ukraine. In view of this, it can be concluded that the prevalence of contactless payments will increase actively in Ukraine in the future.

І. Р. Тимечкок. е. н., с. н. с., старший науковий співробітник ДУ «Інститут регіональних досліджень ім МІ Долішнього НАН України»

ГРОМАДСЬКА УЧАСТЬ В ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА РІВНІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: ІНСТРУМЕНТИ УЧАСТІ

Iryna Tymechkocandidate of economic sciences, senior scientific researcher,SI “Institute of Regional Research named after M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine”

CIVIL PARTICIPATION IN DECISION-MAKING AT THE LEVEL OF TERRITORIAL COMMUNITIES: INSTRUMENTS OF PARTICIPATION

В статті представлено результати дослідження механізмів громадської участі у прийнятті рішень на рівні територіальних громад. Обґрунтовано необхідність впровадження інструментів громадської участі у прийнятті рішень на рівні територіальних громад України Здійснено аналіз механізмів громадської участі за двома напрямками: правове забезпечення впровадження інструментів громадської участі та рівень впровадження інструментів громадської участі на рівні територіальних громад Карпатського регіону. Доведено, що найбільш впроваджуються інструменти е-демократі, що зумовлено значним фінансовим забезпеченням. Виявлено низький рівень створення органів самоорганізації населення та застосування інструментів громадського контролю. Зазначено, що громадські та благодійні організації є активними в залученні додаткових ресурсів для вирішення завдань розвитку територіальних громад. Відзначено важливість участі молоді в процесах життєдіяльності територіальних громад через формування молодіжних рад, просторів, центрів тощо. Зроблено узагальнені висновки щодо рівня впровадження інструментів громадської участі на рівні територіальних громад.[||]The paper presents the results of the research of the mechanisms of civil participation in decision-making at the level of territorial communities. The need to introduce the instruments of civil participation in decision-making at the level of territorial communities of Ukraine is emphasized. The Council of Europe’s typology of the levels of civil participation is outlined: information, consultation, dialogue and partnership. The mechanisms of civil participation are analyzed along two directions: legal provision of civil participation instruments’ introduction and civil participation instruments’ introduction at the level of Carpathian region’s territorial communities. The following instruments stipulated by Ukrainian law are identified at the first stage of research: local elections, local referendum, general meeting of citizens, community associations, public hearings, local initiatives, public expertise, public consultation, public councils, youth councils, communications from citizens, electronic petitions, interviews, community liaison offices, requests for public information, consulting and advisory bodies, public budget, public control, development projects and programs competition, participation in competition commissions and committees. The condition of introduction of civil participation instruments in decision-making at the level of territorial communities is examined. The author proves that the instruments of e-democracy are those the most applied due to significant financial maintenance. The level of creation of communities’ associations as the mechanism to receive funds from local budget regularly in order to solve various problems of the territory and apply the instruments of public control is found to be low. The importance of participation of youth in the processes of territorial communities’ living activity through forming of youth councils, spaces, centers, etc is emphasized. The paper shows that public and charity organizations actively attract additional financial resources to accomplish the tasks of territorial communities’ development. General conclusions on the level of introduction of the instruments of civil participation at the level of territorial communities are made.

О. В. Корнутак. т. н., доцент кафедри інженерної та комп’ютерної графіки,Івано-Франківський національний технічний університету нафти і газу, м. Івано-ФранківськВ. А. Корнутак. т. н., доцент кафедри інженерної та комп’ютерної графіки,Івано-Франківський національний технічний університету нафти і газу, м. Івано-Франківськ

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОРТАЛУ «ВІДКРИТИЙ БЮДЖЕТ»

O. KornutaPh.D, Associate Professor of the Department of Engineering and computer graphics of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-FrankivskV. KornutaPh.D, Associate Professor of the Department of Engineering and computer graphics of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE AND PROSPECTS OF THE "OPEN BUDGET" PORTAL

Розглянуті питання створення та впровадження в Україні нового формату презентації бюджетної інформації ―Відкритий бюджет , що надає громадськості дієві методи контролю за використанням бюджетних коштів органами місцевого самоврядування. Відкритий бюджет – цифровий сервіс, створений для забезпечення прозорості та вільного доступу громадськості до інформації про стан планування та виконання бюджету міста. Цей портал розроблений фахівцями Центру політичних студій та аналітики (Центр Ейдос). Система «Відкритий бюджет» складається з набору 9 інтерактивних модулів. Модуль «Бюджет» дозволяє створювати візуалізацію дохідної та видаткової частини місцевих бюджетів. Видаткова частина може бути представлена в різних розрізах: функціональному, відомчому, економічному чи з використанням кодів тимчасової класифікації видатків. При введенні інформації автоматично генерується 4 види візуалізації – бульбашкова та кругові діаграми, горизонтальна гістограма та таблиця. Всі візуалізації є інтерактивними. Механіка Порталу дозволяє також аналітичну обробку інформації. Модуль «Бюджет на мапі» дозволяє здійснити автоматичне нанесення на мапу як планових, так і фактичних показників видатків бюджету розвитку адміністративно-територіальної одиниці. Модуль KPI призначений для створення «Приборної панелі міста» яка б компактно, на одній сторінці, давала вичерпну характеристику динаміки стану справ в адміністративно-територіальній одиниці для пересічного громадянина. Модуль “Бюджетний календар” здійснює в автоматичному режимі поєднання на одній візуалізації часової шкали - етапів бюджетного процесу, дій органів влади та можливостей, які відкриваються перед зацікавленими сторонами для участі в бюджетному процесі. Бюджетний календар виконує також функцію навігаційного елементу, за допомогою якого можна переходити від одного етапу бюджетного процесу до іншого. Починаючи з 2015 року для використання системи на «Відкритому бюджеті» зареєструвалось 47 місцевих рад, з них 11 завантажили бюджетні документи в систему та розмістили модулі на своїх сайтах.[||]The article deals with problems of the creation of "Open Budget" – a new format for budget information presentation in Ukraine, which provides the public with effective methods for controlling the usage of budget funds by local governments. The open budget is a digital service created to provide transparency and free public access to information about city budget planning and execution. This portal is developed by specialists of the Center of Political Studies and Analytics (Eidos Center). The "Open Budget" system consists of a set of 9 interactive modules. The Budget module allows visualizing the revenue and expenditure part of local budgets. The expenditure part can be represented in different sections, such as functional, departmental, economic or using the codes of the temporary classification of expenditures. When entering information, 4 types of visualization are automatically generated – bubble and pie charts, horizontal histogram and a table. All visualizations are interactive. The mechanics of the Portal also allows analytical processing of information. The module "Budget on the map" allows automatic mapping of both planned and actual indicators of the expenditures of the administrative-territorial unit development budget. The KPI module is designed to create a "Dashboard" that would compactly, on one page, give a comprehensive description of the dynamics of the state of affairs in the administrative-territorial unit for the average citizen. The Budget Calendar module performs automatic combining of stages of the budget process, government actions and opportunities that are open to interested parties to participate in the budget process on single visualization of the timeline. The budget calendar also serves as a navigational element, through which one can move from one stage of the budget process to another. Since 2015, 47 local councils have registered in the "Open Budget" to use the system, 11 of which have uploaded budget documents into the system and placed modules on their sites.

А. В. Уніяткандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економікиТернопільського національного економічного університетуЗ. I. Юзвінстудентка освітньої програми з міжнародної економікиТернопільського національного економічного університету

КОНЦЕПЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ КРАЇН

A. V. UniyatPhD in Economics, Associate Professor, Department of International Economics,Ternopil National Economic UniversityZ. I. YuzvinStudent of the educational program on international economics of theTernopil National Economic University

THE CONCEPT OF INCLUSIVE ECONOMY IN THE CONTEXT OF MODERN SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF COUNTRIES

У статті розглянуто різні підходи до трактування поняття інклюзивного економічного розвитку. В історичній площині проаналізовано історію різних підходів до макроекономічної оцінки ефективності економіки. Завдяки такому аналізу, аргументовано на прикладі різних наукових праць пояснено, чому основні макроекономічні показники не достатньо ґрунтовно оцінюють ефективність економіки та її сталий розвиток. На основі звітів міжнародних організацій (ООН, ВЕФ) виокремлено основні показники та індикатори інклюзивного розвитку, а також емпірично показана їх ефективність у контексті сучасних економік. Проаналізовано детально концепція та методологія Індексу Інклюзивного Розвитку, розробленого Всесвітнім Економічним Форумом у контексті сталого розвитку країн. Практичне застосування Індексу Інклюзивного Розвитку спрямоване на формування рейтингів країн за консолідованими групами різних економічних та соціальних показників, які детально описані у статті.[||]The article deals with different approaches to the interpretation of the concept of inclusive economic development. In the historical plane, the history of different approaches to the macroeconomic assessment of the efficiency of the economy is analyzed. Due to this analysis, the reasoning based on the example of various scientific works explains why the main macroeconomic indicators do not sufficiently thoroughly assess the efficiency of the economy and its sustainable development. Based on reports from international organizations (UN, WEF), key indicators and indicators of inclusive development are identified and empirically demonstrated their effectiveness in the context of modern economies. These indicators mainly consist of 3 main groups: ‘Growth and Development’, ‘Inclusion’ and ‘Intergenerational Equity and Sustainability’. To the first group ’Growth and Development’ the following indicators are included: GDP (per capital); Labor Productivity; Employment; Healthy Life Expectancy. To the second group ’Inclusion’ there are: Median Household Income; Income Gini; Poverty Rate; Wealth Gini. To the third group ‘Intergenerational Equity and Sustainability’ there are following indicators: Adjusted Net Saving; Public Debt (as a share of GDP); Dependency Ratio; Carbon Intensity of GDP. Such a set of indicators shows a more complete picture of the full picture of the assessment of the national economy than GDP. The traditional macroeconomic indicator of GDP is not leveled, but complemented by a number of other indicators, and it becomes not a key element in the assessment of the economy, but it is important component. Accordingly, if the ultimate goal of the country's development is sustainable and wide-ranging improvement in living standards, and not just an increase in the production of goods and services, then it is precisely on the indicator of the inclusiveness of economic development. The concept and methodology of the Inclusive Development Index developed by the World Economic Forum in the context of sustainable development of the countries are analyzed in detail. The practical application of the Inclusive Development Index aims at generating country ratings by consolidated groups of various economic and social indicators, which are described in detail in the article.

О. В. Благоразумовак. е. н., доцент кафедри економіки та безпеки бізнесу, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. ХарківА. С. Коренюкстудентка, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

РОЗВИТОК ФІРМОВОЇ ТОРГІВЛІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Blahorazumova A. KorenyukPh.D. in Economics, Associate Professor of Department of Economics and Business Security, Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics, Kharkiv

THE DEVELOPMENT OF BRANDED TRADE IN THE SYSTEM OF COMPETITIVENESS OF MEAT PROCESSING ENTERPRISES

У статті розглядаються актуальні питання підвищення ефективності управління конкурентоспроможністю м’ясопереробного підприємства. Виділено основні проблемами низької конкурентоспроможності м’ясопереробних підприємств на ринку України. Зазначено, що управління конкурентоспроможністю підприємства ґрунтується на розробці та вдосконаленні управлінських рішень. Наведено алгоритм підвищення конкурентоспроможності підприємства і ефективності управління нею. Визначено, що якість продукції і рівень витрат на її виробництво та просування найбільш істотно визначають конкурентоспроможність м’ясопереробного підприємства. Зроблено стислий аналіз ринку м’яса і м’ясопродуктів України. Зазначено, що саме в умовах жорсткої боротьби розвиток фірмової торгівлі сприятиме досягненню цілей м’ясопереробного підприємства. Розкрито сутність фірмової торгівлі, її функції та головну мету. Наведено думку авторів про те, що створення мережі фірмових збутових точок пов’язане з певними складностями, що виникають у підприємств-виробників. Тому доцільно розробити уніфіковані стандарти, яких слід дотримуватися в процесі створення сукупності торгових точок. Розробки доцільно прив’язувати до таких бізнес-процесів збутової діяльності м’ясопереробного підприємства, як: відкриття торгової точки, організація постачання, робота персоналу, розроблення асортименту тощо. Наведено деякі авторські розробки, що були здійснені для покращення збутової діяльності приватного підприємства «Новожанівський м’ясокомбінат» (м. Харків). Детально розглянуто основні способи залучення клієнтів, товарний асортимент і схеми побудови торгового павільйону. Рекомендовано складати товарний асортимент з 62 % товарів, які користуються підвищеним попитом за рахунок доступної ціни і 38 % більш дорогої продукції. Зазначено, що уніфіковані стандарти підприємства з питань розвитку фірмової торгівлі вважаються організаційно-методичним документом, призваним полегшити контроль за розвитком збутової діяльності суб’єкту господарювання.[||]The article deals with topical issues of improving the efficiency of management of the competitiveness of the meat processing enterprise. The main problems of the low competitiveness of meat processing enterprises in the Ukrainian market are highlighted. It is noted that the management of the competitiveness of the enterprise is based on the development and improvement of managerial decisions. The algorithm of increasing the competitiveness of the enterprise and its management efficiency is presented. It is determined that the quality of production and the level of expenses for its production and promotion most significantly determine the competitiveness of the meat processing enterprise. A brief analysis of the meat and meat products market of Ukraine was made. It is noted that it is in conditions of hard struggle that the development of branded trade will contribute to the achievement of the goals of the meat processing enterprise. The essence of branded trade, its functions and the main purpose are revealed. The author's opinion is that the creation of a network of branded outlets is connected with certain difficulties that arise in manufacturing enterprises. Therefore, it is advisable to develop unified standards that should be followed in the process of creating a set of outlets. Developments should be tied to such business processes sales activities of the meat processing enterprise as: opening a trading point, organization of supply, personnel, development of assortment, etc. Some author's work has been done to improve the sales activity of a private enterprise «Novozhanivsky Meat Processing Plant» (Kharkiv). The main ways of attracting customers, the product range and the scheme of building a trading pavilion are considered in detail. It is recommended to make a product range of 62 % of goods that are in high demand at an affordable price and 38 % more expensive products. It is noted that the unified standards of the company on the development of branded trade are considered organizational and methodological document, designed to facilitate control over the development of sales activities of the business entity.

Н. А. Караванк. е. н., доцент, декан факультету менеджменту, економіки, соціології та філології,Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське

ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ВИРОБНИЦТВ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН І ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

N. A. KaravanPhD, Docent, Dean of the Faculty of Management, Economics, Sociology and Philology,Dniprovsk State Technical University, Kamiansk

ESTIMATION OF FINANCIAL STABILITY OF PRODUCTION OF CHEMICALS AND CHEMICAL PRODUCTS

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції є важливою складовою вітчизняної промисловості, яка обумовлює темпи науково-технічного прогресу. Проведений аналіз довів, що останнім часом намітилася стійка тенденція зменшення обсягів виробництва основних видів хімічної продукції, яке супроводжується зростанням матеріально-енергетичних витрат та відповідним зростанням ціни кінцевої продукції. Значна частка підприємств працює із від’ємним фінансовим результатом. Наголошено, що розробка управлінських заходів щодо покращення фінансового становища повинна базуватися на даних аналізу. Щодо вибору методів оцінки існує два підходи: оцінка фінансової стійкості повинна базуватися на тільки на підставі даних пасиву балансу; для оцінки фінансової стійкості необхідно аналізувати взаємозв’язок між активом і пасивом балансу, тобто аналізувати напрямки використання капіталу. У структурі пасиву балансу найбільшу питому вагу займають поточні зобов’язання і забезпечення. За розрахунковий період вона збільшилася у два рази. Основною характеристикою пасиву балансу виробництв хімічних речовин і хімічної продукції є те, що власний капітал протягом усього періоду набував від’ємних значень, які щороку зростали. Оцінка фінансової стійкості виробництв хімічних речовин і хімічної продукції була здійснена за наступними етапами: аналіз покриття матеріальних обігових коштів стабільними джерелами фінансування; аналіз платоспроможності підприємств; аналіз структури джерел фінансування; комплексна оцінка фінансової стійкості. Проведений аналіз довів нестійкий фінансовий стан як підприємств промисловості в цілому та виробництв хімічних речовин і хімічної продукції зокрема. У підприємств не вистачає грошових коштів для покриття невідкладних зобов’язань. Фактичні значення коефіцієнту абсолютної ліквідності не тільки не відповідають нормативу, а й мають тенденцію до зниження. Прогресуюча динаміка показника загальної рейтингової оцінки також свідчить про загальну тенденцію погіршення фінансового стану підприємств промисловості, а особливо виробництв хімічних речовин і хімічної продукції.[||]The production of chemicals and chemical products is an important component of the domestic industry, which determines the pace of scientific and technological progress. The analysis showed that there has been a steady trend in the decline of production volumes of the main types of chemical products, which is accompanied by an increase in material and energy costs and a corresponding increase in the price of final products. There is also a deterioration of the material and technical base of production. Negative factors that caused the deterioration of financial indicators were the use of outdated technological processes, slow pace of reproduction process, progressive physical, moral and functional wear of the active part of fixed assets, decrease in the rate of innovation activity, etc. A significant proportion of enterprises work with a negative financial result. It was emphasized that the development of management measures to improve the financial situation should be based on analysis data. In the economic literature, many methods of conducting such an analysis are presented. There are two approaches to choosing evaluation methods: the assessment of financial stability should be based only on the data of the balance sheet; for the assessment of financial stability it is necessary to analyze the relationship between the asset and the liability balance, that is, to analyze the use of capital. The assessment of the financial sustainability of chemicals and chemical products was carried out at the following stages: analysis of the coverage of material working capital by stable sources of financing; solvency analysis of enterprises; analysis of financing sources structure; comprehensive assessment of financial sustainability. The information base for the analysis was the consolidated balance sheets of the industry for 2013-2017. In the structure of the liability balance, the largest share is occupied by current liabilities and collateral. During the calculation period it has doubled. The main characteristic of the liability of the balance of production of chemicals and chemical products is that equity capital acquired negative values throughout the period, which grew each year. The analysis conducted proves the unstable financial state as the enterprises of industry in general and the production of chemicals and chemical products in particular. The enterprises do not have enough money to cover urgent obligations. Actual values of the absolute liquidity coefficient not only do not meet the norm, but also tend to decrease. The progressive dynamics of the overall rating score also indicates a general tendency for the deterioration of the financial situation of the industrial enterprises, and in particular the production of chemicals and chemical products.

Є. О. Музичкакандидат економічних наук, старший викладач кафедри туристичного та готельного бізнесу,Національний університет харчових технологій

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ MICE-ТУРИЗМУ

Yelyzaveta Muzychka

PHD IN ECONOMICS, SENIOR LECTURER OF THE DEPARTMENT OF TOURIST AND HOTEL BUSINESS,NATIONAL UNIVERSITY OF FOOD TECHNOLOGIES

У статті досліджено сучасний стан розвитку ринку МІСЕ-туризму в Україні. Розглянуто структуру ринку та тенденції його розвитку. МІСЕ-туризм є одним з перспективних видів туризму. Розвиток ділового туризму не тільки сприяє зростанню туристських поїздок, але і стимулює ділову активність в країні. В сучасних умовах діловий туризм сприяє поширенню інновацій, технологій, передових методів і механізмів управління, розвитку науки і міжнародного економічного співробітництва. Отже, органи державної влади та управління, представники бізнесу та туристичної індустрії в рівній мірі зацікавлені в розвитку ділового туризму. У статті аналізується діловий туризм як самостійний напрям на ринку туристичних послуг. В рамках статті виділені країни-лідери в розвитку ділового туризму, наведено характеристику виставкових заходів як одного із затребуваних напрямів в сегменті послуг ділового туризму. Відзначено актуальність пропозиції на ринку послуг ділового туризму, що в перспективі підвищить конкурентоспроможність ділового туризму на міжнародному ринку туристичних послуг та залучити фінансову підтримку з боку держави та розробки ґрунтовної сучасної цільової програми розвитку ділового туризму в Україні.[||]The article examines the current state of MICE-tourism market development in Ukraine. The structure of the market and trends of its development are considered. MICE-tourism is one of the most promising types of tourism. The development of business tourism not only contributes to the growth of tourist trips, but also stimulates business activity in the country. In modern conditions, business tourism contributes to the dissemination of innovations, technologies, advanced methods and management mechanisms, the development of science and international economic cooperation. Thus, state authorities and management, representatives of business and tourism industry are equally interested in the development of business tourism. The article analyzes business tourism as an independent trend in the market of tourist services. Within the article, the countries-leaders in the development of business tourism are singled out, the characteristics of exhibition events as one of the demanded directions in the segment of services of business tourism are given. The relevance of the offer on the market of business tourism services is emphasized, which in the long run will increase the competitiveness of business tourism in the international market of tourist services and attract financial support from the state and develop a thorough modern target program of business tourism development in Ukraine. The modern economy is developing rapidly: new corporations appear, new banks, investment funds and companies are opened, new divisions are organized, new projects are born. Such activities require the organization of hosting and business meetings of a large number of people. The question of how you can competently organize this multilevel in terms of organization process remains relevant at the current level of tourism development. There are a large number of types of tourism and various programs, and given the existing proposals, we can say that the Ukrainian market is gradually saturated with standard tours offered by travel agencies. Now such tours can only be interested in an unpretentious person. More and more clients are turning to travel agencies for the purpose of receiving services for organization of rest and development of the tour, taking into account personal wishes. However, not only tourists-individuals, but also heads of various enterprises are asking for tourist companies to organize corporate rest or help in organizing an incentive tour for their company, because they understand that people in any industry are the most important asset of a company, and the nature of human resources management should determine both the business's efficiency and the achievement of its individual members. In this regard, in any organization that intensively uses human resources, it is very important to pay special and due attention to the motivation of the staff. A feature of the incentive tours is a more diverse and interesting program that is not possible in regular tours. Account is taken of the professional and business orientation of the customer companies (attending specialized events and conferences, conducting trainings and seminars, visiting branches of enterprises abroad, etc.). At the same time, the business part is accompanied by a rich cultural program and recreation program. As a result, the company-customers are only in the winner: funds that in any case would be less effectively spent, used in the interests of the enterprise. However, usually such tours provide a fixed program of events that does not take into account the personal needs and interests of each traveler. Therefore, there is a need to study this problem and to improve the individual approach in the development of incentive programs, which will allow not only maximum satisfaction of the wishes of each traveler, but also reduce the budget of the customer company on the tour.

С. Л. Литвиненкокандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки повітряного транспорту,Національний авіаційний університетІ. В. Смоламагістрант кафедри економіки повітряного транспорту,Національний авіаційний університетВ. В. Дяченкомагістрант кафедри економіки повітряного транспорту,Національний авіаційний університетІ. А. Скузьстудент кафедри економіки повітряного транспорту,Національний авіаційний університет

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ РЕГІОНІВ ЯК СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Sergiy LytvynenkoPh.D. in Economics, Associate Professor, Department of Air Transport Economics National Aviation UniversityIvan SmolaMaster of the Department of Air Transport EconomicsNational Aviation UniversityViktoria DyachenkoMaster of the Department of Air Transport EconomicsNational Aviation UniversityIvan SkuzStudent of the Department of Air Transport EconomicsNational Aviation University

INFLUENCE OF GLOBALIZATION PROCESSES ON INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF REGIONS AS A COMPONENT OF UKRAINE’S ECONOMIC SECURITY

Стаття присвячена аналізу впливу глобалізаційних процесів на інвестиційну привабливість регіонів як складової економічної безпеки України. Визначено складові інвестиційної активності, проаналізовано вплив транснаціональних компаній на економіку України. За результатами критичного аналізу встановлено, що проблема міжнародної інвестиційної привабливості та впливу на неї глобалізаційних процесів, аналізу інвестиційної привабливості регіонів України вивчена недостатньо. Були проаналізовані процеси формування інвестиційного іміджу регіону, його інвестиційного клімату та потенціалу, а також вивченні найбільш популярні визначення цих понять. Розглянуто основні фактори, що впливають на інвестиційну привабливість регіону, на прикладі Західної України, вивчено загальний обсяг інвестицій, їх структура, характер, встановлено передумови для спеціалізації регіонів України, необхідності інфраструктурного забезпечення окремих галузей економіки, що дозволило говорити що ключовими для Західної України є автомобілебудівна та аграрна галузь економіки. Було детально вивчено ринок точного землеробства в Україні та виробництва автокомпонентів великими світовими корпораціями у Західній Україні. За результатами аналізу досліджень провідних наукових інститутів кращі умови для бізнесу мають Львівська та Івано-Франківська області, у п'ятірку лідерів, серед регіонів України, також потрапила Вінницька область. Відзначено низький рівень інтернаціоналізації (міжнародної кооперації) України, а також що Україна фактично субсидує виробництво розвинутих країн, що часто передбачає екологічну деградацію та виснаження ресурсів, що не є добрим для України з точки зору її економічної безпеки.[||]The article is devoted to the analysis of the influence of globalization processes on investment attractiveness of regions as an integral part of Ukraine's economic security. The components of investment activity were determined, the influence of transnational companies on the Ukrainian economy was analyzed. According to the results of the critical analysis, it was determined that the problem of international investment attractiveness and influence of globalization processes on it, analysis of investment attractiveness of Ukraine’s regions is insufficiently studied. The processes of forming the investment image of the region, its investment climate and potential, and also the study of the most popular definitions of these concepts were analyzed. Main factors influencing the investment attractiveness of the region on the example of Western Ukraine were considered. The total volume of investments, their structure, and nature in the economy of Western Ukraine were studied in detail. Prerequisites for the specialization of Ukraine’s regions, the need for infrastructure provision of certain sectors of the economy was identified, which allowed to set that the automotive and agrarian sectors of the economy are key ones to Western Ukraine. The precision agriculture market in Ukraine, its features and prospects from the point of view of investment attractiveness were studied in detail. In addition, key opportunities for further investment in the development of automotive components production by major world corporations in Western Ukraine were identified. It was emphasized that without private investments, which come both in the form of funds and technological support, Ukraine's defense industry will not be able to develop. According to the results of researches by leading research institutes, the Lviv and Ivano-Frankivsk regions have the best conditions for business, and the Vinnytsya region has also been among five leaders among the regions of Ukraine. Moreover, these indicators were achieved by the Western regions of Ukraine due to "soft" factors – business climate, openness of local authorities, low level of corruption and pressure on business by the authorities. The low level of internationalization (international cooperation) of Ukraine was noted, as well as the fact that Ukraine actually subsidizes the production of developed countries, which often involves environmental degradation and depletion of resources, which is not good for Ukraine in terms of its economic security.

O. O. Pshyk-KovalskaPhD in Economics, Associate professor of Management and International Business Department,“Lviv Polytechnic” National University (Lviv, Ukraine)D. R. Mirzoievaa student, “Lviv Polytechnic” National University (Lviv, Ukraine)

RESEARCH ON FACTORS OF COMPETITIVENESS OF UKRAINE

О. О. Пшик-Ковальськак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та міжнародного підприємництва,Національний університет «Львівська політехніка» (Львів, Україна)Д. Р. Мірзоєвастудентка, Національний університет «Львівська політехніка» (Львів, Україна)

ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ

In the context of globalization and dynamic integration processes, the problem of the development of the competitiveness of state remains one of the conditions for its successful functioning on the international scene. At the present stage, the level of technological development and innovative potential of the country, which shape its competitiveness, is becoming increasingly significant. Despite European integration processes, an increase in exports and an increase in the IT sector's share in GDP, Ukraine loses its position in competitiveness ratings. Therefore, the purpose of this article is to investigate the factors that shape the competitiveness of Ukraine in the world economic space. Accordingly, a review of recent studies was conducted to clarify the interpretation of the category of competitiveness of state, and a profound analysis of factors that affect competitiveness of Ukraine using factor analysis of the Global Competitiveness Index was made. As a result of the analysis, the interpretation of the competitiveness of state was expanded by identifying the importance of human capital in its formation. On the basis of the conducted factor analysis of the Global Competitiveness Index of Ukraine in 2014-2018, significant human capital and innovative potential have been identified, what created the basis for the further investigation of these factors using the Global Innovation Index by a similar method and for the same period. The analysis showed that the innovative results of Ukraine are more efficient than innovative resources. In view of this, it was proposed to ensure the implementation of the results of the innovation process to the development of innovative resources, in particular for development of infrastructure and experience in business and in the market, what will increase the level of innovation of the country's economy and living standards of the population in future. In addition, it was established that the management of the implementation of innovative results for the development of Ukraine's competitiveness should take place at all its stages through a functional approach within the framework of the state program of development of the competitiveness of state on an innovative basis.[||]В умовах глобалізації та динамічних інтеграційних процесів проблема розвитку конкурентоспроможності держави залишається однією з умов її успішного функціонування на міжнародній арені. На сучасному етапі дедалі більшої ролі набуває рівень технологічного розвитку та інноваційний потенціал країни, які і формують її конкурентоспроможність. Незважаючи на євроінтеграційні процеси, збільшення обсягу експорту та зростання частки ІТ-галузі у ВВП, Україна втрачає позиції у рейтингах конкурентоспроможності. Тому метою даної статті є дослідження факторів, які формують конкурентоспроможність України у світовому економічному просторі. Для цього було проведено огляд останніх досліджень з метою уточнення трактування категорії конкурентоспроможності держави та здійснено безпосередній аналіз факторів, які впливають на конкурентоспроможність України за допомогою факторного аналізу Індексу глобальної конкурентоспроможності. У результаті аналізу було розширено трактування конкурентоспроможності держави за допомогою виокремлення вагомості людського капіталу у її формуванні. На основі проведеного факторного аналізу Індексу глобальної конкурентоспроможності України у 2014-2018 рр. було виявлено значний вплив людського капіталу та інноваційний потенціал, що створило підґрунтя для дослідження цих факторів за допомогою Глобального індексу аналогічним методом та за аналогічний період. Проведений аналіз засвідчив, що інноваційні результати України є значно якіснішими за інноваційні ресурси. Зважаючи на це, було запропоновано забезпечити залучення результатів інноваційного процесу до розвитку інноваційних ресурсів, зокрема інфраструктури та досвідченості у бізнесі та на ринку, що сприятиме подальшому підвищенню рівня інноваційності економіки країни та рівня життя населення. Крім цього було встановлено, що управління залучення інноваційних результатів для розвитку конкурентоспроможності України має відбуватися на усіх його етапах за допомогою функціонального підходу у рамках державної програми розвитку конкурентоспроможності держави на інноваційних засадах.

О. В. Горпинченковикладач, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

SWOT-АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ

O. V. HorpynchenkoLecturer, Central Ukrainian National Technical University

SWOT-ANALYSIS OF THE TRANSFORMATION’S PROCESS OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN UKRAINE

У статті визначено особливості процесу трансформації професійного розвитку, зокрема в умовах реформування системи професійного розвитку працівників в Україні. Розкрито поняття професійний розвиток працівників, виокремлено загальні підходи та акцентовано увагу на основних відмінностях у трактуванні поняття. Визначено вплив професійного розвитку працівників на рівень конкурентоспроможності підприємств та держави в цілому з огляду на трансформаційні перебудови країн транзитивної економіки. Проаналізовано тенденції розвитку систем професійного розвитку в зарубіжних країнах та можливості адаптації позитивного досвіду для національної економіки. Представлено матрицю SWOT-аналізу, з точки зору сильних та слабких сторін, можливостей та загроз професійного розвитку працівників в Україні. Запропоновано заходи з підвищення ефективності державного регулювання професійного розвитку працівників в Україні.[||]The article outlines the peculiarities of the transformation’s process of professional development, in particular, in the context of reforming the professional development of employees in Ukraine. The concept of professional development of employees is revealed, the general approaches are highlighted and attention is focused on the main differences in the interpretation of the concept.
The author identifies the central element of human resources: knowledge, skills, wich are constantly accumulated, transformed and updated in the process of labor activity. Education is not limited to the sphere of education, it is also a critical factor in the areas of employment and social security, economic growth and so on. The formation and implementation of an effective system of professional development of employees is an essential condition for the achievement of a high level of development in the world and national markets for domestic enterprises are investigated. The influence of professional development of employees on the level of competitiveness of enterprises and the state as a whole in the light of the transformational restructuring of the countries of the transitive economy is determined. The tendencies of development of systems of professional development in foreign countries and possibilities of adaptation of positive experience for the national economy are analyzed. The world tendencies of professional development of workers, formed under the influence of social-economic, organizational and technical challenges, are considered. The analysis of factors of the external and internal environment of professional development of workers in our state is carried out. The matrix of SWOT analysis is presented, in terms of strengths and weaknesses, opportunities and threats of professional development of employees in Ukraine. The measures of increasing the efficiency of state regulation of professional development of employees in Ukraine are proposed. Using and introducing the experience of the leading countries of the world, ie introducing a parallel system of "learning-work-learning", increasing the use of ICT in all spheres of society's life are proposed.

Andrey V. LitvinenkoCandidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Statistics and Forecasting, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, KharkivMaryna A. MashchenkoCandidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Statistics and Forecasting, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

MARGINALISM AS THE BASIS OF ECONOMIC BEHAVIOR

А. В. Литвиненко М. А. Мащенкок. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, статистики та прогнозування,Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

МАРЖИНАЛІЗМ ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ

The article presents separate results of the theoretical substantiation of the marginal approach to the research and optimization of company expenses. The ways of further elaboration of practical recommendations concerning the complex application of the marginal approach to research, optimization of the company's activities and its costs are given.
It is proved that from the positions of marginalism such categories as price, value and value do not act as synonyms, one-serial interchangeable entities, as each of these words has its strict meaning, and their corresponding phenomena - their boundaries, their content, a kind of immanent content. It is determined that cost is a key problem of market relations, and therefore only in connection with the value measure (explicit or implicit) market relations actually occur. The genesis of the phenomenon of value is accompanied by the development of not only forms of exchange (from the natural to the money, further - to the virtual), but also in the form of participants, in the form of observance of its main principle of communication - equivalence.
The main approaches to the problem of analysis and cost accounting are generalized, the possibility of using the margin approach is determined. The key elements of margin analysis and further implementation in the activities of firms are determined. The nature of the influence of marginal (marginal) costs on the results of activities in conditions of imperfect competition, and not in abstract, perfectly competitive, is established. The correlation between value, price and marginal costs was established, which allowed to determine certain directions of increasing the efficiency of economic behavior. Particular attention is paid to the relationship between value, price, marginal costs and financial ratios, which are the second and third derivative function to cost, which allows a new interpretation of financial relations, namely: the relationship of the real sector of the economy with the financial, commodity market - from currency, money market, mortgage, debt markets. It is assumed that it is probably the breakdown of prices and values and forms the source of economic imbalances and crisis phenomena in the modern economy, and the state has every means to correct this.[||]У роботі представлені окремі результати теоретичного обґрунтування застосування маржинального підходу до дослідження і оптимізації витрат фірми. Наведені шляхи подальшої розробки практичних рекомендацій щодо комплексного застосування маржинального підходу до дослідження, оптимізації обсягів діяльності фірми та її витрат.
Доведено, що з позицій маржиналізму такі категорії як ціна, вартість та цінність не виступають синонімами, одно-порядковими взаємозамінними сутностями, так як кожне з цих слів має свій строгий сенс, а відповідні їм явища - свої кордони, своє наповнення, своєрідне іманентна зміст. Визначено, що вартість - ключова проблема ринкових відносин, а отже тільки в зв'язку з вартісним виміром (явним або неявним) ринкові відносини власне і виникають. Генезис явища вартості супроводжується розвитком не тільки форм обміну (від натурального до грошового, далі - до віртуального), але і за формою учасників, за формою дотримання головного свого принципу зв'язку - еквівалентності.
Узагальнено основні підходи до проблеми аналізу та обліку витрат, визначена можливість застосування маржинального підходу. Визначено ключові елементи маржинального аналізу і подальшої реалізації в діяльності фірм. Встановлено характер впливу граничних (маржинальних) витрат на результати діяльності в умовах недосконалої конкуренції, а не у абстрактних, досконалоконкурентних. Встановлено співвідношення між вартістю, ціною і маржинальними витратами, що дозволило визначити певні напрямки підвищення ефективності економічної поведінки. Особлива увагу приділена співвідношення між вартістю, ціною, маржинальними витратами і фінансовими коефіцієнтами, які є другою та третьою похідною функцією до вартості, що дозволяє по-новому тлумачити фінансові відносини, а саме: зв'язок реального сектора економіки з фінансовим, товарного ринку - з валютно-грошовими, фондовими, іпотечними, борговими ринками. Зроблено припущення, що, ймовірно, саме розрив цін та вартостей і утворює джерело економічної нерівноваги і кризових явищ в сучасній економіці, а держава, шляхом реалізації відповідної політики, має усі важелі виправити це.

Л. О. Масінастарший викладач кафедри обліку та оподаткуванняОдеського національного університету імені І.І. Мечникова

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛІНГУ

L. MasinaSenior Lecturer of Accounting and Taxation DepartmentOdessa National University named after I.I. Mechnikov

CONCEPTUAL APPROACHES TO THE FORMATION OF STRATEGIC CONTROL SYSTEM SUPPORT SYSTEM

Стаття присвячена дослідженню концептуальних підходів до формування системи забезпечення стратегічного контролінгу. Визначені напрями побудови та функціонування системи стратегічного контролінгу. Запропонована інформаційна підтримка системи стратегічного контролінгу в державному регулюванні національної економіки. Запропоновано до складу інструментального забезпечення стратегічного контролінгу віднести моніторинг, GAP-аналіз, SWOT-аналіз, матрицю McKinsey-GE та ін., які уможливлюють процес виявлення та систематизації необхідної інформації з подальшою її обробкою, для отримання аналітичних даних з метою оцінки результатів системи державного регулювання макроекономічного середовища та формування відповідних планів та прогнозів розвитку національної економіки. Сформовано структуру інформаційно-аналітичного забезпечення стратегічного контролінгу в системі державного регулювання національною економікою[||]The article is devoted to the study of conceptual approaches to the formation of a system of strategic control. The directions of construction and functioning of the strategic control system are determined. The information support of the strategic control system in the state regulation of the national economy is proposed. The strategic control toolkit is proposed to include monitoring, GAP, SWOT analysis, McKinsey-GE matrix, etc., which enable the process of detection and systematization of the necessary information with its further processing, for obtaining analytical data for the purpose of evaluating the results of the state regulation system. the macroeconomic environment and the formation of relevant plans and forecasts for the development of the national economy. The structure of information and analytical support of strategic control in the system of state regulation by the national economy is formed.
The functional, informational and analytical and methodological support of the system of strategic control in the state regulation of the national economy is analyzed. The specific features of informational and analytical provision of strategic control in the system of state regulation by the national economy are investigated.

Ю. О. Ярмоленкокандидат економічних наук., доцент кафедри маркетингуАкадемії праці, соціальних відносин і туризму

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ПЛАТФОРМИ АГРОЦИФРОВОЇ КООПЕРАЦІЇ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

J. YarmolenkoPh.D., associate Professor of department of Marketing,Academy of Labour, Social Relations and Tourism, Kyiv, Ukraine

THE TEORETICAL FOUNDATIONS FOR THE CREATION OF A PLATFORM FOR AGRO-DIGITAL COOPERATION OF AGRARIAN PRODUCTION

Обґрунтовано створення цифрової платформи для кооперації та балансування аграрного виробництва. Логіко-структурна схема платформи агроцифрової кооперації передбачає наявність низки блоків, які забезпечують обмін інформацією, товарами, послугами та коштами між групами користувачів, створюючи їм додану цінність. Акцентовано, що цільовими користувачами платформи є агровиробники, жителі сільських територій, власники землі, споживачі аграрної продукції, постачальники добрив та паливно-мастильних матеріалів, виробники сільськогосподарського обладнання та пов’язаного з ним програмного забезпечення, екологічні організації, портфельні інвестори, бізнес-асоціації, пов’язані з аграрним виробництвом представники органів державної влади та місцевого самоврядування.
Виходячи з наявних проблем та задач економічного, соціального та екологічного розвитку в якості базових блоків платформи визначені: блок спільних інвестиційних проектів ; блок спільних закупівель; блок агроосвіти, пошуку кадрів та працевлаштування; блок екометеорологічного ландшафту; блок збуту агропродукції; блок агроінформації та новин; блок нормотворчої діяльності; блок взаємного кредитування; блок спільної діяльності.[||]The creation of a digital platform for cooperation and balancing of agrarian production is substantiating. The logic structure of the platform of agro-digital cooperation involves the presence of a number of blocks that provide the exchange of information, goods, services and funds between user groups, creating value added to them. The attention that the target users platform are agricultural producers, rural residents, land owners, consumers of agricultural products, suppliers of fertilizers, fuel and lubricants, agricultural equipment and related software, environmental organizations, portfolio investors, business associations, representatives of public authorities and local self-government are involved in agricultural production.
Existing on the based problems and tasks of economic, social and environmental development, the following are defined as the base blocks of the platform: a block of joint investment projects; block of joint purchases; block of agro-education, recruitment and employment; block of ecometeorological landscape; agricultural sales unit; agroinformation and news block; block of normative activity; mutual lending unit; unit of joint activity.

В. М. Петюхкандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. КиївІ. О. Волобоєваасистент кафедри управління персоналом та економіки праці, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПЕРСОНАЛУ БАНКУ

V. PetiukhPhD in Economics, Professor, Head of Personnel Management and Labour Economics Department, SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman», KyivI. VoloboevaAssistant of Personnel Management and Labour Economics Department, SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman», Kyiv

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF COMPETENCIES EVALUATION FOR FUNCTIONAL PERSONNEL AT THE BANK

В статті запропоновано методичні підходи щодо побудови системи комплексної оцінки компетентності функціонального персоналу банку. На підставі аналізу численних наукових джерел та практики менеджменту в статті аргументовано висновки, що існують два підходи до оцінювання персоналу, це: дослідження результатів (кількісних/якісних) діяльності працівника; комплекс методів дослідження безпосередньо особистих якостей працівника (компетентностей) протягом його професійної діяльності.
Визначено що сучасним системам оцінювання функціонального персоналу банку бракує, по-перше, стандартизації – існує значне різноманіття індикаторів та вагових коефіцієнтів, способів та методів розрахунку результуючих показників; по-друге, універсалізації – впровадження зручних для застосування на практиці методів комплексного оцінювання банківського персоналу всіх рівнів управлінської відповідальності. В статті обґрунтована теза що, існуючи системи оцінювання функціонального персоналу потребують подальшого вдосконалення.
Доведено, що кількісні багатовимірні моделі є більш об’єктивними для оцінки компетентнісних складових людських ресурсів, оскільки вони є більш формалізованими та зручними для порівняння та аналізу динаміки показників. Багатовимірний статистичний аналіз (multivariate analysis) (у широкому значенні) – розділ математичної статистики, що поєднує методи вивчення даних, які характеризують багатовимірні об’єкти.
Запропоновано п’ятирівневу багатовимірну модель управлінської відповідальності. Перші чотири рівні (початковий, середній, старший, вищій), охоплюють весь функціональний персонал банку, а п’ятий (стратегічний рівень управління) вимірює ефективність управлінських рішень найвищого менеджменту.
Складовими компонентами кількісної багатовимірної моделі доцільно вважати: а) метод бальних оцінок дозволяє оцінити наявність компетентностей за обраною шкалою; б) розрахунок інтегрального показника дозволяє врахувати вагомість різних складових у сукупному значенні (вагомість кожної з оцінюваних компетентностей на одному з рівнів управлінської відповідальності); в) коефіцієнт Альфа-Йенсена (модифікований) як своєрідний бенчмаркинг, що дозволяє оцінити ефективність прийнятих управлінських рішень найвищім менеджментом банку, з урахуванням умов ринкової кон’юнктури, які визначаються наступним взаємозв’язком: безризикова дохідність → ризик → середня ринкова дохідність.
Використано метод шкалювання, що дозволило поділити складний процес на вимірювання його окремих параметрів за певними шкалами. Шкалювання з використанням стандартів припускає наявність набору стандартів (еталонів) за якими здійснюється порівняння об’єкту дослідження. Визначено основну перевагу цього методу оцінки, яка полягає в тому, що створюються більш-менш постійні еталони, які виступають об’єктивними маркерами, дозволяючи стабілізувати оцінки. Цей метод дозволив отримати стабільні оціночні результати, зручні для аналізу та порівняння.
Авторами констатовано, що метод інтегрального показника (інтегральна оцінка) дає змогу поєднати багато різних за назвою, одиницями виміру, вагомістю та іншими характеристиками чинників. Основними перевагами інтегрального показника є: по-перше, він синтезує у собі вісь вплив, включених у дослідження стандартів відповідності компетентностей, по-друге, зводить проблему оцінювання компетентності працівника до одного кількісного параметру, що суттєво полегшує інтерпретацію отриманих результатів.
Використаний в авторських дослідженнях коефіцієнт альфа-Йенсена є похідним від моделі оцінювання капітальних активів (МОКА), В. Шарпа. На думку авторів, застосування моделі МОКА дозволяє врахувати вплив на доходність чинних ринкових факторів у взаємозв’язку з суверенним ризиком активу, будь-яке відхилення фактичної доходності (позитивне або від’ємне) від очікуваної, свідчить про існування впливу інших факторів, що не бралися до уваги в моделі МОКА. Запропоновано методику двоконтурного оцінювання ефективності управлінських рішень стратегічного рівня менеджменту банку за показником рентабельність активів (ROA) та показником рентабельність власного капіталу (ROE), з урахуванням ринкових факторів впливу на очікувану доходність банку.
Розроблено також методику оцінювання компетентностей персоналу банку всіх рівнів управлінської відповідальності, яка передбачає розширений підхід до комплексного оцінювання персоналу за допомогою кількісної багатовимірної моделі надала змогу більш об’єктивно оцінити функціональний персонал банку.[||]The article proposes methodical approaches to framing an integrated competence assessment system for functional staff at the bank. Based on the analysis of numerous scientific sources and management practices, it is evident, that there are two approaches to staff assessment, namely: study of the results (quantitative / qualitative) of the employee; a complex of methods for studying directly the personal qualities of the employee (his competencies) during his professional activity.
It is defined, modern assessment systems for the bank’s functional staff lack, firstly, standardization – there is a significant variety of indicators and weighting factors, methods for calculating and different resulting indicators; and secondly, they lack universalization – the methods for integrated assessment of banking personnel at all levels of managerial responsibility which are convenient to apply at practice. Consequently, existing systems for evaluating functional staff need further improvement.
It is considered that quantitative multidimensional models are more objective in assessing the competencies of human resources, since they are more formalized and convenient for comparing and analyzing the dynamics of indicators. Multivariate statistical analysis (in the broad sense) is a section of mathematical statistics that combines methods for studying data that characterize multidimensional objects.
A five-level multidimensional model of managerial responsibility is proposed. The first four levels (primary, secondary, senior, higher) cover all the functional staff of the bank and the fifth (strategic level of management) measures the decisions effectiveness of the highest management.
It is expedient to consider three constituent components of a quantitative multidimensional model: a) the method of ballroom assessments allows to assess the availability of competencies on the chosen scale; b) the calculation of the integral index allows to take into account the weight of various components in the aggregate meaning (the weight of each assessed competencies at one of four managerial responsibility levels); c) Alpha-Jensen coefficient (modified) as a kind of benchmarking that allows you to evaluate the effectiveness of the management decisions made by top management of the organization. It takes into account market conditions that are determined by the following relationship: risk-free return → risk → average market yield.
The method of scaling was used, which allowed to divide the complex process into measuring its individual parameters on certain scales. Scaling with standards requires set of standards (benchmarks) of availability, which the object of the study is compared with. The main advantage of this evaluation method is that more or less permanent etalons are built that act as objective markers, allowing stabilize estimations. The qualitative set of objective standards allows obtaining stable, scalable results that are convenient for analysis and comparison.
The authors state that the method of integral index (integral estimation) allows combine many different items, units of measure, weight and other characteristics of factors. The main advantages of the integral index are: firstly, it synthesizes the influence of all included standards of competence and secondly, eliminate the problem of assessing the employee’s competence to one quantitative parameter, which greatly facilitates the interpretation of the results.
The author's research uses the alpha-Jensen coefficient to be derived from Capital asset pricing model (CAPM), W. Sharp.
According to the research, the application of the CAPM model takes into account the impact on the profitability of existing market factors in interrelation with sovereign risk of an asset. Any reflection of the actual return (positive or negative) from the expected indicates the existence and influence of other factors that were not taken into account in the CAPM model. The two-level assessment method for the effectiveness of managerial decisions of the bank's strategic level management is proposed. The method considers return on assets (ROA) indicator and return on equity (ROE) indicator and takes into account market factors of influence on the expected return on the bank.
A methodology for competencies assessing for banking personal at all levels of managerial responsibility, which provides for an expanded approach to integrated personnel assessment through a quantitative multidimensional model, has also been developed. It allows a more objective assessment of the Bank's functional staff.

Ю. О. Волощукканд. екон. наук, доцент кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,Подільський державний аграрно-технічний університет

НАПРЯМКИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Yuliia Voloshchuk

DIGITAL DIRECTIONS OF AGRARIAN ENTERPRISES

Розглянуто процеси формування та розвитку цифрової економіки України, досліджуються відмінності й особливості її функціонування та вплив на конкурентоспроможність національної економіки. Визначається, що цифровізація країни це не простий перехід на електронне врядування, а повномасштабне впровадження цифрових технологій у всі сфери життя суспільства: від освіти, навичок, виробництва, бізнесу до подолання цифрового розриву та створення повноцінної цифрової інфраструктури. Розглянуто основні інформаційно-комунікативні технології для сільськогосподарського виробництва. Визначено основоположні моменти цифрової стратегії країни, окреслено проблеми цифровізації галузей, зокрема агропромислового комплексу, та шляхи їх вирішення.[||]The processes of formation and development of the digital economy of Ukraine are considered, the differences and peculiarities of its functioning and the impact on the competitiveness of the national economy are being studied. It is determined that digitalization of the country is not a simple transition to e-government, but a full-scale introduction of digital technologies in all spheres of society: from education, skills, production, business to bridging the digital divide and creating a complete digital infrastructure. The basic moments of the digital strategy of the country are defined, problems of digitization of industries, in particular agro-industrial complex, and ways of their solution are outlined.
The purpose of the article is to study the theoretical foundations and modern applied aspects of digitalization of the Ukrainian economy by defining its current state and prospects for the introduction of information and communication technologies into the practical activity of domestic enterprises.
The modern vision of the development of intellectual and creative industries, innovative markets, digital institutes in Ukraine is just emerging. The main principle of success in this area is the stimulation of the development of such industries, assistance and comprehensive support of the state, the use of intelligence to create a completely new added value - its digital form.
The basis of the digital economy is the information economy, which is based on the information and telecommunication infrastructure and provides access and implementation of digital and information skills in all spheres of life (economy, production, education, trade, management, etc.).
Basic information and communication technologies for agricultural production are considered. The transition of agricultural enterprises to e-agriculture can ensure the use of modern digital technologies, such as computers, servers, websites; various mobile devices; satellites; telephones and communications; telecommunications; sensor networks; cloud storage technologies and analytics; Internet and broadband.

С. С. Кисільаспірант, ННЦ "Інститут аграрної економіки"

МЕХАНІЗМ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. KysilPostgraduate Student, NSC "Institute of Agricultural Economy NAAS"

THE MECHANISM OF BANK LENDING FOR THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Трансформація національної економіки, переформатування фінансових відносин аграрної галузі визначають необхідність переосмислення економічного змісту та ролі механізму банківського кредитування інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств. Кредитні відносини уможливлюють розширення фінансових можливостей сільськогосподарських підприємств щодо збільшення обсягів виробництва, впровадження нової техніки та технологій, модернізації виробничих процесів, удосконалення виробничих активів, і як наслідок – стимулює та пришвидшує технічний прогрес .
Операції банківського кредитування інноваційної діяльності підприємств, являють собою надання фінансових ресурсів підприємствам для здійснення інноваційних процесів та характеризуються певною специфічністю серед інших операцій, якій здійснюють банки.
Пожвавлення банківського кредитування інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств набуває поширення, але механізм кредитування сільськогосподарських підприємств в контексті фінансового забезпечення інноваційної діяльності, потребує перегляду та трансформації. Розвиток кредитування інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств стримують чимало чинників. Тому важливим є розробка концептуальних підходів щодо формування механізму банківського кредитування інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств із обов’язковим врахуванням їх галузевої специфіки.
Важливим напрямком подальшого розвитку процесу банківського кредитування інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств в Україні є формування прозорої та дієвої системи взаємодії Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, місцевих органів законодавчої та виконавчої влади, комерційних банків, інших фінансових інституцій та Національного банку України.
Участь держави та її гарантування кредитування інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств, знизить рівень ризикованості кредитних операцій, що уможливлює зменшення рівня процентних ставок для таких операцій. В свою чергу, такі процеси сприятимуть розширенню можливостей підприємств щодо доступу та надходження кредитних ресурсів. Проте, такі операції повинні бути максимально прозорі та фінансово обґрунтовані, з метою запобігання втрати державних фінансових ресурсів.
Для підвищення рівня фінансової дієвості кредитування інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств, вважаємо за важливе, згуртовану та скоординовану участь сільськогосподарських підприємств, комерційних банків та державних інституцій з урахуванням їх фінансових потреб та інтересів. Таким чином, збалансованість фінансових потреб та інтересів, а також узгодженість дій всіх суб’єктів процесу кредитування, сприятимуть покращенню фінансового забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств, підвищенню рівня їх інноваційності. Зазначені напрям модернізації механізму банківського кредитування інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств позитивно вплине на формування інноваційного потенціалу і конкурентоспроможності аграрної галузі.[||]The transformation of the national economy, reforming the financial relations of the agrarian sector determine the need to rethink the economic content and the role of the mechanism of bank lending for the innovative development of agricultural enterprises. Credit relations make it possible to increase the financial capacity of agricultural enterprises to increase production volumes, introduce new technologies and technologies, modernize production processes, improve production assets, and as a result - stimulate and accelerate technical progress.
Bank lending operations of enterprises innovative activity represent the provision of financial resources to enterprises for implementation of innovative processes and are characterized by a certain specificity among other operations carried out by banks.
The revitalization of the bank lending for agricultural enterprises innovative development is becoming widespread, but the mechanism of lending to agricultural enterprises in the context of financial support for innovation activities needs revision and transformation. Development of lending for innovative development of agricultural enterprises is hampered by many factors. Therefore, it is important to develop conceptual approaches to the creation the mechanism of bank lending for the innovative development of agricultural enterprises, taking into account their sectoral specifics.
An important direction for further development of the bank lending process for the innovative development of agricultural enterprises in Ukraine is the formation of a transparent and efficient system of interaction between the Cabinet of Ministers of Ukraine, the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine, local authorities of legislative and executive power, commercial banks, other financial institutions and the National Bank of Ukraine.
Participation of the state and its guaranteeing of lending to innovative development of agricultural enterprises, will reduce the level of riskiness of credit operations, which makes it possible to reduce the level of interest rates for such operations. In turn, such processes will facilitate the expansion of enterprises' access to and access to credit resources. However, such operations should be as transparent and financially as possible, in order to prevent the loss of public financial resources.
To increase the financial efficiency of lending to innovative development of agricultural enterprises, we consider the important, cohesive and coordinated participation of agricultural enterprises, commercial banks and state institutions, taking into account their financial needs and interests. Thus, the balance of financial needs and interests, as well as the coherence of the actions of all actors in the lending process, will improve the financial provision of innovation development of agricultural enterprises, increase their level of innovation. The indicated direction of modernization of the mechanism of bank lending for the innovative development of agricultural enterprises will positively influence the formation of innovation potential and competitiveness of the agrarian sector.

Л. І. Шалієвськааспірант кафедри економіки та економічної безпекиЛьвівський державний університет внутрішніх справ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

L. I. ShaliievskaPost-graduate student of the Department of Economics and Economic SecurityLviv State University of Internal Affairs

PROBLEMS OF COMPULSORY RETIREMENT PROVISION IN UKRAINE

Метою дослідження є визначення етапів розвитку загальнообов’язкового пенсійного забезпечення в Україні. У статті пенсійне забезпечення пояснено як процес нагромадження й розподілу грошей, необхідних для задоволення потреб громадян пенсійного віку. Проблеми вітчизняного розвитку загальнообов’язкового пенсійного забезпечення розглянуто у поетапному розрізі. Перший етап (1991-2004 рр) – період використання Україною старих норм щодо пенсійного забезпечення, яке було характерне ще для командно-адміністративної економіки. Другий період (2004 р. – 2009 рр.) – період активного обговорення та ухвалення низки документів щодо побудови трьохрівневої пенсійної системи. 2010 р. – 2014 р. – третій період істотних змін у загальнообов’язковому пенсійному страхуванні. Четвертий період – 2014 р. – 2018р. – період запровадження жорстких обмежень та замороження індексації пенсій.[||]The state of compulsory retirement provision is critically problematic, complex and not transparent under current conditions both in terms of legal regulation and in terms of the organization of financial flows. The purpose of the study is to determine the stages of the development of compulsory retirement benefits in Ukraine.
The article grounds that the retirement provision is a process of obtaining pensions by the population; it is a process of accumulation and distribution of money necessary to meet the needs of citizens of retirement age. Contributions for compulsory retirement benefits are made both at the expense of payroll taxes and deductions from them.
The problems of domestic development of compulsory retirement provision are represented in a staged manner. The first stage (1991-2004) is the period when Ukraine used old norms for pensions, which was typical for the command-and-administration economy. During this period the pensions of Ukrainians meant: the increasing of already existing and the introduction of new privileges for retirees; spreading the practice of writing off debts in payment of pension contributions; establishment of special pensions.
The second period (2004-2009) is a period of active discussion and adoption of a number of documents on the construction of a three-level pension system, which foresees strengthening of the insurance principles in the existing solidarity system, the development of compulsory cumulative retirement provision, which remained unfulfilled. 2010 - 2014 is the third period of significant changes in the solidarity system, including: gradual increase of the retirement age for women in a step "six months per year"; increasing the requirements for seniority for pensions appointment; the introduction of significant restrictions concerning payments indexation for working pensioners.
Fourth period (2014 – 2018) is the period of introduction of hardcore restrictions and freezing indexation of pensions. The acute economic crisis, deepened by the tense military-political situation, prompted the introduction of a regime of rigid saving and consolidation of social expenditures. A significant number of retirement privileges were aimed at limiting early retirement opportunities. Early retirement pensions for unemployed registered at the State Employment Service were canceled; the list of industries, professions, positions, employment giving the right on retirement on the basis of preferential terms was substantially reduced; a gradual increase of 5 years of retirement age and / or the overall duration of service required for early retirement began. In 2017, the income of a single social contribution is less than half of all revenues to the Pension Fund budget.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"