Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 2, 2018

С. О. Тульчинськадоктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»Т. П. Ткаченкокандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»О. І. Скоробогатиймагістрант кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Svetlana Tulchinskayadoctor of economic, professor, professor of the department of economics and entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»Tetyana Tkachenkoсandidate of Economics assistant professor, associate professor of the of the department of economics and entrepreneurship National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»Aleksandr Skorobogatuimaster\'s student of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

BASICS OF PROFIT MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

Досліджено теоретичні аспекти поняття прибуток, основні наукові підходи до визначення даної категорії. Був розглянутий процес управління прибутком підприємства, мета цієї діяльності, основні підходи до процесу управління прибутком підприємства. Досліджені основні методи управління прибутком на підприємстві.

Theoretical aspects of the concept of profit, main scientific approaches to the definition of this category are researched. Considered the process of managing the profit of the enterprise, the purpose of this activity, the main approaches to the process of managing profits of the enterprise. The basic methods of profit management at the enterprise are investigated.

А. О. Князевичд. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Рівненський державний гуманітарний університет, м. РівнеО. В. Крайчукк.ф.-м.н., доцент, завідувач кафедри математики та методики її викладання, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

АНАЛІЗ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

А. KniazevychDoctor of Economic Sciences, Associate Professor, The Professor of the Department of Management, Rivne State University of HumanitiesO. KraychukCandidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor, The Head of the Department of Mathematics and Teaching Methods, Rivne State University of Humanities

ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF FINANCIAL SUPPORT OF ACTIVITY OF SUBJECTS OF INNOVATION INFRASTRUCTURE OF UKRAINE

У статті проведений аналіз наукового потенціалу та фінансового забезпечення інноваційної діяльності в Україні. Запропонована математична модель мінімізації дефіцитності суб’єктів інноваційної інфраструктури України. Здійснена оцінка невикористаних можливостей інноваційного розвитку шляхом визначення сумарного дефіциту фінансових ресурсів на проведення фундаментальних та прикладних досліджень. Однією з основних функцій держави в процесі регулювання діяльності національних інноваційних систем є обґрунтована оптимізація фінансової підтримки розвитку суб’єктів інноваційної інфраструктури. Інноваційна інфраструктура як основа розвитку національної економіки функціонує шляхом тісної взаємодії суб’єктів у динамічно змінному зовнішньому соціально-економічному середовищі. Проблеми формування і функціонування інноваційної інфраструктури країни необхідно розглядати у взаємозв’язку з розробленою у процесі дослідження математичною моделлю збалансованого розподілу інвестиційних ресурсів між об’єктами інфраструктури, ендогенною основою якої є наукові установи і структури бізнес-послуг, що самоорганізуються.

The article provides an analysis of the scientific potential and financial maintenance of innovation activity in Ukraine. The mathematical model is proposed for minimizing deficits of financial support Ukraine's innovation infrastructure. Conducted the evaluation of untapped opportunities of innovative development by determining the total deficit of financial resources which are necessary for realization of fundamental and applied researches. One of the main functions of the state in the process of regulating the activities of national innovation systems is the substantiated optimization of financial support for the development of subjects of innovation infrastructure. Innovative infrastructure as the basis for the development of the national economy functions through the close interaction of subjects in a dynamically changing external socio-economic environment. Problems of the formation and functioning of the innovation infrastructure of the country should be considered in conjunction with the developed mathematical model of balanced distribution of investment resources between objects of infrastructure, the endogenous basis of which are scientific institutions and structures of self-organizing business services.

М. Є. Рогозад. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства та економічної кібернетикиВ. М. Столярчукк. т. н., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава

АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ РОЗВИТКУ ОБ’ЄКТІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ

М. RogozaD. Econ. Sciences, Professor, The Head of the Enterprise Economy and Economic Cybernetics ChairV. StolyarchukCandidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Hotel, Restaurant and Resort Business Chair Higher Educational Institution of Ukoopspilka ‘Poltava University of Economics and Trade’, Poltava

AN ANALYZIS OF THE APPROACHES TO MAKING A DECISION TO THE SERVICE SECTOR OBJECTIVES DEVELOPING

Метою статті є проведення аналізу теоретико-методологічного підґрунтя методів і моделей пошуку ефективних управлінських рішень, які базуються на еволюційному підході, для з’ясування можливості їх прикладного застосування при прогнозуванні раціонального розвитку вітчизняних об’єктів сфери обслуговування. Розглянуто концептуальні положення прийняття рішень щодо розвитку вітчизняних об’єктів сфери обслуговування на основі еволюційного підходу. Проаналізовано основний методичний інструментарій. Виявлено недостатнє його застосування щодо пошуку ефективних управлінських рішень. З’ясовано здатність еволюційного підходу забезпечувати прогресуючий розвиток, що не завжди забезпечує раціональність рішень стосовно розвитку в сучасних умовах певних вітчизняних об’єктів сфери обслуговування. Запропоновано при розробці нових методів прийняття рішень враховувати можливість забезпечення реалізації кардинальних різких змін та прискореного розвитку нетрадиційним індивідуальним шляхом.

The article is an analysis of the theoretical-methodological background of methods and models to making the effective management decisions that are based on the evolution approach, to explicate of an opportunity to the applied use when rationally developing the service sector objectives. The conceptual thesis of decision making in developing the domestic service sector objectives were considered. Main methodological tools have been analyzed. They inadequate use in making the effective management decisions has been revealed. The ability of evolution approach to provide for the progress developing has been clarified that does not always provide the decision making rationalizing for developing of some domestic service sector objectives in the modern conditions. It is proposed to consider the possibility of realizing of the fundamental drastic change and the rapid developing by the untraditional individual way.

В. В. Стадникд. е. н., професор, професор кафедри менеджменту Хмельницького національного університетуП. Г. Іжевськийк. е. н., доцент, докторант кафедри менеджменту Хмельницького національного університетуЮ. О. Головчукаспірант кафедри менеджменту Хмельницького національного університету

МАРКЕТИНГ ВЗАЄМОДІЇ В РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ТА РИНКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

V. StadnykDoctor of Economics, Professor, Professor of Management Department, Khmelnytskyi National University, UkraineP. IzhevskiyPhD in Economics, Associate Professor, Doctoral Candidate of Management Department, Khmelnytskyi National University, UkraineJ. О. HolovchukPostgraduatstudent of Management Department, Khmelnytskyi National University, Ukraine

MARKETING OF INTERACTION IN MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE POTENTIAL OF THE FIRM

Охарактеризовано різні наукові погляди на зміст і завдання концепції Relationship Marketing, що дало підстави для висловлення припущення, що в умовах інформаційної економіки доцільно розглядати не як маркетингу взаємовідносин, а як маркетинг взаємодії. Запропоновано трактувати маркетинг взаємодії як концепцію організаційної співпраці, яка зорієнтована на максимально ефективне використання особливостей довготривалих партнерських відносин підприємства з його основними бізнес-партнерами, за рахунок чого досягається їх взаємопов’язаний спільний розвиток, який забезпечує ефект ресурсної та/чи ринкової синергії для всіх учасників партнерства. Обґрунтовано, що створення таких умов, які відповідають концепції маркетингу взаємодії, реалізується через функцію мотивації – з поширенням мотиваційного процесу на всі групи зацікавлених осіб. Визначено, що реалізація ринкового потенціалу взаємодії підприємств на основі створення підприємницької мережі дозволяє здешевити та спростити процедуру проведення маркетингової політики та просування продукції на ринок.

Different scientific opinions on the content and tasks of the concept of Relationship Marketing have been characterized, which gave grounds for the assumption that in the conditions of information economy it is expedient to consider not as marketing of relationships, but as marketing of interaction. It is proposed to treat marketing interaction as a concept of organizational interaction, which is focused on maximally efficient use of the features of the long-term cooperation of the enterprise with its main business partners, at the expense of which their interconnected joint development is achieved, which provides the effect of resource and / or market synergy for all partners of the partnership. . It is substantiated that the creation of such conditions, which correspond to the concept of marketing interaction, is realized through the function of motivation - with the dissemination of the motivation process to all groups of interested persons. It is determined that realization of market potential of interaction of the enterprises on the basis of creation of the enterprise network allows to cheapen and simplify the procedure of marketing policy and promotion of products to the market.

Б. І. Пшикд. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів Львівського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

СУЧАСНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ СТІЙКІСТЮ ГРОШОВОГО ОБІГУ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Bohdan PshykSc.D. in Economics, Professor, Head of the Department of Finance, Banking and Insurance Lviv educational-scientific institute of the Banking University

MODERN DIRECTIONS OF THE STUDY OF STABILITY OF MONEY CIRCULATION: METHODOLOGICAL ASPECT

У статті розглядається сутність стійкості грошового обігу з позицій забезпечення стабільності цін і тарифів, повного задоволення платоспроможного попиту на товари і послуги, урівноваження обсягів споживання і заощадження, що сприяє збалансованому розвитку економіки завдяки дотриманню закону грошового обігу. Управління стійкістю грошового обігу автор розглядає як вироблення рішень монетарної влади з використання грошово-кредитних інструментів впливу на стан грошового попиту і пропозиції з метою досягнення конкретних соціально-економічних цілей держави. Розроблено методологічний підхід до дослідження сфери управління стійкістю грошового обігу, який передбачає: дослідження теоретичних аспектів управління стійкістю грошового обігу в сучасній економіці; визначення факторів, під впливом яких відбувається управління стійкістю грошового обігу; аналіз чинників впливу на управління грошовим обігом та виявлення на цій основі макроекономічних ризиків; оцінка ефективності управління грошовим обігом; розроблення конкретних заходів з управління стійкістю грошового обігу на базі монетарної політики. Розкрито сутність кожного етапу дослідження та окреслено завдання стратегічного управління грошовим обігом в Україні.

The article examines the essence of the stability of money circulation from the point of view of ensuring the stability of prices and tariffs, full satisfaction of solvent demand for goods and services, balancing the volume of consumption and saving, which contributes to balanced economic development due to compliance with the law of money circulation. The management of the stability of monetary circulation is considered by the author as the development of decisions of the monetary authorities on the use of monetary instruments to influence the state of money supply and proposals in order to achieve specific socio-economic objectives of the state. The methodological approach to the study of the management of the stability of money circulation, which involves: research of theoretical aspects of the management of the stability of money circulation in the modern economy; definition of factors under the influence of which is the management of the stability of money circulation; analysis of the factors influencing the management of monetary circulation and the identification of macroeconomic risks on this basis; assessment of the effectiveness of cash management; the development of specific measures to manage the stability of monetary circulation on the basis of monetary policy. The essence of each stage of the research is revealed and the task of strategic management of money circulation in Ukraine is outlined.

А. І. Богданенкодоктор філософії в галузі державного управління, докторант, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ

A. I. BogdanenkoDoctor of Philosophy in Public Administration, Doctorate, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

INVESTIGATION OF INVESTMENT ACTIVITY IN HOUSING CONSTRUCTION IN UKRAINE: TRENDS AND PROBLEMS

У статті проаналізовано особливості інвестиційної діяльності в житлове будівництво в Україні, що є рушійною силою інтеграції економіки у світове господарство. Запропоновані авторські визначення понять «інвестиційна діяльність», «будівництво житла». Дійдено висновку, що Україна має всі шанси для залучення інвестиційних ресурсів та використання їх на користь економіки, тому що потенціал української економіки має досить «широкі горизонти» для свого розвитку.

The article analyzes the features of investment activity in housing construction in Ukraine, which is the driving force of integration of the economy into the world economy. Proposed author's definitions of concepts "investment activity", "housing construction". It has come to the conclusion that Ukraine has every chance to attract investment resources and use them for the benefit of the economy, because the potential of the Ukrainian economy has rather "wide horizons" for its development.

І. Б. Чичкало-Кондрацькад. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваІ. В. Новицькааспірант, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

СВІТОВИЙ ДОСВІД ПРОСУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

I. B. Chychkalo-KondratskaD.Sc. (Economics), Professor, Head of International Economics and Marketing Department, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk UniversityІ. V. Novytskapostgraduate, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

WORLD EXPERIENCE OF PROMOTION OF ORGANIC PRODUCTS

У статті розглянуто та узагальнено світовий досвід виробництва та споживання органічної продукції. Виділено переважаючі моделі управління національним ринком органічної продукції та найефективніші засоби просування органічної продукції у різних країнах світу. Виявлено основні перешкоди в розвитку українського ринку органічної продукції. Запропоновано шляхи вдосконалення процесу просування органічних продуктів українських виробників на внутрішній та зовнішній ринки.

The article deals with and summarizes the world experience of production and consumption of organic products. The prevailing models of management of the national market of organic products and the most effective means of promotion of organic products in different countries of the world are highlighted. The main obstacles in the development of the Ukrainian market of organic products are revealed. The ways of improvement of the process of promotion of organic products of Ukrainian producers to the domestic and foreign markets are offered.

О. М. Пєтуховапрофесор, доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту та адміністрування, Національний університет харчових технологій м. КиївК. В. Стасішенамагістрант, Національний університет харчових технологій м. Київ

УДОСКОНАЛЕННЯ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

O. M. PietukhovaProfessor, Doctor of Economics, Department of Management and Administration, National University of Food Technologies of KyivK. V. Stasishenamagister, National University of Food Technologies of Kyiv

IMPROVEMENT OF SUPERVISORY ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

Досліджено роль і значення збутової діяльності підприємств у сучасних умовах загострення боротьби за споживача. Визначено основні задачі та проблеми організації збуту продукції на підприємствах харчової промисловості. Проаналізовано збутову діяльність філії ПАТ «Яготинський маслозавод» «Яготинське для дітей». Встановлено недоліки в організації системи управління збутовою діяльністю підприємства. З метою підвищення ефективності збутової діяльності запропоновано удосконалення структури управління філії ПАТ «Яготинський маслозавод» «Яготинське для дітей». Викладено пропозиції щодо удосконалення збутової діяльності підприємства, використання засобів залучення покупців і стимулювання продажів, оптимізації витрат на збут та зниження транспортно-логістичних витрат на філії ПАТ «Яготинський маслозавод» «Яготинське для дітей».

The role and importance of sales activity of enterprises in the modern conditions of intensifying struggle for the consumer is investigated. The basic problems and problems of the product sales organization at the enterprises of the food industry are determined. The marketing activity of the branch of PJSC "Yagotinskiy Dairy Factory" "Yagotynsky for children" is analyzed. There are shortcomings in the organization of the management system sales activities of the enterprise. In order to increase the efficiency of sales activity, the improvement of the management structure of the branch of PJSC "Yagotinskiy Dairy Plant" "Yagotinsky for Children" was proposed. Proposals on improvement of sales activity of the enterprise, use of means of attracting buyers and stimulation of sales, optimization of expenses for sale and reduction of transport and logistics costs at the branches of PJSC "Yagotinskiy Dairy Plant" "Jagotynsky for Children" are presented.

А. А. Олешкод. е. н., доцент, професор кафедри фінансових ринків, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

МЕХАНІЗМ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ КОРПОРАЦІЯМИ

A. A. OleshkoDoctor of Economic Sciences, Associated Professor, Professor of the Department of Financial Markets, University of State Fiscal Service of Ukraine

THE MECHANISM OF CRISIS MANAGEMENT OF FINANCIAL CORPORATIONS

У статті сформовані макро- і мікроекономічні завдання та запропоновано механізм антикризового управління фінансовими корпораціями. Практична реалізація антикризового управління фінансовими корпораціями забезпечується ефективним механізмом, елементами якого є суб’єкти і об’єкти, цілі, принципи, функції, методи, інструменти, нормативно-правове та інформаційно-комунікативне забезпечення, критерії ефективності. Запропоновано заходи антикризового управління, що реалізуються шляхом застосування стратегічних тактичних і оперативних методів в умовах кризи прибутковості, ліквідності та платоспроможності. Зроблено висновок, що у сучасних умовах антикризове управління фінансовими корпораціями передбачає недопущення розгортання фінансової кризи, а у разі її виникнення – вжиття комплексу адекватних антикризових заходів зі стабілізації фінансово-економічного стану, фінансового оздоровлення, реструктуризації, реорганізації, банкрутства і ліквідації з найменшими втратами для організації, кредиторів та суспільства.

The article generated macro and microeconomic problems and the mechanism of crisis management of financial corporations. The practical implementation of crisis management of financial corporations is provided by an effective mechanism, the elements of which are the subjects and objects, goals, principles, functions, methods, tools, legal and information and communication support, criteria of effectiveness. The measures of crisis management are proposed using strategic, tactical and operational methods in the conditions of the crisis of profitability, liquidity and solvency. Conclusion: In modern conditions, the crisis management of financial corporations involves preventing the financial crisis, and in case of its occurrence - the use of a complex of anti-crisis measures to stabilize the financial and economic situation, financial recovery, restructuring, reorganization, bankruptcy and liquidation with the least losses for the organization, creditors and society.

В. М. Микитюкд. е. н., професор, завідувач кафедри аналізу і статистики ім. І.В. Поповича, Житомирський національний агроекологічний університет

ВПЛИВ ЯКОСТІ МОЛОКА-СИРОВИНИ НА ЕКСПОРТ МОЛОКОПРОДУКЦІЇ

V. М. MykytyukDr. hab. of economics, Prof., the chef of analyses and statistics department named by І.V. Popovich, Zhytomyr National Agroecological university, Ukraine

THE INFLUENCE OF RAW-MILK QUALITY ON THE EXPORT OF DAIRY PRODUCTION

Проаналізовано сучасний стан виробництва молока-сировини в Україні. У розрізі категорій господарств досліджено якісні показники виробництва молока-сировини та його закупівлі переробними підприємствами для виробництва і реалізації молокопродукції на експорт. Визначено шляхи підвищення якості виробництва молока-сировини у господарствах населення на перспективу у зв’язку із прийняттям нових стандартів якості молока, які відповідають положенням і вимогам Євросоюзу.

The current state of raw milk production in Ukraine is analyzed. Qualitative indicators of production of raw-milk production are investigated in terms of producers’ categories, as well as its purchases by dairy enterprises for the production and sale of dairy products for export are shown. In connection with the adoption of new quality standards for milk, the key ways of improving the quality of raw-milk production in households for the future, which tied with the requirements of the European Union, are determined.

Н. В. Резніковадоктор економічних наук, доцент, професор кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса ШевченкаО. А. Іващенкокандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національної академії статистики, обліку і аудитуО. І. Войтовичлікар

ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ ЛІКУВАЛЬНОГО І ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ В КОНТЕКСТІ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

N. ReznikovaDoctor of Economics, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of KyivO. IvashchenkoPhD (Econ.), Associate Professor, Head of Department of Management of Foreign Economic Activity of National Academy of Statistics, Accounting and AuditO. VoitovychMD

THE RELATION BETWEEN THE NOTIONS OF HEALTH CARE TOURISM AND WELLNESS TOURISM IN THE CONTEXT OF ASSESSMENT OF THE CAPACITY OF THE INTERNATIONAL MARKET OF MEDICAL SERVICES

У статті розглядається потенціал міжнародного ринку медичного туризму крізь призму складових ринку медичних послуг — ринку лікувальних послуг, ринку оздоровчих послуг, ринку спа-послуг. Враховуючи відсутність уніфікованого підходу до визначення сутності та форм медичного туризму серед різних інституцій, з метою уникнення термінологічної плутанини та оцінки потенціалу його росту, запропонована його альтернативна класифікація на лікувальний та оздоровчий. Виокремлено детермінанти розвитку медичного туризму та визначено джерела попиту на медичні послуги.

The capacity of the international market of medical services is analyzed through the prism of the components of the market of medical services: the market for health care, the market for wellness, the market for spa-services. Considering that various institutions do not have a unified approach to the definition of the essence and forms of medical tourism, its alternative classification into health care tourism and wellness tourism is proposed in order to prevent a terminological confusion when assessing its capacity for growth. The determinants of medical tourism development and the sources of demand for medical services are outlined.

Д. О. Лазаренкод. е. н., професор, декан факультету психології, економіки та управління Донбаського державного педагогічного університету, м. Слов’янськС. В. Сіренкост. викладач кафедри обліку і аудиту Донбаського державного педагогічного університету, м. Слов’янськ

УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ І ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ

D. LazarenkoDr.Sc.(Econ), Professor, Dean of the Faculty of Psychology, economics and management, Donbas State Pedagogical University, SlovyanskS. SirenkoSenior Lecturer of the department of accounting and audit, Donbas State Pedagogical University, Slovyansk

INTELLECTUAL CAPITAL MANAGEMENT: ECONOMIC, LEGAL AND ACCOUNTING ASPECTS

В статті розглядаються проблеми формування інтелектуального капіталу та ефективного розпорядження об'єктами інтелектуальної власності. Розкриті правові аспекти ідентифікації і залучення інтелектуального капіталу до господарської діяльності сучасних суб'єктів господарювання. При написанні статті автори використовували деякі результати досліджень відомих вітчизняних і зарубіжних економістів. Розглянуто досвід управління інтелектуальним капіталом провідних промислових підприємств України та Європи. Проаналізовано різні методи і підходи до ведення обліку об'єктів інтелектуальної власності. Запропоновано порядок проведення спеціалізованої експертизи з метою відповідності службового винаходу умовам патентоздатності. Представлені альтернативні управлінські рішення з приводу розпорядження результатами досліджень, спрямованих на формування інтелектуального капіталу підприємства. Розкрито шляхи використання запатентованих і незапатентованих об'єктів інтелектуальної власності. Запропоновано механізми вдосконалення використання об'єктів інтелектуальної власності на основі обліково-аналітичної інформації.

The article deals with the problems of the formation of intellectual capital and efficient disposal of intellectual property objects. The legal aspects of identification and attraction of intellectual capital to the economic activity of modern business entities are disclosed. When writing the article, the authors used some of the results of research by well-known domestic and foreign economists. The experience of management of intellectual capital of the leading industrial enterprises of Ukraine and Europe is considered. Different methods and approaches to accounting of objects of intellectual property are analyzed. The procedure for holding a specialized examination is proposed in order to match the service invention with the requirements of patentability. The alternative managerial decisions concerning the disposal of research results aimed at forming the intellectual capital of the enterprise are presented. The ways of using patented and unpatented intellectual property objects are disclosed. The mechanisms of improvement of the use of intellectual property objects on the basis of accounting and analytical information are proposed.

І. М. Куксад. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів і економічної кібернетики Луганського національного аграрного університету, м. ХарківТ. О. Пєтуховак. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Українського державного університету залізничного транспорту, м. Харків

КРЕАТИВНА ЕКОНОМІКА ЯК ЕЛЕМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ ТА СТІЙКОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Ihor KuksaDr. Sc. (Ekon), Associate Professor, Head of Department of Finance and Economic Cybernetics, Luhansk National Agrarian University (LNAU), KharkivT. PyetukhovaPh.D., Associate Professor, Associate Professor of Department of Accounting and Auditing, Ukrainian State University of Railway Transport (UkrSURT), Kharkiv

THE CREATIVE ECONOMY AS AN ELEMENT OF INNOVATIVE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY OF UKRAINE

У статті наведено: історичний аспект появи економічної категорії «креативні індустрії»; аргументи у підтримку нової парадигми розвитку, яка позв'язує економіку і культуру, визначення концепції креативних індустрій, наведені характерні риси креативних індустрій, їх класифікаційні ознаки, номенклатура та класифікація креативного сектора, визначено вплив креативної економіки як елементу інноваційної та стійкої стратегії розвитку України. Крім того, розкрито напрями, що можуть сприяти та покращити умови для розвитку підгалузей та видів діяльності в рамках культурних та креативних індустрій України, які є здатними до розширення та/або генерування доходів, підвищенню рівню зайнятості, сталого розвитку та безпосередньо сприяють економічному зростанню та описано моделі, що окреслюють відносини між креативними галузями та рештою економіки.

The article presents: the historical aspect of the emergence of the economic category of "creative industries"; the arguments in support of the new paradigm of development that connects the economy and culture, the definition of the concept of creative industries, the characteristics of creative industries, their classification features, the nomenclature and the classification of the creative sector are given, the influence of the creative economy as an element of an innovative and sustainable strategy of development of Ukraine is determined. In addition, directions that can promote and improve conditions for the development of sub-sectors and activities within the cultural and creative industries of Ukraine that are capable of expanding and / or generating income, raising employment rates, sustainable development and directly contributing to economic growth are described and described. models that outline the relationship between creative industries and the rest of the economy.

С. Ю. Хамінічд. е. н., професор, професор кафедри економічної теорії та маркетингу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, м. Дніпро, УкраїнаК. С. Тригубаспірантка кафедри економічної теорії та маркетингу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

ФОРМУВАННЯ ІМІДЖЕВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Svetlana Y. KhamichichDoctor of Economics, professor, Professor of the Department of Economic Theory and Marketing Oles Honchar Dnipro National UniversityKristina S. Tryhubpost-graduate student of the Department of Economic Theory and Marketing Oles Honchar Dnipro National University

FORMATION OF THE IMAGE ECONOMY OF UKRAINE

Стаття присвячена проблемам формування та реалізації іміджевої економіки України. Здійснено теоретичний аналіз побудови та втілення іміджевої економічної стратегії в сучасних умовах розвитку. У статті обговорюється проблема формування позитивного іміджу національної економіки. Проведено SWOT-аналіз, який визначає сильні та слабкі сторони, загрози та можливості економіки України. Визначено основні етапи іміджевої стратегії національного господарства: аналіз ситуації; постановка проблеми та визначення інтересів; структурування об’єктів впливу; розробку іміджевого образу та вибір тактик; дотримання єдиної чіткої позиції з усіх управлінських питань; створення стратегічної концепції та закріплення відповідальних інститутів. Запропоновано обов’язкові принципи щодо ефективного виконання цих задач: постійне фінансування; дієвість та відповідальність; ведення єдиної інформаційної політики; пропагування економічної привабливості держави для інвесторів; відповідність законодавства до європейських стандартів.

The article is devoted to the problems of formation and realization of the image economy of Ukraine. The theoretical analysis of the construction and implementation of the image economic strategy in modern conditions of development is carried out. The article discusses the problem of forming a positive image of the national economy. A SWOT-analysis was conducted that identifies the strengths and weaknesses, threats and opportunities of the Ukrainian economy. The main stages of the image strategy of the national economy are determined: the analysis of the situation; problem statement and determination of interests; structuring of objects of influence; development of image image and choice of tactics; observance of a single clear position on all managerial issues; creation of a strategic concept and consolidation of responsible institutions. The obligatory principles for effective fulfillment of these tasks are proposed: permanent financing; efficiency and responsibility; maintaining a unified information policy; promotion of the economic attractiveness of the state for investors; compliance with European standards.

Є. М. Ахромкінд. е. н., проф. кафедри економічної безпеки, публічного управління та адмініструванн, Житомирський державний технологічний університет, м. ЖитомирВ. О. Кучменкостарший викладач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування,Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПТИМІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ

Ye. M. AkhromkinDoctor of Science (Economics), Professor, Departments of Economic Security, Public Management and Administration Zhytomyr State Technological University, ZhytomyrV. O. KuchmenkoSenior Lecturer of the Departments of Economic Security, Public Management and Administration Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr

ECONOMIC EFFICIENCY OF THE OPTIMIZATION DEVELOPMENT OF THE TRANSPORT INFRASTRUCTURE OF THE REGION

В статті розглянуті поняття інфраструктури та напрямки розвитку транспортної інфраструктури регіону. Визначені основні показники транспортної системи регіону. Представлено механізм визначення економічної ефективності оптимізаційного розвитку транспортної інфраструктури регіону. Доведено, що оцінка ефективності розвитку транспорту в регіонах не може ґрунтуватись лише на показниках транспортної роботи й транспортної забезпеченості регіонів, оскільки вони мають цілий ряд серйозних недоліків й практичного застосування ці показники не отримують. Представлено систему показників оцінки стану, розвитку та функціонування транспорту, яку можна розглядати як таку, яка включає в себе дві підсистеми, відповідно які відображають внутрішні та зовнішні його характеристики. Відповідно до внутрішніх характеристик слід віднести показники рівня розвитку транспорту, окремих його підсистем і об’єктів, а також показники їх використання, а найважливішими зовнішніми характеристиками є показники рівня збалансованості транспорту та обслуговуючих ним галузей, підприємств, а також показники рівня забезпеченості господарства транспортом. Також в дослідженні зазначено, що розвиток будь-якої господарської системи це багатогранний процес, при його оцінці виникає прагнення врахувати його багатоаспекність, який потребує побудови інтегральних показників, які є результатом згортки багатофакторних первинних індикаторів, що дає коректне вирішення цієї проблеми в цілому, оскільки будь-яка господарська система, яка охоплює процеси виробництва, обміну, розподілу і споживання матеріальних благ, відноситься до класу кібернетичних систем.

The article considers the concept of infrastructure and directions of development of transport infrastructure of the region. The basic indices of the transport system of the region are determined. The mechanism of determination of economic efficiency of optimization development of transport infrastructure of the region is presented. It is proved that the assessment of the efficiency of transport development in the regions cannot be based solely on indicators of transport work and transport provision of the regions, as they have a number of serious shortcomings and do not receive these indicators for practical use. The system of indicators of state, development and functioning of transport is presented, which can be considered as including two subsystems, respectively, reflecting its internal and external characteristics. According to the internal characteristics, indicators of the level of development of transport, its separate subsystems and objects, as well as indicators of their use should be considered, and the most important external characteristics are indicators of the level of balance of transport and its serving industries, enterprises, as well as indicators of the level of security of the economy by transport. Also, the study noted that the development of any economic system is a multi-faceted process, when it assesses the desire to take into account its multi-aspect, which requires the construction of integral indicators that result from the convolution of multi-factor primary indicators, which gives a correct solution to this problem in general, since any -a kind of economic system, which covers the processes of production, exchange, distribution and consumption of material goods, belongs to the class of cybernetic systems.

І. М. Буднікевичд. е. н., професор, завідувач кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвиткуІ. І. Гавришк. е. н., асистент кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. ЧернівціІ. А. Крупеннак. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ІНСТРУМЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИВАБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ

I. M. BudnikevichDoctor of Economics, Professor, Headof the Department of Marketing, Innovation and Regional DevelopmentI. I. GavryshPh.D., Assistant of the department of Marketing, Innovation and Regional Development Chernivtsi National University named after Yuri Fedkovich, ChernivtsiI. A. KrupennaPh.D., associate professor, Assistant professor of the department of marketing, innovation and regional development Chernivtsi National University named after Yuri Fedkovich, Chernivtsi

TOOLS FOR IMPROVING THE ATTRACTION OF THE REGIONALTOURISM AND RECREATION COMPLEX

В статті розглянута туристично-рекреаційна привабливість регіону як сукупністю стійких уявлень та вражень туриста чи рекреанта про умови, властивості, ознаки, характеристики, можливості та обмеження, які дозволяють використовувати дану територію з туристичними, оздоровчими, пізнавальними цілями та які формують ставлення цільових аудиторій до конкретного регіону. Відмічено, що рекреаційна привабливість демонструє наскільки цікавим є туристично-рекреаційний комплекс для туристів та відпочиваючих, і свідчить про її перспективність для бізнесу та інвестицій пов’язаних з курортним та туристичним бізнесом.
Зроблено висновок, що туристична привабливість регіонів визначається не тільки унікальним природно-географічним ландшафтом та культурно-історичними дестинаціями, а й рівнем розвитку туристичної інфраструктури і туристичного комфорту, без розвитку яких неможливо досягти належного рівня туристичної привабливості, але існує ризик втратити лояльність з боку туристів. Наголошено, що формування та підвищення туристичної та рекреаційної привабливості регіонів неможливе без застосування маркетингових інструментів.
Узагальнено досвід зарубіжних країн (Німеччини, США) з використання маркетингових інструментів підвищення привабливості туристично-рекреаційного комплексу регіону. Визначено, що успішні практики підвищення туристичної привабливості зарубіжних країн базуються на Концепції стійкого розвитку туризму, актуальність реалізації якої пов’язана не тільки з важливістю туризму як джерела національного багатства, а й також з негативними екстерналіями, що руйнують саму основу, на якій тримається функціонування і успішний розвиток туризму – жага до швидкого отримання прибутку, шкода навколишньому середовищу, місцевій громаді тощо.
Розроблені пропозиції щодо укладання профілю привабливості туристично-рекреаційного комплексу регіону. В якості перспективного напрямку розвитку туристичної привабливості Чернівецької області запропоновано створення туристично-рекреаційного кластеру

The article considers the tourist and recreational attractiveness of the region as a set of sustainable representations and impressions of a tourist or recreator about the conditions, properties, characteristics, opportunities and limitations that allow using this territory with tourist, recreational, cognitive purposes and forming the attitude of target audiences to a specific the region.
It is concluded that the tourist attractiveness of the regions is determined not only by the unique natural-geographical landscape and cultural and historical distinctions, but also by the level of development of tourist infrastructure and tourist comfort, without which it is impossible to reach the appropriate level of tourist attractiveness, but there is a risk of loyalty from tourists. It is emphasized that formation and increase of tourist and recreational attractiveness of regions is impossible without the use of marketing tools.
The experience of foreign countries (Germany, the USA) with the use of marketing tools for increasing the attractiveness of the tourist and recreational complex of the region is summarized. It is determined that successful practices of increasing the tourist attractiveness of foreign countries are based on the Concept of Sustainable Tourism Development, the relevance of which is related not only to the importance of tourism as a source of national wealth, but also to negative externalities that destroy the very foundation on which the functioning and Successful development of tourism - a thirst for quick profit, damage to the environment, local community, etc.
Proposals for making the profile of attractiveness of the tourist and recreational complex of the region are developed. The creation of a tourist and recreational cluster was proposed as a promising direction for the development of tourist attractiveness of the Chernivtsi region.

О. О. Гаманковад. е. н., професор, завідувач кафедри страхування, ДВНЗ «Київський економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. КиївЛ. В. Пархетааспірант кафедри страхування, ДВНЗ «Київський економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ З ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ

O. GamankovaDoctor of Economics, Professor, Head of the Department of Insurance, «Kyiv Economic University named by name Vadim Hetman», KyivL. ParkhetaPostgraduate student of the Department of Insurance, «Kyiv Economic University named by name Vadim Hetman», Kyiv

DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF THE QUALITY OF SERVICES FOR VOLUNTARY MEDICAL INSURANCE

У статті обґрунтовано необхідність забезпечення управління якістю страхових послуг суб'єктів сфери страхування в Україні. Уточнено сутність та характеристики якості страхової послуги, виділено фактори впливу на якість послуг. Визначено, що забезпечення якості послуги, що задовольняє споживачів, є найважливішою складовою частиною нецінової конкуренції в страхуванні. Зазначено, що якість медичної послуги можна розглядати з одного боку, як відповідальність визначеним стандартам, тобто пристосування послуг до вимог або рекомендацій, та з іншого боку, як корисність для споживача, відповідність його вимогам. У статті виділено параметри якості послуг медичного страхування. Доведено, що процес андерайтингу забезпечує ефективну оцінку ризиків, визначення адекватних умов страхування, розробку та реалізацію плану превентивних заходів із зниження ризиків, в результаті чого досягається формування збалансованого та рентабельного страхового портфеля, а також встановлення адекватних страхових тарифів.

The article substantiates the necessity of ensuring the quality management of insurance services of subjects of the insurance sphere in Ukraine. The essence and characteristics of the quality of insurance services are specified, the factors influencing the quality of services are highlighted. It is determined that quality assurance of service satisfying consumers is the most important part of non-price competition in insurance. It is noted that the quality of medical services can be considered on the one hand as the responsibility to certain standards, that is, the adaptation of services to requirements or recommendations, and on the other hand, as the utility for the consumer, the compliance with his requirements. The article highlights the parameters of the quality of health insurance services. It is proved that the underwriting process provides an effective risk assessment, the definition of adequate insurance conditions, the development and implementation of a plan for preventive measures to reduce risks, resulting in the formation of a balanced and profitable insurance portfolio, as well as the establishment of adequate insurance tariffs. It is determined that one of the areas that will improve the quality of medical insurance services may be the development and use of scientifically sound methods and criteria for assessing the activities of an insurance company and an insurance company that will, in turn, ensure satisfaction of the needs of insured persons. In the development of reliable methods and criteria for evaluating the effectiveness of the work of health centers, both health care authorities and the TPI themselves are interested in having control over quality, volume, terms and conditions of medical care provision.

І. В. Шкрабакдоктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту,Донецький національний технічний університет (м. Покровськ)Н. В. Рагулінамолодший науковий співробітник, Донбаська державна машинобудівна академія

ФОРМУВАННЯ НОВІТНІХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ У ПОСТ-КОНФЛІКТНИЙ ПЕРІОД

I. V. ShkrabakDoctor of Economic, Associate Professor, Head of Management Department, Donetsk National Technical University (Pokrovsk)N. V. RagulinaJunior Research Fellow Donbas State Engeneering Academy

FORMATION OF NEW TRENDS IN DEVELOPMENT OF INVESTMENT PROCESSES IN THE ECONOMY OF UKRAINE IN THE POST-CONFLICT PERIOD

Стаття присвячена виявленню і дослідженню нових тенденцій перебігу інвестиційних процесів в економіці України у післякризовий період відновлення. Узагальнено особливості макроекономічних систем, яких вони набувають внаслідок конфлікту. Обґрунтовано, що в Україні у 2014-2015 роках відбувся перелам усталених тенденцій динаміки показників інвестиційних процесів, і почали формуватися нові тенденції, зокрема: зростання обсягів капітальних інвестицій і обсягів їх освоєння; зрушення у структурі капітальних інвестицій за видами активів (суттєве зменшення частки інвестицій у нежитлові будівлі та інженерні споруди і зростання частки машин, обладнання та інвентарю, а також транспортних засобів) і за джерелами фінансування (зростання частки коштів місцевих бюджетів у структурі капітальних інвестицій), зростання питомої ваги прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) з Російської Федерації, зрушення у структурі прямих іноземних інвестицій за видами економічної діяльності і регіонами. Сформульовані висновки і перспективи подальших досліджень у заданому напрямі.

The article is devoted to the discovery and research of new tendencies of the course of investment processes in the economy of Ukraine in the post-crisis period of recovery. The features of the macroeconomic systems that they acquire as a result of the conflict were generalized. It was substantiated that in Ukraine in 2014-2015 there has been a shift in the established tendencies of dynamics of indicators of investment processes, which made it impossible to analyze and forecast them on the basis of pre-crisis, established regularities. In the post-crisis period, new trends in the investment sphere began to emerge, in particular: a decrease in the share of investments in non-residential buildings and engineering structures, long-term biological assets of plant growing and livestock production; shifts in the structure of capital investments (increase in the share of local budget funds and a decrease in the proportion of loans to banks and other loans); lack of interest of foreign investors in investing in the economy of Ukraine; post-Soviet (mainly Ukrainian and Russian) origin of capital, accounting for almost half of foreign direct investments in Ukraine's economy; an increase in the share of foreign direct investments from the Russian Federation in the Ukrainian economy; foreign direct investments were not aimed at restoring the industrial potential of the domestic economy. At the same time, a number of long-term negative tendencies in the investment sphere persist (in particular, the share of investments in fixed assets in GDP, which does not correspond to the minimum level of national economic security, too high share of own funds of enterprises and organizations in the structure of capital investments, etc.). It was determined that the prospects for further research are in two directions: identification, fixation and analysis of new tendencies of the investment processes in the post-conflict period as the basis for further research forecasting in the substantiation of the directions of the state policy of national economic recovery, as well as the development of methodological approaches to normative forecasting of post- conflict restoration of the economy and justification of the structure and tools of the investment mechanism for its provision.

А. О. Румянцевдоктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення Донбаського інституту техніки та менеджменту Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія БугаяІ. А. Гетьманкандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних інформаційних технологій Донбаської державної машинобудівної академії, м. КраматорськМ. А. Держевецькавикладач кафедри медичної фізики та інформаційних технологій Донецького національного медичного університету, м. Краматорськ

ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ КОМП'ЮТЕРНОЇ АЛГЕБРИ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАДАЧ

A. O. RumyantsevDoctor of Technical Sciences, Professor, Professor of the Department of Computer Science and Software Engineering of the Donbass Institute of Technology and Management of the International Scientific Technical University named after Academician Yuriy BugayI. A. GetmanCandidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Computer Information Technologies of the Donbas State Engineering Academy, KramatorskM. A. DerzhvedevskayaLecturer of the Department of Medical Physics and Informational Technologies of Donetsk National Medical University, Kramatorsk

THE USE OF COMPUTER ALGEBRA SYSTEMS FOR SOLVING ECONOMIC TASKS

Останніми роками особливий інтерес представляють системи комп'ютерної алгебри. Саме системи комп’ютерної алгебри є останнім часом потужнім інструментом навчання математики студентів різних країн світу. Системи комп’ютерної алгебри випускаються різного рівня складності – від гнучкої системи Mathcad, до систем Mathematika, Mathlab, Maple із можливістю графічної візуалізації обчислень. Досліджено особливості використання засобів комп'ютерної алгебри під час розв’язування економічних задач. Наведено основні переваги і недоліки роботи в різних пакетах під час їх застосуванням при вирішенні економічних задач. Розглянуто приклад рішення економічної задачі, а саме задачі математичного програмування. Простежено етапи розв’язання задачі про оптимальну суміш. Наведено приклад розв’язання цієї задачі з використанням пакету Maple. Обґрунтовано доцільність використання даного пакета. Доведено його переваги перед іншими. Представлено графічне рішення економічної задачі.

In recent years, computer algebra systems are represented of particular interest. The computer algebra systems have recently been a powerful tool for teaching mathematics students from different countries of the world. Systems of computer algebra were issued at different levels of complexity - from the flexible system Mathcad, to systems Mathematika, Mathlab, Maple with the possibility of graphical visualization of computations. The peculiarities of the use of computer algebra tools during the solving of economic problems were investigated. The main advantages and disadvantages of work in different packages were given during their application in solving economic problems. An example of the solution of an economic problem, namely, the problems of mathematical programming, was considered. The stages of the solution of the optimal mixture problem were traced. An example of solving this problem using the Maple package is given. The expediency of using this package was substantiated. Its advantages over others were proved. A graphical solution of an economic problem was presented.

М. В. Корнєєвд. е. н., доцентН. М. Шматькок. е. н., доцент

МОТИВАЦІЙНЕ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ПІДҐРУНТЯ АКТИВІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

M. V. KorneyevDoctor of Economic Sciences, Associate ProfessorN. М. ShmatkoРhD in Economics, Associate Professor

MOTIVATIONAL AND SOCIO-CULTURAL BASIS OF ACTIVATION OF ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE

Метою дослідження у роботі є теоретичне обґрунтування та розробка положень щодо формування мотиваційного та соціокультурного підґрунтя активізації організаційного розвитку підприємства. Встановлено, що мотиваційне забезпечення активізації організаційного розвитку підприємства являє собою сукупність мотивів, які виникають у працівників внаслідок дії комплексу мотивоутворюючих впливів (мотиваційних комплексів), щодо позитивного сприйняття структурно-організаційних змін. Узагальнено характеристики параметрів оцінки соціокультурного підґрунтя активізації організаційного розвитку економіко-виробничої системи підприємства, за видами організаційної культури. Визначено основі типи організаційної культури, відмінності між якими обумовлюють потреби у формуванні мотиваційного та соціокультурного підґрунтя активізації організаційного розвитку підприємства: органічна (патріархальна, в якій найбільш відчутним є домінування власників-засновників підприємства), підприємницька (культурну основу якої становить здатність та готовність учасників щодо прийняття на себе господарських ризиків), бюрократична (базується на формалізації та нормативному упорядкуванні широкого кола моделей поведінки), партисипативна (заснована на підтримці взаємодії та співробітництва). Встановлено, що основними характеристиками організаційної культури підприємства є такі: колективне відношення щодо проявів особистісної ініціативи, рівень толерантності персоналу; готовність до ризику; цілеспрямованість, узгодженість та управлінська підтримка спільних дій; правила контролю, координації і взаємодії; ідентичність організації та його персоналу; система мотивації. Доведено, що організаційна культура не є цілком однорідним явищем, більшості сучасних великих підприємств притаманне існування домінуючої культури та кількох субкультур в його рамках.[||]The purpose of research in the work is theoretical substantiation and development of provisions on formation of motivational and sociocultural basis for activating organizational development of the enterprise. It is established that the motivational support for activating the enterprise organizational development is a set of motives that arise from employees due to the motivational influences complex action (motivational complexes), regarding of the structural and organizational changes positive perception. The characteristics of the enterprise economic and production system organizational development activation socio-cultural basis assessment parameters, by types of organizational culture, are generalized. The types of organizational culture, the differences between which determine the needs for the formation of a motivational and sociocultural basis for activating the organizational development of the enterprise are determined: organic (patriarchal, in which the dominant is the owners of the enterprise founders), entrepreneurial (the cultural basis of which is the ability to participate and willingness to participate economic risks), bureaucratic (based on the formalization and normalization of a behaviors wide range), participative (based on supporting interaction and cooperation). It is established that the main characteristics the enterprise organizational culture are the following: collective attitude to the manifestations of personal initiative, the level of staff tolerance; willingness to take risks; commitment, coherence and management support for joint action; control, coordination and interaction rules; the identity of the organization and its staff; motivation system. It has been proved that organizational culture is not a completely homogeneous phenomenon, and for most modern large enterprises there is a dominant culture and several subcultures within it.

О. В. Зелінськак. т. н., старший викладач кафедри моделювання та інформаційних технологій в економіці, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В РОЗПЛИВЧАСТИХ УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

O. V. ZelinskaCandidate of Technical Sciences, Senior Lecturer of the Department of Modeling and Information Technologies in Economics, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

FEATURES OF DECISION-MAKING IN VAGUE CONDITIONS FUNCTIONING OF CONTROL SYSTEMS

Прийняття рішень є невід’ємною частиною будь-якої систем управління. Завдяки процесу прийняття рішення відбувається координація діяльності системи. Рішення є найбільш складними, які приймаються в умовах невизначеності. На практиці у багатьох випадках ухвалення рішень відбувається в таких умовах, коли цілі, обмеження і наслідки можливих дій точно не відомі. Для поводження з неточно відомими величинами звичайно застосовується апарат теорії вірогідності, а також методи теорії ухвалення рішень, теорії управління і теорії інформації. Таким чином, інтуїтивно приймається припущення, що неточність незалежно від її природи, може бути отожнена з випадковістю. Це розрізняти випадковість (randomness) і розпливчастість, причому остання є основним джерелом неточності в багатьох процесах ухвалення рішень, тому проаналізовано підходи та представлено модель, яка усуває відмінності між цілями і обмеженнями і дозволяє досить просто сформуватина їх основі рішення.

Decision making is an integral part of any management system. Thanks to the decision-making process, the system's coordination is being coordinated. Solutions are the most complex, which are accepted in uncertainty. In practice, in many cases, the decision-making occurs in such conditions, when the goals, limitations and consequences of possible actions are not exactly known. For dealing with inaccurate known values, the apparatus of probability theory is usually used, as well as methods of decision theory theory, control theory and information theory. Thus, it is intuitively assumed that inaccuracy, irrespective of its nature, can be overshadowed by chance. This is to distinguish randomness and vagueness, the latter being the main source of inaccuracy in many decision-making processes, therefore approaches are analyzed and a model is introduced that eliminates differences between goals and constraints and allows one to easily formulate a solution based on them.

О. В. Руденкок. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима ГетьманаО. М. Кондратюкк. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Донецький національний економічний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА МСФЗ В УМОВАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ

O. V. RudenkoCandidate of Economic Sciences, docent, docent the Department of Accounting and Taxation, Kryvyi Rih Economic Institute, SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”O. M. KondratiukCandidate of Economic Sciences, docent, docent the Department of Accounting and Audit Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky

ACCOUNTING FOR FIXED ASSETS UNDER IFRS IN TERMS OF THE NATIONAL TAX SYSTEM

У статті представлені приклади розв'язання практичних ситуацій відповідно до МСФЗ, порядок відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Дано пояснення щодо того як, в умовах діючої системи оподаткування, операції з необоротними активами впливають на податковий кредит і податкові зобов'язання з ПДВ, фінансовий результат до оподаткування і податок на прибуток. Результати дослідження мають теоретичну і практичну цінність, оскільки можуть бути використання студентами при вивченні облікових дисциплін і в обліковому процесі підприємств, які здійснили перехід на МСФЗ.

The article presents examples of solving practical situations in accordance with IFRS, the procedure for reflecting transactions in the accounts. Explanations are given on how, under the national taxation system, transactions with non-current assets affect the tax credit and tax liabilities for VAT, financial result before taxtion and tax on profit. The results of the research are of theoretical and practical value, since they can be used in the study of accounting discipliness and in the accounting process of enterprises that have implemented IFRS.

Г. М. Кулинак. е. н., доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК КАТАЛІЗАТОРИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ: НАЦІОНАЛЬНІ ВИМІРИ ТА СВІТОВА ПРАКТИКА

Н. M. KulynaPhD in Economics,аssistant professor of finance and insurance undertakings Ternopil National Economic University

FINANCIAL TECHNOLOGIES AS CATALYSTS OF ECONOMIC GROWTH: NATIONAL DIMENSIONS AND WORLD PRACTICE

У статті досліджено теоретико-сутнісні засади фінансових інновацій як невід’ємного елемента фінансіалізації економічних систем. Виявлено характерні риси інноваційної діяльності у фінансовій сфері і встановлено, що саме клієнт є першопричиною її поступу. Наведено стратегічні й тактичні цілі розвитку інноваційних фінансових технологій і цифрових платформ. Проаналізовано окремі світові фінансові технології та обґрунтовано ефективність їх використання у контексті забезпечення економічного зростання. До них віднесено технологію блокчейн, сервіси Scan&Go та Scan, Bag, Go, мобільні банки CBD NOW і Hello Bank, онлайн-платформи з мережами карт, безконтактні POS-термінали здійснення платежів тощо. Визначено основні новації у банківництві, що забезпечують: оптимізацію банківської мережі й управління банківськими та готівковими розрахунковими; реалізацію “багатоканальної діяльності”; перехід до електронного і змішаного маркетингу; імплементацію новітніх банківських продуктів і послуг. Наведено найінноваційніші й високо технологічні економіки світу у відповідності з Індексом інновацій Bloomberg. Досліджено окремі фінансові технології, які відповідають вимогам сучасності й апробовані на фінансовому ринку України. Запропоновано напрямки забезпечення економічного зростання в країні за рахунок використання новітніх фінансових технологій і цифрових платформ.

The article analyzes the theoretical and substantive principles of financial innovations as an integral element of the financialisation of economic systems. The characteristic features of innovative activity in the financial sphere are revealed and the client is identified as the root cause of its progress. The strategic and tactical aims of development of innovative financial technologies and digital platforms are presented. Some of the world's financial technologies are analyzed and the efficiency of their use in the context of ensuring economic growth is substantiated. These include Blockchain technology, Scan & Go and Scan, Bag, Go, mobile CBD NOW and Hello Bank, online card platform platforms, non-contact POS terminals, and so on. The basic innovations in banking are defined, which provide: optimization of the banking network and management of bank and cash settlement; realization of “multichannel activity”; the transition to electronic and mixed marketing; the implementation of the latest banking products and services. The most innovative and high technology economies in the world according to the Bloomberg Innovation Index are presented. Some financial technologies that meet the requirements of modernity and tested on the financial market of Ukraine are investigated. The directions of ensuring economic growth in the country through the use of the latest financial technologies and digital platforms are proposed.

М. О. Кравченкокандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТІЙКИХ ІННОВАЦІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. O. KravchenkoPhD, Docent, Associate Professor of Management, National Technical University of Ukraine «Kiev Polytechnic Institute»

APPLICATION OF THE CONCEPT OF SUSTAINABLE INNOVATIONS TO THE DOMESTIC ENTERPRISES’ ECONOMIC SUSTAINABILITY ENSURING

В статті обґрунтовується доцільність застосування інструментарію концепції інновацій, орієнтованих на стійкість (стійких інновацій) вітчизняними промисловими підприємствами. Окреслено переваги концепції. Визначено послідовність етапів забезпечення економічної стійкості підприємств, заходи та інструментарій їх реалізації на кожному з етапів. На прикладі вибірки з шістнадцяти машинобудівних підприємств визначено їх поточні позиції на цьому шляху. Продемонстровано, яким чином впровадження заходів, передбачених концепцією стійких інновацій, сприятиме забезпеченню внутрішньої та зовнішньої стійкості підприємств.

The article proves the expediency of using the tools of the concept of sustainability-oriented innovation (sustainable innovation) by domestic industrial enterprises. The advantages of the concept are formulated. A sequence of steps to ensure the economic sustainability of enterprises, as well activities and tools for their implementation at each stage, are determined. On the example of a sample of sixteen machine-building enterprises, their current positions on this path are determined. It is demonstrated how the implementation of the activities of the concept of sustainable innovation will contribute to the enterprises’ internal and external sustainability.

Т. О. Войченкок. е. н., доцент, доцент кафедри управління та економіки водного транспорту, Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ НА ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ В СУДНОПЛАВНИХ КОМПАНІЯХ

T. O. VoichenkoPhD in Economics, associate professor of the department of Management and Economics of Water Transport, State University of Infrastructure and Technologies, Kiev

MODELING BUSINESS PROCESSES AS A TECHNOLOGY FOR PLANNING FUEL AND LUBRICANT COSTS IN SHIPPING COMPANIES

У статті розглянуто застосування у виробничо-господарській діяльності судноплавних компаній найважливішої категорії процесного підходу - бізнес-процесу з подальшим застосуванням методики моделювання та аналізу. Доведено, що діюча традиційна система управлінського обліку витрат на паливно-мастильні матеріали не дозволяє керівництву усувати причини непродуктивної діяльності компанії та приймати ефективні управлінські рішення. Зроблено висновок, що використання процесного підходу в судноплавній компанії як комплексу бізнес-процесів має стати основою побудови ефективного планування і управління витратами на паливно-мастильні матеріали.

The article discusses the application of the most important category of the process approach in the production and economic activity of shipping companies - the business process with the subsequent application of the modeling and analysis technique. It is proved that the current traditional system of management accounting for fuel and lubricants does not allow management to eliminate the causes of unproductive activities of the company and make effective management decisions. It is concluded that the use of the process approach in the shipping company as a complex of business processes should become the basis for constructing effective planning and management of costs for fuels and lubricants.

В. В. Корніловак. і. н., доцент кафедри економіки та підприємництва Міжнародного університету фінансів, м. КиївН. В. Корніловак. г. н., доцент, викладач Київського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою, м. Київ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТУ ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ

V. V. KornilovaCandidate of Historical Sciences, Associate Professor of Department of Economics and Entrepreneurship, International University of Finance, KyivN. V. KornilovaCandidate of Geographical Sciences, PhD, Lecturer of Kyiv Professional College with intensive military and physical training, Kyiv

THE MODERN TRENDS OF GASTRONOMIC TOURISM DEVELOPMENT

Гастрономічний туризм – це вид туризму, пов’язаний з ознайомленням із виробництвом, технологією приготування та дегустацією національних страв і напоїв, а також кулінарними традиціями народів світу. З організаційної точки зору він передбачає знайомство з особливостями технологій приготування місцевих харчових продуктів, історією і традиціями їх споживання, а також можливу участь туриста в приготуванні національних страв, відвідання кулінарних фестивалів та конкурсів. Гастрономічний туризм також можна вважати допоміжним інструментом у пізнанні культурної спадщини країн та регіонів світу, оскільки страви національної кухні є одним із елементів, що відображають спосіб життя, світогляд, традиції етносів.
Поглиблене вивчення основних світових тенденцій розвитку гастрономічного туризму дасть змогу використати їх для практики розбудови вітчизняного туристичного ринку. В перспективі це сприятиме покращенню туристичного іміджу країни та зростанню туристичних потоків.

Gastronomic tourism is a type of tourism related to acquaintance with production, technology of cooking and tasting of national dishes and drinks, as well as culinary traditions of the peoples of the world. From the organizational point of view, it involves acquaintance with the peculiarities of the local food production technologies, the history and traditions of their consumption, as well as the possible participation of the tourist in the preparation of national dishes, visiting culinary festivals and competitions. Gastronomic tourism can also be considered as an auxiliary tool in the knowledge of the cultural heritage of countries and regions of the world, as national cuisine is one of the elements that reflects lifestyle, world outlook, ethnic traditions.
An in-depth study of the main world trends in the development of gastronomic tourism will enable them to be used for the practice of developing a domestic tourism market. In the long run, it will contribute to improving the tourist image of the country and the growth of tourist flows.

О. Г. Денисюкк. е. н., доцент, декан факультету економіки та менеджменту, Житомирський державний технологічний університет

ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ФІНАНСОВОЇ СКЛАДОВОЇ

O. G. DenysiukPhD, assistant professor, dean of the faculty of economics and management, Zhytomyr State Technological University

USING OF RESOURCE POTENTIAL OF THE ENTERPRISE AND ITS FINANCIAL COMPONENT

В статті розглянуто сутність ресурсного потенціалу підприємства. Ресурсний потенціал розглянуто з точки зору сукупності елементів, які нагромаджені підприємством для здійснення господарської діяльності та зумовлюють можливість його функціонування й розвитку. Визначено його елементи: природні об’єкти, майно та джерела формування майна, персонал, система управління, що забезпечують господарську діяльність. Окреслено значення фінансової складової ресурсного потенціалу. Охарактеризовано види та основні джерела відтворення ресурсного потенціалу підприємства: постійні (внески засновників, безповоротне бюджетне фінансування, амортизаційні відрахування, чистий прибуток) та тимчасові (кредити, лізинг (оренда), поворотне бюджетне фінансування та кредиторська заборгованість за видами).

In the article the essence of resource potential of the enterprise is considered, its main elements are outlined. The resource potential is a set of elements that accumulated by the enterprise to carry out economic activities and determine the possibility of its functioning and development. The main components of resource potential are natural objects, property and sources of property, personnel, management system. The significance of financial component of resource potential is determined. The types and main sources of reproduction of the resource potential of the enterprise are described. The main sources for reproduction are permanent (contributions of founders, irreversible budget financing, depreciation, net income) and temporary (loans, leasing, reversible budget financing and payables by type).

О. М. Овдіюкк. е. н, доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука Житомирського національного агроекологічного університету

ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ МАРКЕТИНГУ НА МАЛИХ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

O. M. OvdiukPh.D. (Economics), Assistant professor, Department of Organizations and Administration Management (named after M. P. Polishchuk), Zhytomyr National Agroecological University

APPLICATION OF ECONOMICAL AND MATHEMATICAL MODELING IN MAKING MANAGERIAL DECISIONS ON THE CREATION OF MARKETING SERVICES AT SMALL PROCESSING ENTERPRISES

The author revealed peculiarities and problems of the application of economical and mathematical modeling in making managerial decisions at small processing enterprises. Researcher developed theoretical and methodical principles and practical recommendations for the process of making managerial decisions with the use of economical and mathematical modeling as a management tool at small processing enterprises. Features and problems of functioning of small processing enterprises are determined in the research. In order to increase the efficiency of making managerial decisions at small processing enterprises, economical and mathematical models were developed and proposed for the usage. The author grouped structural models of marketing service for three types of small processing enterprises according to the number of employees at the enterprise (from 10 to 20 people, from 21 to 30 people, from 31 to 50 people).

Розкрито особливості та проблеми застосування економіко-математичного моделювання при прийнятті управлінських рішень на малих переробних підприємствах. Розроблено теоретико-методичні засади та практичні рекомендації щодо процесу прийняття управлінського рішення із застосуванням економіко-математичного моделювання, як інструменту управління на малих переробних підприємствах. Визначено особливості та проблеми функціонування малих переробних підприємств. Для підвищення ефективності прийняття управлінських рішень на малих переробних підприємствах були розроблені та запропоновані до використання економіко-математичні моделі. Запропоновано структурні моделі служби маркетингу для трьох типів малих переробних підприємств, згрупованих у відповідності до кількості працюючих на підприємстві (від 10 до 20 чол.; від 21 до 30 чол.; від 31 до 50 чол.).

Н. Л. Греськ. п. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», м. ДніпроК. К. Недоступмагістрант, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. ХарківА. О. Клеймьоновастудентка, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», м. Дніпро

ОБЛІКОВО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВІДКРИТТЯ КАРТКОВОГО ПОТОЧНОГО РАХУНКА ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ ДЛЯ ВЛАСНИХ ПОТРЕБ

N. L. GresPhD (Pedagogy), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Audit, State Higher Educational Institution «National Mining University», DniproK. K. Nedostupmaster, Yaroslav Mudryi National Law University, KharkivA. O. Kleimonovastudent, State Higher Educational Institution«National Mining University», Dnipro

ACCOUNTING AND LEGAL ASPECTS OF OPENING A CARD CURRENT ACCOUNT TO INDIVIDUALS FOR THEIR OWN NEEDS

У статті узагальнено існуючу банківську практику з відкриття поточних рахунків фізичним особам для їх власних потреб. На основі контент-аналізу змісту нормативно-правових актів виконано обліково-правове обґрунтування цієї процедури. Проаналізовано результати наукових досліджень сфери банківських послуг. Здійснено групування статистичних даних, що характеризують розвиток ринку платіжних карток. Розглянуто застосування банками договору приєднання до комплексного банківського обслуговування, під час відкриття поточних рахунків фізичним особам, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, та отримання ними особистої платіжної картки. Порушено питання нав’язування клієнтам банківських послуг. Встановлено, що приєднання клієнта до запропонованого банком договору може бути тільки в цілому. Обґрунтовано доцільність розробки банком декількох варіантів цього документу, одним з яких може бути договір про відкриття поточного рахунка з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки).

The article summarizes the current banking practices of opening of current accounts to individuals for their own needs. Legal substantiation of legal acts was performed on the basis of content analysis of this procedure. The results of scientific researches of the sphere of banking services were analyzed. Grouping of statistical data, which characterize the development of the payment card market were executed. The bank’s application of interconnection agreement to join the comprehensive banking service during opening current accounts to individuals who are not business entities and receiving their personal payment cards were considered. The issue of imposing banking services to clients was reviewed. It was found that the procedure of client joining to a bank-proposed contract can only be in general. The expediency of presentation of several variants of this document was substantiated. One of which may be an agreement to open a current account using an electronic payment instrument (payment card).

О. О. Ляховакандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри інвестиційної діяльності, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»Н. С. Гурамагістр кафедри інвестиційної діяльності за спеціальністю 8.03050802 «Банківська справа», магістерська програма «Фінансування інвестиційних проектів»

ПРОГНОЗУВАННЯ ПОТОКУ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ

O. O. LiakhovaCandidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor Department of Investment Activity Kyiv National Economic University named after Vadym HetmanN. S. GuraMaster of the department of investment activity,specialty 8.03050802 \"Banking\", Master Program \"Financing Investment Projects\"

FORECASTING THE FLOW OF DIRECT FOREIGN INVESTMENTS IN UKRAINE

В статті розглянуто необхідність та можливість застосування економічних прогнозів, зокрема, екстрапольованого методу та методу простого експоненціального згладжування в частині побудови прогнозу потоку прямих іноземних інвестицій в Україну, що обумовлено необхідністю оптимізації обсягу прямих іноземних інвестицій за певний період часу в майбутньому. Керуючись правилами прогнозування майбутніх потоків прямих іноземних інвестицій проведено аналіз на наявність сезонності та тенденції у надходженнях прямих іноземних інвестицій. З цією метою проведено два окремих тести: тест Фішера на сезонність та тест Фішера на тенденцію. Виявлено що завдяки достовірному процесу прогнозування майбутніх надходжень іноземних інвестицій в країну, держава може розробити план майбутніх економічних дій на найближчі періоди, серед яких: побудова плану дій щодо сфер спрямовування коштів державного бюджету, щодо змін на законодавчому рівні, які слід прийняти з метою проведення ефективної політики залучення іноземних інвестицій, щодо розміру додаткових інвестицій, які слід очікувати українській економіці тощо.

The article considers the necessity and the possibility of applying economic forecasts, in particular, the extrapolated method and the method of simple exponential smoothing in terms of constructing a forecast of direct foreign investments flow into Ukraine, caused by the need to optimize the volume of direct foreign investments for a certain period of time in the future. Following rules for forecasting future flows of foreign direct investment, this analysis considered seasonality and trends in direct foreign investment inflows. For this purpose, two separate tests have been conducted: Fischer's seasonal test and Fisher's test on the trend. Those tests revealed that due to the reliable process of forecasting future inflows of foreign investments into the country, the state can develop a plan for future economic actions for the coming periods, including: development of action plan regarding areas into which the state may direct budget funds, legislative changes that should be adopted in order to carry out effective policies for attracting foreign investment, an amount of additional investments that Ukrainian economy should expect, etc.

Е. В. Маказанк. е. н., доцент кафедри бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Запорізький національний університет

ДЕЯКІ КРИТЕРІЇ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЯКІСНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ

Y. V. MakazanPHD, Associate Professor, Department of Business Administration and management of foreign economic activity, Zaporizhzhya national university

SOME CRITERIA FOR ESTABLISHING A QUALITATIVE MANAGEMENT MODEL BY HUMAN CAPITAL

У статі розглянуто необхідні критерії для створення якісної моделі управління людським капіталом. Саме ці критерії є найбільш розповсюдженими на підприємствах країн Європи, вони допомагають керівнику і робітникам об’єднатися і працювати заради досягнення успіху. Проаналізовано питання до побудови стратегії управління людським капіталом та підбор стратегічно важливих кадрів для компанії моделі К. Камерона і Р. Куінна, яка виокремлює 4 різних типи фірми. Виокремлено найважливіші засоби забезпечення мотивації, які спрямовують роботу працівника на ефективне досягнення успіху в компанії. Досліджено постанова цілей фірм. Акцентовано увагу на одному з головних критеріїв стратегії управління людським капіталом – розвитку персоналу. Наведено приклади заходів, які застосовують організації для розвитку робітника.

The article examines the necessary criteria for creating a quality model for human capital management. These are the criteria that are most commonly used in European companies, they help the manager and employees to unite and work for the sake of success. It was analyzed the questions of the strategy structure of human capital management and the selection of strategically important personnel for the model of K. Cameron and R. Quinn, which distinguishes four different types of firms. It was the most important means of ensuring motivation which were sorted out, they direct the work of the employee to effective achievement of success in the company. It was investigated the goal-setting of the firms. One of the main criteria of human capital management strategy, such as personnel development, is emphasized. It was cited the examples of measures that organizations use to develop an employee.

О. А. Біловодськак. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю, Сумський державний університет, м. СумиМ. Ю. Гвоздецькаспеціаліст з логістики ТОВ «ВП «ПОЛІСАН», м. Суми

ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ КАНАЛІВ ПРИ УПРАВЛІННІ ДИСТРИБУЦІЄЮ У СФЕРІ МАРКЕТИНГУ ТА ЛОГІСТИКИ

Olena BilovodskaPh.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and MIA, Sumy State University, Sumy, UkraineMariia GvozdetslaLogistics Specialist LLC “Manufacturing enterprise “POLISAN”

INVESTIGATING THE ESSENCE OF CHANNELS IN THE MANAGEMENT OF DISTRIBUTION IN THE FIELD OF MARKETING AND LOGISTICS

У роботі виконано критичний аналіз і систематизовано існуючі підходи щодо визначення сутності та змісту розподілу (дистрибуції) та товароруху, каналів, через які готові товари та послуги переміщуються з місць їхнього виготовлення до місць призначення. З’ясовано, до якої сфери належить той чи інший різновид каналу і запропоновано авторські підходи до визначення. Визначено, що канал розподілу містить дві складові – маркетингову та логістичну, які знаходяться у взаємозв’язку та взаємозалежності, і мають ряд переваг та синергетичний ефект від їх поєднання.

In this work a critical analysis and systematization of existing approaches to the definition of the essence and content of distribution, commodities and the channels through the goods and services are moved from the places of their manufacturing to the destinations are performed. It was determined to what sphere one or another kind of channel belongs and author's approaches to determination are offered. It has been determined that the distribution channel has two components: marketing and logistics, which are interconnected and interdependent, and have a number of advantages and a synergistic effect from their combination.

Л. С. РинейськаЛ. С. Ринейська, к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет

ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

L. S. RyneyskaPhD, Аssociate Professor of International Economics and marketing Poltava National Technical University named Yuri Kondratyuka

ETHICAL ASPECTS OF LEGAL REGULATION OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

Автор досліджує етику в процесі регулювання міжнародних економічних відносин. Спеціальна увага приділяється дослідженню етичних аспектів правового регулювання цих відносин. При цьому аналізуються приклади ділової етики у національному та міжнародному законодавстві. Підкреслюється факт впливу етики на ефективність міжнародних економічних відносин. Показані шляхи формування етичних міжнародних економічних відносин.

The author explores ethics in the process of international economic relations regulation. Special attention to ethical aspects of legal regulation of these economic relations research is given. In this examples of business ethics in national and international legislation are analyzed. The fact of ethics impact to international economic relations efficiency is emphasized. The steps of ethical international economic relations forming are shown.

О. А. Сичк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. ЛьвівН. Р. Вольськамагістр, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

СУТНІСТЬ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ТА ЙОГО ДОЦІЛЬНІСТЬ

O. A. SichCandidate of Economic Science, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance of Business Entities, Ivan Franko National University of Lviv, LvivN. R. VolskaMaster\'s degree, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

ESSENCE OF LIFE INSURANCE AND ITS EXPEDIENCY

Висвітлюються економічний зміст страхування життя та особливості здійснення цього виду страхування. Розглядається доцільність страхування життя і основні завдання в умовах ринкової економіки. Проаналізовано стан ринку страхових компаній життя України, наведено прогнози щодо їх подальшого розвитку. Проаналізовано основні проблеми і фактори, що стримують розвиток цього напряму страхування. Надано рекомендації для підвищення ефективності функціонування сфери страхування життя в Україні.

Essence of life-insurance and its function are discussed. Economic maintenance of life-insurance, and features of realization of this type of insurance are defined. The expediency of life-insurance in the changing conditions of market economy are explored. The state of the insurance companies of the life of Ukraine is analyzed, forecasts are provided for their further development. Analyzed main problems and factors that hinder development of this area of insurance. Given recommendations for improving the efficiency of life insurance in Ukraine.

О. С. Хринюкк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. КиївВ. А. Бовастудентка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

МОДЕЛІ РОЗРАХУНКУ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ЯК МЕТОД ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

O. S. KhryniukPhD in Economics, docent, Associated Professor, Department of Economics and Business, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», KyivV. A. Bovastudent, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

MODELS OF ESTIMATION OF BANKRUPTCY PROBABILITY AS A METHOD OF EVALUATION FINANCIAL POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

У статті досліджено значення терміну «фінансовий потенціал підприємства». Зазначено важливість та необхідність постійного проведення оцінки фінансового потенціалу. Обґрунтовано доцільність застосування моделей оцінки ймовірності банкрутства як методу визначення рівня фінансового потенціалу. У статті розглянуто західну та вітчизняну модель оцінки ймовірності банкрутства. В якості прикладу західної моделі було обрано п`ятифакторну модель Альтмана, в якості зразка вітчизняної – модель Терещенка. Обидві названі моделі ґрунтуються на розрахунку інтегрального показника. Метою застосування розглянутих у статті моделей є визначення фінансової стійкості підприємства для оцінки фінансового потенціалу. Окрім того, у статті висвітлено переваги використання даних моделей серед інших існуючих. Також зазначено, що завдяки визначенню рівня фінансового потенціалу є можливість здійснювати корегування політики підприємства щодо стабілізації фінансового стану та збільшення обсягу фінансових ресурсів.

The article examines the meaning of the term "financial potential of the enterprise". The importance and necessity of constant evaluation of financial potential is noted. The expediency of application of models for assessing the probability of bankruptcy as a method of determining the level of financial potential is substantiated. The article deals with the western and domestic model of bankruptcy probability estimation. As an example of a western model, the five-factor model of Altman was selected, as a model of Tereshchenko's national model. Both of these models are based on the calculation of the integral indicator. The purpose of the application of the models considered in the article is to determine the financial sustainability of the enterprise to assess the financial potential. In addition, the article highlights the benefits of using these models among other existing ones. It is also noted that due to the definition of the level of financial potential, it is possible to adjust the policy of the company to stabilize the financial situation and increase the volume of financial resources.

С. А. Мазурк. е. н., ст. викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму, Вінницький національний аграрний університет, м. ВінницяА. М. Прилуцькийк. е. н., ст. викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

СІЛЬСЬКИЙ ТУРИЗМ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО ТУРИЗМУ

S. MazurPh. D. in Economics, Lecturer in the Department of Management foreign trade activities, hotel and restaurant business and tourism, Vinnytsia National Agrarian University, city of VinnitsaA. PrylutskyiPh. D. in Economics, Lecturer in the Department of Management foreign trade activities, hotel and restaurant business and tourism, Vinnytsia National Agrarian University, city of Vinnitsa

RURAL TOURISM AS A PROSPECTIVE DIRECTION DEVELOPMENT OF DOMESTIC TOURISM

Сільський туризм передбачає ознайомлення туриста з особливостями традиційної матеріальної і духовної культури, в тому числі занурення в реальне етнокультурне середовище українського села. В силу своєї змістовної унікальності та неповторності, сільський туризм є одним з перспективних внутрішніх туристських напрямків. Важливість розвитку даного виду туризму для України очевидна. З одного боку, він сприяє задоволенню етнокультурних, соціально-психологічних і пізнавальних потреб українців, а з іншого боку - може виступати ефективним засобом впливу на українську економіку, розвиваючи її до масштабів країни.

Rural tourism involves acquainting the tourist with the peculiarities of traditional material and spiritual culture, including immersion in the real ethnocultural environment of the Ukrainian village. Due to its informative uniqueness and originality, rural tourism is one of the promising internal tourist destinations. The importance of developing this type of tourism for Ukraine is obvious. On the one hand, it contributes to the satisfaction of ethno-cultural, socio-psychological and cognitive needs of Ukrainians, and on the other hand, it can act as an effective means of influencing the Ukrainian economy, expanding it to the scale of the country.

С. А. Горбаченкок. е. н., доцент кафедри економіки та управління Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, м. Одеса

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ МУНІЦИПАЛІТЕТІВ ДО УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ ПОРТОВОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

S. A. GorbachenkoPhD in Economics, Associate Professor of Economics and Management Department of Odessa I.I. Mechnikov National University

ASPECTS OF MUNICIPALITIES ATTRACTION TO THE MANAGEMENT OF PORT HOUSEHOLDS IN UKRAINE

В статті розглядаються питання збільшення ефективності діяльності вітчизняних морських портів за рахунок залучення до процесів управління муніципальної влади. Визначено проблеми реорганізації портової галузі та виявлено недоліки у поточній організаційній структурі. Сформульовано можливі напрями структурних трансформацій у галузі: концесія, приватизація, муніципалізація. Проаналізовано світовий досвід державно-муніципального та інших форм управління портовими об’єктами. Розроблено пропозиції щодо побудови відносин «порт – муніципалітет» в управлінській, фінансовій та функціональній площині. Розглянуто можливості часткового перерахування портових зборів до місцевого бюджету. Доведено можливість оптимізації використання портових ділянок за рахунок винесення портових потужностей за територію міста, використання порту як туристичного об’єкту, а також поєднання основної діяльності з комерційним та житловим будівництвом на припортових територіях.

The article deals with the issues of increasing the efficiency of domestic sea ports by attracting the municipal government to the management processes. It should be noted that the problems of reorganization of the port industry and deficiencies in the current organizational structure are identified. Much attention is given to possible directions of structural transformations in the industry, such as concession, privatization, and municipality. The article gives a detailed analysis of the world experience of state-municipal and other forms of port facility management. It draws our attention to the proposals on the construction of relations "port - municipality" in the administrative, financial and functional plane. Also the possibilities of partial transfer of port dues to the local budget are considered. The article gives valuable information about the potentiality of optimizing the use of port areas by expanding port capacities for the city territory, using the port as a tourist facility, as well as a combination of the main activities with commercial and residential construction in the port areas.

О. В. Бутримк. е. н., с. н. с., завідувач лабораторії економіки низьковуглецевого розвитку агросфери, Інститут агроекології і природокористування НААН

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ АГРОСФЕРИ

O. ButrymPh.D. of economic Sciences, Senior Researcher, Supervisor of the Laboratory of Economics of Low Carbon Agrosphere Development of Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS

FINANCIAL-ECONOMIC TOOLS FOR LOW-CARBON DEVELOPMENT OF LAND USE IN THE CONTEXT OF BALANCED AGROSPHERE DEVELOPMENT

Існуючий спосіб виробництва рослинницької продукції на тлі скорочення обсягів впровадження системи землеохоронних заходів та їх фінансування, постійного зниження обсягів внесення органічної компоненти добрив, призводять до скорочення вмісту гумусу та надмірного виснаження агроресурсного потенціалу регіонів. Реалізація існуючого способу використання земель при виробництві товарної сільськогосподарської продукції потребує запровадження реформ у систему організаційно-економічних зв’язків між суб’єктами землекористування з метою запровадження низьковуглецевого сільськогосподарського землекористування (НВЗ), що є фактором відновлення і збереження агроресурсного потенціалу та збалансованого розвитку агросфери. Найбільш дієвими важелями фінансово-економічного спрямування є удосконалення нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення через доповнення існуючого підходу використанням коефіцієнту змін запасів вуглецю у резервуарі мінеральних ґрунтів на агроземлях. Оскільки нормативна грошова оцінка є вихідним пунктом функціонування всіє системи фінансово-економічних інструментів, які застосовуються до операцій із землею, її удосконалення відкриває шлях найбільш гнучким і оперативним змінам на шляху забезпечення збалансованого розвитку агросфери. Обґрунтуванню цих аспектів і присвячено публікацію.

Existing method of production of crop production against the background of reducing the volume of implementation of the system of land protection measures and their financing, the continuous reduction of the volumes of organic fertilizer application, lead to a decrease in the content of humus and excessive depletion of the agro-resource potential of the regions. Implementation of the existing method of land use in the production of commodity agricultural products requires the introduction of reforms in the system of organizational and economic links between land use entities in order to introduce low-carbon agricultural land use, which is a factor in the restoration and preservation of agro-resource potential and balanced development of the agrosphere. The most effective levers of the financial and economic direction are improving the existing normative monetary valuation of agricultural land using of the approach by the coefficient of carbon stocks changes in the pools of mineral soils on agri-lands. Since the normative monetary assessment is the starting point for the functioning of the entire system of financial and economic instruments applicable to land transactions, its improvement opens the way for the most flexible and operational changes to ensure a balanced development of the agrosphere. The justification of these aspects is devoted the publication.

А. В. Максимовак. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Кривий Ріг, УкраїнаЕ. М. Боярмагістрант кафедри обліку і оподаткування Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Кривий Ріг, Україна

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ТА ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: ГОЛОВНІ АСПЕКТИ ТА ВІДМІННОСТІ

A. V. MaksymovaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation of Kryvyi Rih Economic Institute of SHEI “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”, Kryvyi Rih, UkraineE. M. Boyarundergraduate of the Department of Accounting and Taxation of Kryvyi Rih Economic Institute of SHEI “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”, Kryvyi Rih, Ukraine

BUSINESS AND TAX ACCOUNTING OF FIXED ASSETS IN MODERN CONDITIONS: MAIN ASPECTS AND DIFFERENCES

У статті досліджено існуючи підходи щодо сутності основних засобів. З’ясовано основні відмінності трактування терміну «основні засоби» згідно діючих законодавчо-нормативних документів, Податкового кодексу України. Визначено особливості бухгалтерського та податкового обліку основних засобів. При дослідженні первісної вартості об’єктів основних засобів було з’ясовано, що основними витратами, які входять до її складу є суми, що сплачують постачальникам активів, платежі, що здійснюються у зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт основних засобів, сума ввізного мита, непрямих податків, витрати на страхування ризиків доставки основних засобів, витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів. При цьому фінансові витрати не включаються до первісної вартості основних засобів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок запозичень. Досліджено головні аспекти та особливості визначення залишкової та ліквідаційної вартості основних засобів, нарахування амортизації відповідно до вимог Податкового кодексу України та П(С)БО 7 «Основні засоби». За результатами проведеного аналізу запропоновано ряд практичних рекомендацій та заходів для подолання виявлених проблем та уникнення розбіжностей щодо податкового та бухгалтерського обліку основних засобів.

The existing approaches to the nature of fixed assets are researched in the article. The main differences in the interpretation of the term “fixed assets” in accordance with the existing legislative normative documents, Tax Code of Ukraine are revealed. The characteristics of business and tax accounting of fixed assets are defined. In the research of primary cost of fixed assets objects it was found out that the main expenses being a part of it are the sums paid to suppliers of assets, payments made due to the purchase (acquisition) of the rights for a fixed assets object, the sum of import duties, indirect taxes, the expenses for the insurance on the delivery of fixed assets, their installation and repair. At the same time financial expenses are not included before primary cost of fixed assets received (created) completely or partially at the expense of debts. The main aspects and characteristics of determination of residual and liquidating cost of fixed assets, charge of depreciation according to the requirements of the Tax Code of Ukraine and National Accounting Standard 7 “Fixed Assets” are researched. As provided by the results of the carried-out analysis a number of practical recommendations and actions for overcoming the revealed problems and avoiding differences in tax and business accounting of fixed assets are suggested.

М. В. Шашинак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, Національний Технічний Університет України "Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського", м. КиївА. М. Рубцовстудент , Національний Технічний Університет України \"Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського\", м. Київ

ПЕРСОНАЛ ЯК ОДИН З ФАКТОРІВ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

M. V. ShashinaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky", KyivA. M. Rubtsovstudent, National Technical University of Ukraine \"Kiev Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky\", Kyiv

A PERSONNEL AS ONE OF THE FACTORS OF INCREASING COMPETITIVENESS OF THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY ENTERPRISE

У даній статті визначено та проаналізовано значення персоналу у підвищенні конкурентоспроможності підприємств фармацевтичної галузі. Було виявлено, що на сучасному етапі розвитку вітчизняної фармацевтичної індустрії надзвичайно важливого значення набуває конкурентоспроможність підприємства. Одним з найбільш важливих і ефективних важелів впливу на рівень конкурентної переваги є персонал підприємства. Відповідно до цього керівникам фармацевтичних підприємств, для оптимізації процесу регулювання рівня конкурентоспроможності необхідно визначити фактори, які можуть позитивно та негативно впливати на персонал. На основі визначених факторів впливу було надано рекомендації щодо планування подальшої стратегії розвитку кадрового складу, проаналізовано пріоритетні напрями кадрової політики та визначено потенціал підвищення конкурентоспроможності таких складних і наукоємних галузей як фармацевтична галузь.

This article defines and analyzes the importance of personnel in increasing the competitiveness of pharmaceutical companies. It was discovered that at the present stage of development of the domestic pharmaceutical industry the competitiveness of the enterprise becomes extremely important. One of the most important and effective levers of influence on the level of competitive advantage is the personnel of the enterprise. Accordingly, managers of pharmaceutical companies, in order to optimize the process of regulating the level of competitiveness, need to identify factors that can positively and negatively affect the staff. Based on the identified factors of influence, the recommendations for planning of the further strategy of staff development were given, the priority directions of personnel policy were analyzed and the potential of increasing the competitiveness of such complex and knowledge intensive industries as the pharmaceutical industry was determined.

Д. О. Харинович-Яворськак. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Київський кооперативний інститут бізнесу і права, м. КиївС. В. Положухностудентка, Київський кооперативний інститут бізнесу і права, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ СТРУКТУРНИХ ЗМІН

D. Kharynovych-YaworskaPhD (Есon.), Associate Professor of Accounting and Taxation Department, Kyiv Cooperative Institute of Business and Law, KyivS. PolozhuhnoStudent, Kyiv Cooperative Institute of Business and Law, Kyiv

FEATURES OF ORGANIZATION OF STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING IN THE CONDITIONS OF STRUCTURAL CHANGES

У статті розкрито особливості та актуальність стратегічного управлінського обліку для діяльності підприємств в Україні як ключового елемента підвищення їх конкурентоспроможності. Обґрунтовано ефективність впровадження світового досвіду поряд з вітчизняною практикою управління. Визначено, місце та роль стратегічного управлінського обліку, а також його переваги та відмінності від бухгалтерського та фінансового обліку.

The article reveals peculiarities and relevance of management accounting for businesses in Ukraine as a key element of improving the competitiveness of domestic enterprises. The effectiveness of the implementation of international experience along with domestic management practice is proved. The place and role of management accounting, as well as its advantages and differences of accounting and financial accounting.

О. Ю. Пригарак. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, м. Київ

МЕХАНІЗМ РОЗРОБКИ ІННОВАЦІЙНОЇ СТАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

O. Yu PrygaraPhD Economics, Associate Professor, International economics and marketing department, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

MECHANISM OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE STRATEGY OF AN ENTERPRISE

Розглянуто підходи до розробки інноваційної стратегії підприємства. Обґрунтовано необхідність врахування широкого кола можливостей використання інноваційного потенціалу підприємства, зовнішнього ринкового середовища його діяльності та застосування концепції «відкритих інновацій у процесі розробки інноваційної стратегії, яка включає використання усього зовнішнього середовища організації, а не лише споживачів, постачальників, але і осіб, які не є споживачами. Запропоновано механізм розробки інноваційної стратегії підприємства, який включає наступні етапи: 1) формулювання місії та цілей підприємства; 2)моніторинг внутрішнього середовища діяльності підприємства з метою виявлення поточного інноваційного потенціалу та пошуку можливих джерел розробки інновацій ; 3) аналіз зовнішнього ринкового середовища діяльності підприємства; 4)моніторинг інноваційної інфраструктури ринку з метою пошуку можливостей реалізації інноваційного співробітництва; 5) формування інноваційної стратегії підприємства; 6) реалізація інноваційної стратегії та контроль за її виконанням.

Approaches to forming of innovation strategy of an enterprise are viewed. The necessity of usage of the concept of enterprise’s innovative potential evaluation, external market environment analysis and application of the concept of «open innovations is justified in the process of development of innovative strategy The concept includes the use of all external factors of environment of organization, not only users, suppliers. The mechanism of development of innovative strategy of enterprise is offered, which includes the followings stages: 1) formulation of mission and aims of enterprise; 2)analysis of internal environment of an enterprise with the purpose of exposure of current innovative potential and search of possible sources of innovations development; 3) analysis of external market environment of an enterprise; 4)monitoring of innovative infrastructure of the market with the purpose of search of market abilities of innovative collaboration; 5) forming of innovative strategy of enterprise; 6) implementation of innovative strategy and control.

О. А. Дудзяккандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, адміністрування та публічного управління Подільського державного аграрно-технічного університету

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ВЕДЕННЯ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ДО УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ

O. DudziakPhD in Economics, asc.prof. of the Department of Management, Administration and Public Management of the State Agrarian and Engineering University in Podilya

IMPLEMENTATION OF THE WORLD EXPERIENCE IN THE RURAL AREAS DEVELOPMENT POLICY IN TERMS OF UKRAINIAN REALITIES

Розвитку сільських територій приділяють увагу нині провідні науковці, громадські діячі, державні службовці та політики. Дуже часто проблеми відновлення та розвитку виносяться на загальні обговорення, де пропонують різні шляхи їх вирішення та досвідом яких прогресивних країн варто скористатись і як його імплементувати в наші сучасні реалії.
Часто пов’язують сільські території з аграрним виробництвом, в той час як в Європейських країнах сільські території характеризуються інтегрованим розвитком. На сучасному етапі існують тенденції збільшення важливості розвитку аграрного сектора в умовах продовольчої безпеки, нині вже немає сумнівів, що концепція сільського розвитку є значно ширшою ніж концепція аграрного розвитку.
На сучасному етапі розробка напрямів та стратегій розвитку сільських територій України є доволі актуальна серед науковців. Якщо в умовах планової економіки диспропорції у розвитку сільських адміністративних районів успішно згладжувались директивними методами, то в умовах сучасної економіки на регіональному рівні управлінні необхідно використовувати диференційований підхід, який дозволяє враховувати індивідуальні особливості функціонування сільських територій і поселень.

The rural areas’ development nowadays leads attention of leading scholars, public figures, civil servants, and politicians. Very often, these particular issues of recovery and development are presented in general discussions, which offer different ways of solving them and the experience of which progressive countries should be used and how to implement it in our current realities.
Rural areas are often associated with agrarian production, while in European countries, they are characterized by integrated development. At the present stage, there are tendencies of increase of the importance of agrarian sector development in the food security context; now there is no doubt that the concept of rural development is much wider than the concept of the agrarian one.
At the present stage, the elaboration of strategies and trends of the Ukrainian rural areas development is rather urgent among scholars. If, under the planned economic conditions, the imbalances in the rural administrative areas development have been successfully offset with policy methods, than, under the modern economic conditions, the regional management, needs to use an individual approach, that allows taking into account the individual features of the rural areas and settlements functioning.

О. Д. Ладюккандидат економічних наук, професор, член-кореспондент Академії економічних наук України, директор Рівненського інституту ВНЗ “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, м. Рівне

ТЕОРЕТИЧНИЙ БАЗИС БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

O. D. LadyukPhd in economics, professor, Corresponding Member of the Academy of Economic Sciences of Ukraine, Director of Rivne Institute HEI “Open International University of Human Development “Ukraine”, Rivne

THEORETICAL BASIS OF BUDGET SECURITY OF UKRAINE

У статті досліджено теоретичні основи бюджетної безпеки. Розкрито сутність поняття “бюджетна безпека”, систематизовано індикатори бюджетної безпеки України, конкретизовано виклики та загрози бюджетній безпеці України, з’ясовано проблеми забезпечення безпечного виміру бюджетної сфери. Визначено заходи, які варто реалізувати з метою зміцнення бюджетної безпеки України.

The article investigates the theoretical foundations of budget security. The essence of the concept of "budget security" is revealed, the indicators of budgetary security of Ukraine are systematized, the problems and threats to budgetary security of Ukraine are specified, problems of provision of safe measurement of the budgetary sphere are clarified. The measures to be implemented with the aim of strengthening the budgetary security of Ukraine are determined.

О. О. Скориккандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та підприємництва, Черкаський державний технологічний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПРАЦІ

O. O. SkorukPhD, Associate Professor of economics and entrepreneurship Cherkasy State Technological University

CONCEPTUAL BASIS OF LABOR REGULATION

У статті визначено сутність поняття «регламентація праці», наведені підходи до трактування даної дефініції. Визначені види та форми регламентації трудових процесів на підприємстві, встановлені функції регламентації праці. Здійснена класифікація регламентів в системі управління підприємством за їх функціональним призначенням. Досліджені вимоги до регламентаційної документації на різних рівнях управління, наведена систематизація регламентаційної документації за різними ознаками.

The article defines the essence of the concept «regulation of labor», sets forth approaches to the interpretation of this definition. The types and forms of regulation of labor processes at the enterprise are determined, the functions of regulation of labor are established. Classification of regulations in the enterprise management system for their functional purpose is carried out. The requirements for regulatory documentation at different levels of management are explored, systematization of regulatory documentation is provided on various grounds.

К. О. Астаф’євак. е. н., старший викладач, ДВНЗ «Криворізький національний університет»І. Г. Поліщукк. е. н., доцент кафедри економіки, організації та управління підприємствами, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ НА ПЕРШОМУ ЕТАПІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Kateryna AstafievaPhD (Economics), Associate Professor, Kryvyi Rih National UniversityIrena РоlischukPhD (Economics), docent, departments of Economics, Organization and Management of Enterprises. Kryvyi Rih National University

PROJECT MANAGEMENT STRATEGY AT THE FIRST STAGE OF ENTERPRISE LIFECYCLE

У статті проаналізовано сутність першого етапу життєвого циклу підприємства. Окреслено основні чинники, які характеризують початок процесу створення підприємства, а саме під першим етапом розвитку необхідно розуміти момент перших фінансових вкладень. Запропоновано розглядати початок створення підприємства з позиції розробки та реалізації проекту. Виявлено сутність термінів «проект» та «управління проектом». Визначено, що для більш ефективної системи управління проектом доцільно використовувати стратегічний підхід, а саме для розробки більш ефективної стратегії управління проектами доцільно представити перший етапам життєвого циклу підприємства вигляді моделі життєвого циклу проекту. Дослідивши сутність останнього було окреслено «сходинки» розвитку. Під «сходинками» розвитку необхідно розуміти дії, які доцільно виконати для створення суб’єкту господарювання. Наведено напрямки стратегії управління проектами із урахуванням «сходинок» розвитку.

The article draws upon the first stage of enterprise lifecycle. Key factors to determine the beginning of enterprise establishment are specified. The first stage of enterprise development is considered to be the period of initial financial investments. The article reviews the beginning of enterprise establishment as development and project implementation. The terms “project” and “project management” are clarified. The article argues that the strategic approach has the significant impact on project management and highlights that the first stage of enterprise lifecycle should be considered as a project lifecycle model to develop a more effective project management strategy. The “steps” of enterprise development are viewed as the actions to ensure economic entity development. The article also provides possible lines of project management strategy regarding the “steps” of enterprise development.

Л. В. Марценюкк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпро

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПАСАЖИРСЬКОЇ ЗАЛІЗНИЧНОЇ КОМПАНІЇ: СУТНІСТЬ, ВЛАСТИВОСТІ ТА ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ, КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ

L. V. MartseniukPhD, assistant professor, Dep. «Economics and management», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after academician V. Lazaryan, Dnipro

SYSTEM OF PROVIDING INNOVATIVE DEVELOPMENT OF PASSENGER RAILWAY COMPANY: ESSENCE, PROPERTIES AND PRINCIPLES OF FUNCTIONING, CONCEPTUAL MODEL

В статті вперше введено в науковий обіг дефініцію «система забезпечення інноваційного роз-витку пасажирської залізничної компанії» (СЗІРПЗК), яку сформульовано на основі синтезу процесного та стейкхолдерського підходів з використанням понятійного апарату теорії си-стем. Вперше розроблено концептуальну модель СЗІРПЗК, яка складається з дескриптивного блоку, блоку функціональних підсистем та блоку інноваційного процесу. Також виявлено спе-цифічні властивості СЗІРПЗК як системи, розроблено систему принципів, на яких повинно базуватися формування та функціонування СЗІРПЗК.

The article defines the "system for providing innovative development of the passenger railway company" (SZIRPZK) for the first time, which is formulated on the basis of the synthesis of process and stacking approaches using the conceptual apparatus of the theory of systems. For the first time, a conceptual model of SZIRPPK was developed, consisting of a descriptive block, a block of functional subsystems and an innovation process block. Also, the specific properties of SZPIRPZK as a system have been identified, a system of principles has been developed, on which the formation and functioning of SZPIRPZK should be based.

Л. І. Губановак. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва і фінансової діяльності, Вінницький національний технічний університет, м. ВінницяІ. В. Шварцк. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва і фінансової діяльності, Вінницький національний технічний університет, м. ВінницяО. В. Безсмертнак. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва і фінансової діяльності, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

ФІНАНСОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР

L. I. HubanovaPh.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of entrepreneurship and financial activities, Vinnitsa National Technical UniversityI. V. ShvartsPh.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of entrepreneurship and financial activities, Vinnitsa National Technical UniversityО. V. BezsmertnaPh.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of entrepreneurship and financial activities, Vinnitsa National Technical University

FINANCIAL AND ORGANIZATIONAL ASPECTS OF MANAGING THE DEVELOPMENT OF BUSINESS STRUCTURES

У статті з’ясовано сучасний стан діяльності підприємницьких структур в умовах реформування національної економіки. Доведено існування в Україні системи управління малими підприємствами, структурованої за видами діяльності підприємств. Встановлено суперечливість і непослідовність законодавства, яке існує в даний час в сфері малого підприємництва. Особливу увагу приділено фінансовим аспектам управління розвитком підприємницьких структур, зокрема, проблемам вибору джерел фінансування. Обґрунтовано систему заходів щодо посилення ролі малих підприємств в умовах стабільного розвитку національної економіки. Визначено напрями вирішення нагальних проблем в системі управління малим підприємством.

The article reveals the current state of the activity of entrepreneurial structures in conditions of reforming the national economy. The existence in Ukraine of a management system for small enterprises, structured according to the types of activity of enterprises, is proved. The inconsistency and inconsistency of the legislation that exists in the sphere of small business is now established. Particular attention is paid to the financial aspects of managing the development of entrepreneurial structures, in particular, the problems of choosing funding sources.
The system of measures to strengthen the role of small enterprises in the conditions of stable development of the national economy is substantiated. The directions of solving pressing problems in the small enterprise management system are defined.

С. А. Стасіневичкандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Київський кооперативний інститут бізнесу і праваС. М. Валявськийкандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ВЕКТОР РОЗВИТКУ БУРЯКОЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

S. StasinevychPhD, Associate Professor, Department of Enterprise, Trade and exchange activities Kyiv Cooperative Institute of Business and LawS. ValiavskуiPhD, senior lecturer in business economics and human resource management Poltava National Technical University name Yuriy Kondratuk

ORGANIZATION OF ENERGY EFFICIENT PRODUCTION AS A VECTOR OF BEET SUGAR BRANCH DEVELOPMENT OF UKRAINE

В статті представлені результатів оцінки використання відходів агропромислового виробництва, зокрема цукробурякового, як напряму підвищення ефективності енергопостачання продукуючих виробничих структур, так і шляху вирішення пов’язаних проблем (енергозабезпечення населення, екологічних тощо).

The article presents the results of evaluation of the use of agricultural production waste, particularly sugar beet as directly improving the efficiency of energy producing industrial structures and the way of solving related problems (energy supply of the population, environmental issues, etc.).

М. В. Чиракк. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Тернопільський національний економічний університет, м. ТернопільІ. М. Чиракк. е. н., старший викладач кафедри економічної теорії, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

СТАН ТА ДЖЕРЕЛА ЗРОСТАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЕКСПОРТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

M. V. ChyrakPh.D., Associate Professor of the Economic Theory Department, Ternopil National Economic University, TernopilI. M. ChyrakPh.D, Senior Lecturer of the Economic Theory Department, Ternopil National Economic University, Ternopil

THE STATE AND GROWTH SOURCES OF THE UKRAINIAN EXPORT OF AGRICULTURAL PRODUCTION

У статті досліджується стан українського експорту сільськогосподарської продукції і залежність його динаміки та результативності від кон’юнктури світового ринку. Проаналізовані причини виникнення і наслідки негативного впливу цінової волатильності на вартісні величини загального експорту сільськогосподарської продукції і окремих товарних позицій. Встановлено, що структура українського експорту визначається, насамперед, внутрішньою спеціалізацією АПК, при якій понад 2/3 виробленої продукції припадає на рослинництво. Доведено, що орієнтація експортерів на обмежену кількість найменувань товарних позицій, переважно продукції рослинництва, є невиправданою в умовах підвищеної цінової волітильності. Зроблено висновки, що вагомим джерелом нарощування вартісних обсягів експорту може стати переорієнтація на харчову продукцію переробних підприємств. Також необхідно враховувати структурні зрушення в динаміці світового аграрного експорту і нарощувати виробництво та реалізацію тих видів продукції, для яких притаманні високі індекси приросту обсягів.

The article examines the state of Ukrainian export of agricultural products and the dependence of its dynamics and regulation on the world market situation. The causes of the emergence and consequences of the negative influence of price volatility on the values of total exports of agricultural products and individual commodity items are analyzed. It is established that the structure of Ukrainian export is determined, first of all, by the internal specialization of agro industrial complex, in which more than 2/3 of the produced production falls on crop production. It is proved that the orientation of exporters to a limited number of items of commodity positions, mainly crop production, is unjustified under conditions of high price volatility. It is concluded that a significant source of increase of export volumes may be a reorientation to food products of processing enterprises. It is also necessary to take into account the structural changes in the dynamics of world agrarian exports and to increase production and sales of those types of products, which have high growth indices.

Л. І. Симоненкок. е. н., доцент, кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. ЖитомирО. В. Захарінак. е. н., доцент, кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. ЖитомирМ. І. Сайкевичк. е. н., доцент, кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ ВИРОБНИЦТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

L. SymonenkoPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Zhytomyr National Agroecological University, ZhytomyrO. ZakharinaPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Zhytomyr National Agroecological University, ZhytomyrM. SaikevychPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

MANAGING PRODUCTION PATTERN IN THE AGRICULTURAL SECTOR

В статті аналізується чи впливає на економічне зростання національної економіки зростання експорту аграрної продукції; як застаріла структура виробництва впливає на продуктивність в галузі та її експортні можливості; а також потенційний вплив державної підтримки на збільшення частки сільськогосподарських підприємств у виробництві валової продукції АПК та збільшення в сільськогосподарських підприємствах поголів’я ВРХ, і чи змінить це структуру виробництва на користь виробництва харчових продуктів з вищою доданою вартістю.

The article provides a comprehensive analysis how increased exports of agricultural products could affect total economic growth and how outdated production pattern could affect sector productivity and sector export potential. Besides, the article elaborates on potential impact of state aid on the share of agricultural enterprise in total agricultural output and on livestock numbers in the agricultural enterprises. Lastly the article explores to what extent state aid could affect the production pattern and lift a share of high-value-added agri-foods.

Ю. В. Подмешальськак. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. ЗапоріжжяТ. В. Левківськамагістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

ОБЛІК НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Y. V. PodmeshalskaСandidate of Economic Sciences, associate professor, associate professor of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, ZaporizhzhyaT. V. Levkivskamaster of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

ACCOUNTING FOR PAYROLL

В статті виділено актуальні аспекти обліку нарахування заробітної плати в частині нарахування відпускних. Розглянуті особливості щодо нарахування та відображення резерву на оплату відпусток в обліковій практиці. Результати дослідження мають теоретичну та практичну цінність.

The article highlights the actual aspects of accounting for the calculation of wages in terms of vacation pay. Considered the features regarding the calculation and presentation of the reserve for holiday pay in accounting practice. The results of the study have a theoretical and practical value.

В. М. Зігуновк. пед. наук, проректор з науково-педагогічної роботи Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, м. СумиО. С. Корсаковаканд. екон. наук., Донбаський державний технічний університет, м. Лисичанськ

ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

V. M. Zigunovcandidate of pedagogical sciences Vice-rector on scientific and pedagogical work of the Sumy state Pedagogical University named after A.S. Makarenko, SumyO. S. Korsakovacandidate of economic sciences, Donbass State Technical University, Lisichansk

INNOVATIVE FOUNDATIONS FOR THE FORMATION OF UKRAINE'S REGIONAL POLICY IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION

В статті розглянуто теоретико-методичні основи формування регіональної політики України в умовах євроінтеграції. Досліджено питання впровадження комплексу інноваційних перетворень в системі формування регіональної політики з метою удосконалення менеджменту регіону. Розглянуто теоретичну основу єврорегіонального співробітництва України. Обґрунтовано доцільність застосування інтегрального підходу – кластерного – при формуванні регіональної політики на інноваційних засадах.

The article considers the theoretical and methodological foundations for the formation of Ukraine's regional policy in the context of European integration. The issues of introduction of a complex of innovative transformations in the system of forming a regional policy with the aim of improving the management of the region are investigated. The theoretical basis of the Euro-regional cooperation of Ukraine is considered. The expediency of using the integrated approach - the cluster approach - in the formation of a regional policy on innovative foundations is substantiated.

М. П. Хмарак. е. н., доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, м. Київ

ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНІ КЛАСТЕРИ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇН СВІТУ

M. KhmaraCandidate of Science (Economics), Associate Professor of the International Business Department, Institute of International Relations, Taras Shevchenko National University of Kyiv

TECHNOLOGY INTENSIVE CLUSTERS AS A MECHANISM FOR PROVIDING WORLD COUNTRIES’ ECONOMIC SECURITY

У дослідженні розглядається проблема забезпечення економічної безпеки країн світу на основі запровадження механізму високотехнологічних кластерів. Дослідження виявили, що дотепер існуючі промислові та сервісні кластери, як механізм промислового розвитку, не враховують інформаційні потоки та взаємозв’язки між економічними агентами, необхідні для повного, своєчасного та надійного захисту інформації та забезпечення економічної безпеки країни. Обґрунтовано, що кластерний механізм для забезпечення економічної політики країни повинен формуватися за такими класифікаційними ознаками, як зміст, рівень дії та предмет. Доведено, що сформований механізм високотехнологічних кластерів повинен забезпечувати збереження інформації, яка підлягає захищенню та становить економічну стратегічну цінність для економічного розвитку країни, баланс інтересів основних економічних агентів та створення доданої вартості у міжнародних ланцюгах створення вартості. Запропоновано обрати критерієм проектування високотехнологічних кластерів – забезпечення економічної безпеки країни, а інструментами – коефіцієнти інформаційних потоків та інформаційних хабів за елементами; граничні значення мінімально допустимого рівня економічної безпеки з урахуванням кластерної активності та участі кластеру у міжнародних ланцюгах створення вартості.

The research is done into the issue of providing world countries’ economic security on the basis of the technology intensive cluster mechanism. The research revealed that currently functioning clusters in the industrial and service sectors considered mechanisms for industrial development, do not take into account information flows and ties between economic agents needed for full, timely and reliable information securitization as well as provision of economic security. The investigation proves that the cluster mechanism for providing country’s economic security is to ensure information that must be secured and contains economic and strategic value for the country’s economic development is kept safe, main economic agents’ interests are balanced and international value chains add value within clusters. The article offers provision of a country’s economic security as a criterion for technology intensive clusters’ design and a range of ratios as instruments for clusters’ management. Among the ratios are those of informational flows and informational hubs with elements, marginal level of economic security subject to cluster activity and cluster integration into international chains of value creation.

С. С. ГлушаченкоІнститут економіки промисловості Національної академії наук України, м. Київ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ОЦІНКИ КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА

S. HlushachenkoInstitute of Industrial Economics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

INFORMATION SUPPORT OF THE ENTERPRISE CREDIT RATING EVALUATION

У статті розглянуто теоретико-методичні основи формування інформаційної системи оцінки та управління кредитним рейтингом підприємства. Метою даної статті є визначення вимог до інформації та інформаційного забезпечення, які стосуються процесу оцінки та аналізу кредитного рейтингу підприємства, формування процесної інформаційної моделі щодо використання отриманих даних для прийняття управлінських рішень з підвищення інвестиційної привабливості об’єктів господарювання. Розглянуто основні вимоги до економічної інформації, яка використовується для оцінки кредитного рейтингу: достовірність, своєчасність, інформативність, однозначність, порівнянність. Запропонована інформаційна модель включає: процес оцінки кредитного рейтингу, підсистему економічної інтерпретації отриманих результатів та блок прогнозування інвестиційної привабливості підприємства. Описаний модельний комплекс дозволяє обґрунтувати довгострокову стратегію управління кредитними рейтингом промислового підприємства.

The paper considers theoretical and methodological guidelines for the development of information system for assessing and managing company's credit rating. The purpose of this article is to form the requirements of information and information supply that are related to the process of assessment and analysis of the company's credit rating, formation of the process information model to use the output data for management decisions to enhance the investment appeal of the management objects. The basic requirements for economic information that is used to assess credit rating accuracy were evaluated, such as timeliness, distinctness, simplicity, comparability. The proposed information model includes evaluation process of the credit rating, a subsystem of the economic interpretation of the results and the investment attractiveness forecasting unit. Described model allows to justify a long-term strategy for managing an industrial enterprise's credit rating.

С. І. Мельниккандидат економічних наук, доцент,заступник декана факультету №2 (підготовка фахівців для підрозділів кримінальної поліції)Львівського державного університету внутрішніх справН. В. Наконечнакандидат економічних наук, доцент,доцент кафедри фінансів та обліку,Львівського державного університету внутрішніх справА. В. Піхоцькийздобувач Львівського регіонального інститутудержавного управління НАДУ при Президентові України

ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

S. I. MelnykCandidate of Economic Sciences, Associate Professor,Deputy Dean of the Faculty No. 2 (training specialists for criminal police units)Lviv State University of Internal AffairsN. V. NakonechnaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Finance and Accounting,Lviv State University of Internal AffairsA. V. PikhotskyiApplicant of higher education of Lviv Regional Instituteof Public Administration of NAPA, the President of Ukraine

FUNDAMENTAL PREREQUISITES AND STAGES OF FINANCIAL SECURITY DEVELOPMENT IN UKRAINE

Проаналізовано основні підходи до визначення понять «безпека», «економічна безпека» та «фінансова безпека держави». З’ясовано, що тлумачення фінансової безпеки достатньо широке, та на сьогодні відсутнє єдине визначення цього терміну, а існуючі трактування торкаються окремих аспектів фінансової безпеки. Резюмуючи наведені підходи, подано узагальнене тлумачення фінансової безпеки як певного стану фінансово-кредитної системи країни, який забезпечує ефективне функціонування національної економічної системи в умовах впливу на неї зовнішніх та внутрішніх загроз з метою захисту фінансових інтересів на всіх рівнях фінансових відносин. Запропоновано, фінансову безпеку держави розглядати більш ширше і врахувати той факт, що основою забезпечення фінансової безпеки держави є дотримання безпечних умов функціонування решти суб’єктів національної економіки у системі ієрархії управлінських рівнів, зокрема фінансова безпека особи, підприємства та регіону, оскільки, дотримуючись комплексного підходу, можна ідентифікувати проблемні моменти, ґрунтовно проаналізувати реальну ситуацію у фінансовій системі та запропонувати конкретні шляхи щодо забезпечення оптимального рівня фінансової безпеки держави. Встановлено, що для кращого розуміння сутності поняття «фінансова безпека» необхідно виокремити рівні фінансової безпеки держави, а саме: макро- мезо- мікро- та нанорівень.[||]The basic approaches to the definition of the concepts of "security", "economic security" and "financial security of the state" are analyzed. It is determined that in the scientific and practical literature there is no unified theoretical and methodological approach to the interpretation of the concept of financial security of the state, since it is multifaceted in content and is mainly considered by scientists as one of the structural components of economic security, so they can be structured according to certain approaches, in particular: functional, static, regulatory and legal. It has been clarified that the interpretation of financial security is sufficiently broad and that there is no single definition of the term at present and the existing interpretations concern certain aspects of financial security. Summarizing these approaches, a generalized interpretation of financial security as a particular state of the country's financial and credit system is provided, which ensures the effective functioning of the national economic system in the form of external and internal threats to protect its financial interests at all levels of financial relations. It is proposed to consider the financial security of the state more widely and to take into account the fact that the basis of ensuring the financial security of the state is the observance of safe conditions of functioning of other subjects of the national economy in the system of hierarchy of administrative levels, in particular the financial security of an individual, enterprise and region, because, while adhering to the complex approach, you can identify issues, thoroughly analyze the real situation in the financial system and suggest specific ways to ensure optimal levels of state financial security. It is established that in order to better understand the essence of the concept "financial security" it is necessary to distinguish the levels of financial security of the state, namely: macro- meso- micro- and nanoscale. On this basis, it is determined that the financial security of the state can be interpreted as a state of protection of vital financial interests of a person, enterprise, region and state from internal and external threats. It is proved that the formation of the economic security system in general depends on a clear definition of the essence of the financial security of the state, since without a holistic approach, each of the mentioned financial security entities will not be able to assess their own growth prospects, to develop tactics and development strategy.

О. М. Мельникк. е. н., доцент кафедри стратегії підприємства, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

РОЗШИРЕННЯ КАТЕГОРІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ

Oksana MelnykPhD in Economics Kyiv National Economics University named after V.P. Hetman

EXTENSION OF CATEGORICAL SPACE RESEARCH CAPITALIZATION

У статті представлено аргументацію доцільності розширення категоріального простору, що визначає зміст капіталізації, ціннісною проблематикою. Визначено мету, яка полягає у обґрунтуванні доцільності визначення капіталізації з урахуванням ціннісної специфіки елементного, процесного та результатного ланцюгів капіталотворення. Методи дослідження. Бібліографічного та термінологічного аналізу – для визначення співвідношення понять «вартості» та «цінності», системного аналізу та синтезу – для визначення аксіологічних характеристик економічної цінності; наукового аналізу – для імплементації змістовної структури економічної цінності у логіку дослідження капіталізації. Результати дослідження доведено, що цінність та вартість не є синонімічними категоріями, а сучасна економічна специфіка цінності розкривається у категоріях корисності, ціни, витрат. При цьому, праксеологічна проблематика цінності є недостатньою для пояснення сучасної проблематики капіталотворення, що спрямувало науковий пошук до першоджерел – теорії аксіології, а аксіологічну структуру цінності імплементовано у економічний контекст. Наукова новизна полягає у розширенні змістовної структури економічної цінності, яку доцільно прийняти за методологічну основу визначення капіталізації. Практична значущість дослідження: отримані результати щодо розширеної змістовної структури економічної цінності дозволяють пояснити специфіку трансформації знань на вартісні результати капіталотворення. Перспективи подальших досліджень полягають у необхідності деталізації елемементного, процесного та результатного ланцюжків капіталотворення з урахуванням зміни вартісної методології дослідження на ціннісно-орієнтовану.[||]The article presents the argumentation of the expediency of expanding the categorical space, which determines the content of capitalization, value issues. The purpose which is in substantiation of expediency of definition of capitalization taking into account value specificity of element, process and result chains of capital formation is defined.
Research methods. Bibliographical and terminological analysis – to determine the relationship between the concepts of "cost" and "value", system analysis and synthesis – to determine the axiological characteristics of economic value; scientific analysis for implementation of the substantive structure of the economic value in the logic of research capitalization. The results of the study proved that value and cost are not synonymous categories, and the current economic specificity values revealed in the categories of utility, price, cost. At the same time, praxeology the issue of values is insufficient to explain the current problem captation directing scientific research to the original sources of the theory of axiology and the axiological structure of values implemented in an economic context. Scientific novelty lies in the extension of the substantive structure of the economic value that should be taken for a methodological basis for the definition of capitalization. Practical implications: the obtained results for the extended substantive structure of the economic values help to explain the specificity of the transformation of knowledge into money results captation. Prospects for further research are the need to detail the elemental, process and result chains of capital formation, taking into account the change in the cost methodology of the study to value-oriented.

Т. М. Сугакаспірант, ВНЗ «Національна академія управління»

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

T. M. SugakPostgraduate-PhD program, National Academy of Management

ESTIMATION OF EFFICIENCY OF THE ACTIVITY OF ENTERPRISES OFCENTRAL WATER SUPPLY AND SEWERAGE

Стаття присвячена питанню оцінки ефективності діяльності підприємств водопостачання та водовідведення. Встановлено, що ефективне управління комунальними підприємствами в сучасних умовах глобалізації вимагає використання якісно нових, науково обґрунтованих підходів щодо механізму оцінки ефективності їх діяльності. Розглянуто залежність діяльності підприємств водопостачання та водовідведення від достатнього фінансування. Встановлено, що невирішеними є питання, які стосуються методологічних підходів до формування єдиного механізму оцінки ефективності діяльності підприємств сфери централізованого водопостачання та водовідведення. Визначено основні показники ефективної діяльності підприємств. Рекомендовано використання показників трьох груп: економічні, технологічні та соціальні для оцінки ефективності діяльності підприємств сфери централізованого водопостачання та водовідведення. Запропоновано на основі результатів оцінки ефективності діяльності підприємств розробити стратегію розвитку всієї сфери водопостачання та водовідведення.

The article is devoted to the definition of a single mechanism for assessing the efficiency of enterprises in the sphere of centralized water supply and sewerage. It is established that effective management of communal enterprises in the current conditions of globalization requires the use of qualitatively new, scientifically grounded approaches to the mechanism for assessing the effectiveness of their activities. An important goal of reforming water supply and wastewater companies is the stable functioning of this area, it is possible under conditions of sufficient financing and effective activity of economic entities. Centralized water supply and sewage enterprises have development peculiarities such as: the enterprises belong to the communal or state ownership form and occupy a monopoly position on the market; the state carries out regulatory policy, but the law does not effectively regulate the activities of such enterprises; outdated fixed assets and high accident rates of most water supply networks requiring significant investment; investment attractiveness of the water supply and sewage sector; low solvency of citizens. Enterprises are working in fact surviving, their own funding is enough only to solve the urgent problems and the ongoing repair of water supply networks. The objective assessment of the efficiency of utilities activities is extremely important, since it characterizes the success of enterprise management, promotes accessibility and quality of services, forms the economic growth of the region and justifies the feasibility of investments. The basic indicators of effective activity of enterprises are determined. It is recommended to use indicators of three groups: economic, technological and social to assess the efficiency of enterprises in the sphere of centralized water supply and drainage. It is established that issues of methodological approaches to the formation of a unified mechanism for assessing the efficiency of enterprises in the sphere of centralized water supply and drainage are not resolved.
It is proposed on the basis of the results of the assessment of the efficiency of enterprises to develop a strategy for the development of the entire water supply and sewage system.

К. В. Селезньовастарший викладач кафедри економіка і маркетингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця, м. Харків

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИПЛІКАТИВНОЇ МОДЕЛІ ДЕКОМПОЗИЦІЇ ДИНАМІЧНОГО РЯДУ

K. V. Seleznovasenior lecturer of Economics and Marketing Department Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

MODELING OF EXPORT POTENTIAL DEVELOPMENT PROCESSES USING A MULTIPLICATIVE MODEL OF DECOMPOSITION OF A DYNAMIC SERIES

У статті представлено розрахунок та обґрунтування прогнозних показників обсягу експорту підприємства. Розрахунки виконані на прикладі підприємства електротехнічної промисловості Харківського регіону ПАТ «Електромашина». Прогнозні показники розраховані за допомогою мультиплікативної моделі декомпозиції динамічного ряду. Дані для побудови багатофакторної регресійної економіко-математичної моделі були за 2008-2016 рр. Розрахунки проведені у «STATGRAPHICS Plus for Windows». Таким чином, були виявлені трендові, циклічні, сезонні та випадкові складові мультиплікативної моделі декомпозиції динамічного ряду обсягу експорту підприємства, що дозволяє зробити прогноз експорту підприємства та обґрунтувати напрямки розвитку експортного потенціалу.

The article presents the calculation and justification of the forecast indicators of the volume of export of the enterprise. The calculations are made on the example of the enterprise of the electrotechnical industry of the Kharkiv region PJSC "Electromachine". Forecast indicators are calculated using a multiplicative decomposition model of a dynamic series. Data for constructing a multifactor regressive economic-mathematical model were for 2008-2016. Calculations were made in "STATGRAPHICS Plus for Windows". Thus, trend, cyclic, seasonal and random components of the multiplicative decomposition model of the dynamic range of the company's export volume were discovered, which allows us to forecast the export of the enterprise and to substantiate the directions of development of the export potential.

А. Ю. Таpанаспіpант кафeдpи мiжнаpодних eкономiчних вiдносин, Хаpкiвський нацiональний унiвepситeт iмeнi В.Н. Каpазiна, м. Харків

ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК ОЦІНКИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЛІДЕРСТВА НІМЕЧЧИНИ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ ЄС

А. Yu. TaranPostgraduate Student of Department of International Economic Relations, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

INTEGRATED INDICATOR OF THE TECHNOLOGICAL LEADERSHIP OF GERMANY IN THE EU ECONOMIC SYSTEM

Стаття присвячена розробці інтегрального показника оцінювання технологічного лідерства Німеччини в економічній системі ЄС. З огляду на інтеграційний потенціал і поліструктурний характер сучасного технологічного лідерства, здійснено оцінку місця Німеччини щодо інших країн ЄС. Пропонується оцінити сучасне технологічне лідерство Німеччини з урахуванням детермінант: інформаційна адаптивність, інноваційна спрямованість та синергетична ефективність. Внаслідок апріорного експертного аналізу виділено групу факторів для аналізу технологічного лідерства країни, виходячи з якої і у відповідності зі сформованою системою показників, розрахована рейтингова оцінка країн Євросоюзу щодо їх технологічного лідерства та розвитку за трьома аспектами.

The article is devoted to the development of an integrated indicator of the assessment of Germany's technological leadership in the EU economic system. Given the integration potential and the polystyrene nature of modern technological leadership, an assessment of the place of Germany in relation to other EU countries has been made. It is proposed to assess the modern technological leadership of Germany, taking into account the determinants: information adaptability, innovation orientation and synergetic efficiency. As a result of a priori expert analysis, a group of factors has been identified for the analysis of technological leadership of the country, based on which, in accordance with the established system of indicators, a rating assessment of the European Union countries regarding their technological leadership and development in three aspects is calculated.

В. О. Мясниковздобувач кафедри економіки підприємств міського господарства, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Viacheslav O. Miasnykovcandidate for the Department of Economics of the municipal economy enterprises, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

FORMATION OF THE MECHANISM OF ADAPTIVE MANAGEMENT OF THE INNOVATIVE POTENTIAL OF A MACHINE-BUILDING ENTERPRISE

У статті уточнено структуру інформаційної системи адаптивного управління інноваційним потенціалом машинобудівного підприємства. Виявлено, що одним із основних елементів системи є механізм управління інноваційним потенціалом підприємства. Визначені суб'єкти та об'єкти управління, мета, принципи та основні завдання і функції механізму. Особливу увагу приділено моніторингу, в рамках якого здійснюється інтегральна оцінка і прогнозування основних параметрів інноваційного потенціалу. Виявлено необхідність вибору стратегічних напрямів розвитку інноваційного потенціалу. Доказано, що в рамках адаптивного управління важлива роль відведена використання механізмів зворотного зв'язку, яка дозволяє в режимі безперервного часу своєчасно здійснювати пошук оптимальних рішень виниклої проблеми і ефективно перенастроювати елементи і процеси.

The article describes the structure of the informative system of adaptive management of the innovative development of the machine-building enterprise. It was revealed that one of the main elements of the system is the mechanism of management of the innovative potential of the enterprise. Defined subjects and objects of management, purpose, principles and main tasks and functions of the mechanism. Particular attention is paid to monitoring, in which an integrated assessment and forecasting of the main parameters of innovation potential is carried out. The necessity of choosing strategic directions of innovation potential development was revealed. It is proved that within the framework of adaptive control an important role is assigned to the use of feedback mechanisms, which allows in a mode of continuous time to promptly search for optimal solutions to the problem and effectively reconfigure elements and processes.

Н. Б. Мельникздобувач, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ТЕОРЕТИКО-ІГРОВА МОДЕЛЬ КОНКУРЕНТНОЇ БОРОТЬБИ ЗА ЧАСТКУ РОЗДРІБНОГО РИНКУ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ

N. B. Melnykpostgraduate, Ivan Franko National University of L'viv

THEORETICAL-GAME MODEL OF COMPETITION FOR THE SHARE OF THE COMPUTER MARKET

У статті розглянуто застосування теорії скінченної антагоністичної гри для моделювання розподілу роздрібного ринку комп’ютерної техніки. Відзначено квазіконкурентність відносин на вітчизняному комп'ютерному ринку. Визначено коло основних гравців, які є присутні на ринку. Вказано на недоліки існуючих моделей розподілу роздрібного ринку між цими гравцями. Сформульовано конкретну задачу моделювання. Зведено модель до скінченної антагоністичної гри двох гравців. Обґрунтовано теоретичні засади моделювання. На прикладі секторального розподілу ринку комп’ютерної техніки побудовано ігрову модель. На підставі цієї моделі обчислено оптимальні стратегії поведінки гравців за умови зменшення присутності на ринку одного з гравців. Зроблено висновок про можливість застосування запропонованої моделі на практиці.

In the article the application of the theory of zero-sum game for simulation of the distribution of the computer market is considered. Contestable of the computer market is indicated. The main players on the market are identified. The disadvantages of existing models of market distribution among the players are identified. A specific modeling problem is formulated. The model of the finite antagonistic game of two players is determined. The theoretical principles of modeling are substantiated. On the example of the sectoral distribution of the computer market, a game model is built. For the defined conditions, optimal players strategies are calculated. The conclusion about the possibility of using the proposed model in practice is made.

Г. А. Лашкунасистент кафедри економіки, організації та управління підприємствами, ДВНЗ Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

H. Lashkunassistant professor of the department of economics, enterprise organization and management, SIHE “Kryvyi Rih National University”, Kryvyi Rih

ECONOMIC AND LEGAL SUPPORT FOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

У статті проаналізовано закордонні та вітчизняні підходи щодо визначення сутності корпоративної соціальної відповідальності. Виявлено, що у літературі доволі широко розкрито значення поняття, разом з тим вважаємо доцільним виокремити її основні складові. Визначено необхідність характеристики значення корпоративної соціальної відповідальності із урахуванням її складових, а саме у напрямках економічних, культурних, правових та екологічних зобов’язань підприємств. Наведений підхід надасть можливість запропонувати рекомендації, щодо забезпечення корпоративної соціальної відповідальності зі сторони підприємств, держави та суспільства.
Окреслено складові корпоративної соціальної відповідальності, а саме соціально-правову, соціально-економічну, соціально-екологічну та соціально-культурну відповідальність. Надано характеристику вище наведеним складовим.
Розглянуто сутність договору соціального партнерства, як інструменту забезпечення реалізації корпоративної соціальної відповідальності. Наведено приклад реалізації програми соціального партнерства у м. Кривому Розі.

The paper analyzes the foreign and domestic approaches to corporate social responsibility. Whilst the literature review identified a number of concept definitions, it is appropriate to highlight its main components. The rationale for corporate social responsibility value was formed considering the concept’s components: economic responsibility, ethical responsibility, legal responsibility and environmental responsibility of the enterprise. This approach enables the recommendations regarding corporate social responsibility support on the part of the enterprise, the state and the society.
Corporate social responsibility components identified in a paper included social and legal responsibility, social and economic responsibility, social and environmental responsibility and social and ethical responsibility. All the components were thoroughly defined.
Social partnership agreement as an implementation tool for corporate social responsibility was considered. The example of social partnership programme implementation in Kryvyi Rih was given.

О. В. Степчуквикладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ЛАНЦЮГА ПОСТАВОК

O. V. StepchukTeacher of the chair of tourism and hotel and restaurant business, Cherkasy State Technological University, Cherkasy

METHODICAL APPROACH TO FORMATION OF EFFICIENT AND COMPETITIVE SUPPLY CHAIN

Стикаючись з глобалізацією бізнесу та агресивною конкуренцією суб’єкти господарювання вимушені шукати нові джерела конкурентних переваг. При цьому увага менеджменту починає зміщуватися від підвищення ефективності взаємодії за рахунок зниження сукупних витрат (розвиток у цьому напряму досяг певної межі) у бік збільшення цінності пропозиції для споживача. Досягнення ринкового успіху визначається здатністю менеджменту оптимально адаптувати до постійно змінюваних зовнішніх умов свої внутрішні можливості, орієнтувати власний персонал на своєчасне встановлення потреб і вимог споживачів, швидким реагуванням на їх зміни, урахування індивідуалізації замовлень споживачів та здатність швидкої концентрації необхідних ресурсів для їх виконання. Тому в статті пропонується методичний підхід щодо формування ефективного та конкурентоспроможного ланцюга поставок, який враховує рівень розвитку як суб’єктів господарювання, так і середу їх існування.

Faced with the globalization of business and aggressive competition, business entities are forced to seek new sources of competitive advantage. At the same time, the attention of management begins to shift from increasing the effectiveness of interaction by reducing the total costs (development in this direction has reached a certain limit) in the direction of increasing the value of the offer to the consumer. Achievement of market success is determined by the ability of management to optimally adapt its internal capabilities to constantly changing external conditions, to orient its own personnel on timely establishment of needs and requirements of consumers, rapid response to their changes, taking into account individualization of orders of consumers and the ability to quickly concentrate the necessary resources for their execution. Therefore, the article proposes a methodical approach to the formation of an efficient and competitive supply chain, which takes into account the level of development of both economic entities and the environment of their existence.

M. K. KhimAssistant of the Administrative and Financial Management Department, Lviv Polytechnic National University, LvivO. V. LitorovychUndergraduate student of the Administrative and Financial Management Department, Lviv Polytechnic National University, Lviv

PROFESSIONALISM OF PUBLIC SERVICE AS ONE OF THE KEY MOMENTS OF DEVELOPMENT OF INVESTMENT ACTIVITY IN THE CONDITIONS OF EURO INTEGRATION

М. К. Хімасистент кафедри Адміністративного і фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», м. ЛьвівО. В. Літоровичмагістрант кафедри Адміністративного і фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ЯК ОДИН З КЛЮЧОВИХ МОМЕНТІВ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

The article reveals the essence and features of professionalism of civil servants as one of the key aspects of the development of investment activity in the conditions of European integration. In this article are presented positive and negative influences on investment activity of the country. It has been proved that the improvement of new approaches to the formation of a professional civil service can improve the investment climate in the state. New approaches to the professionalisation of the civil service, its stimulation and motivation, effective personnel policy, which will provide improvement of the system of personnel selection and use of personnel potential, as well as new methods of unification and modernization of evaluation of professional qualities of civil servants and efficiency of state authorities' activity, are offered.

У статті розкрито сутність та особливості професіоналізму державного службовця як одного з ключових аспектів розвитку інвестиційної діяльності в умовах євроінтеграції. Наведено його позитивні та негативні впливи на інвестиційну діяльність країни. Доведено, що удосконалення нових підходів до формування професійної державної служби покращить інвестиційний клімат в державі. Запропоновано нові підходи до професіоналізації державної служби, її стимулювання та мотивації, ефективну кадрову політику, яка забезпечить вдосконалення системи добору кадрів та використання кадрового потенціалу, а також нові методи уніфікації та модернізації оцінки професійних якостей державних службовців та ефективності діяльності органів державної влади.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"