Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 2, 2017

М. С. Доронінад. е. н., професор, головний науковий співробітник Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України, м. ХарківГ. В. Білоконенковикладач кафедри соціології та психології управління, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. ХарківД. О. Сєріковаспірант кафедри соціології та психології управління, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

ТЕРМІНОСИСТЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА В УМОВАХ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ

M. S. DoroninaDoctor of Science (Economics), Professor, Chief Scientist, Research Center of Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine, KharkivH. V. BilokonenkoLecturer, Department of Sociology and Psychology of Management, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, KharkivD. O. SierikovGraduate Student, Department of Sociology and Psychology of Management, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

THE TERM SYSTEM FOR RESEARCH METHODOLOGY IN DEVELOPING MANAGERIAL COMPETENCE UNDER CONDITIONS OF PROFESSIONALIZATION OF MANAGEMENT

Стаття присвячена визначенню ролі та значення термінологічного забезпечення досліджень розвитку управлінської компетентності в умовах професіоналізації менеджменту. Представлено обґрунтування необхідності побудови термінологічної системи, результати аналізу переваг і проблем наявних способів формування понятійно-категоріального забезпечення за умов міждисциплінарного підходу до побудови теорії управління розвитком компетентності керівників. Представлена в статті оригінальна терміносистема дозволить сформувати якісно нове інструментальне забезпечення дослідження розвитку управлінської компетентності в умовах професіоналізації менеджменту.
 
The article focuses on the role and importance of terminology support of research in developing managerial competence under conditions of professionalisation of management.
The article represents the rationale for building the term system, an analysis of the benefits and challenges for existing ways of forming conceptual-categorical support under interdisciplinary approach to constructing management theory of development managerial competence.
The authors built the original term system which allows forming a qualitatively new toolkit for research in developing managerial competence under conditions of professionalisation of management.

С. В. Князьд. е. н., професор, завідувач кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівВ. П. Залуцькийк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій, Національний університет «Львівська політехніка» , м. ЛьвівН. П. Яворськак. е. н., доцент кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів Національний університет «Львівська політехніка» , м. Львів

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. V. KniazDSc in Economics, Professor, Head of entrepreneurship and environmental expertise of goods department, Lviv Polytechnic National University, LvivV. P. ZalutskyiDSc in Economics, Professor, Head of entrepreneurship and environmental expertise of goods department, Lviv Polytechnic National University, LvivN. P. YavorskaPhD in Economics, Associate Professor of entrepreneurship and environmental expertise of goods, Lviv Polytechnic National University, Lviv

THE PROBLEMS OF INCOME AND EXPENSES ACCOUNTING TRADING ENTERPRISES

У статті досліджуються теоретичні та практичні аспекти відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат торговельних підприємств, зокрема висвітлено порядок визнання і відображення доходів і витрат, що виникають на підприємстві. Проведений огляд законодавчих і нормативних джерел дозволив стверджувати, що існують певні розбіжності в окремих концептуальних положеннях щодо обліку доходів та витрат, зокрема неоднозначність у трактуванні понять «дохід» та «витрати». Окреслено основні проблеми щодо обліку доходів та витрат торговельних підприємств, зокрема: не повне та не своєчасне відображення доходів у системі обліку; не повне відображення витрат у системі обліку (зокрема витрат на оплату праці); відсутність нормативного документу, яким було б регламентовано норми і нормативи для обліку доходів та контролю за ними. Обґрунтовано необхідність достовірної, релевантної інформації про результати діяльності торговельного підприємства, основними складовими яких є доходи і витрати, для прийняття ефективних управлінських рішень.
 
The article investigates the theoretical and practical aspects reflection in the accounting of income and costs trading enterprises, in particular highlighted the procedure for recognition and reflection of income and costs that arise at the enterprise. The performed overview of legislative and regulatory sources allowed claiming that there were some disagreements in some conceptual provisions on accounting for income and costs, including ambiguity in the interpretation of the concepts of «income» and «costs». Are outlined the main problems on account of income and costs trading enterprises, namely, not complete and not timely reflection of in incomes accounting system; not fully reflected in costs accounting system (particularly labor costs); the lack of normative document which would be regulated by the rules and regulations for the accounting incomes and control over them. Grounded necessity of accurate, relevant information on results activities of trade enterprises, the main components of which are income and costs for making efficient management decisions.

Є. В. Роматдоктор наук з державного управління, професор, зав. кафедри маркетингу та реклами, Київський національний Торговельно-економічний університет, м. КиївЕ. В. Юрчакаспірант кафедри маркетингу та реклами, Київський національний Торговельно-економічний університет, м. Київ

ДИНАМІКА РОЗПОДІЛІВ ПОПИТУ СПОЖИВАЧІВ ТА ОБСЯГІВ ПРОПОЗИЦІЇ В ЦІНОВИХ СЕГМЕНТАХ РИНКУ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА М. КИЄВА

E. V. Romatdoctor of public administration, professor, head of marketing and advertising department, Kiev national University of Trade and EconomicsE. V. Yurchakpostgraduate student of marketing and advertisement department, Kiev national University of Trade and Economics

DYNAMICS OF DISTRIBUTION AND CONSUMER EFFECTIVE DEMAND VOLUME OF SUPPLY IN MARKET SEGMENTS INSTITUTIONS IN KYIV RESTAURANTS

У статті розглянуті питання спільного аналізу динаміки процесів формування брендів мереж підприємств ресторанного господарства м. Києва на ринку пропозицій та процесів формування ринку потреб населення м. Києва в послугах закладів РГ певної цінової категорії за основними показниками – попит та рівень ймовірності його реалізації в споживання ресторанних послуг в конкурентних витратах життєзабезпечення споживачів.
 
The article considers the questions of joint analysis the dynamics formation of the brand networks in enterprises restaurant business m. Kyiv market offers and the formation of the market needs by the population m. Kyiv the services of institutions RB certain price range for the main indicators - demand and the level of likelihood of implementation consumption restaurant services at competitive costs sustenance consumers.

Л. М. ЄмельяненкоДоктор економічних наук, доцент, профессор кафедри макроекономіки та державного управління, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ГЛОБАЛЬНІ ВИРОБНИЧІ МЕРЕЖІ

L. EmelyanenkoDoctor of Science (Economics), Ass. Prof., Professor  of the  Department of Macroeconomics and Public Administration, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

ECONOMIC INTEGRATION OF NATIONAL ENTERPRISES INTO GLOBAL PRODUCTION NETWORKS

В статті висвітлено концептуальні підходи до визначення та оцінювання переваг і ризиків економічної інтеграції національних підприємств в глобальні виробничі мережі. Розглянуто феномен глобальних ланцюжків доданої вартості, проаналізовано їх роль в розвитку світової та національної економіки. Визначено науково-практичну цінність застосування Форсайт-методології при обґрунтуванні пріоритетів формування та реалізації стратегії збалансованого економічного розвитку України з урахуванням перспектив інноваційних перетворень, активізації участі суб’єктів господарювання в глобальних ланцюжках та підвищення конкурентоздатності національної економіки.
 
In the article are represented the conceptual approaches to definition and evaluation of advantages and risks for economic integration of national enterprises into global production networks.  The phenomenon of global networks added value is considered, their role is analyzed in terms of global and national economic development. Defined the scientific and practical value of using Foresight-methodology in substantiating the priorities of the formation and implementation of the strategy of balanced economic development of Ukraine taking into account the perspectives of innovative transformations, activation of participation of business entities in global chains and enhancement of the competitiveness of the national economy.

Н. В. Касьяновад. е. н., професор, професор кафедри економічної кібернетики, Національний авіаційний університет, м. Київ

ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Nataliia KasianovaDoctor of Economics, professor, Department of Economic Cybernetics, National Aviation University, Kyiv

IMPLEMENTATION OF ENERGY SAVINGS STRATEGY FOR INDUSTRIAL ENTERPRISES

У роботі розглянуто процеси розробки і впровадження стратегії енергозбереження як інструменту управління енергоефективність промислового підприємства, яка враховує умови та особливості функціонування систем його енергозабезпечення та дозволяє вирішувати ключові завдання ефективного використання енергетичних ресурсів у довгостроковій перспективі. Визначено основні види енергозберігаючих заходів, які враховують механізм впровадження технологій енергоспоживання та впливають на вибір стратегії енергозбереження на промисловому підприємстві.
Формалізовано основні етапи реалізації стратегії енергозбереження, розроблено перелік показників та алгоритм оцінки ефективності енергозберігаючих заходів. Доведено, що обґрунтування заходів з енергозбереження зводиться до оптимізації витрат на їх проведення. Запропоновано використовувати енергетичний баланс для забезпечення оптимізації процесів енергозбереження на підприємстві, визначено механізм його побудови. Алгоритм побудови енергетичного балансу враховує ітераційне узгодження надходження та витрачання енергоресурсів всередині підприємства з умовою забезпечення внутрішніх технології та потреб, забезпечення плану виробництва та нарощування обсягу виробництва.
 
The paper considers the processes of developing and implementing a strategy for energy saving as an instrument for managing energy efficiency of an industrial enterprise, which takes into account the conditions and peculiarities of its energy supply system operation and allows solving the key problems of efficient use of energy resources in the long run. The main types of energy saving measures are considered which take into account the mechanism of introduction of energy technologies and influence the choice of energy saving strategy at the industrial enterprise.
The main stages of the implementation of the energy saving strategy have been formalized, a list of indicators and an algorithm for assessing the effectiveness of energy saving measures have been developed. It was proved that the substantiation of energy saving measures is reduced to optimizing the costs of their implementation. It has been proposed to use the energy balance to ensure optimization of energy saving processes at the enterprise, the mechanism of its construction has been determined. The algorithm for the construction of the energy balance takes into account the iterative harmonization of the input and consumption of energy resources within the enterprise with the condition of providing internal technologies and needs, ensuring the plan of production and increasing production.

Е. Б. Бойченкод. е. н., доцент, с. н. с., Інститут економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСІВ БІЗНЕС ІНКУБУВАННЯ В УКРАЇНІ

E. B. BoychenkoDoctor of economic Sciences, associate Professor in the Department of business Economics, Senior Researcher, Institute for economic and legal research of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

PROBLEMS AND PROSPECTS OF BUSINESS INCUBATION PROCESSES DEVELOPMENT IN UKRAINE

У статті визначено, що загальною метою утворення бізнес-інкубаторів можна вважати підтримку творчої, професійно-активної молоді, створення та розвиток малого бізнесу, і як наслідок, загальний розвиток території, а також розвиток її наукового та інноваційного потенціалу. Доведено, що інноваційна діяльність, яка є симбіозом новітніх технологічних та організаційних розробок, заснованих на сучасних досягненнях науки, є важливішою складовою просунення інноваційного продукту споживачу. Джерелами фінансування бізнес-інкубаторів можуть бути гранти, зарубіжні джерела, університетські фонди, державні фонди та фонди підтримки інновацій тощо, що не суперечить українському законодавству.
У статті визначені проблеми, що стримують розвиток процесів бізнес інкубування, що пов’язані з законодавчими та економічними факторами. А також обґрунтовано, що бізнес-інкубатори можуть стати частиною системи інфраструктури підприємства, яка сприяє розвитку підприємництва; інструментом розвитку природного, виробничого, фінансового, людського, інтелектуального та інших потенціалів території; формування науково-виробничої інфраструктури; базою створення та впровадження нових наукоємних технологій, що сприяє виробництву конкурентоспроможної продукції; центром сприяння розвитку міжнародної співпраці між підприємствами у сфері науки та інновацій; центром підготовки та перепідготовки кадрів, інформаційної підтримки підприємств, надання сервісних послуг, сприяння фінансовому забезпеченню підприємницької діяльності; центром сприяння просуванню товарів та послуг підприємства, що включає маркетингову та рекламну діяльність.
 
The article states that the general aim of creating business incubators is to support the creative, professional youth, the creation and development of small business, and as a result, the overall development of the territory, as well as the development of its scientific and innovative potential. It is proved that innovative activity, which is a symbiosis of the latest technological and organizational developments, based on the modern achievements of science, is an important component of the advancement of the innovative product to the consumer. Sources of financing business incubators may be grants, foreign sources, university funds, state funds and funds for innovation support, etc., which is not contrary to Ukrainian legislation.
The article identifies problems that hamper the development of business incubation processes, which are related to legislative and economic factors. And also proved that business incubators can be a part of the enterprise infrastructure that promotes entrepreneurship; a tool for the development of natural, productive, financial, human, intellectual and other potential territories; formation of scientific and industrial infrastructure; the basis for the creation and implementation of new knowledge-intensive technologies, which promotes the production of competitive products; the center for promoting the development of international cooperation between enterprises in the field of science and innovations; Center for training and retraining of personnel, information support of enterprises, provision of services, promotion of financial support of entrepreneurial activity; the center of promotion of goods and services of the enterprise, including marketing and advertising activities.

В. Г. Горникд. н. з держ. упр., доцент,Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського

ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ В ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ТА МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ РЕГІОНУ

V. G. Gornikdoctor of science in public administration, Associate ProfessorTaurian National University named after V. I. Vernadsky

THE USE OF FOREIGN EXPERIENCE IN IMPROVING THE EFFICIENCY OF EDUCATION AND HEALTH SERVICES IN THE REGION

В системі ринкових перетворень найбільш складними виявилися соціальні проблеми. За роки реформ життєвий рівень населення помітно знизився, зросла різниця між бідними і багатими. У найбільш важкому становищі опинилися працівники галузей соціальної інфраструктури: освіти, охорони здоров'я, науки, культури, мистецтва.
Проблема становлення, формування і використання сфери соціальних послуг, її взаємозв'язку з різними складовими суспільного життя, її ролі у функціонуванні та вдосконаленні економічних відносин є – однією з найважливіших і, в той же час, однією з найменш розроблених наукою.
Дана стаття присвячена аналізу актуальних проблем підвищення ефективності надання освітніх та медичних послуг в регіонах. Наводяться конкретні приклади функціонування закладів освіти у зарубіжних країнах з високо розвиненою економікою.

In the system of market transformations, the most complex were social problems. During the years of reform, the standard of living of the population has declined markedly, and the difference between the poor and the rich has increased. The most difficult situation was the workers of the branches of social infrastructure: education, health, science, culture, art.
The problem of the formation, formation and use of the sphere of social services, its interrelation with various components of social life, its role in the functioning and improvement of economic relations is - one of the most important and, at the same time, one of the least developed by science.
This article is devoted to the analysis of actual problems of increasing the efficiency of providing educational and medical services in the regions. Specific examples of the functioning of educational institutions in foreign countries with a highly developed economy are given.

М. М. Клименюкд. е. н., професор,Таврійський національний університет ім. В.І. ВернадськогоВ. В. Корнєєвд. е. н., професор,Інститут економіки та прогнозування НАН України

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ГАЛУЗЯМИ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ

M. M. KlymenyukDoctor of Economics, ProfessorTaurian National University named after VI VernadskyV. V. KorneevDoctor of Economics, ProfessorInstitute of tconomics and forecasting of NAS of Ukraine

METHODOLOGICAL BASES FOR IMPROVING MECHANISM OF REGULATION BY SECTORAL INFRASTRUCTURE OF REGIONS

Ми живемо в такий час, коли перед вітчизняною економічною наукою поставлено надзвичайно важливе завдання - виробити принципово нову концепцію, за допомогою якої країна зможе вийти з тривалого кризового стану, і обґрунтувати наукові принципи функціонування суспільної системи в умовах ринкової економіки.
При всій складності проведених перетворень перехід України до ринкової системи господарювання необхідний. Дана система, як показує світовий досвід, дозволяє більш успішно вирішувати економічні та соціальні проблеми сучасного суспільства.
Проте, соціальна інфраструктура, виявилася недостатньо залученою в процес перетворення, з чим пов'язано неефективне її використання. У свою чергу, такий стан соціальної інфраструктури багато в чому пояснюється тим, що суспільство не має достатньо ясного, наукового її розуміння.
Все вищевикладене свідчить про актуальність обраної теми. Статтю присвячено характеристиці методичних засади вдосконалення механізму регулювання галузей соціальної інфраструктури регіону.

We live at a time when the national economic science is facing an extremely important task - to develop a fundamentally new concept, through which the country will be able to get out of a long-standing crisis, and to substantiate the scientific principles of the functioning of the social system in a market economy.
With all the complexity of the reforms, Ukraine's transition to a market economy system is necessary. This system, as the world experience shows, allows us to more successfully solve the economic and social problems of modern society.
However, social infrastructure was not sufficiently involved in the process of transformation, which involves ineffective use of it. In turn, such a state of social infrastructure is largely due to the fact that society does not have a sufficiently clear, scientific understanding of it.
All of the above suggests the relevance of the chosen topic. The article is devoted to the description of the methodical principles of improving the mechanism of regulation of the branches of social infrastructure of the region.

Л. В. Фроловадоктор економічних наук, професор,ДВНЗ «Одеський національний політехнічний університет»О. В. Мельниккандидат економічних наук, ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Larisa FrolovaDoctor of Economics, ProfessorOdessa National Polytechnic UniversityOksana MelnykPhD in Economics, Kyiv National Economics University named after V.P. Hetman

ECONOMIC RESULTS OF ACTIVITIES OF FOOD ENTERPRISES OF UKRAINE

Харчові підприємства України відіграють важливу роль у формуванні економіки країни, враховуючи багатогранний ресурсний потенціал. У статті обґрунтовано логіку оцінювання економічних результатів діяльності підприємства на основі фундаментально-вартісного підходу. За результатами практичної апробації даного підходу за даними харчових підприємств України оцінено економічні результати у фінансовому, інвестиційному, інноваційному аспектах. Визначено причини спадних тенденцій, що спостерігаються у розвитку харчових підприємств та сформовано перспективи розвитку вітчизняної харчової індустрії з урахуванням сучасної специфіки бізнес-середовища господарювання.

Food enterprises of Ukraine play an important role in shaping the economy of the country, given the multifaceted resource potential. The logic of estimation of economic results of activity of the enterprise on the basis of fundamental-cost approach is grounded in the article. According to the results of practical approbation of this approach, economic results in financial, investment, innovative aspects are estimated according to the data of food enterprises of Ukraine. The reasons for the downward trends observed in the development of food enterprises have been determined and the prospects for the development of the domestic food industry have been formed, taking into account the contemporary specifics of the business environment.

І. В. Тюхак. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування Національного університету харчових технологій, м. КиївД. О. Стеценкобакалавр, Національний університет харчових технологій, м. Київ

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ

I. V. TychaPh. D. in Economics, associate Professor in the Department of Management and Administration at the National University of Food Technologies, KyivD. O. StetsenkoBachelor Degree at the National University of Food Technologies, Kyiv

CONDITION AND TENDENCY OF NATIONAL MILK AND DAIRY PRODUCTS MARKET

Досліджено стан та тенденції розвитку вітчизняного ринку молока, проаналізовано обсяги виробництва молочної продукції, а також її географічну та продуктову структуру експорту й імпорту. Виявлено потенційні ринки збуту та окреслено можливі стратегії їх освоєння.
 
Condition and tendency of domestic milk market is researched, production of dairy products, its geographical and product structure of export and import is analyzed. Potential markets and possible strategies for their development are outlined.

О. М. Кириченкок. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування Національного університету харчових технологій, м. КиївА. В. Мігдальськийбакалавр, Національного університету харчових технологій

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

O. M. KirichenkoPh. D. in Economics, associate Professor in the Department of Management and Administration at the National University of Food Technologies, KyivA. Migdalskiybachelor, National University of Food Technologies

METHODS OF ASSESSMENT OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS

В статті представлені методи оцінки конкурентоспроможності підприємства. Важливим елементом системи забезпечення належного рівня конкурентоспроможності підприємства, ефективного ведення його господарської діяльності виступає оцінка конкурентоспроможності. Багаторівневий характер конкурентної взаємодії господарюючих суб’єктів зумовлює широкий діапазон методів оцінки конкурентоспроможності, а тому виникає необхідність їх систематизації. Проведене дослідження дозволить виявити способи аналізу цілого ряду підходів до оцінки конкурентоспроможності підприємства. Важливим фактором є те, що при оцінці можливостей підприємства – це дозволить ефективно визначити конкурентні переваги та розробити успішну конкурентну стратегію і визначити становище підприємства на ринку. Досягнення цієї мети можливо лише при проведенні оперативної і об’єктивної оцінки конкурентоспроможності. На даний момент існує багато методів для оцінки конкурентоспроможності, в статті представлені ефективні методи оцінки конкурентоспроможності, але в даний момент немає більш загальноприйнятної методики для оцінки конкурентоспроможності підприємства, що була б визнана фахівцями-теоретиками та бізнесменами-практиками повністю задовільною. Отже, в статті розглянуто різні методи для оцінки конкурентоспроможності підприємства та конкурентних переваг, що спрямовані на поліпшення позиції підприємства на ринку. Визначено показники його діяльності для оцінки його конкурентоспроможності.
 
The article presents methods for assessing competitiveness. An important element of the proper level of competitiveness of the company, effective management of its business competitiveness rating stands. Multilevel nature of competitive interaction of economic agents leads to a wide range of methods for assessing competitiveness, and therefore there is a need to organize. The study will identify ways to analyze a number of approaches to assessing competitiveness. The important factor is that when evaluating business opportunities - this will effectively identify competitive advantages and develop successful competitive strategies and identify the situation on the market. Achieving this goal is possible only during operational and objective assessment of competitiveness. Currently there are many methods for assessing competitiveness in the article are effective methods for assessing competitiveness, but at the moment there is no more generally accepted methodology for assessing the competitiveness of enterprises that would have been recognized specialists and theorist’s businessmen practitioners fully satisfactory. Consequently, the article discusses various methods for assessing the competitiveness of enterprises and competitive advantage aimed at improving the market position of the company. Defined indicators of its activity to assess its competitiveness.

І. А. Нечаєвак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Запорізький національний технічний університет

АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА ВИТРАЧАННЯ ПУБЛІЧНИХ ФОНДІВ ГРОШОВИХ КОШТІВ В УМОВАХ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

I. A. NechaevaAssociate Professor, Candidate of Science (Economics)   Zaporizhzhya National Technical University

ANALYSIS OF THE FORMATION AND USE OF ASSETS OF PUBLIC FUNDS UNDER FISCAL DECENTRALIZATION

В дослідженні розглянуто основні складові фінансової системи країни, зокрема, підсистему публічних та підсистему приватних фінансів. Окремі ланки кожної з підсистем характеризуються фінансовими відносинами, яким притаманні специфічні особливості. Ці відносини виникають у процесі утворення, розподілу, управління, використання та перерозподілу публічних і приватних фондів коштів.
Виокремлено основні елементи публічних фондів грошових коштів в Україні, до яких відносяться фонди грошових коштів держави; фонди грошових коштів місцевого самоврядування; фонди грошових коштів, за рахунок яких задовольняються суспільні інтереси, визнані державою або органами місцевого самоврядування, незалежно від форми власності цих фондів.
Проведено аналіз основних джерел формування та напрямків використання публічних фондів грошових коштів таких як Бюджет України, місцеві бюджети, Пенсійний фонд та фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування України.
 
The main components of the financial system, in particular subsystem of public and private finance subsystem, are regarded in the research. Distinct parts of each subsystem are characterized by financial relations, which are inherent by specific features. These relationships arise in the process of creation, distribution, management, use and redistribution of public and private funds. The basic elements of public assets of funds in Ukraine are considered, which include assets of funds of the state; assets of funds of local government; assets of funds, with the help of which the public interests, that recognized by the state or local authorities, regardless of the ownership of these assets, are satisfied.
The analysis of the main sources of formation and directions of use of public assets of funds, such as the budget of Ukraine and local budgets, Pension fund and compulsory state social insurance funds of Ukraine, is conducted.

О. Ю. Чурікановакандидат економічних наук, доцент кафедри електронної економіки та економічної кібернетики, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет»К. А. Загорулькоаспірант, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет»

СВІТОВИЙ ДОСВІД МОДЕЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

O. Y. ChurikanovaPhD, Associate Professor, Department of e-Economy and Economic Cybernetics State Universities «National Mining University»K. A. Zahorulkograduate student, State Universities «National Mining University»

THE INTERNATIONAL MODELING EXPERIENCE OF REGIONAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT

В статті проведено стислий історичний аналіз економічної сталості. Наведено причини виникнення та розвитку цілей розвитку тисячоліття та цілей сталого розвитку. Авторами розкрито та проаналізовано три основні цілі  сталого розвитку. За допомогою сервісу Google Scholar досліджено наукові публікації за напрямками: сталий розвиток, моделювання сталого розвитку, сталий розвиток міст та регіонів. Моделі, які мали б стосунок до моделювання сталого розвитку були розглянуті. Була зазначена специфіка моделювання сталого розвитку на регіональному рівні. Основні напрямки впровадження сталого розвитку на регіональному рівні, на прикладі моделі контролю динаміки екологічної системи, моделі сталого міста, села були наведені. В дослідженні було розкрито основні напрямки моделювання сталого розвитку на прикладі одного з проектів Європейської комісії, аналізу моделі впливу регіонального споживання на навколишнє середовище та аналізу моделі дослідження сталого розвитку когнітивним підходом. Крім того, було закцентувано увагу на вирішенні проблеми метрики для впровадження сталого розвитку. Авторами визначено основну низку проблем, пов’язаних із моделюванням сталого розвитку в регіонах та окреслено перспективи подальших наукових досліджень в цьому напрямку.
 
The brief historical analysis of economic sustainability was given. The causes of development the Millennium Development Goals and Sustainable Development Goals were reviewed. The brief analysis of the three most important goals of sustainable development was held. Using the Google Scholar service, studied scientific publications in the directions of sustainable development, modeling of the sustainable development, sustainable development of the cities and regions. Models which would be relevant to modeling sustainability were reviewed. The specifics of modeling sustainable development at the regional level was specified. The main directions of sustainable development implementation at the regional level, by examples of the control model of ecological systems dynamics, models for sustainable cities, villages were given. The main directions of modeling sustainable development, by examples of the project of the European Commission, analysis models the impact of regional consumption on the environment, the research and analysis model of sustainable development using cognitive approach are described. The problem solving of the metrics for the implementation of sustainable development was underlined.
The authors identified some of the basic problems related to the modeling of sustainable development in the regions and outlined the prospects for further research in this area.

О. І. Шаманськак. е. н., доцент кафедри економіки, Вінницького національного аграрного університету, м. ВінницяС. М. Слободиськиймагістр, кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ

O. ShamanskaPh.D in economic sciences, associate professor of еconomics, Vinnytsia National Agrarian University, VinnitsaS. SlobodyskyyMA, Department of Finance, Banking and Insurance, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa

FEATURES OF THE SECURITIES MARKET IN UKRAINE

У статті висвітлюються особливості функціонування та розвитку фондового ринку. Проведено аналіз сучасного вітчизняного ринку цінних паперів України. Сучасний фінансовий ринок є складною структурою з багатьма учасниками, що оперують різноманітними фінансовими інструментами та виконують широкий набір функцій з обслуговування та управління усіма економічними процесами. У структурі фінансового ринку виділяється ринок цінних паперів, який поєднує відносини з приводу емісії та купівлі-продажу специфічного товару - цінних паперів. Ринок цінних паперів є багатофункціональною та складною системою, яка акумулює капітал для інвестицій у економічну, виробничу та соціальну сфери, структурній перебудові економіки, покращенню добробуту громадян за рахунок володіння і вільного розпорядження цінними паперами, підготовленості населення до ринкових відносин. Визначено основні проблеми функціонування фондових бірж України та запропоновано шляхи їх вирішення.
 
The features of functioning and problem of fund market development are distinguished in the article. A modern home market of securities analysis is conducted. A modern financial market is a difficult structure with many participants that operate various financial instruments and execute the wide set of functions from service and management all economic processes. The market of equities, that combines relations concerning emission and purchase-sale of specific commodity - securities, is especially distinguished in the structure of financial market. A market of equities is the multifunction system, that assists the accumulation of capital for investments in productive and social spheres, structural alteration of economy, positive dynamics of social structure of society, to the improvement of welfare of citizens due to possession and free order by securities, to preparedness of population to the market relations. For the results an analysis the basic problems of functioning of exchange stocks of Ukraine are certain and the ways of their decision are offered.

О. М. Стасюкк. е. н., науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України, м. Київ

ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЯК ОДИН З ПРІОРИТЕТІВ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

O. M. StasyukPhD in Economics, Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine, Kyiv

TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL MODERNIZATION AS ONE OF THE PRIORITIES RAILWAY OF UKRAINE

У статті здійснено аналіз технічного та технологічного оснащення залізничного транспорту на сучасному етапі. В даному контексті розглянуто основні проблеми галузі та розкрито причини, що їх обумовили. На основі використання методологічного підходу, який передбачає розгляд модернізації з позицій організаційної (реформування, зміна системи управління та встановлення тарифів, зміна фінансової моделі та управління безпекою) та техніко-технологічної (модернізація рухомого складу та інфраструктури), досліджено техніко-технологічну модернізацію як один з пріоритетних напрямів розвитку залізничного транспорту в сучасних умовах. Запропоновано заходи, які наповнюють техніко-технологічну модернізацію необхідним змістом.
 
The article presents the analysis of technical and technological equipping of railway at this stage. In this context, the main problems of the industry and the causes that led to them are considered. Through of the use of a methodological approach, which involves consideration of modernization from the standpoint of institutional (reform, change management and tariff setting, change financial models and security management) and technological (modernization of rolling stock and infrastructure), investigated the technical and technological modernization as one of the priority directions of railway development in modern conditions. The measures, that fill the technical and technological modernization of the necessary content are offered.

О. О. Скориккандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та підприємництва, Черкаський державний технологічний університет

ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОННИМИ ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ

A. A. SkorikPhD, Associate Professor of economics and business Cherkasy State Technological University

FORMING THE ECONOMIC MECHANISM OF ELECTRONIC WASTE MANAGEMENT IN UKRAINE

У статті обґрунтовано необхідність вирішення проблеми стійкої рециркуляції електронних відходів, визначено поняття відходів електричного та електронного обладнання як економічної категорії, наведені етапи життєвого циклу для типового електронного виробу з урахуванням його повторного використання. Досліджено міжнародний досвід розв΄язання даної проблеми, зокрема проект «Best of 2 World», спрямований на розвиток альтернативного рішення зазначеної проблеми. Визначені економічні переваги впровадження масштабної переробки електронних відходів в Україні. Доведено, що стійка рециркуляція таких відходів може набути значення вторинного сировинного резерву для ряду галузей промисловості, будівництва та енергетики.
 
In the article it defined the necessity of solving the problem of sustainable recycling of electronic waste, defined the concept of waste electrical and electronic equipment as an economic category, given the stages of the life cycle of a typical electronic product considering its reuse. Studied the international experience of solution of the problem, including project «Best of 2 World», aims to develop alternative solutions to this problem. Also it defined the economic benefits of implementing a large-scale recycling of electronic waste in Ukraine. Proved that the stable recycling of such waste can become secondary raw value reserve for a number of industries, construction and energy.

І. Є. Андрющенкокандидат економічних наук, доцент,доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя, Україна

ОПТИМАЛЬНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

I. E. AndryushchenkoPhD, associate professor, assistant professor, Zaporizhzhya National Technical University. Zaporizhzhya, Ukraine

THE OPTIMAL STRATEGY OF DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISE VIABILITY

В статті здійснено спробу обґрунтувати науково-методологічний підхід щодо визначення оптимальної стратегії розвитку підприємств промислової галузі залежно від рівня їх життєздатності в умовах невизначеності. Оптимальну стратегію розвитку запропоновано визначати за допомогою інструментарію теорії ігор, а саме: на основі побудови платіжної матриці, де кожен елемент якої відображає прогнозний рівень життєздатності підприємства залежно від найбільш вагомого прогнозного фактору: стійкості, надійності, живучості або вмотивованості. У результаті було визначено гарантований рівень життєздатності промислового підприємства за умов певного прогнозованого рівня визначального фактору. Прогнозування здійснено на основі побудови адекватних економетричних моделей. Апробацію пропонованого науково-методологічного підходу здійснено на базі ПАТ «Мотор Січ», в результаті чого доведено, що гарантований показник життєздатності даного підприємства на рівні 0,753, тому у 2016 році прогнозується зниження рівня його життєздатності на 1,2% відносно 2015 року. З метою підвищення рівня життєздатності досліджуваного підприємства рекомендовано відкоригувати цілі його діяльності у напряму забезпечення розвитку параметру вмотивованості.
 
The article attempts to prove the scientific and methodological approach to the determination of the optimal strategy for the development of industrial sector enterprises, depending on their level of vitality in the face of uncertainty. The optimum development strategy proposed to determine with the help of tools of game theory, namely on the basis of the construction of the payoff matrix, where every element of which reflects the projected level of viability of the enterprise, depending on the most significant predictive factors: stability, reliability, survivability or motivation. As a result, it was determined a guaranteed level of viability of industrial enterprises in the conditions of a certain forecast level determining factor. Forecasting carried out on the basis of construction of adequate econometric models. Testing of proposed scientific and methodological approach implemented on the basis of JSC "Motor Sich", with the result that it is proved that a guaranteed indicator of the viability of the enterprise at the level of 0.753, so the projected reduction of its viability by 1.2% in 2016 relative to 2015. In order to improve the viability of the company under study is recommended to adjust the target up towards the development of motivation setting.

O. O. KimPhD, associated Professor Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

UKRAINIAN FOREIGN TRADE PARTNERS PARETO DISTRIBUTION

О. О. Кімк. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

РОЗПОДІЛ ЗОВНІШНЬОТОРГОВИХ ПАРТНЕРІВ УКРАЇНИ ПО ПАРЕТО

This paper looks for target groups of Ukrainian foreign trade partners defining, other than geographical or economic unions. The fact is foreign trade partners have different competitive advantages, so competitive position of the country must be described in comparison with countries, but not unions or geographical regions. The target groups are classified by the following indicators: exports, imports, net exports, which show how different countries transform their competitive advantages into revenue (exports to the partner countries) and where do they spend their revenues (imports from the partner countries) – answers on those questions uncover the situation on the international market – the result of international trade with foreign trade partners determines positive or negative net exports with certain partner. The methodology of classification is Pareto distribution, the result is the minority of countries that are most important partners in exports, imports and net exports impact of the Ukraine determination.
 
В статті проведено дослідження щодо визначення цільових груп українських зовнішньоторгових партнерів за іншими ознаками, ніж географічні та належність до економічних угрупувань. Оскільки зовнішньоторгові партнери мають різноманітні конкурентні переваги, конкурентна позиція країни повинна бути охарактеризована у порівнянні із країнами, а не угрупуваннями та географічними регіонами. Цільові групи класифіковані за наступними показниками: експорт, імпорт, чистий експорт, які показують, як різні країни трансформують власні конкурентні переваги у доходи (експорт до країн партнерів) і напрями, де витрачаються ці доходи (імпорт з країн партнерів) – відповіді на ці питання відкривають ситуацію на міжнародному ринку – результат міжнародної торгівлі із зовнішньоторговими партнерами визначає позитивне або негативне значення чистого експорту із певним партнером. Методологія класифікації – розподіл по Парето, в результаті проведення якого бенеть визначена меншість країн, які є найбільш важливими партнерами України за показниками експорту, імпорту та за впливом на чистий експорт.

С. В. Ващилінканд.економ. наук, начальник відділу сировини ПАТ «Укрграфіт» (м. Запоріжжя)

СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ  ДІЯЛЬНІСТЮ КОКСОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. V. Vashchylincand.ekonom. Science, head of raw PJSC "Ukrgrafit" (c. Zaporizhzhya)

ROLE AND PLACE ADAPTIVE MANAGEMENT ENTERPRISES OF COKE

Стаття присвячена визначенню сутності та призначення системи адаптивного управління діяльністю коксохімічних підприємств. На базі  проведеного аналізу діяльності коксохімічних підприємств за останні 2014-2016 роки встановлено необхідність у проведенні заходів щодо стабілізації роботи цих підприємств та розробці напрямів й умов подальшого їх розвитку. Тому, у статті обґрунтовується сутність поняття «адаптація» та «система адаптивного управління» як основи покращення оперативного та стратегічного управління діяльністю коксохімічного підприємства. В роботі наведено: показники впливу на ефективність діяльності цих підприємств; наслідки, що вони визивають в результаті неефективного управління; мету адаптації та адаптаційні заходи, які характерні для коксохімічних підприємств. На аналізі сучасних наукових підходів до побудови системи адаптивного управління, розроблено концептуальну схему функціонування цієї системи. Вона відрізняється від існуючих концепцій тим, що складається з двох складових – аналітично-дослідної та структурно-функціональної. Перша – спираючись на аналіз зовнішнього середовища, розробляє заходи оперативного та стратегічного управління, а також формує адаптивний потенціал підприємства для їх здійснення. Друга – на базі хіміко-технологічного та організаційно-економічного аналізу, обґрунтовує інструменти, моделі, методи адаптації підприємств та розраховує їх ефективність.
 
he article is devoted to defining the nature and purpose of the system of adaptive management of coking enterprises. Based on the analysis of coking enterprises in the last 2014-2016 years, found a need for measures to stabilize the operation of these enterprises and the development trends and conditions of their further development. Therefore, in the article the essence of the concept of "adaptation" and "Adaptive management" as a basis to improve operational and strategic management of the Coke company. The paper, impact indicators on the efficiency of these enterprises; consequences that they vyzyvayut as a result of inefficient management; the purpose of adaptation and adaptation measures that are characteristic of coking enterprises. In the analysis of modern scientific approaches to building a system of adaptive management, developed a conceptual diagram of the operation of the system. It differs from existing concepts that consists of two components - analytical research and structural and functional. The first - based on analysis of the environment, develop measures of operational and strategic management, and generates an adaptive potential of enterprises for their implementation. Second - on the basis of chemical-technological, organizational and economic analysis justifies tools, models, methods and adapt companies counting their effectiveness.

Т. О. Харченкок. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

ІННОВАЦІЙНИЙ КЛІМАТ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Tetiana Aleksandrovna KharchenkoPh.D. of Economic sciences,Associate Professor of Department of management, Kyiv national University of technologies and design

INNOVATIVE CLIMATE INDUSTRIAL ENTERPRISES OF UKRAINE IN MODERN CONDITIONS FOR ECONOMIC DEVELOPMENT

У статті досліджено вплив державної політики на інноваційний клімат промислових підприємств, встановити взаємозв’язок мінливості рівня ведення бізнесу України із інноваційною активністю промислових підприємств та виявити шляхи подолання перешкод інноваційного розвитку. Визначено вплив рівня щорічного рейтингу Doing Business України проведеного відповідно оцінок Міжнародної фінансової корпорації (IFC) та Світового банку на інноваційну активність промислових підприємств. Проведено аналіз існуючої системи показників та статистичних даних, що стосуються оцінки інноваційного розвитку. Запропоновано шляхи подолання перешкод інноваційного розвитку, які полягають у вирішенні питань на державному рівні.
 
In the article the impact of public policy on innovation climate industry, establish the relationship variability of business Ukraine of innovative activity of industrial enterprises and to identify ways to overcome obstacles to innovation. The influence of the annual ranking of Doing Business Ukraine conducted according estimates by the International Financial Corporation (IFC) and the World Bank on the innovative activity of industrial enterprises. The analysis of the existing system of indicators and statistics concerning the evaluation of innovation. Ways of overcoming obstacles innovative development, which is to address issues at the state level.

Н. І. Данко-Ютішк. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, ПВНЗ «Буковинський університет», м. Чернівці

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ АДАПТИВНО-СЕЛЕКТИВНОГО ТИПУ, СПРЯМОВАНОЇ НА ПОДОЛАННЯ МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ ДИСПРОПОРЦІЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

N. I. Danko-YutishPh.D., Private Higher Educational Institution “Bukovinian University”, Chernivtsi

CONCEPTUAL POSITION OF FORMING REGIONAL POLICY ADAPTIVE-TYPE SELECTIVE AIMED AT OVERCOMING INTERREGIONAL DISPARITIES OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

В статті розглянуто проблеми збалансованого розвитку регіонів. Запропоновано новий напрямок в системі регіонального менеджменту. Сформульовано концептуальні основи формування регіональної політики адаптивно-селективного типу в частині уточнення принципів, функцій, цільових імперативів і напрямків його використання в системі управління регіональним розвитком.
 
In the article the problem of balanced regional development. A new trend in the system of regional management. The conceptual basis for the formation of regional policy adaptive-type selective in terms of clarifying the principles, functions, target imperatives and directions of its use in the management of regional development.

С. М. Кір’янк. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування Європейського університету, м. Київ

КОНТРОЛЬ ВІДОБРАЖЕННЯ ПОВНОТИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

S. M. KiryanPhD in Economics, associate professor of accounting and taxation of the European University, Kyiv

CONTROL OF COMPLETENESS OF DISPLAY OF ECONOMIC ACTIVITY THROUGH ACCOUNTING POLICIES

У статті розглянуто проблеми відображення повноти господарської діяльності засобами облікової політики. Сучасна ділова активність підприємств потребує  застосування нових підходів до якості ведення обліку, повноцінне врахування ним господарських ситуацій і їх відображення. При цьому навіть розвинуті країни відстоюють своє національне законодавство, і лише для звітності міжнародних компаній застосовуються відповідні стандарти. Перш за все, цей процес потребує  визначення сутності облікової політики та формованої неї системи бухгалтерського обліку в умовах сучасного розвитку економіки, якому притаманні нестандартні явища та ситуації і який відповідно має бути орієнтований на їх вирішення. Низький рівень застосування методології та принципів системності у практиці ведення обліку підприємствами, стає перешкодою на шляху задоволення потреб користувачів облікової інформації. За результатами дослідження встановлено, що Методрекомендації щодо складання Наказу про облікову політику на підприємстві у редакції 2006 та 2013 рр. мають широкий спектр вибору варіантів ведення обліку, тоді як економічна криза у всьому світі спричинила до того, що варіативність обрання методів обліку звужується, насамперед з фіскальною метою. Запропоновано вдосконалення окремих складових Наказу про облікову політику підприємства, щоб забезпечити баланс інтересів внутрішніх і зовнішніх користувачів і для посилення контролю відображення повноти господарської діяльності засобами облікової політики.
 
In the article the problems reflected completeness economic activity by means of accounting policies. Modern business activities of enterprises require new approaches to the quality of accounting, a full account of his economic situations and their reflection. However, even developed countries defending their national legislation, only companies reporting the relevant international standards. First of all, this process requires defining the essence of policy and formed its accounting system in today's economic development, which are inherent unusual events and situations and under which should be focused on solving them. The low level of application of the methodology and principles of consistency in the practice of accounting companies, a barrier to meeting the needs of users of accounting information. The study found that Metodrekomendatsiyi for drawing up the Order of accounting policy at the enterprise edition of 2006 and 2013 have a wide range of choices of accounting, while the economic crisis around the world led to the fact that the variation election accounting methods shrinking, especially with fiscal purposes. An improvement of individual components of the Order of accounting policies to ensure a balance of interests of internal and external users and gain control display fullness of the means of economic accounting policies.

Є. О. Діденкок. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївС. М. Невмержицькак. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ

E. А. DidenkoPh.D., associate professor of management department, Kyiv National University of Technology and Design, KyivS. M. NevmerzhitskaPh.D., associate professor of management department, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF STATE FINANCIAL POLICY

Досліджено підходи до сутності державної фінансової політики. Визначено основні площини трактувань та функціональні напрями фінансової політики держави. Узагальнено класифікацію державної фінансової політики за класифікаційними ознаками.
 
Researched approaches to the essence of the state financial policies. Established context of interpretations and functional areas of financial policy. Generalized classification of state financial policy on classification criteria.

Н. В. Бугаск. е. н., доцент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївВ. В. Бугаск. е. н., доцент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЯК ОБ’ЄКТА УПРАВЛІНСЬКОГО ВПЛИВУ ДЕРЖАВИ

N. BuhasPh.D., associate professor, assistant professor of Department of Kyiv National University of Technologies and DesignV. BuhasPh.D., associate professor, assistant professor of Department of Kyiv National University of Technologies and Design

FEATURES OF REGIONAL DEVELOPMENT AS OBJECT MANAGEMENT IMPACT OF STATE

У статті досліджено проблему реформування системи державного управління регіональним розвитком; визначено невід’ємні складові системи державного управління регіональним розвитком. Описано основні теорії, що досліджували проблематику державного управління регіональним розвитком на різних етапах. Доведено, що у період виходу з кризи та посткризовий період для системи державного управління регіональним розвитком в Україні пріоритетного значення набувають стимулювання інноваційних напрямків розвитку регіону з урахуванням наявного на місцевому рівні ресурсного потенціалу.
 
In the article the problem of public administration reform regional development; defined integral parts of the public management of regional development. The basic theory that studied the problems of the state of regional development at various stages. It is proved that during the crisis and post-crisis period of public management of regional development in Ukraine take priority areas to stimulate innovation development of the region, taking into account available locally resource potential.

О. В. Полторацькак. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, м. Київ, Україна

ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ЯК ЧАСТИНА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Oksana PoltoratskaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Economics and Business Tavria National University of V. I. Vernadsky, Kyiv, Ukraine

FORMATION OF ECONOMIC BEHAVIOR AS PART OF THE STRATEGIC MANAGEMENT OF INDUSTRIAL RNTERPRISES

В статті було розглянуто категорію «економічна поведінка» та виявлено послідовність її створення в процесі стратегічного управління промисловим підприємством (об’єднанням). Проаналізовано розширену типізації економічною поведінки промислового підприємства за ключовими ознаками. Визначено, що формування економічної поведінки необхідно розглядати на декількох рівнях управління: стратегічному, тактичному та ситуаційному. Узагальнено, досліджено та наведено ряд прикладів внутрішніх (ключова стратегія розвитку, кінцевий вид продукції, розмір та форма організації підприємства та інше) та зовнішніх (удосконалення законодавчої бази та рівень державного оподаткування, рівень вартості виробничих ресурсів, рівень конкурентної боротьби та інше) факторів впливу на формування економічної поведінки промислового підприємства. Визначено, що економічна поведінка поділяється на два ключових типи: «активна економічна поведінка» та «пасивна економічна поведінка», вибір якої визначається планованими стратегічними цілями промислового підприємства під впливом мінливих економічних умов.
 
In the article the author considered the category of "economic behavior" and revealed the sequence of its creation in the strategic management of industrial enterprises (associations). The author analyzed the economic conduct extended typing industrial enterprise on key criteria. Determined that the formation of economic behavior must be considered at several levels of management: strategic, tactical and situational. Compiled, researched and cited several examples of internal (a key development strategy, the final product type, size and shape of the enterprise, etc.) and external (improvement of the legal framework, the level of state taxation, the level of cost of inputs, level of competition and other) factors influencing the formation of economic behavior of industrial enterprises. The author stated that economic behavior is divided into two key types of "active economic behavior" and "passive economic behavior," the choice is determined by the planned strategic goals of industrial enterprises under the influence of changing economic conditions.

O. I. ShumlianskaPhD in economics, associate professor, associate professor of the department «Enterprise and economic-mathematical modelling», Odessa national maritime university, OdessaL. M. KrysyukPhD in economics, associate professor, associate professor of the department «Enterprise and economic-mathematical modelling», Odessa national maritime university, OdessaT. Ye. Chebanovaassociate professor of the department «Enterprise and economic-mathematical modelling», Odessa national maritime university, Odessa

THEORETICAL RESEARCH OF THE INVESTMENT MECHANISM OF THE SEAPORTS’ INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

О. І. Шумлянськакандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри «Підприємництво та економіко-математичне моделювання», Одеський національний морський університет, м. ОдесаЛ. М. Крисюккандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри «Підприємництво та економіко-математичне моделювання», Одеський національний морський університет, м. ОдесаТ. Є. Чебановадоцент кафедри «Підприємництво та економіко-математичне моделювання», Одеський національний морський університет, м. Одеса

ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ МОРСЬКИХ ПОРТІВ

The problem’s urgency concerning investing the seaports’ infrastructure is caused by insufficient working out the financial aspects of this problem; by special social and economic, strategic and political importance of seaports in the transport system. Scientific novelty of research consists in the theoretical substantiation of system of financing the investment projects, providing balanced development of the seaports’ infrastructure; in working out a system of estimating the investment projects risks on the basis of multifactor sensitivity analysis, that allows analytically taking into account the cumulative effect on the investment project criterion of all factors or their groups, urgent in the current economic situation. The research objective consists in working out the scientifically well-founded approaches to formation of the system of financing the investment projects, providing the dynamical development of the seaports’ infrastructure in accordance with requirements of the economy of Ukraine.
 
Актуальність проблеми інвестування в інфраструктуру морських портів обумовлена недостатністю розробки фінансових аспектів проблеми стосовно безпосередньо інфраструктури морських портів; особливою соціально-економічною, стратегічною і політичною значимістю морських портів як найважливішої складової транспортної системи. Наукова новизна дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні системи фінансування інвестиційних проектів, що забезпечує збалансований розвиток інфраструктури морських портів; у розробці системи оцінки ризиків інвестиційних проектів на основі саме багатофакторного аналізу чутливості, який дозволяє аналітично враховувати сумісний вплив на критерій інвестиційного проекту усіх факторів або їх груп, актуальних в економічній ситуації, що склалася. Мета дослідження полягає у розробці науково обґрунтованих підходів до формування системи фінансування інвестиційних проектів, що забезпечує динамічний розвиток інфраструктури морських портів відповідно до вимог економіки України.

С. В. Архипенкок. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і адміністрування, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана», м. Кривий РігВ. В. Орловк. держ. упр., доцент, доцент кафедри менеджменту і адміністрування, в.о. завідувача кафедри, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана», м. Кривий Ріг

РЕГУЛЮВАННЯ ЦИКЛІЧНОСТІ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ ТЕРИТОРІЙ

S. V. ArkhypenkoPh. D. in Economics, associate Professor, Department of management and administration, Kriviy Rih economic Institute "KNEU them. Vadym Hetman", Kriviy RihV. V. OrlovPh. D. in public administration, associate Professor, Department of management and administration, VA. head of Department, Kriviy Rih economic Institute "KNEU them. Vadym Hetman", Kriviy Rih

REGULATION OF CYCLICAL DEVELOPMENT OF REGIONS AS A TOOL FOR PUBLIC MANAGEMENT OF THE ECONOMY OF THE TERRITORIES

Державне регулювання циклічності розвитку регіонів на сьогодні є маловивченим, тому метою статті є обґрунтування необхідності регулювання економічних циклів регіону збоку органів публічної влади в рамках державної регіональної політики. Відповідно до рівня органів публічної влади, які здійснюють регулювання, розрізняють державну регіональну політику (вищі органи державної влади) та регіональну економічну політику (органи місцевого самоврядування). Регіональна економічна політика є дещо обмеженою за інструментами проведення та ресурсами і повинна відбуватись в контексті (тобто не суперечити) державної регіональної політики. На наш погляд, політика щодо регулювання циклічності розвитку регіону як збоку загальнодержавних, так і місцевих органів влади повинна полягати у скороченні амплітуди таких коливань. для значної кількості територій України є актуальною проблема частих криз. Вирішення цієї проблеми на наш погляд полягає в звуженні економічного циклу регіону за його амплітудою, тобто в поступовому переході господарства регіону з моделі концентрації до диверсифікації. Як альтернатива – шлях «концентрація – деконцентрація – диверсифікація» - для того, щоб система змогла пристосуватись до іншої форми господарювання, і, як наслідок, ступеня державного управління.
 
State regulation of cyclical development of the regions is currently poorly understood, therefore the aim of the article is justification of the need for regulation of economic cycles in the region on the part of public authorities in the framework of the state regional policy. Accordingly to the level of public authorities, which carry out the regulation, there are state regional policy (higher government authorities) and regional economic policy (local authorities). Regional economic policy is somewhat limited in tools and resources, and must occur in the context (that is, not contradict) the state regional policy. In our view, the policy of regulating the cyclical development of the region from both national and local authorities should be to reduce the amplitude of such oscillations. for a significant number of areas of Ukraine is an actual problem of frequent crises. The solution of this problem in our opinion lies in the narrowing of the economic cycle of the region by its amplitude, that is, in the gradual transition of the economy of the region with models of concentration to diversification. As an alternative – the way of the "concentration – de-concentration – diversification" - in order that the system could adapt to a different form of management, and as a result, the degree of state control.

О. Д. Зачосастарший викладач кафедри економіки підприємства Донецького національного університету ім. В. Стуса

ІНСТРУМЕНТИ ТА ВАЖЕЛІ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

O. ZachosaSenior Lecturer, Department of business economics Donetsk National University of Vasyl Stus

TOOLS AND INSTRUMENTS OF EFFECTIVE HUMAN CAPITAL MANAGEMENT IN THE DEVELOPMENT OF THE KNOWLEDGE ECONOMY

Стаття містить аналіз та приклади важелів та інструментів ефективного управління людським капіталом в умовах розвитку економіки знань. Автор пропонує використовувати відомі інструменти візуалізації, моніторингу та оцінювання результатів стратегії розвитку підприємства та формування його архітектури за допомогою візуальних стратегій, ментальних карт. Запропоновані інструменти дозволять виявити основні ключові проекції розвитку людського капіталу на всіх економічних рівнях, сформувати ефективні цільові програми та реалізувати їх в умовах економіки знань.
 
The article includes analysis and examples of instruments and tools of effective human capital management in the development of the knowledge economy. The author suggests using well-known tools of visualization, monitoring and evaluation of the results of development strategy and the formation of its architecture using visual strategies of mental maps. The instruments will identify the main key projection of human capital at all economic levels, create effective targeted programs and implement them in a knowledge economy.
Among the most popular management tools that are used by the author for Implementation of management human resources through information technology can be separated - visual information modeling strategy for the development of human capital; forming mental maps of human capital; development and use of knowledge bases for creating an effective environment supporting human capital development; information systems tools for monitoring and forecasting indicators of human capital. The author examines in detail the general model of construction management strategy and human resources Zachman model. The latest model has two main objectives. On the one hand it logically divides the whole strategy description into separate sections to facilitate their formation and perception. On the other hand, such a model makes it possible to consider the integrated architecture of the mechanism of human capital management from selected viewpoints or appropriate levels of abstraction. At each stage of the life cycle of the questions related to both system functions and data. J. Zachman proposed instead of the traditional approach associated with the consideration of certain aspects of the system at different times, use the review system from different perspectives. Author's adaptation is to present a model for Zachman four levels of human capital - macro, meso, micro, individual (personal) and use known tools of management and information technology.

Г. Ф. Мартинюккандидат педагогічних наук, «Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж»

ВИВЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

G. F. Martynykcandidate of Pedagogical Science, Rivne College of Economics, Humanities and Engineering

DISTANCE LEARNING OF ELECTRONIC DOCUMENTARY USING THE INFORMATION COMMUNICATION TEHNOLOGIES

У статті обґрунтовано можливості вивчення навчальної дисципліни «Електронний документообіг» за дистанційною формою навчання із використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Виокремлено основні переваги дистанційного навчання на основі інформаційно-комунікаційних технологій. Запропоновано комплекс завдань для дистанційної форми навчання з використанням глобальної мережі Інтернет для вивчення  електронного документообігу.
 
In the article the possibilities of studying electronic documentary using ICT are determined. Benefits of distance learning through ICT are pointed out. The exercises' complex for distance learning electronic documentary using the Internet is proposed.

А. В. Кулінськак. держ. упр., доцент, доцент кафедри підприємництва і торгівлі, Одеський національний політехнічний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СКЛАДОВОЮ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Anzhela KulinskaPhD, assistant professor, assistant professor of entrepreneurship and trade department, Odessa National Polytechnic University

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF SYSTEM DEVELOPMENT STATE MANAGEMENT OF THE FINANCIAL COMPONENT OF ECONOMIC SECURITY OF THE ECONOMY OF UKRAINE

У статті обґрунтовано теоретико-методологічні засади розроблення методичного інструментарія управління побудовою Концепції забезпечення фінансової безпеки національної економіки України, концептуального підходу до створення організаційної структури моніторингу складових фінансової безпеки національної економіки та методичного підходу щодо формування переліку пріоритетних показників-індикаторів оцінювання рівня фінансової безпеки національної економіки за складовими, які визначають і розкривають змістовний концептуальний базис системи державного управління фінансовою складовою економічної безпеки економіки України.
 
The article substantiates theoretical and methodological positions on the development of methodological tools for managing the construction of the Concept for ensuring financial security of the Ukraine’s national economy, the conceptual approach to creating an organizational structure for monitoring the components of the national economy’s financial security and the methodological approach to formulating a list of priority indicators for assessing the level of the national economy’s financial security for components that define and disclose the conceptual basis of the state management system of the financial component of Ukraine’s economy economic security.

Г. О. Пересадькок. е. н., доцент кафедри маркетингу та реклами, Київський національний торговельно-економічний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МУЛЬТИПЛЕКСИВНОГО МЕХАНІЗМУ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РИНКУ ЗБУТУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

G. О. PeresadkoPh. D. in Economics, Associate Professor of Marketing and AdvertisingDepartment, Kyiv NationalUniversity of trade and economics

CONCEPTUAL BASIS OF THE MULTIPLEXING MECHANISM OF MARKETING RESEARCHES OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISES MARKET

Неефективність традиційних технологій, методів та інструментів взаємодії промислових підприємств з ринком та споживачем продукції обумовлює низький рівень конкурентоспроможності продукції та їх збут. Маркетингові дослідження промислових підприємств повинні розглядатися на стратегічному рівні управління бізнесу як базис його клієнтоорієнтованого розвитку, а на тактичному та оперативному – як основний інструмент задоволення інтересів основних стейкхолдерів бізнесу – власників, споживачів, партнерів, держави. Мультиплексивний механізм маркетингових досліджень передбачає інтегровану взаємодію підприємства зі споживачами продукції за рахунок одночасного врахування внутрішніх можливостей на відповідному етапі управління збутом та зовнішніх запитів ринку збуту. Досягнення безперервного та багатоканального контакту зі споживачем забезпечується поєднанням положень процесного підходу (через ключові етапи дослідження під час збуту з позиції внутрішніх можливостей) та структурного підходу (через дослідження реакції ємності, попиту, пропозиції, рівноваги та конкуренції на ринку на зовнішні збурення).
 
The ineffectiveness of traditional technologies, methods and tools for interacting industrial enterprises with the market and consumer products leads to a low level of product competitiveness and sales. Market researches of industrial enterprises should be considered at the strategic level of business management as a basis for its client-oriented development, and tactically and operationally - as the main tool for satisfying the interests of the main stakeholders of the business - owners, consumers, partners, and the state. The multiplexing mechanism of marketing research involves the integrated interaction of the enterprise with the consumers of products at the expense of simultaneous consideration of internal opportunities at the appropriate stage of sales management and external market demand. The achievement of continuous and multi-channel contact with the consumer is ensured by a combination of procedural approaches (through the key stages of the research on sales from the position of internal capabilities) and the structural approach (through the study of capacity response, demand, supply, equilibrium and market competition for external disturbances).

М. В. ПетченкоМ. В. Петченко, к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського, м. Кременчук

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

M. V. Petchenkothe candidate of еconomics sciences, the docent of  Finance and Credit, Kremenchuk National University named after M. Ostrogradsky, Kremenchuk

METHOD APPROACH TO ADAPTIVE MANAGEMENT OF MACHINE BUILDING ENTERPRISES

В роботі проведене дослідження вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо методів управління оборотними коштами промислових підприємств. Особливу увагу приділено вдосконаленню системи управління ресурсами підприємств машинобудування з урахуванням особливостей, характерних саме цій галузі промисловості. Визначені переваги та  недоліки традиційних підходів до управління окремими елементами оборотних коштів. Запропонований методичний підхід до адаптивного процесу управління запасами, грошовими активами, поточною дебіторською заборгованістю машинобудівних підприємств з урахуванням їх фінансового циклу що дозволить здійснити обґрунтований вибір джерел фінансових ресурсів, інвестованих у оборотні кошти та своєчасно зреагувати на зміни в зовнішньому та внутрішньому середовищі.
 
There were researched domestic and foreign experiences for about methods in management of working capital of industrial enterprises in this work. Special attention were given to system of resources management with enterprises of mechanical engineering taking the features witch were characteristic of this branch of industry. Were defined advantages and disadvantages traditional approaches for about management of specific elements of working capital by us. The methodical approach to the adaptive process of inventory management, cash assets, current accounts receivable of machine-building enterprises was proposed, considering their financial cycle, which would allow to make a reasonable choice of sources of financial resources, which were invested in working capital and had responded on time to changes in the external and internal environment.

Д. С. Тереховкандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, ПВНЗ «Хмельницький економічний університет»

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІТ-ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

D. S. TerekhovCandidate of Economic Sciences (Ph. D.), Associate Professor at the Department of Management, PIHE “Khmelnytskyi Economical University”

ECONOMIC PROBLEMS OF IT ENTERPRISES DEVELOPMENT IN UKRAINE

Мета статті полягає в узагальненні економічних проблем розвитку ІТ-підприємств України та обґрунтування напрямів інтенсифікації їх розвитку. Встановлено, що відсутність дієвих інструментів захисту інтелектуальної власності гальмує розвиток ринку власних програмних продуктів, а експорт комп’ютерних послуг зростає переважно за рахунок послуг з аутсорсингу. Відсутність власних програмних продуктів зменшує надходження та збільшує платежі за користування інтелектуальною власністю. Використання бізнес-моделі з надання послуг аутсорсингу призводить до переважно екстенсивного розвитку ІТ-підприємств, що в довгостроковій перспективі може стати причиною поступу країнам з більшим населенням. Зменшення конкуренції на ринку праці призводить до збільшення плинності кадрів та заниження вимог до кандидатів. Орієнтація ІТ-підприємств переважно на одну бізнес-модель знижує можливості по передбаченню змін на ринку та вчасному впровадженню нових технологій та бізнес-моделей.
 
The purpose of the paper is to generalize the economic problems of the development of IT enterprises of Ukraine and to substantiate the directions of intensification of their development. It has been established that the lack of effective intellectual property protection tools hinders the development of the market for its own software products, while the export of computer services is growing mainly due to outsourcing services. Lack of own software reduces revenue and increases payments for the use of intellectual property. The use of a business model for outsourcing services leads to a predominantly extensive development of IT enterprises, which in the long run may be a reason for the advancement of countries with a larger population. Reducing competition in the labour market leads to an increase in personnel turnover and understatement of requirements for candidates. The orientation of IT enterprises predominantly on one business model reduces the opportunities for predicting market changes and the timely introduction of new technologies and business models.

І. О. Сєвідовак. е. н., доцент кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Харків, Україна

ПРІОРИТЕТНІ ЧИННИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОПТОВОМУ РИНКУ

Iryna SievidovaPhD in Economics, Associate Professor of Department  of applied Economics and international economic relations, Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchajev Kharkiv, Ukraine

PRIORITY FACTORS OF FUNCTIONING OF AGRARIAN ENTERPRISES IN THE WHOLESALE MARKET

У статті розглянуто чинники впливу на діяльність аграрних підприємств, які об'єднують систему виробництва сільськогосподарської продукції, систему товарно-грошових відносин і механізм функціонування оптового ринку овочевої продукції. Обґрунтовано, що інтеграція аграрних підприємств до оптового ринку овочевої продукції є складним процесом і об'єктивно вимагає більш активної участі держави, ніж чим в інших сферах агропромислового комплексу і передбачає вивчення внутрішнього економічного простору територіальної системи, аналіз просторового розподілу товарних і фінансових потоків, вивчення процесів відтворення матеріальних, фінансових, трудових та інформаційних ресурсів.
 
The article considers factors of influence on the activity of agrarian enterprises that unite the system of agricultural production, the system of commodity-money relations and the mechanism for the functioning of the wholesale market of vegetable products. It is substantiated that integration of agricultural enterprises into the wholesale market of vegetable products is a complex process and objectively requires more active participation of the state than in other spheres of the agro-industrial complex and involves studying the internal economic space of the territorial system, analyzing the spatial distribution of commodity and financial flows, studying the processes of reproduction of material , financial, labor and information resources.

Ю. В. Негодак. е. н., доцент кафедри фінансів,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ТА УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

Yu. NehodaPh.D., Associate Professor of the Department of Finance, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

METHODOLOGICAL PRINCIPLES AND CONDITIONS OF ENHANCEMENT OF THE EFFICIENCY OF SYSTEM TRANSFORMATIONS IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF ECONOMY

В статті визначено основоположні умови підвищення ефективності системних перетворень в аграрному секторі економіки. Проведене дослідження дозволило встановити, що методологія трансформації аграрного сектору економіки базується на системному підході. Обов’язковими ознаками системності є структурованість, взаємопов’язаність складових частин та їх підпорядкованість певній меті. Узагальнено класифікацію методологічних принципів в рамка системного підходу до дослідження процесу трансформації аграрного сектору економіки та враховують таку їх сукупність: єдність; інтегративність; дихотомія; варіантність; узгодженість інтересів, які згруповані в рамках таких підходів: синергетичного (гомеостатичність, не лінійність, не замкнутість, нестійкість, динамічна ієрархічність (емерджентність), методологічний монізм), інформаційного (ієрархічність, доступність, інформаційна відкритість, системна інтеграція); інституційного (методологічний холізм та індивідуалізм, еволюційний принцип, принцип рівноваги, історизм, принцип міждисциплінарного підходу, економічний імперіалізм). Встановлено, що наведені принципи не є вичерпними, їх перелік можна продовжити. При цьому, представляється суттєво важливим в побудові методології процесу трансформації аграрного сектору економіки застосовувати ці принципи в їх комплексному взаємозв’язку. Це дозволить вирішити проблему підвищення ефективності економічних інститутів в умовах ринкових перетворень.

The article defines the basic conditions for increasing the efficiency of system transformations in the agrarian sector of the economy. The basic conditions for improving the efficiency of systemic transformations in the agricultural sector of the economy are as follows: the development of agricultural market institutions should be considered in the context of the existing socio-economic conditions of the macroeconomic situation as a whole; the formation of fair institutional conditions for the management of agrarian entrepreneurship on the basis of the system’s legal and regulatory framework for its functioning; creation of conditions conducive to improving the use of agricultural land; stable development of the agrarian sector of the economy based on the peculiarities of agrarian market relations; adherence to the principles of continuity, phased and gradual market transformation; creating conditions that will improve the investment attractiveness of the agrarian sector of the economy; formation and development of the market should be complex; creation of conditions for the development of public-private partnership; to promote the development of forms of cooperative-integration ties; to promote the development of innovation infrastructure.

І. І. Коропаспірант, аспірант кафедри економіки та фінансів підприємства, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ЦІЛЬОВІ ЕКОНОМІЧНІ ПАРАМЕТРИ ЯК ОСНОВА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ЗАСАДАХ БЮДЖЕТУВАННЯ

I. Koroppostgraduate student, postgraduate student of the Department of Economics and Finance of Enterprise, Kyiv National University of Trade and economics, Kyiv city

TARGETED ECONOMIC CHARACTERISTICS AS THE BASIS OF MANAGEMENT OF ENTERPRISE ON THE BASIS OF BUDGETING

В статті охарактеризовано та визначено сучасні умови ведення господарської діяльності підприємств, визначено місце бюджетування у структурі планування підприємством та надано характеристику поєднання цільової направленості у системі управління на засадах бюджетування.
Розвиток підприємницького середовища, глобалізація та інтеграція інформаційних процесів змінили підходи до формування управлінських систем, де наразі переважає непередбачуваність подій, короткострокове планування на основі прийняття негайних та творчих рішень. У визначених умовах постає необхідність у гнучкій та адаптивній системі, яким є управління на засадах бюджетування, оскільки саме бюджетування являє собою систему на основі формування та реалізації економічного потенціалу підприємства, пошуку можливих резервів зростання та усунення ключових загроз.
Визначення стратегічної направленості, її деталізація на цілі та завдання, розробка та впровадження системи показників контролю, інтеграція їх у бюджети різних рівнів – все це є ключовими економічними параметрами сучасного управління на засадах бюджетування, що відповідають умовам сучасності.
 
The article describes and defines the modern conditions of business entities, defines the place of budgeting in the structure of planning and proceeds characteristic of combination of target orientation in the management based on budgeting.
The development of the business environment, the globalization and the integration of information processes have changed the approaches to the formation of management systems that are currently dominated in unpredictable events, short-term planning through the adoption of immediate and creative solutions. In certain circumstances there is a need for a flexible and adaptive system which is the budgeting management because budgeting itself is a system based on the formation and implementation of the economic potential of the company, oriented on the potential reserves of growth and the elimination of key threats.
Therefore, the key economic parameters of modern management on the basis of budgeting that meet the contemporary conditions are the defining strategic orientation, its specification on goals and objectives, the development and implementation of performance indicators of monitoring, their integration in the budgets of different levels.

О. Л. Кошевароваспірант кафедри міжнародної економіки Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана

ВПЛИВ СИСТЕМ ЛІЦЕНЗУВАННЯ КЛУБІВ ТА ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ФУТБОЛЬНИХ КЛУБІВ ЄВРОПИ

О. L. Koshevarovgraduate student at the department of international economics Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman

IMPACT OF CLUB LICENSING SYSTEMS AND FINANCIAL CONTROL ON THE COMPETITIVENESS OF FOOTBALL CLUBS IN EUROPE

Дана стаття присвячена дослідженню проблеми впливу систем ліцензування клубів та фінансового контролю на конкурентоспроможність професіонального футбольного клубу. Розглянуто основні критерії даних систем, відмінності між ними та їх ключові характеристики, які впливають на конкуренцію між клубами. В статті автор аналізує фінансовий стан клубів як ключову складову конкурентоспроможності футбольних клубів в європейських змаганнях та особливості конкуренції футбольных клубів в рамках системи ліцензування клубів та фінансового контролю УЄФА. Проведено бенчмаркінг футбольних клубів за рівнем доходів від титульних спонсорів та проаналізовано основні причини низької міжнародної конкурентоспроможності клубів Східної Європи.
 
This article is devoted to a research on the impact of the club licensing and financial control systems on the competitiveness of professional football clubs. The author considers key criteria of such systems, differences between them and key characteristics which have an impact on the clubs’ competition. Clubs financial position is analyzed as a component of football clubs’ competitiveness in European competitions and features of economic competition between football clubs in a framework of UEFA club licensing and financial control systems. A benchmarking of the shirt sponsorship revenues of the football clubs was conducted and main reasons of low international competitiveness of Eastern Europe clubs were analyzed.

А. В. Літошенкоаспірант II курсу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ІТ-АУТСОРСИНГУ В УКРАЇНІ

Andrii LitoshenkoPh.D. researcher of II course of Taras Shevchenko national university of Kyiv

ANALYSIS OF PROBLEMS AND PROSPECTS OF IT OUTSOURCING IN UKRAINE

У статті автор розглянув фактори, що повпливали найбільше на розвиток ІТ галузі та ІТ аутсорсингу в Україні за останні декілька років, а також, визначив характерні ознаки ІТ аутсорсингу, що дало змогу надати рекомендації для подальшого розвитку галузі і ІТ аутсорсингу, зокрема.
 
Abstract. The present article deals with the IT industry market research and achievements in the Ukrainian IT outsourcing. Analysis of the factors that exerted an influence upon IT outsourcing was carried out. Main characteristic of IT outsourcing in Ukraine and the basic elements of state policy towards IT outsourcing were defined. Additionally impulsive forces for further development and risks that may affect the industry have been specified. Development forecast of outsourcing of information technology till 2020 has been made.
Purpose. The article is to carry out an analysis of the factors have been affecting the development of the outsourcing in Ukraine over the past few years. The objective of the article is  to develop proposals for further development of information technology, in particular IT outsourcing.
Method (methodology). The author uses comparative, historical methods and also methods of analysis and synthesis.
Results. The author explored the most affluent factors for the development of IT industry and IT outsourcing in Ukraine over the past few years and defined characteristics of IT outsourcing, which helped to make recommendations for further development of IT industry and IT outsourcing in particular.

А. П. Шишолінаспірант, начальник відділу зовнішньоекономічної діяльності, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ПРОЕКТ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ ЗАКОРДОННИМ ПАРТНЕРОМ

A. P. Shysholinpostgraduate student, head of foreign economic activity office, National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

PROJECT AS A FORM OF REALIZATION OF JOINT EDUCATIONAL ACTIVITY WITH FOREIGN PARTNER

У даній статті автор робить огляд міжнародного досвіду організації кроскордонного трансферу знань (в частині організації експорту освітніх послуг). Зокрема, на основі класифікації основних типів і форм транскордонного постачання освітніх послуг, запропонованої фахівцями освітянського напряму Всесвітньої банку та Організації з економічного співробітництва та розвитку, проведено аналіз поточної активності вітчизняних і закордонних університетів на світових ринках освітніх послуг і розроблено або, в деяких випадках, адаптовано до вимог вітчизняного законодавства таку форму надання освітніх послуг як спільний освітній проект. Автором надано визначення терміну «спільний освітній проект» і запропоновано групування спільних освітніх проектів у вигляді уніфікованого «портфелю спільних освітніх проектів» для українських університетів.
 
This paper reviews the international experience of crossborder knowledge transfer (in terms of export of educational services). In particular, an analysis of the current activities of domestic and foreign universities in the global education market was conducted (based on the main types and forms of cross-border supply of educational services classified by the specialists of the educational direction of the World Bank and the Organization for Economic Cooperation and Development), and a form of educational services as a joint educational project was developed or in some cases adapted to the requirements national legislation. The author defines the term "joint educational project" and suggestes grouping joint educational projects in the form of so-called unified 'portfolio of joint educational projects" for Ukrainian universities.

В. М. Чорнийаспірант, Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

ТОРГОВЕЛЬНА ПОЗИЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ЗЕРНА

V. M. Chornyipostgraduate, «KROK» University of Economics and Law, the city of Kyiv

THE TRADE POSITION OF UKRAINIAN COMPANIES ON THE WORLD GRAIN MARKET

Стаття присвячена визначенню основних факторів, що сприяють аграрним підприємствам утримувати торговельну позицію на світовому ринку зерна, та проблем, що заважають подальшому розвитку України як провідного світового експортера зерна.
Утвердження України як провідного постачальника зернових у світі почалося з 1991 року після становлення України як незалежної держави.
У статті визначено, що в 2016 році Україна зайняла одну з лідируючих позицій на світовому ринку ‒ 3-тє місце за обсягом експорту зернових (ринкова частка 10,9%, обсяг експорту 38,7 млн. тон). Основними конкурентами України на світовому ринку зерна виступають США (частка ринку 22,6% в 2016 р.), країни ЄС (13,2%), Бразилія (10,2%), Аргентина (9,5%). Основними споживачами української пшениці виступили країни Азії (Китай, Ізраїль, Таїланд), Північної Африки (Єгипет, Туніс, Марокко), ЄС (Іспанія, Нідерланди, Італія).
Частка України в світовому експорті пшениці в 2015 році склала 10,1%, фуражного зерна ‒ 11,5%, ячменю – 12,2%. Основним конкурентом на ринку пшениці та ячменю виступають країни ЄС (ринкова частка 20,1% та 35,2%). На сегменті ринку фуражного зерна основними конкурентами виступають Аргентина (13,5%) та Бразилія (19,2%).
Основними споживачами вітчизняних зернових виступають Єгипет (4,7 млн. тон у 2015 році українського зерна), Іспанія (3,9 млн. тон) та Китай (3 млн. тон).
Виявлено, що основними позитивними факторами для виходу вітчизняних підприємств на світовий ринок зерна стали наступні: сприятливі природно-кліматичні умови, вигідне географічне розташування, низькі ціни на зерно, зростання попиту на зерно в світі, формування агрохолдингів.
Встановлені наступні проблеми подальшого розвитку експортного потенціалу українських виробників зерна: недостатні потужності логістичної системи (кількість елеваторів, якість доріг, нестача залізничних вагонів та портових потужностей, недосконале державне регулювання, несприятливі умови кредитування бізнесу тощо.
 
The article is devoted to defining the main factors contributing to agricultural enterprises to hold a trading position on the world grain market and problems hindering the further development of Ukraine as a leading world grain exporter.
The establishment of Ukraine as a leading supplier of grain in the world began in 1991 after the formation of Ukraine as an independent state.
The article identifies that in 2016 Ukraine took a leading position on the world market ‒ a 3-rd place on volume of grain exports (market share of 10.9%, the export volume of 38.7 million tons). The main competitors of Ukraine on the world grain market are the US (market share of 22.6% in 2016), the EU (13.2%), and Brazil (10.2 percent), Argentina (9.5 percent). The main consumers of Ukrainian wheat were made by the countries of Asia (China, Israel, Thailand), North Africa (Egypt, Tunisia, Morocco), the EU (Spain, Netherlands, Italy).
Ukraine's share in world wheat exports in 2015 amounted to 10.1% of coarse grains% and 11.5%, barley – by 12.2%. The main competitor on the market of wheat and barley are the EU countries (market share of 20.1% and 35.2%). On the segment of the market of coarse grains, the main competitors are Argentina (13.5%) and Brazil (19.2 per cent).
The main consumers of Russian grain are Egypt (4.7 million ton in 2015, the Ukrainian grain), Spain (3.9 million tons) and China (3 million tons).
It is revealed that the main positive factors for the domestic enterprises on the world grain market were the following: favorable climatic conditions, good geographic location, low grain prices, rising demand for grain in the world, the formation of agricultural holdings.
Set the following issues for further development of export potential of Ukrainian grain producers: insufficient capacity of the logistic system (number of elevators, the quality of roads, lack of rail cars and port capacity, inadequate government regulation, unfavorable credit conditions of the business.

О. І. Колісникздобувач кафедри  менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та євроінтеграції Білоцерківського національного аграрного університету

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

O. I. Kolisnykapplicant of the Department of management foreign economic activity and European integration The Bila Tserkva National Agrarian University

FEATURES OF  OPERATION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS

На економічному просторі будь якої країни, в тому числі і нашої, діють різні типи підприємств.
Залежно від розмірів виділяють великі, середні та малі підприємства. За останні п’ять років в нашій країні прослідковуються певні зміни у їх кількості та співвідношенні: зростання загального обсягу великих підприємств. Великі підприємства виготовляють масову продукцію стабільного асортименту.
Кількість середніх підприємств зменшується на 23% до 2533одиниць. Середні підприємства здійснюють виробництво невеликої, але стійкої номенклатури виробів у значних кількостях.
Динаміка ж зміни кількості малих підприємств є стрибкоподібною. На кінець 2015 року в Україні їх нараховувалось понад 44 тис. одиниць. Малі підприємства роблять економіку гнучкою.
Розрізняють такі основні групи об’єктів господарювання як підприємства, господарські товариства, кооперативи, об’єднання підприємств.
Середні підприємства (виробничі кооперативи, господарські товариства), маючи в своєму складі 58% всіх працюючих сільського, лісового та рибного господарства, реалізують 51% продукції та отримують 43% фінансового результату до оподаткування із загальної кількості підприємств галузі. Середнім підприємствам на Україні належать лідируючі позиції у виробництві та реалізації сільськогосподарської продукції.
Великі підприємства, що мають площу посіву понад 2300 га зернових та зернобобових мають і найвищу урожайність, яка у 2015 році становила 53.5 ц з 1га проти 8.9 ц з га у малих виробників з площею посіву майже 3,5 га.
На кінець 2015 року в сільську господарстві України нараховувалось 51926 суб’єктів господарювання залежно від організаційної форми. Левова частка у виробництві продукції цієї галузі припадає на середні підприємства, основну частину яких складають господарські товариства та кооперативи. Кожен суб’єкт господарювання має свою нішу і спеціалізується на випуску тієї продукції, яка дозволяє йому отримати максимальний прибуток
 
There are different types of companies in the economic area of any country, including ours.
Depending on size there stands out large, medium and small enterprises. Over the last five years in our country some changes in their amount and correlation have been traced. The large enterprises produce stable production of mass assortment.
Amount of medium enterprises has decreased by 23%, to 2533 units. Medium-enterprises realize production of a small but stable range of products in considerable amounts.
Dynamics of the change in the amount of small businesses are is hopping. There were over 44 thousand units in Ukraine at the end of 2015. Small businesses make the economy flexible.
There are such major groups of management facilities as enterprises, business partnerships, cooperatives, associations of enterprises.
Medium enterprises, with a membership of 58% of all workers of agriculture, forestry and fisheries, realize 51% of production and receive 43% financial result before tax out of the total amount of the enterprises of this branch. Medium enterprises in Ukraine are a leader in production and marketing of agricultural products.
Large enterprises which have sowing area over 2,300 hectares of grain and leguminous have also the highest productivity, which in 2015 amounted to 53.5 centners per 1 ha against 8.9 centners per hectare in the small producers with the area of almost 3.5 hectares of crops.
Depending on organizational form there were 51 926 entities in the agriculture of Ukraine at the end of 2015. The biggest part in the production of this industry accounts for medium enterprises, most of which are business partnerships and cooperatives. Each entity has its own link and specializes in the production of products that allows it to maximize profits.

А. Ю. НагрецкісМагістрантка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Anastasiia NahretskisMaster student, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

PROFIT MANAGEMENT OF THE COMPANY

У статті розглядаються аспекти питання управління прибутком підприємства. Узагальнено тлумачення вітчизняних авторів стосовно сутності поняття «прибуток», що являє собою остаточну грошову оцінку виробничої та фінансової діяльності підприємства. Саме тому забезпечення ефективного управління результатом діяльності підприємства призводить до позитивної динаміки прибутку, де велику роль відіграє система управління прибутком. Проаналізовано основні напрями управління прибутком на підприємстві в сучасних умовах господарювання. Описано системний підхід управління прибутком на підприємстві, визначено задачі та цілі управління прибутком, фактори, які впливають на величину прибутку (зовнішні, внутрішні, екстенсивні, інтенсивні, позавиробничі). Запропоновано джерела підвищення прибутковості та рентабельності підприємства.
 
The article considers issues of profit management of the company. The interpretation of national authors about the nature of the notion of profit is summarized, which is the ultimate monetary value of industrial and financial activity. Ensuring the effective management of company’s performance leads to positive dynamics of profit, where the system of profit management plays a key role. The main directions of profit management in the company in modern conditions of managing are analyzed. A systematic approach for profit management in the company is described objectives and targets for profit management, as well as factors that affect the amount of profit (external, internal, extensive, intensive, taking part) are defined. The sources to increase the company’s profitability are suggested.

Б. В. Жижиламагістр кафедри менеджменту та адміністрування, Національний університет харчових технологій, м. Київ

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ НА ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

B. V. ZhyzhylaMaster's degree of Management and Administration chair, National University of Food Technologies, Kyiv

IMPROVEMENT INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM IN COMMERCIAL WORKPLACES

В рамках даної статі були розкриті теоретичні основи управління запасами і види запасів, оцінена ефективність управління поточними фінансовими потребами і власними оборотними коштами підприємства; проаналізована існуюча система управління запасами на торговельних підприємствах.
 
Under this article were uncovered theoretical basis of inventory management and the types of stocks evaluated the effectiveness of current financial management needs and its own working capital of the company; The existing system of inventory management for commercial enterprises.

Н. О. Піскуновааспірантка кафедри фінансів, Дніпропетровський національний університет імені О.Гончара, м. Дніпропетровськ

ПОШУК ОПТИМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ

N. O. Piskunovagraduate student of chair of finance, Dnipropetrovsk national university Oles Honchar,  Dnipropetrovsk

SEARCH FOR OPTIMAL MODEL OF CASH FLOWS MANAGEMENT

Сучасним умовам господарювання вітчизняних підприємств властиві постійні зміни в законодавстві, кризові фінансові явища, нестабільність, виникнення нових фінансових інструментів тощо. Все це впливає на якість та ефективність проведення аналізу та оцінки господарської діяльності в цілому, й, зокрема, на менеджмент грошових потоків, а також на точність побудови перспективних прогнозів. Брак фінансових ресурсів – проблема, яку постійно відчувають господарюючі суб’єкти. В таких умовах надзвичайно гостро постають питання самофінансування, оптимізації фінансової дисципліни, а також пошуку оптимальної моделі менеджменту грошових потоків, оптимізації середнього залишку грошових активів, оптимізації платіжного обороту. Тому тема дослідження не викликає сумніву щодо своєї своєчасності та актуальності.
 
The current economic conditions of work domestic firms are characterized by constant changes in legislation, by financial crisis effects, by the instability, by the emergence of new financial instruments and more. All this affects the quality and efficiency of the analysis and evaluation of economic activity in general, and in particular the management of cash flows, as well as the accuracy of constructing perspective forecasts. Lack of financial resources is problem that is constantly experiencing economic entities. Under such conditions acute problem of self-financing, optimization of financial discipline and of search the optimal model of management of cash flows, of optimizing the average balance of financial assets, of optimization of payments. Therefore, the research topic is timely and relevant.

К. Ю. Полякздобувач кафедри обліку і аудиту Житомирського державного технологічного університету, м. Житомир

НАСЛІДКИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ З ПОЗИЦІЇ ВПЛИВУ НА ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТУ УПРАВЛІННЯ, БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

K. Yu. PolyakResearcher of the Department of Accounting and Auditing Zhytomyr State Technological University, Zhitomir

CONSEQUENCES OF EMERGENCY SITUATIONS FROM THE PERSPECTIVE INFLUENCE ON ECONOMIC ACTIVITY AS OBJECT MANAGEMENT, ACCOUNTING AND ECONOMIC ANALYSIS

В даній статті нами вивчено наслідки надзвичайних ситуацій з позиції їх прояву на різних рівнях економічних систем та визначено місце в системі управління господарською діяльністю підприємства. З’ясовано, що багатоаспектний прояв наслідків надзвичайних ситуацій визначає їх властивості як інтегрованого об’єкту бухгалтерського обліку. Встановлено, що кожен аспект наслідків надзвичайних ситуацій, впливає на систему управління господарською діяльністю. Що стосується міжнародного та державного рівня управління надзвичайними ситуаціями варто розглядати їх як інституційну основу регулювання управління господарською діяльністю в умовах надзвичайних ситуацій. В процесі дослідження було встановлено, що наслідки надзвичайних ситуацій є особливим об’єктом бухгалтерського обліку, систем якого дозволяє генерувати інформацію про їх властивості та вплив на господарську діяльність.
 
In this paper, we studied the effects of emergencies on their display positions at different levels of economic and defined place in the economic management of the company. It was found that the expression of diverse consequences of emergencies determines their properties as an integrated object accounting. Found that every aspect of the consequences of emergency situations affecting the system of economic management. With regard to international and state-level emergency management should be seen as institutional framework of regulation of economic management in emergency situations. The study found that the effects of emergencies is a subject of accounting systems, which allows you to generate information about their properties and effects on economic activity.

Я. І. Драчукмагістрантка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Y. I. DrachukMaster’s degree student,  Taras Shevchenko National University of Kyiv

EFFICIENCY OF CASH FLOW MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE

Розглянуто організацію та рух грошових потоків підприємства, можливість їх регулювання та управління ними. Досліджено способи організації, управління, планування та регулювання грошових потоків. Визначено ефективність управління грошовими потоками за сучасного стану економіки.
 
The organization and movement of cash flows of a company, the possibility of their regulation and control have been discussed. The ways of organizing, managing, planning and regulating cash flows have been studied. Management efficiency of cash flows under the current economic conditions has been determined.

Т. С. Бушманаспірант кафедри економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання, Українська інженерно – педагогічна академія, м. Харків

ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

T. Bushmangraduate student of Economics and business entities, Ukrainian Engineering – Pedagogical Academy, Kharkiv

DETERMINING THE INFLUENCE OF THE ENVIRONMENT ON THE FORMATION OF PERSONNEL SAFETY OF ENTERPRISE

У статті визначено міру впливу кожної з груп факторів зовнішнього середовища на формування кадрової безпеки підприємства. На основі узагальнення існуючих класифікацій факторів зовнішнього середовища було запропоновано оцінити рівень важливості факторів прямого та непрямого впливу. До факторів непрямого впливу було віднесено політичні, економічні, соціокультурні та технологічні фактори. Прямий вплив мають такі фактори зовнішнього середовища, як агресивна кадрова політика конкурентів, що спрямована на переманювання співробітників; якість роботи місцевих правоохоронних органів; рівень підприємницької культури; промислове шпигунство; недостатня надійність контрагентів тощо. Запропоновано певну послідовність процесу визначення впливу факторів зовнішнього середовища на формування кадрової безпеки на підприємстві, яка включає: обгрунтування переліку зовнішніх факторів непрямого та прямого впливу на формування та забезпечення кадрової безпеки на підприємстві; формування експертної групи; визначення значимості фактору шляхом присвоєння певної ваги; оцінка ступеня впливу кожного фактора на формування та розвиток кадрової безпеки підприємства; розрахунок зважених оцінок та визначення сумарної зваженої оцінки для підприємства; узагальнення результатів, виявлення впливу.

In the article the degree of influence of each group of environmental factors on the formation of personnel security is defines. On the basis of summarizing the existing classifications of environmental factors were asked to rate the level of importance of the factors of direct and indirect effects. Factors indirect effects were classified as political, economic, socio-cultural and technological factors. Direct action with environmental factors such as aggressive competitors personnel policy aimed at luring employees; the quality of local law enforcement agencies; level entrepreneurial culture; industrial espionage; lack of reliable contractors and others. A specific sequence of the process to determine the impact of environmental factors on the formation of security personnel at the plant, which includes: a list of external factors justify indirect and direct impact on the formation and personnel security in the company; formation of expert groups; determine the significance factor by assigning a certain weight; evaluation of the impact of each factor on the formation and development of personnel security company; calculation of the weighted assessments and determine the total weighted scores for the enterprise; summarizing the results, detection effect.

Т. М. Скоринааспірант кафедри міжнародної економіки Національного університету водного господарства та природокористування

ПІДВИЩЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВО

T. M. Skoryna

ENHANCE THE INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF HOTEL ENTERPRISES ON THE BASIS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

Доведено, що реалізація державно-приватного партнерства у стимулюванні розвитку туризму дає можливість формувати інформаційну базу міжнародної конкурентоспроможності готельних підприємств, а на основі її й прогнозувати. Визначено існуючі у світі моделі стимулювання розвитку туристичної і готельної індустрії. Визначено, що в Україні реалізується європейська модель. Проілюстровано на прикладі м. Львова практичний аспект реалізації державно-приватного партнерства цивілізованого розвитку ринку послуг туристичних, готельних та праці. Запропоновано поширити досвід м.Львова у межах держави з метою прогнозування міжнародної конкурентоспроможності готельних підприємств.

It is proved that the implementation of public-private partnerships in promoting the development of tourism gives the opportunity to form the information base of the international competitiveness of hotel companies, and based on it, and to predict. Identified existing model to stimulate the development of the tourism and hospitality industry. Determined that Ukraine implements European model. Illustrated on the example of Lviv the practical aspect of implementation of public-private partnership development of the civilized market of services tourism, hotel and labor. Proposed to extend the experience of the city. city within the state with the purpose of forecasting international competitiveness of hotel companies.

О. В. Кравецьаспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

КОГНІТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

O. V. Kravetspostgraduate student, Classical private university, Zaporozhe

THE INFLUENCE OF TAX REGULATION ON DEVELOPMENT OF SMALL ENTERPRISE IN UKRAINE BY COGNITIVE MODELING

Здійснено моделювання впливу податкового регулювання на розвиток малого підприємництва в Україні на основі використання нечіткого когнітивне моделювання. Запропоновано множину показників розвитку малого підприємництва України та множину показників впливу на розвиток малого підприємництва. За результатами моделювання надано покрокове удосконалення податкового регулювання, яке позитивним чином впливатиме на підвищення рівня обсягів чистого прибутку малих підприємств, адже чистий прибуток є основним джерелом розвитку підприємництва. Крім того запропонована модель удосконалення податкового регулювання сприятиме підвищенню обсягів податкових платежів за рахунок збільшення кількості суб’єктів малого підприємництва, кількості найманих працівників та підвищенню рівня очікуваних змін фінансово-економічного стану. Таким чином, за допомогою запропонованих удосконалень податкового регулювання можливо досягнути балансу взаємодії малого підприємництва із органами влади.
 
Modeling the effect of tax regulation on small business development in Ukraine based on the use of fuzzy cognitive modeling was carried out. The set of indicators of small business development in Ukraine and a number of indicators of influence on small business development were offered. A step-by-step improvement of tax regulation was provided by results of the simulation, which will positively influence the increase of net profit of small enterprises, because net profit is the main source of entrepreneurship development. In addition, the proposed model for improving tax regulation will increase the volume of tax payments at the expense of an increase in the number of small business entities, the number of employees and an increase in the level of expected changes in financial and economic conditions. So, with the helping of the proposed improvements in tax regulation, it is possible to achieve a balance between the interaction of small business with the authorities.

Н. І. Левандовськапошукач вченого звання, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

N. I. Levandovskacompetitor of a scientific degree, Central Ukrainian National Technical University, Kropivnitskiy

SCIENTIFIC AND METHODICAL APPROACHES TO INCREASING THE EFFICIENCY OF ENTERPRISES’ PERSONNEL

В статті окреслено науково-методичні підходи до підвищення ефективності праці персоналу виробничих підприємств. Досліджено категорії “механізм”, “організаційно-економічний механізм до підвищення ефективності праці персоналу підприємств”. Аналізуючи існуючі погляди на механізми в економіці, відмічено високий ступінь їх термінологічної невизначеності, що недопустимо для об’єктивних наукових досліджень. Вказана невизначеність категорії ,,механізм” не дозволяє формувати стандартний понятійний апарат, що вносить плутанину в процес формалізації об’єктів, знижує достовірність економічних досліджень. Розроблений організаційно-економічний механізм підвищення ефективності праці персоналу підприємств з обґрунтуванням його структури та змісту (цілей, показників, критеріїв, та ін.); установлено вектори та масштаби впливу факторів на рівень ефективності праці; розширено спектр управлінських функцій; задіяні організаційні та економічні методи підвищення ефективності праці, традиційні й інноваційні інструменти управління через удосконалення система стимулювання (мотивації) праці персоналу. Запропонований механізм призначений об’єктивно визначити кількісно-якісну характеристику міри праці кожного працівника.
 
The article deals with scientific and methodical approaches to increasing the efficiency of labor of the personnel of production enterprises. The categories of “mechanism”, “organizational and economic mechanism for increasing the efficiency of the personnel of enterprises” were investigated. Analyzing existing views on mechanisms in the economy, a high degree of their terminological uncertainty was noted, which is unacceptable for objective scientific research. The specified uncertainty of the category “mechanism” does not allow to form a standard conceptual apparatus, which makes confusion in the process of formalizing objects, reduces the reliability of economic research. The organizational and economic mechanism for improving the efficiency of personnel of enterprises with the justification of its structure and content (goals, indicators, criteria, etc.) is developed; The Vectors and scale of the influence of factors on the level of labor efficiency are established; the spectrum of managerial functions is extended; organizational and economic methods of increasing the efficiency of labor, traditional and innovative management tools through the improvement of the system of stimulation (motivation) of staff work are involved. The proposed mechanism is designed to objectively determine the quantitative and qualitative characteristics of the degree of work of each employee.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"