Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 2, 2016

О. В. Раєвнєвад. е. н., професор, завідувач кафедри статистики та економічного прогнозування, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. ХарківК. А. Стрижиченкод. е. н., доцент, професор кафедри статистики та економічного прогнозування, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

АВТОНОМІЯ УНІВЕРСИТЕТУ І ЕВОЛЮЦІЙНІ ЕТАПИ ІІ РОЗВИТКУ

О. RayevnyevaDSc in Economics, professor, head of statistical and economic forecasting department of Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, KharkivК. StryzhychenkoDSc in Economics, associated professor, professor of statistical and economic forecasting department of Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

AUTONOMY OF UNIVERSITIES AND ITS EVOLUTIONARY STAGES OF DEVELOPMENT

Мета. Дослідження еволюції автономії університетів в контексті трансформації системи вищої освіти та збільшення університетської свободи. Для досягнення мети досліджено поняття автономії, університетської свободи, фази їх еволюційного розвитку та притаманні кожній фазі характерні риси. Методологія та результати. Здійснено еволюційний аналіз розвитку поняття автономії та практичних аспектів її реалізації в контексті розвитку системи вищої освіти. Досліджено за допомогою компаративного аналізу від’ємність між автономією та академічною свободою. Визначено чотири основні фази еволюційного розвитку автономії та висвітлено ідею щодо поширення автономії університетів. Вперше визначено чотири еволюційні фази розвитку автономії університетів та визначено характерні риси, притаманні кожній фазі. Практичною значущістю даної статті є висвітлення проблеми автономії як однієї з основних проблем вищої освіти на сучасному етапі трансформації освітянського простору..
 
Purpose. The study of the evolution of university autonomy in the context of the transformation of higher education and increase the university freedom. For the purpose explored the concept of autonomy, freedom of the university, their evolutionary development phase and each phase inherent characteristics. The methodology and results. Done evolutionary analysis of the concept of autonomy and practical aspects of its implementation. Studies using comparative analysis diference between autonomy and academic freedom. Defined four main phases of evolution of autonomy and highlights the idea to extend the autonomy of universities. For the first time identified four evolutionary phases of university autonomy and defined the characteristics inherent in each phase. The practical significance of this paper is to examine the issue of autonomy as one of the main problems of higher education at the present stage of transformation of educational space.

О. М. Мельниковичд. е. н., професор, професор кафедри маркетингу та реклами, Київський національний торгівельно-економічний університет, м. Київ

СУЧАСНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У ГАЛУЗІ РЕКЛАМИ

О. М. Melnykovychdoctor of economic sciences, professor, Department of marketing and advertising, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

MODERN BUSINESS ACTIVITIES IN ADVERTISING

У статті досліджено напрями діяльності підприємств рекламної галузі, а саме виробників рекламного продукту. Автором детально описано особливості та існуючі тенденції розвитку різних напрямів бізнесу на ринку рекламних послуг. Автором запропоновано механізм взаємодії підприємства рекламної галузі з іншими суб’єктами та об’єктом рекламної діяльності. В роботі проаналізовано суб’єктів рекламної діяльності, з яким взаємодіють рекламні агентства та запропоновано поділити їх на дві групи: допоміжні суб’єкти, які допомагають рекламним агентствам здійснювати управління рекламною діяльністю та допоміжні суб’єкти, які забезпечують творчу та технічну складову виготовлення рекламних та інших маркетингових комунікаційних матеріалів. В роботі розглянуто маркетингові дослідні компанії та тренд-агентства як суб’єкти рекламної та маркетингової діяльності. Проаналізовано діяльність компаній, що надають послуги медіааудиту, медіаконсалтингу тощо.
 
Activities of companies advertising industry, namely producers of advertising in the article the product. Features and current trends of the various lines of business in the market of advertising services detailed by the author. The mechanism of interaction between enterprises from the advertising industry and other business advertising subject suggested by the author. The work of advertising, which interact with advertising agencies analyzed. The author proposes to divide them into two groups: supporting businesses that help advertising agencies to manage promotional activities and supporting businesses that provide creative and technical component production of advertising and other marketing communication materials. Marketing research companies and trend agencies as subjects of advertising and marketing activities in the work reviewed. Activities of companies that provide services to the media audit, media consulting in the analysis.

І. П. Отенкод. е. н., професор, завідувач кафедри економічного аналізу, Харківський національний  економічний університет імені Семена КузнецяМ. І. Чепелюквикладач кафедри економічного аналізу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

ВИБІР СТРАТЕГІЧНИХ ЗАХОДІВ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН

I. P. Otenkodoctor of Economics, Professor, head of the Department of economic analysis, Simon Kuznetz Kharkiv National University of economicsM. I. Chepeluklecturer, Simon Kuznetz Kharkiv National University of economics

THE CHOICE OF STRATEGIC ACTIVITIES FOR THE FORMATION OF CORPORATE CULTURE ON THE INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE PROCESS OF ORGANIZATIONAL CHANGE

Стаття присвячено визначенню методичного підходу до формування корпоративної культури в процесі організаційних змін, основаного на послідовності процедур: оцінювання рівня корпоративної культури,  визначення напрямів її формування та простору альтернатив, вибору пріоритетних заходів та методів (попередження протидії змінам, навчання персоналу, командної взаємодії, web-аналітики, внутрішнього контролю за реалізацією змін) та інструментарію формування корпоративної культури в процесі організаційних змін за рахунок розробленого комплексу заходів, які згруповані за альтернативами відповідно результатам оцінки їх пріоритетності по критеріям терміновості та простоти реалізації. Визначено важливість комплаенсу у формуванні корпоративної культури в процесі організаційних змін, адже ризики невідповідності встановленим законам і процедурам в першу чергу впливають на реалізацію змін. Також не можна виключати протидію змінам, яка може проявлятись у конфлікті інтересів учасників планування та проведення змін, корумпованості підсистем підприємства, відмиванню коштів через реалізацію організаційних перетворень та інших ризиків, що завдають школи репутації підприємства. Обрані стратегічні заходи формування корпоративної культури машинобудівних підприємств в процесі організаційних змін дозволить забезпечити організацію процесів і своєчасність реалізації змін, комплексність рішень, що приймаються і стійкість підприємства в перехідний період розвитку.
 
The article is devoted to formation of corporate culture in the process of organizational change based on sequence of procedures: evaluation of level of corporate culture, definition of directions of its formation and the space of alternatives, selection of priority activities and methods (prevention the resistance to change, staff training, team interaction, web-analytics, internal control over the implementation of changes) and tools of formation of corporate culture in the process of organizational change at the expense of the developed complex of measures, which are grouped by the alternatives, respectively the assessment results of priority according to the criteria of urgency and ease of implementation. It should be noted the importance of compliance in the formation of corporate culture in the process of organizational changes, because the risk of non-compliance with established laws and procedures primarily affect the implementation of the changes. Also, we cannot exclude the resistance to change, which may manifest in the conflict of interests of participants in the planning and implementation of changes, corruption of subsystems of an enterprise, money laundering through the implementation of organizational change and other risks. Selected strategic activities of corporate culture development in the process of organizational change will allow the organization of processes and timeliness of change implementation, the complexity of decisions and the stability of an enterprise in transition.

І. П. Мігусд. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. ЧеркасиН. В. Зачосовак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ ЯК СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ ТА ДЖЕРЕЛА ЗОВНІШНІХ ЗАГРОЗ ЇХ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ

I. P. MihusDoctor of Economics, professor, head of department of management and economic security, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky, CherkasyN. V. ZachosovaPh.D., associate professor, assistant professor of management and economic security, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky, Cherkasy

CHARACTERISTICS OF THE TRENDS OF THE DEVELOPMENT OF DOMESTIC FINANCIAL MARKET AS A SPHERE OF FINANCIAL INSTITUTIONS FUNCTIONING AND A SOURCE OF EXTERNAL THREATS FOR THEIR ECONOMIC SECURITY

Надано характеристику тенденцій розвитку вітчизняного фінансового ринку як середовища функціонування фінансових установ та джерела зовнішніх загроз їх економічній безпеці. Розглянуто статистичні дані, що характеризують динаміку розвитку вітчизняного фінансового ринку, та виявлено основні тенденції зміни кількості його учасників під впливом небезпек, загроз і ризиків, притаманних професійним учасникам фінансового сектору України. Досліджено звіти державних регуляторів ринків фінансових послуг України з метою визначення динаміки основних показників вітчизняного фінансового ринку та діяльності його учасників. Запропоновано перелік небезпек для функціонування фінансових установ, що мають джерелом свого походження зовнішнє середовище їх діяльності. Надано рекомендації щодо покращення у перспективі стану вітчизняного фінансового ринку, що матиме позитивний вплив і на рівень економічної безпеки фінансових установ.
 
The characteristic of trends of the domestic financial market as a sphere of financial institutions and the source of external threats to economic security was offered. Statistical data describing the dynamics of the domestic financial market was considered and it were identified the major trends in the number of financial market participants under the influence of risks and threats inherent professional participants of the financial sector of Ukraine. The documents of state regulators of financial services markets of Ukraine were studied to identify dynamics of the key indicators of the domestic financial market and the activities of its members. A list of threats to the functioning of financial institutions that are forming in the source of their work external environment was offered. Recommendations for improvement in the future state of the domestic financial market, which will have a positive impact on the level of economic security of financial institutions were given.

З. В. Юринецьк. е. н., доцент кафедри менеджменту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. ЛьвівО. В. Макарад. е. н., професор кафедри економіки та безпеки підприємства, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

Z. V. YurynetsAssociate Professor, Management Dpt., Ivan Franko Lviv national university, LvivO. V. MakaraProfessor, Economics and Enterprise Security Dpt., The East European Lesia Ukrayinka National University, Lutsk

INNOVATION POLICY AS A TOOL TO IMPROVE THE COMPETITIVENESS OF THE ECONOMY

У статті відстежено ключові елементи державної інноваційної політики, які дають змогу підвищити конкурентоспроможність і вивести країну на передовий рівень економічного розвитку. Проведено аналіз особливостей формування інноваційної політики держави. В сучасних нестабільних політично-економічних умовах важливим завданням постає виявлення головних напрямів державної інноваційної політики та створення інноваційної стратегії країни для переходу до інноваційної моделі розвитку України. Запропоновано модель структуризації економічних засобів впровадження інноваційної політики для налагодження функціонування національної та регіональних інноваційних систем і підвищення конкурентоспроможності економіки країни. З таких міркувань, вкрай необхідним є перегляд державної інноваційної політики, вироблення превентивних заходів на переключення економіки на лідируючі сходинки розвитку, враховуючи стратегії розвитку інноваційних систем у їхньому поєднанні на різних етапах перетворення економіки, у різних галузях, секторах, відносно різних сторін інноваційного процесу.
 
In the article the important key elements of the state innovation policy of foreign countries are identified. This allows to improve competitiveness, to put the country on a high level of economic development. The analysis of formation of state innovative policy is conducted. It is important to identify the main directions of the state innovation policy and innovation strategy of the country for transition to an innovative development model of Ukraine in the current unstable political and economic conditions. Model structuring economic means of implementation of innovative policies to operationalize the national and regional innovation systems and competitiveness of the economy is proposed. It is important to review the state innovation policy, to develop preventive measures for the economic transition in the leading stage of development. Therefore, it is necessary to consider the development strategy of innovation systems in combination at different stages of economy transformation, industries, sectors, relative to the various parties in the innovation process.

T. V. KoryaginaPh.D in Public Administration, Associate Professor of the Department of Economic Theory, University of Customs and Finance

IMPROVEMENT OF THE INSTITUTIONAL SUPPORT FOR THE MECHANISM OF THE STATE CONTROL OVER DEVELOPMENT OF THE CORPORATE SECTOR OF UKRAINE’S ECONOMY

Т. В. Корягінакандидат наук з державного управління, доцент кафедри економічної теорії,  Університет митної справи та фінансів

ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

This article discloses vital aspects of improvement of the institutional support for the mechanism of the state control over the innovation-based development of the industrial business in the corporate sector of the national economy. The author establishes the main priorities in the state control over the innovation-based development of the corporate sector of the national economy such as creating the preconditions and incentives for the innovation-based development; developing competition and institutional control over markets; modification of the economic environment infrastructure; creation and development of the system of innovations. Institutional basics of the preferential strategy that can be evident in implementation of investment projects focused on the innovation-based improvement are defined. To improve the business environment infrastructure, it is recommended to make and develop activities and tools for public private partnership in implementation of large investment and infrastructure projects. Strategic directions are set to build the system of control over the public private partnership development in Ukraine.
 
У статті розкриваються актуальні аспекти вдосконалення інституціонального забезпечення механізму державного регулювання інноваційного розвитку промислового бізнесу корпоративного сектора економіки країни. Автором обґрунтовано основні пріоритети державного регулювання інноваційного розвитку корпоративного сектора економіки крани, такі як: формування передумов і стимулів інноваційного розвитку; розвиток конкуренції та інституційне регулювання ринків; інфраструктурне вдосконалення економічного середовища; створення та розвиток інноваційної системи. Визначені інституційні основи преференційної політики, які можуть проявлятися при реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на інноваційний вдосконалення. Для вдосконалення інфраструктурного середовища бізнесу рекомендується розробити і розвивати заходи та інструменти державно-приватного партнерства у сфері реалізації великих інвестиційних та інфраструктурних проектів. Визначено стратегічні напрями формування системи управління розвитком державно-приватного партнерства в Україні.

Т. О. Зінчукд. е. н, професор, Житомирський національний агроекологічний університет

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ У КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ

Tetyana ZinchukDoctor of economy, Professor Zhytomyr National Agroecological University

FOOD SECURITY AS A PART OF MOBILIZATION STRATEGY OF ECONOMY DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF WORLD EXPERIENCE

Доведено доцільність розробки мобілізаційної стратегії розвитку економіки України в контексті забезпечення продовольчої безпеки країни. Узагальнено світовий досвід використання національних моделей економічного розвитку з використанням мобілізаційних принципів. З метою визначення «точок прориву» проаналізовано ефективність сільськогосподарського виробництва й динаміка експорту сільськогосподарської продукції. Обґрунтовано вибір проривної галузі економіки – аграрне виробництво, яке дозволяє забезпечити економічне зростання країни та забезпечити продовольчу безпеку.
 
Proven the expediency of development of mobilization strategy of economic development of Ukraine in the context of food security. Summarized the world experience in using national models of economic development with the use of mobilization principles. To determine the "break point" was analyzed the efficiency of agricultural production and the dynamics of exports of agricultural products. Proven the choice of breakthrough economics - agricultural production, which allows economic growth and ensure food security.

Т. G. BusarievaThe Candidate of Economic Science, senior lecturer, SHEE “Kiev National Economic University named after Vadim Hetman”, Kiev

THE PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF UKRAINE

Т. Г. Бусарєвак. е. н., старший викладач кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ ”Київський Національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, м. Київ

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

The article deals with the problems and prospects of the development of Ukraine during the political, social and economic changes and transformations. The publication focuses on the ways to achieve positive trends in the growth and economic recovery of Ukraine.
 
Стаття присвячена проблемам та перспективам розвитку України в період політичних, соціальних та економічних перетворень та трансформацій. Видання фокусується на шляхах досягнення позитивних тенденцій зростання та піднесення економіки України.

А. С. Поповк. е. н., доцент, доцент кафедри управління земельними ресурсами та кадастру, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Харків

СУЧАСНИЙ СТАН І ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Andriy S. PopovPhD in Economics, Associate Professor, Docent of Land Management and Cadastre Department, Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchayev, Kharkiv

THE CURRENT CONDITION AND MAIN TENDENCIES OF AGRICULTURAL LAND USE

У статті проаналізовано сучасний стан та основні тенденції використання земель сільськогосподарського призначення з 1994 р. по 2014 р.. Результати дослідження свідчать про позитивні зрушення у використанні сільськогосподарських земель, виробництві сільськогосподарської продукції, розвитку орендних відносин та соціальній сфері. Під час вивчення динаміки змін у структурі форм власності на землю було виявлено наявність земель колективної власності. Аналіз розвитку сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств показав чітку тенденцію до їх зменшення за рахунок збільшення площ землекористування. Автором виявлена тенденція до збільшення кількості укладених договорів оренди з суб’єктами господарювання не за місцем розташування земельних паїв. Дослідження показали, що в переважній більшості областей ставки орендної плати складає нижче від законодавчо встановленої норми та спостерігається зменшення частки натуральної форми виплати орендної плати. За останні роки простежується тенденція до зростання середньомісячної заробітної плати у сільському господарстві та розмірів орендної плати. Встановлено, що існуюча в Україні фрагментація власності на землю та землекористування не представляє на сьогодні великої загрози для ведення крупно товарного сільськогосподарського виробництва, оскільки більшість розпайованих земель перебувають в оренді.
 
The article analyzes the current situation and main tendencies of agricultural land’s use from 1994 to 2014. The results of research are indicating the improvements in the use of agricultural land, agricultural production, development of lease relations and social sphere. During the study of dynamics changes in the structure of land ownership was found that the collective land ownership is still remains. The analysis of development of agricultural enterprises and farms has shown a clear tendency in decreasing their number by increasing the area of land use. The author was identified tendency of increasing the number of signed lease agreements with entities that are not at the location of land shares. The studies are shown that in most regions the rent rates is below the legally established standards and decreasing of the proportion of natural forms of lease payments are found out. In recent years the tendency of growing average wages in agriculture and lease payments are traced. The article is determined that the fragmentation of land ownership and land use in Ukraine does not pose a large threat for conducting the large commercial farming today because most of distributed lands are leased.

О. І. Шаманськак. е. н., доцент кафедри дорадництва та інформаційних технологій в менеджменті, Вінницький національний аграрний університет

СИСТЕМА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ АПК

O. ShamanskaPh.D., Associate Professor of Consulting and information technology in management

ENTERPRISES RESOURCE POTENTIAL

У статті проведений аналіз сучасних підходів до оцінювання ефективності управління і запропоновано власну систему оцінки ефективності використання ресурсного потенціалу підприємств АПК.
 
In the article the conducted analysis of the modern going is near the evaluation of management efficiency and an own system is offered for the estimation of resource potential efficiency for agrarian enterprise.

Н. С. Косарк. е. н., доцент кафедри маркетингу і логістики, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівН. Є. Кузьостарший викладач кафедри маркетингу і логістики, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ОРГАНІЧНИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ УКРАЇНИ ТА НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

N. S. KosarPh.D., Associate Professor of Marketing and Logistics, National University "Lviv Polytechnic", LvivN. E. KuzoSenior Lecturer, Department of Marketing and Logistics, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

THE RESEARCH OF THE MARKET OF THE ORGANIC FOOD IN UKRAINE AND MEANS OF THEIR COMPETITIVENESS INCREASE

Встановлено, що у межах реалізації сучасних концепцій маркетингу для виробників зростає привабливість виробництва органічної продукції. Досліджено ринок органічних продуктів харчування України, проблеми його функціонування, потенціал розвитку. Визначено, що за споживанням органічних продуктів населенням Україна суттєво відстає від розвинутих країн світу. З метою визначення найбільш вагомих конкурентних переваг органічних продуктів харчування на прикладі органічної сметани проаналізовано її конкурентоспроможність порівняно з традиційними марками цього продукту. Встановлено, що органічні продукти харчування переважають традиційні за своїми споживчими параметрами, проте поступаються за економічними, зокрема своєю ціною. Визначено особливості окремих складових комплексу маркетингу органічних продуктів харчування та подано рекомендації щодо їх покращання з метою посилення конкурентоспроможності на ринку. Мова йде насамперед про розроблення більш привабливої та інформативної упаковки товару, розширення охоплення ринку за рахунок залучення до збуту великих торговельних мереж, активізації системи просування органічних продуктів харчування, зокрема реклами та паблісіті у пресі та Інтернеті, заходів стимулювання збуту (дегустацій) у торговельних мережах. Формуванню кола лояльних клієнтів сприятиме брендинг.
 
The attractiveness of organic products is increasing within the implementation of modern marketing concepts for producers growing. The organic food market of Ukraine, problems of its functioning and its potential are studied. It is determined that Ukraine lags far behind developed countries by the consumption of organic products. In order to determine the most important competitive advantages of organic food on the example of organic sour we analyzed its competitiveness compared to traditional brand of this product. It is established that organic food dominates by its traditional consumer parameters, but is inferior in economical, especially for its price. The features of the individual components of the marketing complex of organic food are determined; the recommendations for enhancing its competitiveness in the market is presented. The primary goal is concerning developing more attractive and informative packaging goods, expanding market reach by involving sales of large retailers, enhancing the system of promotion of organic food, including advertising and publicity in printed and online versions, events sales promotion (tasting) in trade networks. The branding would also contribute to the formation of a circle of loyal customers.

О. С. Крамарьоваспірант, ННЦ „Інститут аграрної економіки НААН України”, м. Київ

УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

A. S. Kramaryovpostgraduate student, National Scientific Center “Institute of Agricultural Economics”, Kyiv

THE IMPROVEMENT OF FINANCIAL STIMULATION RATIONAL AGRARIAN LAND USE

Стаття присвячена проблемі розвитку фінансового стимулювання раціонального використання земельних ресурсів. У статті досліджуються теоретичні і практичні питання впроваджень економічних методів стимулювання раціонального використання земельних ресурсів. Основні напрямами фінансування землеохоронних заходів.
 
The problem of development of financial stimulation of the rational land use resources are investigated in this article . The theoretical and practical issues of introductions economic methods of stimulation is grounded. The main areas of financing lend prevention events.

Ю. О. Шейкоаспірант, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

I. SheikoPhD Student, Lutsk National Technical University

IMPORT SUBSTITUTION AS AN INSTRUMENT OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT STIMULATION IN THE REGIONS OF UKRAINE

Стратегічним орієнтиром регіонального зростання в Україні повинні стати нарощення виробничого потенціалу на вітчизняній території і сировинній базі і розвиток малого підприємництва. Тенденції до зростання негативного зовнішньоекономічного сальдо, задоволення кінцевих і проміжних виробничих потреб за рахунок імпорту свідчать про необхідність впровадження в Україні політики імпортозаміщення. У статті здійснено аналіз галузевої імпортозалежності України та визначено стратегічні орієнтири її подолання. Аналіз регіональної імпортозалежності здійснено на основі визначення споживання імпорту на душу населення, відповідно до чого, високі показники імпортозалежності регіонів за певною продукцією зумовлені максимальною концентрацією там видів економічної діяльності, що є основними споживачами імпорту продукції даного виду, а також розбіжностями регіонів за рівнем витрат на кінцеве споживання і валове нагромадження. На основі проведеного аналізу, у статті визначено пріоритетні напрями та інструменти стимулювання розвитку малого підприємництва у регіонах України, з урахуванням його спеціалізації та ролі у розвитку видів економічної діяльності.
 
The increase of Ukrainian production capacity and development of raw material base as well as small business development should become the strategic benchmarks of regional growth in Ukraine. The growing trend of negative foreign trade balance and fulfilling of final and intermediate production needs through imports indicate the necessity of implementing the import substitution policy in Ukraine. The article analyzes the sectoral import dependence and determines strategic areas of its overcoming. The analysis of regional import dependence was performed through the assessment of import consumption per capita. As a result, a high level of regional import dependence on certain products is caused by the concentration of the kinds of economic activity in these regions that are major consumers of these products, as well as by the differences in final consumption and gross accumulation expenditures. Being based on the analysis, the article suggests the priorities of small businesses development stimulation in the regions of Ukraine, taking into account their specialization and role in the development of economic activities.

А. В. Гречкоканд. економ. наук, доцент, Національний технічний університет України «КПІ»Б. В. Балагирстудент, групи ЗУЕ-41М

ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧОЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

A. V. Hrechko B. V. Balahyr

RESEARCHING OF IMPROVING THE MENEGEMENT OF PRODUCTION ACTIVITY

Стаття присвячена дослідженню шляхів підвищення ефективності управління виробничої діяльності підприємства, авторами було досліджено сутність поняття виробнича діяльність, виявлено основні резерви підвищення її ефективності. Проаналізовано фактори, що впливають на рівень та структуру виробництва, систематизовано та узагальнено основні підходи до оцінки ефективності управління виробничою діяльністю. На основі проведеного аналізу надано рекомендації щодо підвищення ефективності управління виробничою діяльністю та збільшення прибутковості підприємства. Таким чином стаття має практичне значення для вітчизняних підприємств і містить вдосконалення теоретичних розробок з даного напрямку дослідження.
 
The article investigates ways of improving the management of production activity, the authors investigated the essence of the concept was production activity revealed major potential for raising efficiency. Factors that influence the level and structure of production, systematized and summarized the main approaches to evaluating the effectiveness of management production activities. Based on the analysis and recommendations on improving the management of production activities and increase profitability. Thus the paper has practical implications for domestic enterprises and improving contains theoretical development of this area of research.

Ю. С. Ребрикк. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ НЕПАРАМЕТРИЧНОЇ СТАТИСТИКИ

Yu. S. RebrykAssociate professor, Chair of Finance and Credit, PhD in economics, Cherkasy educational-scientific Institute of the University of Banking

EXPRESS DIAGNOSTICS OF BANK FINANCIAL SUSTAINABILITY ON THE BASIS OF NONPARAMETRIC STATISTICS

У статті запропоновано науково-методичний підхід до експрес-діагностування фінансової стійкості банку на основі застосування «сигнального» підходу. Розроблено структурно-логічну модель експрес-діагностування. Сформовано матрицю зон імовірності настання фінансової кризи банку, що містить рекомендації щодо впровадження визначених режимів діяльності банку залежно від числового діапазону імовірності фінансової кризи банку. Запропонований науково-методичний підхід до експрес-діагностування фінансової стійкості банку було апробовано на даних фінансової звітності банків України. Результати апробації свідчать про адекватність побудованої моделі та її високу прогностичну силу щодо визначення імовірності розвитку фінансової кризи банку. Запропонована модель експрес-діагностування фінансової стійкості банку може застосовуватися комерційними банками у своїй діяльності та НБУ у процесі здійснення безвиїзного нагляду за банківськими установами.
 
In the article the scientific and methodical approach to express diagnostics of bank’s financial sustainability, based on the postulates of «signals» approach, is proposed. The structural-logical model of express diagnostics of the bank’s financial sustainability is developed. The matrix, which provides guidance on the implementation of the defined modes of bank’s activities depending on the numerical range of probability for of bank’s financial crisis occurrence is developed. The proposed scientific and methodical approach to express diagnostics of bank’s financial sustainability was tested on data from individual financial statements of Ukrainian banks. The results of testing indicate the adequacy of the constructed model and its high predictive power to determine the probability of financial crisis of the bank. The model of express diagnostics of the bank financial sustainability can be used by commercial banks in their activities and by NBU in the process of off-site supervision of banking institutions.

Д. А. Попиченкоаспірант, Уманський національний університет садівництва

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОЛООБІГУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ

D. Popychenkopostgraduate, Uman national university of horticulture

THEORETICAL JUSTIFICATION OF THE CURRENT ASSETS CIRCULATION

У статті розглянуті теоретично – методологічних засади колообігу оборотних активів та їх складу. Теоретично обґрунтовано проходження оборотних активів суб’єктів господарювання аграрної галузі через всі стадії виробництва та виокремлено специфічні особливості для цієї категорії для аграріїв. Обґрунтовано доцільність включення до складу оборотних активів специфічних їх елементів таких як молодняк тварин і тварини на відгодівлі та малоцінні і швидкозношувані предмети. Крім того, теоретично доведено, що складовими оборотних активів є амортизація та заробітна плата. Розроблені концептуальні підходи щодо поглибленого теоретичного дослідження особливостей колообігу оборотних активів суб’єктів господарювання аграрної галузі та їх складових. Отримані результати дослідження, які відображають теоретичне обґрунтування колообігу та складу оборотних активів для суб’єктів господарювання аграрної галузі, спрямовані на забезпечення підвищення ефективності аграрного виробництва в цілому та використання оборотних активів, зокрема.
 
The article deals with theoretical and methodological bases of the current assets circulation and their analysis. The passing of the current assets of the agrarian sector business entities through all manufacturing stages is theoretically grounded and specific peculiarities of this category for landowners are singled out. It is reasonable to include such elements as young animals and fattening animals, goods of little value and high-wear in the complement of current assets. On theoretical grounds we justify that amortization and wages are among the current assets. Conceptual approaches to more profound theoretical study of the circulation peculiarities of the agrarian sector business entities` current assets and their components are worked out. The results of the research reflect theoretical justification of the current assets circulation and mix for business entities of the agrarian sector and they are aimed to increase agrarian production efficiency, and current assets use in particular.

Н. В. Терент’євааспірант, асистент кафедри управління персоналом і маркетингу, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

N. Terentevagraduate student, аssistant of the department of personnel management and marketing, Zaporizhzhya National University, Zaporozhye

SALES CONTROL AS A PART OF FHE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM

В статті визначено поняття «збутова діяльність» та «управління збутовою діяльністю», досліджено систему та проблеми управління збутовою діяльністю промислового підприємства, визначено місце управління збутовою діяльністю в системі управління підприємством.
 
In the article the concept of " sales activity " and " management of marketing activity ," the system of management issues and marketing activity of industrial enterprises, designated management sales management system management are defined.

Н. Й. Радіоновак. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Київського національного університету технологій та дизайну, м. КиївВ. В. Терещукмагістр, Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

РОЗРАХУНКОВІ ОПЕРАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ДИСТАНЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

N. RadionovaPh.Doc. of Economics, associate professor of Kiev National University of Technology and Design, KyivV. TereshykM.S., Kiev National University of Technology and Design, Kiev

PAYMENT TRANSACTIONS WITH THE HELP OF REMOTE BANKING SERVICES: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES

У статті розглянуто сутність, особливості та призначення систем дистанційного банківського обслуговування, визначено переваги та недоліки їх застосування для банків та їх клієнтів.
 
The article consideres the nature, characteristics and purpose of remote banking, identified the advantages and disadvantages of their using for banks and their customers.

О. В. Шереметинськадоцент, кандидат економічних наук, Національний університет харчових технологійЮ. Невмержицькамагістр, Національний університет харчових технологій

СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ: ЗАХОДИ ТА ЗАСОБИ, ЯКІ ДОПОМАГАЮТЬ ПРИ ФОРМУВАННІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗЕД

Oksana V. SheremetynskaAssociate , Candidate of Economic Science, National University of Food TechnologiesJulia NevmerzhitskaMaster, National University of Food Technologies

SALES PROMOTION: ACTIONS AND MEANS TO ASSIST THE FORMATION OF ENTERPRISE MARKETING  OF ENTERPRISE IN THE IMPLEMENTATION OF FOREIGN TRADE

Стаття присвячена висвітленню сутності стимулювання збутової політики підприємства, як важливої складової для забезпечення ефективного його функціонування, а також проаналізовано головні завдання, та основні переваги та недоліки заходів, які використовуються у системі стимулювання збуту. У статті розглядається заходи, які допомагають при формуванні маркетингової діяльності підприємства, а також види стимулювання збуту залежно від суб'єктів стимулювання.
 
The article is devoted to highlighting the essence of marketing policy to stimulate enterprise, as an important component to ensure its effective functioning and analyzes the main challenges and the main advantages and disadvantages of the measures used in the system of sales promotion. The article deals with activities that help in the formation of enterprise marketing activities and sales promotion types, depending on the business incentives.

С. В. Іщенкостарший викладач, кафедра економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. КременчукМ. В. Малишстудент магістерської підготовки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ПІДПРИЄМСТВА

S. Ishchenkosenior lecturer of the department of economics, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, KremenchukM. Malyshmaster of the department of economics, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING MANAGEMENT EFFECTIVENESS OF ENERGY SUPPLY ENTERPRISE

Досліджено сутність та проблеми ефективного енергозабезпечення в сучасних умовах на макро- та мікро рівні, визначено сутність, значення та основні критерії енергетичної безпеки підприємства. Запропоновано трикомпонентний показник оцінки ефективності управління енергозабезпеченням підприємства, обґрунтовано його складові та запропоновано матрицю оцінки ефективності управління енергозабезпеченням підприємства з урахуванням внутрішньої складової, зовнішніх загроз та рівня інноваційно-інвестиційної активності підприємства в сфері енергозбереження.
 
The article examines the nature and problems of efficient provision of energy in modern conditions at the macro and micro level, the essence, values ​​and key criteria for energy security. The author proposes to use to evaluate the effectiveness of management providing energy for the enterprise three-component index gives a justification of its components and provides a matrix for evaluating the effectiveness of management providing energy for the company, taking into account the internal components, external threats and level of innovation and investment activity of the enterprise in the field of energy conservation.

Г. М. Рябенкок. е. н., доцент, Миколаївський національний аграрний університетО. О. Кабакк. е. н., Миколаївський національний аграрний університет

СТАН ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

G. RyabenkoCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Mykolayiv National Agrarian UniversityO. KabakCandidate of Economic Sciences, Mykolayiv National Agrarian University

STATE OF ACCOUNTS RECEIVABLE OF AGRICULTURAL ENTERPRISES DOMANEVSKY DISTRICT TO THE MYKOLAIV AREA

У статті досліджено місце дебіторської заборгованості в активах підприємств району, проаналізовано динаміку стану та структури дебіторської заборгованості у сільськогосподарських підприємствах Доманівського району Миколаївської області. Проведено оцінку ефективності використання дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги. На цій основі визначено необхідність удосконалення управління дебіторською заборгованістю за товари, роботи, послуги. Запропоновано сільськогосподарським підприємствам Доманівського району розробити політику управління дебіторською заборгованістю, яка надасть змогу контролювати стан розрахунків, уникати дeбітoрів з висoким ступeнeм ризику, що значно покращить платіжно-розрахункову дисципліну підприємств, і як наслідок позитивно позначиться на фінансових результатах діяльності підприємств.
 
In the article the place of account receivable is investigational in the assets of enterprises of district, the dynamics of the state and structure of account receivable is analysed in the agricultural enterprises of Domanevsky district to the Mykolaiv area. The estimation of efficiency of the use of account receivable is conducted for commodities, works, services. On this basis the necessity of improvement of management an account receivable is certain for commodities, works, services. It is offered to the agricultural enterprises of Domanevsky district to the Mykolaiv area to work out politics management an account receivable, that will give possibility to control the state of calculations, to avoid debtors with the large degree of risk that will improve pay-calculation discipline of enterprises considerably, and as a result positively will affect financial results of activity of enterprises.

О. М. Коробковастарший викладач кафедри Комерційного забезпечення транспортних процесів, Одеський національний морський університет, м. Одеса

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА АДАПТАЦІЯ ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ РЕГУЛЮВАННЯ МИТНОЇ БРОКЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

O. M. KorobkovaSenior lecturer of department of maritime commerce, Odessa National Maritime University, Odessa

GENERALIZATION AND ADAPTATION REGULATION OF FOREIGN EXPERIENCE CUSTOMS BROKERING

Досліджено зарубіжний досвід регулювання митної брокерської діяльності у розвинутих країнах. Узагальнення зарубіжного досвіду регулювання митної брокерської діяльності дозволило сформувати моделі регулювання митної брокерської діяльності. Зроблено висновок про важливість впровадження та використання зарубіжного досвіду у  регулювання митної брокерської діяльності в Україні.
 
Studied foreign experience in customs brokerage regulation in developed countries. The generalization of foreign experience of regulation of customs brokering allowed to form a model regulation customs brokering. The conclusion about the importance of the implementation and use of foreign experience in regulating customs brokering in Ukraine.

А. М. Волківськак. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

РІВНІ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

A. M. Volkivskaec. sc. candidate, the assistant professor of the organizations management department, the Zhytomyr National Agrarian and Ecological University, Zhytomyr

THE LEVELS OF REGULATION OF EMPLOUMENT

Стаття присвячена дослідженню забезпечення ефективної зайнятості населення в контексті поділу на макро-, мезо- та мікрорівні регулювання; виявлені особливості регулювання зайнятості населення на різних рівнях регулювання; сформульовані основні завдання для рівнів регулювання; запропоновані пріоритетні напрямами політики зайнятості населення для погодження цілей зайнятості населення з цілями економічного розвитку держави.
 
The article investigates ensure effective employment in the contest of the separation of the macro-, meso- and micro regulation, especially regulation found employment at different levels of regulation set aut the main objectives for levels of regulation preposed priority areas of employment objectives of economic development.

А. О. Нікітішинк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, м. Вінниця

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

A. О. NikitishinCandidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associated Professor of Department of Finance, Vinnytsia Trade and Economic Institute of Kyiv National University of Trade and Economics, Vinnitsa

THE MAIN DIRECTIONS OF THE IMPROVEMENT OF A MECHANISM OF THE TAX REGULATION

У статті досліджено значення податкового регулювання у здійсненні ефективних податкових трансформацій, розкрито недоліки та напрями його розвитку. Оцінку податкового регулювання в сучасних економічних умовах виконано методом аналізу і синтезу. Запропоновано визначення поняття «механізм податкового регулювання» та його схематичне відображення. Проаналізовано складові механізму податкового регулювання, досліджено суб’єкт, об’єкт, засоби та цілі застосування даного механізму. Розглянуто системні, комплексні та локальні інструменти податкового регулювання, на основі яких має формуватися ефективний механізм регулювання. У статті досліджено основні проблеми використання інструментів податкового регулювання. Запропоновано шляхи вирішення проблем механізму податкового регулювання країни.
 
In the article investigational value of the tax adjusting in realization of effective tax transformations, failings and directions of his development are exposed. Assessment of tax regulations in the current economic conditions has been made with the help of the method of analysis and synthesis. Author suggested the definition of "tax regulation mechanism" and its schematic displaying of a set of items. Analysis of the components of the tax regulation mechanism, studied the subject, the object, means and goals of using this mechanism. A systematic, comprehensive tools and local tax regulation, on which is formed an effective regulatory mechanism. The article is devoted to the main problems of using instruments of tax regulation. The ways of decision of problems of mechanism of the tax adjusting of country are offered.

В. В. Струнінк. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики, Національний університет харчових технологій, м. КиївМ. М. Гирямагістр, студентка кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

V. V. StruninPhD., associate professor of Department of Foreign Economic Management and Logistics, National University of Food Technologies, KievM. M. Giryamaster's degree , student of Department of Foreign Economic Management and Logistics, National University of Food Technologies, Kiev

EFFICIENCY GROWTH OF ENTERPRISE’S TRANSPORT AND WAREHOUSE ACTIVITY

В статті розглянуто пріоритетні шляхи підвищення ефективності транспортно-складської діяльності підприємства. Розглянуто поняття, основні етапи та ключові взаємозалежності в ході реалізації транспортно-складського процесу. Визначено роль новітніх програмних продуктів в управлінні транспортно-складською діяльністю підприємства. Запропоновано інструментарій для підвищення ефективності транспортно-складської діяльності підприємства.
 
Given article shows the priority ways of efficiency growth of enterprise’s transport and warehouse activity. There are the concepts, main stages and key interdependences at transport and warehouse process are described. It is determined the role of newly program products at enterprise’s transport and warehouse activity management. It is proposed the instruments for efficiency growth of enterprise’s transport and warehouse activity.

А. М. Шевчукаспірант кафедри фінансів, суб’єктів господарювання та страхування Тернопільського національного економічного університету

ЕКОНОМІЧНИЙ КАПІТАЛ ТА МЕТОДИ ЙОГО РОЗРАХУНКУ

Anton Shevchukgraduate student of  department of finance, insurance undertakings of Ternopil National Economic University

ECONOMIC CAPITAL AND ITS CALCULATION METHODS

Досліджено економічний капітал та способи його розрахунку. Виявлено, що після запровадження Базеля II фінансові установи вдалися до більш широкого введення кількісних підходів для операційного ризику, але фактично методика все ще розробляється. Деякі з компаній використовують капітал під ризиком як єдиний показник ризику у всій корпорації, що дає змогу порівнювати види бізнесу і типи ризику. Встановлено, що Базель II визначив два підходи до визначення прогнозних ризиків банківської діяльності та в більшій мірі розкрито підхід IRB, що базується на функції кредитних ризиків. Економічний капітал, як правило встановлюється на доволі високому рівні, задля того щоб неочікувані втрати за кредити не змогли бути більшими за нього. Дослідження економічного капіталу банку дало змогу встановити, що більшість світових банків наблизилися до цільового рейтингу АА, який згідно історичним даним рейтингових агенств прирівнюється до 0,03% ймовірності дефолту для річного інтервалу.
 
Investigated the economic capital and its calculation methods. Revealed that after the introduction of Basel II financial institutions have resorted to the wider introduction of quantitative approaches for operational risk, but in fact the technique is still being developed. Some companies are using capital at risk as the only indicator of risk throughout the corporation, so you can compare types of business and types of risk. Established that Basel II defined two approaches to determining predictive banking risks and are more exposed Approach IRB, based on the function of credit risk. Economic capital is usually set at a rather high level, in order to unexpected losses on loans could not be greater than he. Research economic capital of the bank made it possible to establish that most global banks close to the target AA rating, which according to historical data of rating agencies equivalent to 0.03% for the annual default probability interval.

Н. Г. Фатюхак. е. н., доцент кафедри фінанси і кредитК. В. Наливайкостудентка 3 курсу групи ФЕУ-113 Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя

БОРГОВА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ТА ПОТОЧНИЙ СТАН

N. G. FatіukhaCandidate of Economic Science, associate professor, associate professor of finance and creditK. V. Nalyvaikostudent group FEU-113 Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

PROMISSORY SAFETY OF UKRAINE: THEORETICAL ASPECT AND CURRENT STATUS

Стаття присвячується питанню боргової безпеки України, зокрема  стану державного боргу країни протягом останніх років. Запропоновані напрями вирішення проблеми боргової безпеки України.
 
The article is dedicated to the question of promissory safety of Ukraine, in particular to the state of national debt of country during the last years. Directions of decision of problem of promissory safety of Ukraine are offered.

Т. Ф. Григорашстарший викладач, Університет митної справи та фінансів

ОЦІНЮВАННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

T. F. GrygorashSenior lecturer, University of Customs and Finance

RETURN ON EQUITY EVALUATION OF UKRAINE ENTERPRISES BY KIND OF ACTIVITY

У статті здійснено аналіз рентабельності власного капіталу за видами економічної діяльності на основі трифакторної моделі Дюпона. Згідно з правиломПарето, визначено 20% галузей економіки, які створюють 80% обсягу реалізованої продукції і підлягають аналізу: сільське, лісове та рибне господарство; промисловість; оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів.Дано оцінку рентабельності продажу, оборотності активів та фінансового левериджу за вказаними видами економічної діяльності. Проаналізовано рентабельність власного капіталу з метою пріоритезації галузей інвестування та здійснення державної підтримки. Здійснено порівняльну характеристику рентабельності власного капіталу за видами економічної діяльності у 2014 р. підприємств України, Європи, США та країн, що розвиваються.
 
The article contains the analysis ofthe return on equity calculated withthree-factorDupont model for the industries chosen. According to Pareto rule, it was found outthat 20%economy sectors create 80% of sales and therefore they are subject to analysis. Among them are agriculture, forestry and fisheries, industry, wholesale and retail trading; motor vehicles and motorcycles repair. The return on sales, asset turnover and financial leverage for the aboveeconomic activities were evaluated. The return on equity was analyzed as the measure for setting priorities while selecting the areafor investment and addressing the state support.The characteristics of return on equity of economic activity in 2014 were comparedfor the enterprises of Ukraine, Europe, the US and developing countries.

М. В. Мартиненкок. е. н., доцент, докторант кафедри економіки, організації та планування діяльності підприємства Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗНАННЯ ЯК ОСНОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СТАНДАРТІВ

M. V. MartynenkoPhD (Economics), Doctoral student of Department of economics, organization and planning of the enterprise activity, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

ORGANIZATIONAL KNOWLEDGE AS A BASIS OF INFORMATION SUPPORT OF THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL STANDARDS

У статті обгрунтовано доцільність розроблення професійних стандартів на основі організаційних знань. Розглянуті ознаки інформаційного забезпечення, сучасні вимоги до професійних стандартів та умови, необхідні для створення професійних стандартів на основі організаційних знань. Запропонований методичний підхід до інформаційного забезпечення розроблення професійних стандартів на основі організаційних знань, який включає наступні етапи: обгрунтування ознак якісного інформаційного забезпечення та ознак сучасних професійних стандартів; формування сукупності показників, що відбивають відповідність організаційних знань суб’єктів господарювання ознакам інформаційного забезпечення та наявність у суб’єктів господарювання умов для створення сучасних професійних стандартів; побудова комплексного показника відповідності організаційних знань ознакам інформаційного забезпечення розроблення професійних стандартів та обчислення його значень для досліджуваних суб’єктів господарювання; визначення пріоритетності залучення суб’єктів господарювання до розроблення професійних стандартів на основі організаційних знань.
 
The advisability of development of professional standards on the basis of organizational knowledge has been justified in the article. Attributes of information support, current requirements for professional standards and the conditions of creating professional standards based on organizational knowledge have been considered. The methodical approach to information support the development of professional standards based on organizational knowledge has been proposed. This approach includes the following steps: justification attributes of information support and features of modern professional standards; formation of aggregate indicators that reflect compliance of organizational knowledge with attributes of information support and availability of economic conditions within enterprises for elaboration of modern professional standards; building a complex indicator which reflects for organizational knowledge the presence of the attributes of information support of the development of professional standards; calculation of the values of this indicator for enterprises; identification of priority enterprises for including in the process of the development of professional standards on the basis of organizational knowledge.

С. В. Качулак. е. н., доцент кафедри фінансів, Університет митної справи та фінансів, м. ДніпропетровськО. В. Гриценкост. викладач, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровсь

БЮДЖЕТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

S. V. KachylaPhD (Economics), Associate Professor of the Department of Finance, University of Customs Affairs and Finance, Dnipropetrovs’kO. V. GrytsenkoSenior Lecturer of the Department of Finance, University of Customs Affairs and Finance, Dnipropetrovs’k

THE BUDGETARY ADJUSTMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT AND ITS FEATURES IN MODERN CONDITIONS

Розглянуто сутність бюджетного регулювання інноваційного розвитку, його принципи. Визначено особливості бюджетного регулювання інноваційного розвитку в сучасних умовах. Окреслено складові механізму бюджетного регулювання інноваційного розвитку, визначено проблеми їх використання. Показано, що реалізація механізму бюджетного регулювання інноваційного розвитку має спиратися на посилення взаємозв’язку бюджетного регулювання із циклічністю економічного розвитку, підвищення рівня обґрунтованості бюджетного планування, збалансування доходів і видатків бюджету, зниження частки державного боргу у валовому внутрішньому продукті, посилення контролю за використанням державних запозичень. Доведено, що раціональне співвідношення між параметрами бюджету, як інструментами бюджетного регулювання, визначає його дієвість у процесі впливу на інноваційний розвиток України.
Запропоновано напрями удосконалення бюджетного регулювання у аспекті впливу на інноваційний розвиток в умовах бюджетного реформування та фінансово-економічної кризи в Україні.
 
The essence of budgetary adjustment of innovative development and its principles are considered. The features of budget adjustment of innovation development in the modern conditions are determined. The components of the budgetary adjustment mechanism of innovative development and the problems of their use are identified. Directions of improvement of budgetary adjustment  from the perspective of impact on the innovative development in the conditions of budgetary reform and the financial and economic crisis in Ukraine are proposed. It is shown that the implementation of the budgetary adjustment mechanism of innovative development should be based on strengthening the relationship between budgetary adjustment and cyclical economic development, improving the validity of budget planning, balance of budget revenues and expenditures, reducing the national debt-GDP ratio, strengthening of control of the use of government borrowing.
It is proved that a rational relationship between the budget parameters such as budgetary adjustment tools, determines its effectiveness in the process of impact on the innovative development of Ukraine.

І. І. Тимощукздобувач, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА НАПРЯМИ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ПРОМИСЛОВО-ВИРОБЛЕНИХ ТОРФОВИЩ

I. І. TymoshchukResearcher, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS, Kyiv city

CONCEPTUAL FOUNDATIONS AND RECLAMATION TRENDS OF INDUSTRIALLY PRODUCED PEATLANDS

Охарактеризовано концептуальні засади еколого-економічного забезпечення рекультивації промислово-вироблених торфовищ. Обґрунтовано сутністно-змістовну основу рекультивації промислово-вироблених торфовищ. Систематизовано чинники впливу на ефективність рекультивації промислово-вироблених торфовищ, яка, ґрунтується на їх розподілі за групами ознак: геоморфологічні, гідрогеологічні, виробничі, територіальні, природно-кліматичні, соціально-економічні. Така систематизація дає можливість обґрунтовувати вибір напрямів рекультивації з урахуванням негативних екологічних наслідків для довкілля. Обґрунтовано основні напрями рекультивації промислово-вироблених торфовищ, а саме: сільськогосподарський, лісогосподарський, водогосподарський, рекреаційний, природоохоронний, реабілітаційний. Доведено, що вибір напрямку використання відпрацьованого родовища насамперед повинен ґрунтуватися на еколого-економічної доцільності проведення рекультивації.
 
This paper deals with the conceptual foundations on environmental and economic provision in reclamation of industrially produced peatlands. The author substantiates an essentially informative basis on the reclamation of industrially produced peatlands. The author has systematized factors of impact on the effectiveness in remediation of industrially produced peatlands, based on its distribution by groups of signs: geomorphological, hydrological, industrial, territorial, natural climatic, social and economic. Such systematization makes it possible to justify the choice of remediation directions taking into account the negative ecological consequences for the environment. The article deals with main directions in remediation of industrially produced peatlands, namely: agricultural, forestry, water management, recreational, environmental, and rehabilitative. It is proved that the choice in direction toward the use of waste deposits should primarily be based on environmental and economic feasibility of remediation.

Д. О. Кайнарааспірант кафедри фінансів та кредиту Запорізького національного університету, м. Запоріжжя

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТОРГОВЕЛЬНИЙ БАР’ЄРІВ

D. O. KainaraPhD student, Department of Finance and Credit Zaporizhzhya National University,  Zaporizhzhya

THE THEORETICAL BASIS OF TRADE BARRIERS

У статті розглядаються теоретичні засади торговельних бар’єрів, їх класифікація та основні методи регулювання економіки. В ході дослідження було проаналізовано основні функції торговельних бар’єрів, загальний їх вплив на економіку, досліджено існуючи системи класифікації торговельних бар’єрів та запропонована нова класифікація, що дозволяє більш повно їх оцінити, з огляду на методи їх регулювання.
Згідно наведеної класифікації було проаналізовано сутність, причини вплив і практику використання бар’єрів що регулюються державою (тарифні, нетарифні та паратарифні) та бар’єрів, що виникають внаслідок діяльності ринку (трансакційні, логістичні та монополістичні бар’єри). Було наведено концепцію єврологістки, трансакційних бар’єрів і поведінки суб’єкта економіки. Було з’ясовано, що в останні роки набирають популярності приховані методи регулювання торговельних бар’єрів.
 
The article deals with the theoretical principles and classification of trade barriers, and methods of their regulation. Much attention is given to the functions of trade barriers and their overall impact on the economy. Аs a result has been proposed the new classification system of trade barriers, which allows a better understanding of ones, according to the subject and methods of regulation.
According to the new classification system, it was analyzed the nature, the causes and the impacts of using trade barriers by government (tariff, non-tariff and parataryff) and by markets activity (transaction, logistics and monopolistic barriers). It speaks a lot of about the concept eurologistic, transaction barriers and behavior of economic actors. Also, it shows the evolution of practices governing trade barriers.

Ю. О. Семенецьаспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ПАРТНЕРСТВО БІЗНЕСУ, ДЕРЖАВИ ТА УНІВЕРСИТЕТІВ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ РЕСУРС ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Y. O. Semenetspostgraduate student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

THE PARTNERSHIP OF BUSINESS, GOVERNMENT AND UNIVERSITIES AS A STRATEGIC RESOURCE OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF UKRAINE

У статті досліджено місце освіти у системі факторів міжнародної конкурентоспроможності країни, виокремлено і проаналізовано місце України за показниками розвитку системи освіти, розглянуто суть, основні характеристики та особливості моделі «потрійної спіралі» співпраці університетів, бізнесу і держави та обґрунтовано доцільність і ефективність її впровадження для інноваційного розвитку України. Складено та проаналізовано систему переваг для кожного з інститутів у процесі потрійної взаємодії, проаналізовано Закон України «Про вищу освіту» в частині фінансування інноваційної діяльності університетів, розглянуто створення сталих фондів ВНЗ як ресурсу для проведення науково-дослідних робіт і досягнення фінансової незалежності та запропоновано напрями діяльності в рамках розбудови в Україні ефективної моделі партнерства бізнесу, держави та університетів.
 
The place of education in the system of factors of international competitiveness of the country are investigated in the article, the place of Ukraine in terms of development of the education system are distinguished and analyzed, the essence, the main characteristics and features of the "triple helix" model of cooperation of universities, business and government are examined, the feasibility and the effectiveness of its implementation for innovation development of Ukraine are proved. The system of preferences for each of the institutions in the process of the triple interaction are compiled and analyzed in the article, the Law of Ukraine «On higher education» in terms of financing innovation activities universities are also analyzed, the creation of sustainable funds of the universities as a resource for conducting scientific research and achieving financial independence are discussed, activities within the construction in Ukraine of effective model of partnership between business, government and universities are proposed.

К. І. Крицунаспірант кафедри економічної кібернетики, економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

МУЛЬТИФРАКТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ФОНДОВИХ ІНДЕКСІВ УКРАЇНИ: ПФТС ТА UX

K. I. KrytsunPhd student, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

MULTIFRACTAL ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF THE STOCK INDEXES: PFTS AND UX IN THE UKRAINIAN STOCK MARKET

У статті досліджено динаміку фондових індексів України, таких як: ПФТС та UX з 2006 по 2015 роки. При дослідженні було використано такий інструмент дослідження, як мультифрактальний аналіз та R/S аналіз. Розглянуто роботи науковців предметом дослідження яких є мультифрактальний аналіз. Розраховано коефіцієнт Херста у програмному середовищі Gretl та виявлено персистентність досліджуваних часових рядів. Виявлено мультифрактальні властивості рядів за допомогою програми SpectrAnalyzer. Здійснено розрахунки мультифрактального спектру сингулярності, а також графічно відображено флуктуаційні функції досліджуваних фондових індексів. Обґрунтовано доцільність застосування мультифрактального аналізу у дослідження динаміки фондових індексів України. Фондовий індекс розглядається як індикатор стану не тільки фондового, але й фінансового ринку та економіки країни загалом. Окреслено подальші плани та ідеї у дослідженні фінансових індикаторів.
 
The paper investigates the dynamics of the stock indexes such as PFTS and UX from 2006 to 2015 years. The study uses such mathematical instrument such as multifractal analysis and R/S analysis. The research highlights recent papers of the scientist whose the subject of the study if multifractal analysis. The Herst coefficient was calculated for PFTS and UX indexes. The paper shows multifractal characteristics of the time series. The work calculates multifractal spectrum of singularity and shows with graphs fluctuation functions of the time series. The author highlights of relevance if using multifractal analysis in the research of the dynamics of the Ukrainian stock indexes is perspective. Stock indexes are investigated as indicators of the situation in the stock, financial markets and economy of country at all. Outlined further plans and ideas in the study of financial indicators.

М. С. Пасмораспірант, факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків

ВНУТРІШНЯ ІЄРАРХІЯ МІЖНАРОДНОГО ІНТЕГРАЦІЙНОГО ОБ’ЄДНАННЯ КРАЇН ІЗ ПЕРЕХІДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

M. S. Pasmorpostgraduate student, International Economic Relations Department, V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

THE INTERNAL HIERARCHY OF INTERNATIONAL INTEGRATION IN EMERGING ECONOMIES

В умовах розвитку сучасних міжнародних економічних відносин та процесу глобалізації об’єктивним є факт успішного функціонування та розвитку країни саме у межах інтеграційних об’єднань. З цього приводу постає питання лідерства та еволюції кожної конкретної країни в рамках інтеграції. Дана стаття присвячена дослідженню теми розвитку лідерства та ієрархії країн у функціонуванні міжнародного інтеграційного об’єднання. Адже в умовах сучасного розвитку міжнародних економічних відносин та процесів інтеграції об’єднуючись кожна окрема країна отримує нові перспективи розвитку на глобальному ринку. У той же час ми схильні допустити, що кожна країна має свої пріоритетні сфери розвитку, а це означає, що і всередині об’єднання кожна з країн з певних питань буде займати пріоритетне місце. У даній статті пропонується дослідження з цієї теми на прикладі розвитку інтеграційного об’єднання країн, що розвиваються – БРІКС. Адже їх різність як за економічними, так і за культурними показниками може стати поштовхом до розвитку та нової форми міжнародного економічного співробітництва.
 
With the development of modern international economic relations and globalization the objective fact is that the successful operation and development of the country can only be within integration associations. That is why the question of leadership and the evolution of each country's integration arises. This article is devoted to research topics of leadership and hierarchy in the functioning of international integration association. In current international economic relations and integration processes by uniting each individual country receives more perspectives for the global market. At the same time, we tend to assume that every country has its priority areas of development, that means within the union each country on certain issues will take priority. In this article we propose the research on this topic on the example of integration association in developing countries - BRICS. Because their difference in both economic and cultural indicators could impact the development and new forms of international economic cooperation.

Н. М. Шапастарш. викладач кафедри менеджменту, управління проектами і логістики, ДВНЗ «Придніпровська академія будівництва та архітектури»

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РІВНЯ АДАПТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ДО СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН НА ПІДПРИЄМСТВІ

N. M. ShapaSenior Lecturer of Department of Management, Project Management and Logistics, Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACH TO ASSESSMENT OF DEGREE OF PERSONNEL ADAPTABILITY TO STRATEGIC CHANGES IN THE ENTERPRISE

На основі комплексного застосування методів анкетування, математичного модулювання та прогнозування запропоновано науково-методичний підхід до оцінки рівня адаптивності персоналу до стратегічних змін. Це дозволяє кількісно виміряти рівень адаптивності працівників різних категорій до змін та сформувати інформаційну базу для прийняття управлінських рішень щодо прискорення адаптації підприємства та персоналу до стратегічних змін.
 
A scientific and methodological approach to assessment of degree of personnel adaptability to strategic changes was offered based on complex application of questioning method, mathematical model method and forecasting method. This enables quantitative determination of readiness of workers of different categories to changes and form an informational base for managerial decision making regarding acceleration of process of adaptation of enterprise and personnel to strategic changes.

О. В. Перепелюковак. е. н., викладач Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ В РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ

O. V PerepelyukovaPh.D., professor Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

ROLE OF SOCIAL INFRASTRUCTURE IN THE REGION OF CROSS-BORDER COOPERATION UKRAINE

У статті розглянуто основні аспекти розвитку соціальної інфраструктури в контексті транскордонного співробітництва. Проаналізовано основні пріоритети державної політики у сфері сприяння створенню достатньої кількості робочих місць, умов для одержання нових професій, підвищення кваліфікації, сприяти оздоровленню умов праці, поліпшенню медичного обслуговування і профілактичного контролю. Було встановлено, що територіальна організація соціальної інфраструктури має задовольняти такі критерії: збалансованість системи з іншими структурами в регіоні; комплексність як на рівні регіону, так і окремого населеного пункту; оптимальність розмірів об’єктів; відповідність потужностей та технічного оснащення об’єктів до потреб населення. Визначено, що високорозвинена соціальна інфраструктура є необхідною передумовою, рушійним фактором покращення рівня життя населення, піднесення соціально-економічного розвитку та створення соціально спрямованої економіки.
 
The article discusses the main aspects of the development of social infrastructure in the context of cross-border cooperation. The basic priorities of the state policy in promoting the creation of sufficient jobs, the conditions for obtaining new skills, training, promote the improvement of working conditions, improving health care and preventive control. It was found that the territorial organization of social infrastructure must meet the following criteria: balance system with other agencies in the region; complexity at both the regional and individual settlement; the optimal size of facilities; line capacity and technical equipping of the needs of the population. Determined that a highly developed social infrastructure is a prerequisite, the driving factor in improving living standards, the rise of social and economic development and the creation of socially oriented economy.

О. Б. Моргулецьк. е. н., доцент кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

УПРАВЛІННЯ ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ ЯК СУБ’ЄКТОМ РИНКУ

О. B. MorguletsPh.D., assistant professor of entrepreneurship and business Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

MANAGEMENT OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION AS A SUBJECT OF MARKET

У статті розглянуто існуючі моделі управління вищим навчальним закладом. Здійснено порівняння адміністративно-командної моделі управління вищим навчальним закладом як соціальним  інститутом та новітньої моделі управління ВНЗ як суб’єктом ринкових відносин. Наукову новизну представляє обґрунтування нової парадигми управління вищим навчальним закладом з позиції суб’єкта ринку та необхідності впровадження підприємницьких засад в управління закладом вищої освіти. Виокремлено основні риси ВНЗ як суб’єкта ринку та основного інституту формування суспільства знань. Стаття призвана сприяти розробці спільного погляду на завдання сучасного університету, який розвивається та прагне стати адаптивною самонавчальною системою ефективно взаємодіючою з зовнішнім середовищем. Доведено, що ринкова модель управління спроможна забезпечити ефективність функціонування та розвиток ВНЗ в умовах економічної кризи на глобалізаційних процесів у розвитку системи освіти.
 
Existing management model higher education of institution is considered in the article. The administrative-command management model higher education of institution as a social institution and the modern management model as a university subject of market relations is compared here. Scientific novelty study presents a new paradigm of higher educational establishment of the position of the subject and the needs to introduce market principles in business management higher education of institution. The main features of universities as the subject of market and basic institution of society of knowledge is determined. The article has been made to promote the development of a common view to the problems of the modern university, which develops and strives to become an adaptive self-learning system to effectively interact with the environment. It is proved that the market management model is able to ensure the effective functioning and development institutions in the economic crisis on the globalization in the development of the education system.
Ключові слова: модель управління, парадигма управління, вищий навчальний заклад (ВНЗ), суб’єкт ринку, освітні послуги, підприємницькі засади, суспільство знань.

О. Л. Фрумассистент кафедры экономики промышленности Одесской национальной академии пищевых технологий

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ АДАПТАЦИИ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ К ДИНАМИКЕ КАЧЕСТВА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В УКРАИНЕ

O. L. FrumAssistant department of industrial economics,Odessa National Academy of Food Technologies

ANALYSIS PROBLEMS OF ADAPTATION DIAGNOSTIC STATE ENTERPRISES TO THE DYNAMICS OF THE QUALITY ECONOMIC RELATIONS IN UKRAINE

В статье дана характеристика посткризисных изменений в экономике Украины и их последствия для предприятий, рассмотрены методы и методики диагностики предприятий, в частности, методы определения банкротства предприятия.
 
The paper presents the characteristics of post-crisis changes in the Ukrainian economy and their implications for business are discussed methods and techniques of diagnostics companies, in particular, methods for the determination of bankruptcy.

В. М. Дибак. е. н., доцент, доцент кафедри обліку підприємницької діяльності, ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ АКТИВІВ ЯК ІМПЕРАТИВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОРПОРАЦІЇ

Vyacheslav Mykhajlovych DybaCandidat of Sciences (Ph. D.) in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Entrepreneurship Activities Accounting Department of Vadym Hetman Kyiv National Economic University

INTELLECTUAL ASSETS PROFITABILITY AS AN IMPERATIVE OF CORPORATION COMPETITIVENESS

У статті розглянуті теоретико-методологічні основи оцінки нематеріальних активів в контексті підтримки конкурентоспроможності корпорації. Обґрунтовані та узагальнені методи та критерії оцінки вартості нематеріальних активів, що знайшли своє відображення у вітчизняних та зарубіжних стандартах бухгалтерського обліку. Проаналізовано особливості практичного застосування трьох різних підходів до оцінки конкурентоспроможності підприємства, а саме: на основі застосування основ маркетингового, операційного / управлінського та стратегічного аналізу. Розроблено систему аналітичних показників нематеріальних активів для багатокритеріального оцінювання конкурентоспроможності корпорації. Досліджено можливість оцінки ліквідності нематеріального активу, а саме обґрунтування якісних характеристик його взаємодії із існуючими матеріальними активами.
 
Methodological and theoretical basis for estimation of intangible assets of corporation are investigated in the article in accordance with the possibilities of corporation competitiveness support. The methods and criteria of intangible assets estimation, which are the part of international and domestic standards of accounting are differentiated and generated in the article. The peculiarities of practical use of different approaches for estimation of companies competitiveness are analyzed. Particularly, the attention is paid to the use of marketing, operation / managerial and strategic approaches. The system of analytical indicators of intangible assets for multi criteria estimation of corporation competitiveness is developed. The possibility of intangible asset’s liquidity estimation is researched. Particularly, the quality characteristics of its connection with existing material assets is differentiated.

Г. Л. Нордкандидат економічних наук, професор б.в.з Директор навчально-наукового інституту післядипломної освіти Чорноморського національного  університету імені Петра Могили

СТАН РОЗВИТКУ АНАЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ

A. L. NordCandidate of Economic Sciences, Professor B.V. Director of the Educational and Scientific Institute of Postgraduate Education of the Petro Mohyla Black Sea National University

STATE OF DEVELOPMENT OF ANALYTICAL RESEARCH IN UKRAINE

В статті досліджено докторські дисертації вітчизняних вчених з позиції розвитку економічного аналізу. Визначено, в яких саме напрямках виконувались дисертації. Результати досліджень згруповано за наступними блоками: розвиток системи обліково-аналітичного забезпечення управління суб’єктами господарювання, проблеми бухгалтерського обліку та економічного аналізу господарської діяльності або окремих об’єктів управління, удосконалення організації та методології контролю та економічного аналізу в формуванні інформаційного простору управління господарською діяльністю підприємств. В процесі дослідження було виявлено, що теоретичні положення розвитку економічного аналізу як функціональної економічної науки залишилися поза увагою вчених. Встановлено, що лише окремі з досліджень були обґрунтовані в частинні визначення місця економічного аналізу в управлінні господарською діяльністю або ж її окремими складовими.
 
In the article doctoral dissertations of domestic scientists from the standpoint of development of economic analysis are researched. It is determined in which directions the theses were carried out. The research results are grouped according to the following blocks: development of the system of accounting and analytical provision of management of subjects of management, problems of accounting and economic analysis of economic activity or individual objects of management, improvement of organization and methodology of control and economic analysis in the formation of information space management of economic activities of enterprises. In the course of the study, it was discovered that the theoretical positions of the development of economic analysis as a functional economic science were left out of the attention of scientists. It has been established that only some of the studies were substantiated in part by determining the place of economic analysis in the management of economic activity or its separate components.

Д. Г. Михайленкост. викладач кафедри фінансів і кредиту , Сумський державний університет

ТРАНСФОРМАЦІЯ ВЛАСНОСТІ В ПРОЦЕСІ МАЛОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ (НА ПРИКЛАДІ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

D. H. Mykhailenko

TRANSFORMATION OF PROPERTY IN THE PROCESS OF SMALL PRIVATIZATION AT THE REGIONAL LEVEL (EXAMPLE OF SUMSKA REGION)

Визначено місце малої приватизації в процесі трансформації відносин власності. Досліджено результати проведення процедури приватизації об’єктів груп А, Д, Ж за конкретний проміжок часу в Сумській області. Зроблено відповідні аналітичні висновки. Визначено чинники, що стримують приватизаційні процеси. На основі проведеного дослідження запропоновано напрямки стимулювання малої приватизації.
 
The place of small privatization in the process of transformation of property relations is determined. The results of the privatization procedure of objects of groups A, D, G for a specific period of time in the Sumy region were investigated. Appropriate analytical conclusions are made. The factors hindering privatization processes are determined. On the basis of the conducted research, the directions of stimulation of small privatization are proposed.

Є. Б. Хаустовак. е. н, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ВИДІВ КАПІТАЛІЗАЦІЇ НА ПІДСТАВІ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ОЗНАК ЇЇ КЛАСИФІКАЦІЇ

Y. B. KhaustovaAssociate Professor, Ph.D, Associate Professor of the Department of Accounting and Audit Kiev National University of Technology and Design, Kyiv

COMPARATIVE CHRACTERISTICS OF INDIVIDUAL CAPITALIZATION UNDER SYSTEMATIZATION  FEATURES OF CLASSIFICATION

В статті виокремлено різні підходи до трактувань поняття “капіталізація”, що надало можливість зробити порівняльну характеристики видів капіталізації в діяльності підприємств, та на цій підставі систематизувати ознаки їх класифікації: за об'єктами, формами прояву та інструментами (методами оцінки). Результати порівняльної характеристика видів капіталізації дозволили констатувати, що: реальна капіталізація супроводжується збільшенням як власних, так й залучених активів (пряма), а також власного капіталу суб'єкта господарювання за рахунок внутрішніх джерел - реінвестування прибутку (зворотня); якщо збільшення вартості майна відбувається за рахунок власних або залучених нематеріальних (інтелектуальних) активів, то таку капіталізацію слід визнавати як реальну нематеріальну та вирізняти від маркетингової; маркетингова капіталізація як як вид ринкової виникає тiльки у покупця під час придбання цілісного майнового комплексу та пов'язана із збільшенням власного майна на вартість визнаного гудвілу (маркетингових активів, у т.ч. інтелектуальних) за рахунок інвестицiй з боку нових співвласників або власника; корпоративна як різновид ринкової капіталізації передбачає нарощування власного капіталу та збільшення вартості власних активів за рахунок зовнішніх джерел інвестування — внесків корпоративних співвласників (акціонерів). При цьому реальна вартість капіталу підприємства дорівнює вартості його власного капіталу (чистих активів), а ринкова вартість (крім фіктивної) — вартості власного та залученого капіталу з урахуванням вартості можливого гудвілу.
 
The article singled out different approaches to the interpretations of the concept of "capitalization," which made it possible to make comparative characteristics capitalization kinds of enterprises, and on this basis to organize their classification signs: the objects manifestations and instruments (assessment methods). The results of the comparative characteristic types capitalization allowed to establish that: real capitalization accompanied by an increase both own, and borrowed assets (direct) and equity of the entity from domestic sources - reinvesting profits (reverse); if the increase in value of the property at the expense of their own or borrowed intangible (intellectual) assets, such capitalization shall be recognized as real and intangible differentiated from marketing; marketing capitalization as a kind of market there is only the buyer when purchasing the entire property complex and related to the increase in personal property recognized the value of goodwill (marketing assets, including intellectual) due Investytsii by new owners or owner; Corporate as a form of market capitalization envisages growth equity and increase the value of its assets through external sources of investment - contributions from corporate owners (shareholders). Thus the real cost of capital equals the value of its equity (net assets) and market value (except fictitious) - the value of equity and debt capital to the cost of a possible goodwill.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"