Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 2, 2012

Є. М. Ахромкіндоктор економічних наук, СНУ ім. В ДаляН. В. Шумакованауковий співробітник, Луганська філія інституту економіко-правових досліджень НАН України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ

Розглянуто концептуальні основи збалансованості регіонального ринку праці відносно системи дій, спрямованих на систематичне висвітлення стану розвитку ринку праці та визначення рівня його незбалансованості. Запропоновано методику кількісної оцінки незбалансованості регіональних ринків праці з метою визначення параметрів відхилення від їхньої структури, яка склалася протягом періоду ринкових перетворень.
 
The conceptual bases of balanced of regional labour market in relation to the system of the actions directed on systematic illumination of market development status of labour and decision of level of its unbalanced are considered. The method of quantitative estimation of unbalanced of regional labour markets with the target of decision of parameters of deviation from their structure which was folded during the period of market reforms is offered.

Н. І. Богомоловад.е.н., Державний економіко-технологічний університет транспорту,  м. Київ

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

У статті висвітлено особливості формування бюджетних видатків на сучасному етапі трансформації економічних відносин в країні; обґрунтовано ключові напрями удосконалення системи видатків державного бюджету у відповідності з дією об’єктивних економічних законів та ефективним зарубіжним досвідом.
 
The article highlights the features of formation of expenditure at the present stage of transformation of economic relations in the country, proved the keyareas of improvement of government expenditure under the influence of objective economic laws and effective foreign experience.

А. М. Домище-Медяникст. викладач кафедри менеджменту туристичного та готельно-ресторанного бізнесу УНЦ КНТЕУП. П. Гаврилкок.е.н., директор УНЦ КНТЕУ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДИТЯЧОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ В РЕГІОНІ

У статті розкриті аспекти реалізації стратегії розвитку дитячого оздоровлення шляхом аналізу та оцінювання соціально-економічної ефективності дитячої рекреації в регіоні. Запропоновано для оцінки соціально-економічної ефективності стратегії розвитку дитячого оздоровлення в регіоні використовувати порівняння прогнозних та фактичних показників після її реалізації методом Хольта.
 
В статье раскрыты аспекты реализации стратегии развития детского оздоровления путем анализа и оценки социально-экономической эффективности детской рекреации в регионе. Предложено для оценки социально-экономической эффективности стратегии развития детского оздоровления в регионе использовать сравнения прогнозных и фактических показателей после ее реализации методом Хольта.
 
The aspects of the realization strategy of children"s health development are exposed in the article by analyzing and estimation socio-economic efficiency of children"s recreation in the region.(Твій варіант теж підходить- The article deals with aspects of the strategy development of children"s health by analyzing and evaluating socio-economic effectiveness of children"s recreation in the region.) It is offered for an estimation of the socio-economic efficiency of strategy of the children"s health development in the region to use the comparison of predicted and actual indexes after the implementation of the Holt"s method.

Ю. Л. Петрушевськийк. е. н., професор кафедри обліку і аудиту Донецького державного університету управління

ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В СФЕРІ ЖКГ

У статті розглянуто державний фінансовий контроль, форми його реалізації, закордонний досвід здійснення фінансового контролю, проведено порівняння державного фінансового аудиту і незалежного аудиту та надано пропозиції щодо напрямів удосконалення державного контролю в сфері ЖКГ.
 
The article dealt with the state financial control, method of implementation, international experience, a comparison of state financial audit and independent audit and provided suggestions for directions of state control in the field of housing and communal services.

Т. А. Лєхстарший науковий співробітник кафедри економічної теорії Донецького національного університету

КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

У статті розглядаються сучасні ідеї і положення теорії людського капіталу. Сформульована концепція формування та відтворення людського капіталу.
 
The article considers modern ideas and theories of human capital. Formulated the concept of creation and reproduction of human capital.

І. М. Пальчикстарший викладач кафедри менеджменту та права, Дніпропетровський державний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНА ТА ЕМПІРИЧНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОЇ ПЕРЕРОБКИ ТВАРИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Визначено засади моделювання розвитку та ефективності внутрішньогосподарської переробки тваринницької продукції в аграрних підприємствах. Розроблено теоретичні положення стратегії розвитку та ефективності внутрішньогосподарської переробки тваринницької продукції в аграрних підприємствах.
 
Defined principles of modeling and efficiency of internal processing of livestock products in agricultural enterprises. Theoretical principles of strategy development and efficiency of internal processing of livestock products in agricultural enterprises.

Д. І. ПшонякНачальник управління Держкомзему  у м. Житомирі Житомирської області

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ТРАНСФОРМАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ

Стаття присвячена пошуку шляхів удосконалення діяльності державних органів, що регулюють земельні відносини та використання земельних ресурсів в Україні. Вказані удосконалення спрямовані на запобігання нецільовому використанню земель та погіршенню їх якісного стану в результаті надмірного виснаження та нехтування відновлюваними заходами.

Статья посвящена поиску путей усовершенствования деятельности государственных органов, регулирующих земельные отношения и использование земельных ресурсов в Украине. Указанные усовершенствования нацелены на предотвращение нецелевого использования земель и ухудшения их качественного состояния в результате чрезмерного истощения и пренебрежения мероприятиями по восстановлению земель.

Paper is devoted to the development of the ways for  improving the activity of state agencies that regulate land relations and land use in Ukraine. These improvements are aimed to prevent the misuse of land and the deterioration of their qualitative condition as a result of excessive exhaustion and neglect activities to restore the land.

Д. М. Ядранськийдоктор соціологічних наук, докторант,  Класичний приватний університет

ВАРТІСТЬ ПЕРСОНАЛУ

В статті здійснено інтегративний аналіз капіталу як одночасно соціальної та економічної категорії. Запропоновано можливість переходу до вартісної оцінки персоналу (праці) як самостійної економічної категорії. Пропонується логіка оцінювання, яка не вступає в суперечність з трудовою теорією вартості.
 
В статье проведен интегративный анализ капитала как одновременно социальной и экономической категории. Предложена возможность перехода к стоимостной оценке персонала (труда) как самостоятельной экономической категории. Предлагается логика оценивания, не вступающая в противоречие с трудовой теорией стоимости.

Я. В. Остафійчуккандидат економічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу суспільних проблем сталого розвитку, Державна установа “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України”

ПРІОРИТЕТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПАРАДИГМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Проаналізовано генезис виникнення та підходи до розуміння сутності освіти в інтересах сталого розвитку. Визначено основні завдання державної політики на шляху впровадження освіти в інтересах сталого розвитку в національну освітню систему та ринок освітніх послуг.
 
Genesis of occurrence and approaches to understanding of essence of education for sustainable development is analyzed. The primary goals of a state policy on a way of introduction of education for sustainable development in national educational system and the market of educational services are defined.

Л. А. Бовшканд. екон. наук, ПрАТ «ВНЗ «МАУП», м. Київ

НАПРЯМИ РЕСТРУКТУРУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

У статті визначено сутність та можливі форми реструктурування житлового України, що відповідає сучасним умовам господарювання.
 
In article was defined the essentiality and possible forms of the restructuring of residential sector, which to be up to the modern business environment.

В. А. Рысинак.э.н., доцент кафедры учета и аудита Керченского государственного морского технологического университета

АНАЛИЗ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В ГОДЫ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА

Проанализирована динамика экспорта, импорта продукции и состояние с иностранными инвестициями в годы мирового финансового кризиса. Сделаны выводы на повышение эффективности внешней торговли.
 
Is аnalyzed dynamics of export, import of products and the state with foreign investments in the years of world financial crisis. Conclusions are done on the increase of efficiency of foreign trade.

О. Ю. Мірошниченкок.е.н, асистент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Київський національний університет імені Тараса ШевченкаВ. І. Карюкаспірант кафедри теоретичної та прикладної економіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

У статті досліджується сутність організаційно-економічного механізму інноваційної діяльності як відкритої системи, що виконує ряд функцій, спрямованих на активізацію інноваційної діяльності підприємств; на основі принципів системності, цілісності, адаптованості, адаптивності та рівноваги пропонується схема поетапного формування організаційно-економічного механізму інноваційної діяльності промислових підприємств.
 
The article examines the essence of organizational-economic mechanism of innovation as an open system that performs several functions aimed at enhancing innovation activities of enterprises, based on the principles of consistency, integrity, adaptability, adaptability and balance scheme is proposed stepwise formation of organizational-economic mechanism of industrial innovation .

Н. О. Долгошеяк.е.н., доцент, Миколаївський державний аграрний університет

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АГРОБІЗНЕСУ

В статті розглянуто проблеми сучасного інвестиційного забезпечення аграрного сектора економіки. Визначено основні напрямки покращення інвестиційної активності в аграрному секторі.
 
The problems of the modern investment providing of agrarian sector of economy are considered in the article. Certainly basic directions of improvement of investment activity in an agrarian sector.

Д. О. Власенкокандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки і управління, Конотопський інститут Сумського державного університету

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ (НА ПРИКЛАДІ М. КОНОТОП СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

В статті сформульовані концептуальні положення щодо вдосконалення процесу регулювання міського пасажирського транспорту за рахунок створення центру логістичного управління для оптимізації перевізного процесу та більш якісної взаємодії всіх учасників ринку транспортних послуг.
 
In the article the conceptual process for improving regulation of urban passenger transport by creating a center of logistics management to optimize the transportation process and better interaction between all participants in the transport market.

Я. Ф. Жовнірчикд.держ.упр., доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України

АНАЛІЗ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

В статті розглянута та проаналізована законодавча база по забезпеченню державної політики розвитку інноваційного потенціалу.

В статье рассмотрена и проанализирована законодательная база по обеспечению государственной политики развития инновационного потенциала.

In article the legislative base on maintenance of a state policy of development of innovative potential is considered and analysed.

Р. П. Вдовиченкокандидат педагогічних наук, проректор з науково-педагогічної роботи Миколаївського міжнародного інституту розвитку людини ВНЗ ВМУРОЛ «Україна»

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Обґрунтовано концептуальні засади стратегії планування персоналу відповідно до стратегії розвитку підприємства. Висвітлено концептуальну модель стратегії планування персоналу підприємств і особливості її функціонування.
 
Обоснованы концептуальные основы стратегии планирования персонала согласно
стратегии развития предприятия. Освещена концептуальная модель стратегии планирования персонала предприятий и особенности ее функционирования.
 
The conceptual basis of strategy planning staff according to the company"s development strategy.
Conceptual model of strategy and business planning staff of the peculiarities of its functioning.

О. М. ГрабчукДніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

СВІТОВИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ СТАНУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

У статті розглянуто досвід використання фінансових інструментів для регулювання національної економіки на прикладі таких країн як Німеччина, Росія та Сполучені Штати Америки. Визначено напрямки використання фінансових інструментів для регулювання стану національної економіки.  
 
In the article experience of the use of financial instruments is considered for adjusting of national economy on the example of such countries as Germany, Russia and United States of America. Directions of the use of financial instruments are certain for adjusting of the state of national economy.

О. С. Донецькандидат економічних наук, Донецький національний технічний університет

МОДЕЛЬ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ТИПУ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

У статті надане обґрунтування застосування методів нечіткої логіки, а саме модель нечіткої логіки визначення типу мотивації співробітника, яка має гнучку структуру, що може бути легко змінена та використана на підприємствах різних галузей. Запропоновані процедури дозволяють підвищити ефективність праці на підприємстві завдяки розробці ефективної системи стимулювання працівників, що базується на індивідуальному підході згідно мотиваційного типу працівника.
 
This paper presents the rationale for the use of fuzzy logic techniques. The model of fuzzy logic, which allows to determine the type of staff motivation. The proposed procedure for improving work in the company through the development of effective staff stimulation. 

О. І. Цимбалк.е.н., доцент, викладач кафедри маркетингу, ПВНЗ «Європейський університет», м. КиївЛ. О. Василькевичпошукач, викладач кафедри менеджменту, Рівненська філія ПВНЗ «Європейський університет»

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ КІЛЬКІСНО-ЯКІСНОЇ ОЦІНКИ ПОВЕДІНКОВИХ РЕАКЦІЙ СПОЖИВАЧІВ НА РИНКУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

У статті проаналізовано теоретичні підходи до визначення критеріїв оцінки купівельної поведінки споживачів, у результаті чого упорядковано і класифіковано систему показників для кількісного та якісного її оцінювання в умовах туристичної сфери. Визначено значення якісних чинників у процесі формування споживчої поведінки і запропоновано їх групування з точки зору об’єктивності та значення у процесі прийняття купівельного рішення.
 
The article explores theoretical approaches to the definition of criteria for evaluating purchasing behavior of consumers, resulting in a sorted and classified system of indicators for the quantitative and qualitative assessment in the conditions of the tourist industry. Sets the value of qualitative factors in the process of formation of consumer’s behavior and offers their grouping from the point of view of objectivity and value in the process of making purchasing decisions.

С. М. Сокотенюкасистент кафедри міжнародної економіки НТУУ «КПІ»

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ 

Розкрита сутність економічної категорії виробнича інфраструктура. Розглянуті місце та роль виробничої інфраструктури в системі суспільного виробництва. Проаналізовані показники роботи галузей виробничої інфраструктури в Україні на прикладі галузей транспорту та зв’язку в динаміці. Виділені проблеми виробничої інфраструктури.  
 
The essence of the economic category “industrial infrastructure” is developed. The place and the role of industrial infrastructure in the social production are examined. The indexes of the industrial infrastructure sectors work in Ukraine are analyzed on the example of transport and communication sectors in their dynamics. The industrial infrastructure problems are separated.

В. С. Домбровськийкандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики, Українська академія банківської справи НБУ, м. СумиД. М. Григор’євмагістр з економічної кібернетики

РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ МОДЕЛІ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

В статті запропоновано підходи до побудови автоматизованої моделі рейтингової оцінки банківських установ. Також розглянуто питання вибору методики рейтингової оцінки та сформовано структурну модель інформаційного забезпечення системи. Запропоновано перспективні підходи до побудови подібних систем.

The article suggested approaches to building automated rating systems for banking institutions. Also it was considered different methods of rating evaluation and formed the structural model of information support systems. Perspective approaches to building such systems are suggested.

П. К. Бечкок.е.н., доцентА. О. Романовааспірант, Уманський національний університет садівництва

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВПЛИВУ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Розглядається вплив  економічних ризиків суб’єктів господарювання на діяльність суб’єктів аграрного виробництв та їх мінімізація за сучасних умов господарювання.
 
The influence of economic risks of business entities in the activities of subjects of agriculture and their minimization in the current operating conditions.

А. О. Дергоусовастарший викладач кафедри маркетингу на транспорті Української державної академії залізничного транспорту (м. Харків)

ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТУРИЗМУ

В роботі розглянуто питання визначення та класифікації видів залізничного туризму. Важливість виділення окремих видів туризму з урахуванням їх впливу на доходи, зайнятість рухомого складу, згладжування коливань попиту на послуги залізничного транспорту.
 
The question of determination and classification of types of railway tourism is in-process considered. Importance of selection of separate kinds to tourism is taking into account their influence on profits, employment of rolling stock, smoothing of vibrations of demand on services of railway transport.

Д. В. Бусарєваспірант, Київський Національний Економічний Університет імені Вадима Гетьмана

АНАЛІЗ ДИСБАЛАНСУ РИНКУ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ УКРАЇНИ

В статті розкривається сутність дисбалансу енергетичного ринку України,аналізується споживання та видобуток традиційних енергетичних ресурсів та надаються рекомендації щодо усунення енергетичного дисбалансу.
 
Essence of disbalance of power market of Ukraine opens up in the article, a consumption and booty of traditional power resources is analyzed and recommendations are given in relation to avoid energy  disbalance.

О. М. Гончаровак.е.н., асистент кафедри теоретичної та прикладної економіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка

РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ

Розглянуто процесний підхід до управління підприємствами, розкрито методики процесного підходу, проаналізовано основні напрямки покращення бізнес-процесів, визначено вимоги для проведення реінжинірингу бізнес-процесів в сучасних умовах.
 
The process approach of the company management is researched, the methods of process management are showed, the main ways of business process improving are analyzed, the requirements to business process reengineering implementation in modern conditions are defined.

Г. М. Яровенкок.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики, ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», м. Суми

ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ В ПРОЦЕСІ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВ

Стаття присвячена проблемі використання математичних методів в процесі внутрішнього контролю. Автором запропоновано показники характеристик фінансово-матеріальних потоків, обсягу вибірки, структури фінансового потоку. Для їх розробки використано теорію множин. Удосконалено алгоритм внутрішнього контролю із застосуванням карти потоків та запропонованих показників, який представлено у вигляді блок-схеми.
 
The article deals with the use of mathematical methods in the process of internal controls. The author offers parameters of financial and material flows, of sample size, of the structure of financial flows. They are designed using the theory of sets. Improved the algorithm of the internal control by means map of the flows and the proposed indicators, which is presented in block diagram form.

А. А. Халецькад.держ.упр., доцент, професор кафедри загального та адміністративного менеджменту, Донецький державний університет управління

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В запропонованій статті узагальнено сутність і значення інвестиційних процесів у забезпеченні розвитку економіки, що пропонуються вченими-економістами протягом історичного поступу цивілізованого суспільства. Досліджено наукові підходи значення механізму регулювання інвестиційної діяльності, який забезпечить формування набору ефективних інвестиційних потоків.
 
In the offered article essence and value of investment processes is generalized in providing of development of economy, which is offered by scientists-economists during historical advancement of the civilized society. Scientific approaches of value of mechanism of adjusting of investment activity, which will provide forming of set of effective investment streams, are explored.

С. М. Фроловд.е.н., професор кафедри фінансів, Сумський державний університет

АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ НА ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЯХ

На основі аналізу нормативно-правового забезпечення прикордонного співробітництва розглянуті певні чинники, запропоновано критерії і показники, які спроможні більш адекватно оцінити стан конкретної території для її пріоритетного розвитку та регіонального співробітництва з різними державами.
 
The criteria and indicators that help to estimate the state of the territory more adequately for its priority development and regional cooperation with different countries are proposed in the paper. There are considered certain factors based on the analysis of the regulatory support of cross-border cooperation.

М. О. Трофімовастудентка Національного університету ДПС України, м. Ірпінь

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ: ФІСКАЛЬНА ТА СОЦІАЛЬНО-РЕГУЛЯТИВНА РОЛЬ

Стаття присвячена проблемам оподаткування доходів фізичних осіб в Україні. Проаналізовано зміни у податковому законодавстві та їх вплив на бюджетоутворюючу та соціально-регулятивну функцію податку.
 
The article is devoted to problems of personal income tax in Ukraine. The analyzed changes in tax laws and their impact on fiscal, social and regulatory role of tax.

Б. І. Сюркалокандидат економічних наук, доцент кафедри фінансівЮ. В. ПоготовкаДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»

КОНТРОЛЬ В СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО ОПОДАТКУВАННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Розглянуто ефективність контролю в сфері міжнародного оподаткування, аналізується стан систем оподаткування країн Європи, узагальнюються методичні підходи щодо проблем у сфері оподаткування та шляхи уникнення подвійного оподаткування, виявлено вплив глобалізаційних процесів на міжнародний імідж та конкурентоздатність податкової системи України.
 
Efficiency control in international taxation, analyzed state tax systems in Europe, summarizes the methodologicalapproaches to the problems of taxation and ways to avoid double taxation, the effect of globalization on theinternational image and competitiveness of the ukrainian tax system.

С. О. Іллічевськийаспірант кафедри економічної кібернетики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Дана стаття присвячена дослідженню і розробці нових типів моделей управління ризиками страхових компаній, в яких будуть поєднуватися актуарні моделі з штучними нейронними мережами. Такий комбінований підхід дасть можливість поєднати переваги обох методів і значно збагатити економіко-математичного апарату українського ринку страхових послуг.
 
This article is devoted to the research and development of the new types of models of running the insurance companies’ risks. These methods combine the actuarial models and neural networks. This complex approach will allow the uniting of the advantages of both methods and enriching the economic-mathematical instruments of the Ukrainian insurance market.

А. А. Жигірькандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Азовського регіонального інституту управління Запорізького національного технічного університету

ОРГАНІЗАЦІЙНО ПРАВОВІ ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

У статі розглянуто чітке визначення та розмежування форм підприємницької діяльності, це питання в складних та мінливих умовах сьогодення набуває особливої актуальності.
 
A clear decision and differentiating of forms of entrepreneurial activity is considered in the floor, it a question in the difficult and changeable terms of segodennya acquires the special actuality.

Л. Ю. Матвійчукк.г.н., докторант кафедри менеджменту та маркетингу Луцького національного технічного університету

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ

Досліджено теоретичні та прикладні аспекти інституціонального забезпечення процесів використання та охорони туристичних ресурсів. Визначено критерії раціональності та проаналізовано законодавчу базу і основні аспекти управління зазначеними процесами.
 
The theoretical and applied aspects of institutional support of the use and protection of tourism resources. The criteria of rationality and analyzed the legal framework and basic aspects of this process.

І. В. Сагайдакаспірант кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка

СТРУКТУРА ТА НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ

Визначено сутність та розкрито структуру видатків місцевих бюджетів України. Проаналізовано сучасний стан та тенденції видаткової бази місцевих бюджетів та визначення шляхів оптимізації.
 
The expenditure structure and essence of local budgets in Ukraine was analyzed. The research of main trends, role and tasks were carried out. The ways of its improvement were determined.

О. О. Каховичк. держ. упр., доцентЮ. О. Каховичк. е. н., доцент

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЬОВИХ ПРІОРИТЕТІВ РОЗВИТКУ СПІЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК УЧАСНИКА МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

В статті досліджено механізми створення СП на міжнародному ринку в залежності від кількості країн-учасників. Запропонована методика визначення пріоритетних цілей розвитку та інтенсивності проблемних напрямів СП. Запропоновано розрізняти простий та складний механізм розвитку СП.
 
In the article the mechanisms of creation of joint venture are investigational at the international market depending on the amount of participating countries. Offered methodology of determination of priority aims of development and intensity of problem directions of joint venture. It is suggested to distinguish the simple and difficult mechanism of development of joint venture.

В. В. Коваленкодоктор економічних наук, доцент, професор кафедри банківської справи Одеського національного економічного університетуЯ. Є. Вербицькапровідний економіст управління статистики в Сумській області

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

У статті розглядають питання впливу кризових явищ на ефективність банківської системи. Визначені основні фактори, що впливають на ефективність банківської діяльності. Проаналізовано показники, що характеризують ефективність національних банківських систем. Охарактеризовані основні напрямки забезпечення ефективності банківської діяльності в умовах поглиблення глобальної конкуренції.
 
In the article examine the question of influence of the crisis phenomena on efficiency of the banking system. Certain basic factors which influence on efficiency of bank activity. Indexes which characterize efficiency of the national banking systems are analyses. The described basic directions of providing of efficiency of bank activity are in the conditions of deepening of global competition.

А. А. Степанковамагістр, НТУУ «КПІ»

 МЕТОДИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ

У статті досліджено проблему визначення показника конкурентоспроможності продукції. Проаналізовано основні методи оцінки конкурентоспроможності та надано рекомендації щодо їх подальшої модифікації.
 
This article explores the problem of determination of competitiveness. Analysis the main methods for evaluating competitiveness and provided recommendations for further modification.

Т. Г. Бусарєвааспірантка, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИЙ ВИМІР ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ

В статті розкривається аналіз глобалізаційних вимірів національних податкових систем країн світу. Акцентовано особливу увагу на виокремленні європейської,американської та азійської моделей податкового регулювання іноземного інвестування.
 
The analysis of the globalizational measurings of the national tax systems of the world countries opens up in the article. The special attention is payed on the selection of American, European and Asian models of the tax adjusting of the foreign investments.

Д. В. Малаховськийасистент кафедри статистики та аналізу, Львівський національний аграрний університет

СИСТЕМА НАСІННИЦТВА ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В РОЗВИТКУ ЗЕРНОВОГО КОМПЛЕКСУ КРАЇНИ

У статті висвітлено теоретичні основи, значення та завдання галузі насінництва зернових культур, описано роль сорту та системи насінництва як фактора впливу на інтенсифікацію зернового комплексу держави на ринково-інноваційній основі розвитку.
 
The article considers theoretical bases, values and tasks of the grain seeds production, describes the role of sort and seeds graining system as a factor of grain production intensification.

О. А. Пурденкоаспірант Національного університету державної податкової служби України,  головний державний податковий ревізор – інспектор Спеціалізованої державної податкової інспекції міста Києва по роботі з великими платниками податків

НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ОПОДАТКУВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ

В статті розглянута проблема пошуку шляхів та механізмів оптимізації оподаткування електроенергетичної галузі України на зовнішньому ринку, з метою запровадження євроінтеграційних процесів. Досягнення поставлених цілей пов’язаних з євроінтеграцією електроенергетики вимагає відповідної податкової політики. Даний аспект проаналізовано на основі провідного податку в системі зовнішніх відносин та запропоновано основні напрямки оптимізації.
 
The article considers the problem of finding ways and mechanisms of tax optimization in electric power industry of Ukraine on the international market, in order to introduce the European integration processes. Achieving the goals relating to European integration of the electricity required by tax policy. This aspect is analyzed on the basis of the leading tax system of external relations and provides the main areas of improvement.

Б. М. Сердюкдоц., к.т.н.А. А. Ліщукстудентка ФММ, Національний технічний університет України «КПІ»

ВИКОРИСТАННЯ ПОКАЗНИКІВ SAIDI, SAIFI ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Актуальність досліджуваної теми базується на тому, що в Україні практично відсутня практика врахування надійності електропостачання при оцінці економічних збитків. В роботі розглянуто досвід різних країн та їх способи аналізу даної проблематики.
 
The urgency of the studied theme based on the fact that Ukraine is virtually no practice account when assessing the reliability of power economic losses. This paper reviews the experience of different countries and their ways of analyzing this issue.

Н. В. Ляшенковикладач, Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ВПЛИВ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Висвітлено теоретичні та практичні аспекти управління діяльністю підприємства в умовах кризи. Розглянуто основні функції, особливості та завдання антикризового управління на підприємстві. Проведено теоретичний аналіз причин виникнення криз, їх вплив на управління підприємством та основних факторів, що визначають ефективність антикризової політики на підприємстві. Розроблено конкретні пропозиції підвищення ефективності управління підприємством в умовах кризових явищ.
 
Article is devoted to theoretical and practical aspects of management activity of enterprise in the conditions of crisis. Basic functions, features and tasks of anticrisis management, are considered on an enterprise. The theoretical analysis of reasons of origin of crises and basic factors which determine efficiency of anticrisis policy on an enterprise is conducted. Concrete suggestions of increase of efficiency of management activity of enterprise in crisis conditions.

Н. В. Дегтярьаспірант кафедри теоретичної та прикладної економіки, Сумський національний аграрний університет

СУЧАСНІ МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ

У статті розглянута проблема пошуку оптимальних методичних підходів до економічної оцінки екосистемних послуг. Проаналізовані основні вимоги та обмеження до застосування відповідного методу та зроблені відповідні висновки. Наведені приклади міжнародних оцінок екосистемних послуг.

In this paper the problem of finding methods to assess ecosystem services is considered. Basic requirements and restrictions for use of each method are analyzed and appropriate conclusions are made. The examples of the ecosystem services international estimates are presented.

О. В. Степановак.е.н., старший науковий співробітник відділу управління економікою, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

НАКОПИЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В СИСТЕМІ ІНТЕГРАЦІЇ МІГРАНТІВ

У статті проведено аналіз науково-практичних підходів до визначення факторів впливу різних видів міграції на накопичення соціального капіталу. Виявлені критерії впливу міграції на накопичення соціального капітал, а також запропоновані механізми їх розвитку .
 
In the article the analysis of factors of influence of migration on a social capital accumulation are considered. Found out the criteria of influence of migration on an accumulation social capital, and also the mechanisms of their development are offered .

М. В. Лизункандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Тернопільський національний економічний університетН. В. Комаркандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Тернопільський національний економічний університет

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА АНТИІНФЛЯЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

В статті розглянуто теоретичні підходи щодо суті, особливостей антиінфляційного регулювання, здійснено аналіз інфляційних процесів та їх причин, визначено антиінфляційні заходи на основі оцінки проблемних аспектів регулювання інфляційних процесів в Україні та світі.
 
In the article the theoretical approaches to essence, features of the antiinflationary regulation, the analysis of inflationary processes and their reasons are considered. The antiinflationary measures are proposed on the basis of estimation the problem aspects of inflationary processes regulation in Ukraine and world.

Н. П. Мешкод.е.н., доц., професор кафедри менеджменту та туризму Дніпропетровського національного університету ім. Олеся ГончараД. М. Щитоваспірант Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара

ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ У КРАЇНАХ ЄС

Досліджено фактори впливу та тенденції розвитку європейського ринку високотехнологічних послуг, визначено основних лідерів ринку. Обґрунтована роль малого та середнього бізнесу у створенні нових робочих місць з інтелектуальною складовою на ринку праці ЄС. Визначено інституційні передумови розвитку МСП в сфері високотехнологічних послуг у країнах Європейського Союзу.
 
The factors that influence the progress of the European hi-tech services market are researched and the main market leaders are determined. The role of small and midsize businesses in new workplaces creation with an intellectual constituent at the market of EU labor is grounded. Institutional pre-conditions of SME development in hi-tech services sphere in EU countries are defined.

І. М. Грищенкод.е.н., професор, чл.кор. НАПНУ, заслужений працівник освіти України, ректор Київського національного університету технологій та дизайну

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ОБМЕЖЕНЬ І ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН В ЕКОНОМІЦІ РЕГІОНУ

У статті розглянуто концептуальні основи стратегічного розвитку корпоративних підприємств в умовах інституційних обмежень і організаційних змін регіональної економіки. Розкриті методичні принципи розробки планів стратегічного розвитку корпоративних підприємств і визначені основні стримуючі (релаксантні) фактори, що вливають на соціально-економічний розвиток регіону.
Визначені стратегії розвитку окремих видів економічної діяльності, включаючи стан внутрішнього ринку потреб, менеджмент і маркетинг галузей економіки, запропанований механізм формування і реалізації стратегічного розвитку підприємств з врахуванням деінтеграції виробництва.

О. М. Павловаасистент кафедри фінансів підприємств та банківської справи, Дніпропетровська державна фінансова академія

УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ ІЗ УРАХУВАННЯМ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

 Із урахуванням досвіду функціонування зарубіжних ринків страхових послуг запропоновано ряд методів для покращення стану ринку страхових послуг в Україні. Обґрунтовано низку пропозицій щодо удосконалення інституційної організації вітчизняного страхового ринку. Автором викладено пропозиції щодо удосконалення системи підготовки страховиків.

И. А. Голубковак.э.н., доцент, доцент кафедры Экономической теории и предпринимательства на морском транспорте, Одесская национальная морская академия

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ КРУИЗНОГО СУДОХОДСТВА

Рассматриваются закономерности развития круизного судоходства. Раскрывается политика и стратегия развития локального сегмента круизного бизнеса. Обосновывается инструментарий реализации стратегии круизного судоходства.
 
The regularities of the development of cruise shipping. Expands to policy and strategy development segment of the local cruise business. Instrumentation strategy is grounded cruise ship.

О. П. БутенкоХарківський національний університет будівництва та архітектури

РОЗРОБКА ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ВИКОРИСТАННЯ ВТОРИННИХ СИРОВИННИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Автором досліджені резерви та шляхи вирішення завдання перспективного розвитку будівельної галузі, які забезпечують підвищення інтенсифікації будівництва. Розглянуто сучасний рівень інтенсифікації галузі. Запропоновано економічний механізм використання вторинних сировинних ресурсів, як шлях до вирішення проблеми.
 
The author studied reserves and solutions of a task of perspective development of construction and increase of level of an intensification. The today"s condition of branch is considered. It is offered the economic mechanism of use of production wastes, as possibility of a solution.

В. В. Іванишинд. е. н., доцент, проректор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

В статті аналізується ситуація на світовому ринку сільськогосподарської техніки. Визначаються основні напрями його розвитку та формулюються висновки щодо умов ефективної роботи на ньому.
 
The paper analyzes the world market for agricultural machinery. The basic directions of its development and draws conclusions about the conditions of effective work on it.

О. М. Коваленкок. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності Одеського національного політехнічного університету

РОЗВИТОК ВЕРТИКАЛЬНО-ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР В ПРОДОВОЛЬЧІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

В статті виявлено і теоретично обґрунтовано переваги вертикально інтегрованих структур в агропродовольчому комплексі. Розглянуто основні умови інноваційного розвитку, доведено основні критерії формування інноваційної стратегії агрохолдингу. Також в статті досліджені блоки структурної схеми агрохолдингу, розглянуто концепцію та спеціалізації агрохолдингу.
 
В статье выявлены и теоретически обоснованы преимущества вертикально интегрированных структур в агропродовольственном комплексе. Рассмотрены основные условия инновационного развития, доказаны основные критерии формирования инновационной стратегии агрохолдинга. Также в статье исследованы блоки структурной схемы агрохолдинга, рассмотрена концепция и специализации агрохолдинга.
 
The article revealed and theoretically grounded advantages of vertically integrated structures in the agro-food sector. The basic conditions for innovation development proved the basic criteria of innovation strategy of the agricultural holding. Also, the article explores the power block diagram of the agricultural holding, discussed the concept and specialization of agricultural holdings.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"