Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 2, 2015

І. Г. Ханіндоктор економічних наук, професор кафедри міжнародної економіки, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

СПІВРОБІТНИЦТВО З МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ВІЙСЬКОВО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

I. G. KhaninDoctor of Economic Science, professor of international economics, National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

COOPERATION WITH INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX IN UKRAINE

У статті обґрунтовано важливість і необхідність поглиблення співробітництва України з міжнародними організаціями щодо розвитку військово-промислового комплексу. Визначено засади такого співробітництва, особливості його впливу на розвиток військово-промислового комплексу, а також додаткові можливості, які може отримати країна у технологічній, економічній та управлінській сферах. Проаналізовано основні напрями співробітництва з НАТО і ЄС, зокрема щодо реформування оборонного сектору України. Показано різноманітність впливу взаємодії з НАТО на зміну інституційної інфраструктури вітчизняного ВПК. Зазначається, що військово-технічне співробітництво повинно стати додатковим напрямом секторальної інтеграції з ЄС, що вимагає розширення партнерства зі спеціальними агентствами. Сформульовано низку практичних рекомендацій щодо поглиблення співробітництва у сфері розвитку військово-промислового комплексу.
 
This article justifies the importance and relevance of more enhanced cooperation between Ukraine and international organizations on the development of the military-industrial complex. It defines principles of such cooperation, peculiarities of its impact on development of military-industrial complex, as well as additional opportunities that the country can have in technological, economic and administrative spheres. The article analyses basic areas of cooperation with NATO and the EU, in particular reform of the defense sector of Ukraine. It also demonstrates a broad variety of impacts of cooperation with NATO on modification of institutional infrastructure of domestic military-industrial complex. The article states that military-engineering cooperation has to become an additional direction of sectoral integration with the EU, which requires expanding partnerships with specialized agencies. It formulates a number of practical recommendations to enhance cooperation in the sphere of military-industrial complex.

О. Ю. Чубуковад. е. н., професор, зав. кафедрою Економічної кібернетики та маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївО. В. Ольшанськад. е. н., доцент, завідувач кафедри регіональної економіки, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

АДАПТАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

O. J. ChubukovaDoctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Economic Cybernetics and Marketing, Kyiv National University of Technologies and Design, KyivO. V. OlshanskaDoctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Regional Economy, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

АDAPTATION OF MANAGEMENT SYSTEM OF ENTERPRISE ECONOMIC SECURITY

У статті розкрито основні засади формування системи управління економічної безпеки підприємства, її сутність, принципи та алгоритм ведення управлінської діяльності у економічній безпеці підприємства. Описано основні характеристики для оцінки стану такої системи управління, наведено вимоги в контексті прискорення та розвитку її адаптаційних можливостей. Проаналізовано сутність загроз системи управління, наведена класифікація їх основних типів відповідно до профілюючих ознак, наведено найбільш небезпечні загрози внутрішнього та зовнішнього характеру. Розглянуто сутність та засади формування адаптаційного механізму системи управління економічної безпеки підприємства, мету його функціонування та основні елементи, моделі реалізації цього механізму на підприємстві. Запропоновано алгоритм проведення адаптації системи управління економічної безпеки підприємства до нових умов функціонування.
 
The basic principles of formation of management system of enterprise economic security have been revealed, its essence, principles and algorithm of management activities in the enterprise economic security in the article. The basic characteristics for the assessment of such management system have been described. The requirements of their acceleration and development of adaptive capabilities have been adduced. The essence of management system’s threats has been analyzed, the classification of main types according to the profiling features has been adduced, and the most dangerous internal and external threats have been described. The essence and principles of the formation of mechanism of adaptive management of economic security, the purpose of its operation and the main elements, the models of implementation of this mechanism in the enterprise have been revealed. The algorithm of management’s adaptation of economic security to the new conditions of functioning have been offered.

Л. Т. Горальдокт. екон. наук, доцент, директор інституту економіки та управління в нафтогазовому комплексі, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ СИСТЕМИ МАГІСТРАЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ГАЗУ

L. T. HoralDr. of econ. science, associate professor, head of the Institute of Economic and Management in the Oil and Gas Sectors, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas,  Ivano-Frankivsk

WAYS TO OPTIMIZE MAINTENANCE OF THE SYSTEM OF MAIN TRANSPORT GAS

Здійснено огляд існуючої практики проведення обслуговування газоперекачувальних агрегатів (ГПА) компресорних станцій (КС). Наведено основні чинники впливу на виведення агрегатів в ремонт, основними з яких є частота та інтенсивність відмов. Запропоновано для підвищення якості та зменшення похибки планування дат проведення ремонтів ГПА враховувати фактичний технічний стан ГПА. Отримані при діагностуванні відомості про дефекти (місце, вигляд, ступінь важкості), тенденції їх розвитку, дозволяють не тільки зменшити ймовірність раптових відмов і тим самим підвищити безпеку, виключити наслідки матеріального характеру, але і, що особливо важливо, оптимізувати терміни проведення технічного обслуговування і виводу в ремонт за критерієм мінімуму витрат. Підтримано думку, що математичні методи, які використовуються для нормованих інтегральних показників, можна застосувати для визначення та прогнозування питомих показників загальної економічної ефективності роботи обладнання КС на різних етапах життєвого циклу. Визначено результати розроблення та впровадження заходів з підвищення ефективності експлуата­ції та обслуговування обладнання ком­пресорних.
 
Made the survey of current practice of servicing gas pumping units (GPU) compressor stations (CS). The basic factors of influence on the output units for repair, the main ones are the frequency and severity of failures. Proposed to improve the quality and reduce errors planning dates of repairs GPA, consider the actual technical condition GPA. Received at diagnosing defects information (location, type, severity), trends of development can not only reduce the likelihood of sudden failures and thereby improve safety, eliminate the effects of material, but, most importantly, optimize the timing of maintenance and output to the criterion of minimum repair costs. Supported the view that the mathematical methods used for the normalized integral indicators can be used to determine specific indicators and forecasting overall economic efficiency of the equipment CS at different stages of the life cycle. Defined results development and implementation of measures to improve operational efficiency and service equipment compressor.

Д. О. Баюрад. е. н., професор кафедри економіки підприємства, Київський національнй університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ НАУКОВО – МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛІНГУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

D. BaiuraDr. Habil of Economics Sciences, Professor of Department of Business Economics, Taras Shevchenko National University of Kyiv

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF SCIENTIFIC - METHODOLOGICAL SUPPORT OF CONTROLLING IN ENTERPRISE MANAGEMENT

У статті досліджено концептуальний зміст контролінгу та визначені науково-методичні засади функціонування контролінгу в умовах підприємства. Розглянуті основні моделі контролінгу, їх спільні та відмінні риси у зарубіжних країнах. Обґрунтовані його основні функції, задачі, принципи, методи. Визначено місце контролінгу у системі планування та контролю на рівні підприємства.
 
The concept and scientific - methodical base of controlling of the enterprise was investigated. The basic models of controlling in foreign countries their common features were reviewed. Its basic functions, objectives, principles, methods were substantiated. The place of controlling was determined in planning and control system.

М. М. Бенькодокт. екон. наук, професор кафедри бухгалтерського обліку, Київський національний торговельно-економічний університет

РОЗВИТОК КОНТРОЛЮ РЕЗУЛЬТАТУ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З УРАХУВАННЯМ СУЧАСНИХ ЗАПИТІВ

M. M. BenkoDoctor of Economics, Professor of Accounting Department, Kyiv National University of Trade and Economics

THE DEVELOPMENT OF CONTROL OF THE RESULTS OF OPERATIONAL ACTIVITY TAKING INTO ACCOUNT CONTEMPORARY NEEDS

У статті досліджуються теоретичні і практичні питання сучасного стану контролю як системи. Виділено спільні завдання контролю доходів і витрат. Основні напрямами контролю фінансового результату операційної діяльності. Запропоновано методику проведення перевірки фінансового результату.
 
The theoretical and practical issues of the current state of control as a system are investigated in this article. The common tasks of control of revenues and expenses are highlighted. The main areas of control of financial operating results. The methodology of the audit of financial results is proposed.

І. В. Ящишинадоктор економічних наук, доцент, декан економічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський

ІННОВАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: ЗМІНИ У ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ

I. V. YashchyshynaDoctor of Sciences (Economic), Associate professor, Dean of the Faculty of Economics Ivan Ohienko Kamjanets-Podilsky National University, Kamjanets-Podilsky

INNOVATIVE AND INFORMATION ECONOMY: CHANGES IN LABOR RELATIONS

Стаття присвячена вивченню змін у соціально-трудових відносинах, зокрема у самому характері праці, її організації, мотивації, результатах, нових форм зайнятості в умовах інноваційно-інформаційної економіки. Здійснено характеристику інноваційної праці. Визначено, що однією із нових форм самозайнятості є фрілансерство, що потужно розвивається на сучасному ринку праці України, однак стикається із низкою проблем щодо дослідження, є маловивченим науковцями, залишається поза увагою держави. Постає проблема державного управління фрілансерством, необхідність законодавчого визнання такого виду діяльності для забезпечення умов його легального розвитку.
 
To the study of changes in the socio-labour relations, in particular in the labor, organization, motivation, results, new forms of employment in terms of innovation and information economy the article is devoted. Characteristics of the innovation work have been implemented. One of the new forms of self-employment is freelance that powerfully develops on the modern labor market of Ukraine has been determined, however, it faces problems of research, it is not studied by scientists, remains outside the purview of the government. There is the problem of state management of freelance, the need for legal recognition of such activity to ensure the conditions of its legal development.

Я. В. Грудзд. т. н., доцент, професор, Івано-Франківський національний технічний університет  нафти і газу, м. Івано-Франківськ

ПРИНЦИПИ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОЇ  ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗМІЩЕННЯ РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПІДРОЗДІЛІВ У РЕГІОНІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЗОПРОВОДІВ

Y. GrudzDoctor of Science, Associate Professor Ivano-Frankivsk National Technical University Oil and gas, Ivano-Frankivsk

PRINCIPLES FEASIBILITY OPTIMIZING REPAIR AND OPERATION UNITS IN THE REGION OF SERVICE GAS PIPELINE

Побудована економо-математична модель формування оптимальної схеми розміщення ремонтно-експлуатаційних підрозділів в регіоні обслуговування газопроводів в комплексі з ПСГ, яка дозволяє оптимізувати процес обслуговування що підвищить надійність експлуатації газотранспортної системи.
 
Built economic-mathematical model of optimal layout repair and maintenance service departments in the region pipelines together with UGS, which allows to optimize the services that increase the reliability of operation of the transmission system.

К. А. Прібд. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСАД СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

K. A. PribDoctor of Economics, docent, Professor Department of Management Training Institute of the State Employment Service of Ukraine

IMPROVING FUNDAMENTALS OF STRATEGIC ANALYSIS IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

В статті обґрунтовано основні напрями удосконалення засад стратегічного аналізу в сільськогосподарських підприємствах. Запропоновано методичний підхід оцінки макрооточення, який уможливлює одночасне і комплексне вивчення його стану, динаміки та порівняльної характеристики. Доведено доцільність та виділено особливості аналізу безпосереднього оточення сільськогосподарського підприємства у розрізі наявних і потенційних конкурентів, споживачів, постачальників, товарів-замінників та суб’єктів опосередкованого впливу. Розкрито підходи до вимірювання потенціалу і здійснення сегментації ринку. Виділено основні компоненти внутрішнього середовища сільськогосподарського підприємства з огляду на специфіку функціонування: маркетинг, виробництво, фінанси, трудові ресурси, внутрішньогосподарська інфраструктура, природно-кліматичні, у тому числі земельні, ресурси. Наведено ключові показники аналізу компонентів внутрішнього середовища і потенціалу товаровиробника. Запропоновано підходи та виділено основні індикатори аналізу альтернативних стратегій.
 
In the article the basic directions of improvement principles of strategic analysis in agricultural enterprises. The methodical approach assessment of the macroeconomic environment for the simultaneous and comprehensive study of its condition, dynamics and comparative characteristics. The expediency and analysis of selected features close environment of agricultural enterprises in the context of existing and potential competitors, customers, suppliers, substitutes and subjects of indirect effects. Solved approaches to measuring capacity and implementation of market segmentation. Solved approaches to measuring capacity and implementation of market segmentation. The main components of the internal environment of agricultural enterprises considering the specifics of operation: marketing, production, finance, human resources, internal infrastructure, climatic, including land resources. Shows key performance components analysis of the internal environment and potential producers. The approaches and highlights the main indicators analysis of alternative strategies.

О. В. Морозд. е. н., проф., Вінницький національний технічний університетВ. М. Андрушенкоаспірант, Вінницький національний технічний університет

БРЕНДИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

O. V. Moroz V. M. Andrushenko

BRANDING AS AN INSTRUMENT OF INCREASING COMPETITIVENESS OF ORGANIC PRODUCING IN UKRAINE

У статті описано засади брендингу органічної продукції у національному та глобальному масштабах, проаналізовано визначення сутності та ролі брендингу у виведенні та просуванні товару на ринку. Обґрунтовано необхідність розвитку органічного брендингу, починаючи від створення товару й продовжуючи його існуванням на ринку, що важливою складовою маркетингової діяльності провідних товаровиробників. Розглянуто необхідність досягнути лояльності та стійкої прихильності споживачів до свого товару – головне завдання його політики брендингу. Встановлено основні фокус-групи споживачів органічного продукції як в Україні так і закордоном .
 
Theoretically objective nature need branding of organic products in the context of the key success factors of agricultural enterprises in the target markets is based. Described the necessity of  organic branding, from creating the product and its continued existence in the market, an important part of marketing activities leading producers. Examined the necessity to achieve sustained commitment and loyalty of consumers to their product - the main task of branding policies. Found the basic focus of organic consumers both in Ukraine and abroad.

Ю. М. Коваленкок. е. н., доцент, професор кафедри фінансових ринків Національного університету державної податкової служби України

ФІНАНСОВА ГЛОБАЛІСТИКА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ

Iu. M. KovalenkoPh.D., Associate Professor, Professor of Financial Markets National University of the State Tax Service of Ukraine

FINANCIAL GLOBALIZATION: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS

У статті визначено сутність глобалізації, зокрема фінансової, як історичного процесу. Розкрито взаємозв’язок економічної глобалізації та фінансіалізації економічних процесів. Виокремлено широке і вузьке значення фінансової глобалістики, її об’єкт, предмет, принципи. Досліджено сутність фінансової глобальності і фінансового глобалізму. Проаналізовано зміст глобальних фінансових проблем, зокрема домінування короткострокових форм фінансування, зростання масштабів фінансового сектору, перевищення дохідності фінансових інструментів над дохідністю реальних вкладень, наявність премії за ризик, пере накопичення капіталу, зміни у динаміці облікових ставок тощо. Обґрунтовано необхідність запровадження навчального курсу «Фінансова глобалістика» і запропоновано його розділи та проблематику.
 
In the article the essence of globalization, especially financial, as the historical process. The interrelation of economic globalization and financialization of economic processes. Author determined broad and narrow sense of financial globalistics, object, object principles. The essence of global financial and financial globalization. Analyzed the content of the global financial problems, in particular the dominance of short forms of financing, the increase in the financial sector, the excess return on financial instruments of real income investments, the availability of risk premiums re accumulation of capital movements in interest rates and so on. The necessity of introducing the course "Financial globalistics" and suggested its sections and perspective.

N. V. OtlivanskayaPhD, Associate Professor of Management of Foreign Activity of Enterprises Department Institute of Economics and Management, National Aviation University, Kyiv

MANAGERIAL ASPECT OF APPLYING SIX SIGMA IN NON-MANUFACTURING COMPANIES

Н. В. Отліванськак. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств Інституту економіки та менеджменту Національного авіаційного університету, м. Київ

УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ ЗАСТОСУВАННЯ ШЕСТИ СИГМ У НЕВИРОБНИЧИХ КОМПАНІЯХ

The paper communicates role of Six Sigma method in activity of non-manufacturing enterprises, particularly in optimization of service process steps. Restriction towards using Six Sigma in innovations activity is given. Causes of underdevelopment of Six Sigma in practice of administrative and service processes of Ukrainian enterprises are considered.
 
В публікації йдеться про роль методу шести сигм в діяльності невиробничих підприємств, особливо в частині оптимізації кроків процесу надання послуг. Звертається увага на обмеження щодо використання шести сигм в діяльності, повя’заній із інноваціями. Розглядаються причини нерозвиненості шести сигм в практиці адміністративних та сервісних процесів підприємств України.

О. В. Степановак. е. н., старший науковий співробітник відділу управління економікою, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНІ ПАРТНЕРСТВА В ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГАХ ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ

O. V. StepanovaPh.D. in Economics, senior researcher of economic governance department,  «Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences»

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS IN GLOBAL VALUE CHAIN

У статті визначено роль та місце глобальних публічно-приватних партнерств в глобальних ланцюгах формування вартості та залученні іноземних інвестицій; системативзовано основні види глобальних публічно-приватних партнерств, а також досліджено зарубіжний досвід їх формування та визначені перспективи розвитку в Україні.
 
The article the role and place of global public-private partnerships in global value chains forming and attracting foreign investment are observed; main types of global public-private partnerships are determined; identified international experience of their formation and prospects in Ukraine.

О. М. ПопадюкНаціональний науковий центр “Інститут аграрної економіки” Національної академії аграрних наук України, м. Київ

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ПІДТРИМКИ ТА СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНІЙ СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА

О. М. PopadyukNational Scientific Center “Institute of Agricultural Economics” of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Kyiv

FORMATION MECHANISMS OF SUPPORT AND ENCOURAGEMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN AGRICULTURE PRODUCTION

Стійка та прогнозована діяльність агроформувань залежить від економічного середовища, котре їх оточує. Ми ототожнюємо економічне середовище із сукупністю факторів, що є невід’ємною частиною наявності та функціонування різних форм господарювання в аграрному секторі. Економічне середовище являє собою цілісну систему, що об’єднує сукупність складових, тобто механізмів, які опосередковують стабільний розвиток підприємництва в сільському господарстві. До складу даних механізмів можна включити: регуляторну політику та законодавче забезпечення, кредитування та забезпечення ресурсами, розвиток інфраструктури, податкову політику держави, становлення інформаційної складової середовища існування підприємницьких структур на селі та цільова державна підтримка аграрних підприємств.
Економічне середовище підприємництва в сільськогосподарському виробництві відзначається відсутністю необхідних економічних “правил гри”, надмірною фінансовою політикою, обмеженістю доступу до кредитів, складною та дорогою процедурою реєстрації суб’єктів підприємництва, недосконалою системою сертифікації та ліцензування. На регіональному рівні, становленню та розвитку підприємництва не сприяють бар’єри при розподіленні пільг, кредитуванні та субсидіюванні підприємств, порушуються права окремих суб’єктів господарювання, або, навпаки декому надаються ексклюзивні права, що перешкоджають “добросовісній конкуренції”.
 
Stable and predictable activity agricultural enterprises depends on the economic environment which surrounds them. We identify the economic environment of a combination of factors that are an integral part of the existence and functioning of various forms of management in the agricultural sector. The economic environment is an integrated system that combines a set of components, that is, mechanisms that mediate stable business development in agriculture. The structure of these mechanisms can include: regulatory policy and legislative support, financing and provision of resources, infrastructure, tax policy, establishment of information component habitats businesses in rural areas and targeted state support of agricultural enterprises.
The economic environment of entrepreneurship in agriculture there is a lack of necessary economic “rules of the game”excessive financial policies, limited access to credit, complicated and costly registration entities, imperfect system certification and licensing. At the regional level, the establishment and development of businesses do not contribute to barriers in the distribution of benefits, loans and subsidies to enterprises, violated the rights of individual entities, or, conversely provided some exclusive rights that prevent “fair competition”.

D. MykhailenkoSimon Kuznets Kharkiv National University of Economics, PhD (Economics), Associate Professor Department of Sociology and Psychology of ManagementA. PolubiedovaSimon Kuznets Kharkiv National University of Economics, PhD (Economics), Associate Professor Department of Sociology and Psychology of ManagementM. PrikhodkoSimon Kuznets Kharkiv National University of Economics, student of 3th course Faculty of International Economic Relations

EVALUATION OF THE PERCEPTION OF CIVIL SOCIETY MODEL IN UKRAINE

Д. Г. Михайленкок. е. н., доцент кафедри соціології та психології управління, Харківський національний економічний університет імені Семена КузнецяА. О. Полубєдовак. е. н., доцент кафедри соціології та психології управління, Харківський національний економічний університет імені Семена КузнецяМ. І. Приходькостудентка 3-го курсу навчання, факультету міжнародних економічних відносин, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

ОЦІНКА СПРИЙНЯТТЯ МОДЕЛІ ЦИВІЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

In the article presented a generalization of the concepts of «citizenship» and «civil society». The necessity of developing program to bridge the ideological crisis in Ukraine. It must be based on, firstly, the methodological basis, allowing reliable mechanism to justify the building of civil society, and secondly, understanding of how its practical implementation. Empirical studies have confirmed that civil society has not yet become an object of public attention. Found no clear evidence and the hypothesis that the perception of the feasibility establishing civil society is not accompanied by a willingness to take responsibility for the practical implementation of the idea. Identified similarities and differences in the perception of the essence of civil society, allowing establishing the mechanisms of influence on the mastering by the public a new model of society in Ukraine.
 
В статті представлено узагальнення понять «цивільність» та «цивільне суспільство». Обґрунтовано необхідність розробки програми, яка сприятиме подоланню ідеологічної кризи в Україні. В основі повинні бути, по-перше-методологічний базис, який дозволяє надійно обґрунтовувати механізм будування цивільного суспільства, по-друге, ? розуміння засобів практичної реалізації. На основі статистичної вибірки, які запропоновані думками державних працівників та студентів виконана діагностика сприйняття понять «цивільність» та «цивільне суспільство». Результати емпіричних досліджень під твердили, що цивільне суспільство на цей час не перейшло до об’єкту уваги населення. Не знайшла чіткого підтвердження і гіпотеза про те, що сприйняття цілеспрямованості формування цивільного суспільства не супроводжується готовністю взяти на себе відповідальність за практичну реалізацію ідей. Встановлені збіги та відмінності в сприйнятті сутності цивільного суспільства, які дозволяють побудувати механізми впливу на освоєння громадкістю нової моделі суспільства в Україні.

З. М. Гадецькак. т. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. ЧеркасиД. Ю. Трунінменеджер, «Центр біржових технологій», м. ЧеркасиО. П. Орляцькийспеціаліст кафедри економічної кібернетики, Черкаський національний університет  імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

ЗАСТОСУВАННЯ ХВИЛЬОВОЇ ТЕОРІЇ ЕЛЛІОТА ДЛЯ АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ КУРСУ ФОНДОВОГО ІНДЕКСУ S & P 500

Z. M. GadetskaPh.D., Associate Professor, Associate Professor of the department of economic cybernetics, Cherkassy Bogdan Khmelnytsky National UniversityD. U. Truninmanager "Center birzhevy technologies", CherkassyO. Р. Orlyats`kyyspecialist of the department of economic cybernetics, Cherkassy Bogdan Khmelnytsky National University

APPLICATION ELLIOT'S WAVE THEORY FOR ANALYSIS AND FORECASTING OF A RATE OF THE STOCK INDEX S & P 500

В статті розглянуті основи теорії хвиль Елліотта, класифікація стилів та функцій хвиль Елліотта, продемонстровано можливість застосування інструментарію хвильової теорії Елліота для моделювання та прогнозування поведінки фондових ринків, зокрема для аналізу та прогнозування курсу фондового індексу S & P 500.
 
In the article the basic theory of Elliott Wave, classification of styles and functions Elliott Wave, demonstrated the possibility of using tools Elliott wave theory to for modeling and forecasting the behavior of the stock markets, in particular for the analysis and forecasting of the course of the stock index S & P 500.

О. О. Каховичк. н. д. у., ДДУВСА. Ю. КовриженкоДВНЗ «УДХТУ»

ІННОВАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

O. O. Kakhovych A.Yu. Kovryzhenko

INNOVATIONS AND MANAGEMENT BY INNOVATIVE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT SUBJECT

В останні роки саме інновації стали основними факторами, які забезпечують економічне зростання і національних економік, і окремих господарюючих суб'єктів. Для забезпечення економічного зростання суб’єкта господарювання важливо знаходити свої порівняльні конкурентні переваги та налагоджувати ефективну систему управління інноваціями. Метою статті є дослідження поняття «інновація» та визначення особливостей управління інноваційним процесом. Вітчизняними та зарубіжними дослідниками було проведено велику кількість досліджень поняття «інновація». Різні тлумачення цього терміна, можна об’єднати у дві групи: інновація, як процес, що передбачає саме розробку, виготовлення і просування новації на ринок; інновація, як результат, що передбачає діяльність з розробки, виготовлення і просування новації на ринок. Інновації покликані забезпечувати суспільний прогрес, шляхом підвищення рівня ефективності організаційних структур в яких ці інновації розробляються чи застосовуються. Для того, щоб забезпечити досягнення інноваційних цілей будь-яка організація повинна налагодити ефективну систему інноваційного менеджменту. У статті визначені основні функції управління інноваційним розвитком на рівні підприємства, а також проблеми в управлінні інноваціями на підприємствах. У статті зазначені принципи управління інноваційним розвитком підприємства.
 
Last years exactly innovations became basic factors, which provide the economy growing of both national economy and separate managing subjects. For providing of the economy growing of subject it is important to find a management the comparative competitive edges and to put right effective control system by innovations. The purpose of the article are researches of concept «innovation» and determination of features of innovative process control. The purpose of the article are researches of concept «innovation» and determination of features of innovative process control. By domestic and foreign researchers plenty of researches of concept «innovation» was conducted. Different interpretations of this term, it is possible to unite in two groups: innovation, as process, which foresees exactly development, making and advancements of innovation to the market; innovation, as a result, which foresees activity on development, making and advancement of innovation to the market. Innovations are called to provide public progress, by the increase of level of efficiency of organizational structures in which these innovations are developed or used. In an order to provide achievement of innovative aims any organization must put right the effective system of innovative management. An innovative management is an independent area of economic science and professional activity which is directed on forming and providing of achievement any organizational structure by the rational use of financial, intellectual and financial resources. In the article the basic functions of management innovative development are certain on equal enterprises, and also problems in a management innovation on enterprises. Principles of management innovative development of enterprise are considered in the article.

М. А. Куценкок. е. н., начальник ад’юнктури Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, м. Черкаси

ОБҐРУНТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ НА ПІДГОТОВКУ КАДРІВ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НА ОСНОВІ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ

M. A. KutsenkoPh.D. in Economics, the head of Postgraduate Department of  Cherkasy Institute of Fire Safety named after Heroes of Chernobyl of National University of Civil Protection of Ukraine, Cherkasy

JUSTIFICATION OF PUBLIC ORDER FOR MANPOWER TRAINING IN THE FIELD OF CIVIL PROTECTION ON THE BASIS OF STATISTICAL DATA

У статті змодельовано рівень потреби у фахівцях з вищою освітою для служби цивільного захисту по регіонах України, що базується на статистичних даних кількості пожеж в Україні, її регіонах та за кордоном; даних про організацію пожежної служби в Україні та за кордоном, адаптованих до умов України. Розраховано щорічний необхідний рівень держзамовлення на підготовку фахівців з вищою освітою за спеціальностями «Пожежна безпека» та «Цивільний захист» за регіонами України в залежності від досягнутого рівня та пожежного ризику.
 
In this article we simulate the level of demand for specialists with higher education for civil protection service in the regions of Ukraine, which is based on statistical data of number of fires in Ukraine, its regions and abroad; data on the organization of fire protection service in Ukraine and abroad, adapted to the conditions of Ukraine. Annual required level of state order for training specialists with higher education in specialties "Fire Safety" and "Civil Protection" by regions of Ukraine depending on the achieved level and fire risks is calculated.

Н. Є. Гришкок. е. н, доцент кафедри економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук

РОЗВИТОК МЕТОДИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ УПРАВЛІННЯ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЮ ПІДСИСТЕМОЮ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

N. Ye. GrishkoCandSc, Assoc. Prof., Chair of Economics, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk

THE DEVELOPMENT OF METHODOLOGICAL TOOLS MANAGEMENT OF THE TECHNOLOGICAL SUBSYSTEM OF ECONOMIC SECURITY ENGINEERING ENTERPRISE

Стаття присвячена дослідженню організаційно-економічних складових механізму управління техніко-технологічною підсистемою економічної безпеки підприємства в сучасних умовах. Автором сформовано систему взаємозв'язаних показників діяльності машинобудівного підприємства, яка враховує критерії виробничої та технологічної безпеки. Запропоновано методичний підхід, що дозволяє здійснювати постійний моніторинг цієї сфери діяльності та співвідносити отримані дані з визначеними цілями розвитку та наявними ресурсами підприємства.
Даний підхід надає можливість підвищити ступінь економічної обґрунтованості прийняття рішень відносно пріоритетності реакції підприємства у рамках управління техніко-технологічною підсистемою економічної безпеки підприємства. Оцінка результатів діяльності за ключовими показниками розробляється щодо основних напрямків діяльності машинобудівних підприємств в Україні, вимог і стандартів екологічного менеджменту.
Автором обґрунтовано, що управління станом економічної безпеки промислового підприємства має відбуватись на поетапній основі. На кожному з етапів формування сценаріїв розвитку доцільно вирішувати свій комплекс завдань відповідно до критеріїв оцінювання стану безпеки, які було визначено в роботі.
 
The article is devoted to the organizational and economic components investigation of the technological subsystem management mechanism of the economic security of the enterprise in modern conditions. The author has created a system of interrelated indicators of the engineering enterprise, which takes into account the criteria of industrial and technological security. It was proposed the methodical approach, allowing continuous monitoring of this activity and obtained data correlation with defined development objectives and available resources of the enterprise.
It was proposed the methodical approach that makes it possible to increase the degree of economic feasibility of making decisions on the prioritization of the enterprise reaction under technological subsystem control of the economic security of the enterprise. Evaluation results on key indicators are being developed regarding the basic directions of activity of the machine-building enterprises in Ukraine, requirements and standards of environmental management.
The author justified that the state management of economic safety of industrial enterprises should occur in a phased manner. At each stage of scenarios formation it is advisable to solve one’s complex tasks in accordance with the security assessment criteria, which were defined in the work.

В. К. Береговийкандидат економічних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування УкраїниК. В. Береговийаспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ЗБІЛЬШЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ЯЛОВИЧИНИ ТА ТЕЛЯТИНИ ОСНОВНИЙ НАПРЯМ ВИРІШЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

V. K. Beregoviycandidate of economic sciences, associate professor of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, KievK. V. Beregoviypostgraduate of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

INCREASE OF PRODUCTION OF BEEF AND VEAL AND MAIN DIRECTIONS OF SOLUTION OF UKRAINE FOOD SECURITY

У статті розкривається сучасний стан виробництва і споживання населенням України яловичини і телятини та визначені основні напрями покращення забезпечення українців м’ясом скотарства.
 
In the article the modern state of production and consumption the population of Ukraine of beef and veal opens up and basic directions of improvement of providing of Ukrainians meat of the cattle breeding are certain.

О. О. Короловичст. викладач кафедри обліку та фінансів, Мукачівський державний університет

ОЦІНКА ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

O. O. KorolovichThe senior teacher of The Department of Records and Finance Mukachev State University

ASSESSMENT OF THE DOCUMENTATION SYSTEM OF INTERNAL FINANCIAL CONTROL OF ENTERPRISES WITH FOREIGN INVESTMENT

У межах статті автором реалізовано оцінку документального забезпечення процесу внутрішнього фінансового контролю на підприємствах з іноземними інвестиціями у частині інформативності та прозорості контрольованих рішень і дій. Зокрема, здійснені: 1) ідентифікація загальноприйнятної термінології діагностики документального забезпечення процесу внутрішнього фінансового контролю; 2) визначення особливостей формування контрольних номенклатур (підготовчого, поточного та кінцевого етапів організації контрольного процесу); 3); характеристика критеріїв та методики визначення оптимальності номенклатур внутрішнього фінансового контролю; 4) оцінка організації системи документального забезпечення контрольованих рішень і дій внутрішнього фінансового контролю.
Отримані результати дозволяють спрогнозувати загальний оптимізаційний ефект щодо організації системи документального забезпечення внутрішнього фінансового контролю підприємств з іноземними інвестиціями, що досягається внаслідок набуття системних властивостей технологічного процесу контролю.
 
Assessment of documentation of the internal financial control process on enterprises with foreign investment in terms of informational content and transparency of controlled decisions and actions has been implemented in the article. The following has been carried out: 1) identification of commonly accepted terminology of diagnosis of documented process to ensure internal financial control; 2) determination of the characteristics of the control nomenclatures formation (preparatory, ongoing and final steps of the control process); 3) description of the criteria and methodology for determining the optimality of nomenclatures of internal financial control; 4) evaluation of documentation system of controlled decisions and actions of internal financial control.
The results allow to predict the overall optimization effect on the system of documentation of internal financial control of enterprises with foreign investment, which is achieved due to system properties of the technological process of control.

О. І. Біликк. е. н, доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СФЕРІ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

O. I. BilykPh.D. in Economics, Docent of the department of administrative and financial management National University «Lvivs’ka politehnik

MAIN DIRECTIONS OF TRANSFORMATION PROCESSES IN SOCIAL SECURITY FUNDING IN UKRAINE

У статті представлено результати дослідження щодо виокремлення основних проблем у сфері соціального забезпечення та його фінансування в умовах політичної, соціальної та економічної дестабілізації. На основі цього автором сформовано ґрунтовні пропозиції, які забезпечать удосконалення системи фінансування інститутів соціального страхування, до яких належать фонди загальнообов‘язкового соціального страхування, а також соціального забезпечення загалом. Автором запропоновано напрямки регулювання інформаційного забезпечення у сфері загальнообов‘язкового державного соціального страхування, а також введення інвестиційної складової у діяльність Пенсійного фонду України, що призведе до вдосконалення системи фінансування соціального забезпечення населення та його соціального захисту, шляхом підвищення розмірів пенсійних виплат, створення робочих місць та забезпечення зайнятості населення, покращення якості доріг в країні. Ланцюговим ефектом стануть додаткові надходження до бюджетів усіх рівнів за рахунок будівництва та утримання платних доріг та сприяння розвитку інвестиційного клімату.
 
The article presents the results of research concerning separation of basic problems of social security and financing in terms of political, social and economic instability. Based on the author formed fundamental proposals that will ensure improvement of the system of financing social security institutions, which include social insurance funds and social security in general. The author proposed regulation directions supply with information of on compulsory state social insurance and investment component in the introduction of Pension Fund of Ukraine. This will improve the system of financing the social security of the population and its social protection through increased pension benefits, job creation and employment, improving the quality of roads in the country. Chain effect will be additional revenues to the budgets of all levels through the construction and maintenance of toll roads and promote investment climate.

Ю. О. Ольвінськакандидат економічних наук, доцент кафедри статистики, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

J. O. OlvinskayaPhD (Econ.), Associate Professor of the department of Statistics, Odessa National Economics University, Odessa

ACTUAL PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF SMALL ENTERPRISES IN ODESSA REGION

У статті викладено матеріали проведеного аналізу функціонування підприємств малого бізнесу Одеської області. Окреслено основні проблеми, з якими стикаються підприємці, в умовах сучасної нестабільної політичної ситуації та фінансової кризи. Виявлено основні фактори, що стримують подальший розвиток малого підприємництва. Запропоновані заходи щодо державної політики у сфері малого підприємництва.
 
The article presents the materials of the analysis operation of small businesses Odessa region. The main problems faced by entrepreneurs in today's unstable political situation and the financial crisis. The main factors hindering the further development of small business. The proposed measures on state policy in the sphere of small business.

І. П. Васильчукк. е. н., доцент, кафедра фінансів, податків і страхової справи, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «КНУ», м. Кривий Ріг

ЦІЛЬОВІ ОРІЄНТИРИ ТА ЧИННИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КОРПОРАЦІЙ

I. P. VasylchukPh. D., associate Professor, Department of Finance, Tax and Insurance business, Kriviy Rih Economical Institute SHEE «KNU», Kriviy Rih

MAIN TARGETS AND DRIVERS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF MODERN CORPORATIONS

В статті надано теоретичне обґрунтування змінам у цільових орієнтирах діяльності корпорації під впливом парадигми сталого розвитку. Досліджено еволюцію наукових поглядів на функцію цілеутворення корпорації. Встановлено зв'язок заходів з корпоративної відповідальності та чинників створення вартості. Виділено і систематизовано фінансові і нефінансові чинники впливу на ринкову вартість корпорацій.
 
The article provides a theoretical foundation for changes in the strategic targets of a corporation under the influence of the paradigm of sustainable development. The author makes an overview of evolution of scientific thoughts about the main goals of the corporation. Further the connection between corporate responsibility activities and value drivers was identified. As s result the financial and non-financial factors that influence the market value of corporations were systematized.

Д. С. Букреєваасистент кафедри економічного аналізу та фінансів, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ

КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНТРОЛЛІНГУ (КСПЕК)

D. Bukreevaassistant lecture of the Department of Economic Analysis and Finance, State Higher Educational Establishment “National Mining University”, Dnipropetrovsk

AN INTEGRATED SYSTEM OF EFFICIENCY PARAMETERS OF CONTROLLING (ISEPC)

У статті обґрунтовано показники ефективності контроллінгу, їх місце та роль в системі показників ефективності функціонування промислового підприємства. Доведено, що при оцінці ефективності контроллінгу, показники слід диференціювати на ті, що характеризують ефективність його функціонування та ефективність його впровадження. Запропоновано використовувати комплексну систему показників ефективності контроллінгу (КСПЕК), яка дозволяє провести поточний та стратегічний контроль ефективності. Розкрито сутність та методику розрахунку показників, які формують КСПЕК.
 
This article justifies efficiency parameters of controlling, their place and role in the system of efficiency parameters of industrial enterprise. It is proved that the effectiveness of controlling should be considered on the efficiency of its functioning with efficiency of its implementation. This suggested using an integrated system of efficiency parameters of controlling (ISEPC) based on current and strategic control of effectiveness. The essence and the method of calculation of parameters which form the ISEPC were determined in the article.

Р. В. Лавровк. е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи, Навчально-науковий інститут економіки Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів

ФІНАНСОВІ ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ БАНКАМИ

R. V. Lavrovcand.econ.sci., associate professor, associate professor of the Banking Department, Educational and Research Institute of Economics of Chernihiv National Technological University, Chernihiv

FINANCIAL PERSPECTIVES OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES INTRODUCTION BY BANKS

У даній статті досліджено вплив прогресивних інноваційних продуктів і технологій на фінансові результати діяльності банківських установ. Здійснено моніторинг існуючих ризиків і загроз та можливостей розробки й практичного використання фінансових інновацій у контексті реалій сучасного економічного простору. Викладено авторські підходи до вирішення поставленого завдання.
 
In this article influence of advanced innovative products and technologies on financial results of bank institutions’ activity is investigated. Monitoring of existing risks and threats and possibilities of development and practical application of financial innovations in the context of real-world effects of modern economic space is conducted. Author’s approaches to solution of formulated problem are stated.

М. В. Босовськак. е. н., доцент, докторант кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ КЛАСТЕРНИМ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІЧНИХ СУБ’ЄКТІВ

M. V. BosovskayaPhD, Associate Professor, Kyiv National University of Trade and Economics, Kiev

CONCEPTUAL FRAMEWORKS OF ECONOMIC ENTITY CLUSTER DEVELOPMENT MANAGEMENT

У статті визначено необхідність розроблення концептуальних положень системи управління кластерними структурами як важливу передумову розвитку взаємовідносин між логістично та територіально пов’язаними суб’єктами економічної системи. Обґрунтовано необхідність поглиблення досліджень наукової проблеми розроблення концептуальних засад кластерного розвитку. На основі узагальнення наукових здобутків загальнотеоретичного та прикладного характеру викладено авторський підхід до розуміння сутнісно-змістовного наповнення концепції кластерного розвитку через визначення структурних елементів зазначеної концепції: мети, учасників, принципів, методологічного базису та інструментарію. Особливу увагу приділено формуванню принципів кластерного розвитку в контексті виокремлення блоку загальних принципів (кластерної взаємодії) та специфічних (внутрішньокластерного розвитку та управління клатерною системою). Розроблені концептуальні засади управління кластерним розвитком економічних суб’єктів дозволять в подальшому розробляти та формувати дієві механізми реалізації кластерних ініціатив в економіці. Подальші наукові розробки за даним напрямом мають бути спрямовані на поглиблення методології управління кластерними системами в туризмі.
 
The article determines the necessity of development of conceptual backgrounds of a cluster structure management system as an important pre-condition of the development of interrelations between adjacent and logistically-related economic entities. The necessity of extension of research regarding the declared scientific problem has been substantiated. Having summarized theoretical and applied scientific outcomes, the author has proposed the own approach to defining the sense and the content of the cluster development concept through the determination of structural elements of the mentioned concept, i.e. a purpose, members, principles, a methodological basis, and instruments. The special emphasis has been placed on the formation of cluster development principles in the context of the accentuation of a group of general and specific principles of the cluster interaction.
In the sequel the developed conceptual frameworks of economic entity cluster development management enables to develop and form efficient mechanisms of the application of cluster initiatives in the economy. Further scientific developments in this field should be aimed at the expansion of tourism cluster system management methodology.

Л. В. Галанк. е. н., доцент, доцент кафедри управління проектами та системного аналізу, Одеська національна академія імені О.С. Попова, м. ОдесаА. Ю. Щуровськак. е. н., доцент, доцент кафедри управління проектами та системного аналізу, Одеська національна академія імені О.С. Попова, м. Одеса

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В СФЕРІ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

L. V. Galanassociate professor, associate professor of department of management and analysis of the systems projects, Odesa national academy of the name of O.S. Popov, OdesaA. Yu. Shchurovskaassociate professor, associate professor of department of management and analysis of the systems projects, Odesa national academy of the name of O.S. Popov, Odesa

PROSPECTS OF INTRODUCTION OF FINANCIAL SERVICES ARE IN THE SPHERE OF POSTAL CONNECTION OF UKRAINE

В статті розглянуті види фінансових послуг, які характерні для сфери поштового зв’язку України. Акцентовано увагу на сучасний стан діяльності сфери поштового зв’язку на сам перед відносно структури доходів від реалізації послуг та питома вага доходів від надання фінансових послуг в загальних доходах УДППЗ «Укрпошта». Проведено SWOT-аналіз розвитку фінансових послуг для поштової сфери України. Визначено етапи щодо удосконалення впровадження фінансових послуг – як важливий напрямок підвищення ефективності діяльності сфери поштового зв’язку; удосконалення технології надання фінансових послуг в сфері поштового зв'язку; розроблення і впровадження нових фінансових послуг та їх вплив на підвищення ефективності діяльності сфери поштового зв'язку; визначення особливостей та перспектив діяльності сфери поштового зв'язку.
 
In the article the considered types of financial services, what characteristic for the sphere of postal connection of Ukraine. Attention is accented on the modern state of activity of sphere of postal connection on before in relation to the structure of earnings from realization of services and specific gravity of profits from the grant of financial services in total revenues of UDPPZ «Ukrposhta». The SWOT-аналіз of development of financial services is conducted for the postal sphere of Ukraine. Certainly the stages in relation to the improvement of introduction of financial services - as important direction of increase of efficiency of activity of sphere of postal connection; an improvement of technology of grant of financial services is in the sphere of postal connection; development and introductions of new financial services and their influence is on the increase of efficiency of activity of sphere of postal connection; determination of features of activity of sphere of postal connection.

В. Д. Залізкок. ф. - м. н., доцент, с. н. с. відділу соціально-економічного розвитку сільських територій, ННЦ «Інститут аграрної економіки»

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЦІЛЬОВИХ ОРІЄНТИРІВ ТА СТРУКТУРИ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

V. D. ZalizkoCand. Phys.-Math. Sci., Docent, Senior Researcher Department of social and economic development of rural territories National Scientific Centre «Institute of Agrarian Economics»

SCIENTIFIC AND PRACTICAL ASPECTS OF THE FORMATION THE STRUCTURE AND OF THE TARGETS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF RURAL AREAS IN MODERN CONDITIONS

У статті на основі систематизації та узагальнення основних наукових підходів до визначення поняття «стратегія» визначено базові складові стратегії соціально-економічного розвитку сільських територій, аналіз яких вказує на локально-економічний розвиток українських сільських територій та дозволяє виявити ряд загроз економічній безпеці України. Сформована схема «доцентрового» формування національної стратегії розвитку, в якій важливе місце займає інтегрування соціальної направленості розвитку із неперервним зміцненням економічної безпеки як сільських територій, так і міських поселень, дозволяє виокремити алгоритм формування стратегії соціально-економічного розвитку сільських територій у контексті зміцнення економічної безпеки національної економіки.
 
On the basis of systematization and generalization of basic scientific approaches to the definition of "strategy" defines the basic components of socio-economic development of rural areas, whose analysis indicates locally-Ukrainian economic development of rural areas and reveals a number of threats to the economic security of Ukraine. The current scheme "centripetal" formation of a national development strategy, which occupies an important place of social integration development direction of the continuous strengthening of economic security as rural and urban areas, the algorithm allows to distinguish the formation of socio-economic development of rural areas in the context of strengthening national economic security economy.

Т. І. Лункінак. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Миколаївський національний аграрний університет, м. МиколаївК. О. Вельховацькамагістр, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

ВИКОРИСТАННЯ СКОРИНГ МОДЕЛІ ПРИ УПРАВЛІННІ РИЗИКАМИ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ

T. I. Lunkinаk. e. n., assistant professor of finance and credit, Mykolayiv State Agrarian University, Mykolaiv K. O. Velhovatska, Master, Mykolayiv State Agrarian University, MykolaivK. O. VelhovatskaMaster, Mykolayiv State Agrarian University, Mykolaiv

USING SCORING MODELS IN CONSUMER LENDING RISK MANAGEMENT

У статті проаналізовано основні тенденції та сучасний стан розвитку ринку споживчого кредитування в Україні, проведено дослідження ризиків споживчого кредитування. Узагальнено сутність та значення кредитного скорингу в запобіганні ризикам споживчого кредитування, проаналізовано основні вимоги до скорингових моделей та розглунуто різноманітні класифікаційні методи на основі яких може бути побудована скорингова модель. Виділено види і переваги скорингових моделей.
 
The article analyzes the major trends and current status of the consumer lending market in Ukraine, a study of consumer credit risk. Overview essence and importance of credit scoring in preventing risks of consumer credit, the main requirements for scoring models and different classification methods rozhlunuto on which can be built scoring models. Highlight kinds of advantages and scoring models.

В. О. Стойкак. е. н., доцент кафедри економічної теорії та комерційного і трудового права, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. УманьС. О. Стойкавикладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань

РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СТИМУЛЮВАННІ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

V. O. StoykaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Economics and business and labor law, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, UmanS. O. StoykaTeacher at the Department of Tourism and Business of Hotel-Restaurant, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman

ROLE OF REGIONAL AUTHORITIES IN PROMOTING TOURISM INDUSTRY’S DEVELOPMENT

У статті розглянуто структуру стратегічного управління туристичною галуззю. Охарактеризовано основні етапи стратегічного управління. Визначено переваги та недоліки стратегій розвитку на рівні країни (регіонів), програм соціально-економічного розвитку, програм розвитку туризму в регіонах.
Для стимулювання розвитку туристичної галузі у регіонах України запропоновано створити регіональні департаменти сприяння розвитку туризму, в підпорядкування яких повинні входити туристичні інформаційні центри, відділи туристичного інжинірингу, відділи міжнародної маркетингової діяльності, інноваційні бізнес-інкубатори, фонди спільного фінансування розвитку туризму.
Формування такого апарату управління стане фундаментом для розробки довгострокової стратегії розвитку туризму в Україні і дасть можливість створити унікальний туристичний образ регіонів країни; розробляти ексклюзивні туристичні продукти; забезпечити транспортну доступність та безпеку відпочинку; сформувати комфортне інформаційне середовище; створити комфортні та різноманітні умови розміщення і проживання; удосконалити сучасні механізми, способи доведення інформації до суб’єктів господарської діяльності та споживачів; підтримувати бережне ставлення до навколишнього середовища.
 
The article deals with the structure of the strategic management of tourism industry. There given the characteristic of the three main stages of strategic management. Defined the main advantages and disadvantages of development strategies at the national (regions) level, socio-economic development programs, programs of the tourism development in the regions.
For promoting tourism industry’s development in the regions of Ukrainewe suggested to establish regional departments of promoting tourism development. Tourist informational centers, tourist departments of engineering, departments of international marketing activities, innovative business incubators and co-financed funds of tourism development should be in its submission.
Creating such administrative apparatus will be the basis for the formation of the long-term strategy for tourism development in Ukraine. It will give the opportunity to create a unique tourism image of the country regions; to develop exclusive tourism products; to provide transport accessibility and holiday safety; to create a comfortable informational environment; to provide a variety of accommodation and living conditions; to improve modern mechanism and methods of providing information to business entity and customers; to support the careful attitude towards the nature environment.

Л. С. Тришакк. е. н., доцент кафедри фінансів, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ГЕНЕЗИСУ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

L. S. TryshakPh.D., Associate Professor of Finance, the Finance department, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

HISTORICAL ASPECTS OF THE GENESIS OF THE TAX SYSTEM UKRAINE

У статті розглядаються історичні аспекти генезису податкової системи України з врахуванням вимог принципу історизму – одного з елементів діалектичного методу пізнання економічних явищ і процесів. Доведено, що багато проблем в системі оподаткування, як показує історичний досвід, в різні часи були подібними, а тому вивчення цього досвіду допоможе уникнути повторення минулих хиб в майбутньому. Результати дослідження генезису оподаткування на території України довели, що для створення і розвитку ефективної податкової системи в Україні, з метою уникнення негативних помилок, що впливають на економічний розвиток держави при будь-яких змінах в теорії і практиці оподаткування та вдосконалення існуючої податкової системи, доцільно максимально враховувати історичні аспекти, щоб не допускати старих помилок та недоліків.
 
The article deals with the historical aspects of the genesis of the tax system of Ukraine with regard to the requirements of the principle of historicism - one of the elements of the dialectical method of cognition phenomena and processes. It has been proved that many problems in the tax system, as history shows, at various times were similar, so studying this experience will help avoid a repeat of past shortcomings in the future. Results of the study of the genesis of taxation in Ukraine have shown that the creation and development of an efficient tax system in Ukraine, in order to avoid negative errors affecting the economic development of the country for any changes in the theory and practice of taxation and improve the existing tax system, the most expedient consider the historical aspects to avoid old mistakes and shortcomings.

В. Н. Гагаузначальник управления экспертной оценки и анализа ликвидности залогов АБ «Пивденный», аспирант кафедры банковского дела Одесского национального экономического университета, г. Одесса

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗВРАТНОСТИ БАНКОВСКИХ ССУД

V. Gagauzhead of the expert evaluation and analysis of lien liquidity department bank «PIVDENNY», postgraduate of the Odesa national economic university, Odesa

THE RISK MANAGEMENT SECURITY FOR THE PAYMENT BANK LOANS

В статье предложены принципы обеспеченности кредита, структура риска обеспечения кредитных операций. На базе структуры риска, автором рассмотрены методы и процедуры его управления в разрезе основных рискообразующих факторов.
 
The article suggests the principles of secured loans, the structure of the risk of providing credit operations. On the basis of the risk structure author reviewed the methods and procedures for its management in the context of the main factors forming risk.

Г. П. Щасливак. е. н., доцент кафедри управління персоналом, економіки та підприємництва, Херсонський інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», м. Херсон

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ НА ІННОВАЦІЙНІЙ ОСНОВІ

G. P. ShchaslyvaPh.D., associate professor of Human Resources Management, Economics and Business, Kherson Institute of Private Joint-Stock Company "Higher education institution" Interregional Academy of Personnel Management and labor economics", Kherson

INCREASE OF AGRICULTURAL ENTERPRISES' EFFICIENCY BASED ON INNOVATIONS

У статті розглянуто ефективність діяльності підприємств аграрної сфери, що обрали інноваційний шлях розвитку, враховуючи регіональні особливості агропромислового виробництва, функціонування та конкурентоспроможність аграрних підприємств країни, науково-технологічні структури матеріально-технічного забезпечення, яке може стати важливим фактором розвитку інноваційної інфраструктури аграрної сфери. На основі аналізу окремих видів техніки за категоріями господарств визначено відсоткове співвідношення, а також окреслено умови створення нових науково-технологічних структур, стимулювання інноваційної діяльності в сільськогосподарських підприємствах, формування ефективного соціально спрямованого сектору економіки держави, здатного задовольнити потреби внутрішнього ринку та забезпечити провідні позиції на світовому ринку сільськогосподарської продукції та продовольства, що дозволить забезпечити ефективне використання наявного наукового потенціалу галузі, тісну взаємодію й співпрацю органів державної влади, науки і сільськогосподарських підприємств.
 
The article reviews the performance efficiency of agricultural enterprises sector, which chose an innovative way of development, taking into account regional differences of agricultural production, functionality and competitiveness of agricultural enterprises in the country, scientific and technological structure of logistics, which may become an important factor in the development of innovative infrastructure of agricultural area. Based on the analysis of certain types of farm vehicles by category the author defines its percentage, as well as outlines the conditions of creating new scientific and technological institutions, fostering innovation of agricultural enterprises, forming an effective socially oriented economy of the country, which is able to meet the needs of the domestic market and secure a leading position in the global market for agricultural products and foodstuffs that will ensure effective use of existing scientific potential of this branch, close cooperation and collaboration of government, science, and agricultural enterprises.

О. М. Філоничк. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, Полтавський національний технічний університету імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИЧНОЇ КРИЗИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕНЕРГЕТИЧНУ БЕЗПЕКУ КРАЇНИ

E. N. FilonychPhD, assistant professor of finance and banking, Poltava National Technical Yuriy Kondratyuk University, Poltava

THE DEVELOPMENT OF ENERGY CRISIS AND IMPACT ON THE COUNTRY ENERGY SECURITY

В статті проаналізовано етапи зародження енергетичної кризи. Визначено фактори формування міжнародних індексів ризику енергетичної безпеки. Розглянуто міжнародний індекс ризиків для енергетичної безпеки, проведено оцінку ризиків на глобальному енергетичному ринку. Визначено засади державної політики захисту енергетичної інфраструктури в рамках забезпечення енергетичної безпеки.
 
The development of the energy crisis and its impact on the energy security of the country. Stages of origin of the energy crisis. Factors forming international energy security risk index. Considered an international risk index for energy security, risk assessment conducted at the global energy market. Defined principles of state policy to protect energy infrastructure within the energy security.

І. В. Гурінак. е. н., доцент кафедри соціальної медицини, управління та бізнесу в охороні здоров’я,  Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків

ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН У ПОЛІДИМЕНСІОНАЛЬНИХ СИСТЕМАХ

I. GurinаPh.D. in Economics, assistant professor Department of social medicine, and business health, Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

GOING IS NEAR ORGANIZATION OF PARTNER RELATIONS IN THE POLІDIMENSІONALNIH SYSTEMS

Досліджено тенденцію партнерської взаємодії в фармації за кордоном і в Україні. Визначено суперечки у взаємодії учасників полідименсіональних системах. Досліджено підходи до визначення сутності партнерства різних науковців. Проаналізовано напрямки формування партнерства в фармації для України. Доведено доцільність застосування асоціативної взаємодії учасників полідименсіональних системах. Принциповою відмінністю методики проектування асоціативної взаємодії партнерів є орієнтація на передові вимоги до партнерів і досягнення асоціативних цілей усіх учасників ланцюга. Методики організації партнерських відносин в полідименсіональних системах складається з семи етапів формування вимог до постачальника субстанцій і матеріалів, виробника ЛЗ і споживача ЛЗ. Наведено матрицю формування вимог до формування зв’язків між партнерами. Визначено результати застосування запропонованої асоціативної взаємодії.
 
Investigated the trend of partnership in pharmacy abroad and in Ukraine. Defined disputes in the interaction of the participants paginasshanti systems. Investigated approaches to defining the essence of partnership between different scientists. Trends were analyzed for the formation of the partnership in pharmacy for Ukraine. Proved the feasibility of applying the associative interaction between participants paginasshanti systems. The fundamental difference of methodology for the design of associative interaction partners is to focus on emerging requirements for partners and achieve associative objectives of all participants in the chain. Methods of organizing partnerships in paginasshanti systems consists of seven stages in the formation of requirements to the supplier of substances and materials, the drugs manufacturer and consumer of drugs. Given the matrix of the formation of the requirements for the formation of bonds between the partners. Determined the results of applying the proposed associative interaction.

І. В. Феофановак. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. ЗапоріжжяЛ. К. Феофановк. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РІВЕНЬ СПОЖИВЧИХ ВИТРАТ

I. V. FeofanovaPh.D. in Economics, assistant professor, assistant professor of Department of Accounting and Auditing, Zaporizhia State Engineering Academy, Zaporizhia L. K. FeofanovPh.D. in Economics, assistant professor of Department of Accounting and Auditing, Zaporizhia State Engineering Academy, Zaporizhia

STUDY OF FACTORS THAT INFLUENCE CONSUMER EXPENSES LEVEL

Досліджено фактори, що впливають на рівень споживчих витрат. Уточнено механізми впливу збільшення майна на збільшення рівня споживання. Виконані розрахунки автономного споживання для України. Розрахована функція споживання Кейнса для України за період 2002–2008 рр. Встановлено, що рівень багатства споживачів впливає на рівень споживчих витрат, оцінити вплив багатства споживачів можна по зсуву графіка споживчих витрат. Емпірична оцінка функції споживання дає підставу припускати, що в період кризи 2008 р. відбувся зсув тренда споживчих витрат, величина автономного споживання виросла приблизно в два рази. Це можна пояснити збільшенням вартості майна споживачів щодо рівня їх доходу, що приводить до зміни переваг населення. У період кризи нефінансові заощадження стають більш привабливими. Рівень покупок товарів і послуг залежить від приросту нефінансових активів у більшій мірі, ніж від приросту фінансових активів.
 
In article are investigated factors which make influence to the level of consumer expenses. In article are specified mechanisms of influence of increase in property at increase in consumption level. Calculations of autonomous consumption for Ukraine are executed. The Keynes’s consumption function for Ukraine during 2002–2008 was calculated. It is established that the level of consumer wealth influences the level of consumer expenses, it is possible to estimate influence of consumer wealth on shift of the schedule of consumer expenses. The empirical assessment of consumption function gives the grounds to assume that during crisis of 2008 shift of a consumer expenses trend took place, the autonomous consumption grew approximately twice. It can be explained with increase in cost of property of consumers concerning the level of their income which leads to change consumer preferences of the population. During crisis non-financial savings become more attractive. Level of purchases of goods and services depends on a gain of non-financial assets in a bigger measure, than on a gain of financial assets.

Ю. Г. Власенкок. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. КиївТ. О. Власенкоаспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ІНТЕНСИВНОГО ПТАХІВНИЦТВА

Y. G. VlasenkoPh.D., Аssociate Рrofessor of the department of Economic theory, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, KyivT. О. VlasenkoGraduate student of the National University ofLife and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

CURRENT STATUS AND ECONOMIC EFFICIENCY OF ENTERPRISES INTENSIVE POULTRY

В статті досліджено організаційно-економічні засади виробництва продукції птахівництва, які  формуються системою внутрішніх та зовнішніх чинників. Для діагностики цих чинників використовують систему розроблених економічних показників. Оцінка і аналіз цих показників дозволяють визначити стан організаційно-економічного рівня виробництва продукції птахівництва.
Підвищення економічної ефективності підприємств інтенсивного птахівництва є однією із умов динамічного розвитку галузі. Особливо великого значення ця проблема набуває в Україні, де доцільність ефективного розвитку птахівництва зумовлена двома основними умовами. По-перше, птахівництво є скоростиглою галуззю, яка при раціональній організації може внести вагомий внесок у вирішення такої найважливішої соціально-економічної задачі як забезпечення продовольчої безпеки не лише регіону, а й країни в цілому. По-друге, в птахівництві виробничий процес відбувається в тісному взаємозв’язку з біологічними процесами росту і розвитку птиці.
 
The gates of the organizational and economic principles of poultry production systems which are formed by internal and external factors are investigated. Developed economic indicators are used for diagnosing of these factors using the system. Evaluation and analysis of these parameters can determine the status of organizational and economic level of poultry production.
 The increasing of enterprises intensive poultry farming economic efficiency is one of the conditions for the dynamic development of the industry. This problem is the most important in Ukraine, where the feasibility of effective development of poultry is caused by two main conditions. First, the poultry industry is quick, that with the rational organization can make a significant contribution of the most important socio-economic problem solving of country food security. Second, in poultry production process takes place in close relationship with the biological processes of growth and development of the poultry.

О. М. Голвазінаспірант, Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, м. Київ

ПОЛІЦЕНТРИЧНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ: ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

O. M. Golvazinpost-graduate student, Scientific Research Institute of Economics under the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, Kyiv

POLYCENTRICITY OF TERRITORIAL DEVELOPMENT: ECONOMIC ASPECT

У статті проаналізовано основні теоретичні підходи до розуміння поліцентричності територіального розвитку, її основних аспектів. Сформульовано узагальнене визначення поліцентричності територіального розвитку. Обґрунтовано необхідність врахування показників економічного розвитку при оцінці рівня поліцентричності. Розглянуто результати наявних досліджень щодо зв’язку поліцентричності та економічного розвитку території. Досліджено поліцентричність країн різного рівня економічного розвитку. Встановлено, що розвиненим країнам, як правило, властивий вищий рівень поліцентричності.
 
This article analyses basic theoretical approaches to understanding polycentricity of territorial development and its main aspects. Generalized definition of polycentricity of territorial development is formulated. Necessity to consider the indicators of economic development in the process of polycentricity evaluation is grounded. Results of existing researches on relations between polycentricity and economic development of a territory are reviewed. Polycentricity of countries of different development levels is studied. It is stated that developed countries are characterized with higher levels of polycentricity as a rule.

М. В. Шашинак. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, м. Київ

УЧАСТЬ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ В МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

M. V. ShashynaPh.D. in Economics, assistant professor of economy and entrepreneurship, NTUU”KPI”, Kyiv

THE PARTICIPATION OF THE PUBLIC SECTOR IN ECONOMIC MODERNIZATION

Одним з найбільш обговорюваних питань виступають мета, межі, та ступінь участі держави в модернізації української економіки. Основні питання, які при цьому виникаю пов’язані із напрямами щодо участі держави у функціонуванні економіки, та можуть змінити технологігний устрій держави. Стаття розкриває основні істрочні віхи, які спонукали активізацію участі держави в економічних процесах та актуалізувалі необхідність участі державного сектору в її модернізації. Визначає основні напрями та форми впровадження участі державного сектору у зміні технологичного устрою, які властиві для західних країн та є доречними для вітчизняної економіки. Зосереджує увагу на можливих формах взаємодії приватного та державного секторів при здийснени заходів спрямованих на модернізацію економіки.
 
One of the issues discussed are the purpose, boundaries, and the degree of state involvement in the modernization of the Ukrainian economy. The main question that arises with related areas on state involvement in the economy, and can change technological structure of the state. The article focuses on the main historical milestones that led activation state involvement in economic processes and actualized the necessity of the public sector in its modernization. Identifies key trends and forms of implementation of public sector involvement in the change of technological devices, which are peculiar to Western countries and is relevant to the national economy. Focal attention to the possible forms of interaction between the private and public sectors in implementation measures to modernize the economy.

Г. Ю. Шпортькок. т. н., доцент кафедри менеджменту, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ

ЗАЛУЧЕННЯ ПЕРСОНАЛУ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ БЕРЕЖЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА ТА БЕЗПЕРЕРВНОГО ПОЛІПШЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

H. ShportkoPh.D., Associate Professor of Management, National metallurgical academy of Ukraine, Dnipropetrovs'k

PERSONNEL ENGAGING FOR LEAN PRODUCTION AND CONTINUOUS IMPROVEMENT ON THE ENTERPRISE IMPLEMENTING

Зазначено, що персонал від самого високого рівня до робітників є ключовим елементом реалізації бережливого виробництва. Визначено необхідність підбору персоналу з правильною мотивацією і подальше його вірне стимулювання для залучення до впровадження бережливого виробництва та безперервного поліпшення на підприємстві. Показано, що одним з інструментів, який необхідно використати для досягнення цих цілей може бути вдосконалення або створення системи мотивації та стимулювання на підприємстві. Запропоновано застосовувати типологічну модель В.І. Герчикова, яка базується на трудовій мотивації співробітників і дозволяє обдумано застосовувати ті чи інші способи стимулювання. При використанні типологічної моделі Герчикова на підприємстві треба виділити групи співробітників з типовою мотивацією до праці і для кожної з них розробити свої мотиваційні схеми.
 
It is indicated that staff from the top level to the workers is a key element in the implementation of Lean production. It’s been shown that staff recruitment must be of personnel with correct motivation and its further right incentives to get involved in the lean production implementation with continuous improvement in an enterprise. For this purpose the improvement or creation of motivation and staff incentives system can be one the necessary tools in the enterprise. In this paper Herchikov’s typological model was proposed. This model is based on labour motivation of employee and makes it possible to apply one or another way of incitement. While using Herchikov’s typological model on the enterprise group of employees with a typical motivation to work should be chosen and for each these groups the motivation schemes should be developed.

С. В. Костенкоаспірант  кафедри менеджменту організації , Київський національний університет будівництва і архітектури м. Київ

ВИБІР ТА ОБГРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНИХ РІШЕНЬ ОБЛІГАЦІЙНО-ОРЕНДНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РЕСТАВРАЦІЇ

S. V. Kostenkograduate, Kyiv National University of Construction and Architecture

CHOICE AND GROUND ECONOMIC  AND  ORGANIZATIONAL DECISIONS BOND-RENT TO THE MECHANISM OF MANAGEMENT OF RECONSTRUCTION AND RESTORATION PROJECTS

У статті розглянуто один з найбільш розповсюджених механізмів залучення коштів державою для фінансування проектів реконструкції та реставрації. Облігаційний механізм застосовується у багатьох сферах як швидкий та взаємовигідний спосіб для фінансування тих чи інших потреб у економіці. Проте, реставраційна сфера має,досить, високі вимоги до фінансування через облігаційний механізм. Так, вчасне проведення ремонтно-реставраційних робіт, будівель та споруд, що знаходяться в комунальній власності, та є пам'ятками культурної спадщини – є першочерговим завданням в сфері управління пам'ятками охорони культурної спадщини. Саме тому виникла нагальна потреба у розробці альтернативного механізму, що буде поєднувати переваги та усувати недоліки облігаційного способу залучення коштів для проведення реставраційних та робіт з реконструкції будівель. Таким механізмом став облігаційно-орендний механізм, функціонування якого буде розглянуто в статті.
 
In the article one of the most widespread mechanisms of bringing in of money is considered by the state for financing of projects of reconstruction and restoration. A bond mechanism is used in many spheres as a rapid and mutually beneficial method for financing of those or other requirements in an economy. However, a restoration sphere has, sufficiently, high requirements to financing through a bond mechanism. Yes, timely realization of repair-restoration works, building, that are in community property, and are sights of cultural heritage, - is a near-term task in the sphere of management of guard of cultural heritage sights. For this reason there was an urgent requirement in development of alternative mechanism that will combine advantages and remove the lacks of bond method of bringing in of money for realization of restoration and works from the reconstruction of building. A bond-leasing mechanism functioning of that will be considered in the article became such mechanism.

Л. А. Ковальк. е. н., завідувач кафедри економіки та фінансів, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В СУЧАСНИХ УМОВАХ

L. A. Koval'k. e. n., Head of the Department of economy and finances International University of Economics and Humanities named after Stepan Demianchuk, Rivne

FEATURES OF DEVELOPMENT OF LABOR RELATIONS IN MODERN TERMS

Статтю присвячено проблемі формування і розвитку соціально-трудових відносин в сучасних умовах. Обґрунтовано вирішальне значення формування політики зайнятості в Україні для забезпечення економічного зростання. Запропоновано шляхи вдосконалення формування політики зайнятості в Україні.
 
This article is devoted to the problems of development of labor relations in modern conditions. A critical significance of formation of employment policy in Ukraine for economic growth has been proved. Ways of improving policy-employment in Ukraine.

Н. В. Безруковак. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваВ. О. Гунченкостудентка напряму підготовки «маркетинг», Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

КРЕАТИВНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОМПАНІЇ

N. V. BezrukovaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the International Economics and Marketing Department, the Yuri Kondratyuk National Technical University of Poltava, PoltavaV. O. GunchenkoStudent Field of Study "Marketing" Economics and Marketing Department, the Yuri Kondratyuk National Technical University of Poltava, Poltava

BRANDING ON THE INTERNET AS A MEANS OF GLOBAL MARKETING COMMUNICATION

В статті досліджено сутність та окреслені види креативності у маркетинговій діяльності компаній. Доведено значення креативного маркетингу для підвищення конкурентоспроможності фірми та її диференціації серед конкурентів на ринку. Виділено фактори та критерії креативності. Проаналізовано етапи креативного процесу у маркетинговій діяльності компанії.
 
In this article the authors outlines the essence and types of creativity in the marketing activities of companies. Proved value creative marketing to increase the competitiveness of the company and its differentiation from competitors in the market. Singled the factors and criteria of creativity. Stages creative process in the marketing of the company.

П. М. Боровикк. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Уманський національний університет садівництва, м. УманьБ. С. Гузарк. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Уманський національний університет садівництва, м. УманьД. В. Поліщукстудент, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

НЕДОЛІКИ МЕХАНІЗМУ СПРАВЛЯННЯ В УКРАЇНІ ПОДАТКУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

P. M. BorovykPh.D., associate professor, Uman National University of Horticulture, UmanB. S. HuzarPh.D., associate professor, Uman National University of Horticulture, UmanD. V. Polyshtshukhstudent, Uman National University of Horticulture, Uman

DISADVANTAGES OF A MECHANISM OF CHARGING TAX ON REAL PROPERTY DIFFER FROM LAND PLOTS IN UKRAINE

Чинний в Україні порядок справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок, має суттєві недоліки, зумовлені надмірними фіскальними та недостатніми регулюючими властивостями цього податку. Порівняння норм Податкового кодексу України стосовно оподаткування нерухомого майна та зарубіжної практики справляння податку на нерухомість переконливо демонструє, що для вирішення значної частини проблем в його адмініструванні необхідно: звільнити від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок квартири з площею до 120 м2 та житлові будинки з площею до 250 м2 а також передбачити прогресивні ставки податку нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок, розміри яких повинні зростати залежно від площі об’єктів нерухомості та від їх кількості. Крім того, механізм справляння податку на нерухомість в Україні повинен передбачати хоча б короткотермінове звільнення від оподаткування новобудов у сільській місцевості та споруд, побудованих з дотриманням технологій раціонального збереження енергії.
 
The current procedure of collecting tax on real property differ from land plots in Ukraine, has significant disadvantages caused by excessive fiscal and insufficient regulatory properties of this tax. Comparison of the Tax Codex of Ukraine concerning the taxation of real estate and foreign practice of charging a property tax clearly shows that for solving a large part of problems of its administration it is necessary to exempt from tax on immovable property differ from land apartments with an area of 120 m2 and houses with an area of 250 m2 and to provide progressive tax rates of immovable property differ from land, which should increase the size depending on the area of real estate and of their quantity. Besides, the mechanism of collecting the tax on real estate in Ukraine should provide at least a short-term tax exemption of buildings in rural areas and structures built in compliance with sustainable energy conservation technologies.

В. А. Свічкарьк. е. н., старший викладач кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваВ. Ю. Чорномуровастудентка напряму підготовки «маркетинг», Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ПАРТИЗАНСЬКИЙ ТА ЕПАТАЖНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ІННОВАЦІЙНІ  ПРИЙОМИ ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ НА РИНКУ

V. A. SvichkarCandidate of Economic Sciences, senior lecturer of the International Economics and Marketing Department, the Yuri Kondratyuk National Technical University of Poltava, PoltavaV. Y. ChornomurovaStudent Field of Study "Marketing" Economics and Marketing Department, the Yuri Kondratyuk National Technical University of Poltava, Poltava

PARTISAN AND STARTLING AS INNOVATIVE MARKETING TECHNIQUES SALES PROMOTION

В статті обґрунтовано необхідність застосування інноваційних маркетингових прийомів з метою ефективного просування товарів на ринку та підвищення конкурентоспроможності фірми. Серед інноваційних приймів просування товарів авторами досліджено партизанських та епатажний маркетинг. Розглянуті методи партизанського маркетингу. Виділені прийоми епатажного маркетингу. Виокремлені переваги та недоліки епатажного маркетингу.
 
In this article the authors necessity of using innovative marketing techniques to effectively promote products on the market and to quality. Among the innovative Accept authors investigated promote products and shocking guerrilla marketing. The methods of guerrilla marketing. Dedicated marketing techniques startling. Examined the advantages and disadvantages startling marketing.

Л. І. Мельникк. е. н. доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», м. ЛьвівЮ. О. Блиндаасистент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ЯК ЧИННИК АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНОСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

L. I. MelnykPhD, National University “Lviv Politechnic”, LvivY. O. BlyndaNational University «Lviv Polytechnic», Lviv

INVESTMENT STRATEGY AS A FACTOR OF CRISIS MANAGEMENT OF ACTIVITIES OF ENTERPRISE

В статті проаналізовано доцільність використання інвестиційної стратегії як одного з обов’язкових елементів антикризового управління. Розкрито поняття «інвестиційна стратегія» та «антикризове управління». Наведено особливості інвестиційних стратегій відповідно до основних параметрів діяльності підприємства та основні функції інвестиційного процесу. Представлено чинники, що обумовлюють відмінність антикризового управління від звичайного поточного.
 
In this article analyzes the feasibility of using investment strategy as one of the main elements of crisis management. The concept of "investment strategy" and "crisis management". The peculiarities of investment strategies in accordance with the basic parameters of the company and the main functions of the investment process. Presented factors that contribute to the difference of crisis management from conventional current.

І. І. Яремкок. е. н., ст. викладач кафедри Адміністративного та фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»А. В. Новіковаасистент кафедри Адміністративного та фінансового менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРЕВЕНТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ФАБРИК

I. I. Yaremkocandidate of econ science, senior lecturerA. V. Novikovaassistant, National University “Lviv Polytechnik”

PRACTICAL RECOMMENDATIONS FOR PREVENTIVE MANAGEMENT IN UKRAINIAN CONFECTIONARIES

В роботі аналізується сутність превентивного управління, зокрема на прикладі вітчизняних кондитерських фабрик, вплив кризових явищ на превентивне управління підприємств, напрями та методи превентивного управління, послідовність його здійснення. Превентивне управління розглядається як інноваційна ланка сучасного менеджменту підприємств. В роботі здійснюється огляд та аналізування нормативно - правової бази за проблемами превентивного управління на підприємствах. Крім того, окреслено основні проблеми превентивного управління вітчизняних кондитерських фабрик, проаналізовано основні причини відсутності превентивного управління як важливої ланки менеджменту кондитерських фабрик України. Узагальненням  стало виділення особливостей превентивного менеджмента вітчизняних кондитерських фабрик, сформовано практичні рекомендації щодо його покращення. Зокрема, запропоновано альтернативні варіанти вирішення виявлених проблем.
 
This work analyzes the nature of preventive management on the example of ukrainian confectionaries, the impact of the crisis on preventive management in companies, trends and methods of preventive control, sequence of its implementation.idered as a branch of enterprises’ modern innovative management. Regulatory and legal framework on preventive management’s problems is analyzed. Besides, main preventive management’s problems in confectionaries are characterized. The lack of preventive management as an important branch of management in Ukrainian confectionaries is analyzed. As a result, main features of Ukrainian confectionaries’ preventive management are highlighted, practical recommendations are formed. Alternative options of improvement are offered.

О. М. Кобзарк. е. н., старший науковий співробітник відділу економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», м. Київ

МЕХАНІЗМИ ПОЛІТИКИ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ХОРВАТІЇ (МОЖЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ДОСВІДУ)

O. M. KobzarC.Sc. (Economics), Senior Researcher of Department of economic problems and environmental policy of sustainable development, Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

MECHANISMS POLICY USE AND PROTECTION OF NATURAL RESOURCES OF CROATIA (THE POSSIBILITY OF ADAPTING THE EXPERIENCE)

Невпинний розвиток та постійна трансформація всіх складових соціально-економічного розвитку є характерними для України, як і для переважної більшості країн світу. Відповідні зміни вимагають адекватного реагування з боку держави, зокрема, в частині постійного удосконалення механізмів реалізації державної екологічної політики. В контексті вдосконалення економічного механізму актуальним вбачається вивчення досвіду країн, які мають близьку до України проблематику соціально-економічного розвитку: пост-соціалістичну економіку, реалізацію ринкових реформ, інтеграцію до Європейського Союзу. У статті проаналізовано структуру і проблеми економічного механізму політики використання та охорони природних ресурсів Хорватії.
Розкрито основні проблеми економічного механізму. Визначено, зокрема, що деякі економічні інструменти є недостатньо ефективними через занадто низький рівень фінансових надходжень; платежі за забруднення не коригуються з рівнем інфляції і не відображають регіональні особливості; структура цін не стимулює споживачів до енергозберігаючої поведінку.
На основі досвіду Хорватії запропоновано в якості одного з напрямів удосконалення економічного механізму реалізації екологічної політики України запровадити спеціальний екологічний транспортний платіж та «платіж за розвиток».
 
Permanent changes of all components of social development are a feature of Ukraine and most of the world. In this connection, the mechanism of implementation of the state environmental policy needs constant improvement and development. In the context of the improvement of the economic mechanism is urgent to study the experience of countries that have similar problems of implementation of economic mechanisms: post-socialist economy, the implementation of market reforms and integration into the European Union.
The structure and the problem of the economic mechanism policy use and protection of natural resources of Croatia are analyzed. The main problems of economic mechanism policy use and protection of natural resources of Croatia are revealed: some economic instruments are not effective because the charge level is too low; pollution charges are not adjusted to inflation and do not reflect regional particularities; structure of electricity prices has the effect of rewarding higher consumption and therefore does little to change the behaviour of economic agents and households. Directions of improvement of the economic mechanism of implementation of environmental policy of Ukraine are offered on the basis of the experience of Croatia: introduction special environmental charge for motor vehicles and water development fee.

Т. В. Романовак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваП. В. Семиволосcтудентка фінансово-економічного факультету, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ВПЛИВ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ НА РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

T. V. RomanovaPhD , Ass.Prof., Ass.Prof. of department of business economics and human resource management, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaP. V. SemyvolosStudent at the Faculty of Finance and Economics, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

THE IMPACT OF FOREIGN INVESTMENT ON THE DEVELOPMENT OF DOMESTIC ENTERPRISES

В умовах глобальної світової економіки та інтеграції в неї України, залучення прямих іноземних інвестицій є однією з форм розвитку економіки. Проблема залучення іноземних інвестицій актуальна на рівні окремого підприємства, оскільки іноземні інвестиції є одним з джерел фінансування розвитку технологій та впровадження інновацій на підприємстві, покращення якості продукції та збільшення попиту на товари та послуги.
У статті досліджено динаміку залучення прямих іноземних інвестицій у національну економіку за останні роки. Обґрунтовано, що прямі іноземні інвестиції мають двоякий вплив на економічний розвиток. Вони забезпечують ефективну інтеграцію національної економіки у світову, сприяють поширенню інновацій та збільшенню продуктивності праці. Іноземні інвестиції прискорюють темп економічного зростання, підвищують зайнятість населення та технологічний рівень економіки. Разом з тим, доведено, що у випадках трансферу відсталих технологій і методів організації виробництва прямі іноземні інвестиції стримують розвиток країни, посилюють її залежність від іноземних технологій і капіталів.
 
In terms of the global economy and integrating it in Ukraine, attraction of foreign direct investment is a form of economic development. The problem of attracting foreign investment is the actual on level of individual enterprises, as foreign investments are a source of funding for technology development and innovation in the enterprise, improving product quality and increase the demand for goods and services.
This article explores the dynamics of foreign direct investment in the national economy in recent years. Proved, that foreign direct investment have dual impact on economic development. They provide effective integration of the national economy in the world, the spread of innovation and increased productivity. Foreign investment accelerate the pace of economic growth, increase employment and technological level of the economy. However, it is proved that in the case of a transfer of backward technologies and methods of manufacturing FDI hinder the development of the country, increasing its dependence on foreign technology and capital.

Ю. О. Набатовак. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, УкраїнаВ. Г. Бабенко-Левадак. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, Україна

ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОЇ ПОЛІТИКИ ФІНАНСОВИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Iu. A. NabatovaPh.D., Associate Professor of Department of Financial and Credit, Zaporizhian National Technical University, Zaporizhzhya, UkraineV. G. Babenko-LevadaPh.D., Associate Professor of Department of Financial and Credit, Zaporizhian National Technical University, Zaporizhzhya, Ukraine

THE PROCESS OF FORMATION THE RESOURСE-SAVING POLICY OF THE FINANCIAL ENTITIES IN THE ECONOMIC CRISIS

В статті висвітлюється роль і значення процесу формування ресурсозберігаючої політики фінансових суб’єктів господарювання, вивчається питання оцінки та аналізу господарської діяльності на основі ресурсозбереження в умовах економічної кризи, представлена динаміка індексу споживчих цін та індексу цін виробників, передбачені умови переходу до ресурсозберігаючої політики, сутності процесу її формування, а також представлена функціональна модель ресурсозбереження. Встановлено, що ефективне застосування ресурсозберігаючої політики дозволить оптимізувати процес виробництва на вітчизняних підприємствах в умова економічної кризи.
 
The article highlights the role and importance of the process of formation of resource-saving policy financial entities, examines the evaluation and analysis of economic activity on the basis of a resource in the context of the economic crisis, the dynamics of the consumer price index and producer price index, provided the conditions of transition to resource-saving policy, the essence of the process of its formation, and also presents a functional model of the resource. It was found that efficient use of resource-saving policy will allow to optimizing the process of production of the national enterprises in the economic crisis.

О. А. Сікорак. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій ім. проф. Є. Храпливого, Львівський національний аграрний університет

АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ У КОНТЕКСТІ ЗРІВНОВАЖЕНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

O. A. SikoraCandidate of Economical Sciences, Assistant Professor of Management organizations them. prof. E. Hraplyvogo, Lviv National Agrarian University

ASPECTS OF HUMAN CAPITAL ASSETS IN THE CONTEXT OF BALANCED DEVELOPMENT OF THE RURAL AREAS

Окреслено існуючі проблеми розвитку людського капіталу, що зумовлені низкою причин. По-перше, соціальною напруженістю в умовах скорочення чисельності зайнятих у сільському господарстві і розумінням важливості поліпшення сільського середовища для повноцінного відтворення суспільства. По-друге, використанням соціальних і просторових чинників конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва. По-третє, наростанням занепокоєності занепадом сіл. Саме поглиблення процесу деградації села спричинило пошук нових дослідницьких підходів, в межах яких село, сільське господарство і селянство розглядалися б у їх нерозривній єдності.
Виділено основні чинники які в межах сільської території впливають на розвиток людського капіталу, а саме: виховання в сім’ї та дошкільному закладі, отримання освіти, охорона здоров’я, залучення до трудової діяльності.
Розвиток людського капіталу можливий лише при зрівноваженому розвитку всіх структурних елементів сільської території (виробничої і соціальної сфер зокрема). Оскільки лише за таких умов забезпечується достатній рівень відтворення, розвитку та реалізації функцій людського капіталу сільських територій, що є запорукою здійснення мети агарної політики.
 
The article outlines existing problems of human capital assets due to several reasons. First, the social tensions caused by reducing the number of employed in the agricultural sector and the understanding of the importance of improving the rural environment for the full reproduction of the society. Second, the use of social and spatial factors of agricultural production competitiveness. Third, the growing concern about declining villages. The very process of declining villages led to the search for new research approaches within which the agricultural sector and the farmers are considered in their inseparable unity.
The main factors which within the rural areas affect the development of human capital assets have been indicated, namely the upbringing in families and preschools, education, health care, employment.
Development of human capital assets is possible providing the balanced development of all structural elements of the rural areas (industrial and social sectors in particular). That is only the following conditions provide for a sufficient level of reproduction, development and implementation of the functions of human capital assets in the rural areas that are key to the fulfillment of the agricultural policy objective.

А. Є. Маркевичстудент магістратури за спеціальністю «Управління персоналом та економіка праці», Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА ПІДХОДИ ДО ПОНЯТТЯ «ЗАРОБІТНА ПЛАТА»

A. MarkevychMaster, speciality “Personnel Management and Labour Economics”, State Employment Service Training Institute, Kyiv

ECONOMIC ESSENCE AND APPROACHES TO THE CONCEPT OF «SALARY»

Стаття присвячена дослідженню економічного змісту поняття «заробітна плата», розкриваються різні підходи до її трактування. Запропоновано власне визначення дефініції «заробітна плата». В статті представлено та проаналізовано функції оплати праці, що виокремлюються вітчизняними науковцями.
 
Article is devoted to the economic meaning of «salary». It revealed the different approaches to its treatment. Propose own definition the essence of the category «salary». The article presents and analyzes the function of wages, which distinguished by domestic scientists.

С. Г. Фірсовак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет імені Тараса ШевченкаК. О. Полункінастудентка магістратури спеціальності «менеджмент організацій і адміністрування», економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ХАЙТЕК-МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

S. G. FirsovaPh.D. in Economics, associate professor of Department of Innovative and Investment Activity Management, Taras Shevchenko National University of KyivK. O. PolunkinaMaster's Degree student in «Management and Administration», Faculty of Economics, Taras Shevchenko National University of Kyiv

HITECH-MARKETING AS A TOOL TO ENHANCE BUSINESS COMPETITIVENESS

Стаття присвячена дослідженню сутності хайтек-маркетингу як основи забезпечення конкурентних переваг підприємства та його місця в компонентах маркетингу. Представлені компоненти маркетингової політики, види цінових стратегій у хайтек-маркетингу та інструменти просування хайтек-продукту. Охарактеризовано модель цілісного продукту за Т. Левітом як засіб досягнення конкурентних переваг. Окреслено заходи щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства за умови використання хайтек-маркетингу.
 
This article investigates the essence hitech-marketing as basis for competitive advantage and its place in the components of marketing. The components of marketing policy, types of pricing strategies in high-tech marketing and tools of promotion hitech-product are presented. Holistic product model characterized by T. Leavitt, how best to achieve competitive advantage, are studied. Several measures to improve the business competitiveness, if the use of high-tech marketing, has been defined.

О. В. Богераспірантка, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

ПОДАТКОВІ СТИМУЛИ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ВТРАЧЕНІ МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

O. Bogerpostgraduate, Kyiv National Economic University named by Vadym Hetman, Kyiv

TAX INCENTIVES FOR INNOVATION: MISSED OPPORTUNITIES AND PERSPECTIVES

Стаття розкриває основні питання стосовно змін податкового законодавства в рамках податкових реформ 2010 та 2015 років. Суттєвого впливу реформ зазнала не лише сфера інновацій, але й уся українська економіка. Матеріали статті узагальнюють основні аспекти податкових змін в Україні та їх результатів.
У статті проводиться аналіз податкового законодавства та пов’язаних з ним нормативно-правових актів, оцінка ймовірних наслідків для стану української економіки та сфери інновацій.
Матеріали статті розкривають актуальні питання податкового реформування в Україні 2010-2015рр., з характеристикою причин та результатів змін.
 
The article under review discloses the main tax law changes issues within the tax reforms of 2010 and 2015. Innovation has not only undergone significant influence from reforms, but also the Ukrainian economy. The article summarizes the main aspects of tax changes and their results in Ukraine.
The article analyzes the tax law and related legal acts, the assessment of the likely consequences for the Ukrainian economy and innovation areas.
The article reveals the urgent issues of tax reform in Ukraine 2010-2015rr., with description of the causes and results of the changes.

А. Е. Кривенкомагістр, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

A. E. Kryvenkomagister, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

FORMATION AND EFFICIENT USE OF FINANCIAL RESOURCES

Фінанси підприємства займають одне з головних місць у процесі відтворення, формування власних грошових фондів і ценралізованих фінансових ресурсів держави, а тому вимагають постійного контролю і належної уваги з боку керуючих органів. У сучасних економічних умовах - головна мета бізнесу полягає у збільшенні багатства власника. Така мета сьогодні є актуальною як і для власника підприємства, так і для менеджера. Тому такі цільові настанови, повинні формуватися ключові стратегії управління підприємством, зокрема й управління фінансами.
Отже, зважаючи на цілі, які було поставленні вище, у статті було досліджено сутність фінансових ресурсів підприємства та визначенні загальні підходи до формування та ефективності використання фінансових ресурсів підприємства.
 
Finance companies occupy important places in the play of the formation of their own cash funds and centralized financial resources of the state, and therefore require constant monitoring and proper attention by the governing bodies. In the current economic conditions - the main goal of business is to increase the wealth of the owner. This goal is now urgent as the owner of the enterprise and for the manager. Therefore, these target guidelines should form the key strategy for business management, including financial management.
Thus, given the objectives which were all given above, the article was the essence of financial resources and identifying common approaches to the formation and effectiveness of financial resources.

А. Л. Педорченкоаспірант кафедри Біржової діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ТОВАРОВИРОБНИКІВ-ЕКСПОРТЕРІВ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР

A. L. PedorchenkoPostgraduate of Stock exchange activity Department, National university of life and environmental sciences of Ukraine, Kiev

FORMATION OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF OILSEEDS PRODUCERS-EXPORTERS

В статті досліджено переваги, які отримують вітчизняні сільськогосподарські підприємства-товаровиробники олійних культур від безпосереднього експорту своєї продукції. Також розглянуто переваги, які можуть отримати товаровиробники від участі в програмах партнерської співпраці, які доступні для експортерів, з іноземними компаніями-постачальниками насіннєвого матеріалу, засобів захисту рослин, міндобрив, тощо. Висвітлено схеми реалізації і виокремлено особливості таких програм.
 
The article presents an investigation of advantages of Ukrainian agricultural oilseeds enterprise-producers that exports own commodities. Also investigated advantages allowed for oilseeds producers by participate in partners programs for exporters with foreign companies-sellers of seeds. Also, the article presents an investigation the benefits that producers can have from participate in partnership programs, that are available to exporters, with foreign companies-suppliers of seeds, pesticides, fertilizers, etc. Investigated and singled out specifics of these programs.

С. А. Ілащукк. е. н., доцент кафедри обліку, аудиту та економічного аналізу Буковинського державного фінансово-економічного університету, м. Чернівці

МЕТОДОЛОГІЯ КОНТРОЛЮ ВИДАТКІВ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

S. A. IlaschukPh.D., assistant professor of accounting, auditing and economic analysis Bukovinian State Finance and Economics University,  Chernivtsi

CONTROL METHODOLOGY LABOR COSTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Стаття містить теоретико-методологічні аспекти контролю видатків на оплату праці. Визначено, що Сучасні умови розвитку економічних та соціальних відносин обумовлюють проведення радикальних змін щодо організації та методики контролю видатків на оплату праці. Динамічний розвиток інформаційної системи бухгалтерського обліку та управління потребує розгляду фундаментальних питань теорії і практики контролю господарської діяльності вітчизняних підприємств. Адже існує достатньо невирішених проблем в цьому напрямку, що призводить до гальмування розвитку процесу контролю обліку видатків на оплату праці у вищих навчальних закладах, які фінансуються з бюджету. В роботі окреслено, що внутрішній аудит спрямований на раціональне витрачання видатків на оплату праці, дотримання законності таких операцій, виявлення допущених зловживань чи порушень щодо видатків на оплату праці.
 
The article theoretical and methodological aspects of the control of labor costs. Determined that modern conditions of economic and social relations of cause radical changes in organization and methods of control spending on wages. The dynamic development of information system of accounting and management needs fundamental review of the theory and practice of economic control of domestic enterprises. After all, there are enough unsolved problems in this area, leading to inhibition of process control changes account for salaries in higher educational institutions financed from the budget. This paper outlines the internal audit aimed at rational expenditure costs for labor legality of such operations, detection of fraud or violations expenditure of labor.

О. О. Удалихк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства Макіївського  економіко-гуманітарного інституту, м. Макіївка

ОРГАНІЗАЦІЯ МОНІТОРИНГУ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ В СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. А. UdalykhCandidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics of Enterprise, Makiivka Institute of  economics and humanitarian, Makiivka

ORGANIZATION OF MONITORING OF ECONOMIC EFFICIENCY OF INVESTMENTS IN THE WATER SYSTEM  OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISES

У статті представлено результати дослідження проблем організації моніторингу економічної ефективності капіталовкладень в системи водопостачання на промислових підприємствах в сучасних економічних умовах. Розглянуто сутність та завдання моніторингу як системи постійного спостереження за рядом ключових показників, які характеризують стан об’єкту, та його значення в формуванні системи прийняття управлінських рішень на підприємстві. Досліджено проблеми водопостачання підприємств, які характеризують особливості процесу в сучасних умовах. Визначено основні етапи організації моніторингу економічної ефективності капіталовкладень в системи водопостачання. Наведено базові принципи та основні критерії організації моніторингу економічної ефективності капіталовкладень на підприємстві. Представлено узагальнені групи показників, які необхідні для моніторингу економічної ефективності додаткових капіталовкладень в систему водопостачання. Наведено переваги, які набуває підприємство при організації моніторингу економічної ефективності капіталовкладень.
 
The article presents the results of research of problems of organization of monitoring of economic efficiency of investments in the water system of the industrial enterprises. The study problems by essence and purpose of the monitoring system as continuous monitoring of key indicators which characterize the state of the object and  the value in the formation of the management decisions in the enterprise. Investigated the problems of water supply companies which characterize the features of  the process. Detected the stages of monitoring of the efficiency of the investment in water supply system. Investigated the basic principles and criteria of economic efficiency of the monitoring investment in the company. The article describes generalized group of indicators for the monitoring cost-effectiveness of additional investment in the water system. Substantial  the advantages that the company gets in monitoring economic efficiency of investment.

І. Г. Гурнякк. е. н., асистент кафедри економіки підприємства, Національний лісотехнічний університет України, м. ЛьвівЗ. В. Юринецьк. е. н., доцент кафедри менеджменту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. G. Gurniakassistant professor department of economics, National forestry university of UkraineZ. V. Yurynetsassociate professor of management, Ivan Franko Lviv national university

PECULIARITIES OF FORMATION OF ENERGY-SAVINGS INNOVATIVE DEVELOPMENT STRATEGY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

У статті проведено аналіз досягнень у розвитку інноваційної складової потенціалу в системі енергозбереження підприємств. В умовах фінансової та економічної кризи є необхідність ефективного управління питаннями енергозбереження. Проведено дослідження розвитку інноваційної потенціалу в системі енергозбереження підприємств. Цей інноваційний потенціал може привести до якісних змін інноваційного та енергетичного потенціалу підприємств, підвищення конкурентоспроможності підприємств. Запропоновано модель формування стратегії інноваційного розвитку енергозбереження промислових підприємств. Розглянуто основні методи, принципи, інструментарій для створення стратегії інноваційного розвитку енергозбереження підприємств. У статті описані основні орієнтири інноваційної політики і політики в області енергозбереження. Неможливо вивести національну економіку на якісно новий ефективний рівень і забезпечити високу конкурентоздатність на світовому ринку, вирішувати складні енергетичні проблеми без впровадження інновацій. Вказані рекомендації сприятимуть виробленню шляхів покращення розроблення політики інноваційного розвитку промислових підприємств України.
 
In the article the analysis of achievements in development of innovative constituent and potential in the energy-savings system of enterprises is conducted. In the conditions of financial and economic crisis is a necessity of decision of effective management an energy-savings problems. The model of forming of energy-savings innovative development strategy of industrial enterprises is offered. Basic methods, principles for creation of energy-savings innovative development strategy of enterprises are considered. The article describes the basic reference-points of innovation policy and policy in the field of energy-saving in the developed countries. This innovation potential can lead to qualitative changes of the innovation and energy potentials of the enterprises, to improve the enterprises competitiveness. It is impossible to bring the national economy to a qualitatively new effective level and to ensure high competitiveness on the world market, to solve complex energy problems without introduction of innovations. It will give an opportunity to decide the complex of energy problems, to reduce the ineffective consumption of energy resources, to make the transition to the use of alternative energy.

М. В. Горунаспірант кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності НУ “Львівська політехніка”

АНАЛІЗУВАННЯ ВНУТРІШНІХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ДЕПОЗИТНИХ РЕСУРСІВ БАНКІВ

M. V. GorunPostgraduate student of environmental policy and Management of environmental activities National University "Lviv Polytechnic"

ANALYSIS INTERNAL FACTORS AFFECTING MARKETING SUPPORT THE FORMATION OF DEPOSIT RESOURCE BANK

В статті розглянуто підходи науковців щодо визначення внутрішніх факторів впливу на маркетингове забезпечення депозитних послуг. Проведено аналіз даних факторів по кожному з елементів маркетингового комплексу.
 
In the article the scientific approaches to determine the internal factors of influence on marketing providing deposit services. The analysis of these factors for each of the elements of the marketing mix.

К. В. Бажерінак. е. н., доцент кафедри промислового маркетингу НТУУ «КПІ», м. Київ

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ РОЗРОБКИ ТОВАРНОЇ МОДИФІКАЦІЇ НА РИНКУ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВИДАНЬ

K. V. BazherinaCandidate of economic sciences. associate professor of the industrial marketing department of the National technical university of Ukraine «KPI»

RESEARCH METHODOLOGY OF PRACTICABILITY OF COMMODITY MODIFICATION DEVELOPMENT ON THE SPECIALIZED PUBLICATIONS MARKET

В даній статті запропонований алгоритм удосконалення товару за рахунок його модифікації. У статті надана методика проведення маркетингового дослідження щодо доцільності розроблення модифікації на підприємстві. Дана методика включає аналіз життєвого циклу товару, аналіз попиту та потреб споживачів, дослідження конкурентів та технічних можливостей компанії щодо можливостей створення модифікації і налагодження виробництва та збуту нової продукції. На основі визначеної методики підприємство може прийняти рішення щодо необхідності розроблення модифікації, виходу з ринку чи переходу на виробництво іншої продукції. У статті проаналізована доцільність створення модифікації для вітчизняного ринку професійних спеціалізованих видань з кадрових питань. Наведені результати проведеного маркетингового дослідження щодо кон’юнктури ринку та можливостей проведення модифікації, а саме переходу з друкованого до електронного формату видання.
 
In this article the algorithm of improvement of goods due to its modification is offered. Method of marketing research on the feasibility of developing modifications in the company was presented in the article. This methodology involves analysis of the product life cycle, demand analysis and consumer needs, competition research and technical capabilities of the about opportunities of creation of modification and adjustment of production and sale of new production. Based on specific methodology company can make the decision on nessecity of development of modification, market exit or transition to other goods production. The article analyzed the feasibility of establishing modification for the domestic market specialized professional publications on personnel affairs. The results of the performed marketing research about market situation and opportunities of modifications, in particular, the transition from printed to electronic format publication are presented in the article.

В. В. Тютліковак. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ

V. V. TiutlikovaPhD, Associate Professor Department of Accounting, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

WORKFORCE ACCOUNTING PROBLEMS

Формування нової парадигми управління трудовими ресурсами, яка б відповідала вимогам сучасної моделі економічного розвитку, стає неможливою без налагодженої системи обліково-аналітичного забезпечення як інформаційної бази розробки та прийняття виважених управлінських рішень. Адже саме працівники вкладають у виробничий процес ввесь комплекс своїх знань, професійних навичок та вмінь задля досягнення найвищого прибутку та процвітання підприємства. Для цього було розглянуто існуючий стан бухгалтерського обліку трудових ресурсів та визначенні основні проблеми у відображенні розвитку персоналу підприємства як інвестицій у людський капітал та вимірюванням одержуваних результатів. Проаналізовано підходи до відображення трудових ресурсів та витрат пов’язаних з розвитком персоналу в обліковій політиці підприємства. Формування облікової політики щодо активів є одним з найважливіших і принципових етапів складання наказу про облікову політику, від чого залежить визначення якості інформації та її відповідність потребам користувачів. Визначено напрями підвищення ефективності використання трудових ресурсів.
 
Formation of new paradigm of management human resources, that would meet the requirements of a modern model of economic development is impossible without an established system of accounting and analytical support as an information base development and make informed management decisions. After all, workers put into production all set of their knowledge, skills and abilities for achieving the highest profits and prosperity of the enterprise. For this were examined the current state of accounting workforce and defining the main problems in displaying of enterprise personnel as investments in human capital and the measurement results. It was analyzes the approaches to mapping of human resources and expenses related with the development of personnel in the accounting policies of the enterprise. Formation of accounting policies for assets is one of the most important and fundamental stages of drafting order of the accounting policy which determines the definition of quality information and meeting the needs of users. Ways to increase the efficiency of labor resources was determined.

Є. В. Гавриличенкоаспірант, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

ОЦІНКА РІВНЯ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ

I. V. GavrylychenkoPostgraduate student, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

ACCOMPLISHMENT OF REGIONAL HOUSING AND PUBLIC UTILITIES INTERESTS ASSESSMENT

Стаття присвячена проблемам необхідності оцінки рівня забезпеченості інтересів учасників житлово-комунального господарства регіону, а також важливості її застосування при управлінні. Визначено систему показників, що комплексно характеризує рівень забезпеченості інтересів кожного з учасників відносин у житлово-комунальному господарстві: органів влади, виробників й споживачів. Запропоновано методичний підхід до оцінки рівня забезпеченості інтересів у житлово-комунальному господарстві регіону на основі застосування таксономічного інтегрального показника. Реалізовано оцінку рівня забезпеченості й узгодженості інтересів учасників житлово-комунального господарства на прикладі Харківської області. Зроблений аналіз отриманих показників загального рівня забезпеченості інтересів учасників житлово-комунального господарства по Харківській області для подальшого формування пріоритетних напрямів й заходів управління галуззю.
 
The article is devoted to the problems of the necessity of region housing and public utilities interests’, the importance of its using in management is considered. The system of indicators for comprehensive interests’ characterizing is given. The indicators connect with government, housing and public utilities manufacturers and consumers. The methodical approach to region housing and public utilities interests’ assessment, which based on regional taxonomic integral index, is suggested. The levels of interests and their consistency assessment in housing and utilities sector of the Kharkiv region are implemented. The analysis of implementation results is performed for further priority directions and management measures performance.

О. В. Савичк. е. н., доцент кафедри фінансів та обліку ПВНЗ «Галицька академія»І. В. Савичаспірант кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ОСНОВНІ ЧИННИКИ ТА ШЛЯХИ ПРОТИДІЇ ТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

O. V. SavychPhD, Assistant Professor at the Department of Finance and Accounting PVNZ “Galytska Akademia”I. V. SavychPhD student at the Department of Finance, Taras Shevchenko National University of Kyiv

DETERMINIG CAUSES AND KEY MEASURES TO COUNTERACT THE SHADOW ECONOMY IN UKRAINE

В статті розглядаються соціально-економічні аспекти причинності тінізації національної економіки. Досліджено теоретичний внесок зарубіжних та вітчизняних вчених щодо передумов становлення тіньового сектору економіки в трансформаційних економічних системах. Проаналізовано теоретичний погляд на чинники тінізаційних процесів в економіці України з точки зору сучасних наукових досліджень. Запропоновано ряд кроків з детінізації економіки України виходячи з безпосередніх сфер її присутності.
 
The article analyzes the main processes that led to the high level of the economy shadowing. The historical aspects of the formation of the shadow economy in Ukraine are highlighted. The socio-economic aspects of the shadow economy of Ukraine causality are discussed. The theoretical contribution of foreign and domestic researchers on the preconditions of formation of the shadow economy in transition economies is studied. Theoretical perspective on the factors of the shadowing processes in the economy of Ukraine from the standpoint of modern scientific researches is analyzed. The paper also provides scientific vectors for further development of researches aimed at studying the causes and preconditions of the shadow economy formation. The study contains author propositions on deshadowing the national economy of Ukraine.

Ю. В. Рубанк. е. н., доцент кафедри біржової діяльності Національного університету біоресурсів і природокористування Україні

СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ЗМІНИ ЦІНИ НА ЗЕРНО ЗА ДОПОМОГОЮ Ф’ЮЧЕРСНИХ КОНТРАКТІВ

Y. V. RubanPh.D, Associate Professor department exchange of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

INSURANCE RISK IN THE PRICE OF GRAIN WITH FUTURES CONTRACTS

Розглянуто проблеми страхування ризиків зміни ціни на зерно за допомогою ф’ючерсних контрактів. В сучасних умовах все більше стає актуальним використання фінансових інструментів для страхування цінових ризиків на зерно, в цьому контексті проаналізовано основні засади і можливість їх використання в сучасних економіко - правових складових в країні. Останні роки ціни на зерно в країні все більше корелюються зі світовими, але існують фактори, які впливають на їх розходження, що в деталях і розглянуто з прив’язкою до територіальних відмінностей. В сучасних умовах можна говорити не тільки про вплив ф’ючерсних котирувань бірж на спотові ціни в країні але й про вплив спотових цін на ф’ючерсні.
 
The problems of insurance risk in the price of grain futures contracts has been revealed. In modern conditions is increasingly becoming important use of financial instruments for price risk insurance for grain, in this context, analyzes the basic principles and the possibility of their use in modern economy - legal components in the country. In recent years the price of grain in the country is more correlated with the world ones, but there are factors that affect their differences in detail and discussed with reference to regional differences. In modern terms we can talk not only about the impact of futures exchanges quotations on spot prices in the country but also the impact of spot prices for futures.

О. М. Кудінак. е. н, доцент кафедри бухгалтерського обліку Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків

ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Olga KudinaPhD, Associate Professor Department of Accounting Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

PROCESS ORIENTED SYSTEM OF ADMINISTRATIVE ACCOUNT OF PRODUCTIVE SUPPLIES OF INDUSTRIAL ENTERPRISE

Метою дослідження є розвиток теоретичних основ формування процесно-орієнтованої системи управлінського обліку виробничих запасів промислового підприємства та розробка науково-методичних рекомендацій з її впровадження й використання.
Теоретичною та методологічною основою дослідження є фундаментальні положення у галузі теорії управління запасами і логістики, обліку, аналізу та аудиту запасів, які висвітлені в наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених. При вирішенні завдань, визначених у роботі, використовувались загальнонаукові та спеціальні методи: узагальнення, аналізу та синтезу, системного підходу, графічного аналізу.
Обгрунтована необхідність застосування функціональна моделі управління запасами підприємства, яка сприяє оптимізації матеріальних й фінансових потоків та підвищенню ефективності функціонування підприємства в цілому. Базовими складовими моделі є: організаційна, процесна, інформаційна та функціональна. Кожна з них відповідає певній стадії операційного циклу та доповнює іншу.
Особлива увага приділяється формуванню інформаційної бази функціонування обліково-аналітичної системи виробничих запасів промислового підприємства.
Запропонований підхід до організації обліково-аналітичного процесу виробничих запасів промислового підприємства змінює філософію функціонування облікових підсистем у системі управління підприємством, орієнтуючи їх на стратегічні потреби. Його впровадження дозволяє підвищити швидкість обміну як релевантною обліковою інформацією, так і досвідом та знаннями, скоротити час на пошук знань й інформації, налагодити взаємодії між ланками системи та складовими бізнес-процесів підприємства.
 
A research aim are development of theoretical bases of forming of the process oriented system of administrative account of productive supplies of industrial enterprise and development of scientifically-methodical recommendations from them introduction and use. Theoretical and methodological basis of research are fundamental positions at industry of theory of control of inventories and of logistic, account, analysis and audit of supplies that is lighted up in scientific works of home and foreign scientists. At the decision of tasks certain in-process, scientific and special methods were used: generalization, analysis and synthesis, approach of the systems, graphic analysis.
The reasonable necessity of application is functional to the case of enterprise supplies frame, that assists optimization of material and financial streams and increase of efficiency of functioning of enterprise on the whole. The base constituents of model are: organizational, процесна, informative and functional. Each of them answers the certain stage of operating cycle and complements other.
Special attention is paid to the forming of infobase of functioning of the registration-analytical system of productive supplies of industrial enterprise.
Offered approach near organization of registration-analytical process of productive supplies of industrial enterprise changes philosophy of functioning of registration subsystems in control system by an enterprise, orienting them on strategic necessities. His introduction allows to promote speed of exchange both relevant accounting information and experience and knowledge, shorten time on the search of knowledge and information, to put right cooperations between the links of the system and constituents of business processes of enterprise.

К. І. Ладиченкок. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Київський національний торговелно-економічний університет, м. КиївВ. В. Тронькок. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки,  Київський національний торговелно-економічний університет, м. Київ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

K. I. LadychenkoPh.D., Associate Professor of international economy department, Kyiv National University of Trade and Economics, KyivV. V. TronkoPh.D., Associate Professor of international economy department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

MODERN TRENDS IN WORLD ICT MARKET

В статті визначено суть та основні сегменти ринку ІКТ. Проаналізовано сучасні тенденції розвитку світового ринку інформаційно-комунікаційних послуг. Визначено напрями впливу ІКТ на глобальне бізнес-середовище.
 
The essence and main segments of ICT market is defined in article. Modern trends in world ICT market are analyzed. The directions of ICT influence on global business environment are revealed.

М. А. Зінченковикладач кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

ПОДАТКОВИЙ МЕТОД ФОРМУВАННЯ ВХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ

M. Zinchenkolecturer in Finance department, Odessa National Economic University, Odessa

TAX METHOD OF FORMATION INCOMING FINANCIAL FLOWS OF LOCAL BUDGETS UKRAINE

У статті визначено, що основним джерелом утворення вхідних фінансових потоків місцевих бюджетів є ВВП, який розподіляється, в основному, за рахунок податкового методу. Встановлено кореляційний зв'язок між темпами приросту ВВП й доходів місцевих бюджетів та виявлено фактори, що впливають на порушення такого зв’язку. Аргументовано, що вагомим фактором впливу являються зміни нормативно-правового забезпечення, що доведено емпіричним шляхом. Наведено окремі індикатори дохідної частини місцевих бюджетів України. Проведено діагностичний аналіз структурних змін ВВП за рахунок дослідження механізму первинного та вторинного розподілу ВВП. Визначено доходи, які утворюються при первинному розподілі ВВП з метою оцінювання діючого механізму їх вторинного розподілу шляхом використання податкового методу. Дослідженням доведено, що в Україні створено модель централізованого управління вхідними фінансовими потоками місцевих бюджетів. Розкрито, заходи, що прийняті з метою формування децентралізованих місцевих фінансів. Зроблено висновок про те, що прийняті наразі зміни податкового та бюджетного законодавства не вирішують проблем фінансової децентралізації регіонів, адже органи місцевої влади залишаються не спроможними впливати на споживання природних ресурсів у регіоні та перерозподіл доходів у громаді шляхом справляння податків, що негативно позначається на реалізації наданих таким органам повноважень по забезпеченню населення якісними повноцінними суспільними благами.
 
It was defined that GDP is the main source of incoming finance flows of local budgets and GDP is distributed mainly through of the tax method. The correlation between GDP growth rate and growth rate of local budget revenues was set. The factors affecting the breach of such correlation were established. It was argued that an important factor is changes of regulatory and legal framework that was proved empirically. It was shows some indicators revenues of local budgets Ukraine. A diagnostic analysis of structural changes in GDP through research the mechanism of primary and secondary distribution of GDP was conducted. The income that formed in primary distribution of GDP was defined for the purpose of assess the current mechanism of secondary distribution by using the tax method. Studies have shown that in Ukraine created a model of centralized management of incoming financial flow of local budgets. The measures that taken in order to create decentralized local finance were characterized. It was concluded that the accepted changes in tax and budget legislation does not solve the problems of financial decentralization of regions, because local authorities are not able to influence the consumption of natural resources in the region and the redistribution of income the territorial community by collection of taxes. This is negative affects the implementation powers of local authorities by the provision of quality full-fledged of public goods.

О. Є. Кроленкоздобувач, Українська державна академія залізничного транспорту, м. Харків

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГТС УКРАЇНИ ЯК КЛЮЧОВОГО ЕЛЕМЕНТУ ЇЇ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ

O. E. KrolenkoUkrainian State Academy of Railway Transport, Kharkiv

FORMATION OF STRATEGIC OBJECTIVES OF FINANCIAL UKRAINIAN GAS TRANSPORTATION SYSTEM AS A KEY ELEMENT FINANCIAL STRATEGY

В статті досліджено основні вимоги до формування системи стратегічних цілей, наведено схему формування системи стратегічних цілей фінансової діяльності ГТС України. Дослідження класифікації стратегічних цілей та виділення в них цілей за ознакою «пріоритетні напрями розвитку» дозволило сформувати систему стратегічних фінансових цілей ГТС України, які направлені на досягнення головної мети функціонування системи. Стратегічною метою розвитку ГТС визначено комплексну модернізацію та реформування системи. Головною стратегічною метою фінансової діяльності, направленої на досягнення загальногалузевої стратегічної цілі є інвестиційне забезпечення модернізації та розвитку ГТС України, яке пропонується досягти за рахунок встановлення системи основних та допоміжних цілей відповідно до таких пріоритетних напрямів, як «фінансові ресурси», «фінансова структура», «компетенції системи зі здійснення фінансової діяльності».
 
In the article the basic requirements for the formation of strategic objectives is a diagram of the formation of the strategic objectives of the financial activities of the Ukrainian GTS. Study the classification of strategic goals and objectives of the selection on the basis of "development priorities" allowed to establish a system of strategic financial goals of Ukraine's GTS to achieve the main goal of the system.
The strategic goal of the GTS defined a comprehensive modernization and reform. The main strategic goal of financial activity aimed at achieving strategic objectives are of overall investment for modernization and development of Ukraine's GTS, which is proposed to achieve due to the installation of the main and auxiliary purposes according to the following priority areas as "financial resources", "financial structure", "competence system from financing activities".

О. В. Кожушкокандидат економічних наук, доцент кафедри контролю і аудиту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ

O. V. KozhushkoPhD, assistant professor of control and audit, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

METHODICAL APPROACH TO ASSESSING THE QUALITY OF AUDIT SERVICES

В статті визначено, що в сучасних умовах господарювання в аудиторській практиці склалася ситуація, коли аудиторські фірми чітко усвідомлюють необхідність забезпечення належного рівня наданих ними послуг. Це зумовлено загостренням конкурентної боротьби між практикуючими аудиторами і аудиторськими фірмами, в процесі якої кожен суб’єкт аудиторської діяльності прагне до підвищення якості як основного чинника впливу на закріплення власної позиції на ринку аудиторських послуг.
Метою статті є теоретичне обґрунтування і розробка методичного підходу щодо оцінки якості аудиторських послуг.
Автором розроблено методичний підхід до оцінки якості аудиторських послуг, відмінність якого полягає у поетапному відборі критеріїв якості аудиторських послуг та їх послідовному поєднанні, що в остаточному сприятиме наближенню національного ринку аудиторських послуг до вимог міжнародної спільноти.
Також запропоновано схему взаємозв’язку між зацікавленими сторонами, рівнями оцінки якості аудиторських послуг та критеріями контролю якості аудиторських послуг.
В результат проведеної оцінки якості аудиторських послуг встановлено, що ключовими аспектами високої якості виконання завдань аудитора мають стати: суворе дотримання принципів професійної етики бухгалтерів та аудиторів України; підвищення кваліфікації співробітників; постійна робота із розробки та вдосконалення внутрішніх стандартів, що втілюють собою базу знань, у якій відображено багаторічний досвід аудиторів, бухгалтерів і консультантів аудиторської фірми; дотримання МСА та превалювання якості послуг над комерційними міркуваннями.
 
The article stipulates that in the current economic conditions in the audit practice situation where audit firms are acutely aware of the need to ensure an adequate level of their services. This is due to increased competition between practicing auditors and audit firms, in which each entity audit activity tends to increase as a primary influence in fixing itself in the market for audit services.
The article is a theoretical foundation and development of methodical approach to assessing the quality of audit services.
The author has developed a methodical approach to assessing the quality of audit services, the difference of which is phased selection criteria of quality audit services and their sequential combination that ultimately contribute to the approximation of national audit services market with the international community.
Also, the chart of the relationship between stakeholders levels of quality assessment criteria for audit services and audit services quality control.
As a result of assessing the quality of audit services found that key aspects of quality performance of tasks auditor should be: strict adherence to the principles of professional ethics Accountants and Auditors of Ukraine; staff development; ongoing work to develop and improve internal standards that embody the knowledge base, which reflected long experience of auditors, accountants and consultants audit firm; compliance with ISA prevalence and quality of service on commercial considerations.

Т. О. Крівцоваканд. екон. наук, доцент кафедри контролю і аудиту Харківського національного економічного університету імені Семена КузнецяН. П. Владіміровааспірант кафедри контролю і аудиту Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

T. O. Krivcovacandidate of science in Economics, associate professor of the Department of Control and Audit, Simon Kuznets Kharkiv National University of EconomicsN. P. Vladimirovapostgraduate of the Department of Control and Audit, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

THE ESSENCE OF THE STATE FINANCIAL CONTROL IN THE CONTEXT OF THE FINANCIAL SECURITY OF ENTITIES

В статті визначено сутність державного фінансового контролю в контексті забезпечення фінансової безпеки держави. На підставі проведеного морфологічного аналізу автором запропоновано під державним фінансовим  контролем розуміти систему беззупинних контрольних дій за функціонуванням об’єктів управління, що проводяться органом державного фінансового контролю, з метою формування інформаційних засад прийняття управлінських рішень або їх коригування для досягнення поставлених цілей найбільш ефективним способом.
Запропоновано схему взаємозв’язку державного фінансового контролю та фінансової безпеки суб’єктів господарювання. Встановлено, що фінансова безпека суб’єктів господарювання є останнім елементом у логічному ланцюгу, який дозволив визначити взаємозв’язок між державним фінансовим контролем та фінансовою безпекою суб’єктів господарювання. Варто зазначити, що система державного фінансового контролю виступає важелем, який створює міцне підґрунтя для забезпечення фінансової безпеки суб’єктів господарювання. При цьому інструментами її забезпечення є види, методи, елементи, форми та принципи організації системи державного фінансового контролю, спрямованої на всебічний та всеохоплюючий захист фінансових та майнових інтересів держави.
 
The article determines the essence of the state financial control in the context of the state financial security. The author of the article suggests the definition of the state financial control as a system of the incessant control actions by functioning the objects of management. This definition is based on morphological analysis. These objects should be conducted by the subjects of the state financial control to create information bases of management decisions or the adjustments to achieve the goals in a most effective way.
The author of the article offers the scheme of relationship between the state financial control and the financial security of entities. The financial security of entities is the last element in the logical chain that allows us to determine the relationship between the state financial control and the financial security of entities. Besides the system of state financial control is the lever that creates a strong foundation to ensure the financial security of entities. It is important to note that instruments for providing the financial security are the types, methods, elements, forms and principles of organization of the system of the state financial control which is directed to the comprehensive protection of the financial and property interests of the state.

Є. А. Івченкок. е. н., доцент кафедри маркетингу, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Сєверодонецьк

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УХВАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ У МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

E. A. Ivchenkocandidate of sciences economic, associate professor of the department of marketing of Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

THE INFORMATIVE PROVIDING OF ACCEPTANCE OF STRATEGIC DECISIONS IS IN MARKETING ACTIVITY OF ENTERPRISE

В статті досліджено інформаційне забезпечення ухвалення стратегічних рішень в маркетинговій діяльності. Розглянуто класифікації інформації. Визначено поняття «маркетингова стратегічна інформація». Проаналізовано властивості та критерії стратегічної інформації для ухвалення стратегічних рішень при формуванні маркетингової стратегії підприємств. Запропоновано інформаційне забезпечення формування маркетингової стратегії промислового підприємства.

In the article the informative providing of acceptance of strategic decisions is investigational in marketing activity. Classifications of information are considered. A concept "marketing strategic information" is certain. Properties and criteria of strategic information are analysed for the acceptance of strategic decisions at forming of marketing strategy of enterprises. The informative providing of forming of marketing strategy of industrial enterprise is offered.

Д. І. Басюкк. п. н., доцент, завідувач  кафедри туристичного та готельного бізнесу Національного університету харчових технологій, м. КиївТ. Ю. Примакк. ф. - м. н., доцент, доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу Національного університету харчових технологій м. Київ

ЕКСПЕРТНО-СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ДЕСТИНАЦІЙ ВИННОГО ТУРИЗМУ

D. BasyukPh.D., associate professor, Head of Tourism and Hospitality department, the National University of Food Technologies, KyivТ. РrymakPh.D., associate professor, the Department of Tourism and Hospitality, National University of Food Technologies, Kyiv

EXPERT-STATISTICAL EVALUATION OF THE LIFE CYCLE OF WINE TOURISM DESTINATIONS

У статті розглянуто поняття життєвого циклу туристичних дестинацій, запропоновано індикатори життєвого циклу  дестинації винного туризму. Описана комплексна методика експертно-статистичної оцінки життєвого циклу дестинацій винного туризму, що ґрунтується на методології системного підходу. На матеріалах регіонів України, що є перспективними для формування винного туризму,  проведено експертно-статистичний аналіз етапів життєвого циклу, встановлено найбільш значущі фактори, які впливають на розвиток центрів винного туризму та здійснено інтегральну оцінку регіональних дестинацій. Розроблено рекомендації для
ефективного розвитку винного туризму в регіоні.
 
The concept of life cycle of tourist destinations is considered in the article, the indicators of life cycle of wine tourism destinations are offered. Complex methodology of expert-statistical estimation of life cycle of wine tourism destinations based on system approach methodology is described. On materials of Ukrainian regions, that are perspective for forming of wine tourism, the expert-statistical analysis of the stages of life cycle is carried out, the most meaningful factors that influence on development of wine tourism centers and the integral estimation of regional destinations are defined. Recommendations are worked out for effective development of wine tourism in perspective regions.

Н. В. Потриваєвад. е. н., доцент, професор кафедри обліку і аудиту, Миколаївський національний аграрний університет

МІСЦЕ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ У ФІНАНСОВИХ АКТИВАХ ПІДПРИЄМСТВА

N. V. PotryvaievaDoctor of Economics, Docent, Professor of the Department of Accounting and Audit Mykolayiv National Agrarian University

PLACE OF RECEIVABLES IN FINANCIAL ASSETS OF ENTERPRISE

Досліджено сутність дебіторської заборгованості. Доведено, що міжнародними стандартами визначено лише загальні правила класифікації, оцінки та визнання дебіторської заборгованості, виключаючи їх конкретизацію. Водночас виявлено, що до складу фінансових активів належить дебіторська заборгованість за продукцію (товари, роботи, послуги), векселі одержані та дебіторська заборгованість, пов’язана з придбанням фінансових інвестицій. Обґрунтовано, що ефективне управління дебіторською заборгованістю має великий вплив на ліквідність суб’єкта господарювання, а, отже, і на зміцнення фінансового становища в цілому. Підкреслено, що надання комерційного кредиту, цінових знижок, задля створювання більш сприятливих умов для покупців та замовників призводить до неконтрольованого зростання дебіторської заборгованості та зниження платоспроможності підприємства. Запропоновано способи повернення дебіторської заборгованості, які сприятимуть ефективному поверненню заборгованостей та вивільненню грошових сум.
 
The essence of the accounts receivable is explored. It is proved that the international standards defined only the general rules of classification, measurement and recognition of accounts receivable, excluding their specification. At the same time found that the composition of financial assets is threating the account receivable for products (goods, works, and services), received bills and accounts receivable related to the acquisition of financial investments. It is proved that the effective management of the accounts receivable has a great influence on the liquidity of the company, consequently to strengthen the financial position in generally. Emphasized that the provision of commercial loans and price discounts for creating the most favorable conditions for buyers and customers leads to the uncontrolled growth of receivables and reduce the company's solvency. The methods of repayment of the accounts receivable are offered, they will contribute to the effective return of debts and releasing of cash.

І. Крейдичд. е. н., професор, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Национальний технічний університет України «КПІ»О. Наконечнак. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Міжнародний університет фінансівД. Устіновздобувач

КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДО ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТАРИФНОЇ ПОЛІТИКИ НА ПОСЛУГИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

I. KreidychDoctor of Economics., docent, Professor of the Department of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine "KPI"О. NakonechnaPhD of Economics, docent of the Finance and Credit Department International University of FinanceD. UstinovPostgraduate student

CLUSTER APPROACH TO FINANCIAL AND ECONOMIC REGULATION OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES TARIFF POLICY

Стаття присвячена дослідженню підходів до розвитку житлово-комунальної сфери регіону при формуванні кластера житлово-комунальних послуг. З’ясовано, що при формуванні кластера житлово-комунальних послуг організація ЖКГ повинна задовольняти трьом обов'язковим вимогам: бути некомерційною; мати чіткий, строго регламентований механізм прийняття фінансових рішень і «прозорий» для всіх зацікавлених сторін бухгалтерський облік; нести повну майнову відповідальність за будь-яку шкоду, заподіяну майну власників житлових і нежитлових приміщень діями або бездіяльністю свого персоналу. Встановлено, що однією з основних умов формування кластера є вимогливий місцевий попит, який здатний стати джерелом конкурентної переваги надання житлових послуг. Основною перешкодою для формування даного переваги є інформаційна асиметрія, що нейтралізує досить високу силу споживачів.

The article investigates approaches to the development of housing and communal services in the region during the formation of housing and communal services cluster. It was found that the formation of cluster housing services housing organization must satisfy three mandatory requirements: be nonprofit; have a clear and strictly regulated mechanism for making financial decisions and "transparent" for all stakeholders accounting; bear the full financial responsibility for any damage caused to property of home accommodation and non-residential premises owners’ by acts or omissions of its employees. It was found that one of the main conditions of cluster formation is the exacting domestic demand, which can become a source of competitive advantage of in housing and communal services providing. The main obstacle to the formation of the advantages is the information asymmetry that neutralizes relatively high consumers’ power.

Н. Г. Метеленкод. е. н., завідувач кафедри «Фінанси» Запорізької державної інженерної академії

ФІНАНСОВІ ТА СТРАТЕГІЧНІ СКЛАДОВІ КОНТРОЛІНГУ В ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ НА МАШИНОБУДІВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

N. G. Metelenkod. e. s., Head of “Finance” department of Zaporizhya state engineering academy

FINANCIAL AND STRATEGIC COMPONENTS OF CONTROLLING IN THE INNOVATION PROCESSES ON MACHINERY ENTERPRISE

В статті досліджено проблемні питання щодо науково – методичних підходів до формування фінансової та стратегічної складових контролінгу в інноваційних процесах на машинобудівному підприємстві, які забезпечують здатність підприємства формувати конкурентні переваги, ідентифікувати проблеми та використовувати чинники успіху, забезпечувати стійку результативність, що у сукупності спрямовано на досягнення глобальної мети підприємства.
 
The problematic issues regarding scientific – methodical approaches to the forming the financial and strategic components of controlling in the innovation process on machinery enterprise that ensure the company's ability to form competitive advantages, to identify problems and use factors of success, to ensure stable performance, which together aimed at achieving global purpose of the enterprise has been proposed in the article.

О. В. Пиріковк. т. н., доцент кафедри товарознавства та експертизи у митній справі, Донецького національного університету економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ФОРМУВАННЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

O. V. PyrikovPh.D., assistant professor of Commodity and expertise in customs, Donetsk National University of Economics and Trade named after M. Tugan-Baranovsky

FORMATION AND STUDY TOOLS OF ECOLOGICAL-ECONOMIC DEVELOPMENT

У статті розглядається необхідність формування інструментальної бази, необхідної для побудови моделі еколого-економічного розвитку. Також зазначено, що усі обрані інструментарії повинні мати чітке обґрунтування. Все це повинно надавати можливість для оцінки працездатності еколого-економічної системи, методів її побудови та можливе прогнозування.

In the article the necessity of forming tool base necessary to build a model of ecological and economic development. The report states that all elected toolkit should have a clear justification. This should provide an opportunity for assessment of efficiency of ecological and economic system, methods of construction and possible prediction.

Л. В. Фроловад. е. н., професор кафедри економіки підприємства, перший проректор, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановского,  м. Кривий РігТ. І. Носоваасистент кафедри економіки підприємства, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановского, м. Кривий Ріг

ОЦІНКА «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ» ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

L. V. FrolovaDoctor of Economics, Professor of Economics of Enterprise, first Vice-Rector, Donetsk National University of Economics and Trade after M. Tugan-Baranovsky, Krivoy RogT. I. NosovaAssistant Department of Enterprise Economics, Donetsk National University of Economics and Trade after M. Tugan-Baranovsky, Krivoy Rog

EVALUATION OF "INTELLECTUAL ATTRACTION" INTERESTS OF THE MANAGEMENT OF INTELLECTUAL POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

Розвиток світової думки свідчить, що інтелектуальний потенціал є одним з основних інструментів адаптації торговельних підприємств до мінливих умов розвитку економіки в країні, хоча в момент настання кризи керівники підприємств ігнорують «інтелектуальні» інтереси свого підприємства, а тому становляться уразливими, коли виникає зовнішня загроза його розвитку. В статті обґрунтовано методичний підхід до оцінки «інтелектуальної привабливості» балансу інтересів суб’єктів управління інтелектуальним потенціалом, який на відміну від існуючих, будується на основі «квадрантів інтересів» працівників та керівників, типу їх взаємодії та вірогідності досягнення збалансованості цілей управління інтелектуальним потенціалом між ними, що в свою чергу надає можливість оперативно ліквідувати протиріччя, які виникають під час управління. На основі комплексних інтегральних оцінках побудовано матрицю оцінки «інтелектуальної привабливості» балансу інтересів суб’єктів управління інтелектуальним потенціалом, яка ґрунтується на визначенні типу взаємодії та вірогідності досягнення балансу інтересів.
 
Development of the world of thought suggests that the intellectual potential is one of the main tools of the trade to adapt the names of the conditions of economic development in the country, although at the moment of crisis business leaders ignore the "intelligent" the interests of the enterprise and therefore are vulnerable when there is an external threat to its development. In the article the methodical approach to the assessment of "intellectual attraction" balance of interests of the subjects of management of the intellectual potential, which, unlike the existing ones, based on the "interests of the quadrants" of employees and managers, types of interaction and the likelihood of achieving balance between the objectives of management intellectual potential between them, in turn, makes it possible to quickly eliminate the contradictions that arise in the management. On the basis of a comprehensive integrated assessment built assessment matrix "intellectual attraction" balance of interests of the subjects of management of the intellectual potential, which is based on determining the type of interaction and the likelihood of achieving a balance of interests.

В. В. Поповак. е. н., доцент кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»О. І. Судаковак. т. н., доцент, доцент кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ПРОЕКТУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

V. V. PopovaPh.D., Associate Professor of Department of Accounting, Economics and Human Resources Management of Enterprise, Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and ArchitectureO. I. SudakovaPh.D., Associate Professor of Department of Accounting, Economics and Human Resources Management of Enterprise, Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture

FEATURES DRAFTING OF FARM RESTRUCTURING

У статті розглянута необхідність та особливості реструктуризації сільськогосподарських підприємств. Розроблена концепція реструктуризації сільськогосподарського підприємства, яка заснована на якісному впливі на виробничий процес.
 
The necessity and features of farm restructuring are discussed in this article. The concept of restructuring the agricultural company, which is based on a qualitative impact on the production process is developed.

М. В. Ґудзьд. е. н., професор кафедри менеджменту та адміністрування, Запорізький національний технічний університет

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ КЛАСТЕРІВ В УКРАЇНІ

M. V. GutzDoctor. of Economic Sciences., Professor of management and administration, Zaporozhye National Technical University

PROBLEMS AND PROSPECTS REGIONAL CLUSTERS IN UKRAINE

В статті відзначені переваги кластерного підходу до розвитку регіону, який на відміну від інших має на встановлення тісних партнерських зв’язків, які покликані забезпечити конкурентоспроможність як кожного учасника так і об’єднання в цілому шляхом впровадження інновацій. Формування кластерних об’єднань має велике значення для ефективної економічної діяльності регіону, оскільки сприяє залученню інвестицій та виробництву конкурентоздатної продукції на основі використання інноваційних технологій.
Автор досліджує кластерні формування в Україні, їх структуру, галузеві особливості, доводить що кластери представлені в різних регіонах України і за своєю функціональною спрямованістю є різними. В статті автор відзначає низьку активність формування кластерів в Україні, оскільки в країні існує низка проблем пов’язаних з дефіцитом фінансових ресурсів, недовірою до влади, низької проінформованості серед великих підприємств щодо переваг кластеризації.
На основі проведеного дослідження було визначено основні завдання активізації формування кластерів в регіонах України.
 
The article runs about the advantages of the cluster approach to the development of the region which, in contrast to others, has to set up close partner ties, the aim of which is to provide the competitiveness both of each separate participant and the union on the whole by means of introducing innovations. The cluster union formation is of great of great importance for the economic activity of the region to be efficient, as it encourages attracting investments and producing competitive product on the innovative technologies basis.
The author researches the cluster unions in Ukraine. Their structure, branch peculiarities, proves clusters to be presented in various regions of Ukraine and to be different in their functions.
In the article the author draws attention to a low activity of cluster forming process in Ukraine, as in the country there are a set of challenges connected with financial resource deficiency, no confidence to the power bodies, low awareness of enterprises of clustering advantages.
On the basis of the research performed there have been defined the main tasks of making the process of clusterization to be more active in the regions of Ukraine.

І. Р. Бузькодоктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Східноукраїнського національного університету імені Володимира ДаляЕ. Б. Бойченкок. е. н., доцент, с. н. с., Інститут економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО СОЦІУМУ

І. R. BuzkoDoctor of economic Sciences, Professor, Vice-rector on scientific-pedagogical work Shіdnoukrayinsky national University named after Volodymyr DahlE. B. BoychenkoDoctor of Philosophy in economics, associate Professor in the Department of business Economics, Senior Researcher, Institute for economic and legal research of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

FORECASTING OF PRODUCTIVE FORCES IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF THE REGIONAL SOCIETY

У статті визначено, що загальною метою прогнозування продуктивних сил в контексті розвитку регіонального соціуму є забезпечення необхідною інформацією процедуру розробки планів, програм, стратегій, концепцій економічного та соціального розвитку регіону, в яких визначаються оптимальні шляхи його розвитку у майбутньому. Доведено, що на відтворення продуктивних сил в контексті розвитку регіонального соціуму найбільший вплив надають такі ризики як економічний, політичний, соціальний та техногенний. Встановлено, що особливостями визначення напряму та сили дії кожного з перелічених ризиків є суб’єктивний характер та багатогранність їх впливу. Існування прямої залежності між напрямом впливу ризиків та відтворенням основних складових соціального життя регіонального соціуму призводить до виникнення негативних тенденцій у протіканні цих процесів. Прогнозування основних параметрів відтворення продуктивних сил регіону в контексті розвитку регіонального соціуму варто здійснювати на засаді факторних регресійних моделей. Встановлено, що у короткостроковому періоді у разі дії таких ризиків як політичний та економічний, відбудеться скорочення чисельності населення та його економічної активності. Перш за все, це відбувається за рахунок активізації міграційних процесів населення регіону, особливо це стосується населення у працездатному віці, а також збільшення чисельності безробітних.
 
The article defined that the overall objective prediction of the productive forces in the context of the development of the regional society is providing the needed information the procedure for the elaboration of plans, programmes, strategies, concepts of economic and social development of the region, which define optimum ways of its development in the future. It is proved that the reproduction of the productive forces in the context of the development of the regional society most influenced by the following risks such as economic, political, social and technological. It is established that the peculiarities of determining the direction and strength of impact of each of these risks is subjective in nature and the diversity of their effects. The existence of a direct relationship between the direction of the impact of risks and the recovery of major components of the social life of the regional society leads to the emergence of negative trends in these processes. The forecasting of the main parameters of reproduction of the productive forces of the region in the context of the development of the regional society should be based on the factor regression models. It is found that in the short term in case of risks such as political and economic, there will be a decrease of population and economic activity. This primarily happens due to activation of the migration processes of the region's population, especially the working-age population, and the increase in the number of unemployed.

О. М. Потишняккандидат економічних наук, доцент кафедри «Менеджмент», Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

ОБ’ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ І ФАКТОРИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА НАТУРАЛЬНОЇ ТЕКСТИЛЬНОЇ СИРОВИНИ

Elena N. PotyshnyakPhD in Economics, associate professor of "Management", Admiral Makarov National University of Shipbuilding

THE OBJECTIVE NECESSITY AND FACTORS OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION OF NATURAL TEXTILE RAW MATERIALS

Мета статті зведена до того, щоб переконливо довести об’єктивну необхідність та визначити фактори розвитку аграрного виробництва натуральної текстильної сировини. Виконані теоретичні дослідження наукових робіт і практичний досвід свідчить про те, що недостатня розробленість концепцій, стратегій та моделей розвитку у більшій мірі відображається на економічно слабкішій ланці економічної системи – сільському господарстві, яке виступає збитковим в умовах ринку України і, тим більше, у відношенні до світової системи ринку. Викладена вище концепція надасть можливість використання теоретико-методологічних, методичних і практичних розробок і пропозицій у діяльності аграрних і промислових підприємств з виробництва і переробки вовни при формуванні стратегій їх діяльності, органами влади різних рівнів при розробці галузевих і регіональних стратегічних програмних документів. Серед перспектив подальших розвідок у даному напрямку особливою актуальністю, на наш погляд, відрізняється питання пов’язане із аналізом стану та обґрунтуванням проблем розвитку текстильної промисловості України.
 
The purpose of the article is reduced to ensure that conclusively prove the objective need and to determine the factors of agricultural production natural textile raw materials. Executed theoretical research papers and practical experience suggests that the lack of elaboration of concepts, strategies and models of development largely reflected in the economically weakest link of the economic system - agriculture, which acts in a loss-making market in Ukraine and, especially, in relation to the world market system. The above concept allows the use of theoretical and methodological, methodical and practical developments and proposals in the activities of agricultural and industrial production and processing of wool in the formation of strategies for their activities, authorities at different levels in the development of sectoral and regional strategic program documents. Among the prospects for further research in this direction is of particular relevance, in our view, is different issue related to the analysis of the state and the justification for the problems of the textile industry in Ukraine.
 
Цель статьи сведена к тому, чтобы убедительно доказать объективную необходимость и определить факторы развития аграрного производства натурального текстильного сырья. Выполненные теоретические исследования научных работ и практический опыт свидетельствует о том, что недостаточная разработанность концепций, стратегий и моделей развития в большей степени отражается на экономически слабом звене экономической системы – сельское хозяйство, которое выступает убыточным в условиях рынка Украины и, тем более, в отношении мировой системы рынка. Изложенная выше концепция позволит использование теоретико-методологических, методических и практических разработок и предложений в деятельности аграрных и промышленных предприятий по производству и переработке шерсти при формировании стратегий их деятельности, органами власти различных уровней при разработке отраслевых и региональных стратегических программных документов. Среди перспектив дальнейших исследований в данном направлении особой актуальностью, на наш взгляд, отличается вопрос, связанный с анализом состояния и обоснованием проблем развития текстильной промышленности Украины.

З. В. Гончаровак. е. н., доцент кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

МОДЕРНІЗАЦІЯ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Z. V. Goncharovacandidate of economic sciences, Associate Professor of project management in urban economy and construction O. M. Beketov National university of urban economy

MODERNIZATION IN THE CONTEXT OF REFORMING AND DEVELOPMENT OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES

У статті розглянуто теоретичні основи поняття «модернізація». Досліджено особливості та визначено задавдання модернізації в сферах суспільного життя. Розглянуто особливості формування регіональної політики, яка спрямована на модернізацію житлово-комунального господарства. Встановлено, що модернізація в Україні є частковою, неповною, неорганічною та носить наздоганяючий характер. Визначено, що розв’язанням проблем незадовільного технічного стану інфраструктури галузі, високих витрат держави на підтримку галузі, низької ефективності, невдоволення споживачів вартістю і якістю послуг є якісне, комплексне оновлення, удосконалення тобто модернізація житлово-комунального господарства регіонів України. В галузі модернізація реалізується шляхом розроблення цільових державних і регіональних програм, в яких визначено та узгоджено між собою комплекс взаємопов’язаних інституційних, організаційних, економічних, соціальних, екологічних, фінансових і технічних заходів, направлених на вирішення важливих завдань житлово-комунального господарства. Підтверджена необхідність урахування в регіональних програмах економічних і соціальних ефектів, регіональних особливостей розміщення та управління галуззю, сприйнятливість регіонів до нововведень. В ході дослідження обґрунтовано необхідність проведення інституційних перетворень у сфері управління житловим фондом та визначено джерела фінансування ремонтів та модернізації житлового фонду в Україні у рамках реалізації регіональної державної політики з модернізації житлово-комунального господарства.
 
In article theoretical basics of the concept modernization are covered. Features are investigated and problems of modernization in spheres of public life are defined. Features of formation regional policy which is directed on modernization of housing and communal services are considered. It is established that modernization in Ukraine is partial, incomplete, inorganic and has the catching-up character. It is defined that the solution of problems unsatisfactory technical condition of infrastructure of branch, big costs of the state of support branch, low efficiency, discontent of consumers with cost and quality of services is high-quality, complex updating, improvement, that is modernization of housing and communal services of regions Ukraine. In branch modernization is realized by development of target state and regional programs in which the complex of the interconnected institutional, organizational, economic, social, ecological, financial and technical actions directed on the solution of important problems of housing and communal services is defined and coordinated among themselves. Need of the account for regional programs of economic and social effects, regional features of placement and management of branch, a susceptibility of regions to innovations is confirmed. During research need of carrying out institutional transformations for the sphere of management of housing stock is proved and sources of financing of repairs and modernization of housing stock in Ukraine within realization of a regional state policy of modernization of housing and communal services are defined.

О. А. Мельниковак. е. н., доцент кафедри туризму, готельної і ресторанної справи Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Старобільськ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ БРЕНДУ МІСТА

О. A. MelnikovaPh.D in Economics, lecturer in the Department of Tourism, Hotel and Restaurant Business at Lugansk Taras Shevchenko National University, the city of Starobelsk

THEORETICAL AND METHODICAL FOUNDATIONS OF CITY BRAND STRATEGY DEVELOPMENT

У статті визначено теоретико-методичні основи формування бренду міста. Розглянуто сутність бренду міста і брендингу. Виділено основні цілі брендингу міст, які перш за все пов'язані з поліпшенням соціально-економічного розвитку міста та підвищенням задоволеності жителів проживанняму місті. Визначено цільові групи бренду міста, такі як інвестори, підприємці, туристи і безпосередньо жителі міста. У статті розкрита сутність та зміст стратегії бренду міста. Запропоновано основні етапи розробки стратегії бренду міста, які пов'язані з постановкою завдань брендингу міста, через виявлення проблем у його розвитку, формуванням концепції бренду міста, створенням візуальної і смисловий ідентичності бренду міста, розробкою комунікаційної політики з просування бренду міста і контролемта моніторингом результатів.
 
This article describes the theoretical and methodical foundations of the city brand formation. The nature of the city brand and branding are discussed. The key goals of city branding that are connected with the improved socio-economic development of the city and the increased residents’ degree of satisfaction with the quality of life are identified. The target groups of the city brand, including investors, entrepreneurs, tourists and city residents, are identified. The article determines the nature and meaning of the city brand strategy. The key development stages of the city brand strategy that are connected with setting the major tasks of city branding through problem identification, city brand concept formation, visual and conceptual city brand identity establishment and the development of communication policy to promote the city brand are proposed.

Н. В. Писарєвавикладач кафедри економічної теорії ПВНЗ «Херсонський економічно-правовий інститут»

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ТА РЕАЛІЗАЦІЄЮ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ З УРАХУВАННЯМ РИЗИКУ

Natalia V. PisarevaEconomic lecturer theory of private higher educational institution "KhersonEconomics and Law Institute"

STRATEGIC MANAGEMENT OF PRODUCTION AND SALE OF AGRICULTURAL PRODUCTS ON THE BASIS OF RISK

У статті приведено етапи стратегічного управління з урахуванням ризиків, виділено в рослинництві основні стратегії управління. На основі статистичних даних про реалізацію сільськогосподарської продукції в Київській області запропоновано фактори, що впливають на варіацію цін сільськогосподарської продукції за 2007-2013 рр. Також у табличній формі приведено результати оцінки стратегії управління виробництвом і реалізацією продукції рослинництва з урахуванням ризиків. Зроблено висновки щодо необхідності вдосконалення стратегії управління з урахуванням ризиків.
 
The article presents the stages of the strategic management of risk-based, highlights the main control strategies in plant breeding. On the basis of statistics on sales of agricultural products in the Kiev region presents the factors affecting the variation in prices of agricultural products for the 2007-2014 years. Also in tabular form the results of evaluation of management strategies production and sale of plant products, taking into account risks. Conclusions about the need to improve the management strategy, taking into account risks.
 
В статье представлены этапы стратегического управления с учетом рисков, выделены основные стратегии управления в растениеводстве. На основе статистических данных о реализации сельскохозяйственной продукции в Киевской области представлены  факторы, влияющие на вариацию цен сельскохозяйственной продукции за 2007-2014 гг. Также в табличной форме приведены результаты оценки стратегии управления производством и реализацией продукции растениеводства с учетом рисков. Сделаны выводы о необходимости совершенствования стратегии управления с учетом рисков.

І. В. Безп’ятак. е. н., доцент, докторант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В АГРАРНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ

І. V. ВezpyataPh.D., Associate Professor, Mykolayiv State Agrarian University, Mykolaiv

ATTRACTING INVESTMENT IN THE AGRICULTURAL SECTOR

У статті проаналізовано ситуацію щодо проблем залучення інвестицій в сільське господарство України, виявлено та узагальнено ключові проблеми залучення інвестицій в аграрний сектор економіки та охарактеризовані основні чинники, що їх зумовлюють.
 
The article analyzed the situation on the problems of attracting investment in agriculture in Ukraine, discovered and summarized key issues of attracting investment in the agricultural sector and described the main factors that cause them.

Л. В. Батченкод. е. н., професор, професор кафедри журналістики і міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв, м. КиївМ. М. Дєлінік. е. н., доцент, доцент кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ БАЗИС ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗАСАД ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦТВА В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Ludmila Batchenkodoctor of economic sciences, professor, professor of the department of Journalism and International Relations Kyiv National university of culture and arts, KyivMaryna DieliniPhD in economics, associate professor, associate professor of the department of management, informational-analytical activity and eurointegration, National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv

METHODOLOGICAL BASIS OF THE TRANSFORMATION OF THE INSTITUTIONAL PRINCIPLES OF THE FORMATION OF THE MECHANISM OF SOCIO-ECONOMIC RESPONSIBILITY OF ENTREPRENEURSHIP IN THE NATIONAL ECONOMY

В статті розглянуто основні теорії та концепції, що є основою соціально-економічної відповідальності підприємництва. Основними з них визначено теорії “соціальної солідарності” та “соціальної справедливості”. Розглянуто теоретичне обґрунтування інституту соціально-економічної відповідальності підприємництва та зазначено роль економічних теорій та концепцій в цьому. Проаналізовано теорію “соціальної солідарності” з функціоналістської та конфліктної парадигм пізнання, а також теорій соціального капіталу та солідарної економіки. Інтерпретативна парадигма пізнання визначена важливою в науковій статті через вивчення дій індивіда виходячи із мікрорівня. Для формування дієвого механізму СЕВП в Україні це є необхідним через врахування потреб та основних мотивів суспільства в управління цим процесом. Представлено класифікацію концепцій соціальної відповідальності бізнесу за соціально-економічними пріоритетами та різними типами дійових осіб, що вимагають дії за цими пріоритетами. Зазначено основні напрями, які будуть закладені в основу запропонованого методологічного базису трансформації інституційних засад формування механізму соціально-економічної відповідальності підприємництва в національні економіці.
 
The article deals with the main theories and concepts that underlie the socio-economic responsibility of entrepreneurship. The main ones are the theory of “social solidarity” and “social justice”. The theoretical substantiation of the Institute of socio-economic responsibility of entrepreneurship (SERE) is considered and the role of economic theories and concepts in this is indicated. The theory of  “social solidarity” is analyzed from the functionalist and conflict paradigms of cognition, as well as theories of social capital and solidarity economy. An interpretative paradigm of cognition is identified as important in a scientific article through studying the actions of an individual based on the micro level. In order to form the effective mechanism of the SERE in Ukraine, this is necessary because of the needs and main motives of society in managing this process. The classification of concepts of social responsibility of business according to socio-economic priorities and various types of actors demanding actions according to these priorities is presented. The main directions of the proposed methodological basis for the transformation of the institutional foundations of the formation of the mechanism of socio-economic responsibility of entrepreneurship in the national economy are outlined.

Л. М. Фокаск. е. н., доцент, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ФОРМА ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

L. FokasPh.D. in Economics, Docent, Ukrainian State Employment Service Training Institute (Kyiv)

ENTREPRENEURSHIP AS A FORM OF PRODUCTIVE EMPLOYMENT OF RURAL TERRITORIES

Стаття присвячена дослідженню теоретико-методологічних та практичних аспектів взаємозалежності підприємництва та зайнятості населення, зокрема сільського, з точки зору сучасної економічної теорії. Уточнено економічну сутність сільського туризму як форми підприємництва, розширено класифікацію його форм. Обґрунтовано системний вплив підприємництва на розвиток сільських територій.
 
This article studies theoretical, methodological and practical aspects of interdependence of entrepreneurship and employment, in particular that of the rural population, in terms of modern economic theory. It clarified the economic essence of rural tourism and expanded the classification of its forms. The work justified a systemic impact of entrepreneurship on the development of rural territories.

І. П. Гайдуцькийк. е. н.

КІОТСЬКІ МЕХАНІЗМИ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ СТАЛОГО НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ

I. GaidutskiyPhD in Economics

KYOTO MECHANISMS OF TRANSNATIONAL SUSTAINABLE LOW-CARBON DEVELOPMENT INVESTMENT

В статті розкрито можливості та обмеженості Кіотських механізмів транснаціонального інвестування сталого низьковуглецевого розвитку виходячи з цілей та завдань глобальної антивуглецевої політики. На основі аналізу статистичних, інформаційних та літературних джерел, систематизовано обсяги транснаціонального інвестування за різними механізмами та проектами Кіотського протоколу.

The article highlights the possibilities and limitations of Kyoto mechanisms regarding transnational sustainable low-carbon development investments based on the goals and objectives of the global anti-carbon policy. Based on statistical analysis, information and references, paper systematizes the volume of transnational investment by different mechanisms and projects of the Kyoto Protocol.

О. С. Літвіновк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

O. S. LitvinovPh.D., associate professor, department of enterprises economic, Odessa National Economic University, Odesa

MANAGEMENT OF HEALTH CARE INSTITUTIONS IN A COMPETITIVE ENVIRONMENT

В статті визначено, що управління конкурентоспроможністю закладів охорони здоров'я в конкурентному середовищі представляє собою діяльність керівництва та економічних відділів підприємства, яка полягає у цілеспрямованому, організуючому впливі на складові, фактори конкурентоспроможності закладу охорони здоров'я, здійснюваному з метою підвищення конкурентоспроможності до бажаного, цільового рівня. Під фактором конкурентоспроможності закладу охорони здоров'я запропоновано розуміти умови, обставини, рушійні сили виникнення індивідуальних особливостей, конкурентних переваг закладу охорони здоров'я та можливостей їх використання в боротьбі на конкурентному ринку медичних послуг. Фактори конкурентоспроможності закладу охорони здоров'я згруповано за двома класифікаційними ознаками. За сутністю фактори розділені на медичні й комерційні, а за походженням: зовнішні і внутрішні. До медичних факторів конкурентоспроможності закладу охорони здоров'я віднесено: асортимент та номенклатуру послуг, які надає заклад охорони здоров'я; якість надання медичних послуг закладу охорони здоров'я; технічне оснащення закладу охорони здоров'я; рівень кваліфікації медичних працівників закладу охорони здоров'я. Комерційні фактори конкурентоспроможності закладу охорони здоров'я включають в себе: кон’юнктуру ринку медичних послуг; вартість послуг закладу охорони здоров'я; імідж закладу охорони здоров'я. До зовнішніх факторів віднесено ресурсні ринки, конкурентів, попит, дії Уряду. Внутрішніми факторами є медична, витратна ефективність та ефективність менеджменту.
 
In the article defines that management of health care institutions in a competitive environment is an management activity that is purposeful, organizing influence on the components, factors of health institution competitiveness, implemented to improve the desired, target level of the competitiveness. The factors of health institution competitive - is a condition, the circumstances, driving forces of emergence of individual characteristics, competitive advantages of health care and opportunities to use them to fight in a competitive market of medical services. Factors of health institution competitiveness are grouped by two classification criteria. By the essence: medical and commercial factors. By origin: external and internal. To the medical competitiveness of the health institution include: assortment and the range of services provided by the healthcare institution; quality of health care institution; technical equipment of health institution; skill level of health workers. Commercial factors of health institution competitiveness include: the conditions of medical services market; the cost of health care services; image of the health institution. External factors: resource markets, competitors, demand, government action. Internal factors are medical, costly efficiency and effectiveness of management.

Ю. С. Рогозянкандидат економічних наук, старший науковий співробітник, відділ проблем міжрегіонального співробітництва, Інститут економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ

СКЛАДОВІ ТА ЕЛЕМЕНТИ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНУ

Yu. S. RohozianCandidate of Economic Sciences, Senior Researcher Department of Interregional Cooperation Issues, Institute of Economic and Legal Research of NAS of Ukraine, Kyiv

COMPONENTS AND ELEMENTS OF THE REGIONAL TRANSPORT SYSTEM

Положення статті розкривають роль транспортної системи для ефективного розвитку регіонів та країни в цілому. Окреслено рівні та групи чинників, що впливають на розвиток регіональної транспортної системи, визначено її функціональне призначення. Виокремлено та надано характеристику елементам транспортної системи регіону та основним видам транспорту: дорожним, водним, електро-рейковим, авіаційним, промисловим (виробничим) та трубопровідним. Означено, що обов'язковим елементом транспортної мережі є транспортні вузли, проаналізовано особливості їх функціонування, функції, а також виокремлено спеціальний вид терміналів - хаби, призначений для трансформації малих партій відправки у великі, повнопартійні вантажі. Окрему увагу приділено застосуванню логістичного підходу до систем транспортування та створенню транспортних логістичних коридорів на найбільш значущих напрямках руху вантажів.
 
The provisions of the article reveal the role of the transport system for the effective development of regions and the country as a whole. The levels and groups of factors influencing the development of the regional transport system are determined, and its functional purpose is determined. Allocated and characterized by the elements of the transport system of the region and the main types of transport: road, water, electro-rail, aviation, industrial (production) and pipeline. It was noted that transport nodes are an indispensable element of the transport network, features of their functioning and functions were analyzed, as well as a special type of terminals - hubs, intended for the transformation of small consignments into large consignments. Particular attention is paid to the application of the logistics approach to transportation systems and creation of transport logistic corridors on the most significant directions of cargo traffic.

Г. О. Пересадькокандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу та реклами, Київський національний торговельно-економічний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

G. О. Peresadko

ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO MARKETING INVESTIGATIONS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Маркетингові дослідження запропоновано розглядати на стратегічному рівні управління бізнесу як базис його клієнтоорієнтованого розвитку, а на тактичному та оперативному – як основний інструмент задоволення інтересів основних стейкхолдерів бізнесу – власників, споживачів, партнерів, держави. Мета маркетингових досліджень має дуалістичний характер, відображаючи спрямованість на задоволення інтересів не лише внутрішніх стейкхолдерів (зростання частки на ринку чи збільшення чистого прибутку), а й зовнішніх стейкхолдерів (постачальників, клієнтів, органів влади, суспільства в цілому). Традиційний перелік принципів проведення маркетингових досліджень (зокрема оперативність, економічність, системність, достовірність, об’єктивність, гнучкість, науковий характер дослідження), повинен бути доповнений принципом трансмісійності. Об’єктом маркетингових досліджень має стати не лише ринок збуту досліджуваного підприємства, а й ринок його закупівель та ринок збуту його основних покупців, що дозволяє врахувати суміжні ефекти, взаємозв’язки між ринками споживачів та контрагентів. Суб’єктів проведення маркетингових досліджень промислових підприємств слід обирати шляхом врахування базових критеріїв прийняття рішень (стратегія підприємства, тривалість дослідження (швидкість прийняття рішення), методу складання маркетингового бюджету, наявності вільних трудових ресурсів, стадії розвитку підприємства, комерційної таємниці на виробництві) та, переліком можливих варіантів вибору суб’єкта проведення однонаправленості стратегічних цілей як підприємства так і маркетингового дослідження.
 
Marketing research is proposed to be considered at the strategic level of business management as the basis of its client-oriented development, and on tactical and operational as well as the main tool for satisfying the interests of the main stakeholders of the business - owners, consumers, partners, the state. The purpose of marketing research is of a dualistic nature reflecting the focus on satisfying the interests of not only internal stakeholders (market share growth or net profit increase) but also external (suppliers, customers, authorities, society as a whole). The traditional list of principles for marketing research (in particular, efficiency, economy, system, reliability, objectivity, flexibility, scientific nature of the research) should be supplemented with the transmission principle. The object of marketing research should be not only the sales market of the enterprise under investigation, but also the market for its purchases and the market for its main customers, which allows considering the related effects, the interrelations between the markets of consumers and counterparties. The subjects of conducting marketing research of industrial enterprises should be selected by taking into account the basic decision criteria (enterprise strategy, the duration of the research (the speed of decision making), the method of compiling the marketing budget, the availability of free labor, the stage of enterprise development, trade secrets in production) and, choice of the subject of carrying out unidirectional strategic objectives of both the enterprise and marketing research.
 
Маркетинговые исследования предложено рассматривать на стратегическом уровне управления бизнеса как базис его клиентоориентированного развития, а на тактическом и оперативном - как основной инструмент удовлетворения интересов основных стейкхолдеров бизнеса - владельцев, потребителей, партнеров, государства. Цель маркетинговых исследований имеет дуалистический характер, отражая направленность на удовлетворение интересов не только внутренних стейкхолдеров (рост доли на рынке или увеличение чистой прибыли), но и внешних (поставщиков, клиентов, органов власти, общества в целом). Традиционный перечень принципов проведения маркетинговых исследований (в частности оперативность, экономичность, системность, достоверность, объективность, гибкость, научный характер исследования), должен быть дополнен принципом трансмиссии. Объектом маркетинговых исследований должен стать не только рынок сбыта исследуемого предприятия, но и рынок его закупок и рынок сбыта его основных покупателей, что позволяет учесть смежные эффекты, взаимосвязи между рынками потребителей и контрагентов. Субъектов проведения маркетинговых исследований промышленных предприятий следует выбирать путем учета базовых критериев принятия решений (стратегия предприятия, продолжительность исследования (скорость принятия решения), метода составления маркетингового бюджета, наличии свободных трудовых ресурсов, стадии развития предприятия, коммерческой тайны на производстве) и, перечня  возможных вариантов выбора субъекта проведения однонаправленности стратегических целей как предприятия, так и маркетингового исследования.

О. М. Олефіренкок. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та УІД, Сумський державний університет, м. Суми

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ТА КАНАЛІВ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. М. OlefirenkoCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and MIA, Sumy State University, Sumy

THEORETICAL FOUNDATIONS DEFINING TOOLS AND SALES CHANNELS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

В статті розглянуто особливості організації системи збуту на виробництві, її інструменти та канали. Подано підходи авторів до трактування сутності понять, що пов’язані з каналами збуту продукції. Охарактеризовано рівні та типи каналів збуту продукції. Розглянуто переваги створення власної збутової мережі. Запропоновано авторський підхід до конфігурації каналів збуту підприємства за допомогою матриці. Вибір каналів збуту є одним із найважливіших стратегічних маркетингових рішень, що залежить від багатьох чинників і визначається рядом важливих критеріїв. Інструментами стимулювання збуту з метою збільшення обсягів продажів є різноманітні знижки, сертифікати, розіграші, лотереї та презентації. Підкреслюється актуальність використання багатоканальної збутової мережі, яка буде охоплювати декілька окремих сегментів ринку, у тому числі поза межами країни, де розміщені виробничі потужності підприємства.
 
The peculiarities of organization of the sales system on a production, its tools and channels are considered in the article. The authors’ approaches to the interpretation of the essence of the concepts related to the channels of sales of products are presented. The levels and types of sales channels are described. The advantages of creating of own sales network are considered. The author's approach to the configuration of sales channels of the enterprise using matrix is proposed. The choice of sales channels is one of the most important strategic marketing decisions, which depends on many factors and is determined by a number of important criteria. The sales promotion tools for increasing sales are various discounts, certificates, drawings, lotteries and presentations. The relevance of using multichannel distribution network is emphasized, which will cover several separate segments of the market, including those outside the country where the production capacity of the enterprise is located.

П. М. Рубановк. е. н., доц., Сумський державний університет, доцент кафедри фінансів у кредиту

ОДНОРАНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ (PEER-TO-PEER): ЗАГРОЗИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

P. M. Rubanov

PEER-TO-PEER TECHNOLOGY: THREATS AND OPPORTUNITIES FOR THE FINANCIAL SERVICES MARKET

В статті розглянуті основні напрямки застосування однорангових технологій у фінансовій сфері, а саме створення віртуальних валют та альтернативне онлайн фінансування (краудфандинг, peer-to-peer позики). Визначено, що головна привабливість однорангових технологій полягає у їх децентралізованому характері та можливості функціонувати без участі центрального регулятора. В статті надана характеристика переваг і недоліків використання віртуальних валют та альтернативного онлайн фінансування у порівнянні із традиційними підходами до реалізації відповідних грошових і фінансових відносин. За підсумками проведеного дослідження узагальнено основні загрози для ринку фінансових послуг, зумовлені розвитком однорангових технологій, у тому числі: втрата конкурентоспроможності традиційними фінансовими посередниками, відсутність важелів державного впливу при дестабілізації ринку, шахрайські дії користувачів системи і хакерські атаки. До сприятливих можливостей, створюваних впровадженням однорангових технологій, віднесено: підвищення якості фінансових послуг, збільшення фінансової інклюзивності, зростання швидкості проведення фінансових операцій та скорочення транзакційних витрат.
 
The article discusses the main areas of application of peer-to-peer technology in financial sphere, namely virtual currencies and alternative finance (crowdfunding, peer-to-peer lending). It is determined that the main attraction of peer-to-peer technologies is their decentralized nature and the ability to function without the participation of the central authority. The article deals with advantages and disadvantages of virtual currencies and alternative finance in comparison with traditional approaches to monetary and financial relations. The main threats to the financial services market due to the development of peer-to-peer technologies are: the loss of competitiveness by traditional financial intermediaries, the absence of state influence on the market in case of its destabilization, fraudulent actions of users and hacker attacks. The favorable opportunities created by the introduction of peer-to-peer technologies are improving the quality of financial services, increasing financial inclusion, increasing the speed of conducting financial transactions and reducing transaction costs.

С. І. Плотницькакандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і адміністрування, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. PlotnytskaPhD (Economics), Associated Professor, Associated Professor of Management and Administrating Department, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

AGRARIAN ENTERPRISES’ INTERNAL INNOVATIONAL ENVIRONMENT FORMING

В статті досліджено процес та особливості формування внутрішнього інноваційного середовища аграрних підприємств. Визначені основні імперативи сприйняття інновацій системами управління діяльністю підприємства та прикладні засади їх генерування в підприємстві. Розглянуто значення та роль інновацій для формуванні конкурентних переваг аграрних підприємств, а також запропоновані раціональні підходи до впровадження інновацій.
 
The process and features of the internal innovative environment of agricultural enterprises are considered in the article. The basic imperatives of perception innovations by business management systems are identified. The role and the role of innovation for competitive advantage formation of agricultural enterprises are considered, and the rational approach to innovations is proposed.

О. В. Довгальв. о. доцента кафедри менеджменту, ПВНЗ "Міжнародний університет бізнесу і права ", м. Херсон

АНАЛІЗ ДЕЯКИХ АСПЕКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

О. Dovgalassociate professor of the department professor of department of management, University of International Business and Law, Kherson

AN ANALYSIS OF SOME ASPECTS OF INVESTMENT ACTIVITY

Стаття присвячена дослідженню особливостей та чинників інвестиційної діяльності підприємств. Визначено особливості формування інвестиційних ресурсів та основні джерела фінансового забезпечення інвестиційної діяльності підприємств.

Features and factors of investment activity of industrial enterprises are analysed in the article. The features of forming of investment resources and basic sourcings of investment activity of i enterprises are certain.

К. І. Кириченкоасистент кафедри управління, Сумський державний університет

ДЕРЖАВНІ ІНСТРУМЕНТИ КОМПЛЕКСНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІО-ЕКОНОМІКО-ПОЛІТИЧНОГО СТАНУ ДЕРЖАВИ

K. I. KyrychenkoAssistant of Management Department, Sumy State University

PUBLIC INSTRUMENTS OF INTEGRATED SOCIO-ECONOMIC AND POLITICAL CONDITION OF THE STATE

У статті розглянуто інструменти державного регулювання, які спроможні здійснити комплексний вплив на соціо-економіко-політичний стан України. З’ясовано, що одночасний вплив на соціальну, економічну та політичну сфери функціонування держави спроможні здійснити тільки інструменти монетарної, податкової, інвестиційно-інноваційної, зовнішньоекономічної та освітньої політик. Встановлена необхідність одночасного регулювання соціальної, економічної та політичної сфер розвитку України, оскільки концентрація на одному векторі функціонування держави не дає бажаного синергетичного ефекту, який би забезпечував сталий розвиток України. Отримані результати дослідження доводять необхідність перегляду державними органами законодавчої та виконавчої влади в Україні механізмів використання тих інструментів впливу, які забезпечують інтегральний ефект соціальної, економічної та політичної складових розвитку держави. Розроблено систему заходів розвитку України в межах одночасного впливу державних інструментів на соціо-економіко-політичний стан країни.
 
The article targets instruments of state regulation that are capable of producing a complex impact on the socio-economic and political situation in Ukraine. It is established that only instruments of monetary, taxation, investment-innovative, foreign economic and educational policies can make a simultaneous impact on social, economic and political spheres of the state functioning. The necessity of simultaneous regulation of social, economic and political spheres of development of Ukraine is defined, because the concentration on one vector of state functioning does not provide the desired synergetic effect that would ensure sustainable development of Ukraine. The obtained results of the research prove the necessity of reviewing by state bodies of legislative and executive authorities in Ukraine the mechanisms for use of those instruments of influence that may provide an integral effect on social, economic and political components of the state development. The system of measures for the development of Ukraine in frames of simultaneous impact of state instruments on the socio-economic and political situation of the country is developed.

А. О. Остапюкаспірантка кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ГЕОЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ КРАЇН І ПРОБЛЕМА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

A. O. Ostapiukgraduate student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

GEOECONOMIC INTERESTS OF COUNTRIES AND PROBLEM THEIR IMPLEMENTATION IN TERMS OF GLOBAL TRANSFORMATIONS

Досліджуються проблеми формування стратегічних країнових інтересів в умовах моделювання геоекономічного атласу світу, можливих його інтерпретацій та варіантів картографії.

Problems of shaping of strategic countries interests in conditions of geoeconomic atlas modeling, its would be options of interpretation have been studied.

Исследуются проблемы формирования стратегических страновых интересов в условиях моделирования геоэкономического атласа мира, возможных его интерпретаций и вариантов картографии.

Н. В. Раллєасистент кафедри економічної кібернетики та маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНИХ ЦИКЛІВ НА ФОРМУВАННЯ ЗАСАД КОГНІТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

N. Ralleassistant of professor at the Economic cybernetics and marketing Department, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

THE IMPACT OF ECONOMIC CYCLES ON THE FORMULATION OF THE PRINCIPLES OF COGNITIVE MANAGEMENT OF THE NATIONAL ECONOMY DEVELOPMENT

Стаття містить результати дослідження циклічності розвитку економіки. В результаті дослідження узагальнено типологію економічних циклів, визначено їх сутність. Визначено основи формування принципів когнітивного управління розвитком. Проаналізовано вплив економічних циклів на основи формування принципів когнітивного управління розвитком національного господарства.

The article contains the results of research of the cyclical nature of economy. The study summarizes the typology of economic cycles, defines their essence. It is defined the principles of the cognitive management foundations of the development. It is analyzed the impact of the economic cycles on the basis of the principles formation of cognitive management of the development of the national economy.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"